Variatia Greutatii Lemnului de Foc

download Variatia Greutatii Lemnului de Foc

of 28

 • date post

  08-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  21
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Variatia Greutatii Lemnului de Foc

 • VARIATIA GREUTATII LEMNULUI DE FOCA DOUA $ I A TRETA SERIE DE CERCETARI

  de Ing. Dr. G. T. TOMA

  C U P R I N S U L

  A. A doua serie de cercetiri, 19^98-1940. Esen{e tari..

  I. Generalititi.II. Rezultatele obtinute la fiecare ocol in parte.

  1. Brdneqti .2. f,igdnegri.3. Gtr,mpati.4. Sinaia.

  :JII. Numerul de steri esentd tare ce intrd la vagon.

  B. A treia serle de cercetiri, ]rg4}-1g44. Esente moi.'

  I. Generalitdti.

  . 1. Br5negti.2. ]igenegti lCiofticeni).3. Sinaia.

  III. Numdrul de steri esenti moale ce intri la vagon.C. Concluzii.

  rnstitutul nostru! prin seclia de Dencrrometrie qi Amenajamente.a luat in cereetare 'problema rar iaf io i greuid l i i remnulu i de foc,inci, clela incepuful anului 1982. Rezultatul unei prime serii de ob-servatii relative Ia esenle lari (fag, ,ser, stejar pettinculai), estepublicat in volumul IV (1988) din Analele I. O. E. F. fn cele ceunneaz5, ,d5m rezultatele unei a d.oua serii 69 cerceti.ri intreprinsiin cursul anilor:193,8, 19Sg qi 1'940, referi loare tot la esenle tari, gia unei a treia serii de cercetiri referitoare la esenle rnoi (brsrd,tei, anin), infteprinsd in intervalul lg4,Z''.-lg4+.

 • Ing. Dr, G. T. Tonxa

  A. A doua serie de cerceteri' 1938-1940' Esenfe tariI. Oeneralititi

  S'au pus sub observalie, timp de doi ani, cite 'cinci steri despic[-turd qi cinci steri lemn rotun'd in urm6toarel'e paf'ru o'coa'Ie din cu-prinsul Direcliei Siivice Bucureqti:

  'Ghimpali (VlaEca), c'er pi 'stejar pedunculat'Tig5nerytli (Ilfov), stejar pedunculat'Ghirnpali (Vlaqca), cer pi stejar pedunculat'Sinaia (Prahova), fag.Lemrnrl a fost fasonat in figuri de: 5 m lungirme, 1 m ldlime qi 1 m

  ind,llime, deci fdrd, supradnd,llare, qi depozitat pe p5"md'nt, in curteaoeoaletror rcspoctive. M'aterialul a fost cAntS'rit in fiecare lun[ de:5tre Brigadiertl Petre Buse. Pr'o'oedeul urmat ln exe'cuta'rea lu'cririitte f,ata, atd,t in ce priveqt'e' observa{iile pe l'eren, c6't qi in ce p'riveqteoal,culele, este,oel doscriS in Analele I C. E. F', 1938, cu prilejul primeiserii de ceroetiri.

  Se gtie cd, lemmrl uscat este o eubstant6 hi'gnoscopic6' EI poa;teabsorbi aqa dar ap[, din atrno'sferd. Ternperalura de asemenea in-flu,enleazi asupra gradului 'de uscaciune a tremnu'lui' P'n'tru a sta'bili mdcar in mod aproximativ mdsura irl care varia ia Srautdtii lem'nului atd,rnd, de umezeala relativE, a aerului qi de temperaturd'' aminscris in tabelele. Nr' 1-4 al'Ituri de gleutatea abs'olut5' 9i relativda lemnului, si datele luate dela rnstitutu'l Meteorologie Cen'tral re{e"rit,oaro la urnezeala 9i ternpera'tur5 aerului' Acgste date au fost re'prezentate qi gra{ic in diagramele din figurile 1-4. Trebue lemarcatri pentru'Ghirnpa{i qi Sinaia d'atele rne't'eorologice respective a;u fostmdsurate chiar in aceste localititi, pen'tru BrdnEti qi lisdnegtiinstr, din lipsa 'datelor locale, am adoBtat misurdto.rile statiunii dela

  Bucureqti (Filaret).Mai amintim c6 la prima ,srie ,de terc,etdri (1938)r am comp'a.rat

  rariatia gru'td{ii le'mnului au varia}ia' cantit5'tii lunare de Jreeipi"taliuni af.rnosferice cdzute, fdr6 a putea etabi'li o legd,tnrd strinslintre una pi alta.

