VATRA SASCHIZANA 27 web.pdf · PowePoint, utilizarea Windows Movie Maker, Google Docs, etc. Aceste...

of 6 /6
VATRA SASCHIZANA ANUL III > NUMARUL 27 > 2009 ˇ ˇ +27Ă5ニ5, $'237$7( '( &216,/,8/ /2&$/ 6$6&+,= フ1 ù(',1ğ$ 25',1$5Ă ',1 2&720%5,( +RWăUkUHD QU GLQ RFWRPEULH SULYLQG UHFWLILFDUHD EXJHWXOXL ORFDO SH DQXO +RWăUkUHD QU GLQ RFWRPEULH SULYLQG SDUWLFLSDUHD FRPXQHL 6DVFKL] OD 3URJUDPXO GH vPEXQăWăĠLUH D FDOLWăĠLL PHGLXOXL SULQ vPSăGXULUHD WHUHQXULORU DJULFROH GHJUDGDWH +RWăUkUHD QU GLQ RFWRPEULH SULYLQG FRPSHQVDUHD GLQ FKLULH D OXFUăULORU GH UHSDUDĠLL OD imobilul din Saschiz, nr. 471 ,PSRUWDQW KRWăUkULOH VXQW SRVWDWH SH VLWHXO 3ULPăULHL 6DVFKL] www.saschiz.ro $181ğ 35,9,1' $&25'$5($ $-872$5(/25 3(1758 フ1&Ă/=,5($ /2&8,1ğ(, &8 /(01( Cererile se primesc începând cu data de 15 octombrie 2009 Temei legal : HG nr. 1350/2006 privind normele metodologice de aplicare a OUG nr. 5/2003 privind DFRUGDUHD GH DMXWRDUH SHQWUX vQFăO]LUHD ORFXLQĠHL SUHFXP úL D XQRU IDFLOLWăĠL SRSXODĠLHL SHQWUX SODWD HQHUJLHL WHUPLFH D JD]HORU QDWXUDOH D OHPQHORU úL D FRPEXVWLELOLORU VROL]L vQ SHULRDGD QRLHPEULH GHFHPEULH LDQXDULHPDUWLH PRGLILFDWă úL FRPSOHWDWă SULQ 28* QU úL DOWH DFWH normative. /RFXLWRULL GLQ 6DVFKL] 0LKDL 9LWHD]X úL &ORDúWHUI FDUH VXQW vQGUHSWăĠLĠL Vă SULPHDVFă DMXWRDUH SHQWUX LQFăO]LUHD ORFXLQWHL FX OHPQH WUHEXLH Vă GHSXQă OD 3ULPăULH R FHUHUH vQVRĠLWă GH GHFODUDĠLD SH SURSULD UăVSXQGHUH SULYLQG FRPSRQHQĠD IDPLOLHL úL YHQLWXULOH DFHVWHLD DFWH GH LGHQWLWDWH GH OD WRĠL PHPEULL IDPLOLHL &, VDX &HUWLILFDW GH QDúWHUH GXSă FD] FXSRDQH GH SHQVLH úLVDX DGHYHULQĠH GH VDODULL GXSă FD] )RUPXODUHOH SHQWUX FHUHUL VH JăVHVF OD 3ULPăULH 7LWXODUXO DMXWRUXOXL SHQWUX vQFăO]LUHD ORFXLQĠHL FX OHPQH HVWH SURSULHWDUXO ORFXLQĠHL VDX WLWXODUXO FRQWUDFWXOXL GH vQFKLULHUH DO DFHVWHLD RUL DOW PHPEUX GH IDPLOLH PDMRU úL OHJDO vPSXWHUQLFLW GH SURSULHWDUXO ORFXLQĠHL VDX GH WLWXODUXO FRQWUDFWXOXL GH vQFKLULHUH RUL GXSă FD] UHSUH]HQWDQWXO OHJDO DO SHUVRDQHL singure care nu a împlinit varsta de 18 ani . $VWIHO SHQWUX VH]RQXO UHFH QRLHPEULH PDUWLH DMXWRDUHOH SHQWUX vQFăO]LUHD ORFXLQĠHL VH YRU DFRUGD vQ IXQFĠLH GH YHQLWXO QHW PHGLX OXQDU SH PHPEUX GH IDPLOLH UHVSHFWLY DO persoanei singure. 3RW GHSXQH FHUHUL IDPLOLLOH úL SHUVRDQHOH VLQJXUH FX YHQLWXUL SkQă OD OHLPHPEUX GH IDPLOLH FDUH XWLOL]HD]ă SHQWUX vQFăO]LUHD ORFXLQĠHL OHPQH FăUEXQL FRPEXVWLELOL SHWUROLHUL Tabelul cu valorile de venit úL FXDWXPXO DMXWRUXOXL DFRUGDW SHQWUX vQFăO]LUHD ORFXLQĠHL FX OHPQH Trepte de venituri Valoare Ajutor Mai mic de 155 54 Intre 155,1 - 210 48 210,1 – 260 44 260,1 – 310 39 310,1 – 355 34 355,1 – 425 30 425,1 – 480 26 480,1 – 540 20 540,1- 615 16

