V. DOCUMENTE

download V. DOCUMENTE

of 10

 • date post

  28-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of V. DOCUMENTE

 • V. DOCUMENTE

  DOCUMENTE SLAYO-MOLD O VENETI INEDITE DIN SECOLUL AL XYI-LEA AL XYII-LEA

  LUCIA DJAMO

  in noile co n d ili istorice din Jara noastr, se duce o larga acuitine de publicare a izvoarelor diplomatice menite sa lrgeasc orizontul stiin^ifc fi sa pun temeiuri noi gindirii istorice.

  In afar de documntele slavo-romine publcate anterior in diferite colectii, noile cerce- tri au scos la iveal o serie de documente inedite 1 sau cunoscute numai prin copii tirzii ori traducen, din care unele eronate.

  Printre documntele depistate recent, se incadreaz fi cele pe care le publicm mai jos in vederea completrii tezaurului de documente istorice, defi, in ceea ce privefte spe(a, nu prezint trsturi speciale faj de ansamblul docum entelor slavo-romine din perioada respectiv. Documntele se pstreaz in Arhiva Academiei R .P .R . 2

  Prezentm textele slavone s, traducerile fi fotocopiile documentelor insolite de citeva note explicative.

  1. 1552 (7060), aprilie 14, Hu$i.tefan Rare? voievod iritregte lui JNicoar Burlovici (B urla ), cmraqul de Ocne, toat

  partea cit se va alege din Mdrjaci fi Ciumleyti cumprat pentru 700 de galbeni ttresti de la Cozma, fiul lui Iurie Mdrjaeu.

  -{ G n i f j j s a i i K O lK O A d. k o jk Ti a h a o c i u TK' r o c n o A >P'K s i m a h a \o a ,v j k c k o h . A JrtHCCA\H C rtSS -k H J lll l .t tS H H K O dp'K B8pAK H3A\H, CTvIH K K )p H A l-K A p h /K A K S IJIO WH (A\8 ll(lW ,dA 3 a C A * CO T 3A A T H Jf

  i iid i i i . ip c K H Y . H S c m d K ii i i i c t c a S i\ n a n i H h k c j p -k lS p A k K AA\apam m a 3 a iiA a iiiH A

  fA\S 8CH HC IIOAHa IIIOTH KHIIK IIHCailM IIHH 'k.SH \|* 3 A A T H \ ' i ip 'k 'A HaA\M H l l p t A

  H a III H AMI B C A -kpH . H ll A J c f e ( l i S A IH II ia iT .

  I I h c S X S c i j f k a - b i n o an p H A { .

  1 M entionam , de pildS, numai pe cele pub lcate n R om an oslavica *: D i m i t r i e G. I o n e s c u, U n document necunoscut de la A lexandra cel B un, R om an oslavica , IV , 1960, p. 337 342 ; T r . I o n e s c u - N i c o v , D oua documente inedite din prima jum tate a secolului al X V I -le a , ib idem , V , 1962, p. 151 155; t. t e f a n e s c u , U n document recent desco prit privitor la recrutarea m ercenarilor de ctre M ih a i Viteazul, ib idem , p. 157 162; T r . I o n e s c u - N i c o v , D ocumente slavo-romine In Biblioteca nafional din Sofa, V I I I , 1963, p . 4 2 5 -4 4 1 .

  * T inem ca i pe aceasta cale sa aducem m ultum iri conducerii Academ iei R .P .B . i Direc^iei Cancelariei care au avut am abilitatea de a ne perm ite cercetarea Arhivei i fotografierea docum entelor.

  3 Precizm c prescurtSrile au fost intregite n tex t iar literele scrise deasupra rlndurilor au fost coborite i intregite, far a se face men^iune specials. A m fo losit paranteza ascutita < > pentru a indica com pletSrile aduse textului in locurile ilizibile, rupte sau terse. Aceeai paranteza am fo losit-o pentru a indica semntura diacului care a scris actul respectiv. A m introdus punctuatia m oderna i litere m ajuscule pentru num ele pro- prii i pentru prim a litera a unei propozi^ii.