  Il. Rezultatele ob{lnute la fiecare ocol in parte

  t. Brdne{1ia) Greutatea materialului fasonad 'in Aprilie 1938' scade neirntre

  ruptpdrr5inSepterrwrie,cen.dlernnulcdnt iregtes0--a3%dingrcu-

 • Variafio gre&td,gii tetmsului de f*

  tatea iniiiaii. Din Septemvrie ;i pdnd, in Marlie, anul urmitor, greu-latea variazd foarfe pulin. Pe ur:rnd, s,cade iardpi usoq, pdni in altl,oilea Sepfemvrie, ,cAnd lemnul niu mai ,cdntireqte, dec6,L 69_Wl/odin greutatea inil iali l pentru ca de ai,ci incolo, sd rimind din nouaproximativ constantd, p6nd in Martie urmilor (vezi fis. 1).

  Trebue remarc.af cd ,in timpul lunilor de, toamnd gi d,e ja115 u1.anul'ui a,l doilea, rmenul de fapf cdptis5 putin in greufat,e (atingdncprin Ianuarie-Fe]irua,rie un maximum r,elativ) d,in cauza umezeliisporite a aerului. Acea,st5, cregfere a greut5lii cu 1-20lo (exceptionai50/o), esfe ins|, din puncl ,de vedere practic neinsemnatd.

  ZrJ Umezeaia relativd a aenxlui $i temperatura (,care una fald. deai6a variazd in senrs invers); inrfluenfeazd asupra greuf[fil lemnului.,iar 'incet. In fig. I s,e ve'de ,cd curbele greutltii lemnului nu arr unmers pa,ralel cu curbele urnezelii relative a aerului; cum ar fi fost deaqteptat. Totugi, in linii generale, se rmarcd., dupd cum am amintitmai sus, o u oar5 ridicare a greutdtii lemnului ln tirnpul toamnei Frlernii, tdnd umezeala relativd a aemlu,i trece printr'un maximum.

  cJ Greutatea unui ster este: '

  Cer Cerrotund despicat

  ! 'erde (la iasonare), kg ,. , ,. T0g 64,1Usgaf (dup5 6 luni), kg , .. 58b 508

  Stejtr gtejarrotund degr.icat587 5314731 428

  d) Sterul de cer este mai greu doc6,f cel de ,stejaar pedu,nculat crr27-25P/0.

  e) Sterul de lemn rotund este mai g,reu, d.ec6,t sterul de lemndespicat eu 70-71/o, cdnd este verde pi eu 12_1 bTo. cdnd, e;lteuscat.

  f) Marterialul rotuncr se usucd mai incof decdt dratEriarul d,mpicat(vezi fig. 1 b).g) Dac6" conp4grn, ]a sfejarul pedunculal despicat, greutafea tle

  acum ru grcufafea obtinut5. la prirna experienti (1ggg), oonstatd,mr-, diferentS in minurs pentru mat,erialul din aoeasti, a doua ,s,erie d,e.96 kg ]a lemnul verde gi de ?1 ke ra cel us,carti, (ra 6 runi dela farso-nareJ, c,e,ea oe reprezintd circa 1b0/0. Aceasffl. diferentd ipi glsegteexplicatia in provenienta maferjalului. Lobdele de slejar pedunculafau fost fasonaf,e, atAt la prima cAl gi 1, a doua serie de observalii,din r.ezerve de crAng cornpus. Ins[ rezene]e car\e au furnisat matc_rialul pentru cea de a doua serie de cencetdri proy,flreaiu dintr'un troc

 • 78Ing. Dr. G. T. Tqna

  Stejar pedunculat

  ' l D

  74747 t

  Rotund I Despicat

  K e l. - ' lsler

  I;"f5e0l55815431Aqql"""151ol5o8l514151Blu*1514151415o2l4831ntrl

  I4771470145el, n n l" , r l468148314751

  I 47?l

  I 45Bl

  nt l8el

  Irulrultrlrul*l*olnnltrlrrlroltnl7777' l o

  777577777974

  K c l;*1*T?0816?3164316281604158el58515B6l58515s61seol58215781*tl561 |54el546153115451532 I54el54415601

  I u'ul

  D I

  60F.1

  K 1

  C I

  58{ t

  818684J N

  I D

  6269575861oa

  8 1

  10,8 I16,5 I22,6 |24,21o e q l

  18,3113,8 I?,6 I

  I- t ' t l

  o'n I3,0 It,, I, 13,3 I1?,0 I21,4

  \ 23'7

  I 21,8I tt 'tI 11,5

  I u,oI o'tl- u,,rl- 3'2| 3,0

  861^_ lbr{81 [

  I801

  I811I811Ir t l

  nq l--trol7el?61

  Irrl?51

  1I D

  { D

  697472'14

  l l

  7el l

  'ool uu'le4l 4B5l8el 45818?l 45olB3l 4301811 4231811 4281821 42el831 42el861 4381841 ,125183l 41el821 406181i ser l80l 3e1l8oi s88l?el 3871?71 37ol801 3e4l781 383i811 3e2l801 378180l 4041781 3751

  TABELA Nr. 1Ocolul Silvic Brineqti (Iltov)

  1 9 3 8 I V . . . . . .

