· Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au...

of 113 /113
RAPORT DE ACTIVITATE RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2015 PENTRU ANUL 2015

Embed Size (px)

Transcript of  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au...

Page 1:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

Februarie 2016CUPRINS

I. MISIUNEA ŞI FUNCŢIILE MINISTERULUI JUSTIŢIEI 4

RAPORT DE ACTIVITATERAPORT DE ACTIVITATEPENTRU ANUL 2015PENTRU ANUL 2015

Page 2:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

II.PRINCIPALELE OBIECTIVE STABILITE PENTRU ANUL 2015 ŞI ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE 5II.1. Elaborarea și avizarea proiectelor de acte normative…………...…………………..

…………………..……..5 II.1.1. Elaborarea actelor normative……………………………………….…………………………………………………….5 II.1.2. Avizarea, din punct de vedere al legalităţii, a proiectelor de acte normative

elaborate de celelalte ministere şi de organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, ce se supun spre adoptare Guvernului……………………………………………………………………………………………………………….8

II.2. Afaceri europene şi cooperare internaţională………………………………………………..……………………...10

II.2.1. Mecanismul de Cooperare și Verificare, agenda europeană și drepturile omului……….…. 10

II.2.2. Cooperare judiciară internaţională, tratate şi relaţii internaţionale……………………………… 14

II.3. Prevenirea criminalităţii și consolidarea cooperării în vederea recuperării creanţelor provenite din infracţiuni ……………………………………………………………………………………………………………………23II.4. Administrarea sistemului de justiţie………………………………………………………………………………….……..27 II.4.1. Gestionarea programelor finanțate din fonduri europene, din Mecanismul

Financiar Norvegian 2009-2014 și din partea altor donori……………………………………………………………………………27

II.4.2. Proiectul „Reforma Sistemului Judiciar”, finanțat prin Acordul de Împrumut nr. Ro – 4811 încheiat între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. .30

II.4.3. Accelerarea procesului de informatizare a sistemului judiciar…………………………..………… .32II.4.4. Consolidarea activităţii de statistică judiciară………………………………………………………………… 33

II.4.5. Implementarea politicilor de resurse umane …………….…………………………………..………………. 35 II.4.6. Asigurarea resurselor financiare necesare administrării justiţiei ca serviciu public …… …42 II.4.7. Dezvoltarea infrastructurii sistemului judiciar şi achiziţii publice………………………………. …49II.5. Organizarea, coordonarea şi controlul unor profesii liberale şi activităţi conexe sistemului judiciar...........................................................................................................

...54II.6. Activitatea de reprezentare a Ministerului Justiţiei în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor instituţii, precum şi activitatea de consiliere şi avizare în cadrul ministerului ……………………………58II.7. Menţinerea şi dezvoltarea sistemelor de management implementate în cadrul Ministerului Justiției…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….59II.8. Comunicare, relaţii cu publicul şi evidenţa organizaţiilor non - guvernamentale……………. …61II.9. Auditul şi controlul activităţilor aflate în competenţa Ministerului Justiţiei…………………… .…62

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 2 din 79

Page 3:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

II.9.1. Activitatea de audit public intern……………………………………………………………………………………..62

II.9.2. Activitatea de control…………………………………………………………………………………………………………63

III. DIRECȚII PRINCIPALE DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2016………………………………………………. 66

III.1. Priorități strategice la nivel sectorial………………………….………………………………………………… ……66III.2. Obiective ale Ministerului Justiției, pe domenii de activitate………………………….………… .……66

ANEXA nr.1 Listă acte normative aflate în lucru la Ministerul justiției în anul 2015…………………. 72

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 3 din 79

Page 4:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

Listă abrevieri:ANI = Agenția Națională pentru IntegritateANC = Autoritatea Naţională pentru CetăţenieANFP = Agenția Națională a Funcționarilor PubliciBIRD = Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareCCR = Curtea Constituțională a RomânieiCEDO = Curtea Europeană a Drepturilor OmuluiCJUE = Curtea de Justiţie a Uniunii EuropeneCPT = Comitetul pentru Prevenirea TorturiiCSM = Consiliul Superior al MagistraturiiDGA = Direcţia Generală Anticorupţie DIICOT = Direcția de Investigarea Infracțiunilor de Criminalitate Organizată

și TerorismDIPFÎE = Direcţia Implementării Proiectelor Finanţate din Împrumuturi ExterneDNA = Direcţia Naţională AnticorupţieDNP = Direcția Națională de ProbațiuneEJN = European Justice Network (Rețeaua Europeană de Justiție)GRECO = Grupul de State Împotriva Corupţiei din cadrul Consiliului EuropeiIACA = International Anti-Corruption Academy (Academia Internaţională

Anticorupţie)INEC = Institutul Naţional de Expertize CriminalisticeINM = Institutul Naţional de MagistraturăJAI = Justiţie şi Afaceri InterneMAE = Ministerul Afacerilor ExterneMDRAP = Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației PubliceMCV = Mecanismul de Cooperare şi VerificareMJ = Ministerul JustiţieiMMFPS = Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei SocialeOECD = Organizația Economică pentru Cooperare și DezvoltareONPCSB = Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării BanilorONPCCRCPI = Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare

pentru Recuperarea Creanţelor Provenite din InfracţiuniONRC = Oficiul Naţional al Registrului ComerţuluiONU = Organizaţia Naţiunilor UniteOSCE = Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în EuropaPÎCCJ = Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și JustițieRAI = Regional Anti-Corruption Initiative (Inițiativa Regională Anticorupție)SEE = South-Est EuropeSNA = Strategia Naţională AnticorupţieSNG = Şcoala Naţională de GrefieriSOCA = Serious Organised Crime Agency (Agenţia pentru Combaterea

Criminalităţii Organizate Grave)UE = Uniunea EuropeanăStr. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 4 din 79

Page 5:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

UNCAC = United Nations Convention Against Corruption (Convenția Organizației Națiunilor Unite Împotriva Corupției)

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 5 din 79

Page 6:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

I. MISIUNEA ŞI FUNCŢIILE MINISTERULUI JUSTIŢIEIMinisterul Justiţiei îşi desfăşoară activitatea în baza HG nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare.Misiunea Ministerului Justiţiei este de a contribui la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public, apărarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneştiÎn realizarea acestei misiuni, ministerul are următoarele funcţii principale:- elaborează politicile publice, strategiile şi planurile de acţiune în domeniul justiţiei, al prevenirii şi combaterii corupţiei şi formelor grave de criminalitate, inclusiv în concordanţă cu obiectivele programului de guvernare;- reglementează cadrul normativ şi instituţional al sistemului judiciar şi al înfăptuirii justiţiei ca serviciu public;- coordonează şi controlează aplicarea unitară şi respectarea normelor legale privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care se află în subordinea sau în coordonarea sa;- asigură autoritatea prevăzută la art. 132 alin. (1)1 din Constituţia României, republicată, potrivit legilor de organizare a sistemului judiciar şi a înfăptuirii justiţiei ca serviciu public;- veghează la respectarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, prin mijloacele şi procedurile puse la dispoziţie prin actul propriu de organizare şi funcţionare sau prin alte reglementări;- reprezintă statul sau Guvernul în domeniul de activitate şi competenţă specifice stabilite prin actul propriu de organizare şi funcţionare sau prin alte reglementări;- este autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţionale, potrivit tratatelor la care România este parte şi instrumentelor juridice adoptate în cadrul Uniunii Europene;- coordonează integrarea eforturilor de realizare a obiectivelor de referinţă specifice din cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 şi integrează informaţiile solicitate autorităţilor în virtutea acestei funcţii; reprezintă statul şi guvernul în cooperarea cu Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare.

1 Potrivit art. 132, alin. (1) din Constituţia României, procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei.Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 6 din 79

Page 7:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

II. PRINCIPALELE OBIECTIVE STABILITE PENTRU ANUL 2015 ŞI ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATEII.1. Elaborarea și avizarea proiectelor de acte normativeII.1.1. Elaborarea actelor normativeObiectivul general al Ministerului Justiției, în domeniul elaborării actelor normative, a gravitat în jurul promovării unor a) măsuri legislative în materie penală și procesual penală, b) în materie procesual civilă, în vederea soluționării unor probleme apărute ca urmare a intrării în vigoare a noilor coduri, precum și c) al elaborării unor acte normative destinate perfecţionării legislaţiei-cadru aplicabile în sistemul justiţiei sau consolidării instituţionale a sistemului judiciar.A. Măsuri legislative promovate în materie penală și procesual penală:De la 1 ianuarie 2014, data intrării în vigoare a noilor coduri, având în vedere aplicarea lor imediată în toate cauzele penale, indiferent de stadiul acestora, au fost semnalate o serie de probleme inerente de aplicare/interpretare a normelor, unele aspecte de neconstituționalitate, dar și necesități de transpunere a unor obligații comunitare. Astfel, în cursul anului 2015 au fost întreprinse o serie de demersuri la nivel legislativ menite să conducă la soluționarea aspectelor menționate mai sus. Dintre acestea amintim, cu caracter exemplificativ, următoarele acte normative promovate de Ministerul Justiției în anul 2015:Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală2

Scop :

Proiectul de lege are în vedere completarea transpunerii Directivei 2011/93/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI, precum și a Directivei 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale, propunând modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală, fie prin introducerea unor noi incriminări, fie prin adaptarea celor existente.

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului3. Scop :

Modificările legislative sunt justificate de necesitatea transpunerii Directivei 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal ce impune statelor membre ale Uniunii Europene stabilirea anumitor standarde pentru sancționarea faptelor de degradare a mediului, cu termen de transpunere 26 decembrie 2010, precum şi a Directivei 2009/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave şi introducerea unor sancţiuni în caz de încălcare, în contextul deschiderii

2 Proiectul a fost adoptat de Senat la data de 11.05.2015; În prezent se află în lucru la comisiile permanente ale Camerei Deputaților, în calitate de camera decizională;3 Proiectul a fost adoptat de Senat 18.11.2015; În prezent se află în lucru la comisiile permanente ale Camerei Deputaților, în calitate de Cameră decizională;Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 7 din 79

Page 8:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

de către Comisia Europeană a două dosare EU Pilot pentru România.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală4

Scop :

Proiectul vizează punerea în acord cu Decizia Curţii Constituţionale nr.361/2015 prin care a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 din Codul de procedură penală. Prin decizia amintită s-a constatat că nereglementarea termenelor pentru care poate fi dispusă măsura şi nereglementarea duratei maxime a arestului la domiciliu în procedura de cameră preliminară şi de judecată în primă instanţă sunt neconstituţionale.

B. Măsuri legislative promovate în materie procesual civilă:Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr.62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă5

Scop :

Prin acest act normativ au fost prorogate, până la data de 1 ianuarie 2017, termenele prevăzute la art.XII alin.(1), art.XIII teza I, art.XVIII alin. (1) și art. XIX alin. (1) din Legea nr.2/2013. Corelativ, prin aceeași Ordonanță de urgență s-a extins aplicarea unor măsuri legislative instituite, temporar, de Legea nr. 2/2013. Măsurile adoptate prin această Ordonanță de urgență au rolul să înlăture apariția unor disfuncționalități în activitatea de înfăptuire a justiției civile, inclusiv din perspectiva aplicării în timp a legii de procedură civilă. Prorogarea a fost determinată, în principal, de faptul că, în urma evaluării necesarului de spații cu destinația de cameră de consiliu, la nivelul secțiilor civile, din necesarul total de 726 de camere de consiliu, până la momentul adoptării ordonanței de urgență au fost amenajate 148 de astfel de spații. În bugetul de stat pe anul 2016 au fost prevăzute fonduri în sumă de 4.000.000 lei pentru amenajarea camerelor de consiliu la instanțe.Aplicarea în condiții optime a dispozițiilor NCPC mai sus amintite depinde, în mod necesar, de continuarea implementării planului de măsuri de ordin administrativ (investiții în infrastructură, achiziții publice, resurse umane și bugetare), care a însoțit Legea nr.2/2013. Prorogarea inițială a fost acompaniată de adoptarea unui plan de măsuri administrative (investiții în infrastructură, achiziții publice, resurse umane, bugetare, IT), aprobat de către Guvern prin memorandum, la sfârșitul anului 2012. Planul cuprindea o etapizare pe 3 ani a realizării măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a celor patru noi coduri fundamentale pentru sistemul judiciar. Implementarea planului nu a fost finalizată până la acest moment, astfel încât, pentru asigurarea unei aplicări în condiții optime a normelor noului Cod de procedură civilă, prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor administrative propuse este esențială și inevitabilă. În intervalul de timp pentru care s-a instituit noua prorogare se va proceda la organizarea și monitorizarea

4 Proiectul a fost adoptat de Senat la data de 13.10.2015; În prezent se află în lucru la comisiile permanente ale Camerei Deputaților, în calitate de camera decizională;

5 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.964 din 24 decembrie 2015;Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 8 din 79

Page 9:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

fermă și atentă a măsurilor administrative menționate, precum și, dacă este cazul, la luarea altor măsuri necesare aplicării în condiții optime a noii reglementări procesual civile, printr-un demers concertat și unitar și în urma unei consultări publice consistente.

C. Perfecţionarea legislaţiei-cadru aplicabile în sistemul justiţiei şi consolidarea instituţională a sistemului judiciarÎn cursul anului 2015 au fost elaborate o serie de acte normative destinate perfecţionării legislaţiei-cadru aplicabile în sistemul justiţiei, precum şi consolidării instituţionale a sistemului judiciar. Lista completă a actelor normative din domeniul justiției, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în anul 2015, este anexată prezentului raport.Dintre acestea amintim, cu caracter exemplificativ, următoarele proiecte promovate de Ministerul Justiției:Proiect de lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică6

Scop :

Proiectul a fost elaborat în cadrul unui larg grup de lucru interinstituțional, constituit la Agenția Națională de Integritate (în continuare ANI), fiind una dintre măsurile propuse în cadrul strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice. Prin proiect se propune constituirea, în cadrul ANI, a unui sistem informatic integrat pentru prevenirea și identificarea potențialelor conflicte de interese, denumit Sistemul Prevenție care va funcționa pe baza datelor din formularele de integritate prelucrate, potrivit legii, de Sistemul Electronic de Achiziții Publice, în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică. Mecanismul de verificare ex-ante se exercită de către ANI, prin Sistemul Prevenție și activitatea specifică a inspectorilor de integritate.

Proiect de lege privind regimul deținerii și utilizării armamentului din dotare și operațiunile cu arme și muniții în sistemul administrației penitenciare7

Scop :

Proiectul vizează reglementarea procedurilor necesare deținerii și utilizării armamentului din dotare și operațiunile cu arme și muniții în sistemul administrației penitenciare de către structurile Administrației Naționale a Penitenciarelor și unitățile subordonate, astfel încât să nu fie prejudiciate siguranța persoanelor private de libertate și a altor persoane. În egală măsură, se urmăreşte asigurarea exercitării efective a dreptului de deţinere şi folosire a armelor de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare potrivit atribuţiilor acestora şi misiunilor de îndeplinit. Măsurile adoptate prin proiect sunt în acord cu standardele Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale şi cu jurisprudenţa dezvoltată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Proiect de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul Național Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele

6 Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților la data de 19.12.2015;în prezent se află în dezbatere la Senat, în calitate de cameră decizională.7 Proiectul a fost adoptat de Senat la data de 21.09.2015; în prezent se află în dezbatere la Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională.Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 9 din 79

Page 10:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești8

Scop :

Proiectul transpune prevederile art. 5 alin. (1) și (3) din Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20.10.2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale, care impun statelor membre luarea unor măsuri concrete pentru a se asigura servicii de interpretare și traducere „de o calitate suficientă”, care să garanteze caracterul echitabil al procedurilor penale, precum și pentru a se respecta confidențialitatea în ceea ce privește interpretarea și traducerea. Astfel, în vederea asigurării calității serviciilor de traducere și interpretare, proiectul condiționează dobândirea calității de interpret și traducător autorizat de obținerea atestatului de traducător, eliberat de Ministerul Culturii, în urma promovării unui examen. De asemenea, proiectul reglementează expres obligația traducătorului și interpretului de a respecta confidențialitatea cu privire la faptele, informațiile și documentele de care ia cunoștință în exercitarea activității, atât pe durata deținerii acestei calități, cât și după încetarea acesteia. În plus, proiectul reglementează instituția suspendării calității de interpret și traducător autorizat, pentru a acoperi lacuna existentă în forma în vigoare a Legii nr. 178/1997.

De asemenea, în cursul anului 2015, activitatea ministerului a fost concentrată pe monitorizarea procesului de punere în aplicare a noilor coduri în materie civilă și în materie penală. Pentru îndeplinirea acestui scop, la nivelul Ministerului Justiției a fost constituit Grupul de lucru la nivel tehnic pentru monitorizarea implementării și aplicării noilor coduri 9, format din reprezentanți ai Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și ai Direcției Naționale Anticorupție.

II.1.2 Avizarea, din punct de vedere al legalităţii, a proiectelor de acte normative elaborate de celelalte ministere şi de organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, ce se supun spre adoptare GuvernuluiUna din atribuțiile principale ale Ministerului Justiției o constituie analiza și avizarea exclusiv din punctul de vedere al legalităţii a proiectelor de acte normative elaborate de ministere şi de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile administrative autonome, care se supun spre adoptare Guvernului, precum și participarea, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul celorlalte ministere sau autorităţi publice.De asemenea, Ministerul Justiției prin direcția de specialitate, mai îndeplinește și atribuții privitoare la:- întocmirea unor puncte de vedere cuprinzând note cu observaţii şi propuneri referitoare la propunerile legislative iniţiate de parlamentari; - examinarea dispoziţiilor din legi, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, a căror neconstituţionalitate a fost invocată în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial, în raport cu dispoziţiile constituţionale şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, şi formularea unor puncte de vedere asupra acestor dispoziţii, ce constituie obiectul excepţiilor/sesizărilor de neconstituţionalitate;

8 Proiectul a fost adoptat de Senat la data de 20.10.2015; în prezent se află în dezbatere la Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională.9 Grupul de lucru a fost constituit în temeiul Ordinului ministrului justiției nr. 1165/C/2015;Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 10 din 79

Page 11:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

- examinarea legilor adoptate de către Parlament şi semnalarea, din cuprinsul acestora, a eventualelor dispoziţii de natură să ridice obiecţii de neconstituţionalitate;În anul 2015 au fost în lucru, din perspectiva activității de avizare acte normative, 3442 de lucrări, după cum urmează:

Proiecte acte normative, din care: 1148Legi 79

Ordonanţe 69

Ordonanţe de urgenţă 117

Hotărâri 878

Memorandumuri 5

Lucrări cu caracter general, din care  2294Propuneri legislative 546

Excepţii de neconstituţionalitate/nelegalitate 1495

Seturi de legi adoptate de Parlament 41

Petiţii /memorii 16

Puncte de vedere solicitate de alte instituţii pe diverse aspecte 99

Note de informare 97

În plus, reprezentanţii Ministerului Justiţiei au participat, în condiţiile legii, la elaborarea şi definitivarea unor proiecte de acte normative din programul legislativ al altor ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţi administrative autonome. Ministerul Justiției și-a îndeplinit atribuțiile și sarcinile legale în materia avizării actelor normative, deși în majoritatea situaților, termenele legale de aviz și procedura de avizare nu a fost respectată de către inițiatorii proiectelor de acte normative.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 11 din 79

Page 12:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

II.2. Afaceri europene și cooperare internaționalăII.2.1. Mecanismul de Cooperare și Verificare, agenda europeană și drepturile omuluiA. Gestionarea Mecanismului de Cooperare şi VerificareMinisterul Justiţiei coordonează, la nivel tehnic, demersurile de îndeplinire a obiectivelor de referinţă din cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV). În această calitate, Ministerul Justiţiei: Elaborează documente de prezentare a progreselor (rapoarte de progres) în domeniul justiţiei şi combaterii corupţiei şi asigură transmiterea acestora către Comisia Europeană (CE) şi statele membre UE:Activităţi desfăşurate:

Ministerul Justiţiei a transmis Comisiei Europene cinci rapoarte de progres în domeniul justiţiei şi combaterii corupţiei (în lunile ianuarie, aprilie, iulie, septembrie și decembrie 2015).

Pregăteşte misiunile de evaluare ale CE în România care preced elaborarea rapoartelor periodice ale CE:Activităţi desfăşurate:

În anul 2015 au avut loc trei misiuni de evaluare ale CE în România, în lunile mai, septembrie și noiembrie 2015. Pregătirea misiunilor de evaluare presupune coordonarea îndeaproape a tuturor instituțiilor cu atribuții MCV, elaborarea documentației necesare evaluărilor, precum și participarea efectivă la activitățile din cadrul misiunilor. Comisia Europeană a dat publicității un raport MCV (la data de 28.01.2015).

Elaborează fişe/studii/analize referitoare la domeniile vizate de MCV, asigură traducerea de documente legislative/non-legislative, conform solicitărilor CE/altor instituții de la nivel național sau extern:Activităţi desfăşurate:

În cursul anului 2015, frecvența medie a elaborării fișelor/studiilor/analizelor a fost de cca. 5 lucrări pe săptămână. Multe dintre lucrări au un grad de complexitate ridicat, deoarece presupun reacții rapide la elementele de noutate legislativă/non-legislativă cu relevanță MCV, capacitate ridicată de sinteză şi asimilare a unor concepte noi şi care presupun colaborarea cu diferitele compartimente din minister şi cu alte instituții cu atribuții MCV. Spre exemplu, au fost realizate o serie de documente comparative vizând legislația în vigoare şi modificările propuse (e.g. în materia dreptului penal şi procesual penal, în materia dreptului civil şi procesual civil, organizarea sistemului judiciar etc.).

Elaborareză documente de politică publică/întreprinderea de măsuri de politică publică cu impact asupra MCV:Activităţi desfăşurate:

Coordonarea procesului de elaborare a Planului de acțiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 – 2020, redactarea documentului cu

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 12 din 79

Page 13:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

consultarea instituțiilor sistemului (CSM, ICCJ, PICCJ, DNA, DIICOT, ANP, ONRC etc), organismelor profesionale ale profesiilor organizate în mod autonom, societății civile și corelarea măsurilor propuse de aceste entități.

B. Consolidarea poziției României în Spațiul de libertate, securitate şi justițieÎn atingerea acestui obiectiv s-a urmărit asigurarea participării României la implementarea la nivel național a măsurilor corelative planului de acțiune de punere în aplicare a Programului Post Stockholm – în domeniile de competența MJ, precum și coordonarea şi monitorizarea transpunerii şi implementării actelor normative ale UE din domeniile de competență ale MJ.

Activităţi desfăşurate:

În cursul anului 2015 au avut loc 7 reuniuni ale consiliilor JAI (5 consilii JAI formale și 2 informale - la Riga și Luxembourg) la care au participat delegații MJ, reuniuni precedate de pregătirea dosarelor pentru participarea ministrului justiţiei la aceste Consilii JAI.

