Vasculite 2 p.ii

of 122 /122
VASCULITE VASCULITE Ş Ş I I VASCULOPATII VASCULOPATII Conferenţiar universitar Ala Conferenţiar universitar Ala Pascari-Negrescu Pascari-Negrescu

Embed Size (px)

description

vasculite

Transcript of Vasculite 2 p.ii

Page 1: Vasculite 2 p.ii

VASCULITE VASCULITE ŞŞI I VASCULOPATIIVASCULOPATII

Conferenţiar universitar Ala Conferenţiar universitar Ala Pascari-NegrescuPascari-Negrescu

Page 2: Vasculite 2 p.ii

Definiţie (1)Definiţie (1)•VasculiteleVasculitele - grup heterogen de

maladii, caracterizată de leziuni inflamatorii şi necrotizante ale peretelui vaselor ((cu sau fara alterareacu sau fara alterarea integritaintegritaţţii acestuiaii acestuia)), proces patologic ce provoacă în consecinţă tulburări ischemice în ţesuturile şi organele irigate de vasele afectate.

Page 3: Vasculite 2 p.ii

• Spectrul vasculitelor este foarte variat, Spectrul vasculitelor este foarte variat, include mai multe entităţi nozologice, include mai multe entităţi nozologice, individualizate în primul rînd de expresia lor individualizate în primul rînd de expresia lor clinică, de organele şi sistemele afectate clinică, de organele şi sistemele afectate prioritar, de modificările prezente în prioritar, de modificările prezente în investigaţiile de laborator şi instrumentale. investigaţiile de laborator şi instrumentale.

• Există şi numeroase “overlap” – uri, atît Există şi numeroase “overlap” – uri, atît clinice cît şi paraclinice, între aceste clinice cît şi paraclinice, între aceste maladii, dat fiind mecanismul patogenetic în maladii, dat fiind mecanismul patogenetic în mare parte comunmare parte comun

Page 4: Vasculite 2 p.ii

• Vasculitele se dezvoltă datorită în primul rînd migraţiei leucocitelor şi leziunilor provocate de ele.

• Inflamaţia vasculară se exprimă atît prin manifestări clinice consecutive îngustării sau ocluziei lumenului vascular cu ischemia ţesuturilor tributare cît şi prin semne şi simptome generale de inflamaţie.

• Peretele vascular poate fi sediul unei Peretele vascular poate fi sediul unei inflamaţii cu infiltrat celular şi necroză inflamaţii cu infiltrat celular şi necroză fibrinoidă (vasculita granulematoasă). fibrinoidă (vasculita granulematoasă).

Page 5: Vasculite 2 p.ii

•Descrierile vasculitelor Descrierile vasculitelor continuă cu granulomatoza continuă cu granulomatoza Wegener, boala Behcet, Wegener, boala Behcet, sindromul Churg Strauss sindromul Churg Strauss (1951), vasculitele prin (1951), vasculitele prin hipersensibilizare (1984),hipersensibilizare (1984),

Page 6: Vasculite 2 p.ii

Epidemiologie

• Datele epidemiologice referitor la Datele epidemiologice referitor la vasculite nu sînt numeroase. vasculite nu sînt numeroase.

• Se estimeaSe estimează orientativ o ză orientativ o incidenţă a vasculitelor sistemice incidenţă a vasculitelor sistemice în general între 0,4 şi 14 cazuri la în general între 0,4 şi 14 cazuri la 100 000 populaţie. 100 000 populaţie.

Page 7: Vasculite 2 p.ii

• Incidenţă ceva mai mare în rîndul bărbaţilor.Incidenţă ceva mai mare în rîndul bărbaţilor.• Se întîlnesc la orice vîrstă, dar preferenţial Se întîlnesc la orice vîrstă, dar preferenţial

între 30 şi 50 de ani. între 30 şi 50 de ani. • Există însă şi diferenţe de vîrstă, de gen, de

etnie şi de răspîndire geografică în anumite forme de vasculite sistemice (ex. Kawasaki)

• Frecvenţă mai înaltă s-a observat iarna şi Frecvenţă mai înaltă s-a observat iarna şi primăvara. primăvara.

Page 8: Vasculite 2 p.ii

• Faptul este cauzat de lipsa unei Faptul este cauzat de lipsa unei clasificaţii unanime, de clasificaţii unanime, de cunoştinţele insuficiente despre cunoştinţele insuficiente despre etiologia şi mecanismul de etiologia şi mecanismul de dezvoltare al acestor maladii, de dezvoltare al acestor maladii, de prezenţa unor situaţii de prezenţa unor situaţii de diagnostic dificile, diverse diagnostic dificile, diverse overlap-uri între manifestările overlap-uri între manifestările clinice ale diferitor variante de clinice ale diferitor variante de vasculopatii.vasculopatii.

Page 9: Vasculite 2 p.ii

Forma nosologicăForma nosologică Frecvenţa la 100 000 Frecvenţa la 100 000 populaţiepopulaţie

Regiunea cu Regiunea cu prevalenţă mai mareprevalenţă mai mare

Poliarteriita nodoasăPoliarteriita nodoasă 0,46 – 7,7 Ubicuitar

Poliangiita microscopicăPoliangiita microscopică ? Ubicuitar

Granulematoza WegenerGranulematoza Wegener 0,4-0,85 Ubicuitar

s.Churg - Strausss.Churg - Strauss 0,47 ?

Purpura Schonlein-Purpura Schonlein-HenochHenoch

13,5 Ubicuitar

Arteriita TakayasuArteriita Takayasu 0,26 Japonia, India, Corea, Mexica, Rusia.

Arteriita cu celule Arteriita cu celule gigantegigante

0,5-22 Ţările Europei de Nord, SUA, Rusia(?)

Page 10: Vasculite 2 p.ii

• Tendinţă certă de creştere a incidenţei vasculitelor sistemice în rîndul populaţiei generale – atît datorită perfectării posibilităţilor de diagnostic cît şi a creşterii fireşti.

Page 11: Vasculite 2 p.ii

TerminologieTerminologieClasificaţieClasificaţie

Page 12: Vasculite 2 p.ii

Terminologie (1)Terminologie (1)• Timp îndelungat termenul de Timp îndelungat termenul de

“periarteriită nodoasă” servea “periarteriită nodoasă” servea drept noţiune de ansamblu pentru drept noţiune de ansamblu pentru practic toate formele de vasculite practic toate formele de vasculite sistemice, sistemice,

• P.Zeek (1952) propune termenul P.Zeek (1952) propune termenul de “vasculiă necrotizantă” şi de “vasculiă necrotizantă” şi “vasculită prin hipersensibilizare”.“vasculită prin hipersensibilizare”.

Page 13: Vasculite 2 p.ii

Clasificaţie (2)• Au fost utilizate Au fost utilizate criterii diferite: calibrul criterii diferite: calibrul

vaselor afectatevaselor afectate, , mecanismelemecanismele patogenetice dominantepatogenetice dominante, , existenexistenţţa uneia unei alte afecalte afecţţiuni ciuni căăreia vasculita i se poate reia vasculita i se poate circumscriecircumscrie, , etc.etc.

• Totuși, în absenţa unor examene paraclinice specifice, marea majoritate a clasificărilor s-au bazat pe tipul şi dimensiunile vasului afectat.

Page 14: Vasculite 2 p.ii

Clasificaţie (3)• Deoarece numărul sindroamelor

descrise a crescut, au apărut noi cunoştinţe în etiopatogenia maladiilor (ANCA, CIC, crioglobuline), a fost necesară o clasificare, care să permită diferenţierea între ele.

Page 15: Vasculite 2 p.ii

• În 1994, un grup internaţional de experţi, publică clasificarea vasculitelor adoptată la Conferinţa de la Chapel Hill ( “Chapel Hill Consensus Conference on the Nomenclature of Systemic Vasculitis”) (CHCC) care se bazeaza pe caracteristici clinice şi histopatologice, calibrul vaselor predominant afectate, prezenţa markerilor serologici şi a altor fenomene imune, ca de exemplu depunerea de complexe imune demonstrata imunohistochimic. Această clasificaţie elaborează definiţiile şi criteriile a 10 forme de vasculite, iar unul din avantajele ei – a fost propusă includerea testului ANCA un marker semnificativ în diagnosticul vasculitelor.

