VERTIMEC 1,8% EC

of 21 /21
FIŞA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 VERTIMEC 1,8% EC Versiune 7.0 Revizia (data): 27.02.2020 Numărul FDS: S1498733982 Această versiune înlocuiește toate versiunile anterioare. 1 / 21 SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii 1.1 Element de identificare a produsului Denumirea comercială : VERTIMEC 1,8% EC Design code : A8612AI 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate Utilizarea substanţei/amestecului : Insecticid 1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate Societatea : Syngenta Agro SRL Victoria Park, Șos. București- Ploiești, nr. 73-81, Clădirea 3, etaj 4, Bucureşti România Telefon : +40 21 528 12 00 Fax : +40 21 528 12 99 Adresa de e-mail a persoanei responsabile pentru SDS : [email protected] 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă : Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă, Tel.: +(40 21) 5292577 sau Centrul de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +(40 21) 3183606 sau +(40 21) 3183620, interior 235, orar luni- vineri, orele 8.00-15.00. SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor 2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008) Toxicitate acută, Categoria 4 H302: Nociv în caz de înghiţire. Iritarea ochilor, Categoria 2 H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor. Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere repetată, Categoria 2 H373: Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. Pericol pe termen scrut (acut) pentru mediul acvatic, Categoria 1 H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Embed Size (px)

Transcript of VERTIMEC 1,8% EC

EHS_L_TEXT(CED-U00FIA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
VERTIMEC 1,8% EC Versiune 7.0
Revizia (data): 27.02.2020
Numrul FDS: S1498733982
1 / 21
SECIUNEA 1: Identificarea substanei/amestecului i a societii/întreprinderii
1.1 Element de identificare a produsului Denumirea comercial : VERTIMEC 1,8% EC
Design code : A8612AI
1.2 Utilizri relevante identificate ale substanei sau ale amestecului i utilizri contraindicate Utilizarea substanei/amestecului
: Insecticid
1.3 Detalii privind furnizorul fiei cu date de securitate Societatea : Syngenta Agro SRL
Victoria Park, os. Bucureti- Ploieti, nr. 73-81, Cldirea 3, etaj 4, Bucureti România
Telefon : +40 21 528 12 00
Fax : +40 21 528 12 99
Adresa de e-mail a persoanei responsabile pentru SDS
: [email protected]
1.4 Numr de telefon care poate fi apelat în caz de urgen Numr de telefon care poate fi apelat în caz de urgen
: Syngenta Agro SRL, Bucureti - Serviciul de Urgen, Tel.: +(40 21) 5292577 sau Centrul de informare toxicologic: Institutul Naional de Sntate Public, Bucureti, Tel: +(40 21) 3183606 sau +(40 21) 3183620, interior 235, orar luni- vineri, orele 8.00-15.00.
SECIUNEA 2: Identificarea pericolelor
Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008) Toxicitate acut, Categoria 4 H302: Nociv în caz de înghiire.
Iritarea ochilor, Categoria 2 H319: Provoac o iritare grav a ochilor.
Toxicitate asupra unui organ int specific - expunere repetat, Categoria 2
H373: Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungit sau repetat.
Pericol pe termen scrut (acut) pentru mediul acvatic, Categoria 1
H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic.
FIA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
VERTIMEC 1,8% EC Versiune 7.0
Revizia (data): 27.02.2020
Numrul FDS: S1498733982
2 / 21
Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic, Categoria 1
H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
2.2 Elemente pentru etichet
Cuvânt de avertizare : Atenie
Fraze de pericol : H302 Nociv în caz de înghiire. H319 Provoac o iritare grav a ochilor. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungit sau repetat. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de pericol suplimentare
: EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sntatea uman i mediu, a se respecta instruciunile de utilizare.
Fraze de precauie : P102 A nu se lsa la îndemâna copiilor. P260 Nu inspirai praful/ fumul/ gazul/ ceaa/ vaporii/ spray- ul. P273 Evitai dispersarea în mediu. P314 Consultai medicul, dac nu v simii bine. P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Cltii cu atenie cu ap timp de mai multe minute. Scoatei lentilele de contact, dac este cazul i dac acest lucru se poate face cu uurin. Continuai s cltii. P391 Colectai scurgerile de produs. P501 Aruncai coninutul/ recipientul la o staie autorizat de eliminare a deeurilor.
Componente potenial periculoase ce trebuie s fie specificate pe etichet: ciclohexanol abamectin (combinaie de avermectin B1a i avermectin B1b) (ISO)
2.3 Alte pericole Aceast substan/acest amestec nu conine componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative i toxice (PBT), fie foarte persistente i foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.