  4 In docum entul originai d in eroare apare HdCTHH.

  447

 • Traducerea

  t ytefan voievod, din mila lui dumnezeu, domn al f im i Moldovei. Am dat slugii noastre Nicoar Burlovici, cmrasul de Ocne, toat partea de sat cit se va alege din Mdrjaci fi din Ciumlefti, prfile slugii noastre, Cozma, fiul lui Iurie Mdrjacu, pe care el i le-a vindut pentru fapte sute de galbeni ttrefti. i s-a sculat sluga noastr Nicoar Burl cmraf fi i-a pltit lui deplin tofi acefti bani mai sus scrifi 700 de galbeni inaintea noastr fi inaintea boierilor noftri.

  Altul s nu se amestece.Scris in Hufi, in anul 7060 (1552), aprilie 14.

  Originai slav hirtie, pecete aplicat, czut. Arhiva Academiei R .P .R ., 1552 E ,, Succe- siunea Adamachi, Documntele mofiei Rofiorii fi siliftele M drjefti fi Filipeftii.

  Pe verso serie: l j l i $ d i i 10 V * La Arhivele Statului din lafi, Anaforale nr. 24, fila 68 se gsefte un rezumat rominesc,

  publica t in co lecta Documente privimi istoria Rominiei, veacul X V I , A Moldova, doc. 21, p. 22.in acest rezumat, satul, care in originalul slav se num efte il\k,\pk)KaH, este denumit

  Mdrjfti, form eronat, cci fi in alte documente originale slave, satul poart tot denumirea Mdirjaci (1586, ianuarie 12, lafi, publicat in Documente privind istoria R om inieil , A. Moldova, secolul X V I, voi. I l i , d. 366, p. 298299). in documntele originale rominefti, ca o trstur fonetica a dialectului moldovean, 9atul este numit Mdrjaci, cu sufxul -afi in loc de -aci (1600, D IR , A Moldova, veacul X V I, voi. IV, d. 354, p. 290). in acelasi rezumat, numele de persoan i\\\ap^hik, care apare identic fi in docum ente mai vechi (1493, martie 7, M. Cost- chescu, Documente nwldoveneqti de la $tefan cel Mare, la fi, 1933, d. 49, p. 176) este redat in forma Mdrjan, formata din aceeafi rdcin, dar cu sufixul -an 111 loc de -ac.

  Satul Mdirjaci ( M drjasi)2 pe jomuzul rece, azi disprut, este atestat 11 documntele menzionate mai sus.

  Satul Ciumlefti pe ijomuz cui Bii>, care se afl intre M oldova nou fi Moldova veche (cum serie intr-un docum ent din anul 1554, mai 5, D IB , A. Moldova veacul X V I, voi. II, d. 61, p. 63 65), apare fi in alte documente (1445, Costchescu, Documente moldovenesti,II. d. 57, p. 211; 1546, D IR , A. Moldova, veacul X V I, voi. I, d. 469, p. 5 2 1 -5 2 2 ).

  Nicoar Burlovici cmraful fi Cozma, fiul lui Iurie Mdirjacu, cu numele com plete nu apar in alte docum ente; dar intr-un docum ent din 1554, mai 5, se arat c Dragoman, nepotul lui Iurie (care credem c nu poate fi altul decit Iurie Mdirjacu) vinde ocin in Ciu- mlefti (D IB , A. Moldova, veacul X V I, voi. II, d. 61, p. 6365).

  De refinut c in documentili de mai sus acelafi boier Nicoar cmraf este denumito dat Nicoar Burlovici (nume cu trsturi specifice slave, format din adjectivul posesiv urmat de sufixul -ici) fi a doua oar Nicoar Burl, nume care exist i in prezent in onomastica romin.

  2. 1569 (7077) iulie 2, Suceava.

  Bogdan Lpufneanu voievod intreyte lui Gavril Udrea a treia parte a satului Starosiltii, pe virful Cozancei, partea de sus cumprat pe 450 de galbeni ttresti de la Tornea Hrana, fiul Anghelinii, nepotul lui Costea posadnicul, strnepotul lui Calian.

  t KoinoAa koskTi i .wHaocmTio ro c n o A P'K s .m a h m o a a HMaa n p -k A ^ A

 • IIIOIII'H KHUI HHCaHH tie illiS I 3 A T MiaiIl.lpCKH\ S pSKH CASr HAlll K'kpNH

  Ill0A\IIIM X p A H H n|1-b^, HJAHI II t lp lA IldlllllAM I KOA-fcpil.

