Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

256
UNIVERSITARI BĂLŢENI _____________________________________________________________________ 1 MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT “ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ UNIVERSITARI BĂLŢENI DICŢIONAR BIOBIBLIOGRAFIC Bălţi, 2005

description

Bălţi, 2005ISBN 9975-931-97-9

Transcript of Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

Page 1: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 1

MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT “ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ

UNIVERSITARI

BĂLŢENI

DICŢIONAR BIOBIBLIOGRAFIC

Bălţi, 2005

Page 2: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 2

CZU 378.4(478)(03) U56

Alcătuitori: Elena Scurtu Maria Fotescu Elena Stratan Redactor coordonator: Elena Harconiţa Redactor: Dora Caduc Traducere în limba engleză: Catedra Filologie Engleză, Valentina Topalo Culegere computerizată: Elena Scurtu Catedra Filologie Ehgleză

Tehnoredactare computerizată: Iurie Pogrebneac Marcel Lefter

Silvia Ciobanu Coperta: Silvia Ciobanu ISBN 9975-931-97-9

MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitari Bălţeni : dicţionar biobibliogr. / Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului, Univ. de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. Elena Scurtu, Maria Fotescu ; red. coord. : Elena Harconiţa; red. Dora Caduc.

– Bălţi, 2005. – 384p. ISBN 9975-931-97-9

Page 3: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 3

UNIVERSITATEA DE STAT “ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ

Argument

Apariţia acestui Dicţionar biobibliografic este prilejuită de cea de-a 60-a aniversare a Universtăţii de Stat Alecu Russo din Bălţi, a Facultăţii de Filologie şi a Bibliotecii Ştiinţifice.

Cînd zicem că elementul care constituie o naţiune sînt oamenii, înţelegem, negreşit, nu suflarea, ci oameni de aceea care lasă urme neşterse de trecerea lor prin această lume, lasă lucruri de acelea de care se poate glorifica istoria civilizaţiei, oameni, care, învingători sau învinşi, au luptat pentru o idee… (Ion Ghica).

Dedicăm această lucrare a bibliotecarilor oamenilor care s-au întîlnit la Bălţi în cele mai frumoase şi nobile idei şi au dat viaţă învăţămîntului superior în Nord, aducîndu-şi aportul la crearea uneia dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţămînt din Republica Moldova.

Tradiţional, Biblioteca Universitară se află în inima procesului de organizare a instruirii şi cercetării ştiinţifice. De cîteva decenii bune, Biblioteca Universităţii bălţene a devenit un veritabil centru infodocumentar cu largi funcţii social-culturale. Biblioteca dispune de colecţii fundamentale, în care se păstrează integral lucrările create de cadrele didactice timp de 60 de ani, lucrări ce sînt valorificate şi prin editarea indicilor bibliografici Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor bălţeni, structurate în volume pe Facultăţi, unele din ele regăsindu-se şi în fondurile Bibliotecii Congresului (SUA). Acum trei ani, Biblioteca a iniţiat editarea colecţiilor Personalităţi universitare bălţene, Universitari bălţeni, Promotori ai culturii, a căror menire este de-a promova potenţialul uman, ştiinţific şi spiritual al celor mai reprezentative personalităţi care dau o adevărată dimensiune învăţămîntului superior din nordul Republicii. Timp de 60 de ani, la Bălţi, au fost pregătiţi mai bine de 45 000 de specialişti care activează în domeniul culturii, ştiinţei, economiei, etc.

Dicţionarul cuprinde numele a circa 300 de cadre didactice, precum şi bibliotecari care predau cursul de Cultură a informaţiei (cîte 1000-1200 ore pe an), nume care şi-au legat destinul de instituţia bălţeană şi care îşi aduc aportul cu mult profesionalism, creativitate, dăruire şi fidelitate la formarea intelectualităţii Moldovei. Alături de profesorii universitari, în dicţionar sînt incluse numele profesorilor de la Liceul şi Colegiul Pedagogic Ion Creangă, subdiviziune deplin integrată în complexul universitar, operă de ctitorie a academicianului Nicolae Filip, rectorul Universităţii.

Informaţia acumulată pentru editarea acestui volum constituie o componentă importantă a bazelor de date ale Bibliotecii. Colaboratorii, valorificîndu-şi din plin calităţile profesionale şi depunînd eforturi susţinute, au reuşit să realizeze o operă bibliografică notorie, ce cuprinde informaţii ample despre fiecare persoană: nume, prenume, data şi locul naşterii, studii, posturi ştiinţifico-didactice, grade ştiinţifice, funcţii administrative, domenii de cercetare ştiinţifică, lucrări publicate, stagii ştiinţifice, participări la foruri ştiinţifice, cunoaşterea limbilor străine, distincţii, personalia.

Primul compartiment al dicţionarului cuprinde date despre personalul de conducere al Universităţii: rector, prorectori. Celelalte secţiuni conţin informaţii despre cadrele didactice de la facultăţi, respectîndu-se cronologia înfiinţării lor.

Dicţionarul are textul în limba engleză, traducere realizată de către profesorii de la Facultatea Limbi şi Literaturi Străine şi colega noastră V. Topalo, cărora le mulţumim şi pe această cale pentru colaborare. Pentru a facilita găsirea informaţiilor, lucrarea este înzestrată cu un index de nume. Descrierile bibliografice ale lucrărilor publicate respectă standardele în vigoare.

Dicţionarul biobibliografic Universitari bălţeni este o lucrare bibliografică de referinţă şi constituie o contribuţie substanţială la îmbogăţirea tezaurului naţional din domeniul bibliografiei. Elena Harconiţa, Director

Page 4: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 4

Argument

This edition of the biobibliographical Dictionary is dedicated to the 60th anniversary of Alecu Russo State University from Bălţi, of the Faculty of Philology and of the Scientific Library.

“When we say that people make a nation, we mean those people who leave unforgettable traces in their passing through life; those who glorify the history of civilization, people who whether victorious or defeatist have fought for an idea…”(Ion Ghica).

We devote this librarians’ work to people who met in Bălţi to share the noblest ideas and to give life to the Higher Education in the North, thus contributing to the foundation of one of the most prestigious educational institutions in Moldova.

Traditionally, the university library is the heart of didactic and scientific activities. Throughout years the library of Balti State University has become a true information and documentation centre with vast social and cultural functions. The library houses solid, fundamental collections of work created by University teachers within the 60 year period.

These works have been published in collection like “Scientific Contributions of University teachers from Balti”, which appear in volumes at every Faculty, some of them are to be found in the Library of Congress. Three years ago, the library initiated the publication of such collections as “Balti University Personalities”, “Balti University Teachers”, “Promoters of Culture”. These collections aim at promoting the human, scientific andspiritual potential of the most representative personalities, who glorify the Higher Education in the North of Moldova.

In the 60 years of its activity, the University from Balti has trained over 40. 000 specialists for various domains of culture, science and economy.

The Dictionary contains about 300 names of University teachers as well as librarians who teach the Informational Culture course (1000-1200 hours/ years). These are people who are devoted to the University and are highly professional creative, and contribute to creating the intellectual potential of Moldova. The dictionary also includes the names of the teaching staff of Ion Creanga College and lyceum, a subdivision fully integrated into the University complex, the worshiped idea of Academician N. Filip, Rector of the University.

The information gathered for the publication of this volume constitutes an important component of the library data base.

Our collaborators, through their professional qualities and efforts succeded in creating a significant bibliographic work that contains information about each person: name, date, place of birth, education, work experience, degree programs, research interests, publications, sabbati-cals, distinctions.

The first compartment of the Dictionary contains data about the managerial staff of the University: Rector and Vice Rectors. The other sections contains information about Faculty members, which is chronologically ordered.

The Dictionary is translated into English by the teachers of the English Philology Department, whom we thank for this collaboration. The Dictionary also provides an index of proper names to fasilitate the access to information.

The bibliographic discription of the published works is made in conformity to the present standards.

The biobibliographic Dictionary Balti University Teachers is a reference dictionary which constitutes an important contribution to the national thesaurus in the domain of bibliography.

Elena Harconita, Director

Page 5: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 5

SENATUL UNIVERSITĂŢII

Nicolae FILIP, academician, profesor dr. habilitat, rector, preşedinte Valeriu CABAC, conferenţiar univ. dr., prim-prorector, vice-preşedinte Ion GAGIM, profesor dr. habilitat, prorector pentru ştiinţă şi perfecţionare a cadrelor universitare, secretar ştiinţific Simion BĂNCILĂ, profesor dr., prorector pentru studii Valeriu GUŢAN, conferenţiar dr., prorector pentru studii cu frecvenţă redusă Petru GORODENCO, prorector pentru munca administrativ-gospodăreacă Elena HARCONIŢA, director Biblioteca Ştiinţifică Petru ROMAN, director Colegiul Pedagogic, Liceul Teoretic “I.Creangă” Alexandru BALANICI, conferenţiar dr., decan Facultatea Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică Ion MANOLI, profesor dr. habilitat, decan Facultatea Limbi şi Literaturi Străine Maria Şleatiţchi, conferenţiar dr., decan Facultatea Filologie Lidia STUPACENCO, conferenţiar dr., decan Facultatea Pedagogie, Psihologie

şi Asistenţă Socială Gheorghe NEAGU, conferenţiar dr., decan Facultatea Drept Valentin PERJU, conferenţiar dr., decan Facultatea Ştiinţe ale Naturii

şi Agroecologie Alla TRUSEVICI, conferenţiar dr., decan Facultatea Economie Mihail RUMLEANSCHI, conferenţiar dr., catedra Filologie Franceză Alexandru MORARI, lector superior, şef de catedră Educaţie Fizică Boris COROLIUC, conferenţiar dr., catedra Drept Public Efim MOHOREA, profesor dr. habilitat, catedra Drept Public Larisa BORTĂ, profesor dr. habilitat, şef de catedră Limba şi Literatura Rusă Veaceslav PÎNZARI, conferenţiar dr., şef de catedră Drept Privat Gheorghe POPA, profesor dr., şef de catedră Limba Română

Page 6: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 6

Margareta TETELEA, conferenţiar dr., decan Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală Ana POMELNICOVA, conferenţiar dr., şef de catedră Filologie Germană Maria PERETEATCU, conferenţiar dr., şef de catedră Pedagogie. Învăţămînt Primar şi Educaţie Preşcolară Valentina PRIŢCAN, conferenţiar dr., şef de catedră Psihologie şi Asistenţă Socială Leonid BABII, conferenţiar dr., catedra Economie şi Management Eugeniu PLOHOTNIUC, profesor dr., şef de catedră Informatică Aplicată şi Tehnologii Informaţionale Iulia IGNATIUC, conferenţiar dr., şef de catedă Filologie Engleză Boris BOINCEAN, academician dr. habilitat, şef de catedră Agroecologie Gheorghe PLĂMĂDEALĂ, conferenţiar dr., catedra Economie şi Management Ştefan GROSU, şef de catedră Militară Iuliana SARACUŢĂ, studentă Facultatea Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială Natalia IVASIŞEN, studentă Facultatea Filologie Stela CIUBARĂ, studentă Facultatea Limbi şi Literaturi Străine Viorica ROTARU, studentă Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală Ion CIOBANU, student Facultatea Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică Veronica MOSCALU, studentă Facultatea Economie Octavian BĂDĂRĂU, student Facultatea Drept

Page 7: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 7

DOCTORI HONORIS CAUSA

Eugeniu COŞERIU, profesor dr. (1998) Vitalia BELOUS, profesor dr. inginer (1998) Dumitru GHIŢU, academician (1998) Silviu BEREJAN, academician, profesor univ. dr. habilitat (1999) Ion CIORNÂI, profesor univ. dr. (1999) Ion BORŞEVICI, profesor univ. dr. Anatol CIOBANU, membru cor. AŞM, profesor univ. dr.(1999) Alexandru BUDIŞTEANU, dr. arhitect (2000) Joane W. MC KAY, profesor dr. (2002) Nicolai TCACI, profesor dr. (2003) Vasile CEBAN, profesor dr. habilitat (2003) Heiner HAMM, dr. (2003) Izrail GOHBERG, profesor dr. habilitat (2003) Michael ZICKERICK, dr. (2003) Eliza BOTEZATU, profesor univ. dr. habilitat (2005) Dumitru IRIMIA, conferenţiar univ. (2005)

Page 8: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 8

Născut la 3 martie 1926 în s. Sofia, judeţul Bălţi, Moldova Studii: Facultatea Fizică şi Matematică (Universitatea de Stat din Moldova,

1948 -1952); cursuri anuale aprofundate de radioelectronică (Facultatea Fizică, Universitatea “M. V. Lomonosov” din Mos-cova, 1954-1955); doctorantura în domeniul radiofizicii (Universitatea “M. V. Lomonosov” din Moscova, 1957-1960)

Grade ştiinţifice: dr. în fizică şi matematică (1962); dr. habilitat în fizică şi matematică (1979). Posturi ştiinţifico-didactice: lector superior (catedra Fizică, 1953-1957); lector superior (catedra

Discipline Tehnice, 1960-1962); conferenţiar(catedra Discipline Tehnice Generale, 1962-1980); profesor catedraElectronică şi Informatică, 1980–1992); profesor univ. (1992 - prezent).

Subiecte de cercetări didactice: aplicaţii ale metodelor instruirii programate, creaţia tehnică în conţinutul pregătirii profesorilor de fizică şi tehnică pentru învăţămîntul preuniversitar, informatizarea învăţămîntului, cercetări ştiinţifice şi creaţia tehnică a studenţilor – o componentă principală în pregătirea specialiştilor cu studii superioare, rolul cercetărilor ştiinţifice în procesul de formare a specialistului.

Funcţii administrative: şef de catedră (Discipline Tehnice Generale, 1962–1979); şef de catedră (Electronică şi Informatică, 1980–pînă în prezent); prorector pentru ştiinţă (IPSB,1964-1986); rector (IPSB, 1986-1992); rector (USB, 1992 – pînă în prezent).

Domenii de cercetare ştiinţifică: cercetări experimentale şi teoretice a caracterului fluctuant a semnalelor radio în gama de unde centimetrice, care se propagă în troposferă la graniţa cu suprafaţa neomogenă a Terrei. În plan practic rezultatele acestor cercetări sînt folosite parţial la determinarea capacităţii canalului troposferic de radiocomunicaţii, iar parţial pentru evidenţierea posibilităţilor de a folosi radiolocatorul de unde centimetrice în scopul depistării aparatelor zburătoare la înălţimi foarte mici (rachete croaziere). Cercetarea experimentală şi teoretică a neomogenităţilor anizotropice naturale a plasmei ionosferice şi caracterul dispersiei undelor radio ultrascurte de la aceste neomogenităţi orientate în câmpul magnetic terestru. Studierea teoretică şi experimentală a difuziei norilor de ioni înjectaţi în straturile ionosferice cu ajutorul rachetelor (neomogenităţi artificiale). Cercetarea efectelor neliniare care au loc în ionosferă sub acţiunea undelor radio scurte de putere mare. Apariţia neomogenităţilor termice în plasma ionosferică orientate în lungul câmpului magnetic (neomogenităţi artificiale). Studierea caracterului propagării undelor dispersate de la neomogenităţile artificiale orientate în lungul câmpului geomagnetic. Transmiterea informaţiei prin unde radio ultrascurte la distanţe foarte mari (mii şi zeci de mii Km) prin intermediul neomogenităţilor naturale şi artificiale. Studierea diverselor metode de cercetare a proceselor dinamice în ionosferă cu scopul măririi preciziei determinării parametrilor micro şi macro-scopici ai ionosferei, necesari, în special, pentru prognozarea propagării undelor radio de diferite frecvenţe.

Lucrări publicate: peste 200: 5 monografii, 2 manuale, 5 broşuri, 135 articole, 27 teze ale refera-telor, 25 rapoarte anuale cu rezultatele investigaţiilor ştiinţifice realizate la Comanda de Stat în domeniul radiofizicii, un curs de lecţii în 5 volume Radioelectronică (inclusiv Bazele electronicii, Radiotehnică, Bazele televiziunii, Bazele radiolocaţiei, Tehnica şi metodele radiomăsurărilor): О некоторых особен-ностях флуктуации радиосигнала на УКВ при распространении над неоднородной поверхностью // Вестн. Моск. ун-та. Физика. Астрономия. – 1961. - №4. – P. 22-29; О характере флуктуации радио-сигнала на УКВ при распространений над неоднородной поверхностью // Радиотехника и электроника. – 1961. – Т.6, вып. 9. – P. 1432-1431; Геометрия распространения ультракоротких радиоволн отраженных от магнитно-ориентированных неоднородностей ионосферы // Изв. АН МССР. Сер. физ.-техн. и мат. наук. – 1970. – №3. – P. 48-55; Частотная и пространственная корре-ляция радиосигналов при рассеянии от магнитно-ориентированных неоднородностей ионосферы // Изв. вузов. Радиофизика. – 1974. – Т.17, №12. – P. 1788-1976; Рассеяние радиоволн анизотропной ионосферой. – К., 1974. – 187 p.; Распад неоднородностей плазменных образований ионосферы в геомагнитном поле // Изв. АН МССР. Сер. физ.-техн. и мат. наук. – 1976. - №3. – P. 40-48; Рассеяние радиоволн мелкомасштабными анизотропными неоднородностями ионосферы, ориентированными вдоль магнитного поля Земли // Радиотехника и электроника. – 1977. – Т. 22, №3. – P. 433-442; Ракурсное рассеяние УКВ среднеширотной ионосферой. – К. : Штиинца, 1980. – 244 p.; Диффузия сильной неоднородности произвольной конфигурации в безграничной ионосферной плазмы // Исследования по проблемам космической геофизики. – М., 1982. – P. 25-44; Эволюция искусственных плазменных неоднородностей в ионосфере Земли. – К., 1986. – 246 p.; Современные методы исследования динамических процессов в ионосфере. – К.: Штиинца,

Academician, Profesor univ., dr. habilitat

Nicolae FILIP, rector

Page 9: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 9

1991.– 120 p.; Ionosphere Prognosis Using Ionosoundwith Linear-Frequency Modulated Signals // XXIV General Assembly of the International Union of Radio Science. Kyoto, Japan, aug. 25-sept. 2, 1993. Program; Metodele radiofizice de cercetare a proceselor dinamice în ionosferă // Sisteme de legătură cu spectru împrăştiat: Primul simpoz. Bucureşti, 07 apr. 1994 / Acad. tehn. Militară. Program; Concepţia de pregătire a cadrelor în complexul universitar din Bălţi // Psihopedagogie socială. – Ch.; 1995. – P. 4-12; Clasic şi modern în activitatea complexului universitar din oraşul Bălţi // Clasic şi modern în psihope-dagogia socială. – Ch., 1996. – P.9-15; Cultura tehnică- component important al culturii generale // Cul-tura tehnică – component important al culturii generale. – Bălţi, 1997. – P. 8-11; Unele probleme referitor la democraţie şi drepturile omului// Democraţie şi drepturile omului. – Bălţi, 1998. – P. 53-56; Studii şi cercetări experimentale privind formarea straturilor pe suprafeţele pieselor de maşinicu ajutorul metodei de aliere prin descărcărielectrice în impuls // Tehnologii avansate în pragul secolului XXI. – Ch., 2000. – P. 68-69; Universitatea de Stat „Alecu Russo” la startul unei noi etape în istoria dezvoltării sale // Bul. rectoratului. – 2003. – Nr 1. – P. 3-9: ECTS в Республике Молдова // Moldova şi lumea. – 2005. – Nr 1. – P. 7-10.

Coordonator ştiinţific: Coordonator al temei de cercetare ştiinţifică la comanda de Stat: cercetarea precursorilor de cutremur prin metode radiofizice (2001-2005)

Stagii ştiinţifice: Studierea specificului de propagare a undelor radio ultrascurte prin intermediul traseelor meteoritice (Kazan, 1966); Studiul metodelor de proiectare şi realizare a canalelor de radiocomunicaţie meteoritice (Kazan, 1968); Studiul proceselor de dispersie a undelor radio ultrascurte de către neomogenităţile anizotrope ale plasmei ionosferice în lungul câmpului magnetic terestru (Moscova, 1970); Studiul „geometriei” traiectoriilor de propagare a undelor radio dispersate de neomogenităţile anizotrope ale plasmei ionosferice orientate în anumite direcţii (Harkov, 1974); Studiul structurii neomogene şi a caracterului anizotropic a ionosferei reale în prezenţa neomogenităţilor naturale şi artificiale (Moscova, 1976); Studiul teoriei şi practicii mecanismelor de propagare a Undelor radio ultrascurte la depărtări foarte mari , prin intermediul ionosferei (Gorki, 1980); Studiul sistemei de pregătire a asistenţilor sociali (Dusseldorf, Hortoghenbos, 1995); Studiul sistemelor de învăţămînt universitar în universităţile (St. Cloud Minnesota, Washington, Madison, 2002).