Embed Size (px)

Transcript of VATRA SASCHIZANA 27 web.pdf · PowePoint, utilizarea Windows Movie Maker, Google Docs, etc. Aceste...

 • VATRA SASCHIZANAANUL III > NUMARUL 27 > 2009

  ˇˇ

  HOTĂRÂRI  ADOPTATE  DE  CONSILIUL  LOCAL  SASCHIZ  ÎN  ŞEDINŢAORDINARĂ DIN 1 OCTOMBRIE  2009

  1.  Hotărârea nr. 34 din 1 octombrie 2009 privind rectificarea bugetului local pe anul 20092.  Hotărârea nr. 35 din 1 octombrie 2009 privind participarea comunei Saschiz  la Programul de

  îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate3.  Hotărârea nr. 36 din 1 octombrie 2009 privind compensarea din chirie a lucrărilor de reparaţii la

  imobilul din Saschiz, nr. 471

  Important!  : hotărârile sunt postate pe siteul Primăriei Saschiz : www.saschiz.ro

  ANUNŢ  PRIVIND  ACORDAREA  AJUTOARELOR  PENTRU  ÎNCĂLZIREALOCUINŢEI CU LEMNE

  Cererile se primesc începând cu data de 15 octombrie 2009Temei legal : HG nr. 1350/2006 privind normele metodologice de aplicare a OUG nr. 5/2003 privindacordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plataenergiei  termice,  a  gazelor  naturale,  a  lemnelor  şi  a  combustibililor  solizi  în  perioada  noiembriedecembrie 2009  ianuariemartie 2010, modificată şi completată prin OUG nr. 107/2006 şi alte actenormative.

  Locuitorii din Saschiz, Mihai Viteazu  şi Cloaşterf  care  sunt  îndreptăţiţi  să primească ajutoarepentru  incălzirea  locuintei  cu  lemne  trebuie  să depună  la Primărie o cerere  însoţită de declaraţia pepropria  răspundere  privind  componenţa  familiei  şi  veniturile  acesteia  (acte  de  identitate  de  la  toţimembrii  familiei  : C.I.  sau Certificat  de naştere,  după  caz;    cupoane de pensie  şi/sau  adeverinţe desalarii, după caz).  Formularele pentru cereri se găsesc la Primărie.

  Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne este proprietarul locuinţei sau titularulcontractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarullocuinţei  sau  de  titularul  contractului  de  închiriere  ori,  după  caz,  reprezentantul  legal  al  persoaneisingure care nu a împlinit varsta de 18 ani .

  Astfel,  pentru  sezonul  rece,  1  noiembrie  2009    31 martie  2010,  ajutoarele  pentru  încălzirealocuinţei  se  vor  acorda  în  funcţie  de  venitul  net  mediu  lunar  pe  membru  de  familie,  respectiv  alpersoanei singure.

  Pot depune cereri familiile şi persoanele singure cu venituri până la 615 lei/membru de familie,care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.Tabelul cu valorile de venit şi cuatumul ajutorului acordat pentru încălzirea locuinţei cu lemne

  Trepte de venituri Valoare AjutorMai mic de 155 54Intre 155,1 - 210 48210,1 – 260 44260,1 – 310 39310,1 – 355 34355,1 – 425 30425,1 – 480 26480,1 – 540 20540,1- 615 16

 • ::2:: ANUNŢURI

  :::: VATRA SASCHIZANA :: Anul III :: Numarul 27 :: 2009 ::::ˇˇ

  1. Vând cărămidă SaschizRelaţii la nr. de telefon: 0744196212

  2. Vând casă în localitatea Saschiz, nr. 28. Persoană decontact: Bodendorfer Anemarie, telefon :0049/932.697.95.32 (Germania) după ora 18:00

  3. Plăţi electronice – PAY POINT

  Facturile  la electricitate, telefonie fixă (Romtelecom) şimobilă (Vodafone) precum şi cele pentru Boom TV şi FocusSAT pot fi achitate în Saschiz  şi  la magazinul  din  centrullocalităţii, deţinut de firma SC Agerox M SRL (administratorMihai Angela ) . Pentru detalii şi plata facturilor, trebuie să văadresaţi angajaţilor unităţii.

