veniturile si consumul pop tr II.pdf

of 65 /65
ISSN: 2066-0383 VENITURILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI, ÎN TRIMESTRUL II / 2009 Datele statistice prezentate în aceast ă lucrare au fost ob ţ inute prin “Ancheta Bugetelor de Familie (ABF)” desf ăş urat ă în perioada aprilie - iunie 2009. ABF asigur ă colectarea informa ţ iilor necesare pentru caracterizarea nivelului de trai al popula ţ iei din România.

Embed Size (px)

description

S

Transcript of veniturile si consumul pop tr II.pdf

Page 1: veniturile si consumul pop tr II.pdf

ISSN: 2066-0383

VENITURILE ŞI CONSUMUL

POPULAŢIEI,

ÎN TRIMESTRUL II / 2009

Datele statistice prezentate în această lucrare au fost obţinute prin “Ancheta Bugetelor de Familie (ABF)” desfăşurată în perioada aprilie - iunie 2009. ABF asigură colectarea informaţi i lor necesare pentru caracterizarea nivelului de trai al populaţiei din România.

Page 2: veniturile si consumul pop tr II.pdf

3

CUPRINS

I. METODOLOGIA ŞI ORGANIZAREA ANCHETEI ...................................................5

Prescurtări folosite pentru unităţile de măsură ........................................... 6

Simboluri folosite............................................................................................6

II. VENITURILE GOSPODĂRIILOR ............................................................................. 7

III. CHELTUIELILE GOSPODĂRIILOR....................................................................... 13

IV. CONSUMUL GOSPODĂRIILOR ........................................................................... 21

TABELE ....................................................................................................................... 25

1. Distribuţia gospodăriilor pe regiuni şi alte caracteristici ale

gospodăriei, în trimestrul II 2009............................................................................ 27

2. Numărul mediu de persoane pe o gospodărie, în trimestrul II 2009 ...................... 28

3. Bugetul de venituri şi cheltuieli – total gospodării .................................................. 30

4. Venituri şi alte resurse financiare, după statutul ocupaţional

al capului gospodăriei ............................................................................................ 31

5. Venituri şi alte resurse financiare, pe medii ........................................................... 32

6. Venituri şi alte resurse financiare, pe regiuni ......................................................... 33

7. Nivelul şi structura veniturilor totale, în trimestrul II 2009 ...................................... 35

8. Nivelul şi structura veniturilor băneşti, în trimestrul II 2009.................................... 36

9. Cheltuieli şi alte ieşiri de bani, pe destinaţii, după statutul ocupaţional

al capului gospodăriei ............................................................................................ 37

10. Cheltuieli şi alte ieşiri de bani, pe destinaţii şi medii .............................................. 38

11. Cheltuieli şi alte ieşiri de bani, pe destinaţii şi regiuni ............................................ 39

12. Nivelul şi structura cheltuielilor totale, în trimestrul II 2009 ................................... 41

13. Nivelul şi structura cheltuielilor băneşti, în trimestrul II 2009 ................................. 42

14. Nivelul şi structura cheltuielilor totale de consum, pe categorii de

gospodării (COICOP)............................................................................................. 43

15. Nivelul şi structura cheltuielilor totale de consum,

pe medii (COICOP)................................................................................................ 44

16. Nivelul şi structura cheltuielilor totale de consum,

pe regiuni (COICOP).............................................................................................. 45

17. Nivelul şi structura cheltuielilor totale de consum, în trimestrul II 2009 ................. 46

18. Nivelul şi structura cheltuielilor băneşti de consum, în trimestrul II 2009 .............. 47

Page 3: veniturile si consumul pop tr II.pdf

4

19. Cumpărarea de produse agroalimentare şi băuturi alcoolice,

pe medii, în trimestrul II 2009................................................................................. 48

20. Cumpărarea de produse agroalimentare şi băuturi alcoolice,

pe categorii de gospodării, în trimestrul II 2009 ..................................................... 49

21. Cumpărarea de produse agroalimentare şi băuturi alcoolice,

pe regiuni, în trimestrul II 2009 .............................................................................. 50

22. Consumul mediu de produse agroalimentare şi băuturi alcoolice,

pe categorii de gospodării ..................................................................................... 52

23. Consumul mediu de produse agroalimentare şi băuturi alcoolice,

pe medii ................................................................................................................. 53

24. Consumul mediu de produse agroalimentare şi băuturi alcoolice,

pe regiuni ............................................................................................................... 54

25. Consumul alimentar exprimat în calorii şi factori nutritivi,

pe categorii de gospodării, în trimestrul II 2009 ..................................................... 55

26. Consumul alimentar exprimat în calorii şi factori nutritivi,

pe medii, în trimestrul II 2009................................................................................. 55

27. Consumul alimentar exprimat în calorii şi factori nutritivi,

pe regiuni, în trimestrul II 2009 .............................................................................. 55

28. Cheltuieli pentru cumpărarea de mărfuri nealimentare,

pe categorii de gospodării, în trimestrul II 2009 ..................................................... 56

29. Cheltuieli pentru cumpărarea de mărfuri nealimentare,

pe medii, în trimestrul II 2009................................................................................. 57

30. Cheltuieli pentru cumpărarea de mărfuri nealimentare,

pe regiuni, în trimestrul II 2009 .............................................................................. 58

31. Cheltuieli pentru plata serviciilor, pe categorii de gospodării,

în trimestrul II 2009 ................................................................................................ 60

32. Cheltuieli pentru plata serviciilor, pe medii, în trimestrul II 2009............................ 61

33. Cheltuieli pentru plata serviciilor, pe regiuni, în trimestrul II 2009.......................... 62

GLOSAR ...................................................................................................................... 63

Page 4: veniturile si consumul pop tr II.pdf

I. METODOLOGIA ŞI ORGANIZAREA ANCHETEI

1. Obiectivele anchetei. Ancheta Bugetelor de Familie (ABF) oferă suportul necesar identificării disparităţilor existente între diferitele categorii sociale, pe medii de rezidenţă, regiuni de dezvoltare, prin prisma veniturilor, cheltuielilor, consumurilor alimentare, condiţiilor de locuit şi înzestrării cu bunuri de folosinţă îndelungată. Ancheta răspunde, astfel, nevoilor prioritare de informare a utilizatorilor din domeniul social, oferind elementele necesare pentru analiza modalităţilor şi a posibilităţilor de îmbunătăţire a calităţii vieţii populaţiei din România. 2. Sfera de cuprindere. Ancheta s-a realizat pe un eşantion de gospodării, din mediul urban şi rural, selectate în mod aleator din toate judeţele ţării şi din Municipiul Bucureşti. Fac obiectul înregistrării toate persoanele din gospodăriile selectate - prezente, temporar absente sau plecate pentru o perioadă mai îndelungată de timp - care participă integral sau parţial la bugetul gospodăriei (venituri şi/sau cheltuieli). Nu sunt cuprinse în cercetare persoanele care locuiesc permanent în unităţi de locuit în comun (cămine de bătrâni, de handicapaţi, cămine muncitoreşti, sanatorii etc.). 3. Metoda de înregistrare. Pentru colectarea informaţiilor s-au folosit două tipuri de formulare: chestionarul gospodăriei şi jurnalul gospodăriei. Înregistrarea datelor în chestionarul gospodăriei s-a realizat pe bază de interviu, iar în jurnalul gospodăriei prin autoînregistrare şi prin interviu. 4. Perioada de referinţă. Perioada pentru care s-au înregistrat datele în chestionarul

anchetei şi în jurnalul gospodăriei a fost luna calendaristică (de la prima la ultima zi a lunii). 5. Perioada de înregistrare. Înregistrarea informaţiilor în chestionare s-a realizat în perioada aprilie – iunie 2009. Colectarea informaţiilor de la gospodării s-a făcut prin 3 vizite obligatorii/lună şi, după caz, prin vizite suplimentare. 6. Eşantionul anchetei. Ancheta Bugetelor de Familie pentru trimestrul II 2009 s-a organizat ca o cercetare continuă pe o perioadă de 3 luni consecutive, pe un eşantion aleator de 9360 locuinţe permanente. Acest eşantion este reprezentativ la nivelul ţării şi pe regiuni. Pentru proiectarea eşantionului s-a utilizat un plan de sondaj în două trepte. Reprezentativitatea se referă atât la structura gospodăriilor, cât şi la distribuţia populaţiei pe medii, sexe şi grupe de vârstă. Rata de răspuns a fost de 83,6% (76,8% în mediul urban şi 91,8% în mediul rural). Diferenţele de structură, datorate ratelor diferite de non-răspuns şi schimbărilor în timp, sunt anulate prin aplicarea unor procedee de ajustare pe medii de rezidenţă şi în funcţie de distribuţia populaţiei pe medii, sexe şi grupe de vârstă, distribuţii obţinute din surse exhaustive de cercetare din demografia curentă. Planul de sondaj s-a bazat pe construirea, în prima treaptă, a Eşantionului Multifuncţional de Zone Teritoriale (eşantionul “master” EMZOT’2002) constituit din 780 centre de cercetare (unităţi primare de eşantionare), repartizate în toate judeţele şi sectoarele Municipiului Bucureşti.

5

Page 5: veniturile si consumul pop tr II.pdf

VENITURILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

EMZOT’2002 a fost realizat pe baza datelor de la Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din martie 2002 şi se va actualiza periodic. Pentru dimensionarea eşantionului din treapta a doua (9360 de locuinţe/trimestru cu toate gospodăriile care le compun) s-a luat în considerare obţinerea unor estimaţii ale principalelor caracteristici cercetate care să fie afectate de erori în limita a 3% şi garantate cu o probabilitate de 97%. 7. Extinderea rezultatelor. Extinderea rezultatelor anchetei la nivelul ţării s-a realizat pe baza coeficienţilor atribuiţi persoanelor din gospodăriile din eşantion, care au răspuns la interviu. Pentru determinarea acestor coeficienţi au fost parcurse următoarele etape: • calculul ponderilor de bază: -ponderea de bază atribuită unei locuinţe reprezintă inversul probabilităţii generale de includere a locuinţei în eşantionul anchetei; -toate gospodăriile dintr-o locuinţă “împrumută” ponderea de bază a locuinţei respective;

• tratarea non-răspunsurilor totale: -se realizează cu ajutorul metodei grupelor de răspuns omogen, utilizând ca variabile explicative judeţul şi mediul de rezidenţă; -în această etapă, ponderile de bază ale gospodăriilor repondente sunt ajustate cu inversul ratei de răspuns; • redresarea eşantionului şi calculul ponderilor finale: -redresarea este realizată în scopul de a îmbunătăţi calitatea estimaţiilor printr-o ajustare finală a ponderilor din etapa precedentă; -metoda de redresare folosită este cunoscută sub numele de calibrare. Calibrarea se realizează la nivel de regiune de dezvoltare utilizând ca variabile: populaţia pe sexe şi grupe de vârstă, mediul de rezidenţă şi numărul total de gospodării. Utilizarea acestei metode conduce la creşterea gradului de precizie al estimaţiilor. Toate persoanele aparţinând unei anumite gospodării primesc ponderea finală a gospodăriei.

PRESCURTĂRI FOLOSITE PENTRU UNITĂŢILE DE MĂSURĂ

U.M. = unitate de masură kg. = kilogram l. = litru buc. = bucată

nr. = număr gr. = gram % = procent

SIMBOLURI FOLOSITE

- = lipsă date

••• = Clasificarea consumului individual pe destinaţii (COICOP) conform metodologiei EUROSTAT

6

Page 6: veniturile si consumul pop tr II.pdf

7

II. VENITURILE GOSPODĂRIILOR

În trimestrul II 2009, veniturile totale medii lunare ale unei gospodării au fost, în

termeni nominali, de 2338 lei pe gospodărie şi

804 lei pe persoană. Veniturile băneşti

reprezentau în medie 1986 lei lunar pe

gospodărie (683 lei pe persoană), iar

veniturile în natură 352 lei lunar pe gospodărie

(121 lei pe persoană).

Structura veniturilor totale se remarcă

prin ponderea mare a veniturilor în natură

(15,1%) şi, în principal, a contravalorii

consumului de produse agroalimentare din

resurse proprii (12,4%). Acestea din urmă

sunt produse alimentare şi nealimentare de

provenienţă agricolă care intră în consumul

gospodăriilor din producţie proprie, din stoc,

precum şi din cele primite pentru munca

prestată în alte gospodării sau primite de

la rude, prieteni sau alte persoane.

Consumul de produse alimentare din

producţia proprie şi al celor primite de la

familia lărgită (părinţi, fraţi, copii) constituie

una dintre modalităţile de acoperire a nevoilor

de consum ale gospodăriilor care se confruntă

cu dificultăţi financiare, acoperirea nevoilor

proprii de consum alimentar şi susţinerea altor

membri ai familiei fiind principalul obiectiv al

producţiei agricole realizate de gospodării.

Grafic 2.1Structura veniturilor totale ale gospodariilor, pe surse de formare,

in trimestrul II 2009

Alte venituri2,7%

Venituri in natura 15,1%

Venituri din proprietate 0,2%

Venituri din prestatii sociale 23,9%

Venituri din activitati independente

2,8%

Venituri din agricultura

3,0%

Venituri salariale 52,3%

Salariile şi celelalte venituri asociate

lor au format cea mai importantă sursă de

venituri (51,3% din veniturile totale ale

gospodăriilor în trimestrul I 2009, respectiv

52,3% în trimestrul II 2009).

Totuşi, contribuţia lor la formarea

veniturilor este scăzută comparativ cu cea

care caracterizează economiile de

piaţă dezvoltate. Această situaţie este

legată de numărul relativ mic de

salariaţi din componenţa gospodăriilor

(0,9 salariaţi/gospodărie atât în trimestrul I

2009, cât şi în trimestrul II 2009).

O altă sursă de venituri cu o pondere

importantă în structura veniturilor totale

ale gospodăriilor o reprezintă prestaţiile

sociale (23,9%, în creştere cu 0,4 puncte

procentuale faţă de trimestrul I 2009). Acestea

Page 7: veniturile si consumul pop tr II.pdf

VENITURILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

8

au fost, în trimestrul II 2009, de 560 lei lunar

pe o gospodărie şi 193 lei pe persoană.

La formarea veniturilor totale ale

gospodăriilor, au contribuit, de asemenea,

veniturile din agricultură (vânzări de produse

agroalimentare, animale şi păsări, prestarea

unor munci şi încasări de la societăţi şi

asociaţii agricole) în proporţie de 3,0% (în

creştere cu 1,6 puncte procentuale faţă de

trimestrul I 2009), veniturile din activităţi

neagricole independente (comerţ, prestări

servicii, practicarea unor meserii şi profesii

liberale) cu 2,8% (în creştere cu 0,3 puncte

procentuale), veniturile din proprietate

(dobânzi, dividende, chirii) şi din vânzări de

active din patrimoniul gospodăriei cu 1,6% (în

scădere cu 0,4 puncte procentuale faţă de

trimestrul I 2009).

Nivelul şi structura veniturilor unei

gospodării sunt determinate de numărul

persoanelor aducătoare de venit, în special de

numărul persoanelor ocupate şi de tipul de

activitate pe care acestea o desfăşoară. Şi,

evident, nivelul veniturilor gospodăriei depinde

de poziţia pe care membrii săi activi o deţin în

ierarhia veniturilor corespunzătoare tipului de

activitate desfăşurată, adică de nivelul

salariilor, al veniturilor din agricultură sau al

celor realizate din activităţi neagricole

independente. Aceasta determină diferenţe

între veniturile diferitelor categorii de

gospodării.

Tabelul 2.1 Veniturile totale pe categorii de gospodării,

medii şi regiuni, în trimestrul II 2009

Venituri totale, lei În % faţă de total gospodării

medii lunare

pe o gospodărie

medii lunare pe o

persoană

medii lunare pe o

gospodărie

medii lunare pe o

persoană

Total gospodării 2337,7 804,2 100,0 100,0 Gospodării de: - salariaţi 3144,2 990,0 134,5 123,1 - agricultori 1748,4 497,4 74,8 61,9 - şomeri 1572,4 474,9 67,3 59,1 - pensionari 1868,6 759,3 79,9 94,4 Gospodării din mediul: - urban 2682,8 948,7 114,8 118,0 - rural 1890,6 628,3 80,9 78,1 Gospodării din regiunea: Nord-Est 2138,1 707,6 91,5 88,0 Sud-Est 2107,0 723,8 90,1 90,0 Sud-Muntenia 2243,0 761,3 95,9 94,7 Sud-Vest Oltenia 2100,2 712,2 89,8 88,6 Vest 2517,5 884,8 107,7 110,0 Nord-Vest 2158,2 734,0 92,3 91,3 Centru 2344,2 809,5 100,3 100,7 Bucureşti-Ilfov 3293,2 1235,6 140,9 153,6

Page 8: veniturile si consumul pop tr II.pdf

VENITURILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

9

În trimestrul II 2009, veniturile totale

medii lunare realizate de gospodăriile de

salariaţi (3144 lei) au depăşit cu 34,5% venitul

mediu pe ansamblul gospodăriilor, în timp ce

la gospodăriile de agricultori acestea au

reprezentat 74,8% din nivelul mediu, la

gospodăriile de şomeri 67,3%, iar la cele de

pensionari 79,9%.

Diferenţe de nivel şi, mai ales, de

structură între veniturile gospodăriilor s-au

înregistrat şi în funcţie de mediul de

rezidenţă.

În trimestrul II 2009, veniturile totale

medii pe o gospodărie din mediul urban au

fost cu 41,9% mai mari decât ale gospodăriilor

din mediul rural şi cu 14,8% mai mari faţă de

ansamblul gospodăriilor.

În urban, veniturile gospodăriilor au

provenit în proporţie de 63,9% (62,8% în

trimestrul I) din salarii, de 22,0% (21,9%) din

prestaţii sociale, veniturile în natură

reprezentând 8,5% din total (10,0% în

trimestrul I 2009).

În rural, principala sursă a veniturilor

gospodăriilor a reprezentat-o producţia

agricolă, care a asigurat 32,9% din totalul

veniturilor. Cea mai mare parte a acestora

(25,5%) a fost formată de contravaloarea

consumului de produse agroalimentare din

resurse proprii, veniturile băneşti din

agricultură asigurând numai 7,4%, în creştere,

însă, faţă de trimestrul I 2009 cu 3,6 puncte

procentuale.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

lei l

unar

pe

gosp

odar

ie

Urban Rural Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia

Sud-VestOltenia

Vest Nord-Vest Centru Bucuresti-Ilfov

Grafic 2.2 Veniturile totale ale gospodariilor, pe surse de formare, in profil teritorial,

in trimestrul II 2009

Venituri salariale

Venituri dinagricultura

Venituri din activitatiindependente

Venituri din prestatiisociale

Venituri in natura

Alte venituri

În trimestrul II 2009, o contribuţie

importantă la formarea veniturilor

gospodăriilor rurale a revenit şi veniturilor

salariale (31,1%) şi celor din prestaţii

sociale (27,6%).

În ceea ce priveşte diferenţierea

veniturilor pe regiuni, se poate remarca faptul

că, în trimestrul II 2009, nivelul cel mai mare

al veniturilor totale nominale s-a înregistrat în

regiunea Bucureşti-Ilfov (3293 lei lunar pe

Page 9: veniturile si consumul pop tr II.pdf

VENITURILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

10

gospodărie) şi cel mai mic în regiunea

Sud-Vest Oltenia (2100 lei lunar).

Veniturile medii pe o gospodărie din

regiunea Bucureşti-Ilfov au fost cu 56,8% mai

mari decât veniturile medii ale gospodăriilor

din regiunea Sud-Vest Oltenia, iar veniturile

medii pe o persoană au fost cu 73,5% mai

mari. Veniturile medii pe o persoană din

regiunea Bucureşti-Ilfov au depăşit media

calculată pentru toate gospodăriile cu 53,6%,

cele din regiunea Sud-Vest Oltenia fiind cu

11,4% mai mici.

Cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov,

structura pe surse a veniturilor totale nu

prezintă diferenţe mari de la o regiune la alta.

Principala sursă de formare a

veniturilor a fost salariul în toate regiunile,

însă cu un aport mai scăzut în regiunea

Nord-Est (884 lei lunar pe gospodărie, cu

27,7% mai mic decât media pe ansamblul

gospodăriilor) şi considerabil mai mare în

regiunea Bucureşti-Ilfov (2333 lei lunar pe

gospodărie, cu 90,7% mai mare decât media).

