UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI CONSTANłA · funcŃionează, de asemenea, în S.U.A., Spania,...

of 136 /136
UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL CONSTANłA GHID PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ anii universitari 2010-2013 Specializarea: > CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Embed Size (px)

Transcript of UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI CONSTANłA · funcŃionează, de asemenea, în S.U.A., Spania,...

 • UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL

  CONSTANłA

  GHID PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ

  anii universitari

  2010-2013

  Specializarea:

  > CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

 • 2

  UNIVERSITATEA SPIRU HARET – 2010

  La 19 ianuarie 1991, din iniŃiativa prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, a luat fiinŃă

  FUNDAłIA ROMÂNIA DE MÂINE şi în cadrul său Universitatea Spiru Haret, potrivit prevederilor Legii pentru persoanele juridice nr. 21 / 1924 şi conform Procesului verbal încheiat în data de 19 ianuarie 1991.În conformitate cu prevederile art. 7 din Statutul FundaŃiei România de Mâine, aprobat de Adunarea generală constitutivă, scopul şi obiectivele propuse se realizează prin instituŃiile sale de profil, care organizează şi desfăşoară, în condiŃiile legii, activităŃi de învăŃământ, ştiinŃă şi cultură.

  Prin SentinŃa civilă nr. 109 din 12 februarie 91, Judecătoria Sectorului 1 din Bucureşti admite cererea de înscriere a FundaŃiei România de Mâine în Registrul asociaŃiilor şi fundaŃiilor, prin aceasta devenind persoană juridică de drept privat. Legea nr. 443 din 5 iulie 2002, publicătă în Monitorul Oficial al României nr. 491 din 9 iulie 2002 consfinŃeşte faptul că Universitatea Spiru Haret este „instituŃie de învăŃământ superior, persoană juridică de drept privat şi publică, parte a sistemului naŃional de învăŃământ". În conformitate cu prevederile Statutului FundaŃiei România de Mâine şi ale Cartei UniversităŃii Spiru Haret, preşedintele FundaŃiei România de Mâine are calitatea de preşedinte al Senatului Universitar.

  Art. 116 (1) din aceeaşi lege prevede că ,,Structurile şi funcŃiile de conducere ale universităŃilor particulare, atribuŃiile, modul de constituire, durata mandatelor şi limitele de vârstă ale cadrelor didactice sunt stabilite de Carta universităŃii. Deciziile definitive, în acest sens, revin universităŃii". Legea nr. 480 / 2006 pentru modificarea şi completarea Legii învăŃământului nr. 84/1995, republicătă, stipulează că la art. 116 (2) faptul că ”UniversităŃile particulare pot înfiinŃa funcŃia de preşedinte al universităŃii, ordonator de credite, cu atribuŃii stabilite de Carta universităŃii".

  În temeiul prevederilor legale, prin Hotărârea Senatului UniversităŃii Spiru Haret, din data de 24 ianuarie 2007, adoptată în unanimitate, preşedintele FundaŃiei România de Mâine, preşedinte al Senatului universitar, precum şi rector ales al universităŃii, a devenit, de drept, preşedintele UniversităŃii Spiru Haret, având calitatea de ordonator de credite. Universitatea Spiru Haret, instituŃie de învăŃământ superior particular acreditată, organizează studii universitare de licenŃă şi masterat, încadrate pe deplin în orientările Cartei Bologna, a cărei semnatară este, şi în programele de studii ale Ariei Europene a ÎnvăŃământului Superior.

  Universitatea Spiru Haret cultivă valorile ştiinŃei şi culturii naŃionale şi universale, asumându-şi misiunea de învăŃământ şi cercetare ce constă în : a) formarea de specialişti cu un nivel superior de pregătire, asigurând acestora calificări profesionale, care să le ofere şanse reale în competiŃia de pe piaŃa liberă a forŃei de muncă; b) dezvoltarea activităŃii de cercetare ştiinŃifică, stimularea gândirii şi a forŃelor creative, valorificarea multilaterală a procesului de creaŃie ştiinŃifică artistică, sportivă etc.

  Pentru îndeplinirea misiunii sale, Universitatea şi-a stabilit următoarele obiective: a. crearea şi organizarea structurilor instituŃionale necesare predării, învăŃării, evaluării,

  cercetării ştiinŃifice, corespunzătoare exigenŃelor instituŃiilor de învăŃământ superior performante;

  b. modernizarea permanentă a procesului de învăŃământ, prin perfecŃionarea programelor de studii universitare, în strânsă corelaŃie cu progresul societăŃii bazate pe cunoaştere, cu cerinŃele vieŃii economico-sociale;

  c. asumarea principiului calităŃii în întreaga activitate desfăşurată în Universitate; d. dezvoltarea activităŃii de cercetare ştiinŃifică, prin implicarea plenară a cadrelor

  didactice, cercetătorilor şi studenŃilor şi realizarea de parteneriate în acest domeniu cu universităŃi, instituŃii de cercetare ştiinŃifică, unităŃi economico-sociale etc. din Ńară şi din străinătate;

 • 3

  e. autoevaluarea/evaluarea periodică a activităŃii didactice şi ştiinŃifice, având în vedere standardele şi indicatorii de performanŃă care asigură calitatea procesului de învăŃământ şi a cercetării ştiinŃifice;

  f. promovarea şi dezvoltarea programelor de mobilităŃi naŃionale şi internaŃionale ale studenŃilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor;

  g. realizarea unui management instituŃional strategic, performant şi transparent; h. educarea studenŃilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăŃilor

  fundamentale ale omului, demnităŃii, înŃelegerii reciproce, toleranŃei şi colaborării; i. menŃinerea relaŃiilor profesionale şi ştiinŃifice cu absolvenŃii universităŃii; j. afirmarea performanŃelor ştiinŃifice ale membrilor comunităŃii universitare pe plan

  naŃional şi internaŃional; k. extinderea şi diversificarea formelor de cooperare interinstituŃională pe plan naŃional şi

  internaŃional; l. asigurarea surselor de finanŃare, consolidarea, extinderea şi modernizarea permanentă

  a bazei materiale, gospodărirea lor judicioasă şi eficientă. OpŃiunea strategică a UniversităŃii Spiru Haret este orientată spre viitor şi pe student, în

  sensul că: o oferă tinerilor şansa unei pregătiri superioare, în condiŃii care să permită

  valorificarea capacităŃilor şi înclinaŃiilor acestora; o pune accent pe acele domenii de studii de licenŃă şi specializări, programe de

  masterat şi domenii pentru studii universitare de doctorat, pentru care tinerii manifestă interes deosebit şi care răspund necesităŃilor actuale şi viitoare ale României;

  o realizează un învăŃământ superior dinamic, în măsură să integreze operativ, în curricula universitară şi în programele de învăŃământ, cuceririle noi, semnificative pe plan mondial, ale cunoaşterii şi culturii;

  o valorifică tradiŃiile înaintate ale învăŃământului românesc şi contribuŃiile româneşti la dezvoltarea ştiinŃei şi culturii;

  o promovează interdisciplinaritatea în desfăşurarea procesului de învăŃământ şi cercetării ştiinŃifice;

  o asigură un învăŃământ formativ, capabil să ofere viitorilor absolvenŃi deprinderea de a-şi perfecŃiona pregătirea de specialitate şi de cultură generală.

  În prezent, Universitatea Spiru Haret are în structura sa un număr de 29 de facultăŃi, cu 51 programe de studii universitare de licenŃă, toate acreditate sau autorizate, şi 58 de programe de studii postuniversitare de masterat, care funcŃionează în conformitate cu prevederile legale. În baza prevederilor art. 60 (1) din Legea învăŃământului nr. 84/95, republicătă, cu modificările şi completările ulterioare, în structura UniversităŃii Spiru Haret funcŃionează, pe lângă învăŃământul de zi, formele de învăŃământ cu frecvenŃă redusă şi la distanŃă (întreruptă în 2009). Amploarea pe care o dobândise forma de învăŃământ la distanŃă se înscria în tendinŃa actuală ce se manifestă în Ńările dezvoltate unde, paralel cu activitatea profesională, cetăŃenii continuă pregătirea pe tot parcursul vieŃii, dar şi necesitatea perfecŃionării superioare a tinerilor angajaŃi.

  În toate judeŃele Ńării şi în municipiul Bucureşti, Universitatea Spiru Haret a înfiinŃat o reŃea naŃională de 44 centre tehnologice de acces la platforma de e-learning. Astfel de centre funcŃionează, de asemenea, în S.U.A., Spania, Canada, FranŃa, Italia, Austria, Israel, Republică Moldova. Această formă modernă de desfăşurare a procesului învăŃării, pregătirii şi evaluării beneficiază de o infrastructură de excepŃie, constând în 8.000 de calculatoare de ultimă generaŃie în laboratoarele din Ńară şi 1.535 în Bucureşti, care au conexiune continuă la Internet, precum şi programul de evaluare Blackboard, folosit în marile universităŃi din Ńările dezvoltate. Odată cu acreditarea UniversităŃii Spiru Haret, au fost organizate, la specializările acreditate sau autorizate, cu avizul Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, programe de studii universitare, în cadrul celor 29 de facultăŃi existente în Bucureşti, Braşov, Blaj, Câmpulung-Muscel, ConstanŃa, Craiova şi Râmnicu-Vâlcea.

 • 4

  ExperienŃa acumulată în organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de licenŃă atestă capacitatea cadrelor didactice, a catedrelor şi a Consiliilor facultăŃilor de a concepe şi a elabora programe de studii universitare de licenŃă în specializările solicitate. StudenŃii care au urmat aceste programe au apreciat utilitatea cunoştinŃelor dobândite pentru activitatea profesională şi faptul că le-a facilitat formarea de capacităŃi şi abilităŃi noi, le-a dezvoltat interesul pentru cercetarea ştiinŃifică sistematică.

  Organizarea şi activitatea managerială în Universitatea Spiru Haret au la bază prevederile Legii nr. 480/2006 pentru modificarea şi completarea Legii ÎnvăŃământului nr. 84/1995, republicătă, şi prevederile Cartei UniversităŃii Spiru Haret, în care se stipulează modul (principiile, normele) de funcŃionare a UniversităŃii, structurile componente (departamente, facultăŃi, consilii, birouri etc.), competenŃele şi responsabilităŃile ce revin fiecăreia şi relaŃiile dintre ele. În Universitatea Spiru Haret sunt recunoscute şi aplicate normele şi principiile general acceptate în spaŃiul european al învăŃământului. La nivelul UniversităŃii Spiru Haret există o echipă managerială de conducere, al cărei responsabil este chiar preşedintele şi rectorul UniversităŃii. De asemenea, toate structurile de conducere lucrează în echipă şi se implică activ în atingerea obiectivelor propuse şi rezolvarea problemelor apărute. Universitatea este organizată conform legii în facultăŃi, departamente, catedre şi alte structuri (servicii funcŃionale şi centre tehnologice). Conducerea universităŃii este asigurată de Senatul universitar şi între şedinŃele Senatului, de Biroul executiv, structuri prezidate de Preşedintele UniversităŃii – ordonator de credite, care îndeplineşte şi funcŃia de Rector.

