VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura...

of 179 /179
1 Nr. 10132 / 01.11.2017 Inspector Şcolar General, prof. DORIN CRISTEA RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI VRÂNCEAN ÎN ANUL ŞCOLAR 2016 -2017 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VRANCEA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Embed Size (px)

Transcript of VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura...

Page 1: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

1

N r . 1 0 1 3 2 / 0 1 . 1 1 . 2 0 1 7

Inspector Şcolar General, prof. DORIN CRISTEA

RAPORT

PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

VRÂNCEAN

ÎN ANUL ŞCOLAR 2016 -2017

INSPECTORATUL

ŞCOLAR JUDEŢEAN

VRANCEA

MINISTERUL

EDUCAŢIEI

NAŢIONALE

Page 2: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

2

CUPRINS

I. CONTEXTUAL LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ......................................................................................... 4

1.1 CONTEXT LEGISLATIV ....................................................................................................................... 4

1.1 CONTEXT INSTITUŢINAL................................................................................................................... 8

II. DOMENIUL ECONOMIC ŞI ADMINISTRATIV ....................................................................................... 14

II.1.1 Reţea şcolară de stat 2016-2017 ....................................................................................................... 14

II.1.2.Statistica privind unitățile școlare pe nivele în perioada 2010-2017……………………………………………..14

II.1.3.Situaţii comparative cu privire la unităţile învăţământului de masă, învăţământului special şi la

unităţile conexe din perioada 2010-2016.............................................................................................. 14

II.1.4.Statistica privind unităţile şcolare pe urban/rural ............................................................................ 15

II.1.5. Situația învățământului simultan…………………………………………………………………………………………………16

II.1.6 Clase cu specific ( intensive, de artă, de sport) ................................................................................. 16

II.1.7. Norme pentru personalul didactic ................................................................................................... 17

II. 1.8. Norme pentru personalul auxiliar și nedidactic…………………………………………………………………………..17

II.1.9 Numărul elevilor din judeţul Vrancea ............................................................................................... 17

II.1.10. Înscrierile în clasa pregătitoare și învățământul preșcolar………………………………………………………….17

II. 2. INVATAMANT PARTICULAR SI ALTERNATIVE EDUCAŢIONALE .......................................................... 18

II.2.1. Unităţi de învăţământ în care funcţionează alternativa educaţională step by step pentru anul

şcolar 2016 - 2017 ................................................................................................................................ 18

II.2.2. Reţeaua învăţământ particular în anul şcolar 2016 - 2017 ............................................................. 19

II. 3 PROGRAME SOCIALE ........................................................................................................................... 21

II.3.1 BENEFICIARI AI PROGRAMULUI SOCIAL EURO 200 ........................................................................... 21

II.3.2. PROGRAMUL SOCIAL BANI DE LICEU ............................................................................................... 21

III. DOMENIUL MANAGEMENT ................................................................................................................... 21

III.1. OBIECTIVE SPECIFICE .......................................................................................................................... 21

III.2. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL .......................................................................................................... 22

III.3. DEPARTAMENTULUI DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE ..................................................................... 23

III.4. RAPORT ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR ............................................ 28

III.4.1. Învățământ preșcolar.......................................................................................................................29

III.4.2. Învâțământul postliceal……………………………………………………………………………………………………………….33

III.4.3. Învățământ în alternativă step by step………………………………………………………………………………………..44

III.5. RAPORT PROGRAMUL ŞCOALA ALTFEL .............................................................................................. 45

III.6. RAPORT PROIECTE EDUCAŢIONALE ................................................................................................... 50

III.7. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ........................................................................................... 54

III.7.1. Rolul și atribuțiunile MRU……………………………………………………………………………………………………………54

III.7.2. Analiza SWOT………………………………………………………………………………………………………………………………57

Page 3: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

3

III.7.3. Activități desfășurate………………………………………………………………………………………………………………….61

IV. DOMENIUL CURRICULUM SI INSPECȚIE SCOLARĂ…………………………………………………………………………..67

IV.1. OBIECTIVE GENERALE ALE INSPECŢIEI ŞCOLARE………………………….……………………………………………..67

IV .1.1. INSPECŢII DE SPECIALITATE ………………………….............................................................................67

IV.1.2. INSPECȚII GENERALE INSTITUȚIONALE………………………………………………………………………………..…..71

IV.1.3. INSPECŢIA DE SPECIALITATE DIN GRAFICUL PERSONAL…………………………………….…………………....73

IV.1.4 INSPECŢII TEMATICE .......................................................................................... ………….…………….74

IV.1.5 INSPECŢII DIN GRAFICUL MINISTERULUI...................................................................................... 75

IV.2 ACTIVITATEA METODICO - ŞTIINŢIFICĂ ŞI DE PERFECŢIONARE ..................................................... ..75

IV.3 ACTIVITĂŢI SUPLIMENTARE SAU COMPLEMENTARE CU ELEVII .................................................... .76

IV.4 CONCURSURI ŞCOLARE ................................................................................................................... 77

IV.4.1. CONCURSUL NAŢIONAL INFOEDUCAŢIE 2017 ........................................................................ 77

IV .4.2 LOTUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ..................................................................................... 79

IV .4.3 OLIMPIADA DE TEHNOLOGII - CONSTRUCȚII .......................................................................... 79

IV.4.4 SESIUNEA NAȚIONALĂ DE REFERATE LA ISTORIE………………………………………………………………… 80

IV.4.5. CENTRE DE EXCELENŢĂ ............................................................................................................... 80

IV.4.5.1 CENTRUL DE EXCELENŢĂ MATEMATICĂ-INFORMATICĂ ...................................................... 80

IV.4.5.2 CENTRUL DE EXCELENŢĂ ROBOTICĂ EDUCAŢIONALĂ .......................................................... 81

IV.4.6. REZULTATE OLIMPIADE SI CONCURSURI, EATAPE NATIONALE .............................................. 84

IV.5 EXAMENE NAŢIONALE................................................................................................................... 160

IV.5.1 EVALUARE VIII ............................................................................................................................ 160

IV.5.1.1 EVALUARE VIII-SIMULARE 2017 .......................................................................................... 160

IV.5.1.2 EVALUARE VIII-SESIUNEA IUNIE 2016 ................................................................................. 160

IV.5.2 BACALAUREAT 2017 ................................................................................................................... 164

IV.5.2.1 BACALAUREAT 2017 -SIMULARE ........................................................................................ 164

IV.5.2.2 BACALAUREAT 2017 -SESIUNIEA IUNIE-IULIE ..................................................................... 166

IV.5.2.3BACALAUREAT 2017 -SESIUNIEA AUGUST-SEPTEMBRIE ..................................................... 171

IV.6. PROGRAMUL DE TIP ,,A DOUA ŞANSĂ" ....................................................................................... 176

IV.7. ADMITERE 2017………………………………………………………………………………………………………………………176

Page 4: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

I. CONTEXTUL LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL

I.1. CONTEXT LEGISLATIV

> Legea educaţiei naţionale, nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

> Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.4.577/2016 privind structura anului

şcolar 2016-2017;

> Ordin nr.5115/15.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a

unităţilor de învăţământ preuniversitar;

> Programul Naţional de Guvernare 2013-2016, Guvernul României;

> Ordin Nr.3152 din 24 februarie 2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru

învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a;

> Ordin Nr.3136 din 20 februarie 2014 privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul

admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani;

> O.M.E.C.T.S. nr.3753/2011 privind aprobarea măsurilor tranzitorii în sistemul naţional de

învăţământ;

> Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.3400/2015 privind modificarea şi

completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.5530/2011;

> Ordin nr.5547/06.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de

învăţământ preuniversitar;

> Ordin nr.5231/14.09.2015 pentru aprobarea Procedurii privind alegerea reprezentantului

elevilor în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar din România;

> Legea nr.87/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind

asigurarea calităţii educaţiei;

> Ordin nr.5559/27.10.2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea

personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016;

> Ordin MECŞ nr.5082/32.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul

liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017;

> Ordin MECŞ nr.5071/2016 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru

absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017;

> Ordin MECŞ nr.5070/2016 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat

naţional - 2017;

> O.M.E.C.T. nr. 4889/08.08.2007, privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calităţii în

educaţie şi formare profesională la nivelul reţelei învăţământului profesional şi tehnic;

> Ordin nr.5248/31.08.2011 privind aplicarea Programului "A doua Şansă" ;

> Ordin nr.4556/10.09.2014 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru aplicarea

Page 5: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

5

prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului

sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ,,Bani de

liceu" pentru anul şcolar 2016-2017;

> Ordin nr.5488/29.09.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi

funcţionarea consorţiilor şcolare;

> Ordin nr.3240/26.03.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea

continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei,

cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011;

> Ordin nr.5386/2016 privind acreditarea programelor de formare continuă;

> Ordin nr.5573 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi

funcţionare a învăţământului special şi special integrat;

> Ordin nr.5567 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi

funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară;

> Strategiile M.E.N. privind reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ

preuniversitar;

> Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.C.Ş.;

> Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României - orizonturi 2013-2020-2030;

> Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie;

> Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană

în domeniul educaţiei şi formării profesionale („ET 2020");

> Strategia naţională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015-2020;

> Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii aprobată prin HG nr. 417/2015 şi publicată

în Monitorul Oficial al României Partea I,nr. 439 bis/19.06.2015;

> Strategia naţională pentru învăţământ terţiar 2015-2020;

> Strategia managerială a Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea pentru anul şcolar 2015-2016;

> Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă, publicate în

Monitorul Oficial;

> Raportul I.Ş.J. Vrancea, privind starea învăţământului în judeţul Vrancea în anul şcolar

2016-2017.

CONCURS DE OCUPARE A FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI

DIRECTOR ADJUNCT DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

OMENCȘ nr.5080/31.08.2016 privind aprobarea Metodologiei privind organizarea și

desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de

învățământ preuniversitar;

Procedura operațională MENCȘ nr.43031/28.09.2016 privind organizarea și desfășurarea

Page 6: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

6

probei scrise în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din

unitățile de învățământ preuniversitar ;

Procedura operațională MENCȘ nr.43921/11.10.2016 privind activitățile desfășurate în vederea

evaluării testului grilă în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director

adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar;

OMEN nr.3969/30.05.2017 privind aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea

concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ

preuniversitar;

OMEN nr.4068/15.06.2017 privind modificarea Metodologiei privind organizarea și

desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de

învățământ preuniversitar aprobată prin OMEN nr.3969/30.05.2017;

Procedura operațională MEN nr.1613/07.07.2017 privind organizarea și desfășurarea probei

scrise în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din

unitățile de învățământ preuniversitar.

EVALUARE NAȚIONALĂ 2017

OMENCȘ nr. 3004/04.01.2017 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii

clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar

2016-2017;

OMEN nr. 3150/31.01.2017 privind modificarea anexei 1 la ordinul nr.3004/2017;

procedura MEN și CNEE nr. 277/28.02.2017 privind organizarea și desfășurarea simulării

evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de

bacalaureat național, în anul școlar 2016-2017;

OMENCȘ nr.5071/31.08.2016 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naționale pentru

absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2016-2017;

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale, anexă la OMENCȘ nr. 5071 din

31.08.2016, privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul

şcolar 2016-2017;

Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale, Anexa nr. 2 la OMECTS nr.

4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluarii naţionale pentru elevii clasei a

VIII-a, în anul şcolar 2010-2011;

Manualul de proceduri nr. 1481/06.06.2017 privind organizarea și desfășurarea procesului de

transfer/preluare a arhivelor de subiecte pentru Evaluare Națională;

Procedura operațională MEN nr.210/31.05.2017 privind activitatea de supraveghere audio –

video;

Procedura MEN nr.33822/13.06.2017 privind transportul lucrărilor și consemnarea notelor în

Page 7: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

7

catalogul electronic;

Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru

evaluarea națională 2017 în situații speciale;

Procedura nr.33442/08.06.2017 privind vizualizarea de către candidații majori și părinții/

reprezentanții legali ai candidaților minori a lucrărilor proprii susținute în cadrul evaluării naționale

pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2016-2017;

CONCURSUL DE SELECŢIE ÎN VEDEREA CONSTITUIRII CORPULUI

NAŢIONAL DE EXPERŢI ÎN MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

OMEN nr. 5784/22.11.2016 privind aprobarea calendarului desfășurării concursului de selecție

a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului naţional de experţi în management educaţional,

seria 11;

OMEN nr. 4330/03.07.2017 privind aprobarea calendarului desfășurării concursului de selecție

a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului naţional de experţi în management educaţional,

seria 12;

OMECTS nr. 5549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea

concursului de selecție a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului naţional de experţi în

management educaţional, cu modificările și completările ulterioare;

LEGISLAȚIE DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE 2016-2017

OMECTS nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a

personalului din învăţământul preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;

OMECTS nr. 5553/2011 privind aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza

ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau

institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele

didactice din învăţământul preuniversitar cu modificările și completările ulterioare

OMENCS nr. 5920/2016 privind aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în

Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată,

realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii

universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar (OMECTS

nr.5.553/2011 cu modificările și completările ulterioare), sesiunea 2016-2017;

OMENCS nr. 5087/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a

examenului național de definitivare în învățământ;

OMEN nr. 3114/19.01.2017 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și

desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin OMENCS nr.

5087/2016;

Page 8: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

8

OMENCS nr. 5223/2016 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a

examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017.

I.2. CONTEXT INSTITUŢIONAL

În anul şcolar 2016-2017, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea a funcţionat pe trei domenii

funcţionale organizate în 5 departamente:

1. Domeniul curriculum şi inpecţie şcolară

- monitorizarea curriculumului descentralizat - 1

- învăţământ preprimar- 1

- învăţământ primar - 1

- limba şi literatura română - 1

- limbi moderne - 1

- matematică- 1

- informatică- 0,5

- fizică-0,5

- chimie-0,5

- biologie - 0,5

- istorie, socio-umane - 0,5

- geografie- 0,5

- arte - 0,5

- religie - 0,5

- educaţie fizică-sport - 0,5

- învăţământ profesional şi tehnic - 1

- minorităţi - 0,5

- învăţământ special - 0,5

2. Domeniul management

- implementarea descentralizării instituţionale - 0,5

- managementul resurselor umane - 1

- dezvoltarea resursei umane - 1

- educaţie permanentă - 0,5

- proiecte educaţionale - 1

- învăţământ particular şi alternative educaţionale - 0,5

- activităţi extraşcolare - 0,5

3. Domeniul economic şi administrativ

- Contabilitate - 2

Page 9: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

9

- Secretariat-arhivă - 1

- Reţea şcolară, plan şcolarizare - 1

- Salarizare, normare - 1

- Informatizare - 1

- Tehnic-administrativ (investiţii, şofer, personal de îngrijire şi paza) - 2

4. Juridic - 1

5. Audit - 1

Organigrama Inpectoratului Şcolar Judeţean Vrancea şi distribuirea corespunzătoare a

responsabilităţilor, funcţionarea eficientă a Consiliului de administraţie, calitatea profesională şi umană

a personalului au permis desfăşurarea eficientă a activităţilor planificate.

Diagnoza subsistemului educaţional din judeţul Vrancea porneşte de la măsurarea gradului de

atingere a obiectivelor formulate în planul managerial pentru anul şcolar 2016-2017, prin raportare la

indicatorii de evaluare a calităţii şi a eficienţei interne a sistemului.

La baza tuturor activităţilor desfăşurate a stat dezideratul reformării sistemului educaţional,

modernizarea acestuia, compatibilizarea cu sistemele educaţionale europene şi au vizat eficienţa,

competenţa şi performanţa, asigurarea calităţii proceselor educaţionale.

Implementarea descentralizării sistemului, prin transferul de autoritate şi decizie către şcoală şi

comunitatea locală, a generat o creştere a responsabilităţii manageriale la toate nivelurile şi o nouă

abordare sistemică şi instituţională.

Activitatea IŞJ Vrancea în anul şcolar 2016-2017 se axează pe următoarele obiective strategice

derivate din priorităţile asumate la nivel naţional pentru perioada 2011-2020 prin Programul de la

Lisabona:

1. Întărirea capacităţii instituţionale a şcolilor şi implementarea descentralizării sistemului

educaţional;

2. Asigurarea accesului egal la educaţie şi a egalităţii de şanse;

3. Sprijinirea educaţiei timpurii;

4. Reducerea ratei de părăsire timpurii a şcolii;

5. Reducerea absenteismului şcolar;

6. Ameliorarea situaţiei şcolare a elevilor;

7. Îmbunătăţirea competenţelor de lectură;

8. Asigurarea calităţii învăţământului;

9. Formarea continuă a cadrelor didactice;

10. Modernizarea învăţământului profesional şi tehnic.

Page 10: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

10

Obiectivele prioritare grupate în funcţie de obiectivele strategice, au fost următoarele:

1. Întărirea capacităţii instituţionale a şcolilor şi implementarea descentralizării sistemului

educaţional

- Dezvoltarea sistemului judeţean de învăţământ;

- Dezvoltarea managementului strategic;

- Reorganizarea structurilor decizionale la nivelul unităţilor de învăţământ;

- Realizarea transferului de autoritate şi decizie către şcoală şi consilii locale;

- Eficientizarea politicii de selecţie a personalului de conducere şi a personalului didactic din

şcoli;

- Sporirea autonomiei instituţionale a unităţilor de învăţământ;

- Dezvoltarea instituţională;

- Promovarea şi valorificarea diversităţii culturale în educaţie;

- Dezvoltarea managementului imaginii şi comunicării instituţionale;

- Intensificarea participării şcolilor la programe şi proiecte comunitare;

2. Asigurarea accesului egal la educaţie şi a egalităţii de şanse

- Creşterea ratei de participare;

- Diversificarea ofertei de servicii educaţionale pentru copiii cu nevoi speciale;

- Sprijinirea învăţământului pentru minorităţi naţionale;

3. Sprijinirea educaţiei timpurii

- Cuprinderea copiilor cu vârsta între 0-3 ani în instituţii de educaţie timpurie;

- Cuprinderea copiilor cu vârsta între 3 şi 6 ani în sistemul de învăţământ;

- Îmbunătăţirea calităţii educaţiei timpurii;

4. Reducerea ratei de părăsire timpurii a şcolii

- Scăderea abandonului şcolar;

- Îmbunătăţirea calităţii educaţiei;

5. Reducerea absenteismului şcolar

- Monitorizarea absenteismului;

- Prevenirea absenteismului;

6. Ameliorarea situaţiei şcolare a elevilor

- Eficientizarea procesului de predare-învăţare;

- Evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării;

- Organizarea şi desfăşurarea evaluărilor externe;

7. Îmbunătăţirea competenţelor de lectură

- Ameliorarea performanţelor elevilor în domeniul lecturii;

8. Asigurarea calităţii învăţământului

Page 11: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

11

- Monitorizarea, evaluarea şi optimizarea calităţii procesului educaţional;

9. Formarea continuă a cadrelor didactice

- Creşterea calităţii activităţilor de formare;

- Sprijinirea reformei învăţământului preuniversitar;

- Dezvoltarea resursei umane;

- Formare continuă;

- Alinierea la standardele europene;

10. Modernizarea învăţământului profesional şi tehnic

- Elaborarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017;

- Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic;

- Realizarea parteneriatelor şcoală-agenţi economici.

Echipa managerială a stabilit relaţii de colaborare, de informare cu autorităţile locale, cu

directorii, pentru asigurarea condiţiilor de funcţionare a unităţilor şcolare, întreţinerea şi modernizarea

bazei materiale, reabilitarea şi extinderea şcolilor în cadrul Programului de Reabilitare Şcoli, precum şi

pentru asigurarea protecţiei sociale a copiilor prin programele guvernamentale (burse sociale, „Lapte şi

corn", manuale, rechizite şcolare, transport şcolar etc.).

La nivelul Consiliului de administraţie s-a urmărit optimizarea procesului decizional prin

acumularea de date suficiente, prin analiza unor variante decizionale şi prin îmbunătăţirea sistemului de

comunicare privind aplicarea măsurilor, controlul efectelor şi prevenirea distorsiunilor.

Principalele atribuţii ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea sunt prevăzute la art. 95 din

Legea nr. 1/2011:

a) Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea aplică politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei

Naţionale la nivel judeţean şi local, astfel încât fiecare cadru didactic, fiecare elev, fiecare părinte să

beneficieze de toate informaţiile necesare pentru înţelegerea şi participarea la actul educaţional.

b) Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea controlează aplicarea legislaţiei şi monitorizează

calitatea activităţilor de predare - învăţare şi respectarea standardelor naţionale/ a indicatorilor de

performanţă, prin inspecţii şcolare în toate unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare.

Inspecţiile şcolare se orgaizează şi se desfăşoară pe baza Regulamentului de inspecţie a unităţilor de

învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMECTS nr. 5547/06.10.2011.

c) Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea controlează, monitorizează şi evaluează calitatea

managementului unităţilor şi instituţiilor de învăţământ pe baza Regulamentului de inspecţie a

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMECTS nr. 5547/06.10.2011.

d) Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice

judeţene şi locale, şcolarizarea elevilor şi monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata

învăţământului obligatoriu. Centralizează lunar absenţele şi face raportări periodice la M.E.N.

Page 12: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

12

e) Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea coordonează prin comisii judeţene, organizate prin

decizia inspectorului şcolar general, admiterea în licee, evaluările naţionale şi concursurile şcolare la

nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ.

f) Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea monitorizează implementarea programelor naţionale

iniţiate de M.E.N. pe aria judeţului, precum şi a proiectelor derulate de unităţile şcolare şi de cele

conexe în cadrul programelor Uniunii Europene în domeniul educaţiei, tineretului şi sportului.

g) Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea mediază conflictele şi litigiile survenite între autoritatea

administraţiei publice locale şi unităţile de învăţământ.

h) Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea coordonează metodologic activităţile unităţilor conexe ale

MEN din judeţ: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională din Focşani şi Casa Corpului

Didactic „Simion Mehedinţi" Focşani.

i) Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea controlează activităţile unităţilor conexe ale MEN din

judeţ: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională din Focşani şi Casa Corpului Didactic

„Simion Mehedinţi" Focşani.

j) Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea elaborează şi prezintă un raport anual privind starea

învăţământului pe teritoriul judeţului. Acest raport se face public.

k) Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea aprobă la propunerea consiliului local sau a consiliului

judeţean înfiinţarea unităţilor pentru educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial.

l) Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea acordă consiliere şi asistenţă unităţilor şi instituţiilor de

învăţământ în gestionarea resurselor umane şi a posturilor didactice la nivelul judeţului.

m) Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea monitorizează activităţile de constituire, de vacantare şi

de ocupare a posturilor didactice din unităţile de învăţământ.

n) Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea gestionează, prin informaticianul instituţiei, baza de date

privind cadrele didactice calificate angajate în unităţile de învăţământ, precum şi întreaga bază de date

a educaţiei.

o) Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea înaintează spre avizare M.E.N. reţeaua şcolară din raza

teritorială propusă de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu politica educaţională,

a documentelor strategice privind dezvoltarea economică şi socială la nivel regional, judeţean şi local,

după consultarea unităţilor de învăţământ, a operatorilor economici şi a partenerilor sociali interesaţi.

p) Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea realizează auditarea periodică a resursei umane din

învăţământul preuniversitar.

q) Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea asigură prin compartimentele sale structurale colectarea

datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia.

Page 13: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

13

PREGĂTIREA DESCHIDERII ÎN CONDIŢII OPTIME A ANULUI ŞCOLAR

2016-2017

La începutul anului şcolar, s-au planificat inspecţii tematice prin care s-a monitorizat modul în

care unităţile şcolare s-au pregătit pentru începerea noului an şcolar în condiţii adecvate, concretizate

în:

- reabilitarea clădirilor (înlocuire acoperiş, tâmplărie, instalaţii electrice, instalaţii termice, faţade);

- igienizarea spaţiului educaţional;

- informarea cadrelor didactice cu privire la noutăţile apărute la nivelul specialităţilor şi al examenelor

naţionale;

- asigurarea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii didactice;

- noi direcţii de abordare a CDS-ului;

- oferta de perfecţionare.

CONSFĂTUIRILE JUDEŢENE ALE CADRELOR DIDACTICE

Consfătuirile judeţene au fost realizate de inspectorii de specialitate la nivelul fiecărei discipline

conform graficului stabilit după ce aceştia au participat la Consfătuirile naţionale organizate de M.E.N.

Acestea s-au desfîșurat în forma videoconferințelor, planificate de MEN pe discipline/zile și ore. În

cadrul acestora s-au făcut precizări privind structura anului şcolar, noile programe şcolare cât şi

manualele în vigoare, inspecţia şcolară, olimpiadele şi concursurile şcolare, noutăţi metodologice

privind evaluarea naţională la clasa a VIII-a şi probele orale la bacalaureat, admiterea la liceu.

CONSILIILE CONSULTATIVE LA NIVEL DE DISCIPLINĂ

Consiliile consultative au fost stabilite pentru fiecare disciplină, incluzând profesori

reprezentativi. Toate consiliile consultative au primit avizul şi aprobarea consiliului de administraţie al

ISJ Vrancea. Acestea şi-au desfăşurat activitatea conform graficelor stabilite de fiecare inspector de

specialitate. Membrii acestora s-au implicat şi în elaborarea subiectelor pentru faza locală a

olimpiadelor şcolare, în elaborarea subiectelor pentru examenele de atestare profesională, sau la

probele din cadrul mişcării personalului didactic.

Page 14: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

14

II. DOMENIUL ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV

II.1. REŢEA ŞCOLARĂ 2016-2017

II.1.1. Reţea şcolară de stat 2016-2017

Tip unitate şcolară Total unităţi PJ Structuri

GRĂDINIŢE 254 8 246

ŞCOLI 0-IV 96 0 96

ŞCOLI V-VIII 117 81 36

LICEE/ COLEGII 21 21 0

ŞCOLI POSTLICEALE 1 1 0

ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL 3 3 0

ÎNVĂŢĂMÂNT a II-a SANSA 0 0 0

INVĂŢĂMÂNT PARTICULAR 7 7 0

TOTAL 499 121 378

II.1.2. Statistica privind unităţile şcolare pe nivele în perioada 2010-2017

AN ŞCOLAR

Grădiniţe Scoli I-IV

Scoli I-VIII

Scoli de arte si

meserii

Scoli liceale

Scoli postliceale

TOTAL

2010-2011 279 131 119 2 21 1 553

2011-2012 276 122 120 0 21 1 540

2012-2013 264 120 119 0 21 1 525

2013-2014 264 113 119 0 21 1 518

2014-2015 263 106 118 0 21 1 509

2015-2016 262 103 117 0 21 1 504

2016-2017 254 96 117 0 21 1 489

II.1.3. Situaţii comparative cu privire la unităţile învăţământului de masă, învăţământului special

şi la unităţile conexe din perioada 2010-2017

An școlar Unităţi pentru

învăţământul de masă

Unităţi pentru învăţământul

special

Unităţi conexe

Total Tipul unităţii

Unităţi cu personalitate juridică 124 3 6 133

2010-2011 Unităţi structură (arondate) 429 0 5 434

Total 553 3 567

Unităţi cu personalitate juridică 117 3 6 126

2011-2012 Unităţi structură (arondate) 423 0 5 428

Total 540 3 11 554

Unităţi cu personalitate juridică 112 3 6 121

2012-2013 Unităţi structură (arondate) 413 0 5 418

Total 525 3 11 539

Unităţi cu personalitate juridică 112 3 6 121

2013-2014 Unităţi structură (arondate) 406 0 5 411

Total 518 3 11 532

Unităţi cu personalitate juridică 112 3 6 121

2014-2015 Unităţi structură (arondate) 397 0 5 402

Page 15: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

15

Total 509 3 11 523

Unităţi cu personalitate juridică 112 3 6 121

2015-2016 Unităţi structură (arondate) 392 0 5 397

Total 505 3 11 518

2016-2017

Unităţi cu personalitate juridică 118 3 6 127

Unităţi structură (arondate) 378 0 4 392

Total 496 3 10 509

II. 1.4. Statistica privind unităţile şcolare pe urban/rural

An școlar Tipul unității Grădinițe Școli I-IV

Școli I-VIII

Școli de arte

si meserii

Școli liceale

Scoli postliceale TOTAL

2010-2011 PJ

Urban 15 0 14 0 19 1 49

Rural 0 0 71 2 2 0 75

2010-2011 Structuri

Urban 29 9 1 0 0 0 39

Rural 235 122 33 0 0 0 390

2011-2012 PJ

Urban 13 0 14 0 19 1 47

Rural 0 0 68 0 2 0 70

2011-2012 Structuri

Urban 31 9 1 0 0 0 41

Rural 232 113 37 0 0 0 382

2012-2013 PJ

Urban 8 0 14 0 19 1 42

Rural 0 0 68 0 2 0 70

2011-2012 Structuri

Urban 36 8 1 0 0 0 45

Rural 220 112 36 0 0 0 368

2013-2014 PJ

Urban 8 0 14 0 19 1 42

Rural 0 0 68 0 2 0 70

2013-2014 Structuri

Urban 36 8 1 0 0 0 45

Rural 226 105 36 0 0 0 367

2014-2015 PJ

Urban 8 0 14 0 19 1 42

Rural 0 0 68 0 2 0 70

2014- 2015 Structuri

Urban 32 7 1 0 0 0 40

Rural 223 99 35 0 0 0 357

2015-2016 PJ

Urban 8 0 14 0 19 1 42

Rural 0 0 68 0 2 0 70

2015- 2016 Structuri

Urban 32 8 1 0 0 0 41

Rural 222 95 34 0 0 0 351

2016-2017 PJ

Urban 8 0 14 0 19 1 42

Rural 0 0 67 0 2 0 69

2016- 2017 Structuri

Urban 29 8 2 0 0 0 39

Rural 217 88 34 0 0 0 339

Page 16: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

16

II.1.5.Situaţia învăţământului simultan

An şcolar Tip Nr.

2009-2010 Clase 279

Elevi 3755

2010-2011 Clase 314

Elevi 2724

2011-2012 Clase 256

Elevi 3446

2012-2013 Clase 104

Elevi 1664

2013-2014 Clase 226

Elevi 3347

2014-2015 Clase 225

Elevi 3270

2015-2016 Clase 252

Elevi 3269

2016-2017 Clase 424,28

Elevi 6762

II.1.6. Clase cu specific (intensive, de artă, de sport)

Care au funcţionat în anul şcolar

Nivel de şcolarizare Învăţământ

primar Învăţământ gimnazial

Învăţământ liceal

Cluburi sportive

Care au funcţionat în anul şcolar 2010-2011

Clase cu predare intensivă

0 0 9 0

Clase de artă şi muzică 8 8 12 0

Clase de sport 0 6 10 58

Care au funcţionat în anul şcolar 2011-2012

Clase cu predare intensivă

0 0 8 0

Clase de artă şi muzică 6 6 12 0

Clase de sport 0 6 12 58

Care au funcţionat în anul şcolar 2012-2013

Clase cu predare intensivă

0 0 8 0

Clase de artă şi muzică 10 6 12 0

Clase de sport 0 6 12 51

Care au funcţionat în anul şcolar 2013-2014

Clase cu predare intensivă

0 0 8 0

Clase de artă şi muzică 0 8 12 0

Clase de sport 0 6 0 49

Care au funcţionat în anul şcolar 2014-2015

Clase cu predare intensivă

0 0 8 0

Clase de artă şi muzică 0 4 12 0

Clase de sport 0 6 12 49

Care au funcţionat în anul şcolar 2015-2016

Clase cu predare intensivă

0 0 8 0

Clase de artă şi muzică 0 8 12 0

Clase de sport 0 6 12 49

Care funcţioneaza în anul şcolar 2016-2017

Clase cu predare intensivă

0 0 8 0

Clase de artă şi muzică 0 8 12 0

Clase de sport 0 6 12 49

Page 17: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

17

II.1.7 Norme pentru personalul didactic

Total norme

didactice

Suplinitori calificați

Didactic asociat/ pensionari

Suplinitori necalificați

An școlar Titulari

2010-2011 3964 3165,84 676,76 82,72 38,68

2011-2012 3833 3147,24 570,54 85,08 30,14

2012-2013 3875,25 3064,33 626,64 123,45 60,83

2013-2014 3847,75 3100,55 586,55 91,27 69,72

2014-2015 3525 3096,80 302,01 74,46 52,23

2015-2016 3741 3096 508 94 43

2016-2017 3759,25 2750,25 908 87 14

II.1.8 Norme pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic

An școlar Didactic auxiliar Personal nedidactic

2010-2011 416 927,75

2011-2012 416,25 945,75

2012-2013 445 919,75

2013-2014 454,75 936

2014-2015 372,5 811,75

2015-2016 451,25 847,75

2016-2017 505 619.75

II.1.9. Numărul elevilor din judeţul Vrancea

An școlar Preşcolar Primar Gimnazial Liceal și profesio

nal Postliceal

Total rural

Preşcolar Primar Gimnazial Liceal și

profesio-nal

Postliceal Total urban

2010-2011 6746 10186 9840 883 51 27706 4378 4925 5153 11701 511 26668

2011-2012 6658 9439 9200 1027 60 26304 3854 4848 4831 12563 418 26514

2012-2013 6424 10544 9472 937 58 27435 2899 5755 4519 11970 496 25639

2013-2014 5295 10549 9223 861 28 25956 3612 6124 4855 11400 380 26371

2014-2015 5254 10215 8722 626 58 24716 3584 6098 4809 11350 662 26503

2015-2016 5125 10180 8545 827 61 24738 3442 6108 4836 10574 618 25578

2016-2017 5057 10083 8235 823 86 24284 3354 6160 5299 10897 634 26344

II.1.10. Înscriere în clasa pregătitoare și învăţământul preşcolar

ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE pentru anul școlar 2016-2017:

Total înscrieri = 3055

Page 18: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

18

Etapa I= 2674, Etapa a II-a = 182, Etapa de ajustări = 199

ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE pentru anul școlar 2017-2018:

Total înscrieri = 2675

Etapa I= 2487, Etapa a II-a = 161, Etapa de ajustări = 27

Pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea au fost găzduite paginile tuturor unităților

școlare care au avut în vedere organizarea clasei pregătitoare, astfel încât părinții au putut fi informați la

timp.

ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR pentru anul școlar 2016-2017:

Total înscrieri = 5031

Etapa I = 1314, Etapa a II-a = 457

ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 2017-2018:

Reînscrieri = 4771

Etapa I = 1449, Etapa a II-a = 529

II.2. ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR ȘI ALTERNATIVE EDUCAŢIONALE

II.2.1. Unităţi de învăţământ în care funcţionează alternativa educaţională step by step pentru

anul şcolar 2016 - 2017

Învăţământ preşcolar

Nr. crt.

Denumirea unităţii de

învăţământ Adresă/tel./Fax/E-mail

Număr de copii pe grupe

Limba de predare

Grupa mică Grupa mijlocie Grupa mare

Număr grupe

Număr copii

Număr grupe

Număr copii

Număr grupe

Număr copii

1. Grădiniţa cu P.P. nr. 17 Focşani

Str. B-dul Unirii nr.2A Tel/fax 0237/213236 [email protected]

2 57 - - 1 25 română

Total 2 57 - - 1 25

Învăţământ primar

Nr. crt.

Denumirea unităţii de

învăţământ

Adresă/tel./Fax/E-mail

Număr de clase pe ani de studii şi număr de elevi Limba

de predare

Clasa preg

Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV

Nr. clase

Nr. elevi

Nr. clase

Nr. elevi

Nr. clase

Nr. elevi

Nr. clase

Nr. elevi

Nr. clase

Nr. elevi

1.

Scoala Gimnazială

„Anghel Saligny" Focşani

Str.Moldova nr.8 Tel/fax:0237/212362 [email protected]

1 30 1 27 1 32 1 28 0 0 română

Page 19: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

19

2. Şcoala

Gimnazială nr.3 Focşani

Str. Dornei nr.1, Focşani, tel: 0237/213985 fax: 0237/236440 [email protected]

1 30 1 32 1 30 1 30 1 28 română

3.

Liceul Pedagogic

„Spiru Haret" Focşani

Str. Timotei Cipariu, nr.6, Focşani, Vrancea 0237/224570 0237/216555

1 28 1 24 1 29 1 20 0 0 română

Total 3 88 3 83 3 91 3 78 1 28

II.2.2. Reţeaua învăţământ particular în anul şcolar 2016 – 2017

Învăţământ preşcolar

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice

Denumirea unităţii de

învăţământ

Nr. şi data deciziei ISJ/

Nr. şi data ordin de ministru

privind autorizarea /acreditarea

Adresă/tel./Fax/E-mail

Număr de copii pe grupe

Limba de

predare

Grupa mică

Grupa mijlocie

Grupa mare

Nr. clase

Nr. elevi

Nr. clase

Nr. elevi

Nr. clase

Nr. elevi

1 Fundaţia pentru Educaţie „Armonia"

Școala Primară „Armonia”

Decizie ISJ nr.69/06.08.

2004

Str. Panduri, nr. 143, Focşani,tel: 0734424262 [email protected]

0,5 6 0,5 10 1 14 română

2.

Asociaţia Surorilor de Caritate Principele de Palagonia

Centrul de zi „Maria- Ajutorul Copiilor"

Ordin MEN acreditare nr. 5898/27.09.

2012

Str. Predeal, nr. 20 bis, Focşani Tel/fax 0237.234306 [email protected]

0,5 14 0,5 10 1 22 română

3 Asociaţia "Regatul Poveştilor"

Școala Primară "Regatul Poveştilor"

Autorizare OMEN nr.

5054/17.09. 2013

Str. Mitropolit Varlaam nr.17 Focşani Tel.0723211976 poianadana@ yahoo.com

1 20 1 20 2 30 română

4 S.C. Jovial Grădiniţa cu PP

„Jovial”

Autorizare OMEN nr.

4481/01.09. 2014

Str. V. Alecsandri, Adjud 0744699661

0,34 10 0,33 7 0,33 5 română

Total 2,34 50 2,33 47 4,33 71

Învăţământ primar

Nr.

Crt.

Denumirea

persoanei

juridice

Denumirea

unităţii

de

învăţămân

t

Nr. şi data

deciziei ISJ/

Nr. şi data

ordin de

ministru

privind

autoriz.

/acredit.

Adresă/tel./

Fax/E-mail

Număr de clase pe ani de studii şi număr de elevi

Limba

de

predare Clasa

preg Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV

Nr.

clase

Nr.

elevi

Nr

clase

Nr.

elevi

Nr.

clase

Nr.

elevi

Nr.

clase

Nr.

elevi

Nr.

clase

Nr.

elevi

1.

Fundaţia

„Regatul

Povestilor”

Şcoala

Primară

"Regatul

Poveştilor”

Ordin MEN

comun de

autorizare

nr.

3630/19.06.

2014

Str.Mitropolit

Varlaam, nr.17,

Focşani

Tel.0723211976

poianadana@

yahoo.com

Nu a avut înscrieri pentru anul şcolar 2016 - 2017

Page 20: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

20

2.

Fundaţia

pentru

Educaţie

„Armonia”

Şcoala

Primară

„Armonia”

Ordin MEN

autorizare

nr.4030/28.

06.2013

Str.Moldova,

nr.8, Focşani

tel: 0734424262

[email protected]

hoo.com

Nu a avut înscrieri pentru anul şcolar 2016 - 2017

Învăţământ postliceal

Nr. crt.

Denumirea persoanei

juridice

Denumirea unităţii

de învăţământ

Nr. şi data deciziei ISJ/ Nr. şi data ordin de ministru privind autoriz. /acredit.

Adresă/tel. Fax/E-mail

Calificarea profesională

Forma de

învăţământ (zi/ seral/fr)

Număr de clase pe ani de studii şi număr de elevi Limba

de predare

Anul I Anul II Anul III

Nr. clase

Nr. elevi

Nr. clase

Nr. elevi

Nr. clase

Nr. elevi

1.

Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila"

Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila”

Ordin acreditare 3820/ 04.05.09

Str. Cuza Vodă,nr.46 Focșani 0237222339 [email protected] hoo.com

Asistent medical generalist

zi 4 112 3 83 3 74 română

Asistent medical balneo- fizio kineto terapie

zi 1 28 1 21 1 14 română

Asistent medical de laborator

zi 1 28 română

Asistent medical de radiologie

zi 1 28 română

2

Şcoala

Postliceală Sanitară „Vasile Alecsandri"

Școala Postliceală Sanitară „Vasile Alecsandri”

Acreditare O.M.E.C.I nr.3575/3003.2009

Str. Gloriei,

nr.9, Focșani tel/fax:0237 223046 sc.valecsan drifcs2014 @yahoo.ro

Asistent medical de farmacie

zi 2 56 2 50 1 17 română

Asistent medical generalist

zi 3 84 2 55 1 21 română

Asistent pentru ocrotirea persoanelor vârstnice

zi 1 28 română

3

Fundaţia Culturală „Dacia” Focşani

Şcoala Postliceală „Ana Aslan” Focşani

Autorizare OMEN nr. 4735/01.10.2014

Str.Gloriei

nr.11 Focşani Tel/fax 0237235897 fundatia.da [email protected]

Asistent medical de farmacie

zi 2 30 2 21 1 15 română

Asistent medical generalist

zi 2 30 2 24 1 14 română

TOTAL 17 424 12 254 8 155

4

F.E.G. Education- Filiala Focşani

Şcoala Postliceală F.E.G. Education

Ordin MEN autorizare nr.4033/28. 06.2013

Str. Mărăşeşti, nr.

50, tel/fax 0237626066

As medical generalist As medical de farmacie As medical BFKT

Nu a avut înscrieri pentru anul şcolar 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015-2016, 2016-2017

Page 21: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

21

5 Asociaţia Conexiuni

Şcoala Postliceală „Adecor”

O.M.E.N. autorizare nr.6088/24.10.2012

Str Mărăşeşti, nr.76

tel/fax 0237234103 [email protected]

Tehnician activităţi comerciale Agent de turism- ghid

Nu a avut înscrieri pentru anii şcolari 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015-2016, 2016-2017

II.3. PROGRAME SOCIALE

II.3. 1. PROGRAMUL SOCIAL EURO 200

Total beneficiari pentru anul 2015 = 517

Total beneficiari pentru anul 2016 = 403

Total beneficiari pentru anul 2017 = 261

II.3. 2. PROGRAMUL SOCIAL BANI DE LICEU

Total beneficiari = 1521

Nr. cereri transmise de școli

Nr. cereri importate in aplicație

Beneficiari înainte de contestații

Contestații depuse

Contestații aprobate

Număr FINAL de

beneficiari

1510 1510 1510 12 11 1521

III. DOMENIUL MANAGEMENT

III.1. OBIECTIVE SPECIFICE

• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională şi a finalităţilor pe nivele de

şcolarizare în unităţile de învăţământ;

• Implementarea curriculumului naţional la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar;

• Monitorizarea şi evaluarea aplicării corecte şi creative a curriculumului national, a curriculumului

la decizia scolii;

• Asigurarea unei oferte educaţionale bazate pe egalitate şi echitate în asigurarea progresului şcolar

şi a pregătirii durabile pentru viaţă;

• Întocmirea rapoartelor de analiză pentru anul şcolar 2016-2017;

• Stabilirea priorităţilor pentru anul şcolar 2016-2017;

• Organizarea şedinţei cu directorii în legătură cu prezentarea Raportului Starea învăţământului la

sfârşitul anului școlar 2015-2016 şi a Planului managerial 2016-2017;

• Actualizarea bazei de date privind:

- documentele curriculare în vigoare

- oferta de manuale alternative, auxiliare curriculare

- oferta de CDŞ implementată

• Asigurarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu toate documentele privind planurile cadru

Page 22: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

22

pentru fiecare ciclu şi formă de învăţământ;

• Comunicarea in şcoli a noutăților legislative.

III.2. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

Conducerea unităţilor de învăţământ presupune, în general, o activitate extrem de complexă, ce

vizează domenii şi probleme multiple, de la activitatea didactică, la probleme de resurse materiale,

financiare, umane, de asigurare a calităţii în educaţie etc.

Calitatea şi eficienţa managementului unei unităţi şcolare îşi pune amprenta asupra întregii

activităţi, cât şi asupra rezultatelor acesteia.

Activităţile unui bun manager încep cu proiectarea/planificarea obiectivelor strategice, pe termen

mediu şi cele operaţionale, cu stabilirea resurselor de toate tipurile, continuă cu monitorizarea realizării

celor planificate, cu îndrumarea şi controlul şi se încheie cu evaluările periodice şi cele finale. După

cum se observă, acest lanţ de activităţi necesită o bună pregătire managerială a directorilor, expertiză

profesională, efort intelectual şi chiar fizic, când ai în subordine multe structuri, şi antrenează un şir

lung de responsabilităţi şi implicare, în primul rând a echipei manageriale, dar şi a tuturor membrilor

organizaţiei şcolare.

Pornind de la considerentele enumerate mai sus, activităţile managerilor şcolari au fost atent

monitorizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea, atât în cadrul evaluărilor în vederea

acordării calificativelor anuale, cât şi în cadrul inspecţiilor de evaluare instituţională.

Apreciem că directorii unităţilor de învăţământ au conştientizat importanţa muncii lor şi, în cea

mai mare parte, şi-au perfecţionat stilurile manageriale, au întărit rolul şcolii în cadrul comunităţilor

locale şi au îmbunătăţit imaginea acestora în societate.

Activitatea Consiliului de Administraţie

Consiliul de Administraţie a fost convocat în perioada septembrie 2016 - august 2017 conform

planificărilor semestriale, ele au pe ordinea de zi:

- probleme privind dezvoltarea resursei umane conform calendarului,

- modificările de ultimă oră referitor la perfecţionarea personalului didactic (examen de definitivat, gr.

II şi gr. I),

- activităţile referitoare la mobilitatea personalului didctic şi elaborarea deciziilor personalului didactic

conform cu noua titulatură.

- avize, aprobări, diverse.

Au fost discutate şi aprobate deciziile privind eliberarea / numirea pentru funcţia de director /

director adjunct pentru unităţile şcolare din judeţul Vrancea. Au fost supuse spre aprobare conform

metodologiei eliberarea duplicatele după actele de studii.

Page 23: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

23

În cadrul şedinţelor Comisiei paritare au fost discutate şi aprobate dosare privind pretransfer

prin schimb de posturi prin consimţământ scris conform OM nr.5559/27.09.2016 privind aprobarea

Metodologiei de mişcare a personalului didactic, a dosarelor pentru solicitările unităţilor de învăţământ

pentru detaşări în interesul învăţământului, aprobarea punctajului minim și repartizarea numărului de

gradații de merit pe discipline pentru anul 2017, redistribuirea gradațiilor de merit în urma contestațiilor

conform art.10, alin.2 din OMENCȘ nr.6161/2016 privind aprobarea Metodologiei de acordare a

gradațiilor de merit în 2017.

În 2017 au fost acordate un număr de 351 de gradații de merit conform metodologiei.

Concursul de selecţie în vederea constituirii Corpului naţional de experţi în management

educaţional

În perioada 11 ianuarie – 15 februarie 2017 s-a desfășurat Concursul de selecţie în vederea

constituirii Corpului naţional de experţi în management educaţional, seria 11, la care au participat 58 de

cadre didactice din care au promovat 42.

În perioada 5 iulie – 3 august 2017 s-a desfășurat Concursul de selecţie în vederea constituirii

Corpului naţional de experţi în management educaţional, seria 12, la care au participat 24 de cadre

didactice din care au promovat 18.

Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de

învățământ preuniversitar de stat.

În perioada 12 septembrie – 16 decembrie 2016 s-a desfășurat Concursul de ocupare a funcțiilor

vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, pentru care au fost

scoase la concurs 119 funcții vacante de director și 26 funcții de director adjunct. La concurs au

participat 148 de cadre didactice (139 pentru funcția de director și 29 pentru funcția de director adjunct)

din care au promovat 107 după cum urmează : 88 pe funcția de director și 19 pe funcția de director

adjunct.

În perioada 15 iunie – 4 august 2017 s-a desfășurat al doilea Concurs de ocupare a funcțiilor

vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, în anul școlar

2016-2017 pentru care au fost scoase la concurs 30 funcții vacante de director și 9 funcții de director

adjunct. La concurs au participat 46 de cadre didactice (37 pentru funcția de director și 9 pentru funcția

de director adjunct) din care au promovat 28 după cum urmează : 22 pe funcția de director și 6 pe funcția

de director adjunct.

III.3. DEPARTAMENTULUI DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE

Având în vedere rolul și atribuțiile Departamentului Dezvoltarea Resursei Umane, prin

activitatea sa, acest departament al Inspectoratului Școlar Județean se adresează și răspunde nevoii de

formare a personalulului didactic din judeţ și prin aceasta corelează obiectivele sistemului educațional

cu nevoile de formare ale beneficiarilor direcți(elevi, părinți). Activitatea este una complexă și de

Page 24: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

24

colaborare cu parteneri cum ar fi: Casa Corpului Didactic Vrancea, Comisii de Formare Continuă și

Perfecționare din cadrul unităților școlare cu PJ, Centre de Perfecționare-instituții de învățământ

superior și are în vedere priorităţile şi strategiile educaţionale existente la nivel naţional şi judeţean.

Întrega proiectare a activității de formare desfășurate în cadrul Departamentului Dezvoltarea

Resursei Umane, în anul școlar 2016-2017, a avut la bază diagnoza și analiza nevoilor educaţionale şi

de formare continuă a personalului didactic.

Nevoi identificate la începutul anului școlar 2016-2017:

♦ Nevoi organizatorice:

- Completarea procedurii de selecție a cadrelor didactice care formează corpul metodiștilor în acest an

școlar la fiecare disciplină

- Selectia cadrelor didactice care formează corpul metodiștilor la fiecare disciplină, selecție organizată,

conform procedurii specifice, periodic la fiecare 2 ani.

- Organizarea sau reorganizarea activităților metodice ale cadrelor didactice de la fiecare disciplină și

arondarea acestora pe centre metodice în vederea creșterii eficienței activităților organizate la Cercul

Pedagogic

- Organizarea și actualizarea bazei de date cu personalul didactic din toate unitățile școlare din județ în

vederea identificării corecte a necesităților de formare;

- Organizarea unei baze de date cu personalul didactic debutant în vederea proiectării unei strategii de

fixare a acestora în sistem;

- Organizarea bazei de date privind furnizorii de formare;

- Organizarea şi eficientizarea relaţiilor cu unităţile de învăţământ şi furnizorii de formare;

- Coordonarea în teritoriu a activităţii de formare.

♦ Nevoi de comunicare:

- cu furnizorii de programe de formare (Casa Corpului, DPPD ale universităților-centre de

perfecționare, asociaţii profesionale şi ONG-uri);

- cu inpectorii și managerii şcolari;

- cu responsabilii comisiilor de formare continuă și perfecționare din şcoli;

- cu mass-media locală.

♦ Nevoi de relaţionare eficientă cu beneficiarii şi cu furnizorii de oferte de formare

Având în vedere aceste aspecte identificate au fost stabilite obiective generale rezultate din

direcțiile strategice ale MEN pentru perioada 2014-2020, obiective corelate cu direcțiile și obiectivele

strategice ale ISJ în domeniul de referință:

o Dezvoltarea profesională(de specialitate, metodică și psihopedagogică) a cadrelor didactice în

vederea formării competențelor acestora în acord cu toate noutățile specifice disciplinei și, prin

aceasta, obținerea creșterii calității actului educațional,

Page 25: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

25

o Creșterea eficienței activității Departamentului Dezvoltarea Resursei Umane prin utilizarea

tehnologiilor și o mai eficientă gestiune a resurselor,

o Creșterea calității actului educațional prin atragerea, motivarea profesională și perfecționarea

resursei umane cu potențial formată din cadre didactice cu statut de debutant.