  PRODUSELE  TRADIŢIONALE  DIN  ZONA  TÂRNAVA  MARE  AU  FOSTAPRECIATE LA NIVEL ÎNALT

  Producătorii  de  gemuri,  murăturipicante,brânzeturi siropuri ş.a.  din zona Târnava Mareau  fost  reprezentaţi  în  ultima  perioadă  la  mai  multetârguri de profil şi evenimente interne şi internaţionale ,precum Târgul  Slow Food  desfăşurat  la Cluj Napoca,Târgul Slow Food „Roadele pământului” de la Braşov,Târgul Slow  din Bra (Italia) sau Toamna Luduşeană.

  Calitatea, gustul, prospeţimea şi modalitatea deprezentare a produselor noastre au fost apreciate decumpărători, între aceştia numărânduse şi personalităţimarcante  precum  principesa Margareta  a  României  şipreşedintele ţării Traian Băsescu.

  Primarul comunei Saschiz, Ovidiu Şoaita sperăca  toate  aceste  aprecieri  pozitive  să  fie  o motivaţie  înplus    pentru  gospodinele  din Saschiz  să  se  implice  înrealizarea de produse tradiţionale, în primul rând ca sursă de venit suplimentară pentru bugetul unei familii.

  Vă reamintim că, în Saschiz, la sediul fundaţiei  AdeptTransilvania funcţionează un punct de procesare alimentarăpentru  legume  şi  fructe,  autorizat  pentru  vânzarea  cuamănuntul.

  Centrul este folosit atât pentru procesarea de produseprecum  gemurile  şi  murăturile  cât  şi  pentru  îmbuteliereamierii  şi  ambalarea  ierburilor  şi  verdeţurilor  uscate  naturalfolosind energia solară.

  Pentru  cei  interesaţi    de  producerea  gemurilor,murăturilor  sau  produselor  din  lapte  respectând  reţeteletraditionale, persoana de contact din cadrul Fundaţiei ADEPTeste  Marius  Szilaghiy,  acesta  putând  fi  găsit    la  sediulfundaţiei  sau  prin  intermediul  Centrului  de  InformareTuristică precum şi la adresa de email  :

  [email protected]

  TERMENUL DE PLATĂ PENTRU IMPOZITE ŞI TAXE

  Primăria comunei Sighişoara reaminteşte contribuabililor persoane fizice şi juridice, că  termenul de plată pentruimpozitele şi taxele datorate pentru  anul 2009, semestrul II, a fost  30.09.2009.Plata cu întârziere atrage după sine calcularea de majorări de întârziere de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere, conformart. 120, alin. (1) şi alin.(7) din O.G. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, modificată şi completată,iar neplata la termenul prevăzut mai sus crează condiţiile pentru începerea executării silite conform art. 141, alin. (1) şialin. (2) al aceleiaşi ordonanţe.    Programul casieriei Primăriei Saschiz  este următorul: lunijoi: 8:00 16:00, vineri :8:00-15:00.

 • :::: VATRA SASCHIZANA :: Anul III :: Numarul 27 :: 2009 ::::ˇˇ

  ::3:: PAPI SASCHIZ INFORMEAZĂ !

  CURSURI ŞI SERVICII OFERITELA PAPI SASCHIZ

  PAPI Saschiz  organizează cursuri GRATUITE pentrutineri, de utilizare a calculatorului,  în  general  şi  a  diferitelorprograme şi aplicaţii, în special, care să le folosească elevilor  încadrul activităţilor şcolare, precum :  realizarea de prezentări înPowePoint, utilizarea Windows Movie Maker, Google Docs,etc.

  Aceste cursuri  se adresează deopotrivă elevilor care aucunoştinţe  de  IT    precum    şi  celor  care  doresc  să  înveţe  săutilizeze calculatorul.

  În  functie  de  solicitări , se vor organiza grupe decursanţi in functie de vârstă, de nivel de dificultate a cursurilor(iniţiere  sau  perfecţionare), etc., în  zilele  şi  intervalele  orareagreate de persoanele care doresc să participe.

  Înscrierile se fac la sediul PAPI (parter Primarie) ,persoană  de  contact  Blotor  Paul  ,  administrator  IT  sauFlorentina Călugăr, manager RECL SaschizPAPI este deschis de luni până vineri, între orele 816.