FIA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
VERTIMEC 1,8% EC Versiune 7.0
Revizia (data): 27.02.2020
Numrul FDS: S1498733982
3 / 21
3.2 Amestecuri
Nr.CE Nr. Index Numr de înregistrare
Clasificare Concentraie (% w/w)
ciclohexanol 108-93-0 203-630-6 603-009-00-3 01-2119447488-26
Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Aquatic Chronic 3; H412
>= 50 - < 70
>= 1 - < 2,5
71751-41-2
606-143-00-0
Acute Tox. 2; H300 Acute Tox. 1; H330 Acute Tox. 3; H311 Repr. 2; H361d STOT RE 1; H372 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Factor M (Toxicitatea acut pentru mediul acvatic): 10.000 Factor M (Toxicitatea cronic pentru mediul acvatic): 10.000
>= 1 - < 2,5
Pentru explicaii referitoare la abrevieri se va vedea seciunea 16.
SECIUNEA 4: Msuri de prim ajutor
4.1 Descrierea msurilor de prim ajutor Indicaii generale : Pstrai recipientul produsului, eticheta sau Fia cu date de
securitate.Vei avea nevoie de acestea în cazul apelrii numrului de urgene Syngenta, contactrii unui centru de informare toxicologic, a unui medic sau dac mergei pentru tratament
Dac se inhaleaz : Se va duce victima la aer proaspt. În caz de respiraie neregulat sau de stop respiratoriu se va aplica respiraie artificial.
FIA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
VERTIMEC 1,8% EC Versiune 7.0
Revizia (data): 27.02.2020
Numrul FDS: S1498733982
4 / 21
Se va culca persoana respectiv i se va ine la cldur. Se va anuna imediat un medic sau spitalul de urgen.
În caz de contact cu pielea : Se vor scoate imediat toate hainele contaminate. Se va spala imediat cu foarte mult ap. Dac persist iritarea pielii, se va chema un medic. Se vor spla hainele contaminate înainte de refolosire.
În caz de contact cu ochii : Se va clti imediat i din abunden cu ap, inclusiv sub pleoape, timp de cel puin 15 minute. Se vor îndeprta lentilele de contact. Este necesar un examen medical imediat.
Dac este ingerat : În caz de înghiire, a se consulta imediat medicul i a i se arta ambalajul sau eticheta. NU provocai voma.
4.2 Cele mai importante simptome i efecte, atât acute, cât i întârziate Simptome : Necoordonare
Tremurturi Dilatarea pupilei
4.3 Indicaii privind orice fel de asisten medical imediat i tratamentele speciale necesare Tratament : Acestã substanã se crede c mrete activitatea GABA la
animale. Este, probabil, înelept s se evite medicamente care îmbuntesc activitatea GABA (barbiturice, benzodiaziphina, acidul valproic) la pacienii cu potentialã expunere mectin toxicã Toxicitatea poate fi minimizatã prin administratea timpurie a unor absorbani chimici (ex. Cãrbune activ) În cazul în care toxicitatea din expunere a progresat i provoca vrsturi severe, trebuie masurat gradul de fluid rezultat i dezechilibru electrolitic fluid. Terapia de administre de lichide de nlocuire mpreunã cu celelalte msuri de susinere necesare aa cum sunt indicat de semnele clinice, simptome si masuratori
SECIUNEA 5: Msuri de combatere a incendiilor
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor Mijloace de stingere corespunztoare
: Produse pentru stingerea incendiului - incendii minore Se va folosi ap pulverizat, spum rezistent la alcool, agent de stingere sub form de pulbere sau bioxid de carbon. Produse pentru stingerea incendiului - incendii majore Spum rezistent la alcooli sau Ap pulverizat
Mijloace de stingere necorespunztoare
: Nu se va folosi un jet de ap puternic care ar putea împrtia i rspândi focul.
FIA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
VERTIMEC 1,8% EC Versiune 7.0
Revizia (data): 27.02.2020
Numrul FDS: S1498733982
5 / 21
5.2 Pericole speciale cauzate de substana sau de amestecul în cauz Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor
: Deoarece produsul conine componente organice combustibile, un incendiu va produce un fum dens i negru coninând produi de combustie periculoi (a se vedea capitolul 10). Inhalarea de produi de descompunere periculoi poate determina probleme grave de sntate.
5.3 Recomandri destinate pompierilor Echipament special de protecie pentru pompieri
: Se va purta îmbrcminte complet de protecie precum i aparat respirator autonom.
Informaii suplimentare : Se va evita ca apa de extincie contaminat s intre în sistemul de canalizare i în apele curgtoare. Se vor rci prin pulverizare cu jet de ap containerele închise aflate în apropierea unor surse de incendiu.
SECIUNEA 6: Msuri de luat în caz de dispersie accidental
6.1 Precauii personale, echipament de protecie i proceduri de urgen Msurile de precauie pentru protecia personal
: A se vedea msurile de protecie din capitolele 7 i 8.
6.2 Precauii pentru mediul înconjurtor Precauii pentru mediul înconjurtor
: Se vor preveni scpri sau scurgeri ulterioare dac este sigur s se procedeze astfel. Nu se va deversa în apele de suprafa sau în sistemul de canalizare. Dac produsul contamineaz râurile, lacurile sau sistemul de canalizare, se vor anuna autoritile competente conform cu dispoziiile legale în vigoare.