Conform cu aceste obiective și aspecte enumerate din activitatea desfășurată la nivelul

Departamentului Dezvoltarea Resursei Umane s-au desfășurat activități cum ar fi:

Actualizarea unei baze date cu responsabilii Comisiilor de Formare Continuă și Perfecționare

din toate unitățile școlare din județ,

Informarea permanentă a acestora cu noutățile legislative în domeniul formării continue,

Completarea și eliberarea certificatelor pentru cadrele didactice care au promovat examenul

național de Definitivat, sesiunea 2017,

Selecția cadrelor didactice care completează corpului profesorilor metodiști ai Inspectoratului

Școlar Județean Vrancea ,

Planificarea Cercurilor Pedagogice la toate discipinele,

Actualizarea permanentă, pe site-ul ISJ, a paginii Departamentului Dezvoltarea Resursei Umane

și aducerea, și în acest mod, în atenția cadrelor didactice atât a noutăților legislative specifice

domeniului cât și a formularelor, actualizate conform legislației în vigoare, formulare necesare

depunerii dosarelor de înscriere la examenele de obținere a gradelor didactice, examenul national de

Definitivat, echivalare de studii pe baza CPT(conform OMECTS nr.5553/2011 cu modificările și

completările ulterioare).

În perioada 1-31 octombrie 2016 a fost parcursă din Calendarul Metodologiei de Formare

Continuă(aprobată prin OM 5561/2011 cu modificările și completările ulterioare) etapa depunerii și

verificării dosarelor de înscriere la examenele de obținere a gradelor didactice I (sesiunea 2017-2019) și

II (sesiunea 2016-2018) - situație statistică a înscrierii pe grade didactice-mai jos.

În perioada 1-31 octombrie 2016 a fost parcursă din Calendarul Metodologiei de Formare

Continuă și etapa depunerii cererilor pentru efectuarea Inspecției Curente 1 în vederea înscrierii la

examenele de obținere a gradului didactic I(sesiunea 2018-2020) și gradul didactic II(sesiunea

2017-2019). Astfel s-au înscris la gr.I, sesiunea 2018-2020-106 cadre didactice, iar la gr.II, sesiunea

2017-2019-106 cadre didactice

Aceste două etape privind înscrierea la examenele de obținere a gradelor didactice au fost

urmate de supunerea documentelor respective aprobării Consiliului de Administrație și publicarea

situațiilor respective pe site-ul ISJ și afișarea la avizier.

În perioada 15 octombrie-4 noiembrie 2016 am solicitat școlilor date suficiente și am întocmit

o bază de date a formării continue a cadrelor didactice din județ și o bază de date nominală a

profesorilor debutanți. Aceastea au permis o imagine de ansamblu asupra corpului didactic din județ din

Page 26: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

26

această perspectivă a nevoii de formare și la câteva concluzii care pot conduce la direcții de acțiune în

activitatea viitoare.(concluzii mai jos)

Desfășurarea examenului national de definitivat 2017, a cărui metodologie de organizare și

desfășurare a fost aprobată prin OM 5087/2016, a debutat în data de 30 septembrie 2016 cu emiterea

deciziilor de constituire a Comisiei Județene de Examen și a continuat în perioada 1 octombrie - 7

octombrie 2016 cu înscrierea candidaților prin depunerea și înregistrarea la ISJ a dosarului cu

documentele solicitate. Au fost depuse, înregistrate, verificate și avizate un număr de 138 dosare ale

cadrelor didactice debutante înscrise pentru sesiunea 2017 și sesiunea 2018.

În perioada 7 octombrie 2016 - 21 octombrie 2016 a urmat înregistrarea candidaților în

aplicația on-line pentru Definitivat.

În perioada 28 decembrie 2016 - 11 ianuarie 2017, Calendarul aprobat prin OM nr.

5920/2016 a permis depunerea și înregistrarea la ISJ a dosarelor cu documentele justificative privind

echivalarea studiilor învățământului universitar de scurtă durată realizat prin colegiu sau institut

pedagogic cu durata de 3 ani cu ciclul I de studii universitare de licență. Au fost depuse, analizate 17

dosare care îndeplinesc condițiile legale după parcurgerea din Calendar și a etapei de completare a

dosarelor, etapă prevăzută în perioada 12-17 ianuarie 2017. Au fost întocmite și trimise spre MENCȘ

situațiile statistice necesare. În perioada 6-10 februarie 2017 au fost transmise către centrele de

perfecționare-universități dosarele candidaților înscriși în vederea echivalării în baza CPT.

În baza OMEN nr.3114/2017 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și

desfășurare a examenului national de definitivare îm învățământ, în perioada 1-7 februarie 2017 s-au

făcut înscrieri pentru candidații care nu îndeplineau, în octombrie 2016, condițiile de înscriere la proba

scrisă din sesiunea 2017. S-au depus în conformitate cu prevederile ordinului mențional încă 5 dosare

pentru sesiunea 2017.

Situația statistică a înscrierii pentru obținerea gradelor didactice se prezintă astfel :

Sesiunea

2015-2017 Sesiunea

2016-2018 Sesiunea

2017-2019 Sesiunea

2019-2020

TOTAL cadre

didactice

GRADUL I 100 105 101 106 412

GRADUL II 78 111 106 - 295

DEFINITIVAT 2017 și 2018

143 - - - 143

ECHIVALĂRI STUDII

2016-2017 17 - - - 17

TOTAL cadre didactice înscrise 867

Data de 31.03.2017 a constituit, conform Calendarului aprobat prin OMEN nr.5223/2016, data

limită privind realizarea inspecțiilor la clasă pentru candidații înscrisți la examenul national de

Page 27: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

27

definitivare în învățământul preuniversitar. Au fost efectuate în perioada prevăzută în calendar un

numar de 241 inspecții la clasă.

În perioada 31.03.2017-10.04.2017 s-a desfășurat etapa de completare a dosarelor și validare a

fișelor pentru proba scrisă a examenului de definitivare în învățământul preuniversitar. Au fost validate

de către candidați 122 dosare.

În data de 20.04 2017 s-a desfășurat proba scrisă a examenului national de definitivare în

îmvățământul preuniversitar. În calitate de vicepreședinte în cadrul comisiei județene m-am ocupat de

organizarea și buna desfășurare a examenului. Au fost înscriși 122 candidați la 19 discipline. Procent de

promovare, înainte de depunerea contestațiilor, 69,14%. (65 candidați reușiți). Procent de promovare,

după soluționarea contestațiilor, 71,24% (67 candidați reușiți).

Până la data de 5 iunie 2017 s-au putut efectua inspecțiile curente și special pentru probele de

obținere a gradelor didactice I și II. Au fost efectuate inspecții după cum urmează:

Acestei activități desfășurate în anul școlar 2016-2017 de Departamentul de Dezvoltare a

Resursei Umane prezentate aici se adaugă analiza și supunerea spre aprobare CA a cererilor de amânare

a susținerii examenului de obținere a gradului didactic I și II, urmate de informarea în fiecare caz a

universităților-centre de perfecționare-respective, precum și o permanentă activitate de consiliere și

informare a cadrelor didactice privind formarea continuă și perfecționarea.

NR. CRT.

SPECIALITATEA INSPECTII

INSPECTOR INSPECTII

METODISTI TOTAL INSPECȚII

1 Arte 8 11 19

2 Biologie 9 10 19

3 Chimie 2 2

4 Ed. fizică și sport 41 33 74

5 Fizica 1 0 1

6 Geografie 7 2 9

7 Informatica 6 2 8

8 Inv. preșcolar 31 100 131

9 Inv. primar 35 112 147

10 Inv. Special 53 6 59

11 Istorie, Socio-umane 11 18 29

12 Limba Engleză 22 29 51

13 Limba Franceză 27 8 35

14 Limba Română 14 56 70

15 Matematica 11 21 32

16 Minorități 0 0 0

17 Religie 25 21 46

18 Tehnic 14 12 26

317 441 758

Page 28: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

28

III.4. RAPORT ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR

În anul școlar 2016 – 2017, învăţământul particular din judeţul Vrancea a fost compus din două

unităţi de învăţământ preşcolar, două unități de învățământ primar și cinci unităţi de învăţământ

postliceal, după cum urmează:

1. Centrul Educativ de Zi „Maria – Ajutorul Copiilor” Focșani

2. Grădinița cu PP „Jovial” Adjud

3. Școala Primară ”Armonia” Focșani – de la înființare, an școlar 2013 – 2014, nu a școlarizat

elevi nivel primar; în anul școlar 2016-2017 a școlarizat copii nivel preșcolar

4. Școala Primară „Regatul Poveștilor” Focșani – nu a școlarizat elevi nivel primar în 2015 –

2016 și 2016 -2017; în anul școlar 2016-2017 a școlarizat copii nivel preșcolar la Grădinița

cu PP ”Regatul Poveștilor” Focșani

5. Şcoala Postliceală Sanitară „V. Alecsandri” Focşani

6. Şcoala Postliceală Sanitară „C. Davila” Focşani

7. Școala Postliceală „Ana Aslan” Focșani

8. Școala Postliceală ”Adecor” Focșani – de la înființare, an școlar 2012 – 2013, nu a

școlarizat elevi.

9. Școala Postliceală Sanitară ”F.E.G. Education” Filiala Focșani – de la înființare, an școlar

2013 – 2014, nu a școlarizat elevi.

Au autorizare provizorie de funcţionare:

1. Grădinița cu P.P. „Jovial” Adjud – OMEN nr. 4481/01.09.2014

2. Școala Primară ”Armonia” – OMEN nr. 4030/28.06.2013

3. Școala Primară „Regatul Poveștilor” – OMEN nr. 4904/11.11.2014, Grădinița cu P.P. ”Regatul

Poveștilor” OMEN nr. 5054/17.09.2016

4. Școala Postliceală „Ana Aslan” – OMEN nr. 4735/01.10.2014

5. Școala Postliceală ”Adecor” Focșani – OMEN nr. 6088/24.10.2012

6. Școala Postliceală Sanitară ”F.E.G. Education” Filiala Focșani OMEN nr. 4033/28.06.2013

7. Şcoala Postliceală Sanitară „Vasile Alecsandri” pentru calificarea asistent pentru ocrotirea

persoanelor vârstnice – 5765/12.11.2015.

8. Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” pentru calificarea asistent medical de radiologie

3786/17.05.2016.

Au acreditare următoarele unități de învățământ:

1. Centrul Educativ de Zi „Maria – Ajutorul Copiilor” Focşani – OMECTS nr. 5898/27.09.2012

2. Şcoala Postliceală Sanitară „Vasile Alecsandri” pentru calificările asistent medical de farmacie

şi generalist – OMECI nr. 3575/30.03.2009.

Page 29: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

29

3. Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” pentru calificările asistent medical generalist şi

balneofiziokinetoterapie – OMEN nr. 3820/04.05.2009

III.4.1. Învățământul preșcolar

1.1. Grădinița cu PP „Regatul Poveștilor” Focșani este dotată cu 4 săli de clasă destinate activităților,

spațiu de joacă în aer liber, 200 m2, cu dotări specifice. Există auxiliare didactice și o dotare materială

conform normelor în vigoare. Are autorizație sanitară de funcționare și de securitate la incendiu.

Grădinița ”Regatul Poveștilor” are 1 grup sanitar, vestiare, sală pentru servit masa, cabinet

medical, sală pentru triaj, spațiu destinat activităților în aer liber și material didactic corespunzător

activităților învățământului preșcolar.

1.2. La Grădinița „Jovial” Adjud activitățile specifice învățământului preșcolar se desfășoară în patru

săli de grupă dotate corespunzător. În curtea grădiniței există spațiu verde destinat activităților în aer

liber, dotat conform cerințelor. Grădinița este dotată cu toate utilitățile, are autorizație sanitară de

funcționare nr. 217/03.03.2014 și de securitate la incendiu nr. 176/14/SU-Vn/07.03.2014. Există

echipamente si mijloace moderne de informare si comunicare : 2 calculatoare cu acces la internet, 2

imprimante, 1 laptop, fax, videoproiector.

Pentru activitatile sporive si recreative, grădinița este dotată cu trambulină, panou demibaschet,

masă de tenis, tobogan, două leagăne, piscină, două tobogane gonflabile, două motociclete.

Auxiliare curriculare folosite: caiete speciale pe grupe de vârstă, Jocul literelor și al cifrelor, Să

țesem frumos, Să învățăm ceasul.

Grădinița a încheiat parteneriate cu :

- Poliția Municipală – « Polițistul, bunul meu prieten »

- Biserica - « Lăsați copiii să vină la mine »

- Familia – « Copil sănătos în mediu sănătos »

- Școala – Cu pași mici de la grădiniță la școală

- Parteneriat cu Grădinița Păunești Centru.

Alte activități desfășurate: consilierea părinților (lunar), inițiere în tainele religiei, inițiere în tainele

gospodăriei, să ne bucurăm de ziua copilului – serbare și petrecere, serbări de Crăciun, confecționarea

obiectelor decorative pentru pomul de Crăciun, de 8 martie, serbare de sfârșit de an școlar, vizită la

pompieri, să cunoaștem natura - vizită în parcul municipiului Adjud, excursie la grădina Zoo-Bîrlad,

Planetariu Bîrlad, vizită la Stația de pompieri Adjud, la fabrica de pâine.

Managerul grădiniței a urmărit atingerea/realizarea următoarelor obiective:

1. Stimularea educației permanente, susținerea în maniera integrată a educației;

Page 30: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

30

2. Organizare, monitorizare și evaluare, concursuri;

3. Colaborarea eficientă cu toate instituțiile locale și centrale;

4. Asigurarea egalității de șanse și sporirea accesului la educație;

5. Asigurarea calității educației, creșterea capacității instituționale pentru elaborarea și gestionarea

de proiecte;

6. Crearea condițiilor optime de siguranță și calitate a muncii ;

7. Fundamentarea ofertei educaționale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a preșcolarlor;

8. Asigurarea bazei materiale și a celei legislative;

9. Creșterea prestigiului grădiniței și promovarea imaginii în diverse medii.

Analiza activității desfășurate de conducerea grădiniței:

S-au organizat activități pe compartimente și comisii de lucru în funcție de activitățile

planificate și de necesitățile grădiniței. La sfârșitul anului școlar s-au stabilit rapoarte de activitate. În

urma inspecțiilor efectuate la grupe s-a asigurat consiliere educatoarelor, au fost îndrumate să participe

la activitățile de formare prin comisiile metodice, Cercuri pedagogice, consfătuiri. Activitățile

extrașcolare au fost apreciate de copii și părinți.

1.3. Centrul Educativ de Zi – Maria Ajutorul Copiilor Focșani are local propriu dotat cu toate

utilităţile specifice învăţământului preşcolar, grupuri sanitare amenajate pentru copii, duşuri,

dormitoare, 3 săli spaţioase din care 2 săli de grupă destinate activităților de învățare și 1 sală de grupă

destinată pentru activităţi opționale și de joacă, spaţiu amenajat în aer liber pentru joacă dotat cu 3

tobogane, 1 învârtitoare, 5 leagăne, 1 balansoar, 2 călușei pe arcuri. Dotarea cu materiale didactice

corespunde cerințelor învățământului preșcolar.. Se oferă condiţii pentru activitățile sportive și de

joacă în aer liber: exista parc dotat cu aparate de joaca (3 topogane, 1 invertitoare, 5 leagăne, 1

balansoar, 2 călușei pe arcuri).

Dotarea cu material didactic :

- 18 Volume de Enciclopedii : Planeta Terra, Mări și Oceane, Corpul uman, Spațiul Cosmic,

Transporturi, Viețuitoare, Științe, Deșerturi, Animale: Domestice, Sălbatice, Acvatice,

Descoperiri, Pădurea, Prima mea carte cu întrebări, Marea enciclopedie a preșcolarilor,

Secretele corpului uman, Anotimpurile, Fenomenele naturii.

- 11 Atlase : bune maniere, flori, fructe,legume, animale, dinosauri, universul, fenomenele

naturii.

- 13 Cărți de povești pentru copii.

- 3 Cărți cu poezii pentru copii.

- 9 Culegeri cu scenete și cântece pentru copii.

- 24 Caiete de activități din colecția Diana

Page 31: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

31

- 2 Ghiduri metodologice pentru cadre didactice.

- 8 Reviste ale învățământului preșcolar.

- 14 jocuri de masă puzzle

- 20 table cu pioneze din plastic

- 3 Seturi de jetoane și seturi cu figuri geometrice pentru activitățile matematice.

- 5 Seturi pentru jocuri de rol: set bucătărie, set doctor, set mecanic, set construcții.

- 60 CD- uri povești și cântec.

- 6 CD – uri pentru jocuri pe calculator (învățăm să circulam, să ne comportam, să dansăm, să

cunoaștem corpul nostru, să vorbim în limba engleza și în limba italiană).

Sunt folosite auxiliare curriculare avizate de MEN (caiete speciale pe domenii experimentale)

conform noului curriculum.

Există autorizaţie sanitară de funcţionare nr. 7858 din 22.12.2009 și de securitate la incendiu

nr. 972520 din 28.09.2010.

Resursele de școlarizare sunt asigurate din taxa de școlarizare de 180 RON/preșcolar.

Progrese școlare înregistrate : prescolarii inscrisi in Centrul de zi « Maria Ajutorul copiilor »

au înregistrat progrese privind dezvoltarea socio-emoțională, dobândire de cunoștințe și deprinderi,

socializare, pregatire în vederea integrarii în viața școlara, lipsa abandonului școlar, pregătire etică,

morală și civică, educație religioasă, încrederea în sine dobândită prin activități extracurriculare.

Lunar s-au desfășurat lectorate cu părinții, s-au încheiat parteneriate educaționale, s-au atras

fonduri din sponsorizări și donații.

Proiecte :

-« Copiii si credinta » finalizat cu o vizita la Biserica Sf. Petru si Pavel.

-« Martisorul – traditie si simbol » finalizat cu o expozitie de martisoare.

-« Sufletul de copil » finalizat cu un moment artistic.

-« I Iunie –Portret de copil » finalizat cu o expozitie de lucrari

- “Cele mai curate glasuri!”Proiect in colaborare cu Gradinita nr.17, finalizat cu premiul I, Prof.

Ciobanu Antoaneta

- “ Micul sportiv “ Proiect in colaborare cu Clubul Sportiv Scolar Focsani, Prof. Smeu Carmen

- Parteneriat educational international “Formidabilii “ finalizat cu 10 premii I

- Proiect educational international “Cu Europa la joaca” Micul artist”

Participări la concursuri:

1. Participare la Concursul National « Cele mai curate glasuri » - Premiul I

2. Participarea la concursul „Micul artist” Premiul I

3. Partecipare la Cuncursul International “Formidabili”finalizat cu premiul I - 22 prescolari

Page 32: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

32

Activitate managerială

Asistente la ore - s-au monitorizat activitatile prescolarilor de catre directorul unitatii.

Cele mai semnificative activităţi manageriale sunt:

- Lectorate cu parintii – lunar cu rezultate foarte bune.

- Parteneriate educationale – semestrial cu rezultate foarte bune.

- Activități de investitii privind imbunatatirea bazei materiale- s-au atins standardele de desfasurarea

activitatilor intr-un ambient placut.

- Atragere de fonduri din sponsorizari si donatii.

Resurse umane la învățământul preșcolar

Școlarizarea, frecvența și mișcarea copiilor

Nr. Crt.

Grădinița Copii înscriși Veniți Plecați Rămași Total absențe

Total motivate

1 Centrul de Zi 46 0 0 46 110 110

2 Regatul Poveștilor 82 0 26 56 120 120

3 Jovial 11 0 1 10 517 0

Total 139 0 28 112 747 230

Încadrarea cu personal didactic la învățământul preșcolar

Unitateaşcolară Nr.

catedre/ posturi

Din care

Titulari Suplinitori Grd I Grd

did II Def

Fără grad

Centrul de zi Maria Ajutorul Copiilor

4 2 2 1 0 3 0

Grădinița ”Regatul Poveștilor 4 0 4 0 0 0 4

Grădinița Jovial 3 0 3 2 0 1 0

Total 11 2 9 3 0 4 4

În învăţământul preșcolar particular, pentru anul şcolar 2016- 2017, au fost înscriși 139 copii,

dintre care 112 au rămas. Față de anul școlar trecut a scăzut numărul preșcolarilor care au finalizat

gădinița la particular. Activitatea didactică a fost susținută de 11 cadre didactice , din care 2 titulari.

1. Proiectul planului de școlarizare în învățământ preșcolar pentru anul școlar 2017 – 2018

Nr.crt. Grădinița Grupa mică Grupa mijlocie Grupa mare

1 Smart club 15 15 0

2 Centrul de Zi 0 22 22

3 Regatul Poveștilor 20 20 20

4 Jovial 10 8

Total 45 107

Page 33: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

33

III.4.2. Învățământul postliceal

2.1. Şcoala Postliceală Sanitară „C. Davila”

Starea spaţiilor şcolare

Şcoala funcţionează într-un spaţiu închiriat (un etaj întreg cu intrare separată şi dependinţe

necesare), local cu destinaţia iniţială de internat de la Colegiul Tehnic “Valeriu D. Cotea”.

Şcoala dispune de: 8 săli de clasă, o sală demonstraţii pentru pregătirea practică a viitorilor asistenţi

medicali generalişti, un laborator de chimie, un laborator de informatică, o sală de balneokinetoterapie

şi recuperare medicală. Sălile de clasă nu oferă condiţii foarte bune datorită spaţiului mic. Facem

eforturi pentru a moderniza spaţiul achiziţionat în Focşani, str. Simion Bărnuţiu nr. 5.

Dotarea cu material didactic

Sala de demonstraţii este dotată cu 3 manechine, mulaj didactic trunchi cu organe interne

detaşabile, 2 manechine pentru tehnici de resuscitare cardio-respiratorie din care unul electronic, mulaj

mână umană pentru efectuarea puncţiilor venoase, mulaj antebraţ, bazin pentru executarea tehnicilor

OG, una păpuşă pentru efectuarea tehnicilor de îngrijire nou-născut, două schelete mărime naturală,

schelet mărime mică, două torsuri, materiale consumabile pentru efectuarea tehnicilor de nursing, pat şi

noptieră de spital, patuţ copil, mese de lucru pentru elevi. Aici avem şi un televizor, un video şi casete

profesionale pentru vizionarea unor tehnici şi înţelegerea manevrelor efectuate, retroproiector,

glucometru, aparat electrocardiograf, tensiometru electronic, stetoscop biauricular, planşe executate de

elevi, dulapuri pentru păstrarea materialelor, vestiar pentru depozitarea uniformelor şi încălţămintei,

echipament obligatoriu în sala de demonstraţii.

Laborator de chimie este dotat cu sticlărie de laborator, substanţe, microscoape, termostat,

sterilizator, etuve de sterilizare, balanţe analitice.

Laboratorul de informatică dotat cu 11 calculatoare legate în reţea şi conectate în permanenţă la

internet.

Sala de BFKT este dotată cu saltele, scară fixă, masă masaj, ergobicicletă, aparat împachetări

cu parafină, goniometre, Bioptron, aparat masaj anticelulitic.

Laboratorul de anatomie este dotat cu 30 planşe de anatomie, 12 postere de anatomie pe sisteme

şi aparate, două mulaje anatomice în secţiune longitudinală reprezentând rinichiul drept şi nefronul.

Biblioteca are 1158 volume cu cărţi de specialitate medicală, 52 exemplare carte medicală în

limbile engleză şi franceză, 8 ediţii carte de nursing medical, chirurgical, obstetrical şi psihiatric, atlase

de anatomie, agende medicale.

Şcoala mai dispune de: 4 calculatoare, două laptopuri, un video-proiector, o imprimantă color,

două imprimante multifuncţionale, programe informatice (Windows, Office, antivirus Kaspersky),

copiator, cameră foto, cameră filmat, scaune cursanţi, combină cosmetic, decantor ceară, website, 4

aparate de aer condiţionat, panouri radiante în fiecare încăpere pentru căldură în anotimpul rece.

Page 34: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

34

În cursul anului școlar 2016-2017 au primit, ca donație, din partea Academiei Auxila

Schöffengrund Germania, partenerii lor pentru angajarea absolvenților în Gemania, un pat cu

telecomandă, cărucioare persoane cu dizabilități motorii 4 buc, cadre pentru mers 5 buc, cârje 2 perechi.

Funcţionalitatea bibliotecilor

În anul şcolar 2016-2017 bibioteca școlii conține 1477 cărți de specialitate în limba română dar

și în limbile engleză și franceză.

Respectarea şi aplicarea legislaţiei şi a regulamentelor

S-au respectat prevederile legilor în vigoare.

S-a adus la cunoştinţa cadrelor didactice, în cadrul şedinţelor Consiliului Profesoral, prevederile

noii Legi a Educaţiei nr. 1/2011.

Deasemenea se respectă preverile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de

Învăţământ Preuniversitar reglementat prin Ordinul MENCS 5079/2016.

Resursele financiare

Taxa de şcolarizare a fost stabilită în valoare de 1.800 lei pe an şcolar. Au fost realizate achiziţii

din venituri proprii pentru îmbunătăţirea dotării cu materiale şi mijloace didactice. Au fost de asemenea

executate lucrări de reparaţii şi igienizări, în regie proprie (holuri, grupuri sanitare etc).

Bugetul de venituri şi cheltuieli s-a realizat conform prevederilor legale în vigoare. Nu au existat

probleme majore în execuţia bugetară, fiind asigurate cu prioritate cheltuielile de personal, respectiv

cele pentru utilităţi şi plata ratelor bancare pentru achiyiţia de teren. Au existat blocaje financiare.

Întreaga activitate financiar-contabilă a fost realizată sub îndrumarea şi controlul direcţiunii.

Existenţa autorizaţiei sanitare de funcţionare

Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. 1746 a fost prelungită în data de 25.05.2011.

Documentele de evidenţă şcolară şi secretariat

În anul şcolar 2016-2017 s-au introdus programe informatice noi pentru îmbunătăţirea bazei de

date a elevilor.

Foile matricole se elaborează electronic.

Registrele matricole sunt completate la zi.

Există Registru de evidenţă a actelor de studii, completat la zi.

Arhiva funcţionează într-un spaţiu special amenajat la etajul III. Dosarele existente în arhivă

sunt inventariate într-un registru de evidenţă, fiecare pagină din dosar fiind numerotată. Dosarele sunt

aranjate pe secţiuni : contabilitate, acte de studii promoţii anterioare, dosare cadre didactice, cataloage

din anii şcolari trecuţi.

În anul şcolar 2012 – 2013 a fost realizată inventarierea arhivei.

Dosarele cadrelor didactice conţin copii după documentele de identitate, după actele de studii,

copii ale altor diplome sau certificate care să ateste formarea continuă, adeverinţă medicală, aviz

Page 35: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

35

psihologic.

Dosarele elevilor conţin copii după acte de identitate, după adeverinţă de terminare a liceului

sau diplomă de bacalaureat, adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să certifice ca este

sănătos clinic şi neuro-psihic, contractul de şcolarizare semnat de elev. Dosarele elevilor sunt aranjate în

bibliorafturi, fiecare biblioraft conţinând actele elevilor dintr-o clasă.

Activitatea managerială

A fost promovat un climat de transparenţă în care să fie asigurată implicarea cadrelor didactice şi

a elevilor în actul decizional. Măsurile aplicate în acest sens au vizat în principal următoarele:

1) Respectarea întocmai a prevederilor legale în vigoare privind rolul Consiliului Profesoral şi al

Consiliului de Administraţie în activitatea unităţii de învăţământ;

2) Asigurarea reprezentării în Consiliul de Administraţie a cadrelor didactice desemnate de

Consiliul Profesoral, respectiv a reprezentanţilor societăţii iniţiatoare, Asociaţia “Societatea

Doamnelor Vrâncene”şi Consiliului elevilor.

3) Susţinerea şi promovarea activităţii Consiliului elevilor.

S-au efectuat un număr de, aproximativ, 2 asistenţe, pe cadru didactic, la ore, pe tot parcursul

anului şcolar, la majoritatea modulelor.Cadrele didactice sunt bine pregătite, nu există personal

necalificat. Calificativele obţinute la inspecţii au fost de foarte bine. S-a reușit stabilitatea

cadrelordidactice pe posturi. S-au încheiat contracte pentru angajarea absolvenţilor în Germania şi

Anglia.

Progrese înregistrate, comparativ cu anul 2015 – 2016

S-a constatat o uşoară creştere a rezultatelor la învăţătură. Colectivul de cadre didactice e

interesat în creşterea calităţii. Extinderea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi planificarea raţională a

evaluărilor pe parcursul fiecărui semestru.

S-au derulat foarte multe activităţi extraşcolare cu participarea mai multor elevi şi deasemenea

mai multor cadre didactice. Cu ocazia Zilei asistentului medical – 12 mai, a fost organizat un concurs în

cadrul şcolii cu o parte din elevii de anul I şi II, cu scopul de a întări cunoştiinţele acumulate.

Proiecte

Pe parcursul anului şcolar 2016- 2017 au derulat proiectul « Ora de sănătate cu Carol Davila »,

proiect derulat pe tot parcursul anului şcolar în parteneriat cu liceele din oraş. Proiectul a constat în

dezbaterea unei teme de interes major pentru vârsta elevilor. În fiecare lună au discutat câte o temă,

temele fiind stabilite de comun acord cu consilierii educativi şi diriginţii din licee. Elevii s-au arătat

interesaţi şi au participat la discuţii. Cu această ocazie au promovat şi şcoala, iar elevii şi profesorii

noştri au avut parte de experienţe noi şi frumoase. Și-au propus continuarea acestui proiect şi în anul

şcolar următor.

Alte aspecte :

Page 36: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

36

Ca în fiecare an s-a organizat Balul bobocilor sub titlu « Balul amintirilor ».

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă elevii au colindat la Centrul Maternal din Focşani, au strâns bani

şi au dus alimente bătrânilor nevoiaşi, aflaţi în evidenţa Serviciului de Asistenţă Socială.

Elevii şcolii au vizitat, cu ocazia sărbătorilor pascale Centrul Maternal Focşani, pentru a le face

o bucurie copiilor nevoiaşi, oferindu-le jucării şi dulciuri cumpărate din banii strânşi de elevii şcolii.

Elevii împreună cu cadrele didactice din şcoală au promovat şcoala în liceele judeţului Vrancea.

Consilierul educativ împreună cu elevii au participat la activităţile Direcţiei de Tineret Vrancea.

Au fost colaborări numeroase pentru diferite activităţi medico-sociale cu Direcţia de Sănăntate

Publică Vrancea, colaborarea cu CPECA în desfăşurarea de activităţi de prevenire a consumului de

droguri în rândul tinerilor.

Un rol important în educarea elevilor îl are şi Inspectoratul de Poliţie Vrancea cu care am

colaborat pentru diferite activităţi de prevenire a furturilor, a violenţei.

În cadrul săptămânii „Scoala Altfel” am derulat o serie de activităţi, astfel: în colaborare de dr.

Groza Cătălin elevii au aflat despre sexualitate, boli cu transmitere sexuală şi metode contraceptive; au

aflat despre cariera militară în vizita făcută într-o unitate militară din Focşani; au donat sânge într-o

campanie iniţiată de Consilierul Educativ al şcolii; au participat la demonstraţii practice de prim-ajutor

în licee din oraşul Focşani; au desfăşurat o oră de igienă şi alimentaţie pentru elevii unei clase de la

Liceul Pedagogic ”Spiru Haret” din Focșani.

2.2 Şcoala Sanitară Vasile Alecsandri

Are clădire proprie în strada Gloriei, nr.9 dotată cu: 10 săli dotate cu mobilier și materiale

didactice corespunzătoare unor activităţi eficiente dintre care: 2 săli de demonstrație dotate cu două

manechine, schelet uman, bust uman, instrumentar medical, planșe, mulaje; 1 laborator farmacie dotat

cu planșe, mulaje, sticlărie, substanțe, literatură de specialitate; 1 sală pentru activități de formare

continuă; 4 săli de clasă/grupă cu mobilier corespunzător; 1 cabinet de informatică cu 20 calculatoare

conectate în rețea și la internet; 1 sală spațiu destinat activităților didactice în curs de dotare; o

suprafață de 30 m2 bibliotecă cu un numar de 711 de volume de cărți de specialitate.

Documentele de evidenţă şcolară şi secretariat

registre matricole şi de evidenţă a elevilor - în curs de completare cu datele şcolare la zi

cataloage de clasă completate – 7 buc / 3 buc – an I ; 2 buc –an II ; 2 buc – an III

starea arhivei - în reorganizare

inventarierea actelor de studii, la zi

registrul de evidenţă a actelor de studii elevi – completat la zi

dosarele cadrelor didactice – complete

Page 37: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

37

conţinut dosare personale cadre didactice : documente personale (copii CI/BI ; CN ; Cst ; adv.

med; aviz psih.) ; documente privind pregătirea profesională (diplome de licenţă, certificate

grade didactice, adeverinţe şi certficate privind formarea profesională continuă)

existenţa dosarelor personale elevi - elevii înscrişi la Şcoala Postliceală Sanitară « Vasile

Alecsandri » au dosare personale ce conţin copii legalizate pentru : CN, CI, CCST., diploma de

bacalaureat/adeverință absolvire liceu şi foaia matricolă) , acte originale : adeverinţa medicală,

cererea de înscriere.

Activitatea managerială

Planul managerial pentru anul şcolar 2016-2017 s-a axat pe orientarea demersului didactic şi

educaţional pe următoarele priorităţi strategice:

1. Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice;

2. Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv – educativ – evaluativ ;

3. Elaborarea de standarde de predare şi evaluare, în vederea atragerii elevilor către şcoala noastră

şi spre performanţă ;

4. Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare - învăţare

Ţinându-se cont de aceste priorităţi, dar şi de faptul că formarea şi perfecţionarea reprezintă un

proces continuu şi cumulativ de actualizare şi de dezvoltare a competenţelor, cadrele didactice din

şcoala noastră au fost implicate într-o varietate de astfel de activităţi unele în concordanţă cu evoluţiile

din planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, altele în funcţie de exigenţele privind

adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările din structurile / procesele de educaţie.

Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s-a realizat astfel:

prin studiu individual de specialitate / autoperfecţionare;

prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a

consfătuirilor cadrelor didactice;

prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate / avizate de

instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice după cum urmeaza: s-a prezentat la

inspecţiile şcolare IC 2 pentru sustinerea examenului de gradul II – 1 cadru didactic.

În scopul îmbunătăţirii constante a procesului instructiv – educativ – evaluativ în timpul

asistenţelor la ore, s-a urmărit : Conţinutul Programelor de Studii şi aplicarea de chestionare elevilor

pentru stabilirea nevoilor de formare a acestora ; Evaluarea iniţială a elevilor pentru crearea unei

imagini exacte pe baza căreia să se poată planifica un program de învăţare adecvat care sa răspundă

aspiraţiilor şi potenţialului elevilor; prezenţa la ore a elevilor şi nivelul cunoştinţelor acumulate.

Organizarea de activităţi extracurriculare conform calendarului elaborat la nivelul Comisiei de

consiliere şi orientare.

Page 38: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

38

Proiecte

„FARMACIA VERDE” - finalizat în colaborare cu Antibiotice S.A printr-o dezbatere privind rolul

plantelor în industria farmaceutică.

A. “PLANTELE ŞI SĂNĂTATEA NOASTRĂ” - Parteneriat educațional încheiat prin vizită de

studiu la GRĂDINA BOTANICĂ „ANASTASIE FĂTU” – IAŞI

B. „ÎNVAŢĂ SĂ SALVEZI VIEŢI” – proiect educaţional derulat în 14 unităţi şcolare din Focşani,

Odobeşti, Adjud și Panciu sub formă de trening în care participanţii, elevi şi profesori, au fost

familiarizaţi cu tehnicile de prim ajutor..

C. “SĂNĂTATEA TA CONTEAZĂ”– Parteneriat şcolar cu ASOCIAŢIA de TINERET „EU, TU

ŞI EI” – campanile de instruire a populaţiei din mediul rural privind necesitatea prezentării regulate la

medical de familie şi a cunoaşterii TA, pulsului, valorilor glicemiei.

D. PROIECTUL EDUCAŢIONAL “ASISTENTUL MEDICAL – PUNTE ÎNTRE STAREA DE

SĂNĂTATE ȘI BOALĂ A PACIENTULUI”./ Parteneriat şcolar cu unităţi de învăţământ cu profil

sanitar din zona de est a ţării – finalizat cu 4 premii I, la concursul pe meserii organizat la Liceul

“Mihai Eminescu” Bacău

Alte aspecte : preocupări pentru realizarea cadrului legal de funcţionare a unităţii şcolare respective :

1. Onorarea obligaţiilor de plată aferente cheltuielilor lunare : salarii, furnizori, investiţii în

material didactic şi consumabile de uz gospodăresc ;

2. Autorizarea şcolii ca furnizor de pregătire profesională ; calificarea „infirmieră”;

3. Desfăşurarea activităţilor de formare continuă pe calificările ce asigură nivelul II şi III de

pregătie : tehnician maseur şi infirmieră,

4. Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni în comun cu : spitalul judeţean, căminul de bătrâni,

unităţile de învăţământ ; acţiuni ce au ca scop promovarea a imaginii şcolii în municipiul Focşani şi

judeţul Vrancea.

III.4.2.3. Școala Postliceală ,,ANA ASLAN” Focșani

Școala Postliceală ,,ANA ASLAN” Focșani are sediul propriu în strada Gloriei, nr. 11, cumpărat

în anul 2013.

Școala Postliceală ,,ANA ASLAN” Focșani funcționează cu :

- 4 săli de clasă, dotate cu pupitre, scaune, table, planse, cuiere, tâmplărie P.V.C cu geam termopan

- 2 săli de demonstraîie dotate conform baremului, calculatoare – planşe – folii

- retroproiectoare, 1 manechin, schelet etc. (conform listei dotarilor in baza careia scoala a fost

autorizată).

- sala de informatică – dotată cu 14 calculatoare.

- 1 sală de farmacie cu mobilier și material adecvată pentru practica farmaceutică

- 1 bibliotecă cu un numar de 786 volume de specialitate, dotată cu calculator

Page 39: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

39

- 1 centrală termică proprie autorizată ISCIR.

- 2 grupuri sanitare ,

- 1 secratariat, dotat cu 2 calculatoare, 1 xerox, 1 multifuncţională.

- 1 cancelarie, dotată cu un calculator.

Calculatoarele, imprimanta şi multifuncţionala sunt legate în serie şi la internet.

Baza materiala a scolii a fost în anul scolar 2016 -2017 imbogatita cu material didactic specific

fiecarui obiect de studiu conform cu programele scolare, cu carti pentru biblioteca.

Toate achizitiile au fost facute cu bani obtinuti din taxa scolara a elevilor.

Respectarea planurilor – cadru în vigoare:

Ordin nr.2713/29.11.2007 -Asistent medicină general

Ordin nr.5042/27.09.2005 Revizuit în 2007 – Asistent medical de farmacie

Resursele financiare inclusiv taxe examene, şcolarizare

Sursele de finantare ale scolii sunt reprezentate de taxele de scolarizare a elevilor dupa cum

urmeaza:

- taxa de inscriere in anul I este de 50 lei /elev

- taxa de scolarizare anuala a fost de 1400 lei

Existenţa autorizaţiei sanitare de funcţionare

Scoala Postliceala “ANA ASLAN” Focsani are autorizatie sanitara de funcţionare emisa de

Direcţia de Sanatate Publica Vrancea.

Documentele de evidenţă şcolară şi secretariat :

- registrele matricole şi de evidenţă ale elevilor sunt inregistrate si completate conform legislatiei in

vigoare, cataloagele elevilor sunt inregistrate si completate conform legislatiei in vigoare,

- Arhiva este intr-o camera cu rafturi, inchisa cu cheie si cu bec de siguranta conform instructiunilor

PSI.

Inventarierea actelor de studii, registrul de evidenţă a actelor de studii elevi, dosarele cadrelor

didactice, conţinut dosare personale cadre didactice, existenţa dosarelor personale elevi etc. sunt in

siguranta inchise in dulapuri.

Activitatea managerială :

Pentru atingerea obiectivelor directorul Scolii Postliceale “ANA ASLAN a efectuat pe

parcursul anului scolar 2016 - 2017 un numar de 9 asistenţe la ore pe discipline/cadre didactice.

Cadrele didactice obtinand calificativul FOARTE BINE.

În colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Anghel Saligny” al judeţului Vrancea

au fost prezentate personalului şcolii şi elevilor, acţiuni de simulare a unui incendiu şi cutremur,

cuprinzând 3 etape: stabilirea planului de acţiune, prin convocarea şedinţei de PSI cu I.S.U Vrancea,

simularea activităţii care a presupus declanşarea alarmei de incendiu şi evacuarea persoanelor şi

Page 40: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

40

protejarea lor precum şi a bunurilor şcolii, şi concluziile exerciţiului.

Implicarea elevilor Şcolii Postliceale “ANA ASLAN,, in activitatea “ZILELE SCOLII

POSTLICEALE “ ANA ASLAN,, Focsani .Aceasta activitate a fost foarte bine organizata de catre

dirigintii de la ambele specializari. Acţiunile au fost popularizate prin intermediul ziarelor ,, Monitorul

de Vrancea,Vrancea Media şi pe facebook şi TV ATLAS .La buna funcţionare a Şcolii Postliceale

“ANA ASLAN” Focşani a contribuit şi colaborarea permanentă cu autorităţile locale Primăria,

Consiliul Judeţean, Inspectoratul Judeţean de Urgenţă Vrancea, Poliţia Locală, Spitalul Judetean de

Urgenţă “Sfantul Pantelimon” Focşani, Spitalul Militar Focşani, Spitale din judet, toate actiunile

finalizandu-se cu procese verbale .

In colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vrancea , Şcoala Postliceală “ ANA

ASLAN” Focşani a participat la programele:

- „Programul de prevenire a delicvenţei juvenile şi a victimizării minorilor”;

- „Programul de prevenire a infracţiunilor comise de violenţă”.

S-a stabilit parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale astfel împreună cu Asociaţia

,,Caravana 07 Alăptarea,, s-a desfăşurat un seminar cu teme de alăptare şi modul de creştere a copilului

0 -3 ani. S -a asigurat informarea mass-mediei asupra realizărilor obţinute de elevii şcolarizaţi în

învăţământul preuniversitar sanitar.

- Elevii şcolii au efectuat activităţi de voluntariat cu ocazia sărbătorilor de iarnă, de Paşti şi de

,,Ziua copilului,, prin acordarea de pachete cu dulciuri şi jucării.

- Cu ocazia zilei de 8 Martie elevii noştri au confecţionat mărţişoare şi felicitări pentru Căminul

de bătrâni DON ORIONE.

- În cadrul ,,Ofertei Educaţionale,, organizată de ISJ Vrancea, CJ.Vrancea,Primăria

Municipiului Focşani, elevii de la Şcoala Postliceală ,,ANA ASLAN,,Focşani au participat cu un

stand dotat cu materiale de promovare.

- În colaborare cu Primăria Municipului Focşani,elevii şcolii noastre au participat in echipe

pentru acordarea ,,Primului Ajutor,, in timpul caniculei in cele 3 puncte stabilite de Primăria Focşani.

- În cadrul săptămânii altfel la sediul şcolii au fost în vizită elevii şi cadrele didactice de la

Şcoala Gimnazială ,,Duiliu Zamfirescu,, unde au fost instruiţi de cadrele didactice pentru acordarea

primului ajutor in arsuri, hemoragii, stop cardio-respirator,traumatisme, iar instruirea practică

făcându-se în curtea şcolii pe o autoutilitară ( ambulanţă ) din cadrul Clinici Expert – Focşani.Elevii

şcolii înpreună cu cadrele didactice s-au deplasat la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni

unde au ţinut cursuri de acordarea primului ajutor.

Progrese școlare înregistrate, comparativ cu anul 2015-2016

- A crescut numărul de elevi in anul şcolar 2016 – 2017

- A scăzut numărul de absente nemotivate.

Page 41: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

41

- Elevii au participat intr-un număr mai mare la acţiunele de voluntariat şi la evenimentele

organizate de şcoală.

Şcoala este orientată spre:

- Consolidarea poziţiei învăţământului postliceal sanitar devenit deja tradiţie în municipiul Focşani şi

în orasele şi comunele din Vrancea.

Şcoala Postliceală ,,ANA ASLAN ” Focşani funcţionează din anul 2014 ,cu următoarele

specializări; asistenţi medicină generală şi asistent medical de farmacie.

Asigurarea pregătirii profesionale de înalta calitate, formarea profilului moral civic al tinerilor,

orientarea spre activitatea de performanţă, implicarea elevilor în întregul proces instructiv-educativ,

stimularea înclinaţiilor şi aptitudinilor sunt doar câteva aspecte de fond din viaţa şcolii. Portretul şcolii

este rezultatul simbiozei elev –profesor, al înţelegerii datoriei de a îmbogăţi palmaresul cunoscut,

recunoscut şi respectat.

PARTENERIATE ŞI COLABORARI

Comunicarea cu mass-media În derularea procesului de instruire un rol important l-a avut relatia

permanenta cu mass-media si audio-vizualul. Colaborarea a fost concretizata prin contracte de

colaborare incheiate cu ziarul « Monitorul de Vrancea», «Vrancea Media»,Ziarul de Vrancea, cu

postul de radio Dada si cu posturile de televiziune ,, TV ATLAS “ situl şcoli şi facebook. Pe toata

perioada anului scolar 2016 -2017 s-au realizat emisiuni despre activităţile scolare - acţiuni de

voluntariat, seminare, excursii tematice, concursuri, participarea la revista editata de Colegiul Sanitar

« Ana Aslan » Braila si oferta educaţională.

Cu fiecare ocazie in care au considerat ca trebuie popularizata o actiune a scolii, o realizare a

elevilor au solicitat corespondentilor acestor ziare sau posturi de radio-TV colaborarea, acestia

raspunzand cu promptitudine.

Parteneriat social

Pentru desfasurarea procesului instructiv-educativ in bune condiţii trebuie sa existe in

permanenţă o colaborare in termeni benefici cu autoritatile locale. In acest sens putem aminti o

permanenta legatura cu Primaria orasului Focsani.

Alte autoritati implicate in viata scolii sunt : Consiliul Judetean Vrancea, Politia Municipala,

Autoritatea de Sanatate Publica Vrancea, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţa « Anghel Saligny »

Vrancea,Căminul de bătrâni Focşani, Căminul DON ORIONE, Comunitatea Evreiască din România,

Crucea Roşie.

Cu toate aceste institutii au derulat proiecte de colaborare specifice scolii fara de care nu ar putea

efectua un proces de instruire complet si complex, conform programelor scolare si a normelor impuse

de Ministerul Educatiei Nationale.

Page 42: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

42

Proiecte :

Se manifestă prin :

- sesiune de comunicari stiintifice.

- referat “Patologia cancerului mamar,doctor Serban Mitu si prof. Tomulescu Draga Elena;

- activitate practica –determinarea factorilor cu actiune nociva asupra mediului inconjurator – actiuni

de colaborare cu Protectia Mediului laboratorul de la CUP;

- acţiuni de voluntariat realizate de elevi de la invatamântul postliceal sanitar in colaborare cu Crucea

Rosie- Filiala Vrancea, Casele de bătrîni din Focsani,Căminul DON ORIONE,Comunitatea Evreiască

din România,, spitalele din judet si Tecuci, Liceele din Focşani, Primăria Municipiului Facşani pe teme

de prim ajutor.

- cursuri de initiere in domeniul prevenirii traficului si consumului ilicit de droguri, prevenirea

dependentelor si reinsertia sociala a dependentilor in colaborare cu Centrul Judetean de prevenire,

Evaluare si Consiliere Antidrog Vrancea conform protocolului incheiat.

- seminar cu tema " Preventia consumului de tutun" conform protocolului incheiat cu Compartimentul

Programe de promovare a Sanatatii si Educatiei pentru sanatate.

- intalniri interactive cu elevii scolii unde a fost dezbatuta tema intitulata

"Prevenirea consumului de tutun , alcool, droguri si distribuite un numar de 50 pliante.

Scoala noastra are incheiat un contract de colaborare pentru organizarea cursurilor de Lb. germana si

Lb. engleză completarea de dosare pentru a se incadra in spitalele din Germania si participarea la un

simpozion organizat de AJOFM Vrancea..

Scoala Postliceala ,,ANA ASLAN” Focşani are incheiat contract cu Primaria municipiului

Focsani si Crucea Rosie Vrancea pentru furnizarea de catre elevii nostrii a serviciilor de instruire si

formare clinica de natura sa asigure toate conditiile necesare in vederea formarii profesionale practice

complete si corecte. In baza acestui contract elevii au participat la Campania de prevenire a accidentelor

in timpul caniculei in municipiul Focsani si a altor actiuni intreprinse de Primaria Municipiului

Focsani.

Taxă școlarizare elevi la învățământul postliceal:

1. Școala Postliceală Ana Aslan - 1400 lei/elev și 50lei/elev taxa de înscriere anul I.

2. Școala Postliceală Sanitară Carol Davila – 1800lei/elev.

3. Școala Postliceală Sanitară V. Alecsandri – 1550 lei/elev

Resurse umane la învățământul postliceal

Toţi directorii au fost numiți de către fondatori, conform Legii Educației Naționale nr.1/2011.

Directorii nu sunt numiți cu concurs și nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea educației

naționale nr.1/2017 cu ultimele modificări și completări.

Încadrarea s-a făcut cu personal didactic:

Page 43: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

43

- 53 din care 18 titulari și 25 suplinitori: 15 cu gradul I, 4 cu gradul didactic II, 6 def și 28 fără grad

didactic.

În învăţământul postliceal particular, pentru anul şcolar 2015 – 2017, au fost înscriși 553 9cu 83

mai puțini față de 2015-2016) elevi, dintre care 93 au fost exmatriculați/abandon.

Unitateaşcolară Nr. catedre/

posturi Din care

Titulari Suplinitori Grd I Grd did II Def Fără grad

Şcoala Carol Davila 13 5 20 5 2 1 17

Şcoala V. Alecsandri 9,14 5 9 7 0 3 4

Școala Ana Aslan 14 8 6 3 2 2 7

Total 36,14 18 35 15 4 6 28

Medicii încadrați nu au modulul psihopedagogic.

Situaţia frecvenţei elevilor la cursuri

Unitatea şcolară Nr. total absenţe Nr.absenţe motivate Nr. absenţe nemotivate Nr absente/elev

Şc. Carol Davila 12053 1151 10902 48

Şc. V. Alecsandri 6642 1079 5563 31

Șc. Ana Aslan 928 357 571 10

Total general 19623 2587 17036 35

Rezultate şcolare

Procentul de promovabilitate la sfârşitul anului şcolar, raportat la numărul de elevi rămași, a

fost de 99,78%, după cum urmează:

Unitatea şcolară Nr. elevi înscrişi

Nr. elevi veniți

Nr. elevi plecați

Nr. elevi promovați

Corigenți Sit.

neîncheiată Nr. elevi

exmatr/abandon

Şc. Carol Davila 251 0 0 216 0 0 35

Şc. V. Alecsandri 210 1 0 167 0 1 43

Șc. Ana Aslan 92 0 2 75 0 0 15

Total 553 1 2 458 0 1 93

Prezenţa elevilor la cursuri a fost în jur de 75% şi a cadrelor didactice 96%.