  Serviciile PAPI Saschiz se adresează atât  persoanelorcare nu au acasă un calculator personal ori au calculator darfără acces la Internet, cât şi persoanelor din comună care au uncalculator şi Internet, dar vor să se perfecţioneze în utilizarealor.

  La  PAPI oferim servicii care răspund unor nevoidiverse, precum :

  - informaţii de cultură generală- comunicare gratuită cu persoane din alte  localităţi

  şi/sau din străinătate, pe Internet- informaţii despre preţuri la cumpărarea sau vânzarea

  de produse- informaţii despre locuri de muncă- învăţarea folosirii Internetului- informaţii despre taxe şi impozite- inscripţionarea pe CD/DVD- informaţii despre legi, acte normative, obligaţii- informaţii  despre  locuri  unde  pot  fi  găsite  diverse

  produse- cursuri de învăţare a calculatorului- informaţii  despre  locurile  unde  se  eliberează

  autorizaţii, acte administrative- email (poşta electronică)- informaţii  privind  subvenţii,  proiecte  din  fonduri

  europene pentru agricultură şi nu numai- informaţii turistice, călătorii- cursuri de perfecţionare a operării pe calculator

  Oportunitate  :  Biroul  Băncii  Mondiale  din  Româniadonează calculatoare organizaţiilor nonprofit

  Organizațiile non-profit/ONG-urile care sunt implicateîn  programe  sau  servicii  din  următoarele  domenii:  educație,formare  profesională,  oportunități  pentru  tineri,  sănătateamamei  şi  a  copilului,  alfabetizare  adulți/mentorat, facilitatreaaccesului la serviciile informatice și alte servicii sociale pentrucomunități,  sunt  tipul  de  organizaţii  eligibile  pentru  a  primidonaţii  în  cadrul  noului  program  lansat  de  Banca Mondială.Detalii pe www.ecomunitate.ro

  Succes în afaceri folosind calculatorul şi InternetulAgenţii  economici  locali  îşi pot înscrie  şi promova

  afacerile, gratuit, pe www.ecomunitate.ro

  În  data  de  1  octombrie  2009  întreprinzătorii  şipotenţialii  întreprinzători  din  comuna  Saschiz  care  au  urmatcursul  de  instruire  TIC  organizat  in  luna  mai  a.c.  de  cătreMinisterul  Comunicaţiilor  şi  Tehnologiei  Informaţiei,  auparticipat  la  Târgu  Mureş  la  seminarul    IT  –  Finanţare  –Profitabilitate. Acest eveniment a fost organizat în cadrulproiectului  Economia  Bazată  pe  Cunoaştere,  reprezentanţiimediului  de  afaceri  având  posibilitatea  de  a  afla  cum  îşi  potdezvolta afacerea folosind calculatorul, cum pot dezvoltaafaceri de succes cu bani europeni şi , de asemenea, de a învăţade  la  oameni  de  afaceri  cum  au  reuşitei  înşişi  cu  ajutorulcalculatorului şi al Internetului.

  Comerţul electronic este cel mai eficient mod de creştenumărul clienţilor

  Portalul www.ecomunitate.ro vă oferă posibilitatea dea  vă  înscrie  firma  şi  a  vă  promova  afacerea  ,  gratuit.Marketingul  online  vă  ajută  să  deveniţi  cunoscut  repede,  cuefort  minim  şi  costuri  reduse.  Internetul  vă  ajută  să  vindeţiprodusele şi să găsiţi furnizori chiar şi în zonele izolate.

  Promovarea afacerilor online= clienţi mai numeroşi +venituri mai mari

  Prin intermediul portalului www.ecomunitate.ro ,secţiunea de Bussiness, sunteţi îndrumaţi şi asistaţi în asimilareapromovării  online.  Pentru  început  trebuie  doar  să  accesaţiwww.ecomunitate şi să vă creaţi un cont de utilizator , unde veţiintroduce datele de identificare ale firmei şi o scurta descriere aafacerii dvs.

  Pentru ajutor la înregistrarea în portal, vă rugăm să vaadresaţi managerului RECL sau administratorului IT la PAPISaschiz.