  În cadrul structurii manageriale a universităŃii şi a prevederilor legale, prin hotărâri ale Senatului au luat fiinŃă şi funcŃionează următoarele departamente: Departamentul pentru evaluare internă şi asigurare a calităŃii, Departamentul pentru Centrele Tehnologice, Departamentul de Cercetare ŞtiinŃifică, Masterate şi Doctorate, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Departamentul de Limbaje Specializate, Departamentul IT, Centrul de Limbi Străine, precum şi Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră. Departamentele sunt conduse de către un director.

  La nivelul Senatului funcŃionează Comisii şi Consilii de specialitate. Structura flexibilă de tip reŃea a permis UniversităŃii Spiru Haret să înlăture unele bariere tradiŃionale, restrictive privind accesul la studiile universitare în România: mobilitatea, costurile sociale şi barierele ocupaŃionale, facilitând aplicarea managementului axat pe student şi implicit, exercitarea funcŃiilor de management.

  Totodată, Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile şi principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna în anul 1988. Preşedintele şi rectorul UniversităŃii a semnat, în septembrie 2005, la Bologna, această Charta, angajându-se, în numele UniversităŃii Spiru Haret, să respecte şi să promoveze valorile şi drepturile universitare fundamentale, cuprinse în acest document programatic. Structurile universităŃii împreună cu cele ale FundaŃiei România de Mâine funcŃionează ca un organism bine închegat care imprimă tuturor membrilor comunităŃii responsabilitatea respectării criteriilor fundamentale prevăzute în Carta UniversităŃii, respectiv: competenŃă profesională, demnitate, corectitudine şi loialitate. FacultăŃile, conduse de Consiliul facultăŃii şi de către Decan, au deplină autonomie, în sensul descentralizării şi principiului răspunderii individuale şi colective care guvernează întreaga activitate.

  La nivel instituŃional, funcŃionează Comisia de evaluare şi asigurarea calităŃii (CEAC), cu misiunea de a supraveghea permanent modul în care se respectă legislaŃia în vigoare, Carta UniversităŃii, Codul de etică, regulamentele şi metodologiile, procedurile de evaluare internă şi de asigurare a calităŃii. Obiectivele strategice şi procedurile calităŃii, aprobate în Senatul UniversităŃii, sunt însuşite şi aplicate de toŃi membrii comunităŃii academice ai UniversităŃii Spiru Haret. Anual, Comisia de evaluare şi asigurare a calităŃii (CEAC) prezintă Senatului UniversităŃii Raportul de evaluare internă şi asigurare a calităŃii şi un program de acŃiuni care să ducă la îmbunătăŃirea continuă a acesteia în toate domeniile de activitate didactică şi de cercetare ştiinŃifică. Universitatea Spiru Haret acŃionează în direcŃia formării unei culturi a calităŃii, promovând şi sprijinind standarde de calitate în domeniile educaŃiei şi cercetării

 • 5

  ştiinŃifice. Bunele practici şi experienŃele nereuşite sunt împărtăşite de toŃi membrii comunităŃii academice, contribuind la consolidarea unei culturi a excelenŃei.

  Universitatea îndeplineşte şi cerinŃele şi standardele naŃionale , dar are definite şi standarde specifice. De asemenea, există o Comisie de etică, orientată de Codul de etică al UniversităŃii Spiru Haret. Printr-o politică susŃinută de recrutare, formare, promovare a cadrelor, Universitatea Spiru Haret şi-a asigurat un fond valoros de cadre didactice proprii, în măsură să acopere, al nivel teoretico-ştiinŃific şi aplicativ ridicat, ansamblul activităŃilor didactice, conform planurilor de învăŃământ. În facultăŃile noastre, politica de personal a urmărit respectarea prevederilor legale care privesc învăŃământul superior, ceea ce a condus la îndeplinirea standardelor de acreditare a specializărilor, cât şi la încadrarea, cu normă de bază, a unor profesionişti de valoare, cu vocaŃie şi experienŃă ştiinŃifică şi pedagogică.

  În prezent, Universitatea dispune de numărul necesar de cadre didactice proprii, încadrate cu normă de bază, capabile să asigure o calitate superioară a instruirii şi educaŃiei studenŃilor şi să desfăşoare, la nivelul standardelor actuale, activitate de cercetare ştiinŃifică. În anul universitar 2009-2010 situaŃia personalului didactic la nivelul UniversităŃii, aşa cum rezultă din statele de funcŃiuni şi personal, este următoarea: • Numărul total al posturilor didactice în statele de funcŃiuni: 1.856 • Numărul total al posturilor ocupate cu cadre didactice proprii (titulari cu normă de bază):

  1.537 • Numărul de posturi acoperite prin cumul de cadre didactice asociate: 60 • Numărul de posturi acoperite prin plata cu ora de cadre didactice asociate: 259 În Universitatea Spiru Haret un număr de 401 cadre didactice posedă titlul de doctor, iar

  un număr de 218 cadre didactice sunt doctoranzi, mulŃi dintre ei în faza de definitivare a tezei de doctorat. Cadrele tinere, în majoritatea lor, posedă titlul de master şi au absolvit modulul de pregătire a personalului didactic (DPPD). Evaluarea cadrelor didactice se realizează anual (în decembrie) pe baza unor criterii, standarde şi indicatori de calitate. În calitate de semnatară a Magna Charta Universitatum (în 2005), Universitatea a depus eforturi susŃinute pentru implementarea procesului Bologna: structurarea studiilor universitare pe trei cicluri – licenŃă, masterat, doctorat (L-M-D) – cu o durată de 3(4), 2 şi respectiv 3 ani şi trecerea la sistemul de credite transferabile, în număr de 60 de credite de studiu transferabile pe un an de studiu. S-au făcut eforturi constante pentru restructurarea curriculei universitare, perfecŃionarea sistemului de credite (ECTS), creşterea calităŃii actului educaŃional- conŃinut, modalităŃi de predare şi evaluare a pregătirii studenŃilor, schimbarea accentului pe beneficiar/student, trecerea de la indicatori de intrare la indicatori de ieşire a calităŃii etc.

  ActivităŃile de învăŃământ ale UniversităŃii au în vedere cerinŃele societăŃii contemporane bazată pe cunoaştere şi pe informatizare. În acest cadru, Universitatea urmăreşte: creşterea volumului, structurii şi a calităŃii cunoştinŃelor studenŃilor reflectate în noile paradigme, teorii şi concepte educaŃionale; dezvoltarea cunoaşterii ştiinŃifice şi realizarea interdisciplinarităŃii; corelarea conŃinutului studiilor cu exigenŃelor generate de restructurările economice, politice şi sociale contemporane, de noile forme de organizare a vieŃii sociale din România, de dinamica profesiilor şi ocupaŃiilor pe plan naŃional şi european.

  StudenŃii şi masteranzii au la dispoziŃie următoarele categorii de resurse: carte tipărită asigurată prin Editura şi Tipografia FundaŃiei România de Mâine, emisiuni-consultaŃii transmise prin TVRM EducaŃional şi TVRM Cultural, programe TV şi postul propriu de radio, Radio România de Mâine Student FM; platforma de e-learning Blackboard, susŃinută de o dotare adecvată cu computere, un fond bogat de cărŃi din literatura de specialitate din Ńară şi din străinătate, ziare şi reviste de specialitate aflate în cadrul bibliotecilor facultăŃilor.

  FundaŃia România de Mâine şi Universitatea Spiru Haret dispun de o editură, un laborator de tehnoredactare şi un complex tipografic digital de ultimă generaŃie. Editura FundaŃiei România de Mâine a publicăt un număr de 264 titluri de carte universitară, în anul 2008 şi 158 de titluri în 2009, asigurându-se astfel acoperirea cu manuale a tuturor programelor de studiu şi, în perspectiva apropiată, a programelor de masterat. AchiziŃionarea a două linii tipografice

 • 6

  complete, care utilizează tehnologie digitală de ultimă generaŃie (full-color Xerox şi alb-negru OCE), permite tipărirea în timp foarte scurt a unui număr important de cărŃi şi manuale. Avantajul acestor linii ultramoderne constă în capacitatea de a tipări, pornind de la conŃinutul cărŃii stocat pe CD-ROM, a unui număr variabil de exemplare, în funcŃie de cererea existentă, fără ca preŃul pe exemplar să se modifice. În tipografia UniversităŃii funcŃionează, de asemenea, şi o linie tipografică modernă care foloseşte tehnica priplay, a imprimării laser pe plăci tipografice. Aceste tehnologii moderne asigură garanŃia unei calităŃi excepŃionale a produselor tipărite şi o satisfacere a tuturor cerinŃelor de carte universitară venite de la studenŃi şi masteranzi. Asigurarea de resurse tipărite este accesibilă tuturor categoriilor de studenŃi şi masteranzi, indiferent de veniturile acestora, prin promovarea unei strategii adecvate de preŃ, respectiv subvenŃionarea cu 30 % a achiziŃiei de carte.

  TVRM a lansat emisiuni cu caracter didactic (emisiunea Amfiteatru), emisiuni-consultaŃii care, prin contribuŃia cadrelor didactice, pun la dispoziŃia studenŃilor şi masteranzilor un volum însemnat de informaŃii, elementul audio-vizual contribuind la o asimilare a cunoştinŃelor mult mai rapidă. Zilnic, în programul TVRM, se transmit 12 ore de consultaŃii, difuzate în aşa fel încât să poată fi vizionate de cât mai mulŃi studenŃi şi masteranzi. La realizarea acestor emisiuni participă peste 22 de cadre didactice săptămânal, acoperind toate specializările. În sprijinul studenŃilor şi pentru a asigura o evidenŃă clară şi fără echivoc în secretariatele facultăŃilor, s-a implementat sistemul de gestiune a studenŃilor (engl. Student Information System) şi a activităŃii didactice bazat pe soluŃia ORACLE Application, integrată cu toate celelalte sisteme informatice utilizate în Universitate.

  Sistemul modern de e-learning Blackboard, achiziŃionat de Universitate în 2006, permite utilizarea Internetului şi a computerelor pentru derularea procesului de învăŃământ. Platforma Blackboard răspunde în totalitate criteriilor de calitate privind educaŃia, fiind un sistem integrat care asigură comunicarea sincronă, cât şi asincronă cu studenŃii şi masteranzii. Platforma Blackboard este utilizată în prezent de peste 4.790 de instituŃii de învăŃământ şi organizaŃii din întreaga lume, iar creşterea cu 49,5 % a numărului de utilizatori faŃă de anul precedent demonstrează cât de performant este acest sistem de asistare pe calculator a procesului de învăŃământ.

  ReŃeaua de calculatoare (10.000), conectată la Internet prin trei conexiuni diferite (UPC, Romtelecom şi RDS), funcŃionează continuu şi oferă posibilitatea derulării activităŃii didactice online, dar şi organizării evaluării computerizate la toate formele de învăŃământ, la toate programele de studii. PosibilităŃile de creare a materialelor didactice în Blackboard sunt numeroase; este utilizată grafica extrem de atractivă, imaginea, sunetul datorită performanŃelor software ale programului. Cursurile pot fi transmise în format de document, fişiere audio sau fişiere audio-video, iar interfaŃa, deosebit de prietenoasă, nu creează dificultăŃi utilizatorilor, chiar şi mai puŃin experimentaŃi. Pentru a asigura comunicarea continuă cu studenŃii direct la secretariate, s-a achiziŃionat de curând şi s-a pus în funcŃiune sistemul de telefonie IP-CISCO. Implementarea în 2009 a sistemului POLYCOM de video-conferinŃă prin Internet, tip VPN, face posibilă, în plus, modernizarea procesului didactic, asigurând legătura audio-video între oricare dintre cadrele didactice şi studenŃii acestora. Cercetarea ştiinŃifică în Universitatea Spiru Haret vizează: integrarea sa în Aria europeană a cercetării, dezvoltării şi inovării; îmbunătăŃirea permanentă a calităŃii cercetării ştiinŃifice, în concordanŃă cu cerinŃele învăŃământului superior modern la nivel european; şi dezvoltarea relaŃiilor pragmatice dintre învăŃământ – cercetare şi comunitate, în folosul cele din urmă.