6.3 Metode i material pentru izolarea incendiilor i pentru curenie Metodele de curare : Se va strânge i se va colecta materialul împrtiat cu ajutorul
unui material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, pmânt, kieselgur, vermiculit) i va fi depozitat într-un container pentru eliminare conform cu reglementrile locale- naionale în vigoare (a se vedea capitolul 13). Se va curi cu grij suprafaa contaminat. Se va cura cu detergeni. Se vor evita solvenii. Se va conserva i elimina apa de splare contaminat.
6.4 Trimitere la alte seciuni Pentru considerentele privind eliminarea, consultai seciunea 13., A se vedea msurile de protecie din capitolele 7 i 8.
FIA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
VERTIMEC 1,8% EC Versiune 7.0
Revizia (data): 27.02.2020
Numrul FDS: S1498733982
6 / 21
SECIUNEA 7: Manipularea i depozitarea
7.1 Precauii pentru manipularea în condiii de securitate Sfaturi de manipulare în condiii de securitate
: Nu sunt necesare msuri speciale de lupt împotriva incendiilor. Evitai contactul cu pielea i ochii. Nu mâncai, nu bei i nu fumai în timpul folosirii. Pentru protecia individual a se vedea paragraful 8.
7.2 Condiii de depozitare în condiii de securitate, inclusiv eventuale incompatibiliti Cerine pentru spaiile de depozitare i containere
: Nu sunt necesare condiii speciale de depozitare. Se vor pstra containerele ermetic închise, într-un loc uscat, rece i bine ventilat. A nu se lsa la îndemâna copiilor. A se pstra departe de hran, buturi i hran pentru animale.
7.3 Utilizare (utilizri) final (finale) specific (specifice) Utilizare (utilizri) specific (specifice)
: Pentru o utilizare corect i în siguran a acestui produs se va referi la condiiile de omologare indicate pe eticheta produsului.
SECIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecia personal
8.1 Parametri de control
(Form de expunere)
RO OEL
Informaii suplimentare
Substanele cu indicativul P (piele) pot ptrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte. Indicativul P nu se refer la substanele care au numai o aciune local de tip iritativ. 108-93-0 STEL 50 ppm
200 mg/m3 RO OEL
71751-41-2 TWA 0,02 mg/m3 Syngenta
Nivel la care nu apar efecte (DNEL) în conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006: Numele substanei Utilizare finale Ci de expunere Efecte poteniale
asupra sntii Valoare
5,8 mg/m3
1,74 mg/m3
FIA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
VERTIMEC 1,8% EC Versiune 7.0
Revizia (data): 27.02.2020
Numrul FDS: S1498733982
7 / 21
8,3 mg/kg
5 mg/kg
168 mg/m3
10 mg/m3
30 mg/m3
10 mg/m3
130 mg/m3
3,58 mg/kg
32,5 mg/m3
1,79 mg/kg
1,79 mg/kg
Concentraie predictibil fr efect (PNEC) în conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006: Numele substanei Compartiment de mediu Valoare 2,6-di-tert-butyl-p-cresol Sol 1,04 mg/kg propane-1,2-diol Ap proaspt 260 mg/l
Ap de mare 26 mg/l Procesare intermitent/eliberare 183 mg/l Instalaie de tratare a apelor uzate. 20000 mg/l Sediment marin 57,2 mg/kg Sediment de ap curgtoare 572 mg/kg Sol 50 mg/kg
ciclohexanol Ap proaspt 0,017 mg/l Ap de mare 0,0017 mg/l Sediment de ap curgtoare 0,042 mg/kg Sol 0,005 mg/kg
8.2 Controale ale expunerii
Msuri de ordin tehnic Contaminarea i / sau segregarea este msura cea mai sigur de protecie tehnic în cazul în care expunerea nu poate fi eliminat. Amploarea acestor msuri de protecie depinde de riscurile actuale de utilizare. Se vor menine concentraiile în aer sub standardele (limitele) de expunere profesional. În cazul în care este necesar, solicitai sfaturi suplimentare de igien la locul de munc
Echipamentul individual de protecie Protecia ochilor : Ochelari de protecie perfect adecvai
Purtai întotdeauna dispozitive de protecie a ochilor atunci când contactul accidental cu ochii nu poate fi exclus.