Participări la foruri ştiinţifice: A VII-a Conferinţă unională a undelor radio. (Aşhabad 1967); A IX-a Conferinţă unională de radiofizică şi propagare a undelor radio. (Harkov, 1969); A X-a Conferinţă unională de propagare a undelor radio. (Irkutsk, 1972); AlIII-lea Simpozion de radiofizică şi propagare a undelor radio. (Aşhabad, 1974); A XI-a Conferinţă unională de propagare a undelor radio. (Kazan, 1975); A XXX-a sesiune unională dedicată zilei radioului. (Moscova, 1976); A III-a Conferinţă ştiinţifică „Radiocomunicaţii cosmice”. (Moscova, 1975); A XII-a Conferinţă unională de propagare a undelor radio. (Harkov, 1978); Conferinţa unională de propagare a undelor radio. (Harkov, 1981); Simpozionul unional de propagare a undelor radio. (Kazan, 1982); Simpozionul internaţional URSI „Ionosfera modificată”. (Suzdali, 1983); Simpozionul unional de propagare ionosferică a undelor radio. (Aşhabad, 1986); Al VI-lea Simpozion unional cu tema „Probleme speciale ale fizicii ionosferice şi propagării undelor radio”. (Gorki, 1989); A XXII-a adunare generală a Uniunii Internaţionale de Ştiinţe Radio. (Praha, 1990); A VII-a Conferinţă unională de structuri neomogene în ionosferă. (Gorki, 1991); Simpozionul Internaţional privind sfera radio-comunicaţiilor. Herzlia (Israel, 1991); Conferinţa de ştiinţe a comunicaţiilor. (Piteşti, 1991); Al XVIII-lea Congres al Academiei Româno-Americane de Ştiinţă şi Arte. (Chişinău, 1993); Adunarea generală a Uniunii Internaţionale de ştiinţe radio. Kyoto (Japonia, 1993); Simpozionul internaţional „Sisteme de legătură cu spectru împrăştiat. (Bucureşti, 1994); Al III-lea Salon internaţional al Invenţiilor. Inventica 96. (Iaşi, 1996); Seminarul Internaţional „Principii şi modalităţi de evaluare a calităţii învăţă-mîntului superior. (Chişinău, 1997); I Congres internaţional al reţelei universitare din bazinul Mării Negre (BSUN, 2000). (Istanbul, 2000); Seminarul internaţioanl „Reformarea sistemului educaţional în contextul integrării europene”. (Chişinău, 2001); Conferinţa naţională “Proiectul de reformă a învăţămîntului general obligatoriu în Moldova (Chişinău 2002); Conferinţa naţională “Educaţie integră cu deschideri spre lume” (Chişinău, 2002); International workshop “Integration in Education science and Technology Transfer in the Black Sea Region in the Context of Globalization (Chişinău, 2003); Conferinţa şt. – pratică “Reno-varea educaţiei prin implimentarea celei mai avansate tehnici de conducere (Chişinău, 2003); Conferinţa naţională “Programul Fulbright în RM: 10 ani de activitate (Chişinău, 2003); Colocviul internaţional dedicat aniversării a 185 de ani din ziua naşterii lui A. Russo (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională “Language Development and Teaching” (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională “Modernizarea învăţămîntului superior din Republica Moldova în contextul Procesului de la Bologna (Chişinău, 2004).

Cunoaşterea limbilor străine: franceză (mediu), rusă (avansat) Distincţii: Eminent al învăţămîntului public din Republica Moldova (1969); Eminent al învăţă-

mîntului public din URSS (1971); Om emerit al şcolii superioare din Moldova (1975); Medalia de argint a Expoziţiei Realizărilor Economiei Naţionale a URSS (1985); Medalia de aur a Salonului Internaţional de Inventică şi Tehnică. Iaşi (1994); Medalia de aur „Henri Coandă” cl.I a Societăţii Inventatorilor Români şi a Institutului de Inventică a României (1994); Ordinul „Gloria muncii” (1995); Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe din Moldova (1995); Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei şi tehnicii (1996); Membru activ al Academiei Internaţionale de Ştiinţe a Şcolii Superioare (1997); Doctor Honoris Causa al Universităţii „Gh. Asachi” din Iaşi (2000); Medalia şi diploma „Personalitate de

Page 10: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 10

excepţie a secolului XX”, fiind inclus în Culegerea Biografică „2000 personalităţi marcante ale secolului XX”, ed. II, elaborată de Centrul Biografic Internaţional, Cambridge, Anglia (2000); Cetăţean de onoare al mun. Bălţi (2001); Ordinul Republicii (2001); Eminent al învăţămîntului public din Ucraina (2002).

Personalia: Городенко П. Филипп Н. Д. // Сов. Молдавия: Крат. энцикл. – К., 1982. – P. 646; Rusu T. La Bălţi forfota universitară e în plină putere: Activitatea lui N. Filip în calitate de rector // Făclia. – 1997. – 24 mai; Nicolae Filip - posesor al unei invitaţii cu stemă aurită SUA // Făclia. – 1999. – 3 iulie;Cazacu N. Profesorul şi savantul Nicolae Filip // Făclia. – 2001. – 21 febr.; Jitaru V. Nicolae Filip a lăsat o amprentă puternică asupra dezvoltării Universităţii bălţene // Plai bălţean. – 2001. – 2 mart.; Popa Iu. La ora bilanţului major // Lit. şi arta. – 2001. – 1 mart. – P.3; Manole I. Nicolae Filip este azi o personalitate de anvergură nu numai în urbea noastră, el este un savant, un cercetător de rigoare...// Plai bălţean. – 2001. – 2 mart.; Stici I. Rectorul sau Cetăţile spiritualităţii noastre // Moldova Suverană. – 2001. – 3 mart.; Nicolae Filip: Biobibliogr. - Bălţi, 2002. – 118 p.; Unde-s celebrităţile? // Făclia. - 2004. - 29 mai. – P. 2; Budişteanu, A. Un bălţean care onorează oraşul şi ţara // Făclia. – 2004. – 28 febr.

University Professor, Doctor Habilitate,

Nicolae FILIP, rector

Born on March 3d, 1926 in Sofia, the county of Bălţi, Moldova. Education: Faculty of Physics and Mathematics (State University of Moldova, (1948–1952);

annual continuous training in radio electronics (Faculty of Physics, University “M. I. Lomonosov” from Moscow, 1954–1955); doctorate studies in the field of radio physics ( University“M. I. Lomonosov” from Moscow, 1957–1960).

Work Experience: Senior Lecturer (Chair of Physics, 1953–1957); Senior Lecturer(Chair of Technical Disciplines, 1960–1962); Associate Professor (Chair of Technical Disciplines, 1962–1980); Professor (Chair of Electronics and Informatics, 1980–to present).

Administrative Experience: Head of the Chair (General Technical Disciplines, 1962-1979); Head of the Chair (Electronics and Informatics, 1980–to the present); Vice Rector of Scientific Activity (Bal’I State University, 1964–1986); Rector(Bal’I Teacher Training Institute (1986–1992); Rector(Bal’I State University “A.Russo” (1992–to present)

Degree Programs: Doctor in Physics and Mathematics (1962); Doctor Habilitate in Physics and Mathematics (1979)

Didactic Research Interests: Applications of methods of programmed instruction; Technical creation in the content of training teachers of technical physics for preuniversity level; Informatization of Education; Students’ scientific research and technical creation – a major component in training specialists with higher education; The role of scientific research in the process of professional formation.

Scientific Research Interests: Experimental and technical research of the fluctuant character of radio signals within centimetric waves, which are propagated in the troposphere bordering on the Earth’s non homogeneous surface. The results of this research are applied to determine the capacity of radio communication tropospheric channel, and, partially, to emphasize the possibilities of using the centimetric wave radio locator to discover low distance flying objects (long-range rockets). Theoretical and experi-mental research of non homogeneity of natural anisotropies of ionospheric plasma and the character of dispersion of ultra short radio waves, resulted from this non homogeneity. Theoretical and experimental research of ion cloud diffusion injected in the ionospheric strata by aid of rockets. Research of non linear effects that take place in the ionosphere under the influence of strong short radio waves. Appearance of thermal non homogeneous in ionosphere plasma oriented into the length of the magnetic field. The study of the character of wave propagation dispersed from the artificial non homogeneity oriented in the length of geomagnetic field. Long distance (thousands of kilometers) information transmission through ultra short radio waves by means of natural and artificial non homogeneity;the study of various research methods of dynamic processes in ionosphere to amplify the exactness of determining the ionospheremicro and macroscopic parameters, necessary for prognosticating the propagation of radio waves of different frequency.

Publications: Over 200 works: 5 monographs, 2 manuals, 5 booklets, 135 articles, 27 paper thesis, 25 annual reports with the results of scientific researche realized on state request inradio physics domain, a course of lectures in 5 volumes Radio electronics (including Base of Electronics, Radio techniques, The Base of Television, The Base of Radiolocation, The Techniques and the Methods of Radio measurement): О некоторых особенностях флуктуации радиосигнала на УКВ при распрос-транении над неоднородной поверхностью // Вестн. Моск. ун-та. Физика. Астрономия. – 1961. - №4. – P. 22-29; О характере флуктуации радиосигнала на УКВ при распространений над неоднородной поверхностью // Радиотехника и электроника. – 1961. – Т.6, вып. 9. – P. 1432-1431; Геометрия распространения ультракоротких радиоволн отраженных от магнитно-ориентированных неодно-родностей ионосферы // Изв. АН МССР. Сер. физ.-техн. и мат. наук. – 1970. – №3. – P. 48-55; Частотная и пространственная корреляция радиосигналов при рассеянии от магнитно-

60

Page 11: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 11

ориентированных неоднородностей ионосферы // Изв. вузов. Радиофизика. – 1974. – Т.17, №12. – P.1788-1976;Рассеяние радиоволн анизотропной ионосферой. – К., 1974. – 187 p.; Распад неод-нородностей плазменных образований ионосферы в геомагнитном поле // Изв. АН МССР. Сер. физ.-техн. и мат. наук. – 1976. - №3. – P.40-48; Рассеяние радиоволн мелкомасштабными анизотропными неоднородностями ионосферы, ориентированными вдоль магнитного поля Земли // Радиотехника и электроника. – 1977. – Т. 22, №3. – P. 33-442; Ракурсное рассеяние УКВ средне-широтной ионосферой. – К.: Штиинца, 1980. – 244 p.; Диффузия сильной неоднородности произвольной конфигурации в безграничной ионосферной плазмы // Исследования по проблемам космической геофизики. – М., 1982. – P.25-44; Эволюция искусственных плазменных неоднород-ностей в ионосфере Земли. – К., 1986. – 246 p.; Современные методы исследования динамических процессов в ионосфере. – К. : Штиинца, 1991.– 120 p.; Ionosphere Prognosis Using Ionosoundwith Linear-Frequency Modulated Signals // XXIV General Assembly of the International Union of Radio Science. Kyoto, Japan, aug. 25-sept. 2, 1993. Program; Metodele radiofizice de cercetare a proceselor dinamice în ionosferă // Sisteme de legătură cu spectru împrăştiat: Primul simpoz. Bucureşti, 07 apr. 1994 / Acad. tehn. Militară. Program; Concepţia de pregătire a cadrelor în complexul universitar din Bălţi // Psihopedagogie socială. – Ch.;1995. – P.4-12; Clasic şi modern în activitatea complexului universitar din oraşul Bălţi // Clasic şi modern în psihopedagogia socială. – Ch., 1996. – P. 9-15; Cultura tehnică - component important al culturii generale // Cultura tehnică – component important al culturii generale. – Bălţi, 1997. – P.8-11; Unele probleme referitor la democraţie şi drepturile omului// Democraţie şi drep-turile omului. – Bălţi, 1998. – P. 53-56; Studii şi cercetări experimentale privind formarea straturilor pe suprafeţele pieselor de maşinicu ajutorul metodei de aliere prin descărcărielectrice în impuls // Tehnologii avansate în pragul secolului XXI. – Ch., 2000. – P. 68-69; Universitatea de Stat „Alecu Russo” la startul unei noi etape în istoria dezvoltării sale // Bul. rectoratului. – 2003. – Nr 1. – P. 3-9; ECTS в Республике Молдова // Moldova şi lumea. – 2005. – Nr 1. – P. 7-10.

Sabbaticals: Peculiarities of ultra short radio wave propagation by means of meteoritic direction (Kazan, 1966); Methods of projection and realization of meteoritic radio communication channels (Kazan, 1968); The study of ultra short radio wave dispersion by the anisotropy non homogeneity of ionosphere plasma oriented in the length of the earthly magnetic field (Moscow, 1970);Studying “geometry” traectories of spreading Radio-waves dispersed from anisotropic inhomogeneous inosphere plasma oriented in certain directions (Harkov, 1974); Studying inhomogeneous structure and the anisotropic character of real inosphere in the presence of natural and artificial inhomogeneous (Moscow, 1976); Studyingthe theory and practice mechanisms of ultra short Radio waves popularity at a great distance through inosphere (Gorki, 1980); Studying the preparation system of social assistances (Dusseldorf, Hortoghenbos, 1995); The study of universuty sistems of education(St Cloud Minnesota, Washington, Madison, 2002)

Participation in Scientific Conferences: The VII-th Union Conference on Radio Waves; (Ashkhabat, 1967); the IX-thUnion Conference on Radio Physics and Radio Wave Propagation (Harkov, 1969); the X-th Union Conference on Radio Waves (Irkutsk, 1972); the III-d Symposium on Radio Physics and Radio Wave Propagation (Ashkhabat, 1974); the XI-th Union Conference on Radio Wave Propagation (Kazan, 1975); the XXX-th Union Session dedicated to the Day of Radio (Moscow, 1976); the III-d scientific conference “Cosmic radio communication” (Moscow, 1975); the XII-th union conference on radio wave propagation (Harkov, 1978); the union conference on radio wave propagation (Harkov, 1981); the union symposium on radio wave propagation (Kazan, 1982); the international symposium URSI “The Modified Ionosphere” (Suzdali, 1983); the union symposium on ionosphere propagation of radio waves (Ashkhabat, 1986); the VI – th union symposium “ Special problems of ionosphere physics and radio wave propagation” (Gorki, 1989); the XXII –nd general meeting of the International Union of Radio Science, (Prague, 1990); the VII- th union conference on non homogeneous structures in ionosphere (Gorki, 1991); the International Symposium on the sphere of radio communications (Herzlia, Israel, 1991); the conference on science of communications (Piteşti, 1991); the XVIII –th Congress of Romanian – American Academy of Science and Arts (Chisinau, 1993); the general meeting of the International Union of Radio Science (Kyoto, Japan, 1993); the III-d InternationalSaloon of Inventions, Inventica 96 (Iasi, 1996); International seminar “Principles and modalities of quality evaluation in higher educational institutions (Chisinau, 1997); the First International Congress of University Net from the Black Sea region (BSUN, 2000) (Istanbul, 2000); the International seminar “Reforming the Education System in the Context of European Integration” (Chisinau, 2001); the national conference “The Project of Reforming the General Compulsory Education in Moldova” (Chisinau, 2002); national conference “Integrated Education – opening into the world” (Chisinau, 2002); international workshop “Integration in Education Science and Technology Transfer in the Black Sea Region in the context of Globalization” (Chisinau, 2003); “Education Renovation by means of implementing the most advanced technique of leadership” (Chisinau, 2003); national conference “Fulbright in Moldova – 10 years of activity” (Chisinau, 2003); International conference dedicated to the 185th anniversary of A. Russo, Balti, 2004; International conference “Language Development and Teaching” (Balti, 2004); International conference “Modernization of Higher Education in Moldova in the Context of Bologna Process” (Chisinau, 2004).

Foreign Languages: French (intermediate), Russian (advanced)

Page 12: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 12

Honours: Eminent Person of Public Education of Moldova (1969); Eminent Person in the Public Education of USSR (1971); Eminent Person of Higher Education of Moldova (1975); the silver medal of the USSR national economy realization exhibition (1985); the gold medal of the International Invention and Technique Exhibition (Iasi, 1994); the gold medal “Henry Coanda” of the Romanian Inventors’ Society and of the Invention Institute of Romania, (1994); “Gloria Muncii” award (1995); Honourable Member of the Academy of Science of Moldova (1995); State Prize Laureate of Republic of Moldova in the domain of science and technique (1996); Member of International Academy of Science of Higher Educational Institutions (1997); Doctor Honoris Causa of “Gh. Asachi” University of Iasi (2000); Medal and diploma “Outstanding Personality of the XXth century”, included into theBiographical collection “Two thousand remarkable personalities of the XXth century”, second edition, compiled at the International Biographical Centre, Cambridge, England, 2002;Honourable citizen of the town of Balti (2001); the Order of the Republic (2001); Eminent Person of the Public Education of the Ukraine (2002).

Personalia: Городенко П. Филипп Н. Д. // Сов. Молдавия: Крат. энцикл. – К., 1982. – P. 646;Rusu T. La Bălţi forfota universitară e în plină putere: Activitatea lui N. Filip în calitate de rector // Făclia. – 1997. – 24 mai; Nicolae Filip - posesor al unei invitaţii cu stemă aurită SUA // Făclia. – 1999. – 3 iulie;Cazacu N. Profesorul şi savantul Nicolae Filip // Făclia. – 2001. – 21 febr.;Jitaru V. Nicolae Filip a lăsat o amprentă puternică asupra dezvoltării Universităţii bălţene // Plai bălţean. – 2001. – 2 mart.;Popa Iu. La ora bilanţului major // Lit. şi arta. – 2001. – 1 mart. – P. 3; Manole I. Nicolae Filip este azi o personalitate de anvergură nu numai în urbea noastră, el este un savant, un cercetător de rigoare...// Plai bălţean. – 2001. – 2 mart.; Stici I. Rectorul sau Cetăţile spiritualităţii noastre // Moldova Suverană. – 2001. – 3 mart.;Nicolae Filip: Biobibliogr. - Bălţi, 2002. – 118 p.; Unde-s celebrităţile? // Făclia. – 2004. – 29 mai. – P. 2; Budişteanu; A. Un bălţean care onorează oraşul şi ţara // Făclia. – 2004. – 28 febr.

Page 13: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 13

Născut la 1 mai 1944 în s. Vărăncău, Rîbniţa, Moldova Studii: Facultatea Fizică şi Matematică (Universitatea de Stat din Chişinău, 1961-1963);

Facultatea Matematică şi Mecanică (Universitatea de Stat „M. V. Lomonosov” din Moscova, 1967-1970); doctorantura (Institutul de Matematică cu Centru de Calcul al AŞM, 1972-1975).

Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Analiză Matematică, 1970-1972); lector superior (catedra Analiză Matematică, 1976-1982); conferenţiar (catedra Analiză Matematică, 1982 - 1987); conferenţiar univ. (catedra Electronică şi Informatică, 1987-1995); profesor univ. (catedra Electronică şi Informatică, 1995-2003); profesor univ. (catedra Informatică Aplicată şi Tehnologii Informaţionale, (2003-2005); conferenţiar univ.(catedra Informatică Aplicată şi Tehnologii Informaţionale, 2005).