  Cercetarea ştiinŃifică în Universitatea Spiru Haret se desfăşoară în conformitate cu Strategia cercetării ştiinŃifice pe perioada 2007-2013 (actualizată în martie 2009), aprobată de Senatul UniversităŃii. Aceasta se încadrează în liniile directoare ale Planului naŃional al cercetării dezvoltării inovării pentru perioada 2007-2013 (H.G. nr. 475/2007) şi Strategiei NaŃionale de Dezvoltare Durabilă a României. Universitatea Spiru Haret a fost atestată de către ANCS şi CNCSIS prin decizia nr. 9692 din 04 iulie 2008 să desfăşoare activitate de cercetare ştiinŃifică, iar în prezent se află în plin proces de întocmire a documentaŃiei necesare acreditării la nivel naŃional. De asemenea, recent, Universitatea Spiru Haret, prin Institutul

 • 7

  Central de Cercetare ŞtiinŃifică, s-a înscris în registrul CORDIS FP7 (Uniunea Europeană), ceea ce permite UniversităŃii să participe şi să acceseze fonduri pentru proiecte de cercetare europeană în parteneriat cu alte entităŃi ştiinŃifice din statele membre ale Uniunii Europene. În cursul anului 2009 au fost obŃinute venituri din activitatea de cercetare şi consultanŃă ştiinŃifică în valoare de aproximativ 800.000 lei. De asemenea, au fost depuse spre finanŃare 40 de proiecte de cercetare ştiinŃifică şi contracte de consultanŃă ştiinŃifică. Dintre acestea, 28 sunt proiecte depuse pentru finanŃare din fonduri europene nerambursabile din cadrul Programului FSE.

  Conducerea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea cercetării ştiinŃifice se realizează pe trei niveluri organizatorice şi operaŃionale: Primul nivel, cel de management strategic, este asigurat de Consiliul Cercetării ŞtiinŃifice şi Departamentul de Cercetare ŞtiinŃifică, Masterate şi Doctorate (DCSMD) care raportează semestrial Senatului UniversităŃii Spiru Haret; Cel de-al doilea nivel, de management operaŃional şi executiv, este asigurat de Institutul Central de Cercetare ŞtiinŃifică şi cele 30 de Centre de cercetare, acreditate de Senatul UniversităŃii Spiru Haret (care reprezintă „nucleele” tehnice care efectuează activitate complexă, colectivă, intra şi interdisciplinară, îndeosebi cu caracter aplicativ – contractual); Cel de-al treilea nivel, de management executiv, revine facultăŃilor şi catedrelor şi asigură, îndeosebi, activitatea de cercetare ştiinŃifică fundamentală. Cercetarea ştiinŃifică efectivă se realizează în laboratoare şi cabinete ale facultăŃilor, dotate cu aparatură, biblioteci şi alte facilităŃi necesare documentării activităŃilor de cercetare ştiinŃifică, iar în unele cazuri cu laboratoare specifice dotate cu aparatură de experimentare ştiinŃifică (facultăŃile de Medicină Veterinară, Geografia Mediului şi Geografia Turismului, Matematică şi Informatică, psihologie, Limbi şi Literaturi Străine etc.). Anual (în decembrie), este evaluat fiecare cadru didactic, conform Planului de cercetare ştiinŃifică ale catedrei, iar la nivelul DCSMD se realizează şi o clasificare internă a facultăŃilor pe criterii de cercetare ştiinŃifică. De asemenea, s-a investit în pregătirea profesională a responsabililor cu cercetarea ştiinŃifică şi a directorilor de centre de cercetare în vederea dobândirii cunoştinŃelor necesare scrierii şi administrării de proiecte cu finanŃare din fonduri europene nerambursabile şi au fost extinse oportunităŃile de finanŃare a proiectelor de cercetare, inclusiv prin dezvoltarea cooperării cu companii private şi autorităŃile locale.

  FinanŃarea cercetării ştiinŃifice în Universitatea Spiru Haret se face pe patru niveluri: 1. un procent de 30 % din remuneraŃia fiecărui cadru didactic este dedicat sprijinirii

  activităŃilor de cercetare ştiinŃifică individuală. Fondul anual respectiv este de circa 9 milioane Euro;

  2. un fond special anual de un milion de Euro, aprobat de către Senatul UniversităŃii Spiru Haret, dedicat finanŃării unor proiecte de cercetare ştiinŃifică care vizează îndeosebi îmbunătăŃirea conŃinutului ştiinŃific al cursurilor universitare şi al sistemului de învăŃământ în general;

  3. sume obŃinute din cercetarea ştiinŃifică aplicativă (contractuală), de granturi/proiecte de tip european (FP7, Erasmus, Leonardo da Vinci, COST, Fondul Social European etc.) ori naŃionale (Academia Română, CNCSIS, ANCS etc.);

  4. contracte directe cu diferiŃi parteneri particulari sau de stat. În ultimii ani, Universitatea Spiru Haret a derulat peste 100 de contracte de cercetare,

  atât cu finanŃare naŃională, cât şi europeană. În acest sens, trebuie menŃionat faptul că s-au derulat 10 proiecte de tip grant, finanŃate de către CNCSIS, iar în prezent se derulează patru (trei în valoare de peste două milioane de lei, prin Facultatea de Geografie şi Georgrafia Turismului şi unul, de circa 600.000 lei, prin Facultatea de Arhitectură, în parteneriat). Deşi sunt cu sume mici, există peste 50 de contracte prin care Universitatea Spiru Haret colaborează cu comunităŃile locale, autorităŃile locale – primării, organizaŃii profesionale, precum şi cu mediul privat de afaceri în domeniul cercetării şi consultanŃei ştiinŃifice.

  Universitatea Spiru Haret redactează anual 15 reviste ANALE, pe specializări. Toate sunt acreditate CNCSIS şi au cotaŃii de la D la B+. Totodată, trei reviste ştiinŃifice, editate de facultăŃi din domeniul economic, au fost reevaluate de către CNCSIS şi incluse în categoria B+.

 • 8

  Universitatea Spiru Haret şi-a dezvoltat şi consolidat, an de an, baza materială proprie, astfel încât, în prezent, dispune de 37 imobile, cu o suprafaŃă de peste 135.660 m², pentru desfăşurarea, în condiŃii optime, a procesului de învăŃământ, a activităŃii de cercetare ştiinŃifică, cultural-educative şi sportive în Bucureşti, la ConstanŃa, Câmpulung-Muscel, Craiova, Cluj-Napoca, Braşov, Râmnicu-Vâlcea, Blaj, Ploieşti, Sibiu. Pentru buna desfăşurare a activităŃii didactice şi de cercetare, Universitatea dispune de 108 de amfiteatre şi săli de curs, 480 de săli de seminar, peste 130 de laboratoare etc. şi Institutul Central de Cercetare ŞtiinŃifică.

  InvestiŃii substanŃiale au fost făcute pentru achiziŃionarea de calculatoare de ultimă generaŃie (10.000 bucăŃi), de echipamente performante pentru editare de carte (editură şi topografie proprie), de aparatură pentru echiparea şi buna funcŃionare a postului propriu de televiziune România de Mâine (post naŃional universitar şi cultural, singurul cu acest profil în audiovizualul din Ńara noastră). Televiziunea România de Mâine transmite emisiuni specializate pentru învăŃământ, precum şi emisiuni cu caracter ştiinŃific, cultural, educativ şi sportiv, informativ universitar, de larg interes public. În Universitatea Spiru Haret funcŃionează 19 biblioteci (în Bucureşti şi pe lângă facultăŃile UniversităŃii din Ńară, care dispun de peste 150.000 de volume (în majoritate manuale, cursuri, tratate şi cărŃi de specialitate), reviste şi ziare de specialitate şi de 21 săli de lectură. În anul universitar 200-2001 a fost dat în funcŃiune un modern complex multifuncŃional studenŃesc Clubul FundaŃiei România de Mâine şi al UniversităŃii Spiru Haret: în acelaşi scop, au fost realizate amenajări similare la Braşov şi Câmpulung-Muscel. Căminele UniversităŃii, situate în Bucureşti, totalizează peste 1.200 locuri.

  Universitatea oferă studenŃilor condiŃii deosebite pentru practicarea activităŃilor sportive în cadrul Complexului sportiv, situat în Şoseaua Berceni, nr. 104, care cuprinde: stadion cu o capacitate de 10.000 locuri, terenuri de fotbal, tenis, volei, handbal, baschet. În vederea dezvoltării în condiŃii optime a bazei materiale proprii, a fost elaborat proiectul Complexului Universitar şi Cultural România de Mâine, care va fi amplasat în Calea Văcăreşti şi B-dul Tineretului, în cadrul căruia vor fi construite, în următorii ani, un nou edificiu al UniversităŃii, un Spital clinic universitar, un Centru de conferinŃe, un hotel-cămin pentru studenŃi, un hotel de 4 stele pentru visiting professors.

 • 9

  METODOLOGIA PRIVIND ADMITEREA ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ PENTRU ANUL DE ÎNVĂłĂMÂNT 2010-2011

  În conformitate cu prevederile Legii învăŃământului nr. 84/1995, republicătă, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, în temeiul dispoziŃiilor O.M.E.C.I. nr. 3331/2009 privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenŃă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2009–2010, potrivit prevederilor cuprinse în Carta UniversităŃii Spiru Haret, Senatul UniversităŃii Spiru Haret stabileşte următoarea Metodologie:

  I. ORGANIZAREA ADMITERII

  • Art.1. Ciclul de studii universitare de licenŃă se organizează pe domenii de studiu. • Art.2.

  o (1) Admiterea în Universitatea Spiru Haret se organizează pe domenii de studiu de licenŃă, la specializările acreditate şi autorizate să funcŃioneze provizoriu, prevăzute în Anexă.

  o (2) Constituirea formaŃiunilor de studiu pe specializări se face după exprimarea opŃiunilor de către candidaŃii admişi, cu luarea în considerare a planului strategic al universităŃii. • Art.3. Admiterea pentru anul universitar 2010–2011 se desfăşoară pentru formele de învăŃământ zi, la distanŃă şi cu frecvenŃă redusă. La Universitatea Spiru Haret, formele de învăŃământ la distanŃă şi cu frecvenŃă redusă sunt organizate în conformitate cu prevederile art.60 (1) din Legea ÎnvăŃământului nr.84/1995, republicătă, cu modificările şi completările ulterioare: „Activitatea didactică se poate organiza în următoarele forme: de zi, seral, cu frecvenŃă redusă şi la distanŃă. Formele de învăŃământ seral, cu frecvenŃă redusă şi la distanŃă pot fi organizate de instituŃiile de învăŃământ superior care au cursuri de zi”. • Art. 4. Pentru anul de învăŃământ 2010-2011, admiterea în ciclul de studii universitare de licenŃă se desfăşoară astfel:

  o în perioada iunie–septembrie a.c., pentru candidaŃii posesori de diplomă de bacalaureat din promoŃiile anterioare anului 2010;

  o în perioada iulie-septembrie a.c., pentru candidaŃii absolvenŃi de liceu ai promoŃiei 2010, care au promovat examenul de bacalaureat, pe baza adeverinŃei eliberate de liceu (în care se precizează media generală şi notele obŃinute la probele susŃinute, mediile obŃinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat), până la dobândirea diplomei de bacalaureat.