Aparatura trebuie s fie în conformitate cu EN 166
FIA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
VERTIMEC 1,8% EC Versiune 7.0
Revizia (data): 27.02.2020
Numrul FDS: S1498733982
8 / 21
Protecia mâinilor
Material : Cauciuc nitril Timpul de perforare : > 480 min Grosimea mnuilor : 0,5 mm
Observaii : Purtai mnui de protecie. Alegerea unei mnui adecvate nu depinde numai de materialul din care este fabricat, ci i de ali factori de calitate, de aceea este diferit în funcie de productor. V rugm s respectai instruciunile referitoare la permeabilitatea i timpul de strpungere ce sunt furnizate de ctre fabricantul de mnui. Se vor lua de asemenea în consideraie condiiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi pericolul de tiere, erodare, precum i timpul de contact. Timpul de strpungere depinde printre altele de materialul, grosimea i tipul mnuii i de aceea trebuie s fie msurat pentru fiecare caz în parte. Mnuile trebuie s fie scoase i înlocuite dac exist vreo indicaie de degradare sau ptrundere chimic. Mnuile de protecie selectate trebuie s satisfac specificaiile Directivei UE 2016/425 i standardului EN 374 derivat din aceasta.
Protecia pielii i a corpului : Se va alege protecia corporal în funcie de tipul acesteia, concentraia i cantitatea substanelor periculoase precum i în funcie de locul de munc specific. Se va scoate i se va spla îmbrcmintea contaminat, înainte de a se refolosi. Se va purta dup necesiti: Îmbrcminte impermeabil
Protecia respiraiei : În mod normal nu este necesar echipament personal de protecie respiratorie. Atunci când lucrtorii trebuie s fac fa la concentraii ce depesc limita de expunere profesional, acetia trebuie s poarte aparate respiratorii adecvate aprobate.
Msuri de protecie : Utilizarea de msuri tehnice trebuie s aib întotdeauna prioritate în faa utilizrii de echipamente de protecie individual. Echipamentele de protecie individual trebuie s fie certificate conform standardelor corespunztoare. La alegerea echipamentului individual de protecie, solicitai consiliere profesional adecvat.
SECIUNEA 9: Proprietile fizice i chimice
9.1 Informaii privind proprietile fizice i chimice de baz Aspect : lichid
FIA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
VERTIMEC 1,8% EC Versiune 7.0
Revizia (data): 27.02.2020
Numrul FDS: S1498733982
9 / 21
Miros : aromatic
: Nu exist date
Punctul de topire/intervalul de temperatur de topire
: Nu exist date
: Nu exist date
Viteza de evaporare : Nu exist date
Inflamabilitatea (solid, gaz) : Nu exist date
Limit superioar de explozie / Limita maxim de inflamabilitate
: Nu exist date
: Nu exist date
Densitate relativ a vaporilor. : Nu exist date
Densitate : 0,98 g/cm3
Coeficientul de partiie: n- octanol/ap
: Nu exist date
Temperatura de autoaprindere
Proprieti explozive : Nu este exploziv
FIA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
VERTIMEC 1,8% EC Versiune 7.0
Revizia (data): 27.02.2020
Numrul FDS: S1498733982
10 / 21
Proprieti oxidante : Substana sau amestecul nu sunt clasificate drept oxidante.
9.2 Alte informaii Tensiunea superficial : 41,8 mN/m, 0,1 % m/v
SECIUNEA 10: Stabilitate i reactivitate
10.1 Reactivitate Nimic previzibil în mod normal.
10.2 Stabilitate chimic Stabil în condiii normale.
10.3 Posibilitatea de reacii periculoase Reacii potenial periculoase : Nu se conoate nici o reacie periculoas în condiii normale
de folosire.
10.4 Condiii de evitat Condiii de evitat : Produsul nu se descompune dac este folosit conform
normelor.
10.6 Produi de descompunere periculoi Produi de descompunere periculoi
: Nu sunt cunoscute produse de descompunere periculoase.
SECIUNEA 11: Informaii toxicologice
: Ingerare Inhalare Contactul cu pielea Contact cu ochii
Toxicitate acut
Produs: Toxicitate acut oral : LD50 (obolan, femel): 891 mg/kg
Observaii: Datele toxicologice au fost luate de la produse cu compoziie similar.
Toxicitate acut prin inhalare : LC50 (obolan, mascul sau femel): > 5,04 mg/l Durat de expunere: 4 o Atmosfer de test: praf/cea Evaluare: Substana sau amestecul nu au o toxicitate la
FIA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
VERTIMEC 1,8% EC Versiune 7.0
Revizia (data): 27.02.2020
Numrul FDS: S1498733982
11 / 21
inhalare acut Observaii: Datele toxicologice au fost luate de la produse cu compoziie similar.
Toxicitate acut dermic : LD50 (obolan, mascul sau femel): > 5.050 mg/kg Observaii: Datele toxicologice au fost luate de la produse cu compoziie similar.
Componente:
ciclohexanol: Toxicitate acut oral : LD50 (obolan, mascul sau femel): > 1.400 mg/kg
Toxicitate acut prin inhalare : LC50 (obolan, mascul sau femel): > 3,6 mg/l Durat de expunere: 4 o Atmosfer de test: praf/cea Evaluare: Componentul/amestecul este moderat toxic dup inhalare pe termen scurt.