Rezultate obţinute la examenul de certificare a competenţelor profesionale:

Unitatea şcolară

Specializarea Nr. elevi înscrişi

Nr. elevi prezenţi

Nr. elevi prom

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10 Respi

nși

Şc. Carol Davila AMG 68 68 68 0 3 31 33 1 0

BFKT 15 15 15 0 4 3 7 1 0

Şc. Vasile Alecsandri

As.farmacie 15 15 15 0 1 8 6 0 0

As generalist 23 23 23 0 2 7 11 0 0

Șc. Postliceală „Ana Aslan”

As.farmacie 13 13 13 0 3 6 4 0 0

As.generalist 13 12 12 1 3 5 3 0 0

Total 147 146 146 1 16 60 64 2 0

Proiectul planului de școlarizare la învățământul postliceal pentru anul școlar 2017 – 2018

Unitatea școlară Specializarea Nr. Clase Nr. elevi

Şc. Carol Davila

Asistent medicină generală 6 180

BFKT 1 30

Page 44: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

44

Asistent medical de radiologie 1 30

Şc. V. Alecsandri Asistent medicină generală 3 84

Asistent medical de farmacie 2 56

Asistent ocrotirea persoanelor vîrstnice 1 28

Șc. Ana Aslan Asistent medicină generală 2 30

Asistent medical de farmacie 2 30

Total general 18 468

III.4.3. Învățământul în alternativa step by step

La învățământul în alternativa step by step au funcționat 11 grupe cu 251 preșcolari și 13 clase

cu 374 elevi. În anul școlar 2016 -2017, alterantiva educațională step by step a funcționat în cadrul

școlilor gimnaziale de stat, după cum urmează:

Învăţământ preşcolar

Nr. crt

Unitatea şcolară Nr grupe Nr copii

1 Grădiniţa nr.23 Focşani 7 grupe cu program prelungit 175

2 Grădiniţa nr. 17 Focşani 3 grupe cu program prelungit 56

3 Grădinița nr. Odobești 1 grupe cu program prelungit 20

TOTAL 11 251

Învăţământ primar

Nr. crt.

Unitatea şcolară Clasă

pregătitoare

Nr clase Nr. elevi I II III IV

1 Şcoala cu clasele I – VIII nr. 3 Focşani 1 1 1 1 1 153

2 Şcoala cu clasele I – VIII „Anghel Saligny” Focşani 1 1 1 1 0 121

3 Liceul Pedagogic “Spiru Haret” Focşani 1 1 1 1 0 100

Total 13 374

Toate şcolile au dotarea impusă de alternative educaţională step by step. Activităţile la clase sunt

de bună calitate. Școala nr.3 intrând în reabilitare, elevii au învațat într-un spațiu subdimensionat

(camere de cămin).

Pentru anul şcolar 2017 – 2018, alternativa step by step funcţionează la unităţile şcolare

consemnate în tabelele de mai jos:

Învăţământ preşcolar

Nr. crt.

Unitatea şcolară Nr grupe

1 Grădiniţa nr.23 Focşani 7 grupe cu program prelungit

2 Grădiniţa nr.17 Focşani 3 grupă cu program prelungit

3 Grădinița nr.1 Odobești 2 grupe cu program prelungit

TOTAL 12 GRUPE

Page 45: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

45

Învățământ primar

Nr. crt Unitatea şcolară Clasă pregătitoare

Nr clase

I II III IV

1 Şcoala Gimnazială nr. 3 Focşani 1 1 1 1 1

2 Şcoala Gimnazială „Anghel Saligny” Focşani 0 1 1 1 1

3 Liceul Pedagogic “Spiru Haret” Focşani 1 1 1 1 1

Total – 14 clase 2 3 3 3 3

III.5. RAPORT PROGRAMUL „ŞCOALA ALTFEL”

În etapa actuală a dezvoltării societăţii contemporane, şcolii îi revine rolul de formare a

personalităţii umane, capabile să se integreze plenar în societate, să reacţioneze adecvat la schimbările

ce se produc. Aceasta presupune eficientizarea învăţământului şi transformarea acestuia din beneficiar

pasiv, în agent activ al progresului, care trebuie să pregătească omul corespunzător exigenţelor viitoarei

societăţi.

Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală şi socială, activitatea

educativă şcolară şi extraşcolară are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale,

diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi potenţialul lor. Contextele create de diversele

modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie (proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii tematice

etc) oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi transdisciplinare, exersarea

competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii.

Preocuparea reînnoită pentru activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul

aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în

sistemul de învăţământ. Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară

dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional, în contextul

respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se astfel, o simbioză

lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală.

Demersul educaţiei permanente reaminteşte în acest context că şcoala este cea care construieşte

şi consolidează un set de valori stabile, valori care construiesc conduite favorabile unui stil de viaţă la

care aspirăm. Este dependentă de educaţia formală, pentru că omul are nevoie de o pregătire realizată în

şcoală "pentru a învăţa să înveţe". Obiectivele educaţiei permanente nu pot fi disociate de cele ale

educaţiei realizate în general, de cele ale educaţiei şcolare, în primul rând. Principiul educaţiei

permanente trebuie pus în relaţie directă cu produsul individual şi social.Educaţia permanentă găseşte

orizont de manifestare prin activitatatea educativă, desfăşurată în cadrul programului şcolar, dar şi

extracurricular, care oferă elevilor un set de experienţe sociale necesare şi utile, prin folosirea judicioasă

a timpului lor liber, prin crearea unor oportunităţi în vederea valorificării experienţelor de viaţă ale

elevilor, într-un cadru mai flexibil şi deschis şi prin diversificarea mediilor de învăţare cotidiene.

Page 46: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

46

Excelenţa în educaţie presupune aplicarea modelului diversităţii prin abordarea diferenţiată,

iniţierea de proiecte în care să fie implicaţi elevi, cadre didactice de diferite specialităţi, parteneri

educaţionali, pornind de la părinţi, societatea civilă, media şi comunitate.

Consilierea în cadrul activităţilor nonformale se concretizează prin sprijinirea consilierilor

educativi şi a profesorilor diriginţi în conceperea şi derularea activităţilor educative nonformale, ca

modalităţi esenţiale de implicare a elevilor în societate.

Monitorizarea activităţilor nonformale urmăreşte coerenţa dintre scop, activităţile propuse,

atingerea obiectivelor şi respectarea termelelor activităţilor nonformale.

Evaluarea activităţilor nonformale măsoară eficienţa, competenţa, performanţa, impactul

asupra comunităţii şi scoate în evidenţă importanţa multiplicării experienţelor pozitive înregistrate în

domeniul activităţilor educative nonformale.

Programul național ”Școala altfel” – a fost și este o provocare pentru mulți profesori,

consilieri educativi, elevi, părinți și directori, acesta contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și

abilităților socio – emoționale în rândul elevilor.

În anul școlar 2016 – 2017, programul național ”Școala altfel” s-a desfășurat pe o perioadă de 5

zile lucrătoare, în intervalele următoare:

Pentru învățământul preșcolar și primar:

21 noiembrie 2016 – 2 decembrie 2016;

27 februarie 2017 – 31 martie 2017;

15 mai 2017 – 9 iunie 2017.

Pentru învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal:

17 octombrie 2016 – 2 decembrie 2017;

27 februarie 2017 – 31 martie 2017;

15 mai 2017 – 9 iunie 2017.

Obiectivele urmărite:

- Creşterea relevanţei ofertei de servicii şi programe educţionale oferite de şcoală pentru toate

categoriile de copii, elevi, tineri, adulţi, prin asigurarea unei mai bune corelări cu nevoile locale, cu

diversele situaţiişi probleme ale comunităţilor, cu nevoile şi interesele individuale ale acestora, cu

cerinţele de pe piaţa muncii;

- Introducerea unor modalităţi alternative de abordare a problematicii educaţiei civice: drepturile

omului, globalizare, sănătate, mediul înconjurător, civilizaţieetc.

- Stimularea şi valorizarea creativităţii elevilor - proiectele educative nonformale;

- Motivarea elevilor pentru a participa la viaţaşcoliişi pentru a democratiza procesul educaţional

(implicarea elevilor în propria lor educaţie) indiferent de mediul în care trăiesc şi se dezvoltă ca

personalităţi;

Page 47: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

47

- Stimularea implicării elevilor în rezolvarea problemelor vieţii comunitare, ca viitori factori

decizionali, ca resurse umane capabile să construiască o societate democratică;

- Dezvoltarea unui caracter adaptabil la schimbare având la bază un tip de inteligenţă emoţională

de nivel superior.

Analiza SWOT:

Puncte tari:

- observarea elevilor în alte contexte educaţionale;

- buna colaborare şi realizare de parteneriate educaţionale;

- munca în echipă;

- cadre didactice bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă

profesionale.

- experienţa managerială a cadrelor didactice care lucrează cu diferite categorii de elevi;

- implicarea în activităţi a elevilor şi a cadrelor didactice în atingerea obiectivelor;

- rigurozitatea programului întocmit;

- implicarea în activităţişi a altor instituţii furnizoare de educaţie;

- crearea unui climat educaţional deschis si stimulativ prin relaţiile interpersonale: învăţător -

învăţător, elev-elev, coleg-coleg;

- lecții aplicative (implicarea directă a elevilor în diverse activităţi).

Puncte slabe:

- timp insuficient pentru a se realiza astfel de activităţi;

- reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor părinţi;

- fonduri insuficiente pentru realizarea activităţilorşi pentru a răsplăti rezultatele obţinute de elevi;

- neimplicarea părinţilor suficient în activităţi;

- distanţafaţa de reşedinţa de judeţ si faţa de unele obiective ce pot fi vizitate;

- necesitatea unor fonduri pentru realizarea unor activităţi cu caracter educative;

- situaţia financiară a familiilor unor elevi.

Oportunități:

- dorinţa cadrelor didactice pentru schimburi de experienţăşi pentru acţiuni organizate în

parteneriat;

- amploarea efectelor activităţilor cultural artistice şi sportive;

- creştereacalităţii parteneriatului, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru dezvoltarea

şisusţinerea actului educaţional;

- cunoaşterea elevilor înafara orelor de curs;

- interacţiunea elev-profesor în timpul unul activităţi educative.

Page 48: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

48

Amenințări:

- insuficientă conştientizare a părinţilor elevilor/ şcolarilor privind rolul lor de principal partener

educaţional al şcolii;

- criza de timp a părinţilor, urmată de scăderea interesului faţă de şcoală, conservatorismul;

- multitudinea ofertelor de activităţi duce la suprasolicitare;

- vremea rea care a împiedicat desfăşurarea activităţilor în aer liber;

- insuficientă conştientizare a părinţilor copiilor/elevilor privind rolul lor de principal partener

educaţional al şcolii;

- instabilitatea economică duce la discriminarea unor elevi care n-au resurse materiale pentru a

participa la vizitarea muzeelor, expoziţiilor, excursiilor.

Recomandări, sugestii:

- perioada de desfăşurare a acestor activităţi să fie la latitudinea școlilor

- acordarea de fonduri pentru derularea activităţilor;

- gratuitate pentru elevi pe mijloacele de transport din toată ţara în această săptămână.

Săptămâna „Şcoala Altfel” a fost pregatită la nivelul județului Vrancea prin informări și adrese

trimise de ISJ Vrancea către școli, prin informații postate pe site-ul instituției, materiale prezentate la

consfătuirea și cercurile pedagogice ale consilierilor educativi, propuneri de proiecte și parteneriate,

cursuri de formare, seminarii, informari transmise pe grupul consilierilor educativi.

Pentru buna organizare a programului Şcoala altfel, inspectorul pentru activități extrașcolare a

făcut următoarele recomandări:

- activităţile să corespundă intereselor elevilor;

- selectarea propunerilor elevilor, ale profesorilor, părinţilor, ale reprezentanţilor administraţiei publice

locale, în primul semestru;

- organizarea unor proiecte care NU se pot derula pe durata cursurilor;

- organizarea activităţilor în fiecare zi lucrătoare, cu acoperirea cel puţin a numărului de ore din orarul

obişnuit;

- asigurarea supravegherii elevilor pe toată perioada de derulare a activităţilor;

- înştiinţarea părinţilor privind derularea unei activităţi.

Activitățile cuprinse în planurile de activitate prezentate de către unitățile școlare au acoperit

cele zece domenii de activitate: cultural, artistic, tehnic, ştiinţific, sportiv, cetaţenie democratică şi

responsabilitate socială, educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos, educaţie tehnologică şiprotecţia

mediului, consiliere şi orientare, abilităţi de viaţă.

În ceea ce privește promovarea online a activităților, 96 de unități școlare au contribuit la

realizarea unui site dedicat activităților extrașcolare în particular a săptămânii Școala Altfel pentru o

buna informare și o transparentă comunicare cu părinții și comunitatea locală.

Page 49: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

49

Unitățile de învățământ au fost încurajate să-și promoveze cele mai bune activități, participând

la competiția națională „Școala altfel”, conform adresei nr. 32604/24.05.2017, transmisă către toate

unitățile școlare. În urma jurizării proiectelor intrate în concurs din prisma criteriilor: procent de

participare, rezultate obtinute, sustenabilitate, modalitati de realizare, argumente ale elevilor,

profesorilor, participantilor, marturiilor relevante ale participantilor atasate, a fost desemnat cel mai

bun, proiectul Liceului Teoretic ”Ioan Slavici” Panciu – Educație financiară.

In perioada săptămânii ”Şcoala Altfel”, în judeţul Vrancea s-au desfasurat activităţi cu impact

la nivelul comunităţii locale, în parteneriate cu ONG- uri si institutii locale dintre care amintim pe cele

cu caracter de noutate sau pe cele care au confirmat an de an:

Desfășurarea unor concursuri din cadrul proiectelor: ”Școala Siguranței Tedi”, în colaborare

cu ”Tymbark Maspex România” și ”Let's Do It România!” organizat pe data de 24 septembrie, Ziua

de Curățenie Națională;

Dezbaterea regională privind ”Evaluarea rezultatelor învățării în învățământul preuniversitar”

din cadrul proiectului prezidențial ”ROMÂNIA EDUCATĂ” desfășurată la Universitatea Ovidius din

Constanța;

Conferința de presă ”Persoana seropozitivă, o prioritate locală”, din cadrul proiectului ”Prin

ochii mei”, în sala de conferință a Hotelului Solar;

Trainingul organizat de Colgate – Palmolive România, pentru cadrele didactice din școlile

selectate, în baza protocolului încheiat între I.S.J Vrancea și Crucea Roșie Vrancea;

Ziua Portilor deschise atat la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență cât și la

subunitățile din Adjud, Panciu, Vidra, Soveja. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a organizat

activitati de informare preventiva în cazul situatiilor de urgență în unitătile de învatamant;

M.A.I. a organizat cu elevii din anii terminali, o serie de activitati ce presupun dezvoltarea

gradului de informare a tinerilor cu privire la atitudinea ce trebuie adoptata in relatia cu personalul MAI,

reactia la coruptie, modul de sesizare a faptelor, contribuind la creșterea simțului critic și la

fundamentarea unui comportament integru;

Conferința ”Vreau să fiu antreprenor” – Ateneul Popular;

Campania ”Învăț să aleg, câștig în viitor!” în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare și

Consiliere Antidrog Vrancea își propune conștientizarea tinerilor, în vederea perceperii tutunului,

alcoolului și noilor substanțe psihoactive ca fiind droguri, conștientizarea delincvenței/agresivității ca

parte a comportamentului deviant cu efecte asupra viitorului individului dar și a societății;

Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea a desfășurat un proiect finanțat de Comsia

Europeană prin programul LIFE, ”Implementarea celor mai bune practice pentru conservarea in-situ a

speciei Canis lupus la nivelul Carpaților Orientali – WOLFLIFE”. A fost elaborate și un kit educațional,

care include un film despre lupi, postere, prezentări Power Point și teste pentru verificarea cunoștințelor

Page 50: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

50

elevilor. Aceste materiale au fost distribuite în școli și prelucrate la orele de Consiliere și orientare sau

în cadrul altor activități comune.

“Provocarea #V” ediția a II-a - o conferinţă motivatională şi de orientare în carieră în care

tinerii îşi pot alege modele profesionale pentru viitor şi pot afla informaţii interesante de la lideri ai

diferitelor profesii care le vor dezvălui sincer şi deschis din experienţele lor organizată în data de 13

mai 2017, la Teatrul Municipal Focșani;

Dezbaterea ”Ce faci cu libertatea de a munci?” desfășurată la Ateneul Popular ”Mr. Gh.

Pastia” Focșani, în data de 03.03.2017, organizată de Clubul de jurnalism Tineret în reAcțiune,

eveniment în cadrul căruia s-a dezbătut problematica traficului de ființe umane.

Desfășurarea olimpiadelor școlare pe discipline conform graficelor MEN. S-au calificat 388 de

elevi la olimpiade si concursuri, etape nationale. Au fost obținute 229 de premii și mențiuni la etapa

națonală și 5 premii internaționale.

Ca urmare a modificarii anexei Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3060/2014, cu

Ordinul 3637 din 12 aprilie 2016 privind aprobarea condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor,

expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar, excursiile au fost

aprobate la nivelul unitatilor de învatamant.

Programul național ”Şcoala altfel” s-a concretizat în unităţile şcolare din judeţul Vrancea prin

desfăşurarea unei realizarea unor activitati diverse care au dat posibilitatea elevilor de a participa la

propria învatare si la dezvoltare a abilitatilor necesare pentru un stil de viata sanatos; exersarea lucrului

în echipa, a cooperarii și a competitiei; valorizarea creativitatii pentru dezvoltarea personala și

comunitara, dezvoltarea aptitudinilor artistice, dezvoltarea creativitatii, stimularea imaginatiei,

dezvoltarea competenţelor tehnice, ştiintifice şi artistice artistice.

III.6. RAPORT PROIECTE EDUCAŢIONALE

I. OBIECTIVUL GENERAL: promovarea si dezvoltarea dimensiunii europene în Educație în școlile

din județul Vrancea prin proiectele și programele comunitare

- Realizarea analizei și a diagnozei activității desfășurate în departamentul Proiecte Europene,

- Elaborararea raportului de activitate pentru anul școlar 2016-2017,

- Realizarea analizei de nevoi pentru anul școlar 2017-2018,

- Elaborarea Planului managerial, Planului operational si calendarului de activitati specifice

departamentului Proiecte Europene, pentru anul scolar 2016 -2017,

- Elaborarea procedurilor operationale specific și a celorlalte documente manageriale pentru anul

școlar curent.

II. OBIECTIV GENERAL: Accesibilizarea informațiilor referitoare la Uniunea Europeană și la

oportunități de finanțare prin programe și proiecte. Creșterea capacității de absorbție a fondurilor

Page 51: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

51

europene prin intermediul proiectelor si programelor naționale și transnaționale.

- Constituirea de echipe de lucru pentru scrierea si implementarea proiectelor și programelor la nivelul

unitatilor de invatamant si la nivel de ISJ,

- Relaționarea cu mediul social, cultural și economic specific comunității locale, inițierea, impicarea,

sprijinirea unor proiecte ce au ca scop creșterea gradului de cooperare școală-comunitate locală,

- Acordarea de consultanță privind parteneriatul educațional local, național și internațional, întâlniri de

consiliere a cadrelor didactice care urmează să depună aplicații pentru proiectele Erasmus+,

- Inițierea de proiecte de parteneriat internațional, consiliere și consultanță în contractarea de parteneri

pentru inițierea și derularea proiectelor de parteneriat European de către unitățile școlare din județ.

III. OBIECTIV GENERAL: Obiectivizarea analizei prin folosirea de instrumente de monitorizare și

evaluare adresate beneficiarilor direcți și indirecți ai proiectelor și programelor desfășurate în școli.

- Monitorizarea proiectelor europene Erasmus+ aflate în derulare, conform graficului semestrial

monitorizarea si evaluarea activitatii echipelor de lucru constituite la nivel de ISJ

- Evaluarea activitatii Consiliului Consultativ

- Monitorizarea desfasurarii cercurilor pedagogice si a concursurilor scolare internationale si nationale:

Made for Europe, Scoala Europeana, Tinerii dezbat.

IV. OBIECTIV GENERAL: Exploatarea rezultatelor proiectelor în scopul de a le optimiza valoarea și

a le spori impactul.

- Asigurarea fluxului informaţional.

- Eficientizarea comunicării.

- Atragerea opiniei publice şi a factorilor locali în vederea sprijinirii unităţilor şcolare in derularea

proiectelor.

V. OBIECTIV GENERAL: Creșterea expertizei în management de proiect.

- Participarea la programe de (auto)formare pentru inspectori, directori, cadre didactice, elevi.

PROIECTE EDUCAŢIONALE

În anul şcolar 2016 – 2017 a fost elaborată “Procedura operaţională privind efectuarea

mobilităţilor în străinătate ale personalului angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul

Vrancea în cadrul proiectelor derulate în instituţie”.

În acest mod s-a intrat în legalitate deplasarea cadrelor didactice la instruire în cadrul proiectelor

Erasmus+ derulate în şcoli.

Au fost încheiate parteneriate între I.S.J. Vrancea cu instituţii care au derulat activităţi educative

în şcoli cu participarea direct a elevilor.

În perioada 30.01.2017 – 03.02.2017 s-a derulat verificarea ex-post la faţa locului privind modul

de asigurare a sustenabilităţii pentru proiectele : POSDRU/153/1.1/S/138618 – SMIS 52798 – “Să ne

pregătim pentru BAC! Program innovator de formare a competenţelor cheie pentru promovarea

Page 52: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

52

examenului de bacalaureat” şi POSDRU/153/1.1/S/138175- SMIS 52773 – “Evaluarea naţională –

Inovaţie pentru formarea competenţelor – cheie”.

Proiectele Erasmus+ derulate până în prezent au contribuit foarte mult la îmbunătăţirea

competenţelor ligvistice, a stimei de sine, la dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi antreprenoriat pentru

elevii participanţi , dar şi pentru cadrele didactice.

Prin participarea la aceste proiecte elevii şi cadrele didactice au dobândit o mai bună înţelegere

şi capacitate de reacţie la diversitatea social, cultural şi lingvistică.

Elevii care au participat la proiecte Erasmus+ au devenit motivaţi pentru propria formare

profesională şi au devenit motivaţi pentru îmbunătăţirea propriilor perspective de carieră.

Au fost organizate informari asupra Apelului 2017 Erasmus+ in lunile noiembrie, decembrie

2016 si ianuarie 2017 cu profesorii si directorii de la licee si şcoli gimnaziale din judet;

Au fost organizate actiuni de promovare a programului/transmitere de informatii/acordare de

consultant:

Nr.

crt.

Tipul activitatii

(eventual

titlu/tema)

Data Loc de

desfășurare

Nr. de

participanți

Institutii/organizatii de

provenienta

1 SESIUNE DE

INFORMARE

Erasmus+

30.11.2016 I.S.J. Vrancea 54 Directori si profesori de la

scoli gimnaziale

2 SESIUNE DE

INFORMARE

Erasmus+

14.12.2016 Liceul Tehnologic

“Al. I. Cuza”

Panciu

21 Profesorii de la Liceul

“Ioan Slavici” ;I Liceul

Tehnologic “Al.I.Cuza”

Panciu

3 Acordare de

consultanta

proiecte

Erasmus+

18.01.2017 I.S.J. Vrancea 12 Directori licee

4 Transmitere de

informaţii

22.02.

2017

I.S.J. Vrancea,

sala de şedinţă 25 Unităţile şcolare

gimnaziale din judeţ

5 Transmitere de

informaţii

15.03.2017 Colegiul Tehnic

“Edmond

Nicolau”, Focşani

27 Cadrele didactice din

şcoală

6 Transmitere de

informaţii

11.04.2017 Colegiul Tehnic

“Valeriu D.

Cotea”, Focşani

29 Cadrele didactice din

şcoală

Pentru monitorizare proiectelor Erasmus+ derulate în şcolile din judeţ au fost utilizare metodele:

verificarea "on the spot" (in timpul desfasurarii sau dupa finalizarea activitatilor specifice proiectului),

desk-monitoring, telefonic, prin e-mail.

Nr. crt.

Nume institutie

vizitata

Numarul proiectului si

domeniul vizat (scolar,

VET, educatia adultilor,

tineret, crosssectorial)

Titlul

proiectului Perioada de implemetare

Tipul proiectului

Comenius/LdV/Gr

undtvig/Tineret/Era

smus+ KA1/

Erasmus+ KA2

Data vizitei

1 Liceul

Tehnologic 2016-1-RO01-KA 102-

023130

“Agricultura

ecologica o

septembrie

2016 - Erasmus+ KA1 07.12.2016

Page 53: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

53

Odobeşti alternativa viabila

pentru viitorii

lucratori in

agricultura”

august 2017

2 Colegiul

Economic “M.

Kogălniceanu”

Focşani

2015-1-RO01-KA102-

014629

„Competenţe

europene în

industria

ospitalităţii prin

sistem dual”

2015- 2016,

2016 - 2017 Erasmus+ KA1 15.12.2016

3 Colegiul Tehnic

Auto “Traian

Vuia” Focşani

2015-1-RO01-KA102-

014495

“Profesionişti auto

în Europa”

1.06.2015 -

31.05.2017 KA1/ Erasmus+ 25.05. 2017

4 Colegiul Tehnic

“Gh. Balş”

Adjud

2015-1- RO01-KA102

- 014409

“With a good jobe

into the future

Europe “ (Cu un

job bun in Europa

viitoare)

1.06.2015 -

31.05.2017 KA1/ Erasmus+ 06.06. 2017

5 Colegiul Tehnic

“Gh. Asachi”

Focşani

2016-1-RO01-KA101-

023552

“Dezvoltarea

Colegiului Tehnic

“Gh. Asachi” prin

strategii

inovatoare de

management şi de

predare”

1.06.2016 -

30.11.2017 KA1/ Erasmus+ 13.06. 2017

Au fost organizate cursuri de formare pentru scriere de proiecte/management de proiect/alte

teme relevante pentru program:

Nr.

crt. Titlul cursului Data

Loc de

desfasurare

Nr. de

participanti

Institutii/organizatii

de provenienta

1 “Învăţăm pentru o

viaţă mai bună”

14.03.2017 I.S.J. Vrancea 21 Unităţi şcolare din

judeţ

Vizibilitatea permanentă a activităţilor privind proiectele internaţionale ale liceelor în

mass-media locală, a determinat creşterea numărului de proiecte, la nivelul şcolilor din jud. Vrancea,

câstigate în ultimii ani. Prestigiul şi imaginea pozitivă a liceelor din Focsani, au crescut pe plan local şi

regional. S-a promovat recunoaşterea învăţării non-formale şi informale de către participanţii la

proiect.

Cunoştinţelor dobândite în stagiile de formare au fost folosite în portofoliile disciplinelor din

Aria curriculara Tehnologii, prin diseminarea făcută la nivel regional, în cadrul Târgului Regional al

Firmelor de Exerciţiu, desfăşurat anual de Colegiului Economic „M. Kogalniceanu” din Focşani.

S-a realizat un echilibru între schimbare şi continuitate, între specific şi global, între împlinirea

individuală şi exigenţele de ordin social. Dezvoltarea unor programe de educaţie pentru părinţii tineri,

organizarea unor cursuri de pregătire pentru copiii ce nu pot răspunde cerinţelor programei naţionale şi

celor care au abandonat şcoala, în vederea reintegrării lor şcolare. Organizarea şi dezvoltarea unor

posibilităţi adecvate de petrecere a timpului liber şi odihnă, realizarea sau iniţierea demersurilor

necesare pentru prevenirea abandonului şcolar din motive economice.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea, în colaborare cu Fundaţia Dezvoltare în Europa şi cu

AJOFM Vrancea au avut mai multe întâlniri de lucru pentru elaborarea unui proiect în cadrul

Page 54: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

54

Programului Operaţional Capital Uman 2014 -2020, având ca obiectiv general creşterea participării la

programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non

– universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitive indentificate conformSNC şi

din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în regiunea de dezvoltare Sud – Est, judeţul

Vrancea. De asemenea au fost stabilite toate acţiunile operative din cadrul activităţii de scriere şi

prezentare a proiectului de pe axa 6, Obiectivul specific 6.14. titlul proiectului: SPRINT – Stagii de

PRactică pentru INserţia Tinerilor, cod proiect: 107595.

I.S.J.Vrancea a colaborat cu Delegacion Territorial de Educacion de Granada (Spania)în

vederea participării în calitate de partener în cadrul unui proiect Erasmus+ KA2.

ANPCDEFP a organizat împreună cu I.S.J. Vrancea în perioada 03 -05 . 02 2017 la Colegiul

Tehnic “Gh. Asachi” din Focşani un atelier de scriere de proiecte de Parteneriat strategic din cadrul

programului Erasmus+, domeniul VET. Particparea la atelier a fost gratuită pentru participanţii

selectaţi.

În cadrul Proiectului privind Învăţământul Secundar (Romania Secondary Education Project –

ROSE) se află în derulare la nivel de judeţ în 19 licee declarate eligibile. Liceele au fost repartizate pe 3

runde şi a fost stabilit mărimea Grantului pentru fiecare liceu în parte.

Proiectul privind Învăţământul Secundar are ca principal obiectiv îmbunătăţirea tranziţiei de la

liceu la învăţământul terţiar şi creşterea gradului de retenţie în primul an universitar în instituţiile

finanţate în cadrul proiectului.

III.7. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

III.7.1. ROLUL ȘI ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTULUI MANAGEMENTUL

RESURSELOR UMANE

Compartimentul managementul resurselor umane asigură aplicarea la nivel județean a politicilor

naționale în domeniul resurselor umane și are următoarele atribuții:

a) asigură aplicarea politicilor naționale în domeniul resurselor umane;

b) acordă consiliere și asistenta unităților și instituțiilor de învățământ în gestionarea posturilor

didactice la nivelul unității/consorțiului și în recrutarea și gestionarea resurselor umane;

c) monitorizează activitățile de constituire, de va cantare și de ocupare a posturilor didactice din

unitățile de învățământ;

d) analizează și corectează, în colaborare cu unitățile de învățământ, oferta de posturi

didactice/catedre vacante/rezervate și o avizează;

e) afișează la inspectoratele școlare lista de posturi didactice/catedre cu cel puțin 30 de zile

înaintea declanșării procedurilor de selecție și angajare pe aceste posturi didactice/catedre;

f) monitorizează concursurile pentru ocuparea funcțiilor didactice organizate la nivelul unităților

Page 55: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

55

de învățământ cu personalitate juridica/consorțiilor, conform unei metodologii-cadru elaborate de

Ministerul Educației Naționale, în învățământul preuniversitar de stat și particular;

g) monitorizează repartizarea candidaților pe posturi, în urma concursurilor pentru ocuparea

funcțiilor didactice organizate la nivelul unităților de învățământ cu personalitate juridica/consorțiilor;

h) repartizează pe posturi/catedre vacante cadrele didactice aflate în restrângere de activitate,

conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale,

i) centralizează, la nivel județean, posturile didactice și orele ramase neocupate și le repartizează

conform prevederilor metodologiei în vigoare;

Având în vedere rolul și atribuțiile Compartimentului Managementul Resurselor Umane, în anul

școlar 2016-2017 am asigurat aplicarea politicilor naționale în domeniul resurselor umane, am

acordat consiliere și asistenta unităților și instituțiilor de învățământ în gestionarea posturilor didactice

la nivelul unității și în recrutarea și gestionarea resurselor umane, am monitorizat activitățile de

constituire, de vacantare și de ocupare a posturilor didactice din unitățile de învățământ.

La începutul anului școlar 2016-2017, situația Resurselor umane, (cadre didactice, personal

didactic auxiliar și personal nedidactic) se prezenta conform statisticilor de mai jos:

1. Cadre didactice

a. Situații statistice privind încadrarea – cadre didactice titulare, cadre didactice calificate

angajate pe perioadă determinată, personal didactic fără studii corespunzătoare postului și

pensionari

Numărul posturilor didactice pe tipuri de finanțare:

Posturi finanțate

de consiliile locale

Posturi finanțate de

consiliile județene

Posturi finanțate de

MEN

Număr total posturi

didactice

3498 190 71,25 3759,25

Page 56: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

56

Situația încadrării personalului didactic în sistem în anul școlar 2016-2017

Norme/posturi didactice Total Din care:

Urban Rural

Titulari 2718,25 1563,25 1155

Titulari (plata cu ora) 32 15 17

Cadre didactice calificate, participante la concursurile de

titularizare 2016,2015, 2014, 2013, 2012, 2011, sau 2010 cu

note/medii peste 5(cinci)

768 240 528

Cadre didactice calificate, participante la concursul organizat la

nivel județean / pe parcursul anului școlar cu medii minim 5 (cinci) 128 49 79

Cadre didactice calificate angajate pe perioadă determinată

(încadrate peste norma de bază în regim de plata cu ora) 12 7 5

Personal didactic calificat asociat/pensionat 87 44 43

Cu studii superioare în alt domeniu decât cel corespunzător

postului didactic 7 2 5

Studenți, în curs de calificare 5 0 5

Studii medii 2 0 2

Total 3759,25 1920,25 1839,0

Repartizarea posturilor/catedrelor didactice pentru anul şcolar 2016-2017 s-a realizat în

conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Metodologia-cadru privind mobilitatea

personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2016-2017, aprobată prin

OMENCS 5559/27.10.2015, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza planurilor-cadru în

vigoare, Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și

Page 57: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

57

probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar.

Activitățile privitoare la mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat

la nivelul inspectoratului şcolar au fost coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic,

numită prin decizia inspectorului şcolar general.

2 Personal didactic - auxiliar

Situația normelor/posturilor pentru personalul didactic auxiliar la începutul anului școlar

2016-2017 este ilustrată în tabelul următor:

RESURSE UMANE NORME 2016-2017

Personal didactic

auxiliar

TOTAL

din care De bază

Plata prin

cumul

Plata cu

ora Vacante

505 488,75 3,25 0 13

3. Personal nedidactic

Situația normelor/posturilor pentru personalul nedidactic la începutul anului școlar 2016-2017

este ilustrată în tabelul următor:

RESURSE UMANE NORME 2016-2017

Personal nedidactic

TOTAL

din care De bază

Plata cu

ora Vacante

619,75 601,75 0 18,25

III.7.2. ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN CADRUL

COMPARTIMENTULUI

Analiza SWOT a activității desfășurate în cadrul compartimentului managementul resurselor

umane, în anul școlar 2016-2017, conduce la evidențierea următoarelor aspecte:

Puncte tari:

Creșterea numărului de titulari din sistem, cu 61 de cadre didactice (41 cadre didactice

titularizându-se prin art.253, respectiv 20 cadre didactice titularizate prin repartizare pe

perioada nedeterminată, ca urmare a rezultatelor obținute la examenul de titularizare sesiunea

2017)

Derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic conform metodologiei cadru și a

calendarului, fără disfuncționalități din partea comisiei de mobilitate.

Colaborarea eficientă cu partenerii sociali;

Colaborarea cu instituțiile administrației publice locale și teritoriale;

Încadrarea în numărul de posturi aprobat de MENCȘ.

Page 58: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

58

Puncte slabe:

Fluctuația personalului didactic din mediul rural, ceea ce determină uneori încadrarea cu

dificultate cu personal calificat la anumite discipline/specializări;

Existența unor zone social / economice defavorizate sau izolate unde se înregistrează un număr

relativ mare de cadre didactice necalificate;

Unele disfuncționalități manifestate în organizarea instituțională la nivelul unităților de

învățământ în aplicarea unitară a metodologiilor elaborate de M.E.N.C.Ș;

Nerealizarea unor Consorții școlare pe perioada întregului an școlar, a condus la deplasări lungi

ale cadrelor didactice către unitățile școlare, respectiv către locuință.

Oportunități:

Oferta bogată a Universităților de proiecte și programe pentru dezvoltarea în carieră și pentru

reconversia profesională a cadrelor didactice în vederea obținerii de noi calificări care permit

încadrarea în aceeași unitate școlară pe mai multe discipline; implementarea strategiilor privind

descentralizarea învățământului, asigurarea calității;

Existența unor programe de formare la Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea

atât pentru cadre didactice cât și pentru directorii unităților de învățământ

Buna comunicare pe Forum/Titularizare

Amenințări:

Spor demografic negativ cu implicații în dimensionarea rețelei școlare și încadrării personalului

didactic;

Imposibilitatea încadrării cu personal didactic calificat/titular în unitățile școlare izolate cu

număr mic de elevi

Lipsa informațiilor privind evoluția sigură a pieței muncii, a cererii viitoare de educație;

Scăderea atractivității statutului cadrului didactic în societate ce determină interesul scăzut

manifestat de cadrele didactice pentru examenul de titularizare.

La baza analizei SWOT a stat situațiile statistice privind desfășurarea etapelor de mobilitate

conform Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar

în anul școlar 2017-2018, aprobată prin O.M.E.N.C.S.. nr. 5739/14.11.2016, cu modificările și

completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2017

Page 59: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

59

Activitatea Nr. cadre

didactice

1. Menținerea în funcția didactică ca titular peste vârsta standard de pensionare /

revenirea la post/catedra ca urmare a recunoașterii calității de titular după

împlinirea vârstei de pensionare

Menținerea în funcția didactică ca titular peste vârsta standard de pensionare

141

Revenirea la post/catedra ca urmare a recunoașterii calității de titular după

împlinirea vârstei de pensionare 0

2. Constituirea catedrelor şi încadrarea personalului didactic titular la nivelul unităților de

învățământ și a inspectoratului școlar

privind completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru

personalul didactic titular pe perioadă determinată la nivelul unității de învățământ 155

privind completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru

personalul didactic titular pe perioadă nedeterminată la nivelul unității de

învățământ 20

privind completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru

personalul didactic titular pe perioadă determinată, la nivelul inspectoratului școlar 22

privind completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru

personalul didactic titular pe perioadă nedeterminată, la nivelul inspectoratului

școlar 4

3. Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau

prin restructurarea rețelei școlare

Număr posturi / cadre didactice aflate în restrângere de activitate începând cu

01.09.2017 14

Restrângeri de activitate soluționate prin transfer 14

Restrângeri de activitate soluționate prin detașare în interesul învățământului

pentru nesoluționarea restrângerii de activitate 0

Activitatea Nr. cadre

didactice

4. Pretransferarea personalului didactic titular prin consimțământ între unitățile de

învățământ

soluționarea cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ în ședință

publică; 82

Număr de cadre didactice titulare care s-au pre transferat prin consimțământ scris între

unitățile de învățământ

76

5. Modificarea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată in baza art. 253

din Legea nr.1 / 2011 - Legea educației naționale nr. 1/2011, completată și modificată

Număr total de cadre didactice repartizate ca titulari ai unității de învățământ

începând cu 01.09.2017 41

Număr de cadre didactice, cu gradul didactic cel puțin definitiv anterior anului

2017, repartizate ca titulari ai unității de învățământ începând cu 01.09.2017 35

Număr de cadre didactice care au promovat definitivatul în sesiunea 2017,

repartizate ca titulari ai unității de învățământ începând cu 01.09.2017 6

II. Prelungirea contractului de munca pe perioadă determinată a personalului didactic

calificat pentru anul școlar 2017 – 2018 cf. art. 60 din Metodologie, candidați cu note

/ medii >=7

Număr cadre didactice care au depus cereri la nivelul unității de învățământ

45

Page 60: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

60

Activitatea Nr. cadre

didactice

III. Constituirea centrelor de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a

posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate din învățământ

Număr de centre constituite la nivelul județului Vrancea

Centrul Nr. 1 - Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Focșani 1

IV. Întocmirea şi publicarea listei posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate

din învățământ în vederea organizării concursului:

Număr posturi didactice / catedre declarate în vederea angajării cu contract pe

perioadă nedeterminată, începând cu 01.09.2017 43

Număr posturi didactice / catedre complete declarate vacante în vederea

angajării cu contract pe perioadă determinată, începând cu 01.09.2017 385

Număr posturi didactice / catedre incomplete declarate vacante în vederea

angajării cu contract pe perioadă determinată, începând cu 01.09.2017 612

Număr posturi didactice / catedre rezervate în vederea angajării cu contract pe

perioadă determinată pentru anul școlar 2017 – 2018 108

V. Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor

didactice / catedrelor vacante / rezervate din 12.07.2017:

Număr candidați înscriși

455

Număr candidați validați 454

Număr candidați care au susținut inspecții speciale la clase și / sau probe practice 434

Număr de candidați în drept de a participa la proba scrisă din 12.07.2017 429

Număr de candidați prezenți la proba scrisă din data de 12.07.2017 378

Număr de candidați retrași din motive personale 66

Număr de candidați eliminați pentru tentativă de fraudă pe perioada desfășurării

probei scrise 1

Număr lucrări anulate la nivel județean 0

Număr de lucrări trimise pentru evaluare 311

Activitatea

Nr.

cadre

didactice

Rezultate obținute la concursul din 12.07.2017, înainte de contestații:

Note de 10 1

(0,3)%

Note intre 7 și 9,99 141

(45,2%)

Note între 5 și 6,99 95

(30,5%)

Note între 1 și 4,99 74

(24%)

Contestații depuse 62

(19,9%)

Rezultate finale obținute la concursul din 12.07. 2017, după contestații:

Note de 10 1

(0,3)%

Note intre 7 și 9,99 146

(47%)

Note între 5 și 6,99 99

(32%)

Page 61: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

61

Note între 1 și 4,99 64

(20%)

VI. Repartizarea pe posturi didactice / catedre declarate pentru angajare pe perioadă

nedeterminată şi determinată

Număr de candidați cu note >=7 repartizați pe posturi didactice / catedre declarate

pentru angajare pe perioadă nedeterminată, la nivelul centrului de concurs 23

III.7.3. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI

Am realizat activități de consiliere, monitorizare, conform calendarului mobilității

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018 și a

procedurilor etapelor de mobilitate, conform Metodologiei – cadru aprobată prin ordinul

ministrului educației și cercetării științifice nr. 5739/14.11.2016, după cum urmează:

1. Constituirea comisiei județene de mobilitate a personalului didactic din învățământul

preuniversitar, prin decizia inspectorului școlar general, Decizia nr. 5 din 10.01.2017

2. Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră a personalului didactic

titular conform prevederilor art.19 alin(4)-(6) din Metodologie, pentru cadrele didactice de la Colegiul

Național „Emil Botta” Adjud, Școala Gimnazială „Victor Slăvescu” Cotești, Școala Gimnazială

„Învățător Gheorghe Asanache” Bordești, Școala Gimnazială Nr. 2 Mărășești, Liceul Tehnologic

„Eremia Grigorescu” Mărășești, Total 132 decizii, precum și 3 decizii ca urmare a promovării

definitivatului, 27 ianuarie 2017.

3. Stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de 01

septembrie 2017 și solicită menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2017 -2018, în funcția

didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare la nivelul unităților de învățământ, raportată la data de

01 septembrie 2017, fiind depuse 146 de cereri, 141 fiind aprobate de Consiliile de administrație ale

unităților de învățământ și avizate de Consiliul de administrație al ISJ Vrancea, în data 02 februarie

2017 ( a fost depusă o contestație, de doamna profesor Pruteanu Anișoara, contestație nesoluționată de

Consiliul de administrație al ISJ Vrancea), deciziile fiind emise în data de 08 februarie 2017.

4. Constituirea catedrelor și încadrarea personalului didactic titular, soluționarea cererilor de

întregire/completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul unităților de

învățământ a personalului didactic titular din județul Vrancea, soluționând 13 cereri de întregire,

respectiv 155 de cereri de completare normei didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul

unităților de învățământ, 31 ianuarie 2017, cu emiterea deciziilor în data de 03.03.2017

5. Constituirea catedrelor și încadrarea personalului didactic titular, conform Metodologiei

– cadru, aprobată prin ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 5739/14.11.2016

a) În perioada 27 ianuarie -7 februarie 2017, s-au primit, s-au analizat și avizat proiectele

planurilor de încadrare pentru cele 119 unități cu PJ, Licee, Școli Gimnaziale, Centre Școlare pentru

Page 62: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

62

Educație Inclusivă, Școala postliceală sanitară Hipocrate. Unele proiecte de planuri de încadrare au fost

returnate, corectate și reanalizate spre avizare.

b) În perioada 07-17 februarie 2017, au fost încărcate în aplicația online a catedrelor

vacante/rezervate complete și incomplete, respectiv 1040 posturi, acestea fiind afișate pe situl ISJ pe

data de 22 februarie 2017

6. Completarea normei didactice a titularilor la nivelul unității/ și la nivel județean.

În perioada 23- 27 februarie 2017 s-au primit 49 dosare privind completarea/întregirea normei

didactice, fiind rezolvate 46 de cereri după cum urmează:

a) privind completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic

titular la nivelul unității de învățământ, pe perioadă nedeterminată, 20 cadre didactice, cu consemnare

în ședință publică din 28 februarie 2017

b) privind completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic

titular la nivelul inspectoratului școlar, pe perioadă determinată 22 cadre didactice, în ședință publică

din 28 februarie 2017

c) privind completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic

titular la nivelul inspectoratului școlar, pe perioadă nedeterminată, 4 cadre didactice, în ședință

publică din 28 februarie 2017

d) încărcarea în aplicația online 28 februarie-03 martie 2017

e) emiterea și comunicarea deciziilor de completare a normei didactice. 46 decizii, în data de

03.03.2017

7. Soluționarea restrângerilor de activitate la nivel județean.

a) În perioada 03 martie – 07 martie 2017 au fost depuse 13 dosare din județul Vrancea și unul

din județul Dâmbovița, fiind analizate, punctajul obținut fiind afișat pe 9 martie.

b) În perioada 13-15 martie 2017 a avut loc depunerea cererilor, însoțite de documentele precizate în

acestea, de către cadrele didactice aflate în restrângere de activitate, pentru obținerea acordurilor în vederea

soluționării restrângerii de activitate la unitățile de învățământ, analiza în consiliile de administrație, depunerea

contestațiilor și analiza acestora la nivelul școlilor , respectiv ISJ

c) În data de 22 martie 2017, în ședință publică au fost soluționate 14 cereri,

d) încărcarea în aplicația online 22 martie 2017

e) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare. 14 decizii, 24-31 martie 2017

f) Soluționarea cererilor de pretransfer consimțit între unități.

În perioada 24 martie - 5 mai 2017, s-au desfășurat activitățile:

a) afișarea la inspectoratul școlar a listei cuprinzând toate posturile didactice/catedrele

vacante/rezervate complete și incomplete; 27 martie 2017

Page 63: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

63

b) depunerea cererilor, însoțite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită

pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza consimțământului scris, respectiv pretransfer consimțit între

unitățile de învățământ la inspectoratul școlar; verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia de

mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar și

consilierul juridic al inspectoratului școlar 28-31 martie 2017

c) afișarea la inspectoratul școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar a listelor cu punctajele

cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea

unităților de învățământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer, 04 aprilie

2017

d) înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate, soluționarea contestațiilor în consiliul de

administrație al inspectoratului școlar, 04 -5 aprilie, nu au fost contestații

e) depunerea cererilor, însoțite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită

pretransfer la unitățile de învățământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obținerea

acordului/acordului de principiu pentru pretransfer, precum și la unitățile de învățământ la care sunt titulare

cadre didactice care au depus cereri de pretransfer, pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer;

soluționarea contestațiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ; 4-7

aprilie 2017

f) înregistrarea contestațiilor privind obținerea acordului de principiu pentru pretransfer emis de

unitățile de învățământ, soluționarea contestațiilor în comisia de mobilitate a inspectoratului școlar, 20 -24

aprilie ( au depus contestație profesor pentru învățământul preșcolar Serea Iuliana, profesor limba engleză

Cursaru Ana, profesor istorie – geografie Dănilă Neculai).

Comisia de mobilitate a inspectoratului școlar propunând Consiliului de administrație de la Grădinița

nr. 16, respectiv de la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Focșani, reluarea procedurilor legale conform

metodologiei).

g) soluționarea cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ în ședință publică;

pentru 82 cadre didactice, 25 aprilie 2017

h) încărcarea în aplicația online 25 -28 aprilie 2017

i) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate și afișarea acesteia la sediul

inspectoratului școlar; 03 mai 2017

j) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare, 82 decizii, 30 aprilie 2017

8. Repartizarea, în ședință publică organizată de inspectoratul școlar, pe perioadă nedeterminată,

a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza

prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare:

În perioada 03 mai – 12 mai s-au desfășurat următoarele activități:

a) depunerea și înregistrarea cererilor la inspectoratul școlar 36 de dosare; 3-5 mai 2017

Page 64: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

64

b) verificarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul

preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar și conșilierul juridic al inspectoratului școlar; 05-8

mai 2017

c) repartizarea cadrelor didactice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și

completările ulterioare, în ședință publică organizată de inspectoratul școlar; 36 cadre didactice, 9 mai 2016

d) încărcarea în aplicația online 9 mai 2017

e) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare. 36 decizii, 11-12 mai 2017

9. Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2017-2018,

pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit

cel puțin definitivarea în învățământ în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte) obținute la concursurile

de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2016,

2015, respectiv 2014 și/sau 2013 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar, pentru

finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi, conform prevederilor art. 60 din Metodologie:

În perioada 3 mai 16 mai s-au desfășurat următoarele activități:

a) depunerea și înregistrarea la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic

angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului

individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2017-2018, conform prevederilor art. 60 din

Metodologie; 3-5 mai 2017

b) comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și

cadrelor didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului

individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2016-2017, conform prevederilor art. 60 din

Metodologie; 5 – 9 mai 2017

c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratul școlar, a cadrelor didactice care au primit

acordul/acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe

perioadă determinată în anul școlar 2017-2018, conform prevederilor art. 60 din Metodologie; verificarea

dosarelor și a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia de mobilitate a personalului

didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar.45 de cereri, 10-11 mai

2017

d) încărcarea în aplicația online 11 mai 2017

e) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare. 45 de decizii, 13 mai 2017

10. Ocuparea prin concurs național a posturilor didactice/catedrelor declarate

vacante/rezervate în învățământul preuniversitar:

În perioada 28 aprilie mai 28 iulie s-au desfășurat următoarele activități:

a) înregistrarea, analizarea și soluționarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de

administrație ale unităților de învățământ și transmiterea situației la inspectoratele școlare; 28 aprilie 2017

Page 65: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

65

b) afișarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluționării restrângerilor de

activitate, a soluționării cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, a cererilor de

reîncadrare în anul școlar 2016-2017 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular și care nu

a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2017, a cererilor cadrelor didactice netitulare

care au solicitat repartizarea în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare,

precum și a cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2017-2018,

pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform

prevederilor art. 60 din Metodologie; 11 mai 2017

c) afișarea listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs la

unitățile de învățământ și la inspectoratul școlar; verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile

didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs; 15 mai 2017

d) înregistrarea cererilor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor

didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2017, la inspectoratul școlar –

centrul de concurs Nr.1 Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani; 455 dosare, 16-22 mai 2017

e) verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia județeană de organizare și desfășurare

a concursului și consilierul juridic al inspectoratului școlar; 17- 24 mai 2017

f) validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură

notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului;

neprezentarea la validare a absolvenților din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la

concurs, 23- 29 mai 2017

g) Afișarea listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a

inspecțiilor speciale la clasă; 29 mai 2017,

h) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă; 30 mai -30

iunie 2017

i) încărcarea în aplicația online a notelor de la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale, precum și

notele de la inspecțiile pentru definitivat (pentru candidații care solicită recunoașterea notelor), 04 iulie 2017

j) realizarea adeverințelor pentru profesorii evaluatori la probele practice/orale și inspecțiile la clasa 04

iulie 2017

k) Organizarea și desfășurarea probei scrise, cu realizarea următoarelor activități:

Au fost transmise invitaţii scrise reprezentanţilor sindicatelor recunoscute la nivel naţional pentru a

desemna observatori la concurs.