Veniturile în natură constituie, de

asemenea, o sursă cu pondere mare în totalul

veniturilor în toate regiunile (între 12,5% în

Vest şi 19,4% în Nord-Est), cu excepţia

regiunii Bucureşti-Ilfov (6,2%). Veniturile din

prestaţii sociale au contribuit la formarea

veniturilor totale în proporţii situate în

intervalul 20,0% în regiunea Bucureşti-Ilfov şi

26,0% în Sud-Muntenia.

În trimestrul II 2009, nivelul mediu al veniturilor băneşti (1986 lei lunar pe

gospodărie şi 683 lei pe persoană) a

reprezentat 84,9% din veniturile totale ale

gospodăriilor (în creştere cu 2,8 puncte

procentuale faţă de trimestrul I 2009).

Grafic 2.3 Veniturile banesti ale gospodariilor, in profil teritorial,

in trimestrul II 2009

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Urban Rural Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia

Sud-VestOltenia

Vest Nord-Vest Centru Bucuresti-Ilfov

lei l

unar

pe

gosp

odar

ie

Venituri banesti Total gospodarii

Pe medii de rezidenţă, veniturile

băneşti medii pe o gospodărie din urban au

fost de 1,8 ori mai mari decât cele ale

gospodăriilor din rural şi au reprezentat 91,5%

din veniturile totale pentru urban şi 72,8%

pentru rural.

Page 10: veniturile si consumul pop tr II.pdf

VENITURILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

11

Pe regiuni, veniturile băneşti medii pe

gospodărie cele mai mari s-au realizat în

regiunea Bucureşti-Ilfov (3088 lei), iar cele

mai mici în Sud-Vest Oltenia (1721 lei).

Raportul dintre veniturile băneşti medii cele

mai mari (Bucureşti-Ilfov) şi veniturile băneşti

medii cele mai mici (Sud-Vest Oltenia) a fost

de 1,8 : 1. Sub media calculată pe ansamblul

gospodăriilor s-au situat veniturile băneşti din

regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia,

Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest, iar peste

medie cele din regiunile Vest, Centru şi

Bucureşti-Ilfov .

Veniturile brute realizate din salarii

şi alte drepturi salariale au fost de 1223 lei

lunar pe gospodărie şi 421 lei lunar pe

persoană (61,6% din veniturile băneşti, în

scădere cu 0,9 puncte procentuale faţă de

trimestrul I 2009).

Salariul a reprezentat principala sursă

de formare a veniturilor băneşti, atât în mediul

urban şi rural, cât şi în toate regiunile.

Grafic 2.4 Veniturile salariale ale gospodariilor, in profil teritorial,

in trimestrul II 2009

0

500

1000

1500

2000

2500

Urban Rural Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia

Sud-VestOltenia

Vest Nord-Vest Centru Bucuresti-Ilfov

lei l

unar

pe

gosp

odar

ie

Venituri salariale Total gospodarii

Peste media calculată pe ansamblul

gospodăriilor s-au situat veniturile salariale

brute, medii lunare, ale gospodăriilor

din urban (1713 lei) şi din regiunile Vest

(1486 lei), Centru (1256 lei) şi Bucureşti-Ilfov

(2333 lei).

Veniturile băneşti din agricultură -

caracteristice gospodăriei agricole - au

reprezentat, în trimestrul II 2009, 502 lei lunar

la gospodăriile de agricultori (70 lei pe

ansamblul gospodăriilor) şi au asigurat 46,5%

din veniturile băneşti (3,5% pe ansamblul

gospodăriilor).

Nivelul mediu pe o gospodărie al

veniturilor din activităţi neagricole

independente a fost de 65 lei lunar, asigurând

3,3% din veniturile băneşti. Din totalul acestor

venituri 15,2% au provenit din comerţ, 18,4%

din prestări servicii, 54,6% din meserii şi

11,8% din profesii liberale şi drepturi de

proprietate intelectuală.

Page 11: veniturile si consumul pop tr II.pdf

VENITURILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

12

Veniturile din prestaţii sociale de

560 lei lunar pe gospodărie (193 lei pe

persoană) au contribuit la formarea veniturilor

băneşti în proporţie de 28,2%. Cea mai

mare parte a acestor venituri a fost formată

din pensii (83,5%), iar în cadrul acestora,

pensiile de asigurări sociale de stat pentru

vechime în muncă şi limită de vârstă au

reprezentat 74,1%.

Tabelul 2.2

Veniturile din prestaţii sociale, pe categorii de gospodării, medii şi regiuni, în trimestrul II 2009

Venituri medii din prestaţii

sociale

În % faţă de total prestaţii sociale

Ponderea (%) prestaţiilor sociale în veniturile băneşti

- lei lunar pe o

gospodărie - pensii

prestaţii din fondul de

şomaj

prestaţii familiale pensii

prestaţii din fondul de

şomaj

prestaţii familiale

Total gospodării 559,9 83,5 2,5 6,1 23,5 0,7 1,7 Gospodării de: - salariaţi 173,7 43,3 4,6 26,7 2,6 0,3 1,6 - agricultori 233,2 42,1 1,9 23,9 9,1 0,4 5,2 - şomeri 482,2 26,8 49,0 13,1 9,8 18,0 4,8 - pensionari 1008,8 94,4 0,5 1,4 62,7 0,3 0,9 Gospodării din mediul: - urban 589,4 84,4 3,1 5,4 20,2 0,7 1,3 - rural 521,6 82,1 1,6 7,1 31,1 0,6 2,7

Nord-Est 540,4 80,1 2,1 8,2 25,1 0,6 2,6 Sud-Est 519,6 81,8 1,4 6,4 23,5 0,4 1,8 Sud-Muntenia 583,4 81,6 3,2 5,7 26,0 1,0 1,8 Sud-Vest Oltenia 534,4 85,8 2,9 5,5 26,6 0,9 1,7 Vest 545,1 85,4 3,9 5,7 21,1 1,0 1,4 Nord-Vest 556,2 84,0 2,2 6,3 26,6 0,7 2,0 Centru 544,6 84,6 3,4 5,8 23,1 0,9 1,6 Bucureşti-Ilfov 659,5 86,7 1,2 4,8 18,5 0,3 1,0

Din totalul prestaţiilor sociale 2,5% au

reprezentat prestaţii din fondul de şomaj

(indemnizaţia de şomaj şi plăţile

compensatorii), 6,1% prestaţii familiale

(alocaţii pentru copii, alocaţii de susţinere

pentru familiile monoparentale şi burse), 4,0%

prestaţii de asistenţă socială (ajutoare

speciale pentru handicapaţi, ajutoare sociale

acordate de primării şi alte ajutoare sociale),

iar 3,9% alte tipuri de prestaţii (indemnizaţii

pentru veterani, văduve de război, persoane

persecutate din motive politice, eroii martiri şi

urmaşii acestora etc.).

Page 12: veniturile si consumul pop tr II.pdf

13 13

III. CHELTUIELILE GOSPODĂRIILOR

Cheltuielile totale ale gospodăriilor,

au fost, în trimestrul II 2009, în medie, de

2056 lei lunar pe gospodărie (707 lei pe

persoană) şi au reprezentat 88,0% din nivelul

veniturilor totale.

Principalele destinaţii ale cheltuielilor

efectuate de gospodării sunt consumul de

bunuri alimentare, nealimentare, servicii

şi transferurile către administraţia publică

şi privată şi către bugetele asigurărilor

sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor,

cotizaţiilor precum şi acoperirea unor nevoi

legate de producţia gospodăriei (hrana

animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru

producţia gospodăriei, produse pentru

însămânţat, servicii veterinare etc.). În

structura pe destinaţii a cheltuielilor sunt

incluse şi cheltuielile pentru investiţii,

constând în cumpărarea sau construcţia de

locuinţe, cumpărarea de terenuri şi

echipament necesar producţiei gospodăriei,

cumpărarea de acţiuni etc.. O componentă a

cheltuielilor gospodăriilor - legată de consum,

dar evidenţiată distinct în structura cheltuielilor

- o reprezintă cheltuielile efectuate pentru

acea parte a produselor alimentare şi

băuturilor cumpărate în vederea consumului,

care nu sunt consumate în perioada de

referinţă, rămânând în stoc sau fiind date în

prelucrare sau ca hrană pentru animale etc..

Consumul - principala destinaţie a

cheltuielilor gospodăriilor - a fost de 1471 lei

lunar pe gospodărie şi 506 lei pe persoană, cu

o pondere în cheltuielile totale de 71,6%.

Cheltuielile totale pentru producţia

gospodăriei (143 lei lunar pe gospodărie)

au reprezentat 6,9% din cheltuielile

totale, impozitele asupra veniturilor,

contribuţiile la bugetul de asigurări

sociale, cotizaţiile şi alte impozite şi

taxe (343 lei) au deţinut o pondere de

16,7%, din care impozitul pe salariu

Grafic 3.1 Structura cheltuielilor totale ale gospodariilor,

in trimestrul II 2009

Cheltuieli de consum71,6%

Alte cheltuieli3,3%

Cheltuieli pentru investit ii

1,5%

Cheltuieli de productie

6,9%

Impozite, contributii, cotizatii, taxe

16,7%

Page 13: veniturile si consumul pop tr II.pdf

VENITURILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

14

(134 lei) a reprezentat 6,5%, iar contribuţiile

de asigurări sociale (199 lei - asigurări sociale,

fond de şomaj şi sănătate) 9,7% din

cheltuielile totale.

Structura pe destinaţii a cheltuielilor

prezintă diferenţe importante de la

o categorie de gospodării la alta, mai

ales în ceea ce priveşte ponderea

transferurilor şi a cheltuielilor pentru

producţia gospodăriei, a cheltuielilor

băneşti de consum şi a consumului

din resurse proprii, diferenţe strâns

legate de nivelul veniturilor salariale şi al

contravalorii consumului din resurse proprii,

ca şi de ponderea lor în veniturile

gospodăriilor.

Tabelul 3.1

Cheltuielile totale pe destinaţii, categorii de gospodării, medii şi regiuni, în trimestrul II 2009

din care, (%) pentru:

din care, pentru: Cheltuieli

totale

- lei lunar pe o

gospodărie -

Cheltuieli totale de consum

Cheltuieli băneştide consum

Consum din resurse proprii

Total gospodării 2056,1 71,6 62,6 9,0 Gospodării de: - salariaţi 2738,4 67,2 61,3 5,9 - agricultori 1684,4 66,1 47,5 18,6 - şomeri 1492,5 82,8 71,8 11,0 - pensionari 1628,2 76,7 65,6 11,1 Gospodării din mediul: - urban 2320,7 73,1 67,7 5,4 - rural 1713,3 68,9 53,8 15,1 Gospodării din regiunea: Nord-Est 1955,2 70,7 59,6 11,1 Sud-Est 1859,7 72,8 63,9 8,9 Sud-Muntenia 1995,5 69,9 61,2 8,7 Sud-Vest Oltenia 1792,3 71,4 57,4 14,0 Vest 2221,2 71,8 64,4 7,4 Nord-Vest 1911,6 72,5 61,3 11,2 Centru 2047,9 70,2 61,5 8,7 Bucureşti-Ilfov 2792,5 73,3 69,9 3,4

În trimestrul II 2009, cuantumul mediu

al transferurilor aflate în sarcina gospodăriilor

de salariaţi (711 lei lunar pe gospodărie) a fost

de 12 ori mai mare decât al celor plătite de

gospodăriile de agricultori, de 5 ori mai mare

decât transferurile plătite de gospodăriile de

şomeri şi de 6 ori decât al celor de pensionari.

Unele particularităţi în ceea ce priveşte

mărimea şi structura cheltuielilor de consum

sunt determinate de mediul de rezidenţă.

Page 14: veniturile si consumul pop tr II.pdf

VENITURILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

15

Astfel, în timp ce nivelul cheltuielilor totale de

consum, medii lunare pe o gospodărie, este

mai mare în urban faţă de rural cu 517 lei, cel

pentru consumul alimentar este mai mare cu

numai 63 lei. Aceasta derivă din faptul că, în

rural, 40,9% din cheltuielile pentru consumul

alimentar reprezintă contravaloarea

consumului din resurse proprii. În urban,

consumul de produse alimentare din resurse

proprii a acoperit 18,2% din cheltuielile pentru

consumul alimentar.

Pe regiuni, cheltuielile de consum au

fost apropiate ca mărime medie pe

gospodărie. Excepţie face regiunea

Bucureşti-Ilfov unde acestea au fost mai mari

cu 576 lei, respectiv cu 39,2% faţă de media

pe ţară. De asemenea, şi în ceea ce priveşte

cheltuielile de consum pe cele trei categorii de

bunuri (alimentar, nealimentar şi servicii), cel

mai înalt nivel mediu lunar pe o gospodărie a

fost atins în regiunea Bucureşti-Ilfov.

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

lei l

unar

pe

gosp

odar

ie

Urban Rural Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia

Sud-VestOltenia

Vest Nord-Vest Centru Bucuresti-Ilfov

Grafic 3.2 Cheltuielile totale de consum ale gospodariilor, in profil teritorial,

in trimestrul II 2009

consumulalimentar

marfurinealimentare

plataserviciilor

Conform clasificării standard pe

destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP),

produsele alimentare şi băuturile nealcoolice

au deţinut, în trimestrul II 2009, în medie,

41,9% din consumul gospodăriilor (40,8% în

trimestrul I 2009). O componentă a

consumului, cu pondere relativ mare în

cheltuieli, este legată de locuinţă (apă,

energie electrică şi termică, gaze naturale,

combustibili, mobilier, dotarea şi întreţinerea

locuinţei).

În trimestrul II 2009, acesteia i s-a

alocat din cheltuielile de consum 18,7%, în

scădere cu 3,8 puncte procentuale faţă de

trimestrul I 2009. Cea mai mare parte a

cheltuielilor cu locuinţa (18,4% în trimestrul I şi

14,3% în trimestrul II 2009) a fost absorbită de

consumul de utilităţi necesare funcţionării şi

Page 15: veniturile si consumul pop tr II.pdf

VENITURILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

16

încălzirii locuinţei (apă, energie electrică şi

termică, gaze naturale şi alţi combustibili).

Cheltuielile efectuate de gospodării

pentru sănătate (4,5% din cheltuielile de

consum) şi mai ales cele pentru educaţie

(1,0%) au înregistrat un nivel scăzut, în

special datorită faptului că satisfacerea

acestor nevoi ale membrilor gospodăriilor se

realizează în cea mai mare parte prin servicii

publice de care aceştia beneficiază în cadrul

sistemului asigurărilor sociale sau gratuit.

Cheltuielile pentru alimente şi băuturi

consumate (inclusiv cheltuielile în unităţi de

alimentaţie publică) au fost, în medie, de

483 lei lunar pe gospodărie (166 lei pe

persoană) şi au reprezentat 45,3% din totalul

cheltuielilor de consum, respectiv 37,5% din

cheltuielile băneşti. Cheltuielile pentru

cumpărarea de produse alimentare şi băuturi

alcoolice (inclusiv rămase în stoc, date în

prelucrare, date la animale etc.) au însumat,

în trimestrul II 2009, 174 lei lunar pe

persoană.

Pâinea şi produsele de franzelărie

(25 lei pe persoană) absorb în medie pe

ţară 14,6% din totalul cheltuielilor pentru

cumpărarea de alimente şi băuturi

alcoolice.

O pondere importantă deţin şi

cheltuielile pentru cumpărarea de carne şi

preparate din carne (24,9%), lapte, brânzeturi

şi ouă (15,4%).

Cheltuielile pentru cumpărarea celor

trei grupe de produse alimentare - pâine şi

produse de franzelărie; carne şi preparate din

carne; lapte, brânzeturi şi ouă - au reprezentat

54,9% din totalul cheltuielilor pentru

cumpărarea de produse alimentare şi băuturi

alcoolice.

Grafic 3.3Structura cheltuielilor totale de consum,

pe destinatii, in trimestrul II 2009

Educatie1,0%

Recreere si cultura4,4%

Diverse produse si servicii3,7%

Hoteluri, cafenele si restaurante

1,4%

Comunicatii5,2% Transport

5,8%

Mobilier, dotarea si intretinerea locuintei

4,4%Sanatate

4,5%

Locuinta, apa, electricitate, gaze si alti combustibili

14,3%

Imbracaminte si incaltaminte6,4%

Bauturi alcoolice, tutun7,0%Produse agroalimentare

si bauturi nealcoolice41,9%

Page 16: veniturile si consumul pop tr II.pdf

VENITURILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

17

Grafic 3.4 Cheltuielile pentru cumpararea principalelor produse alimentare,

in trimestrul II 2009

0

10

20

30

40

50

60

Total gospodarii Urban Rural

lei l

unar

pe

pers

oana

Paine si produse defranzelarie

Carne si preparate dincarne

Lapte, produse lactate sioua

Legume si conserve dinlegume in echivalentlegume proaspete,cartofi si fructe

Nivelul mediu al cheltuielilor pentru

cumpărarea mărfurilor nealimentare a fost de

443 lei lunar pe gospodărie şi de 152 lei lunar

pe persoană, cu o pondere în totalul

cheltuielilor de consum de 30,1%, respectiv

34,4% în cheltuielile băneşti de consum.

Tabelul 3.2

Nivelul şi structura cheltuielilor pentru cumpărarea de mărfuri nealimentare, pe categorii de gospodării, medii şi regiuni, în trimestrul II 2009

din care, (%) pentru: Total

cheltuieli pentru

cumpărarea de mărfuri

nealimentare

- lei lunar pe o

gospodărie -

Îmbrăcăminteşi

încălţăminte

Combustibili lichizi

şisolizi

Produse medicale, aparate şi

medica-mente

Carburanţi şi

lubrifianţi

Articole şi

produse pentru

îngrijire personală

Ţigări, tutun,

articole şi accesorii

pentrufumat

Total gospodării 442,7 21,2 6,7 12,2 11,2 7,5 15,1

Gospodării de: - salariaţi 577,1 24,2 2,7 5,5 13,9 9,1 15,8 - agricultori 302,5 21,8 10,7 5,5 8,3 4,8 17,6 - şomeri 294,3 18,7 4,2 7,4 12,3 8,0 28,2 - pensionari 371,2 17,1 11,7 23,0 7,4 5,8 12,4

- urban 517,1 21,9 2,9 12,8 12,5 8,8 15,2 - rural 346,3 20,0 14,0 11,1 8,6 5,1 14,9

Nord-Est 422,8 22,2 8,1 15,2 9,6 7,0 11,8 Sud-Est 388,7 20,3 8,1 13,4 9,3 7,7 15,6 Sud-Muntenia 443,4 18,8 9,3 11,1 10,5 6,1 17,4 Sud-Vest Oltenia 368,3 26,0 8,5 7,1 10,0 6,3 14,9 Vest 480,3 24,6 4,5 9,3 13,2 7,7 16,4 Nord-Vest 408,7 22,9 10,8 9,4 10,8 7,0 14,4 Centru 398,6 23,3 4,4 11,6 11,7 9,2 16,8 Bucureşti-Ilfov 655,8 16,3 0,8 16,0 13,9 9,1 14,7

Page 17: veniturile si consumul pop tr II.pdf

VENITURILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

18

Pe medii de rezidenţă sau în profil

regional (cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov),

s-au înregistrat discrepanţe relativ mici în

ceea ce priveşte mărimea cheltuielilor pentru

cumpărarea de mărfuri nealimentare. Astfel,

raportul dintre cheltuielile medii pe o

gospodărie din rural (346 lei lunar) şi din

urban (517 lei lunar) a fost de 1 : 1,5.

În urban, cea mai mare parte (21,9%)

a cheltuielilor pentru cumpărarea mărfurilor

nealimentare a fost absorbită de cele pentru

articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte. În

rural, 60% din cheltuielile pentru cumpărarea

de mărfuri nealimentare s-au efectuat pentru

procurarea a patru grupe de produse:

îmbrăcăminte şi încălţăminte (20,0%); ţigări,

tutun, articole şi accesorii pentru fumat

(14,9%); combustibili lichizi şi solizi (14,0%);

produse medicale, aparate şi medicamente

(11,1%).