În ceea ce privește negocierea instrumentelor UE (elaborare mandate, puncte de vedere, participarea la grupurile de lucru propriu zise etc.) MJ a participat la următoarele: Propunere de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European - Instrumentul se află încă în negociere la nivelul grupului de experți COPEN. Președinția luxemburgheză a reușit să finalizeze o bună parte a textului (20 de articole), care reprezintă fundamentul Regulamentului. Finalizarea negocierilor privind instituirea Parchetului European a fost menționată în orientările politice prezentate de Președintele COM, Jean-Claude JUNCKER, precum și în scrisoarea de misiune adresată comisarului pentru Justiție, cu un obiectiv precis de adoptare – până în 2016; Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal - În iunie 2013, Consiliul Justiție și Afaceri Interne a ajuns la o abordare generală cu privire la propunerea de directivă de față. Parlamentul European a votat raportul propriu conținând amendamente la data de 16 aprilie 2014. Instrumentul se află în negociere în faza trialogului; Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind asistența judiciară provizorie pentru persoanele suspectate sau acuzate care sunt private de libertate și asistența judiciară în cadrul procedurilor aferente mandatului european de arestare - Consiliul Justiție și Afaceri Interne a ajuns la o abordare generală asupra textului instrumentului în cadrul reuniunii din 13 martie 2015. Instrumentul se află în negociere în faza trialogului; Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și ale dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale - Consiliul Justiție și Afaceri Interne a ajuns la o abordare generală asupra textului instrumentului în cadrul reuniunii din 4 decembrie 2014. Instrumentul se află în negociere în faza trialogului. În data de 4 noiembrie 2015, COREPER a aprobat textul de compromis agreat cu Parlamentul European. Parlamentul European și-a adoptat poziția prin rezoluția legislativă din 20 ianuarie 2016;

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 13 din 79

Page 14:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date - În cadrul reuniunii sale din 15 iunie 2015, Consiliul a adoptat abordarea generală privind proiectul de regulament. Instrumentul se află în negociere în faza trialogului; Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și la libera circulație a acestor date - Parlamentul European și-a adoptat poziția în primă lectură cu privire la proiectul de directivă la 12 martie 2014. Consiliul Justiție și Afaceri Interne a ajuns la o abordare generală asupra textului instrumentului în cadrul reuniunii din 3-4 decembrie 2015. Instrumentul se află în negociere în faza trialogului; Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului privind procedurile de insolvență - A fost adoptat și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 141, 5.6.2015 devenind Regulamentul (UE) 2015/848; Propunerea de Regulament privind competența, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale şi Propunerea de Regulament privind competența, legea aplicabilă şi executarea hotărârilor judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate – În cadrul Consiliului JAI din 4 decembrie 2014, PRES  a propus o perioadă de reflecție, până la sfârşitul anului 2015, asupra ultimelor posibile texte de compromis. Ca urmare, la finalul anului 2015 au existat o reuniune pe tema celor două propuneri de regulament la nivel de consilieri JAI, o reuniune la nivel de COREPER II și o reuniune bilaterală a reprezentanților RPRO cu PRES. În cadrul Consiliului JAI din 3 decembrie 2015, pachetul legislativ compus din cele două propuneri de regulament, nu a întrunit unanimitatea necesară, având în vedere că PL și HU s-au opus compromisului propus de PRES. Mai multe SM au sugerat ca posibil curs de acțiune realizarea unei cooperări consolidate; Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind legislația europeană comună în materie de vânzare - Procesul de negociere se află în etapa primei lecturi (în cadrul procedurii legislative ordinare). Pe parcursul anului 2015, instrumentul s-a discutat în cadrul a 6 reuniuni ale grupului de lucru Drept Civil Material (JUSTCIV) şi o dată în Consiliul JAI. Propunerea de instrument a fost  retrasă prin Anexa II din Programul legislativ al CE pe anul 2015; Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului privind procedurile de insolvență - Propunerea de regulament a fost publicat in JO UE din 5 iunie 2015, seria L 141. În cursul anului 2015 a existat o singură reuniune a jurist-lingviștilor pentru revizuirea lingvistică a textului; Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statutul unei fundații europene (FE) - Procesul de negociere se află în etapa primei lecturi (în cadrul procedurii legislative ordinare). Propunerea de instrument a fost retrasă de către COM prin Comunicarea ”Programul de lucru al Comisiei pentru 2015 - Un nou început” COM(2014) 910 final); Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reforma Eurojust - Procesul de negociere se află în etapa primei lecturi (în cadrul procedurii legislative ordinare). Pe parcursul anului 2015, instrumentul s-a discutat în cadrul a 3 reuniuni ale grupului de lucru COPEN, o Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 14 din 79

Page 15:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

reuniune a grupului Consilieri JAI, o reuniune COREPER II și agreat în cadrul Consiliul JAI din luna martie 2015; Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea liberei circulații a cetățenilor și întreprinderilor prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 - În cadrul Consiliului JAI din luna decembrie 2015 a fost întrunit acordul politic pe textul consolidat al regulamentului. Ulterior se va demara procesul de revizuire juridico-lingvistică. Textul urmează să fie adoptat și de PE într-o sesiune plenară din prima jumătate a anului 2016 și ca punct A (fără dezbatere) în cadrul uneia dintre viitoarele sesiuni ale CONS. Pe parcursul anului 2015, instrumentul s-a discutat în cadrul a 24 reuniuni ale diverselor formațiuni ale Consiliului și de 3 ori în cadrul Consiliului JAI; Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă și a Regulamentului (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată - Instrumentul a fost adoptat în cadrul Consiliului JAI din luna decembrie 2015. Urmează publicarea în JOUE; Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului pentru instituirea unor garanții speciale pentru minorii suspectați sau acuzați în procedurile penale - Instrumentul este în curs de examinare de către juriștii-lingviști, urmând a fi votată în cadrul PE și, ulterior, adoptată de către Consiliu. Pe parcursul anului 2015 au avut loc 18 întâlniri în cadrul diferitelor formațiuni ale Consiliului, inclusiv reuniuni bilaterale; Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind societățile cu răspundere limitată cu acționar unic - Procesul de negociere se află în etapa primei lecturi. Pe parcursul anului 2015, instrumentul s-a discutat în cadrul a 5 reuniuni ale diverselor formațiuni ale Consiliului și a intrat în dezbaterea Consiliului COMPET; Aplicarea art. 10 al Protocolului nr. 36 al Tratatului de la Lisabona - Pe parcursul anului 2015 s-au desfășurat 2 reuniuni ale diverselor formațiuni ale Consiliului și în Consiliul AGRIFISH; În cursul anului 2015 s-au desfășurat 8 reuniuni ale grupului de lucru E-Justice (grup tehnic de lucru organizat în cadrul inițiativei e-justiţiei europene); Tabloul de bord al UE privind justiția a fost discutat pe parcursul anului 2015 în cadrul a 4 reuniuni la nivel tehnic.

C. Sprijinirea Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (din cadrul Ministerului Afacerilor Externe) în pregătirea reprezentării statului român în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, atunci când pe rolul acesteia sunt aspecte de competenţa MJ

Activităţi desfăşurate:

Pe parcursul anului 2015 au fost organizate 3 reuniuni ale Grupului de lucru interministerial Contencios UE; Ministerul Justiţiei a fost implicat, alături de MAE - Agentul Guvernamental pentru CJUE, în elaborarea observațiilor scrise într-o serie de dosare. Cu titlu de exemplu menționăm: cauza C-212/15 Enefi, cauza C-205/15 Toma, cauza C-241/15 Bob Dogi; Pe parcursul anului 2015 Ministerul Justiţiei a elaborat punctul său de vedere cu privire la cauza C-241/15 (Bob

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 15 din 79

Page 16:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

Dogi), cauza C-205/15 (Toma), cauza C-212/15 (ENEFI); MJ a transmis MAE punctul său de vedere cu privire la Cerea de aviz 2/15 privind evaluarea competenței UE de încheiere a Acordului de liber schimb cu Singapore (EUSFTA); Ministerul Justiţiei a transmis MAE contribuţii referitoare la aspecte din domeniul său de competenţă, în vederea pregătirii răspunsurilor României la documentele administrative care se emit de către Comisia Europeană în diferitele etape pre-contencioase ale acţiunii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru.

D. Sprijinirea Ministerului Afacerilor Externe în pregătirea răspunsurilor autorităţilor române la solicitările de informaţii formulate de Comisia Europeană prin intermediul sistemului electronic EU Pilot în scopul clarificării unor probleme legate de transpunerea sau aplicarea unor acte normative ale UE (faza pre-precontencioasă a acţiunii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru)

Activităţi desfăşurate:

Au fost derulate activităţi în cadrul a aproximativ 4 dosare EU Pilot (colectare de informaţii, analiză juridico-legislativă, consultarea altor direcţii din minister sau altor instituţii, elaborarea răspunsului final către MAE etc). Spre exemplu, dosarul EU Pilot 8116/15/GROW.

De asemenea, în procedura etapei precontencioase, MJ a transmis contribuția sa Ministerului Afacerilor Externe în 4 dosare, respectiv: cauza 2014/0192, cauza 2015/0153, cauza 2012/2145 și cauza 2013/2043 – aceasta din urmă nefiind de competența MJ.

E. Gestionarea problematicii Drepturilor OmuluiÎn atingerea acestui obiectiv s-a urmărit pregătirea reprezentării statului român în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, la solicitarea Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului (MAE), precum și asigurarea relației cu organizațiile şi structurile internaționale care activează în domeniul drepturilor omului (Consiliul Europei, ONU, OSCE, precum şi alte entități internaționale).

Activităţi desfăşurate:

Contribuții cu privire la diverse aspecte din domeniul drepturilor omului fie la solicitarea MAE (chestionarul FRA privind antisemitismul, minoritățile în sistemul de justiție penală, respectarea de către RO a Convenției ONU privind drepturile civile și politice – raportul RO, etc), fie prin participarea efectivă/transmiterea direct la/către organizațiile în cauză (raportarea anuală către CoE privind infracțiunile motivate de ură, participarea efectivă la reuniunea anuală în domeniul infracțiunilor motivate de ură, participarea la grupul de lucru al FRA privind infracțiunile motivate de ură, participarea la grupul informal al CE privind drepturile copilului etc.; Elaborarea de avize (la solicitarea MAE) pentru aprobarea semnării de către Agentul Guvernamental CEDO, în numele Guvernului a înțelegerilor amiabile sau a declarațiilor unilaterale pentru soluționarea cauzelor

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 16 din 79

Page 17:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

împotriva RO aflate pe rolul CEDO. În cursul anului 2015 MJ a elaborat și transmis la MAE un număr de 394 de avize privind cauze aflate pe rolul CEDO împotriva RO; Finalizarea Memorandumului Intenția CEDO de aplicare a procedurii hotărârii pilot în cauzele împotriva României privind condițiile de detenție prin care Guvernul aprobă răspunsul României către CEDO. În 2016 va continua acest demers.

F. Îndeplinirea funcţiei de agent naţional de legătură, în temeiul rolului ministerului de autoritate competentă pentru a primi notificările adresate Guvernului României de Comitetul European pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradanteActivităţi desfăşurate:

Transmiterea răspunsului Guvernului RO la proiectul de Raport elaborat de CPT;

Publicarea Raportului CPT și a răspunsului Guvernului RO pe site-ul CPT.

II.2.2. Cooperare judiciară internaţională, tratate şi relaţii internaţionaleÎn anul 2015, Ministerul Justiţiei a continuat să desfăşoare o activitate intensă, marcată de rezultate concrete atât în ceea ce priveşte componenta operativă a cooperării judiciare, cât şi cea de analiză, evaluare şi sinteză specifică atribuţiilor elaborării şi avizării de acte normative în domeniul cooperării judiciare, al tratatelor şi al relaţiilor internaţionale. Principalele obiective urmărite în anul 2015, în domeniul cooperării judiciare internaţionale, al tratatelor şi al relaţiilor internaţionale au fost:1. Exercitarea competenţelor specifice de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţionale; 2. Consolidarea rolului reţelelor judiciare naţionale în domeniul cooperării judiciare internaţionale; 3. Dezvoltarea şi consolidarea cadrului legislativ şi instituţional; 4. Derularea programelor cu finanţare europeană în domeniul cooperării judiciare;5. Intensificarea relaţiilor internaţionale în domeniul justiţiei;6. Dezvoltarea cadrului bilateral în domeniul justiției.

1. Exercitarea competenţelor specifice de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţionaleActivităţi desfăşurate:

În îndeplinirea atribuţiilor specifice de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare europene şi internaţionale au fost înregistrate 36 172 lucrări, din care, exemplificativ: 24 851 lucrări în domeniul cooperării judiciare în materie penală, 9 051 lucrări în domeniul cooperării judiciare în materie civilă, comercială şi de dreptul familiei, 283 lucrări în domeniul avizării proiectelor de memorandumuri şi proiectelor de acte normative, iniţiate de alte autorităţi, în baza Legii nr.590/2004 privind tratatele, precum şi în domeniul relaţiilor internaţionale.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 17 din 79

Page 18:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

2. Consolidarea rolului reţelelor judiciare naţionale în domeniul cooperării judiciare internaţionaleActivităţi desfăşurate:

Rețeaua Judiciară Română în materie penalăCorespondenta la nivel naţional a Reţelei Judiciare Europene în materie penală este Reţeaua Judiciară Română în materie penală, a cărei componență și atribuții au fost actualizate prin Ordinul Ministrului Justiției nr.1930/C/29.05.2014.În anul 2015, Ministerul Justiției a organizat două reuniuni ale Reţelei Judiciare Române (RJR) în materie penală. Reuniunile bianuale ale RJR s-au desfășurat în perioadele 5 – 6 martie la București și, respectiv, 12 – 14 octombrie 2015 la Constanța. La aceste reuniuni au participat judecători și procurori din cadrul curților de apel și parchetelor de pe lângă curțile de apel, reprezentanți ai Înaltei Curți de Casație și Justiției, precum și ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. S-au dezbătut subiecte legate de organizarea şi funcţionarea Reţelei, identificarea unor posibile soluţii pentru problemele semnalate în practică identificate la nivelul instanţelor şi parchetelor, modificările legislative intervenite în materia cooperării judiciare internaţionale în materie penală, respectiv intrarea în vigoare a Legii nr. 300/2013 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 0772/11.12.2013, a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală. În plus, s-a discutat pe larg Protocolul de înţelegere dintre Italia şi România în vederea îmbunătăţirii cooperării în domeniul transferării persoanelor condamnate.Rețeaua Judiciară Europeană În anul 2015, corespondentul naţional la Reţeaua Judiciară Europeană în materie penală a acordat asistenţă (consultări, puncte de vedere, obţinere de documente şi informaţii cu privire la situaţia juridică a unor persoane aflate în detenţie ori din cazierul judiciar sau deblocarea unor cereri de cooperare judiciară transmise anterior) la cererea autorităţilor din: Germania, Belgia, Slovenia, Olanda şi Grecia, precum şi la cererea instanţelor române - judecătorii, tribunale şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi parchete.În ceea ce priveşte reuniunile Reţelei Judiciare Europene organizate în anul 2015, reprezentarea României a fost asigurată după cum urmează:a. Reuniunea plenară a Rețelei Judiciare Europene (23 – 24 februarie 2015, Haga): - Din partea României au participat un reprezentant al MJ și un reprezentant al PÎCCJ.- Punctele de contact din Statele Membre au prezentat ultimele evoluții în materia cooperării judiciare în materie penală, discuții în cadrul cărora a avut loc un fructuos schimb de informații și de experiență. De asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 18 din 79

Page 19:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

care acestea au fost tratate la nivel național, precum și în relația cu alte state. Au fost formulate recomandări în ceea ce privește activitatea punctelor de contact. b. Cea de-a 42-a reuniune Plenară a Rețelei Judiciare Europene (28 - 30 iunie 2015, Riga):- Tema reuniunii a fost mandatul european de arestare, extrădarea și recunoașterea și punerea în executare a pedepselor privative de libertate, materii în care Ministerul Justiției este autoritate centrală și, de asemenea, a elaborat legislația aplicabilă. - Pe parcursul dezbaterilor, experții au prezentat cele mai bune practici întâlnite în materia asigurării drepturilor procesuale.c. cea de-a 43-a reuniune Plenară a Rețelei Judiciare Europene (18 - 20 noiembrie 2015, Luxembourg):- Reprezentarea a fost asigurată la nivel de Ministerul Justiției şi Ministerul Public.- Tema reuniunii a constituit-o cele trei directive privind asigurarea drepturilor procesuale în materia cooperării judiciare în materie penală, domeniu în care Ministerul Justiției este autoritate centrală și, de asemenea, a elaborat legislația aplicabilă. - Pe parcursul dezbaterilor, experții au prezentat cele mai bune practici întâlnite în materia asigurării drepturilor procesuale.Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercialăCorespondenta la nivel naţional a Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială este Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială, a cărei componență a fost actualizată prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1929/C/29.05.2014.În anul 2015, reuniunea Reţelei Judiciare Române în materie civilă a fost organizată la București, la 30 octombrie. Cu această ocazie a fost lansat primul număr al Buletinului Rețelei, tipărit de Editura Hamangiu, cuprinzând jurisprudența CJUE în aplicarea Regulamentului Bruxelles I. Agenda reuniunii a avut ca obiect prezentări și discuții referitoare la instrumentele Uniunii Europene, respectiv, noutățile legislative (insolvența; ordinul civil de protecție; ordonanța asiguratorie de indisponibilizare a conturilor bancare), proiectele instrumentelor comunitare aflate în curs de negociere (procedurile europene ale somației de plată și cererilor cu valoare redusă; competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materia dreptului familiei; legalizarea documentelor), interconectarea registrelor comerțului etc. Au fost distribuite membrilor Rețelei, printre altele: Ghidul practic pentru aplicarea Regulamentului BII bis; Cooperarea judiciară în materie civilă – Un ghid pentru practicienii din domeniul dreptului, Ghidul practic de drept internațional privat în materia succesiunilor, broșurile ”Răpirea transfrontalieră a copilului de către un părinte”, ”Încredințarea copilului și

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 19 din 79

Page 20:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

drepturile de vizită peste granițele UE”, precum și Ghidul practic privind aplicarea procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă.Activitatea punctelor naționale de contact în Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială a constat în facilitarea obținerii informațiilor privind conținutul dreptului român/străin în domeniul dreptului familiei, succesiunilor, executării silite, asigurărilor, protecției persoanelor majore; deblocarea unor cereri de comunicări de acte, obținere de probe; transmiterea unor circulare cu privire la noile regulamente intrate în vigoare în 2015; obținerea unor informații de la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Reprezentanţii Ministerului Justiției au participat, conform calendarului UE, la reuniunile Rețelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială, în cadrul cărora s-au discutat Regulamentul Bruxelles II bis și Regulamentul privind obligațiile de întreținere. România a fost reprezentată la toate cele 6 reuniuni organizate în anul 2015, în funcţie de temele discutate, de magistraţi, membri ai Reţelei Judiciare Române în materie civilă şi comercială din cadrul Curții de Apel București (1), Brașov (2), Galați (1) Iași (1), Suceava (2), Timișoara (1), Tg. Mureș (1), Tribunalului București, precum și reprezentanți ai Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (1).

3. Dezvoltarea şi consolidarea cadrului legislativ şi instituţionalMinisterul Justiţiei a elaborat o serie de memorandumuri și acte normative în domeniu, astfel:a. În domeniul dreptului internaţional şi al tratatelor

Proiecte Acte Normative Alte domenii interesând domeniul justiției cu elemente de

extraneitateLegea pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind asistența judiciară în materie penală, semnat la 14 noiembrie 2014

Legea pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la 14 noiembrie 2014

Legea pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind extrădarea, semnat la 14 noiembrie 2014

Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Acordului privind cooperarea în domeniul juridic între Ministerul Justiției al României și

Elaborarea Ordinului comun privind aprobarea regulamentului de funcționare a Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar (CNDIU)

Elaborarea Ordinului comun pentru aprobarea procedurii de notificare a infracțiunilor săvârșite de către un membru al forțelor armate străine pe teritoriul RomânieiAnaliză legislativă și elaborarea tabelului de concordanță în procesul de transpunere a Directivei 2013/40/EU a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 privind atacurile împotriva sistemelor informatice și de înlocuire a Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 20 din 79

Page 21:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

Ministerul Justiției al Statului Qatar

b. În domeniul cooperării judiciare în materie civilăProiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială Obiect de reglementare:

Proiectul de lege vizează îmbunătăţirea cadrului juridic intern în domeniul asistenţei judiciare internaţionale raportat la noile instrumente comunitare elaborate în domeniul cooperării judiciare internaţionale, în materie civilă şi comercială.

Stadiu: Proiectul de lege a fost adoptat de Parlamentul României și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.229 din 3 aprilie (Legea nr.61/2015). Legea nr.189/2003 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 4 iunie 2015.

În calitate de iniţiator, MJ a participat la lucrările comisiilor de specialitate în vederea adoptării de către Parlament a proiectului de act normativ în domeniul cooperării judiciare internaţionale susmenţionate.În calitate de avizator, MJ a avizat, din punct de vedere al legalității, 283 memorandumuri şi proiecte de acte normative, inițiate de alte autorități, în baza Legii nr.590/2003 privind tratatele.4. Derularea programelor cu finanţare europeană în domeniul cooperării judiciareMinisterul român al Justiției în colaborare cu Direcția Serviciilor Corecționale Norvegiene (KDI) și Ministerul Norvegian al Justiției a organizat, la București, două seminarii care au avut ca obiect “Diseminarea ghidului privind transferul persoanelor condamnate între România și Norvegia”. Seminariile au fost organizate în cadrul Programului RO23 “Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate” din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, proiectul “Continuarea consolidării cooperării judiciare bilaterale dintre România și Norvegia în domeniul transferului persoanelor condamnate”. Scopul proiectului a fost optimizarea cooperării dintre România și Norvegia, în aplicarea Tratatului între România și Regatul Norvegiei privind transferarea persoanelor condamnate (Oslo, 20 septembrie 2010). Seminariile au avut loc în perioadele 23-24.09.2015, respectiv 03-04.11.2015, pentru 70 de participanți, cu participarea judecătorilor și procurorilor români din cadrul curților de apel și parchetelor de pe lângă acestea, ai Ministerului Justiției, ai Biroului Național Interpol, ai Administrației Naționale a Penitenciarelor. Partea norvegiană a fost reprezentată de Direcția Serviciilor Corecționale Norvegiene, Ministerul Justiției, Interpol Oslo. Au fost abordate atât aspecte teoretice, vizând prezentarea tratatului bilateral, a manualului, a procedurii de transferare, cât și aspecte practice, participanții identificând soluții la problemele întâlnite în practică.5. Intensificarea relaţiilor internaţionale în domeniul justiţieia. Întâlniri bilaterale la nivel de ministru organizate la sediul Ministerului Justiției

Organizarea vizitei în România a unei delegații din Republica Bulgaria, condusă de domnul Hristo Ivanov, ministrul justiției (București, 23 ianuarie 2015); Primirea la sediul Ministerului Justiţiei, la 9 iunie 2015, a unei delegații a Ministerului Afacerilor Civile din Republica Populară Chineză condusă de Gu

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 21 din 79

Page 22:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

Chaoxi, adjunct al ministrului afacerilor civile de la Beijing; Întâlnirea la sediul Ministerului Justiției în data de 28 septembrie 2015 cu delegația Ministerului Integrării Europene din Republica Albania, condusă de doamna Klajda GJOSHA, ministrul integrării europene.

b. Consultări bilaterale la nivel de experți/funcții de conducere în domeniul cooperării judiciare în materie penală și civilă Consultări bilaterale cu Ministerul Justiției italianLa data de 23 aprilie 2015 au avut loc consultări bilaterale cu reprezentanții Ministerului Justiției italian în materia transferării persoanelor condamnate în aplicarea prevederilor Deciziei-cadru nr. 2008/909/JAI, fiind elaborat un ghid de bune practici în scopul facilitării procedurii de transferare între autoritățile române și cele italiene. Consultări bilaterale cu Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale AmericiiÎn perioada 4-5 mai 2015 a avut loc la Washington o sesiune de consultări în ceea ce privește cazurile bilaterale de cooperare judiciară internațională în materie penală, respectiv extrădări, cereri de asistență judiciară internațională în materie penală, cereri de transferare persoane condamnate. Aceasta se înscrie în cadrul întâlnirilor periodice avute de partea română și partea americană începând cu anul 2009 în ceea ce privește cooperarea judiciară internațională în materie penală, raportat la cazuistica semnificativă pe care cele două state o au în domeniu. Consultări bilaterale cu Ministerul Justiției al Republicii MoldovaConsultările bilaterale au avut loc cu reprezentanții Ministerului Justiției ai Republicii Moldova în perioada 24-26 noiembrie 2015 având ca obiect cooperarea judiciară în materie civilă și penală, tratate și relații internaționale, fiind un schimb de experiență și bune practici. Părțile au identificat soluții concrete pentru rezolvarea anumitor tipuri de probleme și au răspuns întrebărilor legate de instrumentarea unor dosare.S-au clarificat o serie de probleme privind aplicarea unor dispoziții din Tratatul între România și Republica Moldova privind asistența juridică în materie civilă și penală, semnat la Chișinău la 6 iulie 1996, cât și din convențiile internaționale la care cele două state sunt parte, în special privind notificările de acte judiciare, comisiile rogatorii și procedura de recunoaștere și executare a hotărârilor judecătorești în materie civilă și penală.

6. Dezvoltarea cadrului bilateral în domeniul justiţiei Tratate/acorduri bilaterale aflate în procedură de negociere/parafare pentru care există mandat aprobatNegocierea Tratatului de extrădare între România și Republica Argentina - parafat 2015;

Negocierea Tratatului dintre România şi Regatul Thailandei privind transferarea persoanelor condamnate – parafat 2015;

Negocierea Tratatului între România şi Regatul Hașemit al Iordaniei privind extrădarea – memorandum aprobat – în negociere;

Negocierea Tratatului între România şi Regatul Hașemit al Iordaniei privind asistența judiciară în materie penală – memorandum aprobat;

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 22 din 79

Page 23:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

Negocierea Tratatului între România şi Regatul Hașemit al Iordaniei privind transferarea persoanelor condamnate – memorandum aprobat;

Negocierea Protocolului de Cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Regatul Hașemit al Iordaniei – memorandum aprobat – în negociere;

Negocierea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Justiției din România și Ministerul Afacerilor Civile din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul înființării, înscrierii, evidenței și desființării persoanelor juridice de drept privat cu scop nepatrimonial - memorandum aprobat;

Negocierea Tratatului între România și Statele Unite Mexicane în domeniul extrădării – memorandum aprobat.Tratate/acorduri bilaterale aflate în curs de aprobare a procedurilor interne de negociereNegocierea Tratatului dintre România şi Guvernul Malaysiei privind extrădarea – formalități în curs;

Negocierea Tratatului dintre România şi Guvernul Malaysiei privind asistența judiciară în materie penală – formalități în curs.