Page 16: Vasculite 2 p.ii

Procesul inflamator din peretele vascular poate avea character:

• Idiopatic Idiopatic (vasculitele (vasculitele sistemice) sistemice)

sau sau •Secundar Secundar (în maladiile (în maladiile

sistemice ale ţesutului sistemice ale ţesutului conjunctiv, tumori, conjunctiv, tumori, infecţii şi alinfecţii şi al.).)

Page 17: Vasculite 2 p.ii

• Unele vasculite de vase mici sau mari pot sa afecteze arterele mijlocii, dar vasculitele de vase mari şi mijlocii nu afecteaza arterele mai mici.

Page 18: Vasculite 2 p.ii

Clasificarea CHCC2012 (1)

Vasculita vaselor mari • Arterita Takayasu (ATK)• Arterita giganto- celulara (AGC)

Vasculita vaselor medii Vasculita vaselor medii • Poliarterita nodoasă (PAN)• Boala Kawasaki (BK)

Page 19: Vasculite 2 p.ii

Vasculita vaselor mici Vasculita vaselor mici

- Vasculite ANCA asociate - Vasculite ANCA asociate (VAA)(VAA)• Poliangiita microscopica (PAM)• Granulomatoza cu poliangiita (Wegener) (GPA)• Granulomatoza eozinofilica cu poliangiita (Churg-

Strauss) (GEPA)

- Vasculite cu- Vasculite cu complexe imune complexe imune (VCI) (VCI)• Boala anticorpilor anti-membrana bazala glomerulara

(anti-MBG) • Vasculita Crioglobulinemica (VC)• Vasculita cu IgA (Henoch-Schonlein) (VIgA)• Vasculita urticariană hipocomplementemica (HUV)

(anti-C1q vasculita)

Clasificarea CHCC2012 (2)

Page 20: Vasculite 2 p.ii

Vasculita vaselor de calibru variat • Boala Behcet (BB)

• Sindromul Cogan (SC)

Vasculita unui singur organ

• Angiită leucocitoclastică cutanată

• Arterita cutanată

• Vasculita primara a SNC

• Aortita izolată

• altele

Clasificarea CHCC2012 (3)

Page 21: Vasculite 2 p.ii

Vasculita asociată cu boli sistemice Lupus Vasculita Vasculita reumatoida Vasculita sarcoidozica alteleVasculite asociate cu etiologie probabila• Vasculita crioglobulinemica asociata HCV• Vasculita asociata cu virusul hepatitei B• Aortita asociata cu sifilisul• Vasculita cu complexe imune Asociata cu medicamente• Vasculita medicamentoasa ANCA-asociata• Vasculita asociate cu cancerul • altele

Clasificarea CHCC2012 (4)

Page 22: Vasculite 2 p.ii

Ddefiniţiile vasculitelor sistemice adoptate de Conferinţa

Internațională de Consens al Nomenclaturii Vasculitelor de la Chapel-Hill 2012 (International

Chapel Hill Consensus Conference on the Nomenclature

of Vasculitidis – CHCC2012)

Page 23: Vasculite 2 p.ii

CHCC 2012 denumire

CHCC 2012 definiție

Vasculite ale vaselor mari 

•Arterita Takayasu

Arterita cu celule gigante 

Vasculite în care arterele de calibru mare sunt afectate mai frecvent decât în alte vasculopatii. Artere de calibru mare sunt aorta și ramurile ei principale. Pot fi afectate uneori și arterele de orice alte dimensiuni.

Arterită frecvent granulomtoasă, ce afectează predominant aorta și / sau ramurile ei majore. Debutează de regulă la pacienți mai tineri de 50 de ani.

Arterită frecvent granulomatoasă, ce afectează de regulă aorta și /sau ramurile ei principale, cu predilecție pentru ramurile arterelor carotide și celor vertebrale. Frecvent implică arterele temporale. Debutează de obicei la pacienții cu vârsta peste 50 ani și frecvent este asociată cu polimialgia reumatică.  

Page 24: Vasculite 2 p.ii

(2)Vasculite ale vaselor medii 

Vasculitele ce afectează predominant arterele de calibru mediu, definite ca principalele artere viscerale, și ramificările lor. Pot fi afectate și artere de orice alte dimensiuni. Sunt comune aneurismele inflamatorii și stenozele.

Poliarterita nodoasă

Boala Kawasaki

Arterită necrotizantă a vaselor medii sau de calibru mic, fără glomerulonefrită sau vasculită la nivel de arteriole, capilare sau venule, și neasociată cu anticorpi către citoplasma neutrofilică (ANCA). Arterită, asociată cu sindrom ganglionar și muco-cutanat (MCLN Sd), afectând predominant arterele de calibru mediu și mic. Arterele coronariene sunt frecvent implicate. Aorta și arterele de calibru mare deasemenea pot fi lezate. De regulă se dezvoltă la sugari și copii mici.

Page 25: Vasculite 2 p.ii

Vasculite de Vasculite de calibru miccalibru mic

Vasculite Vasculite ANCA-ANCA-asociateasociate 

Poliangiita microscopică

Granulomatoza cu poliangiită (Wegener) Granulomatoza eosinofilică cu poliangiită (Churg-Strauss)

Vasculite, ce afectează predominant vasele mici, definite ca arterii, arteriole, capilare și venule intraparenchimale. Pot fi afectate artere și vene de calibru mediu.   Vasculite necrotizante cu puține depozite immune sau lipsa lor, predominant afectând vasele mici (ex. capilarele, venulele, arteriolele, arterele mici), asociate cu ANCA mieloperoxidaza (MPO) sau ANCA – proteinaza 3 (PR3). Nu toți pacienții au anticorpi ANCA. Se adaugă un prefix care indică ANCA reactivitatea, ex. MPO-ANCA, PR3-ANCA, ANCA-negativ.  Vasculite necrotizantă cu puține depozite immune sau lipsa lor, predominant afectând vasele mici (ex. capilarele, venulele, arteriolele) .Poate fi prezentă arterita necrotizantă a arterelor mici și medii. Este comună glomerulonefrita necrotizantă. Capilarita pulmonară frecvent se dezvoltă. Inflamația granulomatoasă este absentă. Inflamație necrotizantă granulomatoasă, implicând de regulă căile respiratorii superioare și inferioare, și vasculită necrotizantă ce afectează predominant vasele mici și medii (capilare,venule, arteriole, artere și vene). Inflamație cu multe eozinofile ce implică frecvent tractul respirator, cu vasculită necrotizantă preferențial la nivelul vaselor mici și medii, asociată cu astm și eozinofilie. ANCA sunt mai frecvenți atunci când este prezentă glomerulonefrita.

Page 26: Vasculite 2 p.ii

Vasculitele cu complexe imune

Vasculită cu depozite moderate până la importante de imunoglobuline în peretele vascular și/sau componente ale complementului, ce afecteză predominant vasele mici (capilare, venule, arteriole și arterii mici). Glomerulonefrita este frecventă .

Boala cu anticorpi Boala cu anticorpi anti – membrană anti – membrană bazalăbazalăgglomerulară lomerulară (anti GBM) (anti GBM)

Vasculită ce afectează capilarele glomerulare, capilarele pulmonare sau ambele, cu depozite de anticorpi anti- GBM în membrana bazală glomerulară. Implicarea plămânilor cauzează hemoragii pulmonare și implicarea renală cauzează glomerulonefrită cu necroză și semilune.

Vasculita Vasculita crioglobulinemică crioglobulinemică

Vasculită cu depozite imune de crioglobuline ce afectează vasele mici (predominant capilarele, venulele sau arteriolele) și asociată cu prezența crioglobulinelor în ser. Sunt frecvent implicate tegumentele, glomerulii renali , nervii periferici .

Vasculita cu Vasculita cu depozite IgA depozite IgA (Henoch-(Henoch-Schoenlein)Schoenlein)

Vasculită cu predominarea depozitelor imune IgA1, afectînd vasele mici (predominant capilarele, venulele sau arteriolele). Frecvent implică tegumentele, tractul digestiv , adesea cauzează artrite. Se poate dezvolta glomerulonefrită, imposibil de a fi deosebită de nefropatia IgA.