  II. CANDIDAłII LA ADMITERE

  � Art. 5. Pot candida la admiterea în învăŃământul superior, în ciclul de studii universitare de licenŃă, absolvenŃii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. Pot candida, de asemenea, cetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în Ńările de domiciliu se va realiza de către direcŃia de specialitate din cadrul Ministerului EducaŃiei, Cercetării,

 • 10

  Tineretului şi Sportului. CetăŃenii străini au obligaŃia să prezinte un certificat de competenŃă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituŃii abilitate de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Aceeaşi condiŃie se impune şi în cazul transferurilor cursanŃilor între instituŃiile de învăŃământ superior acreditate, care potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăŃenii străini şi sunt recunoscute de către statul român.

  � Art. 6. Documentele necesare înscrierii la admitere sunt următoarele: o diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original sau

  adeverinŃă eliberată de liceu, în original, pentru candidaŃii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2010 (adeverinŃa de absolvent de liceu se poate depune în copie legalizată în cazul în care candidatul care se înscrie la admitere are adeverinŃa în original depusă la un alt dosar de admitere, însoŃită de o adeverinŃă în care se certifică acest lucru);

  o certificatul de naştere, în copie (xerox); o certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie (xerox); o adeverinŃă medicală tip; o copie după buletinul (cartea) de identitate, care să cuprindă codul numeric

  personal; o 3 fotografii tip buletin de identitate; o copie legalizată după diploma de bacalaureat, însoŃită de adeverinŃă

  eliberată de facultatea la care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate);

  o un dosar plic. � Art.7. (1) Taxa de înscriere la admitere este de 60 lei.

  să şcolarizeze cetăŃenii străini şi sunt recunoscute de către statul român. (2) Fiii de Ńărani, de cadre didactice, de pensionari şi şomeri, aflaŃi în întreŃinerea părinŃilor, sunt scutiŃi de plata taxei de înscriere pentru admitere. Această facilitate se acordă:

  o candidaŃilor fii de Ńărani, în baza adeverinŃei eliberate de primăria comunei unde domiciliază părinŃii lor, care să ateste că unica sursă de venit a acestora este agricultura;

  o candidaŃilor fii de cadre didactice, în temeiul unei adeverinŃe eliberate de şcoala unde funcŃionează părintele/părinŃii; o candidaŃilor fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din ultima lună; o candidaŃilor fii de şomeri, în baza cuponului de şomer din ultima lună. � Art. 8. Înscrierea şi admiterea se desfăşoară la sediul central al UniversităŃii Spiru

  Haret din Bucureşti, Str. Ion Ghica nr. 13, Sectorul 3, la sediile facultăŃilor din Bucureşti, ConstanŃa, Braşov, Craiova, Râmnicu-Vâlcea, Câmpulung-Muscel, Blaj şi la Centrele Tehnologice ale UniversităŃii Spiru Haret din Ńară şi din străinătate.

  III. DESFĂŞURAREA ŞI REZULTATUL ADMITERII

  � Art. 9. (1) Admiterea în anul I se face, în principal, pe baza rezultatelor obŃinute la examenul de bacalaureat, a fişei-chestionar şi a discuŃiei pe care o poartă un membru al comisiei de admitere cu fiecare candidat în parte, pe marginea răspunsurilor din fişa-chestionar.

  o (2) Fiecare candidat înscris la admitere va completa anexa 1 la fişa chestionar, în care sunt cuprinse date necesare pentru întocmirea Registrului Matricol Unic.

  o (3) Pentru domeniile/specializările: arhitectură, teatru, muzică, cultură fizică şi sport, limbi şi literaturi, facultăŃile pot include, în structura admiterii, şi teste de cunoştinŃe, teste de limbă, teste de aptitudini şi vocaŃionale, probe practice etc.

 • 11

  o (4) Fişa-chestionar se semnează de cadrul didactic care a realizat interviul şi se validează de conducerea facultăŃii respective.

  o (5) Rezultatele admiterii se comunică după susŃinerea interviului şi, după caz, a testelor specifice specializărilor vocaŃionale.

  o (6) FacultăŃile au obligaŃia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiŃionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaŃilor respinşi sau ale celor care renunŃă la locul obŃinut prin admitere.

  IV. ALTE PRECIZĂRI ŞI DISPOZIłII FINALE � Art. 10

  o (1) Prezenta Metodologie privind admiterea în ciclul de studii universitare de licenŃă pentru anul de învăŃământ 2010-2011 a fost aprobată de Senatul UniversităŃii Spiru Haret, în şedinŃa din 6 mai 2010.

  Rectorul UniversităŃii Spiru Haret Conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea

 • 12

  LISTA FACULTĂłILOR, DOMENIILOR ŞI SPECIALIZĂRILOR CARE ORGANIZEAZĂ ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ ÎN

  ANUL UNIVERSITAR 2010-2011

  Potrivit prevederilor art.3(3) din Legea nr. 88/1993, republicătă şi ale art. 60(1) din

  Legea InvăŃământului nr. 84/1995, republicătă şi în baza Hotărârii pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituŃiilor de învăŃământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenŃă acreditate sau autorizate să funcŃioneze provizoriu organizate de acestea.

  Facultatea Domeniul de studii universitare de licenŃă

  Programe de studii/specializări acreditate (A) sau autorizate să funcŃioneze provizoriu (AP)

  Nr. de credite

  Matematică Matematică 180 Facultatea de Matematică şi Informatică, Bucureşti Informatică Informatică 180

  Geografie 180 Facultatea de Geografie şi Geografia Turismului, Bucureşti

  Geografie Geografia turismului 180

  Limba şi literatura română – O limba şi literatura straină (engleza,franceza)

  180

  Facultatea de Litere, Bucureşti

  Limba şi literatura Limba si literatura moderna A(engleza, franceza) – Limba şi literatura moderna B (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă, latină, arabă, japoneză)

  180

  RelaŃii internaŃionale şi studii europene

  RelaŃii internaŃionale şi studii europene

  180

  Istorie Istorie 180

  Relatii InternaŃionale, Istorie şi Filosofie, Bucureşti

  Filosofie Filosofie 180 Drept Drept 240 Facultatea de Drept si

  AdministraŃie Publică, Bucureşti

  ŞtiinŃe administrative

  AdministraŃie publică 180

  Drept Drept A 240 Facultatea de Drept si AdministraŃie Publică, ConstanŃa

  ŞtiinŃe administrative

  AdministraŃie publică AP 180

  Drept Drept AP 240 Facultatea de Drept si AdministraŃie Publică, Craiova

  ŞtiinŃe administrative

  AdministraŃie publică 180

  Facultatea de Drept si AdministraŃie Publică, Râmnicu Vâlcea

  Drept Drept 240

  Drept Drept 240 Facultatea de ŞtiinŃe Juridice şi Administrative, Braşov

  ŞtiinŃe administrative

  AdministraŃie publică 180

  Sociologie Sociologie 180 Facultatea de Sociologie - Psihologie, Bucureşti Psihologie Psihologie 180

 • 13

  Facultatea Domeniul de studii universitare de licenŃă

  Programe de studii/specializări acreditate (A) sau autorizate să funcŃioneze provizoriu (AP)

  Nr. de credite

  Psihologie Psihologie 180 Facultatea de Psihologie şi Pedagogie, Braşov ŞtiinŃe ale educaŃiei Pedagogie 180

  Jurnalism 180 Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi RelaŃii Publice, Bucureşti

  ŞtiinŃe ale comunicării Comunicare şi relaŃii publice 180

  Facultatea de FinanŃe şi Bănci, Bucureşti

  FinanŃe FinanŃe şi bănci A 180

  Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune

  A 180 Facultatea de Management Financiar-Contabil, Bucureşti Management Management AP 180

  Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune

  A 180

  FinanŃe FinanŃe şi bănci AP 180

  Facultatea de Management Financiar-Contabil, ConstanŃa

  Management Management AP 180

  Contabilitate Contabilitate si informatica de gestiune

  180

  FinanŃe FinanŃe şi bănci 180 Facultatea de Management Financiar-Contabil, Craiova

  Economie şi afaceri internationale

  Afaceri internaŃionale 180

  Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune

  180 Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe, Râmnicu Vâlcea

  FinanŃe FinanŃe şi bănci AP 180

  Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune

  180

  FinanŃe FinanŃe şi bănci AP 180

  Facultatea de Contabilitate şi FinanŃe, Câmpulung Muscel Administrarea

  afacerilor Administrarea afacerilor 180

  FinanŃe FinanŃe şi bănci AP 180 Facultatea de ŞtiinŃe Economice, Blaj

  Administrarea afacerilor

  Administrarea afacerilor 180

  Management Management A 180 Facultatea de Management, Braşov Contabilitate

  Contabilitate şi informatică de gestiune

  180

  Marketing Marketing 180 Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice InternaŃionale, Bucureşti

  Economie şi afaceri internaŃionale

  Afaceri internaŃionale 180

  Teatru Artele spectacolului(actorie) 180 Facultatea de Arte, Bucureşti Muzică Pedagogie muzicală 180 Facultatea de Arhitectură, Bucureşti

  Arhitectură Arhitectură 360

  EducaŃie fizică şi sportivă 180 Facultatea de EducaŃie Fizica şi Sport, Bucureşti

  EducaŃie fizica si sport Kinetoterapie şi motricitate

  specială 180

  Facultatea de Medicină Veterinară, Bucureşti

  Medicină veterinară

  Medicină veterinară 360

 • 14

  CALENDARUL ANULUI UNIVERSITAR 2010-2011

 • 15

  UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL CONSTANłA

  SEMESTRUL I • Joi 1.X.2009 Deschiderea noului an universitar • Joi 1.X.2009 – Vineri, 18.XII.2009 ACTIVITATE DIDACTICĂ • Sâmbătă 19.XII.2009 – Duminică VacanŃă de Crăciun şi Anul Nou

  3.I.2010 • Luni 4.I.2010 – Vineri 15.I.2010 ACTIVITATE DIDACTICĂ • Sâmbătă 16.I.2010-Duminică 7.II.2010 Sesiune de examene de iarnă

  (semestrul I) • Luni 8.II.2010-Duminică 14.II.2010 VacanŃă de iarnă • Luni 8.II.2010-Duminică 14.II.2010 Sesiune de examene de iarnă de licenŃă

  şi disertaŃie

  SEMESTRUL II

  • Luni 15.II.2010-Vineri 28.V.2010 ACTIVITATE DIDACTICĂ • Vineri 2.IV.2010-Duminică 11.IV.2010 VacanŃă de Paşti • Luni 17.V.2010-Duminică 30.V.2010 Sesiune de examene de vară pentru anii

  terminali • Miercuri 02.VI.2010-Duminică Sesiune de examene restante pentru

  06.VI.2010 anii terminali (semestrul I şi semestrul II)

  • Miercuri 09.VI.2010-Duminică Sesiune de credite şi diferenŃe pentru 13.VI.2010 anii terminali, promoŃii anterioare

  • Sâmbătă 29.V.2010-Duminică Sesiune de examene de vară 27.VI.2010 (semestrul II)

  • Luni 28.VI.2010-Vineri 27.VIII.2010 VacanŃă de vară • Sâmbătă 28.VIII.2010-Duminică Sesiune de examene de toamnă

  05.IX.2010 (semestrul I şi semstrul II) • Miercuri 08.IX.2010-Duminică Sesiune de reexaminări, credite şi

  19.IX.2010 diferenŃe, promoŃii anterioare Notă:

  o În zilele de 31 mai, 1 iunie, 7-8 iunie, 6-7 septembrie se procesează notele din Blackboard şi importarea lor în aplicaŃia Oracle.

  o În zilele declarate sărbători legale nu se organizează activităŃi didactice sau de examinare.