0

5

10

15

20

25

Total gospodarii Urban Rural

Grafic 3.5 Structura cheltuielilor pentru cumpararea principalelor marfuri

nealimentare, in trimestrul II 2009

Imbracaminte siincaltaminte

Combustibili lichizisi solizi

Produse medicale,aparate simedicamente

Carburanti silubrifianti

%

Pe regiuni, cheltuielile medii pentru

cumpărarea mărfurilor nealimentare au

înregistrat nivelul cel mai înalt în regiunea

Bucureşti-Ilfov (656 lei lunar pe gospodărie)

şi cel mai scăzut în regiunea Sud-Vest Oltenia

(368 lei lunar). Raportul dintre cheltuielile

medii pe o gospodărie din regiunea

Bucureşti-Ilfov şi regiunea Sud-Vest Oltenia a

fost de 1,8 : 1.

În trimestrul II 2009, pe ansamblul

gospodăriilor, cheltuielile pentru plata

serviciilor au deţinut o pondere de 24,6% în

cheltuielile totale de consum, de 28,1% în

cheltuielile băneşti de consum şi au însumat

362 lei lunar pe o gospodărie, respectiv

125 lei lunar pe o persoană.

Din totalul cheltuielilor pentru plata

serviciilor, cele legate de locuinţă (energie

electrică; energie termică; gaze naturale; apă,

canal, salubritate şi servicii comunale; alte

servicii pentru întreţinerea locuinţei) au

reprezentat 45,4%. În cadrul acestora,

ponderea cea mai mare au deţinut-o

cheltuielile pentru energie electrică (40,1%).

Cheltuielile pentru telefonie ocupă cel

de al doilea loc – după cele legate de locuinţă

– ca volum (76 lei lunar) şi pondere (20,9%) în

totalul cheltuielilor pentru plata serviciilor.

Serviciile de sănătate şi educaţie au

deţinut o pondere relativ scăzută în totalul

serviciilor plătite (3,4% pentru sănătate şi

3,9% pentru educaţie).

Page 18: veniturile si consumul pop tr II.pdf

VENITURILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

19

Grafic 3.6 Structura cheltuielilor pentru plata serviciilor,

in trimestrul II 2009

Alte servicii12,9%

Educatie3,9%

Abonamente radio_TV6,2%

Telefonie20,9%

Sanatate3,4%Transport

7,3%

Locuinta45,4%

Mediul de rezidenţă este un element

care diferenţiază semnificativ cheltuielile

pentru plata serviciilor, cheltuielile medii

lunare pe o gospodărie în urban (485 lei) fiind

de 2,4 ori mai mari decât în rural.

Tabelul 3.3 Nivelul şi structura cheltuielilor pentru plata serviciilor, pe categorii de gospodării,

medii şi regiuni, în trimestrul II 2009

din care, (%) pentru: Total cheltuieli

pentru plata serviciilor

- lei lunar

pe o gospodărie -

Serviciilegate

de locuinţă

Servicii de

sănătate

Servicii de

transport

Servicii de

telefonie

Abonamente radio-TV

Servicii de

educaţie

Total gospodării 362,0 45,4 3,4 7,3 20,9 6,2 3,9

Gospodării de: - salariaţi 498,1 41,4 3,1 6,9 22,2 5,1 6,0 - agricultori 151,3 41,1 1,8 8,3 23,0 10,5 4,2 - şomeri 324,0 55,5 0,6 6,8 21,2 6,8 1,2 - pensionari 291,0 52,1 4,6 7,2 18,9 7,2 1,0

Gospodării din mediul: - urban 485,3 46,6 3,6 6,0 20,4 5,2 4,6 - rural 202,4 41,9 2,9 11,3 22,6 9,0 1,8

Gospodării din regiunea: Nord-Est 300,5 43,5 3,7 9,4 19,2 7,0 4,1 Sud-Est 338,9 41,4 4,5 7,6 21,2 7,1 5,3 Sud-Muntenia 316,9 40,7 5,8 9,4 20,2 7,0 4,5 Sud-Vest Oltenia 263,2 46,0 1,5 4,8 22,2 8,3 1,6 Vest 413,0 51,1 1,6 4,7 21,2 4,9 0,7 Nord-Vest 321,4 45,5 2,6 6,0 23,6 6,5 4,3 Centru 380,5 48,6 2,6 6,5 21,9 6,3 3,1 Bucureşti-Ilfov 615,9 47,2 3,7 7,7 19,6 3,9 5,5

Page 19: veniturile si consumul pop tr II.pdf

VENITURILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

20

În urban, cheltuielile medii lunare pentru

plata serviciilor legate de locuinţă au fost de

2,7 ori mai mari decât în rural şi au deţinut o

pondere de 46,6% în total cheltuieli pentru

plata serviciilor.

Pentru gospodăriile din mediul urban,

principalele capitole de cheltuieli legate de

locuinţă au fost cele pentru energie electrică,

gaze naturale şi apă, canal, salubritate şi

servicii comunale. Împreună acestea absorb

39,1% din totalul cheltuielilor pentru plata

serviciilor din mediul urban.

Pentru gospodăriile din mediul rural,

particularitatea constă în faptul că ponderea

cea mai mare a serviciilor legate de locuinţă

au deţinut-o cheltuielile pentru plata energiei

electrice, numai acestea reprezentând

29,0% din totalul cheltuielilor pentru plata

serviciilor din mediul rural.

0

50

100

150

200

250

lei l

unar

pe

gosp

odar

ie

Total gospodarii Urban Rural

Grafic 3.7 Cheltuieli pentru plata principalelor grupe de servicii,

in trimestrul II 2009

Servicii legatede locuinta

Transport

Telefonie

Educatie

Pe regiuni, nivelul şi structura

cheltuielilor pentru plata serviciilor au fost mai

puţin diferenţiate. Ponderea cheltuielilor cu

serviciile legate de locuinţă a fost cuprinsă

între 51,1% în regiunea Vest şi 40,7% în

regiunea Sud-Muntenia.

Serviciile legate de locuinţă împreună cu

cele de transport şi telefonie au reprezentat

peste 70% din totalul cheltuielilor pentru plata

serviciilor în toate regiunile şi chiar peste 75%

în regiunile Vest, Nord-Vest şi Centru.

Aceasta înseamnă că gospodăriile din

toate regiunile plătesc prioritar servicii cu

caracter obligatoriu şi că resursele băneşti de

care aceştia dispun nu le permit accesul,

decât într-o foarte mică măsură, la o gamă

mai largă de servicii.

Page 20: veniturile si consumul pop tr II.pdf

21 21

IV. CONSUMUL GOSPODĂRIILOR

Mărimea şi structura consumului

alimentar al gospodăriilor reprezintă rezultatul

cumulat al cumpărărilor de pe piaţă şi al

utilizării produselor alimentare din resurse

proprii. Imaginea cea mai sintetică asupra

parametrilor cantitativi şi calitativi este dată de

consumul alimentar exprimat în calorii şi

factori nutritivi.

Pe ansamblul gospodăriilor, în

trimestrul II 2009, consumul mediu zilnic

pe o persoană a fost de 2481 calorii şi

83,7 gr. protide.

Dintre categoriile de gospodării

analizate, consumul cel mai mare s-a

înregistrat în gospodăriile de pensionari

(2630 calorii şi 88,5 gr. protide), iar cel mai

mic la gospodăriile de şomeri (2265 calorii şi

75,3 gr. protide).

Pe medii de rezidenţă şi pe regiuni, în

trimestrul II 2009, s-au înregistrat niveluri

relativ apropiate.

În mediul rural consumul mediu zilnic

pe o persoană a fost mai mare cu 118 calorii

şi 2,7 gr. protide decât în mediul urban.

Tabelul 4.1

Nivelul şi structura consumului alimentar exprimat în calorii şi protide, în trimestrul II 2009

Calorii Protide Total din care (%): Total din care (%): număr de origine

vegetală de origine

animală grame de origine

vegetală de origine

animală Total gospodării 2481 74,4 25,6 83,7 50,4 49,6 Gospodării de: - salariaţi 2409 73,7 26,3 81,5 48,5 51,5 - agricultori 2428 74,9 25,1 82,3 53,6 46,4 - şomeri 2265 76,8 23,2 75,3 54,2 45,8 - pensionari 2630 74,5 25,5 88,5 51,1 48,9 Gospodării din mediul: - urban 2428 73,7 26,3 82,5 47,9 52,1 - rural 2546 75,2 24,8 85,2 53,4 46,6 Gospodării din regiunea: Nord-Est 2598 74,7 25,3 87,9 50,1 49,9 Sud-Est 2412 76,6 23,4 82,5 51,8 48,2 Sud-Muntenia 2402 75,4 24,6 82,8 50,5 49,5 Sud-Vest Oltenia 2507 75,2 24,8 85,0 54,1 45,9 Vest 2630 74,2 25,8 86,3 51,0 49,0 Nord-Vest 2609 73,1 26,9 83,8 51,4 48,6 Centru 2301 73,5 26,5 76,3 50,9 49,1 Bucureşti-Ilfov 2395 71,7 28,3 84,3 43,2 56,8

În teritoriu, consumul mediu zilnic de

calorii cel mai mare s-a înregistrat în regiunea

Vest (2630 calorii), iar cel mai mic în regiunea

Centru (2301 calorii). Aceste din urmă situaţii

Page 21: veniturile si consumul pop tr II.pdf

VENITURILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

22

se explică prin proporţiile diferite dintre sursele

consumului alimentar. În mediul rural şi în

regiunile în care predomină ocupaţiile agricole

şi este localizată o pondere mai mare a

persoanelor cu nivel mai scăzut de pregătire

şcolară, resursele proprii joacă un rol

important în satisfacerea nevoilor alimentare,

ducând şi la un consum relativ mai mare de

alimente cu conţinut energetic ridicat.

Structura şi calitatea consumului

alimentar sunt puse în evidenţă de aportul

caloric şi nutritiv al diferitelor grupe de

produse. Pe ansamblul gospodăriilor, ca de

altfel pentru toate categoriile de gospodării şi

în profil teritorial, contribuţia preponderentă

o au alimentele de origine vegetală. Aproape

80% din numărul de calorii şi în jur de 55%

din cantitatea de protide sunt asigurate de

alimentele de origine vegetală. Doar în

gospodăriile din regiunea Bucureşti-Ilfov

această structură a fost uşor mai bună,

în sensul că, aportul caloric al alimentelor

de origine vegetală a fost de 71,7%, iar

ponderea acestora în consumul de protide a

fost de 43,2%.

Mediul de rezidenţă nu are, din acest

punct de vedere, o influenţă prea mare,

ponderea caloriilor de origine vegetală fiind

de 73,7% în urban şi de 75,2% în rural, în

timp ce ponderea proteinelor de origine

animală a fost de 52,1%, respectiv de 46,6%.

Cantităţile de alimente consumate de o

persoană reflectă într-o manieră mai concretă

efectul complexului de factori de influenţă la

nivelul gospodăriei: mărimea veniturilor,

dimensiunea gospodăriei, numărul copiilor,

mediul de rezidenţă etc..

Grafic 4.2 Consumul de paine si produse de franzelarie, in profil teritorial,

in trimestrul II 2009

0

2

4

6

8

10

12

Urban Rural Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia

Sud-VestOltenia

Vest Nord-Vest Centru Bucuresti-Ilfov

med

ii lu

nare

pe

o pe

rsoa

na, k

g.

Paine si produse de franzelarie Total gospodarii

2428 2546

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Urban Rural

Grafic 4.1.Consumul mediu zilnic de calorii pe o persoana, pe

medii, in trimestrul II 2009

Page 22: veniturile si consumul pop tr II.pdf

VENITURILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

23

Pe medii de rezidenţă, consumul

mediu de pâine şi produse de franzelărie

a fost de 8,4 kg./persoană în urban şi de

9,5 kg./persoană în rural.

Pe regiuni, cel mai mare consum

mediu de pâine şi produse de franzelărie s-a

înregistrat în regiunea Sud-Vest Oltenia

(11,2 kg./persoană), iar cel mai scăzut în

regiunea Bucureşti-Ilfov (7,2 kg./persoană).

Consumul mediu lunar de carne şi

preparate din carne pe o persoană a fost, în

trimestrul II 2009, de 4,3 kg. lunar.

0123456789

med

ii lu

nare

pe

o pe

rsoa

na

Urban Rural Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia

Sud-VestOltenia

Vest Nord-Vest Centru Bucuresti-Ilfov

Grafic 4.3 Consumul de lapte, carne si preparate din carne, in profil teritorial,

in trimestrul II 2009

Carne si preparate din carne, kg. Lapte, litri

În profil teritorial nu există

diferenţieri mari în ceea ce priveşte

consumul mediu lunar de carne şi preparate

de carne.

În mediul urban consumul de carne

şi preparate din carne a fost de

4,6 kg./persoană, faţă de 3,9 kg./persoană în

rural, iar pe regiuni cel mai mare consum

s-a înregistrat în regiunea Bucureşti-Ilfov

(5,0 kg./persoană), iar cel mai scăzut în

Sud-Est (4,0 kg./persoană).

În trimestrul II 2009, consumul de

lapte a fost, în medie lunar pe o persoană, de

6,3 litri/persoană. Între gospodăriile din rural

(6,7 litri/persoană) şi cele din urban

(5,9 litri/persoană) s-a înregistrat un decalaj

de 0,8 litri/persoană.

Pe regiuni, decalajul a fost de

3,6 litri/persoană între regiunea Nord-Vest

care a înregistrat cel mai mare consum de

lapte (8,1 litri/persoană) şi regiunea Sud-Vest

Oltenia unde nivelul consumului de lapte a

fost cel mai scăzut (4,5 litri/persoană).

Consumul de brânzeturi şi smântână

cel mai înalt se regăseşte în regiunea

Nord-Est (1,8 kg./persoană), iar cel mai scăzut

în Centru (1,0 kg./persoană).

Cartoful este un aliment care se

consumă în cantităţi relativ apropiate în toate

categoriile de gospodării analizate.

Pe ansamblul gospodăriilor, în

trimestrul II 2009, consumul mediu lunar pe o

persoană a fost de 3,4 kg./persoană, numai

Page 23: veniturile si consumul pop tr II.pdf

VENITURILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

24

gospodăriile de şomeri, de pensionari şi din

mediul rural depăşind acest nivel.

Pe regiuni, consumul de cartofi cel

mai ridicat s-a înregistrat în regiunea

Vest (4,0 kg./persoană), iar cel mai

scăzut în regiunea Sud-Vest Oltenia

(2,6 kg./persoană).

Consumul de legume şi conserve din

legume în echivalent legume proaspete

a fost, pe ansamblul gospodăriilor, în

medie lunar pe o persoană, de

7,1 kg./persoană, iar pe medii de rezidenţă de

7,5 kg./persoană în urban şi 6,7 kg./persoană

în rural.

Pe regiuni, cel mai ridicat consum,

mediu pe o persoană, de legume şi conserve

din legume în echivalent legume proaspete

s-a înregistrat în regiunea Sud-Vest Oltenia

(8,3 kg./persoană).

Consumul de fructe a fost de nivel

relativ scăzut, pe ansamblul gospodăriilor

consumul mediu lunar pe o persoană fiind

de 3,1 kg./persoană.

Un consum de fructe peste

medie s-a înregistrat în mediul urban şi

în regiunile Nord-Est şi Bucureşti-Ilfov.

Grafic 4.4Consumul de legume, conserve din legume in echivalent legume proaspete si fructe,

in profil teritorial, in trimestru l II 2009

12,6

9,410,310,210,7

9,79,89,89,0

11,3

0

2

4

6

8

10

12

14

URBAN RURAL NO RD-EST SUD-EST SUD-MUNTENIA

SUD-VEST O LTENIA

VEST NORD-VEST CENTRU BUCURESTI-ILFO V

med

ii lu

nare

pe

o pe

rsoa

na, k

g.

Page 24: veniturile si consumul pop tr II.pdf

T A B E L E

Page 25: veniturile si consumul pop tr II.pdf

27

TABELUL 1. DISTRIBUŢIA GOSPODĂRIILOR PE REGIUNI ŞI ALTE CARACTERISTICI ALE GOSPODĂRIEI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

în %, pe regiuni: Total gospodării

Nord- Est

Sud- Est

Sud- Muntenia

Sud-Vest

Oltenia Vest Nord-

Vest Centru Bucureşti- Ilfov

TOTAL 100,0 16,7 13,1 15,1 10,4 9,1 12,5 11,8 11,3 în %, după: ♦ Mărimea gospodăriei • 1 persoană 18,0 2,5 2,5 2,9 2,0 1,6 2,5 2,1 1,9 • 2 persoane 25,9 4,5 3,3 3,8 2,7 2,4 2,9 2,7 3,6 • 3 persoane 24,1 3,9 3,2 3,2 1,9 2,4 2,9 3,0 3,6 • 4 persoane 19,5 3,5 2,4 2,9 2,4 1,7 2,5 2,7 1,4 • 5 persoane 7,8 1,3 1,1 1,5 0,7 0,6 1,1 1,0 0,5 • 6 persoane şi mai multe 4,7 1,0 0,6 0,8 0,7 0,4 0,6 0,3 0,3 ♦ Numărul copiilor sub 18 ani • Fără copii sub 18 ani 70,6 10,7 9,2 11,2 7,8 6,3 8,9 8,2 8,3 • Cu copii sub 18 ani 29,4 6,0 3,9 3,9 2,6 2,8 3,6 3,6 3,0 din care, gospodării cu: - 1 copil 16,1 2,9 2,2 2,1 1,2 1,8 2,0 1,7 2,2 - 2 copii 10,2 2,1 1,4 1,4 1,2 0,7 1,2 1,5 0,7 - 3 copii 2,0 0,6 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 - 4 copii şi mai mulţi 1,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 - ♦ Sexul capului gospodăriei • Masculin 74,2 13,2 10,0 10,8 7,5 6,7 8,9 8,8 8,3 • Feminin 25,8 3,5 3,1 4,3 2,9 2,4 3,6 3,0 3,0 ♦ Vârsta capului gospodăriei • sub 15 ani - - - - - - - - - • 15 – 24 ani 1,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 • 25 – 34 ani 11,8 2,4 1,3 1,4 1,1 1,2 1,2 1,5 1,7 • 35 – 49 ani 26,8 4,4 3,7 3,7 2,6 2,7 3,4 3,2 3,1 • 50 – 64 ani 30,8 4,8 4,1 4,9 3,1 2,7 4,1 3,7 3,4 • 65 ani şi peste 29,4 4,9 3,9 5,0 3,5 2,3 3,7 3,2 2,9 ♦ Nivelul de instruire al capului gospodăriei • Primar1) 14,8 3,0 2,2 3,3 1,9 0,7 1,9 1,3 0,5 • Secundar 73,9 12,3 10,0 10,7 7,6 7,0 9,4 9,5 7,4 • Superior 11,3 1,4 0,9 1,1 0,9 1,4 1,2 1,0 3,4

1) Inclusiv fără şcoală absolvită

Page 26: veniturile si consumul pop tr II.pdf

28

TABELUL 2. NUMĂRUL MEDIU DE PERSOANE PE O GOSPODĂRIE, ÎN TRIMESTRUL II 2009

- medii pe o gospodărie - din care, după statutul ocupaţional al persoanelor din gospodării:

Total persoane

Salariat Lucrător pe cont

propriu 1) Agricultor 2) Şomer Pensionar Elev,

student

TOTAL 2,907 0,861 0,110 0,249 0,108 0,689 0,485 Statutul ocupaţional al capului gospodăriei: din care: Salariat 3,176 1,751 0,031 0,062 0,078 0,121 0,675 Agricultor 3,515 0,216 0,097 1,786 0,027 0,069 0,819 Şomer 3,311 0,536 0,050 0,021 1,275 0,210 0,600 Pensionar 2,461 0,328 0,057 0,155 0,066 1,407 0,209 URBAN 2,828 1,126 0,078 0,037 0,133 0,630 0,462 Statutul ocupaţional al capului gospodăriei: din care: Salariat 3,043 1,818 0,022 0,004 0,083 0,116 0,595 Agricultor 4,342 0,312 0,104 1,751 0,054 0,141 1,169 Şomer 3,175 0,611 0,049 0,004 1,245 0,232 0,544 Pensionar 2,426 0,420 0,035 0,027 0,082 1,429 0,222 RURAL 3,009 0,518 0,152 0,527 0,077 0,766 0,515 Statutul ocupaţional al capului gospodăriei: din care: Salariat 3,582 1,545 0,059 0,238 0,064 0,137 0,918 Agricultor 3,437 0,207 0,096 1,790 0,024 0,062 0,785 Şomer 3,638 0,354 0,052 0,063 1,349 0,158 0,733 Pensionar 2,495 0,239 0,079 0,276 0,050 1,385 0,197 REGIUNI NORD-EST 3,022 0,658 0,215 0,438 0,098 0,659 0,568 Statutul ocupaţional al capului gospodăriei: din care: Salariat 3,401 1,706 0,076 0,136 0,119 0,103 0,793 Agricultor 3,799 0,111 0,168 1,939 - 0,061 0,989 Şomer 3,100 0,576 0,127 0,023 1,258 - 0,695 Pensionar 2,341 0,189 0,116 0,207 0,052 1,430 0,201 SUD-EST 2,911 0,803 0,131 0,262 0,091 0,660 0,533 Statutul ocupaţional al capului gospodăriei: din care: Salariat 3,245 1,718 0,035 0,058 0,044 0,102 0,720 Agricultor 3,477 0,109 0,022 1,883 0,080 0,032 0,883 Şomer 3,063 0,449 0,015 - 1,020 0,374 0,513 Pensionar 2,459 0,351 0,085 0,111 0,059 1,374 0,237

1) Inclusiv patronii 2) Lucrători pe cont propriu în activităţi agricole şi ajutori familiali

Page 27: veniturile si consumul pop tr II.pdf

29

TABELUL 2. NUMĂRUL MEDIU DE PERSOANE PE O GOSPODĂRIE, ÎN TRIMESTRUL II 2009 (continuare)

- medii pe o gospodărie - din care, după statutul ocupaţional al persoanelor din gospodării:

Total persoane

Salariat Lucrător pe cont

propriu 1) Agricultor 2) Şomer Pensionar Elev,

student

SUD-MUNTENIA 2,946 0,806 0,121 0,225 0,141 0,751 0,446

Statutul ocupaţional al capului gospodăriei: din care:

Salariat 3,292 1,717 0,043 0,100 0,093 0,141 0,717 Agricultor 3,166 0,451 0,120 1,388 0,066 0,114 0,565 Şomer 3,189 0,575 - 0,030 1,452 0,146 0,449 Pensionar 2,553 0,315 0,074 0,131 0,092 1,410 0,197

SUD-VEST OLTENIA 2,949 0,647 0,057 0,492 0,103 0,720 0,516

Statutul ocupaţional al capului gospodăriei: din care:

Salariat 3,164 1,592 0,034 0,088 0,061 0,161 0,852 Agricultor 3,034 0,112 - 1,977 - 0,040 0,658 Şomer 2,850 0,151 - 0,083 1,335 0,139 0,362 Pensionar 2,763 0,246 0,020 0,375 0,083 1,385 0,249

VEST 2,845 0,989 0,065 0,165 0,095 0,645 0,482

Statutul ocupaţional al capului gospodăriei: din care:

Salariat 2,995 1,681 0,006 0,042 0,066 0,123 0,637 Agricultor 3,960 0,526 0,176 1,748 0,009 0,092 0,683 Şomer 3,261 0,353 0,032 0,028 1,168 0,322 0,670 Pensionar 2,473 0,343 0,033 0,175 0,051 1,389 0,239

NORD-VEST 2,940 0,878 0,107 0,198 0,118 0,716 0,463

Statutul ocupaţional al capului gospodăriei: din care:

Salariat 3,184 1,720 0,020 0,042 0,102 0,089 0,668 Agricultor 3,608 0,377 0,066 1,570 - 0,106 0,783 Şomer 3,900 0,622 0,151 - 1,423 0,100 1,190 Pensionar 2,558 0,398 0,058 0,167 0,067 1,397 0,196

CENTRU 2,896 0,988 0,086 0,133 0,133 0,686 0,514

Statutul ocupaţional al capului gospodăriei: din care:

Salariat 3,212 1,831 0,037 0,043 0,103 0,127 0,675 Agricultor 3,766 0,181 0,115 1,623 0,039 0,085 1,088 Şomer 3,087 0,536 - 0,014 1,205 0,215 0,582 Pensionar 2,361 0,448 0,014 0,042 0,064 1,406 0,207

BUCUREŞTI-ILFOV 2,665 1,244 0,032 0,019 0,080 0,663 0,329

Statutul ocupaţional al capului gospodăriei: din care:

Salariat 2,941 1,938 - - 0,040 0,133 0,443 Şomer 4,081 0,940 0,095 - 1,254 0,458 0,270 Pensionar 2,146 0,385 0,010 0,013 0,044 1,460 0,160

1) Inclusiv patronii 2) Lucrători pe cont propriu în activităţi agricole şi ajutori familiali

Page 28: veniturile si consumul pop tr II.pdf

30

TABELUL 3. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI - TOTAL GOSPODĂRII -

- medii lunare pe o gospodărie, lei - VENITURI TRIM. I TRIM. II CHELTUIELI TRIM. I TRIM. II

I. VENITURI TOTALE I. CHELTUIELI TOTALE (A + B) 2267,96 2337,70 (A + B) 1995,83 2056,05 A. Venituri băneşti A. Cheltuieli băneşti 1) (1+2+3+4+5+6+7) 1863,07 1985,53 (1+2+3+4) 1657,90 1766,22 1. Salarii brute şi alte drepturi 1. Cheltuieli de consum salariale 1163,83 1223,36 (a+b+c) 1230,00 1287,39 2. Venituri din agricultură 32,17 70,48 a) cheltuieli pentru alimente din care: şi băuturi consumate 423,57 482,65 - cumpărarea produselor - venituri din vânzări de alimentare 410,46 468,91 produse agroalimentare, - cheltuieli în unităţi de animale şi păsări 24,41 47,04 alimentaţie publică 13,11 13,74 b) cheltuieli pentru cumpărarea 3. Venituri din activităţi mărfurilor nealimentare 398,15 442,71 neagricole independente 55,84 64,97 c) cheltuieli pentru plata serviciilor 408,28 362,03 4. Venituri din prestaţii sociale 533,40 559,87 2. Cheltuieli pentru alimente şi din care: băuturi neconsumate (rămase în stoc, date în prelucrare, - pensii 447,77 467,24 date la animale etc.) 34,02 37,75 - prestaţii din fondul de şomaj 10,90 13,82 3. Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe 334,17 343,38 din care: - prestaţii familiale 33,23 34,29 - impozite pe salarii 125,24 133,57 5. Venituri din proprietate 3,52 3,96 - contribuţii de asigurări sociale 111,46 121,23 - contribuţii pentru ajutorul de şomaj 6,80 6,96 6. Venituri din vânzarea de - contribuţii pentru active din patrimoniul asigurări de sănătate 67,44 71,06 gospodăriei 42,31 33,63 7. Alte venituri 32,00 29,26 4. Alte cheltuieli băneşti 59,71 97,70 B. Venituri în natură B. Contravaloarea consumului (1 + 2) 404,89 352,17 de produse agroalimentare din resurse proprii 337,93 289,83 1. Contravaloarea veniturilor în din care: natură obţinute de salariaţi şi beneficiarii de prestaţii sociale 66,96 62,34 - pentru consumul uman 211,41 183,88 2. Contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii 337,93 289,83 II. ÎMPRUMUTURI ŞI CREDITE II. ÎMPRUMUTURI ŞI CREDITE LUATE, SUME RETRASE RESTITUITE, SUME DEPUSE DE LA C.E.C., BĂNCI ETC. 32,59 48,13 LA C.E.C., BĂNCI ETC. 107,39 113,14 III. SOLD ÎN NUMERAR LA III. SOLD ÎN NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI 240,48 256,22 SFÂRŞITUL PERIOADEI 437,81 472,86 TOTAL GENERAL (I + II + III) 2541,03 2642,05 TOTAL GENERAL (I + II + III) 2541,03 2642,05

1) Inclusiv contravaloarea veniturilor în natura obţinute de salariaţi şi beneficiarii de prestaţii sociale

Page 29: veniturile si consumul pop tr II.pdf

31

TABELUL 4. VENITURI ŞI ALTE RESURSE FINANCIARE, DUPĂ STATUTUL OCUPAŢIONAL AL CAPULUI GOSPODĂRIEI

- medii lunare pe o gospodărie, lei - din care, gospodării de:

Total gospodării Salariaţi Agricultori Şomeri Pensionari

I. VENITURI TOTALE (A + B) Trim. I 2267,96 3041,97 1753,10 1514,38 1816,56 Trim. II 2337,70 3144,19 1748,35 1572,39 1868,59

A. Venituri băneşti (1+2+3+4+5+6+7) Trim. I 1863,07 2703,43 893,66 1224,82 1418,85 Trim. II 1985,53 2842,37 1077,80 1312,60 1519,23

1. Salarii brute şi alte drepturi salariale Trim. I 1163,83 2458,06 199,70 587,75 388,70 Trim. II 1223,36 2588,50 216,28 581,36 403,98

2. Venituri din agricultură Trim. I 32,17 5,77 255,84 8,19 19,18 Trim. II 70,48 17,74 501,69 20,28 39,37 din care: - venituri din vânzări de produse agroalimentare, animale şi păsări Trim. I 24,41 5,46 177,48 4,72 17,05 Trim. II 47,04 15,60 310,86 8,64 29,80

3. Venituri din activităţi neagricole independente Trim. I 55,84 20,18 68,05 56,96 16,07 Trim. II 64,97 17,53 35,29 39,20 28,63

4. Venituri din prestaţii sociale Trim. I 533,40 175,53 254,81 305,41 963,19 Trim. II 559,87 173,70 233,17 482,16 1008,78 din care: - pensii Trim. I 447,77 82,64 131,86 69,97 910,65 Trim. II 467,24 75,27 98,10 129,01 952,77

- prestaţii din fondul de şomaj Trim. I 10,90 6,64 3,46 137,98 5,26 Trim. II 13,82 8,06 4,48 236,49 5,26

- prestaţii familiale Trim. I 33,23 43,24 55,31 48,97 14,73 Trim. II 34,29 46,46 55,80 63,02 13,82

5. Venituri din proprietate Trim. I 3,52 4,32 - 0,47 2,59 Trim. II 3,96 3,63 0,04 0,49 1,95

6. Venituri din vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei Trim. I 42,31 8,31 83,44 191,40 10,52 Trim. II 33,63 13,18 59,25 117,52 16,13

7. Alte venituri Trim. I 32,00 31,26 31,82 74,64 18,60 Trim. II 29,26 28,09 32,08 71,59 20,39

B. Venituri în natură (1 + 2) Trim. I 404,89 338,54 859,44 289,56 397,71 Trim. II 352,17 301,82 670,55 259,79 349,36

1. Contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiarii de prestaţii sociale Trim. I 66,96 94,15 27,33 55,16 53,97 Trim. II 62,34 84,60 19,63 39,86 55,76

2. Contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii Trim. I 337,93 244,39 832,11 234,40 343,74 Trim. II 289,83 217,22 650,92 219,93 293,60

II. ÎMPRUMUTURI ŞI CREDITE LUATE, SUME RETRASE DE LA C.E.C., BĂNCI ETC. Trim. I 32,59 46,93 21,23 45,54 22,13 Trim. II 48,13 59,09 78,31 73,05 34,88

III. SOLD ÎN NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI Trim. I 240,48 291,85 202,03 224,84 195,30 Trim. II 256,22 306,29 188,83 267,08 219,22

TOTAL GENERAL (I + II + III) Trim. I 2541,03 3380,75 1976,36 1784,76 2033,99 Trim. II 2642,05 3509,57 2015,49 1912,52 2122,69

Page 30: veniturile si consumul pop tr II.pdf

32

TABELUL 5. VENITURI ŞI ALTE RESURSE FINANCIARE, PE MEDII

- medii lunare pe o gospodărie, lei - gospodării din:

Total gospodării Urban Rural

I. VENITURI TOTALE (A + B) Trim. I 2267,96 2564,19 1880,42 Trim. II 2337,70 2682,83 1890,63

A. Venituri băneşti (1+2+3+4+5+6+7) Trim. I 1863,07 2308,14 1280,80 Trim. II 1985,53 2455,96 1376,13

1. Salarii brute şi alte drepturi salariale Trim. I 1163,83 1609,89 580,27 Trim. II 1223,36 1713,12 588,93

2. Venituri din agricultură Trim. I 32,17 2,56 70,90 Trim. II 70,48 17,24 139,44 din care: - venituri din vânzări de produse agroalimentare, animale şi păsări Trim. I 24,41 1,77 54,05 Trim. II 47,04 11,78 92,72

3. Venituri din activităţi neagricole independente Trim. I 55,84 52,56 60,15 Trim. II 64,97 58,49 73,35

4. Venituri din prestaţii sociale Trim. I 533,40 560,90 497,41 Trim. II 559,87 589,42 521,60 din care: - pensii Trim. I 447,77 481,26 403,96 Trim. II 467,24 497,24 428,38

- prestaţii din fondul de şomaj Trim. I 10,90 11,56 10,03 Trim. II 13,82 17,99 8,43

- prestaţii familiale Trim. I 33,23 30,11 37,30 Trim. II 34,29 32,03 37,20

5. Venituri din proprietate Trim. I 3,52 5,96 0,33 Trim. II 3,96 6,17 1,10

6. Venituri din vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei Trim. I 42,31 38,25 47,63 Trim. II 33,63 36,14 30,38

7. Alte venituri Trim. I 32,00 38,02 24,11 Trim. II 29,26 35,38 21,33

B. Venituri în natură (1 + 2) Trim. I 404,89 256,05 599,62 Trim. II 352,17 226,87 514,50

1. Contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiarii de prestaţii sociale Trim. I 66,96 89,78 37,12 Trim. II 62,34 85,12 32,84 2. Contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii Trim. I 337,93 166,27 562,50 Trim. II 289,83 141,75 481,66 II. ÎMPRUMUTURI ŞI CREDITE LUATE, SUME RETRASE DE LA C.E.C., BĂNCI ETC. Trim. I 32,59 37,84 25,71 Trim. II 48,13 58,57 34,61 III. SOLD ÎN NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI Trim. I 240,48 262,23 212,03 Trim. II 256,22 286,76 216,65 TOTAL GENERAL (I + II + III) Trim. I 2541,03 2864,26 2118,16 Trim. II 2642,05 3028,16 2141,89

Page 31: veniturile si consumul pop tr II.pdf

33

TABELUL 6. VENITURI ŞI ALTE RESURSE FINANCIARE, PE REGIUNI

- medii lunare pe o gospodărie, lei - Regiuni:

Nord- Est

Sud-Est

Sud-Muntenia

Sud-Vest

OlteniaVest Nord-

Vest Centru Bucureşti-Ilfov

I. VENITURI TOTALE (A + B) Trim. I 2016,22 2070,60 2155,08 2127,15 2304,41 2339,49 2278,42 3030,85 Trim. II 2138,14 2107,04 2242,96 2100,17 2517,48 2158,16 2344,15 3293,17 A. Venituri băneşti (1+2+3+4+5+6+7) Trim. I 1540,88 1741,81 1688,86 1691,84 1895,31 1836,71 1902,97 2832,49 Trim. II 1722,78 1810,86 1829,99 1721,17 2203,90 1760,42 1997,79 3088,44 1. Salarii brute şi alte drepturi salariale Trim. I 806,13 1021,63 958,73 1036,81 1220,25 1135,62 1252,21 2142,61 Trim. II 884,14 1069,08 1040,51 982,85 1485,55 1034,85 1255,61 2333,39 2. Venituri din agricultură Trim. I 35,52 44,73 35,10 40,00 17,40 27,91 47,96 1,62 Trim. II 69,63 100,98 67,64 95,42 29,99 66,44 117,53 5,10 din care: - venituri din vânzări de produse agroalimentare, animale şi păsări Trim. I 25,74 29,77 26,00 26,21 13,81 26,53 40,77 1,62 Trim. II 47,49 68,18 46,24 47,32 18,47 45,06 90,27 2,75 3. Venituri din activităţi neagricole independente Trim. I 86,03 44,61 74,96 47,27 36,91 57,92 33,24 43,23 Trim. II 96,55 70,29 75,17 55,79 63,94 57,93 51,94 29,09 4. Venituri din prestaţii sociale Trim. I 506,27 487,73 553,12 526,93 559,00 527,28 519,71 606,52 Trim. II 540,38 519,63 583,43 534,37 545,07 556,20 544,57 659,45 din care: - pensii Trim. I 411,70 405,47 463,91 434,99 472,17 463,88 426,35 525,32 Trim. II 433,09 425,11 475,82 458,30 465,41 467,40 460,68 571,59 - prestaţii din fondul de şomaj Trim. I 12,20 10,99 13,02 8,91 13,30 4,18 20,62 3,20 Trim. II 11,11 7,45 18,49 15,50 21,00 12,50 18,63 8,12 - prestaţii familiale Trim. I 40,06 32,30 30,23 32,62 33,10 32,42 34,86 28,08 Trim. II 44,16 33,25 33,11 29,51 31,28 34,92 31,53 31,49 5. Venituri din proprietate Trim. I 1,92 6,48 8,33 - 5,80 - 2,37 2,50 Trim. II 1,06 2,67 1,70 0,52 4,46 5,15 0,58 17,78 6. Venituri din vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei Trim. I 72,57 113,57 20,27 6,21 15,17 57,21 23,38 2,69 Trim. II 99,91 29,65 33,14 6,97 39,19 21,09 9,63 - 7. Alte venituri Trim. I 32,44 23,06 38,35 34,62 40,78 30,77 24,10 33,32 Trim. II 31,11 18,56 28,40 45,25 35,70 18,76 17,93 43,63

Page 32: veniturile si consumul pop tr II.pdf

34

TABELUL 6. VENITURI ŞI ALTE RESURSE FINANCIARE, PE REGIUNI (continuare)

- medii lunare pe o gospodărie, lei - Regiuni:

Nord- Est

Sud-Est

Sud-Muntenia

Sud-Vest

OlteniaVest Nord-

Vest Centru Bucureşti-Ilfov

B. Venituri în natură (1 + 2) Trim. I 475,34 328,79 466,22 435,31 409,10 502,78 375,45 198,36 Trim. II 415,36 296,18 412,97 379,00 313,58 397,74 346,36 204,73

1. Contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiarii de prestaţii sociale Trim. I 63,67 54,40 70,36 31,22 79,04 72,18 74,47 91,48 Trim. II 55,68 55,10 60,40 27,52 75,87 55,96 65,18 108,46 2. Contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii Trim. I 411,67 274,39 395,86 404,09 330,06 430,60 300,98 106,88 Trim. II 359,68 241,08 352,57 351,48 237,71 341,78 281,18 96,27 II. ÎMPRUMUTURI ŞI CREDITE LUATE, SUME RETRASE DE LA C.E.C., BĂNCI ETC. Trim. I 26,14 88,12 29,98 16,83 23,44 16,78 16,65 36,98 Trim. II 53,63 22,00 72,95 36,09 12,91 34,06 60,66 79,23 III. SOLD ÎN NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI Trim. I 217,91 297,48 210,55 168,18 236,08 302,89 226,93 262,88 Trim. II 233,17 275,01 218,06 176,55 298,42 311,79 233,61 320,90 TOTAL GENERAL (I + II + III) Trim. I 2260,27 2456,20 2395,61 2312,16 2563,93 2659,16 2522,00 3330,71 Trim. II 2424,94 2404,05 2533,97 2312,81 2828,81 2504,01 2638,42 3693,30

Page 33: veniturile si consumul pop tr II.pdf

35

TABELUL 7. NIVELUL ŞI STRUCTURA VENITURILOR TOTALE, ÎN TRIMESTRUL II 2009

% din total: din care: din care:

Venituri totale

medii lunare pe persoană

- lei -

Venituri băneşti

salarii brute şi alte

drepturi salariale

venituridin

agri-cultură

venituri din

acti-vităţi

neagri-cole

inde-pen-

dente

venituri din

pres-taţii

sociale

Venituri în

natură

Contra-valoarea

veniturilor în natură

obţinute de salariaţi şi

beneficiarii de prestaţii

sociale

Contra-valoarea

consu-mului de produse agroali-mentare

din resurse proprii

TOTAL 804,19 84,9 52,3 3,0 2,8 23,9 15,1 2,7 12,4 Statutul ocupaţional al capului gospodăriei: din care: • Salariat 989,96 90,4 82,3 0,6 0,6 5,5 9,6 2,7 6,9 • Agricultor 497,42 61,6 12,4 28,7 2,0 13,3 38,4 1,1 37,3 • Şomer 474,91 83,5 37,0 1,3 2,5 30,7 16,5 2,5 14,0 • Pensionar 759,31 81,3 21,6 2,1 1,5 54,0 18,7 3,0 15,7 URBAN 948,66 91,5 63,9 0,6 2,2 22,0 8,5 3,2 5,3 RURAL 628,31 72,8 31,1 7,4 3,9 27,6 27,2 1,7 25,5 Regiuni: • NORD-EST 707,63 80,6 41,4 3,3 4,5 25,3 19,4 2,6 16,8 • SUD-EST 723,75 85,9 50,7 4,8 3,3 24,7 14,1 2,6 11,5 • SUD- MUNTENIA 761,32 81,6 46,4 3,0 3,4 26,0 18,4 2,7 15,7 • SUD-VEST OLTENIA 712,20 82,0 46,8 4,5 2,7 25,4 18,0 1,3 16,7 • VEST 884,79 87,5 59,0 1,2 2,5 21,7 12,5 3,0 9,5 • NORD- VEST 733,98 81,6 48,0 3,1 2,7 25,8 18,4 2,6 15,8 • CENTRU 809,47 85,2 53,6 5,0 2,2 23,2 14,8 2,8 12,0 • BUCUREŞTI- ILFOV 1235,57 93,8 70,9 0,2 0,9 20,0 6,2 3,3 2,9

Page 34: veniturile si consumul pop tr II.pdf

36

TABELUL 8. NIVELUL ŞI STRUCTURA VENITURILOR BĂNEŞTI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

din care, (%) venituri din:

Venituri băneşti

medii lunare pe persoană

- lei -

salarii brute şi alte drepturi

salariale

venituri din

agricultură

venituri din activităţi

neagricole independente

venituri din prestaţii sociale

TOTAL 683,04 61,6 3,5 3,3 28,2

Statutul ocupaţional al capului gospodăriei: din care: • Salariat 894,93 91,1 0,6 0,6 6,1 • Agricultor 306,64 20,1 46,5 3,3 21,6 • Şomer 396,44 44,3 1,5 3,0 36,7 • Pensionar 617,34 26,6 2,6 1,9 66,4 URBAN 868,44 69,8 0,7 2,4 24,0 RURAL 457,33 42,8 10,1 5,3 37,9 Regiuni: • NORD-EST 570,16 51,3 4,0 5,6 31,4 • SUD-EST 622,01 59,0 5,6 3,9 28,7 • SUD-MUNTENIA 621,14 56,9 3,7 4,1 31,9 • SUD-VEST OLTENIA 583,67 57,1 5,5 3,2 31,0 • VEST 774,58 67,4 1,4 2,9 24,7 • NORD-VEST 598,71 58,8 3,8 3,3 31,6 • CENTRU 689,86 62,8 5,9 2,6 27,3 • BUCUREŞTI-ILFOV 1158,76 75,6 0,2 0,9 21,4

Page 35: veniturile si consumul pop tr II.pdf

37

TABELUL 9. CHELTUIELI ŞI ALTE IEŞIRI DE BANI, PE DESTINAŢII, DUPĂ STATUTUL OCUPAŢIONAL AL CAPULUI GOSPODĂRIEI

- medii lunare pe o gospodărie, lei - din care, gospodării de:

Total

gospodării Salariaţi Agricultori Şomeri Pensionari

I. CHELTUIELI TOTALE (A + B) Trim. I 1995,83 2639,22 1661,15 1476,78 1576,83 Trim. II 2056,05 2738,39 1684,35 1492,48 1628,21 A. Cheltuieli băneşti 1) (1+2+3+4) Trim. I 1657,90 2394,83 829,04 1242,38 1233,09 Trim. II 1766,22 2521,17 1033,43 1272,55 1334,61 1. Cheltuieli de consum (a+b+c) Trim. I 1230,00 1628,48 679,00 1037,71 1008,34 Trim. II 1287,39 1678,41 799,33 1071,63 1067,66 a) cheltuieli pentru alimente şi băuturi consumate Trim. I 423,57 536,45 277,64 385,81 353,67 Trim. II 482,65 603,24 345,58 453,41 405,52 - cumpărarea produselor alimentare Trim. I 410,46 515,54 269,31 378,40 346,68 Trim. II 468,91 581,69 337,99 447,60 398,86 - cheltuieli în unităţi de alimentaţie publică Trim. I 13,11 20,91 8,33 7,41 6,99 Trim. II 13,74 21,55 7,59 5,81 6,66 b) cheltuieli pentru cumpărarea mărfurilor nealimentare Trim. I 398,15 518,61 244,21 335,18 330,69 Trim. II 442,71 577,12 302,45 294,25 371,17 c) cheltuieli pentru plata serviciilor Trim. I 408,28 573,42 157,15 316,72 323,98 Trim. II 362,03 498,05 151,30 323,97 290,97 2. Cheltuieli pentru alimente şi băuturi neconsumate (rămase în stoc, date în prelucrare, date la animale etc.) Trim. I 34,02 39,24 21,54 24,98 33,19 Trim. II 37,75 44,07 29,63 26,28 35,22 3. Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe Trim. I 334,17 674,69 62,63 158,06 136,12 Trim. II 343,38 711,08 57,68 151,91 127,71 din care: - impozite pe salarii Trim. I 125,24 270,33 17,69 53,54 39,00 Trim. II 133,57 287,04 19,27 55,77 42,04 - contribuţii de asigurări sociale Trim. I 111,46 235,02 19,28 55,42 37,19 Trim. II 121,23 255,61 21,77 57,65 40,76 - contribuţii pentru ajutorul de şomaj Trim. I 6,80 14,43 1,04 3,08 2,23 Trim. II 6,96 14,79 1,18 3,30 2,28 - contribuţii pentru asigurări de sănătate Trim. I 67,44 139,68 11,18 32,82 24,97 Trim. II 71,06 146,53 12,03 32,89 27,02 4. Alte cheltuieli băneşti Trim. I 59,71 52,42 65,87 21,63 55,44 Trim. II 97,70 87,61 146,79 22,73 104,02 B. Contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii Trim. I 337,93 244,39 832,11 234,40 343,74 Trim. II 289,83 217,22 650,92 219,93 293,60 din care: - pentru consumul uman Trim. I 211,41 184,88 390,31 195,18 203,36 Trim. II 183,88 161,40 313,81 164,19 181,49 II. ÎMPRUMUTURI ŞI CREDITE RESTITUITE, SUME DEPUSE LA C.E.C., BĂNCI ETC. Trim. I 107,39 178,42 27,20 66,35 74,28 Trim. II 113,14 172,48 37,87 62,45 79,51 III. SOLD ÎN NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI Trim. I 437,81 563,11 288,01 241,63 382,88 Trim. II 472,86 598,70 293,27 357,59 414,97 TOTAL GENERAL (I + II + III) Trim. I 2541,03 3380,75 1976,36 1784,76 2033,99 Trim. II 2642,05 3509,57 2015,49 1912,52 2122,69 1) Inclusiv contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiarii de prestaţii sociale

Page 36: veniturile si consumul pop tr II.pdf

38

TABELUL 10. CHELTUIELI ŞI ALTE IEŞIRI DE BANI, PE DESTINAŢII ŞI MEDII

- medii lunare pe o gospodărie, lei - gospodării din: Total

gospodării Urban Rural I. CHELTUIELI TOTALE (A + B) Trim. I 1995,83 2222,48 1699,30 Trim. II 2056,05 2320,65 1713,29 A. Cheltuieli băneşti 1) (1+2+3+4) Trim. I 1657,90 2056,21 1136,80 Trim. II 1766,22 2178,90 1231,63 1. Cheltuieli de consum (a+b+c) Trim. I 1230,00 1518,55 852,51 Trim. II 1287,39 1569,97 921,34 a) cheltuieli pentru alimente şi băuturi consumate Trim. I 423,57 507,31 314,01 Trim. II 482,65 567,54 372,67 - cumpărarea produselor alimentare Trim. I 410,46 489,77 306,71 Trim. II 468,91 548,94 365,24 - cheltuieli în unităţi de alimentaţie publică Trim. I 13,11 17,54 7,30 Trim. II 13,74 18,60 7,43 b) cheltuieli pentru cumpărarea mărfurilor nealimentare Trim. I 398,15 458,34 319,40 Trim. II 442,71 517,11 346,32 c) cheltuieli pentru plata serviciilor Trim. I 408,28 552,90 219,10 Trim. II 362,03 485,32 202,35 2. Cheltuieli pentru alimente şi băuturi neconsumate (rămase în stoc, date în prelucrare, date la animale etc.) Trim. I 34,02 37,41 29,59 Trim. II 37,75 42,44 31,66 3. Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe Trim. I 334,17 462,63 166,12 Trim. II 343,38 485,20 159,67 din care: - impozite pe salarii Trim. I 125,24 178,58 55,45 Trim. II 133,57 193,52 55,92 - contribuţii de asigurări sociale Trim. I 111,46 153,81 56,04 Trim. II 121,23 168,46 60,05 - contribuţii pentru ajutorul de şomaj Trim. I 6,80 9,45 3,34 Trim. II 6,96 9,72 3,39 - contribuţii pentru asigurări de sănătate Trim. I 67,44 93,63 33,19 Trim. II 71,06 99,77 33,87 4. Alte cheltuieli băneşti Trim. I 59,71 37,62 88,58 Trim. II 97,70 81,29 118,96 B. Contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii Trim. I 337,93 166,27 562,50 Trim. II 289,83 141,75 481,66 din care: - pentru consumul uman Trim. I 211,41 149,51 292,37 Trim. II 183,88 126,45 258,28 II. ÎMPRUMUTURI ŞI CREDITE RESTITUITE, SUME DEPUSE LA C.E.C., BĂNCI ETC. Trim. I 107,39 142,74 61,16 Trim. II 113,14 147,84 68,19 III. SOLD ÎN NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI Trim. I 437,81 499,04 357,70 Trim. II 472,86 559,67 360,41 TOTAL GENERAL (I + II + III) Trim. I 2541,03 2864,26 2118,16 Trim. II 2642,05 3028,16 2141,89

1) Inclusiv contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiarii de prestaţii sociale

Page 37: veniturile si consumul pop tr II.pdf

39

TABELUL 11. CHELTUIELI ŞI ALTE IEŞIRI DE BANI, PE DESTINAŢII ŞI REGIUNI

- medii lunare pe o gospodărie, lei - Regiuni:

Nord- Est

Sud-Est

Sud-Muntenia

Sud-Vest

OlteniaVest Nord-

Vest Centru Bucureşti-Ilfov

I. CHELTUIELI TOTALE (A + B) Trim. I 1847,17 1890,44 1937,21 1779,31 2061,66 2064,10 1985,54 2498,06 Trim. II 1955,21 1859,71 1995,45 1792,26 2221,20 1911,59 2047,91 2792,50

A. Cheltuieli băneşti 1) (1+2+3+4) Trim. I 1435,50 1616,05 1541,35 1375,22 1731,60 1633,50 1684,56 2391,18 Trim. II 1595,53 1618,63 1642,88 1440,78 1983,49 1569,81 1766,73 2696,23 1. Cheltuieli de consum (a+b+c) Trim. I 1098,86 1198,58 1167,24 982,35 1302,94 1215,28 1240,76 1718,62 Trim. II 1164,36 1189,27 1220,29 1028,18 1431,22 1172,14 1258,87 1953,05 a) cheltuieli pentru alimente şi băuturi consumate Trim. I 368,63 420,51 410,61 344,09 468,70 404,98 431,46 574,72 Trim. II 441,02 461,70 460,02 396,63 537,96 442,04 479,77 681,30 - cumpărarea produselor alimentare Trim. I 354,55 411,61 401,00 337,89 450,40 392,80 412,05 556,86 Trim. II 428,81 450,82 448,94 385,67 519,76 427,93 466,33 659,57 - cheltuieli în unităţi de alimentaţie publică Trim. I 14,08 8,90 9,61 6,20 18,30 12,18 19,41 17,86 Trim. II 12,21 10,88 11,08 10,96 18,20 14,11 13,44 21,73 b) cheltuieli pentru cumpărarea mărfurilor nealimentare Trim. I 372,58 415,33 409,36 308,96 391,45 431,89 358,50 492,60 Trim. II 422,80 388,71 443,39 368,32 480,30 408,72 398,61 655,81 c) cheltuieli pentru plata serviciilor Trim. I 357,65 362,74 347,27 329,30 442,79 378,41 450,80 651,30 Trim. II 300,54 338,86 316,88 263,23 412,96 321,38 380,49 615,94 2. Cheltuieli pentru alimente şi băuturi neconsumate (rămase în stoc, date în prelucrare, date la animale etc.) Trim. I 34,44 36,02 36,32 26,32 32,30 31,75 33,08 39,98 Trim. II 39,22 36,45 37,13 28,09 40,59 32,71 37,51 50,31 3. Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe Trim. I 236,17 285,13 269,24 299,18 347,55 326,58 357,63 628,27 Trim. II 247,85 295,75 285,30 280,69 425,73 283,80 347,51 670,49 din care: - impozite pe salarii Trim. I 84,13 100,05 97,03 111,55 131,23 113,86 131,62 266,71 Trim. II 94,05 110,42 105,06 107,45 169,21 100,40 132,28 290,35 - contribuţii de asigurări sociale Trim. I 78,18 99,32 93,28 102,41 118,14 108,56 120,54 195,72 Trim. II 88,60 110,02 107,18 102,26 150,48 104,85 125,86 208,39 1) Inclusiv contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiarii de prestaţii sociale

Page 38: veniturile si consumul pop tr II.pdf

40

TABELUL 11. CHELTUIELI ŞI ALTE IEŞIRI DE BANI, PE DESTINAŢII ŞI REGIUNI (continuare)

- medii lunare pe o gospodărie, lei - Regiuni:

Nord- Est

Sud-Est

Sud-Muntenia

Sud-Vest

OlteniaVest Nord-

Vest Centru Bucureşti-Ilfov

- contribuţii pentru ajutorul de şomaj Trim. I 5,42 5,17 5,00 5,52 6,86 6,62 7,40 13,87 Trim. II 5,30 5,36 5,24 5,18 8,70 5,61 7,63 14,60 - contribuţii pentru asigurări de sănătate Trim. I 47,81 57,51 53,55 58,52 70,66 65,67 75,10 126,19 Trim. II 50,61 61,27 57,78 56,08 86,89 59,82 75,19 139,57

4. Alte cheltuieli băneşti Trim. I 66,03 96,32 68,55 67,37 48,81 59,89 53,09 4,31

Trim. II 144,10 97,16 100,16 103,82 85,95 81,16 122,84 22,38B. Contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii Trim. I 411,67 274,39 395,86 404,09 330,06 430,60 300,98 106,88

Trim. II 359,68 241,08 352,57 351,48 237,71 341,78 281,18 96,27 din care: - pentru consumul uman Trim. I 260,47 186,27 204,06 284,97 200,46 233,50 201,10 105,33

Trim. II 218,41 165,06 175,23 250,64 163,14 213,57 178,33 94,56 II. ÎMPRUMUTURI ŞI CREDITE RESTITUITE, SUME DEPUSE LA C.E.C., BĂNCI ETC. Trim. I 108,40 127,15 90,76 101,79 96,72 100,15 110,40 123,85 Trim. II 121,98 120,37 121,89 108,14 113,70 110,05 112,60 88,10 III. SOLD ÎN NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI Trim. I 304,70 438,61 367,64 431,06 405,55 494,91 426,06 708,80

Trim. II 347,75 423,97 416,63 412,41 493,91 482,37 477,91 812,70 TOTAL GENERAL (I + II + III) Trim. I 2260,27 2456,20 2395,61 2312,16 2563,93 2659,16 2522,00 3330,71

Trim. II 2424,94 2404,05 2533,97 2312,81 2828,81 2504,01 2638,42 3693,30

Page 39: veniturile si consumul pop tr II.pdf

41

TABELUL 12. NIVELUL ŞI STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE, ÎN TRIMESTRUL II 2009

% din total: din care, cheltuieli băneşti pentru:

din care, pentru:

Cheltuieli totale

medii lunare pe persoană

- lei -

Cheltuieli băneşti

cheltuieli de

consum

alimente şibăuturi

consumate

cumpărareamărfurilor

nealimentareplata

serviciilor

impozite, contribuţii,

cotizaţii, taxe

Contra-valoarea

consumului de produse

agroali-mentare

din resurse proprii

TOTAL 707,30 85,9 62,6 23,5 21,5 17,6 16,7 14,1 Statutul ocupaţional al capului gospodăriei: din care: • Salariat 862,19 92,1 61,3 22,0 21,1 18,2 26,0 7,9 • Agricultor 479,21 61,4 47,5 20,5 18,0 9,0 3,4 38,6 • Şomer 450,77 85,3 71,8 30,4 19,7 21,7 10,2 14,7 • Pensionar 661,63 82,0 65,6 24,9 22,8 17,9 7,8 18,0 URBAN 820,59 93,9 67,7 24,5 22,3 20,9 20,9 6,1 RURAL 569,38 71,9 53,8 21,8 20,2 11,8 9,3 28,1 Regiuni • NORD-EST 647,09 81,6 59,6 22,6 21,6 15,4 12,7 18,4 • SUD-EST 638,79 87,0 63,9 24,8 20,9 18,2 15,9 13,0 • SUD- MUNTENIA 677,30 82,3 61,2 23,1 22,2 15,9 14,3 17,7 • SUD-VEST OLTENIA 607,78 80,4 57,4 22,1 20,6 14,7 15,7 19,6 • VEST 780,66 89,3 64,4 24,2 21,6 18,6 19,2 10,7 • NORD-VEST 650,12 82,1 61,3 23,1 21,4 16,8 14,8 17,9 • CENTRU 707,17 86,3 61,5 23,4 19,5 18,6 17,0 13,7 • BUCUREŞTI- ILFOV 1047,73 96,6 69,9 24,4 23,5 22,0 24,0 3,4

Page 40: veniturile si consumul pop tr II.pdf

42

TABELUL 13. NIVELUL ŞI STRUCTURA CHELTUIELILOR BĂNEŞTI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

din care, (%) cheltuieli băneşti pentru: din care, pentru:

Cheltuieli băneşti

medii lunare pe persoană

- lei -

cheltuieli de consum

alimente şi băuturi

consumate

cumpărarea mărfurilor

nealimentare plata

serviciilor

impozite, contribuţii,

cotizaţii, taxe

TOTAL 607,60 72,9 27,3 25,1 20,5 19,4 Statutul ocupaţional al capului gospodăriei: din care: • Salariat 793,80 66,6 23,9 22,9 19,8 28,2 • Agricultor 294,02 77,3 33,4 29,3 14,6 5,6 • Şomer 384,35 84,2 35,6 23,1 25,5 11,9 • Pensionar 542,32 80,0 30,4 27,8 21,8 9,6 URBAN 770,47 72,1 26,1 23,7 22,3 22,3 RURAL 409,31 74,8 30,3 28,1 16,4 13,0 Regiuni • NORD-EST 528,05 73,0 27,7 26,5 18,8 15,5 • SUD-EST 555,98 73,5 28,5 24,0 21,0 18,3 • SUD-MUNTENIA 557,63 74,3 28,0 27,0 19,3 17,4 • SUD-VEST OLTENIA 488,59 71,4 27,5 25,6 18,3 19,5 • VEST 697,11 72,2 27,2 24,2 20,8 21,5 • NORD-VEST 533,88 74,7 28,2 26,0 20,5 18,1 • CENTRU 610,07 71,3 27,2 22,6 21,5 19,7 • BUCUREŞTI-ILFOV 1011,61 72,4 25,3 24,3 22,8 24,9