Tratate/acorduri semnate sau aflate în procedură de pregătire a semnării Acordul privind cooperarea în domeniul juridic între Ministerul Justiției al României și Ministerul Justiției al Statului Qatar – semnat la București la 21 octombrie 2015;

Convenția între România și Republica Algeriană Democratică și Populară privind extrădarea - stabilirea momentului semnării;

Convenția între România și Republica Algeriană Democratică și Populară privind asistența judiciară în materie penală - stabilirea momentului semnării;

Tratatul între România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară în materie penală – stabilirea momentului semnării.

Alte lucrări sau aspecte relevante desfășurate în anul 20151. Evaluarea GENVAL a României (Articolul 2 din Acțiunea Comună 97/827/JHA din 5 decembrie 1997), în cadrul celei de-a șaptea runde de evaluare privind implementarea practică și operaționalizarea politicilor europene în domeniul prevenirii și combaterii criminalității informatice. România a fost evaluată în perioada 26-30 ianuarie 2015, vizita fiind organizată printr-o abordare coordonată care a implicat toate instituțiile cu atribuții specifice în raport de tematica evaluării. Ministerul Justiției a participat la toate activitățile desfășurate în cadrul evaluării. Este de așteptat ca raportul României să fie adoptat la data de 3 februarie 2016.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 23 din 79

Page 24:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

În urma discuțiilor şi a vizitelor întreprinse s-a desprins concluzia că abordarea României în acest domeniu este multidisciplinară şi bine organizată. Există o strategie de securitate cibernetică, priorități naționale, fapt care atestă angajarea României pentru combaterea criminalității informatice atât la nivel național, cât şi internațional. De asemenea, există o coordonare națională a tuturor actorilor implicați, precum şi o cooperare eficientă între instituții. Raportul elaborat subliniază o serie de exemple de bune practici în România fiind punctată experiența României la nivel național şi internațional, demonstrată de faptul că la București funcționează Oficiul Consiliului Europei în domeniul Criminalității Informatice (C-PROC), dar și de implicarea României, inclusiv a Ministerului Justiției într-o serie de alte inițiative la nivel internațional. 2. Selectarea reprezentatului MJ, din lista de experți disponibilă la nivelul Consiliului, pentru a participa la evaluarea Maltei. Vizita s-a desfășurat în perioada 15-18 septembrie 2015. Pe baza contribuțiilor transmise de membrii delegației (experți din România, Austria și Italia, 2 reprezentanți ai Secretariatului Evaluării Comune al Consiliului și un reprezentant EUROJUST), Secretariatul a elaborat un proiect de raport care urmează a fi finalizat în reuniunea pregătitoare care va avea loc în Bruxelles, în perioada 26-27 ianuarie 2016.3. Reprezentarea României la reuniunile Comitetului Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică (T-CY), în calitate de vice-președinte, precum și la reuniunile Biroului T-CY și ale Grupului de lucru Cloud Evidence Group (CEG) la care se reunesc de circa 3/4 ori pe an. Reprezentantul MJ a participat în procesul de elaborare a tuturor rapoartelor și pozițiilor Biroului și a rapoartelor Grupului de lucru CEG. 4. Furnizarea de expertiză în numeroase activități, organizate în cadrul proiectelor de asistență tehnică organizate de Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalității informatice (înființat în 2014 la București) sau de Comitetul Convenției T-CY (ex. lansarea la București a proiectului în domeniul cooperării internaționale implementat în cadrul Parteneriatului Estic, la care MJ este partener).5. Efectuarea de demersuri pentru asigurarea temeiului legal în vederea achitării contribuției României pentru construirea sediului permanent al Curții Penale Internaționale (Ordonanța de Urgență pentru aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției la organisme internaționale, precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte).Tendinţe rezultate la finalul anului 2015, în activitatea de cooperare judiciară internaţională, tratate şi relaţii internaţionale O primă tendinţă observată şi în precedentul raport de activitate o reprezintă continuarea creşterii numărului de lucrări specifice atribuţiilor de autoritate centrală a MJ (cereri de cooperare judiciară, cereri de informaţii sau de asistenţă) formulate în cauzele penale şi civile cu elemente de extraneitate: În domeniul tratatelor se constantă o intensificare a interesului din partea unor state cu care România a avut o cooperare mai redusă pentru negocierea unor instrumente în domeniul justiţiei (ex. Emiratele Arabe Unite, Liban, Brazilia, Argentina, Mexic); În domeniul penal, o analiză comparativă arată că numărul lucrărilor este în creştere; În domeniul civil, se remarcă aceeaşi tendinţă de creştere a numărului de lucrări specifice, mai ales în ceea ce priveşte obţinerea pensiei de întreţinere şi problematica aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii.Este de aşteptat ca tendinţa de creştere să se menţină pe termen mediu (2 -3 ani). Analiza datelor de mai sus marchează, indirect, şi o creştere constantă la Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 24 din 79

Page 25:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

nivelul instanţelor judecătoreşti şi parchete, a volumului de cauze penale şi civile cu elemente de extraneitate. Raportat la acest trend de creştere a numărului de lucrări este important de menţionat creşterea gradului de complexitate a unora dintre aceste lucrări faţă de, între altele, modificările legislative incidente în unele proceduri ce vizează cooperarea judiciară internaţională. Cea de-a două tendinţă este de menţinere a nivelului de reprezentare a MJ la nivel naţional (în plan inter-instituţional - Ministerul Apărării, Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Afacerilor Externe) şi internaţional (Organizaţia Naţiunilor Unite, Consiliul Europei, Conferinţa de Drept Internaţional Privat de la Haga şi organisme ale Uniunii Europene - Reţeaua Judiciară Europeană în materie penală, Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială, Eurojust), precum şi de dezvoltare a contactelor bilaterale în relaţia cu partenerii externi (prin organizarea de întâlniri bilaterale la nivel de experţi sau participarea la cele organizate de alte autorităţi române, judiciare sau parte a executivului). Din perspectiva relaţiilor internaţionale, tendinţa a fost de maximizare a importanţei dezvoltării şi consolidării relaţiilor bilaterale prin contacte la nivel de expert şi nivel înalt. Necesitatea extinderii ariei de interes la state din afara Uniunii Europene, inclusiv prin încheierea de tratate în domenii specifice cooperării internaţionale în materie penală, a marcat şi anul 2015 aceasta fiind, de altfel, o componentă importantă a planului de acţiune în acest domeniu pentru perioada următoare.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 25 din 79

Page 26:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

II.3. Prevenirea criminalităţii și consolidarea cooperării în vederea recuperării creanţelor provenite din infracţiuni În materia recuperării creanţelor, Ministerul Justiţiei îndeplineşte, prin Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor Provenite din Infracţiuni, atribuţii concrete ce ţin de implementarea standardelor europene în domeniul cooperării în vederea recuperării creanţelor. În ceea ce priveşte materia prevenirii criminalităţii, Ministerul Justiţiei îndeplineşte funcţiile de analiză strategică şi de dezvoltare a politicilor publice de prevenire a corupţiei şi a formelor grave de criminalitate. Pe parcursul anului 2015 a fost elaborată şi supusă aprobării Guvernului Legea pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Actul normativ a fost adoptat de Parlament, devenind Legea nr. 318/2015 (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 961 din 24 decembrie 2015).În procesul de elaborare a Legii nr. 318/2015 au fost utilizate materiale şi propuneri (aproximativ 120 de propuneri şi comentarii) transmise de instituţii publice, precum Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Direcţia Naţională Anticorupţie, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi asociaţii non-guvernamentale, precum Centrul de Resurse Juridice (CRJ), Expert Forum, Funky Citizens, Freedom House şi Transparency International România. Pe lângă dezbaterea publică din data de 8 mai 2015, în perioada martie – mai 2015 au avut loc şi alte dezbateri la care au participat peste 150 de reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ai unor asociaţii non-guvernamentale, precum şi experţi din alte structuri corespondente (din SUA, Franţa, Olanda).Activitățile desfășurate în anul 2015 au vizat următoarele obiective:a. Asigurarea schimbului de date şi informaţii cu structurile similare din Uniunea Europeană şi reţelele internaţionale specializate în identificarea şi recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni;b. Monitorizarea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA);c. Formarea profesională şi diseminarea bunelor practici în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni;d. Consolidarea cooperării internaţionale în domeniul recuperării creanţelor şi al luptei împotriva corupţiei.A. Asigurarea schimbului de date şi informaţii cu structurile similare din Uniunea Europeană şi reţelele internaţionale specializate în identificarea şi recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni (Ministerul Justiţiei asigură implementarea Deciziei 2007/845/JAI)Activităţi desfăşurate:

Au fost soluţionate ori sunt în curs de soluţionare 216 lucrări primite pe parcursul anului 2015, faţă de 205 în anul 2014. Din acestea, 140 de cereri au fost primite de la oficiile de recuperare a creanţelor/instituţiile cu atribuţii similare din 19 state (dintre care 3 state non-UE), comparativ cu 128 în anul 2014, respectiv 77 de lucrări primite de la agenţiile naţionale (faţă de 75 în anul 2014). În general au fost respectate termenele scurte impuse de Decizia Consiliului 485/2007 (din cele 140 de cereri primite din

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 26 din 79

Page 27:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

străinătate, 9 au avut termen de opt ore); Cele mai dese schimburi de date şi informaţii se derulează în continuare cu Franţa, Germania, Marea Britanie, Olanda, Spania şi Marea Britanie. Cauzele în care aceste cereri au fost transmise sunt în general cele privind fapte săvârşite de cetăţeni români. Cele mai frecvente infracţiuni sunt: participare la un grup criminal organizat, trafic de persoane, spălarea banilor, fraude inclusiv împotriva intereselor financiare ale UE.

B. Monitorizarea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA)Guvernul României a aprobat SNA 2012-2015 prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2012, împreună cu inventarul măsurilor anticorupţie şi indicatorii de evaluare şi planul naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015. Potrivit SNA, implementarea se realizează sub autoritatea ministrului justiţiei, Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor Provenite din Infracţiuni asigurând funcţia de Secretariat tehnic.Activităţi desfăşurate:

În cadrul mecanismului de Monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA), în luna februarie, a fost organizată o rundă a platformelor de cooperare (a autorităților independente și anticorupție, administrației publice centrale, mediului de afaceri și societății civile). Platforma de cooperare cu autoritățile publice locale a fost realizată în parteneriat cu MDRAP; A fost elaborat ”Materialul documentar privind reglementarea activității de lobby în legislația altor state”; În luna aprilie a fost lansat studiul criminologic ”Opinia persoanelor condamnate privind cauzele și consecințele corupției”. Cercetarea a vizat experiențele directe cu fenomenul corupției ale persoanelor implicate în astfel de fapte și s-a realizat cu sprijinul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în România și al Facultății de Drept din cadrul Universității București; În luna aprilie a avut loc conferința ”Integritatea în afaceri în România – provocări, bune practici și perspective” în parteneriat cu Deloitte România, Amcham România, Centrul Român de Politici Europene și Cancelaria Primului Ministru. În cadrul dezbaterilor au fost prezentate constatările preliminare ale studiului tematic al Rețelei Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrala (ACN) din cadrul OECD. Rezultatele discuțiilor acestei întâlniri au fost deja transmise către ACN-OECD, spre a fi incluse în Studiul Tematic ”Business Integrity in Eastern Europe and Central Asia”; În luna mai a fost transmis Comisiei Europene un document cu informații la zi privind implementarea recomandărilor pentru România, formulate de Comisie în raportul anticorupție publicat în 2014; În luna iulie, în parteneriat cu MAI/DGA, ANFP, ANI și Expert Forum, a fost organizat un curs pentru consilierii

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 27 din 79

Page 28:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

de integritate, adresat cadrelor din penitenciare; În luna septembrie 2015 a fost organizată misiunea MCV în România la care au participat reprezentanți ai administrației publice centrale, reprezentanți ai administrației publice locale și reprezentanți ai poliției locale și județene cu competențe în domeniul anticorupției. Dezbaterile au vizat nivelul de implementare al SNA, măsuri de prevenire, proiecte derulate și bune practici, frauda și corupția în achizițiile publice etc.; Au fost realizate 33 de misiuni tematice de evaluare la nivelul autorităților publice locale în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care au vizat: codul de conduită, incompatibilitățile și transparența decizională. Rapoartele de evaluare au fost postate în cadrul portalului SNA; Reprezentanții Secretariatului Tehnic al SNA au participat la o serie de conferințe și evenimente organizate de instituții partenere și organizații neguvernamentale la care au fost prezentate aspecte privind implementarea SNA (ex. ”Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementării acțiunilor anticorupție din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administrației publice locale, precum și promovarea acestuia în vederea cunoașterii de către toate instituțiile implicate”, ”Politici anticorupție pentru cetățean , într-o administrație responsabilă”, ”Buna guvernare prin integritate și responsabilitate în sistemul de sănătate românesc”. Au fost organizate întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai instituțiilor de prevenire și combatere a corupției din alte țări, prilej cu care au fost diseminate bunele practici și modul de implementare al SNA.

C. Formarea profesională şi diseminarea bunelor practici în materia recuperării creanţelor provenite din infracţiuni

Proiectul ISEC II „Noi instrumente operaţionale pentru organele de cercetare penală şi autorităţile judiciare din Uniunea Europeană în scopul efectuării de investigaţii financiare în cauze transnaţionale cu componentă de recuperare a produselor infracţiunilor”, implementat în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi cu Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ, Germania).Activități desfășurate:

În anul 2015 au avut loc următoarele activităţi: În perioadele 28-29 mai 2015 (la Bucureşti), 3-4 septembrie 2015 (Alba Iulia), respectiv 24-25 septembrie (Iaşi) au avut loc cele 3 reuniuni organizate pentru identificarea celor mai importante teme incluse în ghidul dedicat investigaţiilor financiare, ghid elaborat în cadrul proiectului, precum şi pentru identificarea unor subiecte de interes pentru seminariile următoare pentru toţi practicienii (judecători, procurori, ofiţeri de poliţie

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 28 din 79

Page 29:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

judiciară, organe de valorificare, oficii recuperare creanţe etc.). În perioadele 5-6 noiembrie 2015, respectiv 10-11 decembrie 2015 au avut loc la Poiana Braşov primele două sesiuni de formare profesională destinate procurorilor, polițiștilor/investigatorilor financiari, experților de la nivelul oficiilor de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, judecătorilor etc., din statele partenere precum și din alte state membre ale Uniunii Europene (aproximativ 20 participanți/sesiune.

Stadiu: Proiectul se finalizează în anul 2016.

D. Consolidarea cooperării internaţionale în domeniul recuperării creanţelor şi al luptei împotriva corupţieiExperţii din cadrul Ministerului Justiţiei au asigurat reprezentarea României la comitetele şi grupurile de lucru specializate internaţionale.Activităţi desfăşurate:

În anul 2015, MJ a participat la cele patru reuniuni plenare ale GRECO. De asemenea, a pregătit şi susţinut contribuţia României la cel de-al doilea raport de conformitate și la raportul intermediar de conformitate din cadrul rundei a III-a de evaluare, precum și la raportul de evaluare din cadrul rundei a IV-a;

MJ a participat şi la 2 din cele 3 reuniuni ale Comitetului Moneyval - Consiliul Europei;

În perioada 5 – 6 noiembrie 2015 a avut loc la Strasbourg cea de-a 7-a reuniune a Conferinţei Statelor Părţi (CSP) la Convenţia Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005 („Convenţia de la Varşovia”). Reprezentantul MJ este din 2010 membru în Biroul CSP;

MJ a elaborat proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea cuantumului și a plății contribuției voluntare a României la bugetul Academiei Internaționale Anticorupție (IACA);

În perioada 31 mai – 6 iunie 2015 a avut loc la Sf. Constantin şi Elena, Republica Bulgaria, cea de-a X-a ediţie a „Şcolii de vară pentru tinerii magistraţi din Europa de Sud–Est”, cu tematica „Investigaţii financiare şi recuperarea bunurilor provenite din infracţiuni”. Evenimentul a fost organizat de Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI), în colaborare cu Institutul Naţional pentru Justiţie şi Ministerul de Interne din Republica Bulgaria.

Dificultăţi întâmpinateResursele umane insuficiente au reprezentat un factor de risc important pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcţiilor principale ale instituţiei în aceste două domenii de competenţă: recuperarea creanţelor şi prevenirea criminalităţii. Aceste dificultăţi pot fi soluţionate prin suplimentarea resurselor umane, prin delegarea de experţi din alte instituţii, dar şi prin sprijin logistic pentru

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 29 din 79

Page 30:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

organizarea optimă, a proceselor de lucru ale structurii de specialitate din cadrul MJ.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 30 din 79

Page 31:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

II.4. Administrarea sistemului de justiţie II.4.1. Gestionarea programelor finanțate din fonduri europene, din Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 și din partea altor donoriCu privire la finanțările exerne neramburasible în domeniul de activitate al ministerului și sistemului judiciar, Ministerul Justitiei asigură coordonarea, programarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea asistenței financiare nerambursabile, precum și coordonarea programelor de asistență în care România acționează ca furnizor de expertiză tehnică și/sau financiară către alte state, în conformitate cu principiile și rigorile managementului de proiect.Principalele obiective urmărite de Ministerul Justiţiei, în activitatea de implementare a programelor finanțate din fonduri europene sunt: Identificarea oportunităților de finanțare, consultarea compartimentelor beneficiare, elaborarea proiectelor și depunerea acestora pentru selecție de către finanțator; Implementarea proiectelor; Monitorizarea proiectelor; Gestionarea în calitate de Operator de Program a fondurilor aferente domeniilor de interes „Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex”, „Întărirea capacității judiciare și cooperare” și „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate” din cadrul Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014; Cadrul financiar privind fondurile structurale 2014 -2020.

În anul 2015, Ministerul Justiției, în calitate de coordonator sau partener, a implementat o serie de proiecte în domenii strategice ale sistemului judiciar, după cum urmează: A. Proiecte finanțate în cadrul programelor specifice ale Comisiei Europene „Justiţie Civilă” şi „Prevenirea şi combaterea criminalităţii” - principalele categorii de activități care s-au derulat în cadrul acestora fiind formarea profesională pentru judecători, procurori, practicieni ai dreptului, elaborarea de ghiduri de bune practici, dezvoltarea de mecanisme şi instrumente de cooperare între autorități din România și cele din Statele membre ale Uniunii Europene în domenii de interes privind aplicarea normelor europene, după cum urmează:„Sistem electronic (sistem de management şi comunicare a cauzelor) pentru recuperarea în străinătate a pensiilor de întreținere" (septembrie 2014 - septembrie 2016)Aplicant: Conferinţa de Drept Internaţional Privat de la Haga (Buget:

926.658,10 Euro)Parteneri: Ministerul Justiției din România, Consiliul Barourilor Europene

(Belgia), Ministerul Justiției din Austria, Institutul Teoriei și Tehnicilor Informației Juridice (Italia), Uniunea Internațională a executorilor judecătorești, precum și alte instituții din Finlanda, Franța, Germania, Letonia, Olanda, Norvegia și Elveția

Obiectiv: Eficientizarea punerii in aplicare de către statele partenere a dispoziţiilor Convenţiei de la Haga din 2007 privind obţinerea pensiei de întreţinere pentru copii şi alţi membri ai familiei şi a Regulamentului (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18.12.2008 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătorești precum şi cooperarea autorităților cu competențe în materia obligaţiilor de întreţinere prin crearea unui

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 31 din 79

Page 32:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

sistem IT de management al cauzelor.

„Noi instrumente operaţionale pentru organele de cercetare penală şi autorităţile judiciare din Uniunea Europeană în scopul efectuării de investigaţii financiare în cauze transnaţionale cu componentă de recuperare a produselor infracţiunilor” (septembrie 2014 – august 2016)Aplicant: Ministerul Justiției din România (Buget: 268.042 Euro)

Parteneri:

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (România), Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională – IRZ (Germania)

Obiectiv: Creşterea eficienţei activității specialiştilor implicaţi în lupta împotriva criminalităţii economice şi financiare, prin perfecţionarea profesională cu privire la cele mai bune metode de investigare, depistare şi confiscare a produselor infracţiunilor, precum şi prin elaborarea unui ghid de bune practici.

„Building on ECLI (BO-ECLI)”( octombrie 2015 – octombrie 2017)Aplicant: Knowledge Centre for Official Governmental Publications

(KOOP), din cadrul Ministerului de Interne din Olanda (Buget: 1.086.329,96 Euro)

Parteneri:

Alma Mater Studiorum –Universitatea din Bologna (Italia), Centrul de Registre și Sisteme Informatice (Estonia), Consiliul de Stat (Olanda), Centrul de documentare al Consiliului Judiciar General (Spania), Organizația Europeană de Drept Public (Grecia), Serviciul Public Federal de Justiție (Belgia), Institutul pentru teorie și tehnici informatice (Italia), Ministerul Justiției (România), Ministerul Justiției (Ungaria), Curtea Supremă de Justiție (Croația), Universitatea din Torino (Italia)

Obiectiv: Implementarea codului unic de identificare (ECLI – European Case Law Identifier) la nivelul bazelor de date cuprinzând jurisprudența Statelor Membre partenere în proiect (hotărâri judecătorești emise de instanțe naționale) și, ulterior, interconectarea acestora cu motorul de căutare ECLI al portalului european e-Justice, în vederea facilitării accesului la jurisprudență.

„Instruirea judecătorilor cu privire la drepturile cetățenilor din Uniunea Europeană pe parcursul procedurilor penale” (noiembrie 2015 – noiembrie 2017)Aplicant: Ministerul Justiției din România (Buget: 297.027,28 Euro)

Parteneri: Curțile de Apel Brașov, Constanța, Craiova și Suceava (România), Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională – IRZ (Germania) și Academia Judiciară (Croația)

Obiectiv: Formarea profesională a judecătorilor cu privire la drepturile procedurale ale persoanelor investigate sau urmărite penal în conformitate cu reglementările europene în materie (Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare şi traducere în

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 32 din 79

Page 33:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

cadrul procedurilor penale și Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale).

B. Proiecte finanțate în cadrul cooperării bilaterale cu alte state Programul de Cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Europei extinse“Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor”Beneficiar: Ministerul Justiției din România (Buget: 357.661 CHF)

Parteneri: Basel Institute on Governance, ElveţiaDurata: 18 luniObiective: Consolidarea rezultatelor atinse prin derularea proiectului

“Consolidarea competenţelor în domeniul recuperării creanţelor” în ceea ce privește sporirea eficienței instituțiilor statului în activitatea de recuperare a creanțelor rezultate din infracțiuni, prin îmbunătățirea cunoștințelor specialiștilor români ce își desfășoară activitatea în domeniu.

„Sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie prin creşterea eficienţei recuperării şi managementului produselor infracţiunilor“Coordonator:

Ministerul Justiției din România (Buget: 866,021.10 CHF)

Parteneri: Basel Institute on Governance, ElveţiaDurata: 30 luniObiective: Îmbunătățirea eficienței recuperării și managementul

produselor infracțiunilor în România, prin crearea unei baze de date care să reflecte în timp real activitatea instituțiilor competente privind bunurile pentru care s-au dispus măsuri asigurătorii de către organele de urmărire penală, instanțele de judecată, precum și cele competente privind executarea şi valorificarea bunurilor.

Proiect finanțat de Ambasada Franței la București ”AUDIS: pentru o mai bună audiere a minorilor”: 2015 - 2016Parteneri: Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției Române (MAI -IGPR), Ministerul Afacerilor Interne - Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale privind protecţia Copilului (FONPC), Asociaţia federativă „La Voix de l’Enfant” Franţa, Ambasada Franţei la București, Fundația “Terre des hommes”, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), Direcția Națională de Probațiune (DNP). Rezultate așteptate: amenajarea și dotarea unui spațiu de audiere la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul București; monitorizarea modului de utilizare a celor trei săli de audiere pentru minori deja create în cadru primei etape a

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 33 din 79

Page 34:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

proiectului (Craiova, Cluj, București), în vederea formulării de recomandări pentru îmbunătățirea activității tuturor actorilor implicați în ceea ce privește lucrul cu minorii; continuarea formării profesionale în domeniul audierii minorilor inclusiv prin schimb de bune practici cu insituțiile omoloage din Franța.Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014În calitate de Operator de Program, Ministerul Justiției a continuat în cursul anului 2015 gestionarea celor 3 programe „Violenţă domestică şi violenţă bazată pe deosebirea de sex”, „Întărirea capacității judiciare și cooperare” şi „Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate”. Beneficiind de o alocare financiară nerambursabilă în valoare de 20.000.000 euro și 3.529.000 euro cofinanțare națională, au fost semnate contracte de finanțare în anii 2014 și 2015 pentru 24 de proiecte ce vor fi implementate pînă în aprilie 2017. De altfel, raportul anual 2014-2015 privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 și Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, publicat în 24 august 2015, consemnează ca principală realizare la nivel național, dintr-un număr de 22 de programe finanțate prin cele două instrumente anterior menționare, rezultatele atinse în cadrul proiectului „Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde provocărilor noilor schimbări legislative și instituționale”, respectiv formarea a 2.696 de specialiști din sistemul judiciar (judecători, procurori, avocați, mediatori).Informații despre cele 3 programe și proiectele finanțate se regăsesc pe pagina dedicată – www.norwaygrants.just.ro.