 • 16

  PREZENTAREA FACULTĂłII DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL CONSTANłA

 • 17

  Facultatea de Management Financiar-Contabil ConstanŃa Str. Unirii, Nr. 32-34, ConstanŃa

  Telefon: 0241.541.490

  Decan: Prof.univ.dr. Ion Lungu Prodecan: Lector univ.dr. Dragoş Mihai Ipate Prodecan: Lector univ.dr. Octav NeguriŃă Cancelar: Lector univ.dr. Georgeta Achimescu Şef catedra contabilitate: Conf.univ.dr. Liana Elefterie Şef catedra economie: Conf.univ.dr. Izabella Gilda Grama

  Facultatea de Management Financiar-Contabil ConstanŃa funcŃionează începând cu anul universitar – pe baza celor trei specializări acreditate sau autorizate (Contabilitate şi informatică de gestiune, FinanŃe şi bănci, Management), conform Legii nr. 443/05.07.2002, prin care a fost acreditată Universitatea Spiru Haret, şi prin Hotărârea de Guvern nr. 944/29.08.2002, publicătă în Monitorul Oficial, partea I, nr. 675/11.09.2002.

  Facultatea de Management Financiar-Contabil ConstanŃa are trei specializări: • Contabilitate şi informatică de gestiune (ZI) acreditată • FinanŃe şi bănci (ZI, FR) autorizată • Management (ZI) autorizată.

  Misiunea facultăŃii vizează învăŃământul şi cercetarea, formarea de: • economişti specialişti în diversele arii ale contabilităŃii (contabilitate generală,

  contabilitatea instituŃiilor publice, contabilitatea instituŃiilor de credit, contabilitate naŃională, contabilitate consolidată, expertiză contabilă),

  • specialişti în finanŃe şi fiscalitate, • specialişti în informatică de gestiune, • specialişti în management, • profesori de ştiinŃe economice în învăŃământul universitar sau preuniversitar,

  precum şi de cercetători. AbsolvenŃii facultăŃii noastre se pot încadra în piaŃa muncii în profesiile

  corespunzând unor clasificări la nivel european şi, conform COR 2009, clasificării ocupaŃiilor din România.

  În timpul studiilor, studenŃii dobândesc numeroase abilităŃi şi competenŃe: • de a iniŃia şi dezvolta afaceri de orice natură, • de a organiza o activitate contabilă adaptată schimbărilor şi necesităŃilor

  economice actuale • de a realiza rapoarte de expertiză şi de audit în domenii economice diverse • de a organiza şi gestiona societăŃi sau instituŃii din domenii diverse de

  activitate (societăŃi comerciale, instituŃii de credit, instituŃii publice), • de a realiza şi dezvolta programe informatice destinate gestiunii activităŃii

  economice (contabilitate, fiscalitate, analiză economico-financiară, evaluare) StudenŃii efectuează practică economică în cadrul instituŃiilor publice, instituŃiilor

  de credit, firmelor autorizate în activitatea de evaluare, contabilitate, expertiză şi audit, în cadrul societăŃilor cu profil industrial sau comercial, în cadrul firmelor IT şi, la alegere, efectuează practică pedagogică. Totodată, studenŃii pot urma facultativ Modulul de limbi străine şi Modulul psiho-pedagogic. Promovarea modulului de limbi străine permite obŃinerea unui atesta de cunoaştere a unei limbi străine, iar al doilea modul

 • 18

  permite obŃinerea unui certificat de profesor, ceea ce este indispensabil pentru a putea profesa în învăŃământ.

  Manualele publicăte, sintezele şi dezbaterile didactice televizate constituie instrumente preŃioase, care completează activităŃile desfăşurate direct cu studenŃii. Facultatea asigură manuale la toate disciplinele de curs.

  După absolvire, studenŃii îşi pot continua perfecŃionarea în calitate de masteranzi, iar apoi, de doctoranzi în domeniul ştiinŃelor contabilităŃii, informaticii, finanŃelor, managementului sau în alte domenii.

  ConŃinutul procesului de învăŃământ este la nivel calitativ similar cu cel realizat în numeroase universităŃi româneşti şi occidentale de prestigiu şi de tradiŃie în specialitate.

 • 19

  SPECIALIZAREA

  CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

  ANUL I

  2010-2011

  > Planul de învăŃământ

  > Programele analitice

 • PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT Se aplică începând cu anul universitar 2010-2011

  Anul 1

  Denumirea disciplinei Pachet Codul

  disciplinei Semestrul 1 Semestrul 2 Nr. ore pe disciplină

  Forma de evaluare (E, Cv, Pv)

  Credite

  Ore săptămână Ore săptămână

  C S Lp/L Total C S Lp/L Total

  Total Curs Seminar Practică

  spec. Sem. 1 Sem. 2

  Sem. 1

  Sem. 2

  Discipline obligatorii

  1. Microeconomie MFC1101 2 2 - 4 - - - 0 56 28 28 - Pv1 - 5 - 2. Macroeconomie MFC1202 - - - 0 2 2 - 4 56 28 28 - - E2 - 5 3. Matematici aplicate în economie MFC1103 2 2 - 4 - - - 0 56 28 28 - E1 - 5 - 4. Matematici financiare şi actuariale MFC1204 - - - 0 2 1 - 3 42 28 14 - - E2 - 5 5. Contabilitate (baze) MFC1105 2 2 - 4 - - - 0 56 28 28 - E1 - 5 - 6. Contabilitate (proceduri) MFC1206 - - - 0 2 1 - 3 42 28 14 - - E2 - 5 7. Informatică de gestiune (Baze şi Internet)

  MFC1107 2 - 2 4 - - - 0 56 28 28 - E1 - 5 -

  8. Informatică de gestiune (documente contabile)

  MFC1208 - - - 0 1 - 2 3 42 14 28 - - Pv2 - 5

  9. Management general MFC1109 2 1 - 3 - - - 0 42 28 14 - E1 - 4 - 10. Dreptul afacerilor MFC1110 2 1 - 3 - - - 0 42 28 14 - E1 - 3 - 11. Drept comunitar MFC1211 - - - 0 2 1 - 3 42 28 14 - - E2 - 3 12. FinanŃe publice şi fiscalitate MFC 1212 - - - - 2 1 - 3 42 28 14 - - E2 - 4

  12.Limba străină (engleză sau franceză) 1 MFC1113a/

  MFC1113b - 2 - 2 - - - 0 28 - 28 - Pv1 - 3 -

  13.Limba străină (engleză sau franceză) 2 MFC1214a/

  MFC1214b - - -

  0 - 2 - 2 28 - 28 - - Pv2 - 3

  Discipline facultative 14.Psihologia educaŃiei MFC1115 (2) (2) - (4) - - - 0 (56) (28) (28) - (E1) - (5) - 15.Pedagogie 1. Fundamentele pedagogiei + teoria şi metodologia curriculumului

  MFC1216 - - - 0 (2) (2) - (4) (56) (28) (28) - - (E2) - (5)

  Total ore pe săptămână 12 8 2 22 11 8 2 21 43 23 20 - - - - Total ore pe an de studiu 630 322 308 - - - - Total credite 30 30

  Total evaluări semestriale (E, Cv, Pv) 5E1+ 2Pv1

  5E2+ 2Pv2

  Legendă: C = curs; S = seminar; Pv = probă de verificare; Lp = Lucrări practice; L = laborator; Cv = colocviu; DF=disciplină fundamentală; DS=disciplină de specialitate; DC=disciplină complementară; DO=disciplină obligatorie; DA=disciplină la alegere; DFc=disciplină facultativă.

 • MICROECONOME

  Microeconomy

  Disciplină obligatorie, sem. I; ore săptămânal - învăŃământ zi: 2 ore curs, 2 ore seminar, total ore semestru: 56; 5 credite; probă de verificare.

  Număr de ore

  săptămânal

  Denumirea disciplinei

  Cod Anul

  de studiu

  Sem

  C S LP Total

  semestru

  Număr de

  credite

  Forma de examinare

  Microeconomie MFC1101 I 1 2 2 - 4 5 Pv1

  Categoria formativă a disciplinei (DF, DS, DG) DF

  Categoria de opŃionalitate a

  disciplinei (DO, DA, DFc)

  DO

  OBIECTIVUL general avut în vedere prin cuprinderea în Planul de învăŃământ a

  disciplinei Microeconomie îl constituie însuşirea de către studenŃi, într-o manieră riguroasă, a conceptelor şi categoriilor acestei ştiinŃe, a metodelor de cunoaştere şi analiză utilizate în teoria şi practica economică, care stau la baza înŃelegerii proceselor economice reale, a mecanismelor de funcŃionare a economiei la nivel microeconomic.

  Principalele obiective specifice au în vedere studierea comportamentelor individuale, respectiv comportamentul consumatorului, comportamentul producătorului şi combinarea factorilor de producŃie, mecanismul de funcŃionare a pieŃei prin prisma analizei componentelor ei, cererea, oferta, preŃul si concurenŃa, precum şi principalele tipuri de pieŃe şi formarea veniturilor fundamentale.

  I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

  - Economia politică ca ştiinŃă a raŃionalităŃii. - Economia de piaŃă. Caracterizare generală. AgenŃii economici. - PiaŃa. Cererea şi oferta. - Comportamentul consumatorului. - Factorii de producŃie şi combinarea lor. Comportamentul producătorului. - Productivitatea factorilor de producŃie. - PiaŃa muncii, salariul. - ConcurenŃa şi mecanismul de formare a preŃurilor. - Costul de producŃie şi comportamentul producătorului. - Profitul şi renta. - PiaŃa monetară. Dobânda. - PiaŃa capitalului (financiară). - PiaŃa valutară. - Eşecul pieŃii : externalităŃi şi bunuri publice.