  „A avea succes  în afaceri,  înseamnă a fi conectat  lapiaţă! „Beneficiile  utilizării  secţiunii  de  Bussiness pewww.ecomunitate.ro sunt următoarele:

  - obţinerea informaţiilor privind iniţierea unei afaceri:„Cum se începe o afacere?” (informaţii juridice, ghidulîntreprinzătorului, paşi pentru înfiinţarea unei firme,planul de afaceri, modele de succes, etc)

  - prezenţă  online  permanentă,  precum  şi  accesul  lacolecţii complexe de informaţii de bussines de intereslocal, actualizate periodic

  - înregistrarea firmelor în Catalogul de Companii dinmodulul de Bussiness

  - obţinerea  de  informaţii  actualizate  despre  surse  definanţare

  - consultanţă în afaceri de la specialişti cu experienţă îndomeniu

  - acces la aplicaţia de recrutare (postare/consultare CVuri candidaţi, postare anunţuri de angajare, etc. )

  - publicarea ofertelor proprii de produse şi servicii- identificarea şi contactarea, prin intermediul comunităţii

  virtuale a portalului, a potenţialilor parteneri de afaceriwww.ecomunitate.ro este un portal guvernamental dezvoltatîn cadrul proiectului Economia Bazată pe Cunoaştere, cu oabordare multidimensională: administraţie publică, afaceri,educaţie, cultură

 • :::: VATRA SASCHIZANA :: Anul III :: Numarul 27 :: 2009 ::::ˇˇ

  ::4:: ABC-UL OBŢINERII FONDURILOR EUROPENE

  MĂSURI NOI LANSATE ÎN CADRUL PNDRMăsura 112 : Tinerii fermieri pot depunde proiecte pentru accesarea fondurilor europene

  A fost lansată o nouă sesiune de cereri de proiecte pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” Axa I –„Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier” din cadrul PNDR.Fiecare proiect poate beneficia de 10.000 euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE (Unitateade Dimensiune Economică), iar peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creşte cu 2.000 euro/1UDE, darnu va putea depăşi 25.000 euro/exploataţie.

  Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vârstă depână la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în principalactivităţi agricole şi a căror exploataţie agricola:

  - are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE;- este situată pe teritoriul ţării;- este înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol.Termenul limită de depunere a proiectelor este 30 noiembrie 2009.

  Fonduri pentru înfiinţarea şi dezvoltare de microîntreprinderi în mediul rural şi pentru activităţi turisticeAgenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a lansat în perioada 12 Octombrie – 06 Noiembrie

  2009, cea de-a treia sesiune de cereri de proiecte pentru Măsura 312 şi Măsura 313 din cadrul PNDR .Fondurile disponibile pentru Măsura 312 “Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” sunt de

  47.928.710 Euro iar pentru Măsura 313“Încurajarea activităţilor turistice” sunt de 68.027.847 Euro.Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 312 este

  de 200.000 Euro iar în cadrul Măsurii 313 este de 200.000 EuroDepunerea proiectelor pentru Măsurile 312 şi 313 se face la sediile OJPDRP (în cazul solicitanţilor din comuna

  Saschiz la sediul OJPDRP Mureş), în intervalul orar 09:00 – 14:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplineascăcerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri.

  Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă măsurilor 312 şi 313 este 6 Noiembrie2009, ora 12.00.

  Informaţii  detaliate  privind  accesarea  şi  derularea  Măsurilor  312  şi  313  din  cadrul  PNDR  sunt  cuprinse  în„GHIDUL SOLICITANTULUI” – distribuit GRATUIT.

  Ghidurile Solicitantului  şi anexele acestora pentru măsurile amintite   pot  fi  consultate  şi descărcate de pewww.apdrp.ro sau vi le putem pune la dispoziţie la sediul PAPI Saschiz (clădirea Primăriei, la parter). Persoaneleintersate pot apela la PAPI  şi pentru a primi sprijin la întocmirea Cererii de finanţare.

  Scrisoarea a II a Către Saschizeni

  Dragi saschizene, eu v-am rugat...Bogdan,din turnul cu cocoş,Satul săl ţinem mai curatAruncând gunoiul doar în cos!

  Unii au ascultat, văd bineDar alţii nu dau nici un semn,La ăştia cred că ar mai ţineDoar un masaj cu băţ de lemn!

  Îmi amintesc, când eram "verde''Saschizul era ca o floare,Acum s-a ofilit, se vedeCăci parcă nu mai este soare.

  În suflet unii nau luminăChiar de nu aratăn vorbăPe drum de văd şi o găinăSe gândesc so punăn ciorbă!

  Nui a lor găina...?...bine...Şi ce dacă?Las' căi bună,Nu contează cine o ţine,Contează cineo sugrumă.

  Mai trebe picioci prăjite,Ca masa bună să iasă...Astea se adunăn noapteCând ţăranul e în casă...

  Cu mălaiul nui bai ,darăDeşi nau fost la săpatLas' că vine toamna iarăŞiatunci să  vezi ''recoltat''!

  Fiind sus, văd pânăn zareVara nu -i nimeni pe ogor,Dar la toamnă, trafic mareAtunci trebe semafor !