C. Cadrul financiar privind fondurile structurale 2014 -2020 Sistemul judiciar este eligibil în exercițiul 2014-2020 pentru accesarea fondurilor structurale în cadrul următoarelor programe operaționale: Programul Operațional Capacitate Administrativă, Programul Operațional Regional, Programul Operațional Capital Uman, Programul Operațional Competitivitate. Dintre acestea, Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), aprobat de Comisia Europeană în februarie 2015, prezintă o importanță deosebită, având în vedere că două dintre obiectivele specifice ale acestuia finanțează intervenții destinate sistemului judiciar:

Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemul judiciar (obiectiv specific 1.3); Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia (obiectiv specific 2.3).

II.4.2. Proiectul „Reforma Sistemului Judiciar”, finanțat prin Acordul de Împrumut nr. Ro – 4811 încheiat între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD)

Ministerul Justiției asigură implementarea Proiectului „Reforma Sistemului Judiciar” (RSJ) finanțat prin Acordul de Împrumut nr. 4811 – RO dintre Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD). Acordul de Împrumut a fost semnat la 27 ianuarie 2006, a fost ratificat prin Legea 205/25.05.2006 și amendat prin Hotărârile Guvernului nr. 1133/2010, nr.109/2013 şi, respectiv, nr. 225/2015.Împrumutul acordat de BIRD pentru finanțarea Proiectului, în valoare de 110 milioane Euro (la care se adaugă contribuția Guvernului României - 32 milioane Euro), vine în completarea acțiunilor finanțate atât din fonduri comunitare, cât și Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 34 din 79

Page 35:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

din fonduri provenind de la bugetul de stat. Data actuală de expirare a acordului este 31 martie 2017.În anul 2015, Ministerul Justiției a continuat implementarea proiectului conform angajamentelor cu BIRD, îndeplinind obiectivele stabilite. De asemenea, au fost finalizate negocierile pentru extinderea Acordului de Împrumut cu 24 de luni (martie 2015-martie 2017), astfel încât toate obiectivele proiectului să poată fi atinse și toate fondurile din împrumut utilizate.Proiectul „Reforma Sistemului Judiciar” are drept obiectiv general creșterea eficienței instanțelor din România, îmbunătățirea infrastructurii/condițiilor logistice de lucru ale acestora şi creșterea responsabilizării sistemului judiciar, în vederea sporirii eficienței şi transparenței actului de justiție. Acest lucru se realizează prin implementarea următoarelor 4 componente ale Proiectului:1. Reabilitarea infrastructurii sediilor instanțelor2. Consolidarea capacității administrative a instanțelor3. Sprijinirea gestionării informațiilor la nivelul instanțelor prin mijloace IT4. Dezvoltarea capacității instituționale a organizațiilor principale din sistemul judiciar (CSM; MJ, INM, SNG)Activitățile desfășurate în anul 2015, în cadrul celor 4 componente ale Proiectului sunt:1. Reabilitarea infrastructurii sediilor instanțelorActivități desfășurate:

Au continuat lucrările de execuție pentru noul sediu al Tribunalului Dolj, care a fost realizat până la finalul anului în procent de peste 90%; Au continuat lucrările de consolidare/reabilitare/amenajare/extindere pentru următoarele obiective: Tribunalul Sibiu (monument istoric), Palatul de Justiție Oradea (monument istoric) și Tribunalul Prahova (monument istoric); A fost semnat contractul pentru finalizarea construirii noului sediu al Palatului de Justiție Prahova, lucrare începută încă din anul 1996 din bugetul de stat și preluată pentru finalizare în cadrul Proiectului Reforma Sistemului Judiciar în 21 noiembrie 2013; A fost semnat contractul de dotare cu mobilier a 2 sedii de instanță: Tribunalul Dolj și Palatul de Justiție Oradea (viitorul sediu reabilitat pentru Judecătoria Oradea, Tribunalul Bihor și Curtea de Apel Oradea); A demarat licitația publică pentru contractarea temei privind elaborare standardelor detaliate de proiectare a instanțelor din România.

2. Consolidarea capacității administrative a instanțelorActivități desfășurate:

În anul 2015 nu au mai fost desfășurate activități în cadrul acestei componente, toate contractele fiind finalizate în perioada anterioară anului 2014.

3. Sprijinirea gestionării informațiilor la nivelul instanțelor prin mijloace ITActivități desfășurate:

Resource Management System (RMS): a continuat implementarea sistemului informatic integrat de management al resurselor pentru sectorul judiciar

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 35 din 79

Page 36:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

(Ministerul Justiției, instanțe de judecată, Ministerul Public, parchete, Administrația Națională a Penitenciarelor, unități penitenciare, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție), care să eficientizeze managementul resurselor financiare, materiale/logistice și umane, atât prin implementarea sistemului de management al resurselor, cât și prin instruirea utilizatorilor/administratorilor acestuia. Începând cu anul 2015, modulul RMS Resurse umane și salarizare este operațional la nivelul CSM, INM, SNG și IJ.

4. Dezvoltarea capacității instituționale a organizațiilor principale din sistemul judiciar (CSM; MJ, INM, SNG)Activități desfășurate:

A fost finalizat contractul pentru „Servicii de traducere și publicare în limba română a Constituțiilor celor 27 state membre ale Uniunii Europene”; A continuat implementarea contractului privind furnizarea de „Servicii de consultanta pentru îmbunătățirea mecanismului insolvenței în România” care are ca obiectiv principal elaborarea Codului Insolvenței. Deoarece Codului Insolvenței a intrat în vigoare în 28 iunie 2014, în cursul anului 2015 s-a lucrat la elaborarea codului comentat și adnotat cu jurisprudență relevantă.

II.4.3. Accelerarea procesului de informatizare a sistemului judiciar

Obiectivele generale în domeniul IT&C aferente anului 2015 au fost următoarele:

1. Eficientizarea procedurilor judiciare;2. Creșterea gradului de transparență a actului de justiție;3. Creșterea gradului de securizare a informațiilor;4. Gestionarea integrată a resurselor umane, financiare, materiale.

În vederea atingerii acestor obiective, Ministerul Justiției a elaborat un proiect de document programatic denumit „Dezvoltarea strategică IT&C pentru sistemul judiciar 2015-2020”, document menit să traseze jaloanele viitorului parcurs al activității IT&C și să propună acțiunile necesare pentru dezvoltarea sistemului IT&C din domeniul judiciar pentru următorii 5 ani.Obiectivele specifice urmărite a fi atinse în anul 2015 au fost următoarele:• Asigurarea serviciilor de mentenanță pentru aplicația ECRIS; • Îndeplinirea indicatorilor privind creșterea numărului de utilizatori și al gradului de utilizare propuși a fi atinși în perioada de sustenabilitate a proiectului “Platformă de e-learning cu specific IT pentru Ministerul Justiției și sistemul judiciar din România” – pe parcursul anului 2015 au fost îndepliniți indicatorii stabiliți, iar aplicația se dovedește a fi utilă pentru utilizatori, fiind extinsă a funcționa și pentru Școala Națională de Grefieri (SNG);• Finalizarea procesului de consolidare și operare de ajustări a produsului proiectului “Implementarea bazei de date legislativă a României în portalul N-Lex” – prin acțiunile desfășurate în anul 2015 (testare, ajustare fluxuri și resurse alocate), baza de date menționată funcționează

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 36 din 79

Page 37:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

corespunzător și se dovedește a fi deosebit de utilă cetățenilor. Astfel, pe parcursul anului 2015 site-ul N-Lex a fost accesat de 16.926.444 ori, iar numărul de pagini vizitate a atins valoarea de 9.370.590, cu un număr de vizitatori de 601.559 și atingând o medie de aproximativ 50.000 accesări la nivelul lunii decembrie 2015;• Continuarea activităților de ajustare a aplicației ECRIS ca urmare a intrării în vigoare a noilor coduri penal și de procedură penală –prin intermediul Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor și dezvoltare a aplicației ECRIS, care funcționează sub coordonarea MJ, au fost identificate nevoile de actualizare, respectiv dezvoltare, și s-a acționat în vederea rezolvării acestora;• Implementarea proiectului „Îmbunătățirea sistemului de management al cauzelor ECRIS”, finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 - au fost implementate activitățile planificate a se realiza pe parcursul anului 2015;• Implementare codului unic de identificare (European Case Law Identifier/ECLI), astfel încât hotărârile judecătorești publicate în bazele de date ale statelor membre să fie ușor de identificat de către utilizatori și să poată fi accesate printr-o interfață de căutare comună, încorporată în Portalul european e-Justice. Au fost operate, la nivelul sistemului ECRIS, modificările care să permită atribuirea codului ECLI fiecărei hotărâri judecătorești, această operațiune fiind în prezent în curs de testare la nivelul unor instanțe pilot (inclusiv ÎCCJ); după finalizarea testării, implementarea ECLI se va realiza la nivel național. • Remodelarea website MJ (www.just.ro) – ca urmare a unei analize interne s-a hotărât că este necesară remodelarea site-ului actual al instituției prin dezvoltarea unei noi platforme, conforme cu tendințele actuale de comunicare instituțională cu cetățenii bazându-se pe concepte moderne de interacțiune cu publicul larg, cu justițiabilii și cu cei direct interesați de actul de justiție. În acest context, echipa de lucru a creat și dezvoltat un concept de design modern și inovativ care să fie, în același timp, conform cu platformele celorlalte instituții din cadrul administrației centrale și în acord cu recomandările de identitate vizuală transmise de Guvernul României; • Reducerea deficitului de infrastructură IT&C la nivelul aparatului central MJ și instanțele de judecată - Performanța infrastructurii IT&C din instituție (incluzând aici și infrastructura IT&C de la nivelul instanțelor), ca urmare a uzurii pronunțate a echipamentelor (90 % din echipamente au durata de exploatare îndeplinită) și a insuficienței numărului de echipamente în comparație cu nevoile utilizatorilor este deficitară. În vederea reducerii acestui deficit, în anul 2015 au fost inițiate 3 proceduri de achiziție, una finanțată din fonduri externe nerambursabile (Mecanismul Financiar Norvegian) și două proceduri finanțate din bugetul de stat. Obiectul acestora este achiziția de echipamente de tip server, echipamente de stocare (SAN), stații de lucru, echipamente de conectică activă (router, swich). Valoarea totală a investiției în echipamente este de 24.953 mii lei (8.753 mii lei din bugetul de stat și 16.200 mii lei din fonduri externe nerambursabile).În domeniul dezvoltării continue a sistemului informatic în funcție de nevoile instituției, având în vedere costurile substanțiale necesare dezvoltării de noi aplicații/sisteme informatice MJ s-a axat pe utilizarea fondurilor externe nerambursabile. Astfel, s-au planificat și pregătit primii pași în vederea elaborării cererii de finanțare din fonduri nerambursabile, la momentul deschiderii axelor de finanțare în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă, pentru trei proiecte strategice : Dezvoltarea unui sistem denumit „Sistem Informatic Integrat al Justiției” care urmărește transformarea sistemului IT ECRIS de management al dosarului în instanță într-un sistem IT modern, care să asigure una din premisele pentru creșterea eficienței, calității și transparenței sistemului judiciar;Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 37 din 79

Page 38:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

Dezvoltarea unei platforme de gestiune a proceselor de lucru și a aplicațiilor aferente pentru gestionarea proceselor de lucru la nivelul Ministerului Justiției, care să înglobeze funcționalitățile aplicațiilor existente, precum și crearea de noi funcționalități/aplicații integrate în această platformă și să contribuie la eficientizarea fluxurilor de lucru în concordanță cu nevoile actuale ale utilizatorilor raportat la ultimele evoluții legislative și procedurale; Implementarea unui proiect de tip BIG DATA, la nivelul tuturor actorilor relevanți din cadrul sistemului judiciar, care să fie baza unei jurisprudențe unitare, prin punerea în comun și exploatarea unor cantități mari de date, fiecare actor menținându-și sistemul propriu de colectare al datelor.Este de menționat faptul că în luna septembrie 2015 a fost înființată o nouă structură denumită „Centrul de suport pentru utilizatorii sistemului de management al resurselor”, căreia i-au fost alocate 10 posturi, iar atribuțiunile acestei structuri vor fi exclusiv legate de gestionarea sistemului informatic Resource Management System (RMS) aflat în implementare.Concluzii și propuneriPrincipalele provocări întâmpinate în atingerea obiectivelor stabilite sunt generate atât de deficiența de personal specializat în domeniul IT&C, cât și de lipsa fondurilor necesare reducerii deficitului de performanță a infrastructurii IT în raport cu nevoile utilizatorilor. În acest sens este imperativă mărirea schemei de personal cu cel puțin 3 posturi, pe care să fie angajate persoane specializate pentru implementarea proiectelor din fonduri externe, având în vedere faptul că în prezent angajații existenți fac parte atât din comisiile de elaborare a documentațiilor de atribuire, cât și din comisiile de evaluare a ofertelor depuse ca urmare a achizițiilor realizate. De asemenea, aceleași persoane fac parte și din comisiile de implementare a acestor proiecte și de acceptanță a acestora.

II.4.4. Consolidarea activităţii de statistică judiciară

Activitatea de statistică judiciară din cadrul MJ contribuie la sprijinirea proceselor de fundamentare și elaborare a politicilor publice pentru sistemul judiciar pentru care sunt necesare informații statistice care reflectă dinamica activității instanțelor cu privire la: situația numărului de dosare, încărcătura și operativitatea instanțelor sau cu privire la anumite situații specifice rezultate din activitatea acestora (e.g. situația persoanelor condamnate).Principalele obiective referitoare la activitatea de statistică judiciară în perioada de referință împreună cu activitățile aferente sunt:1. Verificarea și centralizarea datelor privind încărcătura și operativitatea instanțelor de judecată din RomâniaActivități desfășurate:

În cadrul acestui obiectiv au fost realizate situații sintetice distincte care centralizează datele statistice privind încărcătura judecătorilor și operativitatea instanțelor pentru anul 2014 și semestrul I al anului 2015. Situațiile aferente anului 2015 vor fi elaborate până la sfârșitul lunii ianuarie 2016, procesul fiind derulat în funcție de încărcarea datelor în sistem de către instanțe și raportarea situației privind prezența magistraților judecători la instanțe în cursul anului.

Stadiu: 100% realizat pentru anul 2014 și semestrul I al anului 2015. Datele aferente anului 2015 vor fi centralizate la începutul anului viitor (ianuarie 2016) standardelor

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 38 din 79

Page 39:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

detaliate de proiectare a instanțelor din România

2. Colaborarea cu instituțiile din sistemul judiciar pentru actualizarea aplicațiilor informatice în domeniul statisticii judiciare și analizarea nevoilor de indicatori statistici referitori la fenomenul judiciarActivități desfășurate:

Activitățile au fost derulate pe două nivele, care au implicat pe de o parte, o colaborare între compartimente interne ale MJ, iar pe de altă parte, o colaborare externă cu, Consiliul Superior al Magistraturii; Având în vedere faptul că după intrarea în vigoare a noului Cod Penal, nomenclatorul obiectelor din aplicația ECRIS a inclus informații care nu conțineau nici un element de circumstanțiere al faptelor, atât în baza nevoilor instituționale de apreciere corectă a anumitor fenomene (fie în scopul fundamentării unor raportări specifice, fie în scopul fundamentării unei poziții față de un anumit fenomen infracțional), cât și pe baza solicitărilor de date statistice formulate de petenți externi, MJ a procedat la transpunerea în indicatori și atribute statistice a tuturor codificărilor din cadrul fiecărui articol (la nivel de literă/teză) din partea specială a noului Cod Penal. Aceste modificări au fost aprobate în cadrul Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor ECRIS. Urmează să fie actualizate rapoartele statistice deja existente, în sensul reflectării acestor completări; A fost actualizat în cadrul modului de statistică ECRIS, raportul privind violența în familie. Această actualizare a urmat pașii descriși anterior pentru modificarea nomenclatorului de obiecte din noul Cod Penal; Pornind de la solicitările de raportare de date statistice judiciare adresate României de partenerii externi, MJ a procedat la elaborarea unui indicator nou referitor la faptele săvârșite din ură (circumstanța agravantă prevăzută la articolul 77 litera h din noul Cod Penal). A fost adăugat un indicator care evidențiază câte din aceste fapte au fost săvârșite cu caracter antisemit. Urmează să fie elaborate două noi rapoarte statistice care să fie incluse în modulul de statistică al aplicației ECRIS; Alte activități derulate în contextul acestui obiectiv au vizat furnizarea de feedback către reprezentanții CSM privind funcționarea aplicației STATIS și discutarea cu reprezentanții CSM și PÎCCJ a oportunităților oferite de noile instrumente structurale (în special POCA 2014-2020).

Stadiu: 100% realizatVor fi elaborate rapoartele statistice pentru: noile atribute privind faptele din noul Cod Penal, infracțiunile motivate de ură și violența în familie. Față de calendarul estimat inițial, activitățile propuse au suferit întârzieri, cel mai probabil determinate de gradul de încărcare al specialiștilor IT.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 39 din 79

Page 40:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

3. Furnizarea de date statistice existente în bazele de date gestionate către conducerea ministerului, compartimentele din minister, precum și către alte instituții sau organisme naționale sau internaționale, la solicitarea acestoraActivități desfășurate:

În cadrul acestei activități au fost înregistrate solicitări de date statistice atât din partea beneficiarilor interni (compartimente din cadrul MJ), cât și partea petenților externi. Preponderente au fost solicitările privind situația persoanelor condamnate pentru: fapte săvârșite cu violență, infracțiuni de corupție și statistici care vizează încărcătura magistraților și operativitatea instanțelor. Toate solicitările primite au fost soluționate.

4. Participarea, în limita mandatului instituțional și a competențelor, la comisiile/grupurile de lucru din domeniul statisticii judiciareActivități desfășurate:

Participarea la ședințele coordonate de Institutul Național de Statistică pentru elaborarea Planului Statistic Național Anual; Participarea la întâlniri cu reprezentații Institutului Național de Statistică, Poliției Române, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Consiliului Superior al Magistraturii pentru analizarea oportunităților de finanțare prin fondurile structurale; Participarea la lucrările Grupului de lucru pentru implementarea proiectului ”Îmbunătățirea sistemului electronic al cauzelor ECRIS”.

II.4.5. Implementarea politicilor de resurse umane

Principalele obiective urmărite de MJ în cadrul implementării politicii de resurse umane în anul 2015 au vizat: 1. Îndeplinirea măsurilor necesare în vederea eficientizării activităţii compartimentelor Ministerului Justiției, a unităţilor subordonate acestuia, precum și a instanţelor judecătoreşti;2. Efectuarea lucrărilor necesare în vederea stabilirii drepturilor salariale, potrivit legii;3. Gestionarea carierei personalului Ministerului Justiţiei, inclusiv prin acordarea sprijinului necesar implementării sistemului integrat de gestiune a resurselor;4. Îndeplinirea măsurilor necesare funcţionării/eficientizării activităţii instanţelor judecătoreşti, unităţilor subordonate și realizarea demersurilor necesare în vederea asigurării resurselor umane necesare pentru intrarea în vigoare a noilor coduri;5. Acordarea sprijinului necesar, potrivit legii, în vederea operaționalizării Direcției Naționale de Probațiune.

1. Îndeplinirea măsurilor necesare în vederea eficientizării activităţii Ministerului Justiției, a unităţilor subordonate acestuia, precum și a instanţelor judecătoreştiActivități Actualizarea fişelor de post, conform atribuţiilor Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 40 din 79

Page 41:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

desfășurate: prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a registrului de evidență a numerelor fișelor de post; Analizarea, în domeniul de competenţă, a proiectelor de regulamente sau a unor lucrări cu caracter normativ privitoare la:

stabilirea salarizării personalului din sectorul bugetar în anul 2016;

sistemul național de probațiune; conferirea Semnului onorific „În serviciul patriei”,

funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor;

statutul elevilor Școlii Naționale de Pregătire a Agenților Târgu Ocna;

metodologia de organizare și desfășurare a stagiilor de practică a elevilor Școlii Naționale de Pregătire a Agenților Târgu Ocna.

Efectuarea lucrărilor privind desemnarea reprezentanţilor Ministerului Justiției în comisii, comitete, grupuri de lucru, consilii de administraţie (aproximativ 45 de proiecte de ordin); Avizarea unor lucrări întocmite de Administrația Națională a Penitenciarelor referitoare la măsuri ce intră, potrivit legii, în competenţa ministrului justiţiei (470 lucrări); Întocmirea Planului de ocupare a funcțiilor publice din Ministerul Justiției pentru anul 2016 și centralizarea propunerilor pentru întocmirea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016 pentru instanțele judecătorești și instituțiile subordonate Ministerului Justiției; Efectuarea lucrărilor în legătură cu solicitările de candidaturi pentru posturile vacante din cadrul misiunilor UE și OSCE - 31 solicitări candidaturi; Întocmirea lucrărilor necesare în vederea numirii în funcție a 13 asistenți judiciari; Asigurarea participării personalului direcției la diverse comisii, grupuri de lucru, organizate la nivelul Ministerului Justiției sau al altor instituții din sistemul justiției sau din afara acestuia (ex: Comisia pentru atribuirea locuințelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiției, Comisia de atestare și avizare în domeniul impresariatului artistic, Comisia de apel în vederea soluționării contestațiilor formulate împotriva deciziilor prevăzute în Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, Comisia de negociere privind modificarea Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, Comisia de disciplină a funcționarilor publici cu statut special din Ministerul Justiției, Comisia

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 41 din 79

Page 42:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

pentru evaluarea incidentelor de integritate constituită la nivelul Ministerului Justiției, Comisia pentru analizarea sesizărilor în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor și procurorilor, Grupul de lucru privind actualizarea Ordinului comun al ministrului justiției și ministrului sănătății publice, înregistrat la MJ sub nr. 1178/C/2007, Grupul de lucru la nivel tehnic pentru monitorizarea implementării și aplicării noilor coduri, Grupul de lucru privind discutarea elaborării noului proiect de lege care reglementează statutul personalului auxiliar de specialitate, Grupul de lucru MJ-CSM privind modificarea și completarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești și Nomenclatorului arhivistic al instanțelor, Grupul de lucru MJ-CSM privind redistribuirea posturilor vacante de judecător și personal auxiliar de specialitate); Participarea la sesiunile de lucru având ca obiect implementarea sistemului de management a resurselor (RMS), din cadrul proiectului “Implementation of a comprehensive Resources Management System (RMS) for the Judicial Sector ICB NO. IBRD4811RO-MOJ/G-3-1”, finanţat de Banca Mondială; Înregistrarea în baza de date a Comisiei Europene-RegProf a profesiei de expert criminalist; Vizualizarea, analizarea și soluționarea cererilor adresate Ministerului Justiției pe platforma IMI (două cereri 43005 și 42397/10.07.2015).