  II. TEMATICA SEMINARIILOR 1. Seminar organizatoric. Nevoile şi resursele economice (2 ore)

 • 22

  2. Economia de piaŃă: caracterizare generală (4 ore) 3. Cererea. Comportamentul consumatorului. Utilitatea (4 ore) 4. Oferta. Teoria producătorului. Combinarea şi utilizarea factorilor de producŃie. Costul de producŃie (6 ore) 5. ConcurenŃa şi preŃul. Salariul. Profitul. Dobânda. Renta. (6 ore) 6. PiaŃa muncii PiaŃa monetară şi piaŃa capitalului PiaŃa valutară (4 ore) 7. ExternalităŃi şi bunuri publice (2 ore)

  III. BIBLIOGRAFIE 1. Dobrotă N., Economie Politică , Editura Economică, Bucureşti, 1997

  2. Mecu C.(coord.), Economie Politică I , Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2005

  3. Niculescu N., Economie Politică, Editura Europolis, ConstanŃa, 2000.

 • 23

  MACROECONOMIE Macroeconomy

  Disciplină obligatorie, sem. II; ore săptămânal - învăŃământ zi: 2 ore curs, 2 ore seminar, total ore semestru: 56; 5 credite; examen.

  Număr de ore

  săptămânal

  Denumirea disciplinei

  Cod Anul

  de studiu

  Sem

  C S LP Total

  semestru

  Număr de

  credite

  Forma de examinare

  Macroeconomie MFC1202 I 2 2 2 - 4 5 E2

  Categoria formativă a disciplinei (DF, DS, DC)

  DF

  Categoria de opŃionalitate a

  disciplinei (DO, DA, DFc)

  DO

  Obiectivul general avut în vedere prin cuprinderea în Planul de învăŃământ a disciplinei Macroeconomie este de a ajuta studenŃii să înŃeleagă modul economic de gândire şi să se familiarizeze cu metodele de cunoatere şi analiză utilizate în teoria şi practica economică care stau la baza înŃelegerii proceselor economice reale, de la nivel naŃional şi internaŃional. Disciplina este fundamentală pentru pregătirea de specialitate a studenŃilor, pentru asimilarea conŃinutului celorlalte discipline economice care dau profilul viitorilor economiti.

  Principalele obiective specifice au în vedere studierea performanŃelor globale ale economiei, prilejuind înŃelegerea acŃiunii legilor economice la nivel macroeconomic, factorii creterii şi dezvoltării economice şi principalele dezechilibre care apar în acest proces (inflaŃia, omajul, deficitul bugetar), fluctuaŃiile activităŃii economice, intervenŃia statului în economie, distribuirea şi redistribuirea avuŃiei şi interdependenŃe economice internaŃionale (regionalizarea şi globalizarea activităŃilor economice, integrarea economică şi locul României în economia mondială).

  I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

  - Creşterea şi dezvoltarea economică. - Venituri, consumul şi investiŃiile. - Echilibrul şi dezechilibrul economic. - FluctuaŃiile activităŃii economice. - Şomajul. - InflaŃia. - Rolul statului în economie. - Bunăstarea şi sărăcia. - DistribuŃia veniturilor. - Economia deosebită. - Subdezvoltarea economică. - Economia mondială la începutul unui nou mileniu. Regionalism şi globalizare. - Starea actuală a economiei româneşti. - România în circuitul economic mondial.

 • 24

  II. TEMATICA SEMINARIILOR 1. Seminar introductiv. (2 ore)

  2. Creşterea şi dezvoltarea economică. Echilibrul şi dezechilibrul economic. Problema dezvoltării Ńărilor rămase în urmă din punct de vedere economic (4 ore)

  3. Venitul, consumul, economiile şi investiŃiile. Ciclurile economice (5 ore)

  4. Şomajul şi inflaŃia (5 ore)

  5. ModalităŃi de intervenŃie a statului în economie. Bunăstarea şi sărăcia (4 ore)

  6. Structuri de bază ale economiei mondiale. Locul României în economia mondială. Globalizare.Integrare economică. (4 ore)

  7. Probleme actuale ale economiei româneti. Seminar recapitulativ (4 ore)

  III. BIBLIOGRAFIE

  1. Dobrotă N., Economie Politică , Editura Economică, Bucureşti, 1997,

  2. Mecu C.(coord.), Economie Politică II , Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2005,

  3. Niculescu N., Economie Politică, Editura Europolis, ConstanŃa, 2000.

 • 25

  MATEMATICI APLICATE ÎN ECONOMIE

  Applied Maths in Economics

  Disciplină obligatorie, sem. I; ore săptămânal - învăŃământ zi: 2 ore curs, 2 ore seminar, total ore semestru: 56; 5 credite; examen.

  Număr de ore

  săptămânal

  Denumirea disciplinei

  Cod Anul

  de studiu

  Sem

  C S LP Total

  semestru

  Număr de

  credite

  Forma de examinare

  Matematici aplicate în economie

  1103 I 1 2 2 - 4 5 E1

  Categoria formativă a disciplinei (DF, DS, DC)

  DF

  Categoria de opŃionalitate a

  disciplinei (DO, DA, DFc)

  DO

  Obiectivul general al cursului este deci acela de a asigura baza teoretică de înŃelegere şi

  fundamentare a aparatului matematic utilizat în cadrul unor discipline de specialitate, precum: Economie, Informatică, Statistică, Analiză economico financiară, Econometrie şi previziune economică, EficienŃă economică, Modelarea deciziei monetar financiare. Se are în vedere familiarizarea viitorului economist cu modele economice, cu metodele generale de descriere matematică prin intermediul analizei matematice, preum şi acumularea progresivă a cunoştiinŃelor şi formarea deprinderilor operaŃionale Principalele obiective specifice au în vedere însuşirea noŃiunilor şi cunotinŃelor generale legate de problematica complexă pe care o presupune rolul şi locul matematicii în activitatea economică, în general, în instituŃiile financiar-bancare (bănci, societăŃi de asigurări, instituŃii bursiere, ministere, alte instituŃii financiare ale administraŃiei centrale şi locale), în special. I.CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI Capitolul 1. Elemente de algebră superioară cu aplicaŃii în economie

  1.1 SpaŃii vectoriale. Organizarea spaŃiilor economice ca spaŃii vectoriale 1.2 Bază şi dimensiune. Reprezentarea unui vector într-o bază 1.3 Modificarea coordonatelor unui vector la schimbarea bazei 1.4 Metode numerice de rezolvare a sistemelor de ecuaŃii liniare 1.5 Operatori liniari pe spaŃii vectoriale 1.6 Vectori şi valori proprii 1.7 Organizarea spaŃiilor vectoriale ca spaŃii metrice şi spaŃii normate 1.8 DistanŃa. SpaŃiu metric

  Capitolul 2. Fundamentarea optimă a deciziilor prin programare liniară 2.1 Formularea problemei de programare liniară şi a modelului matematic 2.2 Forme fundamentale ale problemei de programare liniară (PPL) 2.3 Algoritmul Simplex Primal 2.4 Forma duală a PPL. SoluŃii. Clasificare. Interpretarea economică a PPL 2.5 Interpretarea economică a problemei duale; preŃuri umbră

 • 26

  Capitolul 3. Decizii optime de transport 3.1 Formularea problemei transportului şi a modelului matematic 3.2 Modelul matematic al problemei de transport echilibrate

  Capitolul 4. Elemente de analiză matematică cu aplicaŃii în fundamentarea deciziei economice optime

  4.1 Serii numerice. Criterii de convergenŃă 4.2 Serii cu tremeni pozitivi 4.3 Serii alternate 4.4 Serii de funcŃii reale 4.5 Serii de puteri 4.6 Serii Taylor şi serii Mac-Laurin 4.7 FuncŃii de mai multe variabile reale 4.8 Interpretarea economică a derivatelor parŃiale 4.9 Extremele funcŃiilor de mai multe variabile 4.10 Extremele funcŃiilor de mai multe variabile condiŃionate 4.11 Integrale duble 4.12 Integrale improprii 4.13 Integrale euleriene

  Capitolul 5. Modelul dinamicii proceselor economice 5.1 Tipuri principale de ecuaŃii diferenŃiale cu aplicaŃii în economie 5.2 EcuaŃii diferenŃiale cu variabile separabile 5.3 EcuaŃii omogene 5.4 EcuaŃii liniare de ordinul intâi 5.5 AplicaŃii în economie a ecuaŃiilor diferenŃiale

  II. TEMATICA SEMINARIILOR

  1. Elemente de algebră superioară cu aplicaŃii în economie; (4 ore) 2. Fundamentarea optimă a deciziilor prin programarea liniară; (5 ore) 3. Decizii optime de transport; (8 ore) 4. Elemente de analiză matematică cu aplicaŃii în fundamentarea deciziei economice optime;

  (6 ore) 5. Modelul dinamicii proceselor economice. (5 ore)

  III.BIBLIOGRAFIE 1. Baciu A., Matematici aplicate în economie şi finanŃe, Editura FundaŃiei România de, Mâine Bucureşti, 2004, 2. Duda I, Matematici pentru economişti, Editura FundaŃiei România de Mâine, Trandafir R., Bucureşti, 2005, Baciu A., Ioan R., 3. Duda I, Elemente de matematici economice, Editura FundaŃiei România de Mâine, Trandafir R., Bucureşti, 2005. Baciu A., Ioan R.,

 • 27

  MATEMATICI FINANCIARE ŞI ACTUARIALE Financial and Actuarial Maths

  Disciplină obligatorie, sem.II; ore săptămânal - învăŃământ zi: 2 ore curs, 1 oră seminar, total ore semestru: 42; 5 credite; examen.

  Număr de ore

  săptămânal

  Denumirea disciplinei Cod

  Anul de

  studiu Sem

  C S LP Total

  semestru

  Număr de

  credite

  Forma de examinare

  Matematici financiare şi actuariale

  MFC1204 I 2 2 1 - 3 5 E2

  Categoria formativă a disciplinei (DF, DS, DC)

  DF

  Categoria de opŃionalitate a

  disciplinei (DO, DA, DFc)

  DO

  Obiectivul general al cursului este deci acela de a asigura baza teoretică de înŃelegere şi

  fundamentare a aparatului matematic utilizat în cadrul unor discipline de specialitate, precum: Analiză economico financiară, Econometrie şi prognoză, Monedă şi politici monetare, Credit şi bănci, PieŃe de capital şi burse de valori, Gestiunea portofoliului, EficienŃă economică, Modelarea deciziei monetar financiare etc.

  Principalele obiective specifice au în vedere însuşirea noŃiunilor şi cunoştinŃelor generale legate de problematica complexă pe care o presupune rolul şi locul matematicii actuariale în activitatea financiar bancară, în general, în societăŃile de asigurări, în special. De asemenea, se are în vedere familiarizarea studenŃilor cu terminologia adecvată operaŃiunilor financiare, bancare şi bursiere. StudenŃii vor fi în măsură să înŃeleagă modelele matematice propuse pentru piaŃa financiară şi să le poată utiliza în rezolvarea problemelor. Sunt prezentate mecanismele matematice aflate la baza principalelor operaŃiuni financiare. Pentru fiecare tip de operaŃiune cursul prezintă atât abordarea matematică teoretică cât şi exemple economice relevante cu scopul de a sublinia importanŃa noŃiunilor teoretice introduse.

  I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

  Capitolul 1. Elemente de teoria probabilităŃilor cu aplicaŃii în economie 1.1. Câmp de evenimente.Probabilitate. OperaŃii cu evenimente aleatoare. 1.2. DefiniŃia clasică a probabilităŃii. DefiniŃia axiomatică a probabilităŃii. ProbabilităŃi

  condiŃionate 1.3. Formule fundamentale de calcul cu probabilităŃi. 1.4. Scheme clasice de probabilitate. 1.5. Variabile aleatoare. 1.6. Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare.