Au fost transmise adrese scrise la Direcția de sănătate publică, la Jandarmerie/Poliția Locală, la

furnizorii de energie electrică și internet pentru desfășurarea în bune condiții a Probei scrise organizate în data

de 12 iulie la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani

Page 66: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

66

S-au asigurat şi au funcţionat optim mijloacele tehnice necesare: camere video, copiatoare,

calculatoare cu CD-ROM, imprimante laser, conexiune Internet, telefon/ fax, foi de concurs tipizate, hârtie,

toner etc.

În centrul de concurs au fost afișate, la avizier, pe ușile sălilor de concurs, disciplinele la care s-au

susţinut probele de concurs şi tabelele nominale ale candidaţilor repartizaţi în sala respectivă, în ordine

alfabetică.

Accesul candidaţilor în sălile de concurs s-a făcut între orele 08:00-09:00.

Lista nominală a supraveghetorilor a fost aprobată de preşedintele comisiei de concurs, emițându-se

decizie a inspectorului școlar general, cu respectarea prevederilor Metodologiei, eliberându-se adeverințe

individuale.

Preşedintele centrului de concurs a realizat instruirea profesorilor asistenți.

În centrul de concurs, înainte de distribuirea subiectelor profesorii asistenți au instruit candidații

privind prevederile din Metodologie şi modul de desfăşurare a concursului.

Preluarea, multiplicarea şi distribuirea subiectelor în toate sălile de concurs s-a realizat până la

ora 10:00, cu respectarea prevederilor Metodologiei.

S-a verificat corespondența dintre subiectele distribuite în săli cu disciplinele de concurs din sala

respectivă.

S-au respectat: timpul de redactare a probei pentru toţi candidaţii, procedura de preluare a lucrărilor de

către supraveghetori de la candidaţi pe bază de proces-verbal tip şi a lucrărilor de către membrii comisiei, de la

profesorii asistenți, responsabili de sală.

În ziua concursului a fost transmisă la M.E.N. situaţia prezenţei candidaţilor, conform machetelor

existente pe forumul TITULARIZARE.

Comisia de monitorizare a concursului din iulie 2017 a acordat consultanţa necesară pentru asigurarea

condiţiilor necesare organizării şi desfăşurării concursului.

A existat o legătură permanentă între membrii comisiei de monitorizare a concursului și membrii

centrului de concurs.

l) Afișarea rezultatelor la avizierul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, precum și pe site, la

secțiunea Titularizare, 18 iulie 2017

m) Înregistrarea contestațiilor la sediul inspectoratul școlar (s-au depus 62 de cereri pentru recorectarea

lucrărilor scrise, precum și o cerere de motivare a anulării tezei în Centrul de Evaluare – prof. Țopa Daniela)

18-19 iulie 2017

n) Afișarea rezultatelor finale la avizierul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, precum și pe site, la

secțiunea Titularizare, 25 iulie 2017

o) Repartizarea candidaților cu media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 61 alin (8)

pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, la nivelul județului

Page 67: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

67

unde au susținut proba practică sau inspecția la clasă în profilul postului, indiferent de județul unde în care au

susținut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea mediilor de repartizare ( au fost repartizați 23 de

candidați pe cele 43 posturi titularizabile existente la nivelul județului Vrancea), 26 iulie 2017

p) Emiterea deciziilor de repartizare pe post/catedră, 27 iulie 2017

q) Transformarea posturilor didactice/catedrelor pentru angajate pe perioadă nedeterminată rămase

neocupate, în posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă determinată și reactualizarea

listei posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă determinată, 28 iulie 2017.

IV. DOMENIUL CURRICULUM ŞI INSPECŢIE ŞCOLARĂ

IV. 1. INSPECŢIA ŞCOLARĂ

OBIECTIVE GENERALE ALE INSPECȚIEI ȘCOLARE

Monitorizarea şi evaluarea generală a performanţelor unităţilor de învăţământ din judeţul

Vrancea, prin raportare explicită la politicile educaţionale, scopurile şi obiectivele dezirabile propuse

sau la standardele asumate în funcţionare acestora;

Evaluarea instituţională a unităţilor de învăţământ din judeţ, în calitate de furnizori direcţi de

servicii educaţionale;

Evaluarea / controlul, prin inspecţii tematice, a unuia sau mai multor domenii particulare ale

activităţii unităţilor de învăţământ din judeţul Vrancea.

Au fost urmărite, cu precădere, următoarele ţinte:

- coerenţa politicilor educaţionale, consecvenţă cu care sunt aplicate, în principal a activităţii

cadrelor didactice;

- evaluarea competenţelor profesionale/ activităţii profesionale/ ale / a cadrelor didactice;

- calitatea activităţii personalului didactic;

- eficienţa managementului pe fiecare palier de activitate din unităţile de învăţământ;

- competenţele de relaţionare şi de valorificare a oportunităţilor de la nivelul comunităţilor

locale;

- consiliere şi sprijin direct.

IV.1.1. INSPECŢII DE SPECIALITATE

Activitatea de consiliere şi control, desfăşurată în anul şcolar 2016-2017, a avut ca obiectiv

principal asigurarea calităţii procesului de implementare a curriculumului naţional şi local. Astfel, a

fost urmărit gradul de îndeplinire a următoarelor obiective derivate:

- Schimbarea paradigmei educaţionale prin deplasarea accentului de la transmiterea de informaţii

pe formarea de competenţe ;

- Flexibilizarea curriculumului prin promovarea învăţării centrate pe elev;

- Creşterea gradului de implicare a elevului în învăţare prin utilizarea unor strategii didactice

Page 68: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

68

activ- participative;

- Optimizarea strategiilor şi a instrumentelor de evaluare în vederea creşterii ratei de succes

şcolar la disciplina limba şi literatura română;

- Sprijinirea elevilor în vederea atingerii performanţei şcolare la examenele naţionale şi

concursuri.

Activităţile întreprinse în cadrul inspecţiei au fost următoarele:

- asistenţe la ore;

- consiliere individuală;

- verificarea documentelor;

- verificarea caietelor şi a portofoliilor elevilor;

- aplicarea de teste elevilor;

- discuţii cu conducerea şcolii şi cu responsabilul comisiei metodice.

ASPECTE POZITIVE CONSTATATE :

- documentele de proiectare curriculară au fost elaborate conform modelelor recomandate în

ghidurile naţionale şi în concordanţă cu programa şcolară;

- în procesul didactic, strategiile didactice tradiţionale (expozitive, frontale) sunt utilizate

alternativ cu cele moderne (activ-participative, problematizante);

- feedback-ul oferit de evaluarea formativă în lecţie este folosit în scopul adaptării demersului

didactic la nevoile educaţionale ale elevilor;

- integrarea conţinuturilor digitalizate în lecţie se realizează în scopul modernizării procesului

didactic;

- elevii sunt familiarizaţi cu tipologia itemilor şi structura probelor orale şi scrise de la examenele

naţionale prin aplicarea unor instrumente de evaluare similare.

- documentele de proiectare curriculară au fost elaborate conform modelelor recomandate în

ghidurile naţionale şi în concordanţă cu programa şcolară;

- în procesul didactic, strategiile didactice tradiţionale (expozitive, frontale) sunt utilizate

alternativ cu cele moderne (activ-participative, problematizante);

- feedbackul oferit de evaluarea formativă în lecţie este folosit în scopul adaptării demersului

didactic la nevoile educaţionale ale elevilor;

- integrarea conţinuturilor digitalizate în lecţie se realizează în scopul modernizării procesului

didactic;

- proiectarea lecţiilor ca unităţi elementare de învăţare s-a realizat în mod corespunzător

urmărindu- se identificarea competenţelor, resursele educaţionale, strategiile didactice si activităţile de

învăţare, succesiunea secvenţelor de învatare ,dar şi elemente de evaluare .

- în şcolile inspectate s-a constatat realizarea încadrării conform metodologiei, cadrele didactice

Page 69: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

69

au demonstrat că au competenţe psiho-pedagogice care se reflectă în cunoaşterea particularităţilor de

vârstă ale elevilor;

- activităţile didactice au stiluri proprii de conducere, elevii sunt încurajaţi iar dozarea sarcinilor

sunt de multe ori mai mari decât puterea lor de lucru.

- profesorii au documente de planificare la zi şi de bună calitate, în concordanţă cu curriculum-ul

naţional şi local, cu programa şcolară, furnizând activităţi diferenţiate şi strategii de predare care ţin

cont de nivelul la care se află elevii.

- relaţia profesor - elev favorizează dezvoltarea intelectuală, atitudinea pozitivă faţă de actul de

învăţare, asigură comunicarea eficientă, permite identificarea problemelor cu care se confruntă elevii şi

găsirea soluţiilor.

- activităţile desfăşurate în cadrul orelor inspectate sunt centrate pe elev, sunt bine conduse de

către profesori, cuprind teste de verificare şi aplicaţii practice care cer din partea elevilor să dea dovadă

de multă creativitate.

- profesorii sunt implicaţi în proiecte interdisciplinare, educaţionale la nivel local, judeţean şi

naţional.

- s-a remarcat claritate în formularea obiectivelor lecţiilor prezentate şi adecvarea lor la

conţinuturile de învăţare, la nivelul de cunoştinţe al elevilor şi la particularităţile de vârstă.

- competenţele dobândite de elevi sunt la nivele diferite taxonomice, gradul de utilizare a

cunoştinţelor şi a formării competenţelor se înscriu de cele mai multe ori la un nivel acceptabil sau bun.

- atmosfera de lucru la lecţiile asistate a fost una foarte bună.

- comportamentul profesorilor şi al elevilor a fost unul profesional, demonstrat prin faptul că

lecţiile s-au desfăşurat ritmic, bine organizate didactic şi cu metode diverse în evaluare.

- strategiile de învăţare au fost selectate şi adecvate la capacităţile elevilor, iar conţinuturile,

repartizate în secvenţe didactice.

- s-a remarcat realizarea unei evaluări permanente, iniţiale, continue şi finale, a feed-back-ului,

folosirea de diferite forme de evaluare şi asigurarea mecanismelor de reglare a învăţării.

- s-au realizat evaluări scrise ale elevilor la specialitate în cadrul inspecţiilor şi s-au aplicat teste la

inspecţiile curente efectuate în semestrul al II-lea.

- se utilizează materiale didactice diversificate care facilitează învăţarea şi evaluarea.

- la clasele unde învaţă elevi cu deficienţe de auz, comunicarea orală este completată de folosirea

dactilemelor şi a limbajului mimico-gestual. Este creat un climat propice comunicării şi formării unei

atitudini pozitive a elevilor pentru societate, mediu, viaţă.

- cadrele didactice sunt preocupate de dezvoltarea capacităţii de operaţionalizare a cunoştinţelor

majorităţii elevilor.

- în şcolile inspectate s-a constatat că se respectă în totalitate programele revizuite la limbile

Page 70: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

70

străine clasele V - XII.

- dosarele comisiilor metodice reflectă o activitate bogată a profesorilor de limbi romanice,

portofoliile acestora edificatoare unei susţinute activităţi didactice şi extra didactice.

ASPECTE NEGATIVE CONSTATATE :

- documentele de planificare didactică nu au fost întocmite, în toate cazurile, în urma unei lecturi

personalizate şi creative a programei şcolare, ci au un caracter formal;

- realizarea în mică măsură a unor parcursuri didactice individualizate, diferenţiate în funcţie de

nevoile individuale ale elevilor, în special pentru cazurile de copii remigraţi;

- evaluarea, în unele cazuri, vizează mai mult conţinuturile însuşite de către elevi decât

- documentele de planificare didactică nu au fost întocmite de către unele cadre didactice;

- rezistenţa cadrelor didactice la schimbarea paradigmei educaţionale de la transmiterea de

informaţii la formarea de competenţe;

- la disciplinele informatice, Informatică şi TIC, se folosesc manuale neconforme cerinţelor

programei şcolare;

- elevii au un nivel scăzut de pregătire şi nu depun eforturi pentru îmbunătăţirea rezultatelor

şcolare.

- nu se lucreză diferenţiat;

- elevii învaţă mecanic fără capacitatea de a comunica fluent în şcolile din rural;

- în unele şcoli nu se finalizează sarcinile de lucru decât cu ajutorul profesorului.

MĂSURI PROPUSE :

- realizarea mai multor aplicaţii practice utilizând noile tehnologii cu scopul de a-şi dezvolta

deprinderile şi abilităţile de lucru;

- realizarea de fişe de lucru în funcţie de deprinderi şi abilităţi;

- realizarea unor fişe recapitulative pentru elevii interesaţi să progreseze, intensificarea activităţii

practice în laborator;

- antrenarea elevilor în interpretarea corectă a textului citit;

- efectuarea de ore de pregătire pentru elevii care vor susţine competenţele lingvistice şi digitale la

examenul de bacalaureat 2017;

- lucrul diferenţiat;

- comunicarea cu elevii mai retraşi şi mai puţin comunicativi;

- atragerea tuturor elevilor spre activităţile didactice şi extradidactice;

- implicarea profesorilor în activităţi cetăţeneşti şi comunitare.

Pentru stabilirea graficului de inspecţii pentru anul şcolar 2016-2017 s-au luat în considerare

toate aspectele constatate în activitatea de inspecţie şcolară din anii precedenţi, de statisticile

referitoare la rezultatele elevilor la sfârşitul anului şcolar, la examenele finale, la concursurile şi

Page 71: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

71

olimpiadele şcolare, indicatorii de performanţă, nevoile de consiliere ale unităţii şcolare pe

componente precise: management (instituţional sau pe discipline), relaţia cu comunitatea, legislaţie,

nevoi stabilite prin analize anterioare.

IV.1.2. INSPECȚIILE GENERALE INSTITUȚIONALE

Au fost elaborate 15 rapoarte de inspecţie generala instituţională pentru 15 unităţi de învăţământ

(5 din mediul urban si 10 din mediul rural).

S-a constatat ca directorii din unităţile de învăţământ inspectate au organizat si coordonat

corespunzător activităţile şcolare, au competente de proiectare si planificare, iau in calcul resursele,

nevoile educaţionale ale elevilor, riscurile si oportunităţile, stabilesc obiective si direcţii de acţiune

specifice mediului concret, monitorizează activităţile desfăşurate;

Aspecte pozitive constatate Aspecte negative constatate

- actul decizional este în acord cu obiectivele

strategice ale grădiniţei, iar directorul este

preocupat permanent de trasarea şi menţinerea unei

direcţii bune de dezvoltare instituţională, existând

o bună colaborare cu consiliul de administraţie şi

personalul didactic;

- curriculumul este evaluat şi dezvoltat permanent

pentru a răspunde punctual şi eficient tuturor

nevoilor de învăţare identificate în instituţie

-formarea continuă a resurselor umane este o

preocupare permanentă a conducerii unităţiilor;

-preocuparea pentru asigurarea condiţiilor optime

privind baza materială, aspectul sălilor de curs,

asigurarea agentului termic etc.;

-relaţia cu comunitatea locală este excelentă

datorită dialogului permanent dintre instituţii şi

reprezentanţii comunităţii locale;

-există documente specifice unde se consemnează

progresul elevilor, portofolii care conţin fişe de

lucru şi de evaluare care se face ritmic şi obiectiv,

-nu sunt reevaluate periodic disciplinele

opţionale, cu consultarea elevilor şi a părinţilor

acestora şi în concordanţă cu curriculum-ul

naţional.

-nu sunt monitorizate constant activităţile

didactice prin: asistenţe efectuate de director şi

de responsabilul de catedră, consiliere

individuală, interasistenţe în cadrul comisiei

metodice;

-nu sunt proiectate şi realizate demersuri

didactice diferenţiate pentru elevii cu un nivel

mai slab de pregătire;

-nu sunt elaborate programe de pregătire

suplimentară la toate disciplinele la care se

susţin examene naţionale;

.

UNITATI SCOLARE DIN MEDIUL URBAN UNITATI SCOLARE CU PJ DIN

MEDIUL RURAL

Colegiul Tehnic „Gheorghe Bals” Adjud Scoala Gimnazila Popesti

Scoala Gimnazila „ Alexandru Vlahuta ” Focsani Scoala Gimnazila Urechesti

Scoala Gimnazila „ Nicolae Iorga ” Focsani Scoala Gimnazila Cotesti

Gradinita cu program prelungit nr. 1 Scoala Gimnazila Cîrligele

Gradinita cu program prelungit nr. 13 Scoala Gimnazila Tanasoaia

Scoala Gimnazila Corbita-Serbanesti

Scoala Gimnazila Paltin

Scoala Gimnazila Naruja

Scoala Gimnazila Vrincioaia

Page 72: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

72

astfel încât să se poată cunoaşte bine nivelul real de

pregătire;se practică evaluarea iniţială, continuă şi

sumativă.

-resursele financiare sunt utilizate corect şi eficient

pentru dezvoltarea resurselor umane şi materiale;

-la nivelul catredelor şi comisiilor metodice se

respectă obiectivele stabilite în Planul managerial

şi hotărârile Consiliului de administraţie. În acest

sens managerii de la toate nivelurile au un stil de

muncă eficient şi îşi conduc bine echipele; Se

întâlnesc în şedinţe cel puţin o dată pe lună;

-este respectată legislaţia şi regulamentele privind

curricumulul, evaluarea, finanţarea, drepturile

elevilor;

-există proceduri de monitorizare şi evaluare a

modului cum sunt respectate cerinţele legale şi sunt

permanent în atenţia conducerii şcolii;

-legile şi regulamentele sunt expuse la locuri

vizibile şi se constată că personalul cunoaşte aceste

legi şi regulamente;

- cadrele didactice au elaborat documente de

proiectare, evaluare, în concordanţă cu cerinţele

curriculum-ului.

- schemele orare sunt adaptate eficient nevoilor de

învăţare şi în concordanţă cu

curriculum-ul.activităţi extracurricualre

- elevii citesc şi scriu la un nivel corespunzător şi

au deprinderi care îi ajută să lucreze la celelalte

discipline;

- elevii au caiete de notiţe care reflectă parcurgerea

ritmică a conţinuturilor vizate de programele

şcolare la diferite discipline de învăţământ iar la

disciplinele la care le-au fost solicitate.

- planificarea şi proiectarea unităţilor de învăţare au

fost în concordanţă cu nivelul clasei, stilurile de

învăţare ale elevilor şi cunoştinţele lor anterioare.

- activităţile desfăşurate au avut caracter aplicativ

şi au permis exersarea unor competenţe specifice.

Page 73: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

73

IV.1.3. INSPECŢIA DE SPECIALITATE DIN GRAFICUL PERSONAL

Inspecţiile de specialitate s-au desfăşurat conform calendarului întocmit de fiecare inspector, având

ca puncte următoarele aspecte:

Aspecte pozitive constate Aspecte negative constatate Măsuri propuse

Cadrele didactice au demonstrat o

bună pregătire profesională, fiind

preocupate şi de perfecţionarea

continuă,

Planificările şi proiectarea

unităţilor de învăţare au fost în

concordanţă cu nivelurile claselor,

stilurile de învăţare ale elevilor şi

Predarea conţinuturile se face

cu accent asimilarea acestora

nu pe dezvoltarea de

competente;

Nu se utilizează suficient

metode active, centrate pe elev;

Nu se predau integral

conţinuturile de limba română;

Se recomandă profesorilor să

manifeste în continuare acelaşi

interes şi preocupare pentru

activitatea cu

preşcolarii/şcolarii, pentru

atingerea obiectivelor propuse

şi stimularea lor în vederea

dezvoltării în ritmul propriu

NR. CRT Unitate şcolară

Echipa

Calificative

domenii c.d.

asist

Nr.

ore

Nr

teste

Număr calificative acordate

lecţiilor

Număr

calificative

acordate

disciplinei

Nr.

insp

Nr.

met B A S F.B. B A S B A S

1 Şcoala Gimnazială

Popeşti 13 - 7 - - 16 21 9 19 2 - - 11 - -

2 Şcoala Gimnazială

Năruja 10 - 7 - - 11 15 1 9 2 2 4 1 -

3 Şcoala Gimnazială

Corbiţa -Şerbănesti 11 - 6 1 14 23 1 13 1 2 1 8 2 -

4 Şcoala Gimnazială

Tănăsoaia 14 - 5 2 - 18 37 1 31 6 9

5 Şcoala Gimnazială

„Al.Vlahuţă”Focşani 13 - 7 - - 25 38 5 38 - - - 11

6

Şcoala Gimnazială

„N.Iorga”Focşani 13 7 - - 19 31 4 18 1 - - 12 - -

7 Şcoala Gimnazială

Urecheşti 11 - 4 3 - 11 18 2 17 1 - - 8 - -

8 Şcoala Gimnazială

Vrîncioaia 8 - 5 2 - 14 19 3 10 9 - - 4 3 -

9 Şcoala Gimnazială Paltin 11 - 7 - - 16 26 5 21 5 - - 9 2 -

10 Şcoala Gimnazială

Coteşti 8 - 7 - - 19 27 5 26 1 - - 8 - -

11 Grădiniţa nr.13 7 - 7

12 Grădiniţa nr.1 7 - 7

13

Colegiul Tehnic„Gh

Balş”Adjud 9 2 7 - - 32 56 6 51 - - - 12 - -

14 Şcoala Gimnazială

Cîrligele 8 - 7 - - 12 17 - 17 - - - 7 - -

Total: 150 2 97 8 - 207 328 42 26 28 2 3 10 8 -

Page 74: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

74

cunoştinţele lor anterioare;

Activităţile desfăşurate au avut

caracter aplicativ şi au permis

exersarea unor competenţe

specifice;

Informaţiile au fost selectate pe

criterii de esenţialitate,

corelându-se detaliile

informaţionale cu particularităţile

clasei;

Profesorii încearcă să se adapteze

cerinţelor şi exigenţelor politicilor

educaţionale;

În predare, se aplică atât normele

moderne, cât şi tradiţionale,

folosind metode

activ-participative;

Conţinuturile prezentate sunt

corecte din punct de vedere

ştiinţific, sintetizate şi

accesibilizate respectând

particularităţile de vârstă ale

elevilor;

Se încearcă insuflarea în rândul

elevilor a unei atitudini corecte în

ceea ce priveşte toleranţa;

Orele se desfăşoară pe bază de

dialog, elevii fiind parteneri activi

ai profesorilor. Elevii se implică

in rezolvarea sarcinilor de lucru,

colaborează între ei în procesul de

învăţare;

Sunt utilizate mijloace de

învăţământ ce sprijină demersul

explicativ ( p.p.t-uri, fişe,

planşe etc.);

Pe parcursul orelor, noţiunile de

gramatica sunt tratate izolat,

creându-se anumite automatisme,

dar elevii nu sunt încurajaţi sa

folosească aceste noţiuni integrat,

în contexte de comunicare

Nu se motivează elevilor

acordarea notelor;

Nu exista un portofoliu de

învăţare al elevului/al clasei,

care să vină în sprijinul

dezvoltării armonioase a

competenţelor prevăzute de

programele şcolare;

Nu sunt derulate activităţi care

să determine dezvoltarea

competenţei elevilor de a scrie

corect şi de a citi cursiv,

La clasa a VIII-a nu se

utilizează frecvent în activităţile

didactice tipurile de itemi

specifici probelor scrise de la

Examenul de Evaluare;

Proiectarea didactică a

profesorilor itineranţi nu este

realizată în cadrul echipei

multidisciplinare;

Rezistenţa cadrelor didactice la

schimbarea paradigmei

educaţionale de la transmiterea

de informaţii la formarea de

competenţe;

Elevii au un nivel scăzut de

pregătire şi nu depun eforturi

pentru îmbunătăţirea

rezultatelor şcolare;

Nu se lucrează diferenţiat;

Parteneriatul cu familia se

realizează cu dificultate, părinţii

locuind la distanţe mari de şcoli;

Elevii învaţă mecanic fără

capacitatea de a comunica

fluent în şcolile din rural;

În unele şcoli nu se finalizează

sarcinile de lucru decât cu

ajutorul profesorului

Perfecţionarea în specialitate şi

păstrarea devotamentului faţă

de profesia de cadru didactic

Consilierea cadrelor didactice

(mai ales debutanţii), oferind

modele de bună practică prin

activitatea comisiilor metodice,

lecţii deschise, interasistenţe.

Realizarea de portofolii

tematice pentru fiecare

disciplină.

Abordarea diferenţiată a

învăţării prin utilizarea

PIP-urilor, desfăşurarea unor

activităţi extracurriculare care

vizează formarea abilităţilor de

viaţă, implicarea în activităţi în

cadrul SNAC şi de voluntariat.

Organizarea, în parteneriat cu

CCD, a unor cursuri de formare

în domeniul didacticii şi al

specialităţii;

Monitorizarea unităţilor de

învăţământ care au obţinut

rezultate inferioare la

examenele naţionale;

IV.1.4. INSPECŢII TEMATICE

In semestrul I au fost planificate 7 inspecţii tematice din cele 18 săptămâni.

Nr. săpt Repere temporale Tipul de activitate

1. 12 -16.09.2016 Inspecţie şcolară tematică

2. 26 - 30.09.2016 Inspecţie şcolară tematică

3. 29.10 – 4.11 2016 Inspecţie şcolară tematică

4. 14 - 18.11.2016 Inspecţie şcolară tematică

Page 75: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

75

5. 28.11 - 02.12.2016 Inspecţie şcolară tematică

6. 16 - 20.01.2017 Inspecţie şcolară tematică

7. 23 - 27.01.2017 Inspecţie şcolară tematică

In semestrul al II-lea au fost planificate 6 inspectii tematice din cele 18 saptămâni.

Nr. săpt Repere temporale Tipul de activitate

1. 13-17.02.2017 Inspecţie şcolară tematică 2. 20-24.02.2017 Inspecţie şcolară tematică

3. 13-17.03.2017 Inspecţie şcolară tematică

4. 10-14.04.2017 Inspecţie şcolară tematică

5. 01-05.05.2017 Inspecţie şcolară tematică

6. 05-09.06.2017 Inspecţie şcolară tematică

Echipele de inspectori au evaluat capacitatea managerilor unităţilor şcolare de a-şi construi politici

şi strategii adecvate, în funcţie de particularităţile mediului socio-cultural, de a pune în practică

propriile planuri de dezvoltare, de a monitoriza preluarea şi aplicarea acestora de către personalul

didactic, calitatea activităţii didactice şi nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi,

relaţiile elevi - cadre didactice - comunitate. Au fost verificate programul unităților școlare,

documentele școlare, stadiul autorizațiilor ISU, DSP, relațiile școlilor cu comunitățile, instituțiile

locale, activitățile educative etc. Inspecţiile au pus în evidenţă experienţe şi atitudini diverse, reflectând

capacitatea fiecărei şcoli de a aplica reforma învăţământului românesc în contextul specific în care

funcţionează.

IV1.5. INSPECŢII DIN GRAFICUL MINISTERULUI

În anul școlar 2016-2017 nu au fost inspecții coordonate de MEN în județul Vrancea.

IV.2. ACTIVITATEA METODICO - ŞTIINŢIFICĂ ŞI DE PERFECŢIONARE

Activitatea metodico-ştiinţifică şi de formare continuă a profesorilor s-a realizat prin

următoareleactivităţi iniţiate, organizate, conduse sau controlate la nivel judeţean, interşcolar sau al

unităţilor de învăţământ, aplicarea măsurilor de reformă:

1. Activitatea metodico-ştiinţifică şi psihopedagogică din cadrul comisiei metodice / catedrei.

2. Activităţi de formare continuă în cadrul cercului pedagogic conform graficului aprobat.

3. Activităţi de formare continuă prin cursuri de perfecţionare.

Programe acreditate MENCȘ:

- Pro-mediere în organizațiile școlare (acreditat OM 3200/12.03.2014);

- Tehnici de informare și documentare (acreditat OMENCȘ 4600/21.07.2016);

- Predarea-învățarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-acțional (acreditat OM

4600/21.07.2015);

Page 76: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

76

- Program de formare privind dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice pentru

examenul de definitivat și concursul național pentru ocuparea posturilor vacante- PFDT (acreditat

OM- 5990/16.12.2015)

- Modalități de formare a competențelor cheie a preșcolarilor și școlarului mic (acreditat

OMENCȘ 3150/ 30.01.2015);

- Relația școală-părinți-comunitate în învățământul preprimar și primar (acreditat OMENCȘ

3150/ 30.01.2015),

Cursuri avizate MENCȘ:

- Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare;

- Didactica disciplinei- formarrea profesorilor metodiști;

- Formator- derulat în parteneriat cu SC. OLIMP NET.SRL

IV.3. ACTIVITĂŢI SUPLIMENTARE SAU COMPLEMENTARE CU ELEVII

(evaluări, cercuri pe obiecte, olimpiade şcolare, programe de pregătire pentru evaluare naţională şi

bacalaureat etc.):

- Monitorizarea Adunării Generale a Consiliului Județean al Elevilor Vrancea, în cadrul ISJ

Vrancea;

- Participarea și monitorizarea Balului Balurilor, organizat de Consiliul Județean al elevilor;

- Monitorizarea proiectului internațional GROW organizat de către Școala de Valori și AIESEC;

- Monitorizarea proiectelor educaţionale, implementate la nivelul unităţilor de învăţământ din

judeţ;

- Monitorizarea programelor de pregătire suplimentară pentru Examenul de bacalaureat naţional;

- Monitorizarea programelor de pregătire suplimentară pentru Evaluarea Naţională pentru

absolvenţii clasei a VIII-a;

- Monitorizarea simulării pentru Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a;

- Monitorizarea simulării pentru Examenul de bacalaureat naţional;

- Monitorizarea dezvoltării competenţei de lectură a elevilor prin programele dezvoltate de

unităţile de învăţământ;

- Exercitarea atribuţiilor de membru în comisiile judeţene de organizare şi desfăşurare a

examenelor naţionale;

- Monitorizarea examenelor naţionale - Evaluare Naţională (2/4/8) şi Bacalaureat – competenţe

lingvistice, digitale,de comunicare într-o limbă străină.

- Organizarea şi desfăşurarea activităţilor în cadrul sărbătoririi Zilei Culturii Naţionale, în

parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „D. Zamfirescu";

- Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „D.

Page 77: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

77

Zamfirescu", Ateneul Popular „Maior Gh. Pastia", Teatrul Municipal „Maior Gh. Pastia, Casa de

Cultură a Sindicatelor „Leopoldina Bălănuţă";

- Organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare etape judeţene.

IV. 4. CONCURSURI ŞCOLARE

IV.4.1. CONCURSUL NAŢIONAL INFOEDUCAŢIE 2017

În perioada 31 iulie – 6 august 2017 s-a desfășurat la Centrul de Agrement Gălăciuc- Tulnici,

județul Vrancea, în conformitate cu precizările cuprinse în Calendarul concursurilor naționale școlare

finanțate de către M.E.N, în anul școlar 2016-2017, etapa națională a Concursului InfoEducație.

Competiția a fost organizată în conformitate cu următoarele acte normative:

a. Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare

şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în

calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare;

b. Ordinul M.E.C.T. nr.3216/13.02.2008 privind indexarea cuantumurilor premiilor acordate de

către inspectoratele şcolare şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

c. Regulamentul specific privind desfăşurarea concursului Infoeducaţie 25904/08.02.2017.

Desfășurare

Concursul a fost organizat de Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului,

Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Vrancea, Grupul Școlar “Simion Mehedinți ”din Vidra,

Școala Gimnazială “Ion Diaconu ”din Tulnici, Colegiul Național “Unirea” Focșani precum și de

Uniunea Profesorilor de Informatică din România.

Sosirea participanților s-a realizat în ziua de luni, 31 iulie, între orele 1200

și 1900

.

Seara, la ora 21 s-a realizat întâlnirea a profesorilor însoțitori și a membrilor Comisiei Centrale,

respectiv de la 2130

prima ședință tehnică a Comisiei Centrale în plen și apoi pe secțiuni, prilej cu care

s-au aprobat criteriile de evaluare a lucrărilor, programul și locațiile de desfășurare a probelor. De

asemenea, în ședința tehnică pe secțiuni s-a realizat și validarea înscrierilor proiectelor/lucrărilor

stabilindu-se ordinea de intrare în concurs a candidaților, pentru fiecare secțiune.

Festivitatea de deschidere s-a desfășurat în ziua de marți, 1 august, de la ora 1000

, pe platoul

Centrului de agrement Gălăciuc, Tulnici. Au fost prezenti, 157 de participanti din 31 de judete, membrii

comisiilor, reprezentanti MEN, ISJ Vrancea,mass-media.

Program

Ziua Activităţi Participanţi

31 iulie Sosire participanţi. Sedinţe tehnice. Întâlnire pentru cunoaștere

și socializare Tineri, elevi, studenţi,

Profesori, staff, Juriul.

1 august Deschidere eveniment. Elevi si profesori

Page 78: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

78

Instalare lucrări pe calculatoare, amenajare Săli de conferințe,

prezentări online. - Jurizare lucrări 15-19 - Seminarii 20-22 (Bogdan Bocșe, Robert Colca)

coordonatori de grup.

2 august - Jurizare lucrări la toate sectiunile 10-19 - Prezentări multimedia 10-19 - Oracle Academy- prezentare - Conferinţe Răzvan Rughiniș, Răzvan Deaconescu 21-23

Elevi, studenți, invitaţi,

profesori

3 august - Jurizare lucrari 10-12 - Prezentari multimedia 10-12 - Proba OPEN, start ora 15 - Activitati sportive, Excursie 10-13 - Conferinte Valentin Negoiță(12-13), Răzvan Bocu (ora 21), Oracle Academy(15-18) - Seara de socializare, festivă, 19-21

Elevi, studenti, invitati

CISCO și Oracle

Academy

4 august - Jurizare lucrări, bilanț 10-15 - Prezentări multimedia - Activităţi sportive, Excursie - Proba OPEN final ora 15 - Conferinţe Google Day- Ioana Antoche, Google Zurich

10-12, 14-16 Între 19-21 prezentare Răzvan Deaconescu - Foc de tabără 21,30-22.30

Elevi, studenţi, profesori,

invitaţi Google, Cisco,

5 august - Spectacol de tradiție Școala Paltin 10-11 - Premiere ora 11-12 - Gala expoziția lucrărilor de excepţie 10-13 - Activități libere

Elevi, studenţi, profesori,

invitaţi Cisco, Google

Intuitext, MTS, MCSI,

MEN, MCPDS, Presa

6 august Plecare Elevi, profesori

Festivitatea de premiere s-a desfășurat sâmbătă 5 august, începând cu orele 1100

.

Date cu privire la participare a) elevi

Nr.

crt.

Disciplina/

Competiţia Secţiunea/

categoria *) Clasa

Nr. judeţe

participante

Nr.

concurenţi

Nr. premii

acordate

Nr.menţiuni

acordate

1.

INFO

EDU

CA

ŢIA

201

7

MULTIMEDIA 9-12 18 27 3 4 2. PAGINI WEB 9-12 18 31 3 3 3. SOFT EDUCAŢIONAL 9-12 19 39 3 6 4. SOFT UTILITAR 9-12 20 30 3 4 5. ROBOŢI 9-12 20 30 3 4

Total 157 15 21 b) profesori

Nr. crt.

Disciplina/

Competiţia Nr. profesori

însoţitori Nr. membrii

Comisie Centrală

Nr. membrii Comisie de organizare

1. INFOEDUCAŢIA 2017 29 39 6

Page 79: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

79

IV.4.2. LOTUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ

În perioada 4-10 mai, 20 de elevi de liceu şi 12 de gimnaziu au participat la tabăra de pregătire a

lotului de informatică extins de la Focşani care a cuprins un program intensiv de pregătire la Colegiul

„Unirea" pentru liceu şi la Colegiul „Al. I. Cuza" pentru gimnaziu, probe de baraj, o excursie la

Mausoleul de la Mărăşeşti şi în Focşani. Comisia de pregatire şi evaluare a fost formată din 18 cadre

didactice de la universităţi de pestigiu în domeniu şi licee şi colegii de renume din ţară. Evenimentul a

fost organizat de MENCS prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea, în colaborare cu Primăria şi

Consiliul Local Focşani.

IV.4.3. OLIMPIADA NAȚIONALĂ DISCIPLINE TEHNICE - CONSTRUCȚII

În perioada 23-28 aprilie 2017 județul nostru a fost gazda fazei naționale a Olimpiadei la

disciplinele din aria curriculară TEHNOLOGII, domeniul Construcții, instalații și lucrări publice.

Activitățile au fost organizate și coordonate de o comisie constituită la nivelul inspectoratului școlar

județean, fiind desemnate ca și gazde ale evenimentului Colegiul Tehnic ,,Ion Mincu” Focșani, pentru

desfășurarea probelor și activitatea Comisiei Naționale și Colegiul Tehnic ,,Valeriu D. Cotea” Focșani,

pentru activitățile ce țin de cazarea și masa participanților și a profesorilor însoțitori.

Au participat 42 de elevi de la clasele a XI a și a XII a din 25 de județe, susținând două probe de

concurs : o probă scrisă și una practică în domeniul Costrucții , instalații și lucrări publice; subiectele au

fost realizate de către o Comisie națională, format din 16 cadre didactice de specialitate și inspectori

școlari din Dolj, Gorj, București, Bacău, Neamț, Iași, Prahova, Cluj, comisie numită prin Nota MEN

29700/05.04.2017. Ziua dintre cele două probe a fost dedicată activităților recreative, elevii și

profesori însoțitori fiind invitați într-o excursie prin care au avut prilejul să cunoască orașul Focșani și

împrejurimile, obiectivele istorice ale acestora.

Deschiderea oficială a olimpiadei, precum și încheierea, s-au realizat într-un cadru festiv, la

Ateneul Popular ,,Maior Gh. Pastia” Focșani, evenimente la care au participat primarul orașului

Focșani, Cristi Valentin Misăilă, reprezentanți ai ISJ Vrancea, președintele Comisiei Naționale, dl

Laurențiu Rece, decan în cadrul Universității Tehnice de Construcții București, membrii Comisiei

naționale, elevi și cadrele didactice însoțitoare.

Activitatea elevilor a fost răsplătită cu premii și mențiuni ( premiile I, II, III și câte 3 mențiuni

pentru fiecare nivel de studiu) acordate de Ministerul Educației Naționale, suplimentate prin

sponsorizări ( S.C. Vrancart Adjud, S.C. Zanfir S.N.C., S.C. Marco S.R.L. S.C. Balcanic Prod. S.R.L,

Crama Gîrboiu, ș.a.); întreaga activitate s-a derulat și cu sprijinul Primăriei Focșani, Transport Public

Local S.A, Ateneul Popular ,,Maior Gh. Pastia” Focșani, Hotel Vrancea, Liceul de Artă ,,Gh.

Tăttărescu” Focșani.

Page 80: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

80

Comisia Națională a intocmit un Raport final în care a evidențiat foarte buna organizare și

colaborare pe parcursul întregului program al olimpiadei.

IV.4.4. SESIUNEA DE REFERATE ȘTIINȚIFICE LA ISTORIE -LICEU

În perioada 24 – 27 iulie 2017, județul Vrancea a găzduit etapa națională a Sesiunii de referate

și comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal, la disciplina istorie, la care au

participat 69 de elevi din 34 de județe și municipiul București. Comisia județeană a fost

condusă de prof. univ. Călin Felezeu de la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, iar din partea MEN

dl inspector general Doru Dumitrescu.

Organizarea și desfășurarea concursului au fost coordonate de inspectorul școlar pentru

istorie și discipline socio-umane.

Concursul s-a desfășurat în foarte bune condiții la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani,

fapt remarcat și de către membrii comisiei centrale de evaluare a concursului.

IV.4.5. CENTRE DE EXCELENŢĂ

IV.4.5.1 CENTRUL DE EXCELENȚĂ MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

Centrul de pregătire a elevilor de gimnaziu capabili de performanţă la matematică şi

informatică, a funcționat, în anul scolar 2016-2017, pentru al IV-lea an consecutiv prin proiectul

educațional al Inspectoratului Școlar Județean Vrancea nr.10333/4.10.2016.

Activitatea a început în luna octombrie prin formarea colectivului de profesori , revizuirea

programelor de pregătire, planificarea activităților, formarea grupelor VI-VIII, aprobarea proiectului și

regulamentului în Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Vrancea. În perioada

10-30 octombrie s-a desfășurat prima rundă de selecția elevilor de clasa a V-a la nivelul unităților

școlare din județului Vrancea.

Sâmbătă, 5.11.2016, la Școala Gimnaziala “Ștefan cel Mare” a avut loc deschiderea oficială a

Centrului de pregătire al elevilor de gimnaziu capabili de performanță la matematică și informatică, în

prezența Inspectorului Școlar general Dorin Cristea, după carea s-a desfășurat a doua testare a elevilor

de clasa a V-a în vederea constituirii grupelor la informatică și matematică.

Page 81: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

81

În anul şcolar 2016-2017 la cursurile de pregătire s-au desfășurat cu 10 grupe câte 2 la clasa a

V-a și câte o grupă la clasele VI,VII, VIII atât la matematică cât și la informatică la Şcoala Gimnazială

“Ştefan cel Mare” Focșani, Colegiul Naţional “Unirea”, Colegiul Naţional “Al. I.Cuza”, Şcoala

Gimnazială ”Duiliu Zamfirescu” Focșani, Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”, Colegiul “Emil Botta”,

Liceul Pedagogic “Spiru Haret” Focsani, Școala Gimnazială “Ion Basgan”.

Elevii au fost pregătiți de profesorii Pătraşcu Maria, Neşu Liliana, Colin Liliana, Vulpoiu

Genovica, Ţiţu Ion, Purdel Titi, Neacsu Cornelia, Diaconu Dana, Oprea Marilena, Cucu Anca Maria,

Diaconu Mihaela Ionica, Dochioiu Gicuța, Guzu Mariana, Noană Cornel, Oprea Tiberiu, Sirghie

Daniela, Mohonea Marius, Pătrașcu Enache, Slujitoru Florin, Țibrea Laurențiu, Alexandru Petronela,

Ivan Alexandrina, Ariton Maria.

În funcţie de rezultatele obţinute la testările intermediare , elevii au participat la concursurile

de profil pentru a se acomoda cu rigorile competiţiilor şi pentru a câştiga experienţa oferită doar de

condiţiile reale de concurs. La Olimpiada de informatică gimnaziu, finaliștii au fost exclusiv din

Centrul de pregătire a elevilor de gimnaziu capabili de performanţă la matematică şi informatică.

Matematică an școlar 2016-2017

Clasa Elevi înscriși Premiul I Premiul II Premiul III Mențiuni Calif. la

națională Rezultat națională

a V-a 30 1 1 1 27 2 -

a VI-a 23 1 2 2 10 1 Medalie de argint

a VII-a 25 2 1 1 14

2

Premiul I si Medalie de aur Mentiune si Medalie de aur 1 calificat in lotul pentru Olimpiada Balcanica de Matematica- juniori

a VIII-a 12 1 1 2 8 2 -

a IX-a 8 1 1 2 1 1 -

a X-a 5 3 1 1 0 4 2 medalii de bronz

Total 103 9 7 9 60 12 Un premiu I, o mențiune, 2 medalii de aur, una de argint și 2 de bronz

Page 82: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

82

IV.4.5.2. CENTRUL DE EXCELENȚĂ ROBOTICĂ EDUCAȚIONALĂ

In cel de al III-lea an consecutiv Centrul de Excelență Pentru Robotică care funcționează prin

proiectul educațional al Inspectoratului Școlar Județean Vrancea nr.10331/4.10.2016 s-a extins și la

gimnaziu fiind înființată o secțiune de profil la Colegiul Național Unirea, coordonată de prof. Marilena

Oprea. Pentru elevii de liceu au funcționat două grupe : o grupă la Colegiului Tehnic "Edmond

Nicolau" coordonată de prof. Sandel Agachi, și o grupă coordonată de prof. Marilena Oprea, prof.

Neșu Liliana

Elevii au fost pregătiți și au intrat participat la concursuri importante de profil obținând premii

importante.

REZULTATE 2016-2017

WORLD ROBOT OLYMPIAD

Etapa regională

La faza regională a World Robot Olympiad de la Facultatea de Inginerie a Universităţii

„Dunărea de Jos” Galaţi Galaţi, județul Vrancea, prin Centrul de Excelenţă pentru Robotică a obținut:

- Premiul I la categoria Standard a revenit la această fază regională, elevilor Dănuț-Florin Anton

și Cezar-Ștefănel Holban de la Colegiul Economic.

- Premiul al II-lea la categoria Creativitate cu elevii Marian-Cosmin Lupu și Damian Mărășescu

de la Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau”, pregătiți la același Centru de Excelență.

Etapa națională

Premiul I la faza națională, la categoria Standard III, a fost obținut de echipajul format din elevii

Anton Dănuț-Florin și Holban Cezar-Ștefănel de la Colegiul Economic.

Premiul al II-lea, la categoria Creativitate, a fost câștigat de echipajul format din elevii Lupu

Marian Cosmin și Mărășescu Damian, de la Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau”. Ambele echipaje s-au

calificat la faza internațională din Costa Rica.

FIRST TECH CHALLENGE ROMÂNIA

În perioada 24-26 martie, la Sala Polivalentă din București, s-a desfășurat prima ediție a

competiției de robotică BRD FIRST Tech Challenge Romania powered by Vodafone, la care au

paticipat 54 de echipe formate din 800 de liceeni sosiți din 33 de județe.

Competiția este o acțiune cu rol educativ care antrenează elevii din școlile din România,

stimulând atelierele tehnice din cadrul acestora, susținând promovarea tinerilor și dezvoltarea

aptitudinilor aplicative în robotica, prin care copiii de liceu trebuie să proiecteze, să programeze, să

construiască de la zero și să manipuleze roboți de dimensiunea unei cutii (45cm x 45cm). Acești roboți

trebuie să fie capabili să adune, să arunce și să depoziteze bile cu diametrul cuprins între 9.5cm și

53.3cm.

Page 83: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

83

La acest concurs de robotică, considerat cel mai mare eveniment de acest tip din țară, din județul

Vrancea a participat echipa TechnoCats a Colegiului Național Unirea formată din elevii Bogdan

George Alexandru, Tănasă Andrei Ștefan, Arcan Georgiana, Vasii Andra, Vancea Cosmin Răzvan,

Ioniță Cosmin Daniel, Cojocaru Cosmin Alexandru, Murgu Robert, Popa Ștefan, Ifrim Andrei, Bosoiu

Gabriela, Ardeleanu Mihnea coordonați de prof. Marlena Oprea, prof. Neșu Liliana, ing. Roșioru Dan.

INFOEDUCAȚIE

La Concursul Național Infoeducație, la secțiunea roboți s-a obținut premiul al II –lea cu lucrarea

robotul pompier, Daniel Ursu Balaci, Colegiul Național Unirea

TROFEUL INTERNAȚIONAL DE ROBOTICĂ ROBOTOR 2017

La această competiție centrul de excelență Unirea au participat cu 3 echipaje și 5 roboți complet

autonomi, construiți și programați de elevi. S-au obținut următoarele rezultate:

Premiul II la secțiunea FreeStyle seniori

Premiul III la secțiunea Labirint cu pereți, seniori și juniori

CONCURSUL INTEJUDEȚEAN ROBOSMART

Inspectoratul Școlar județean Vrancea a inițiat și organizat în anul școlar 2016-2017 un concurs

regional de robotică pentru gimnaziu , ROBOSMART, la care au participat județele Bacău, Vrancea și

Braila.

Page 84: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

84

IV.4.6. REZULTATE LA OLIMPADELE ȘI CONCURSURILE JUDEȚENE, NAȚIONALE, INTERNAȚIONALE

Nr.

crt. Disciplina

Denumirea

Olimpiadei /

Concursului

Numele și

prenumele

elevului

Unitatea de

învățământ Clasa

Profesor /

profesori coord.

Calificare faza

judeteana

Premiul obtinut

Calificare faza

natională

Premiul

obtinut

Faza

internațională

Premiul

obtinut /

locul

1. Activități

educative și

extrașcolare

Concursul national

”Alege! Este dreptul

tău!”

Brătilă Ioana

Diana

Colegiul

Economic ”Mihail

Kogălniceanu”

XI Dărmănescu

Sonica calificat I

2. Activități

educative și

extrașcolare

Concursul national

”Alege! Este dreptul

tău!”

Clincescu

Andreea

Claudia

Colegiul

Economic ”Mihail

Kogălniceanu”

X Dărmănescu

Sonica calificat II

3. Activități

educative și

extrașcolare

Concursul national

”Educatie rutiera.

Educatie pentru

viata”

Badiu Alexia /

Balan Valentin

Liceul Teoretic

”Duiliu

Zamfirescu”

Odobesti

VII/VI Tătaru Vasile calificat I

4. Activități

educative și

extrașcolare

Concursul national

”Educatie rutiera.

Educatie pentru

viata”

Dumitru Cornel

/ Diaconu

Florin

Colegiul Tehnic

”Edmond

Nicolau” Focșani

XII Vișan Aurel calificat I

5. Activități

educative și

extrașcolare

Concursul Național

”Știu și aplic” Ifrim Ionuț

Colegiul Tehnic

”Edmond

Nicolau” Focșani

IX Tănase

Alexandru calificat I DA

6. Activități

educative și

extrașcolare

Concursul Național

”Știu și aplic”

Neacșa Radu

Teodor

Colegiul Tehnic

”Edmond

Nicolau” Focșani

IX Tănase

Alexandru calificat I DA

7. Activități

educative și

extrașcolare

Concursul Național

”Știu și aplic”

Aga Mihaela

Andrada

Liceul Tehnologic

”Al. I. Cuza”

Panciu

XI

Irimescu

Luminița /

Mocanu

Luminița /

Popa George

calificat I DA

8. Activități

educative și

extrașcolare

Concursul Național

”Știu și aplic”

Iordache

Geanina

Alexandra

Liceul Tehnologic

”Al. I. Cuza”

Panciu

XI

Irimescu

Luminița /

Mocanu

Luminița /

Popa George

calificat I DA

9. Activități

educative și

extrașcolare

Concursul Național

”Știu și aplic” Crăciu Andra

Colegiul Tehnic

”Edmond

Nicolau” Focșani X

Tănase

Alexandru calificat I DA

10.

Activități

educative și

extrașcolare

Concursul Național

”Știu și aplic” Pascaru Alin

Colegiul Tehnic

”Edmond

Nicolau” Focșani X

Tănase

Alexandru calificat I DA

Page 85: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

85

11.

Activități

educative și

extrașcolare

Concursul Național

”Știu și aplic”

Popovici

Maricel

Colegiul Tehnic

Auto ,,Traian

Vuia” Focșani

IX

Balaban

Luminița /

Mihalciuc Iulia/

Crețu Gheorghe,

Dănăilă Dobre

calificat I DA

12.

Activități

educative și

extrașcolare

Concursul Național

”Știu și aplic”

Tămăslăcaru

Nicușor Ginel

Colegiul Tehnic

Auto ,,Traian

Vuia” Focșani

X

Balaban

Luminița /

Mihalciuc Iulia/

Crețu Gheorghe,

Dănăilă Dobre

calificat I DA

13.

Activități

educative și

extrașcolare

Concursul Național

”Știu și aplic” Bădărău Marcel

Colegiul Tehnic

”Edmond

Nicolau” Focșani XI

Tănase

Alexandru calificat I DA

14.