Vasculita Vasculita hipocomplemente-hipocomplemente-mică urticarialămică urticarială (anti-C1q (anti-C1q vasculitvasculităă))

Vasculită acompaniată de urticarie și hipocomplementemie, afectând vasele mici (capilare, venule sau arteriole), și asociate cu anticorpi anti-C1q. Îi sunt proprii glomerulonefrita, artrita, boala pulmonară obstructivă și inflamația oculară.

Page 27: Vasculite 2 p.ii

Vasculite ale vaselor de calibru divers  

Vasculite fără implicarea predominanta a careva anume tip de vase, ce pot afecta vase de orice dimensiuni (mici, medii, mari) și tipuri (arterii, vene și capilare).

Boala Behcet Vasculita ce se dezvoltă la pacienții cu boala Behcet și poate afecta arterele și venele. Pentru boala Behcet sunt caracteristice ulcerații aftoase orale sau genitale recurente, însoțite de leziuni inflamatorii cutanate, oculare, articulare, gastrointestinale și /sau ale sistemului nervos central. Se pot dezvolta vasculite ale vaselor mici, trombangiite, tromboze, arterite, aneurisme arteriale.

Sindromul Cogan

Vasculita ce se dezvoltă la pacienții cu sindromul Cogan. Sindromul Cogan se prezintă prin leziuni inflamatorii oculare (keratita interstițială, uveita, episclerita) și boala urechii interne (pierderea sensorico-neurală a auzului și disfuncția vestibulară). Manifestările vasculare pot fi sub formă de arteriită (afectând arterele de calibru mic, mediu sau mare), aortită, aneurisme ale aortei și valvulite mitrale.

Page 28: Vasculite 2 p.ii

Vasculitele de singur organ

Vasculite ale arterelor sau venelor din orice sediu, Vasculite ale arterelor sau venelor din orice sediu, limitate la un singur organ, și care nu au caracteristici ce limitate la un singur organ, și care nu au caracteristici ce ar indica expresia limitată a unei vasculite sistemice.ar indica expresia limitată a unei vasculite sistemice.

Organul implicat și tipul vaselor trebuie să fie inclus în denumire (ex. vasculite ale vaselor mici cutanate, arterita testiculară, vasculita sistemului nervos central). Distribuirea vasculitei poate fi unifocală sau multifocală (difuză) în limitele unui singur organ. Unii pacienți, diagnosticați inițial ca având vasculite de singur organ, dezvoltă ulterior manifestări suplimentare de boală, ce justifică redefinirea cazului dat drept unul de vasculită sistemică (ex. arterita cutanată mai târziu devenind poliarterită nodoasă etc.)

Page 29: Vasculite 2 p.ii

Vasculitele associate la bolile sistemice  

Vasculitele care se asociază sau care pot fi secundare (pot fu cauzate) unei boli sistemice. Denumirea (diagnosticul) trebuie să aibă un termen ce specifică maladia sistemică (ex. vasculită reumatoidă, vasculită lupică etc.).

Vasculitele asociate cu o probabilă (presupusă) etiologie

Vasculitele care sunt asociate cu o presupusă etiologie specifică. Denumirea bolii (diagnosticul) trebuie să fie însoțit de un termen care specifică asocierea (ex.poliangiita microscopică hidralazine - asociată, vasculită HBV- asociată, vasculita crioglobulinemică HCV- asociată etc.)

Page 30: Vasculite 2 p.ii

Etiologie şi Etiologie şi patogeniepatogenie

Page 31: Vasculite 2 p.ii

• VS sînt maladii foarte VS sînt maladii foarte heterogene, din care cauză nu heterogene, din care cauză nu se poate presupune o premiză se poate presupune o premiză etiologică unică. etiologică unică.

• În majoritatea cazurilor cauza În majoritatea cazurilor cauza rămîne necunoscută, dar ulterior rămîne necunoscută, dar ulterior acest fapt nu influenţează acest fapt nu influenţează substanţial evoluţia procesului substanţial evoluţia procesului patologic.patologic.

Page 32: Vasculite 2 p.ii

• Etiologia vasculitelor rămîne necunoscută.

• I. Domină teoria infecţioasă.• În mai multe variante nozologice de VS se

determină o legătură certă imunologică cu diverşi agenţi infecţioşi. Prezenţa unor focare cronice infecţioase, chiar dacă nu ele au fost cauza nemijlocită a bolii, poate favoriza recidivarea VS şi dezvoltarea unor complicaţii.

Page 33: Vasculite 2 p.ii

• Deşi rezistent în faţa pătrunderii infecţiilor, peretele vascular în unele situaţii devine vulnerabil :

• infectare din ţesuturile adiacente sau din interior – din sînge, - infectare imunoindusă sau toxică a celulelor endoteliale şi alte structurii vasculare.

Page 34: Vasculite 2 p.ii

• Sunt incriminate virusurile, care pot contribui la producerea inflamaţiei vasculare, fie direct prin alterarea endoteliului celular şi perturbarea funcţiilor acestuia, fie indirect prin participarea la formarea de complexe imune .

Page 35: Vasculite 2 p.ii

• Se presupune, că practic orice agenţi infecţioşi (virusurile hepatotrope A, B,C, Cytomegalovirus, HIV, Epstein –Bar, Parvovirus B19, streptococii, stafilococii, borelia, klebsiella, hlamidiile, yersinia, salmonella, micobacteriile), sînt capabili să provoace reacţii inflamatorii în vase de diferit calibru.

• .

Page 36: Vasculite 2 p.ii

II. II. Rolul medicamentelorRolul medicamentelor• Rolul medicamentelor este constatat în Rolul medicamentelor este constatat în

mai multe situaţii ca potenţială cauză a mai multe situaţii ca potenţială cauză a unor variante nozologice de VS unor variante nozologice de VS

• Sulfanilamidele, antibioticele, Sulfanilamidele, antibioticele, substanţele de contrast, preparatele ce substanţele de contrast, preparatele ce conţin iod, tuberculostaticele, conţin iod, tuberculostaticele, preparatele de aur şi al. preparatele de aur şi al.

Page 37: Vasculite 2 p.ii

III. Teren genetic III. Teren genetic compromiscompromis

• Predispoziţie geneticăPredispoziţie genetică

• Defect al răspunsului imun şi Defect al răspunsului imun şi reactivitate modificată a reactivitate modificată a peretelui vascular.peretelui vascular.

• AAsocierea unor fenotipuri socierea unor fenotipuri HLA cu anumiteHLA cu anumite vasculite vasculite

Page 38: Vasculite 2 p.ii
Page 39: Vasculite 2 p.ii

Patogenia vasculitelor sistemice include

următoarele evenimente:

• Lezarea peretelui vascular

• Tulburări ischemice în ţesuturile adiacente vasului afectat

• Formare de granulome.

Page 40: Vasculite 2 p.ii

•Mecanismul de producere al leziunilor histologice este imunologic prin complexe imune, sau mai rar, prin mecanismul hipersensibilităţii mediate celular. În unele situaţii este posibilă asocierea celor 2 mecanisme

Page 41: Vasculite 2 p.ii

• În favoarea mecanismului prin complexe imune pledează asocierea vasculitelor cu anomalii serologice (prezenţa de CIC, crioglobuline, factor reumatoid, hipergamaglobulinemie, hipocomplementemie), detectarea prin imunofluorescenţă a Ig şi complementului în vasele interesate, apariţia vasculitelor în boli care recunosc un mecanism patogenic prin complexe imune ( LES).

Page 42: Vasculite 2 p.ii

• Antigenul din complexele imune este rar identificat. El poate fi atît endogen (IgG) cît şi exogen. În anumite vasculite a fost identificat antigenul hepatitei B.

Page 43: Vasculite 2 p.ii

In VS, amorsarea In VS, amorsarea şşi intrei intreţţinerea inerea mecanismelormecanismelor imune este imune este favorizata de stimularea favorizata de stimularea antigenica repetitivaantigenica repetitiva ş şi de deficitul i de deficitul congenital sau dobandit alcongenital sau dobandit al complementului sau al complementului sau al receptorilor sai eritrocitarireceptorilor sai eritrocitari care care realizeaza realizeaza clearance-ul clearance-ul complexelor imune.complexelor imune.

