UNIVERSITATEA DIN ORADEA - de invatamant_TCM_2016...¢  Universitatea din Oradea...

download UNIVERSITATEA DIN ORADEA - de invatamant_TCM_2016...¢  Universitatea din Oradea UNIVER5ITATEA DIN ORADEA

of 14

 • date post

  23-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  22
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of UNIVERSITATEA DIN ORADEA - de invatamant_TCM_2016...¢  Universitatea din Oradea...

 • "

  (

  \

  l}niversitatea din Oradea Page 1 of 14

  " ...,..., " PLAN DE INVATAMANT • valabil incepand cu anul universitar 2016-2017

  UNIVERSITATEA DIN ORADEA

  FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALA. SI TEHNOLOGICA. Programul de studii universitare de licen/a: TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI Domeniul fundamental: STIINTE INGINERESTI Domeniul de licen/a: INGINERIE INDUSTRIALA. Durata studiilor / nr. de credite: 4 anil240 eredite Forma de inva/amant: Invatamant ell freeventa (IF)

 • Universitatea din Oradea Page 2 of14

  1. MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDIU / SPECIALIZARII TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI

  Misiunea programului de studii Tehnologia Constructiilor de Ma$ini este aceea de a pregati ingineri de productie $i de cercetare in domeniul ingineriei industriale (industria constructoare de ma$ini, aparate si echipamente) capabili de a concepe constructiv $i tehnologic echipamente $i sisteme tehnice, simple $i complexe, de a Ie integra in sisteme de fabricatie flexibila. De asemenea, programul de studii confer inginerilor TCM competente de a programa $i conduce sisteme de productie integrate informatic $i de a rezolva probleme aplicative $i de cercetare specifice domeniului fabricatiei produselor industriale. Pregatirea complex doband ita pe parcursul anilor de studii permite absolventilor acestui program de studii s se integreze profesional $i la nivelul altor domenii de activitate din spatiul economico- social. 2. OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDIU / SPECIALIzARII TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI

  Dobandirea capabilitatii medii de comunicare pentru interviuri, audiente, a unui nivel mediu vorbit $i scris allimbilor str ine. Cunoa$terea $i aplicarea legislatiei europene; Dobandirea de cuno$tinte teoretice $i abilitati de integrare $i rezolvare a problemelor aplicative din domeniul mecanic printr-o bun pregatire fundamentala (matematica, fizica, chimie) etc.; Cuno$tinte teoretice $i practice generale $i abilitati de identificare $i alegere a produselor mecanice, electrice, electronice, termice etc. Abilitati de reprezentare in 2D $i 3D, precum $i de grafic tehnic ; Doband irea de cuno$tinte teoretice $i abilitati practice de identificare a componentelor hard a calculatoarelor. Abilitati de lucru cu sistemul de operare Windows. Abilitati de programare in limbaje de baza: C++, MATLAB; Doband irea de abilitati de utilizare a metodelor numerice in rezolvarea problemelor cu caracter ingineresc; Dobandirea de cuno$tinte teoretice $i aplicative de baza privind structura $i proprietatile materialelor. Abilitati de determinare a parametrilor tratamentelor termice specifice pieselor utilizate in constructia de ma$ini; Dobandirea de cuno$tinte teoretice de baza privind teoria sistemelor, reglare automata, modelare $i simulare. Abilitati de sinteza a sistemelor de reglare automata $i de modelare a sistemelor tehnice; Dobandirea de cuno$tinte teoretice de baz $i abilit ti practice in domeniul electrotehnicii $i al electronicii aplicate; Dobandirea de cuno$tinte teoretice $i abilitati practice de proiectare constructiva aSistata de calculator a produselor $i sistemelor tehnice $i de modelare 3D a corpurilor; Dobandirea de cuno$tinte teoretice de baza $i abilitati de analiza a proceselor de a$chiere $i de proiectare a sculelor a$chietoare; Dobandirea de cuno$tinte teoretice de baza $i abilitati de proiectare a dispozitivelor necesare prelucrarii deferitelor tipuri de piese; Dobandirea de abilitati $i deprinderi de proiectare a proceselor tehnologice de fabricatie a diverselor familii de piese. Abilitati practice de proiectare a tehnologiilor utilizand sisteme CAM (Computer Aided Manufacturing). Abilitati de proiectare a proceselor de prelucrare specifice ma$inilor- unelte cu comanda numerica; Dobandirea de abilitati $i deprinderi de proiectare a proceselor tehnologice de presare la rece $i a sculelor utilizate; Dobandirea de cuno$tinte $i abilitati minime de proiectare a proceselor tehnologice de prelucrare prin tehnologii neconventionale; Oobandirea de cuno$tinte $i abilit ti de baz de proiectare a tehnologiilor de sudare $i a celor de realizare a unor asambl ri nedemontabile;

  obandirea de cuno$tinte teoretice de baza privind cinematica, organologia, subansamblele $i modul de functionare al ma$inilor- unelte precum $i abilitati $i deprinderi de proiectare a unor componente ale acestora; Dobandirea de cuno$tinte teoretice de baza in vederea organizarii, coordonarii $i conducerii productiei. Abilitati practice privind activitatea manageriala $i de marketing pentru intreaga structura din cadrul unei societati comerciale; Dobandirea unor cuno$tinte teoretice $i abilitati de baza necesare proiectarii unor procese $i sisteme tehnologice care sa raspunda cerintelor impuse de protejarea $i conservarea mediului.

