Zo,li iffi.-J'r,,#;l

of 8 /8
,r/,,. 2 + t 1 // o G . Zo,li DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Codarcea-Nlunteanu Dorin , a\end functia de Nledic S,ef ORL la Clinica ORL Spitalul Clinic Judetean de Urgenfi Bragov CNP 5 ,cu domiciliul in Bra$ov, cunoscend prevederile art. 292 din Codul peoal privind falsul iD declararii, declar pe proprie rispundere cd impreuni cu fsmiliaD detin urmatoarele: * l) Prin familie se inlelege solul/solia $i copiii aflali in intrelinerea acestora. L Bunuri imobile l. Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele allate in alte {iri. Str Codarcea Munteanu Dorin Codarcea Lavinia * Categoriile indicate sunt: (l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apd; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dactr se afli in circuitulcivil. *2) La "Titular" se mentioneazi, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, solul/so1ia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte Si numele coproprietarilor. 2. Chdiri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte liri. ispriifi cullc JUDEEII 0r uRcElri susotl iffi.-J'r,,#;l Adresa sou zona Categoria* Anul dobAndirii Suprafala Cota- Modul de dohnndire Titulamlri l 1997 50% Cumpirat Fcldioara 5 t984 2900m'z Mo$tenire 'lCodarcea Lavinia

Embed Size (px)