  Capitolul 2. Elemente de matematici financiare 2.1. Dobânda simplă. DefiniŃii şi relaŃii de calcul 2.2. Dobânda compusă. DefiniŃii şi relaŃii de calcul 2.3. Dobânda anuală efectivă 2.4. OperaŃiuni de scont. DefiniŃii şi relaŃii de calcul 2.5. Scontul simplu raŃional 2.6. Scontul simplu comercial 2.7. Scontul compus

 • 28

  2.8. PlăŃi eşalonate 2.9. AnuităŃi constante posticipate 2.10. AnuităŃi constante anticipate 2.11. PlăŃi eşalonate fracŃionate 2.12. Împrumuturi. DefiniŃii şi relaŃii de calcul 2.13. Amortizarea unui împrumut prin anuităŃi constante posticipate 2.14. Împrumuturi cu anuităŃi constante cu dobândă plătită laînceputul anului 2.15. Împrumuturi ramburasbile o singură dată 2.16. Împrumuturi cu amortismente egale

  Capitolul 3.Elemente de matematici actuariale 3.1. NoŃiuni de bază. DefiniŃii 3.2. Calculul primelor la asigurările de persoane

  II. TEMATICA SEMINARIILOR

  1. Elemente de teoria grafurilor pentru fundamentarea deciziei în managementul financiar

  contabil; (3 ore)

  2. Elemente de teoria probabilităŃilor; (3 ore)

  3. Statistică matematică; (3 ore)

  4. Matematici financiare; (3 ore)

  5.Matematici actuariale. (2 ore)

  III.BIBLIOGRAFIE 1. Baciu A., Matematici aplicate în economie şi finanŃe, Editura FundaŃiei România de, Mâine Bucureşti, 2004, 2. Duda I, Matematici pentru economişti, Editura FundaŃiei România de Mâine, Trandafir R., Bucureşti, 2005, Baciu A., Ioan R., 3. Duda I, Elemente de matematici economice, Editura FundaŃiei România de Mâine, Trandafir R., Bucureşti, 2005. Baciu A., Ioan R.,

 • 29

  CONTABILITATE (BAZE)

  The Basics of Accountancy

  Disciplină obligatorie, sem.I; ore săptămânal - învăŃământ zi: 2 ore curs, 2 ore seminar, total ore semestru: 56; 5 credite; examen.

  Număr de ore

  săptămânal

  Denumirea disciplinei Cod

  Anul de

  studiu Sem

  C S LP Total

  semestru

  Număr de

  credite

  Forma de examinare

  Contabilitate (baze) MFC1105 I 1 2 2 - 4 5 E1

  Categoria formativă a disciplinei (DF, DS, DC) DS

  Categoria de opŃionalitate a

  disciplinei (DO, DA, DFc)

  DO

  Obiectivul general la disciplina Contabilitate (baze) are menirea să asigure studenŃilor fondul de cunoştinŃe privind fundamentele teoretice şi metodologice ale contabilităŃii, coroborate cu reglementările contabile armonizate cu directivele europene.

  Principalele obiective specifice au în vedere conceptele şi noŃiunile introductive în bazele contabilităŃii, cu accent pe modelarea poziŃiei financiare a întreprinderii prin documente contabile de sinteză, pe studiul privind contul, ca procedeu specific contabilităŃii pentru înregistrare, control şi calcul în contabilitate. Se urmăreşte formarea gândirii economice privind utilizarea eficientă a resurselor entităŃilor economice, însuşirea fundamentelor teoretice şi metodologice ale contabilităŃii şi nu în ultmul rând formarea deprinderilor practice privind utilizarea procedeelor specifice metodei contabilităŃii.

  I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI Capitolul I. Introducere în contabilitatea entităŃilor economice

  - Originile şi evoluŃia contabilităŃii; - Contabilitatea – componentă a sistemului informaŃional economic; - Sarcinile şi funcŃiile contabilităŃii; - Întreprinderea – domeniu de organizare a contabilităŃii; - InformaŃiile contabile şi utilizatorii lor.

  Capitolul II. Obiectul de studiu şi metoda contabilităŃii - Obiectul de studiu al contabilităŃii; - Metoda contabilităŃii; - Procedeele metodei contabilităŃii; - Principiile generale ale metodei contabilităŃii.

  Capitolul III. Procedee de bază privind situaŃia patrimoniului, poziŃia financiară şi performanŃa întreprinderii

  - BilanŃul contabil – model privind situaŃia patrimoniului şi de evaluare a poziŃiei financiare a entităŃii economice;

  - Delimitări şi definiŃii privind elementele componente ale activului bilanŃului; - Delimitări şi definiŃii privind elementele componente ale pasivului bilanŃului; - Modificările bilanŃului contabil; - Contul de profit şi pierdere – imaginea performanŃei financiare a entităŃii economice; - Structura contului de profit şi pierdere.

  Capitolul IV. Mecanismul contabil: analiza, înregistrarea şi controlul tranzacŃiilor în

 • 30

  conturi - Contul: noŃiune, funcŃii, formă şi structură; - Regulile de funcŃionare a conturilor; - Dubla înregistrare şi corespondenŃa conturilor; - Analiza contabilă a operaŃiilor economico - financiare; - Formula contabilă: structură, mod de scriere şi clasificare; - Planul de conturi şi clasificarea conturilor; - BalanŃa de verificare: noŃiune, clasificare şi mod de întocmire.

  Capitolul V. Documentele contabile şi sistemele de contabilitate - DefiniŃia, funcŃiile şi clasificarea documentelor contabile; - Documentele justificative: noŃiune, conŃinut, întocmire, prelucrare, verificare şi

  arhivare; - Registrele contabile: conŃinut, completare şi gestionare; - Documentele contabile de sinteză; - Sistemele de organizare a înregistrărilor în contabilitate.

  Capitolul VI. Evaluarea, punct de plecare a înregistrărilor în contabilitate - NoŃiunea de evaluare în contabilitate. Principiile evaluării; - Formele de evaluare în contabilitate; - Reevaluarea elementelor bilanŃiere.

  Capitolul VII. Inventarierea patrimoniului - Obiectul şi sfera de cuprindere a inventarierii. FuncŃiile inventarierii. - Organizarea şi efectuarea inventarierii. - Registrul de inventar – document contabil de sintetizare a rezultatelor inventarierii.

  II. TEMATICA SEMINARIILOR 1. Abordare juridică şi economică în contabilitate. (2 ore) 2. BilanŃul şi contul de profit şi pierdere. (6 ore) 3. Contul şi sistemul de conturi. (4 ore) 4. Definirea, rolul contului şi structura contului. Regulile de funcŃionare ale conturilor. (4 ore) 5. Clasificarea conturilor şi Planul de Conturi General. (4 ore) 6. Dubla înregistrare şi corespondenŃa conturilor. (4 ore) 7. Analiza contabilă a tranzacŃiilor. Formula şi articolul contabil. Tipuri de formule contabile. (4 ore)

  III. BIBLIOGRAFIE 1. Caraiani C., Bazele contabilităŃii, Editura A.S.E., Bucureşti, 2002, Olimid L., 2. Caraiani C. Bazele contabilităŃii, Editura ASE, Bucureşti, 2007, Olimid L. 3. Coman F., Contabilitate financiară, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2005, 4. Feleagă N., Bazele contabilităŃii - o abordare europeană şi internaŃională, Editura Malciu L., Economică, Bucureşti, 2002, 5. Feleagă N. Bazele contabilităŃii, Editura Economică, Bucureşti, 2007, Malciu L. 6. Gheorghe D., Contabilitate baze şi proceduri, Editura Ex Ponto, 2006, 7. Marinică D., Contabilitate. Baze, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2004, 8. Ristea M., Bazele contabilităŃii, Editura NaŃional, Bucureşti, 2000, Călin O. 9. Ristea M. Contabilitatea financiară a întreprinderii, Editura Universitară, Bucureşti,

  2005

 • 31

  CONTABILITATE (PROCEDURI)

  Accounting procedures

  Disciplină obligatorie, sem.II; ore săptămânal - învăŃământ zi: 2 ore curs, 1 oră seminar, total ore semestru: 42; 5 credite; examen.

  Număr de ore

  săptămânal

  Denumirea disciplinei

  Cod Anul

  de studiu

  Sem

  C S LP Total

  semestru

  Număr de

  credite

  Forma de examinare

  Contabilitate (proceduri)

  MFC1206 I 2 2 1 - 3 5 E2

  Categoria formativă a disciplinei (DF, DS, DC)

  DS

  Categoria de opŃionalitate a

  disciplinei (DO, DA, DFc)

  DO

  Obiectivul general la disciplina Contabilitate (proceduri) urmăreşte înŃelegerea

  principiilor care să dezvolte aptitudini şi să modifice atitudini. În felul acesta lucrarea deschide calea studiului şi permite înŃelegerea cunotinŃelor de bază aferente disciplinelor: contabilitate financiară, contabilitate aprofundată, contabilitate de gestiune, contabilitate bancară, contabilitate bugetară.

  Principalele obiective specifice se referă la analiza şi funcŃionarea unor conturi reprezentative, înregistrarea cronologică şi sistematică în contabilitate a principalelor evenimente şi tranzacŃii ce au loc în cadrul unor întreprinderi, întocmirea situaŃiilor financiare anuale, precum şi interpretarea tabloului fluxurilor de trezorerie. În acest context, se are în vedere formarea deprinderilor practice ale viitorului economist privind logica şi mecanismul înregistrării în contabilitate a tranzacŃiilor, evenimentelor şi a altor operaŃii economice şi financiare.