Toxicitate acut dermic : LD50 (Iepure, mascul sau femel): > 1.000 mg/kg Evaluare: Componentul/amestecul este moderat toxic dup contactul cu pielea.
abamectin (combinaie de avermectin B1a i avermectin B1b) (ISO): Toxicitate acut oral : LD50 (obolan, mascul): 8,7 mg/kg
LD50 (obolan, femel): 12,8 mg/kg
Toxicitate acut prin inhalare : LC50 (obolan, femel): > 0,034 mg/l Durat de expunere: 4 o Atmosfer de test: praf/cea
LC50 (obolan, mascul): > 0,051 mg/l Durat de expunere: 4 o Atmosfer de test: praf/cea
Toxicitate acut dermic : LD50 (obolan, mascul): 200 - 300 mg/kg Evaluare: Componentul/amestecul este toxic dup contactul cu pielea.
LD50 (obolan, femel): 300 - 400 mg/kg
Corodarea/iritarea pielii
Produs: Specii : Iepure Rezultat : Nu irit pielea Observaii : Datele toxicologice au fost luate de la produse cu compoziie
similar.
FIA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
VERTIMEC 1,8% EC Versiune 7.0
Revizia (data): 27.02.2020
Numrul FDS: S1498733982
12 / 21
ciclohexanol: Specii : Iepure Rezultat : Iritant pentru piele.
abamectin (combinaie de avermectin B1a i avermectin B1b) (ISO): Specii : Iepure Rezultat : Nu irit pielea
Lezarea grav/iritarea ochilor
similar.
Componente:
ciclohexanol: Specii : Iepure Rezultat : Iritant pentru ochi, reversibil dup 21 de zile.
abamectin (combinaie de avermectin B1a i avermectin B1b) (ISO): Specii : Iepure Rezultat : Nu irit ochii
Sensibilizarea cilor respiratorii sau a pielii
Produs: Tipul testului : Test Buehler Specii : Porcuor de Guineea Rezultat : Nu are efect sensibilizant asupra animalelor de laborator. Observaii : Datele toxicologice au fost luate de la produse cu compoziie
similar.
Componente:
abamectin (combinaie de avermectin B1a i avermectin B1b) (ISO): Tipul testului : Celule de limfom de oarece Specii : oarece Rezultat : Nu provoac o sensibilizare a pielii.
Mutagenitatea celulelor germinative
abamectin (combinaie de avermectin B1a i avermectin B1b) (ISO): Mutagenitatea celulelor : Testele pe animale nu au artat nici un fel de efecte
FIA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
VERTIMEC 1,8% EC Versiune 7.0
Revizia (data): 27.02.2020
Numrul FDS: S1498733982
13 / 21
abamectin (combinaie de avermectin B1a i avermectin B1b) (ISO): Cancerigenitate - Evaluare : Nu exist nici o dovad de cancerigenicitate în studiile pe
animale.
abamectin (combinaie de avermectin B1a i avermectin B1b) (ISO): Toxicitatea pentru reproducere - Evaluare
: Unele dovezi referitoare la efecte adverse asupra dezvoltrii pe baza experimentelor pe animale.
STOT (toxicitate asupra organelor int specifice) - expunere unic
Produs: Evaluare : Substana sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice
specifice pentru organe int, expunere unic.
Componente:
ciclohexanol: Evaluare : Substana sau amestecul sunt clasificate drept toxice
specifice pentru organe int, expunere unic, categoria 3 cu iritare a tractului respirator.
STOT (toxicitate asupra organelor int specifice) - expunere repetat
Componente:
abamectin (combinaie de avermectin B1a i avermectin B1b) (ISO): Organe int : Sistem nervos Evaluare : Substana sau amestecul sunt clasificate drept toxice
specifice pentru organe int, expunere repetat, categoria 1.