Page 44: Vasculite 2 p.ii

• Mecanismele patogenetice Mecanismele patogenetice suspectate să producă leziunea suspectate să producă leziunea vasculară includ: vasculară includ: - - formarea complexelor imune formarea complexelor imune circulante patogene circulante patogene şi şi depozitarea lor în peretele depozitarea lor în peretele vascular care provoacă vascular care provoacă inflamaţieinflamaţie

Page 45: Vasculite 2 p.ii

• - formarea de autoanticorpi cum ar fi : Ac. anticelulă endotelială şi ANCA (Ac către citoplasma neutrofilică şi/sau lezarea celulelor endoteliale mediată de neutrofile )

Page 46: Vasculite 2 p.ii

• - lezarea celulelor endoteliale mediată de limfocitele T

•Răspuns imun celular şi molecular , inclusiv – secreţia de citokine şi a moleculelor de adghezie.

Page 47: Vasculite 2 p.ii

• - infecţia directă a - infecţia directă a celulelor endotelialecelulelor endoteliale, , lezarea lor directă de lezarea lor directă de către microorganisme, către microorganisme, celule tumorale, toxinecelule tumorale, toxine

• - formarea granuloamelor

Page 48: Vasculite 2 p.ii

• Vasculitele sunt caracterizate pe baza mecanismelor lor cunoscute sau posibile. Aceste mecanisme pot fi relativ specifice unor anumite entitaţi sau comune tuturor. Deşi evenimentele iniţiatoare pot sa difere, pentru majoritatea vasculitelor exista cai patogenetice finale comune care conduc la lezarea endoteliului.

Page 49: Vasculite 2 p.ii

• activarea celulelor endoteliale,activarea celulelor endoteliale,• diapedeza diapedeza şşi activarea „prematura“ a leucocitelori activarea „prematura“ a leucocitelor

in peretele vascular, cu leziuni tisularein peretele vascular, cu leziuni tisulare• activarea cascadei coagularii activarea cascadei coagularii şşi in finali in final• ocluzia lumenuluiocluzia lumenului prin vasoconstricprin vasoconstricţţia, tromboza ia, tromboza

şşi proliferareai proliferarea celulelor vasculare.celulelor vasculare.

In acest proces, celuleleIn acest proces, celulele endoteliale nu sunt doar endoteliale nu sunt doar „victime“, ci participa activ„victime“, ci participa activ la inflamala inflamaţţie.ie.

Acestea sunt: Acestea sunt:

Page 50: Vasculite 2 p.ii

COMPONENTELE PATOGENETICE

ESENŢIALE

Page 51: Vasculite 2 p.ii

CIC• Complexe ANTIGEN+ANTICORPComplexe ANTIGEN+ANTICORP

• Experinţele lui Cochrane şi Experinţele lui Cochrane şi Dixon (aa 50) - inflamaţie Dixon (aa 50) - inflamaţie vasculară în rezultatul inoculării vasculară în rezultatul inoculării la animale a unor antigene la animale a unor antigene străine.străine.

• CIC - mai mare importanţă au în CIC - mai mare importanţă au în vasculitele provocate de infecţii vasculitele provocate de infecţii şi medicamente. şi medicamente.

Page 52: Vasculite 2 p.ii

• Imunoglobuline + componente Imunoglobuline + componente ale complementului ( ex. ale complementului ( ex. vasculita leucocitoclastică, CIC ce vasculita leucocitoclastică, CIC ce conţin IgA în vasculita conţin IgA în vasculita hemoragică; Crioglobulinemia – hemoragică; Crioglobulinemia – complexe imune ce precipită la complexe imune ce precipită la frig, PN asociată cu infecţia HBV, frig, PN asociată cu infecţia HBV, s. Churg – Srauss, autoanticorpi s. Churg – Srauss, autoanticorpi organospecifici –boala Kawasaki.organospecifici –boala Kawasaki.

Page 53: Vasculite 2 p.ii

Anticorpi antiendoteliali celulari AECA AECA

• Determinaţi prin metoda imunoenzimaticăDeterminaţi prin metoda imunoenzimatică• AECA – un grup heterogen de autoanticorpi, care AECA – un grup heterogen de autoanticorpi, care

reacţionează cu endoteliul vascular prin reacţionează cu endoteliul vascular prin fragmentul F(ab’)²fragmentul F(ab’)²

• Posedă capacitatea de a lega complementul şi Posedă capacitatea de a lega complementul şi manifestă reactivitate încrucişată cu alte celule – manifestă reactivitate încrucişată cu alte celule – ex. fibroblaştii.ex. fibroblaştii.

• În unele forme de vasculite AECA pot leza celulele În unele forme de vasculite AECA pot leza celulele endoteliale prin citoliză complementdependentă, endoteliale prin citoliză complementdependentă, prin citotoxicitate anticorpdependentă sau să prin citotoxicitate anticorpdependentă sau să moduleze activitatea lor funcţională(Kawasaki).moduleze activitatea lor funcţională(Kawasaki).

Page 54: Vasculite 2 p.ii

ANCA – anticorpii ANCA – anticorpii anticitoplasma anticitoplasma

neutrofilelor neutrofilelor – markeri serologici importanţi

• Descoperiţi în 1959 (P.Calabresi) – Descoperiţi în 1959 (P.Calabresi) – anticorpi care produc fluorescenţa anticorpi care produc fluorescenţa neutrofilelor fixate cu etanol. neutrofilelor fixate cu etanol.

• În granulematoza Wegener D.Dale În granulematoza Wegener D.Dale observă distrugerea crescută a observă distrugerea crescută a neutrofilelor în faza activă a bolii şi neutrofilelor în faza activă a bolii şi reducerea distrugerii în remisie.reducerea distrugerii în remisie.

Page 55: Vasculite 2 p.ii

• ANCA – un grup heterogen de anticorpi care se combină cu enzimele prezente în citoplazma neutrofilellor.

• Se întîlnesc în anumite tipuri de vasculite avînd valoare în stabilirea diagnosticului şi prognostic.

• ANCA – către proteinaza 3• ANCA către mieloperoxidază• Mai mare importanţă se acordă astăzi ANCA către

PR-3. în dezvolztarea vasculitelor (antigen Wegener)• PR 3- proteină lizosomală, multifuncţională cu

activitate fermentativă şi antimicrobiană care este ţinta ANCA.

Page 56: Vasculite 2 p.ii

• Enzimele citoplasmatice neutrofilice şi în special PR-3 se expresionează pe suprafaţa celulelor în rezultatul preactivării neutrofilelor de către citokinele proinflamatorii în perioada prodromală a bolii (ex. Stimularea neutrofilelor cu TNFalfa şi IL8 în vitro – produc apariţia pe membrana celulelor a fermenţilor citoplasmatici (PR-3 şi mieloperoxidaza). Acest fenomen – în granul. Wegener şi în sepsis – este descoperit şi in vivo.

Page 57: Vasculite 2 p.ii

• Astfel, translocarea şi eliminarea Astfel, translocarea şi eliminarea acestor molecule constituie o acestor molecule constituie o componentă a răspunsului componentă a răspunsului fiziologic al neutrofilelor la fiziologic al neutrofilelor la inflamaţie, iar în cazul VS – un inflamaţie, iar în cazul VS – un stimul pentru sinteza ANCA stimul pentru sinteza ANCA patogene.patogene.

Page 58: Vasculite 2 p.ii

Morfologie

Page 59: Vasculite 2 p.ii

• Caracterul infiltratului din peretele vasuluil poate fi granulomatos, nongranulomatos, sub formă de vasculită leukocitoclastică

• Localizarea inflamaţiei – poate fi sugesivă pentru diagnostic.

• Vasculita leucocitoclastică este un termen histologic ce descrie modificările din vasele de calibru mic (fragmente mici de nuclee în jurul vaselor). Inflamaţia este transmurală, rar necrotizantă, este nongranulomatoasă. Polimorfonuclearele predomină la debut, mai tîrziu – prevalează limfocitele.

Page 60: Vasculite 2 p.ii

• Consecinţa inflamaţiei rezultă în fibroză şi hipertrofia intimei, care la rîndul său poate îngusta lumenul vascular şi produce ischemie şi necroză.