Activități

educative și

extrașcolare

Concursul Național

”Știu și aplic” Vlase Geanina

Colegiul Tehnic

”Edmond

Nicolau” Focșani XI

Tănase

Alexandru calificat I DA

15.

Activități

educative și

extrașcolare

Concursul

European ”Tineri în

Pădurile Europei”

Bîndar Andreea

Liliana / Crivăț

Cosmin /

Zaharia

Nicoleta

Colegiul

Economic ”Mihail

Kogălniceanu”

Lupu Als calificat I DA

16.

Activități

educative și

extrașcolare

Concursul

European ”Tineri în

Pădurile Europei”

Sabău

Alexandra /

Pospaiu

Georgel / Tihi

Florin

Colegiul Național

„Al.I.Cuza”

Focșani

Vlăsceanu

Roxana calificat II

17.

Activități

educative și

extrașcolare

Concursul

European ”Tineri în

Pădurile Europei”

Rotaru Emilian

/ Marian

Răzvan / Gurea

Vlad Nicolae

Colegiul Național

„Al.I.Cuza”

Focșani

Dicu Șerban

Alexandra calificat II

18.

Activități

educative și

extrașcolare

Concursul

European ”Tineri în

Pădurile Europei”

Soare

Alexandra /

Matei Liviu

Daniel / Șerban

Andreea Iuliana

Colegiul Tehnic

”Valeriu D.

Cotea”

Gurău Iulia calificat III

19.

Activități

educative și

extrașcolare

Concursul

European ”Tineri în

Pădurile Europei”

Gheorghiță

Mădălina /

Luca Iuliana /

Cernat Bogdan

Colegiul Tehnic

”Valeriu D.

Cotea”

Dima Viorica calificat III

20.

Activități

educative și

extrașcolare

Concursul

European ”Tineri în

Pădurile Europei”

Drăgulin Dana /

Hîrju Ionelia /

Borchina Elena

Colegiul Tehnic

”Valeriu D.

Cotea”

Coman Nicolae calificat Mențiune

Page 86: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

86

21.

Activități

educative și

extrașcolare

Concursul Național

de creație literară

”Tinere condeie”

Buzenche

Elena

Liceul Tehnologic

”Eremia

Grigorescu”

Mărășești

X Dumitrașcu

Gabriela calificat I DA

22.

Activități

educative și

extrașcolare

Concursul Național

de creație literară

”Tinere condeie”

Maxim Simona

- Veronica

Școala

Gimnazială

Coroteni, Slobozia

Bradului

VIII Ghiorghiță

Luminița calificat II

23.

Activități

educative și

extrașcolare

Concurs Național

”Sanitarii pricepuți”

Crăciun Iustina

/ Fîșic Ioana /

Mărcuță Anissa

/ Trifan

Alexandra /

Visu Teodora

Școala

Gimnazială

”Mareșal Al.

Averescu” Adjud

VI Stratulat

Josekpini calificat I DA Mențiune

24.

Activități

educative și

extrașcolare

Concursul Național

”Prietenii

pompierilor”

Bran Ana Maria

/ Ferariu Denisa

/ Munteanu

Gabriela /

Hoban Laura/

Neagu

Madalina/

Graur Miruna /

Damaschinopol

Melissa /

Moraru

Cerasela /

Pîslaru Alina /

Lemnaru

Camelia

Școala

Gimanzială ”I.

Cîmpineanu”

V-VIII Enache Luciana calificat I

25.

Activități

educative și

extrașcolare

Concursul Național

”Prietenii

pompierilor”

Mălureanu

Cristi, Gherghe

Andrei, Pîslaru

Ionuț /

Scutelnicu

Ionuț / Oltianu

Ciprian /

Catamak

Erman / Feraru

Eser / Nan

Remus /

Negoiță Ștefan

Școala

Gimanzială ”I.

Cîmpineanu”

V-VIII Enache Luciana calificat I

Page 87: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

87

26.

Activități

educative și

extrașcolare

Concursul Național

”Cu viața mea apăr

viața”

Bălăjel Cristi /

Bratu Adrian

Cosmin /

Mereuță Ștefan

Alin / Șchiopu

Nicușor

Școala

Gimnazială

”Alexandru

Vlahuță” Gugești

VI-VII Tătaru Marian calificat I DA V

27. Arte plastice

Concurs National "Vesnicia s-a nascut

la sat!'"

Suraianu

Mihail

Liceul de Arta "

Gh. Tattarescu" IX Dumitru Laura

nu exista

faza jud. DA I

28. Arte plastice

Concurs National "Vesnicia s-a nascut

la sat!'" Simion Cristina

Liceul de Arta "

Gh. Tattarescu" IX Dumitru Laura

nu exista

faza jud. DA II

29. Arte plastice

Concurs National "Vesnicia s-a nascut

la sat!'" Stancu Delia

Liceul de Arta "

Gh. Tattarescu" IX Dumitru Laura

nu exista

faza jud. DA III

30. Arte plastice

Concurs National "Vesnicia s-a nascut

la sat!'" Mustatea Diana

Liceul de Arta "

Gh. Tattarescu" IX Dumitru Laura

nu exista

faza jud. DA Mentiune

31. Biologie Olimpiada de

biologie

Crivăț Adriana

Paula

Școala Gimn.

,,Duiliu

Zamfirescu”

VII Călin Adriana calificat I DA

32. Biologie Olimpiada de

biologie

Tăbăcaru

Robert Gabriel

Colegiul Național

,,Al. I. Cuza” IX Badiu Niculina calificat I DA

33. Biologie Olimpiada de

biologie Țîu Andreia

Colegiul Național

,,Emil Botta” X Mînea Adriana calificat I DA

34. Biologie Olimpiada de

biologie Chiriac Larisa

Colegiul Național

,,Unirea” XI Ciucu Corina calificat I DA

menţiune

MEN

35. Biologie Olimpiada de

biologie Botezatu Mihai

Colegiul Național

,,Unirea” XII Ciucu Corina calificat I DA

menţiune MEN

calificat în

lotul lărgit

pentru faza

internţională

36. Biologie Concursul național

de biologie ,,George

Emil Pade”

Pantea Ionuț

Școala Gimn.

,,Ștefan cel Mare”

Focșani

V Tertelici Silvia calificat I DA

37. Biologie Concursul național

de biologie ,,George

Emil Pade”

Baraghin

Alexandra

Elena

Școala Gimn.

,,Duiliu

Zamfirescu”

Focșani

VI Călin Adriana calificat I DA Premiu

special

38. Chimie

Olimpiada de

chimie

Apreutesei I.

Răzvan Adrian

Școala Gimn. „Ion

Basgan” VIII Nedelcu Cristina calificat I DA

Mențiune specială

39. Chimie Olimpiada de

chimie

Preda C.

Ana-Maria

Colegiul Național

,,Al. I. Cuza” VIII Maiereanu Alina calificat II DA

Mențiune

specială

Page 88: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

88

40. Chimie Olimpiada de

chimie

Stanciu V. Ioan

Claudiu

Colegiul Național

,,Al. I. Cuza” IX Maiereanu Alina calificat I DA

Mențiune

specială

41. Chimie Olimpiada de

chimie

Necula L.

Ana-Maria

Colegiul Național

Unirea X Sîrbu Angela calificat I DA Mențiune

42. Chimie Olimpiada de

chimie

Constantin A.

David

Colegiul Național

Al.I.Cuza XI Pleș Maria calificat I DA

43. Chimie Concursul de

Chimie Petru Poni

Vlăsceanu D.

Ionuț

Alexandru

Colegiul

Economic M.

Kogălniceanu

IX Vîlcu Marilena calificat I DA Mențiune

44. Chimie Concursul de

Chimie Petru Poni

Fifere D. Ionuț

Cristinel

Colegiul

Economic M.

Kogălniceanu

IX Vîlcu Marilena calificat II DA

45. Chimie Concursul de

Chimie Petru Poni

Mereuță E.

Remus Mădălin

Colegiul

Economic M.

Kogălniceanu

X Vîlcu Marilena calificat I DA

46. Chimie Concursul de

Chimie Petru Poni

Roșcan G.

Andreea

Georgiana

Colegiul Tehnic

V.D.Cotea XI Bogeanu Rodica calificat I DA

47. Chimie

Sesiunea de

comunicări știițifice

Chimia-prieten sau

dușman?

Dodoiu T.

Tudor

Colegiul Național

Al.I.Cuza XI Maiereanu Alina calificat I DA

Premiul

III

48. Chimie

Sesiunea de

comunicări știițifice

Chimia-prieten sau

dușman?

Dumitrașcu

Andreea

Colegiul Național

Al.I.Cuza XI Maiereanu Alina calificat I DA

Premiul

III

49. Chimie

Sesiunea de

comunicări știițifice

Chimia-prieten sau

dușman?

Sava Andreea Colegiul Tehnic

Edmond Nicolau X Giurcă Corina calificat II DA Mențiune

50. Chimie

Sesiunea de

comunicări știițifice

Chimia-prieten sau

dușman?

Gheonea

Alexandra

Colegiul Tehnic

Edmond Nicolau X Giurcă Corina calificat II DA Mențiune

51. Chimie Concursul de Chimie

Raluca Rîpan - clasa a

VII-a

Amaricăi

George Lucian

Colegiul Național

Al.I.Cuza VII Maiereanu Alina calificat I DA Mențiune

52. Chimie Concursul de Chimie

Raluca Rîpan - clasa a

VII-a

Topoliceanu

Irina Maria

Colegiul Național

Unirea VII Sîrbu Angela calificat II DA

Mențiune specială

53. Chimie Concursul de Chimie

Raluca Rîpan - clasa a

VII-a

Constantin

Andreea

Colegiul Național

Al.I.Cuza VII Maiereanu Alina calificat III DA

54. Chimie Concursul de Chimie

Raluca Rîpan - clasa a Lățcan Ioan

Școala

Gimnazială Ștefan VII

Ungureanu

Doinița calificat M DA

Page 89: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

89

VII-a cel Mare

55. Chimie Concursul de Chimie

Raluca Rîpan - clasa a

VII-a

Ifrim Florin

Emanuel

Liceul Tehnologic

Al.I.Cuza VII

Georgescu

Mirela calificat M NU

56. Chimie Concursul de Chimie

Raluca Rîpan - clasa a

VII-a

Nedelcu

Tiberiu

Colegiul Național

Al.I.Cuza VII Maiereanu Alina calificat M NU

57. Chimie Olimpiada de

Chimie

Lățcan

Alexandra

Școala

Gimnazială Ștefan

cel Mare

VIII Ungureanu

Doinița calificat III NU

58. Chimie Olimpiada de

Chimie Vaipan Ioana

Școala

Gimnazială Ștefan

cel Mare

VIII Ungureanu

Doinița calificat M

59. Chimie Olimpiada de

Chimie Băcioiu Mihnea

Colegiul Național

Unirea IX

Paraschiv

Lăcrămioara calificat II

60. Chimie Olimpiada de

Chimie Rotaru Mihai

Colegiul Național

Al.I.Cuza IX

Săndulescu

Andreea calificat III

61. Chimie Olimpiada de

Chimie Grosu Viviana

Colegiul Național

Unirea IX

Paraschiv

Lăcrămioara calificat M

62. Chimie Olimpiada de

Chimie

Rădulescu

Adriana

Cristina

Colegiul Național

Unirea X Sîrbu Angela calificat II

63. Chimie Olimpiada de

Chimie Neagu Ștefan

Colegiul Național

Al.I.Cuza X Maiereanu Alina calificat III

64. Chimie Olimpiada de

Chimie Barău Cristina

Colegiul Național

Unirea M Sîrbu Angela calificat M

65. Chimie Olimpiada de

Chimie Preda Andreea

Colegiul Național

Unirea XI

Paraschiv

Lăcrămioara calificat II

66. Chimie Olimpiada de

Chimie

Ilinoiu Ionuț

Gabriel

Colegiul Național

Al.I.Cuza XI Pleș Maria calificat III

67. Chimie Olimpiada de

Chimie Năstase Elena

Colegiul Național

Al.I.Cuza XI Pleș Maria calificat M

68. Chimie Concursul de

Chimie Petru Poni

Rădulescu

Adina

Colegiul Tehnic

Valeriu D. Cotea IX Bogeanu Rodica calificat III

69. Chimie Concursul de

Chimie Petru Poni

Davidoiu

George

Colegiul Economic

M. Kogălniceanu IX Vîlcu Marilena calificat M

70. Chimie Concursul de

Chimie Petru Poni Soare Petruț

Colegiul Tehnic

Ion Mincu X Vîrnă Andreea calificat II

71. Chimie Concursul de

Chimie Petru Poni Chiriță Gabriel

Colegiul Economic

M. Kogălniceanu X Vîlcu Marilena calificat III

72. Chimie Concursul de

Chimie Petru Poni

Mangu Ana

Mihaela

Colegiul Tehnic

Valeriu D. Cotea XI Bogeanu Rodica calificat II

Page 90: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

90

73. Chimie Concursul National

"Stelele Stiintei" Barbu Marian

Liceul de Arta "

Gh. Tattarescu" X Anghel Lavinia DA DA III

74. Chimie Concursul National

"Stelele Stiintei"

Insuratelu

Sabina Maria

Liceul de Arta "

Gh. Tattarescu" VII Anghel Lavinia DA DA Mentiune

75. Chimie Concursul National

"Stelele Stiintei" Tarabuta Elena

Liceul de Arta "

Gh. Tattarescu" VII Anghel Lavinia DA DA Mentiune

76. chimie-fizica

Concursul de fizică și

chimie ”Impuls

Perpetuum” pentru

elevii din mediul rural

Profiroiu

Rafaela

Școala

Gimnazială VI

Profiroiu

Carmen - fizică calificat II da

este în

august

77. chimie-fizica

Concursul de fizică și

chimie ”Impuls

Perpetuum” pentru

elevii din mediul rural

Podoiu Oana

Școala

Gimnazială

„Victor Slăvescu”

VI Răileanu

Valerica - fizică calificat III da

este în

august

78. chimie-fizica

Concursul de fizică și

chimie ”Impuls

Perpetuum” pentru

elevii din mediul rural

Olaru Andreea

Școala

Gimnazială„Prof.

Mihai Sîmbotin”

VI Herțig Ion -

fizică calificat mențiune nu

79. chimie-fizica

Concursul de fizică și

chimie ”Impuls

Perpetuum” pentru

elevii din mediul rural

Vintilă Mihai Școala

Gimnazială VII

Profiroiu Carmen

- fizică, Bosie

Liliana - chimie calificat I da

este în

august

80. chimie-fizica-

biologie

Olimpiada Științe

pentru Juniori

Lățcan

Alexandra

Școala

Gimnazială

„Ștefan cel Mare”

VIII

Soare Grațiela -

fizică; Ungureanu

Doinița -chimie;

Tertelici Silvia -

biologie

calificat III DA este in

august

81. chimie-fizica-

biologie

Olimpiada Științe

pentru Juniori

Stanciu Ioan

Claudiu

Colegiul Național

„Al.I.Cuza” IX

Trestioreanu Livia

- fizică;

Maiereanu Alina

Gigliole-chimie;

Huțanu Mariana -

biologie

calificat mențiune nu

82.

chimie-fizica-

biologie-geog

rafie

Olimpiada

Națională „Științele

Pământului”

Dodoiu Tudor Colegiul Național

Al.I.Cuza Focșani a XI-a

Chimie:

Maiereanu Alina

Biologie:

Huțanu Mariana

Fizica:

Poll Emilia

Geografie:

Dumitrache Ion

calificat I DA Diplomă

de

onoare

83.

chimie-fizica-

biologie-geog

rafie

Olimpiada

Națională „Științele

Pământului”

Frunză Ștefania Colegiul Național

Unirea Focșani a XI-a

Chimie:Paraschiv

Lăcrămioara

Biologie:

Ciucu Corina

Fizica:

Dumbravă Lidia

Geografie:Drago

calificat II DA Nu

Page 91: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

91

mir Octavian

84.

chimie-fizica-

biologie-geog

rafie

Olimpiada

Națională „Științele

Pământului”

Pavel Iosif Colegiul Național

Unirea Focșani

a

XII-a

Chimie:Sîrbu

Angela

Biologie:Ciucu

Corina

Fizica:Grigoriu

Liliana

Geografie:Pecetes

cu Mariana

calificat III DA Nu

85.

chimie-fizica-

biologie-geog

rafie

Olimpiada

Națională „Științele

Pământului”

Sandu Indra Colegiul Național

Al.I.Cuza Focșani a XI-a

Chimie:Pleș

Maria

Biologie:

Huțanu Mariana

Fizica:Gogancea

Tudor

Geografie:

Diac Loredana

calificat Mențiune

86.

chimie-fizica-

biologie-geog

rafie

Olimpiada

Națională „Științele

Pământului”

Paise Ionescu

Mălina

Colegiul Național

Al.I.Cuza Focșani a X-a

Chimie:

Maiereanu Alina

Biologie:Huțanu

Mariana

Fizica:Poll Emilia

Geografie:

Diac Loredana

calificat Mențiune

87. Cultură civică Concursul National

„Democratie și

tolerantă” Neculai Denisa

Școala

Gimnazială Suraia IV Sandu Camelia calificat I Da

88. Cultură civică Concursul National

„Democratie și

tolerantă” Bacău Andreea

Școala

Gimnazială Suraia VII Sandu Camelia calificat I Da

89. Cultură civică Concursul National

„Democratie și

tolerantă”

Dimofte

Bogdan

Școala

Gimnazială Suraia VII Sandu Camelia calificat I Da

90. Cultură și

civilizație

Concursul „Cultură și

civilizație în

România“

Țugui

Lăcrămioara

Colegiul Tehnic

„Gheorghe

Asachi“

XI Plopeanu Nina calificat I Da Mențiune

91. Cultură și

civilizație

Concursul „Cultură și

civilizație în

România“ Iliescu Cătălina

Colegiul Tehnic

„Gheorghe

Asachi“

XI Plopeanu Nina calificat I Da Mențiune

92. Cultură și

civilizație

Concursul „Cultură și

civilizație în

România“ Dumitriu Maria

Colegiul Tehnic

„Gheorghe

Asachi“

XI Plopeanu Nina calificat I Da Mențiune

Page 92: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

92

93. Educatie

fizica si sport

Olimpiada nationala

a sportului scolar -

fotbal baieti

Șc. Gimn.

„A.Saligny

Șc.Gimn

.„A.Saligny” I-IV Lazăr Mircea calificat I

94. Educatie

fizica si sport

Olimpiada nationala

a sportului scolar -

fotbal fete

Șc. Gimn.

Pufești Șc.Gimn.Pufești I-IV Lovin Adrian calificat I

95. Educatie

fizica si sport

Olimpiada

Națională a

Sportului Școlar-

rugby

Șc. Gimn.

Coroteni

Șc. Gimn.

Coroteni I-IV

Toader Botan

Liliana calificat I

96. Educatie

fizica si sport

Olimpiada

Națională a

Sportului Școlar-

minihandbal mixt

Șc. Gimn. „D.

Zamfirescu

Șc. Gimn. „D.

Zamfirescu” I-IV Brumaru Mioara calificat I

97. Educatie

fizica si sport

Olimpiada

Națională a

Sportului Școlar-

fotbal băieți

Col. Econ.

„M,.Kogălnicea

nu

Col. Econ.

„M. Kogălniceanu IX-XII Eufrosie Florin calificat I

98. Educatie

fizica si sport

Olimpiada

Naţională a

Sportului Şcolar-

handbal băieţi

C.N.E.Botta C.N. E.Botta IX-XII Dumitru Emil calificat I DA Mențiune

99. Educatie

fizica si sport

Olimpiada

Naţională a

Sportului Şcolar-

handbal fete

Lic.

Tehn.Al.I.Cuza

Lic.

Tehn."Al.I.Cuza" IX-XII Savin Adrian calificat I

100. Educatie

fizica si sport

Olimpiada Naţonală

a Sportului Şcolar-

baschet fete

C.N."Al. I.

Cuza" C.N."Al.I.Cuza" IX-XII Grigoriu Ioan calificat I

101. Educatie

fizica si sport

Olimpiada

Naţională a

Sportului Şcolar-

rugby

LPS Focşani LPS Focşani IX-XII Păun Romeo calificat I

102. Educatie

fizica si sport

Olimpiada

Naţională a

Sportului Şcolar-

volei băieţi

C.Econ."M.Ko

gălniceanu"

C.Econ.

"M.Kogălniceanu

"

IX-XII Eufrosie Florin calificat I

103. Educatie

fizica si sport

Olimpiada

Naţională a

Sportului Şcolar-

volei fete

C.Econ."M.Ko

gălniceanu"

C.Econ.

"M.Kogălniceanu

"

IX-XII Eufrosie Florin calificat I

104. Educatie

fizica si sport

Olimpiada

Națională a

Bîrsan Ilie,

Grigore C.N."E.Botta” IX-XII Pionescu Cătălin calificat I DA Mențiune

Page 93: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

93

Sportului Școlar-

pentatlon băieți

Alexandru,

Albu George,

Padină Petrică

105. Educatie

fizica si sport

Olimpiada

Gimnaziilor-fotbal

băieţi

Șc. Gimn.

Pufești Şc. Gimn. Pufeşti V-VIII Lovin Adrian calificat I

106. Educatie

fizica si sport

Olimpiada

Gimnaziilor-fotbal

fete

ŞC. Gimn.

Bordeşti

Şc. Gimn.

Bordeşti V-VIII Şelaru Aurel calificat I

107. Educatie

fizica si sport

Olimpiada

Gimnaziilor-

handbal băieţi

LPS Focşani LPS Focşani V-VIII Tucan Lucian calificat I DA I

108. Educatie

fizica si sport

Olimpiada

Gimnaziilor-

handbal fete

Şc. Gimn.

Suraia Şc. Gimn. Suraia V-VIII Broş Corneliu calificat I

109. Educatie

fizica si sport

Olimpiada

Gimnaziilor

-baschet băieţi

LPS Focşani LPS Focşani V-VIII Mihai Petruţ calificat I DA Mențiune

110. Educatie

fizica si sport

Olimpiada

Gimnaziilor -volei

fete

Şc.

Gimn.Goleşti Sc. Gimn. Goleşti V-VIII Drăgan Florin calificat I

111. Educatie

fizica si sport

Olimpiada

Gimnaziilor-oină

băieţi

Şc. Gimn.

Tâmboieşti

Şc. Gimn.

Tîmboieşti V-VIII Gavrilescu Ana calificat I

112. Educatie

fizica si sport

Olimpiada

Gimnaziilor-rugby

ŞC. Gimn.

Bordeşti Şc. Gimn.Bordeşti

V-VIII Şelaru Aurel calificat I

113. Educatie

fizica si sport

Olimpiada

Gimnaziilor-

tetratlon

Șc. Gimn.

„Principele

Radu”

Șc.Gimn.„Princip

ele Radu” V-VIII

Tudose Alin calificat I

114. Educatie

fizica si sport

Olimpiada

Gimnaziilor-

badminton

Şc.Gimn.

"A.Saligny"

Şc.Gimn.

"A.Saligny" V-VIII Zaharia Marius calificat I

115. Educatie

fizica si sport

Olimpiada

Gimnaziilor-şah

Şc.Gimn."Al.

Vlahuţă"

Şc.Gimn"Al.

Vlahuţă" V-VIII Ene Petrică calificat I

116. Educatie

fizica si sport

Olimpiada

Gimnaziilor-tenis

de masă

Şc. Gimn.

Tîmboieşti

Şc. Gimn.

Tîmboieşti V-VIII GAvrilescu Ana calificat I

117. Educatie

fizica si sport

Olimpiada

Gimnaziilor- oină

fete

Şc. Gimn.

Tîmboieşti

Şc. Gimn.

Tîmboieşti V-VIII GAvrilescu Ana calificat I

118. Educatie

fizica si sport

Olimpiada

Naţională a

Sportului Şcolar-

LPS Focşani LPS Focşani IX-XII Batog Marius calificat I DA Mențiune

Page 94: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

94

cros

119. Educatie

fizica si sport

Olimpiada

Naţională a

Sportului Şcolar-

tenis de masă

Buică Eduard C.T.Auto"Traian

Vuia" IX-XII Manole Dan calificat I DA Mențiune

120. Educație

fizica și sport

Olimpiada

Națională a

Sportului Școlar-

șah

Vasiliu Cosmin C.N. „Unirea” IX Grosu Carmen Focșani I calificat Mențiune

121. Educație

fizica și sport

Olimpiada

Națională a

Sportului Școlar-

Șah

Banciu

Anamaria C.N.”Unirea IX-XII Grosu Carmen calificat DA

122. Educație

fizică și sport

Olimpiada

Națională a

Sportului Școlar-

tenis de masă

Șerban Elena C.N. „Unirea” XI Grosu Carmen calificat I calificat Mentiune

123. Educație

fizică și sport

Olimpiada

Națională a

Sportului Școlar-

pentatlon fete

Colegiul

Economic„M.K

ogălniceanu”

C. Economic

M.Kogălniceanu IX-XII Eufrosie Florin calificat I

124. Educatie

plastica

Concursul Naţional

pentru Elevii cu

Deficienţe de auz

Gîscă Federica CSEI ,,Elena

Doamna” VIII Bîrsă Cristina calificat I DA III

125. Fizică Olimpiada

Națională de fizică

Gherghel

Ștefan

Colegiul Național

„Unirea” Focșani a VI-a Dumbravă Lidia calificat I DA

Medalie

de bronz

126. Fizică Olimpiada

Națională de fizică Vidrașc Sabin

Colegiul Național

„Unirea” Focșani a VI-a Dumbravă Lidia calificat II DA

127. Fizică Olimpiada

Națională de fizică

Stoian A.D.

Andrei

Alexandru

Școala Gimn.

„Duiliu

Zamfirescu”

Focșani

a VI-a Moraru Petrică calificat III DA Diplomă

de

onoare

128. Fizică Olimpiada

Națională de fizică

Anton E. V.

Rareș

Alexandru

Școala Gimn.

„Duiliu

Zamfirescu”

Focșani

a VI-a Moraru Petrică calificat Mențiune

129. Fizică Olimpiada

Națională de fizică

Modrogeanu

Denisa

Școala Gimn.

„Anghel Saligny”

Focșani

a VI-a Dumbravă Lidia calificat Mențiune

Page 95: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

95

130. Fizică Olimpiada

Națională de fizică Nicolae Ionuț

Colegiul Național

„Al.I.Cuza”

Focșani

a VI-a Gogancea Tudor calificat Mențiune

131. Fizică Olimpiada

Națională de fizică

Prodan Paul

Cristian

Colegiul Național

„Al.I.Cuza”

Focșani

a VI-a Gogancea Tudor calificat Mențiune

132. Fizică Olimpiada

Națională de fizică Săcrieru Andrei

Şcoala Gimn.

“Ştefan Cel

Mare”- Focşani

a VI-a Soare Grațiela calificat Mențiune

133. Fizică Olimpiada

Națională de fizică Gogonea Luca

Liceul Pedagogic

„Spiru Haret”

Focșani

a VI-a Simion Natașa calificat Mențiune

134. Fizică Olimpiada

Națională de fizică

Pințoiu Ana

Stefania

Colegiul Național

„Al.I.Cuza”

Focșani

a VI-a Gogancea Tudor calificat Mențiune

135. Fizică Olimpiada

Națională de fizică

Vulpe Cezar

Andrei

Colegiul Național

„Unirea” Focșani

a

VII-a Dumitriu Mirela calificat I DA

Diplomă

de

onoare

136. Fizică Olimpiada

Națională de fizică Lavric Teodor

Colegiul Național

„Unirea” Focșani

a

VII-a Dumitriu Mirela calificat II

137. Fizică Olimpiada

Națională de fizică Ciontu Alice

Colegiul Național

„Al.I.Cuza”

Focșani

a

VIII-a Gogancea Tudor calificat I DA

138. Fizică Olimpiada

Națională de fizică

Micu

Alexandru

Colegiul Național

„Unirea” Focșani a IX-a Bodaș Sorin calificat I DA

Medalie

de bronz

139. Fizică Olimpiada

Națională de fizică

Rogozan

Mădălina

Colegiul Național

„Al.I.Cuza”

Focșani

a IX-a Poll Emilia calificat II DA

140. Fizică Olimpiada

Națională de fizică

Grădinescu

Anna

Colegiul Național

„Al.I.Cuza”

Focșani

a IX-a Poll Emilia calificat III

141. Fizică Olimpiada

Națională de fizică Grosu Viviana

Colegiul Național

„Unirea” Focșani a IX-a Bodaș Sorin calificat Mențiune

142. Fizică Olimpiada

Națională de fizică

Temelie

Bogdan

Colegiul Național

„Unirea” Focșani a IX-a Bodaș Sorin calificat Mențiune

143. Fizică Olimpiada

Națională de fizică

Todirașcu

Sebastian

George

Colegiul Național

„Unirea” Focșani a IX-a Dumbravă Lidia calificat Mențiune

144. Fizică Olimpiada

Națională de fizică Holbea Andrei

Colegiul Național

„Unirea” Focșani a IX-a Dumitriu Mirela calificat Mențiune

Page 96: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

96

145. Fizică Olimpiada

Națională de fizică

Bejan

Alexandru

Gabriel

Colegiul Național

„Emil Botta”

Adjud

a X-a Brînză Martiș

Gina calificat I DA

Medalie

de argint

146. Fizică Olimpiada

Națională de fizică Iamandi Rareș

Colegiul Național

„Al.I.Cuza”

Focșani

a X-a Poll Emilia calificat II

147. Fizică Olimpiada

Națională de fizică Dodoiu Tudor

Colegiul Național

„Al.I.Cuza”

Focșani

a XI-a Poll Emilia calificat I DA Diplomă

de

onoare

148. Fizică Concursul Național

de fizică „Evrika”

Vulpe Cezar

Andrei

Colegiul Național

„Unirea” VII Dumitriu Mirela

fără etapă

județeană DA NU

149. Fizică Concursul Național

de fizică „Evrika”

Micu

Alexandru

Colegiul Național

„Unirea” IX Bodaș Sorin

fără etapă

județeană DA NU

150. Fizică Concursul Național

de fizică „Evrika”

Rogozan P.

Mădălina

Colegiul Național

„Al.I.Cuza” IX Poll Emilia

fără etapă

județeană DA NU

151. Fizică Concursul Național

de fizică „Evrika”

Bejan N.

Alexandru

Gabriel

Colegiul Național

„E.Botta” X

Branză Martis

Gina Carmen

fără etapă

județeană DA NU

152. Fizică Concursul Național

de fizică „Evrika”

Dodoiu D.

Tudor

Colegiul Național

„Al.I.Cuza” XI Poll Emilia

fără etapă

județeană DA NU

153. Geografie Olimpiada Națională

de Geografie Tecu Elena

Școala

Gimnazială

,,Anghel Saligny''

VIII Dragomir Iuliu

Octavian calificat I Da

Premiu

Special

S.G.R.

154. Geografie Olimpiada Națională

de Geografie

Manolache

Ștefania

Școala

Gimnazială

Movilița

VIII Gherghinoiu

Neculai clificat II Nu

155. Geografie Olimpiada Națională

de Geografie Vîlcu Robert

Școala

Gimnazială

Jariştea

VIII Pătrunjel Elena calificat III Nu

156. Geografie Olimpiada Națională

de Geografie

Anghel Andrei

Stelian

Colegiul Național

,,Unirea'' IX

Dragomir Iuliu

Octavian calificat I Da

Premiu

Special

S.G.R.

157. Geografie Olimpiada Națională

de Geografie

Șușu Marius

Dorin

Colegiul Național

,,Unirea'' IX

Dragomir Iuliu

Octavian calificat I Da -

158. Geografie Olimpiada Națională

de Geografie

Selea Tudor

Octavian

Colegiul Național

,,Unirea'' IX

Dragomir Iuliu

Octavian calificat II Nu

159. Geografie Olimpiada Națională

de Geografie

Tofăleanu

Bogdan

Liceul Pedagogic

,,Spiru Haret” IX Săcrieru Dănuț calificat III Nu

160. Geografie Olimpiada Națională

de Geografie Ursache Vlad

Colegiul Național

,,Unirea'' IX

Pecetescu

Mariana calificat Menţiune Nu

161. Geografie Olimpiada Națională

de Geografie

Jitea Dragoș

Elian

Colegiul Național

,,Unirea'' X

Dragomir Iuliu

Octavian calificat I Da

Premiul

III

M.E.N.

Page 97: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

97

162. Geografie Olimpiada Națională

de Geografie Ionescu Iulia

Colegiul Național

,,Al.I.Cuza'' X Diac Loredana calificat II Nu

163. Geografie Olimpiada Națională

de Geografie

Paraschiv

Andrei

Colegiul Național

,,Al.I.Cuza'' X Diac Loredana calificat III Nu

164. Geografie Olimpiada Națională

de Geografie

Chipăilă

Alexandra

Elena

Colegiul Național

,,Unirea'' X

Dragomir Iuliu

Octavian calificat Menţiune Nu

165. Geografie Olimpiada Națională

de Geografie Banu Silvia

Colegiul Național

,,Al.I.Cuza'' X Diac Loredana calificat Menţiune Nu

166. Geografie Olimpiada Națională

de Geografie Frunză Ștefania

Colegiul Național

,,Unirea'' XI

Dragomir Iuliu

Octavian calificat I Da

167. Geografie Olimpiada Națională

de Geografie

Apostol Răzvan

Ionuț

Liceul Pedagogic

,,Spiru Haret” XI

Burlacu Diana

Maria calificat II Nu

168. Geografie Olimpiada Națională

de Geografie Bîndar Răzvan

Liceul Pedagogic

,,Spiru Haret” XI Săcrieru Dănuț calificat III Nu

169. Geografie Olimpiada Națională

de Geografie Florea Monica

Colegiul Național

,,Al.I.Cuza'' XI Dumitrache Ion calificat Menţiune Nu

170. Geografie Olimpiada Națională

de Geografie

Sabău

Alexandra

Colegiul Național

,,Al.I.Cuza'' XI Dumitrache Ion calificat Menţiune Nu

171. Geografie Olimpiada Națională

de Geografie Lupu Andreea

Colegiul Național

,,Unirea'' XII

Dragomir Iuliu

Octavian calificat I Da

Premiu

Special

S.G.R.

172. Geografie Olimpiada Națională

de Geografie Radu George

Colegiul Național

,,Al.I.Cuza'' XII Dumitrache Ion calificat II Nu

173. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Ieremici David

Alexandru

Școala Gimn.

,,Ștefan cel Mare'' V

Stănescu

Cerasela calificat I Da

Premiul

II

M.E.N.

174. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra''

Macovei

Teodora

Andreea

Școala Gimn.

,,Ștefan cel Mare'' V

Stănescu

Cerasela calificat I Da

175. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Purice Călin

Ioan

Școala Gimn.

,,Ștefan cel Mare'' V

Stănescu

Cerasela calificat I Da

176. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Năstăsache

Răzvan

Școala

Gimnazială Nr. 3 V Chipăilă Mirela calificat I Da

Premiul

III

M.E.N.

177. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Pupăză

Valentina

Școala Gimn.

,,Al. Vlahuță'' V

Vasile Ovidiu

Allen calificat I Da

Premiul

III

M.E.N.

178. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Manolache

Răzvan George

Școala Gimn.

Străoane V

Gherghinoiu

Neculai calificat II Nu

179. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Negoiță Ionelia

Școala Gimn.

,,Al. Vlahuță'' V

Vasile Ovidiu

Allen calificat II Nu

Page 98: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

98

180. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Praja Bianca

Elena

Școala Gimn.

,,Al. Vlahuță'' V

Vasile Ovidiu

Allen calificat II Nu

181. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Țandără Sergiu

Andrei

Școala Gimn.

,,Ștefan cel Mare'' V

Stănescu

Cerasela calificat II Nu

182. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Chirilă

Alexandru

Școala Gimn.

,,Al. Vlahuță'' V

Vasile Ovidiu

Allen calificat II Nu

183. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Rusu Alessia

Giada

Școala

Gimnazială

Movilița

V Gherghinoiu

Neculai calificat III Nu

184. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Câmpeanu

Ciprian Ionuț

Școala Gimazială

Jariștea V Pătrunjel Elena calificat III Nu

185. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Cioară Ștefania

Roberta

Școala Gimn.

,,Al. Vlahuță'' V

Vasile Ovidiu

Allen calificat III Nu

186. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Slăvoiu

Mădălina Maria

Școala Gimn.

,,Ion Basgan'' V Ion Nicoleta calificat III Nu

187. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Gafincu Mihai

Alexandru

Școala Gimn.

,,Ștefan cel Mare'' V

Stănescu

Cerasela calificat Menţiune Nu

188. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Novac Iulia

Daniela

Școala

Gimnazială ,,Ion

Basgan''

V Ion Nicoleta calificat Menţiune Nu

189. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Șerban Mihai

Școala Gimn.

,,Al. Vlahuță'' V

Vasile Ovidiu

Allen calificat Menţiune Nu

190. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Drăgan Eduard

Nicolae

Colegiul Național

,,Unirea'' VI

Dragomir Iuliu

Octavian calificat I Da

Premiul

I M.E.N.

191. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Săcrieru Andrei

Teodor

Școala

Gimnazială

,,Ștefan cel Mare''

VI Stănescu

Cerasela calificat I Da

Premiul

I M.E.N.

192. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra''

Agrigoroaiei

Mara Ștefania

Carmen

Școala

Gimnazială ,,Ion

Basgan''

VI Ion Nicoleta calificat I Da Premiul

III

M.E.N.

193. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Preda David

Ștefan

Colegiul Național

,,Unirea'' VI

Dragomir Iuliu

Octavian calificat I Da

Premiul

I M.E.N.

194. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Manolache

Giulia Fabiana

Școala Gimn.

Movilița VI

Gherghinoiu

Neculai calificat I Da

Premiul

III

M.E.N.

195. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Dima Maria

Daria

Școala Gimn. ,,Ion

Basgan'' VI Ion Nicoleta calificat II Nu

196. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Baican Marius

Școala Gimn. ,,Ion

Basgan'' VI Ion Nicoleta calificat II Nu

197. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Mitrofan

Thomas

Școala Gimn.

Movilița VI

Gherghinoiu

Neculai calificat III Nu

Page 99: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

99

198. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Peiu Andreea

Colegiul Național

,,Al.I.Cuza'' VI Diac Loredana calificat III Nu

199. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Bratosin Andrei

Școala Gimn. ,,Ion

Basgan'' VI Ion Nicoleta calificat III Nu

200. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Giamănașu

Alin Gabriel

Colegiul Național

,,Al.I.Cuza'' VI Diac Loredana calificat Menţiune Nu

201. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Hagiu Mihai

Școala Gimn.

Șindrilari VI Voinea Corina calificat Menţiune Nu

202. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Ariton Alexandru

Constantin

Colegiul Național

,,Unirea'' VII

Dragomir Iuliu

Octavian calificat I Da

Premiul

II

M.E.N.

203. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Ariton Adrian

Nicolae

Colegiul Național

,,Unirea'' VII

Dragomir Iuliu

Octavian calificat I Da Menţiune

204. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Nedelcu Andrei

Colegiul Național

,,Al.I.Cuza'' VII Diac Loredana calificat I Da

Premiul

II

M.E.N.

205. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra''

Pupăză

Andreea

Mădălina

Școala Gimn.

,,Al. Vlahuță” VII

Vasile Ovidiu

Allen calificat I Da

206. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra''

Pogan

Alexandru

Mihail

Liceul Teoretic

,,D. Zamfirescu''

Odobești

VII Rusu Amalia calificat I Da Menţiune

207. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Ciurciumel

Alina Valentina

Școala Gimn.

,,Al. Vlahuță” VII Lepădatu Iuliana calificat II Nu

208. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Mănăilă Ioana

Roxana

Școala Gimn.

,,Al. Vlahuță” VII Lepădatu Iuliana calificat II Nu

209. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Mirică Teodora

Școala Gimn.

,,Al. Vlahuță” VII

Vasile Ovidiu

Allen calificat II Nu

210. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Eșanu Robert

Colegiul Național

,,Al.I.Cuza'' VII Lupu Alis calificat II Nu

211. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Trifan Roberto

Colegiul Național

,,Al.I.Cuza'' VII Diac Loredana calificat III Nu

212. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Pîrlog Ciprian

Colegiul Național

,,Al.I.Cuza'' VII Lupu Alis calificat III Nu

213. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Jinca Eliza

Școala Gimn.

,,Al. Vlahuță” VII

Vasile Ovidiu

Allen calificat III Nu

214. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Gurbet Bianca

Nicoleta

Școala Gimn.

,,Al. Vlahuță” VII

Vasile Ovidiu

Allen calificat III Nu

215. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Florea Adrian

Colegiul Național

,,Al.I.Cuza'' VII Diac Loredana calificat III Nu

216. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Oprea George

Colegiul Național

,,Al.I.Cuza'' VII Diac Loredana calificat III Nu

Page 100: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

100

217. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Potop Mihăiță

George

Școala Gimn.

Jariștea VII Pătrunjel Elena calificat III Nu

218. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Băjănaru

Andrei Vasile

Școala Gimn.

,,Al. Vlahuță” VII

Vasile Ovidiu

Allen calificat Menţiune Nu

219. Geografie Concursul Național

de Geografie ,,Terra'' Constantin

Andreea

Colegiul Național

,,Al.I.Cuza'' VII Diac Loredana calificat Menţiune Nu

220. Geografie

Sesiunea de

Comunicări

Ştiinşifice pentru

Elevii de Liceu

Barbu Bogdan

Marian

Liceul de Artă

Gheorghe

Tattarescu

X Săcrieru Răzvan

Sorin calificat I Da

Premiu

special

SGR

221. Geografie

Sesiunea de

Comunicări

Ştiinşifice pentru

Elevii de Liceu

Olteanu

Alexandra

Liceul Pedagogic

,,Spiru Haret'' XII Săcrieru Dănuţ calificat I Da

Premiu

special

SGR

222. Germană

Olimpiada de

Limba Germană

Modernă

Vulpoiu Codrin

Teodor

Colegiul Național

,,Unirea'' IX Pogan Laura calificat I DA I

223. Germană

Olimpiada de

Limba Germană

Modernă

Ghidiu Codrin Colegiul Național

,,Unirea'' IX Pogan Laura calificat I DA II

224. Germană

Olimpiada de

Limba Germană

Modernă

Dima Alina -

Elena

Colegiul Național

,,Unirea'' X Pogan Laura calificat I DA III

225. Grafica

Concursul National

"Gheorghe Naum"

Braila

Thomas

Postolache

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” VI Nicoleta Serea Mentiune

226. Informatica

Concursul

Pluridisciplinar

ProSoft

PROGRAMARE

Călin Teodor Colegiul National

”Unirea” x Colin Liliana calificat I da II

227. Informatica

Concursul

Pluridisciplinar

ProSoft Programare

Mircea Andra Colegiul National

”Unirea” x Colin Liliana calificat I DA II

228. Informatica

Concursul

Pluridisciplinar

ProSoft Programare

Zalum Camelia Colegiul National

”Unirea” XI Colin Liliana calificat I DA II

229. Informatica

Concursul

Pluridisciplinar

ProSoft -

Matematica

Mircea Andra Colegiul National

”Unirea” X Pătrașcu Enache calificat I DA II

230. Informatică Concursul național de

matematică și fizică

Vrînceanu-Procopiu

Todirașcu

G.Sebastian

Colegiul Național

„Unirea” IX

Mohonea Marius-

matematica

Dumbravă

fără etapă

județeană DA NU

Page 101: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

101

Lidia-fizica

231. Informatică Concursul național de

matematică și fizică

Vrînceanu-Procopiu

Bejan

N.Alexandru-G

abriel

Colegiul Național

„E.Botta” X

Stoleru Cristian-

matematica

Brînză-Martiş

Gina-Carmen-

fizica

fără etapă

județeană DA NU

232. Informatică Concursul național de

matematică și fizică

Vrînceanu-Procopiu

Chicoș

C.Vlăduț

Adrian

Colegiul Național

„Unirea” X

Iftimie Emilia-

matematica

Dumbravă

Lidia-fizica

fără etapă

județeană DA NU

233. Informatică Concursul național de

matematică și fizică

Vrînceanu-Procopiu

Torcea F.

Octavian

Colegiul Național

Unirea XI

Noană Cornel-

matematica

Bodaș

Sorin-fizica

fără etapă

județeană DA NU

234. Informatică Olimpiada Națională

de Astronomie și

Astrofizică

Temelie

Bogdan

Colegiul Național

„Unirea” Focșani a IX-a Bodaș Sorin calificat II DA Nu

235. Informatică Olimpiada Națională

de Astronomie și

Astrofizică Frunză Ștefania

Colegiul Național

„Unirea” Focșani a XI-a Dumbravă Lidia calificat III DA

a renunțat la

concurs

236. Informatică Olimpiada de

informatică Lețu Andrei

Școala Gimn.

"N. Iorga" V

Pătrașcu Maria

Oprea Marilena calificat I

237. Informatică Olimpiada de

informatică

Hazaparu

Robert

Școala Gimn.