Page 41: veniturile si consumul pop tr II.pdf

43

TABELUL 14. NIVELUL ŞI STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE DE CONSUM, PE CATEGORII DE GOSPODĂRII

din care, gospodării de: COD COICOP •••

Total gospodării

Salariaţi Agricultori Şomeri Pensionari

- medii lunare pe o gospodărie, lei - 00 Cheltuieli totale de consum Trim. I 1441,41 1813,36 1069,31 1232,89 1211,70 Trim. II 1471,27 1839,81 1113,14 1235,82 1249,15 - procente - 01 Produse agroalimentare şi băuturi nealcoolice Trim. I 40,8 36,9 56,1 44,4 42,7 Trim. II 41,9 38,4 53,7 47,2 43,7 02 Băuturi alcoolice, tutun Trim. I 6,6 6,4 9,7 7,1 6,0 Trim. II 7,0 7,0 9,5 9,0 6,4 03 Îmbrăcăminte şi încălţăminte Trim. I 4,7 5,6 4,2 2,7 3,9 Trim. II 6,4 7,6 5,9 4,5 5,1 04 Locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili Trim. I 18,4 18,5 10,9 16,6 20,0 Trim. II 14,3 13,7 9,0 16,8 16,1 05 Mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei Trim. I 4,1 4,3 3,6 2,8 4,2 Trim. II 4,4 4,5 3,6 2,5 4,6 06 Sănătate Trim. I 4,6 2,6 2,2 2,3 8,0 Trim. II 4,5 2,5 1,7 1,9 7,9 07 Transport Trim. I 6,0 7,6 3,4 11,4 3,6 Trim. II 5,8 6,8 7,3 5,0 4,2 08 Comunicaţii Trim. I 5,1 6,0 3,6 4,9 4,1 Trim. II 5,2 6,1 3,2 5,6 4,5 09 Recreere şi cultură Trim. I 3,5 4,1 2,2 2,8 3,3 Trim. II 4,4 5,4 2,3 3,2 3,5 10 Educaţie Trim. I 1,2 1,7 0,6 0,6 0,5 Trim. II 1,0 1,7 0,6 0,3 0,3 11 Hoteluri, cafenele şi restaurante Trim. I 1,4 1,7 1,5 1,1 1,0 Trim. II 1,4 1,7 1,2 0,9 0,9 12 Diverse produse şi servicii Trim. I 3,6 4,6 2,0 3,3 2,7 Trim. II 3,7 4,6 2,0 3,1 2,8

Page 42: veniturile si consumul pop tr II.pdf

44

TABELUL 15. NIVELUL ŞI STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE DE CONSUM, PE MEDII

gospodării din: COD COICOP •••

Total gospodării Urban Rural

- medii lunare pe o gospodărie, lei - 00 Cheltuieli totale de consum Trim. I 1441,41 1668,06 1144,88 Trim. II 1471,27 1696,42 1179,62 - procente - 01 Produse agroalimentare şi băuturi nealcoolice Trim. I 40,8 36,8 48,3 Trim. II 41,9 38,0 49,0 02 Băuturi alcoolice, tutun Trim. I 6,6 5,8 8,0 Trim. II 7,0 6,4 8,2 03 Îmbrăcăminte şi încălţăminte Trim. I 4,7 4,9 4,5 Trim. II 6,4 6,7 5,9 04 Locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili Trim. I 18,4 20,4 14,6 Trim. II 14,3 15,5 12,1 05 Mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei Trim. I 4,1 4,1 4,0 Trim. II 4,4 4,4 4,4 06 Sănătate Trim. I 4,6 4,9 4,0 Trim. II 4,5 4,9 3,8 07 Transport Trim. I 6,0 6,2 5,5 Trim. II 5,8 5,9 5,7 08 Comunicaţii Trim. I 5,1 5,6 4,0 Trim. II 5,2 5,9 3,9 09 Recreere şi cultură Trim. I 3,5 4,0 2,7 Trim. II 4,4 5,1 3,0 10 Educaţie Trim. I 1,2 1,6 0,6 Trim. II 1,0 1,4 0,3 11 Hoteluri, cafenele şi restaurante Trim. I 1,4 1,4 1,4 Trim. II 1,4 1,5 1,3 12 Diverse produse şi servicii Trim. I 3,6 4,3 2,4 Trim. II 3,7 4,3 2,4

Page 43: veniturile si consumul pop tr II.pdf

45

TABELUL 16. NIVELUL ŞI STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE DE CONSUM, PE REGIUNI

Regiuni: COD COICOP •••

Nord- Est

Sud- Est

Sud-Muntenia

Sud-Vest

Oltenia Vest Nord-

Vest Centru Bucureşti-Ilfov

- medii lunare pe o gospodărie, lei - 00 Cheltuieli totale de consum Trim I 1359,33 1384,85 1371,30 1267,32 1503,40 1448,78 1441,86 1823,95 Trim II 1382,77 1354,33 1395,52 1278,82 1594,36 1385,71 1437,20 2047,61 - procente - 01 Produse agroalimentare şi băuturi nealcoolice Trim I 42,5 40,9 41,6 44,8 41,7 40,5 40,4 35,2 Trim II 43,9 43,1 42,3 44,8 41,4 43,6 42,6 35,4 02 Băuturi alcoolice, tutun Trim I 6,4 6,6 7,3 7,9 5,7 6,6 6,2 5,8 Trim II 6,6 6,9 7,9 8,9 6,4 6,9 6,9 6,1 03 Îmbrăcăminte şi încălţăminte Trim I 5,5 4,2 4,5 5,6 4,5 5,1 5,3 3,4 Trim II 6,8 5,8 6,0 7,5 7,4 6,8 6,5 5,2 04 Locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili Trim I 16,8 17,3 17,8 16,0 21,0 16,9 20,6 21,2 Trim II 13,5 13,8 13,2 13,0 16,3 14,3 15,1 15,5 05 Mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei Trim I 3,7 4,1 4,1 3,9 4,0 4,7 3,7 4,5 Trim II 3,8 4,9 4,2 4,2 4,4 4,4 4,1 5,0 06 Sănătate Trim I 5,7 4,5 4,8 3,2 3,5 3,7 3,6 6,6 Trim II 5,4 5,0 4,8 2,4 3,2 3,4 3,9 6,2 07 Transport Trim I 4,5 9,0 5,3 4,1 5,7 7,7 5,2 6,1 Trim II 6,8 4,8 5,7 5,3 5,6 4,9 5,1 7,4 08 Comunicaţii Trim I 4,2 5,0 4,6 4,9 5,6 5,4 5,4 5,8 Trim II 4,3 5,3 4,7 4,6 5,6 5,7 5,8 6,0 09 Recreere şi cultură Trim I 3,2 3,5 3,9 3,2 3,2 3,8 3,4 4,1 Trim II 3,1 3,6 5,5 4,1 3,9 4,1 3,7 6,2 10 Educaţie Trim I 1,9 0,6 1,3 1,7 0,6 0,8 0,8 1,7 Trim II 0,9 1,4 1,1 0,4 0,2 1,0 0,9 1,8 11 Hoteluri, cafenele şi restaurante Trim I 2,1 1,1 1,2 1,2 1,5 1,3 1,6 1,0 Trim II 1,4 2,0 1,4 1,3 1,4 1,5 1,3 1,1 12 Diverse produse şi servicii Trim I 3,5 3,2 3,6 3,5 3,0 3,5 3,8 4,6 Trim II 3,5 3,4 3,2 3,5 4,2 3,4 4,1 4,1

Page 44: veniturile si consumul pop tr II.pdf

46

TABELUL 17. NIVELUL ŞI STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE DE CONSUM, ÎN TRIMESTRUL II 2009

din care, (%) pentru: Cheltuielitotale de consum

medii lunare pepersoană

- lei -

consumul alimentar

mărfuri nealimentare

plata serviciilor

TOTAL 506,13 45,3 30,1 24,6 Statutul ocupaţional al capului gospodăriei: din care: • Salariat 579,27 41,5 31,4 27,1 • Agricultor 316,69 59,1 27,3 13,6 • Şomer 373,25 50,0 23,8 26,2 • Pensionar 507,60 46,9 29,8 23,3 URBAN 599,86 40,9 30,5 28,6 RURAL 392,02 53,4 29,4 17,2 Regiuni: • NORD-EST 457,64 47,7 30,6 21,7 • SUD-EST 465,20 46,3 28,7 25,0 • SUD-MUNTENIA 473,67 45,5 31,8 22,7 • SUD-VEST OLTENIA 433,67 50,3 29,1 20,6 • VEST 560,35 44,0 30,1 25,9 • NORD-VEST 471,27 47,3 29,5 23,2 • CENTRU 496,28 45,8 27,7 26,5 • BUCUREŞTI-ILFOV 768,25 37,9 32,0 30,1

Page 45: veniturile si consumul pop tr II.pdf

47

TABELUL 18. NIVELUL ŞI STRUCTURA CHELTUIELILOR BĂNEŞTI DE CONSUM, ÎN TRIMESTRUL II 2009

din care, (%) pentru:

Cheltuielibăneşti de

consum

medii lunare pe persoană

- lei -

consumul alimentar

mărfuri nealimentare

plata serviciilor

TOTAL 442,88 37,5 34,4 28,1 Statutul ocupaţional al capului gospodăriei: din care: • Salariat 528,45 35,9 34,4 29,7 • Agricultor 227,41 43,2 37,9 18,9 • Şomer 323,66 42,3 27,5 30,2 • Pensionar 433,85 38,0 34,8 27,2 URBAN 555,15 36,2 32,9 30,9 RURAL 306,19 40,4 37,6 22,0 Regiuni: • NORD-EST 385,35 37,9 36,3 25,8 • SUD-EST 408,50 38,8 32,7 28,5 • SUD-MUNTENIA 414,19 37,7 36,3 26,0 • SUD-VEST OLTENIA 348,67 38,6 35,8 25,6 • VEST 503,01 37,6 33,6 28,8 • NORD-VEST 398,64 37,7 34,9 27,4 • CENTRU 434,70 38,1 31,7 30,2 • BUCUREŞTI-ILFOV 732,77 34,9 33,6 31,5

Page 46: veniturile si consumul pop tr II.pdf

48

TABELUL 19. CUMPĂRAREA DE PRODUSE AGROALIMENTARE ŞI BĂUTURI ALCOOLICE, PE MEDII, ÎN TRIMESTRUL II 2009

- medii lunare pe o persoană - Total gospodării Urban Rural

U. M. Cantitate Valoare

- lei - Cantitate Valoare - lei - Cantitate Valoare

- lei - Total cumpărări 174,30 209,11 131,90 din care, pentru: Cereale şi produse din cereale, total kg. 10,513 34,35 0 34,74 11,030 33,89 din care: - pâine şi produse de franzelărie kg. 7,961 25,40 7,764 25,41 8,202 25,38 - mălai kg. 0,325 0,71 0,304 0,73 0,351 0,69 - făină kg. 0,641 1,23 0,587 1,19 0,706 1,28 - orez kg. 0,397 2,36 0,380 2,25 0,418 2,48 Carne şi preparate din carne kg. 3,272 43,41 3,927 53,81 2,475 30,74 Lapte, total l. 4,194 12,18 5,054 16,19 3,148 7,30 Brânzeturi şi smântână kg. 0,938 11,86 1,155 15,31 0,674 7,67 Ouă buc. 6,491 2,81 9,955 4,31 2,273 0,99 Grăsimi, total kg. 1,064 6,91 1,118 7,52 0,998 6,16 din care: - ulei de porumb, floarea-soarelui, soia kg. 0,893 4,89 0,922 4,91 0,857 4,87 Fructe, total kg. 2,462 10,42 3,208 13,79 1,553 6,33 Cartofi kg. 2,354 3,55 2,700 4,24 1,932 2,72 Legume şi conserve din legume în echivalent legume proaspete, total kg. 4,142 13,81 5,222 18,29 2,826 8,37 Zahăr kg. 0,797 2,74 0,785 2,68 0,811 2,82 Dulceaţă, gem, compot kg. 0,021 0,17 0,027 0,22 0,013 0,11 Ciocolată, bomboane, rahat şi alte produse zaharoase kg. 0,205 3,15 0,227 3,85 0,178 2,30 Apă minerală şi alte băuturi nealcoolice l. 4,614 6,63 6,148 8,48 2,747 4,38 Băuturi alcoolice, total l. 1,563 6,39 1,601 6,97 1,517 5,69

Page 47: veniturile si consumul pop tr II.pdf

49

TABELUL 20. CUMPĂRAREA DE PRODUSE AGROALIMENTARE ŞI BĂUTURI ALCOOLICE, PE CATEGORII DE GOSPODĂRII, ÎN TRIMESTRUL II 2009

- medii lunare pe o persoană - Salariaţi Agricultori Şomeri Pensionari

U. M. Canti-

tate Valoare

- lei - Canti-

tate Valoare

- lei - Canti-

tate Valoare

- lei - Canti-

tate Valoare

- lei - Total cumpărări 197,02 104,59 143,12 176,39 din care, pentru: Cereale şi produse din cereale, total kg. 9,965 34,59 9,726 28,37 11,004 34,62 11,469 36,16 din care: - pâine şi produse de franzelărie kg. 7,827 25,47 6,791 21,07 8,526 26,00 8,428 26,58 - mălai kg. 0,247 0,58 0,372 0,66 0,335 0,96 0,402 0,85 - făină kg. 0,520 1,07 0,874 1,41 0,744 1,50 0,758 1,43 - orez kg. 0,354 2,11 0,386 2,26 0,362 2,08 0,464 2,76 Carne şi preparate din carne kg. 3,713 51,11 1,989 22,94 2,711 34,27 3,272 42,70 Lapte, total l. 4,553 14,53 1,936 4,60 3,255 8,90 4,535 12,18 Brânzeturi şi smântână kg. 1,004 13,48 0,518 5,65 0,696 8,53 1,049 12,70 Ouă buc. 7,937 3,46 1,733 0,73 6,648 2,83 6,380 2,76 Grăsimi, total kg. 1,058 7,14 0,864 5,08 1,001 6,24 1,165 7,46 din care: - ulei de porumb, floarea-soarelui, soia kg. 0,876 4,77 0,752 4,16 0,815 4,33 0,984 5,41 Fructe, total kg. 2,938 12,89 1,046 4,22 1,784 6,96 2,475 10,12 Cartofi kg. 2,340 3,69 2,161 2,91 2,369 3,46 2,473 3,67 Legume şi conserve din legume în echivalent legume proaspete, total kg. 4,587 16,24 2,466 6,58 3,484 10,84 4,358 14,13 Zahăr kg. 0,745 2,56 0,659 2,28 0,798 2,69 0,925 3,20 Dulceaţă, gem, compot kg. 0,023 0,19 0,008 0,06 0,010 0,08 0,021 0,16 Ciocolată, bomboane, rahat şi alte produse zaharoase kg. 0,229 3,87 0,149 1,73 0,110 1,77 0,202 2,84 Apă minerală şi alte băuturi nealcoolice l. 5,817 8,36 1,932 3,16 2,619 3,83 4,352 6,01 Băuturi alcoolice, total l. 1,717 7,26 1,598 5,76 1,250 5,50 1,451 5,87

Page 48: veniturile si consumul pop tr II.pdf

50

TABELUL 21. CUMPĂRAREA DE PRODUSE AGROALIMENTARE ŞI BĂUTURI ALCOOLICE, PE REGIUNI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

Regiuni: Nord - Est Sud - Est Sud - Muntenia Sud - Vest Oltenia

U. M. Canti-

tate Valoare

- lei -Canti-

tateValoare

- lei -Canti-

tateValoare

- lei - Canti-

tateValoare

- lei - Total cumpărări 154,90 167,37 164,99 140,31 din care, pentru: Cereale şi produse din cereale, total kg. 9,640 30,19 10,769 36,00 10,881 36,18 10,116 31,82 din care: - pâine şi produse de franzelărie kg. 6,571 21,07 8,198 26,88 8,888 28,18 7,876 24,70 - mălai kg. 0,509 0,88 0,372 0,80 0,292 0,70 0,212 0,51 - făină kg. 0,758 1,33 0,483 0,97 0,356 0,73 0,708 1,11 - orez kg. 0,461 2,71 0,420 2,57 0,433 2,69 0,300 1,75 Carne şi preparate din carne kg. 3,067 38,36 3,006 38,48 3,175 40,10 2,878 35,16 Lapte, total l. 4,259 9,87 3,603 10,66 3,449 10,27 2,542 7,09 Brânzeturi şi smântână kg. 1,011 11,34 0,935 11,91 0,888 10,59 0,819 8,39 Ouă buc. 4,893 2,15 6,354 2,72 4,936 2,19 4,473 1,91 Grăsimi, total kg. 1,055 6,40 1,065 6,46 1,013 6,28 0,820 5,31 din care: - ulei de porumb, floarea-soarelui, soia kg. 0,932 4,98 0,964 5,24 0,888 4,89 0,719 4,10 Fructe, total kg. 2,360 9,86 2,372 10,09 2,101 9,12 1,749 6,43 Cartofi kg. 2,196 3,14 3,155 4,60 2,762 4,19 2,250 3,28 Legume şi conserve din legume în echivalent legume proaspete, total kg. 3,900 11,97 4,368 13,79 4,254 13,00 3,382 9,88 Zahăr kg. 0,849 2,91 0,716 2,49 0,832 2,92 0,632 2,16 Dulceaţă, gem, compot kg. 0,020 0,17 0,015 0,13 0,024 0,20 0,007 0,05 Ciocolată, bomboane, rahat şi alte produse zaharoase kg. 0,196 2,62 0,181 2,64 0,206 3,04 0,237 3,23 Apă minerală şi alte băuturi nealcoolice l. 3,507 5,13 3,691 5,68 3,802 5,73 3,882 6,28 Băuturi alcoolice, total l. 1,611 6,61 1,537 5,62 1,598 6,06 1,834 5,74

Page 49: veniturile si consumul pop tr II.pdf

51

- medii lunare pe o persoană -

Vest Nord – Vest Centru Bucureşti - Ilfov

Canti-tate

Valoare - lei -

Canti-tate

Valoare - lei -

Canti-tate

Valoare- lei -

Canti-tate

Valoare- lei -

U. M.

196,94 156,66 173,98 266,34 Total cumpărări din care, pentru: Cereale şi produse

12,235 38,68 11,111 33,65 10,387 34,40 9,434 36,18 kg. din cereale, total din care: - pâine şi produse

9,482 29,34 8,023 24,44 8,304 26,18 6,930 24,23 kg. de franzelărie

0,232 0,60 0,275 0,62 0,240 0,56 0,361 0,91 kg. - mălai

0,887 1,71 0,968 1,92 0,530 1,08 0,514 1,17 kg. - făină

0,369 2,08 0,435 2,48 0,286 1,68 0,413 2,49 kg. - orez Carne şi preparate

3,815 52,51 2,959 38,48 3,098 44,43 4,617 68,37 kg. din carne

5,195 15,59 4,777 12,54 4,027 11,17 6,239 23,80 l. Lapte, total Brânzeturi şi

0,846 11,72 0,845 9,78 0,786 11,81 1,382 20,82 kg. smântână

8,584 3,68 6,554 2,80 7,210 2,95 10,998 5,01 buc. Ouă

1,296 8,50 1,148 7,29 1,019 7,09 1,150 8,81 kg. Grăsimi, total din care: - ulei de porumb,

1,038 5,60 0,912 4,90 0,763 4,28 0,919 5,19 kg. floarea-soarelui, soia

2,439 10,04 2,112 8,26 2,549 10,27 4,354 20,95 kg. Fructe, total

2,476 3,79 1,497 2,22 1,481 2,21 3,033 5,20 kg. Cartofi Legume şi conserve din legume în echivalent legume

3,828 14,03 3,403 11,63 3,708 13,46 6,528 25,02 kg. proaspete, total

0,926 3,17 0,843 2,84 0,796 2,67 0,762 2,72 kg. Zahăr Dulceaţă, gem,

0,014 0,12 0,033 0,21 0,027 0,22 0,027 0,23 kg. compot Ciocolată, bomboane, rahat şi alte produse

0,275 4,72 0,151 2,49 0,210 3,39 0,217 3,94 kg. zaharoase Apă minerală şi alte

5,727 8,09 4,045 5,93 5,124 6,59 8,748 11,65 l. băuturi nealcoolice

1,268 5,55 1,073 5,18 1,732 7,15 1,846 9,51 l. Băuturi alcoolice, total

Page 50: veniturile si consumul pop tr II.pdf

52

TABELUL 22. CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE ŞI BĂUTURI ALCOOLICE, PE CATEGORII DE GOSPODĂRII

- cantitǎţi medii lunare pe o persoană - din care, gospodării de: U. M. Total

gospodării Salariaţi Agricultori Şomeri Pensionari

Pâine şi produse de franzelărie kg. Trim. I 8,823 8,653 8,442 8,298 9,156 Trim. II 8,855 8,510 8,628 9,368 9,280