• Patologic, arterele musculare pot suferi leziuni focale, cu formarea de anevrisme sau rupturi, sau leziuni segmentare, cu afectarea intregii circumferinţe, ocluzie şi infarcturi distale.

Page 61: Vasculite 2 p.ii

Metodele de diagnostic al vasculitelor sistemice

• Prezentarea clinicăPrezentarea clinică• Cele mai frecvente simptome

constituționale sânt fatigabilitatea, slăbiciunea generală, febră și atralgiile

• Câteva semne clinice sugerează prezența vasculitei

Page 62: Vasculite 2 p.ii

• Purpura sau alt gen de erupții

Leziuni cutanate ce nu dispar la digitopresiune, din cauza hemoragiilor intracutanate.

Multiplexul mononeuritic

• Se întâlnește când sânt lezați doi sau mai mulți nervi din părți separate ale corpului

Page 63: Vasculite 2 p.ii

• Implicarea pulmonară

• Hemoragia alveolară din capilarită poate cauza hemoptizie. Hemoptizia poate deasemenea fi asociată cu o vasculită de calibru mediu din cauza rupturii unui aneurism a unei arterii bronșice.

Page 64: Vasculite 2 p.ii

Semne clinice în vasculiteCalibru mare Deficit de puls

Sufluri Calibru mediu Noduli cutanați

Livedo reticularisInfarct digital

Calibru mic Purpură palpabilăUlcerații superficialeMultiplex mononeuriticLeziuni papulonecrotice

Page 65: Vasculite 2 p.ii

Datele de laborator:

• Favorizează elaborarea diagnosticului pozitiv şi diferenţial, aprecierea activităţii vasculitelor, eficienţa tratamentului.

• Analiza generală a sîngelui poate evidenţia: anemie, trombocitopenie, leucocitoză, creşterea VSH-lui, eozinofilie (Churg-Strauss).

Page 66: Vasculite 2 p.ii

• Analiza generală de urină Analiza generală de urină şi alte teste ale urinei, probele funcţionale renale – aprecierea unei eventuale leziuni renale.

• Analiza biochimică a sîngelui: nivelul creatininei, ureei (implicare renală) ; a enzimelor hepatice (în vasculitele secundare din hepatitele virale, efectele secundare ale tratamentului VS);

Page 67: Vasculite 2 p.ii

• Examene care vor cerceta prezenţa unor eventuale infecţii: markerii hepatitelor virale (HBV, HCV, HDV), ASL-O, MRS, HIV şi al.

• Ex. Bacteriologic: frotiu din faringe, însămînţarea urinei, în stări febrile – hemocultura.

Page 68: Vasculite 2 p.ii

Testele imunologice sunt cele mai importante:

• Determinarea ANCA

• Crioglobulinele

• Imunoglobulinele (în special IgA)

• Anticorpii antinucleari, antiADNds, Factorul reumatoid, anti-CCP şi al. (în scop de diagnostic diferenţial)

• Anticorpii endoteliali

• Complementul.

Page 69: Vasculite 2 p.ii

• ANCA: (anticorpi anticitoplasmă neutrofilică) este o populaţie heterogenă de anticorpi care reacţionează cu enzimele citoplazmei neutrofilelor. Se disting 2 tipuri esenţiale:

• ANCA ce reacţionează cu proteinaza – 3 (PR-3) şi cei • ANCA perinucleari (pANCA) – specifici în raport cu

mieloperoxidaza. • Mai rar sunt depistaţi şi ANCA atipici. • Semnificaţia clinică – se asociază cu unele VS

(Granulematoza Wegener,poliarterita microscopică, sindromul Churg-Strauss, PAN), mai rar – în alte maladii glomerulonefrita agresivă, sindromul Goodpasture) (valori normale: 5-20 Un/ml).

Page 70: Vasculite 2 p.ii

• Mai mare importanţă se acordă astăzi ANCA către PR-3 în dezvolztarea vasculitelor. PR 3- proteină lizosomală, multifuncţională cu activitate fermentativă şi antimicrobiană care este ţinta ANCA. ANCA MP-3 - În granulomatoza Wegener – sensibilitate 63-91% (în dependenţă de activitatea bolii) , specificitate – 70 – 80%. ANCA perinucleari ( mieloperoxidaza) – specificitatea 70-80% pentru poliarterita microscopică, sindromul Churg-Strauss. Nivelul ANCA reflectă activitatea bolii şi rezultatul tratamentului.

Page 71: Vasculite 2 p.ii

• Crioglobulinele – imunoglobuline cu capacitatea de a sedimenta la temperaturi sub 4º C, semnificaţie diagnostică în special pentru vasculita crioglobulinemică.

• AECA - un grup heterogen de autoanticorpi antiendoteliali celulari, care reacţionează cu endoteliul vascular prin fragmentul F. Posedă capacitatea de a lega complementul şi manifestă reactivitate încrucişată cu alte celule – ex. fibroblaştii. În unele forme de vasculite AECA pot leza celulele endoteliale prin citoliză complementdependentă, prin citotoxicitate anticorpdependentă sau să moduleze activitatea lor funcţională (Kawasaki).

Page 72: Vasculite 2 p.ii

Metodele instrumentale• Examenul radiologic: Diagnosticul afectării

pulmonare (granulematoza Wegener, PAM, sindromul Churg- Strauss şi al.).

• Angiografia – în diagnosticul arteritei Takayasu, PAN.

• Ultrasonografia Dopler: în boala Kawasaki, boala Behcet, PAN, arteritei Takayasu, trombangiita obliterantă – pentru confirmarea diagnosticului, aprecierea extinderii procesului inflamator în patul vascular.

Page 73: Vasculite 2 p.ii

• TC, RMN, RMN-angiografia – pentru aprecierea topografiei leziunilor vasculare (arterita temporală, sindromul Churg- Strauss, arterita Takayasu, granulematoza Wegener, PAM şi al.).

• Bronhoscopia şi lavajul bronhoalveolar - sindromul Churg- Strauss al.)

Page 74: Vasculite 2 p.ii

• Examnul morfologic: este indispensabil pentru diagnosticul PAM, sindromului Churg- Strauss, granulematoza Wegener. Bioptatele se colectează de regulă din: tegumente, a. temporală, muşchi, căile respiratorii, plămîni, mai rar – inestin, ficat. Nu rareori însă, în debutul maladiei îndeosebi, semnele morfologice specifice pot lipsi.

Page 75: Vasculite 2 p.ii

tratament

Page 76: Vasculite 2 p.ii

Obiective: Abolirea procesului activ şi obţinerea remisiei• Susţinerea remisiei şi prevenirea unor noi

acutizări • Prevenirea complicaţiilor, a leziunilor ireversibile

de la nivelul ţesuturilor şi organelor tributare din vasele afectate

• Evitarea efectelor secundare ale tratamentului• Ameliorarea calităţii vieţii şi a prognosticului

maladiei.

Page 77: Vasculite 2 p.ii

Etiologic• – tratamentul cel mai de persepectivă.

Este deosebit de important în acele variante care se asociază mai cert cu infecţia (periarterita nodoasă clasică, vasculita crioglobulinemică S-Henogh)

• Antibiotice

• Interferonoterapie

• IgI/V

Page 78: Vasculite 2 p.ii

Patogenetic• În lipsa cunoştinţelor despre În lipsa cunoştinţelor despre

etiologieetiologie

• Agresivă, imunosupresivă – fapt Agresivă, imunosupresivă – fapt determinat de agresivitatea determinat de agresivitatea procesului destructiv din peretele procesului destructiv din peretele vascular.vascular.

Page 79: Vasculite 2 p.ii

Etapele în tratamentul vasculitelor

• Supresia rapidă a răspunsului imun agresiv în Supresia rapidă a răspunsului imun agresiv în debutul maladiei – inducerea remisiunii.debutul maladiei – inducerea remisiunii.