"D. Zamfirescu" VII Colin Liliana calificat I

238. Informatică Olimpiada de

informatică

Burdușa

Petru-Robert

Colegiul Național

"Unirea" IX Neșu Liliana calificat I DA

Medalie

de bronz

239. Informatică Olimpiada de

informatică Feraru Mihail

Colegiul Național

”Emil Botta”

X Diaconu

Adriana calificat I DA

240. Informatică Olimpiada de

informatică

Iordăchescu

Alex

Colegiul Național

"Unirea"

X Colin Liliana calificat II DA

241. Informatică Olimpiada de

informatică

Ifrimenco

Alexandru

Daniel

Colegiul Național

"Unirea"

XI

Neșu Liliana calificat I DA Medalie

de bronz

242. Informatică Olimpiada de

informatică

Ene Dragoș

Mihai

Colegiul Național

"Unirea"

XI Vulpoiu

Genovica calificat II DA

243. Informatică Olimpiada de

informatică Pavel Iosif

Colegiul Național

"Unirea" XII Colin Liliana calificat I DA

244. Informatică Olimpiada de

informatică

Croitoru Adrian

Valeriu

Colgiul Național

”Unirea” Focșani IX Neșu Liliana calificat II

245. Informatică Olimpiada de

informatică

Dumitrache

Răzvan Cristian

Colgiul Național

”Unirea” Focșani IX Neșu Liliana calificat III

246. Informatică Olimpiada de Novetschi Vlad Colgiul Național IX Oprea Marilena calificat III

Page 102: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

102

informatică ”Unirea” Focșani

247. Informatică Olimpiada de

informatică

Grădinaru

Sebastian

Colgiul Național

”Unirea” Focșani IX Neșu Liliana calificat M

248. Informatică Olimpiada de

informatică

Micu

Alexandru

Colgiul Național

”Unirea” Focșani IX Neșu Liliana calificat M

249. Informatică Olimpiada de

informatică

Manole George

Adrian

Colgiul Național

”Unirea” Focșani IX Neșu Liliana calificat M

250. Informatică Olimpiada de

informatică Călin Teodor

Colgiul Național

”Unirea” Focșani X Colin Liliana calificat III

251. Informatică Olimpiada de

informatică

Grigore Diana

Nicoleta

Colgiul Național

”Unirea” Focșani X Colin Liliana calificat M

252. Informatică Olimpiada de

informatică

Munteanu

Andrei Ștefan

Colgiul Național

”Unirea” Focșani X Neșu Liliana calificat M

253. Informatică Olimpiada de

informatică

Saulea

Alexandru

Valentino

Colgiul Național

”Unirea” Focșani X Colin Liliana calificat M

254. Informatică Olimpiada de

informatică

Mohonea

Florin

Alexandru

Colgiul Național

”Unirea” Focșani XI Neșu Liliana calificat III

255. Informatică Olimpiada de

informatică

Custură

Natanael

Colgiul Național

”Unirea” Focșani XI Oprea Marilena calificat M

256. Informatică Olimpiada de

informatică

Vancea Cosmin

Răzvan

Colgiul Național

”Unirea” Focșani XI Oprea Marilena calificat M

257. Informatică Concursul Național

Infoeducație

Manole George

Adrian

Colegiul Național

”Unirea” IX Neșu Liliana calificat I DA

258. Informatică Concursul Național

Infoeducație

Mocanu

Emilian

Antonel

Colegiul Național

”Unirea” IX Oprea Marilena calificat I DA

259. Informatică Concursul Național

Infoeducație

Pătrașcu Andrei

Dragoș

Liceul Pedagogic

”Spiru Haret” IX Măciucă Marius calificat I DA

260. Informatică Concursul Național

Infoeducație

Ursu Balaci

Daniel

Colegiul Național

”Unirea” X Neșu Liliana calificat I DA

261. Informatică Concursul Național

Infoeducație

Enoiu

Alexandru

Colegiul Național

”Unirea” X Neșu Liliana calificat I DA

262. Informatică Concursul Național

Infoeducație

Busuioc Lucian

Gabriel

Liceul Teoretic

”Ioan Slavici” X

Adafini Mihai,

Apreotesei

Maricica calificat I DA

263. Informatică Concursul Național

Infoeducație

Dogaru Andrei

Adelin

Liceul Teoretic

”Ioan Slavici” X

Bozbici

Mirela-Elena,

Apreotesei

Maricica

calificat II

264. Informatică Concursul Național

Infoeducație

Cociorbă

Georgiana

Liceul Teoretic

”Ioan Slavici” X

Istrate Cristina,

Apreotesei

Maricica calificat III

Page 103: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

103

Mihaela

265. Istorie Sesiunea de referate Săcrieru

Nicolae

Colegiul Național

„Unirea“ IX Căinap Nicoleta calificat I Da

266. Istorie Sesiunea de referate Hristea Bianca Colegiul Național

„Al. I. Cuza“ X

Obodariu

Gabriela calificat I Da

267. Istorie Sesiunea de referate Anghel Alina Colegiul Național

„Al. I. Cuza“ XI Șerban Lămîița calificat II

268. Istorie Sesiunea de referate Sopeliuc

Georgiana

Liceul Tehnologic

„Al. I. Cuza“ XI Adafini Mihai calificat II

269. Istorie Sesiunea de referate Popa Marian Liceul Tehnologic

„E. Grigorescu“ XII Burlacu Sanda calificat III

270. Istorie Sesiunea de referate Sîrbu Sabin Colegiul Național

„Al. I. Cuza“ XI Șerban Lămîița calificat Mențiune

271. Istorie

Concursul Național

„Călători prin

istorie“

Olaru

Alexandru

Liceul Teoretic

„Ioan Slavici“

Panciu

VI Cociorbă

Luminița calificat I da

Mențiu

ne

272. Istorie

Concursul Național

„Călători prin

istorie“

Hărăbor Giulia

Alexandra

Liceul Teoretic

„Ioan Slavici“

Panciu

VII Pricop Gabriela II

273. Istorie

Concursul Național

„Călători prin

istorie“

Nițu Cătălin,

Nicolaș Ștefan

Șc. Gimnazială

„Anghel Saligny“

Focșani

V Burduja Nicuța II

274. Istorie

Concursul Național

„Călători prin

istorie“

Anghel

Ana-Maria

Șc.Gimnazială

„Anghel Saligny“

Focșani

V Burduja Nicuța calificat I

275. Istorie

Concursul Național

„Călători prin

istorie“ Apostu Răzvan

Șc. Gimnazială

„Anghel Saligny“

Focșani

V Burduja Nicuța calificat I

276. Istorie

Concursul Național

„Călători prin

istorie“ Bîrsan Mihai

Șc.Gimnazială

„Anghel Saligny“

Focșani

V Burduja Nicuța calificat I

277. Istorie

Concursul Național

„Călători prin

istorie“ Briazu Morena

Șc. Gimnazială

„Anghel Saligny“

Focșani

V Burduja Nicuța calificat I

278. Istorie

Concursul Național

„Călători prin

istorie“ Ciobanu Raluca

Șc.Gimnazială

„Anghel Saligny“

Focșani

V Burduja Nicuța calificat I

279. Istorie

Concursul Național

„Călători prin

istorie“ Corciu Enelina

Șc. Gimnazială

„Anghel Saligny“

Focșani

V Burduja Nicuța calificat I

Page 104: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

104

280. Istorie

Concursul Național

„Călători prin

istorie“

Costin

Alexandru

Șc. Gimnazială

„Anghel Saligny“

Focșani

V Burduja Nicuța calificat I

281. Istorie

Concursul Național

„Călători prin

istorie“

Crăciunică

Dragoș

Șc.Gimnazială

„Anghel Saligny“

Focșani

V Burduja Nicuța calificat I

282. Istorie

Concursul Național

„Călători prin

istorie“ Cristiean Petru

Șc. Gimnazială

„Anghel Saligny“

Focșani

V Burduja Nicuța calificat I

283. Istorie

Concursul Național

„Călători prin

istorie“ Gaidargi David

Șc. Gimnazială

„Anghel Saligny“

Focșani

V Burduja Nicuța calificat I

284. Istorie

Concursul Național

„Călători prin

istorie“

Gheorghiu

Cătălin

Șc.Gimnazială

„Anghel Saligny“

Focșani

V Burduja Nicuța calificat I

285. Istorie

Concursul Național

„Călători prin

istorie“

Mihalache

Alexandra

Șc. Gimnazială

„Anghel Saligny“

Focșani

V Burduja Nicuța calificat I

286. Istorie

Concursul Național

„Călători prin

istorie“ Motoc Șerban

Șc. Gimnazială

„Anghel Saligny“

Focșani

V Burduja Nicuța calificat I

287. Istorie

Concursul Național

„Călători prin

istorie“ Nițică Mihai

Șc. Gimnazială

„Anghel Saligny“

Focșani

V Burduja Nicuța calificat I

288. Istorie

Concursul Național

„Călători prin

istorie“ Rotaru Adela

Șc. Gimnazială

„Anghel Saligny“

Focșani

V Burduja Nicuța calificat I

289. Istorie

Concursul Național

„Călători prin

istorie“ Rusza David

Șc.Gimnazială

„Anghel Saligny“

Focșani

V Burduja Nicuța calificat I

290. Istorie

Concursul Național

„Călători prin

istorie“

Soare Ana

Maria

Șc.Gimnazială

„Anghel Saligny“

Focșani

V Burduja Nicuța calificat I

291. Istorie

Concursul Natonal

„Memoria

Holocaustului”

Mărăscu

Brândușa

Liceul de Artă

„Gheorghe

Tattarescu”

VII Dascălu

Mariana calificat I

292. Istorie

Concursul Natonal

„Memoria

Holocaustului” Dobrin Cristina

Liceul Teoretic

”Ioan Slavici” VII Pricop Gabriela calificat II

293. Istorie

Concursul Natonal

„Memoria

Holocaustului”

GheorghitĂ

Reina

Liceul Teoretic

”Ioan Slavici” VII Pricop Gabriela calificat III

Page 105: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

105

294. Istorie

Concursul Natonal

„Memoria

Holocaustului”

Voicu

Alexandru

Școala

Gimnazială

„Ștefan cel Mare”

VII Pricop Mihaela calificat mențiune

295. Istorie

Concursul Natonal

„Memoria

Holocaustului”

HRUBARU

CARMEN

Colegiul Național

„Unirea” X

Atarcicov

Adrian calificat I

296. Istorie

Olimpiada

Naţională de limba

italiană

Cîrnu Fabrizio

Şcoala

Gimnazială "Ion

Basgan"

VIII Bratu Adriana calificat II Da Menţiune

specială

297. Istorie Olimpiada de istorie Lorenț Carina Colegiul Național

„Emil Botta“ VIII Avram Adrian calificat I Da

298. Istorie Olimpiada de istorie Pîrvu Ana

Maria

Liceul Tehnologic

„Al. I. Cuza“ VIII Iliescu Luminița calificat II

299. Istorie Olimpiada de istorie Pistol Andrada Școala

Gimnazială Nr. 1 VIII

Popescu-Apreot

esei Mihai calificat II

300. Istorie Olimpiada de istorie Pătrășcanu

Mihail

Colegiul Național

„Al. I. Cuza“ VIII

Obodariu

Gabriela calificat III

301. Istorie Olimpiada de istorie Dragomir Ioana Școala

Gimnazială Nr. 1 VIII

Popescu-Apreot

esei Mihai calficat III

302. Istorie Olimpiada de istorie Budeanu

Richard

Colegiul Național

„Emil Botta“ IX Avram Adrian calificat III

303. Istorie Olimpiada de istorie Dămoc Bianca Colegiul Național

„Emil Botta“ X Avram Adrian calificat I Da Mențiune

304. Istorie Olimpiada de istorie Zaharia Larisa Liceul Pedagogic

„Spiru Haret“ XI Agache Corina calificat I Da Mențiune

305. Istorie Olimpiada de istorie Apostol Răzvan Liceul Pedagogic

„Spiru Haret“ XI Agache Corina calificat II

306. Istorie Olimpiada de istorie Figher Ana

Maria

Colegiul Național

„Unirea“ XI

Țîrlea

Alexandra calificat III

307. Istorie Olimpiada de istorie State Bianca Colegiul Național

„Unirea“ XII

Atarcicov

Adrian calificat I Da

308. Istorie Olimpiada de istorie Olteanu Oana Liceul Pedagogic

„Spiru Haret“ XII Ion Stănel calificat II

309. Istorie Olimpiada de istorie Balaciu Bianca Colegiul Național

„Unirea“ XII

Țîrlea

Alexandra calificat III

310. Istorie Olimpiada de istorie Costin Ana

Maria

Liceul Teoretic

„Ioan Slavici“ XII Pricop Gabriela calificat III

311. Istorie - TIC

Concursul „Istorie

și societate în

dimensiune

virtuală“

Busuioc Lucian Liceul Teoretic

„Ioan Slavici“ X Adafini Mihai calificat I Da I

Page 106: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

106

312. Istorie - TIC

Concursul „Istorie

și societate în

dimensiune

virtuală“

Ghiuță

Mădălina

Liceul „Simion

Mehedinți“ IX Mihăilă Eugen calificat II

313. Istorie - TIC

Concursul „Istorie

și societate în

dimensiune

virtuală“

Ungureanu

Denisa

Liceul „Simion

Mehedinți“ XI Mihăilă Eugen calificat II

314. Istorie - TIC

Concursul „Istorie

și societate în

dimensiune

virtuală“

Barbu Marian

Liceul de Artă

„Gheorghe

Tattarescu“

X Dascălu

Mariana calificat III

315. Italiana

Olimpiada

Naţională de limba

italiană

Stan L. Robert Şc.Gimnazială

"Ştefan cel Mare" VII Sîrbu Paula calificat I Da

316. Italiana

Olimpiada

Naţională de limba

italiană

Caraba C.

Marina

Valentina

Liceul de Artă

„Gheorghe

Tattatescu”

IX Constantinescu

Ioana calificat I Da

Menţiu

ne

317. Italiana

Olimpiadă

Naţională de limba

italiană

Goia M. Emil Colegiul Naţional

"Unirea" X

Stanciu

Crenguţa calificat I Da

318. Italiana

Olimpiada

Naţională de limba

italiană

Păunescu M.

Diana

Liceul de Artă

„Gheorghe

Tattatescu”

XI Constantinescu

Ioana calificat I Da

Premiu

special

319. Italiana

Olimpiada

Naţională de limba

italiană

Brici I. Diana

Elena

Colegiul Naţional

"Emil Botta" XII Bădură Iulia calificat II Da

Premiu

special

320. Limba

franceză

Olimpiada

Naţională de limba

franceză

Iftime Ş. Paula

Elena

Colegiul Naţional

"Emil Botta" VII Bădură Iulia calificat I DA

Menţiune

ISJ

Suceava

321. Limba

franceză

Olimpiada

Naţională de limba

franceză

Bucă R. Miruna

Elena

Liceul Tehnologic

"Alexandru Ioan

Cuza"

VIII Agapie Mariana calificat I DA Menţiune

ISJ

Suceava

322. Limba

franceză

Olimpiada

Naţională de limba

franceză

Chirilă E.

Adriana

Daniela

Colegiul Naţional

"Alexandru Ioan

Cuza"

IX Vişinescu Elena calificat I DA

323. Limba

franceză

Olimpiada

Naţională de limba

franceză

Dogaru N.

Andrei Adelin

Liceul Teoretic

"Ioan Slavici" X Manovici Elena calificat I DA

Menţiune

ISJ

Suceava

324. Limba

franceză

Olimpiada

Naţională de limba

franceză

Bratu E. Anca

Mihaela

Colegiul Naţional

"Alexandru Ioan

Cuza"

XI Coatu Constanţa calificat II Da Menţiune

ISJ Suceava

Page 107: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

107

325. Limba

franceză

Olimpiada

Naţională de limba

franceză

Giuclea A.I.

Amira Amalia

Colegiul Naţional

"Unirea" XII

Stanciu

Crenguţa calificat I Da

Premiul

I

326. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Buzdugan

Daiana

Alexandra

SCOALA

GIMNAZIALA

"D.

ZAMFIRESCU"

V Stoian Roxana - - Da I

327. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Prisecaru

Mihnea

C. N. "Emil Botta"

Adjud V Milea Mihaela Da I

328. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais Lorenţ Miruna

C. N. "Emil Botta"

Adjud V Milea Mihaela Da I

329. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Trofin Oana

Ştefania

Liceul Teoretic "I.

Slavici" V Blaj Ana Maria Da I

330.

Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais Cherciu Adrian

Şc. Gimnazială

"Ştefan cel Mare" V Sîrbu Paula Da II

331. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Bitere Teodora

Ştefania

C. N. "Emil Botta"

Adjud V Milea Mihaela Da III

332. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Agache

Alexandru

Şcoala

Gimnazială "D.

Zamfirescu"

V Stoian Roxana Da III

333. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Bejan Teodora

Maria

C. N. "Emil Botta"

Adjud V Milea Mihaela Da III

334. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Tulbure Diana

Elena

Şcoala

Gimnazială

"Ştefan cel Mare"

V Sîrbu Paula Da III

335. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Căşuneanu

Robert George

Liceul Teoretic "I.

Slavici" V Blaj Ana Maria Da III

336. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais Ivan Roberta

C. N. "Emil Botta"

Adjud V Milea Mihaela Da III

337. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais Enescu Vlad

Şc. Gimnazială

"D. Zamfirescu" V Stoian Roxana Da III

338. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais Hîngu Roberta

C. N. "Emil Botta"

Adjud V Milea Mihaela Da III

339. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais Dumitru Daria

Şc. Gimnazială

"N. Iorga" V

Dumitraşcu

Viorica Da Menţiune

340. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Ţandără Sergiu

Andrei

Şc. Gimnazială

"Ştefan cel Mare" V Sîrbu Paula Da Menţiune

341. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Ghiuş Darius

Ştefan

C. N. "Emil Botta"

Adjud V Milea Mihaela Da Menţiune

342. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Enache

Andreea Larisa

Şc.Gimnazială "D.

Zamfirescu" V Stoian Roxana Da Menţiune

Page 108: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

108

343. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Lupu Teodor

Cristian

Şc. Gimnazială

"Ştefan cel Mare" V Sîrbu Paula Da Menţiune

344. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais Stâncan Mălina

C. N. "Emil Botta"

Adjud VI Bădură Iulia Da II

345. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Anghelescu

Alexia Elena

Şc. Gimnazială

"D. Zamfirescu" VI Stoian Roxana Da III

346. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Balaban Noemi

Maria

Şc. Gimnazială

"Ştefan cel Mare" VI Sîrbu Paula Da III

347. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais Apostu Denisa

Şc. Gimnazială

"Ştefan cel Mare" VI Bălan Petruţa Da III

348. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Norocea

Dragoş

Colegiul Naţional

"Al. I. Cuza" VI Vişinescu Elena Da III

349. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Maţăuanu

Ana-Maria

Şc. Gimnazială

"D. Zamfirescu" VI Stoian Roxana Da III

350. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais Bouroş Letiţia

Şc. Gimnazială

"N. Iorga" VI

Dumitraşcu

Viorica Da III

351. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Constantin

Andra

Şc. Gimnazială

"Ştefan cel Mare" VI Sîrbu Paula Da Menţiune

352. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais Daniş Theodora

C. N. "Emil Botta"

Adjud VI Milea Mihaela Da Menţiune

353. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais Stan Teodora

Şc. Gimnazială

"Ştefan cel Mare" VI Sîrbu Paula Da Menţiune

354. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Constantin

Teodora

Şc. Gimnazială

"Ştefan cel Mare" VI Sîrbu Paula Da Menţiune

355. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Iordache

Cristina

C. N. "Emil Botta"

Adjud VI Milea Mihaela Da Menţiune

356. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Jafarian

Anahita

C. N. "Emil Botta"

Adjud VI Milea Mihaela Da Menţiune

357. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais Novac Rafaella

Şc. Gimnazială

"Ştefan cel Mare" VI Bălan Petruţa Da Menţiune

358. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais Stoica Elisa

C. N. "Emil Botta"

Adjud VI Bădură Iulia Da Menţiune

359. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Dodoiu Ana-

Maria

Colegiul Naţional

"Al. I. Cuza" VI Vişinescu Elena Da Menţiune

360. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Guriţă Larisa

Ioana

Şc. Gimnazială

"N. Iorga" VI

Dumitraşcu

Viorica Da Menţiune

361. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Tărăboacă

Andreea

Mădălina

Şc. Gimnazială

Tătăranu VI Son Gina Da Menţiune

Page 109: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

109

362. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Porumb

Gabriela

Şc. Gimnazială

"D. Zamfirescu" VII Stoian Roxana Da III

363. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais Zaharia Tudor

Şc. Gimnazială

"D. Zamfirescu" VII Stoian Roxana Da III

364. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Gheorghiţă

Reina

Liceul Teoretic "I.

Slavici" VII Manovici Elena Da III

365. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais Iftime Paula

C. N. "Emil Botta"

Adjud VII Bădură Iulia Da III

366. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Dumitrache

Alexia Oana

Şc. Gimnazială

"Ştefan cel Mare" VII Sîrbu Paula Da III

367. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais Necula Sara

Şc. Gimnazială

"D. Zamfirescu" VII Stoian Roxana Da III

368. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais Dobrin Cristina

Liceul Teoretic "I.

Slavici" VII Manovici Elena Da Menţiune

369. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais

Luca Diana

Andra

Şc. Gimnazială nr.

3 VII Roşculeţ Lidia Da Menţiune

370. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais Marin Denisa

Şc. Gimnazială

"N. Iorga" VII

Dumitraşcu

Viorica Da Menţiune

371. Limba

franceză

Concursul Naţional

Orthofrançais Popa Jasmine

Şc. Gimnazială

"D. Zamfirescu" VII Stoian Roxana Da Menţiune

372. Limba latina Olimpiada de limbi

clasice-limba latină Toma M. Maria

Şc. Gimnazială

,,D. Zamfirescu”

a

VIII-a

Bărbosu

Pompilia calificat I DA

373. Limba latina Olimpiada de limbi

clasice

Enache V.

Marinela

Colegiul Naţ. ,,E.

Botta”, Adjud a IX-a

Anghelina

Ionela calificat I DA

Premiul

special

374. Limba latina Olimpiada de limbi

clasice

Iancu D.N.

Alexandra

Colegiul Naţional

,,Unirea”, Focşani a XI-a Soare Elena calificat I DA

Premiul

III

375. Limba

romana

Olimpiada de

lectură ca abilitate

de viaţă

Bucur Bianca

Colegiul Naţional

,,Al.I. Cuza”,

Focşani

a VI-a Marcu Livia calificat I DA

376. Limba

română

Olimpiada de

lectură ca abilitate

de viaţă

Mocanca Elena

Alexandra

Colegiul Naţional

,,Unirea”, Focşani a X-a Plăiaşu Daniela calificat I DA

377. Limba

română

Olimpiada de

lectură ca abilitate

de viaţă

Iamandi

Denisa-Maria

Şcoala

Gimnazială Nr. 3,

Focşani

a

VII-a Bănică Tatiana calificat I DA

378. Limba

română

Olimpiada de limba

și literatura română

Grigore

Diana-Nicoleta

Colegiul Naţional

„Unirea”, Focşani a X-a Popoiu Janet calificat I DA

Premiul

special

Page 110: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

110

379. Limba

română

Olimpiada de limba

și literatura română Fotache N.

Maria-Andreea

Colegiul Naţ. ,,Al.

I. Cuza”, Focşani a XI-a Bentz Teodora calificat I DA

Menţiune

MEN

380. Limba

română

Olimpiada de limba

și literatura română Danţiş Nicoleta

Colegiul Naţ. ,,Al.

I. Cuza”, Focşani

a

XII-a Bentz Teodora calificat I DA

381. Limba

română

Olimpiada de limba

și literatura română Mirică V.

Antonia

Şc. Gimnazială

,,Al.Vlahuţă”,

Gugeşti

a V-a Grecu Anca

Violeta calificat I DA

382. Limba

română

Olimpiada de limba

și literatura română Şuşu

Daria-Cristina

Şc. Gimn., ,,B. Şt.

Delavrancea”,

Năruja

a VI-a Lăcătuş

Cornelia calificat I DA

383. Limba

română

Olimpiada de limba

și literatura română Seceleanu A. C.

Maria

Şc. Gimnazială

,,D.Zamfirescu”

Focşani

a

VII-a Sporea Daniela calificat I DA

Premiul

II MEN

384. Limba

română

Olimpiada de limba

și literatura română

Udrea S.

Ana-Maria

Şc. Gimnazială

,,Ştefan cel Mare”,

Focşani

a

VIII-a Dumitru Mirela calificat I DA

Menţiune

MEN

385. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Solomon

Marcus

Damian Ioana Colegiul Naţional

,,Al. I. Cuza” a V-a

Chelariu

Silvia-Ofelia calificat I DA

386. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Solomon

Marcus Leţu Andrei

Şc. Gimnazială

,,Nicolae Iorga”,

Focşani

a V-a Niţu Liliana calificat I DA

387. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Solomon

Marcus Galan Ioana

Şcoala

Gimnazială ,,Al.

Vlahuţă”, Focşani

a V-a Foarfecă Liliana calificat II DA

388. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Solomon

Marcus

Negoiţă

Lorena- Elena

Colegiul Naţional

,,Unirea”, Focşani a V-a

Zgăbârdici

Maria calificat II DA

389. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Solomon

Marcus

Iordache

Tudor-Dimitrie

Şc. Gimnazială

,,Ion Basgan”,

Focşani

a VI-a Catană Marius calificat I DA

390. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Solomon

Marcus Bădărău Diana

Colegiul Naţional

,,Al. I. Cuza”,

Focşani

a VI-a Marcu

Livia-Silvia calificat II DA

Premiul

III

391. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Solomon

Marcus

Ariton

Adrian-Nicolae

Colegiul Naţional

,,Unirea”, Focşani

a

VII-a

Zgăbârdici

Maria calificat I DA

392. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Solomon

Marcus

Ariton

Alexandru

-Constantin

Colegiul Naţional

,,Unirea”, Focşani

a

VII-a

Zgăbârdici

Maria calificat II DA

Page 111: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

111

393. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Solomon

Marcus

Danţuş

Alexandra

Colegiul Naţional

,,Unirea”, Focşani a IX-a Popoiu Janet calificat I DA

394. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Solomon

Marcus

Fuică Jeni

-Gabriela

Colegiul Naţional

,,Al. I. Cuza”,

Focşani

a X-a Chelariu

Silvia-Ofelia calificat II DA

395. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Solomon

Marcus Tănasă Ioan

Colegiul Naţional

,,Emil Botta”,

Adjud

a XI-a Chiper Ramona calificat I DA

396. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Solomon

Marcus Auţei Gabriel

Liceul Pedagogic

,,Spiru Haret”,

Focşani

a

XII-a Ion Carmen calificat II DA

397. Limba

română

Concursul naţional

,,Ionel Teodoreanu”

Boldeanu

Cristian

Şc. Gimnazială

,,Ştefan cel Mare”,

Focşani

a V-a Dumitru Mirela calificat DA

398. Limba

română

Concursul naţional

,,Ionel Teodoreanu” Zamfir Ştefan

Şc. Gimnazială

,,S. Mehedinţi”,

Soveja

a VI-a Murgoci

Elisabeta calificat DA

399. Limba

română

Concursul naţional

,,Ionel Teodoreanu” Leancă Nely

Şc.Gimnazială

Nr.3, Focşani

a

VII-a Bănică Tatiana calificat DA

400. Limba

română

Concursul naţional

,,Ionel Teodoreanu” Vasile Sara

Şc. Gimnazială

,,Anghel Saligny”,

Focşani

a

VIII-a Avram Aurelia calificat DA Premiul

III

401. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Boldeanu

Cristian

Șc. Gimn. ”Ștefan

Cel Mare”,

Focșani

V II

402. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Caloian

Alexandra

Rebecca

Șc. Gimnazială

"Ion Basgan"

Focşani

V III

403. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Moisa Nicole

Scoala Nr.3

Focsani V M

404. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Pintea Maria

Școala

Gimnazială Vidra V M

405. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Țandără Sergiu

Șc. Gimn. ”Ștefan

Cel Mare”,

Focșani

V M

406. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Golea Elena

Şc. Gimnazială D.

Zamfirescu,

Focșani

V M

407. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Macovei

Mădălina-Elena

Șc.Gimnazială

,,Principele

Radu",Adjud

V M

Page 112: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

112

408. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Mirodone

Maria

Șc. Gimn. ”Ștefan

Cel Mare”,

Focșani

V M

409. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Ursu Alexandra

Șc. Gimnazială

Al. Vlahuță,

Gugesti

V M

410. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Chivăran Ilinca

Șc. Gimn. ”Ștefan

Cel Mare”,

Focșani

V M

411. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Marin Andra

Scoala Nr.3

Focsani V M

412. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Bădica Riana CNAIC Focsani V M

413. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Dobre Maria

Miruna

Șc. Gimnazială "I.

Basgan" Focșani V M

414. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Macovei

Teodora

Șc. Gimn. ”Ștefan

Cel Mare”,

Focșani

V M

415. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Dima Ioana

Scoala

Gimnaziala

Anghel Saligny,

Focsani

V M

416. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Bădin Ioana

Şcoala

Gimnazială Duiliu

Zamfirescu,Focșa

ni

V M

417. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Bozbici Elena

Diana CNAIC Focsani V M

418. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Ciolpan

Catalina

Scoala

Gimnaziala ,,Al.

Vlahuta", Focsani

V M

419. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Moldoveanu

Giulia

Scoala Nr.3

Focsani V M

420. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Nedelcu

Stefania

Smaranda

C. N. "Emil

Botta", Adjud V M

421. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Pupăză

Valentina

Șc/ Gimnazială

Al. Vlahuță,

Gugești

V M

422. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Cioară Ştefania

Șc. Gimnazială

Al.

Vlahuță,Gugești

V M

Page 113: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

113

423. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Dumitru Daria

Şc. Gimnazială

"N. Iorga",Focşani V M

424. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Stroe Anisia

Şc. Gimnazială D.

Zamfirescu,

Focșani

V M

425. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Balcu Irina

Șc. Gimn. ”Ștefan

Cel Mare”,

Focșani

V M

426. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Mocanu Andrei CNU V M

427. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Dumbravă

Delia- CNU V M

428. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Grecu Andreea

Școala

Gimnazială Paltin V M

429. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Tătaru Andreea

Șc. Gimn. ”Șt. Cel

Mare”, Focșani V M

430. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Bîrzan Diana

Şc. Gimn.

D.Zamfirescu,

Focșani

V M

431. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Damian Ioana CNAIC Focsani V M

432. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Hurjui Raluca

Maria

Şc. Gimnazială

Nereju Mic V M

433. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Zamfir Ştefan

Sc. Gimnaziala

,,S. Mehedinti ''

Soveja

VI II

434. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Urban Stefania

Sc. Gimnaziala

,,Al. Vlahuta"

Focsani

VI III

435. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Barău Diana-

Georgiana

Șc. Gimnazială

Nr. 2 Străoane VI M

436. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Bostan

Francesca

C. N. "Emil

Botta", Adjud VI M

437. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Bejenaru Ianis CNAIC Focsani VI M

438. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Agrigoroaiei

Mara Carmen

Șc. Gimnazială "I.

Basgan" Focșani VI M

439. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Antonescu

Melisa

Sc. Gimnaziala

Anghel Saligny

Focsani

VI M

440. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Badarau Diana CNAIC Focsani VI M

Page 114: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

114

441. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Cristea Maria

Școala

Gimnazială "Ion

Basgan" Focșani

VI M

442. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Petre Adrian CNU VI M

443. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Cîţu

Darius-Florian CNU VI M

444. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Ştefan Bianca

Şc. Gimnazială D.

Zamfirescu,

Focșani

VI M

445. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Turturică

Lavinia

Liceul Teoretic "

Grigore GHEBA

Dumitresti

VI M

446. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Boboc Sara CNAIC Focsani VI M

447. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Ciocan

Alina-Cosmina

Șc. Gimnazială

”Vasile Iftimescu”

Valea Sării

VI M

448. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Popa Oana

Șc. Gimn. ”Șt. Cel

Mare”, Focșani VI M

449. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Leanca Nely

Scoala Nr.3

Focsani VII II

450. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Mirică Teodora

Șc. Gimnazială

Al. Vlahuță,

Gugești

VII III

451. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Prodan

Sabina-Alina

Școala Gimn.

Maresal Al.

Averescu-Adjud

VII M

452. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Ciornei Nicola

Şc. Gimnazială

"N. Iorga",Focşani VII

453. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Iamandi Denisa

Scoala Nr.3

Focsani VII M

454. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Negoiță Raluca

Șc. Gimn. ”Șt. Cel

Mare”, Focșani VII M

455. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Popescu

Andreea

Șc. Gimnazială "I.

Basgan" Focșani VII M

456. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Stefan Delia

Sc. Gim. ,,Mihail

Armencea'' ,Adjud VII M

457. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Stan Răzvan

Șc. Gimn. ”Șt. Cel

Mare”, Focșani VII M

458. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Văduva Alexia CNAIC Focsani VII M

Page 115: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

115

459. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Gafton

Ana-Maria

C. N. "Emil

Botta", Adjud VII M

460. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Călinoiu

Andrei

Şc. Gimnazială D.

Zamfirescu,

Focșani

VII M

461. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Ciobotaru

Mircea

Scoala Nr.3

Focsani VII M

462. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Paduraru Ioana

C. N. "Emil

Botta", Adjud VII M

463. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Mihai Marta

C. N. "Emil

Botta", Adjud VII M

464. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Serghi Iulia

Şc. Gimnazială D.

Zamfirescu,

Focșani

VII M

465. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Ene Andreea

Şc. Gimnazială

D.Zamfirescu,

Focșani

VII M

466. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Buboacă

Angela

Șc. Gimnazială

Al. Vlahuță,

Gugești

VII M

467. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Iftime Paula

Elena

C. N. "Emil

Botta", Adjud VII M

468. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Mihai Andreea

Sc.Gimnaziala

Anghel Saligny

Focsani

VII M

469. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Staicu Gabriela

Școala

Gimnazială Paltin VII M

470. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Vasile Sara

Sc. Gimnaziala

Anghel Saligny,

Focsani

VIII II

471. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Lățcan

Alexandra

Șc. Gimn. ”Șt. Cel

Mare”, Focșani VIII III

472. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Lovin Alice CNAIC Focsani VIII M

473. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Buşilă Andreea

Şc.Gimn..“Angela

Gheorghiu” Adjud VIII M

474. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Vaipan Ioana

Șc. Gimn. ”Șt, Cel

Mare”, Focșani VIII M

475. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Simeria

Brandusa

Sc. Gimnaziala

Anghel

SalignyFocsani

VIII M

Page 116: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

116

476. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Dumbravă

Liliana-Alexan

dra

Şc.Gimn. “Angela

Gheorghiu” Adjud VIII M

477. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Staicu Diana

Șc. Gimnazială "I.

Basgan" Focșani VIII M

478. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Tănase Bianca

Șc. Gimnazială "I.

Basgan" Focșani VIII M

479. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Lazăr Adelina

Șc. Gimnazială

Milcovul VIII M

480. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Preda

Ana-Maria CNAIC Focsani VIII M

481. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Cernat

Georgiana

Şc. Gimnazială

Vînători VIII M

482. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Prodan Maria CNAIC Focsani VIII M

483. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Tecu Elena

Sc. Gimnaziala

Anghel Saligny VIII M

484. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Toma Maria

Şc. D. Zamfirescu,

Focșani VIII M

485. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Tulache

Andreea Liceul Teoretic "D.

Zamfirescu" Odobeşti VIII M

486. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Mocanu Corina CNAIC Focsani VIII M

487. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Paun Andreea CNAIC Focsani IX II

488. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Dan Maria CNAIC Focsani IX III

489. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Stanca Iulia CNU IX M

490. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Chivu

Valentina CNAIC Focsani IX M

491. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Moldoveanu

Daria CNAIC Focsani IX M

492. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Vizitiu Andreea CNAIC Focsani IX M

493. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Bunghiuz Iulia

Emilia

C. N. "Emil

Botta", Adjud IX M

494. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Simionescu

Beatricia Andreea C. N. "Emil

Botta", Adjud IX M

495. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Vîrlan Daria Lic. Pedagogic IX M

Page 117: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

117

496. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Blaglosov

Ruxandra

C. N. "Emil

Botta", Adjud IX M

497. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Lal Maria CNMK IX M

498. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Levărdă Ioana CNAIC Focsani IX M

499. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Boboc Carla

Ioana CNAIC Focsani IX M

500. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Vasile Oana CNAIC Focsani IX M

501. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Strătulat

Georgiana CNAIC Focsani IX M

502. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Bentz Teodor CNAIC Focsani X II

503. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Bîra Mălina-

Maria CNU X III

504. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Postolache

Emma-Andreea CNU X M

505. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Damoc Bianca

C. N. "Emil

Botta", Adjud X M

506. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Bucălău

Ana-Maria Lic. Pedagogic X M

507. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Docan

Sebastian CNAIC Focsani X M

508. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Gogu Adelina

Ionela CNAIC Focsani X M

509. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Mocanca Elena

Alexandra CNU X M

510. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Vrânceanu

Bianca CNU XX M

511. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Tudose Maria

Mădălina CNAIC Focsani X M

512. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Drilea

Alexandra

Liceul "Ioan

Slavici"- Panciu X M

513. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Dumitrascu

Andreea CNAIC Focsani XI II

514. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Mocanu Andra

Teodora

Liceul "Simion

Mehedinți"Vidra XI III

515. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Bejenaru Ingrid CNAIC Focsani XI M

516. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Musteata

Teodora

Liceul "Ioan

Slavici"- Panciu XI M

517. Limba Olimpiada de limba Stoica Eliza C. N. "Emil XI M

Page 118: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

118

română şi literatura română Marina Botta", Adjud

518. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Ghiugan Ioana

C. N. "Emil

Botta", Adjud XI M

519. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Gulerez Roberta

Ana Maria CNU XI M

520. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Bălan Amalia

Mariana CNU XI M

521. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Ardeleanu

Alina CNAIC Focsani XI M

522. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Botez Andra CNAIC Focsani XI M

523. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Ion Nicoleta CNAIC Focsani XII II

524. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Diță Alexandra CNAIC Focsani XII III

525. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Stancu

Silvestra CNAIC Focsani XII M

526. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Tudose

Teodora

CNU XII M

527. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Goea

Ana-Maria CNAIC Focsani XII M

528. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Nor Cornelia

Liceul "Ioan

Slavici"- Panciu XII M

529. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Ciubotaru

Valentina CNAIC Focsani XII M

530. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română

Pirpiriu

Madalina CNAIC Focsani XII M

531. Limba

română

Olimpiada de limba

şi literatura română Radu George CNAIC Focsani XII M

532. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Păltinuş Maria

Colegiul Naţional

„Unirea” V-VI II

533. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Bădărău Diana

Colegiul Naţional

"Al. I. Cuza" V-VI III

534. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Grosu Andreea

Şcoala

Gimnazială nr. 3,

Focşani

V-VI M

535. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Bădica Riana

Colegiul Naţional

"Al. I. Cuza" V-VI M

Page 119: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

119

536. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Hondru Ioana

Sc. Gimnaziala „I.

Basgan”, Focşani V-VI M

537. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Profiroiu

Rafaela

Scoala

Gimnaziala Vidra V-VI M

538. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Vetrescu

Andreea

Sc. Gimnaziala

"Ștefan cel Mare" V-VI M

539. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Bostan

Francesca

Colegiul Naţional

“Emil Botta” V-VI M

540. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Franciuc

Razvan

Şcoala

Gimnazială "Al.

Vlahuţă", Focşani

V-VI M

541. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Dumitru Daria

Şc. Gimnazială

"N. Iorga" Focșani V-VI M

542. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Agrigoroaiei

Mara Carmen

Sc. Gimnaziala „I.

Basgan”, Focşani V-VI M

543. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Apopei Letitia

Şcoala

Gimnazială "Al.

Vlahuţă", Focşani

V-VI M

544. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Apostu Alina

Şc. Gimnazială

Milcovul V-VI M

545. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Avram Andrei

Şc. Gimnazială

"Anghel Saligny",

Focşani

V-VI M

546. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Avram Eduard

Şc. Gimnazială

"Anghel Saligny",

Focşani

V-VI M

547. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Balaş Mircea

Colegiul Naţional

„Unirea” V-VI M

548. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Bosnea Britney

Rafaela

Sc. Gimnaziala

"Ștefan cel Mare"

Focşani

V-VI M

549. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Bozianu Denisa

Colegiul Naţional

“Emil Botta” V-VI M

550. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Bozbici Diana

Colegiul Național

"Al. I. Cuza" V-VI M

551. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Manolache

Andreea

Şc. Gimnazială

Maicanesti V-VI M

Page 120: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

120

552. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Măţăuanu

Anamaria

Sc. Gimnaziala

"D. Zamfirescu" -

Focșani

V-VI M

553. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Oprișan Alexia

Sc. Gimnaziala

"Ștefan cel Mare"

Focşani

V-VI M

554. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Pavel Ştefan

Colegiul Naţional

„Unirea” V-VI M

555. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Pintea Maria

Şc. Gimnazială

Vidra V-VI M

556. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Praja Bianca

Şcoala

Gimnazială "Al.

Vlahuţă", Gugeşti

V-VI M

557. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Puşcaşu Andrei

Colegiul Naţional

„Unirea” V-VI M

558. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Radeanu

Alexandra

Colegiul Național

"Al. I. Cuza" V-VI M

559. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Sava Darius

Colegiul Naţional

„Unirea” V-VI M

560. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Ţandără Sergiu

Sc. Gimnaziala

"Ștefan cel Mare"

Focşani

V-VI M

561. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Tiganus Elena

Sc. Gimnaziala

Năneşti V-VI M

562. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Caloian

Alexandra

Sc. Gimnaziala „I.

Basgan”, Focşani V-VI M

563. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Ciobotaru

Alexandra

Colegiul Naţional

„Unirea” V-VI M

564. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Milea Georgia

Sc. Gimnaziala

"D. Zamfirescu" -

Focșani

V-VI M

565. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Mocanu Andrei

Colegiul Naţional

„Unirea” V-VI M

566. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Negoiţă Lorena

Colegiul Naţional

„Unirea” V-VI M

567. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Popa Oana

Sc. Gimnaziala

"Ștefan cel Mare" V-VI M

Page 121: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

121

Focşani

568. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Tătaru Andreea

Sc. Gimnaziala

"Ștefan cel Mare"

Focşani

V-VI M

569. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Tulbure Diana

Sc. Gimnaziala

"Ștefan cel Mare"

Focşani

V-VI M

570. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Ursu Alexandra

Şcoala

Gimnazială "Al.

Vlahuţă", Gugeşti

V-VI M

571. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Lazăr Adelina

Şc. Gimnazială

Milcovul VII-

VIII II

572. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Ciornei Nicola

Şc. Gimnazială

"N. Iorga" Focșani VII-

VIII III

573. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Mirică Teodora

Şcoala

Gimnazială "Al.

Vlahuţă", Gugeşti

VII-

VIII M

574. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Tăbăcaru

Emilia

Şc.Gimnazială

"Mareşal Al.

Averescu", Adjud

VII-

VIII M

575. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Vasile Sara

Şcoala

Gimnazială

Anghel Saligny

Focsani

VII-

VIII M

576. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Iancu Diana

Sc. Gimnaziala

"Ștefan cel Mare"

Focşani

VII-

VIII M

577. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Ene Andreea

Sc. Gimnaziala

"D. Zamfirescu" -

Focșani

VII-

VIII M

578. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Mitrea Laura

Şc. Gimnazială

Vidra

VII-

VIII M

579. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Mocanu

Miruna

Liceul Tehnologic

"E. Grigorescu"

Mărăşeşti

VII-

VIII M

580. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Paraschiv Daria

Sc. Gimnaziala

"Ștefan cel Mare"

Focşani

VII-

VIII M

Page 122: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

122

581. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Trestianu

Cristina

Liceul Teoretic

"Grigore Gheba"

Dumitreşti

VII-

VIII M

582. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Zara Mara

Teodora

Şc.Gimnazială

,,Mihail

Armencea'' Adjud

VII-

VIII M

583. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Berdei Denisa

Colegiul Naţional

“Emil Botta”

VII-

VIII M

584. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Lățcan

Alexandra

Sc. Gimnaziala

"Ștefan cel Mare"

Focşani

VII-

VIII M

585. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Lorenţ Carina

Colegiul Naţional

“Emil Botta”

VII-

VIII M

586. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Udrea

Ana-Maria

Sc. Gimnaziala

"Ștefan cel Mare"

Focşani

VII-

VIII M

587. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Bucă Miruna

Elena

Liceul Tehnologic

„Al.I.Cuza„

Panciu

VII-

VIII M

588. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Leanca Nely

Şcoala

Gimnazială Nr.3

Focsani

VII-V

III M

589. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Mihu Ambra

Șc. Gimnazială

”Ștefan Cel Mare”

Focșani

VII-V

III M

590. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă

Radulescu

Alexandra

Elena

Sc. Gimnaziala

Anghel Saligny

Focsani

VII-V

III M

591. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă

Simerea

Brandusa

Andreea

Sc. Gimnaziala

Anghel Saligny

Focsani

VII-V

III M

592. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Grigore Raluca

Sc. Gimnaziala

"D. Zamfirescu" -

Focșani

VII-V

III M

593. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Macovei Delia

Colegiul Național

"Al. I. Cuza"

VII-V

III M

594. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Tănase Bianca

Sc. Gimnaziala „I.

Basgan”, Focşani

VII-V

III M

595. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Buboacă

Angela

Şcoala

Gimnazială "Al.

Vlahuţă" Gugeşti

VII-V

III M

Page 123: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

123

596. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Buşilă Andreea

Şc. Gimnazială

"A. Gheorghiu",

Adjud

VII-V

III M

597. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Ciontu Alice

Colegiul Național

"Al. I. Cuza"

VII-V

III M

598. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Neamțu Crina

Carmen

Şc. Gimnazială

"Mareşal Al.

Averescu", Adjud

VII-V

III M

599. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Ploscaru

Nicoleta

Sc. Gimnaziala „I.

Basgan”, Focşani

VII-V

III M

600. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Porumb

Gabriela

Sc. Gimnaziala

"D. Zamfirescu" -

Focșani

VII-V

III M

601. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Preda Ana

Maria

Colegiul Național

"Al. I. Cuza"

VII-V

III M

602. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Dragne Lavinia

Colegiul Naţional

„Unirea” IX-X II

603. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Buraga George

Colegiul Naţional

“E. Botta” Adjud IX-X III

604. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Bentz Teodor

Colegiul Național

"Al. I. Cuza" IX-X M

605. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Grigore Diana-

Nicoleta

Colegiul Naţional

„Unirea” IX-X M

606. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Săcrieru

Nicolae

Colegiul Naţional

„Unirea” IX-X M

607. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Saragea Denisa

Colegiul Naţional

„Unirea” IX-X M

608. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Varlan Adina

Liceul Teoretic "I.

Slavici", Panciu IX-X M

609. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Cosor Maria

Colegiul Național

"Al. I. Cuza" IX-X M

610. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Iliescu Vlad

Liceul Teoretic "I.

Slavici", Panciu IX-X M

611. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Scorţan

Alexandra

Colegiul Naţional

“E. Botta” Adjud IX-X M

Page 124: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

124

612. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Strătulat

Georgiana

Colegiul Național

"Al. I. Cuza" IX-X M

613. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Vasile Oana

Colegiul Național

"Al. I. Cuza" IX-X M

614. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Usturoi Flavius

Colegiul Naţional

“E. Botta” Adjud IX-X M

615. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Bîrgu Ioana

Colegiul Național

"Al. I. Cuza" IX-X M

616. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Boboc Carla

Colegiul Național

"Al. I. Cuza" IX-X M

617. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Istrate Ionela-

Andreea

Colegiul Naţional

„Unirea” IX-X M

618. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Tumurică

Luminiţa

Colegiul Naţional

„Unirea” IX-X M

619. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Vrânceanu

Bianca

Colegiul Naţional

„Unirea” IX-X M

620. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Bădic

Alexandra

Colegiul Naţional

“E. Botta” Adjud IX-X M

621. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Blaglosov

Ruxandra

Colegiul Naţional

“E. Botta” Adjud IX-X M

622. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Boștiog

Alexandra

Colegiul Național

"Al. I. Cuza" IX-X M

623. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Bucalau

Ana-Maria

Liceul Pedagogic

"Spiru Haret" IX-X M

624. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Bunghiuz Iulia

Colegiul Naţional

“E. Botta” Adjud IX-X M

625. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Spinu

Florentina

Liceul Pedagogic

"Spiru Haret" IX-X M

626. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Munteanu

Alina

Colegiul Naţional

“E. Botta” Adjud IX-X M

627. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Tomiţa

Teodora

Colegiul Naţional

“E. Botta” Adjud IX-X M

Page 125: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

125

628. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Trestianu

Minodora

Liceul Teoretic

"Grigore Gheba"

Dumitreşti

IX-X M

629. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Chirila

Alexandra

Liceul Teoretic "I.

Slavici", Panciu

XI-XI

I II

630. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Diță Alexandra

Colegiul Național

"Al. I. Cuza"

XI-XI

I III

631. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Ignat Nicoleta

Iuliana

Colegiul Național

"Al. I. Cuza"

XI-XI

I M

632. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Tudose

Teodora

Colegiul Naţional

„Unirea”

XI-XI

I M

633. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Baluta Andrei

Liceul Pedagogic

"Spiru Haret"

XI-XI

I M

634. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă

Olteanu

Oana-Alexandr

a

Liceul Pedagogic

"Spiru Haret"

XI-XI

I M

635. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Ion Nicoleta

Colegiul Național

"Al. I. Cuza"

XI-XI

I M

636. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Lemnaru

Alexandra

Colegiul Ec. "M.

Kogalniceanu"

XI-XI

I M

637. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Ciubotaru

Valentina

Colegiul Național

"Al. I. Cuza"

XI-XI

I M

638. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Fotache Maria

Andreea

Colegiul Național

"Al. I. Cuza"

XI-XI

I M

639. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Gheoca Stefan

Liceul Teoretic "I.

Slavici", Panciu

XI-XI

I M

640. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Mocanu Andra

Teodora

Liceul "S.

Mehedinți" Vidra

XI-XI

I M

641. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Popa

Oana-Adela

Colegiul Ec. "M.

Kogalniceanu"

XI-XI

I M

642. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Alexa

Ana-Maria

Colegiul Naţional

“E. Botta” Adjud

XI-XI

I M

643. Limba

română

Olimpiada Lectura

ca abilitate de viaţă Dumitrașcu

Andreea

Colegiul Național

"Al. I. Cuza"

XI-XI

I M

Page 126: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

126

644. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Carp Andrei

Sc. Gimnaziala

"D. Zamfirescu" -

Focșani

V III

645. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Bozbici Diana

Colegiul Național

"Al. I. Cuza" -

Focșani

V M

646. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Tătaru Andreea

Sc. Gimnaziala

"Ștefan cel Mare"

Focşani

V M

647. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Bercaru Ana

Școala "Al.

Vlahuță" - Focșani V M

648. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică

Gheorghe

Mihai

Sc. Gimnaziala „I.

Basgan”, Focşani V M

649. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Tarbă Alessia

Colegiul Național

"Al. I. Cuza" -

Focșani

V M

650. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică

Bosnea

Brithney

Sc. Gim. "Ștefan

cel Mare" Focşani V M

651. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Cucu Gabriela

Sc. Gimnaziala

Nr. 3 Focsani V M

652. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică

Gheorghiță

Andrei

Colegiul Naţional

„Unirea”- Focșani V M

653. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică

Pătrașcu

Teodora

Colegiul Național

"Al. I. Cuza" -

Focșani

V M

654. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Tulbure Diana

Sc. Gimnaziala

"Ștefan cel Mare"

Focşani

V M

655. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică

Săvulescu

Medeea

Sc. Gimnaziala

"Ștefan cel Mare"

Focşani

V M

656. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Baican Marius

Sc. Gimnaziala „I.

Basgan”, Focşani VI III

657. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Bejenaru Ianis

Colegiul Național

"Al. I. Cuza" -

Focșani

VI III

658. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Cristea Maria

Sc. Gimnaziala „I.

Basgan”, Focşani VI III

Page 127: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

127

659. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică

Golea

Alexandru

Sc. Gimnaziala

"D. Zamfirescu" -

Focșani

VI III

660. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Anton Rareş

Sc. Gimnaziala

"D. Zamfirescu" -

Focșani

VI M

661. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică

Gheorghiţă

Alexandru

Colegiul Naţional

„Unirea”- Focșani VI M

662. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică

Ciubotaru

Daria

Sc. Gimnaziala

"Ștefan cel Mare"

Focşani

VI M

663. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Dima Maria

Șc. Gimnazială ”I.

Basgan” - Focșani VI M

664. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică

Durbalau

Daria-Andreea

Colegiul Naţional

“E. Botta” Adjud VI M

665. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Ioniță Nicola

Sc. Gimnaziala

"Ștefan cel Mare"

Focşani

VI M

666. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică

Prodan Sabina

Alina

Șc. Gimnazială

"Mareșal Al.

Averescu"

VII-V

III III

667. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică

Porumb

Gabriela

Sc. Gimnaziala

"D. Zamfirescu" -

Focșani

VII-V

III M

668. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică

Roșca Miruna

Alexia

Liceul

Tehnologic" Al. I.

Cuza" - Panciu

VII-V

III M

669. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Paraschiv Irina

Colegiul Național

"Al. I. Cuza" -

Focșani

VII-V

III M

670. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Negoiță Raluca

Sc. Gimnaziala

"Ștefan cel Mare"

Focşani

VII-V

III M

671. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică

Voineag

Lorena

Sc. Gimnaziala

"Ștefan cel Mare"

Focşani

VII-V

III M

672. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Preda Ana

Sc. Gimnaziala

"D. Zamfirescu" -

Focșani

VII-V

III M

673. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Radu-Ion Daria

Colegiul Național

"Al. I. Cuza" -

VII-V

III M

Page 128: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

128

Focșani

674. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică

Avram Iulia

Alexandra

Colegiul Naţional

„Unirea” Focșani IX-X III

675. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică

Docan

Sebastian

Colegiul Național

"Al. I. Cuza" -

Focșani IX-X

M

676. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică

Gaina Anca

Maria

Colegiul Național

"Al. I. Cuza" -

Focșani IX-X

M

677. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică

Ghiuță

Mădălina

Liceul "Simion

Mehedinți" Vidra IX-X M

678. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică

Rogozan

Mădălina

Colegiul Național

"Al. I. Cuza" -

Focșani IX-X

M

679. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Săvulescu Oana

Colegiul Naţional

„Unirea”- Focșani IX-X M

680. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Arhir Valentina

Liceul Pedagogic -

Focșani IX-X M

681. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Anghel Oxana

Colegiul Naţional

„Unirea”- Focșani IX-X M

682. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică

Badic

Alexandra

Colegiul Naţional

“E. Botta” Adjud IX-X M

683. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică

Nistoroiu

Mihnea

Colegiul Național

"Al.I.Cuza"

Focșani

XI-XI

I

III

684. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Lorent Antonia

Colegiul Naţional

“E. Botta” Adjud XI-XI

I M

685. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică

Olteanu Oana

Alexandra

Liceul Pedagogic -

Focșani

XI-XI

I M

686. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Dorofte Iuliana

Liceul Pedagogic -

Focșani

XI-XI

I M

687. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică Dodoiu Tudor

Colegiul Național

"Al. I. Cuza" -

Focșani

XI-XI

I

M

688. Limba

română

Olimpiada de

lingvistică

Barbu Cosmina

Monica

Colegiul Ec. "M.

Kogalniceanu" -

Focșani

XI-XI

I

M

Page 129: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

129

689. Limba

română

Olimpiada universul

cunoaşterii prin

lectură

GRECU

ANDREEA

Școala

Gimnazială Paltin V

Doldor Daniela

Liliana calificat I

premiul

special

690. Limba

română

Olimpiada universul

cunoaşterii prin

lectură

CIOCAN

ALINA-COSM

INA

Șc. Gimnazială

”Vasile Iftimescu”

Valea Sării

VI Lăduncă Ionelia calificat I premiul

special

691. Limba

română

Olimpiada universul

cunoaşterii prin

lectură

MITREA F.

LAURA

Școala

Gimnazială Vidra VII Duda Monica calificat I

premiul

special

692. Limba

română

Olimpiada universul

cunoaşterii prin

lectură

LAZĂR

ADELINA

Școala

Gimnazială

Milcovul

VIII Mocanca

Tamara calificat I

premiul

special

693. Limba

română

Concursul Naţional

pentru Elevii cu

Deficienţe de auz

Ostafie

Gheorghe

CSEI ,,Elena

Doamna” VII

Poiană Roxana

Silvia calificat I DA I

694. Limba

română

Olimpiada de limba

și literatura română

Badic Gh.

Alexandra

Colegiul Naţional

,,E.Botta”, Adjud a IX-a Chiper Ramona calificat I DA

695. Limba

română

Concursul Naţional

pentru Elevii cu

Deficienţe de auz

Iga Paula CSEI ,,Elena

Doamna” VIII

Poiană Roxana

Silvia calificat I DA II

696. Limba

română

Olimpiada de

lectură ca abilitate

de viaţă

Bălan Adelina

Cristiana

Colegiul Naţional

,,Unirea”, Focşani

a

XII-a Zgăbârdici

Maria calificat I DA

697. Matematica

Concursul Naţional

pentru Elevii cu

Deficienţe de auz

Ionescu Diana –

Severiana

CSEI ,,Elena

Doamna” VIII

Ivan Carmen

Nela calificat I DA II

698. matematică

Concursul national

"Cultură şi

spiritualitate

românească"

Buruiană

Cosmina

Şcoala

Gimnazială

„Ștefan cel Mare”

Focșani VIII

Aluculesei

Elena/Tache

Anisoara

calificat II

699. matematică

Concursul national

"Cultură şi

spiritualitate

românească"

Staicu Gabriela Şcoala

Gimnazială Paltin

VII

Doldor Daniela

Liliana/Lădaru

Petrică

calificat III

700. matematică

Concursul national

"Cultură şi

spiritualitate

românească"

Hănţoiu

Mihaela

Alexandra

Şcoala

Gimnazială Nr. 7

Focşani VII

Serea

Irina/Burlan

Ionuţ

calificat M

701. matematică

Concursul national

"Cultură şi

spiritualitate

românească"

Dumitrache

Alexia

Şcoala

Gimnazială

„Ștefan cel Mare” VII

Dumitru

Mirela/Ionascu

Mihaela

calificat M

Page 130: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

130

702. matematică

Concursul national

"Cultură şi

spiritualitate

românească"

Iancu Gabriela

Estera

Școala

Gimnazială „D.