2. Efectuarea lucrărilor necesare în vederea stabilirii drepturilor salariale, potrivit legiiActivități desfășurate:

Întocmirea proiectelor de ordin referitoare la stabilirea drepturilor salariale pentru personalul din aparatul propriu de lucru, judecători, asistenţi judiciari și personalul pentru care numirea se face prin ordin al ministrului justiţiei (aproximativ 2900 de proiecte de ordine); Formularea răspunsurilor la contestaţii, petiţii şi memorii ale judecătorilor și ale celuilalt personal sau ale unor instituţii având ca obiect stabilirea drepturilor salariale;

3. Gestionarea carierei personalului Ministerului JustițieiActivități desfășurate:

Întocmirea Planului de formare profesională; Îndeplinirea activităților specifice referitoare la participarea unor persoane din aparatul propriu de lucru la cursuri de formare profesională. Inițial, bugetul alocat acestui capitol a fost de 80.000 lei, din care o sumă de 26.051 lei a fost virată la alte alineate bugetare. Din suma rămasă de 53.949 lei, a fost cheltuită suma de 45.783 lei, participând la acțiuni de formare suportate din bugetul instituției 59 de persoane. Totodată, o parte din personalul de specialitate juridică asimilat

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 42 din 79

Page 43:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

judecătorilor și procurorilor a participat la seminarii și conferințe organizate de Institutul Național al Magistraturii (17 persoane) și de MDRAP, prin PODCA (6 persoane); Evaluarea performanţelor profesionale anuale ale personalului MJ: instruirea evaluatorilor; centralizarea fişelor/rapoartelor de evaluare; Verificarea, din punct de vedere formal, a fişelor/rapoartelor de evaluare pentru personalul MJ; Completarea bazelor de date, ataşarea la dosarele profesionale a documentelor de personal, completarea fişelor de evidenţă existente la dosarele profesionale, înregistrare contracte de muncă în programul REVISAL; Organizarea examenelor în vederea promovării în grad a funcționarilor publici din aparatul propriu al instituției (2 examene) și a examenului de promovare în funcție a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor (21 de candidați) ; Organizarea concursului din sursă externă pentru ocuparea unui post vacant de agent administrativ principal I din cadrul Direcției investiții (doi candidați); Organizarea concursului din sursă externă pentru ocuparea unui post vacant de ofițer principal I din cadrul Direcției financiar-contabile (trei candidați); Organizarea concursului pentru ocuparea funcției de execuție vacante de ofițer principal I în cadrul Direcției tehnologia informației, prin avansarea ofițerilor și a concursului pentru ocuparea, prin avansare, a postului de șef serviciu I- Direcția financiar-contabilă; Organizarea concursului pentru ocuparea a nouă funcții publice vacante din cadrul Ministerului Justiției și Direcției Naționale de Probațiune (36 candidați); Organizarea concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de consilier pentru afaceri europene din aparatul de lucru al Ministerului Justiției (7 candidați); Organizarea concursului pentru ocuparea a 5 posturi vacante din cadrul Ministerului Justiției și Direcției Naționale de Probațiune (26 candidați); Organizarea testării profesionale și demararea procedurilor organizării concursului pentru ocuparea unei funcții publice din aparatul propriu de lucru al Ministerului Justiției; Demararea procedurilor organizării concursului pentru ocuparea a nouă funcții publice vacante; Demararea procedurilor organizării concursului cu candidaţi din sursă externă pentru ocuparea a 5 posturi vacante de funcţionar public cu statut special din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei; Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, de către persoana desemnată cu implementarea dispozițiilor legale referitoare la declaraţiile de avere şi de interese (peste 682 de declaraţii).

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 43 din 79

Page 44:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

4. Îndeplinirea măsurilor necesare funcţionării/eficientizării activităţii instanţelor judecătoreşti, unităţilor subordonate și realizarea demersurilor necesare în vederea asigurării resurselor umane necesare pentru intrarea în vigoare a noilor coduriActivități desfășurate:

Analizarea situației posturilor din cadrul instanțelor judecătorești și efectuarea demersurilor necesare pentru ocuparea posturilor vacante din statele de funcţii ale instanţelor judecătoreşti ; Analizarea solicitărilor instanțelor judecătorești referitoare la modificarea circumscripțiilor lor teritoriale și adoptarea, la solicitarea acestora, a măsurilor necesare pentru rearondarea unor localităţi, prin lărgirea competenţei teritoriale a unor instanţe judecătoreşti cu volum mic de activitate care vor prelua din competenţa teritorială a altor instanţe cu un volum mare de activitate (de ex: propunerea Curții de Apel Cluj – propunere materializată în HG nr. 794/2015 pentru modificarea și completarea HG nr. 337/1993, propunerile altor 2 curți de apel- Curtea de Apel Ploiești și Suceava); Analizarea/fundamentarea proiectelor de acte normative prin care au fost suplimentate statele de funcții ale instanțelor judecătorești și ale Ministerului Public urmată de emiterea ordinelor ministrului justiției privind măsurile care decurg din aplicarea acestora:

HG nr. 326 din 13 mai 2015 prin care s-a suplimentat numărul maxim de posturi pentru Ministerul Public cu 60 de posturi de specialiști antifraudă, alocate la DNA, DIICOT și parchetelor de pe lângă curțile de apel și parchetelor de pe lângă tribunale – Ordinele ministrului justiției nr. 1941/C/17.06.2015 și 1942/C/17.06.2015);

HG nr. 486 din 2 iulie 2015 privind aprobarea unor măsuri administrative pentru buna funcționare a instituțiilor din sistemul justiției, prin care au fost luate următoarele măsuri:

pentru instanțele judecătorești (curți de apel, tribunale și judecătorii) s-au suplimentat statele de funcții cu 20 de posturi de judecător și 70 de posturi personal auxiliar de specialitate - Ordinele ministrului justiției nr. 3831/C/13.11.2015 și 3968/C/17.11.2015;

pentru Ministerul Public s-a suplimentat numărul posturilor de personal auxiliar de specialitate cu 60 de posturi – Ordinul ministrului justiției nr. 2997/C/21.09.2015;

pentru DNA s-a suplimentat numărul posturilor de procuror cu 50 de posturi și 10 posturi de personal auxiliar de specialitate - Ordinul ministrului justiției nr. 2215/C/08.07.2015;

pentru DIICOT s-a suplimentat numărul

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 44 din 79

Page 45:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

maxim de posturi cu 32 de posturi din care: 30 posturi de personal auxiliar de specialitate și 2 posturi de personal administrativ - Ordinul ministrului justiției nr. 2991/C/21.09.2015.

HG nr. 541 din 8 iulie 2015 prin care: numărul de posturi de procuror din cadrul

DIICOT s-a suplimentat cu 4 posturi de procuror,iar numărul de posturi de personal auxiliar de specialitate și administrativ a fost suplimentat cu 13 posturi – Ordinul ministrului justiției nr. 2991/C/21.09.2015;

numărul de posturi de specialist din cadrul DIICOT s-a redus cu 17 posturi, 4 posturi fiind redistribuite la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ca posturi de specialist, iar 13 au fost transformate în posturi de personal auxiliar de specialitate;

În anul 2015 au fost analizate/elaborate/modificate/completate, în domeniul de competenţă, mai multe acte normative precum:

Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1643/C/15.05.2015 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, modificat în cursul anului 2015, prin Ordinul ministrului justiției nr. 1650/C/2015;

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Național de Expertize Criminalistice, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1901/C/11.06.2015;

Regulamentul de organizare și funcționare a Spitalului ”Prof dr. Constantin Angelescu”, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 24/C/07.01.2016;

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Oficiul Național al Registrului Comerţului şi al Oficiilor Registrului Comerţului de pe lângă Tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 3194/C/8 octombrie 2015;

Efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea actualizării tabloului cuprinzând experţii criminalişti, publicat în Monitorul Oficial şi pe site-ul instituţiei (7 referate de necesitate privind publicarea în Monitorul Oficial); Întocmirea lucrărilor specifice pentru aplicarea dispoziţiilor art.135 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

Întocmirea lucrărilor specifice privind solicitarea

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 45 din 79

Page 46:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

adresată Consiliului Superior al Magistraturii de acordare a avizului conform pentru aprobarea/modificarea statelor de funcţii şi de personal ale instanţelor judecătoreşti, ale parchetelor, ale DNA şi DIICOT, ale instanţelor şi parchetelor militare (în total 290 adrese către CSM);

Întocmirea ordinelor ministrului justiţiei referitoare la aprobarea/modificarea statelor de funcţii şi de personal ale instanţelor judecătoreşti, ale parchetelor, ale DNA şi DIICOT, precum şi ale instituţiilor din subordinea Ministerului Justiţiei și anume: ONRC, Autorității Naționale pentru Cetățenie, Spitalului ”Prof dr. Constantin Angelescu” în urma transferurilor/transformărilor de posturi vacante și a transformărilor posturilor ocupate, ca efect al promovărilor (în total 290 de ordine);

Întocmirea de puncte de vedere la solicitările instanțelor judecătorești și a altor instituții privind aplicarea unor dispoziţii legale (274 adrese);

Întocmirea de puncte de vedere la solicitarea altor direcții din cadrul Ministerului Justiției sau a conducerii ministerului (65 note de informare);

Răspunsuri la petiții, contestații, cereri și interpelări (80);

Verificarea statelor de funcții ale instanțelor și transmiterea acestora la CSM pentru a fi avizate;

Ținerea evidenței lunare a situației posturilor de la instanțele judecătorești;

Întocmire mapelor pentru ministru privind ședințele Plenului CSM, prin elaborarea unor puncte de vedere și centralizarea punctelor de vedere de la direcțiile de specialitate din cadrul MJ pentru unele puncte aflate pe ordinea de zi a Plenului, în legătură cu activitatea și atribuțiile ministerului și participarea la unele ședințe ale Plenului CSM; Participarea la întâlnirile cu Sindicatele reprezentative ale personalului auxiliar de specialitate privind noul proiect de lege ce reglementează statutul acestei categorii profesionale și totodată participarea la ședințele din Parlament la care s-a dezbătut acest proiect de act normativ.

5. Acordarea sprijinului necesar, potrivit legii, în vederea operaționalizării Direcției Naționale de ProbațiuneActivități desfășurate:

Participare în comisii de selecție în vederea transferului, delegării și detașării unor persoane în aparatul central al acestei instituții (3 proceduri de interviu); Întocmire proiecte de decizii (numiri, stabilire drepturi salariale etc.);

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 46 din 79

Page 47:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

Întocmire proiecte de ordine (300 proiecte – numiri, stabilire drepturi salariale, promovări în grad, suspendări din funcție, modificări ale raporturilor de serviciu); Organizarea a două concursuri în vederea ocupării a 6, respectiv a 3 posturi în cadrul structurii centrale; Efectuare demersuri în vederea scoaterii la concurs a postului de director al Direcției economice; Organizarea examenelor de promovare în grade profesionale a consilierilor de probațiune (2 examene, 112 candidați, respectiv 31 candidați); Organizarea examenelor de definitivare în funcție a consilierilor de probațiune debutanți (2 examene, 3 și respectiv 36 de candidați); Organizarea concursurilor de ocupare a 6 posturi vacante, respectiv a 3 posturi vacante de inspector de probațiune în aparatul central .În luna decembrie 2015, având în vedere ocuparea mai multor posturi în cadrul Serviciului resurse umane al Direcției Naționale de Probațiune, precum și termenul legal prevăzut pentru operaționalizarea acestei instituții s-a procedat la predarea-primirea dosarelor profesionale, precum și a altor documente și evidențe în legătură cu cariera personalului angajat în serviciile de probațiune, respectiv în structura centrală a Direcției Naționale de Probațiune.

Principalele dificultăți în implementarea politicii de resurse umane la MJ au fost: lipsa unui program informatic specializat în gestiunea resurselor umane; existența, în anumite materii, a unei legislații fluctuante, greoaie, care lasă loc la interpretări; lipsa unor resurse financiare/umane suficiente.

II.4.6. Asigurarea resurselor financiare necesare administrării justiţiei ca serviciu public

În domeniul financiar-contabil, Ministerul Justiției are ca rol principal asigurarea resurselor financiare necesare desfășurării activității ministerului, instanțelor judecătorești, precum și a instituțiilor subordonate. Totodată, asigură realizarea unui cadru unitar de desfășurare a activității financiar – contabile și de salarizare.A. Gestionarea resurselor financiareÎn anul 2015, activitatea Ministerului Justiției în domeniul gestionării resurselor financiare a fost concentrată asupra următoarelor activități principale:1. asigurarea resurselor financiare necesare administrării justiției ca serviciu public;2. desfășurarea activității financiar – contabile;3. desfășurarea activității privind salarizarea personalului;4. acordarea asistenței financiar-contabile pentru Direcţia Naţională de Probațiune;

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 47 din 79

Page 48:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

5. gestionarea eficientă a fondurilor pentru derularea, în condiţii optime, a operațiunilor necesare funcţionării Operatorului de program pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-20146. alte activități în domeniul financiar-contabil.

1. Asigurarea resurselor financiare necesare administrării justiției ca serviciu public, respectiv activitatea proprie și a instituțiilor publice din sistemul justiției (instanțe judecătorești, Autoritatea Națională pentru Cetățenie, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Direcția Națională de Probațiune, Administrația Națională a Penitenciarelor, Institutul Național de Expertize Criminalistice, Spitalul Prof. Dr. C-tin Angelescu, Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu)Activitățile desfășurate în cadrul acestui obiectiv sunt următoarele: Repartizarea bugetului aprobat Ministerului Justiției pentru anul 2015 (fonduri alocate de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile, sume provenite din venituri proprii), pe instituții și pe trimestre, în volumul și structura aprobate prin legea bugetului de stat și transmiterea filelor de buget către ordonatorii de credite secundari și terțiari, după caz; Fundamentarea și transmiterea la Ministerul Finanțelor Publice a solicitărilor de suplimentare a bugetului aprobat pe anul 2015 cu ocazia celor două rectificări bugetare, pe baza solicitărilor prezentate de direcțiile de specialitate din minister și de ordonatorii secundari/terțiari de credite, inclusiv pentru obținerea fondurilor necesare pentru continuarea implementării noilor coduri; Repartizarea influențelor aprobate cu ocazia rectificărilor bugetare aprobate prin Ordonanța Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, nr. 20/28 iulie 2015 și Ordonanța de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare, nr. 47/23 octombrie 2015, ordonatorilor secundari/terțiari de credite. În anul 2015, deși fondurile alocate inițial prin Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/2014 au fost insuficiente pentru desfășurarea în condiții optime a activității pentru întreg anul 2015, cu prilejul celor două rectificări bugetare, au fost asigurate fondurile necesare. Redăm mai jos evoluția bugetului Ministerului Justiției în anul 2015.

Evoluţia bugetului Ministerului Justiției în anul 2015

Denumire indicatoriBuget

iniţial 2015 - mii lei

Influențe - mii lei-

Buget final

2015 - mii lei -

Plăţi nete la

31.12.2015 – mii lei-

Grad de utilizare

(%)

Total buget de stat 2.694.613 651.359 3.345.972 3.315.721 99,10%

Cap. 61.01 ,,Ordine Publică şi Siguranţă Naţională’’

2.648.275 653.445 3.301.720 3.271.875 99,10%

Titlul I „Cheltuieli de personal" 1.370.000 563.244 1.933.244 1.922.952 99,47%Titlul II „Bunuri şi servicii" 159.385 11.519 170.904 165.837 97,04%Titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice”

928.869 109.752 1.038.621 1.037.273 99,87%

Titlul VII ,,Alte transferuri’’ 2.596 2.534 5.130 5.129 99,98%

Titlul VIII „Proiecte cu 51.425 -35.871 15.554 6.050 38,90%

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 48 din 79

Page 49:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare’’Titlul Xi ,,Alte cheltuieli,,   34.740 34.740 31.616 91,01%Titlul XI ,,Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă’’

95.000 -31.340 63.660 63.622 99,94%

Titlul XII ,,Active nefinanciare” 41.000 -1.133 39.867 39.396 98,82%Cap. 54.01 ,,Alte Servicii Publice Generale’’ 41.700 -400 41.300 40.980 99,23%

Titlul II ,,Bunuri şi servicii,, 41.700 -400 41.300 40.980 99,23%Cap. 68.01 ,,Asigurări şi Asistenţă Socială’’ 4.638 -1.686 2.952 2.866 97,09%

Titlul VI ,,Transferuri între unități ale administrației publice’’

4.558 -1.686 2.872 2.795 97,32%

Titlul IX ,,Asistență socială’’ 80 0 80 71 88,75%

Gradul de execuție bugetară la sfârşitul anului 2015, plăţi nete raportat la buget final alocat, a fost de aproximativ 99,10%.

Elaborarea, împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul ministerului, a proiectului Strategiei fiscal – bugetare pe anii 2016-2019, formularea propunerilor de suplimentare a limitelor de cheltuieli propuse pentru anul 2015 şi transmiterea acestora la Ministerul Finanțelor Publice; Fundamentarea, elaborarea și transmiterea la Ministerul Finanțelor Publice a Proiectului de buget pe anul 2016 și a estimărilor pentru anii 2017-2019, conform Scrisorii-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2016 și a estimărilor pentru anii 2017-2019, precum şi limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite, cu includerea în proiect a fondurilor necesare suplimentar generate atât de adoptarea unor acte normative noi (Legea nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, Legea nr. 152/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului, Legea pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative), cât și de intrarea în vigoare a noilor coduri; Centralizarea sumelor restante prevăzute prin hotărâri judecătorești, atât pentru instanțele judecătorești, cât și pentru celelalte instituții subordonate, precum şi participarea la elaborarea proiectelor de Hotărâre de Guvern privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiției, Înaltei Curți de Casație şi Justiție, Ministerului Public și Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015; Patriciaprea la elaborarea, în colaborare cu direcțiile de specialitate din cadrul ministerului/instituții subordonate, a unor proiecte de acte normative; Analiza lunară a gradului de utilizare a fondurilor repartizate ordonatorilor secundari/terțiari de credite prin deschiderile de credite bugetare efectuate, pe structura clasificației bugetare (capitole, titluri, articole şi alineate) în vederea realizării unui grad ridicat al execuției bugetare; Efectuarea lunară a deschiderilor de credite bugetare către ordonatorii secundari/terțiari, după caz, pentru fiecare titlu de cheltuieli și surse de finanțare, în baza solicitărilor transmise prin cererile de deschidere de credite bugetare;

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 49 din 79

Page 50:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

Efectuarea virărilor de credite între subdiviziunile clasificației bugetare (capitole, titluri, articole şi alineate) pentru ordonatorii secundari/terțiari, după caz, în baza propunerilor transmise de aceștia, în vederea realizării unui grad ridicat al execuției bugetare; Întocmirea situației solicitate de Consiliul Superior al Magistraturii în vederea întocmirii Raportului privind starea justiției în anul 2014; Completarea Chestionarului pentru evaluarea sistemelor judiciare europene adoptat de Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) cu datele la nivelul anului 2014.

2. Desfășurarea activității financiar – contabile Asigurarea implementării și raportarea către Curtea de Conturi a modului de îndeplinire a măsurilor dispuse în urma misiunii de audit financiar desfășurate de Curtea de Conturi asupra contului de execuție şi a bilanțului contabil încheiat de Ministerul Justiției în exercițiile financiare 2013 – 2014; Elaborarea și revizuirea unor proceduri de procese sau instrucțiuni de lucru specifice activității financiar-contabile; Verificarea anuală şi trimestrială a tuturor situațiilor financiare şi a bilanțului contabil transmise de ordonatorii secundari şi terțiari de credite, după caz, şi centralizarea acestora la nivelul ministerului în vederea transmiterii către Ministerul Finanțelor Publice; Centralizarea lunară, de la toate instanțele judecătorești, a documentației privind actele de procedură (citații, hotărâri, etc.) în vederea efectuării plăților, ca urmare a preluării acestor plăți de la instanțe, în baza protocolului încheiat între Ministerul Justiției şi CN Poșta Română; Participarea la dezbateri cu managerii economici de la curțile de apel, în vederea aplicării unitare a legislației, prezentarea ultimelor modificări legislative cu privire la întocmirea bugetelor, deschiderilor de credite bugetare, modul de utilizare a fondurilor, proiectul RMS etc.; Asigurarea managementului financiar pentru derularea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă; Avizarea tuturor contractelor/altor documente emise în cadrul procedurii de achiziții publice, ordine ale Ministrului Justiției, răspunsuri, circulare, puncte de vedere adresate instanțelor sau altor instituții publice; Participarea la implementarea proiectului RMS (Sistemul Integrat de Management al Resurselor):

furnizarea datelor solicitate de implementator pe ariile de competență ale direcției;

analiza documentelor şi rapoartelor livrate de integrator; participarea la grupuri de lucru cu reprezentanții integratorului.

3. Desfășurarea activității privind salarizarea personalului Asigurarea aplicării corecte de către toți ordonatorii secundari şi terțiari de credite, după caz, a prevederilor legilor privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; Elaborarea de puncte de vedere şi acordarea de asistență personalului din cadrul instanțelor judecătorești pentru clarificarea tuturor aspectelor privind salarizarea personalului din sistemul justiției; Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul din cadrul aparatului propriu al ministerului, pentru judecătorii și asistenții judiciari din cadrul instanțelor judecătorești și, respectiv, pentru inspectorii și consilierii de probațiune.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 50 din 79

Page 51:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

4. Acordarea asistenței financiar-contabile pentru Direcţia Naţională de Probațiune potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune (ordonator terţiar de credite care a fost înființat conform Legii nr. 252/2013) până la operaționalizarea departamentului cu atribuţii economice şi administrative din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune (realizarea activităților financiar-contabile, bugetare și salarizare) Întocmirea filelor de buget, a propunerilor de rectificare bugetară şi efectuarea de virări de credite bugetare; Execuția bugetară, precum și îndeplinirea altor activități cu specific economic pentru Direcție și pentru cele 42 de structuri teritoriale; Asigurarea și conducerea evidenței contabile a Direcției şi a structurilor sale teritoriale; Calculul şi plata drepturilor salariale pentru personalul din cadrul Direcției Naționale de Probațiune; Întocmirea situațiilor financiare trimestriale şi anuale.

5. Gestionarea eficientă a fondurilor pentru derularea, în condiţii optime, a operațiunilor necesare funcţionării Operatorului de program pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, conform cadrului normativ aplicabil acestei finanțări nerambursabile, cu asigurarea autonomiei acestora faţă de operațiunile care privesc activitatea Ministerului Justiției ca beneficiar al proiectelor finanțate prin acest mecanism Întocmirea filelor de buget, efectuarea deschiderilor de credite, urmărirea execuției bugetare, asigurarea şi conducerea evidenței contabile, asigurarea unui sistem informatic pentru înregistrarea şi stocarea înregistrărilor contabile pentru fiecare proiect în cadrul programului, colectarea informațiilor aferente implementării managementului financiar, autorizarea cheltuielilor urmărind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de PP/beneficiari/parteneri, justificate prin documente, raportări, monitorizări, verificări, auditări şi evaluări atât pentru operatorul de program, cât şi pentru promotorii de proiecte pentru cele trei domenii de finanțare: RO20 „Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex”, RO23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate” și RO24 „Cooperarea și întărirea capacității judiciare”.