Grade ştiinţifice: dr. în fizică şi matematică. Funcţii administrative: şef de catedră (Matematică,1976-1977); decan(facultatea Pedagogia şi

Metodica Învăţămîntului Primar, 1978-1980); Prorector pentru studii (IPSB,1980-1987); rector interi-mar (IPSB, 1985 -1986); şef de catedră (Electronică şi Informatică, 1988-1989); secretar ştiinţific (Senatul Universitar, 1989-2004); vice-preşedinte (Senatul Universităţii, 2004–pînă în prezent); prim prorector (Universitatea „A. Russo”, 2003-pînă în prezent);

Subiecte de cercetări didactice: evaluarea în învăţămînt, management educaţional. Domenii de cercetare ştiinţifică: analiza funcţională, fascicole de operatori. Lucrări publicate: 2 monografii, 2 manuale, 72 articole, 2 teze ale referatelor: О некоторых

свойствах полиномиальных пучков в банаховой алгебре // Математ. исслед. – К., 1975. – Т. 10, Вып. 3. – P. 56-70; О разложении полиноминального пучка на линейные множители // Успехи мат. наук. – 1975. – Т. 30, вып. 4. – P. 245-246; О спектральных свойствах делителей полиномиального операторного пучка // Изв. АН МССР. Сер. физ.-техн. наук. – 1976. - №2.- P. 24.-26; О связи между спектральным свойствами полиноминального операторного пучка и спектральными свойствами его делителей // Спектральные свойства операторов. – К., 1977. – Вып.45. – P. 39-57; Обратная связь и коррекция в управлении познавательной деятельностью студентов при изучении матема-тики // Роль идей кибернетики в профессиональной подготовке учителя / Могилев.пед. ин-т. – М.; Могилев, 1981. – P. 13-14; Legătură dintre verigi: relaţiile între şcoală şi instituţii // Învăţămîntul public. – 1983. – 16 mart.; Некоторые вопросы преемственности при изучении математического анализа первокурсниками // Вопросы адаптации студентов младших курсов в высших учебных заведениях. – К., 1984. – P. 34-35; Indicaţii metodice la matematică pentru abiturienţii facultăţii de pedagogie şi meto-dică a instruirii primare. – Ch., 1986. – 44 p.; Munca independentă a studentului şi psihologia memorizării // Pedagogul Sovietic. – 1987. – Nr 8. – P. 55-56; Методические рекомендации к изучению курса«Основы информатики и ЭВМ» для гуманитарных специальностей педвуза. – К., 1987. – 48 p.; Rolul relaţiilor interdisciplinare în pregătirea metodico-matematică a învăţătorului claselor primare // Pedagogul Sovietic. – 1988. – Nr 9. – P. 7-10; Bazele informaticii şi ale tehnicii computaţionale: Material didactic. – Ch., 1989. – 80 p.; Технология обучения в вузе – современное состояние и перспективы // Повышение эффективности процесса обучения студентов в высших учебных заведениях. – Бэлць, 1990. – P. 195-206; Informatizarea învăţămîntului, probleme şi perspective // Informatizarea învăţămîntului: Materialele seminarului bilateral. – Bălţi, 1991. – P. 15-20; Teste automatizate pentru controlul cunoştinţelor // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova – Ch., 1992. – P. 153-154; Puncte de reper pentru concepţia informatizării învăţămîntului // Informatizarea învăţămîn-tului: realizări şi perspective. – Bălţi, 1994. – P. 5-22;Elemente de modelare matematică: Material didactic. – Ch.: 1995. – 76 p.; Impactul informatizării asupra pregătirii pedagogului social // Clasic şi modern în psihopedagogia socială. – Ch., 1996. – P. 217-222; Strategii de evaluare: Testarea adaptivă // Filosofia educaţiei – imperative, căutări, orientări. – Ch., 1997. – P. 279-283; Evaluarea prin teste în învăţămînt: teorie-aplicaţii. – Bălţi, 1998. – 322 p.; Evaluarea prin teste în învăţămînt: Teorie-aplicaţii. – Bălţi, 1999. – 263 p.; Metodica predării matematicii între metodologie şi artă // Făclia. – 2000. – 9, 16, 23 dec.; Testarea asistată de calculator şi formalizarea materiei de studiu // An. şt. / Univ. „A. Russo”. – 2001. – T. 19, fasc.a. Matematică, Fizică, Tehnică. – 2001. – P. 153-158; Imaginea semnului, imaginea semnificatului, semnificaţia şi căile de formare a lor // Un lingvist pentru secolul XXI, - Ch., 2002. – P. 68-70; Libertatea şi normativitatea actului educaţional: perspectiva evaluativă // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 334-364; Libertatea şi normativitatea actului educaţional: perspectiva evaluativă // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch. – 2002. – P. 334-364; Procesul de la Bologna – edificarea spaţiului educaţional european // Buletinul rectoratului. – 2003. – Nr 2-3. – P. 3-6; Calitatea

Conferenţiar univ., dr. Valeriu CABAC, prim-prorector

Page 14: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 14

60

formării specialistului cu studii superioare. Studiu de caz: Universitatea de Stat “A. Russo” din Bălţi // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 6-13.

Coordonator ştiinţific: 17 teze de magistru, 2 teze de doctor; peste 50 teze de licenţă. Stagii ştiinţifice: Management educaţional, Universitatea de Stat „M. V. Lomonosov” (Moscova,

1981); Informatică, Universitatea de Stat „M. V. Lomonosov”(Moscova, 1988); Predarea informaticii şi evaluarea educaţională (Cluj-Napoca, 1994); Management educaţional. Fachhochschule (Dűsseldorf R.F.G.) (s’Hertogenbosch, Olanda, 1995); Evaluare educaţională (Cluj-Napoca, 1997); Tehnologii educaţionale, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Chişinău, 1998); Evaluare Educaţională, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Bucureşti, 1999); Predarea Informaticii, Universitatea „Valahia” (Târgovişte , 2002); Standarde educaţionale, Universitatea de Stat din Moldova (Chişinău, 2003);

Participări la foruri ştiinţifice: Seminarul republican «Вопросы адаптации студентов млад-ших курсов в высших учебных заведениях» (Chişinău, 1984); Conferinţa unională „Совершен-ствование планирования и организации самостоятельной работы студентов» ( Minsk, 1988); Conferinţa republicană «Повышение эффективности процесса обучения студентов в высших учебных заведениях республики» (Bălţi, 1990); Seminar bilateral „Informatizarea învăţămîntului”(Bălţi, 1990); Seminar UNESCO„Informatizarea învăţămîntului” (Bucureşti,1990); Consfătuirea republicană «Инструментальное оснащение и информатизация учебного процесса вузов Молдовы – основа эффективной подготовки кадров» (Chişinău, 1991); Seminarul republican „Учебные заведения нового типав национальной системе образования» (Minsk, 1992); Conferinţa republicană „Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova (Bălţi, 1992); Conferinţa internaţională “Concepţii şi sisteme actuale de învăţămînt în ţările CSI-ului şi în Europa” (Chişinău, 1992); A doua Conferinţă a şcolilor pilot-info „Informatizarea învăţămîntului preuniversitar” (Ploieşti, 1993); Al doilea Seminar republican „Informatizarea învăţămîntului: realizări şi perspective” (Bălţi, 1993); Simpozionul internaţional „ Spre un sistem eficient de pregătire a cadrelor de psihologi-pedagogi sociali (Bălţi, 1994); Conferinţa naţională „50 de ani ai Universităţii de Stat „A.Russo” (Bălţi, 1995); Simpozionul internaţional „Clasic şi modern în psihopedagogia socială” (Bălţi, 1995); Simpozionul internaţional „Filosofia educaţiei – imperative, căutări, orientări (Chişinău, 1997); Seminarul internaţional „Principii şi modalităţi de evaluare a calităţii învăţămîntului superior” (Chişinău, 1997); Lecturi academice „Образование и наука на рубеже ХХI века: проблемы и перспективы развития” (Chişinău, 1998); Seminar internaţional „The Admission in the Higher Education” (Chişinău, 1998); Tempus Conference „Perspectives for EU supported cooperationin higher education” (Kiev, 1999); Conferinţă regională „Education for All. Assessment 2000” (Warsaw, 2000); Seminarul internaţional „Strategii de reformare conceptuală a învăţămîntului superior din Moldova: sistemul de credite pro şi contra” (Chişinău, 2000); Simpozionul internaţional” „Memoria socială în posttotalitarism” (Bălţi, 2000); Conferinţa internaţională „Informatizarea învăţămîntului: realizări şi perspective” (Chişinău, 2000); Conferinţa internaţională „Psihologie managerială aplicată şi eficienţa factorului uman” (Bălţi, 2000); Seminarul internaţional „ Reformarea sistemului educaţional în contextul integrării europene” (Chişinău, 2001); Simpozionul internaţional „Dimensiunea spirituală a comporta-mentului civilizat” (Chişinău, 2001); Conferinţa internaţională „Аккредитация по международным стандартам: развитие академического качества в высшем образовании» ( Bishkek, 2001); Seminarul internaţional „Managementul instituţiilor de învăţămînt superior” (Chişinău, 2001); Third Annual Confe-rence of the Association of Educational Assessement Europe „Assessement in Europe: Working together towards understanding” (Roma, 2002); Seminarul internaţional „Asigurarea calităţii în învăţămîntul superior” (Chişinău, 2003); Conferinţa internaţională „Polivalenţa sistemului de credite transferabile de Studii şi calitatea instruirii în învăţămîntul superior”(Chişinău, 2003); Seminarul internaţional „Guvernarea şi reformarea învăţămîntului superior” (Chişinău, 2003); Conferinţa internaţională “Modernizarea învăţă-mîntului superior din RM în contextul procesului de la Bologna” (Chişinău, 2004); Conferinţa naţională “Reforma sistemului educaţional în contextul globalizării (Chişinău, 2004); Conferinţa de lucru a absolvenţilor din Moldova şi Ucraina “Inovaţii în învăţămîtul superior: transformarea ideilor în realitate” (Chişinău, 2004).

Cunoaşterea limbilor străine: franceză, rusă (avansat), germană (elementar). Distincţii: Eminent al învăţămîntului public (1986); Om emerit al Republicii Moldova (1995),

Medalia „Meritul civic” (1999). Activitate publică: Membru al Consiliului Naţional pentru Curriculum şi evaluare (1998-2004);

Membru al Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare (2000-2002); Preşedinte al Comisiei Republicane de Atestare a Profesorilor de Informatică (2003-prezent), Membru al Comisiei Naţionalepentru Implementarea Prevederilor Procesului de la Bologna (2005)

Personalia: Valeriu Cabac: Biobibliogr. – Bălţi, 2003; Filip N., Popa Gh. Cu drag şi nepărtinitor despre Valeriu Cabac// Făclia. – 2004. – 24 apr.; Popa Iu. Neutralul meu vecin: Valeriu Cabac la 60 de ani // Lit. şi arta.- 2004. – 20 mai.- P. 8

Page 15: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 15

Associate Professor PhD, Valeriu CABAC, First Vice Rector

Born on May 1st, 1944, in Vărăncău, Rîbnita, Moldova Education: Faculty of Physics and Mathematics (State University of Moldova, 1961–1963),

Faculty of Mathematics and Mechanics ( “M. V. Lomonosov” University from Moscow, 1967-1970); doctorate studies (the Institute of Mathematics with a Calculas Centre within the Academy of Science of Moldova, 1972–1975).

Professional Experience: Lecturer (Chair of Mathematical Analysis, 1970–1972); Senior Lecturer(Chair of Mathematical Analysis, 1976–1982); Associate Professor (Chair of Mathematical Analysis, 1982 – 1987); Professor (Chair of Electronics and Informatics, 1995 – 2003), Professor (Chair of Applied Informatics and Informational Technologies, 2003–2005); Associate Professor (Chair of Applied Informatics and Informational Technologies, 2005)

Administrative Experience: Head of the Chair(Mathematics, 1976–1977); Dean (Faculty Pedagogy and Methods of Primary School Education, 1978–1980); Vice Rector of Education (Balti Teacher Training Institute, 1980–1987); Rector ad-interim (Balti Teacher Training Institute, 1985–1986); Head of the Chair (Electronics and Informatics, 1988-1989); Scientific secretary (the University Senate, member of the Senate Bureau, 1989–topresent); First Vice Rector (“A. Russo” University of Balti, 2003–to present)

Degree Programs: PhD in Physics and Mathematics. Didactic Research Interests: Evaluation in education, educational management Scientific Research Interests: functional analysis, operator fascicles; Publications: 2 monographs, 2 manuals, 72 articles, 2 thesis: О некоторых свойствах полино-

миальных пучков в банаховой алгебре // Матем. исслед. – К., 1975. – Т.10, Вып.3. – P. 56-70; О разложении полиноминального пучка на линейные множители // Успехи мат. наук. – 1975. – Т. 30, вып.4. – P. 245-246; О спектральных свойствах делителей полиномиального операторного пучка // Изв. АН МССР. Сер. физ.-техн. наук. – 1976. - №2. - P. 24.-26;О связи между спектральным свойствами полиноминального операторного пучка и спектральными свойствами его делителей // Спектральные свойства операторов. – К., 1977. – Вып.45. – P.39-57; Обратная связь и коррекция в управлении познавательной деятельностью студентов при изучении математики // Роль идей кибернетики в профессиональной подготовке учителя / Могилев. пед. ин-т. – М.; Могилев, 1981. – P.13-14; Legătură dintre verigi: relaţiile între şc şi instituţii // Învăţămîntul public. – 1983. – 16 mart.; Некоторые вопросы преемственности при изучении математического анализа первокурсниками // Вопросы адаптации студентов младших курсов в высших учебных заведениях. – К., 1984. – P. 34-35; Indicaţii metodice la matematică pentru abiturienţii facultăţii de pedagogie şi metodică a instruirii primare. – Ch., 1986. – 44 p.; Munca independentă a studentului şi psihologia memorizării // Pedagogul Sov. – 1987. – Nr 8. – P. 55-56; Методические рекомендации к изучению курса«Основы информа-тики и ЭВМ» для гуманитарных специальностей педвуза. – К., 1987. – 48 p.; Rolul relaţiilor interdis-ciplinare în pregătirea metodico-matematică a învăţătorului claselor primare // Pedagogul Sovietic. – 1988. – Nr 9. – P. 7-10; Bazele informaticii şi ale tehnicii computaţionale: Material didactic. – Ch., 1989. – 80 p.; Технология обучения в вузе – современное состояние и перспективы // Повышение эффек-тивности процесса обучения студентов в высших учебных заведениях. – Бэлць, 1990. – P. 95-206; Informatizarea învăţămîntului, probleme şi perspective // Informatizarea învăţămîntului: Materialele seminarului bilateral. – Bălţi, 1991. – P. 15-20; Teste automatizate pentru controlul cunoştinţelor // Modali-tăţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova – Ch., 1992. – P. 153-154; Puncte de reper pentru concepţia informatizării învăţămîntului // Informatizarea învăţămîntului: realizări şi perspective. – Bălţi, 1994. – P. 5-22;Elemente de modelare matematică: Material didactic. – Ch.: 1995. – 76 p.; Impactul informatizării asupra pregătirii pedagogului social // Clasic şi modern în psihopedagogia socială. – Ch., 1996. – P. 217-222; Strategii de evaluare: Testarea adaptivă // Filosofia educaţiei – imperative, căutări, orientări. – Ch., 1997. – P. 279-283; Evaluarea prin teste în învăţămînt: teorie-aplicaţii. – Bălţi, 1998. – 322 p.; Evaluarea prin teste în învăţămînt: Teorie-aplicaţii. – Bălţi, 1999. – 263 p.; Metodica predării matematicii între metodologie şi artă // Făclia. – 2000. – 9, 16, 23 dec.; Testarea asistată de calculator şi formalizarea materiei de studiu // An. şt. /Univ. „A.Russo”. – 2001. – T. 19, fasc.a. Matema-tică, Fizică, Tehnică. – 2001. – P. 153-158; Imaginea semnului, imaginea semnificatului, semnificaţia şi căile de formare a lor // Un lingvist pentru secolul XXI, - Ch., 2002. – P. 68-70; Libertatea şi normativitatea actului educaţional: perspectiva evaluativă // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 334-364; Libertatea şi normativitatea actului educaţional: perspectiva evaluativă // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch. – 2002. – P. 334-364;Procesul de la Bologna – edificarea spaţiului educaţional european // Bul. rectoratului. – 2003. – Nr 2-3. – P. 3-6; Calitatea formării specialistului cu studii superioare. Studiu de caz: Universitatea de Stat “A. Russo” din Bălţi // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 6-13.

Scientific Advizor: 17 master’s theses, 2 doctoral dissertations, over 50 licentiate papers

Page 16: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 16

Sabbaticals: Educational management, “M. V. Lomonosov” University (Moscow, 1981); Informatics, “M. V. Lomonosov” University (Moscow, 1988); Teaching informatics and educational evaluation, (Cluj-Napoca, 1994); Educational management. Fachhochschule (Dusseldorf, Germany; s’Hertogenbosch, Holland, 1995); Educational evaluation (Cluj-Napoca, 1997); Educational technologies, Institute of Sciences of Education, (Chişinău, 1998); Educational evaluation, Institute of Sciences of Education (Bucharest, 1999); Teaching Informatics, “Valahia”University (Tîrgoviste, 2002); Educational Standards, State University of Moldova (Chisinău, 2003).

Participation in Scientific Conferences: Republican seminar “Problems of Freshmen’s Adjus-ting to Higher Educational Institutions” Chişinău, 1984); union conference “Planning improvement and organization of students’ individual work” (Minsk, 1988); Republican conference “Raising the effectiveness of the teaching process in Higher Educational institutions of Moldova” (Balti, 1990); bilateral seminar “Informatization of Education” (Balti, 1990); UNESCO seminar “Informatization of Education” (Bucharest, 1990); Republican reunion “Informatization of the teaching process in the higher educational institutions in Moldova – a basis for efficient training of specialists” (Chişinău, 1991); Republican seminar “A new type of educational institutions within the national system of education” (Minsk, 1992); Republican conference “Means of improving education in Moldova” (Balti, 1992); Concepts and present day systems of education in CIS countries and in Europe” (Chişinău, 1992);the second conference of pilot schools “Informatizationof pre university education” (Ploiesti, 1993); the second republican seminar “Informatization of education: achievements and perspectives” (Balti, 1993); International symposium “Towards an efficient system of training social workers (psychologists and teachers)” (Balti, 1994); National conference “The 50th anniversary of Balti State University “A.Russo” (Balti, 1995); International symposium “Classic and modern in social psycho pedagogics” (Balti, 1995); International symposium “The philosophy of education – imperatives, search, orientations” (Chişinău, 1997); International seminar “Principles and modes of quality evaluation in higher education” (Chişinău, 1997); Academic readings “Education and science on the eve of the XXIst century: problems and perspectives of development” (Chişinău, 19980); International seminar “Admission in Higher Education” (Chişinău, 1998); Tempus conference “Perspectives for EU supported cooperation in higher education” (Kiev, 1999); Regional conference “Education for all. Assessment in 2000” (Warsaw, 2000); International seminar “Strategies of conceptual reforming of the higher education in Moldova: pros and cons of the credit system” (Chişinău, 2000); International symposium “The social memory in post totalitarianism” (Balti, 2000); International conference “Informatization of education: achievements and perspectives” (Chişinău, 2000); International conference “Applied managerial psychology and the efficiency of the human factor” (Balti, 2000); International seminarThe reforming of the educational system in the context of European integration”(Chişinău, 2001); International symposium “ The spiritual dimension of civilized behaviour” (Chişinău, 2001); International conference “International standard accreditation: developing academic quality in higher education” (Bishkek, 2001); International seminar “Higher educational institution management” (Chişinău, 2001); Third annual conference of the Association of Educational Assessment in Europe “Assessment in Europe: Working together towards understanding” (Rome, 2002); International seminar “Ensuring quality in higher education” (Chişinău, 2003); International conference “The polyvalence of the system of transferable credits and the quality of training in higher education” (Chişinău, 2003); International seminar “Governing and reforming the higher education” (Chişinău, 2003); International seminar “The reform of the Educational System(Chişinău, 2004); The Conference of graduates from Moldova and Ukraine ”The Innovations in the higher education: transformation of the ideas in the reality”(Chişinău, 2004).

Foreign Languages: French, Russian (advanced); German (elementary). Honours: Eminent Person of Public Education (1986), Eminent Person of the Republic of

Moldova (1995), “Meritul Civic” medal (1999); Public Activity: Member of the National Council for Curriculum and Evaluation; Head of the

Republican Committee for attestation of teachers in Informatics; Public Activities: The Member of National Council for Evaluation and Curriculum (1998-2002); The President of Attestation Committee for teachers of informatics, (2003-at the present), The Member of the National Committee for Decision Implementation of the Bologna process stipulations (2005)

Personalia: Valeriu Cabac: Biobibliogr. – Bălţi, 2003; Filip N., Popa Gh. Cu drag şi nepărtinitor despre Valeriu Cabac// Făclia. – 2004. – 24 apr.; Popa Iu. Neutralul meu vecin: Valeriu Cabac la 60 de ani // Lit. şi arta.- 2004. – 20 mai.- P.8.

Page 17: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 17

Născut la 4 august 1940 în s. Pîrjota, Rîşcani, Moldova Studii: Facultatea Fizică şi Matematică (IPSB, 1958-1963); doctorantura în domeniul fizicii

moleculare (Universitatea de Stat „M. V. Lomonosov“ din Moscova, 1969-1973). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Fizică şi Metodica Predării Fizicii, 1965-

1966); lector (catedra Fizică şi Metodica Predării Fizicii, 1966-1972); lector superior (catedra Fizică şi Metodica Predării Fizicii, 1972-1975); conferenţiar univ.(catedra Fizică şi Metodica Predării Fizicii, 1975-1998); profesor univ. (catedra Fizică şi Metodica Predării Fizicii, 1998 – pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în fizică şi matematică. Funcţii administrative: Prodecan (Facultatea Fizică şi Matematică, 1967, 1974); Şef de catedră

(Fizică şi Metodica Predării Fizicii, 1977); Prorector pentru ştiinţă (IPSB, 1986-1987); Prorector pentru studii (IPSB, 1987 – pînă în prezent).