• Inducerea remisiei cu un curs scurt de tratament Inducerea remisiei cu un curs scurt de tratament agresiv (doze adecvat de înalte de CST în agresiv (doze adecvat de înalte de CST în monoterapie sau în asociere cu imunosupresive monoterapie sau în asociere cu imunosupresive preponderent citotoxice – Ciclofosfan, pînă la preponderent citotoxice – Ciclofosfan, pînă la puls-terapie, imunoglobulin i/v, metode puls-terapie, imunoglobulin i/v, metode extracorporale de tratament, tratament biologic)extracorporale de tratament, tratament biologic)

• a prostacyclinei)a prostacyclinei)

I-ma etapăI-ma etapă

Page 80: Vasculite 2 p.ii

Etapa IIEtapa II

Tratamentul de durată (nu mai puţin de 0,5 – 2 Tratamentul de durată (nu mai puţin de 0,5 – 2 ani), terapia de susţinere cu imunosupresive în ani), terapia de susţinere cu imunosupresive în doze suficiente pentru obţinerea remisiei doze suficiente pentru obţinerea remisiei clinice (indexul de activitate a vasculitei) şi de clinice (indexul de activitate a vasculitei) şi de laborator (VSH, PCR, ANCA, şi al.). Jugularea laborator (VSH, PCR, ANCA, şi al.). Jugularea rapidă a activizării răspunsului imun în rapidă a activizării răspunsului imun în acutizare.acutizare.

(

Page 81: Vasculite 2 p.ii

Etapa IIIEtapa III

Obţinerea unei remisii stabile, Obţinerea unei remisii stabile, depline a bolii, determinarea depline a bolii, determinarea gradului de afectare a gradului de afectare a organelor ţintă şi corecţia organelor ţintă şi corecţia acestor injurii, reabilitare.acestor injurii, reabilitare.

Page 82: Vasculite 2 p.ii

Grupele de preparateGrupele de preparate• Corticosteroizi

• Imunosupresanţi (cyclophosphan,(cyclophosphan, methotrexat, azatioprin)

• Mycophenolate mofetil (CELLCEPT)

• Agenţi biologici

Page 83: Vasculite 2 p.ii

• Corticosteroizii: 1.DOZE înalte (puls terapia) în cazurile

severe: (Metilprednisolon) 15 mg/kg sau 1 g I/V 1 dată în zi 3 zile.

2.Administrare per os : 1 mg/kg /zi seadministrează aproximativ 4 săptămîni (obţinerea ameliorării), apoi doza se reduce treptat, de obicei - 10 mg în ficare săptămînă pînă la 40 mg/zi, 5 mg fiecare 2 săptămîni pînă la 20 mg/day, 2.5 mg fiecare 2 săptămîni pănă la 10 mg/zi, şi 1 mg fiecare lună pînă la sistare. Modificări în tratament în caz de recidive sau rezistenţă la tratament.

Page 84: Vasculite 2 p.ii

• Cyclophosphamide:Cyclophosphamide: • 2 mg/kg 1 dată în zi, p/o de obicei nu mai

puţin de 3 luni, sau pînă la obţinerea ameliorării.

• Monitorizarea riguroasă a leucocitelor şi ajustarea dozei în caz de leucopenie. (L trebuie menţinute pînă la > 3500/µL.)

• Doza cumulativă IV - 0.75 - 1 g/m2 lunar. Dzele se reduc în insuficienţa renală.

Page 85: Vasculite 2 p.ii

Tratament de susţinere în remisii:Tratament de susţinere în remisii: Corticosteroi Corticosteroizii – se zii – se reduc la 0 sau cel puţin la dozele minime eficiente.reduc la 0 sau cel puţin la dozele minime eficiente.Se recomandă substituirea uneori a Se recomandă substituirea uneori a cyclophosphganului cu Mtx sau Azatioprin în doze mici. cyclophosphganului cu Mtx sau Azatioprin în doze mici. (mai puţine efecte nocive) – 1 an sau mai mult (în (mai puţine efecte nocive) – 1 an sau mai mult (în dependenţă de reactivări)dependenţă de reactivări)

Page 86: Vasculite 2 p.ii

Terapia anticitokinică • Anticorpi monoclonali anti TNF Anticorpi monoclonali anti TNF αα – –

himerici himerici (Infleximab,(Infleximab,))• Anticorpi monoclonali anti TNFAnticorpi monoclonali anti TNFαα

umanizaţi, obţinuţi prin inginerie umanizaţi, obţinuţi prin inginerie genetică, - CDP 571.genetică, - CDP 571.

• Etanercept Etanercept (receptori anti TNF (receptori anti TNF αα umanizaţi, obţinuţi prin inginerie umanizaţi, obţinuţi prin inginerie genetică) genetică)

Page 87: Vasculite 2 p.ii

• FORMELE NOSOLOGICE FORMELE NOSOLOGICE ALE VASCULITELOR ALE VASCULITELOR

SISTEMICESISTEMICE

Page 88: Vasculite 2 p.ii

VASCULITEVASCULITELE LE

VASELOR VASELOR MARIMARI

Page 89: Vasculite 2 p.ii

Arterita Takayasu-Arterita Takayasu-OnishiOnishi

• Este o vasculită granulomatoasă ce se caracterizează prin inflamaţia peretelui arterelor mari şi medii, avind o predilecţie pentru arcul aortei şi emergenţa vaselor mari, carotide şi subclavii.

Page 90: Vasculite 2 p.ii

Arterita Takayasu (AT)

- inflamație granulomatoasa ocluziva a aortei și a ramurilor sale principale, care apare cu predilecție la femei tinere (raport intre sexe 9:1).

Incidența anuală in Statele Unite este de 2,6/1 milion, fiind ceva mai mare la populația orientală.

Page 91: Vasculite 2 p.ii

EEtiologietiologie Boala are o etiologie necunoscută,

probabil multifactorială.

S-au descris asocieri cu tuberculoza, sifilisul, antigenele streptococice, unele mycoplasme,citomegalo- adeno- și parvovirusuri, infecții parazitare etc.

Fenotipul HLA-B52 este asociat cu risc crescut pentru AT și cu forme mai severe de boala.

Page 92: Vasculite 2 p.ii

Histologic AT Este o arterita granulomatoasa sclerozanta. Intima prezinta striuri longitudinale, datoratecontracției fibrotice a tunicii medii și externe,cu proliferarea „in placa“ a celei interne. Infiltratul

inflamator celular este compus din macrofage și mai ales din limfocite T citotoxice, care ajung in aorta prin vasa vasorum aortice, recunosc proteinele de șoc termic exprimate in cantitate mare de peretele vascular și secretă perforina. In vecinatatea mediei, sunt prezente uneori celule gigante multinucleate, care au fagocitat elastina. Tardiv apar fibroza, tromboze și calcifieri, cu stenozarea lumenului arterial și dilatații anevrismale.

Page 93: Vasculite 2 p.ii

Tabloul clinicTabloul clinic

• Majoritatea simptomelor AT aparMajoritatea simptomelor AT aparțțin in

sindromuluisindromului de insuficiende insuficiențăță circulatorie circulatorie

la nivelul trunchiurilorla nivelul trunchiurilor arteriale afectate. arteriale afectate.

Uneori, se realizeaza fenomeneUneori, se realizeaza fenomene de furt de furt

vascular, cu ischemia unor regiuni vascular, cu ischemia unor regiuni

proximale.proximale.

Page 94: Vasculite 2 p.ii

Simptomatologia depinde de etapa Simptomatologia depinde de etapa evolutiva aevolutiva a afecțiunii.afecțiunii.

In faza preocluziva iniIn faza preocluziva inițțiala, care iala, care dureazadureaza luni sau ani, apar manifestari luni sau ani, apar manifestari constituconstituțționale ionale șșii

musculo-scheletale nespecifice musculo-scheletale nespecifice uneoriuneori seroziteserozite (pleurezie, pericardita), (pleurezie, pericardita), manifestari cutanate (eritemmanifestari cutanate (eritem nodos, ulcere nodos, ulcere gambiere) gambiere) șiși oculare (episclerita, irita oculare (episclerita, irita etc).etc).