6. Alte activități în domeniul financiar-contabil Relaționarea cu Uniunea Națională a Barourilor din România prin efectuarea de punctaje privind cheltuielile de asistență juridică în materie penală, precum şi în materia ajutorului public judiciar; Relaționarea cu Ministerul Finanţelor Publice în diverse probleme, dintre care enumerăm, pe lângă activităţile de raportare obligatorii:

somațiile emise în dosare execuționale de către birourile executorilor judecătoreşti, respectiv sumele achitate către creditori de instanţele judecătoreşti, în baza sentințelor invocate în somația emisă;

puncte de vedere cu privire la aplicabilitatea unor acte normative, asupra monografiilor contabile, pentru aplicarea unitară a prevederilor legale și privind regimul fiscal al hotărârilor judecătorești devenite executorii până la 31 decembrie 2015.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 51 din 79

Page 52:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

B. Raportarea cheltuielilor defalcate pe programeLa nivelul Ministerului Justiţiei au fost constituite următoarele programe bugetare:

1) Cod 652 “Consolidarea capacităţii administrative a instanţelor şi facilitarea accesului la justiţie” 2) Cod 650 „Consolidarea cadrului normativ şi instituţional necesar bunei desfăşurări a Ministerului Justiţiei ca furnizor de servicii publice” 3) Cod 654 „Coordonarea sistemului penitenciar” 4) Cod 922 „Institutul Naţional de Expertize Criminalistice”5) Cod 862 „Dezvoltarea activităţii de înregistrare la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului”6) Cod 923 „Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie”7) Cod 924 „Alte instituţii”8) Cod 925 „Intrarea în vigoare a codurilor”9) Cod 653 „Dezvoltarea serviciului de probaţiune”

Sursa de finanţare Credite bugetare iniţiale - lei -

Credite bugetare definitive - lei -

Plăţi efectuate- lei -

TOTAL SURSE DE FINANŢARE: 2.699.735.000 3.375.538.000 3.324.973.062

Cod 01: Bugetul de stat 2.694.613.000 3.345.972.000 3.315.721.136Cod 08: Fonduri externe

nerambursabile 5.122.000 29.566.000 9.251.926

Program Cod 652 Consolidarea capacităţii administrative a instanțelor și facilitarea accesului la justiție

Sursa de finanțareCredite bugetare

inițiale - lei -

Credite bugetare definitive

- lei -

Plăţi efectuate- lei -

Cod 01: Bugetul de stat 1.455.994.000 2.017.573.000 2.001.513.279

Cod 08: Fonduri externe nerambursabile 80.000 80.000 78.407

Program Cod 650 Consolidarea cadrului normativ şi instituţional necesar bunei desfăşurări a Ministerului Justiţiei ca furnizor de servicii publice

Sursa de finanţareCredite bugetare

iniţiale- lei -

Credite bugetare definitive

- lei -

Plăţi efectuate- lei -

Cod 01: Bugetul de stat 90.484.000 88.343.436 79.282.018

Cod 08: Fonduri externe nerambursabile 4.335.000 7.807.000 860.775

Program Cod 654 Coordonarea sistemului penitenciar

Sursa de finanţareCredite bugetare

iniţiale- lei -

Credite bugetare definitive

- lei -

Plăţi efectuate- lei -

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 52 din 79

Page 53:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

Cod 01: Bugetul de stat 925.900.000 1.033.020.000 1.031.676.986

Cod 08: Fonduri externe nerambursabile 627.000 16.608.000 7.387.676

Program Cod 922 Institutul Naţional de Expertize Criminalistice

Sursa de finanţareCredite bugetare

iniţiale- lei -

Credite bugetare definitive

- lei -

Plăţi efectuate- lei -

Cod 01: Bugetul de stat 6.500.000 7.336.000 7.265.019

Cod 08: Fonduri externe nerambursabile 0 0 0

Program cod 862 Dezvoltarea activităţii de înregistrare la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerțului

Sursa de finanţareCredite

bugetare iniţiale- lei -

Credite bugetare definitive

- lei -

Plăţi efectuate- lei -

Cod 01: Bugetul de stat 121.973.000 104.793.000 102.878.771

Cod 08: Fonduri externe nerambursabile 80.000 80.000 69.746

Program Cod 923 Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie

Sursa de finanţareCredite

bugetare iniţiale- lei -

Credite bugetare definitive

- lei -

Plăţi efectuate- lei -

Cod 01: Bugetul de stat 9.160.000 9.573.224 9.370.432

Cod 08: Fonduri externe nerambursabile 0 0

Program Cod 924 Alte instituţii (CMDTA şi Angelescu)

Sursa de finanţareCredite

bugetare iniţiale- lei -

Credite bugetare definitive

- lei -

Plăţi efectuate- lei -

Cod 01: Bugetul de stat 718.000 1.135.000 1.124.969

Cod 08: Fonduri externe nerambursabile 0 0 0

Program Cod 925 Intrarea în vigoare a codurilor

Sursa de finanţareCredite

bugetare iniţiale- lei -

Credite bugetare definitive

- lei -

Plăţi efectuate- lei -

Cod 01: Bugetul de stat 58.147.000 58.147.000 58.147.000

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 53 din 79

Page 54:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

Cod 08: Fonduri externe nerambursabile 0 0 0

Program Cod 653 Dezvoltarea serviciului de probaţiune

Sursa de finanţareCredite

bugetare iniţiale

-lei-

Credite bugetare definitive

-lei-

Plăţi efectuate-lei-

Cod 01: Bugetul de stat 25.737.000 26.051.340 24.462.662

Cod 08: Fonduri externe nerambursabile 0 4.991.000 855.322

Dificultăți întâmpinateDat fiind volumul mare de activitate necesar pentru realizarea tuturor sarcinilor repartizate a fost necesar să i se solicite personalului cu atribuții în domeniul financiar-contabil efectuarea de ore suplimentare. Acest lucru s-a datorat în principal următoarelor motive: Derularea, începând cu anul 2014, de operațiuni financiar contabile și de planificare bugetară pentru Operatorul de program în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014, pentru cele 3 domenii de finanțare: RO20 „Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex”, RO23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate” și RO24 „Cooperarea și întărirea capacității judiciare”; Derularea operațiunilor financiar-contabile, salarizare, planificare și execuție bugetară pentru Direcţia Națională de Probațiune, ceea ce a condus la dublarea activității desfășurate de personalul cu atribuții în domeniul financiar-contabil;Un impact important în desfășurarea activității financiar-contabile l-au avut și popririle înființate pe conturile Ministerului Justiției - aparat propriu deschise la Trezoreria statului și la instituțiile de credit, acestea conducând la definirea unei activități de sine stătătoare în cadrul structurii de specialitate din MJ, fiind mobilizată o persoană care s-a ocupat în exclusivitate de urmărirea şi gestionarea dosarelor de executare silită.

II.4.7. Dezvoltarea infrastructurii sistemului judiciar şi achiziţii publice

Misiunea Ministerului Justiţiei este cea de asigurare a condițiilor înfăptuirii justiției ca serviciu public, a cărui dezvoltare implică, alături de alte domenii proiritare, alocarea resurselor necesare reabilitării infrastructurii instanțelor judecătoreşti şi facilitării accesului la justiţie. În acest sens, ţinându-se seama de faptul că funcționarea instanțelor judecătoreşti este strict condiționată de existența unei infrastructuri adecvate şi, luând în considerare situația critică a unor sedii de instanță, depreciate fizic, necorespunzătoare din punct de vedere al spațiilor, asigurării fluxurilor de circulație, dotărilor şi amenajărilor, a fost acordată o atenție sporită reabilitării infrastructurii instanțelor judecătoreşti, vizându-se atât repararea, amenajarea, modernizarea şi reabilitarea sediilor existente, construirea unor noi sedii de instanță, extinderea sediilor actuale, cât şi dotarea corespunzătoare a acestora potrivit standardelor naționale şi internaționale din domeniul justiției.

A. Infrastructura sistemului judiciar

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 54 din 79

Page 55:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

În domeniul infrastructurii, obiectivul general l-a constituit consolidarea capacităţii administrative a instanţelor de judecată şi facilitarea accesului la justiţie. În atingerea acestui obiectiv s-a urmărit:1. Dezvoltarea infrastructurii judecătoreşti şi asigurarea condiţiilor materiale la nivelul instanţelor corespunzătoare standardelor naţionale şi internaţionale, prin lucrări de extinderi şi de construire sedii noi, precum şi prin lucrări de modernizare, de amenajare, de transformare, de reparaţii capitale, de consolidare şi de reabilitare termică;2. Inventarierea bunurilor din domeniul public al statului.1. Dezvoltarea infrastructurii judecătoreşti (construcţii şi instalaţii aferente acestora) şi asigurarea condiţiilor materiale (dotări specifice) la nivelul instanţelor corespunzătoare standardelor naţionale şi internaţionale, prin lucrări de extinderi şi de construire sedii noi, precum şi prin lucrări de modernizare, de amenajare, de transformare, de reparaţii capitale, de consolidare şi de reabilitare termicăActivităţi desfăşurate:

Utilizarea în totalitate a creditelor bugetare cu destinația cheltuieli de investiţii: execuție bugetară în procent de 97%; Finalizarea lucrărilor la obiectivele de investiții: nu a fost cazul; Finalizarea lucrărilor la proiectele complexe: nu a fost cazul; Continuarea lucrărilor la obiectivele de investiții: Extinderea sediului Tribunalului Covasna; Sediu nou Judecătoria Beclean; Palatul de Justiție Neamț; Continuarea lucrărilor la proiectele complexe: Reparații capitale, modernizare, restaurare, consolidare, amenajări și extindere la Palatul de Justiţie Satu Mare (Tribunalul şi Judecătoria Satu Mare); Reparații capitale și extindere sediu Judecătoria Gherla; Continuarea lucrărilor de intervenție: Reparații capitale și amenajarea sediu Judecătoria Lehliu Gară; Modernizare sediu Palatul de Justiție Oradea (alimentare cu energie electrică); Avizat/aprobat documentații tehnico-economice aferente investițiilor: Au fost organizate 4 ședințe în care au fost avizate:

Notă de fundamentare pentru modernizare instalație electrică Palatul de Justiție Brăila;

Expertiză tehnică pentru extindere sediu Tribunal Gorj;

Deviz general actualizat pentru reparație capitală și amenajare sediu Judecătorie Lehliu Gară;

Suplimentare suprafață teren pentru Sediu Tribunal Teleorman și Judecătoria Alexandria;

Deviz general actualizat pentru extindere Tribunal Covasna;

DALI pentru reparație capitală sediu Judecătoria Sighetu Marmației;

Actualizare indicatori pentru reparație capitală Judecătoria Tecuci;

Expertiză tehnică a instalațiilor electrice la Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 55 din 79

Page 56:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

Spitalul Profesor Constantin Angelescu; Derularea programului cu Compania Națională de Investiții CNI privind „Programul Național de consolidare a infrastructurii instanțelor de judecată aflate în municipiile reședință de județ”, program cuprins la punctul I în Memorandumul aprobat în ședința Guvernului din data de 10 decembrie 2014.

Stadiu: 93%

2. Inventarierea bunurilor din domeniul public al statuluiActivităţi desfăşurate:

Actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, prin modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; Promovarea de acte normative privind modificări intervenite în situația juridică a imobilelor aflate în inventarul Ministerului Justiției.

Dificultăți întâmpinate: Subdimensionarea schemei de personal cu atribuții în gestionarea investițiilor în raport cu activitatea desfășurată, conform Regulamentului de organizare şi funcționare, precum şi a sarcinilor și atribuțiilor primite pe parcursul anului; Implicarea scăzută arătată uneori de managerii economici şi inginerii din cadrul instanțelor judecătoreşti față de procesul investițional.

B. Achiziţii publicePrincipalele obiective urmărite în anul 2015, în domeniul achizițiilor publice, au fost următoarele:1. Asigurarea cu bunuri şi servicii în vederea bunei desfăşurări a activităţii ministerului 2. Derularea procedurilor de achiziţii publice cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate3. Creşterea gradului de transparenţă al achiziţiilor publice derulate în cadrul compartimentuluiIndicatorii de performanță și stadiul de realizare a acestor obiective sunt prezentați mai jos:

1. Asigurarea cu bunuri şi servicii în vederea bunei desfăşurări a activităţii ministerului (inclusiv achiziţiile efectuate din fonduri externe rambursabile/neramburabile pentru programele derulate de către direcţiile de specialitate din minister)Indicator de perforamnță:

Grad de îndeplinire a Programului anual al achiziţiilor publice planificat pentru anul 2015

Stadiu de realizare:

95%

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 56 din 79

Page 57:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

2. Derularea procedurilor de achiziţii publice cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul de activitateIndicator de perforamnță:

Număr proceduri achiziții anulate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor din vina autorităţii contractante

Stadiu de realizare:

100% Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nu a anulat nicio procedură din vina autorităţii contractante (MJ), astfel încât numărul de contestaţii prin care CNSC anulează procedurile din vina autorităţii contractante (MJ) raportat la numărul total de contestaţii a fost 0 (zero)

3. Creşterea gradului de transparenţă al achiziţiilor publice derulate în cadrul compartimentuluiIndicatori de perforamnță:

1. Derularea procedurilor de achiziţie publică prin intermediul SEAP, parţial sau integral prin mijloace electronice, (plafonul minim stabilit de legislaţia în vigoare este de 40%, conform HG nr.1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţii publică prin mijloace electronice din OUG 34/2006)2. Utilizarea licitaţiei electronice ca etapă finală de atribuire a unui contract de achiziţie publică, pentru procedurile care au impus acest lucru3. Realizarea de cumpărări directe prin intermediul catalogului electronic4. Publicarea tuturor solicitărilor de achiziţii pe site-ul propriu al Ministerului Justiţiei5. Publicarea pe site-ul instituției a listei contractelor încheiate de Ministerul Justiției în anul 2015, atât cu sursă de finanțare de la bugetul de stat, cât și din fonduri externe nerambursabile

Stadiu de realizare:

100%

Stadiul de derulare a procedurilor de achiziții publice inițiate de MJ este prezentat mai jos:1. Demarare procedură achiziționare hardware pentru Ministerul Justiției și instanțele judecătorești

Stadiu de realizare:

În derulareProcedura a fost inițial anulată deoarece ofertele depuse de operatorii economicii au fost inacceptabile și neconforme, și reluată după reanalizarea, de către direcția de specialitate beneficiară, a documentației de atribuire și a aplicării tipului de procedură de achiziție publică

2. Servicii de mentenanţă pentru aplicaţia de management a dosarului în instanţă de la nivel naţional ECRIS

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 57 din 79

Page 58:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

Stadiu de realizare:

100%

3. Demarare procedură achiziționare hardware (inclusiv a serviciilor de instalare, configurare, instruire) aferentă componentei 2 a proiectului “Îmbunătățirea sistemului de management al cauzelor ECRIS” finanțat prin programul RO24 în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 Instituțiile beneficiare ale acestui proiect sunt Ministerul Justiției și instanțele de judecată, inclusiv Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Public și parchetele de pe lângă instanțe, inclusiv direcțiile specializate - Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară, Direcția Natională de Probațiune, Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile penitenciareStadiu de realizare:

În derulare

4. Achiziţionarea de servicii de prezentare, prelucrare şi expediere a actelor de procedură pentru instanţele judecătoreşti din ţarăStadiu de realizare:

100%

5. Achiziţionarea de servicii de furnizare on-line a produsului informatic autentic-monitor, flexibil, Monitorul Oficial Părţile I, III, IV, VI în reţea cu 650 utilizatoriStadiu de realizare:

100%

6. Încheierea contractelor de servicii CASCO, spălări auto, furnizare carburant pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al Ministerului Justiției, a contractelor de telefonie fixă și mobilă, a contractelor de servicii întreținere pentru diverse bunuri existente la nivelul Ministerului, precum și achiziționarea tuturor bunurilor și serviciilor necesare desfășurării optime a activității instituției

Stadiu de realizare:

100%

7. Încheierea contractelor și a actelor adiționale cu traducătorii și interpreții autorizați selectați de către direcția de specialitate în materia cooperării judiciareStadiu de realizare:

100%

8. Încheierea contractelor subsecvente privind serviciile necesare asistării Ministerului Justiţiei, în calitate de Operator de program, în

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 58 din 79

Page 59:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

procesul de gestionare a programelor finanţate din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 pentru loturile 2, 3 și 4Stadiu de realizare:

100%

9. Achiziționarea serviciilor de organizare seminarii, cazări, săli de conferință etc. pentru acțiunile organizate în cadrul programelor/proiectelor gestionate din fonduri externe de către direcțiile de specialitate implicate, precum și a serviciilor de confecționare pașapoarte de serviciu/diplomatice cu ocazia deplasărilor interne și externe a delegațiilor din partea MinisteruluiStadiu de realizare:

100%

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 59 din 79

Page 60:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

II.5. Organizarea, coordonarea şi controlul unor profesii liberale şi activităţi conexe sistemului judiciar

În ceea ce privește organizarea, coordonarea şi controlul unor profesii liberale şi activităţi conexe sistemului judiciar, profesiile conexe aflate în sfera de competenţă a Ministerului Justiţiei sunt următoarele: notar public, executor judecătoresc, interpret şi traducător autorizat, operator autorizat şi agent al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare şi, respectiv, expert tehnic judiciar, consilier juridic. Pentru anul 2015, au fost stabilite următoarele obiective:1. Îmbunătăţirea cadrului legislativ privind activitatea profesională, organizarea profesiei, precum şi accesul în profesia de notar public; coordonarea activităţii profesionale a notarilor publici şi evidenţa birourilor notarilor publici. Îmbunătăţirea cadrului legislativ privind activitatea profesională, organizarea profesiei, precum şi accesul în profesia de executor judecătoresc; coordonarea activităţii profesionale a executorilor judecătoreşti şi evidenţa birourilor executorilor judecătoreşti;2. Îmbunătăţirea cadrului legislativ privind organizarea şi funcţionarea sistemului de publicitate mobiliară şi sporirea gradului de securitate a informaţiilor cuprinse în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare;3. Creşterea numărului de experţi tehnici judiciari atestaţi în diferite specializări, suficient în raport de numărul de expertize dispuse şi care să acopere toate domeniile solicitate; îmbunătăţirea cadrului legislativ privind expertiza tehnică judiciară;4. Reformarea profesiei de interpret și traducător autorizat (judiciar), precum și a activității de interpretare și traducere autorizată; autorizarea interpreților și traducătorilor potrivit legislației în vigoare.

1. Îmbunătăţirea cadrului legislativ privind activitatea profesională, organizarea profesiei, precum şi accesul în profesia de notar public; coordonarea activităţii profesionale a notarilor publici şi evidenţa birourilor notarilor publici. Îmbunătăţirea cadrului legislativ privind activitatea profesională, organizarea profesiei, precum şi accesul în profesia de executor judecătoresc; coordonarea activităţii profesionale a executorilor judecătoreşti şi evidenţa birourilor executorilor judecătoreştiActivităţi desfăşurate:

A fost actualizat numărul posturilor vacante de notar public destinate:

■ examenului de definitivare în funcţia de notar public (83 posturi);■ concursului la care pot participa persoanele care au exercitat cel puțin 6 ani funcții de specialitate juridică (13 posturi);■ soluționării cererilor de schimbare a sediilor birourilor notariale (10 posturi);■ numirii, fără examen, a judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (5 posturi).

Prin Ordinul ministrului justiției nr. 1970/C/22.06.2015 privind actualizarea posturilor de executor judecătoresc, numărul posturilor de executor judecătoresc s-a actualizat la 1073, din care, 938 de executori judecătorești în funcție (877 executori

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 60 din 79

Page 61:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

judecătorești definitivi și 61 de executori judecătorești stagiari) și 135 de posturi de executor judecătoresc vacante. Astfel, a fost actualizat numărul posturilor vacante de executor judecătoresc destinate:

■ examenului de definitivat (61 de posturi);■ soluționării cererilor de schimbare a sediului biroului executorului judecătoresc (39 posturi);■ concursului de admitere în profesie pentru persoanele care au exercitat cel puțin 3 ani funcții de specialitate juridică (8 posturi);■ concursul pentru admiterea în profesie ca executor judecătoresc stagiar (27 de posturi).

2. Îmbunătăţirea cadrului legislativ privind organizarea şi funcţionarea sistemului de publicitate mobiliară şi sporirea gradului de securitate a informaţiilor cuprinse în Arhiva Electronică de Garanţii Reale MobiliareActivităţi desfăşurate:

A fost elaborat şi publicat spre dezbatere publică proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Proiectul de Lege are ca obiectiv îmbunătățirea activității de înregistrare în AEGRM și rezolvarea unor dificultăți de aplicare a anumitor dispoziții în materia ipotecii mobiliare, prin reglementarea unor aspecte privitoare la activitatea operatorilor și agenților autorizați să efectueze înregistrarea avizelor de înscriere în AEGRM, pe de o parte, și prin completarea cadrului legal în materia înregistrării în AEGRM pentru asigurarea armonizării cu dispozițiile Noului Cod civil, Noului Cod de procedură civilă și Noului Cod de procedură penală, pe de altă parte; În anul 2015, Autoritatea de Supraveghere a Arhivei a autorizat operatorul BRD-Groupe Societe Generale (având 15 agenţi împuterniciţi); Au fost reautorizaţi 3 operatori AEGRM: Camera de Comerţ şi Industrie a României (22 agenţi împuterniciţi), Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (36 agenţi împuterniciţi), Uniunea Naţională a Barourilor din România (63 agenţi împuterniciţi); În anul 2015 au fost înregistrate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare 1.167.182 de avize de înscriere, număr în creştere față de anul 2014, când s-au înregistrat în AEGRM 1.024.904 de avize de înscriere; S-a încasat din această activitate suma de 26.378.670 lei, în creștere faţă de anul 2014, când s-au încasat 23.515.300 lei. A fost virată la bugetul de stat cota de 85% din taxele încasate din activitatea de înregistrare în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, în sumă de 22.421.869,5 lei. A fost virată la bugetul Ministerului Justiţiei cota de 15% din taxele încasate din această activitate, în cuantum de 3.956.800,5 lei; În cursul anului 2015 au avut loc întâlniri de lucru, lunare, între reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere şi ai Corpului Operatorilor privind problemele tehnice ale sistemului informatic

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 61 din 79

Page 62:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

AEGRM, procedurile de inactivare şi de trecere a înscrierilor inactivate într-o bază de date separată, adăugarea unor meniuri noi în aplicaţia software etc., precum şi întâlniri privind modificarea O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentu autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

3. Creşterea numărului de experţi tehnici judiciari atestaţi în diferite specializări, suficient în raport de numărul de expertize dispuse şi care să acopere toate domeniile solicitate; îmbunătăţirea cadrului legislativ privind expertiza tehnică judiciarăActivităţi desfăşurate:

În anul 2015, Ministerul Justiției, prin structura de specialitate, a organizat interviu pentru dobândirea calității de expert tehnic judiciar de către persoanele care au titlul de academician, profesor universitar sau conferenţiar universitar, doctor docent ori doctor, într-o anumită specializare – în perioada 22 – 26 Iunie 2015 - la acest interviu s-au înscris 95 de candidați și au fost declarați admiși 85 de candidați.

4. Reformarea profesiei de interpret şi traducător autorizat (judiciar), precum şi a activităţii de interpretare şi traducere autorizată; autorizarea interpreţilor şi traducătorilor potrivit legislaţiei în vigoareActivităţi desfăşurate:

În luna ianuarie 2015, Ministerul Justiţiei a supus dezbaterii publice proiectul de Lege privind traducătorii şi interpreţii judiciari, având ca obiect reformarea profesiei de interpret și traducător autorizat gestionată de Ministerul Justiţiei, precum și a activităţii de interpretare și traducere autorizată. În urma dezbaterii publice, conducerea Ministerului Justiţiei a decis promovarea succesivă a două proiecte de acte normative, după cum urmează:

într-o primă etapă, promovarea unui proiect de act normativ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997, astfel încât să se asigure transpunerea parţială a Directivei 2010/64/UE. În prezent, acest proiect de act normativ (proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti) se află în procedura parlamentară (a fost adoptat de Senat, în prezent, aflându-se în analiza comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor).

într-o a doua etapă, promovarea, împreună cu Ministerul Culturii, a unui proiect de lege privind profesia de traducător şi interpret, care să conţină şi dispoziţii aplicabile traducătorilor şi interpreţilor folosiţi de organele din sfera sistemului de justiţie. Aprobarea de către Guvern a acestui act normativ este prevăzută pentru anul 2016.

Au fost autorizați 728 de interpreți și traducători, numărul total al acestora crescând la 37.861 traducători și interpreți autorizați (autorizarea interpreților și traducătorilor se realizează pe baza verificării documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 62 din 79

Page 63:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

prevăzute la art. 3 din Legea 178/1997); de asemenea, au fost modificate 285 autorizații de interpret și traducător autorizat, urmare a autorizării pentru alte limbi străine sau a modificării datelor de stare civilă; Au fost eliberate 35 adeverințe necesare recunoașterii calificării de interpret și traducător autorizat în alte state membre ale Uniunii Europene; Au fost emise ordine ale ministrului justiţiei pentru încetarea calităţii de interpret şi traducător autorizat pentru un număr de 71 de persoane.

De asemenea, în anul 2015 au fost eliberate 7 adeverințe necesare recunoașterii calificării de consilier juridic în alte state membre ale Uniunii Europene, în condițiile stabilite prin OMJ nr. 606/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic, obținut în România, și a experienței în profesie dobândite în România de către cetățenii români sau cetățenii unui alt stat membru al UE ori aparținând SEE10, în vederea admiterii și practicării acesteia în celelalte state membre ale UE sau aparținând SEE.

Dificultăți întâmpinateCea mai mare parte dintre obiectivele stabilite pentru anul 2015, în domeniul organizării, coordonării şi controlului unor profesii liberale şi activităţi conexe sistemului judiciar au fost îndeplinite.Neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a unor obiective care au vizat, în special, modificări legislative, s-a datorat unor factori cum ar fi: insuficienţa resurselor de personal necesare menţinerii bunei desfăşurări în activitatea de gestionare a unor profesii liberale şi activităţi conexe sistemului judiciar; încărcarea relativ importantă a activităţii manageriale în domeniu (aceasta vizează gestionarea a 6 sisteme diverse, organizate la nivel naţional).