Mălai kg. Trim. I 1,017 0,657 2,017 0,748 1,197 Trim. II 0,963 0,604 1,889 0,522 1,136

Făină kg. Trim. I 0,784 0,687 0,983 0,713 0,862 Trim. II 0,865 0,748 0,973 0,900 0,989

Orez kg. Trim. I 0,426 0,390 0,418 0,385 0,472 Trim. II 0,432 0,395 0,424 0,411 0,480 Carne şi preparate din carne kg. Trim. I 4,009 4,182 3,374 3,741 4,053 Trim. II 4,306 4,553 3,582 3,870 4,359

Lapte, total l. Trim. I 6,089 5,659 6,919 4,969 6,511 Trim. II 6,302 5,879 6,896 4,494 6,859

Brânzeturi şi smântână kg. Trim. I 1,237 1,210 1,191 1,063 1,334 Trim. II 1,367 1,333 1,358 1,046 1,470

Ouă buc. Trim. I 12,042 11,456 11,556 10,978 13,143 Trim. II 15,089 14,333 14,643 12,510 16,564

Grăsimi, total kg. Trim. I 1,225 1,163 1,144 1,190 1,328 Trim. II 1,232 1,192 1,144 1,217 1,330 din care: - ulei de porumb, floarea-soarelui, soia kg. Trim. I 0,878 0,851 0,727 0,865 0,951 Trim. II 0,925 0,908 0,827 0,919 0,985

Fructe, total kg. Trim. I 3,495 3,900 2,109 2,765 3,561 Trim. II 3,100 3,564 1,718 2,245 3,116

Cartofi kg. Trim. I 3,776 3,536 3,942 3,756 4,000 Trim. II 3,394 3,249 3,336 3,465 3,569 Legume şi conserve din legume în echivalent legume proaspete, total kg. Trim. I 6,250 6,044 5,753 5,126 6,913 Trim. II 7,135 7,125 6,032 6,030 7,773

Zahăr kg. Trim. I 0,723 0,699 0,626 0,716 0,783 Trim. II 0,774 0,760 0,648 0,722 0,840

Dulceaţă, gem, compot kg. Trim. I 0,392 0,384 0,443 0,321 0,413 Trim. II 0,216 0,221 0,164 0,177 0,232

Ciocolată, bomboane, rahat şi alte produse zaharoase kg. Trim. I 0,234 0,265 0,199 0,168 0,217 Trim. II 0,243 0,268 0,187 0,172 0,230

Apă minerală şi alte băuturi nealcoolice l. Trim. I 4,418 5,762 1,852 3,393 3,778 Trim. II 5,155 6,502 2,181 3,228 4,773

Băuturi alcoolice, total l. Trim. I 2,237 1,958 3,204 1,538 2,462 Trim. II 2,547 2,472 3,252 1,812 2,580

Page 51: veniturile si consumul pop tr II.pdf

53

TABELUL 23. CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE ŞI BĂUTURI ALCOOLICE, PE MEDII

- cantităţi medii lunare pe o persoană - gospodării din:

U. M. Total gospodării Urban Rural

Pâine şi produse de franzelărie kg. Trim. I 8,823 8,476 9,246 Trim. II 8,855 8,360 9,458

Mălai kg. Trim. I 1,017 0,622 1,498 Trim. II 0,963 0,587 1,421

Făină kg. Trim. I 0,784 0,683 0,909 Trim. II 0,865 0,762 0,990

Orez kg. Trim. I 0,426 0,418 0,435 Trim. II 0,432 0,416 0,451

Carne şi preparate din carne kg. Trim. I 4,009 4,361 3,579 Trim. II 4,306 4,637 3,904

Lapte, total l. Trim. I 6,089 5,785 6,459 Trim. II 6,302 5,948 6,732

Brânzeturi şi smântână kg. Trim. I 1,237 1,292 1,169 Trim. II 1,367 1,428 1,292

Ouă buc. Trim. I 12,042 12,016 12,073 Trim. II 15,089 14,240 16,120

Grăsimi, total kg. Trim. I 1,225 1,220 1,231 Trim. II 1,232 1,226 1,239 din care: - ulei de porumb, floarea-soarelui, soia kg. Trim. I 0,878 0,925 0,821 Trim. II 0,925 0,949 0,894

Fructe, total kg. Trim. I 3,495 4,151 2,693 Trim. II 3,100 3,783 2,269

Cartofi kg. Trim. I 3,776 3,722 3,841 Trim. II 3,394 3,352 3,444

Legume şi conserve

din legume în

echivalent legume proaspete, total kg. Trim. I 6,250 6,391 6,078 Trim. II 7,135 7,507 6,682

Zahăr kg. Trim. I 0,723 0,742 0,700 Trim. II 0,774 0,784 0,762

Dulceaţă, gem, compot kg. Trim. I 0,392 0,353 0,439 Trim. II 0,216 0,196 0,242

Ciocolată, bomboane, rahat şi alte produse zaharoase kg. Trim. I 0,234 0,262 0,200 Trim. II 0,243 0,269 0,211

Apă minerală şi alte băuturi nealcoolice l. Trim. I 4,418 5,868 2,647 Trim. II 5,155 6,901 3,033

Băuturi alcoolice, total l. Trim. I 2,237 1,757 2,824 Trim. II 2,547 2,249 2,910

Page 52: veniturile si consumul pop tr II.pdf

54

TABELUL 24. CONSUMUL MEDIU DE PRODUSE AGROALIMENTARE ŞI BĂUTURI ALCOOLICE, PE REGIUNI

- cantităţi medii lunare pe o persoană - Regiuni:

U. M.

Nord- Est

Sud- Est

Sud- Muntenia

Sud- Vest

Oltenia Vest Nord-

Vest Centru Bucureşti-Ilfov

Pâine şi produse de franzelărie kg. Trim. I 7,525 8,543 9,515 11,243 9,716 8,770 8,797 7,123 Trim. II 7,302 8,627 9,724 11,156 9,864 8,896 8,791 7,221

Mălai kg. Trim. I 2,353 1,421 0,864 0,676 0,432 0,578 0,583 0,484 Trim. II 2,232 1,345 0,814 0,716 0,334 0,503 0,545 0,470

Făină kg. Trim. I 1,057 0,685 0,665 0,554 0,944 1,164 0,619 0,473 Trim. II 1,097 0,814 0,678 0,625 1,128 1,220 0,739 0,566

Orez kg. Trim. I 0,500 0,444 0,447 0,354 0,356 0,494 0,312 0,434 Trim. II 0,512 0,455 0,455 0,349 0,369 0,499 0,308 0,437

Carne şi preparate din carne kg. Trim. I 3,882 3,881 3,898 3,941 4,506 3,852 3,937 4,442 Trim. II 4,142 4,038 4,142 4,274 4,804 4,224 4,140 5,031

Lapte, total l. Trim. I 7,234 5,532 5,172 4,391 6,624 7,635 5,744 6,058 Trim. II 7,526 5,177 5,461 4,521 6,627 8,092 5,938 6,773

Brânzeturi şi smântână kg. Trim. I 1,523 1,196 1,242 1,148 1,063 1,241 0,982 1,347 Trim. II 1,757 1,335 1,351 1,234 1,128 1,319 1,023 1,584

Ouă buc. Trim. I 12,353 11,391 12,429 11,896 12,545 12,769 12,328 10,311 Trim. II 17,273 14,586 15,274 15,443 15,353 15,261 13,930 12,461

Grăsimi, total kg. Trim. I 1,188 1,142 1,174 1,168 1,434 1,449 1,206 1,087 Trim. II 1,188 1,152 1,140 1,176 1,449 1,482 1,194 1,158 din care: - ulei de porumb, floarea-soarelui, soia kg. Trim. I 0,934 0,914 0,867 0,738 0,961 0,978 0,769 0,834 Trim. II 0,986 0,960 0,916 0,776 1,038 1,016 0,788 0,892

Fructe, total kg. Trim. I 3,578 3,527 3,022 2,998 3,444 3,559 3,492 4,477 Trim. II 3,178 2,966 2,565 2,433 2,960 3,051 3,015 4,863

Cartofi kg. Trim. I 4,496 3,625 3,506 2,801 4,878 3,790 3,484 3,561 Trim. II 3,894 3,377 3,242 2,642 4,020 3,516 3,014 3,336

Legume şi conserve din legume în echivalent legume proaspete, total kg. Trim. I 6,021 6,251 6,323 6,970 6,651 6,307 5,717 5,973 Trim. II 6,658 6,852 7,090 8,252 7,271 7,289 6,427 7,694

Zahăr kg. Trim. I 0,710 0,685 0,724 0,614 0,852 0,856 0,711 0,643 Trim. II 0,759 0,718 0,775 0,659 0,898 0,914 0,766 0,721

Dulceaţă, gem, compot kg. Trim. I 0,320 0,407 0,342 0,515 0,431 0,546 0,446 0,153 Trim. II 0,178 0,160 0,172 0,296 0,252 0,350 0,246 0,110

Ciocolată, bomboane, rahat şi alte produse zaharoase kg. Trim. I 0,235 0,217 0,253 0,189 0,336 0,187 0,248 0,222 Trim. II 0,241 0,224 0,230 0,276 0,317 0,188 0,235 0,264

Apă minerală şi alte băuturi nealcoolice l. Trim. I 3,299 3,596 3,959 3,649 4,729 4,244 5,176 7,724 Trim. II 4,038 4,035 4,205 4,451 6,165 4,724 5,542 9,639

Băuturi alcoolice, total l. Trim. I 2,682 2,364 2,229 4,007 1,276 1,672 1,980 1,408 Trim. II 2,958 2,671 2,472 4,204 1,604 1,847 2,226 2,173

Page 53: veniturile si consumul pop tr II.pdf

55

TABELUL 25. CONSUMUL ALIMENTAR EXPRIMAT ÎN CALORII ŞI FACTORI NUTRITIVI, PE CATEGORII DE GOSPODĂRII, ÎN TRIMESTRUL II 2009

- medii zilnice pe o persoană - din care, gospodării de: U. M. Total

gospodării Salariaţi Agricultori Şomeri Pensionari

Calorii nr. 2481 2409 2428 2265 2630 • de origine vegetală nr. 1846 1776 1819 1739 1959 • de origine animală nr. 635 633 609 526 671 Protide gr. 83,7 81,5 82,3 75,3 88,5 • de origine vegetală gr. 42,2 39,5 44,1 40,8 45,2 • de origine animală gr. 41,5 42,0 38,2 34,5 43,3 Lipide gr. 86,4 86,0 79,6 78,0 91,2 • de origine vegetală gr. 42,6 42,5 37,3 41,0 45,0 • de origine animală gr. 43,8 43,5 42,3 37,0 46,2 Glucide gr. 311,1 297,0 311,7 290,3 330,9

TABELUL 26. CONSUMUL ALIMENTAR EXPRIMAT ÎN CALORII ŞI FACTORI NUTRITIVI, PE MEDII, ÎN TRIMESTRUL II 2009

- medii zilnice pe o persoană - gospodării din:

U. M.

Total gospodării Urban Rural

Calorii nr. 2481 2428 2546 • de origine vegetală nr. 1846 1790 1914 • de origine animală nr. 635 638 632 Protide gr. 83,7 82,5 85,2 • de origine vegetală gr. 42,2 39,5 45,5 • de origine animală gr. 41,5 43,0 39,7 Lipide gr. 86,4 87,5 85,0 • de origine vegetală gr. 42,6 44,0 40,9 • de origine animală gr. 43,8 43,5 44,1 Glucide gr. 311,1 298,5 326,4

TABELUL 27. CONSUMUL ALIMENTAR EXPRIMAT ÎN CALORII ŞI FACTORI NUTRITIVI, PE REGIUNI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

- medii zilnice pe o persoană - Regiuni:

U. M. Nord-Est

Sud- Est

Sud- Muntenia

Sud- Vest

Oltenia Vest Nord-

Vest Centru Bucureşti- Ilfov

Calorii nr. 2598 2412 2402 2507 2630 2609 2301 2395 • de origine vegetală nr. 1940 1848 1810 1885 1951 1908 1691 1718 • de origine animală nr. 658 564 592 622 679 701 610 677 Protide gr. 87,9 82,5 82,8 85,0 86,3 83,8 76,3 84,3 • de origine vegetală gr. 44,0 42,7 41,8 46,0 44,0 43,1 38,8 36,4 • de origine animală gr. 43,9 39,8 41,0 39,0 42,3 40,7 37,5 47,9 Lipide gr. 89,1 80,8 80,7 80,7 96,3 95,8 82,0 88,5 • de origine vegetală gr. 45,1 42,8 40,3 35,6 48,7 46,2 38,9 43,5 • de origine animală gr. 44,0 38,0 40,4 45,1 47,6 49,6 43,1 45,0 Glucide gr. 327,7 308,3 305,6 320,2 327,5 322,9 287,0 286,1

Page 54: veniturile si consumul pop tr II.pdf

56

TABELUL 28. CHELTUIELI PENTRU CUMPĂRAREA DE MĂRFURI NEALIMENTARE, PE CATEGORII DE GOSPODĂRII, ÎN TRIMESTRUL II 2009

- medii lunare pe o gospodărie, lei - din care, gospodării de:

Total

gospodării Salariaţi Agricultori Şomeri Pensionari Total cheltuieli 442,71 577,12 302,45 294,25 371,17 din care, pentru: Îmbrăcăminte 55,35 85,57 36,07 36,49 35,00 Încălţăminte 38,70 54,33 29,84 18,63 28,46 Combustibili lichizi 14,76 10,02 22,15 11,99 17,21 din care: - gaz lichefiat (aragaz) 14,75 10,02 22,12 11,99 17,21 Combustibili solizi (lemne şi cărbuni) 14,78 5,49 10,14 0,47 26,16 Mobilă şi articole de mobilier 7,04 9,97 4,87 - 5,93 Aparate de uz casnic 8,30 9,88 4,27 1,21 7,78 Produse pentru întreţinerea curentă a locuinţei 30,39 40,48 17,66 25,79 24,62 din care: - detergenţi 22,60 29,58 14,70 20,29 18,37 Produse medicale, aparate şi medicamente 53,90 31,47 16,73 21,75 85,38 din care: - medicamente de uz uman 53,10 30,14 16,68 21,69 84,73 Carburanţi şi lubrifianţi 49,42 80,15 25,05 36,33 27,33 din care: - benzină 43,39 73,54 15,04 33,33 23,07 Aparate telefonice, echipamente audio-video, fotografice şi de procesare a informaţiilor, accesorii 8,43 16,16 2,76 2,25 4,19 Alte articole şi bunuri de folosinţă îndelungată pentru recreere şi cultură 23,15 41,62 4,24 12,02 12,72 din care: - cărţi, ziare şi papetărie 11,83 18,46 2,92 8,02 8,26 Articole şi produse pentru îngrijire personală, total 33,36 52,29 14,41 23,58 21,47 - săpun de toaletă 3,17 3,88 2,26 2,41 2,79 - articole de parfumerie şi cosmetică 18,00 29,29 6,53 11,70 11,18 - alte articole pentru îngrijire personală 12,19 19,12 5,62 9,47 7,50 Ţigări, tutun, articole şi accesorii pentru fumat 66,87 91,30 53,26 82,89 46,04

Page 55: veniturile si consumul pop tr II.pdf

57

TABELUL 29. CHELTUIELI PENTRU CUMPĂRAREA DE MĂRFURI NEALIMENTARE, PE MEDII, ÎN TRIMESTRUL II 2009

- medii lunare pe o gospodărie, lei - gospodării din:

Total gospodării

Urban Rural Total cheltuieli 442,71 517,11 346,32 din care, pentru: Îmbrăcăminte 55,35 67,91 39,08 Încălţăminte 38,70 45,35 30,10 Combustibili lichizi 14,76 7,21 24,54 din care: - gaz lichefiat (aragaz) 14,75 7,21 24,53 Combustibili solizi (lemne şi cărbuni) 14,78 7,59 24,09 Mobilă şi articole de mobilier 7,04 6,55 7,67 Aparate de uz casnic 8,30 9,70 6,48 Produse pentru întreţinerea curentă a locuinţei 30,39 37,11 21,69 din care: - detergenţi 22,60 26,65 17,35 Produse medicale, aparate şi medicamente 53,90 65,96 38,27 din care: - medicamente de uz uman 53,10 64,74 38,02 Carburanţi şi lubrifianţi 49,42 64,63 29,71 din care: - benzină 43,39 59,54 22,46 Aparate telefonice, echipamente audio-video, fotografice şi de procesare a informaţiilor, accesorii 8,43 10,62 5,58 Alte articole şi bunuri de folosinţă îndelungată pentru recreere şi cultură 23,15 33,76 9,41 din care: - cărţi, ziare şi papetărie 11,83 16,70 5,53 Articole şi produse pentru îngrijire personală, total 33,36 45,39 17,78 - săpun de toaletă 3,17 3,71 2,47 - articole de parfumerie şi cosmetică 18,00 25,63 8,12 - alte articole pentru îngrijire personală 12,19 16,05 7,19 Ţigări, tutun, articole şi accesorii pentru fumat 66,87 78,70 51,55

Page 56: veniturile si consumul pop tr II.pdf

58

TABELUL 30. CHELTUIELI PENTRU CUMPĂRAREA DE MĂRFURI NEALIMENTARE, PE REGIUNI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

Regiuni:

Nord- Est

Sud- Est

Sud- Muntenia

Sud- Vest

Oltenia Total cheltuieli 422,80 388,71 443,39 368,32 din care, pentru: Îmbrăcăminte 54,89 48,67 51,17 59,97 Încălţăminte 38,88 30,31 32,07 35,82 Combustibili lichizi 12,92 23,19 21,31 20,62 din care: - gaz lichefiat (aragaz) 12,91 23,19 21,31 20,62 Combustibili solizi (lemne şi cărbuni) 21,41 8,42 20,11 10,78 Mobilă şi articole de mobilier 2,78 16,42 7,80 6,04 Aparate de uz casnic 3,07 5,88 10,42 7,84 Produse pentru întreţinerea curentă a locuinţei 27,65 28,52 27,03 20,91 din care: - detergenţi 19,80 20,81 20,61 16,41 Produse medicale, aparate şi medicamente 64,15 52,03 49,33 26,24 din care: - medicamente de uz uman 63,49 49,98 48,77 26,20 Carburanţi şi lubrifianţi 40,64 36,13 46,72 36,66 din care: - benzină 38,20 33,95 38,95 31,28 Aparate telefonice, echipamente audio-video, fotografice şi de procesare a informaţiilor, accesorii 6,88 5,46 3,10 4,71 Alte articole şi bunuri de folosinţă îndelungată pentru recreere şi cultură 13,55 13,88 43,88 13,64 din care: - cărţi, ziare şi papetărie 8,57 8,87 10,77 9,36 Articole şi produse pentru îngrijire personală, total 29,50 30,00 27,18 23,13 - săpun de toaletă 2,75 2,84 2,86 2,60 - articole de parfumerie şi cosmetică 14,39 14,31 12,47 14,43 - alte articole pentru îngrijire personală 12,36 12,85 11,85 6,10 Ţigări, tutun, articole şi accesorii pentru fumat 49,87 60,57 77,00 54,87

Page 57: veniturile si consumul pop tr II.pdf

59

- medii lunare pe o gospodărie, lei -

Vest Nord- Vest Centru Bucureşti-

Ilfov

480,30 408,72 398,61 655,81 Total cheltuieli

din care, pentru:

67,35 54,16 45,96 66,55 Îmbrăcăminte

51,00 39,60 46,84 40,34 Încălţăminte

10,67 16,25 4,93 5,42 Combustibili lichizi din care:

10,67 16,22 4,92 5,42 - gaz lichefiat (aragaz) Combustibili solizi

10,83 27,82 12,50 0,05 (lemne şi cărbuni)

9,07 7,44 2,53 4,93 Mobilă şi articole de mobilier

7,12 5,32 8,41 20,52 Aparate de uz casnic Produse pentru întreţinerea

29,57 31,58 32,93 46,55 curentă a locuinţei din care:

24,16 24,07 24,87 31,93 - detergenţi Produse medicale, aparate

44,77 38,61 46,28 104,76 şi medicamente din care:

44,11 38,13 45,97 103,23 - medicamente de uz uman

63,27 43,95 46,64 90,96 Carburanţi şi lubrifianţi din care:

55,01 34,84 38,22 84,58 - benzină Aparate telefonice, echipamente audio-video, fotografice şi de

11,08 11,38 3,49 24,47 procesare a informaţiilor, accesorii Alte articole şi bunuri de folosinţă

21,37 18,64 18,22 40,71 îndelungată pentru recreere şi cultură din care:

13,26 11,16 11,20 24,07 - cărţi, ziare şi papetărie Articole şi produse pentru

37,19 28,44 36,68 59,55 îngrijire personală, total

2,87 3,06 3,47 5,15 - săpun de toaletă - articole de parfumerie

24,34 15,42 20,03 33,91 şi cosmetică - alte articole pentru

9,98 9,96 13,18 20,49 îngrijire personală Ţigări, tutun, articole şi accesorii

78,97 58,77 66,77 96,10 pentru fumat

Page 58: veniturile si consumul pop tr II.pdf

60

TABELUL 31. CHELTUIELI PENTRU PLATA SERVICIILOR, PE CATEGORII DE GOSPODĂRII, ÎN TRIMESTRUL II 2009

- medii lunare pe o gospodărie, lei - din care, gospodării de:

Total gospodării

Salariaţi Agricultori Şomeri Pensionari

Total cheltuieli 362,03 498,05 151,30 323,97 290,97 din care, pentru: Energie electrică 65,92 77,21 52,07 63,03 59,62 Energie termică 12,30 17,16 - 21,27 10,10 Gaze naturale 36,08 49,49 3,44 35,76 32,55 Apă, canal, salubritate şi servicii comunale 38,50 56,68 5,01 50,66 29,92 Alte servicii pentru întreţinerea locuinţei 11,63 5,60 1,61 9,03 19,43 Servicii de sănătate 12,39 15,32 2,66 2,02 13,36 Servicii de transport 26,36 34,51 12,60 21,91 21,04 Servicii de telefonie 75,72 110,51 34,80 68,60 54,97 Abonamente radio – TV 22,28 25,36 15,95 22,02 20,94 Educaţie 14,22 30,01 6,34 3,78 3,04

Page 59: veniturile si consumul pop tr II.pdf

61

TABELUL 32. CHELTUIELI PENTRU PLATA SERVICIILOR, PE MEDII, ÎN TRIMESTRUL II 2009

- medii lunare pe o gospodărie, lei - gospodării din:

Total gospodării Urban Rural

Total cheltuieli 362,03 485,32 202,35 din care, pentru: Energie electrică 65,92 71,51 58,68 Energie termică 12,30 21,59 0,27 Gaze naturale 36,08 55,84 10,48 Apă, canal, salubritate şi servicii comunale 38,50 62,29 7,69 Alte servicii pentru întreţinerea locuinţei 11,63 14,73 7,62 Servicii de sănătate 12,39 17,39 5,91 Servicii de transport 26,36 29,14 22,77 Servicii de telefonie 75,72 98,81 45,80 Abonamente radio – TV 22,28 25,37 18,29 Educaţie 14,22 22,36 3,68

Page 60: veniturile si consumul pop tr II.pdf

62

TABELUL 33. CHELTUIELI PENTRU PLATA SERVICIILOR, PE REGIUNI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

- medii lunare pe o gospodărie, lei - Regiuni:

Nord- Est

Sud- Est

Sud- Muntenia

Sud- Vest

Oltenia Vest Nord-

Vest Centru Bucureşti- Ilfov

Total cheltuieli 300,54 338,86 316,88 263,23 412,96 321,38 380,49 615,94 din care, pentru: Energie electrică 60,53 67,74 62,72 62,65 82,69 58,39 60,19 79,84 Energie termică 7,00 11,56 6,43 13,35 18,24 4,60 4,07 40,18 Gaze naturale 27,95 15,38 27,31 20,43 54,11 35,85 64,39 54,46 Apă, canal, salubritate şi servicii comunale 24,37 42,29 28,03 22,35 42,41 32,71 32,83 93,06 Alte servicii pentru întreţinerea locuinţei 10,89 3,36 4,42 2,28 13,51 14,77 23,36 23,42 Servicii de sănătate 11,13 15,15 18,29 3,93 6,78 8,31 9,98 22,49 Servicii de transport 28,37 25,74 29,72 12,62 19,48 19,35 24,74 47,31 Servicii de telefonie 57,79 71,69 63,90 58,48 87,66 75,75 83,27 121,02 Abonamente radio – TV 20,93 24,09 22,21 21,92 20,14 21,04 24,10 23,84 Educaţie 12,31 18,03 14,34 4,24 3,04 13,70 11,90 33,64

Page 61: veniturile si consumul pop tr II.pdf

63

GLOSAR

Gospodăria - un grup de două sau mai

multe persoane, cu sau fără copii, care, în

mod obişnuit, locuiesc împreună, au în

general legături de rudenie şi se

gospodăresc (fac menajul) în comun,

participând integral sau parţial la bugetul de

venituri şi cheltuieli al gospodăriei. După

caz, membrii gospodăriei lucrează

împreună terenul sau cresc animale,

consumă şi valorifică în comun produsele

obţinute. Gospodăria poate fi compusă şi

dintr-un grup de două sau mai multe

persoane, cu sau fără copii, între care nu

există legături de rudenie, dar care declară

că, prin înţelegere, locuiesc împreună şi au

buget comun. Persoanele care nu aparţin

de altă gospodărie şi care locuiesc şi se

gospodăresc singure se consideră

gospodării formate dintr-o singură

persoană.

Capul gospodăriei - persoana adultă

declarată şi recunoscută ca atare de către

ceilalţi membri ai gospodăriei, de regulă

soţul. Decizia aparţine în exclusivitate

membrilor gospodăriei şi are în vedere

unele caracteristici personale, cum ar fi:

autoritatea, vârsta, ocupaţia, venitul,

calitatea de proprietar al gospodăriei etc..

Se consideră membri ai gospodăriei: -persoanele prezente, cele temporar

absente sau plecate pentru o perioadă mai

îndelungată din gospodărie, dar mai mică

de 6 luni (la studii în alte localităţi, în

vacanţă, la rude, la case de odihnă,

internate în spitale sau în sanatorii);

-copiii aflaţi în grija unor persoane din

afara gospodăriei, la creşe sau grădiniţe, în

tabere etc.;

-persoanele plecate la lucru (în ţară

sau străinătate), dacă nu au format o altă

gospodărie sau nu şi-au stabilit domiciliul în

altă localitate;

-persoanele instituţionalizate (cămine

de bătrâni, cămine-spital pentru persoane

cu handicap, case de copii, mănăstire etc.)

care fac parte din gospodărie, sunt absente

în luna de referinţă, dar nu lipsesc din

gospodărie de mai mult de 6 luni;

-persoanele private de libertate (în

detenţie sau arestate) care fac parte din

gospodărie, sunt absente în luna de

referinţă, dar nu lipsesc din gospodărie de

mai mult de 6 luni;

-copiii aflaţi în plasament familial sau

în încredinţare pentru o perioadă mai mare

de 6 luni;

-bătrânii şi alte persoane aflate în

întreţinerea gospodăriei; -persoanele angajate pentru

efectuarea de servicii în gospodărie care

participă la cheltuielile gospodăriei şi

locuiesc împreună cu membrii gospodăriei

pentru o perioadă de cel puţin 6 luni sau nu

au domiciliul în altă parte;

-persoanele aflate în gazdă sau cu

chirie care participă la cheltuielile

gospodăriei şi locuiesc împreună cu

membrii gospodăriei pentru o perioadă de

cel puţin 6 luni sau nu au domiciliul în altă

parte.

Page 62: veniturile si consumul pop tr II.pdf

VENITURILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

64

Statutul ocupaţional - situaţia economico-

socială a unei persoane în raport cu

activitatea desfăşurată şi modul de obţinere

a veniturilor.

Salariat - persoana angajată cu contract de

muncă, pe durată determinată sau

nedeterminată într-o unitate economică sau

socială indiferent de forma de proprietate, în

schimbul unei plăţi sub formă de salariu în

bani sau în natură şi a altor drepturi

prevăzute de lege sau stabilite prin

contractul colectiv de muncă şi care sunt

supuse impozitării, potrivit prevederilor

legale. Se includ toate persoanele care

desfăşoară activităţi permanente,

sezoniere, zilnice, ocazionale sau cu ora,

ucenicii, angajaţii plătiţi în perioada de

probă, preoţii şi pastorii. Se consideră

salariat şi persoana care are în îngrijire sau

supraveghere un minor sau un adult

handicapat şi care are încheiat un contract

de muncă cu Inspectoratul de stat pentru

handicapaţi.

Patron - persoana care îşi desfăşoară

activitatea în unitatea proprie (întreprindere,

firmă, magazin, societate, fermă, birou,

cabinet etc.) şi care are unul sau mai mulţi

salariaţi. Sunt incluşi şi acei patroni care

sunt în acelaşi timp salariaţi în

întreprinderea proprie sau sunt titulari de

contracte de locaţie de gestiune sau de

concesiune care folosesc salariaţi.

Lucrător pe cont propriu în activităţi neagricole - persoana care-şi desfăşoară

activitatea în unitatea proprie fără a utiliza

munca salarială. Se atribuie acest statut şi

persoanelor care desfăşoară astfel de

activităţi în timpul liber şi, în general,

oricărei persoane care exercită o meserie

sau o activitate pentru care obţine un venit

nesalarial, chiar dacă activităţile sunt

întâmplătoare şi fară continuitate.

Membru al unei cooperative neagricole - persoana care-şi desfăşoară activitatea în

unităţi ale cooperaţiei meşteşugăreşti, de

consum sau de credit, realizând venituri

nesalariale. Se includ aici şi persoanele

care lucrează la domiciliu, pe bază de

comenzi ale cooperativei.

Lucrător pe cont propriu în agricultură - persoana care desfăşoară activităţi agricole,

lucrând singură sau împreună cu ceilalţi

membri ai gospodăriei, terenul, livezile de

pomi, viile, ocupându-se de creşterea

animalelor, indiferent dacă acestea sunt

activităţi principale sau activităţi care se

realizează ocazional şi fără continuitate, dar

de pe urma cărora realizează un venit

nesalarial.

Membru al unei asociaţii agricole -

persoana care îşi desfăşoară activitatea

într-o asociaţie agricolă cu personalitate

juridică.

Ajutor familial - persoana care îşi exercită

activitatea într-o unitate economică familială

cu activitate agricolă sau neagricolă ce

aparţine unui membru al gospodăriei sau

unei rude, pe care o ajută şi pentru care nu

primeşte remuneraţie sub formă de salariu

sau plată în natură (precum un salariat ce

efectuează aceeaşi muncă).

Şomer - persoana aptă de muncă având

între 15 ani şi vârsta legală de pensionare

care nu are un angajament pentru

desfăşurarea unei activităţi economico-

sociale, caută de lucru (inclusiv primul loc

Page 63: veniturile si consumul pop tr II.pdf

VENITURILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

65

de muncă) şi este dispusă să înceapă

imediat lucrul indiferent dacă este înscrisă

sau nu la oficiul forţei de muncă, primeşte

sau nu ajutor de şomaj, alocaţie de

integrare profesională, alocaţie de sprijin.

Pensionar - persoana care are ca sursă

principală de venit pensia dobândită pentru

muncă şi limită de vârstă (inclusiv pentru

munca prestată în agricultură), pentru

pierderea capacităţii de muncă sau pensie

de urmaş, de invaliditate, I.O.V.R. sau este

beneficiară de ajutor social.

Elev, student - persoana care urmează

cursurile unei unităţi de învăţământ public

sau privat de nivel primar, gimnazial, liceal,

profesional, de maiştri, postliceal, superior

de scurtă sau lungă durată, în vederea

instruirii sau dobândirii unei profesii.

Casnică - persoana care desfăşoară

activităţi casnice în gospodărie cum

sunt: prepararea hranei, spălatul rufelor,

întreţinerea şi îngrijirea locuinţei, activităţi

de industrie casnică nedestinate

comercializării, îngrijirea şi educaţia

copiilor etc. şi nu beneficiază de salariu,

pensie (nu realizează nici un venit).

Alte categorii - copiii preşcolari, bătrânii,

persoanele handicapate, persoanele private

de libertate (în detenţie sau arestate,

indiferent dacă la locul de detenţie

desfăşoară sau nu o activitate), persoanele

întreţinute etc..

Gruparea gospodăriilor pe categorii s-a

realizat pe baza statutului ocupaţional al

capului gospodăriei.

În unele tabele, pentru simplificarea

prezentării, s-a utilizat categoria generică

“Agricultori”, care cuprinde lucrătorii pe cont

propriu în agricultură şi membrii asociaţiilor

agricole.

Veniturile totale cuprind:

-Veniturile băneşti

-Veniturile în natură (evaluate în lei)

-Veniturile băneşti - ansamblul încasărilor

băneşti provenite din diferite surse de

provenienţă pentru care nu există obligaţia

de restituire (exclusiv sumele retrase de la

CEC, bănci etc., împrumuturile şi creditele

primite) şi anume:

-venituri din salarii (inclusiv prime,

drepturi salariale în natură evaluate în lei la

preţurile de vânzare şi tarifele curente ale

unităţilor, venituri asimilate salariilor);

-venituri din agricultură (vânzări de

produse agroalimentare, animale şi păsări

de curte şi de casă, prestarea unor munci

agricole, inclusiv în societăţi şi asociaţii

agricole);

-venituri din activităţi neagricole

independente (meserii, comerţ, prestări

servicii, profesii liberale, drepturi de

proprietate intelectuală);

-venituri din pensii şi alte prestaţii

sociale;

-venituri din proprietate (arendă, chirii,

dividende, dobânzi);

-venituri din vânzarea de active din

patrimoniul gospodăriei (transferul dreptului

de proprietate asupra valorilor mobiliare şi

părţilor sociale, vânzarea de valută,

terenuri, imobile, construcţii şi alte bunuri);

-alte venituri băneşti (inclusiv din

asigurări, jocuri de noroc, sume primite de

la persoane din afara gospodăriei).

Page 64: veniturile si consumul pop tr II.pdf

VENITURILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

66

Veniturile din salarii şi alte drepturi salariale - ansamblul veniturilor băneşti şi

în natură (evaluate în lei la preţul de

vânzare al unităţii) sub forma salariilor,

sporurilor şi indemnizaţiilor acordate ca

procent sau în sume fixe pentru condiţiile

deosebite de muncă (prevăzute de lege sau

prin contracte individuale sau colective de

muncă), atât pentru timpul efectiv lucrat în

programul normal de lucru sau suplimentar,

cât şi pentru timpul nelucrat plătit, a

premiilor şi beneficiilor din profitul net, alte

venituri asimilate salariilor, încasate efectiv

în luna de referinţă, indiferent pentru ce

perioadă se cuvin, precum şi reţinerile

efectuate (impozite, contribuţii, rate pentru

mărfuri şi împrumuturi etc.).

Veniturile din agricultură - ansamblul

încasărilor băneşti de la societăţi şi asociaţii

agricole, din vânzări de produse

agroalimentare, animale şi păsări (de curte

şi de casă) şi din prestarea unor munci

agricole.

Veniturile din activităţi neagricole independente - ansamblul încasărilor

băneşti din fapte de comerţ, prestări de

servicii, practicarea unei meserii, din

profesii liberale şi din drepturi de proprietate

intelectuală.

Veniturile din prestaţii sociale -

ansamblul încasărilor băneşti din prestaţii

de protecţie socială şi anume: veniturile din

pensii; alte venituri asimilate pensiilor;

indemnizaţiile pentru concedii de boală şi

maternitate; prestaţiile din fondul de şomaj;

prestaţiile familiale; prestaţiile de asistenţă

socială şi alte prestaţii.

Veniturile din proprietate - ansamblul

încasărilor băneşti din cedarea folosinţei

bunurilor, ca urmare a deţinerii de titluri de

participare la fondurile închise/deschise de

investiţii, a depozitelor la CEC, bănci etc.

(arende, chirii, dividende, dobânzi).

Veniturile din vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei cuprind

ansamblul încasărilor băneşti din transferul

drepturilor de proprietate asupra valorilor

mobiliare şi părţilor sociale, din vânzarea de

valută, terenuri, imobile şi alte bunuri noi

sau vechi care nu sunt din producţie

proprie.

-Veniturile în natură (evaluate în lei)

cuprind:

-contravaloarea consumului uman şi

furajer de produse alimentare şi

nealimentare provenite din resursele proprii

ale gospodăriei (din producţie, din stocuri,

din muncă, primite în dar etc.). Evaluarea în

lei se efectuează la preţurile medii de

cumpărare a produselor din luna de

referinţă pe regiuni de dezvoltare.

-contravaloarea veniturilor în natură

obţinute de salariaţi şi beneficiarii de

prestaţii sociale (evaluate la preţul de

vânzare al zilei).

Cheltuielile totale cuprind:

-Cheltuielile băneşti

-Contravaloarea consumului uman

şi furajer de produse agroalimentare din

resursele proprii ale gospodăriei

-Cheltuielile băneşti - ansamblul

cheltuielilor băneşti, indiferent de destinaţie

(inclusiv contravaloarea veniturilor în natură

Page 65: veniturile si consumul pop tr II.pdf

VENITURILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI, ÎN TRIMESTRUL II 2009

67

obţinute de salariaţi şi beneficiarii de

prestaţii sociale, exclusiv sumele depuse la

CEC, bănci etc., împrumuturile şi creditele

restituite) efectuate pentru: cumpărarea

produselor alimentare (consumate şi

neconsumate în perioada de referinţă),

mărfurilor nealimentare şi plata serviciilor;

investiţii; producţie; plata impozitelor,

taxelor, contribuţiilor, cotizaţiilor; alte

cheltuieli băneşti.

-Contravaloarea consumului uman şi furajer de produse alimentare şi nealimentare din resursele proprii ale gospodăriilor - expresia valorică a

consumului uman şi furajer de produse

alimentare şi a unor produse nealimentare

provenite din resursele proprii ale

gospodăriei (producţia agricolă, stocurile

perioadelor precedente, produse prelucrate

în gospodărie, produse primite în dar sau

pentru muncă etc.).

Cheltuielile totale de consum - ansamblul

cheltuielilor efectuate de populaţie pentru

necesităţile de consum curent (produse

alimentare, mărfuri nealimentare, servicii) şi

intrate în consum, contravaloarea

consumului uman de produse

agroalimentare din resursele proprii ale

gospodăriei.

Cheltuielile totale pentru consumul alimentar - ansamblul cheltuielilor băneşti

şi în natură aferente acoperirii necesităţilor

alimentare ale unei gospodării sau

persoane, într-o anumită perioadă de timp.

Cheltuielile totale pentru mărfuri nealimentare - ansamblul cheltuielilor

băneşti şi în natură aferente acoperirii

necesităţilor nealimentare ale unei

gospodării sau persoane, într-o anumită

perioadă de timp.

Cheltuielile pentru plata serviciilor - ansamblul cheltuielilor băneşti efectuate de

o gospodărie sau o persoană, într-o

anumită perioadă de timp, pentru plata

serviciilor.

Cheltuielile pentru alimente şi băuturi neconsumate - ansamblul cheltuielilor

pentru cumpărarea produselor alimentare

care nu au fost consumate în luna de

referinţă, rămânând în stoc sau fiind

destinate altor scopuri (pentru prelucrare,

hrana animalelor şi păsărilor, date în dar,

pierderi).

Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe -

ansamblul cheltuielilor băneşti destinate

plăţilor cu caracter obligatoriu către sistemul

fiscal (impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe).

Consumul mediu/fizic de produse alimentare pe o persoană - cantităţile

medii de produse alimentare intrate în

alimentaţia unei persoane, indiferent de

provenienţa produselor şi de locul în care

se consumă (gospodărie sau unităţi de

alimentaţie publică).

Consumul mediu de produse exprimat în calorii şi factori nutritivi pe o persoană -

corespondentul în calorii şi în unele

elemente nutritive (protide, lipide, glucide) al

produselor alimentare intrate în alimentaţia

unei persoane într-o anumită perioadă de

timp (de regulă, o zi).