  Căci se circulă haotic,Unii pleacă ,alţii vin,Unii râd de bucurie,Cei ceau lucrat plâng şi suspin !

  Cei cu ''recolta'', vă spun euLasaţi hoţiile, minciuna,Păziţivă de DumnezeuCă El nu bate cu mâna !

  Deci te rog, saschizean stimat:Cu Hoţia  nu fi frate!Să facem din al nostru satPrecum a fost dealtădatBijuterie între sate !

  Bogdan

  :: POVEŞTI SASCHIZENE::

 • :::: VATRA SASCHIZANA :: Anul III :: Numarul 27 :: 2009 ::::ˇˇ

  ::5:: POVEŞTI SASCHIZENE

  ANSAMBLUL  FOLCLORIC  ROMÂNAŞUL    SCHIMBURI  ŞI  LEGĂTURICULTURALE

  Ansamblul folcloric„Românaşul” din Albeşti şi Saschiza participat între 18-20 septembrie2009 la manifestarea „ItaliaMultietnica.  Zilele  comunităţiiromâne  din  Grosseto”,  răspunzândastfel  invitaţiei  adresate  de  cătreAsociaţia  românoitaliană  „HoraUnirii” din Grosseto, organizatoriievenimentului.

  Pe parcusul a trei zile,membrii ansamblului condus deinstructorii Zaharie şi Lazăr Stroian,au  susţinut  7  spectacole  în  locaţiidiferite  din  oraşul  şi  provinciaitaliană  Grosseto.  La  aceeaşimanifestare a participat şi grupul folcloric „La Citta di Palagianello” din Taranto Puglia, cu care ansamblul „Românaşul”a stabilit legături şi schimburi culturale importante. Evoluţiile dansatorilor noştri au încântat spectatorii (italieni şi româniplecaţi la muncă în Italia), „Românaşul” primind alte două invitaţii pentru 2010  în Italia, la festivaluri folclorice în Barişi Grosseto.

  Pe lângă spectacolele ,  programul „Zilelor comunităţii române din Grosseto” a inclus şi o deschidere oficială şio conferinţă de presă în prezenţa  primarului oraşului Grossetto, a reprezentanţilor prefecturii acestui oraş, a senatoruluiromân pentru Europa şi Asiaa reprezentanţilor Ministerului de Externe din România precum şi a consulului român de laBologna.

  Nu în ultimul rând, participarea ansamblului focloric „Românaşul” în Italia a creat premisa unei colaborări  lanivel instituţional, între primăriile Albeşti şi Saschiz şi cea din Grosseto  Italia. De asemenea, la propunerea conduceriiDirecţiei de agricultură din Grosseto , la nivelul celor două primării urmează a fi identificate modalităţi de promovare aspecificului local şi regional al zonei Târnava Mare şi de identificare a posibilelor pieţe de desfacere în Italia  pentruproduse tradiţionale din zona noastră.

  APAPreot Dan OliviuOri de câte ori trăim unitatea noastră în Domnul, simţim aşteptarea pe care o are zidirea la care suntem părtaşi prin trupul

  nostru. Creaţia materială este îndurerată împreună cu noi, aşteptânduşi regăsirea păcii cu sine şi cu Hristos. Aşteaptă împăcarea cusine, care a  fost  tulburată   când omul cel  întâi zidit sa  îndepărtat de Dumnezeu prin păcatul neascultării. Acest  fapt  trezeşte şistimulează în noi interesul faţă de întreaga creaţie materială a lui Dumnezeu. Ea constituie o parte a existenţei noastre, o parte carene şi menţine în această existenţă. Nu neam putea imagina pe noi înşine fără această parte atâta timp cât trăim în trup. De altfelinteresul fiecărei fiinţe umane pentru menţinerea şi întreţinerea trupului este cunoscut. În acest interes îşi află originea strădania şitruda omului pentru aşi lua din cele ce cresc pe pământ hrana. Desigur, uneori acest interes ia dimensiuni catastrofale pentru mediulnatural  înconjurător. De aceea mulţi au semnalat pericolul pe care  îl  reprezintă pentru generaţiile viitoare  intervenţia omului  înechilibrul şi relaţia de interdependenţă existentă între elementele naturii.