10 Spațiul Economic European

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 63 din 79

Page 64:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

II.6. Activitatea de reprezentare a Ministerului Justiţiei în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor instituţi, precum şi activitatea de consiliere şi avizare în cadrul ministerului

Direcţia Contencios gestionează un număr mare de lucrări (atât aferente activității de reprezentare a ministerului, cât şi activităţilor de avizare şi consultanta juridica), volumul de muncă fiind unul semnificativ.Obiectivul principal și constant al direcției îl reprezintă eficientizarea activității de reprezentare a Ministerului Justiţiei în faţa instanţelor judecătorești şi a altor instituţii, precum şi a activităţii de consiliere şi avizare în cadrul ministerului.Activitatea de reprezentare a Ministerului Justitiei în fața instanțelor judecătorești și a altor organe cu atribuții a cunoscut o intensificare importantă în anul 2015 faţă de anul 2014, respectiv de la 1726 de dosare înregistrate în anul 2014 la 2824 de dosare înregistrate la instanță, în anul 2015. Principalele obiecte ale litigiilor au fost: Anulare/suspendare acte administrative emise în principal în domeniul stabilirii drepturilor salariale și în cel de reglementare a profesiilor juridice conexe, dar și excepții de nelegalitate etc. Litigii de muncă: premiu anual, dobânzi legale, decont transport, medicamente, chirii, recunoașteri vechime în funcție, ore suplimentare, primă de concediu, tichete de vacanță etc.; Despăgubiri materiale şi morale formulate de persoane private de libertate etc.În ceea ce priveşte activitatea de consiliere şi avizare, au fost avizate toate actele juridice încheiate de Ministerul Justiţie, respectiv: Contracte şi alte documente emise în cadrul procedurilor de achiziţie publică; Ordinele ministrului justiţiei (peste 4000); Răspunsuri şi circulare întocmite de alte direcţii, adresate instanţelor de judecată sau altor instituţii publice.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 64 din 79

Page 65:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

II.7. Menţinerea şi dezvoltarea sistemelor de management implementate în cadrul Ministerului Justiției

Obiectivele generale urmărite în anul 2015 cu privire la menținerea și dezvoltarea sistemelor de management implementate în cadrul MJ au fost:1. Menținerea și îmbunătățirea sistemului de management al calității implementat în Ministerul Justiției și certificat în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008;2. Dezvoltarea sistemului de control intern/managerial implementat în cadrul Ministerului Justiției, în conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;3. Elaborarea de documente de strategie și de monitorizare a activității Ministerului JustițieiÎn vederea atingerii obiectivelor generale menționate s-au implementat următoarele obiective specifice:Obținerea vizei anuale de conformitate a Sistemului de Management al Calității cu SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calității. CerințeÎncepând cu anul 2010, MJ a implementat şi menține un sistem de management al calității în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008. Anual, sistemul este auditat de auditori externi în vederea evaluării modului în care MJ menține şi îmbunătățește sistemul de management al calității.Activități desfășurate:

În anul 2015 s-au desfășurat următoarele activități pentru atingerea acestui obiectiv specific: Desfășurarea analizei de management privind evaluarea funcționării Sistemului de Management al Calității (5 martie 2015); Pregătirea Ministerului Justiției pentru auditul extern de supraveghere; Desfășurarea auditului extern de supraveghere, derulat în data de 27 martie 2015.

Stadiu: În urma auditului extern de supraveghere a fost obținută viza anuală prin care se certifică conformitatea sistemului de management al calității implementat în cadrul Ministerului Justiției cu standardul SR EN ISO 9001: 2008 Sisteme de management al calității. Cerințe. Nu au fost întâmpinate dificultăți în realizarea acestui obiectiv

Menținerea sistemului de management al calitățiiAcest obiectiv a vizat recertificarea Sistemului de Management al Calității proiectat și documentat în cadrul Ministerului Justiţiei conform cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2008, având în vedere faptul că valabilitatea certificatului de conformitate acordat de organismul de certificare expiră la data de 31.03.2016. Activități desfășurate:

Pentru atingerea acestui obiectiv, în anul 2015 au fost desfășurate următoarele activități: Analiza și revizuirea documentației sistemului de management al calității;

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 65 din 79

Page 66:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

Instruirea personalului MJ în domeniul managementului calității; Auditul intern al sistemului de management al calității; Evaluarea satisfacției clienților proceselor derulate în cadrul MJ.

Stadiu: Activitățile planificate pentru anul 2015 au fost îndeplinite astfel încât să fie respectate cerințele SR EN ISO 2001:2008.. În vederea pregătirii Ministerului Justiției pentru o nouă certificare în martie 2016, sunt necesare desfășurarea ședinței de analiză a managementului privind funcționarea Sistemului de Management al Calității, precum și evaluarea oportunității menținerii certificării acestui sistem de către conducerea instituției. Nu au fost întâmpinate dificultăți în realizare acestui obiectiv.

Evaluarea periodică a stadiului implementării sistemului de control intern la nivelul Ministerului Justiției, în acord cu prevederile OSGG nr. 400/2015Activități desfășurate:

În anul 2015 au fost desfășurate următoarele activități pentru realizarea acestui obiectiv specific: Elaborarea evaluărilor intermediare și anuale ale stadiului dezvoltării sistemului de control intern/managerial, transmise Secretariatului General al Guvernului; Monitorizarea sistemelor de control managerial aflate în sfera de raportare a MJ, ca ordonator principal de credite; Asigurarea secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial; Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial 2015; Monitorizarea stadiului implementării măsurilor cuprinse în planul de tratare a riscurilor.

Stadiu: Activitățile planificate pentru anul 2015 au fost realizate.

Activități de elaborare documente de strategie și de monitorizare a activității Ministerului Justiției Coordonarea la nivelul MJ a Programului de Internship al Guvernului României – 2015, destinat implicării tinerilor cu potențial în activitățile administrației centrale. Cinci persoane au efectuat programul de stagiu în Ministerul Justiției în perioada 22 iulie – 22 septembrie 2015; Monitorizarea Planului anual de lucru al guvernului 2015 la nivelul Ministerului Justiției și elaborarea Planului anual de lucru al guvernului 2016; Participare la/furnizarea de expertiză pentru elaborarea unor documente strategice: Planul de acțiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 – 2020, Strategia – fiscal bugetară 2016 – 2018 (contribuția MJ); Elaborarea propunerii de proiect “Dezvoltarea și Implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar” care să asigure utilizarea eficientă și eficace a resurselor. Această propunere de proiect se subsumează indicatorilor de rezultat și de realizare imediată prevăzuți în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 referitori la introducerea unui sistem integrat de management la nivelul sistemului judiciar și implicarea instituțiilor din sistem în dezvoltarea acestuia;

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 66 din 79

Page 67:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

Elaborarea unor documente sintetice pe baza contribuțiilor transmise de direcțiile MJ și de instituțiile subordonate: (1) Raport anual de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2015, (2) Planul anual de activități pentru 2015, (3) Document sinteza privind prioritățile strategice pe termen mediu ale MJ pentru anul 2015 și perspectiva 2016-2018, (4) contribuția MJ pentru Raportul privind starea justiției 2014 elaborat de CSM, (5) Raport privind evaluarea implementării Legii 52/2003 privind transparență decizională la nivelul MJ pentru anul 2014.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 67 din 79

Page 68:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

II.8. Comunicare, relaţii cu publicul şi evidenţa organizaţiilor non – guvernamentale

Obiectivele activităților de comunicare, relaţii cu publicul şi evidenţa organizaţiilor non – guvernamentale urmărite în cursul anului 2015 au fost:Asigurarea unei bune comunicări şi informări a publicului cu privire la activitatea Ministerului JustiţieiActivități desfășurate:

Studiul, sistematizarea şi transpunerea în limbaj accesibil a prevederilor legale de mare impact public; Dezvoltarea comunicării inter-instituţionale în format electronic.

Date statistice relevante:

Număr de petiţii soluţionate: 4393; Număr de petiții electronice analizate la care s-a comunicat răspuns în același format: 600; Număr de audienţe acordate: 905.

Gestiune eficientă a Registrului naţional al asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilorActivități desfășurate:

Propuneri de modificare a textelor OG 26/2000 și Ordinului ministrului justiției nr. 954/2000; Transferul şi arhivarea electronică a documentelor referitoare la asociații, fundații și federații deținute de instanțele judecătorești.

Date statistice relevante:

Număr de dovezi de disponibilitate a denumirii eliberate: 10837; Număr de refuzuri de eliberare a dovezii de disponibilitate a denumirii și comunicări de date din Registrul naţional: 3300.

Păstrarea în bune condiţii a arhivei Ministerului Justiţiei Activități desfășurate:

Inventarierea şi depozitarea fondului arhivistic; Selecţionarea şi eliminarea documentelor cu termen de păstrare expirat şi a celor ce trebuie predate Arhivelor Naţionale.

Date statistice relevante:

Cantitatea de fond arhivistic selecţionat: 500 unități arhivistice; Numărul de cereri de acces la fondul arhivistic soluționate: 135.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 68 din 79

Page 69:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

II.9. Auditul şi controlul activităţilor aflate în competenţa Ministerului Justiţiei

II.9.1. Activitatea de audit public intern

Activitatea de audit intern se realizează prin efectuarea de misiuni de audit la: 18 de direcţii din cadrul ministerului; 8 curţi de apel, unde nu este instituit cadrul organizatoric legal; 6 curţi de apel unde este instituit compartiment de audit intern cu un singur post de auditor, şi conform prevederilor Legii nr. 672/2002 republicată privind auditul public intern există obligativitatea constituirii acestuia cu minim 2 posturi; 4 entităţi publice aflate în subordonarea ministerului: Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu, Spitalul Prof. Dr. C-tin Angelescu, Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie; 39 entităţi publice pentru asigurarea supervizării misiunilor de audit; 9 entităţi publice pentru evaluarea activităţii compartimentului de audit public intern (7 curţi de apel, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului).De asemenea, în afara misiunilor de audit, au fost desfăşurate şi alte activităţi, respectiv: Evaluarea performanțelor profesionale a auditorilor interni angajaţi ai curţilor de apel şi a activităţii acestora. Acest lucru conferă autoritate şi credibilitate recomandărilor formulate în urma misiunilor de audit intern şi asigură independenţa auditorilor interni; Monitorizarea recomandărilor formulate în rapoartele de audit în urma efectuării misiunilor de audit intern pentru un număr de 30 de entităţi auditate; Întocmirea rapoartelor anuale ale activităţii de audit intern; Întocmirea proiectului planului anual de audit public intern; Întocmirea proiectului planului multianual de audit public intern; Elaborarea şi actualizarea normelor metodologice specifice entităţii publice (Ministerul Justiției); Elaborarea şi actualizarea procedurilor proprii specifice activităţii de audit public intern; În anul 2015, au fost efectuate 15 misiuni de audit, din care 7 misiuni de regularitate, 4 misiuni de consiliere, 3 misiuni de evaluare și 1 misiune ad-hoc, astfel:

7 misiuni de audit de regularitate – (Tribunalul Vâlcea, Tribunalul Alba, Tribunalul Vaslui, Tribunalul Caraș Severin, Tribunalul Suceava, Curtea de Apel Bacău și Direcția de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe din cadrul Ministerului Justiției);

3 misiuni de audit de evaluare, cu tema “Evaluarea activității desfășurate în cadrul compartimentului de audit public intern”, la nivelul Curților de Apel: Brașov, Tg. Mureș și Oradea;

4 misiuni de consiliere la: Institutul Național de Expertize Criminalistice, Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu, Curtea de Apel Pitești și Tribunalul Argeș;

1 misiune de audit ad-hoc la Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară din cadrul ministerului.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 69 din 79

Page 70:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

Misiunile de audit de regularitate, cele de consiliere și ad-hoc, au fost realizate în echipe de 2 auditori şi supervizate de șeful serviciului, care au vizat domeniile privind financiar – contabilitate, buget, achiziții publice, expertiza judiciară tehnică şi contabilă, resurse umane.Misiunile de evaluare a activității compartimentelor de audit intern organizate la nivelul curților de apel au fost realizate de echipe formate din șeful serviciului și un auditor, supervizate de un auditor cu experiență.De asemenea, conform planului de audit pentru anul 2015 a fost asigurată supervizarea tuturor instituțiilor publice din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care Ministerul Justiției are calitatea de ordonator principal de credite, care au constituit compartiment de audit format dintr-un singur auditor, respectiv Curtea de Apel Brașov, Curtea de Apel Oradea, Curtea de Apel Galați, Curtea de Apel Tg. Mureș, Curtea de Apel Constanța, Curtea de Apel Ploiești și pentru o anumită perioadă Curtea de Apel București. Astfel, pe parcursul anului 2015 auditorii interni din cadrul Ministerului Justiției au supervizat un număr de 24 misiuni de audit intern.În anul 2015 auditorii interni au elaborat „Programul de asigurare și îmbunătățire a activității de audit intern pentru anul 2015”.

II.9.2. Activitatea de control

Corpul de Control al Ministrului efectuează, în baza ordinului ministrului justiției, acțiuni de control planificate/inopinate, activitate ce se completează cu celelalte lucrări date în competență, potrivit legii, verificările vizând personalul din aparatul de lucru propriu al ministerului, din instituțiile aflate în subordinea sau în coordonarea ministerului, precum şi alte categorii de personal.Categoriile de personal/nr. de posturi ce pot fi supuse acţiunilor de verificare şi control efectuate de Corpul de Control al Ministrului vizează:

personalul din cadrul ministerului: 327 posturi, exclusiv demnitarii şi posturile aferente Cabinetului Ministrului;

Direcția de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe: 19 posturi;

Directia Națională de Probațiune: 470 posturi; unitățile aflate în subordinea ministerului, respectiv:

Institutul Național de Expertize Criminalistice: 70 posturi; Autoritatea Națională pentru Cetățenie : 107 posturi; Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP): 15.076 posturi; Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu": 219 posturi; Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu: 80 posturi; Oficiul National al Registrului Comerțului (ONRC): 1637 posturi;

notarii publici: 2611 posturi; executorii judecătorești: 1073 posturi; asistenții judiciar: 177 posturi; personalul delegat de la ANP, ONRC și alte instituții: 23 cu decizie în luna

decembrie 2015; personal ce desfășoară activitatea în MJ (ordin de serviciu) şi de la alte

instituții: 22; personalul detașat în MJ: 20.

Astfel, numărul total de posturi ce pot fi supuse acţiunilor de verificare şi control efectuate de Corpul de Control al Ministrului: 21.931 posturi.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 70 din 79

Page 71:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

Activităţi desfăşurate:

În anul 2015, în cadrul activităţii de verificare şi control au fost înregistrate 808 lucrări, din care: 401 lucrări având ca obiect sesizări cu privire la modul de exercitare a unor profesii liberale şi activități conexe (notari publici şi executori judecătorești); 34 lucrări având ca obiect domeniul sistemului administrației penitenciare; 373 lucrări diverse cu privire la activitatea desfășurată de personalul MJ sau aparținând unor instituții aflate în subordinea sau coordonarea acestuia, în unele cauze dispunându-se conexarea, conform disp. art.10 alin.1 din O.G. nr. 27/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Au fost soluționate 700 lucrări, din care: 296 lucrări referitoare la modul de exercitare a unor profesii liberale şi activităţi conexe (notari publici şi executori judecătoreşti); 31 lucrări ce vizează sistemul administrației penitenciare; 373 lucrări diverse.Numărul lucrărilor rămase în curs de soluționare este de 108 lucrări, din care: 105 lucrări vizează modul de exercitare a unor profesii liberale şi activităţi conexe (notari publici şi executori judecătoreşti); 3 petiții referitoare la domeniul sistemului administrației penitenciare. În anul 2015, Corpul de Control al Ministrului a efectuat 11 acțiuni de control aprobate de ministrul justiției din care: 9 planificate și 2 controale inopinate, astfel:

4 acțiuni de control efectuate în unități penitenciare 3 acțiuni de control profesional ce au vizat

domeniul de activitate aferent exercitării profesiei de executor judecătoresc, atât la nivelul Camerelor executorilor judecătoreşti de pe lângă curţile de apel, cât şi la birourile membrilor acestora

2 acțiuni de control profesional ce au vizat domeniul de activitate aferent exercitării profesiei de notar public, la nivelul Camerelor Notarilor Publici şi la birourile membrilor acestora

2 controale inopinate, din care o cercetare disciplinară ce vizează un asistent judiciar și un control profesional efectuat la nivelul unei unități aflată în subordinea MJ.

De asemenea, în anul 2015, Corpul de Control al Ministrului a întocmit: 36 sesizări ale organelor de urmărire penală, potrivit prev. art. 288 cu referire la art. 291 din Codul de procedură penală coroborate cu dispozițiile art. 76 lit. m) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al MJ, rezultate în urma acțiunilor de control sau din verificarea competenței Corpului de Control al Ministrului, în raport

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 71 din 79

Page 72:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

de conținutul unor petiții, memorii şi sesizări; 22 acțiuni disciplinare, din care:

21 acţiuni disciplinare referitoare la executori judecătoreşti, sens în care a fost sesizat Consiliul de disciplină al Camerelor executorilor judecătoreşti de pe lângă curţile de apel;

1 acţiune disciplinară ce a vizat deficiențele identificate în activitatea unui notar public,

3 opinii cu privire la interpelările înregistrate pe rolul MJ;În anul 2014, Corpul de Control al Ministrului a contribuit, de asemenea, la elaborarea a 3 propuneri legislative.

În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, inspectorii Corpului de Control al Ministrului au asigurat implementarea cu celeritate a măsurilor inserate în rapoartele de control aprobate de ministrul justiției, dispoziții ce au avut caracter corectiv, de îndrumare şi de prevenire a apariției altor deficiențe sau neconformități în activitatea personalului verificat. De asemenea, inspectorii au formulat, în cazurile în care s-a apreciat necesar, propuneri pentru îmbunătățirea normativului în vigoare, recomandări pentru îmbunătățirea activității entităților controlate sau au sesizat organele competente, potrivit legii, să se pronunțe în cazul incidenței faţă de unele persoane a diferitelor forme de răspundere disciplinară, penală, civilă etc.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 72 din 79

Page 73:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

III. DIRECŢII PRINCIPALE DE ACŢIUNE PENTRU ANUL 2016

III.1. PRIORITĂȚI STRATEGICE LA NIVEL SECTORIAL Finalizarea planului de acțiune operațional pentru aplicarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar; Elaborarea noii Strategii Naționale Anticorupție 2016-2020; Suport financiar pentru Strategia Naționala Anticorupție; Operaționalizarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate; Finalizarea procesului legislativ de modificare a Codurilor Penal și de Procedură Penală; Elaborarea și aplicarea unui calendar de măsuri concrete astfel ca la 1 ianuarie 2017 sistemul să fie pregătit pentru aplicarea prevederilor Codului de Procedură Civilă; Definitivarea, anunțarea și derularea unei proceduri transparente de numire a procurorilor-șefi, având drept principale criterii profesionalismul și integritatea; Suport financiar pentru operaționalizarea și informatizarea Agenției de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate; Modificarea legilor privind sistemul judiciar; Elaborarea proiectului legislativ privind Poliția Judiciară Fiscală; Modificarea cadrului legislativ privind taxele judiciare de timbru.III.2. OBIECTIVE ALE MINISTERULUI JUSTIȚIEI, PE DOMENII DE ACTIVITATE1. Elaborarea actelor normative și monitorizarea procesului de punere în aplicare a noilor coduri Monitorizarea continuă a procesului de implementare și aplicare a noilor coduri, prin dialog cu instituțiile competente în unificarea și diseminarea practicii judiciare (ÎCCJ, INM, PÎCCJ, CSM, CCR) și cu ceilalți practicieni ai dreptului, dar și prin consultarea comisiilor care au elaborat noile coduri și legile de punere în aplicare ale acestora; Susținerea în cadrul dezbaterilor parlamentare a proiectelor de lege pentru modificare și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală, proiecte a căror necesitate este exprimată de toate instituțiile din cadrul sistemului judiciar; Îmbunătățirea cadrului legislativ în materia ajutorului public judiciar. Propunerile de modificare și completare a cadrului legal în materia ajutorului public judiciar în materie civilă au în vedere, în principal, atribuțiile Ministerului Justiției în gestionarea fondurilor publice cu care se finanțează asistența judiciară, în contextul îmbunătățirii acestui sistem în beneficiul justițiabililor și al eficientizării utilizării fondurilor publice; Preluarea în întregime a sumelor provenite din taxele judiciară de timbru la bugetul statului. Justificarea promovării acestei măsuri de politică

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 73 din 79

Page 74:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

legislativă11 se întemeiază pe jurisprudența12 Curții de la Strasbourg, potrivit căreia instituirea taxei judiciare de timbru este justificată de interesul unei bune administrări a justiţiei. Totodată, Curtea Constituţională a României13, examinând numeroasele excepţii de neconstituţionalitate ridicate de părţi în timpul soluţionării cererilor acestora deduse judecăţii, a statuat cu valoare de principiu că taxa judiciară de timbru reprezintă modalitatea prin care justiţiabilii care trag un folos nemijlocit din activitatea desfăşurată de autorităţile judecătoreşti contribuie la acoperirea cheltuielilor ocazionate de aceasta. Prin urmare, într-un stat de drept cu o politică fiscală echilibrată, bazată pe finanțare și recuperarea costurilor, destinația sumelor provenite din taxa judiciară de timbru nu poate fi alta decât bugetul statului, prin care se asigură finanțarea activității desfășurate de instanțele de judecată. Amintim, în acest context, și faptul că tot de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei, se asigură și finanţarea activităţii de acordare a ajutorului public judiciar. [potrivit art. 38 alin. (2) din OUG nr. 51/2008)]; Susținerea, în continuare, în cadrul procedurilor parlamentare a Proiectului de lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative, elaborat la nivelul Ministerului Justiției în anul 2014 și aflat în prezent în dezbatere parlamentară la comisiile permanente ale Camerei Deputaților, în calitate de cameră decizională. Prin proiect, se propune, în principal, ca publicarea actului normativ de amendare a actului normativ de bază să fie însoţită de republicarea, concomitentă şi indiferent de întinderea amendamentelor aduse, a actului de bază. Promovarea proiectului de act normativ a pornit de la realitatea normativă cu care se confruntă România în ultima perioadă ce se caracterizează prin numărul mare al actelor normative adoptate anual, cu consecinţa apariţiei unei instabilităţi legislative accentuate, cadrul juridic fiind frecvent supus modificării şi/sau completării. S-a constatat, aşadar, că sistemul legislativ românesc a generat în ultimii ani un număr foarte mare de acte normative, producându-se un exces legislativ de natură să determine lipsa de previzibilitate, dar şi de accesibilitate a normelor juridice.Totodată, numărul mare de decizii pronunţate de către Înalta Curte de Casaţie și Justiţie în soluţionarea recursurilor în interesul legii reprezintă un indiciu al faptului că acest fenomen legislativ poate conduce la interpretări neunitare ale normelor de drept. Or, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a afirmat constant, cu valoare de principiu, în jurisprudența sa14 importanța asigurării accesibilității și previzibilităţii legii, inclusiv sub aspectul stabilităţii acesteia. Această măsură legislativă a fost acompaniată de implementarea Portalului N-Lex15 prin care s-a urmărit îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor de asigurare a accesului cetăţenilor la legislaţie, precum şi alinierea la standardele europene în domeniu, prin dezvoltarea unei aplicaţii electronice, interconectate cu portalul european comun al legislaţiilor naţionale N-Lex, care să permită accesul gratuit al cetăţenilor şi al instituţiilor publice şi private, atât de pe teritoriul României, cât şi din spaţiul Uniunii Europene, la o bază de date legislativă naţională, gestionată de Ministerul Justiţiei.11 În prezent se află în dezbatere parlamentară Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, la Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională.12 Curtea EDO, Kreuz c. Poloniei, hotărâre din 19 iunie 2001; Curtea EDO, Aït Mouhoub c. Franţei, din 28 octombrie 1998;Curtea EDO, Kreuz c. Poloniei, hotărâre din 19 iunie 2001; CurteaEDO Hotărârea din 24 mai 2006 în Cauza Weissman şi alţii împotriva României; CurteaEDO Hotărârea din 24 mai 2006 în Cauza Weissman şi alţii împotriva României; CurteaEDO, Tolstoy-Miloslavsky c. United Kingdom, iulie 1995;13 Decizia Curţii Constituţionale nr. 393 din 13 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 19 mai 2010; Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.587 din 19 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 28 ianuarie 2010; Decizia Curţii Constituţionale nr. 808 din 19 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 23 iunie 2009;14 În cauze precum: Sunday Times c. Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, 1979; Reckvenzi c. Ungariei, 1999; Rotaru c. României, 2000; Damman c. Elveţiei, 2005.15 Programul poate fi accesat prin intermediul paginii de internet a Ministerului Justiției: http://legislatie.just.ro/Public/AcasaStr. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 74 din 79

Page 75:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

2. Prevenirea criminalităţii şi recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni Consolidarea cooperării internaţionale în domeniul recuperării creanţelor şi al luptei împotriva corupţiei; Diseminarea bunelor practici anticorupţie la nivel regional; Asigurarea accesului Oficiului naţional de recuperare a creanţelor (respectiv, după operaţionalizare, a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate) la bazele de date EUROPOL; Îmbunătăţirea competențelor profesionale în materia recuperării creanţelor şi prevenirii criminalităţii; Continuarea implementării proiectelor derulate de Oficiul National de Prevenire a Criminalității şi Recuperare a Creanțelor Provenite din Infracțiuni:

a. „Noi instrumente operaţionale pentru organele de cercetare penală şi autorităţile judiciare din Uniunea Europeană în scopul efectuării de investigaţii financiare în cauze transnaţionale cu componentă de recuperare a produselor infracţiunilor”, implementat în cooperare cu PICCJ şi IRZ Germania; b. “Sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie prin creşterea gradului de recuperare a produselor infracţiunilor” implementat în cooperare cu Consiliul Federal Elveţian;

Îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin Ministerului Justiţiei potrivit Planului naţional de acţiune pentru implementarea angajamentelor asumate prin Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (OGP – Open Government Partnership).3. Realizarea agendei europene Gestionarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV):

Asigurarea unui dialog permanent cu CE cu privire la progresele înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar și luptei împotriva corupției; Pregătirea misiunilor de evaluare ale CE în România care preced elaborarea rapoartelor periodice de evaluare; Elaborarea documentelor de prezentare a progreselor realizate în domeniul justiției și combaterii corupției și asigurarea transmiterii acestora către CE, în vederea pregătirii misiunilor și a redactării rapoartelor de evaluare; Coordonarea instituțiilor din cadrul sistemului judiciar, în vederea luării măsurilor necesare pentru atingerea recomandărilor din cadrul Raportului de evaluare al CE; Elaborarea Planului de Acțiune 2015-2020 în vederea punerii în aplicare a Strategiei de Dezvoltare a sistemului judiciar 2015—2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 19 din 12 ianuarie 2015.