Page 95: Vasculite 2 p.ii

Faza ocluziva Faza ocluziva se caracterizeaza prin se caracterizeaza prin claudicaclaudicațție,ie, diminuarea amplitudinii diminuarea amplitudinii pulsului la diferitepulsului la diferite sedii sedii șși o difereni o diferențăță a presiunii arteriale sistolice dea presiunii arteriale sistolice de peste peste 10 mmHg intre bra10 mmHg intre brațțe, sufluri arteriale e, sufluri arteriale sausau aortice, hipertensiune arteriala aortice, hipertensiune arteriala renovasculara, insuficienrenovasculara, insuficiențăță cardiaca cardiaca congestiva, tulburari de vederecongestiva, tulburari de vedere.

Page 96: Vasculite 2 p.ii

Distribuția macroscopica a leziunilor a condus la

clasificarea AT in patru tipuri, funcție de sediul leziunilor:

• arcul aortic și ramurile sale (tipul I),

• aorta toracica, descendenta și abdominala (tipul II),

• teritoriile tipurilor precedente, impreuna (tipul III) și

• arterele pulmonare (tipul IV).

Page 97: Vasculite 2 p.ii

In tipul I („ascendent“)In tipul I („ascendent“) cea mai comuna anomalie cea mai comuna anomalieeste suflul carotidian. este suflul carotidian. „„Claudica.ia“ Claudica.ia“ șși diminuareai diminuarea pulsapulsațțiilor arteriale sunt mai frecvente laiilor arteriale sunt mai frecvente la

membrele superioare decat la cele inferioare.membrele superioare decat la cele inferioare. InIn sindromul arcului aortic primele manifestari suntsindromul arcului aortic primele manifestari suntcele neurosenzoriale: de la cefalee, vertij, hipoacuzie,cele neurosenzoriale: de la cefalee, vertij, hipoacuzie,simptome oculare („claudica.ia vizuala“ asimptome oculare („claudica.ia vizuala“ a lui Frovig – amauroza lui Frovig – amauroza ș și i

scotoame posturale sauscotoame posturale sau de efort) pana la cataracta de efort) pana la cataracta șși glaucom. Acestea i glaucom. Acestea potpot fi insofi insoțțite de manifestari neurologice de focar (hemianopsie,ite de manifestari neurologice de focar (hemianopsie, paralizia privirii conjugate superioare,paralizia privirii conjugate superioare, afazie, mono- sau hemipareza, afazie, mono- sau hemipareza, convulsii etc).convulsii etc).

Ischemia in teritoriul carotidian determina claudicaIschemia in teritoriul carotidian determina claudicațție maseterina sau ie maseterina sau brahiala, hipotrofie musculara,brahiala, hipotrofie musculara,

sindrom Raynaud sindrom Raynaud șși ischemia extremitai ischemia extremitațților. Pulsulilor. Pulsularterial este diminuat sau disparut („boala fara puls“)arterial este diminuat sau disparut („boala fara puls“)la toate sediile cefalice la toate sediile cefalice șși brahialei brahiale, iar manifestarile• cardiace sunt frecvente.

Page 98: Vasculite 2 p.ii

• Tipul II („descendent“) corespunde coarctației aortice „inversata“ sau atipica. Simptomele sunt minore, datorita circulației colaterale bune. Pulsațiile arteriale ale membrelor inferioare sunt reduse, cu discrepanța tensionala intre membrele superioare și inferioare, exista sufluri aortice abdominale, claudicație viscerala, sindrom Leriche și hipertensiune arteriala fixa, reno-vasculara.

Page 99: Vasculite 2 p.ii

•Tipul III, mixt sau extensiv, cel mai frecvent, reunește afectarea arcului aortic și a aortei abdominale, ceea ce realizeaza manifestari mixte.

•TipulI V, pulmonar, are simptomatologie pseudoembolica

• (tuse, hemoptizie, pleurezie) și evolueaza spre insuficiență ventriculara dreapta.

Page 100: Vasculite 2 p.ii

• Testele de laborator sunt nespecifice. Testele de laborator sunt nespecifice.

• In stadiul preocluziv, apare o reacție de faza acuta, cu elevarea VSH și proteinei C-reactive, anemie, hiperglobulinemie (alfa-2- .i gama).

• In cel ocluziv, cand inflamația este de multe ori „stinsa“, testele de inflamație

• pot fi normale.

• Radiografiile toracice convenționale

• Evidențiaza largirea aortei ascendente sau a trunchiurilor pulmonare, aortei descendente, calcifieri parietale etc.

Page 101: Vasculite 2 p.ii

• Examinarea de elecție este arteriografia, care releva stenozarea segmentara relativ regulata și dilatarea poststenotica a aortei și ramurilor sale principale.

Page 102: Vasculite 2 p.ii

Complicațiile reflecta sediul ocluziilor arteriale:

• accidente vasculare cerebrale, cecitate, insuficiență cardiaca congestiva, infarct miocardic și rareori insuficiența renala.

• Netratata, boala este progresiva. Anevrismele, insuficiența aortica și retinopatia sunt indicatori pentru prognostic rezervat.

• In absența acestora, supraviețuirea la 10 ani depașește 90%.

Page 103: Vasculite 2 p.ii

Criteriile ACR pentru diagnosticul arteritei Takayasu

• 1 – Debut sub varsta de 40 de ani • 2 – Claudicaţie la cel puţin o extremitate, mai ales la

membrele superioare • 3 – Scăderea pulsului la arterele brahiale, uni- sau bilateral • 4 – Diferenţa mai mare de 10mmHg intre tensiunea arterială

sistolică la cele două braţe • 5 – Sufluri sistolice pe carotidă sau pe aorta abdominală • 6 – Imagine arteriografică de stenoză sau ocluzie, difuză

sau segmentară, la nivelul aortei, ramurilor sale primare sau arterelor mari ale membrelor, neimputabilă aterosclerozei, displaziei fibromusculare

• Diagnosticul este pus in prezenţa a cel puţin 3 criterii

• (sensitivity of 90.5% and specifcitty of 97.8%). •

Page 104: Vasculite 2 p.ii

TRATAMENTUL• Tratamentul consta in stadiul preocluziv din• corticoizi: 20-40 mg/zi, cu reducerea dozelor dupa• Rezoluția simptomelor și normalizarea VSH pana la 5-10

mg/zi. • La pacienți care nu raspund se• administreaza eventual azatioprina sau ciclofosfamida.• Antiagregantele (ex. aspirina 125 mg/zi)• se adauga la oricare dintre scheme. • In faza tardivasunt utile plastiile și reconstrucțiile

vasculare (angioplastie transluminala percutana, by-pass arterial cu material sintetic). Poate fi necesara imunosupresia preoperatorie pentru prevenirea recuren.elor bolii.

Page 105: Vasculite 2 p.ii

• ARTERITA GIGANTO-CELULARA

Page 106: Vasculite 2 p.ii

• Arterita cu celule gigante este o vasculită granulomatoasă care afectează predominant ramurile craniene ale arterelor care pornesc din crosa aortei, dar cu posibiă interesare şi a altor artere şi chiar a venelor.

• Polimialgia reumatică este un termen introdus de Barber pentru a defini un sindrom caracterizat prin durere şi redoare matinală la nivelul maselor musculare ale centurilor cu durată de 1 lună sau mai mult, asociate cu fenomene generale şi creşterea VSH-ului.

Page 107: Vasculite 2 p.ii

COMPLEXUL ARTERITA GIGANTO-CELULARA(TEMPORALA) – POLIMIALGIE REUMATICA

• Arterita giganto-celulara (AGC) (arterita temporala, boala Horton) este o vasculita granulomatoasa a aortei și a ramurilor sale principale.

• Aceasta apare dupa varsta de 50 ani și se asociaza adesea cu polimialgia reumatica (PMR).

• La varstnici AGC este cea mai comuna forma de vasculita.

Page 108: Vasculite 2 p.ii

Arterita giganto-celulara (AGC)

(arterita temporala, boala Horton)

• apare dupa varsta de 50 ani și se asociaza adesea cu polimialgia reumatica (PMR).

• La varstnici AGC este cea mai comuna forma de vasculita.

Page 109: Vasculite 2 p.ii

• Tabloul clinic al AGC este polimorf, cu simptome și semne constituționale și semne de afectare arteriala, in principal cefalee, paralizii de nervi cranieni și tulburari de vedere. Se descriu mai multe tablouri simptomatice.