Domenii de cercetare ştiinţifică: cercetări în domeniul proprietăţilor fizice ale metalelor lichide (capacităţii, difuzivităţii şi conductibilităţii termice) la temperaturile 300+2500K, utilizînd metoda undelor radiale de temperaturi, cercetări teoretice şi practice în domeniul implementării noului curriculum la fizică, inclusiv în optimizarea conţinutului experimentului fizic şi al materialului didactic la lecţia de fizică în învăţămîntul preuniversitar

Lucrări publicate: 60 articole, 28 teze ale referatelor la conferinţe ştiinţifice, 4 broşuri: Измерение электропроводности олова в области температур 1000-2500 К. // Теплофизика высоких температур. – 1972. – Т. 10, №3. – P. 547-550;Об измерении комплекса тепловых свойств метал-лов при высоких температурах методом периодического нагрева: новый способ обработки результатов // Тепло и массоперенос. – Минск, 1972. – Т. 7. – P. 521-531; Тепловые свойства пла-тины при высоких температурах // Вестн. Моск. ун-та. Физика. Астрономия. – 1974. - №5. – P. 599-601; Нестандартный комплексный метод исследования тепловых свойств и жидких металлов // Республиканская научно-техническая конференция, посвященная 25-летию образования КПИ им. С. Лазо, 1989. – К., 1989. – P. 98-99;Amplificator de curent continuu // Inventica. 94: Al II-lea Salon al Invenţiilor, Cercetării şi Transferului tehnologic. 1994. Teze. – Iaşi, 1994. – P. 20-24; Исследование тепловых свойствжидких металлов при температурах до 2000 К // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 3-4; Методы экспериментального исследования тепловых свойств металлов // An. şt. / Univ. „A. Russo”.- 1995. – T.XVIII, fasc.a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 26-39; Amplificator de curent continuu: Rezumat // Inventica’96.Al III-lea Salon Int. al invenţiilor. – Iaşi, 1996. – P. 126; Etude des proprietés thermiques des métaux dans l’intervall 300-2000 K par la médes ondes radials de temperature=Studiul proprietăţilor termice ale metalelor în intervalul de temperaturi 300-2000 K prin metoda undelor radiale de temperatură // Inventica’96. Al III-lea Salon Int. al Invenţiilor. – Iaşi, 1996. – P. 125-126; Cercetarea proprietăţilor termice a probelor din cupru acoperite cu argint prin metoda scînteei electrice // Lucrările prezentate la Colocviul Naţ. de Fiziă „Evrica”. – Ch., 1997. – P.139; Studierea carac-teristicilor controlului Geiger-Muller // Cultura tehnică - component important al culturii generale. - Bălţi, 1997. – P. 81-82; Utilizarea undelor de temperatură la determinarea parametrilor metalelor // Cutura tehnică – component important al culturii generale. – Bălţi, 1997. – P. 73; Studiul parametrilor tehnici ai materialelor prin metoda undelor radio de temperatură // Al VI-lea Colocviu Naţional de Fizică şi Tehnologia Materialelor cristaline şi amorfe. Iaşi 2000. – Iaşi, 2000. – P. 26-27; Studiul proprietăţilor termice ale metalelor lichide // An. şt. / Univ. de Stat din Moldova. – 2002- P. 55-56; Cercetarea expe-rimentală a proprietăţilor termice ale metalelor lichide // An. Univ. Eftimie Murgu / Reşiţa. – 2003; Unele sugestii cu privire la formarea noţiunii de temperatură // Rev. de fizică „Evrica”. – 2003. – Nr 1. – P. 4-6.

Coordonator ştiinţific: Coordonator al temelor de cercetare ştiinţifică la comanda de Stat: cercetarea proprietăţilor fizice (capacităţii, conductibilităţii termice, electrice, difuzivităţii, tensiunii superfi-ciale şi viscozităţii) a metalelor lichide (2001-2005); optimizarea experimentului fizic şi al materialului ilustrativ în corespundere cu noul curriculum la fizică (2001-2005); 7 teze de magistru,25 teze de licenţă

Stagii ştiinţifice: Şcoala de vară „Proprietăţile Fizice ale Substanţelor” (Odesa, 1975); Mana-gement universitar (Bucureşti, 1994); Management universitar (Fundaţia SOROS, 2000); Management universitar (Fundaţia SOROS, 2001);

Profesor univ., dr. Simion BĂNCILĂ,

prorector pentru studii

Page 18: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 18

Participări la foruri ştiinţifice: Всесоюзное Совещание по явлениям переноса в элек-тронных расплавах (Ленинград, 1971); Республиканская Конференция по методике преподавания физики в педвузах и средней школе (Кишинев, 1982); Всесоюзное Совещание по электрической обработке материалов (Кишинев, 1985); A II-a Conferinţă Internaţională de Inventică (Iaşi, 1994); Conferinţa Naţională de Termodinamică (Timişoara, 1994); A V-a Conferinţă Naţională de Termodi-namică (Cluj-Napoca, 1995); Conferinţa Internaţională de Inventică (Iaşi, 1996); Colocviul Naţional de Fizică „Evrika” (Chişinău, 1997); Conferinţa Naţională de Termotehnică (Braşov, 1997); Conferinţa Internaţională de Termotehnică (Piteşti, 1998); Conferinţa Naţională de Termotehnică (Galaţi, 2001);

Cunoaşterea limbilor străine: rusă, ucraineană (avansat), franceză, engleză (mediu) Distincţii: Ordinul „Дружба народов”(1986) Personalia: Busuioc, L. A căuta acest „simplu” // Învăţămîntul public. – 1983. – 30 apr.; Carauş,

G. Portret de pedagog şi savant // Accent provincial. – 2003. – 21 noiemb; Simion Băncilă: Biobibliogr. – Bălţi, 2004. – 129 p.

University Professor PhD, Simion BĂNCILĂ, vice rector for Education

Born on August 4th 1940 in Pîrjota, Rîşcani, Moldova. Education: Faculty of Physics and Mathematics (Teacher Training Institute from Balti, 1958-

1963); Doctorate studies in molecular physics ( „M.V.Lomonosov” University from Moscow, 1969-1973). Professional Experience: Lecturer (Chair of Physics and Methods of Teaching Physics, 1966-

1972); Senior Lecturer (Chair of Physics and Methods of Teaching Physics (1972-1977); Associate Professor (Chair of Physics and Methods of Teaching Physics (1977-1998); University Professor (same chair, 1998 – to present).

Degree Programs: PhD in Physics and Mathematics Administrative Experience: Assistantdean (the faculty of Physics and Mathematics, 1967,

1974); Head of the Chair (Physics and Methods of Teaching Physics, 1977); Vice rector for science, “A. Russo” University of Balti, (1986-1987); Vice Rector for Education (“A.Russo” University of Balti, 1987 – to present)

Research Interests: research in the domain of physical properties of liquid metals at temperatures 300+2500K, using the method of radial waves of temperatures, theoretical and practical research in the domain of implementation of new curriculum in physics, including content optimization of the physical experiment and of the didactic material at the lesson of physics at pre university level.

Publications: 60 articles, 28 theses, 4 booklets: Измерение электропроводности олова в области температур 1000-2500 К. // Теплофизика высоких температур. – 1972. – Т. 10, №3. – P. 547-550;Об измерении комплекса тепловых свойств металлов при высоких температурах методом периодического нагрева: новый способ обработки результатов // Тепло и массоперенос. – Минск, 1972. – Т. 7. – P. 521-531; Тепловые свойства платины при высоких температурах // Вестн. Моск. ун-та. Физика. Астрономия. – 1974. - №5. – P. 599-601;Нестандартный комплексный метод исследования тепловых свойств и жидких металлов // Республиканская научно-техническая конференция, посвященная 25-летию образования КПИ им. С.Лазо, 1989. – К., 1989. – P. 98-99;Amplificator de curent continuu // Inventica.94: Al II-leaSalon al Invenţiilor, Cercetării şi Transferului tehnologic. 1994. Teze. – Iaşi, 1994. – P. 20-24; Исследование тепловых свойствжидких металлов при температурах до 2000 К // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 3-4; Методы экспериментального исследования тепловых свойств металлов // An. şt. / Univ. „A. Russo”. - 1995. – T.XVIII, fasc.a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 26-39; Amplificator de curent continuu: Rezumat // Inventica’96.Al III-lea Salon Int- al invenţiilor. – Iaşi, 1996. – P. 126;Etude des proprietés thermiques des métaux dans l’intervall 300-2000K par la médes ondes radials de temperature=Studiul proprietăţilor termice ale metalelor în intervalul de temperaturi 300-2000 K prin metoda undelor radiale de temperatură // Inventica’96. Al III-lea Salon Int. al Invenţiilor. – Iaşi, 1996. – P. 125-126; Cercetarea proprietăţilor termice a probelor din cupru acoperite cu argint prin metoda scînteei electrice // Lucrările prezentate la Colocviul Naţ. de Fiziă „Evrica”. – Ch., 1997. – P. 139; Studierea caracteristicilor controlului Geiger-Muller // Cultura tehnică - component important al culturii generale. - Bălţi, 1997. – P. 81-82; Utilizarea undelor de temperatură la determinarea parametrilor metalelor // Cutura tehnică – component important al culturii generale. – Bălţi, 1997. – P. 73; Studiul parametrilor tehnici ai materialelor prin metoda undelor radio de temperatură // Al VI-leaColocviu Naţional de Fizică şi Tehnologia Materialelor cristaline şi amorfe. Iaşi 2000. – Iaşi, 2000. – P. 26-27; Studiul proprietăţilor termice ale metalelor lichide // An. şt. / Univ. de Stat din Moldova. – 2002- P. 55-56; Cercetarea experimentală a proprietăţilor termice ale metalelor lichide // An. Univ. Eftimie Murgu / Reşiţa. – 2003;Unele sugestii cu privire la formarea noţiunii de temperatură // Rev. de fizică „Evrica”. – 2003. – Nr 1. – P. 4-6. Scientific Advizor: 7 master’s theses,25 licentiate papers

60

Page 19: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 19

Sabbaticals: Summer School “Physical properties of substances” (Odesa, 1975); University management (Bucharest, 1994); University management (Soros Foundation, 2000); University management (Soros Foundation, 2001).

Participation in Scientific Conferences: The Union conference on the phenomenon of transmission in electronic …; (Leningrad, 1971); Republican conference on methods of teaching physics in Teacher Training Institutes and secondary schools (Chisinau); Union reunionon electric material processing (Chisinau, 1985); Second International conference of Invention (Iaşi, 1994); National conference on Thermodynamics (Timişoara, 1994); the Vth National conference on thermodynamics (Cluj-Napoca, 1995); International conference of Invention (Iaşi, 1996), National reunion on Physics ‘Evrika” (Chişinău, 1997); National conference on thermotechnics (Brashov, 1997); International conference on thermotechnics (Piteşti, 1998); National conference on thermotechnics (Galaţi, 2001).

Foreign languages: Russian, Ukrainian (advanced); French, English (intermediate) Honours: Order “Drujba Narodov” (1986). Personalia: Busuioc, L. A căuta acest „simplu” // Învăţămîntul public. – 1983. – 30 apr.; Carauş,

G. Portret de pedagog şi savant // Accent provincial. – 2003. – 21 noiembr.; Simion Băncilă: Biobibliografie. – Bălţi, 2004. – 129 p.

Page 20: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 20

Născut la 31.05.1954 în s. Onişcani, Călăraşi, Republica Moldova Studii: FacultateaMuzical-Pedagogică (IPSB, 1976-1980); doctorantura (Institutul Pedagogic de

Stat din Moscova, 1983-1987). Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Instrumente muzicale şi Metodică, 1980-1983);

lector superior (catedra Instrumente muzicale şi Metodică, 1988-1995); conferenţiar univ. (catedra Instrumente muzicale şi Metodică, 1995-1998); Profesor interimar (catedra Instrumente muzicale şi Metodică, 1998-2004); Profesor-asociat (Academia de Muzică “G. Enescu” din Iaşi, 1997-pînă în prezent); profesor univ. (catedra Instrumente Muzicale şi Metodică, 2005).

Grade ştiinţifice: dr. habilitat în pedagogie Funcţii administrative: şef de catedră (Instrumente muzicale şi Metodică, 1988-2000); decan

(Facultatea Muzică şi Pedagogie muzicală, 2000-2005); secretar ştiinţific (Senatul Universităţii, 2004- pînă în prezent); prorector pentru ştiinţă şi perfecţionare a cadrelor universitare (2005)

Domeniide cercetare ştiinţifică: psihologia muzicii, pedagogia muzicii, filosofia muzicii. Lucrări publicate: 5 monografii, Peste 60 articole: Audierea muzicii la lecţie // Pedagogul

Sovietic. - 1984. – Nr.3. – P. 51-53; Reinterpretarea pedagogică a lucrării muzicale: Schiţă teoret. – Briceni, 1991. – 14 p; Concepţia educaţiei muzicale în învăţămîntul preuniversitar // Valenţele reformei învăţămîntului. – Ch., 1992. – Partea IV. – P. 42-49; Conceptul Asachi-Haret de promovare a muzicii în şcoală şi unele modalităţi de actualizare a lui // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992. – P. 112-115; Dicţionar de pedagogie muzicală rus-român. – Ch.: Ştiinţa, 1994. – 207 p.; Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale. – Ch. : ARC, 1996. – 223 p.; Metoda de acordeon : man. pentru cl. I cu aprofundare în arta muzicală. - Bălţi, 1996. – 60 p.; De ce omul are nevoie de muzică? // Lit. şi arta. – 1998. – 12 mart.; Iniţiere în arta de a asculta şi înţelege muzica // Lit. şi arta. – 1998. – 24 sept.; Educaţia muzicală – exigenţele unei noi viziuni // An. şt. / Univ. “A. I. Cuza” . – 1997-1998. – T. I-II. – P. 199-206; Muzica şi taina vieţii // Basarabia. – 2000. – Nr 1-3. – P.107-114; Dimensiunea metapsihologică a muzicii: implicaţii ale “Experienţei estetice” lupaşciene // An. şt. / Inst. de studii europene. – 2000. – T.2, Nr 1-2. Scvenţe semio-logice. – P. 365-372; Omul în faţa muzicii. – Bălţi, 2000. – 104 p.; Muzică şi existenţă // Cronica. – 2001. – Nr 5. – P.6; Educaţie muzicală: Man. Pentru cl. a 7-a. – Ch.: Ştiinţa, 2002. – 136 p. (coautor); Fiziologie şi muzică // Cronica. – 2002. – Nr 12. – P. 8; Relaţia “informare muzicală-comunicare spirituală // Reforma învăţămîntului: teorie şi practică. – Bălţi, 2002. – P. 153-156; Dimen-siunea psihologică a muzicii. – Iaşi, 2003. – 280 p.; Educaţia muzicală: Manual pentru cl. a 7-a. – Ch., 2003. – 136 p.; Metodica educaţiei muzicale: pentru studenţi. – Ch., 2003. – 152 p.; Bios şi melos // Cronica. – 2003. – An. XXXVIII, Nr 4. – P. 8; Repere muzicologice ale educaţiei muzicale în şcoala contemporană // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în edicaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 11-13; Educaţia şi arta în era subiectivismului // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 4-14; Formarea gîndirii transdisciplinare ca metaobiectiv educaţional universitar // Calitatea formării specialiştilor învăţămîntului superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 152-157.

Coordonator ştiinţific: 11 teze de master, 15 teze de licenţă. Stagii ştiinţifice: Pedagogie muzicală (Iaşi, Academia de Muzică “G.Enescu”,1993). Participări la foruri ştiinţifice: Сonferinţa ştiinţifică “Використанняспадщини повернутiх i

забутичих дiячив науки та культури” (Rovno, 1991); Conferinţa internaţională “Ştefan Lupaşcu-2000” (Iaşi, 2000); Conferinţa internaţională «Совершенствование методической подготовки учителя музыки в вузе» (Moscova, 2002); Conferinţa internaţională Reforma învăţămîntului: Teorie şi practică (Bălţi, 2002); Simpozion internaţional “Democraţie şi manipulare în posttotalitarism” (Bălţi, 2002); Conferinţa internaţională «Звучать или не звучать музейным музыкальным инструментам» (Sanct-Petesburg, 2002); Conferinţa internaţională “Immanuel Kant” (Iaşi, 2004);Simpozion internaţional “Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală” (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională “Музыка как великая педагогика» (Moscova, 2004); Conferinţa internaţională “Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan” (Bălţi, 2005).

Cunoaşterea limbilor străine: franceză (elementar), rusă (avansat).

Profesor univ., dr. habilitat Ion GAGIM, prorector

pentru ştiinţă şi perfecţionare a cadrelor universitare

Page 21: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 21

Distincţii: Membru-corespondent al Academiei Internaţionale de Studii Pedagogice (Moscova, 2002); Membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova (2003).

Activitate publică: Preşedintele executiv al Atheneului Universitar; Membru al Comisiei de experţi (educaţie artistică) a Ministerului Educaţiei.

Personalia: Lansarea cărţii “Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale” semnată de I.Gagim // Cugetul. – 1997. – 8 mart.; Cozma, Carmen. Un demers pentru cei iniţiaţi // Lit. şi arta. – 2000. – 14 dec. – P.6; Popa, Iulis.“Omul în faţa muzicii” alături de Ion Gagim // Lit. şi arta. – 2001. – 31 mai. – P.3; Музыкальному салону БГУ – 5 лет // Голос Бэлць. – 2002. – 15 окт.; Arcea, Lilia. Ion Gagim la 50 de ani // Făclia. – 2004. – 29 mai; Ion Gagim: Biobibliogr. – Bălţi, 2005. – 148 p.

University Professor, Doctor Habilitate Ion GAGIM , Vice Rector for science

andcontinuous training

Born on May 31, 1954 in Onişcani, Republic of Moldova Education: Faculty of Music and Pedagogy (Bălţi Teacher Training Institute, 1976-1980);

Doctorate studies (State Teacher Training Institute from Moscow, 1983-1987). Professional Experience: Lecturer (Chair of Musical Instruments and Methodology, 1980-1983);

Senior lecturer (Chair of Musical Instruments and Methodology, 1988-1995); Associate professor (Chair of Musical Instruments and Methodology, 1995-1998); Ad interim Professor (Chair of Musical Instruments and Methodology, 1998-2004); Associate Professor (Academy of Music ”G. Enescu” from Iaşi, 1997-to present).

Degree Programs: PhD in Pedagogy. Administrative Experience: Head of the Chair (Musical Instruments and Methodology, 1988-

2000); Dean (Faculty of Music and Musical Pedagogy, 2000-2005); Vice Rector for science and continuous training (2005-to present)

Research Interests: music psychology, pedagogy, philosophy. Publications: 5 monographs, over 60 articles: Audierea muzicii la lecţie // Pedagogul Sovietic. -

1984. – Nr 3. – P. 51-53; Reinterpretarea pedagogică a lucrării muzicale: Schiţă teoret. – Briceni, 1991. – 14 p; Concepţia educaţiei muzicale în învăţămîntul preuniversitar // Valenţele reformei învăţămîntului. – Ch., 1992. – Partea IV. – P. 42-49; Conceptul Asachi-Haret de promovare a muzicii în şcoală şi unele modalităţi de actualizare a lui // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992. – P. 112-115; Dicţionar de pedagogie muzicală rus-român. – Ch.: Ştiinţa, 1994. – 207 p.; Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale. – Ch.: ARC, 1996. – 223 p.; Metoda de acordeon : man. pentru cl.I cu aprofundare în arta muzicală. -Bălţi, 1996. – 60 p.;De ce omul are nevoie de muzică? // Lit. şi arta. – 1998. – 12 mart.; Iniţiere în arta de a asculta şi înţelege muzica // Lit. şi arta. – 1998. – 24 sept.; Educaţia muzicală – exigenţele unei noi viziuni // An. şt. / Univ. “A.I.Cuza” . – 1997-1998. – T.I-II. – P. 199-206; Muzica şi taina vieţii // Basarabia. – 2000. – Nr 1-3. – P. 107-114; Dimensiunea metapsihologică a muzicii: implicaţii ale “Experienţei estetice” lupaşciene // An. şt. / Inst. de studii europene. – 2000. – T.2, Nr 1-2. Scvenţe semio-logice. – P. 365-372; Omul în faţa muzicii. – Bălţi, 2000. – 104 p.; Muzică şi existenţă // Cronica. – 2001. – Nr 5. – P. 6; Educaţie muzicală: man. pentru cl. a 7-a. – Ch.: Ştiinţa, 2002. – 136 p. (coautor); Fiziologie şi muzică // Cronica. – 2002. – Nr 12. – P. 8; Relaţia “informare muzicală-comunicare spirituală // Reforma învăţămîntului: teorie şi practică. – Bălţi, 2002. – P. 153-156; Dimensi-unea psihologică a muzicii. – Iaşi, 2003. – 280 p.; Educaţia muzicală: Manual pentru cl. a 7-a. – Ch., 2003. – 136 p.; Metodica educaţiei muzicale: pentru studenţi. – Ch., 2003. – 152 p.; Bios şi melos // Cronica. – 2003. – An. XXXVIII, Nr 4. – P. 8; Repere muzicologice ale educaţiei muzicale în şcoala contemporană // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în edicaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 11-13; Educaţia şi arta în era subiectivismului // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 4-14.

Scientific Advisor: 11 master’s theses, 15 licentiate papers. Sabbaticals: Musical pedagogy (Academy of Music ”G.Enescu” from Iaşi, 1993). Participation in Scientific Conferences: Scientific Conference (Rovno, 1991); International

Conference “Ştefan Lupaşcu – 2000” (Iaşi, 2000); International Conference “Improving Methods of Music Teacher Training in Institutions of Higher Education” (Moscow, 2002); International Conference “Reform in Education: Theory and Practice” (Bălţi, 2002); international symposium “Democracy and Manipulation in Posttotalitarianism” (Bălţi, 2002); International Conference “Should Museum Musical Instuments Sound or Not?” (Saint-Petersburgh, 2002); International Conference “Immanuel Kant” (Iaşi, 2004); International Symposium “Standards, Content and Modern Technologies in Musical Education” (Bălţi, 2004); International Conference “Music asGreat Pedagogy” (Moscow, 2004); International Conference “Artistic and Spiritual Education in the Context of Contemporary Education” (Bălţi, 2005).