SECIUNEA 12: Informaii ecologice
Produs: Toxicitate pentru peti : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Pstrv curcubeu)): 0,247 mg/l
Durat de expunere: 96 o Observaii: Pe baza datelor din materiale similare
Toxicitate pentru dafnia i : EC50 (Daphnia magna (purice de ap)): 0,095 mg/l
FIA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
VERTIMEC 1,8% EC Versiune 7.0
Revizia (data): 27.02.2020
Numrul FDS: S1498733982
14 / 21
alte nevertebrate acvatice Durat de expunere: 48 o Observaii: Pe baza datelor din materiale similare
Toxicitatea pentru alge/plante acvatice
Componente:
ciclohexanol: Toxicitate pentru dafnia i alte nevertebrate acvatice
: EC50 (Daphnia magna (purice de ap)): 17 mg/l Durat de expunere: 48 o
Toxicitate pentru dafnia i alte nevertebrate acvatice (Toxicitate cronic)
: Concentraie far efect observabil (NOEC): 0,953 mg/l Obiectivul final: vezi textul liber definit de ctre utilizator Durat de expunere: 21 zd Specii: Daphnia (Dafnia)
2,6-di-tert-butyl-p-cresol: Toxicitate pentru peti : LC0 (Danio rerio (petele zebr)): 0,57 mg/l
Durat de expunere: 96 o
Toxicitate pentru dafnia i alte nevertebrate acvatice
: EC50 (Daphnia magna (purice de ap)): 0,61 mg/l Durat de expunere: 48 o
Toxicitatea pentru alge/plante acvatice
: CI50 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): 0,4 mg/l Durat de expunere: 72 o
Toxicitate pentru microorganisme
: EC50 (Bacterii): > 10.000 mg/l Durat de expunere: 3 o
Toxicitate pentru dafnia i alte nevertebrate acvatice (Toxicitate cronic)
: Concentraie far efect observabil (NOEC): 0,316 mg/l Durat de expunere: 21 zd Specii: Daphnia magna (purice de ap)
abamectin (combinaie de avermectin B1a i avermectin B1b) (ISO): Toxicitate pentru peti : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Pstrv curcubeu)): 2,7 Zµg/l
Durat de expunere: 96 o
Toxicitate pentru dafnia i alte nevertebrate acvatice
: EC50 (Americamysis): 0,022 Zµg/l Durat de expunere: 96 o
Toxicitatea pentru alge/plante acvatice
: ErC50 (Navicula pelliculosa (Diatomee de ap dulce)): > 1 mg/l Durat de expunere: 96 o
Concentraie far efect observabil (NOEC) (Navicula
FIA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
VERTIMEC 1,8% EC Versiune 7.0
Revizia (data): 27.02.2020
Numrul FDS: S1498733982
15 / 21
pelliculosa (Diatomee de ap dulce)): 0,4 mg/l Obiectivul final: Rat de cretere Durat de expunere: 96 o
Factor M (Toxicitatea acut pentru mediul acvatic)
: 10.000
: EC50 (nmol activ): > 100 mg/l Durat de expunere: 3 o
Toxicitate pentru peti (Toxicitate cronic)
: Concentraie far efect observabil (NOEC): 0,52 Zµg/l Durat de expunere: 72 zd Specii: Oncorhynchus mykiss (Pstrv curcubeu)
Toxicitate pentru dafnia i alte nevertebrate acvatice (Toxicitate cronic)
: Concentraie far efect observabil (NOEC): 0,01 Zµg/l Durat de expunere: 21 zd Specii: Daphnia magna (purice de ap)
Concentraie far efect observabil (NOEC): 0,002 mg/l Durat de expunere: 28 zd Specii: Americamysis
Factor M (Toxicitatea cronic pentru mediul acvatic)
: 10.000
abamectin (combinaie de avermectin B1a i avermectin B1b) (ISO): Biodegradare : Rezultat: Dificil biodagradabil.
Stabilitate în ap : Scderea timpului mediu de via: 1,7 d Observaii: Produsul nu este persistent.
12.3 Potenialul de bioacumulare
abamectin (combinaie de avermectin B1a i avermectin B1b) (ISO): Bioacumularea : Observaii: Nu se bioacumuleaz.
Coeficientul de partiie: n- octanol/ap
: log Pow: 4,4
FIA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
VERTIMEC 1,8% EC Versiune 7.0
Revizia (data): 27.02.2020
Numrul FDS: S1498733982
16 / 21
Componente:
abamectin (combinaie de avermectin B1a i avermectin B1b) (ISO): Dstribuia în compartimentele de mediu
: Observaii: Puin mobil în diverse tipuri de sol
Stabilitate în sol : Timpul de disipare: 12 - 52 d Procentajul de disipare: 50 % (DT50 (timp de dispariie din mediu a 50% din material)) Observaii: Produsul nu este persistent.
12.5 Rezultatele evalurilor PBT i vPvB
Produs: Evaluare : Aceast substan/acest amestec nu conine componente
considerate a fi fie persistente, bioacumulative i toxice (PBT), fie foarte persistente i foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari..
Componente:
ciclohexanol: Evaluare : Aceast substan nu este considerat ca fiind persistent,
bioacumulatoare i toxic (PBT).. Aceast substan nu este considerat ca fiind foarte persistent i bioacumulatoare în proporie mare (vPvB)..
2,6-di-tert-butyl-p-cresol: Evaluare : Aceast substan nu este considerat ca fiind persistent,
bioacumulatoare i toxic (PBT)..
abamectin (combinaie de avermectin B1a i avermectin B1b) (ISO): Evaluare : Aceast substan nu este considerat ca fiind persistent,
bioacumulatoare i toxic (PBT).. Aceast substan nu este considerat ca fiind foarte persistent i bioacumulatoare în proporie mare (vPvB)..
12.6 Alte efecte adverse Nu exist date
SECIUNEA 13: Consideraii privind eliminarea
13.1 Metode de tratare a deeurilor Produs : Nu se vor contamina eleteele, cile navigabile sau fosele cu
produsul sau cu recipiente folosite. Nu se va elimina deeul în canalizare. În cazul în care este posibil reciclarea, aceasta este preferat eliminrii sau incinerrii.