Transcript of Zo,li iffi.-J'r,,#;l

DECLARATIE DE AVERE
CNP 5 ,cu domiciliul in Bra$ov,
cunoscend prevederile art. 292 din Codul peoal privind falsul iD declararii, declar pe proprie rispundere cd impreuni cu fsmiliaD detin urmatoarele:
* l) Prin familie se inlelege solul/solia $i copiii aflali in intrelinerea acestora.
L Bunuri imobile
l. Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele allate in alte {iri.
Str
Codarcea Munteanu Dorin Codarcea Lavinia
* Categoriile indicate sunt: (l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apd; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dactr se afli in circuitulcivil.
*2) La "Titular" se mentioneazi, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, solul/so1ia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte Si numele coproprietarilor.
2. Chdiri
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte liri.
ispriifi cullc JUDEEII 0r uRcElri susotl
iffi.-J'r,,#;l
Cota- Modul de dohnndire Titulamlri
l 1997 50% Cumpirat
Codarcea Munteanu Dorin Codarcea Lavinia
Bragov,
Bra'ov,
Str.
Str.
- Categ..ttlelndicate sunt: (1) apanament; (2) casa de locuit; (3) casd de vacanl6; (4) spalii comerciale/de
produclie. *2) La "Titular" se menlioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, solul/sotia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte qi numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile l. Autovehicule/autoturisme, tractoare, matini agricole, lalupe, iahturi ti alte mijlosce de tratrsport
care sunt supuse inmatriculirii, potriyit legii
Citroen X Sara Picaso autoturism
I 2008 Cumpiral
Olc it I 1988 Cumpirat
2. Bunuri sub formi de metale prelioase, bijuterii, obiecte de arti ti de cult, coleclii de arti 9i numismatici, obiecte care fac parte din patrimotriul cultural nafional sau utriversal, a cdror valoare itrsumattr depiiette 5.000 de euro
NOTA: Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dace ele se afli sau nu pe teritoriul Romdniei
la mornentul declaririi.
dohindiri: Supralaln Cota- Nlodulde
2003 30m' \'1o$tenire
constructic 114.56m'?
NaluIa Marca N.. de bucir(i Anul de fabricatic Modul de dobAndirc
Dcscricre sumarl Anul dobandirii Valoarea sstimati
2
Nu
IIt. Bunuri mobilc, a cdror valoare depl$elte 3.000 de euro fiecare, fi bunuri imobile instriinate 'in
ultimele l2 luni
IV, Active financiare
l. Colturi ii depozite bancrre, fonduri de investiJii, forme echivalente de economisire $i investire, inclusiv cardurile de credit, dactr valoare. lnsumattr a tuturor acestora deptrtegte 5.000 de euro
NOTA: Se vor declam inclusiv cele aflate in benci sau institutii financiare din strtrindtate.
BCR I I999 3850 $
INC BANK 2 20t6 24000 RoN
'Categoriile indicate sunt: (l) conl curcfil sau echiyalente (ihclustu card): (2) depozit bancar sau echivalente; (3) Jonduri de irNestilii sau echiralente, inclxsir Johduri prtuate de pensii sau ahe sisteme cu acutbulare (se vor declars cele qferente anului liscol afiteiot).
2. Plasametrte, investiJii directe fi imprumuturi acordate, dactr valoarea de piaji insumati a tuturor acestora deptriette 5.000 de euro
NOTA: Se vor declara inclusiv investiliile fi participlrile in streinetate.
Naftra bunului instriinat
Forma i.!.riintrii Valoarea
Tipul* Valuia Deschis in ,nul Sold/valoare la zi
Emitcnt titlu/societatea in care persoana este Tipul* Nrmir de titluri/ Valoarca totall la 2i
3
*Categoriile i dicate sunt: (t) hirtii de voloore delinute (titluti de stal, certificale, obligatiuni): (2)
acliuni sou pirli sociale in societdli comerciale; (3) inprumuturi acordale in hume persohal
3. Altc activc producltoare dc venituri nete. care insumate depi$esc echivalentul a 5'000 de euro pe
NOTA: se vor declara inclusiv cele aflate in strainetate.
V. Dato i Debite, ipoteci, garatrlii emise in benefrciul unui tert, bunuri achizilionate in sistem leasing li alte
asemenea bunuri, daci valoares itrsumitil a tuturor acestor. deptrte$te 5'000 de euro
NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in streinatate.
VI'Cadouri,sen'iciisauav.rntajeprimitegratuitsausubvenfionatcfafidevaloareadepilrln,din p.rtca unor persoane, orgtnizatii, societiti comerciale! regii autonome, companii/societlfi na(ionale san
institulii publice romineqti sau strlire, inclusil burse, crcdite, garantii, decontlri de cheltuieli. altele decat
celc ale angajatorului, a clror valoare individuali depi5e5te 500 de curo*
aclionar sau asociat/beneficiar de imprumut cota de participarc
Nu e cazul
Nu
Serviciul prest!t/Obiectul oenerator de venit
Venitul anu.l incasat
1.2. Sol/solie
1.3. Copii
*Se excepteazd de la declarare cadourile Si trataliile uzrale pritfiite din partea rudelor de gradul I $i ol l lle<l
VII. Venituri ale declarantului qi alc membrilor stri d€ familie, realizate in ultimul an liscal inchciai (potrivit art. {l din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificirilc $i completlrile ulterioare)
NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenilc din striinatale.
Seryiciul prestat/Obiectu: eenerator de venit
Venitul anual incasat
l. Venituri dih salarii Spita:ul Clinic Judelean de Medic Sef Urgen6 Brasov Cinica ORL 156.253 Ron
L l . Titular Univcrsitatea l_ransilvania $ef Lucrdri
Facultatea de Medicine ORL 36.402 Ron
1.2. Solic Colegiul National Andrei Barseanu
Profcsor 11.300 Ron
1.3. Copii Nu
2.2. So/solie Nu
3.l. Titular Nu
3.2. So1/so1ie Nu
5
4.2. Sol/solie Nu
5.1. Titular Nu
5.2. So!/soiie Nu
6.1. Titular Nu
6.2. Sol/so1ie Nu
7.1. Titular Nu
7.2. Soysolie Nu
7.3. Copii Nu
prezenta dcclara(ic constituie xct public qi rlspund potrivit legii penalc pentru inexactitatea sau
caractcrul incomplct al datelor mentionatc.
.. Data completdrii
Cinc lr realizat venitul s!rrsa venitului: Nume. adr€sa
Serviciul prestarobiectrl senerator de venit
Venitrl anual incasrt
6
Brasov CNP , domiciliul
cunoscAnd prevederile art. 292 din Codul penal privind fnlsul in declara(ii, dcclar pe propria rispundcre:
l. Asocial sau actionar la societlti comcrci.le, companii/socictiti nalionrle, instifutii de credir, grupuri de interes economic, pr€cum ti mcmlru in asociarii, fundalii sau Blte organizafii treguvernanlentalc:
Unitatea
- denumirea qi adresa - Calitatea delinuth Nr. de pa(i sociale sau
de actiuni
2. Calitatea de membru in orgalele de conducere, adminislrare $i contro: alc societllilor comcrriale, rle regiilor autonome, ale companii:or/societitilor ntfionale, ale instituliilor dc crcdi:, ale gruprrilor dc :nteres economic, ale asocisfiilor sau fundrtiilor ori ale a:tor or[anizatii neguvcrnamentale:
Unitatea
|-
3. Calitatea de membru in cadrul asocialiilor profesionale $i/sau sindicale 3..I NU
I
4. Calitatea de membru in organele de conducere, admiristr!rc qi control, :tinute in cadrul idelor litice. ]u uttr i tlelumirea rtidului
retribuitc sau neretribuitc, litic
5, Contracte, ircius:y cele de asistetli juridictr, con$ultarrttr Si civile, exercitdrii funcliilor, mafldatelor sau demnittrfilor publice finrnl.te
obfinute sau aflate in derulare in timpul de la bugetulde stot. local tidin fonduri
externe ori incheiate cu societiti comerciale cu capital de stst salr unde statul este a
I
Insit 'liaccnfdianE
grid4i coieniald R^@)n fzici artorizld Asociqii lirmiliald Gbirue individrLalc,cabindcaiciale, strc@ cirilc polisicnalc sm [email protected] civile
potisicruJe cr rgaioe limitli cac dcsligrni Fotuiade avocd/ 0glliz4ii rxrusnrnrnal, !-Lnddii/Asociaill
t) Prin rtde de gradul I se inielege perinli pe linie ascendentA li copii pe linie descendenti' 2)
Se vo. declar"a nrmele, denumirea 9i adrisa beneficiarului de contract unde, prin calitatea delinuti, titularul'
sopVsolia 9i rudele de gradul I oblin conracte, a$a cum sunt definite la punctul 5'
Prezenta declarulie constituie act public Si rtrspund potrivit legii petrele peDtru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menlionate.
Data completirii
...........1 1.06.2018......