Foreign Languages: Russian (advanced), French (elementary).

60

Page 22: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 22

Honours: Corresponding Member of the International Academy of Pedagogy (Moscow, 2002); Member of the Union of Composers and Musicologists from Moldova (2003).

Public Activity: Executive President of University Athenaeum, Member of the Expert Committee of the Ministry of Education; Scientific Secretary of the University Senate.

Personalia: Lansarea cărţii “Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale” semnată de I.Gagim // Cugetul. – 1997. – 8 mart.; Cozma, Carmen. Un demers pentru cei iniţiaţi // Lit. şi arta. – 2000. – 14 dec. – P.6; Popa, Iulis.“Omul în faţa muzicii” alături de Ion Gagim // Lit. şi arta. – 2001. – 31 mai. – P.3; Музыкальному салону БГУ – 5 лет // Голос Бэлць. – 2002. – 15 окт.; Arcea, Lilia. Ion Gagim la 50 de ani // Făclia. – 2004. – 29 mai; Ion Gagim: Biobibliogr. – Bălţi, 2005. – 148 p.

Page 23: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 23

Născut la 5 noiembrie 1954 în s. Ciuciulea, Glodeni, Republica Moldova Studii: Facultatea Fizică şi Matematică (IPSB, 1971-1975); doctorantura (Institutul de Fizică

Aplicată AŞ din RM, 1982-1986); Academia de Administrare Publică pe lîngă Guvernul Republicii Moldova (1998-2000).

Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Fizică şi Metodica Predării Fizicii, 1976-1981); lector (catedra Electronică şi Informatică, 1986-1987); lector superior (catedra Electronică şi Informatică, 1987-1989); conferenţiar univ.(catedra Electronică şi Informatică,1989-pînă în prezent);

Grade ştiinţifice: dr. în fizică şi matematică Funcţii administrative: şef (Laboratorul ştiinţific Electronică cuantică şi tehnologii laser, 1992-

pînă în prezent); şef de catedră (Discipline Tehnice Generale, 1992-1994); şef (Laboratorul de Instruire Multimedia, 1998-prezent); prorector Studii cu Frecvenţă Redusă şiPerfecţionarea Cadrelor Preuniversitare (1996-pînă în prezent);

Domenii de cercetare ştiinţifică: fizica semiconductorilor şi dielectricilor, tehnologii laser, managementul şcolii superioare, didactica informaticii generale şi aplicate

Lucrări publicate: 1 manual, 14 articole; 6 broşuri, 30 teze ale referatelor:Investigation of Surface Structure in Cadmium Tiondate by the Method of the Reflected Second armonic generation // Abstract of 7thInternational Conference on Ternary and Multinary Compounds. Colorado, 1986. – P. 119-120; Нелинейно-оптический отклик поверхности в центро-симметричных полупроводниках // ДАН СССР, 1987. – Т. 294. - №3. – P. 579-583;Study of Ion-Implanted, Thermal-Annealed Silicon-Insulator Interfaces by Reflected Optical Second Harmonic Generation // Conference sur les materiaux nouveaux et risques majeurs. – Strasbourg, 1994. – A.VII-XII. – P. 8; Televiziunea didactică şi recepţia emisiunilor TV transmise prin satelit // Rev. de pedagogie şi psihologie. – 1994. – Nr. 7-9. – P. 22-27; Caracterization of ion-implanted silicon-insulator interfaces by reflected optical harmonic generation // Journal of non-crystaline solids - 1995. – Vol. 187. – P. 227-231; Использование современных технических средств в преподавании физики // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 9; Импульсный источник питания для электроразрядного эксимерного лазера // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 13-14; Perspectivede utilizare a laserilor cu excimeri în tehnologia micro şi optoelectronică // Realizări şi deschideri ştiinţifice.- Bălţi, 1995. – P. 11; Installation technologique pour réaliser l”annealingue des surfaces semiconductrices par irradiation avec lase UV=Instalaţie tehnologică pentru realizarea annealingului suprafeţelor semiconductoare prin iradiere cu laser UV // Catalogul oficial al Salonului al III-lea Internaţional al Invenţiilor, Cercetării şi Transferului Tehnologic. – Iaşi, 1996. – P. 136; Annealing cu radiaţie laser UV a probelor de siliciu implantate cu ioni // Cultura tehnică - component important al culturii generale. – Bălţi, 1997. – P. 51;Cercetări de optimizare a regimurilor de funcţionare ale laserului cu excimer XeCl // Cultura tehnică – component important al culturii generale. – Bălţi, 1997. – P.51-52; Paint în imagini şi exerciţii practice: Ghid metodic. – Bălţi, 1998. – 59 p.; Laser cu excimer pentru prelucrări tehnologice de suprafaţă // Expoziţia internaţională specializată INFOINVENT’99: Catalog official. / Ch., 1999. - P.17; Sistemul de operare Windows 95: noţiuni de bazăîn imagini şi exerciţii practice. – Bălţi, 2000. – 153 p.; Annealing Technology of UV Laser Radiation // Abstract of International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics. – Chishinau, 2001. – P.190; Desenarea în Word. – Bălţi, 2002.- 15 p.

Coordonator ştiinţific: Coordonator al temelor de cercetare ştiinţifică la comanda de Stat: cercetare proceselor optice, optic neliniare şi radiative în compuşi oxidici şi halcogenici (cristale masive şi filme subţiri) supuşi radiaţiei UV intense (2001-2003), elaborarea laserilor excimetrici cu radiaţie în ultravioletul îndepărtat şi cercetări aplicative în microtehnologiile de dopare, implantare, obţinere a peliculelor semiconductoare şi dielectrice (2004-2007); 3 teze de magistru, 5 teze de licenţă.

Stagii ştiinţifice: Metode optico-neliniare de cercetare a semiconductorilor (Chişinău, 1992); Management educaţional în şcoala superioară (St. Cloud, SUA, 2001); Instruirea formatorilor centrali (Chişinău, 2002).

Participări la foruri ştiinţifice: Всесоюзное Cовещание по люминисценции (Ровно, 1984); 6th International Conference on Ternary and Multinary Compounds (Caracas, 1984); Межреспубликанская конференция молодых ученых (Фрунзе, 1985); Conferinţa unională «Физика полупроводников»

Conferenţiar univ., dr. Valeriu GUŢAN, prorector

Studii cu frecvenţa redusă şi perfecţionarea cadrelor preuniversitare

Page 24: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 24

(Minsk, 1985); Conferinţa unională “Материаловедение халькогенидных и кислородосодержащих полупроводников (Черновцы, 1986); 7th International Conference on Ternary and Multinary Compounds (Colorado, 1986); Conferinţa unională «Тройные полупроводники и их применение» (Chişinău, 1987); Conference sur les Materiaux Nouveaux et Risques Majeurs (Strasbourg, 1994); Conferinţa de Inventică(Iaşi, 1994); Conferinţa III-a Internaţională de Inventică (Iaşi, 1996); International Conferenceon Materials and Condensed Matter Physics (Chişinău, 2001);

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză, engleză (mediu) Activitate publică: Membru al Consiliului facultăţii Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică

(1986-1996); Membru al Senatului Universităţii (1996-prezent); Preşedinte al Comisiei de atestare a cadrelor didactice manageriale din Moldova (2002-2003); Membru al Comisiei de concurs a Universităţii (2003–prezent); Manager general al Centrului de instruire continuă al Universităţii (2001-prezent)

Distincţii: Laureat al premiului tineretului în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii din URSS (1988);Medalia de argint la Salonul al II-lea Internaţional al Invenţiilor, Cercetării şi Transferului Tehnologic (Iaşi, 1994); Medalia de bronz la Salonul al III-lea Internaţional al Invenţiilor, Cercetării şi Transferului Tehnologic (Iaşi, 1996);

Associate professor, PhD, Valeriu GUŢAN,

Vice Rector for correspondance courses and continuous training

Born on November 5th, 1954 in Ciuciulea, Glodeni, Republic of Moldova. Education: Faculty of Physics and Mathematics, Bălţi Teacher Training, 1971–1975); doctorate

studies(Institute of Applied Physics, the Academy of Sciences of Moldova, 1982–1986); Academy of Public Administration run by the Government of the Republic of Moldova (1998–2000).

Professional Experience: Lecturer (chair of Physics and Methods of Teaching Physics, 1976–1981); Lecturer (Chair of Electronics and Informatics, 1986–1987); Senior Lecturer (Chair of Electronics and Informatics, 1987 – 1989);Associate Professor (Chair of Electronics and Informatics, 1989 – to present).

Degree Programs: PhD in Physics and Mathematics Administrative Experience: Head of the scientific laboratory of quantum electronics and laser

technologies (1992- the present); Head (Chair General Technical Disciplines, 1992–1994); Head of the Multimedia training laboratory (1998-the present); Vice rector for correspondance courses and continuous training ( “A. Russo” University from Balti, 1996–to present).

Research Interests: Physics of semiconductors and dielectrics. Laser technologies. Management in Higher Education. Didactics of General and Applied Informatics.

Publications: 1 manual, 14 articles, 6 booklets, 30 thesis:Investigation of Surface Structure in Cadmium Tiondate by the Method of the Reflected Second armonic generation // Abstract of 7thInternational Conference on Ternary and Multinary Compounds. Colorado, 1986. – P. 119-120; Нелинейно-оптический отклик поверхности в центро-симметричных полупроводниках // ДАН СССР, 1987. – Т. 294. - №3. – P. 579-583;Study of Ion-Implanted, Thermal-Annealed Silicon-Insulator Interfaces by Reflected Optical Second Harmonic Generation // Conference sur les materiaux nouveaux et risques majeurs. – Strasbourg, 1994. – A.VII-XII. – P. 8; Televiziunea didactică şi recepţia emisiunilor TV transmise prin satelit// Rev. de pedagogie şi psihologie. – 1994. – Nr 7-9. – P. 22-27; Caracterization of ion-implanted silicon-insulator interfaces by reflected optical harmonic generation // Journal of non-crystaline solids- - 1995. – Vol.187. – P. 227-231; Использование современных технических средств в преподавании физики // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P.9; Импульсный источник питания для электроразрядного эксимерного лазера // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 13-14; Perspectivede utilizare a laserilor cu excimeri în tehnologia micro şi optoelectronică // Realizări şi deschideri ştiinţifice.- Bălţi, 1995. – P.11; Installation technologique pour réaliser l”annea-lingue des surfaces semiconductrices par irradiation avec lase UV=Instalaţie tehnologică pentru realizarea annealingului suprafeţelor semiconductoare prin iradiere cu laser UV // Catalogul oficial al Salonului al III-lea Internaţional al Invenţiilor, Cercetării şi Transferului Tehnologic. – Iaşi, 1996. – P. 136; Annealing cu radiaţie laser UV a probelor de siliciu implantate cu ioni // Cultura tehnică - component important al culturii generale. – Bălţi, 1997. – P. 51; Cercetări de optimizare a regimurilor de funcţionare ale laserului cu excimer XeCl // Cultura tehnică – component important al culturii generale. – Bălţi, 1997. – P. 51-52; Paint în imagini şi exerciţii practice: Ghid metodic. – Bălţi, 1998. – 59 p.; Laser cu excimer pentru prelucrări tehnologice de suprafaţă // Expoziţia internaţională specializată INFOINVENT’99> Catalog official. / Ch., 1999. - P.17; Sistemul de operare Windows 95: noţiuni de bazăîn imagini şi exerciţii practice. – Bălţi, 2000. – 153 p.; Annealing Technology of UV Laser Radiation // Abstract of International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics. – Chishinau, 2001. – P. 190; Desenarea în Word. – Bălţi, 2002.- 15 p.

Scientific advizor: 3 master’s theses, 5 licentiate papers

60

Page 25: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 25

Sabbaticals: Optico-unlinear research methods of semiconductors (Chisinau, 1992) Educational management in higher education (St.Claud, USA, 2001); Central Training for trainers (Chisinau, 2002)

Participation in Scientific Conferences: Union Reunion on Luminescence (Rovno, 1984); 6th International conference on Ternary and Multinary Compounds (Caracas, 1984); Inter Republican conference of Young Scientists (Frunze, 1985); Union conference (Cernăuţi, 1986); 7th International conference on Ternary and Multinary Compoundas (Colorado, 1986); Conference sur les Materiaux Nouveaux et Risques Majeurs (Strasbourg, 1994);

Foreign Languages: Russian (advanced), French, English (intermediate) Public Activity: Member of the Faculty of Techniques, Physics, Mathematics, and Informatics

Counsel;member of the University Senate (1996-present); Head of the Committee for attestation of managerial specialists in Moldova (2002-2003); Member of the University Contest Committee (2003-present); General manager of the University Continuous Training Centre (2001-present)

Honours: Youth Prize Laureate in Science and Techniques (USSR) (1988); Silver medal at the II-nd Saloon of Inventions, Research and Technologic Transfer (Iasi,, 1994); Bronze medal at the III-rd Saloon of Inventions, Research and Technologic Transfer (Iasi,, 1996).

Page 26: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 26

Născută la 17 ianuarie 1960 în s. Ştefăneşti, Floreşti, Republica Moldova Studii: Facultatea Filologie (IPSB, 1977-1981); doctorantura (Institutul de Limbă şi Literatură al

AŞ a RM (1985-1989). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra “Limbi Materne şi Literatură pentru Copii”

(1984-1986); asistent univ.(catedra Limba şi Literatura Moldovenească (1986-1988); lector superior(catedra Limba şi Literatura Română, 1988-1995); conferenţiar univ. (catedra Literatura Română şi Universală, 1995-pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în filologie Funcţii administrative: şef de secţie (Literatură din cadrul catedrei Limba şi Literatura

Moldovenească, 1981-1984); şef de catedră (Literatura Română şi Universală, 1999-2000); decan (Facultatea Filologie, 2000-prezent).

Domenii de cercetare ştiinţifică: istoria literaturii române, marii clasici, literatura română contemporană, naratologie.

Lucrări publicate: 4 monografii, peste 70 articole: Unele consideraţii cu privire la intensificarea predării limbii române în şcoala rusă // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Bălţi, 1992. – P. 73-74; Femeie dormind între monstru al universului şi fiică a omului // Lit. şi arta. – 1994. – 29 sept. – P. 5; Tudor Arghezi: Revelaţiile liricii de dragoste // Făclia. – 1994. – 10 dec.; Aventura eului în “Povestea magului călător în stele” de Mihai Eminescu // Semn. – 1995. – 1 mart. – P. 2-3; Ipostaze ale fiindului // Semn. – 1995. – 1 mart. - P. 2-3; Proiecţii ale femininului în lirica lui Grigore Vieru // Rev. de lingv. şi şt. lit.. – 1995. – Nr 4. – P. 67-68;“Mioriţa” lui Labiş // Lb. română. – 1996. – Nr 3-4. – P.154-155; Alteritatea ca sumă a proiecţiilor naratoriale în romanul optzecist: Gh. Crăciun // Basarabia. – 1997. – Nr 11-12. – P. 138-141;Tehnica ambiguităţii în proza generaţiei 80: M. Cărtărescu // Semn. – 1997. – Nr 1. – P. 5; Funcţia poetică a tranzitivităţii verbelor la Eminescu //Limbaje şi comunicare. – Iaşi, 1997. – Vol. II. – P. 406-411; Discursul caleidoscopic: Romanul postmodernist // Semn. – 1998. – Nr 2. – P. 14-15;Relaţia culturii cu puterea // Sud-Est. – 1998. – Nr 4/34. – P. 25-28; Jocul alterităţii în romanul optzecist // Limbaje şi comunicare. – Iaşi, 1999. – Nr 3-5.- P.83-85; Eros, erotism în poezia lui Mihai Eminescu // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi ; Ch., 2002. – P. 241-249; Trei puncte de vedere asupra unei singuri literaturi // Sud-Est. – 2002. – Nr 2. – P. 29-33; Erotizarea naturii în poezia lui Mihai Eminescu (o lectură arhetipală). Incursiuni actuale în proza românească din Basarabia // An. şt. /Univ. “A. I. Cuza” din Iaşi. – 2003-2004. – T. 49-50, secţia 3. Lingvistică: st. Linguistica et psihologica in honorem D. Irimia. – P. 541-546; Versiunea engleză a unor destine singulare: Singular destines. Contemporary Poets of Bessarabia // Timpul. – 2003. – 28 mart.- P.15; De la mecanica fluidului la anti-mecanica scrisului // Timpul. -2003. – 10 oct.- P.19; Inocenţa şi nostalgia jocului: Despe evoluţia literaturii pentru copii din Basarabia // Semn. – 2004. – Nr 3-4. – P. 35-46; Tăcerea care coace cuvîntul // Timpul. – 2004. – 10 dec. – P.21; Literatura din Basarabia în secolul XX. Literatura pentru copii: Antologie.- Ch.: Arc, 2004. – 228 p.; Romanul optzecist din Basarabia sub semnul inovaţiei // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară. – Bălţi, 2004. – Vol.III. – P. 160-167; Incursiuni actuale în proza românească din Basarabia // Timpul. – 2005. – 4 febr. – P.18;

Coordonator ştiinţific: 6 teze de magistru, 32 teze de licenţă. Stagii ştiinţifice: Literatura Universală (Moscova, 1986); Literatura Română (Iaşi, 1993). Participări la foruri ştiinţifice: Simpozionul internaţional “Criza identităţii în societăţile

posttotalitare) Chişinău, 1998); Simpozionul internaţional “ Totul este semn, semnul este tot” (Suceava, 1995,1997, 2005); Colocviul internaţional “Filologia sec. XXI” (Bălţi, 2001, 2004); Colocviul internaţional “Spaţiul lingvistic şi literar românesc din perspectiva integrării europene” (Iaşi, 2004).

Activitate publică: Membru al Juriului pentru acordarea Burselor de Excelenţă, Fundaţia Soros (2002, 2003, 2005); Membru al Juriului pentru concursul Debut în colecţia Prima verba, organizat de Fundaţia Soros şi Editura Arc (2004); Membru al Juriului în programul Artă şi Cultură, fundaţia Soros (2005).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă, franceză (avansat)

Conferenţiar univ. dr.

Maria Şleahtiţchi, decan

Page 27: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 27

Distincţii: Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova (1998); Membru al Uniunii Scriitorilor din România (2003; Premiul pentru critică literară al Uniunii Scriitorilor din Moldova (2002); Premiul pentru critică literară al revistei Convorbiri literare (Iaşi, 203).

Varia: !3 scrisori către Virginia Woolf: Versuri // Basarabia. – 1998. – Nr 3-5. – P. 83-85; O săptămînă de poeme nescrise: Versuri. – Ch.: Cartier, 1998. – 56 p.; Cvartet pentru o voce şi toate cuvintele: Eseu. – Ch.: Arc, 2001. – 39 p.; Apocrifele sinelui rătăcitor: Versuri // Basarabia. – 2002. – Nr 1-2. – P. 36-38; Oleandrii mă strigă roz; ca un milog stau la poarta bisericii, te privesc adînc albastru, oleandrii mă strigă roz înapoi: poeme // Contrafort. – 2004. – Nr 1-2. – P. 7.

Personalia: Premiile Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova // Contrafort. – 1998. – Nr 11-12. – P.2; Curtescu M. Portret neterminat al Mariei Şleahtiţchi // Accent provincial. – 2004. – Nr 2. – P.3; Harta literară a scriitorilor-profesori bălţeni. – Bălţi, 2004.