  3. COMPETENTE CARE SE VOR DOBANDI DE ABSOLVENTI LA FINAL IZAREA STUDIILOR

  ComDentente profesionale;

  1. Efectuarea de calcule, demonstratii $i aplicatii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale pe baza cuno$tintelor din stiintele fundamentale. 2. Asocierea cuno$tintelor, principiilor $i metodelor din $tiintele tehnice ale domeniului cu reprezentari grafice pentru rezolvarea de sarcini specifice. 3. Utilizarea de aplicatii software pentru proiectarea asistata a produselor de complexitate medie 4. Elaborarea proceselor tehnologice de fabricare 5. Proiectarea si exploatarea echipamentelor tehnologice de fabricare 6. Planificarea, conducerea si asigurarea calitatii proceselor de fabricare

  Competente transyersale;

  1. Aplicarea valorilor $i eticii profesiei de inginer, si executarea responsabila a sarcinilor profesionale in conditii de autonomie restransa $i asistenta calificata. Promovarea rationamentului logic, convergent $i divergent, a aplicabilitatii practice, a evaluarii si autoevaluarii In luarea deciziilor. Executarea responsabila a sarcinilor profesionale 2. Realizarea activitatilor $i exercitarea rolurilor specifice muncii in echipa pe diferite paliere ierarhice; Promovarea spiritului de initiativa, dialogului, cooperarii, atitudinii pozitive $i respectului fata de ceilalti, diversitatii $i multiculturalitatii si imbunatatirea continua a propriei activitati. Comunicare si lucrul in echipa 3. Autoevaluarea obiectiva a nevoii de formare profesionala continua in scopul insertiei pe piata muncii $i al adaptarii la dina mica cerintelor acesteia si pentru dezvoltarea personala $i profesionala. Utilizarea eficienta a abilitatilor lingvistice si a cuno$tintelor de tehnologia informatiei $i a comunicarii. Con$tient de nevoia de formare continua.

  4. FINALITATI

  .1giner de cercetare in tehnologia constructiilor de ma$ini - 214467; Asistent de cercetare in tehnologia constructiilor de ma$ini - 214468; Cercetator in creatia tehnica in constructia de ma$ini - 214481; Inginer de cercetare in creatia tehnica in constructia de ma$ini - 214482; Asistent de cercetare in creatia tehnica in constructia de ma$ini - 214483; Inginer montaj - 215302, Inginer productie - 215205; Inginer de cercetare in tehnologie si echipamente neconventionale - 214939; Specialist mentenanta mecanica echipamente industriale - 214443; Inginer/subinginer tehnolog prelucrari mecanice - 214444; Instructor sistem de productie - 214113; Formator - 242401; Programator fabricatie/lansator fabricatie - 214136; Analist cumpararl/consultant furnizori - 243301; Specialist in domeniul calitatii - 214129; Inginer tehnolog in fabricarea armamentului si munitiei - 214445; Inginer mecanic - 214401; Inginer industrializarea lemnului - 214117; Inginer mecanica fina - 214409; Consilier inginer mecanic - 214433; Referent de specialitate Inginer mecanic - 214436; Inginer electromecanic - 215216; Inginer matini-unelte - 214408; Inginer autovehicule rutiere - 214412; Designer industrial - 216301.

  1 - Absolventii programului de studii universitare de licenta vor accesa urmatoarele ocupatii posibile conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania - ISCO - 08.

 • (

  (

  Universitatea din Oradea

  UNIVER5ITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALA $1 TEHNOLOGICA Programul de studii universitare de licenta: TEHNOLOGIA CON5TRUCTIILOR DE MA$INI Domeniul fu ndame ntal: $TIINTE INGINERE$TI Domeniul de licenta: INGINERIE IND U5TRIALA Durata studiilor I nr. de credite : 4 ani/240 credite Forma de invatamant : invlltllmant cu frecventll (IF)

  PLAN DE iNVATAMANT** Anul de studiu I

  5em. I Cod Discipline* Tip [are / sllptllmanll]

  C 5 L

  OBUGATORII IMPUSE FIMT-0002 Analiza matematidl DF 2 1 - FIMT-0001 Algebra liniara, geometrie ana litica ~i diferentiala DF 2 1 - F1MT-0065 Geometrie descriptiva ~i desen teh nic DF 2 - 3 FIMT-0333 Informatica aplicata in inginerie meca nica ~i industriala I DF 2 - 3 FIMT-0004 Fizica DF 2 - 1 FIMT-0005 Chimie DF 2 - 1

  TOTAL 12 2 8

  OBUGATORIIOPTIONALE PACHET 1

  FIMT-0008 limba engleza I DC - 2 - FIMT-0013 limba franceza I DC - 2 - FIMT-0018 limba germana I DC - 2 -

  PACHET 2

  FIMT-0022 Istoria civilizatiei ~i ~tiintei DC 1 1 - FIMT-0335 Tehnici de documentare si comunicare DC 1 1 -

  TOTAL 1 3 - FIMT-0447 Educat ie Fizica I DC - 1 -

  5em. II Cod Discipline* Tip [are / sll tllmanll)

  C 5 L P

  OBUGATORII IMPUSE FIMT-0054 Desen tehnic DF 3 - 3 - F1MT-0334 Informatica aplicata in inginerie mecanica ~i industriala DF 3 - 3 -II FIMT-0093 $t iin ta ~i ingineria materia lelor DD 3 - 1 - FIMT-0103 Tehno logia materialelor I DD 2 - 2 - FIMT-0143 Mecanica I DD 2 1 1 -

  TOTAL 13 1 10 - OBUGATORIIOPTIONALE

  FIMT-0009 limba engleza II DC - 2 - - FIMT-0014 limba franceza II DC - 2 - - FIMT-0019 limba germa na II DC -