  , ' Y . . ' . . .r V L " " '

  , Y I I " " '

  "

  V I I I . . . .

  , , f f i . . . . . ., , x . . . . . .

  I

  I

  1I

  , , . x I . . . . . .r X I I " " '

  1 9 3 9 I : . . . . . .,

  I I " " "

  ' , , I i I . . . . . ., I V " ' , ". ,

  .v . . . . . . ., , Y L . " "

  , , , v I I . . . . ., , V I I I . . . ., , I X . . . . . .

  12I

  It2

  t

  1i tI I

  I

  L41

  13I

  , , . X ' . " ' ., , X [ . " " ', , x I L . . . .

  1 9 4 0 I . . . . . . ., , I I , . . . .. . I i l . . . . . .

  I J

 • 79 Vartalia greutd$i.i lemnului, de foc

  bitltorit (o veclm tirliavdnd vdrful uscat. Dino ,cantitate mai mi,ci de

  de oi) si se aflau intr'o sta"ro deperisantE,a,ceastd, cauz5, tremnul oonlinea, Ia fas,onare,api deedt ar fi fost normal sd, conlind qi

  r93a

  Fig. 1 a - BrS,noqti (Ilfov). Variafia greutdf ii unui ster(Apri l ie.1938 - Mart ie 1940).

  Abb. 1 a - Brinetti (I ltov). Gewichtveranderung eines Raummetors(April 1938j- iliirz 1940).

  rFig. 1 b - Brdne;ti (Ilfov). Variafia greutd,fii unui ster

  . exprimatS, in proeento din greutatea inifiallAbb. I b - Brinegti (l l fov). Gewichtvriindorutrg eines Raummoters,

  in Prozent des Frirchgewichte8 augedriiokt

  Cerrotund lZenerchenorioeD IC e r des p iut ( Zeneithens cfeiten)fitQjar iotund $tre/etchen?rtge0 -Stepr desptcd Etie/eiclnnscheten)

  tg.iO

 • Ing. Dr. G. T. Tonta

  deci era mai u$or. Din aoest exemplu se vode c[ greutatea lemnu'luieste in funclie ;i d'e provenienta iul. Lemnul (verde) provenit dinexemplar,e deperirsante ar,e o 'grtzut'a.be mai mi'cii 'dercdt cel provenitcin arb,ori perfect sindtoFi gi in bun[,stare de vegetatie'

  ,2. Tisdnetti

  a) Dacd privim d'iagram'a clin fig. 2 4., constat[m 'c5. la JiEEGpticurbele gneut5lii lemnului au un mers dcosebiN fa!5' de celelalteccoaLc. Deros,cbirea conrtS, in faptul 'cil in lunile 1ulie ;i Augrist 1938se inregi'stre,azi o ,s'cider,o extrarordinar5. a grcutX{ii, fapt observa.tde altminteri qi in anul 1'98?. Stejarul flplspicat s.finge acest mini-mum in Iulie, cind greulatea sterului nu mai pS,strea'25, decit 630/cdin valoarea inil iala; tot in Iulie prezintE si stejarul rotund de 15cm grosime ace,st minimum. inregistrdnd 680/o din greutatea lemnululvende. Stcjaml rotr-rnd cu diarnctrul 'dte 2'0 c,m atinge ,cea mai mic5.greutate tn Augusl, qi anumc 590/o din greulatea inilia1X. In Septem-vrio greutatea creqfe iar5$i brusc. $i in lunile urmdtoare ,eurbele igip[streazd un m,ens usor alscendent pAn[ in Ianuarie 1939. Pe urmisc inre'gistrea'zi iar[gi ,o sc5,cl,ore tr,eptat5,, ,cu unelc osci]atiuni tnnimrci sau mai n1ari. In Septemvrie 1939. se observ[ u'n ai doilea mi-nimum (r'elativ), insi mult mai prsli1 pronuntal. Greutatea cca mairlici, atirrsS ,tn cun-.ul c,elor doi ani der ob