Associate Professor, PhD Maria ŞLEAHTIŢCHI, dean

Born on January 17 1960, in Ştefăneşti, Floreşti, Republic of Moldova Education: Faculty of Philology (Bălţi Teacher Training Institute, 1977-1981); Doctorate studies

(Institute of Language and Literature,Academy of Sciences of Moldova, 1985-1989) Professional Experience: Assistant Teacher (Chair of Mother Tongues and Children’s Litera-

ture,1984-1986); Assistant (Chair of Moldovan Language and Literature, 1986-1988); Senior Lecturer (Chair of Romanian Language and Literature, 1988-1995); Associate Professor (Chair of Romanian and Universal Literature, 1995 to present)

Administrative Experience: Head of the literature department within the Chair of Romanian Language and Literature, 1981-1984); Head of the Romanian and Universal Literature Chair,1999-2000); Dean ( Philology Faculty, 2000 -to present)

Degrees Programs: PhD in Philology Research Interests: History of Romanian Literature, Contemporary Romanian Literature, Nar-

ratology Publications: 4 monographs, over 70 articles: Unele consideraţii cu privire la intensificarea

predării limbii române în şcoala rusă // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Bălţi, 1992. – P. 73-74 (coautor); Femeie dormind între monstru al universului şi fiică a omului // Lit. şi arta. – 1994. – 29 sept. – P .5; Tudor Arghezi: Revelaţiile liricii de dragoste // Făclia. – 1994. – 10 dec.; Aventura eului în “Povestea magului călător în stele” de Mihai Eminescu // Semn. – 1995. – 1 mart. – P.2-3; Ipostaze ale fiindului // Semn. – 1995. – 1 mart. - P. 2-3; Proiecţii ale femininului în lirica lui Grigore Vieru // Rev. de lingv. şi şt. lit.. – 1995. – Nr 4. – P. 67-68;“Mioriţa” lui Labiş // Lb. română. – 1996. – Nr 3-4. – P.154-155; Alteritatea ca sumă a proiecţiilor naratoriale în romanul optzecist: Gh. Crăciun // Basarabia. – 1997. – Nr 11-12. – P. 138-141;Tehnica ambiguităţii în proza generaţiei 80: M. Cărtărescu // Semn. – 1997. – Nr 1. – P. 5; Funcţia poetică a tranzitivităţii verbelor la Eminescu // Limbaje şi comunicare. – iaşi, 1997. – Vol. II. – P. 406-411; Discursul caleidoscopic: Romanul postmodernist // Semn. – 1998. – Nr 2. – P. 14-15;Relaţia culturii cu puterea // Sud-Est. – 1998. – Nr 4/34. – P. 25-28; Jocul alterităţii în romanul optzecist // Limbaje şi comunicare. – Iaşi, 1999. – Nr 3-5.- P. 83-85; Eros, erotism în poezia lui Mihai Eminescu // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi ; Ch., 2002. – P. 241-249; Trei puncte de vedere asupra unei singuri literaturi // Sud-Est. – 2002. – Nr.2. – P. 29-33; Erotizarea naturii în poezia lui Mihai Eminescu (o lectură arhetipală). Incursiuni actuale în proza românească din Basarabia // An. şt. / Univ. “A.I.Cuza” din Iaşi. – 2003-2004. – T. 49-50, secţia 3. Lingvistică: st. Linguistica et psihologica in honorem D. Irimia. – P.541-546; Versiunea engleză a unor destine singulare: Singular destines. Contemporary Poets of Bessarabia // Timpul. – 2003. – 28 mart.- P. 15; De la mecanica fluidului la anti-mecanica scrisului // Timpul. -2003. – 10 oct.- P.19; Inocenţa şi nostalgia jocului: Despe evoluţia literaturii pentru copii din Basarabia // Semn. – 2004. – Nr 3-4. – P. 35-46; Tăcerea care coace cuvîntul // Timpul. – 2004. – 10 dec. – P. 21; Literatura din Basarabia în secolul XX. Literatura pentru copii: Antologie.- Ch.: Arc, 2004. – 228 p.; Romanul optzecist din Basarabia sub semnul inovaţiei // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară. – Bălţi, 2004. – Vol.III. – P. 160-167; Incursiuni actuale în proza românească din Basarabia // Timpul. – 2005. – 4 febr. – P. 18

Scientific Advisor: sixMasterate papers, 32 Licentiate Papers. Sabbaticals: Universal literature (Moscow, 1986), Romanian literature (Iaşi, 1993). Participation in Scientific Conferences: International Symposium “Identity Crisis in

Posttotalitarian Societies” (Chişinău, 1998); International Conference “All is a Sign, the Sign is All” (Su-ceava, 1995,1997, 2005); National Conference “XXIst Century Philology” (Bălţi 2001, 2004); International Conference “The Romanian Linguistic and Literary Space from the Perspective of European Integration” (Iaşi, 2004)

Public Activity: Jury member for awarding Scholarships for Excellence, Soros Foundation (2002, 2003, 2005); Jury member for the contest Debut in the collection “Prima Verba”, organized by

60

Page 28: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 28

Soros Foundation and “ARC” Publishing House (2004), Jury member in the program “Arta şi Cultura”, Soros Foundation , Moldova (2005)

Foreign Languages: French, Russian (advanced). Honours: Member of the Writers’ Union - Moldova (1998); Member of the Writers” Union -

Romania (2003);Writers’ Union - Moldova Prize for literary criticism (2002); Convorbiri Literare magazine Prize for literary criticism (Iaşi, 2003).

Varia: 3 scrisori către Virginia Woolf: Versuri // Basarabia. – 1998. – Nr 3-5. – P. 83-85; O săptămînă de poeme nescrise: Versuri. – Ch. : Cartier, 1998. – 56 p.; Cvartet pentru o voce şi toate cuvintele: Eseu. – Ch. : Arc, 2001. – 39 p.; Apocrifele sinelui rătăcitor: Versuri // Basarabia. – 2002. – Nr 1-2. – P.36-38; Oleandrii mă strigă roz; ca un milog stau la poarta bisericii, te privesc adînc albastru, oleandrii mă strigă roz înapoi: poeme // Contrafort. – 2004. – Nr 1-2. – P. 7. Personalia: Premiile Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova // Contrafort. – 1998. – Nr 11-12. – P.2; Curtescu M. Portret neterminat al Mariei Şleahtiţchi // Accent provincial. – 2004. – Nr 2. – P.3; Harta literară a scriitorilor-profesori bălţeni. – Bălţi, 2004.

Născută la 27 ianuarie 1974 în s. Gvozdovo, Floreşti, Republica Moldova Studii: Facultatea Filologie (USB, 1993-1998);doctorantura (Institutul de Literatură şi Folclor al

AŞ a RM, 2000-2004). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ.(catedra Literatura Română şi Universală, 1998-2003); lector superior (catedra Literatura Română şi Universală, 2003-pînă în prezent).

Funcţii administrative: prodecan (Facultatea Filologie, 2002- pînă în prezent). Domenii de cercetare ştiinţifică: poezia română a anilor 70-80. Lucrări publicate: Peste 30 articole: Gramatica sentimentelor // Semn. – 1998. – Nr 3-4. – P. 44-

45; Nicolae Leahu: emoţie plus scriitură // Sud-Est. – 1999. – Nr 1/2. – P. 7-17; Ultima epifanie. – Ch. : Arc, 1999. – 118 p.; Poesis şi Thanatos // Semn. – 2000. – Nr 1-2. – P. 45;Manierismul în poezia română // Актуальные проблемы современной филологии. – Бэлць, 2001. – P. 177-180; Poezia între viaţă şi ceva despre viaţă // Contrafort. – 2003. – Nr 2.- P. 9; Critică literară. Traduceri. Varia: dezbateri // Semn. – 2002. – Nr 1-2. – P. 9-11; Emil Brumaru şi poetica orfevrăriei // Un lingvist pentru secolul XXI. – Ch., 2002. – P. 221-223; Evazionism şi manierism // Semn. – 2002. – Nr 3-4. – P. 56-57; Leonid Dimov: evadare în manieră // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi; Ch., 2002. – P. 249-253;Şerban Foarţă: manieră sau stil? // Rev. de lingvistică şi ştiinţă lit. – 2002. – Nr 5-6. – P. 27-29; Metaforei nu-i place să facă trotuarul // Semn. – 2002. – Nr 3-4. – P. 29-30; Adevărul ca necesitate // Contrafort. – 2003. – Nr 7-8. – P. 9; Aprecieri critice: Despre M.Cimpoi // Mihai Cimpoi sau Dreapta cumpănă românească.- Ch., 2003. – P. 336; “Moartea autorului” în postmodernitate. Pro şi contra în opera lui Borges // Lb. română. – 2003. – Nr 1. – P. 28-37; Despre tranziţie şi postmodernism // Semn. – 2003. – Nr 3-4. – P. 29-34; Enclave manieriste în literatura română // Semn. – 2004. – Nr 1-2. – P. 50-55; Manierismul între graţie şi gratuitate // Sud-Est. – 2005. – Nr 1. – P. 28-37.

Coordonator ştiinţific: 6 teze de licenţă. Stagii ştiinţifice: Literatura română (Cluj-Napoca, 2000). Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Актуальные проблемы современной

филологии “ (Bălţi, 2001); Colocviul internaţional “Filologia secolului XXI” (Bălţi, 2001); Conferinţa ştiinţifică a tinerilor cercetători (Chişinău, 2001); Conferinţa naţională “Silviu Berejan la 75 de ani” (Bălţi, 2002); Simpozionul ştiinţific “Mihai Cimpoi-60” (Chişinău, 2002); Simpozionul de Literatură Universală, Artă şi Filosofie “Valorificarea operei lui Jorge Luis Borges în spaţiul românesc din perspectivă postmodernă” (Chişinău, 2002); Colocviul internaţional “Filologia secolului XXI” (II) (Bălţi, 2004); Masa rotundă în cadrul Colocviului naţional “Mihai Eminescu” (Iaşi, 2004); Conferinţa internaţională “Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literaturii (Bălţi, 2004).

Cunoaşterea limbilor străine: franceză (elementar). Distincţii: Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru debut (Ultima epifanie. – Ch., 1999. –

118 p.); Premiul Salonului de carte de la Chişinău (2000); Bursă pentru tineri creatori (Fundaţia Soros, 2003).

Lector superior

Lucia ŢURCANU, prodecan

Page 29: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 29

Senior Lecturer

Lucia ŢURCANU, Assistant dean

Born on January 27th, 1974 in Gvozdovo, Floresti, Republic of Moldova Education: Faculty of Philology (Balti State University, 1993-1998); Doctorate studies(Institute of

Literature and Folklore, Academy of Science of Moldova, 2000-2004). Professional Experience: Assistant Teacher (Romanian and Universal Literature Chair, 1998-

2003), Senior Lecturer (Romanian and Universal Literature Chair, 2003-to present). Administrative Experience: Assistant dean(Philology Faculty, 2002-to present). Research Interests: the Romanian Poetry of the 70-80s. Publications: Over 30 articles: Gramatica sentimentelor // Semn. – 1998. – Nr 3-4. – P. 44-45;

Nicolae Leahu: emoţie plus scriitură // Sud-Est. – 1999. – Nr 1/2. – P.7-17; Ultima epifanie. – Ch. : Arc, 1999. – 118 p.; Poesis şi Thanatos // Semn. – 2000. – Nr 1-2. – P. 45;Manierismul în poezia română // Актуальные проблемы современной филологии. – Бэлць, 2001. – P. 177-180; Poezia între viaţă şi ceva despre viaţă // Contrafort. – 2003. – Nr 2.- P. 9; Critică literară. Traduceri. Varia: dezbateri // Semn. – 2002. – Nr 1-2. – P. 9-11; Emil Brumaru şi poetica orfevrăriei // Un lingvist pentru secolul XXI. – Ch., 2002. – P. 221-223; Evazionism şi manierism // Semn. – 2002. – Nr 3-4. – P. 56-57; Leonid Dimov: evadare în manieră // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi-Ch., 2002. – P. 249-253;Şerban Foarţă: manieră sau stil? // Rev. de lingvistică şi ştiinţă lit. – 2002. – Nr 5-6. – P. 27-29; Metaforei nu-i place să facă trotuarul // Semn. – 2002. – Nr 3-4. – P. 29-30; Adevărul ca necesitate // Contrafort. – 2003. – Nr 7-8. – P. 9; Aprecieri critice: Despre M.Cimpoi // Mihai Cimpoi sau Dreapta cumpănă românească.- Ch., 2003. – P. 336; “Moartea autorului” în postmodernitate. Pro şi contra în opera lui Borges // Lb. română. – 2003. – Nr 1. – P. 28-37; Despre tranziţie şi postmodernism // Semn. – 2003. – Nr 3-4. – P 29-34; Enclave manieriste în literatura română // Semn. – 2004. – Nr 1-2. – P. 50-55; Manierismul între graţie şi gratuitate // Sud-Est. – 2005. – Nr 1. – P. 28-37.

Scientific Advisor: six Licentiate Papers. Sabbaticals: Romanian Literature (Cluj- Napoca). Participation in Scientific Conferences: International Conference “Problems of Modern

Philology”(Balti, 2001), International Colloquium “The Philology of the 21st Century” (Bălţi, 2001), Scientific Conference of Young Researchers (Chişinău, 2001), National Conference dedicated to Silviu Berejanu’s 75th anniversary, Scientific Symposium “Mihai Cimpoi-60” (Chişinău, 2002), Symposium of Universal Literature, Art and Philosophy “Value of Jorge Borges’s Works in the Romanian Area from the Postmodern Perspective (Chişinău, 2002), International Colloquium “the Philology of the XXI century” (Balti, 2004), Round Table within the national colloquium “Mihai Eminescu” (Iasi, 2004), International Conference “Modern Strategies in Linguistics, Glotodidactics and the Science of Literature” (Bălţi, 2004)

Foreign languages: French (elementary) Honours: Prize for debut - Writers Union of Moldova(Ultima epifanie), the Prize of the Book

Saloon - Chisinau (2000), Moldovascholarship for young writers - Soros Foundation,Moldova, 2003)

60

Page 30: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 30

Catedra Limba Română

Născut la 30 noiembrie 1952 în s. Buteşti, Glodeni, Republica Moldova Studii: Facultatea Filologie (IPSB, 1970-1974); doctorantura (Institutul de Limbă şi Literatură al

AŞ a RM, 1976-1979). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Limba şi Literatura Moldovenească, 1974-

1981); lector superior (catedra Limba şi Literatura Moldovenească, 1981-1983); conferenţiar univ. (catedra Limba Moldovenească, 1983-1991); conferenţiar univ. (catedra Limba Română,1991-2001); profesor univ. (catedra Limba Română,2001-pînă în prezent).

Funcţii administrative: Decan interimar (Facultatea Filologie, 1981-1984); şef de catedră (Limba Română, 2000-pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în filologie Domenii de cercetare ştiinţifică: lingvistică generală, lingvistică comparată, lexicologie, lexico-

grafie, semantică, gramatică, sociolingvistică Lucrări publicate: peste 100 lucrări, inclusiv o monografie, un manual, două dicţionare:

Problema echivalentelor analitice ale cuvintelor ca obiect al investigaţiilor lingvistice // Lexicul şi frazeologia limbii moldoveneşti contemporane. – Ch., 1981. – P. 280-292 ; О понятии аналитического эквивалента слова // Оптимизация грамматики в свете ленинской теории отражения.- К., 1982. – P. 114.115; Некоторые замечания по поводу структурных типов аналитических эквивалентов имени прилагательного // Актуальные вопросы филологии. - К., 1985. – P. 193-197; Natura semantică a echivalentului analitic al adjectivului // Probleme de lingvistică. – Ch., 1988. – P. 89-94; О содержании понятия аналитического эквивалента слова // Лексическая и грамматическая семантика романских и германских языков. – К., 1989. – P. 9-15; Dicţionar de echivalente. Ch.: Lumina, 1990. – 128 p.; Cuvintele propriu-zise şi echivalentele lor locuţionale: particularităţi gramaticale // Повышение эффективности процесса обучения студентов в вузах республики. – Бэлць, 1990, P. 165-166; Despre funcţionarea principiului economiei în limbă // Materialele conf. şt.-practice republicane “Probleme actuale de teorie şi practică ale lingvisticii contemporane”: lecturi mighiriene. – Bălţi, 1991. – P. 46-47; Practicum la introducere în lingvistică. – Ch.: Ştiinţa, 1992. – 130 p.; Grigore Vieru “discipol al limbii române” // An. şt. / Univ. “Ştefan cel Mare”. – Suceava, 1995. – Anul IV, secţ. Filologie. -P. 92-94; Înaltă conştiinţă civică: Despre S. Berejan // Lb. română. – 1997. – Nr.3-4. – P. 163-165; Interpretarea locuţiunilor prin prisma triadei coşeriene // Limbaj şi comunicare, III. Expresie şi sens. – Iaşi, 1998. – P. 529-534; Denotaţia şi viziunea “românească” asupra lumii // Totul este semn, semnul este totul?. – Suceava, 1999. – P.40; Locuţiunile: economie sau redundanţă? // An. şt. / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2000. – Ştiinţe filologice. – P. 95-97; Dificultăţile privind determinarea statutului locuţiunilor //Актуальные проблемы современной филологии. – Бэлць, 2001. – P. 23-26; Eugeniu Coşeriu: Drumu-rile vieţii şi ale afirmării // Un lingvist pentru secolul XXI. – Ch., 2002. – P. 9-16; Gîlceava înţeleptului cu lumea sau responsabilitatea civică a savantului Silviu Berejan // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi, 2002. – P. 9-17; Locuţiunea ca obiect al investigaţiilor // An. şt./ Univ. Al. I. Cuza. – 2003-2004. – T. 49-50. -Lingvistică. – P. 451; Despre necesitatea reconsiderării inventarului locuţional // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară. – Bălţi, 2004. – Vol. I. - P. 29-37.

Coordonator ştiinţific: 7 teze de doctor; 20 teze de magistru, peste 50 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Lingvistică generală (Moscova, 1986); Limba română vorbită în Moldova

Istorică (Leipzig, 1996, Iaşi, 1997). Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa ştiinţifică “Perfecţionarea tehnologiei pregătirii

studenţilor în instituţiile de învăţămînt superior din republică” (Bălţi, 1990); Conferinţa naţională “Limba română azi” (Iaşi-Chişinău, 1996); Colocviul internaţional de Ştiinţe ale Limbajului (Suceava, 1997, 1999); Colocviul internaţional “Filologia sec. XXI” (Bălţi, 2001); Conferinţa internaţională “De la frază la text: probleme actuale de lingvistică şi literatură” (Chişinău, 2001); Conferinţa ştiinţifică “Актуальные проблемы современной филологии» (Bălţi, 2001); Conferinţa ştiinţifică “Omagiu profesorului şi omului

Profesor univ. dr. Gheorghe POPA, şef de

catedră

Page 31: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 31

de ştiinţă Vladimir Zagaevschi la 70 de ani” (Chişinău, 2003); Colocviul internaţional “Probleme de lingvistică generală şi romanică” (Chişinău, 2002); Conferinţa internaţională “Strategii actuale în lingvis-tică, glotodidactică şi ştiinţa literară (Bălţi, 2004); Colocviul internaţional de Ştiinţe ale Limbajului (Chişinău, 2005); Conferinţa naţională “Probleme actuale de lingvistică “ în honorem acad. N. Corlăteanu (Chişinău, 2005).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (mediu) Personalia: Fedozovschi, V. Stipendiaţii leninişti: Gh. Popa // Pedagogul. – 30 noiemb.; Pascaru,

Tamara. Dicţionarul lui Gheorghe Popa sau Locuţiuni pentru zeci de mii de minţi // Lit. şi arta. – 2002. – 14 febr. – P. 3; Cantemir, Grigore O lucrare lexicografică de maximă importanţă // Făclia. – 2002. – 27 apr.; Sainenco, Ala. Profesorul Gheorghe Popa sau Lingvistica, ştiinţa cea mai ordonată / Ala Sainenco, Felicia Cenuşă // Ţara. – 2002. – 26 noiemb. – P. 4; Berejan, Silviu. Semicentenarul unui lingvist apreciat // Lit. şi arta. – 2002. – 28 noiemb. – P. 7; Popa, Iulius. Gheorghe Popa între calitate şi cantităţi // Lit. şi arta. – 2002. – 28 noiemb. – P. 7; Tărîţa, Zinaida. Afirmare prin flacăra cugetului // Accent provincial. – 2002. – 29 noiemb. – P. 4; În loc de titlu pentru Gheorghe Popa / Prietenii şi colegii de la “Ştiinţa” // Flux. – 2002. – 6 dec. – P. 7; Leahu, Nicolae. “Un profesor între profesori” // Plai bălţean. – 2002. – 6 dec.; Gheorghe Popa între calitate şi cantităţi // Buteşti. Vino şi vezi. – Ch., 2003. – P. 187-191.