Zamfirescu” VII

Sporea

Daniela/Caliţa

Costina

calificat M

703. matematică

Concursul national

"Cultură şi

spiritualitate

românească"

Măciucă Diana Colegiul Național

„Al. I. Cuza”

VII

Voicu

Voicuța/Pătrășc

anu Melania

calificat M

704. matematică

Concursul national

"Cultură şi

spiritualitate

românească"

Năstase

Alexandra

Şcoala

Gimnazială „A.

Saligny” VII

Avram

Aurelia/Ciobota

ru Cristina

calificat M

705. matematică

Concursul national

"Cultură şi

spiritualitate

românească"

Toea Simona

Andreea

Școala

Gimnazială „D.

Zamfirescu" VII

Sporea

Daniela/Caliţa

Costina

calificat M

706. matematică

Concursul national

"Cultură şi

spiritualitate

românească"

Geană Diana

Elena

Școala

Gimnazială „D.

Zamfirescu” VI

Piţu

Anişoara/Caliţa

Costina

calificat II

707. matematică

Concursul national

"Cultură şi

spiritualitate

românească"

Popa Oana

Şcoala

Gimnazială

„Ștefan cel Mare” VI

Dumitru

Mirela/Tache

Anisoara

calificat III

708. matematică

Concursul national

"Cultură şi

spiritualitate

românească"

Baraghin

Alexandra

Elena

Școala

Gimnazială „D.

Zamfirescu” VI

Sporea

Daniela/Caliţa

Costina

calificat M

709. matematică

Concursul national

"Cultură şi

spiritualitate

românească"

Ene Francesca

Şcoala

Gimnazială

„Ștefan cel Mare” VI

Dumitru

Mirela/Tache

Anisoara

calificat M

710. matematică

Concursul national

"Cultură şi

spiritualitate

românească"

Gavrilă Alecsia

Școala

Gimnazială „D.

Zamfirescu” VI

Sporea

Daniela/Caliţa

Costina

calificat M

711. matematică

Concursul national

"Cultură şi

spiritualitate

românească"

Bucur Bianca

Elena

Colegiul Național

„Al. I. Cuza”

VI

Marcu

Livia/Pătrăscan

u Melania

Emanuela

calificat M

712. matematică

Concursul national

"Cultură şi

spiritualitate

Ioniţă Nicola

Şcoala

Gimnazială

„Ștefan cel Mare” VI

Dumitru

Mirela/Tache

Anisoara

calificat M

Page 131: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

131

românească"

713. matematică

Concursul national

"Cultură şi

spiritualitate

românească"

Bejenaru Ianis

Mihail

Colegiul Național

„Al. I. Cuza”

VI

Marcu

Livia/Pătrăscan

u Melania

Emanuela

calificat M

714. matematică

Concursul national

"Cultură şi

spiritualitate

românească"

Pop Raluca

Şcoala

Gimnazială

„Ștefan cel Mare” V

Dumitru

Mirela/Tache

Anisoara

calificat M

715. matematică

Concursul national

"Cultură şi

spiritualitate

românească"

Bosnea

Brithney

Şcoala

Gimnazială

„Ștefan cel Mare” V

Aluculesei

Elena/Tache

Anisoara

calificat M

716. matematică

Concursul national

"Cultură şi

spiritualitate

românească"

Bădărău Diana Colegiul Național

„Al. I. Cuza”

VI

Marcu

Livia/Pătrăscan

u Melania

Emanuela

calificat M

717. matematică

Concursul national

"Cultură şi

spiritualitate

românească"

Ghimpu

Cristina

Școala

Gimnazială „D.

Zamfirescu”

V

Ghiuţă

Marcela/Caliţa

Costina

calificat M

718. matematică

Olimpiada nationala

"Tinerii dezbat" -

incepatori

Dan Maria Colegiul Național

„Al. I. Cuza” IX

Bentz Teodora calificat I DA

719. matematică

Olimpiada nationala

"Tinerii dezbat" -

incepatori

Fotache Maria

Andreea

Colegiul Național

„Al. I. Cuza” XI

Bentz Teodora calificat I DA

720. Matematică

Olimpiada nationala

"Tinerii dezbat" -

incepatori

Aurica Alina Colegiul Național

„Al. I. Cuza” IX

Bentz Teodora calificat I DA

721. Matematică

Olimpiada

Națională de

Matematică

Damian Tudor

Şcoala

Gimnazială Duiliu

Zamfirescu V

Dochioiu Gicuța calificat I DA

722. Matematică

Olimpiada

Națională de

Matematică

Tronaru

Simona

Şcoala

Gimnazială Duiliu

Zamfirescu V

Dochioiu Gicuța calificat II DA

723. Matematică

Olimpiada

Națională de

Matematică

Anton Rareș

Şcoala

Gimnazială Duiliu

Zamfirescu VI

Dochioiu Gicuța calificat I DA Mentiune-medalie

de argint

Page 132: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

132

724. Matematică

Olimpiada

Națională de

Matematică

Ariton Adrian C.N. Unirea VII Mohonea

Marius calificat I DA

Premiul

I-medalie

de aur

calificat in lotul pt. Olimpiada

Balcanica de

Matematica- juniori

725. Matematică

Olimpiada

Națională de

Matematică

Ariton

Alexandru C.N. Unirea

VII

Mohonea

Marius calificat I DA

Mentiune

-medalie

de aur

726. Matematică

Olimpiada

Națională de

Matematică

Radu Daria

Ioana CNAIC

VIII

OPREA

TIBERIU calificat I DA

727. Matematică

Olimpiada

Națională de

Matematică

Crăciun

Cosmin

Şcoala

Gimnazială Duiliu

Zamfirescu VIII

Guzu Mariana calificat II DA

728. Matematică

Olimpiada

Națională de

Matematică

Tăbăcaru

Nazarie Irene C.N. Unirea

IX

Pătraşcu Enache calificat I DA

729. Matematică

Olimpiada

Națională de

Matematică

Matișan

Răzvan C.N. Unirea

X

Pătraşcu Enache calificat I DA medalie

de bronz

730. Matematică

Olimpiada

Națională de

Matematică

Mircea Andra C.N. Unirea X Pătraşcu Enache calificat I DA medalie

de bronz

731. Matematică

Olimpiada

Națională de

Matematică

Saulea

Alessandro C.N. Unirea X Pătraşcu Enache calificat I DA

732. Matematică

Olimpiada

Națională de

Matematică

Dragne Lavinia C.N. Unirea X Pătraşcu Enache calificat II DA

733. Matematică

Olimpiada

Națională de

Matematică

Jelea Andrei C.N. Unirea XI Popoiu Dan calificat I DA

734. Matematică Concursul Național de

Matematică Aplicată

Adolf Haimovici Pârlea Mihai

Colegiul

Economic "Mihail

Kogălniceanu"

XII Cojocariu

Aurora calificat I DA Menţiune

735. Matematică Concursul Național de

Matematică Aplicată

Adolf Haimovici Vatră Mirel

Colegiul

Economic "Mihail

Kogălniceanu"

XII Cojocariu

Aurora calificat II DA

736. Matematică Concursul Național de

Matematică Aplicată

Adolf Haimovici Auţei Gabriel

LIC.

PEDAGOGIC ,,

SPIRU HARET,, XII

Bîrgăoanu Cezar calificat I DA

Premiul

III-

medalie

de argint

Page 133: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

133

737. Matematică Concursul Național de

Matematică Aplicată

Adolf Haimovici

Dărmănescu

Vlad Gabriel C. N. Unirea

XI

Iftimie Emilia calificat I DA

Premiul

II-

medalie

de argint

738. Matematică Concursul Național de

Matematică Aplicată

Adolf Haimovici Ioniţă Dragoş

Colegiul

Economic "Mihail

Kogălniceanu" XI

Alexandrov

Eugen calificat I DA Menţiune

739. Matematică Concursul Național de

Matematică Aplicată

Adolf Haimovici Duca George C. N. Unirea

IX

Știru Cristinel calificat I DA Menţiune

- medalie

de bronz

740. Matematică Concursul Național de

Matematică Aplicată

Adolf Haimovici

Sandu George

Laurian

LIC.

PEDAGOGIC ,,

SPIRU HARET,, XI

Bîrgăoanu Cezar calificat II DA

741. Matematică Concursul Național de

Matematică Aplicată

Adolf Haimovici

Bâra Valentina

Alina

Colegiul

Economic "Mihail

Kogălniceanu" XI

Huzum Corneliu calificat II DA Menţiune

742. Matematică Concursul Național de

Matematică Aplicată

Adolf Haimovici

Ciobotaru

Florin

Colegiul

Economic "Mihail

Kogălniceanu" XII

Tătaru Laurenţiu calificat III DA Menţiune

743. Matematică Concursul Național de

Matematică Aplicată

Adolf Haimovici

Lozneanu

Mioara Debora

Colegiul

Economic "Mihail

Kogălniceanu"

X Alexandrov

Eugen calificat I DA

Premiul

III-

medalie

de argint

744. Matematică Concursul Național de

Matematică Aplicată

Adolf Haimovici Dorofte Iuliana

Lic. Pedagogic ,,

Spiru Haret,, XI

BÎRGĂOANU

CEZAR calificat III DA Menţiune

745. Matematică Concursul Național de

Matematică Aplicată

Adolf Haimovici Barbu Victor

Colegiul

Economic "Mihail

Kogălniceanu" XI

Tătaru Laurenţiu calificat III DA Menţiune

746. Matematică Concursul Național de

Matematică Aplicată

Adolf Haimovici Cristian Andra C.N. Al. I. Cuza

X

ULEANUCAT

ALIN calificat I DA

747. Matematică Concursul Național de

Matematică Aplicată

Adolf Haimovici Gheoca Ştefan

Liceul Teoretic

Ioan Slavici XI Sfetcu Traian calificat I DA

748. Matematică Concursul Național de

Matematică Aplicată

Adolf Haimovici

Tîlvăr Roberto

Daniel

Colegiul

Economic "Mihail

Kogălniceanu" IX

Tătaru Laurenţiu calificat I DA Menţiune

749. Matematică Concursul Național de

Matematică Aplicată

Adolf Haimovici

Istrate

Andreea-Nicole

ta

Liceul Teoretic

Ioan Slavici XII

Istrate Cristina calificat I DA

750. Matematică Concursul

Interjudetean de

Matematică

Ciobotaru

Alexandra

Sc. Gimnazială

,,Profesor Panaite III Hagiu Mariana Mențiune

Page 134: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

134

,,Olimpiada satelor

din Sud-Est” C. Mazilu

Broșteni

751. Matematică

Concursul

Interjudetean de

Matematică

,,Olimpiada satelor

din Sud-Est”

Merăuţă Ionuţ

Şcoala

Gimnazială

Andreiaşu de Jos III

Munteanu

Mariana Mențiune

752. Matematică

Concursul

Interjudetean de

Matematică

,,Olimpiada satelor

din Sud-Est”

Sandu Ana

Elena

Scoala

Gimnaziala

Paunesti V

Severin Cristinel calificat Mențiune DA

753. Matematică

Concursul

Interjudetean de

Matematică,

,Olimpiada satelor din

Sud-Est”

Zamfir Ştefan

Scoala

Gimnaziala

Simion Mehedinti

Soveja VI

Drăghici Violeta calificat Mențiune DA

754. Matematică

Concursul

Interjudetean de

Matematică

,,Olimpiada satelor

din Sud-Est”

Marin Irina

Mirela

Scoala

Gimnaziala

Şerbăneşti VI

Dima Laura

Elena Mențiune

755. Matematică

Concursul

Interjudetean de Mat/

,,Olimpiada satelor

din Sud-Est”

Balosin

Alexandru

Eugen

Școala

Gimnazială

Vulturu

VII Neață Ionuț calificat III DA

756. Matematică

Concursul

Interjudetean de

Matematică

,,Olimpiada satelor

din Sud-Est”

Mirică Teodora

Sc. gimnaziala

”Al.

Vlahuță”Gugești VII

Zaharia Rică Mențiune

757. Matematică

Concursul

Interjudetean de

Matematică

,,Olimpiada satelor

din Sud-Est”

Lefter Andrei

Sebastian

Sc. gimnaziala

”Al.

Vlahuță”Gugești VIII

Zaharia Rică calificat I DA

758. Matematică

Concursul

Interjudetean de

Matematică

,,Olimpiada satelor

din Sud-Est”

Cîrneleagă

Iustin

Sc. gimnaziala

”Al.

Vlahuță”Gugești VIII

Zaharia Rică calificat III DA

759. Matematică

Concursul

Interjudetean de

Matematică

,,Olimpiada satelor

din Sud-Est”

Dragomir Ioana

Şcoala

Gimnazială Nr. 1

Străoane VIII

Nedeloiu

Marieana Mențiune

Page 135: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

135

760. Matematică

Concursul

Interjudetean de

Matematică

,,Olimpiada satelor

din Sud-Est”

Ploscaru

Alexandru

Scoala

Gimnaziala"Ion

Diaconu" Tulnici VIII

Macri

Georgiana Mențiune

761. Matematică

Concursul Județean

de Matematică

–Informatică pentru

elevii din mediul

rural, ediția a XII-a

Profiroiu

Rafaela, Țîrdea

Robert Alin,

Pintea Maria,

Panfil Marina

Alexandra

Şcoala

Gimnazială Vidra

V-VI

Pintea

Liliana,Neagu

Viorica

DA I

762. Matematică

Concursul Județean

de Matematică

–Informatică pentru

elevii din mediul

rural, ediția a XII-a

Sandu Ana,

Pătrășcan

Alexandru,

Mania

Teodora,Stroes

cu Alexandru

Şcoala

Gimnazială

Păunești

V-VI

Frangolea

Mihaela Moisă

Cornelia Severin

Cristinel

DA III

763. Matematică

Concursul Județean

de Matematică

–Informatică pentru

elevii din mediul

rural, ediția a XII-a

Barău Diana,

Blăgan

Georgiana

Alexandra,

Manolache

Răzvan George,

Lupu Teodor

Alexandru

Şcoala

Gimnazială

Străoane

V-VI

Manolache

Nicoleta

Nedeloiu

Marieana

DA Mentiune

764. Matematică

Concursului

Județean de

Matematică

–Informatică pentru

elevii din mediul

rural, ediția a XII-a

BăjănaruAndrei

, Mirică

Teodora, Lefter

Andrei,Sandu

Andrei

Şcoala

Gimnazială”Al

Vlahuță” Gugești VII-V

III

Zaharia Rică

Grecu Daniel

Valentin

DA I

765. Matematică

Concursului

Județean de

Matematică

–Informatică pentru

elevii din mediul

rural, ediția a XII-a

Dănilă Florin

Alin,Gegea

Vasile Eugen,

Dragomir

Ioana, Pistol

Andrada Nicola

Şcoala

Gimnazială

Străoane VII-V

III

Manolache

Nicoleta

Nedeloiu

Marieana

DA II

766. Matematică

Concursului

Județean de

Matematică

–Informatică pentru

elevii din mediul

rural, ediția a XII-a

Mărdăreț

Cristinel, Lupu

Alexandru,

Mistodiniș

Alexandra,

Manolache

Ștefania

Şcoala

Gimnazială

Movilița

VII-V

III

Crăciun Ion

Palaghe Vasile DA III

Page 136: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

136

767. Matematică

Concursului

Județean de

Matematică

–Informatică pentru

elevii din mediul

rural, ediția a XII-a

Darie Alina,

Burduș Gabriel,

Moise Vasile,

Rogozan

Dragos

Şcoala

Gimnazială

Păunești VII-V

III

Frangolea

Mihaela, Moisă

Cornelia,

Severin Cristinel

DA Mentiune

768. Matematică

Concursului

Județean de

Matematică

–Informatică pentru

elevii din mediul

rural, ediția a XII-a

Praja Bianca

Elena, Șerban

Mihai, Neacsu

Gabriel,

Despoiu Ștefan

Şcoala

Gimnazială”Al

Vlahuță” Gugești

V-VI

Zaharia Carmen

Aurora,Grecu

Daniel Valentin

DA II

769. Matematică Olimpiada nationala

"Tinerii dezbat" -

incepatori

Burdusa Petru Colegiul Național

„Unirea” IX

Neșu Liliana calificat III

770. Matematică Olimpiada nationala

"Tinerii dezbat" -

incepatori

Tataru Cristian Colegiul Național

„Unirea” XI

Neșu Liliana calificat III

771. Matematică Olimpiada nationala

"Tinerii dezbat" -

incepatori

Toma Toader Colegiul Național

„Unirea” XI

Neșu Liliana calificat III

772. Matematică Olimpiada nationala

"Tinerii dezbat" -

avansati

Paun Andeea Colegiul Național

„Al. I. Cuza” IX

Marcu Livia calificat III

773. Matematică Olimpiada nationala

"Tinerii dezbat" -

avansati

Bentz Teodor Colegiul Național

„Al. I. Cuza” X

Marcu Livia calificat III

774. Matematică Olimpiada nationala

"Tinerii dezbat" -

avansati

Marcu Teodor Colegiul Național

„Al. I. Cuza” XI

Marcu Livia calificat III

775. matematica și

fizica

Olimpiada nationala

"Tinerii dezbat" -

avansati

Stan Alexandra Colegiul Național

„Unirea” XI

Zgabardici

Maria calificat I DA

776. matematica și

fizica

Olimpiada nationala

"Tinerii dezbat" -

avansati

Iancu

Alexandra

Colegiul Național

„Unirea” XI

Zgabardici

Maria calificat I DA

777. matematica și

fizica

Olimpiada nationala

"Tinerii dezbat"-

avansati

Dobre

Ruxandra

Colegiul Național

„Unirea” XII

Zgabardici

Maria calificat I DA

778. matematica și

fizica

Olimpiada nationala

"Tinerii dezbat" -

incepatori

Talvar

Madalina

Daniela

Liceul Pedagogic

"Spiru Haret" XI

Ion Stanel calificat II

Page 137: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

137

779. Muzica Olimpiada

Națională Corală

Corul de

cameră mixt

Liceul de Artă

„Gheorghe

Tattatescu”

IX -

XII

Safta Simona calificat I

780. Muzica Olimpiada

Națională Corală

Corul de

cameră mixt

Liceul Teoretic

„Ioan Slavici”

IX -

XII

Manovici

Andrei Igor calificat I

781. Muzica

Olimpiada Naț. de

Interpretare Vocală,

Instrumentală și

Studii Teoretice

Lazăr - Bâra

Bogdan

Liceul de Artă

„Gheorghe

Tattatescu”

III Topală Cornelia calificat I

782. Muzica

Olimpiada nationala

"Tinerii dezbat" -

incepatori

Onea Camelia

Narcisa

Liceul Pedagogic

"Spiru Haret" XI

Ion Stanel calificat II

783. Muzica

Olimpiada nationala

"Tinerii dezbat" -

incepatori

Doniga Bianca

Gianina

Liceul Pedagogic

"Spiru Haret" XI

Ion Stanel calificat II

784. Muzica

Olimpiada nationala

"Tinerii dezbat" -

avansati

Marin Diana Liceul Pedagogic

"Spiru Haret" XI

Rosu Florin calificat II

785. Muzica Concursul National

"One-Star" Onesti Radu Marinela

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” X Dima Iuliana calificat II calificat II

786. Muzica Concursul National

"One-Star" Onesti Murgu Denisa

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” X Dima Iuliana calificat II calificat II

787. Muzica

Concursul Regional

" Florile Copilariei"

Adjud

Radu Marinela Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” X

Dima Iuliana calificat I

788. Muzica

Concursul Regional

" Florile Copilariei"

Adjud

Murgu Denisa Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” X

Dima Iuliana calificat II

789. Muzica

Concurs- Regional "

Florile Copilariei"

Adjud

Bocu Madalina Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” XI

Dima Iuliana calificat II

790. Muzica Concursul National

"One-Star" Onesti Bocu Madalina

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” XI Dima Iuliana calificat Mentiune calificat Mentiune

791. Muzica

Concursul Regional

" Florile Copilariei"

Adjud

Caraba Marina Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” IX

Dima Iuliana calificat I

792. Muzica

Concursul de

interpretare

muzicala

Groza Johann

Eduard

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” VII

Collavini Doina DA II

793. Muzică Olimpiada

Nationala Corala Pasalau Diana

Liceul de Arta "

Gh. Tattarescu" X Safta Adriana DA I

794. Muzică

corală

Olimpiada nationala

"Tinerii dezbat" -

Tenie

Florentina

Liceul Pedagogic

"Spiru Haret" XI Rosu Florin calificat II

Page 138: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

138

avansati

795. Muzică

corală

Olimpiada nationala

"Tinerii dezbat" -

avansati

Zaharia Larisa

Andreea

Liceul Pedagogic

"Spiru Haret" XI

Rosu Florin calificat II

796. Muzica

instrumentala

Olimpiada

Națională de

Interpretare Vocală,

Instrumentală și

Studii Teoretice

Necula Petru

Liceul de Artă

„Gheorghe

Tattatescu”

VI Grigoriu

Valentin calificat I

797. Muzica

instrumentala

Olimpiada

Națională de

Interpretare Vocală,

Instrumentală și

Studii Teoretice

Rali Teodora

Mihaela

Liceul de Artă

„Gheorghe

Tattatescu”

III Herghelegiu

Carmen calificat I

798. Muzica

instrumentala

Olimpiada

Națională de

Interpretare Vocală,

Instrumentală și

Studii Teoretice

Munteanu

Eusebiu

Liceul de Artă

„Gheorghe

Tattatescu”

IX Lăscan Silviu calificat I DA

799. Muzica

instrumentala

Olimpiada

Națională de

Interpretare Vocală,

Instrumentală și

Studii Teoretice

Palade Gabriela

Liceul de Artă

„Gheorghe

Tattatescu”

XI Lăscan Silviu calificat I DA III

800. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

-CAER 870

Bratu

Alexandra

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” I

Ciobanu

Antoaneta

801. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

-CAER 870

Iacobeț

Cristiana

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” I

Ciobanu

Antoaneta

802. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

-Focșani

Balașcă Luana Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” II Calmîș Verona

Page 139: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

139

803. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

-Focșani

Dragomir

Alexandru

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” II Collavini Doina

804. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Iancu Ștefania Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” II

Herghelegiu

Carmen

805. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Racovițeanu

Andreea

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” II

Boldeanu

Lenuța

806. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Buzăianu Ioana Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” III

Ciobanu

Antoaneta

807. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Calmîș

Christian

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” III

Cristescu

Viorica

808. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Rali Teodora Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” III

Herghelegiu

Carmen

809. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Sandu Matei Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” III Calmîș Verona

810. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Logodinschi

Bogdan

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” IV

Ciobanu

Antoaneta

811. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Tudor Ana

Maria

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” IV

Herghelegiu

Carmen

Page 140: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

140

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

812. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Groza Johann

Eduard

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” VII Collavini Doina

813. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Spiridon

Alexandra

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” VI Sîrbu Mihaela

814. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Miron Luisa Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” VIII Sîrbu Mihaela

815. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Nicolaș Natalia Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” VIII

Cristescu

Viorica

816. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Nicolaș Patricia Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” VIII

Cristescu

Viorica

817. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Palade Gabriela Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” XI Lăscan Silviu

818. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Samoilă Rareș Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” XII

Grigoriu

Valentin

819. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Cloșca Eveline Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” III Collavini Doina

Page 141: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

141

820. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Holban Andrei Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” III Collavini Doina

821. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Ghilea Andrei Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” IV

Cristescu

Viorica

822. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Portase Laura Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” III

Cristescu

Viorica

823. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Grup cameral -

13 elevi

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu”

VI-XI

I

Grigoriu

Valentin

824. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Ginju Miruna Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” I Calmîș Verona

825. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Necula Bianca Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” I Calmîș Verona

826. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Drilia Maria Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” I Collavini Doina

827. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Hăineală Ilinca Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” I

Boldeanu

Lenuța

828. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Bratosin Mihai Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” II

Herghelegiu

Carmen

Page 142: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

142

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

829. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Panaite Ilinca Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” II

Herghelegiu

Carmen

830. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Vătășescu

Darya

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” III

Ciobanu

Antoaneta

831. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Ifrim

Dorisandra

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” IV Collavini Doina

832. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Dumitru

Valentin

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” VI Holban Oana

833. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Ghiuță Vlad Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” VI Lăscan Silviu

834. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Udrea Andreea Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” VI Lăscan Silviu

835. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Dragomir

Cătălina

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” VI Lăscan Silviu

836. Muzica

instrumentală

Concursul

Interjudeţean de

Interpretare

Instrumentală

„Noelia Prisecaru”

Constantinescu

Mara

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” II

Ciobanu

Antoaneta

837. Muzica Concursul Munteanu Liceul de Artă IX Lascan Silviu

DA II

Page 143: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

143

instrumentală International

"George

Georgescu" Tulcea

Eusebiu „Gh.Tattarescu”

838. Muzica

instrumentală

Concursul

International

"George

Georgescu" Tulcea

Gabriela Palade Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” IX Lascan Silviu

DA

II

839. Muzica

instrumentală

Concursul

International

„Craiova Piano”-

2017

Rali Teodora -

Mihaela

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” III

Carmen

Herghelegiu DA

II

840. Muzica

instrumentală

Concursul

International

„Craiova Piano”-

2017

Iancu Stefania Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” II

Carmen

Herghelegiu DA

III

841. Muzică

instrumentală

Olimpiada

Națională de

Interpretare Vocală,

Instrumentală și

Studii Teoretice

Groza Johann

Eduard

Liceul de Artă

„Gheorghe

Tattatescu”

VII Collavini Doina calificat I DA III

842. Neogreaca Olimpiada de

neogreacă

Răducan

Denisa-

Geanina

Colegiul Naţional

,,Al. I. Cuza”,

Focşani

B2 Chelariu

Silvia-Ofelia calificat I DA

Premiul

II MEN

843. Neogreaca Olimpiada de

neogreacă Dorofte V.

Iuliana

Liceul Pedagogic

,,Spiru Haret”,

Focşani

A1 Miron Elena

Rodica calificat I DA

844. Neogreaca Olimpiada de

neogreacă Dănilă V.

Flavia-Ştefania

Colegiul Naţional

,,E.Botta”, Adjud

B1 Anghelina

Ionela calificat I DA

845. Pedagogie-

psihologie

Introducere în

pedagogia

curriculumului

Măcălău Larisa Liceul Pedagogic

„Spiru Haret” IX

Ciomaga

Florentina calificat I DA II

846. Pedagogie-

psihologie

Introducere în

pedagogia

curriculumului

Vasilache

Mihaela

Liceul Pedagogic

„Spiru Haret” IX

Roșu Florin calificat II

847. Pedagogie-

psihologie

Introducere în

pedagogia

curriculumului

Dascălu

Timotei

Liceul Pedagogic

„Spiru Haret” IX

Roșu Florin calificat III

848. Pedagogie-

psihologie

Introducere în

pedagogia

curriculumului

Dascălu Maria Liceul Pedagogic

„Spiru Haret” IX

Roșu Florin calificat Mențiune

849. Pedagogie-

psihologie

Teoria și practica

instruirii și evaluării Banu Raluca

Liceul Pedagogic

„Spiru Haret” X Roșu Florin calificat I DA

Page 144: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

144

850. Pedagogie-

psihologie

Teoria și practica

instruirii și evaluării Vasiliu Adriana

Liceul Pedagogic

„Spiru Haret” X Roșu Florin Calificat II

851. Pedagogie-

psihologie

Teoria și practica

instruirii și evaluării

Cerguță

Marilena

Liceul Pedagogic

„Spiru Haret” X Roșu Florin Calificat III

852. Pedagogie-

psihologie

Teoria și practica

instruirii și evaluării Auței Mariana

Liceul Pedagogic

„Spiru Haret” X

Ciomaga

Florentina Calificat Mențiune

853. Pedagogie-

psihologie

Managementul

clasei de elevi

Doniga Bianca

Gianina

Liceul Pedagogic

„Spiru Haret” XI Roșu Florin Calificat I Da

854. Pedagogie-

psihologie

Managementul

clasei de elevi

Ungureanu

Nicoleta

Liceul Pedagogic

„Spiru Haret” XI Roșu Florin Calificat II

855. Pedagogie-

psihologie

Managementul

clasei de elevi

Hagiu Mioara

Nicoleta

Liceul Pedagogic

„Spiru Haret” XI Roșu Florin Calificat III

856. Pedagogie-

psihologie

Managementul

clasei de elevi Onea Narcisa

Liceul Pedagogic

„Spiru Haret” XI Roșu Florin Calificat Mențiune

857. Pedagogie-

psihologie

Psihopedagogie

specială

Croitoru

Mihaela

Liceul Pedagogic

„Spiru Haret” XII Panaite Felicia Calificat I Da I

858. Pedagogie-

psihologie

Psihopedagogie

specială Auței Gabriel

Liceul Pedagogic

„Spiru Haret” XII Panaite Felicia Calificat II

859. Pedagogie-

psihologie

Psihopedagogie

specială

Spulber

Cristina

Liceul Pedagogic

„Spiru Haret” XII Panaite Felicia Calificat II

860. Pedagogie-

psihologie

Psihopedagogie

specială Blană Paula

Liceul Pedagogic

„Spiru Haret” XII Panaite Felicia Calificat III

861. Pedagogie-

psihologie

Psihopedagogie

specială Țuțu Andreea

Liceul Pedagogic

„Spiru Haret” XII Panaite Felicia Calificat Mențiune

862.

Pictura

Concursul National

de Pictura "

Alexandru

Ciucurencu"

ed.XXVI

Musca Simona Liceul de Arta "

Gh. Tattarescu"

XII

Dumitru Laura DA DA III

863.

Pictura

Concursul National

de Pictura "

Alexandru

Ciucurencu"

ed.XXVI

Budeanu Elena Liceul de Arta "

Gh. Tattarescu"

XI

Taicutu Diana

Rozalia DA DA III

864.

Pictura

Olimpiada

Nationala de Arte

vizuale , Arhitectura

si Istoria artei

Paunescu Diana Liceul de Arta "

Gh. Tattarescu"

XI

Taicutu Diana

Rozalia DA I DA Mentiune

865.

Pictura

Concursul National

de Arte Plastice

"Omagiu - Stefan

Luchian" ed.X

Berescu Daniel Liceul de Arta "

Gh. Tattarescu"

IX

Dumitru LAura DA DA II

Page 145: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

145

866.

Pictura

Concursul National

"Margareta Sterian"

ed.VIII

Saghin Ovidiu Liceul de Arta "

Gh. Tattarescu" XI

Taicutu Diana

Rozalia DA DA Mentiune

867.

Pictura

Concursul National

"Margareta Sterian"

ed.VIII

Saghin Ovidiu Liceul de Arta "

Gh. Tattarescu" XI

Serea Nicoleta DA DA II

868.

Pictura

Concursul National

"Margareta Sterian"

ed.VIII

Danilov Ema Liceul de Arta "

Gh. Tattarescu" IX

Dumitru Laura DA DA II

869.

Pictura

Concursul National

"Margareta Sterian"

ed.VIII

Groparu

Razvan

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” VII

Mihai Ladunca

870.

Pictura

Expozitia

internationala

-Concurs Invingator

prin arta"

Cristina Maria

Simion

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu”

IX

Dumitru Laura DA

I

871.

Pictura

Concursul National

"Margareta Sterian"

ed.VIII

Groparu

Razvan

Liceul de Arta "

Gh. Tattarescu" VII

Ladunca Mihai DA DA I

872.

Pictura

Concursul National

"Margareta Sterian"

ed.VIII

Postolache

Camile

Liceul de Arta "

Gh. Tattarescu"

IX

Serea Nicoleta DA DA Mentiune

873.

Pictura

Concursul National

"Margareta Sterian"

ed.VIII

Postolache

Thomas

Liceul de Arta "

Gh. Tattarescu" IX

Serea Nicoleta DA DA II

874.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

Grosu N.

Georgiana

Şcoala

Gimnazială Nr. 1

Mera VII

Popa Viorica calificat II

875.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

Boroşu Ana

Maria

Şcoala

Gimnazială

Năruja VII

Grigoraş

Neculai calificat III

876.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

Arcan

Mădălina

Şcoala

Gimnazială

„Ştefan cel Mare”

Focşani VII

Ionaşcu Mihaela calificat Menţiune

877.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie Cosma Ramona

Şcoala

Gimnazială

„Ştefan cel Mare”

Focşani VII

Ionaşcu Mihaela calificat Menţiune

878.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

David Geogia

Alexia

Şcoala

Gimnazială „D.

Zamfirescu” VII

Caliţa Costina calificat Menţiune

Page 146: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

146

Focşani

879.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

Smoc

Gheorghe

Şcoala

Gimnazială

„Ştefan cel Mare”

Focşani VII

Ionaşcu Mihaela calificat Menţiune

880.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie Pascu Ingrid

Colegiul Naţional

„Al. I. Cuza”

Focşani VII

Pătrăşcanu

Melania calificat Menţiune

881.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

Vrabie Gabriela

Ancuta

Şcoala

Gimnazială Nr. 2

Mărăşeşti VII

Silivestru

George-Ştefan calificat Menţiune

882.

Religie

Olimiada Naţională

de Religie

Stancu M.

Petruţa

Şcoala

Gimnazială " M.

Bălăşescu"

Bahnele VII

Trestianu

Gabriel calificat Menţiune

883.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

Trestianu G.

Sorin

Şcoala

Gimnazială

"Regina

Maria"Vintileasca VII

Trestianu

Gabriel calificat Menţiune

884.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie Lovin Ioana

Colegiul Naţional

„Al. I. Cuza”

Focşani VIII

Pătrăşcanu

Lucreţiu calificat II

885.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

Stăruială I.

Mirela

Mirabela

Școala

Gimnazială " M.

Bălăşescu"

Bahnele VIII

Trestianu

Gabriel calificat III

886.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

Secară I.

Răzvan

Şcoala

Gimnazială

“Principele Radu”

Adjud VIII

Saulea Liliana calificat Menţiune

887.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie Toma Andreea

Şcoala

Gimnazială

Vîrteşcoiu VIII

Oceanu Cosmin calificat Menţiune

888.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie Cororiu Dana

Şcoala

Gimnazială

Năruja VIII

Grigoraş

Neculai calificat Menţiune

889.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

Noapteş

Roxana

Şcoala

Gimnazială

Cîndeşti VIII

Popa Viorel

Marius calificat Menţiune

890.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

Cornea

Alexandra

Şcoala

Gimnazială

Nistoreşti VIII

Grigoraş

Neculai calificat Menţiune

Page 147: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

147

891.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

Puescu

Hrisostom

Şcoala

Gimnazială

Cîndeşti VIII

Popa Viorel

Marius calificat Menţiune

892.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie Ţuţui I.Daniela

Liceul Pedagogic

,,S. Haret”

Focşani IX

Stanciu Nicoleta calificat II

893.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

Tiţa M. Maria

Alexandra

Colegiul

Economic ,,M.

Kogălniceanu”

Focşani IX

Pîrlog Daniela calificat III

894.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie Dan D. Maria

Colegiul Naţional

„Al. I. Cuza”

Focşani IX

Pr. Bardaş

Cristinel calificat Menţiune

895.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

Nichita Miruna

Ioana

Colegiul Naţional

„Al. I. Cuza”

Focşani IX

Pr. Bardaş

Cristinel calificat Menţiune

896.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

Gogu E.

Carmen

Mihaela

Colegiul Tehnic

"Gh. Asachi"

Focşani IX

Ciolpan Daniela calificat Menţiune

897.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

Mandroiu

Raluca

Colegiul Naţional

„Al. I. Cuza”

Focşani IX

Pr. Bardaş

Cristinel calificat Menţiune

898.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

Andronic V.

Georgiana

Andreea

Liceul Teoretic „I.

Slavici” Panciu IX

Popa Liliana calificat Menţiune

899.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

Lupu C.

Sebastian.Miha

i

Liceul Teoretic „I.

Slavici” Panciu IX

Popa Liliana calificat Menţiune

900.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

Cristian N.

Nela

Liceul

Pededagogic,,S.

Haret” Focsani X

Stanciu Nicoleta calificat II

901.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie Sima Andreea

Colegiul Naţional

„Al. I. Cuza”

Focşani X

Pr. Bardaş

Cristinel calificat III

902.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

Bucur T.

Elisabeta

Colegiul

Economic ,,M.

Kogălniceanu"

Focşani X

Pîrlog Daniela calificat Menţiune

903.

Religie

Olimpiada

Naţională de

Religiep

Gafton Magda Liceul Teoretic

„E. Botta” Adjud X

Buchidău Ioan

Cătălin calificat Menţiune

904. Religie

Olimpiada

Naţională de Religie Nanu Valentina

Colegiul Tehnic

„I. Mincu” X Apostol Ionuț calificat Menţiune

Page 148: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

148

Focşani

905.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie Țucă N. Elena

Liceul

Pededagogic,,S.

Haret” Focsani X

Stanciu Nicoleta calificat Menţiune

906.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie Bentz Teodor

Colegiul Naţional

„Al. I. Cuza”

Focșani X

Pr. Patrascanu

Lucretiu calificat Menţiune

907.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

Caraiman C.

Bianca

Mădălina

Liceul

Pededagogic,,S.

Haret” Focsani X

Stanciu Nicoleta calificat Menţiune

908.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie Tîrlă C. Maria

Liceul

Pededagogic ,,S.

Haret” Focşani XI

Stanciu Nicoleta calificat II

909. Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

Mustaţă D.

Teodora

Liceul Teoretic „I.

Slavici” Panciu XI Popa Liliana calificat III

910. Religie

Olimpiada

Naţională de Religie Ioniță Ș Narcisa

Colegiul Național

Unirea Focșani XI

Pr. Bardaş

Silvian calificat Menţiune

911.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

Neculai T.

Iuliana Alina

Colegiul

Economic ,,M.

Kogălniceanu"

Focşani XI

Pîrlog Daniela calificat Menţiune

912.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

Stratulat

Mihăiţă

Constantin

Liceul Teoretic

„E. Botta” Adjud XI

Buchidău Ioan

Cătălin calificat Menţiune

913.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie Zamfir I. Sorina

Liceul Teoretic

„D. Zamfirescu”

Odobeşti XI

Diaconu Manuel calificat Menţiune

914.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

Popescu C.

Teodora-Bianc

a

Liceul Teoretic „I.

Slavici” Panciu XII

Popa Liliana calificat II

915.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

Sărăcuţu

C.Mihaela-Geo

rgiana

Liceul Teoretic „I.

Slavici” Panciu XII

Popa Liliana calificat III

916.

Religie

Olimpiada

Naţională de Religie

Constandache

V.

Sorina-Roxana

Liceul Teoretic „I.

Slavici” Panciu XII

Popa Liliana calificat Menţiune

917. Religie

Olimpiada

Naţională de Religie Merăuţă Vladut

Liceul cu Program

Sportiv Focşani XII

Pr. Latcan

George calificat Menţiune

Page 149: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

149

918. Religie

ortodoxă

Olimiada Naţională

de Religie

Ţigănuş N.

Andrei

Şcoala

Gimnazială „N.

Iorga” Focşani VII

Georgescu

Mărioara calificat I DA

Menţiune

MEN

919. Religie

ortodoxă

Olimiada Naţională

de Religie

Cristea G.

Ştefan

Liceul Teoretic

„D. Zamfirescu”

Odobeşti VIII

Diaconu Manuel calificat I DA

920. Religie

ortodoxă

Olimiada Naţională

de Religie Dediu Andra

Colegiul Național

„Al. I. Cuza” IX

Pr. Bardaş

Cristinel calificat I DA

921. Religie

ortodoxă

Olimiada Naţională

de Religie Cocoloş Denisa

Colegiul Tehnic

,,V. D. Cotea”

Focşani X

Hărăbor Maria calificat I DA

922. Religie

ortodoxă

Olimiada Naţională

de Religie

Bîznă I.

Camelia

Colegiul

Economic ,,M.

Kogălniceanu” XI

Pîrlog Daniela calificat I DA

923. Religie

ortodoxă

Olimiada Naţională

de Religie

Haşcu V.

Georgiana

Colegiul

Economic ,,M.

Kogălniceanu” XII

Pîrlog Daniela calificat I DA

924.

Religie

ortodoxă -

Limba

română

Concursul national

'"Cultură şi

spiritualitate

românească"

Antonescu

Melisa Luciana

Şcoala

Gimnazială

„A.Saligny”, VI

Avram Aurelia/

Ciobotaru

Cristina

calificat I DA Mentiune

925.

Religie

ortodoxă -

Limba

română

Concursul national

"Cultură şi

spiritualitate

românească"

Lovin Ioana Colegiul Naţional

“Al.I.Cuza”

VIII

Marcu Silvia/

Pătrăşcanu Dan calificat I DA

Premiu

Special

926. SNAC - Dans

modern

Concurs National

"SNAC' Pohrib Florina

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” XI

Constantinescu

Ioana calificat I calificat I

927. SNAC - Dans

modern

Concurs National

"SNAC' Roman Luana

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” XI

Constantinescu

Ioana calificat I calificat I

928. SNAC - Dans

modern

Concurs National

"SNAC'

Pascovchi

Sorina

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” XI

Constantinescu

Ioana calificat I calificat I

929. SNAC - Dans

modern

Concurs National

"SNAC'

Antonese

Remus

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” XI

Constantinescu

Ioana calificat I calificat I

930. SNAC - Dans

modern

Concurs National

"SNAC'

Constantinescu

Andreea

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” XI

Constantinescu

Ioana calificat I calificat I

931. SNAC - Dans

traditional

Concurs National

"SNAC' Cherciu Dinel

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” XI

Constantinescu

Ioana calificat I calificat I

932. SNAC - Dans

traditional

Concurs National

"SNAC' Popa Ciprian

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” XI

Constantinescu

Ioana calificat I calificat I

933. SNAC - Dans

traditional

Concurs National

"SNAC' Andrei Alina

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” XI

Constantinescu

Ioana calificat I calificat I

934. SNAC - Dans

traditional

Concurs National

"SNAC'

Borcaias

Cristina

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” XI

Constantinescu

Ioana calificat I calificat I

Page 150: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

150

935. SNAC - Dans

traditional

Concurs National

"SNAC' Catanoiu Iulia

Liceul de Artă

„Gh.Tattarescu” XI

Constantinescu

Ioana calificat I calificat I

936. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Educație civică

Stancu Andreea Șc.Gimnazială

„Ștefan cel Mare“ IV Roșu Corina calificat I Da

937. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane - -

Educație civică

Luca Gabriela

Școala

Gimnazială

„Ștefan cel Mare“

IV Roșu Corina calificat I Da

938. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Educație civică

Ghilință Alexia

Școala

Gimnazială

„Nicolae Iorga“

IV Axente Mihaela calificat II

939. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Educație civică

Ostache

Andreea

Școala

Gimnazială

„Nicolae Iorga“

IV Axente Mihaela calificat II

940. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Cultură civică

Corcoz

Alexandra

Liceul Tehnologic

„Al. I. Cuza“ VIII Iliescu Luminița calificat I Da

941. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Cultură civică

Trifan Ana

Maria

Liceul Tehnologic

„Al. I. Cuza“ VIII Iliescu Luminița calificat I Da

942. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Cultură civică

Năstase

Alexandra

Școala

Gimnazială

„Anghel Saligny“

VII Burduja Nicuța calificat II

943. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Cultură civică

Scutaru Larisa

Școala

Gimnazială

„Anghel Saligny“

VII Burduja Nicuța calificat II

944. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Cultură civică

Olaru Angelo

Școala

Gimnazială

„Anghel Saligny“

VII Burduja Nicuța calificat Mențiune

945. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Cultură civică

Filip Robert

Școala

Gimnazială

„Anghel Saligny“

VII Burduja Nicuța calificat Mențiune

946. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Logică,

argumentare și

comunicare

Todică Maria Colegiul Național

„Unirea“ IX Canae Adrian calificat I Da

947. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Logică,

argumentare și

comunicare

Pleșa Pătrășcan

Raluca

Colegiul Național

„Al. I. Cuza“ XI Canae Adrian calificat II

Page 151: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

151

948. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Logică,

argumentare și

comunicare

Ionescu Ana

Maria

Colegiul Național

„Al. I. Cuza“ XI Canae Adrian calificat II

949. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Logică,

argumentare și

comunicare

Stanca Iulia Colegiul Național

„Unirea“ IX Canae Adrian calificat II

950. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Logică,

argumentare și

comunicare

Chirilă

Loredana

Liceul Teoretic

„Ioan Slavici“ X

Manovici

Andrei calificat III

951. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Logică,

argumentare și

comunicare

Andrieș Răzvan Liceul Teoretic

„Ioan Slavici“ X

Manovici

Andrei calificat III

952. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Logică, arg. și

comunicare

Teodorescu

Diana

Colegiul Național

„Unirea“ IX Canae Adrian calificat Mențiune

953. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Logică,

argumentare și

comunicare

Vetrescu

Ștefania

Colegiul Național

„Al. I. Cuza“ IX Canae Adrian calificat Mențiune

954. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Logică,

argumentare și

comunicare

Avram Raluca Colegiul Național

„Al. I. Cuza“ IX Canae Adrian calificat Mențiune

955. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Psihologie

Pocriș Maria Liceul Teoretic

„Ioan Slavici“ XII

Manovici

Andrei calificat I Da

956. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Psihologie

Gemănaș

Andreea

Colegiul Național

„Al. I. Cuza“ XII Canae Adrian calificat II

957. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Psihologie

Constantin

Elena

Colegiul Național

„Unirea“ XI

Ciobotaru

Claudia calificat III

Page 152: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

152

958. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Psihologie

Tudose

Teodora

Colegiul Național

„Unirea“ XII

Ciobotaru

Claudia calificat III

959. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Psihologie

Luca Cristina Colegiul Național

„Unirea“ XI

Ciobotaru

Claudia calificat Mențiune

960. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Economie

Marin Bianca Colegiul Național

„Unirea“ XI Stroe Diana calificat I Da

961. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Sociologie

Bălan Amalia Colegiul Național

„Unirea“ XI

Ciobotaru

Claudia calificat I Da

962. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Sociologie

Hozoc Monica Colegiul Național

„Unirea“ XII

Ciobotaru

Claudia calificat II

963. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Sociologie

Neagu

Alexandra

Colegiul Național

„Unirea“ XII

Ciobotaru

Claudia calificat III

964. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Sociologie

Ochean Larisa Liceul Pedagogic

„Spiru Haret“ XII Toia Deniza calificat III

965. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Sociologie

Necula Diana Colegiul Național

„Unirea“ XI

Ciobotaru

Claudia calificat Mențiune

966. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Sociologie

Iovu Iuliana BH XII Mihăilescu

Săvel calificat Mențiune

967. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Sociologie

Stanca Andreea Liceul Pedagogic

„Spiru Haret“ XI Ghica Sergiu calificat Mențiune

968. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Filosofie

Olteanu Oana Liceul Pedagogic

„Spiru Haret“ XII Toia Deniza calificat I Da

969. Socio-umane

Olimpiada de

socio-umane -

Filosofie

Totolici

Georgiana

Liceul Pedagogic

„Spiru Haret“ XII Toia Deniza calificat II

970. Socio-umane

- TIC

Concursul „Istorie

și societate în

dimensiune

virtuală“

Țălină Laura Liceul Teoretic

„Ioan Slavici“ X

Manovici

Andrei calificat I Da I

971. Spaniola

Olimpiada

Naţională de limba

spaniolă

Florea D.

Theodor Ionuţ

Şcoala

Gimnazială

"Ştefan cel Mare"

VIII Mihai Ionelia calificat I Da Premiul

special

Page 153: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

153

972. Spaniola

Olimpiada

Naţională de limba

spaniolă

Florea Teodora Liceul Pedagogic

"Spiru Haret" IX Mihai Ionelia calificat I Da

Premiul

special

973. Spaniola

Olimpiada

Naţională de limba

spaniolă

Ionică Delia

Elena

Liceul Pedagogic

"Spiru Haret" X Moisă Mihaela calificat I Da

974. Spaniola

Olimpiadă

Naţională de limba

spaniolă

Bercuci D.

Alina Dorina

Colegiul

Economic "Mihail

Kogălniceanu"

XI Blaj Ana-Maria calificat I Da Premiul

II

975. Spaniola

Olimpiada

Naşională de limba

spaniolă

Mihai C.