  Unul dintre elementele naturii care suferă foarte mult din cauza intervenţiei agresive şi distructive a omului este apa.Se cunoaşte că importanţa apei pentru viaţa omului este uriaşă. Toţi ne amintim STIHUL caracteristic foarte expresiv de la

  slujba din Vinerea Mare „Astăzi Se spânzură pe lemnSintagma „Cel care a spânzurat pământul pe ape” constituie o formulare poetică şi polisemantică. În această sintagmă verbul

  „ a spânzura” nu are sensul principal, ci unul din sensurile secundare:  „ a face să atârne de” , „a depinde de”. Poate că în urmă cucâteva secole unii oameni  îşi  imaginau că pământul pluteşte pe ape ca o  insulă  înconjurată din  toate părţile de mare. Deoarececunoştinţele  oamenilor  sau  lărgit  şi  sau  adâncit  în  decursul  timpului,  astăzi  ştim că dincolo de  faptul  că din punct  de vederegeografic apele înconjoară pământul, viaţa de pe pământ depinde total de apă. Prin urmare pământul cu biosferă „este spânzurat” însensul de „depinde „ faţă de ape. De aceea cel ce vatămă apele aduce prejudicii şi răneşte însăşi viaţa.

  Daunele aduse apei în mod izolat de fiecare om în parte sunt considerate mici, dara dunate la un loc toate devin destul deserioase. Însă prejudiciile aduse apei de industrie prin deversarea în bazinele hidrografice a unor mari cantităţi de substanţe poluanteşi deşeuri toxice sunt , după cum toţi recunosc, foarte periculoase.

  În descrierea minunată prin felul în care lumea a fost concepută în cartea „Facerii” se spune că Dumnezeu la început a făcutcerul şi pământul, adică îngerii şi natura universului. Se mai spune acolo că pământul era neîntocmit şi gol şi Duhul lui Dumnezeu

  Continuare în pagina 6...

 • PRIMĂRIASASCHIZ

  :::: VATRA SASCHIZANA :: Anul III :: Numarul 27 :: 2009 ::::ˇˇ

  ::6:: POVEŞTI SASCHIZENE

  se purta deasupra apelor. Apa apare din prima fază a creaţiei. Este caracteristic că autorul Sfânt a Scripturii menţionează aparte apaşi accentuează că Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra ei. Este ca şi cum ar vrea să scoată în relief ceea ce este specific apei încomparaţie cu celelalte elemente ale creaţiei. Şi întradevăr se cuvine să fie subliniată această particularitate a apei deoarece ea estecondiţia necesară vieţii.

  În a doua fază a creaţiei este făcută tăria prin mijlocul apelor şi sunt despărţite apele cele de sub tărie, de apele cele dedeasupra tăriei. În continuare sau adunat apele cele de sub tăria cerului în mări şi sa arătat uscatul. Imediat după aceea în fazaurmătoare au mişunat apele de vietăţi, fiinţe cu viaţă în ele, şi păsări zburătoare pe pământ şi animale marine mari. Cu adevăratrelatare Sfintei Scripturi este atât de măreaţă în simplitatea ei. Aşa cum confirmă datele ştiinţifice moderne, ea exprimă adevărul căapariţia vieţuitoarelor a început din apă după ce anterior fusese creat regnul vegetal. De atunci apa deţine un rol de neînlocuit îndezvoltarea animalelor şia plantelor.  Are acelaşi rol şi pentru om: hrana lui constă în produse animale şi vegetale. Astfel apa esteprezentă în toate fazele vieţii ca o condiţie „sine qua non” (primordială) . Şi nu numai atât! Cu toate că duce cu sine toată murdăriaşi curăţeşte orice suprafaţă, totuşi ea se purifică prin evaporare.

  Vaporii de apă se ridică sus şi apoi coboară sub forma ploii sau zăpezii. Astfel se realizează circuitul perpetuu al apei înnatură, menţinânduse lanţul vieţii.

  Psalmistul care sa ridicat la înălţimea cerului îşi aduce aminte şi este cuprins de admiraţie în faţa apei şia lucrării ei şi înalţăcântare de laudă lui Dumnezeu”Cel ce acoperă cu ape cele mai de deasupra lui” , cu apele care sunt munţi şi coboară în câmpii, carenu trec hotarele lor puse de Dumnezeu şi nici nu se întorc ca să înece pământul , apele care răsar izvoare în văi şi trec prin mijloculmunţilor cu care asinii sălbatici setea îşi potolesc! Apele peste care păsările cerului locuiesc dând glas din mijlocul stâncilor! Apeleprin care Dumnzeu răsare iarbă dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba oamenilor! Apele prin care Tatăl nostru cel din ceruri, cel ce nedă pâinea care întăreşte inima omului, vinul care io veseleşte şi unul de lemn care îi veseleşte faţa. Cuprins de uimire, psalmistulse opreşte la marea cea mare şi largă în care se găsesc târâtoare cărora nu este număr, vietăţi mici şi mari acolo unde creaturile umblăca nişte balauri jucânduse cu ea.