FIA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
VERTIMEC 1,8% EC Versiune 7.0
Revizia (data): 27.02.2020
Numrul FDS: S1498733982
17 / 21
Dac reciclarea nu este posibil, se va elimina în conformitate cu reglementrile locale.
Ambalaje contaminate : Se va goli restul coninutului. Recipiente ce trebuie cltite de 3 ori. Containerele goale trebuie s fie duse la o uzin de manipulare a deeurilor autorizat pentru a fi reciclate i eliminate. NU se vor refolosi containerele goale.
Codul deeului : 15 01 10, ambalaje care conin reziduuri de substane periculoase sau sunt contaminate cu substane periculoase
SECIUNEA 14: Informaii referitoare la transport
14.1 Numrul ONU
ADN : UN 3082
ADR : UN 3082
RID : UN 3082
IMDG : UN 3082
IATA : UN 3082
14.2 Denumirea corect ONU pentru expediie
ADN : SUBSTANA PERICULOASA DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDA, N.S.A. (ABAMECTIN)
ADR : SUBSTANA PERICULOASA DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDA, N.S.A. (ABAMECTIN)
RID : SUBSTANA PERICULOASA DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDA, N.S.A. (ABAMECTIN)
IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (ABAMECTIN)
IATA : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (ABAMECTIN)
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport
ADN : 9
ADR : 9
RID : 9
IMDG : 9
IATA : 9
FIA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
VERTIMEC 1,8% EC Versiune 7.0
Revizia (data): 27.02.2020
Numrul FDS: S1498733982
18 / 21
14.4 Grupul de ambalare
ADN Grupul de ambalare : III Cod de clasificare : M6 Nr.de identificare a pericolului
: 90
Etichete : 9
ADR Grupul de ambalare : III Cod de clasificare : M6 Nr.de identificare a pericolului
: 90
: (-)
RID Grupul de ambalare : III Cod de clasificare : M6 Nr.de identificare a pericolului
: 90
Etichete : 9
IMDG Grupul de ambalare : III Etichete : 9 EmS Cod : F-A, S-F
IATA (Cargou) Instruciuni de ambalare (avioane cargo)
: 964
Instruciuni de ambalare (LQ) : Y964 Grupul de ambalare : III Etichete : Class 9 - Miscellaneous dangerous substances and articles
IATA_P (Pasager) Instruciuni de ambalare (avioane de pasageri)
: 964
Instruciuni de ambalare (LQ) : Y964 Grupul de ambalare : III Etichete : Class 9 - Miscellaneous dangerous substances and articles
14.5 Pericole pentru mediul înconjurtor
ADN Periculos pentru mediul înconjurtor
: da
: da
: da
IMDG
FIA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
VERTIMEC 1,8% EC Versiune 7.0
Revizia (data): 27.02.2020
Numrul FDS: S1498733982
19 / 21
: da
: da
14.6 Precauii speciale pentru utilizatori Clasificarea(-rile) pentru transport din prezenta sunt numai cu scop informativ i se bazeaz numai pe proprietile materialului neambalat aa cum este descris în aceast Fi de Securitate. Clasificarea pentru transport poate varia în funcie de modul de transport, dimensiunile pachetelor i modificrile regulamentelor regionale sau naionale.
14.7 Transportul în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenia MARPOL i cu Codul IBC Nu se aplic pentru produse precum cel furnizat.
SECIUNEA 15: Informaii de reglementare
15.1 Regulamente/legislaie în domeniul securitii, al sntii i al mediului specifice (specific) pentru substana sau amestecul în cauz
Regulamentul (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European i al Consiliului privind exportul i importul de produse chimice periculoase
: Nu se aplic
REACH - Lista substanelor candidate care prezint motive de îngrijorare deosebit în vederea autorizrii (Articolul 59).
: Nu se aplic
Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind substanele care diminueaz stratul de ozon
: Nu se aplic
: Nu se aplic
Seveso III: Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European i a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implic substane periculoase.
Cantitate 1 Cantitate 2 E1 PERICOLE PENTRU
MEDIU 100 to 200 to
Alte reglementri: Se va lua not de Directiva 98/24/CE referitoare la protecia strii de sntate i a securitii lucrtorilor împotriva riscurilor legate de agenii chimici aflai la locul de munc.
A se lua la cunotin despre Directiva 94/33/CE cu privire la protecia tinerilor la locul de munc sau reglementri naionale mai stricte, dac este cazul.
15.2 Evaluarea securitii chimice Nu este necesar o Evaluare a Securitii Chimice pentru aceast substan dac este folosit în aplicaiile specificate.