Page 110: Vasculite 2 p.ii

• Arterita temporala clasica (Hutchinson-Horton)

• este frecvent bilaterala. Cefaleea, de obicei unilaterala, este localizata temporal, occipital, periorbitar

• sau auricular, asociata cu hiperestezie cutanata, și se accentueaza progresiv devenind insomnianta. La examenul obiectiv arterele sunt proeminente, sinuoase, neregulate, hipopulsatile și de regula sensibile.

Page 111: Vasculite 2 p.ii

Criteriile ACR pentru diagnosticul arteritei cu celule gigante • 1 - Debut după varsta de 50 de ani • 2 - Cefalee localizată, cu debut recent sau care şi-

a schimbat recent caracterul • 3 - Sensibilitate sau hipopulsatilitate la nivelul

arterei temporale, neimputabilă aterosclerozei arterelor cervicale

• 4 - VSH peste 50 mm la 1h • 5 - Semne histologice la biopsia arterei

temporale: infiltrat parietal cu predominenţa • mononuclearelor sau reacţie granulomatoasă, cu

celule gigante mononucleare. • Diagnosticul se pune in prezenţa a trei din

criteriile menţionate.

Page 112: Vasculite 2 p.ii

VASCULITELE VASELOR MEDII

Page 113: Vasculite 2 p.ii

Poliarterita nodoasă ( PAN )• Este o vasculită inflamatorie

necrotizantă a arterelor de calibru mediu şi mic, fără implicarea celor mai mici vase sanguine (arteriole, venule, capilare) şi nu este asociată cu glomerulonefrita.

• Procesul patologic al PAN interesează diverse organe dar cel mai frecvent include pielea, articulaţiile, nervii periferici, intestinul şi rinichii.

Page 114: Vasculite 2 p.ii

Epidemiologia

• • Periarteriita nodoasă este o boală relativ rară, care afectează în proporţii egale atât femeile cât şi bărbaţii (bărbații mai frecvent ca femeile), între vârsta de 40 și 60 de ani, cu vârful incidenței la 50 ani.

• • Anual se înregistrează 0,2-1 caz nou la 1000 000 populaţie.

Page 115: Vasculite 2 p.ii

Etiologie şi patogenie:

• Mecanismul de producere al bolii nu este cunoscut. Debutul acestei patologii deseori este precedat de insolatie, vaccinări, naşteri, administrarea unor preparate medicamentoase.

Page 116: Vasculite 2 p.ii

Criteriile ACR (1990) pentru diagnosticul PAN

• 1 - scăderea in greutate cu mai mult 4 kg de la debutul bolii • 2 - livedo reticularis la nivelul trunchiului sau extremităţilor • 3 - durere sau sensibilitate testiculară, independentă de traumatisme,

infecţii sau alte cauze decelabile • 4 - mialgii, astenie sau sensibilitatea maselor musculare la nivelul

membrelor inferioare • 5 - mononeuropatie sau polineuropatie • 6 - dezvoltarea HTA • 7 - creşterea ureei sau creatininei serice, nelegată de deshidratare sau

uropatie obstructivă • 8 - prezenţa AgHBs sau a anticorpilor anti-HBs in ser • 9 - anevrisme sau ocluzii ale arterelor viscerale la arteriografie,

neimputabile aterosclerozei, displaziei fibromusculare sau altor boli neinflamatoare

• 10 - infiltrat granulocitar in peretele arterelor mici şi medii • Diagnosticul pozitiv necesită prezenţa a cel puţin 3 criterii (sensibilitate

82,2% şi specificitate 86,6%).

Page 117: Vasculite 2 p.ii

• In patogeneza PAN neasociate unor infec.ii,• rolul complexelor imune este incert. Totu.i infec.ia• „inaugurala“ este plauzibila, datorita prodromului• pseudoviral, cu semne constitu.ionale. Virusul hepatitic• B a fost incriminat la adul.i .i streptococul• grup A la copii. Mecanismele diferite (imunitatea• predominant umorala in PAN asociata cu virusuri• ca cel al hepatitei B sau HIV, cea celulara cu limfocite• T CD4 in formele idiopatice) .i existen.a unor• sindroame identice cu PAN in leucemia cu celule• paroase pot sa contureze ideea ca PAN este de fapt• un sindrom format din mai multe entita.i distincte,• din care probabil se vor desprinde .i in continuare• unele forme, cum a fost cazul poliangiitei microscopice• (tabelul 7).

Page 118: Vasculite 2 p.ii

• Leziunea arteriala in PAN consta dintr-o inflama.ie necrozanta focala panmurala a arterelormijlocii .i mici, cu leziuni in stadii diferite de evolu.ie. Inflama.ia segmentara poate determina formarea de anevrisme .i pseudoanevrisme, cu noduli vasculari moniliformi de la care deriva numele atribuit bolii de catre Kussmaul.

Page 119: Vasculite 2 p.ii

• Leziunea poate fi localizata oriunde, dar afectarea• arteriala splenica .i pulmonara este rara. Modul• de prezentare al bolii poate fi foarte diferit, de la rarele forme limitate la un organ (piele, nervi

periferici,• viscere), la boli cu poten.ial letal. De regula• sunt prezente semne constitu.ionale: stare de rau• general, astenie, pierdere ponderala .i febra. Manifestarile• cutanate includ: purpura palpabila, ulcera.ii,• livedo reticularis, infarcturi cutanate, gangrene• digitale. Artralgiile sau artritele, nedeformante,• asimetrice, fluxionare ale membrelor inferioare,• apar precoce. Afectarea musculara consta din mialgii• sau miozita proximala, cu enzime de miocitoliza• elevate. Neuropatiile periferice de tip mononeuritis• multiplex .i mai rar neuropatia senzitiva simetrica• „in manu.a“ sau „in .oseta“ pot fi inaugurale• .i apar la 50-70% din cazuri. Afectarea sistemului• nervos central (SNC) determina convulsii .i• accidente vasculare cerebrale. In forma sa clasica,• afectarea renala in PAN se traduce prin nefropatie• tubulo-intersti.iala .i mai rar glomerulara, cu hipertensiune• secundara.

Page 120: Vasculite 2 p.ii

• Tubul digestiv poate fi afectat prin vasculita oricareia• dintre arterele viscerale, mai frecvent mezentrica,• cu posibilitatea de a realiza perfora.ii de• organ .i tablouri clinice simuland apendicita sau• colecistita acuta. Pot sa se manifeste hematemeza,• melena sau hematokezia. Inima poate fi afectat prin• coronarita. Infarcturile sunt insa rare .i silen.ioase.• Insuficien.a cardiaca congestiva .i rupturile anevrismale• pot constitui cauze de deces. Afectarea• pulmonara se manifesta de obicei prin pneumopatie• intersti.iala, de regula aproape de debutul bolii. Pot• exista manifestari oculare, care sa mearga pana la• dezlipire de retina sau hemoragii retiniene. Poliarterita• cutanata (boala Miescher-Lyell-Church) se manifesta prin noduli dermici

dispu.i liniar pe• trunchi .i membre, livedo recemosa, ulcera.ii cutanate• etc, iar bioptic cu histologia clasica. Aceasta• este o entitate contestata de unii autori, deoarece• boala nu pare limitata la tegumente, ci este o vasculita• sistemica, existand semne tardive de afectare• a viscerelor abdominale .i SNC.

Page 121: Vasculite 2 p.ii

• Testele biologice sunt nespecifice, reflectand• reac.ia de faza acuta. In general, complementul

are• valori mari (ca reactant de faza acuta). Antigenul• HBs, clasic asociat cu prezen.a PAN, are

frecven.e• foarte diferite, implicarea sa fiind evidenta doar in• zonele endemice pentru hepatita B. Anticorpii• ANCA intalni.i in PAM sunt in general absen.i in• PAN.

Page 122: Vasculite 2 p.ii

• Diagnosticul diferen.ial se face cu o serie de• „imitatori“ ai vasculitelor .i cu alte vasculite de

vase• mijlocii (boala Kawasaki, sindromul Churg-

Strauss• etc). Fa.a de poliangiita microscopica, PAN se

distinge• prin prezen.a numai in aceasta din urma a• glomerulonefritei, capilaritei pulmonare .i venulitei• postcapilare leucocitoclastice.