Associate Professor, PhD Gheorghe POPA, Head of the Chair

Born on November 30, 1952 in Buteşti, Glodeni, Republic of Moldova Education: Faculty of Philology (Bălţi Teacher Training Institute, 1970-1974); Doctorate

studies(Institute of Language and Literature at the Academy of Sciences - Moldova, 1976-1979) Professional Experience: Assistant Teacher (Chair of Moldovian Language and Literature,

(1974-1981); Senior lecturer (Chair of Moldavian Language and Literature, 1981-1983); Associate Professor (Chair of Moldavian Language, 1983-1991); Professor (Chair of Romanian Language, 1991-2001); Professor (Chair of Romanian Language, 2001 to present)

Administrative Experience: Ad-interim Dean of the Philology Faculty (1981-1984); Head of the Romanian Language Chair (2000 - to present)

Degrees Programs: PhD in Philology Research Interests: General Linguistics, Comparative Linguistics, Lexicology, Lexicography,

Semantics, Grammar, Sociolinguistics Publications: over 100 works, including a monograph, a textbook, two dictionaries: Problema

echivalentelor analitice ale cuvintelor ca obiect al investigaţiilor lingvistice // Lexicul şi frazeologia limbii moldoveneşti contemporane. – Ch., 1981. – P. 280-292; О понятии аналитического эквивалента слова // Оптимизация грамматики в свете ленинской теории отраженияю. К., 1982. – P. 114.115; Неко-торые замечания по поводу структурных типов аналитических эквивалентов имени прилагательного // Актуальные вопросы филологии. - К., 1985. – P. 193-197; Natura semantică a echivalentului analitic al adjectivului // Probleme de lingvistică. – Ch., 1988. – P. 89-94; О содержании понятия аналитического эквивалента слова // Лексическая и грамматическая семантика романских и германских языков. – К., 1989. – P. 9-15; Dicţionar de echivalente. Ch. : Lumina, 1990. – 128 p.; Cuvintele propriu-zise şi echivalentele lor locuţionale: particularităţi gramaticale // Повышение эффективности процесса обучения студентов в вузах республики. – Бэлць, 1990, P. 165-166; Despre funcţionarea principiului economiei în limbă // Materialele conf. şt.-practice republicane “Probleme actuale de teorie şi practică ale lingvisticii contemporane”: lecturi mighiriene. – Bălţi, 1991. – P. 46-47; Practicum la introducere în lingvistică. – Ch.: Ştiinţa, 1992. – 130 p.;Grigore Vieru “discipol al limbii române” // An. şt. / Univ. “Ştefan cel Mare”. – Suceava, 1995. – Anul IV, secţ. Filologie. -P.92-94; Înaltă conştiinţă civică: Despre S. Berejan // Lb. română. – 1997. – Nr.3-4. – P. 163-163; Interpretarea locuţi-unilor prin prisma triadei coşeriene // Limbaj şi comunicare, III. Expresie şi sens. – Iaşi, 1998. – P. 529-534; Denotaţia şi viziunea “românească” asupra lumii // Totul este semn, semnul este totul?. – Suceava, 1999. – P. 40; Locuţiunile: economie sau redundanţă? // An. şt. / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2000. – Ştiinţe filologice. – P. 95-97; Dificultăţile privind determinarea statutului locuţiunilor // Актуальные проблемы современной филологии. – Бэлць, 2001. – P. 23-26; Eugeniu Coşeriu: Drumurile vieţii şi ale afirmării // Un lingvist pentru secolul XXI. – Ch., 2002. – P. 9-16; Gîlceava înţeleptului cu lumea sau responsabilitatea civică a savantului Silviu Berejan // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi, 2002. – P. 9-17; Locuţiunea ca obiect al investigaţiilor // An. şt./ Univ. Al.I.Cuza. – 2003-2004. – T. 49-50. -Lingvistică. – P. 451; Despre necesitatea reconsiderării inventarului locuţional // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară. – Bălţi, 2004. – Vol. I. - P. 29-37.

Scientific Advisor: sevenDoctor’s Theses, 20 Masterate Theses,over 50 licentiate papers Sabbaticals: General Linguistics (Moscow, 1986), Romanian spoken language in historical

Moldova (Leipzig, 1996, Iaşi, 1997)

60

Page 32: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 32

Conferenţiar univ. dr.

Elena BELINSCHI

Participation in Scientific Conferences: Scientific Conference “Improving the Technology of Training Students in Institutions of Higher Education in Moldova” (Bălţi, 1990); National Conference “The Romanian Language Today” (Iaşi-Chişinău, 1996); International Conference of the Language Sciences (Suceava 1997, 1999); International Conference “XXIst Century Philology” (Bălţi, 2001); international conference “From Sentence to Text: Modern Problems in Linguistics and Literature” (Chişinău 2001); scientific conference “Current Problems of Contemporary Philology” (Bălţi, 2001); Scientific Conference “Homage to Professor and Scientist Vladimir Zagaevschi onhis 70th anniversary” (Chişinău, 2003); International Conference “Problems of General and Romance Linguistics” (Chişinău, 2002); International Conference “Modern strategies in Linguistics, Methodology and Literary Studies” (Balti, 2004); International Conference of Language Sciences (Chişinău, 2005); National Conference “Current Problems in Linguistics” in honour of Academician N.Corlăteanu (Chişinău, 2005)

Foreign Languages: Russian (advanced) French (intermediate).

Născută la 5 iunie 1941 în s. Climăuţi, Donduşeni, Moldova Studii: Facultatea Filologie (Universitatea de Stat din Moldova, 1957-1962); doctorantura

(Institutul de Limbă şi Literatură alAŞ a RM (1968-1971) Posturi ştiinţifico-didactice: lector(catedra Limba şi LiteraturaMoldovenească, 1962 – 1966);

lector superior (catedra Limba şi Literatura Moldovenească, 1966 – 1980); conferenţiar (catedra Limbi Materne şi Literatura pentru Copii, 1980-1995); conferenţiar univ. (catedra Limba Română, (1995-pînă în prezent)

Grade ştiinţifice: dr. în filologie. Funcţii administrative: prodecan (Facultatea Filologie, 1974-1981); decan (Facultatea Pedago-

gie şi Metodica Învăţămîntului primar, 1986-1992); şef interimar (catedra Limbi Materne şi Literatura pentru copii, 1992-1995).

Domenii de cercetare ştiinţifică: valoarea gramatical-stilistică a cuplului relator-corelator la nivel frastic

Lucrări publicate: manuale, articole, teze ale referatelor: În jurul problemei unor secundare // An. şt. / Univ. de Stat din Chişinău. – 1969. – Vol. 93 (filol.). – P. 79-83; Propoziţia complectivă intero-gativă indirectă // Учен. зап. / Бельц. пед. ин-т. - 1970. – Вып.14 (филол.). – P. 107-127; Классы предложений и репрезентация категории компенсирования в современном молдавском литера-турном языке // Оптимизация грамматики в свете ленинской теории отражения. – К., 1982. – P. 78-80; Unităţi sintactice cu structuri comprimate // Probleme de gramatică şi stilistică. – Ch., 1985. – P. 15-23; Formarea deprinderilor ortografice la elevi // Pedagogul Sovietic. – 1985. – Nr 10. – P. 18-21; Limba moldovenească: Fonetica, Lexicologia, Morfologia, Sintaxa: man. pentru studenţi. Ch. : Lumina, 1986. – 272 p.; Limba moldovenească: man. pentru cl. 3 a şcolii primare de patru ani cu lb. de predare moldo-venească din RSSU. – Kiev; Cernăuţi, 1988. – 175 p.; Propoziţia. Verbul // Limba română în clasele 1-4. – Ch., 1991. – P. 248-293; 328-350; Descrierea obiectivelor de instruire prin intermediul limbii române // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. - Ch., 1992. – P. 33-34; Limba română: Cl. 8. – Ch. : Lumina, 1992. – 190 p.; Limba română : man. pentru cl. a IX-a. – Ch. : Lumina, 1992. – 199 p.; Limba română : Fonetica, Gramatica, Ortografia şi Dezvoltarea vorbirii : man. pentru cl. a 3-a. – Ch.: Lumina, 1993. – 271 p.; Забота о культуре родной речи – источник воспитания добрых начал // Психолого-педагогические проблемы подготовки специалистов начальной школы и дошкольных учреждений. – Мозырь, 1995. – P. 24-28; Criteriile însuşirii gramaticii în învăţămîntul primar // Experienţe şi perspective în dezvoltarea învăţămîntului primar şi preşcolar din Republica Moldova. – Bălţi, 1996. – P. 73-74; Limba română: man. pentru cl. 8-a. a şcolilor cu lb. de predare română din Ucraina. – Лвiв:Свiт, 1996. – 160 p.; Sintaxa formelor cauzale ale numelui în limba română // Omagiu profesorului Ion Ciornîi cu prilejul împlinirii a 70 de ani. – Ch., 1999. – P. 121-129; Limba română: probe de evaluare pentru cl. 1-4. – Ch. : Prut Internaţional, 2000. – 152 p.; Limba română : teste de evaluare pentru cl. 1-4. – Ch. : Prut Internaţional, 2000. – 140 p.; Despre româna vorbită în Republica Moldova: particularităţi şi perspective. – Ch., 2003. – P. 248-255.

Coordonator ştiinţific: 25 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: gramatica limbii române (Universitatea de Stat din Moldova, 1983)

Page 33: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 33

Participări la foruri ştiinţifice: Научно-практическая конференция «Языковая культура и языковые традиции в деле воспитания в духе взаимопонимания и взаимоуважения (Алушта, 1990); Научно-методическая конференция «Современные тенденции совершенствования процесса обу-чения русскому языку как иностранному» (Москва, 1991); Congresul XVIII al Academiei Româno-Americane de ştiinţe şi arte «Moldova» (Chişinău, 1993); Conferinţa Interuniversitară consacrată Aniver-sării a LXXX-ea de la naşterea academicianului N.Corlăteanu (Chişinău, 1995); Conferinţa Interuni-versitară «Mihai Eminescu şi unele probleme de limbă, stil şi literatură» (Chişinău, 2000); Colocviul Internaţional dedicat aniversării a 185-a din ziua naşterii lui A. Russo (Bălţi, 2004); Conferinţă Internaţională consacrată Aniversării a LXX a naşterii şi a celor 45 de ani de activitate a profesorului Anatol Ciobanu (Chişinău, 2004).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar) Distincţii: Diplomă de onoare a Ministerului Învăţămîntului (1974); Insigna de onoare Eminent al

Învăţămîntului Public din Moldova (1985) Personalia: Elena Belinschi: Biobibliogr. / alcăt. M. Fotescu. – Bălţi, 2004. – 198 p.

Associate Professor, PhD Elena BELINSCHI

Born on June 5, 1941 in Climăuţi, Donduşeni, Moldova Education: Faculty Philology (Moldova State University, 1957-1962), Doctorate studies (MSA ,

1968-1971) Professional Experience: Lecturer(Moldavian Language and Literature Chair, 1962-1966);

Senior Lecturer (Moldavian Language and Literature Chair, 1966-1973); University Reader (Mother Languages and Children Literature Chair, 1973-1995); Assiciate Professor(Romanian Language Chair, 1995-to present)

Degrees Programs: PhD in Philology Administrative Experience: Ad-interim (Mother Languages and Children Literature Chair, 1992-

1995); Dean (Faculty Pedagogy and Methodology of Primary Education, 1986-1992); Assistant - Dean(Faculty Philology, 1974-1981)

Research Interests: Grammatical Stylistic Value of the Listener - Speaker Couple on the Frastic Level

Publications: textbooks, articles, thesis: În jurul problemei unor secundare// An. Şt. / Univ. de Stat din Chişinău. – 1969. – Vol. 93 (filol.). – P. 79-83; Propoziţia complectivă interogativă indirectă // Учен. зап. / Бельц. пед. ин-т. – 1970. – Вып. 14 (филол.). – P. 107-127; Классы предложений и ре-презентация категории компенсирования в современном молдавском литературном языке // Оптимизация грамматики в свете ленинской теории отражения. – К., 1982. – P. 78-80; Unităţi sintac-tice cu structuri comprimate // Probleme de gramatică şi stilistică. – Ch., 1985. – P. 15-23; Formarea deprinderilor ortografice la elevi // Pedagogul Sovietic. – 1985. – Nr 10. – P. 18–21; Limba moldovenească: Fonetica, Lexicologia, Morfologia, Sintaxă : man. pentru studenţi. Ch. : Lumina, 1986. – 272 p.; Limba moldovenească: man. pentru cl. 3 a şcolii primare de patru ani cu lb. de predare moldovenească din RSSU. – Kiev; Cernăuţi, 1988. – 175 p.; Propoziţia. Verbul // Limba română în clasele 1-4. – Ch., 1991. – P. 248-293; 328-350; Deschiderea obiectivelor de instruire prin intermediul limbii române // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova: - Ch., 1992. – P. 33-34; Limba română: Cl. 8. – Ch.: Lumina, 1992. – 190 p.; Limba română: man. pentru cl. A IX-a. – Ch.: Lumina, 1992. – 199 p.; Limba română: Fonetica, Gramatica, Ortografia şi Dezvoltarea vorbirii: man. Pentru cl. a 3-a. – Ch.: Lumina, 1993. – 271 p.; Забота о культуре родной речи – источник воспитания добрых начал // Психолого-педагогические проблемы подготовки специалистов начальной школы и дошкольных учреждений. – Мозырь, 1995. – P. 24-28; Criteriile însuşirii gramaticii în învăţămîntul primar // Experienţe şi perspective în dezvoltarea învăţămîntului primar şi preşcolar din Republica Moldova. – Bălţi, 1996. – P. 73-74; Limba română: Man. Pentru cl. 8-a a şcolilor cu lb. de predare română din Ucraina. – Лвiв: Свiт, 1996. – 160 p.; Sintaxa formelor cauzale ale numelui în limba română // Omagiu profesorului Ion Ciornîi cu prilejul împlinirii a 70 de ani. – Ch., 1999. – P. 121-129; Limba română: probe de evaluare pentru cl. 1-4. – Ch.: Prut Internaţional, 2000. – 152 p.; Limba română: teste de evaluare pentru cl. 1-4. Ch.: Prut Internaţional, 2000. – 140 p.; Despre română vorbită în Republica Moldova: particularităţi şi perspective. – Ch., 2003. – P. 248-255.

Scientific Advisor: 25 Licentiate Papers Sabbaticals: Moldova State University (1981) Participation in Scientific Conferences: Scientific Conference «Language Culture and

Traditions in Educating Mutual Understanding and Respect” (Аlushtа, 1990); Scientific-methodological Conference “Contemporary Tendencies in Improving the Process of Teaching Russian as a Foreign Language” (Мoscow, 1991)XVIII Congress of the Romanian-American Academy of Science and Art “Moldova” (Chişinău, 1993); Interuniversity Conference dedicated to the LXXX Anniversary of

60

Page 34: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 34

Conferenţiar univ.

Zinaida TĂRÎŢĂ

Academician N. Corlăteanu (Chişinău, 1995); Interuniversity Conference “Mihai Eminescu and some Problems of Language, Style, and Litwerature” (Chişinău, 2000); International Colloquium dedicated to the 185 Anniversary of A. Russo (Bălţi, 2004); International Conference dedicated to Professor Anatol Ciobanu (Chişinău, 2004);

Foreign languages: Russian (advanced), French (elementary) Honours: Ministry of Education Diploma of Honours(1974); Badge of Honour Eminent of Public

Education in Moldova (1985). Personalia: Elena Belinschi: Biobibliogr. / alcăt. M. Fotescu. - Balti, 2004. – 198 p.

Născută la 7 septembrie 1952 în s. Cobani, Glodeni, Republica Moldova Studii: FacultateaFilologie (IPSB, 1971-1975); doctorantura (Institutul de Lingvistică al AŞ a RM,

1977-1981). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Limba şi Literatura Moldovenească (1975-

1982); lector (catedra Limbi Materne şi Literatura pentru copii, 1982-1989); lector superior (catedra Limbi Materne şi Dezvoltarea Vorbirii, 1989-2002); conferenţiar univ. (catedra Limba Română, 2002 – pînă în prezent)

Domenii de cercetare ştiinşifică: didactica limbii române, formarea unităţilor lexcale Lucrări publicate: 6 manuale, 42 articole: Stimularea potenţialului creator al elevilor prin inter-

mediul activităţilor literar-artistice // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992, P. 31-32; Stimularea creativităţii elevilor ciclului primar la limba română. – Cimişlia, 1993. – 41 p.; Contribuţii metodice la sporirea eficienţei orelor de compunere // Cultura ca valoare general-umană. – Ch., 1993. – P. 41-42; Limba română: man. pentru cl. 8-a. – Ch. : Lumina, 1995. – 224 p.; Călăuză în dezvoltarea vorbirii. - Ch. : Ştiinţa, 1995. – 94 p.; Cultivarea limbii – preocupare constantă a academi-cianului Silviu Berejan // Rev. de lingv. şi şt. lit. - 1997. – Nr 3. – P. 76-79; Probleme ale asigurării dreptului lingvistic // Democraţie şi drepturile omului. – Bălţi, 1998. – P. 63-65; Limba română : pentru cl. III, IV ale şcolii alolingve: Ghidul învăţătorului. – Ch. : Cartier, 1999. – 128 p.; Albinuţe: man. de lb. română pentru cl. III-a a şcolii alolingve. – Ch. : Cartier, 1999. –160 p.; Abrevierile grafice-unităţi nomina-tive de tip special // Conexiuni şi perspective în filologia contemporană. – Ch., 2002. – P. 154; Consi-deraţii privind motovarea abrevierilor // Un lingvist pentru secolul XXI. – Ch., 2002. – P. 144-145; Prob-leme de cultivare a limbii în lucrările academicianului Silviu Berejan // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi; Ch., 2002. – P. 164-169; Prin lexic spre un mod sănătos de viaţă // Tradiţionalism şi modernism în educaţie. – Ch., 2003. – P.117-120; Relaţii semantice între abrevieri şi alte unităţi lexicale // Omagiu profesorului şi omului de ştiinţă Vladimir Zagaevschi la 70 de ani. – Ch., 2003. – P. 315-320;Indici ale lexalizării abrevierilor // Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Ch., 2003. – Vol. 1. – P. 11-113; Albinuţa: man. de lb. română pentru cl. a 3-a. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2004. – 160 p.; Făguraş: man. de lb. română pentru cl. a 4-a a şc.alolongve. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2004. – 157 p.; Adaptarea în limba română a abrevierilor de origine străină // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară. – Bălţi, 2004. – Vol. I. – P. 108-113.

Coordonator ştiinţific: 35 teze de licenţă. Stagii ştiinţifice: Didactica limbii române (Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, 1994); No-

minarea lingvistică (Universitatea din Oradea, 1995). Participări la foruri ştiinţifice: Simpozionul internaţional “Психолого-педагогические проб-

лемы подотовки специалистов начальной школы и дошкольных учреждении» (Мозырь, 1996); Conferinţa ştiinţifică “Tendinţe şi realizări în constituirea unui învăţămînt eficace în Moldova (Bălţi, 1991); Conferinţa ştiinţifică “Cultura ca valoare general-umană (Chişinău, 1999); Conferinţa internaţională “Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul învăţămîntului preşcolar şi primar: realizări, probleme, perspective (Chişinău, 1999); Colocviul internaţional “Filologia secolului XXI” (Bălţi, 2001); Conferinţa internaţională “Probleme de lingvistică generală şi romanică” (Chişinău, 2002); Conferinţa internaţională “Tradiţionalism şi modernism în educaţie” (Chişinău, 2003); Conferinţa internaţională “Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară” (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională de

Page 35: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 35

Ştiinţe ale Limbajului “Strategii discursive” (Chişinău, 2005); Conferinţa naţională “Probleme actuale de lingvistică” în honorem acad. Nicolae Corlăteanu (Chişinău, 2005).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar). Activitate publică: Membru al Comisiei Republicane de Atestare a cadrelor didactice (2000-

prezent); Membru al Comisiei Republicane de Examinare a cadrelor didactice (1993-2002); Membru al Comisiei de Evaluare a manualelor prezentate la concurs (1995-prezent); Secretar ştiinţific al facultăţii Filologie (2000-prezent).

Distincţii: Diplomă de onoare a Ministerului Învăţămîntului din Republica Moldova (1992).

Associate Professor

Zinaida TĂRÎŢĂ

Born on September 7, 1952 in Cobani, Glodeni, Republic of Moldova Education: Faculty of Philology (Bălţi Teacher Training Institute, 1971-1975); Doctorate studies

(Institute of Linguistics, Academy of Sciences - Moldova, 1977-1981) Professional Experience: University Assistant (Chair of Moldavian Language and Literature,

1975-1982); Lecturer (Chair of Mother Tongues and Children Literature, 1982-1989); Senior lecturer (Chair of Mother Tongues and Speech Development, 1989-2002); Associate Professor (Chair of Romanian Language, 2002 to present)

Research Interests: Didactics of Romanian Language, Lexical Units Formation Publications: 6 manuels, 42 articles: Stimularea potenţialului creator al elevilor prin intermediul

activităţilor literar-artistice // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992, P. 31-32; Stimularea creativităţii elevilor ciclului primar la limba română. – Cimişlia, 1993. – 41 p.; Contribuţii metodice la sporirea eficienţei orelor de compunere // Cultura ca valoare general-umană. – Ch., 1993. – P. 41-42; Limba română: man. pentru cl. 8-a. – Ch. : Lumina, 1995. – 224 p.; Călăuză în dezvoltarea vorbirii. - Ch. : Ştiinţa, 1995. – 94 p.; Cultivarea limbii – preocupare constantă a academi-cianului Silviu Berejan // Rev. de lingv. şi şt. lit. - 1997. – Nr 3. – P. 76-79; Probleme ale asigurării drep-tului lingvistic // Democraţie şi drepturile omului. – Bălţi, 1998. – P. 63-65; Limba română: pentru cl. III, IV ale şcolii alolingve: Ghidul învăţătorului. – Ch.: Cartier, 1999. – 128 p.; Albinuţe: man. de lb. română pentru cl. III-a a şcolii alolingve. – Ch. : Cartier, 1999. –160 p.; Abrevierile grafice - unităţi nominative de tip special // Conexiuni şi perspective în filologia contemporană. – Ch., 2002. – P. 154; Consideraţii privind motovarea abrevierilor // Un lingvist pentru secolul XXI. – Ch., 2002. – P. 144-145; Probleme de cultivare a limbii în lucrările academicianului Silviu Berejan // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi; Ch., 2002. – P. 164-169; Prin lexic spre un mod sănătos de viaţă // Tradiţionalism şi modernism în educaţie. – Ch., 2003. – P. 117-120; Relaţii semantice între abrevieri şi alte unităţi lexicale // Omagiu profesorului şi omului de ştiinţă Vladimir Zagaevschi la 70 de ani. – Ch., 2003. – P. 315-320;Indici ale lexalizării abrevierilor // Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Ch., 2003. – Vol.1. – P. 11-113; Albinuţa: man. de limba română pentru cl. a 3-a . – Ed. a 2-a. – Ch.: Cartier, 2004. – 160 p.; Făguraş: man. de limbă română pentru cl. a 4-a a şc. alolongve. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2004. – 157 p.; Adaptarea în limba română a abrevierilor de origine străină // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară. – Bălţi, 2004. – Vol.I. – P.108-113.