  I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

  Capitolul I. Analiza şi funcŃionarea conturilor de capitaluri

  - NoŃiunea de capital, structura şi caracteristicile capitalului - Caracterizarea conturilor privind formarea capitalului - Caracterizarea conturilor privind mişcarea capitalului - ConŃinutul şi structura rezultatului exerciŃiului – caracterizarea conturilor de rezultate

  Capitolul II. Analiza şi funcŃionarea conturilor de active imobilizate - ConŃinutul şi caracterizarea conturilor de imobilizări necorporale - ConŃinutul şi caracterizarea conturilor de imobilizări corporale

  Capitolul III. Analiza şi funcŃionarea conturilor de stocuri şi producŃie în curs de execuŃie - ConŃinutul şi evaluarea stocurilor - Caracterizarea conturilor de stocuri privind materiile prime şi materialele consumabile - Caracterizarea conturilor de produse - Caracterizarea conturilor de mărfuri - Conturile privind producŃia în curs de execuŃie - Conturile de stocuri aflate la terŃi

  Capitolul IV. Analiza şi funcŃionarea conturilor de creanŃe şi datorii pe termen scurt

 • 32

  - NoŃiunea, structura şi evaluarea creanŃelor şi datoriilor - Caracterizarea conturilor de creanŃe şi obligaŃii comerciale - Caracterizarea conturilor de creanŃe şi datorii salariale - Caracterizarea conturilor de creanŃe şi datorii sociale - Caracterizarea conturilor de creanŃe şi datorii fiscale

  - Caracterizarea conturilor de creanŃe şi datorii diverse

  Capitolul V. Analiza şi funcŃionarea conturilor de creanŃe şi datorii pe termen lung - Conturile de creanŃe şi datorii pe termen lung - ConŃinutul şi evaluarea creanŃelor şi datoriilor pe termen lung

  Capitolul VI. Analiza şi funcŃionarea conturilor de investiŃii financiare - Structura şi evaluarea investiŃiilor financiare - Caracterizarea conturilor de investiŃii financiare

  Capitolul VII. Analiza şi funcŃionarea conturilor de trezorerie - Caracterizarea conturilor la bănci - Caracterizarea conturilor de casă

  Capitolul VIII. Analiza şi funcŃionarea conturilor de provizioane - NoŃiune, clasificare, evaluare şi tratament fiscal - Caracterizarea contului de provizioane pentru riscuri şi cheltuieli

  Capitolul IX. Analiza şi funcŃionarea conturilor de cheltuieli şi venituri - ActivităŃile şi rezultatele financiare ale entităŃii economice - FuncŃia şi funcŃionarea conturilor de cheltuieli şi venituri

  II. TEMATICA SEMINARIILOR

  1. Analiză, funcŃionare şi tranzacŃii cu conturi de: capitaluri, imobilizări, stocuri, T.V.A. (2 ore) 2.Conturi de cheltuieli şi venituri. (2 ore) 3.Întocmirea balanŃelor de verificare. (2 ore) 4.Lucrări contabile de încheiere a exerciŃiului financiar. (2 ore) 5.Normalizarea contabilităŃii. (1 ora) 6.Realizarea ciclului contabil. (3 ore) 7. Întocmirea şi interpretarea tabloului fluxurilor de trezorerie. (2 ore)

  III. BIBLIOGRAFIE

  1. Caraiani C., Bazele contabilităŃii, Editura A.S.E., Bucureşti, 2002, Olimid L., 2. Feleagă N., Bazele contabilităŃii - o abordare europeană şi internaŃională, Editura Malciu L., Economică, Bucureşti, 2002, 3. Gheorghe D., Contabilitate baze şi proceduri, Editura Ex Ponto, 2006, 4. Marinică D., Contabilitate. Baze, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2004, 5. Ristea M., Bazele contabilităŃii, Editura NaŃional, Bucureşti, 2000. Călin O.

 • 33

  INFORMATICĂ DE GESTIUNE (BAZE SI INTERNET)

  Bussiness Data Processing -Basics and Internet

  Disciplină obligatorie, sem.I; ore săptămânal - învăŃământ zi: 2 ore curs, 2 ore laborator, total ore semestru: 56; 5 credite; examen.

  Număr de ore

  săptămânal

  Denumirea disciplinei

  Cod Anul

  de studiu

  Sem

  C S LP Total

  semestru

  Număr de

  credite

  Forma de examinare

  Informatică de gestiune (baze

  şi internet) MFC1107 I 1 2 - 2 4 5 E1

  Categoria formativă a disciplinei (DF, DS, DC)

  DS

  Categoria de opŃionalitate a

  disciplinei (DO, DA, DFc)

  DO

  Obiectivele specifice au în vedere însuşirea de către studenŃi a conceptelor de bază privind funcŃionarea şi programarea calculatoarelor electronice în procesul de prelucrare a datelor, precum şi a cunoştinŃelor teoretice referitoare la structura calculatoarelor, a sistemelor de operare. Sunt tratate principiile constructive şi de funcŃionare ale echipamentelor electronice de calcul, atât sub aspectul funcŃional cât şi sub aspectul posibilităŃii utilizării acestora în prelucrarea automată a datelor. Se are în vedere formarea de deprinderi privind utilizarea calculatoarelor şi a sistemului de operare, precum şi însuşirea cunoştinŃelor teoretice şi formarea de deprinderi privind utilizarea reŃelelor de calculatoare.

  Problemele teoretice şi aplicative sunt astfel sistematizate încât să asigure însuşirea raŃională şi formarea unei gândiri informatice a studentului. În acest context, se are în vedere însuşirea cunoştinŃelor teoretice privind Internetul, limbajul HTML şi proiectarea paginilor Web, formarea de deprinderi privind utilizarea Internetului şi crearea paginilor Web. Activitatea în cadrul laboratoarelor îi propune să concretizeze problemele teoretice predate la curs sau studiate individual.

  I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

  Capitolul I. Organizarea şi structura calculatoarelor electronice Structura unui sistem de calcul.Blocuri componente. Memoria, rolul memoriei într-un sistem de calcul, tipuri de memorie. Procesorul central al unui sistem de calcul, microprocesorul, schema bloc a unui microprocesor. Placa de bază. Magistralele PC-ului. Echipamente periferice. Capitolul II. Sisteme de operare DefiniŃia unui sistem de operare, funcŃiile unui sistem de operare, multitasking, procese şi fire de execuŃie, gestiunea memoriei şi a perifericelor. Tipuri de sisteme de operare: DOS, Windows, Linux. Sistemele de operare Windows XP şi Vista. InterfaŃa grafică. Comenzi. Operare. AplicaŃii importante.

 • 34

  Capitolul III. ReŃele de calculatoare. DefiniŃia unei reŃele de calculatoare. Topologii ale reŃelelor de calculatoare. Protocoale utilizate în reŃelele de calculatoare. Utilizarea sistemului de operare Windows într-o reŃea de calculatoare. Internet. Structura. Utilizare. Perspective. Sistemul de poştă electronică. Capitolul IV Limbajul HTML NoŃiuni HTML de bază. SecŃiuni într-un document HTML. Stiluri de text. Liste. ReferinŃe. Imagini în pagini Web. Tabele şi cadre.

  II. TEMATICA SEMINARIILOR 1. Aspecte teoretice privind prelucrarea automată a datelor; (2 ore) 2. Arhitectura generală a unui calculator personal; (3 ore) 3. Organizarea datelor în procesul prelucrării automate; (2 ore) 4. Metode de exploatare a datelor; (2 ore) 5. Sisteme de operare; (2 ore) 6. ReŃele de calculatoare. (3 ore)

  III BIBLIOGRAFIE 1. Gralla P. Cum funcŃionează Internet-ul, Editura Teora, Bucureşti, 2003, 2. Mareş D.M., Informatică generală, Editura FundaŃiei România de Mâine, Mihai G., Bucureşti, 2007, 3. McFedries M. Microsoft Windows Vista. Utilizare şi performanŃă, Editura All, Bucureşti, 2008.

 • 35

  INFORMATICĂ DE GESTIUNE (DOCUMENTE CONTABILE) Bussiness Data Processing

  Disciplină obligatorie, sem. II; ore săptămânal - învăŃământ zi: 1 oră curs, 2 ore laborator, total ore semestru: 42; 5 credite; probă de verificare.

  Număr de ore

  săptămânal

  Denumirea disciplinei

  Cod Anul

  de studiu

  Sem

  C S LP Total

  semestru

  Număr de

  credite

  Forma de examinare

  Informatică de gestiune

  (documente contabile)

  MFC1208 I 2 1 - 2 3 5 Pv2

  Categoria formativă a disciplinei (DF, DS, DC) DS

  Categoria de opŃionalitate a

  disciplinei (DO, DA, DFc)

  DO

  Obiectivele specifice au în vedere însuşirea de către studenŃi a conceptelor de bază

  privind activitatea de birotică în cadrul instituŃiilor financiar-bancare. Problemele teoretice şi aplicative sunt sistematizate astfel încât să asigure însuşirea

  raŃională şi formarea unei gândiri informatice a studentului. Activitatea în cadrul laboratoarelor îşi propune să concretizeze problemele teoretice predate la curs sau studiate individual.

  I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI Capitolul I. Procesorul de tabele Excel - Prezentarea generală a procesorului Excel. - Foi de calcul, registru. - OperaŃii cu foi de calcul. - Programul Excel ca sistem de gestiune a bazelor de date (sortări, căutări, grupări, subtotaluri, validări). - FuncŃii financiare, statistice. - Utilizarea Excel pentru rezolvarea unor probleme de cercetari operaŃionale. Capitolul II. Procesorul de texte Word - Prezentarea generală a procesorului de text Word. - FaciltăŃi avansate de editare ale Word-ului (stiluri de paragrafe, generarea automată a cuprinsului). - Crearea de documente HTML în Word. - OpŃiunea de îmbinare a corespondenŃei. Capitolul III. AplicaŃia PowerPoint - Utilizarea aplicaŃiei PowerPoint. - Crearea prezentărilor. - Formatare text şi imagini. - Grafice, diagrame, desenarea obiectelor. - Efecte asupra slide-urilor.

 • 36

  II. TEMATICA SEMINARIILOR 1. Excel – OperaŃii elementare. Formule şi referinŃe la celule şi foi de calcul (2 ore) 2. Excel – FuncŃii (4 ore) 3. Excel - FuncŃii de baze de date (4 ore) 4. Excel - Sortări şi subtotaluri, grafice (4 ore) 5. Formatare în Word la nivel caracter şi paragraf. OperaŃii cu stiluri de paragrafe în Word. Tabele în Word (6 ore) 6. Imbinarea corespondenŃei în Word (4 ore) 7. Crearea unei prezentări PowerPoint (4 ore)

  III. BIBLIOGRAFIE 1. Mareş D., Office XP. Instrumente birotice, Editura FundaŃiei România de Mâine,

  Fusaru D., Bucureşti, 2007, Mihai G.,

  2. Popa M., Excel în 6 lecŃii, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2001,

  3. Sagman S., Microsoft Office 2003 pentru Windows, Editura Corint, 2006.

 • 37

  MANAGEMENT GENERAL

  General Management

  Disciplină obligatorie, sem.I; ore săptămânal - învăŃământ zi: 2 ore curs, 1 oră seminar, total ore semestru: 42; 4 credite; examen.

  Număr de ore

  săptămânal

  Denumirea disciplinei

  Cod Anul

  de studiu

  Sem

  C S LP Total

  semestru

  Număr de

  credite

  Forma de examinare

  Management general

  MFC1109 I 1 2 1 - 3 4 E1

  Categoria formativă a disciplinei (DF, DS, DC)

  DF

  Categoria de opŃionalitate a

  disciplinei (DO, DA, DFc)

  DO

  Obiectivul general al disciplinei Management general îl constituie însuşirea

  cunoştinŃelor teoretice şi practice privind organizarea, funcŃionarea şi conducerea sistemelor social – economice în condiŃiile economiei de piaŃă. Ca disciplină de sinteză, ştiinŃa conducerii utilizează concepte specifice psihologiei şi sociologiei, matematicii şi informaticii, economiei, precum şi propriile metode, principii şi tehnici în vederea fundamentării, adoptării şi aplicării în timp util a deciziilor, a optimizării activităŃii generale, micro şi macroeconomice.

  Principalele obiective specifice ale disciplinei au în vedere însuşirea noŃiunilor şi cunotinŃelor generale legate de problematica organizării şi conducerii societăŃilor comerciale, a procesului decizional din cadrul unităŃilor şi nu în ultimul rând a managementului resurselor umane.

  I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI:

  - ConsideraŃii preliminare privind managementul general - FuncŃiile şi principiile managementului - ConsideraŃii preliminare privind firma şi managerii - Strategia şi politica firmei - InfluenŃa culturii organizaŃionale asupra firmei - Procese şi relaŃii manag