  Apa aceasta la izvoarele căreia copacii înfloresc! Apa aceasta care se găseşte în fântâni adânci numite cu numele celor careleau săpat şi devenite istorice! Apa aceasta care răsare din izvoare apărute acolo unde nu teai fi aşteptat, în inima pustiului undeface să apară ca prin minune oaze pline de verdeaţă! Apa care  în chip minunat a  izvorât din piatră arsă de spare din stâncă decremene. Apa care, cu puterea lui Dumnezeu prin toiagul lui Moise sa făcut tare ca un zid în Marea Roşie ca poporul lui Dumnezeusă treacă pedestru cu picioarele neudate ca pe uscat! Apa care atunci când a fost lovită cu mantia proorocului Ilie sa strâns la dreaptaşi la stânga. Apa care sa făcut aşternut picioarelor Domnului în marea Tiberiadei şi la învăţat pe Petru Apostolul că prin credinţăse biruieşte rânduiala firii şi ea se întăreşte, iar în faţa necredinţei îl afundă pe cel ce se îndoieşte! Apa pe care a ceruto femeiisamarinence Acela care putea săi dea apa cea vie din care cel ce bea nu însetează niciodată! Apa care prin potop a făcut să piarăpăcatul în vremea lui Noe şi a pierdut oştirea lui Faraon în Marea Roşie, pentru că urmărea să nimicească poporul ales! Apa în caresa botezat cel fără de păcat şi care a udat lemnele de pe jertfelnicul lui Ilie dar în ciuda firii ei nu a împiedicat şi nu a stins foculmistuitor! Apa, materia văzută în care cel care se botează este afundat de trei ori în Duh Sfânt şi foc curăţinduse astfel deplin depăcatele personale şi de stricăciunea strămoşească moştenită şi născânduse din nou ca zidire nouă întru Hristos! Apa celui care aieşit din coasta celui ce ca un pelican nea hrănit prin puterea Cinstitei  şi de viaţă  făcătoare Cruci  şi prin chemarea harului  luiDumnezeu îi sfinţeşte pe cei ce se stropesc sau beau din ea! Apa aceasta care astfel devine mijloc de dobândire a vieţii veşnice şi nunumai de întreţinere a vieţii biologice.

  „Cel ce a spânzurat  pământul de ape” a binevoit să ne facă bună de băut apa de la Marea amară din pricina păcatului. El afăcut apa din natură absolut necesară pentru viaţa aceasta, întradevăr a spânzurat pământul de ape, adică a rânduit ca viaţa de pepământ să depindă de apă. Astfel nea dat să înţelegem noi că în acelaşi fel şi viaţa noastră duhovnicească „atârnă” –„depinde” deîmpărtăşirea  din  izvorul  nesecat  al  Mântuitorului  Hristos.  El  dă  apa  duhului  spre  desfătarea  veşnică  ca  să  ne  ostoim  seteaduhovnicească şi să ne săturăm totdeauna fără a mai înseta vreodată.

  Fie ca toţi să aflăm împreună cu Samarineanca lângă fântână pe Mântuitorul Hristos şi să luăm de la El Apa cea din carebând cineva nu mai însetează în veac şi din noi să curgă râuri de apă vieţii veşnice spre a fi de ajutor semenilor noştriii. Cei ce sestrăduiesc  să  dobândească  cât mai multe  cunoştinţe  oferite  de  cunoaşterea  umană  cpnstată  că  aceasta  are  limitele  ei.  În  ciudavastităţii ei, cunoaşterea umană rămâne foarte limitată pentru a potoli setea. Mai ales setea existenţială a omului . Satisfacerea seteişi bucuria vine atunci când cel însetat de cunoaştere găseşte cealaltă apă despre care a vorbit Hristos . Aceasta luminează ştiinţaomului şil înţelepţeşte. Aceasta îi luminează mintea oferindui capacitatea dea înţelege nu numai legile din realitatea materialădupă care se desfăşoară viaţa ce „atârnă”, „depinde” de apa din natură dar şi legea Duhului căruia se supune viaţa ce depinde de apaduhovnicească , aşa încât , astfel să se înalţe la un nivel de înţelegere şi trăire a tainei existenţei noastre.

  - Va urma -În următoarele numere: *„binefacerile şi importanţa apei sfinţite”

              * „câte feluri de apă sfinţită există în Biserica Ortodoxă Română?”

  ...Continuare din pagina 5