Consolidarea profilului de policy maker al României  în elaborarea și dezvoltarea agendei europene în domeniul justiției  prin participarea activă la Consiliile Justiție și Afaceri Interne și prin intensificarea cooperării cu statele membre în vederea sporirii încrederii reciproce între sistemele judiciare din Uniunea Europeană; Participarea activă la negocierile dosarelor aflate pe rolul Consiliului UE, la nivel de grupuri de experți; Demararea negocierilor interne, în vederea pregătirii Președinției UE, ce va fi exercitată de România în al doilea semestru al anului 2019; de asemenea, se

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 75 din 79

Page 76:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

intenționează demararea negocierilor cu trio-ul din care va face parte RO (Austria, Romania, Finlanda), pentru a stabili prioritățile în domeniul justiției pentru perioada 1 ianuarie 2019-1 iulie 2020; Finalizarea procedurii de selecție a judecătorului român la CJUE; Pregătirea dosarelor bilaterale pentru întrevederile ministrului justiției cu omologi din statele membre UE, ambasadori ai statelor membre UE și reprezentanți ai instituțiilor UE în cadrul cărora sunt dezbătute diverse teme de interes pentru Ministerul Justiției, printre care progresele realizate în cadrul MCV, agenda europeană, aderarea la spațiul Schengen, programul post Stockholm.4. Consolidarea cooperării judiciare internaţionale Continuarea aducerii la îndeplinire a atribuţiilor MJ în domeniile: cooperare judiciară internaţională în materie penală şi cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială; intensificarea contactelor cu ministerele de justiţie partenere, îndeosebi cu cele din statele membre ale Uniunii Europene, precum şi dezvoltarea parteneriatului cu organizaţiile internaţionale; Activități ale Reţelelor judiciare române în materie penală, civilă şi comercială; Actualizarea cadrului legislativ intern în funcţie de evoluţiile înregistrate pe plan european şi, în special, în spaţiul de libertate, securitate şi de justiţie al Uniunii Europene (pe plan normativ).5. Coordonarea şi controlul profesiilor liberale şi activităţilor conexe Promovare proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare; Promovare proiect de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare; Promovare proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare; Promovare proiect de Lege pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, cu modificările şi completările ulterioare.6. Consolidarea infrastructurii și capacităţii funcționale a instanţelor şi facilitarea accesului la justiţie Dezvoltarea infrastructurii judecătoreşti (construcţii şi instalații aferente) şi asigurarea condițiilor materiale (dotări specifice) la nivelul instanțelor corespunzătoare standardelor naționale şi internaționale prin lucrări de extinderi şi de construire sedii noi, precum şi prin lucrări de modernizare, de amenajare, de transformare, de reparații capitale, de consolidare şi de reabilitare termică; Continuarea Programului cu Compania Națională de Investiții CNI privind „Programul Național de consolidare a infrastructurii instanțelor de judecată aflate în municipiile reședință de județ”, program cuprins la punctul I în Memorandumul aprobat în ședința Guvernului din data de 10 decembrie 2014; Asigurarea finanțării tuturor posturilor vacante din sistemul judiciar și crearea condiţiilor necesare în vederea ocupării acestora, de către instituţiile şi în modalităţile prevăzute de lege; Eficientizarea activității instanțelor judecătorești, prin continuarea măsurilor de redistribuire a posturilor vacante, analizarea activității instanțelor judecătorești cu un volum mic de activitate și redefinirea circumscripțiilor teritoriale ale unor instanțe judecătorești;

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 76 din 79

Page 77:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

Continuarea demersurilor necesare în vederea asigurării resurselor umane necesare pentru implementarea noilor coduri, în concordanţă cu obiectivele stabilite în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020.7. Continuarea implementării proiectului „Reforma sistemului judiciar” Finalizarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar; Reabilitarea infrastructurii la nivelul instanțelor judecătorești: Palatul de Justiție Oradea, Palatul de Justiție Prahova şi Tribunalul Prahova, Tribunal Dolj, Tribunal Sibiu; Sprijinirea gestionării informațiilor la nivelul instanțelor prin mijloace IT: continuarea implementării contractului pentru dezvoltarea sistemului integrat de management al resurselor (RMS – Resource Management System) pentru sectorul judiciar; Demararea şi finalizarea negocierilor cu BIRD pentru finanţarea măsurilor incluse în planul de acţiuni al strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2016 – 2020; Demararea negocierilor cu BIRD pentru un nou proiect “Cartier pentru Justiție” – complex urbanistic destinat sediilor unor instituții aparținând sistemului judiciar.8. Gestionarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă Accesarea Fondurilor Structurale aferente perioadei 2014 – 2020, respectiv Programul Operațional Capacitate Administrativă prin obiectivele specifice dedicate sistemului judiciar; Gestionarea în calitate de Operator de Program a finanţării nerambursabile oferite de Regatul Norvegiei prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 (Norway Grants) pentru domeniile de finanţare „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex” (RO 20), „Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate” (RO 23), „Cooperarea şi întărirea capacității judiciare” (RO 24)  aferente sectorului „Justiţie şi afaceri interne”; pregătirea negocierilor pentru viitorul Mecanism Financiar Norvegian; Implementarea proiectelor finanțate prin Programul Cooperare Elvețiano-Român, a proietului AUDIS finanțat de Ambasada Franței la București, precum și a altor inițiative derulate în cadrul cooperării bilaterale cu alte state sau organizații internaționale; Accesarea de fonduri externe nerambursabile disponibile în cadrul programelor specifice finanţate de Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020 (Programul Justiţie, Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie, Prevenirea şi combaterea criminalităţii, E-Justice); Acordarea de asistenţă la nivel de experţi statelor în curs de dezvoltare în cadru bilateral sau finanțate prin programele specifice ale Comisiei Europene (instrumentele TAIEX, TWINNING).9. Îmbunătățirea capacităţii funcționale la nivelul aparatului propriu al Ministerului Justiţiei Reorganizarea la nivel de direcţie a Oficiului Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni (ONPCCRCI), organizat în prezent la nivel de birou; Continuarea măsurilor de dezvoltare și extindere a datelor statistice colectate, în scopul susținerii procesului de elaborare a politicilor publice prin fundamentarea acestora cu date statistice corecte și complete; Menținerea sistemului de management al calității; Continuarea dezvoltării sistemului de control managerial la nivelul MJ; Elaborarea și monitorizarea Planului anual de lucru al guvernului 2016; Inventarierea și actualizarea domeniului public al statului;Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 77 din 79

Page 78:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

Continuarea derulării procedurii de transfer şi arhivare electronică a documentelor referitoare la asociaţii, fundaţii şi federaţii deţinute de instanţele judecătoreşti; Sistematizarea fondului arhivistic al Ministerului Justiţiei.10. Implementarea politicii de resurse umane la nivelul Ministerului Justiției Continuarea demersurilor de gestionare eficientă a carierei personalului aparatului propriu de lucru, inclusiv prin acordarea sprijinului necesar implementării sistemului integrat de gestiune a resurselor (RMS); Implementarea noilor coordonate ale reorganizării aparatului de lucru al Ministerului Justiţiei; Acordarea sprijinului necesar, potrivit legii, în vederea operaționalizării Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate; Participarea activă în cadrul grupurilor de lucru intra și inter-instituţionale având ca obiect elaborarea proiectului noii legi de salarizare a personalului din sistemul bugetar.11. Implementarea politicii bugetare, financiare și contabile Asigurarea fondurilor necesare pentru anul 2016, pentru funcționarea în condiții normale a activităţii instanţelor judecătoreşti, ministerului, precum şi unităţilor aflate în subordinea acestuia, urmărirea execuției și raportarea indicatorilor financiari şi bugetari; Gestionarea fondurilor pentru derularea, în condiții optime, a operațiunilor necesare funcționării Operatorului de program pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, conform cadrului normativ aplicabil acestei finanțări nerambursabile, cu asigurarea autonomiei acestora față de operațiunile care privesc activitatea Ministerului Justiției ca beneficiar al proiectelor finanțate prin acest mecanism; Asigurarea asistenței financiare necesare, conform cadrului normativ aplicabil, pentru implementarea proiectelor care vor fi finanțate prin noul Program operațional regional aferent perioadei 2014 -2020, relevante pentru sistemul judiciar fiind Axa Prioritară 3 – Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice și Axa Prioritară 5 – conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; Continuarea susținerii implementării Proiectului RMS pe aria financiară; Implementarea sistemului FOREXEBUG; Implementarea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi în urma acţiunii de audit financiar asupra contului de execuție şi a bilanțului contabil încheiate de Ministerul Justiției în exercițiile financiare 2014 – 2015; Elaborarea şi actualizarea unor proceduri specifice de lucru; Urmărirea dosarelor execuționale în care Ministerul Justiției are calitatea de debitor și pentru care au fost înființate popriri la Trezoreria Statului și la băncile comerciale; Acordarea asistenței în domeniul financiar – contabilitate ordonatorilor secundari şi terțiari de credite, emiterea de puncte de vedere, etc.12. Achiziții publice Menţinerea indicatorului de performanţă 0 (zero) privind anularea procedurilor de achiziţie publică din vina autorităţii contractante raportat la numărul total de contestaţii depuse la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; Menţinerea indicatorului de performanţă „creşterea transparenţei în procesul de derulare a achiziţiilor publice” la un nivel de minim 96 % privind derularea procedurilor de achiziţie publică prin intermediul SEAP, parţial sau integral prin mijloace electronice, față de plafonul minim stabilit de legislaţia în vigoare (40%);Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 78 din 79

Page 79:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

Finalizarea procedurii de achiziționarea hardware (inclusiv a serviciilor de instalare, configurare, instruire) aferentă componentei 2 a proiectului ”Îmbunătățirea sistemului de management al cauzelor ECRIS” finanțat prin programul RO24 în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 79 din 79

Page 80:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

Anexa nr.1 Listă acte normative aflate în lucru la Ministerul justiției în anul 2015

I. Acte normative elaborate de Ministerul Justiţiei, care au devenit legi în anul 2015- Legea nr.61/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială16;

- Legea nr.130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice17;- Legea nr.137/2015 pentru acceptarea jurisdicției obligatorii a Curții Internaționale de Justiție18;- Legea nr.139/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Academiei de Științe Juridice din România19;- Legea nr.146/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului Moldovan și alții împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 și Moldovan și alții împotriva României nr. 2 din 12 iulie 200520;- Legea nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice21;- Legea nr.161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie22;- Legea nr.152/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului23;- Legea nr.241/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale24;- Legea nr.262/2015 pentru aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte25;- Legea 318/2015 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate si pentru modificarea si completarea unor acte normative;26

- Legea nr.332/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme 16 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.229 din 3 aprilie 2015;17 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.408 din 10 iunie 2015;18 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.408 din 10 iunie 2015;19 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.412 din 11 iunie 2015;20 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.423 din 15 iunie 2015;21 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.464 din 26 iunie 2015;22 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.469 din 29 iunie 2015;23 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.519 din 13 iulie 2015;24 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.788 din 22 octombrie 2015;25 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.831 din 6 noiembrie 2015;26 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 961 din 24 decembrie 2015;

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 80 din 79

Page 81:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte27.

II. Ordonanţe de urgenţă, iniţiate de Ministerul Justiţiei şi adoptate de Guvernul României în anul 2015- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative28;- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.10/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice29;- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2015 privind aprobarea plății contribuției României pentru construirea sediului permanent al Curții Penale Internaționale30;- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală31;- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2015 pentru completarea art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice32;- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cetățeniei române nr. 21/199133;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative34;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă35.

III. Ordonanţe, iniţiate de Ministerul Justiţiei şi adoptate de Guvernul României în anul 2015- Ordonanţa Guvernului nr.5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor36;- Ordonanța Guvernului nr.25/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte37.

27 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.945 din 21 decembrie 2015;28 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.285 din 28 aprilie 2015;29 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.335 din 15 mai 2015;30 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.421 din 12 iunie 2015;31 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.473 din 30 iunie 2015;32 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.474 din 30 iunie 2015;33 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.697 din 15 septembrie 2015;34 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.823 din 4 noiembrie 2015;35 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.964 din 24 decembrie 2015;36 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.78 din 29 ianuarie 2015;37 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.639 din 21 august 2015;Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 81 din 79

Page 82:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

IV. Hotărâri ale Guvernului elaborate la nivelul Ministerului Justiţiei în anul 2015- Hotărârea Guvernului nr.1.155/2014 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-202038;- Hotărârea Guvernului nr.68/2015 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Palatul de Justiţie Iaşi“ şi „Reabilitare, amenajare şi extindere sediul Tribunalului Sibiu”39;- Hotărârea Guvernului nr.69/2015 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş în domeniul public al oraşului Şomcuta Mare40;- Hotărârea Guvernului nr.84/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.311/2007 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie41;- Hotărârea Guvernului nr.103/2015 privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Dolj şi transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării42;- Hotărârea Guvernului nr.195/2015 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiției, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Ministerului Public și Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranșe aferente anului 201643;- Hotărârea Guvernului nr.196/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției pe anul 2015, pentru Administrația Națională a Penitenciarelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 201544;- Hotărârea Guvernului nr.225/2015 pentru aprobarea Amendamentului 3 convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 19 martie 2015 şi, respectiv, la 25 martie 2015 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar45;- Hotărârea Guvernului nr.288/2015 privind declasificarea unor informații emise de Ministerul Afacerilor Interne cu privire la activitatea sistemului penitenciar în perioada 1957-196246;- Hotărârea Guvernului nr.326/2015 privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public47;

38 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.19 din 12 ianuarie 2015;39 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.113 din 12 februarie 2015;40 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.113 din 12 februarie 2015;41 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.125 din 18 februarie 2015;42 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.133 din 23 februarie 2015;43 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.194 din 24 martie 2015;44 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.197 din 25 martie 2015;45 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.230 din 3 aprilie 2015;46 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.302 din 4 mai 2015;47 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.330 din 14 mai 2015;Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 82 din 79

Page 83:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

- Hotărârea Guvernului nr.354/2015 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Național de Statistică, pentru Direcția Județeană de Statistică Bihor, în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea48;- Hotărârea Guvernului nr.382/2015 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea la București, în perioada 7-11 iunie 2015, a Conferinței Directorilor de Sisteme Penitenciare și de Probațiune (CDPPS) și a Conferinței Internaționale EuroPris49;- Hotărârea Guvernului nr.450/2015 privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiției în anul 2015;- Hotărârea Guvernului nr.486/2015 privind aprobarea unor măsuri administrative pentru buna funcționarea a instituțiilor din sistemul justiției50;- Hotărârea Guvernului nr.497/2015 privind transmiterea unei părți de imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj-Napoca, Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj și Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca51;- Hotărârea Guvernului nr.500/2015 pentru schimbarea finanțării reparațiilor capitale la partea de imobil prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 648/2010 privind darea în folosință gratuită a unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Naționale52;- Hotărârea Guvernului nr.514/2015 privind suplimentarea bugetului Curții Constituționale pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare tranșei a treia aferente anului 201653;- Hotărârea Guvernului nr.517/2015 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiției, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Ministerului Public și Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare tranșei a treia aferente anului 201654;- Hotărârea Guvernului nr.539/2015 privind declasificarea unor informații referitoare la activitatea sistemului penitenciar, emise de Ministerul Afacerilor Interne în anul 196155;- Hotărârea Guvernului nr.541/2015 privind modificarea numărului de posturi pentru Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din cadrul Ministerului Public56;- Hotărârea Guvernului nr.389/2015 privind aprobarea Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2015-201957;- Hotărârea Guvernului nr.562/2015 privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile, aflate în proprietatea privată a statului, între Ministerul Afacerilor Interne și Consiliul Superior al Magistraturii58;

48 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.355 din 22 mai 2015;49 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.384 din 2 iunie 2015;50 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.486 din 2 iulie 2015;51 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.495 din 6 iulie 2015;52 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.511 din 9 iulie 2015;53 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.513 din 9 iulie 2015;54 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.513 din 9 iulie 2015;55 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.520 din 13 iulie 2015;56 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.524 din 14 iulie 2015;57 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.532 din 16 iulie 2015;58 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.535 din 17 iulie 2015;Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 83 din 79

Page 84:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

- Hotărârea Guvernului nr.612/2015  privind modificarea datelor de identificare a unui imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Tribunalului Suceava în domeniul public al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava59;- Hotărârea Guvernului nr.630/2015 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului60;- Hotărârea Guvernului nr.646/2015 privind achiziţia a două studii de prefezabilitate destinate construirii a două penitenciare61;- Hotărârea Guvernului nr.658/2015 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului62;- Hotărârea Guvernului nr.706/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice63; - Hotărârea Guvernului nr.727/2015 privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării64;- Hotărârea Guvernului nr.740/2015 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi administrarea Tribunalului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea65;- Hotărârea Guvernului nr.744/2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii66;- Hotărârea Guvernului nr.772/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei67;- Hotărârea Guvernului nr.790/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr.252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune68;- Hotărârea Guvernului nr.794/2015 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii69;- Hotărârea Guvernului nr.808/2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Tribunalului Dâmboviţa şi transmiterea unei părţi din acesta

59 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.617 din 13 august 2015;60 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.634 din 20 august 2015;61 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.642 din 24 august 2015;62 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.646 din 26 august 2015;63 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 3 septembrie 2015;64 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.682 din 8 septembrie 2015;65 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.692 din 14 septembrie 2015;66 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.703 din 18 septembrie 2015;67 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.728 din 29 septembrie 2015;68 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.730 din 29 septembrie 2015;69 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.735 din 1 octombrie 2015;Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 84 din 79

Page 85:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării70;- Hotărârea Guvernului nr.801/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei pentru Tribunalul Sibiu, până la data revenirii în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului transmis conform Hotărârii Guvernului nr. 380/2014 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei71;- Hotărârea Guvernului nr.822/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului de Minori şi Tineri Tichileşti din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării72;- Hotărârea Guvernului nr.774/2015privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Argeş73;- Hotărârea Guvernului nr.825/2015 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 201574;- Hotărârea Guvernului nr.861/2015 privind transmiterea unei părţi de imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi darea acesteia în folosinţă gratuită Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române75;- Hotărârea Guvernului nr.876/2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea unei părţi a acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea în domeniul public al municipiului Focşani, judeţul Vrancea76;- Hotărârea Guvernului nr.897/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.848/2004 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului din sistemul administraţiei penitenciare77;- Hotărârea Guvernului nr.931/2015 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Serviciului Român de Informaţii în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Ministerului Public78;- Hotărârea Guvernului nr.896/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unei construcţii aflate în administrarea Centrului de Reeducare Târgu Ocna din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor79.

70 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.745 din 6 octombrie 2015;71 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.755 din 9 octombrie 2015;72 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.757 din 12 octombrie 2015;73 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.758 din 12 octombrie 2015;74 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.775 din 16 octombrie 2015;75 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.779 din 20 octombrie 2015;76 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I,nr.798 din 27 octombrie 2015;77 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.816 din 3 noiembrie 2015;78 publicată în Monitorul oficial al României, partea I, nr.848 din 16 noiembrie 2015;79 publicată în Monitorul oficial al României, partea I, nr.866 din 19 noiembrie 2015;Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 85 din 79

Page 86:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

V. Ordine emise de ministrul justiţiei în anul 2015- Ordinul ministrului justiției nr.5/C din 7 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, pentru medicii rezidenți din sistemul administrației penitenciare80;- Ordinul ministrului justiției nr.821/C din 27 februarie 2015 privind condițiile de acordare a majorării salariale pentru funcționarii publici cu statut special și personalul civil din sistemul administrației penitenciare care desfășoară activități în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează81;- Ordinul ministrului justiției nr.820/C din 27 februarie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale funcționarilor publici cu statut special și personalului civil din sistemul administrației penitenciare82;- Ordinul ministrului justiției nr.1.166/C din 30 martie 2015 pentru modificarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1.316/C/201283;- Ordinul ministrului justiției nr.1.439/C din 27 aprilie 2015 pentru modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 1.820/C/2011 privind actualizarea numărului notarilor publici pentru anul 201184;- Ordinul ministrului justiției nr.875/C din 3 martie 2015 pentru stabilirea plafonului valoric în vederea decontării lentilelor necesare corecției vizuale pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare85;- Ordinul ministrului justiției nr.1.412/C din 23 aprilie 2015 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/201186;- Ordinul ministrului justiției nr.1.643/C din 15 mai 2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție87;- Ordinul ministrului justiției nr.1.650/C din 18 mai 2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.632/C/201488;- Ordinul ministrului justiției nr.1.901/C din 11 iunie 2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Expertize Criminalistice89;- Ordinul ministrului justiției nr.2.154/C din 1 iulie 2015 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1.643/C/201590;

80 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.76 din 29 ianuarie 2015;81 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.172 din 12 martie 2015;82 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.173 din 12 martie 2015;83 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.249 din 14 aprilie 2015;84 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.303 din 4 mai 2015;85 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.310 din 6 mai 2015;86 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I,nr.318 din 11 mai 2015;87 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I,nr.350 din 21 mai 2015;88 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I,nr.367 din 27 mai 2015;89 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.455 din 24 iunie 2015;90 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.494 din 6 iulie 2015;Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 86 din 79

Page 87:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

- Ordinul ministrului justiției nr.1.951/C din 17 iunie 2015 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului justiției nr. 2.412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna și a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna91;- Ordinul ministrului justiției nr.1.953/C din 17 iunie 2015 pentru aprobarea Ghidului de clasificare a informațiilor secrete de stat și secrete de serviciu emise de Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate92;- Ordinul ministrului justiției nr.2.297/C din 13 iulie 2015 privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările și completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele93;- Ordinul ministrului justiției nr.2.366/C din 21 iulie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura arbitrală de soluţionare a litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi casele de asigurări de sănătate94;- Ordinul ministrului justiției nr.2.877/C din 4 septembrie 2015 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public în anul 201595;- Ordinul ministrului justiției nr.2.878/C din 4 septembrie 2015 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 201596;- Ordinul ministrului justiției nr.2.876/C din 4 septembrie 2015 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat în anul 201597;- Ordinul ministrului justiției nr.3.194/C din 8 octombrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunal98;- Ordinul ministrului justiției nr.2.750/C din 18 august 2015 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în

91 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.500 din 7 iulie 2015;92 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.584 din 4 august 2015;93 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.608 din 11 august 2015;94 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.674 din 4 septembrie 2015;95 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.696 din 15 septembrie 2015;96 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.710 din 22 septembrie 2015;97 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.719 din 24 septembrie 2015;98 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.786 din 22 octombrie 2015;Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 87 din 79

Page 88:  · Web viewDe asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăți practice și modurile în care acestea au fost tratate

unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare99;- Ordinul ministrului justiției nr.3.758/C din 6 noiembrie 2015 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri100:- Ordinul ministrului justiției nr.3.759/C din 6 noiembrie 2015 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri101;- Ordinul ministrului justiției nr.3.988/C din 24 noiembrie 2015 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.643/C/2015102;- Ordinul ministrului justiției nr.4.057/C din 4 decembrie 2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.166/C/2012 pentru aprobarea Condiţiilor şi procedurilor privind transmiterea fără plată între unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor a produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice103.

99 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.830 din 6 noiembrie 2015;100 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.852 din 17 noiembrie 2015;101 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.852 din 17 noiembrie 2015;102 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.897 din 2 decembrie 2015;103 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.929 din 15 decembrie 2015.Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, RomâniaTel. +4 037 204 1999www.just.ro

Pagina 88 din 79