  H llO AMvl K H A bKIIIS H\' A^KpOW KOAIO H IIIKA\f>KS H A d rO A H O H IOANOIO

  3 d iiA a m 8 , a a\ki m aK OJKApf h w t Hac cah a\S a

 • i altul s nu se amestece.Scris n Suceava n anul 7077 (1569), iulie 2.Domnul a spus.Marele logoft a nvfat.f Toma .

  Original slav hrtie, pecete aplicat, czut. Arhiva Academiei R .P .R ., 1569 Et, Succe- siunea Adamachi, m ofia Starositya din Jinutul Hrlului.

  Textul slavon este nso^it de o traducere romneasc de Gheorghi Evloghi si intitulais cSper A* ne hcimcok chprickS a* ** Korkin roiroa AHH a t datat grefit iSmIi k , dfi docu-mentul este emis n luna iulie. n aceast traducere, printr-o ntelegere eronat a formei de genitiv KdAtaHA, acest nume propriu este considrt de genul fminin si se traduce strnepotul Calianei. . . strmoaa lui, Caliana . C este o grefeal, reiese clar dintr-un ait docum ent, prin care se men^ioneaz c unui Calian cel btrn acelasi cu Calian din documentul nostru i se ntrise ocin n satul Starosilj,ii (1528, D IR , A. Moldova, veacul X V I, vol. I, d. 260, p. 2 9 4 -2 9 5 ).

  Satul Starosityii, pe vrful Cozancei, n raionul Botosani, atestat n documentul menjionat din anul 1528, se num efte astzi Starosilja si este aletuit din Starosil(a-Radu fi Starosilta- S ta vri1.

  Cozancea, pdure n raionul Botosani, apare fi n alte documente, dintre care citm unul din anul 1598 (D IR , A. M oldova, veacul X V I, vol. IV , d. 258, p. 201).

  Tomsa Hrana, fiul Anghelinii, nepotullui Costea posadnicul, apare adeseori n documente, din care citm unul din anul 1580 (D IR , A. Moldova, veacul X V I, vol. III, d. 174, p. 137), dar cea mai veche m enjiune o constituie cea din documentul nostru.

  Gavril Udrea, tatl lui Simion Udrea, este men^ionat ntr-un document din anul 1599 (D IR , A. M oldova, veacul X V I, vol. IV, d. 313, p. 254).

  Rebine atenea forma de genitiv XpaHlifi la un substantiv slav ncadrat n tema -aal crui genitiv singular este xpiiNii. Forma )(p fCT IA\\j' Il WT HdC WTHHH CK KKCIA\ Il Hll Ad Ht $A\HIUdlT npfcA CHA\ AHCTOAX HdUlHAV

  IllIC 8 A-fep ,3p3, AVdpTHd Kl.FocnOAHHTv |ll>ll.Gpl V Hd KOlKOAd < n i. p .> .t K ia A o rc^ ii ' Smiia h HCKdA. i lw r w ^ iT G tpohm < m . p .> . f y A u rrp y < m - P * -

  1 Vezi I o r g u I o r d a n , Toponim ia romneasc, Editura A cadem iei R epublicii Populare Romne,. 1963, p. 195.

  450

 • T raducerea

  t lo Ereniia Moghil voievod, din mila lui dumnezeu, domn al Trii Moldovei. lata a venit inaintea noastr $i naintea boierilor noftri sluga noastr, Gheorghie fost pirclab, de a lui bun voie, de nimeni nesilit si nici prigonit si a vindut dreapta lui ocin si cumprtur si din ispisoc de mrturie si de cumprtur de la domnia mea, o selifte cu tot hotarul, anume Hilipestii pe Moldova, in {inutul Suceava. ip* a vindut credinciosului nostru Mihil pirclab din Cotnari pentru o sut ji zece taleri de argint si i-a pltit lui deplin n i'a(a noastr. Acea selifte a fost cumprat mai nainte de Ptranco Arburescul aprod $i acel ispisoc de cum- prare inc i 1-a dat n miini. De aceea, s-i fie lui $i de la noi ocin cu tot venitul.

  Si altul s nu se amest