FIA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
VERTIMEC 1,8% EC Versiune 7.0
Revizia (data): 27.02.2020
Numrul FDS: S1498733982
20 / 21
SECIUNEA 16: Alte informaii
Text complet al declaraiilor H H300 : Mortal în caz de înghiire. H302 : Nociv în caz de înghiire. H311 : Toxic în contact cu pielea. H312 : Nociv în contact cu pielea. H315 : Provoac iritarea pielii. H319 : Provoac o iritare grav a ochilor. H330 : Mortal în caz de inhalare. H332 : Nociv în caz de inhalare. H335 : Poate provoca iritarea cilor respiratorii. H361d : Susceptibil de a duna ftului. H372 : Provoac leziuni ale organelor în caz de expunere prelungit
sau repetat. H400 : Foarte toxic pentru mediul acvatic. H410 : Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H412 : Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Text complet al altor abrevieri Acute Tox. : Toxicitate acut Aquatic Acute : Pericol pe termen scrut (acut) pentru mediul acvatic Aquatic Chronic : Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Eye Irrit. : Iritarea ochilor Repr. : Toxicitatea pentru reproducere Skin Irrit. : Iritarea pielii STOT RE : Toxicitate asupra unui organ int specific - expunere repetat STOT SE : Toxicitate asupra unui organ int specific - o singur
expunere RO OEL : Valori-limit obligatorii de expunere profesional la ageni
chimici RO OEL / TWA : Valoare limit RO OEL / STEL : Valoare limit - termen scurt
ADN - Acord European privind Transportul Internaional de Mrfuri Periculoase pe Cile Navigabile Interne; ADR - Acord European privind Transportul Internaional de Mrfuri Periculoase pe osea; AICS - Inventarul Australian al Substanelor Chimice; ASTM - Societatea American pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporal; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substan toxic carcinogen, mutagen sau reproductiv; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista naional a substanelor (Canada); ECHA - Agenia European pentru Substane Chimice; EC-Number - Numrul Comunitii Europene; ECx - Concentraie asociat cu rspuns x%; ELx - Rata de încrcare asociat cu rspuns x%; EmS - Program de urgen; ENCS - Substane Chimice Noi i Existente (Japonia); ErCx - Concentraie asociat cu rspunsul ratei de cretere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agencia Internaional pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociaia de Transport Aerian Internaional; IBC - Codul Internaional pentru Construirea i Echiparea Navelor care transport Substane Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumtate din concentraia maximal inhibitorie; ICAO - Organizaia Civil Internaional de Aviaie; IECSC - Inventarul Substanelor Chimice Existente în China; IMDG - Mrfuri Maritime Internaionale Periculoase; IMO - Organizaia Maritim Internaional; ISHL - Legea Siguranei i Sntii în Industrie (Japonia); ISO - Organizaia
FIA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
VERTIMEC 1,8% EC Versiune 7.0
Revizia (data): 27.02.2020
Numrul FDS: S1498733982
21 / 21
Internaional pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentraie letal pentru 50% din populaia unui test; LD50 - Doza letal pentru 50% din populaia unui test (Doza letal medie); MARPOL - Convenia Internaional pentru Prevenirea Polurii de la Nave; n.o.s. - Fr alte specificaii; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentraiei; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încrcare; NZIoC - Inventarul Neozeelandez al Substanelor Chimice; OECD - Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic; OPPTS - Oficiul pentru Sigurana Chimic i Prevenirea Polurii; PBT - Substane persistente, bioacumulative i toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor i Substanelor Chimice; (Q)SAR - Relaie Structur-Activitate (Cantitativ); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European i al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea i Restricia Substanelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internaional de Mrfuri Periculoase pe Calea Ferat; SADT - Temperatur de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fi de securitate; SVHC - substan care prezint motive de îngrijorare deosebit; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanelor Chimice; TRGS - Regula Tehnic pentru Substane Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanele Toxice (Statele Unite); UN - Naiunile Unite; vPvB - Foarte persistent i foarte bioacumulativ
Informaii suplimentare Clasificarea amestecului: Procedur de clasificare: Acute Tox. 4 H302 În funcie de datele sau evaluarea
produsului Eye Irrit. 2 H319 În funcie de datele sau evaluarea
produsului STOT RE 2 H373 Metoda de calcul Aquatic Acute 1 H400 În funcie de datele sau evaluarea
produsului Aquatic Chronic 1 H410 Metoda de calcul
Articolele modificate fa de versiunea precedent sunt evideniate în cadrul acestui document prin dou linii verticale.
Informaiile coninute în aceast fi tehnic de securitate au fost stabilite pe baza cunotinelor, informaiilor i presupunerilor noastre la data publicrii acestui document. Informaiile furnizate au numai rol de îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportuul, eliminarea i eliberarea în siguran, i nu vor fi considerate o garanie sau o specificare a calitii. Informaiile se refer numai la materialul specific desemnat i nu sunt valabile pentru materialul folosit în combinaie cu orice alte materiale sau în orice alt proces, diferit de cel specificat în text.
RO / RO