Mihaela

Colegiul Naţional

"Emil Botta" XII Moisă Mihaela calificat I

976. Sport de

performanță

Campinat Național

de gimnastică Puiu Ana Maria

Clubul Sportiv

Școlar de

Gimnastică

Calificat III

977. Sport de

performanță

Campionatul

Național Școlar

Barbosu

Ana-Maria CSS Gimnastică IV

Trandafir

Daniela și Stoica

Cezar

Calificat I Da I

978. Sport de

performanță

Campionatul

Național Școlar Trestianu Iulia CSS Gimnastică IV

Trandafir

Daniela și Stoica

Cezar

Calificat I Da I

979. Sport de

performanță

Campionatul

Național Școlar

Damian Rut

Naomi

CSS Gimnastică IV Roșioru Florin și

Smeu Carmen Calificat I Da I

980. Sport de

performanță

Campionatul

Național Școlar Crăciun Alina CSS Gimnastică IV

Smeu Carmen și

Roșioru Florin Calificat I Da II

981. Sport de

performanță

Campionatul

Național Școlar Chivu Raisa CSS Gimnastică IV

Vulcan Dănuț și

Vulcan Doinița Calificat I Da II

982. Sport de

performanță

Campionatul

Național Școlar

Constantin

Loredana CSS Gimnastică IV

Vulcan Dănuț și

Vulcan Doinița Calificat I Da II

983. Sport de

performanță

Campionatul

Național Școlar Galoiu Gabriela CSS Gimnastică IV

Vulcan Dănuț și

Vulcan Doinița Calificat I Da II

984. Sport de

performanță

Campionatul

Național Școlar Puiu Ana Maria CSS Gimnastică IV

Smeu Carmen și

Roșioru Florin Calificat I Da III

985. Sport de

performanță

Campionatul

Național Școlar

Munteanu

Cătălina CSS Gimnastică IV

Vulcan Dănuț și

Vulcan Doinița Calificat I Da III

986. Sport de

performanță

Campionatul

Național Școlar Pavel Simona CSS Gimnastică IV

Smeu Carmen și

Roșioru Florin Calificat I Da III

987. Sport de

performanță

Campionatul

Național Școlar Pasere Iohana CSS Gimnastică III

Smeu Carmen și

Roșioru Florin Calificat I Da II

988. Sport de

performanță

Campionatul

Național Școlar

Pătrașcu

Teodoru CSS Gimnastică III

Smeu Carmen și

Roșioru Florin Calificat I Da II

989. Sport de Campionatul Vasiliu Mihai, LPS-CSS IX-XI Alexandrescu Calificat I Da I

Page 154: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

154

performanță Național de

atletism- ștafetă

Ochianu Costel I Gabriel

990. Sport de

performanță

Campionatul

Național de

atletism- ștafetă

Gîrleanu

Cătălin,

Olteanu Ionuț

LPS-CSS IX-XI

I

Alexandrescu

Gabriel Calificat I Da I

991. Sport de

performanță

Campionatul

Național de marș pe

șosea- echipe

Slăvoiu

Alexandru,

Ghiorghiaș

Razvan

LPS-CSS IX-XI

I Batog Marius Calificat I Da I

992. Sport de

performanță

Campionatul

Național de marș pe

șosea- echipe

Batog

Alexandru,

Lazăr Richard

LPS-CSS IX-XI

I Batog Marius Calificat I Da I

993. Sport de

performanță

Campionatul

Național Școlar 10

km. marș

Pleșu Vasilică

Ionuț LPS-CSS X Batog Marius Calificat I Da I

994. Sport de

performanță

Campionatul

Național de sală -

ștafetă fete

Cotoi Alexia,

Banciu

Alexandra

LPS-CSS IX-XI

I Batog Marius Calificat I Da I

995. Sport de

performanță

Campionatul

Național Școlar

Grigore

Alexandru CSS VII Crăciun Sergiu Calificat I Da I

996. Sport de

performanță

Campionatul

Național Școlar

Zglindea

Georgiana CSS VI Crăciun Sergiu Calificat I Da I

997. Sport de

performanță

Campionatul

Național Școlar Stoica Cătălin CSS VI Crăciun Sergiu Calificat II Da I

998. Sport de

performanță

Campionatul

Național Școlar

Albu

Alexandru CSS VII Crăciun Sergiu Calificat I Da I

999. Sport de

performanță

Campionatul

Național Școlar Adam George CSS VI Crăciun Sergiu Calificat I Da I

1000. Sport de

performanță

Campionatul

Național Școlar Petrea Andreea CSS III Crăciun Sergiu Calificat I Da I

1001. Sport de

performanță

Campionatul

Național Școlar-

ștafetă 4x2 tururi

Bouroș

Paul,Serafimov

ici Paul

CSS IX-XI

I

Alexandrescu

Gabriel Calificat I Da III

1002. Sport de

performanță

Campionatul

Național Școlar-

ștafetă 4x2 tururi

Serafimovici

Tudor, Rusu

Cristi

CSS IX-XI

I

Alexandrescu

Gabriel Calificat I Da III

1003. Sport de

performanță

Campionatul

Național Școlar-

atletism, aruncarea

greutății

Rotaru Andreea CSS X Alexandrescu

Gabriel Calificat I Da Mențiune VII

1004. Sport de

performanță

Campionatul

Național

Școlar-baschet

Cristea

Dragoș,Cristea

R.,Miron Denis

CSS-LPS VII-V

III

Mihai

Petruț,Petrișor

Mircea

Calificat I

Page 155: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

155

1005. Sport de

performanță

Campionatul

Național Școlar-

baschet

Dima Valeriu,

Cioruță

Octavian, Clipa

Bogdan

CSS-LPS VII-V

III

Mihai

Petruț,Petrișor

Mircea

Calificat I

1006. Sport de

performanță

Campionatul

Național Școlar-

baschet

Antonescu

Vlad, Stanciu

Eric,Bratosin

Alex

CSS-LPS VII-V

III

Mihai

Petruț,Petrișor

Mircea

Calificat I

1007. Sport de

performanță

Campionatul

Național

Școlar-baschet

Duță

Alexandru,

Andrieș

George,Brumar

u Andrei

CSS-LPS VII-V

III

Mihai

Petruț,Petrișor

Mircea

Calificat I

1008. Sport de

performanță

Campionatul

Național

Școlar-baschet

Danilievici

Stefan,

Ștefan..,Consta

ntinescu..

CSS-LPS VII-V

III

Mihai

Petruț,Petrișor

Mircea

Calificat I

1009. Sport de

performanță

Campionatul

Național Școlar-

baschet

Șerbu David,

Diță Luca,

Dobrea Luca

CSS-LPS V-VI Dondoi Cătălin Calificat I

1010. Sport de

performanță

Campionatul

Național

Școlar-baschet

Lazăr Eduard,

Manole

Nicolae,Șonțu

Alexandru

CSS-LPS V-VI Dondoi Cătălin Calificat I

1011. Sport de

performanță

Campionatul

Național

Școlar-baschet

Robu Bogdan,

Sandu Eduard,

Dorobăț Alex

CSS-LPS V-VI Dondoi Cătălin Calificat I

1012. Sport de

performanță

Campionatul

Național

Școlar-baschet

Lățcan Luca,

Trestianu

Dragoș,

Răducan Filip

CSS-LPS V-VI Dondoi Cătălin Calificat I

1013. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Pătrașcu Andrei

Dragoș

Liceul Pedagogic

”Spiru Haret” IX Măciucă Marius calificat I DA

Mentiune

si

medalie

de argint

1014. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Panaite Răzvan Colegiul Tehnic

”Ed. Nicolau” IX

Atanasiu

Carmen/Purdel

Titi

calificat II

1015. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Lefter Mădălin

Valentin

Colegiul Național

”Al. Ioan Cuza” IX Țățu Ion calificat III

1016. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Codiță Filip Liceul Teoretic

”Ioan Slavici” IX Voicu Simina calificat M

Page 156: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

156

1017. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Lupu Sebastian Liceul Teoretic

”Ioan Slavici” IX Voicu Simina calificat M

1018. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Lazăr Dan

Colegiul

Economic "M.

Kogălniceanu"

IX Ciubotaru

Bogdan calificat M

1019. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Pleșcan

Mădălin

Colegiul

Economic "M.

Kogălniceanu"

IX Ciubotaru

Bogdan calificat M

1020. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Manea Cezar Colegiul Tehnic

”Ed. Nicolau” IX

Atanasiu

Carmen/Purdel

Titi

calificat M

1021. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Săcăluș Andrei Liceul ”Simion

Mehedinți” IX

Gherasim

Daniel calificat M

1022. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Ilie Andrei Colegiul Național

”Emil Botta” X Diaconu Daniela calificat I DA

Medalie

de argint

1023. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Caproș Bogdan Liceul ”Simion

Mehedinți” X Potop Adela calificat II

1024. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Doboș Cormin Colegiul Național

”Emil Botta” X Diaconu Daniela calificat III

1025. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Lupu George Colegiul Național

”Al. Ioan Cuza” X Tîțu Ion calificat M

1026. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Naltu Mihai Colegiul Național

”Unirea” X Colin Liliana calificat M

1027. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Tudorache

Bogdan

Colegiul Național

”Unirea” X Colin Liliana calificat M

1028. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Cruceanu

Cătălin

Colegiul

Economic "M.

Kogălniceanu"

X Ciubotaru

Bogdan calificat M

1029. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Stoica Radu Colegiul Național

”Emil Botta” X Diaconu Daniela calificat M

1030. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Rogozan

Andreea

Colegiul Național

”Emil Botta” X Vlad Elena calificat M

1031. T.I.C. Oimpiada de Petcu Iouț Colegiul Național XI Vlad Elena calificat I DA

Page 157: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

157

Tehnologia

Informației

Cătălin ”Emil Botta”

1032. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Mocanu Andra

Teodora

Liceul ”Simion

Mehedinți” XI Potop Adela calificat II

1033. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Bran Alexandra Colegiul Național

”Al. Ioan Cuza” XI

Mereuță

Camelia calificat III

1034. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Imbrea Bogdan Liceul Teoretic

”Ioan Slavici” XI Voicu Simina calificat M

1035. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Murgu Robert Colegiul Național

”Unirea” XI Oprea Marilena calificat M

1036. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Blăgan Petruț Liceul Teoretic

”Ioan Slavici” XI Voicu Simina calificat M

1037. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Petric Teodora Colegiul Național

”Unirea” XII Neșu Liliana calificat I DA

1038. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Atanasoaie

Horațiu

Colegiul Național

”Al. Ioan Cuza” XII

Mereuță

Camelia calificat II

1039. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Bibere Vlad Colegiul Național

”Al. Ioan Cuza” XII

Mereuță

Camelia calificat III

1040. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Zalum Camelia Colegiul Național

”Unirea” XI Colin Liliana calificat I DA

1041. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Cojocaru

Cosmin

Alexandru

Colegiul Național

”Unirea” XI Oprea Marilena calificat II

1042. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Nistoroiu

Adrian

Colegiul Tehnic

”Ed. Nicolau” XII

Atanasiu

Carmen calificat III

1043. T.I.C.

Oimpiada de

Tehnologia

Informației

Vancea Cosmin

Răzvan

Colegiul Național

”Unirea” XI Oprea Marilena calificat M

1044. T.I.C.

Concursul Național

”Acadnet” - secț.

Calculatoare

Chicoș Vladuț Colegiul Național

”Unirea” X Neșu Liliana calificat I DA

Page 158: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

158

1045. T.I.C.

Concursul Național

”Acadnet” - secț.

Calculatoare

Herțig Andrei Colegiul Național

”Unirea” X

Vulpoiu

Genovica calificat III

1046. T.I.C.

Concursul Național

”Acadnet” - secț.

Calculatoare

Vancea Cosmin

Răzvan

Colegiul Național

”Unirea” XI Oprea Marilena calificat I DA

1047. T.I.C.

Concursul Național

”Acadnet” - secț.

Calculatoare

Năstase

Alexandru

Iulian

Colegiul Național

”Unirea” XI Oprea Marilena calificat II

1048. T.I.C.

Concursul Național

”Acadnet” - secț.

Calculatoare

Ioniță Cosmin

Daniel

Colegiul Național

”Unirea” XI Oprea Marilena calificat II

1049. T.I.C.

Concursul Național

”Acadnet” - secț.

Calculatoare

Murgu Robert Colegiul Național

”Unirea” XI Oprea Marilena calificat III

1050. T.I.C.

Concursul Național

”Acadnet” - secț.

Interoperabilitate

Vancea Cosmin

Răzvan

Colegiul Național

”Unirea” XI Oprea Marilena calificat I DA III

1051. T.I.C.

Concursul Național

”Acadnet” - secț.

Interoperabilitate

Cojocaru

Cosmin

Alexandru

Colegiul Național

”Unirea” XI Oprea Marilena calificat I DA

1052. T.I.C.

Concursul Național

”Acadnet” - secț.

Interoperabilitate

Tudose

Constantin

Colegiul Național

”Unirea” XI Oprea Marilena calificat I DA

1053. T.I.C.

Concursul Național

”Acadnet” - secț.

Interoperabilitate

Dobrilă

Mădălin

Colegiul Național

”Unirea” XI Oprea Marilena calificat I DA

1054. T.I.C.

Concursul Național

”Acadnet” - secț.

Interoperabilitate

Popa Ștefan

Dorin

Colegiul Național

”Unirea” XI Oprea Marilena calificat I DA

1055. T.I.C.

Concursul Naţional

pentru Elevii cu

Deficienţe de auz

Oprea Vasile CSEI ,,Elena

Doamna” VIII Ciribașa Gabriel calificat I DA Mențiune

1056. Tehnologii

Olimpiada

Tehnologii –

Ed.tehnologica

Lățcan Luca

Școala gimnazială

,,Duiliu

Zamfirescu”

V Pavel Mariana calificat I DA mentiune

MEN

1057. Tehnologii

Olimpiada

Tehnologii – Ed.

tehnologica

Dumitriu

Bianca Școala gimnazială VI Partenie Lidia calificat I DA

premiul

special

1058. Tehnologii

Olimpiada

Tehnologii – Ed.

tehnologica

Bărbosu

Răzvan

Școala gimnazială

,,Duiliu

Zamfirescu”

VII Pavel Mariana calificat I DA -

1059. Tehnologii Olimpiada Mistodiniș F. Școala gimnazială VIII Blaj Gherghina calificat I DA -

Page 159: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

159

Tehnologii – Ed.

tehnologica

Bianca Maria NR. 1

1060. Tehnologii

Olimpiada

Tehnologii – Agric.

- Creșterea

animalelor

Tâlvăr M. Irinel

Mădălin

Colegiul Tehnic

,,Valeriu D.

Cotea”

XI Diniță Ticuța

/Grecu Daniela calificat I DA -

1061. Tehnologii

Olimpiada

Tehnologii – Agric.

- Creșterea

animalelor

Mihalcea V.

Mălina Mariana

Colegiul Tehnic

,,Valeriu D.

Cotea”

XI Diniță Ticuța

/Grecu Daniela calificat I DA -

1062. Tehnologii

Olimpiada

Tehnologii -

Industrie alimentară

Roșcan G.

Andreea

Georgiana

Colegiul Tehnic

,,Valeriu D.

Cotea”

XI

Oprea C./

Coman N.

Apostu R:

Arginteanu

M.Fdulică V.

calificat I DA premiul

II

1063. Tehnologii

Olimpiada

Tehnologii -

Industrie alimentară

Bălan G.

Nicoleta

Colegiul Tehnic

,,Valeriu D.

Cotea”

XII

Apostu R./

Coman N./

Fudulică V.

calificat I DA

mentiu

ne

MEN

1064. Tehnologii Olimpiada Tehnologii

- Analize produse

alimentare

Bratosin F.

Florentina

Colegiul Tehnic

,,Valeriu D.

Cotea”

XI

OpreaC. /

Coman N./

Arginteanu M.

calificat I DA -

1065. Tehnologii Olimpiada Tehnologii

- Analize produse

alimentare

Căplescu J. P.

Liliana

Colegiul Tehnic

,,Valeriu D.

Cotea”

XII Coman N. Apostu

R. /Arginteanu M. calificat I DA -

1066. Tehnologii

Olimpiada

Tehnologii -

Protecția mediului

Bratu D.

Camelia

Narcisa

Colegiul Tehnic

,,Ion Mincu” XI

Cucu Valentina/

Holbea

Adraiana

calificat I DA -

1067. Tehnologii

Olimpiada

Tehnologii -

Protecția mediului

Pana G. Maria

Mădălina

Colegiul Tehnic

,,Ion Mincu” XII

Cucu Valentina/

Holbea

Adraiana

calificat I DA -

1068. Tehnologii Olimpiada Tehnologii

-Economic,

administrativ , poștă

Nicoară F.

Raluca

Colegiul

Economic ,,M.

Kogălniceanu”

XI

Huștiu M./

Botezatu

M./Fiștoc M./

Bocsok G./

Dărmănescu S.

calificat I DA -

1069. Tehnologii

Olimpiada

Tehnologii - Turism

și alimentație

Dănaie M.

Marinela Edera

Liceul tehnologic

,,S. Mehedinți ” XI

Ghalayini

Malvina/ Basuc

Otilia

calificat I DA -

1070. Tehnologii

Olimpiada

Tehnologii - Turism

și alimentație

Popa V.

Mihaela

Colegiul Tehnic

,,Ion Mincu” XII

Petrea Manuela/

Diniță Iulian calificat I DA -

1071. Tehnologii Olimpiada Tehnologii

- Electric,

electrotehnică,

Manea M .

Ionuț

Colegiul Tehnic

Auto ,,Traian

Vuia”

XI Grigore Melu /

Negoescu Ioan calificat I DA -

Page 160: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

160

electromecanică

1072. Tehnologii

Olimpiada Tehnologii

- Electric,

electrotehnică,

electromecanică

Popescu D. F.

Laurențiu

Colegiul Tehnic

,,Edmond

Nicolau”

XII

Manea Dan

Valeriu/ Țâru

Marius Viorel/

Miu Constantin

calificat I DA -

1073. Tehnologii

Olimpiada

Tehnologii-

Mecanică

Hornea Șt.

Ciprian

Colegiul Tehnic

,,Edmond

Nicolau”

XI

Andronache

Alexandru/

Boerescu

Viorel/

Fâsan Mihail

calificat I DA mentiune

MEN

1074. Tehnologii

Olimpiada

Tehnologii-

Mecanică

Florea P.

Alexandru

Colegiul Tehnic

,,Edmond

Nicolau”

XII

Andronache

Alexandru/

Boerescu Viorel/

Tănase Alexandru

calificat I DA

1075. Tehnologii

Olimpiada

Tehnologii -

Electronică,

automatizări, telec.

Bălan V.

Onisim

Colegiul Tehnic

,,Edmond

Nicolau”

XI Moisă Adrian /

Miu Constantin calificat I DA -

1076. Tehnologii

Olimpiada

Tehnologii -

Electronică,

automatizări, telec.

Drug M. Mihai Colegiul Tehnic

,,Gh. Balș ” XII Apostu Tatiana calificat I DA

Page 161: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

161

IV.5. EXAMENE NAŢIONALE

IV.5.1. EVALUARE VIII

IV.5.1.1. EVALUARE VIII-SIMULARE 2017

În conformitate cu Calendarul propus şi cu Procedura MEN NR. 277/28.02.2017 privind organizarea şi

desfăşurarea simulării Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2016-2017, în zilele de 13

martie, respectiv 16 martie 2017, elevii au susţinut probele scrise la disciplinele limba şi literatura română

respectiv matematică. Scopul principal al acestei activităţi a fost familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări

naţionale, respectiv optimizarea rezultatelor obţinute de aceştia la finalul studiilor gimnaziale.

Subiectele pentru simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a au fost elaborate de către

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi au fost similare modelelor publicate pe site-ul specializat, destinat

examenelor naţionale, încă din luna noiembrie a anului trecut. Subiectele au fost proiectate astfel încât tratarea lor

să valorifice capacităţile elevilor pe temele prevăzute în programa de evaluare, dar parcurse până la această dată.

La nivelul judeţului Vrancea, simularea Evaluării Naţionale s-a desfăşurat în 91 de centre de examen,

fiind implicaţi 3037 de elevi din clasa a VIII-a. În conformitate cu calendarul aprobat al acestei activităţi, în data

de 31 martie 2017, rezultatele obţinute de elevi au fost afişate la sediile unităţilor de învăţământ. Din datele

statistice înregistrate la nivelul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Vrancea rezultă următorii indicatori:

Simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2016 -2017, a respectat

metodologia de susţinere a examenului şi a fost coordonată, la nivel judeţean, de comisia judeţeană de

organizare și desfășurare a evaluării naţionale.

Conform procedurii ministerului educaţiei, rezultatele obţinute de elevi la simularea Evaluării

Naţionale au fost analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul

clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor

adecvate pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

IV.5.1.2. EVALUARE VIII - SESIUNEA IUNIE 2017

La Evaluarea Naţională 2017, în judeţul Vrancea s-au înscris 2618 de absolvenţi ai clasei a VIII-a.

Dintre aceştia, 2515 s-au prezentat la cele două probe susţinute în cadrul examenului.

Număr elevi înscrişi în

clasa a VIII-a

Absenţi Prezenţă

Română Matematică Română Matematică

3037 244 225 2793 2812

Note între 1 - 4,99 Note între 5 - 10 din care note de 10

Română Matematică Română Matematică Română Matematică

1075 1840 1718 972 1 14

Procent română Procent matematică

Respinşi Promovaţi Respinşi Promovaţi

38,48% 61,52% 65,43% 34,57%

Elevi prezenţi la

ambele probe

din care Procent

Respinşi Promovaţi Respinşi Promovaţi

2782 1445 1337 51,95% 48,05%

Page 162: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

162

În urma evaluării lucrărilor la cele două probe scrise susţinute la Evaluarea Naţională, la nivelul

judeţului Vrancea au fost depuse 171 de contestaţii, 76 la disciplina limba şi literatura română şi 95 la

disciplina matematică.

Din situaţia finală realizată în urma evaluării lucrărilor, rezultă că la Evaluarea Naţională 2017,

69,88%, respectiv 1754 dintre elevii judeţului Vrancea, prezenţi la examen, au obţinut medii peste 5, iar

23 candidaţi au obţinut media 10.

Rezultatele finale la Evaluarea Naţională 2017 sunt postate pe site-ul specializat al Ministerului

Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - http://evaluare.edu.ro/.

În conformitate cu OMENCȘ nr.5071/31.08.2016 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării

naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a în anul şcolar 2016 - 2017, Anexa nr. 2 la OMECTS nr.

4801/31.08.2010 - Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a

VIII-a şi Anexa nr. 1 la OMENCȘ nr.5071/31.08.2016 Calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale

pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2016 - 2017, în perioada 07 iunie - 30 iunie 2017 a fost

organizată, în judeţul Vrancea, Evaluarea Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a.

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vrancea a luat toate măsurile necesare bunei desfăşurări a

examenului:

- asigurarea unităţilor de învăţământ preuniversitar care organizează Evaluare naţională la clasa a

VIII-a cu logistica necesară: calculatoare, copiatoare, imprimante, telefon, camere video;

- procurarea documentelor obligatorii: cataloage, tipizate, fişe pentru declaraţii ale membrilor

comisiilor, fişe de atribuţii pentru membrii comisiilor, alte materiale;

- desfăşurarea de instruiri ale cadrelor didactice care au făcut parte din comisiile de examen;

- asigurarea transportului elevilor, a pazei şi a securităţii şcolilor şi a lucrărilor scrise;

- asigurarea asistenţei medicale, permanenţei conexiunii la internet, a curentului electric;

- prelucrarea cu părinţii şi cu elevii a prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a

Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, precum şi a datelor înscrise în Calendarul de

desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2016 - 2017;

- desfăşurarea unor inspecţii tematice şi de control pentru verificare şi monitorizare a acţiunilor

întreprinse de unităţile de învăţământ preuniversitar, în scopul eliminării oricăror disfuncţii privind

derularea Evaluării Naţionale.

În judeţul Vrancea, au fost stabilite, în funcţie de numărul elevilor, 90 de centre de examen (care

deţin certificat SSL) stabilite în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică, şi un Centru Zonal de

Evaluare (care a evaluat lucrările judeţului Vaslui) în care să se desfăşoare evaluarea absolvenţilor clasei

a VIII - a, conform cu art. 4 alin. (3) şi (4) din Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4801/31.08.2010, aprobată

prin OMENCȘ nr. 5071/31.08.2016 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru

absolvenţii clasei a VIII - a, în anul şcolar 2016 - 2017.

Page 163: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

163

Evaluarea naţională la clasa a VIII - a 2017 a constat în susţinerea probei scrise la disciplina

limba şi literatura română în data de 19 iunie 2017 şi a probei scrise la disciplina matematică, în

data de 21 iunie 2017.

În derularea examenului, au fost implicate aproximativ 1165 de cadre didactice - membri în

comisie, supraveghetori, evaluatori etc., însemnând circa 30% din totalul personalului didactic din

judeţul Vrancea. Aceste cadre didactice au avut sarcini concrete în organizarea şi desfăşurarea

examenului, prevăzute în fişele de atribuţii.

Situaţia statistică referitoare la prezenţa candidaţilor în zilele de examen este prezentată în

tabelele de mai jos:

Situaţia prezenţei la limba şi literatura română:

Nr. elevi

înscrişi

Nr. elevi

prezenţi

Procent elevi

prezenţi

Nr. elevi

eliminaţi

Nr. elevi

absenţi

Procent elevi

absenţi

2618 2515 96,06% 0 103 3,93%

Situaţia prezenţei la matematică:

Nr. elevi

înscrişi

Nr. elevi

prezenţi

Procent elevi

prezenţi

Nr. elevi

eliminaţi

Nr. elevi

absenţi

Procent elevi

absenţi

2618 2514 96,02% 0 104 3,97%

1. Rezultate finale probă scrisă - Limba şi literatura română:

Tranșe

note limba

română

Note

între 1 și

1,99

Note

între

2 și 2,99

Note

între

3 și 3,99

Note

între

4 și 4,99

Note

între

5 și 5,99

Note

între

6 și 6,99

Note

între

7 si 7,99

Note

între

8 și 8,99

Note

între

9 și 9,99

Note

de

10

Nr. elevi 47 77 127 131 325 321 414 492 508 73

Procent 1,86% 3,06% 5,04% 5,20% 12,92% 12,76% 16,46% 19,56% 20,19% 2,90

%

Page 164: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

164

2. Rezultate finale probă scrisă - Matematică:

Tranșe

note matematică

Note

între 1

și 1,99

Note

între

2 și 2,99

Note

între

3 și 3,99

Note

între

4 și 4,99

Note

între

5 și 5,99

Note

între

6 și 6,99

Note

între

7 si 7,99

Note

între

8 și 8,99

Note

între

9 și 9,99

Note

de 10

Nr. elevi 124 247 420 258 360 246 231 262 271 91

Procent 4,94% 9,84% 16,73% 10,27% 14,34% 10,51% 9,20% 10,43% 10,79% 3,62%

3. Rezultate finale – ambele probe scrise

Tranșe note

la ambele

probe

Note

între 1

și 1,99

Note

între

2 și 2,99

Note

între

3 și 3,99

Note

între

4 și 4,99

Note

între

5 și 5,99

Note

între

6 și 6,99

Note

între

7 si 7,99

Note

între

8 și 8,99

Note

între

9 și 9,99

Note

de 10

Nr. elevi 51 129 222 354 329 349 328 367 358 23

Procent 2,03% 5,14% 8,8% 14,10% 13,11% 13,90% 13,07% 14,62% 14,26% 0,92%

Page 165: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

165

Subiectele primite de la CNEE au respectat structura stabilită şi transmisă profesorilor la

consfătuirile naţionale pe discipline şi postată pe site-ul MENCŞ. Din rapoartele preşedinţilor de

comisie, rezultă că nu s-au constatat nerespectări ale programei pentru Evaluarea naţională 2017.

În județul Vrancea, din 3037 elevi înscriși la începutul anului școlar în clasa a VIII-a, s-au

înscris să susțină probele scrise la evaluarea națională un număr de 2618 elevi și s-au prezentat la

ambele probe, un număr de 2510, respectiv 92,69%, nu a fost eliminate niciun elev.

Din totalul de 2510 elevi prezenți la ambele probe, 1754 elevi au obținut media generală peste

5,00 cu un procent de promovabilitate 69,88% față de 76,93% la nivel național.

IV.5.2. BACALAUREAT 2017

IV.5.2.1. BACALAUREAT 2017 - SIMULARE

Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii claselor a Xl-a şi a

XII-a din anul şcolar 2016-2017 : Simularea probei E)a) - probă scrisă - Limba şi literatura română 13

martie 2017, Simularea probei E)b) - probă scrisă - Limba şi literatura maternă 14 martie 2017 Simularea

probei E)c) - probă scrisă - Proba obligatorie a profilului 16 martie 2017, Simularea probei E)d) - probă

scrisă - Proba la alegere a profilului şi specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a) 17 martie 2017.

Situații statistice

1. Prezența la probe

1.1. Proba E)a)

Clasa Înscriși Prezenți % Note peste 6 % Note sub 6 %

a XI-a 2348 2094 89,18 709 33,85 1385 66,15

a XII-a 2609 2097 80,37 828 39,48 1269 60,51

1.2. Proba E)c)

Clasa Înscriși Prezenți % Note peste 6 % Note sub 6 %

a XI-a 2348 2056 87,56 603 29,32 1453 70,68

a XII-a 2609 2047 78,45 848 41,42 1199 58,57

1.3. Proba E)d)

Clasa Înscriși Prezenți % Note peste 6 % Note sub 6 %

a XII-a 2609 2011 77,07 904 44,95 1107 55,05

2. Rezultate obținute la clasa a XI-a:

Proba Nr. elevi evaluați Note peste 5 % Note sub 5 %

E.a 2094 1128 53,86 966 46,13

E.c 2056 970 47,17 1086 52,83

Page 166: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

166

3. Rezultate obținute la clasa a XII-a:

Proba Nr. elevi evaluați Note peste 5 % Note sub 5 %

E.a 2097 1267 60,42 830 39,58

E.c 2047 1190 58,13 932 41,87

E.d 2011 1173 58,32 838 41,68

4. Situație statistică pe clase și filiere.

Clasa Filiera Nr. elevi prezenti

la toate probele

Nr. elevi promovati

(media cel putin 6.00)

Procent

promovare %

XI

Tehnologică 885 136 15,36

Teoretică 955 437 45,75

Vocatională 197 37 18,72

XI Total 2037 610 29,94

XII

Tehnologică 786 133 16,92

Teoretică 973 588 60,43

Vocatională 162 81 50

XII Total 1921 802 41,79

Page 167: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

167

IV.5.2.2. BACALAUREAT 2017 - SESIUNIEA IUNIE-IULIE

Examenul de bacalaureat, sesiunea august - septembrie 2017, s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

1. Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011 Anexa 2 la OMECTS nr. 4799/31.08.2010, aprobată pentru sesiunile

2017 prin Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5070 din 31.08.2016 şi Calendarul examenului de bacalaureat, aprobate şi pentru sesiunile 2017 aprobat prin Ordinul

M.E.N.C.S. nr. 5070 din 31.08.2016 ;

2. Proceduri date de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi Comisia Naţională de Bacalaureat.

Comisia Naţională de Bacalaureat a aprobat desfăşurarea examenului din sesiunea iunie - iulie 2017 în 8 centre de examen în municipiul Focșani şi un

centru zonal de evaluare. Arondarea celor 21 licee s-a făcut ţinându-se cont de numărul de absolvenţi, numărul sălilor din unitățile școlare stabilite centre de

examen. Toate spațiile în care s-au desfășurat activități specifice examenului de bacalaureat au avut sisteme de supraveghere audio - video.

Rezultate obținute la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2017

1. Rezultate obținute înainte de contestaţii:

1. Promoţie curentă

Nr elevi inscrisi

Nr. elevi prezenti

Nr. elevi neprezentati

Nr. elevi eliminati

Numar de candidati respinsi

Din care cu medii: Nr.

elevi reusiti

% Din care cu medii:

< 5 5 -

5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10

1803 1745 58 3 458 402 56 1340 76,79 197 319 472 351 1

2. Promoții anterioare

Nr elevi inscrisi

Nr. elevi prezenti

Nr. elevi neprezentati

Nr. elevi eliminati

Numar de candidati respinsi

Din care cu medii: Nr.

elevi reusiti

% Din care cu medii:

< 5 5 -

5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10

328 294 34 3 292 221 71 70 23,81 63 7 0 0 0

Page 168: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

168

3. Promoții curentă și anterioare

Nr elevi inscrisi

Nr. elevi prezenti

Nr. elevi neprezentati

Nr. elevi eliminati

Numar de candidati respinsi

Din care cu medii:

Nr. elevi

reusiti %

Din care cu medii:

< 5 5 -

5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10

2131 2039 92 6 750 623 127 1410 69,15 260 326 472 351 1

2. Rezultate obținute după contestații

1. Promoţie curentă

Nr elevi inscrisi

Nr. elevi prezenti

Nr. elevi neprezentati

Nr. elevi eliminati

Numar de candidati respinsi

Din care cu medii:

Nr. elevi

reusiti %

Din care cu medii:

< 5 5 -

5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10

1803 1745 58 3 371 320 51 1371 78,57 218 317 472 363 1

2. Promoții anterioare

Nr elevi inscrisi

Nr. elevi prezenti

Nr. elevi neprezentati

Nr. elevi eliminati

Numar de candidati respinsi

Din care cu medii:

Nr. elevi

reusiti %

Din care cu medii:

< 5 5 -

5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10

328 294 34 3 215 148 67 76 25,85 69 7 0 0 0

3. Promoții curentă și anterioare

Nr elevi inscrisi

Nr. elevi prezenti

Nr. elevi neprezentati

Nr. elevi eliminati

Numar de candidati respinsi

Din care cu medii:

Nr. elevi

reusiti %

Din care cu medii:

< 5 5 -

5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10

2131 2039 92 6 586 468 118 1447 70,96 287 324 472 363 1

Page 169: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

169

Pe probe de examen şi tranşe de medii situaţia se prezintă după cum urmează:

Proba A – de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

Candidaţi înscrişi la probă

Candidaţi prezenţi la probă

Din care utilizator de nivel Nr candidaţi respinşi

Nr. candidaţi neprezentaţi

Nr candidaţi eliminaţi

Mediu Avansat Experimentat

1825 1801 119 348 1334 0 24 0

Proba C – probă de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal

Total C)

ITA -

ITA A1

ITA A2

ITA B1

ITA B2

Scris ITC -

Scris ITC A1

Scris ITC A2

Scris ITC B1

Scris ITC B2

Scris PMS

-

Scris PMS A1

Scris PMS A2

Scris PMS B1

Scris PMS B2

Oral PMO

-

Oral PMO

A1

Oral PMO

A2

Oral PMO

B1

Oral PMO

B2

Oral IO -

Oral IO A1

Oral IO A2

Oral IO B1

Oral IO B2

Abs

1732 53 221 594 484 346 13 323 692 449 221 250 291 289 221 377 45 315 329 331 678 77 285 358 301 677 34

Proba D – probă de evaluare a competențelor digitale

Candidați înscriși la

probă

Candidați prezenți la

probă Fara calificativ Incepator Mediu Avansat Experimentat Eliminat Neprezentat Neevaluati

1698 1673 146 196 641 424 266 0 25 0

Page 170: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

170

Proba E) a)

- înainte de contestaţii:

Total E)a)

Prezenti E)a)

Reusiti TOTAL

Reusiti 5-5,99

Reusiti 6-6,99

Reusiti 7-7,99

Reusiti 8-8,99 Reusiti 9-9,99

Reusiti 10 Respinsi Eliminat Absenți

1953 1888 1559 235 215 240 374 395 100 329 0 65

- după contestaţii:

Total E)a)

Prezenti E)a)

Reusiti TOTAL

Reusiti 5-5,99

Reusiti 6-6,99

Reusiti 7-7,99

Reusiti 8-8,99

Reusiti 9-9,99

Reusiti 10 Respinsi Eliminat Absenți

1954 1899 1719 327 286 367 431 301 7 178 2 55

Proba E) c)

- înainte de contestaţii:

Total E)c)

Prezenti E)c)

Reusiti TOTAL Reusiti 5-5,99

Reusiti 6-6,99

Reusiti 7-7,99

Reusiti 8-8,99

Reusiti 9-9,99

Reusiti 10

Respinsi Eliminat Absenti

1953 1888 1559 235 215 240 374 395 100 329 0 65

- după contestaţii

Total E)c)

Prezenti E)c)

Reusiti TOTAL

Reusiti 5-5,99

Reusiti 6-6,99

Reusiti 7-7,99

Reusiti 8-8,99

Reusiti 9-9,99

Reusiti 10 Respinsi Eliminat Absenți

1953 1888 1571 240 219 231 375 403 103 317 0 65

Proba E) d)

- înainte de contestaţii

Total E)d) Prezenti

E)d) Reusiti TOTAL

Reusiti 5-5,99

Reusiti 6-6,99

Reusiti 7-7,99

Reusiti 8-8,99

Reusiti 9-9,99

Reusiti 10 Respinsi Eliminat Absenți

1992 1920 1633 151 180 285 408 523 86 283 4 72

- după contestaţii

Total E)d)

Prezenti E)d)

Reusiti TOTAL

Reusiti 5-5,99

Reusiti 6-6,99

Reusiti 7-7,99

Reusiti 8-8,99

Reusiti 9-9,99

Reusiti 10 Respinsi Eliminat Absenți

1992 1920 1644 161 176 282 410 529 86 272 4 72

Page 171: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

171

Număr de centre de examen şi de evaluare

Centre de examen Centre de evaluare

Sesiunea iunie - iulie

Cu efectiv Conform

metodologiei

Sub efectiv Peste efectiv Nr de subcomisii Cu efectiv Conform

metodologiei

Sub efectiv Peste efectiv Nr de subcomisii

8 3 0 0 1 0 0 0

Numărul tezelor al căror rezultat s-a modificat după contestaţii:

Rezolvarea contestațiilor depuse pentru lucrările candidaţilor din judeţul Vrancea - notele obtinute la:

Proba Ea Proba Eb Proba Ec Proba Ed

Crestere Descrestere Mentinere C D M C D M C D M

142 73 19 0 0 0 101 53 11 94 74 9

Ierarhia în rândul liceelor din judeţ, în funcţie de rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2017

Număr total de licee din judeţ 22

Primele 5 licee Procent Ultimele 5 licee Procent

COLEGIUL NAŢIONAL "UNIREA" FOCŞANI 100 % COLEGIUL TEHNIC „GH. BALȘ” ADJUD 28,33 %

COLEGIUL NAŢIONAL "AL.I.CUZA" FOCŞANI 99,13 % COLEGIUL TEHNIC „VALERIU D. COTEA” FOCȘANI

27,88 %

COLEGIUL ECONOMIC "MIHAIL KOGALNICEANU" FOCŞANI 95,45 %

LICEUL TEHNOLOGIC „G.G.LONGINESCU” FOCȘANI

16,67 %

LICEUL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" FOCŞANI 90,45 % CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ "ELENA DOAMNA" FOCŞANI

0 %

LICEUL TEORETIC ”I. SLAVICI” PANCIU 83,96 % LICEUL TEHNOLOGIC ODOBEȘTI 0 %

Page 172: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

172

IV.5.2.3. BACALAUREAT 2017 - SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE

Comisia Naţională de Bacalaureat a aprobat desfăşurarea examenului din sesiunea august - septembrie 2017 în 2 centre de examen în municipiul Focșani şi

un centru zonal de evaluare. Arondarea celor 21 licee s-a făcut ţinându-se cont de numărul de absolvenţi, numărul sălilor din unitățile școlare stabilite centre de

examen. Toate spațiile în care s-au desfășurat activități specifice examenului de bacalaureat au avut sisteme de supraveghere audio - video.

Rezultate obținute înainte de contestaţii:

Promoţie curentă

Nr elevi inscrisi

Nr. elevi prezenti

Nr. elevi neprezentati

Nr. elevi eliminati

Numar de candidati respinsi

Din care cu medii:

Nr. elevi

reusiti %

Din care cu medii:

< 5 5 -

5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10

398 316 82 0 217 168 49 99 31,33 78 19 2 0 0

Promoții anterioare

Nr elevi inscrisi

Nr. elevi prezenti

Nr. elevi neprezentati

Nr. elevi eliminati

Numar de candidati respinsi

Din care cu medii:

Nr. elevi

reusiti %

Din care cu medii:

< 5 5 -

5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10

237 160 77 0 128 87 41 32 20,00 29 2 1 0 0

Promoții curentă și anterioare

Nr elevi inscrisi

Nr. elevi prezenti

Nr. elevi neprezentati

Nr. elevi eliminati

Numar de candidati respinsi

Din care cu medii:

Nr. elevi

reusiti %

Din care cu medii:

< 5 5 -

5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10

635 476 159 0 345 255 90 131 27,52 107 21 3 0 0

Page 173: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

173

Rezultate obținute după contestații

Promoţie curentă

Nr elevi inscrisi

Nr. elevi prezenti

Nr. elevi neprezentati

Nr. elevi eliminati

Numar de candidati respinsi

Din care cu medii:

Nr. elevi

reusiti %

Din care cu medii:

< 5 5 -

5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10

398 316 82 0 213 164 49 103 32,59 81 19 3 0 0

Promoții anterioare

Nr elevi inscrisi

Nr. elevi prezenti

Nr. elevi neprezentati

Nr. elevi eliminati

Numar de candidati respinsi

Din care cu medii:

Nr. elevi

reusiti %

Din care cu medii:

< 5 5 -

5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10

237 160 77 0 127 85 42 33 20,00 30 2 1 0 0

Promoții curentă și anterioare

Nr elevi inscrisi

Nr. elevi prezenti

Nr. elevi neprezentati

Nr. elevi eliminati

Numar de candidati respinsi

Din care cu medii:

Nr. elevi

reusiti %

Din care cu medii:

< 5 5 -

5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10

635 476 159 0 340 249 91 136 28,57 111 21 4 0 0

Page 174: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

174

Pe probe de examen şi tranşe de medii situaţia se prezintă după cum urmează:

Proba A - de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

Candidaţi înscrişi la probă

Candidaţi prezenţi la probă

Din care utilizator de nivel Nr candidaţi respinşi

Nr. candidaţi neprezentaţi

Nr candidaţi eliminaţi

Mediu Avansat Experimentat

131 102 36 53 13 0 29 0

Proba C - probă de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal

Total C)

ITA -

ITA A1

ITA A2

ITA B1

ITA B2

Scris ITC -

Scris ITC A1

Scris ITC A2

Scris ITC B1

Scris ITC B2

Scris PMS

-

Scris PMS A1

Scris PMS A2

Scris PMS B1

Scris PMS B2

Oral PMO

-

Oral PMO

A1

Oral PMO

A2

Oral PMO

B1

Oral PMO

B2

Oral IO -

Oral IO A1

Oral IO A2

Oral IO B1

Oral IO B2

Abs

133 3 23 39 18 14 1 12 37 33 14 55 26 10 4 2 3 37 29 16 12 10 31 30 14 12 36

Proba D - probă de evaluare a competențelor digitale

Candidați înscriși la

probă

Candidați prezenți la

probă Fara calificativ Incepator Mediu Avansat Experimentat Eliminat Neprezentat Neevaluati

130 97 32 31 29 4 1 0 33 0

Proba E) a) - înainte de contestații

Total E)a)

Prezenti E)a)

Reusiti TOTAL

Reusiti 5-5,99

Reusiti 6-6,99

Reusiti 7-7,99

Reusiti 8-8,99

Reusiti 9-9,99

Reusiti 10 Respinsi Eliminat Absenți

327 261 152 90 33 19 8 2 0 109 0 66

- după contestaţii:

Total E)a)

Prezenti E)a)

Reusiti TOTAL

Reusiti 5-5,99

Reusiti 6-6,99

Reusiti 7-7,99

Reusiti 8-8,99

Reusiti 9-9,99

Reusiti 10 Respinsi Eliminat Absenți

327 261 153 90 34 19 8 2 0 108 0 66

Page 175: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

175

Proba E) c) - înainte de contestații

Total E)c)

Prezenti E)c)

Reusiti TOTAL

Reusiti 5-5,99

Reusiti 6-6,99

Reusiti 7-7,99

Reusiti 8-8,99

Reusiti 9-9,99

Reusiti 10 Respinsi Eliminat Absenți

386 285 112 60 33 13 6 0 0 173 0 101

- după contestaţii

Total E)c)

Prezenti E)c)

Reusiti TOTAL

Reusiti 5-5,99

Reusiti 6-6,99

Reusiti 7-7,99

Reusiti 8-8,99

Reusiti 9-9,99

Reusiti 10 Respinsi Eliminat Absenți

386 285 115 63 33 13 6 0 0 170 0 101

Proba E) d)

- înainte de contestații

Total E)d)

Prezenti E)d)

Reusiti TOTAL

Reusiti 5-5,99

Reusiti 6-6,99

Reusiti 7-7,99

Reusiti 8-8,99

Reusiti 9-9,99

Reusiti 10 Respinsi Eliminat Absenți

444 333 171 68 48 28 22 5 0 162 0 111

- după contestaţii

Total E)d)

Prezenti E)d)

Reusiti TOTAL

Reusiti 5-5,99

Reusiti 6-6,99

Reusiti 7-7,99

Reusiti 8-8,99

Reusiti 9-9,99

Reusiti 10 Respinsi Eliminat Absenți

444 333 172 69 49 27 22 5 0 161 0 111

Număr de centre de examen şi de evaluare

Centre de examen Centre de evaluare

Cu efectiv Conform

metodologiei

Sub efectiv Peste efectiv Nr de subcomisii Cu efectiv Conform

metodologiei

Sub efectiv Peste efectiv Nr de subcomisii

2 0 0 0 1 0 0 0 Comisia națională de bacalaureat a aprobat funcționarea centrelor de examen sub efectivul prevăzut de metodologia de examen prin adresa

nr.339f/09.06.2017.

Page 176: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

176

Număr de candidaţi eliminaţi din examen

Cu drept de prezentare în a doua sesiune din anul 2017 Cu interdicţia de a se prezenta la următoarele două sesiuni ale bacalaureatului

0 0

Numărul tezelor al căror rezultat s-a modificat după contestaţii:

Rezolvarea contestațiilor depuse pentru lucrările candidaţilor din judeţul Vrancea - notele obtinute la:

Proba Ea Proba Eb Proba Ec Proba Ed

Total Crestere Descrestere Mentinere C D M Total C D M Total C D M

34 12 15 7 0 0 0 29 13 13 3 44 16 25 3

Ierarhia în rândul liceelor din judeţ, în funcţie de rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat, sesiunea august – septembrie 2017.

Număr total de licee din judeţ cu elevi înscriși la examenul de bacalaureat 22

Primele 5 licee Procent Ultimele 5 licee Procent

LICEUL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" FOCSANI 75 % COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" FOCSANI 15,38 % COLEGIUL ECONOMIC "MIHAIL KOGALNICEANU" FOCSANI 62,50 %

LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" PANCIU

13,33 %

COLEGIUL NATIONAL "AL. I. CUZA" FOCSANI 50,00 % COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE BALS" ADJUD 11,54 %

CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "ELENA DOAMNA" FOCSANI 50,00 %

LICEUL TEHNOLOGIC ODOBESTI

00,00 %

LICEUL TEORETIC "IOAN SLAVICI" PANCIU 47,06 % LICEUL TEHNOLOGIC "G.G. LONGINESCU" FOCSANI 00,00 %

Nu s-au constatat disfuncționalități privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2017.

Page 177: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

177

IV.6. PROGRAMUL DE TIP ,,A DOUA ŞANSĂ” 2016-2017

Nr. crt.

Unitatea de învăţământ Nr.grupe/ Nr.cursanţi Total grupe

/cursanti /unitate scolara

Obs. Nivel primar

Nivel secundar inferior

1. Şcoala Gimnazială ,,Al.Vlahuţă” Focşani

0 1 grupă, an II, 25 cursanti

1 grupa/ 25 cursanti

2. C.T. ,,V.D.Cotea” Focşani 0 2 grupe, an IV, 31 cursanti

2 grupe/ 31 cursanti

3. L.T. ,,Eremia Grigorescu” Marasesti

1 grupă simultan/15 cursanti Nivel II-4 Nivel III-9 Nivel IV-2

1 grupă, an I, 13 cursanti 1 grupă, an II, 21 cursanti 1 grupă, an III, 13 cursanti 1 grupă, an IV, 11 cursanti

5 grupe/ 58 cursanti

4. L.T. ,,Al.I. Cuza” Panciu 1 grupă simultan/ 12 cursanti (nivel I – 5 nivel II-2 nivel IV-5)

1 grupă simultan/ 18 cursanti (anul I- 15 anul II-3 anul III) 1 grupă simultan/ 17 cursanti (anul III-12 anul IV-5)

3 grupe/ 47 cursanti

5. Şcoala Gimnazială nr.7 Focşani

1 grupă simultan/24/27 cursanţi (nivel I - 20/2 Nivel II-1 nivel III-2/2 nivel IV-2

1 grupă / 8 cursanti, anul I

2 grupe/ 32 cursanti

IV.7. ADMITERE

Admiterea în învățământul liceal de stat și profesional pentru anul școlar 2017-2018

Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat, 2017-2018, pentru absolvenții clasei a

VIII a s-a făcut în conformitate cu legislația în vigoare respectiv, OMENCS nr. 5077/2016, cu

modificările prevăzute prin OMEN 3794/2017, privind organizarea și desfășurarea admiterii în

învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018.

Comisia județeană care a coordonat activitatea legată de admitere a fost numită prin decizia ISJ nr.

220 din 23.02.2017 și a desfășurat activitatea conform graficului prevăzut în Anexa 1 la Metodologia

menționată .

Oferta de școlarizare și de formare profesională a cuprins un număr total de 110 clase din care :

- 86 clase învățământ liceal de zi ( 2408 locuri),

Page 178: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

178

- 16 clase de învățământ profesional (448 locuri),

- 8 clase de învățământ vocațional (224 locuri),

repartizate în cele 21 de unități de învățământ liceal din județ ( 12 colegii și licee tehnologice, 6 colegii

naționale și licee teoretice și 3 licee vocaționale).

Oferta a fost popularizată prin postare pe site – ul ISJ Vrancea și prin publicare în presa locală, în

cazul ofertei de formare profesională. Aceasta și toate datele legate de admiterea 2017-2018 au fost

cuprinse în broșura Ghidul candidatului 2017 , broșură realizată și distribuită în toate unitățile de

învățământ gimnazial din județ, pentru fiecare absolvent de clasa a VIII a.

Ponderea locurilor în învățământul liceal și profesional de stat, în oferta de școlarizare și formare

profesională, pentru anul școlar 2017-2018 este următoarea :

- 78,18 % învățământ liceal de zi ,

- 14,55 % învățământ profesional ,

- 7,27 % învățământ vocațional liceal,

schematic fiind redată în figura 1.

vocational

liceal

profesional

Fig.1 Ponderea locurilor în învățământul liceal și profesional de stat, pentru anul școlar 2017-2018

La acestea se adaugă 12 locuri la învățământul liceal special și 36 de locuri la învățământul

profesional special, locuri cuprinse în cele trei centre speciale pentru educație incluzivă din Focșani,

Mihălceni și Măicănești și care s-au ocupat în procent de 100%.

Pentru candidații romi s-au stabilit de către Comisia județeană de Admitere suplimentarea cu câte

2 locuri la fiecare clasă, conformitate cu legislația în vigoare, în cazul în care acestea nu se ocupă fiind

folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale.

În județul Vrancea au fost desemnate pentru înscrierea absolvenților clasei a VIII a un număr de

26 centre zonale de înscriere, pentru care s-au numit comisii de înscriere prin decizii ISJ, conform

metodologiei.

Pentru elevii proveniți din alte județe care și-au exprimat opțiunea de a participa la admitere în

județul Vrancea s-a stabilit ca centru special Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Focșani.

Pentru admiterea la liceele vocaționale s-au organizat probe de aptitudini fiind constituite comisii

speciale prin decizia ISJ, la propunerea unităților de învățământ respective.

După prima etapă de admitere în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar

Page 179: VRÂNCEAN - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vranceaisjvn.vn.edu.ro/upload/f4402.pdf · Procedura I.S.J. Vrancea nr.4983 din 15.06.2017 privind transmiterea subiectelor pentru evaluarea

179

2017-2018, repartizarea elevilor romi, în ședință publică, și rezolvarea situațiilor speciale, gradul de

ocupare a locurilor la clasa a IX a este următorul

- Învățământ liceal de zi : 2408 locuri, înscriși 1996 , grad de ocupare 82,89 % .

- Învățământ vocațional de zi liceal : 224 locuri, admiși 224, grad de ocupare 100 % .

- Învățământ profesional : 448 locuri, înscriși 220, grad de ocupare 49,10 %.

Gradul de ocupare a locurilor din învățământul liceal și profesional de stat, pentru anul școlar

2017-2018 este redat în histograma din figura 2.

0

500

1000

1500

2000

2500

vocational liceal profesional

propus

realizat

Fig. 2 Gradul de ocupare al locurilor din învățământul liceal și profesional de stat,

pentru anul școlar 2017-2018

Locurile rămase libere, 412 la liceu și 228 la învățământul profesional vor fi disponibile pentru

etapa a doua de admitere, conform metodologiei ( 08 septembrie 2017).

Informațiile privind locurile rămase libere sunt postate pe site-ul ISJ Vrancea și în aplicația

ADLIC 2017, pentru candidații nerepartizați din seria curentă , precum și pentru cei din seriile anterioare

care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018.

Întocmit,

Inspector școlar general, prof. CRISTEA Dorin Inspectori școlari:

Prof. Fâsan Mihail

Prof. Ciubotaru Bogdan

Prof. Dărmănescu Eleonora

Inspectori școlari generali adjuncți: Prof. Gurgu Marilena

Prof. Oprea Marilena Prof. Costache Maria

Prof. Marchitan Daniela Gabriela Prof. Simion Mihaela

Prof. Ionașcu Ion

Prof. Zahariuc Tincuța

Prof. Oprea Carmen

Ceaca Cornel – informatician ISJ Vrancea