Scientific Advisor: 35 Licentiate Papers. Sabbaticals: Didactics of Romanian Language (“Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca, 1994);

Linguistic Nomination (University from Oradea, 1995). Participation in Scientific Conferences: International Symposium “Pedagogical and

Psychological Problems in Training Specialists for Primary and Pre school Education” (Mozîri, 1996); Scientific Conference “Tendencies and Achievements in Building Efficient Education in Moldova” (Balti, 1994); Scientific Conference “Culture as General-Humane Value” (Chişinău, 1999); International Conference “Teacher Training and Continuing Education for the Primary and Preschool Levels: Achievements, Problems, Perspectives” (Chişinău, 1999); International Conference “XXIst Century Philology” (Bălţi, 2001);International Conference “Problems of General and Romance Linguistics” (Chişinău, 2002); International Conference “Traditionalism and Modernism in Education” (Chişinău, 2003); ); International Conference “Modern strategies in Linguistics, Methodology and Literary Studies” (Balti, 2004); Conference “Discursive Strategies” (Chişinău-Suceava-Cernăuţi 2005); National Conference “Current Problems in Linguistics” in honour ofacademician N. Corlăteanu (Chişinău, 2005).

Foreign Languages: Russian (advanced) French (elementary). Public Activity: Member of the Republican Committee of Teacher Assessment (2000 to

present); Member of the Republican Teacher Examination Board (1993-2002); Member of Textbook Evaluation Committee (1995 to present); Scientific secretary of the Philology Faculty (2000 to present).

Honours: Ministry of Education of Moldova Diploma of Honour (1992).

60

Page 36: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 36

Conferenţiar univ., dr

Mihail GUDIMA

Născut la 22 noiembrie 1939 în s. Egoreni, Soroca, Moldova Studii: Facultatea Filologie (Universitatea de Stat din Moldova, 1961-1966) Posturi ştiinţifico-didactice: asistent (catedra Limba Moldovenească, 1968–1974); lector

superior (catedra Limba Moldovenească, 1974-1984); conferenţiar (catedra Limba Moldovenească, 1984-1991): conferenţiar univ. (catedra Limba Română, 1991-pînă în prezent)

Grade ştiinţifice: dr. în filologie Domenii de cercetare: ştiinţifică: sintaxa limbii române Lucrări publicate: 25 articole: Despre apoziţie şi raportul apozitiv // Итоговая научная кофе-

ренция профессорско-преподавательского состава университета за 1972 год. Секция обществ. и гуманит. наук. – К., 1972. – P. 158-159; Cu privire la raportul explicativ // Итоговая научная конферен-ция профессорско-преподавательского состава университета за 1973 год. Секция обществ. и гуманит. наук. – К., 1973. – P. 356-357; Raportul explicativ – relaţie semantică între membrii construcţiei apozitive // Contribuţii la studierea limbii şi literaturii moldoveneşti. – Ch., 1979. – P. 59-72; Cu privire la predarea noţiunilor lingvistice // Învăţătorul Sovietic. - 1980. – Nr 9. – P. 17-20; Valoarea semantică şi funcţională a determinativelor exprimate prin substantive conotative în nominativ // Cercetări de limbă şi literatură moldovenească. – Ch., 1984. – P. 11-24; Construcţiile nominale de tipul: nume comun+nume propriu // Probleme de gramatică şi stilistică. – Ch., 1985. – P. 24-38; Valori circumstanţiale ale atributelor // Probleme de lingvistică. – Ch., 1988. – P. 30-35; Echivalente semantice ale predicatului nominal // Актуальные проблемы теории и практики современной лингвистики. – Bălţi, 1991. – P. 26-27; Subiecte apozitive în limba română // An. şt. / Univ. “A. Russo”. – 1995. – T. XVIII, fasc. b. Filologie. – P. 22-25; Relaţiile sintagmatice dintre cuvintele propoziţiei // Un lingvist pentru secolul XXI. – Ch., 2002. – P. 159-161.

Coordonator ştiinţific: 5 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Sintaxa limbii române (Chişinău, 1992) Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Un lingvist pentru sec. XXI” (Bălţi,

2001); Conferinţa internaţională consacrată academicianului Silviu Berejan (Bălţi, 2002). Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat); franceză (elementar)

Associate Professor, PhD Mihail GUDIMA

Born on November 22, 1939 in Egoreni, Soroca, Moldova Education: Faculty of Philology, Chişinău State Univerisity (1961-1966); Professional Experience: University Assistant (Chair of Moldavian Language, 1968-1974);

Senior lecturer (Chair of Moldovan Language, 1974-1984); Associate Professor (Chair of Romanian Language, 1991 to present)

Degree Programs: PhD in Philology Research Interests: Romanian syntax Publications: 25 articles: Despre apoziţie şi raportul apozitiv // Итоговая научная коференция

профессорско-преподавательского состава университета за 1972 год. Секция обществ. и гуманит. наук. – К., 1972. – P. 158-159; Cu privire la raportul explicativ // Итоговая научная конференция профессорско-преподавательского состава университета за 1973 год. Секция обществ. и гуманит. наук. – К., 1973. – P. 356-357; Raportul explicativ – relaţie semantică între membrii construcţiei apozitive // Contribuţii la studierea limbii şi literaturii moldoveneşti. – Ch., 1979. – P. 59-72; Cu privire la predarea noţiunilor lingvistice // Învăţătorul Sovietic. - 1980. – Nr 9. – P. 17-20; Valoarea semantică şi funcţională a determinativelor exprimate prin substantive conotative în nominativ // Cercetări de limbă şi literatură moldovenească. – Ch., 1984. – P. 11-24; Construcţiile nominale de tipul: nume comun+nume propriu // Probleme de gramatică şi stilistică. – Ch., 1985. – P. 24-38; Valori circumstanţiale ale atributelor // Prob-leme de lingvistică. – Ch., 1988. – P. 30-35; Echivalente semantice ale predicatului nominal // Актуаль-ные проблемы теории и практики современной лингвистики. – Bălţi, 1991. – P. 26-27; Subiecte

60

Page 37: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 37

Conferenţiar. univ. dr Grigore CANTEMIR

apozitive în limba română // An. şt. / Univ. “A. Russo”. – 1995. – T.XVIII, fasc. b. Filologie. – P. 22-25; Re-laţiile sintagmatice dintre cuvintele propoziţiei // Un lingvist pentru secolul XXI. – Ch., 2002. – P. 159-161.

Scientific Adviser: live Licentiate Papers Sabbaticals: Romanian syntax(Chişinău, 1992) Participation in Scientific Conferences: International Conference “A Linguist for the XXIst

Century” (Bălţi 2001); National Conference “Academician S.Berejan” (Bălţi, 2002); Foreign Languages: Russian (advanced) French (elementary)

Născut la 4 octombrie 1951 în s. Dominteni, Drochia, Republica Moldova Studii: Facultatea Filologie (IPSB, 1969-1974), doctorantura (USB, 1995-1998). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Limba şi Literatura Română, 1988-2000);

lector superior (catedra Limba română, 2000-2002); conferenţiar univ. (catedra Limba română,2002- pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în filologie Domenii de cercetare ştiinţifică: cîmpul semantic-funcţional al posesivităţii, mijloace

reverenţiale în limba română, cultura vorbirii, paleografia româno-chirilică . Lucrări publicate: 20 articole: Unele observaţii pe marginea folosirii pronumelor posesive // Rev.

de lingvistică şi şt. lit. – 1990. – Nr 6. – P. 46-50; Valori lexico-gramaticale ale pronumelor personale şi reflexive dativale în limba română // An. şt. / Univ. “A. Russo”. – 1995. – T. XVIII, fasc.b. Filologie. – P. 11-14; Substantivul ca element al cîmpului funcţional-semantic al posesivităţii // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 29; O clasificare semantică a substantivelor // An. şt. / Univ. “A. Russo”. – 1998. – T. XIX, fasc.b. Filologie. – P. 51-56; Tipologia construcţiilor posesive în cadrul propoziţiei // Omagiu profesorului Ion Ciornîi cu prilejul împlinirii a 70 de ani. – Ch., 1999. – P. 192-205; Interferenţe româno-slave în cadrul cîmpului reverenţial // Актуальные проблемы современной филологии. – Бэлць, 2001.– P.96-100; Derivatele de tip sufixal în cadrul cîmpului semantico-funcţional al posesivităţii // Un lingvist pentru secolul XXI. – Ch., 2002. – P. 106-111; Unele consideraţii privind predicatul verbal compus // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi; Ch.,2002. – P. 44-50; Prin lexic la un mod sănătos de viaţă // Tradiţionalism şi modernism în educaţie. – Ch., 2003. – P. 117-120. Cîteva precizări asupra unor elemente prozodice în limba română // Omagiu profesorului şi omului de ştiinţă Vladimir Zagaevschi. – Ch., 2003. – P. 274-279; Particularităţildiscusive ale morfemelor fatice în limba română // Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Ch., 2003. – Vol. I. – P. 67-70.

Coordonator ştiinţific: 1 teză de magistru; 21 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Cîmpulreverenţial şi paleografie (Galaţi, 2000) Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa jubiliară “Realizări şi deschideri ştiinţifice” (Bălţi,

1995); Conferinţa interuniversitară consacrată Aniversării a LXXX-lea de la naşterea academicianului N.Corlăteanu (Chişinău, 1995); Conferinţa internaţională consacrată profesorului Ion Ciornîi (Chişinău, 1999); Conferinţa internaţională “Актуальные проблемы современной филологи» (Bălţi, 2001); Conferinţa internaţională dedicată academicianului Silviu Berejan (Bălţi, 2002); Conferinţa internaţională consacrată profesorului V. Zagaevschi (Chişinău, 2003).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar)

Associate Professor, PhD Grigore CANTEMIR

Born on October 4, 1951 in Dominteni, Drochia, Republic of Moldova Education: Faculty of Philology (BSPI, 1969-1974); Doctorate Studies (BSU, 1995-1998) Professional Experience: Assistant Teacher (Romanian Language and Literature Chair, 1988-

2000); Senior Lecturer (Romanian Language Chair, 2000-2002); Associate Professor(Romanian Language Chair, 2002–to present);

Degree Programs: PhD in Philology

60

Page 38: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 38

Conferenţiar univ. dr

Gheorghe DAMANCIUC

Research Interests: Semantical - functional field of possessiveness, reverential types in Romanian language, the Culture of Speech, Romanian - Cyrillic Paleography

Publications: 20 articles: Unele observaţii pe marginea folosirii pronumelor posesive // Rev. de lingvistică şi st.lit. – 1990. – Nr 6. – P. 46 – 50; Valori lexico-gramaticale ale pronumelor personale şi ref-lexive dativale în limba română // An. şt. / Univ. “A. Russo”. – 1995. - T.XVIII, fasc.b. Filologie. – P. 11-14; Substantivul ca element al cîmpului funcţional-semantic al posesivităţii // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 29; O clasificare semantică a substantivelor // An. Şt. / Univ. “A. Russo”. – 1998. – T.XIX, fasc.b. Filologie. – P. 51-56; Tipologia construcţiilor posesive în cadrul propoziţiei // Omagiu profesorului Ion Ciornîi cu prilejul împlinirii a 70 de ani. – Chişinău, 1999. – P. 192-205; Interferenţe româno-slave în cadrul cîmpului reverenţial // Актуальные проблемы современной филологии. – Бэлць, 2001. – P. 96 – 100; Derivativele de tip sufixal în cadrul cîmpului semantico-funcţional al pose-sivităţii // Un lingvist pentru secolul XXI. – Ch., 2002. – P. 106-111; Unele consideraţii privind predicatul verbal compus // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi; Ch., 2002. – P. 44-50; Prin lexic la un mod sănătos de viaţă // Tradiţionalism şi modernism în educaţie. – Ch., 2003. –P. 117-120. Cîteva precizări asupra unor elemente prozodice în limba română // Omagiu profesorului şi omului de viaţă Vladimir Zagaevschi. – Ch., 2003. – P. 274-279; Particularităţi discursive ale morfemelor parite în limba română // Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Ch., 2003. – Vol.I. – P. 67-70.

Scientific Advisor: two Masterat’s Theses; 21 Licentiate Papers. Sabbaticals: Reverential field and Paleography (Galaţi, 2000). Participation in scientific conferences: Jubilee Conference “Scientific Achievements and

Openings” (Bălţi, 1995); Interuniversity Conference dedicated to the LXXX Anniversary of Academician N. Corlăteanu (Chişinău, 1995); International Conference dedicated to Professor Ion Ciornîi (Chişinău, 1999); International Conference “Contemporary problems in Philology” (Bălţi, 2001); International Conference dedicated to Academician Silviu Berejan (Bălţi, 2002); International Conference dedicated to Professor V. Zagaevschi (Chişinău, 2003).

Foreign languages: Russian (advanced), French (elementary)

Născut la 23 februarie 1941 în s. Fîntîna Albă, Edineţ, Moldova Studii: Facultatea Istorie. Limbă şi Literatură Moldovenească (Universitatea de Stat din Chişinău,

1959-1964); doctorantura (Universitatea de Stat “M. Lomonosov” din Moscova, 1972-1975). Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Isoria PCUS, 1969-1975); lector superior (catedra

Istoria PCUS , 1976-1990); conferenţiar (catedra Istoria PCUS, 1983-1990); lector superior (catedra Limba Română, 1990-pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în istorie. Domenii de cercetare ştiinţifică: Istoria relaţiilor moldo-polone. Lucrări publicate: 25 articole, 20 teze ale referatelor: Деятельность компартии Молдавии по

интернациональному воспитанию трудящихся // Некоторые вопросы теории и истории КПСС. – М., 1974. – P. 161-175; Из опыта идеологической работы Компартии Молдaвии по интернациональ-ному и патриотическому воспитанию трудящихся села // Некоторые вопросы истории Коммунисти-ческой партии Советского Союза. – М., 1976. – P. 79-91; Участие студенчества в революции 1905-1907 гг // XXVI студенческая научно-техническая конференция вузов Молдавской ССР, Белорус-ской ССР и Прибалтийских республик. – К., 1982. – P. 3-4; Situaţii de problemă la lecţii: istorie şi şt. sociale // Pedagogul Sovietic. – 1983. – Nr 3. – P. 29-31; Acest sentiment de familie unită: educaţia patri-otică a oamenilor muncii // Viaţa satului. – 1987. – 9 apr.; Душа обязана трудиться : О кн. Л. Бусуйок выдвинутой на соиск. Гос. Премии МССР // Сов. Молдавия. – 1988. – 14 сент.;Aportul veteranilor: educaţia militar-patriotică// Viaţa satului. – 1988. – 10 mart.; Глубоко изучать программные документы партии // Вопр. истории КПСС. – 1989. - №7. – P. 127-129; «Глубокое изучение партийных докумен-тов-эффективный путь к формированию исторического сознания студентов // Проблемы формирования исторического сознания студентов педагогических вузов и учащихся школ. – М., 1990. – P. 68-70; Прокрустово ложе программы: курс полит. истории в вузах // Вестн. высш. шк. – 1990. - №10. – P. 94-95; Mişcarea de eliberare naţională din Basarabia de la 1917-1918 // Noi. – 1993. – Nr.6. – P. 2; Modalităţi de formare a unor reprezentări şi noţiuni istorice la elevii din clasele primare //

Page 39: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 39

Lector superior, dr.

Adela NOVAC

Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 65-66; Comunitatea poloneză din oraşul Bălţi: renaşterea valorilor spirituale // Anuarul Institutului de Cercetări Interetnice. – M., 2003. - Vol. IV. – P. 23-28; Diaspora poloneză din Moldova: revenire la valorile culturale şi spirituale // Jutrzenka. – 2005. – Nr 7. – P. 8-9, Nr 8. – P. 8-9.

Stagii ştiinţifice: Probleme de predare a istoriei PCUS (Kiev, 1972); Probleme de predare a istoriei PCUS (Moscova, 1980); Educaţia patriotică a studenţilor (Moscova, 1985).

Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa unională “Проблемы формирования исторического сознания студентов педагогических вузов и учащихся школ» (Moscova, 1990); Conferinţa jubiliară “Realizări şi deschideri ştiinţifice” (Bălţi, 1995).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar).

Associate Professor, PhD

Gheorghe DAMANCIUC

Born on February 23,1941 in Fîntîna-Albă, Edineţ, Moldova. Education: Faculty of History, Moldovian Language and Literature (Chişunău State University,

1959-1954); Doctorate studies ( „M. V. Lomonosov” University from Moscow, 1972-1975). Professional Experience: Lecturer (Chair of History of Communist party of Soviet Union, 1969-

1975); Senior Lecturer (Chair of History of Communist party of Soviet Union, 1976-1990); Associate Professor (Chair of History of Communist party of Soviet Union, 1983-1990); Senior Lecturer (Chair of Romanian Language, 1990-to present).

Degree Programs: PhD in History. Research Interests: History of Moldo-Polish relations. Publications: 25 articole, 20 teze ale referatelor: Деятельность компартии Молдавии по

интернациональному воспитанию трудящихся // Некоторые вопросы теории и истории КПСС. – М., 1974. – P. 161-175; Из опыта идеологической работы Компартии Молдaвии по интернациональ-ному и патриотическому воспитанию трудящихся села // Некоторые вопросы истории Коммунисти-ческой партии Советского Союза. – М., 1976. – P. 79-91; Участие студенчества в революции 1905-1907 гг // XXVI студенческая научно-техническая конференция вузов Молдавской ССР, Белорус-ской ССР и Прибалтийских республик. – К., 1982. – P. 3-4; Situaţii de problemă la lecţii: istorie şi şt. sociale // Pedagogul Sovietic. – 1983. – Nr 3. – P. 29-31; Acest sentiment de familie unită: educaţia patri-otică a oamenilor muncii // Viaţa satului. – 1987. – 9 apr.; Душа обязана трудиться : О кн. Л. Бусуйок выдвинутой на соиск. Гос. Премии МССР // Сов. Молдавия. – 1988. – 14 сент.; Aportul veteranilor: educaţia militar-patriotică // Viaţa satului. – 1988. – 10 mart.; Глубоко мзучать программные документы партии // Вопр. истории КПСС. – 1989. - №7. – P. 127-129; «Глубокое изучение партийных документов-эффективный путь к формированию исторического сознания студентов // Проблемы формирования исторического сознания студентов педагогических вузов и учащихся школ. – М., 1990. – P. 68-70; Прокрустово ложе программы: курс полит. истории в вузах // Вестн. высш. шк. – 1990. - №10. – P. 94-95; Mişcarea de eliberare naţională din Basarabia de la 1917-1918 // Noi. – 1993. – Nr 6. – P. 12; Modalităţi de formare a unor reprezentări şi noţiuni istorice la elevii din clasele primare // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 65-66; Diaspora poloneză din Moldova: revenire la valorile culturale şi spirituale // Jutrzenka. – 2005. – Nr 7. – P. 8-9, Nr 8. – P. 8-9.

Sabbaticals: problems of teaching history of the communist party (Kiev, 1972, Moscow 1980), patriotic education of students (Moscow 1985)

Participation in Scientific Conferences: Union Conference “Problems of Raising Sudents Historical Awareness at Various Institutions of Education” (Moscow 1990); Conference “Scientific Achievements and Perspectives” (Bălţi 1995);

Foreign Languages: Russian (advanced), French (elementary).

Născută la 13 decembrie 1962 în s. Bezeni, Floreşti, Republica Moldova. Studii: Facultatea Filologie (IPSB, 1980-1985); doctorantura(USB, 1993-1997).

60

Page 40: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 40

Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Limba şi Literatura Moldovenească, 1985-1990); lector (catedra Limba şi Literatura Română, 1990-1995); lector (catedra Limba Română, 1995-2004); lector superior (catedra Limba Română , 2004-pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în filologie. Domenii de cercetare ştiinţifică: categoria diatezei, relaţii gramaticale şi semantice în cadrul

opoziţiei pronominal/nonpronominal, modalităţi de redare a superlativului. Lucrări publicate: Opoziţia SE-pronume / SE-morfem în limba română // An. şt. / Univ. ”A.

Russo”. – 1995. – T.18, fasc.b. Filologie. – P. 19-22; Baza lexicală a derivării netradiţionale a verbelor // Актуальные проблемы современной филологии. – Бэлць, 2001. – P. 29-32; Verbele pronominale şi categoria tranzitivităţii / An. şt. / Univ. “A. Russo”. – 2001. – T.19, fasc.b. Filologie. Limbi şi Literaturi Străine. – P. 77-81; Gramaticalizarea verbelor pronominale // Conexiuni şi perspective în filologia contemporană. – Ch., 2002. – P. 53; Elemente derivative în structura verbelor pronominale // Un lingvist pentru secolul XXI. – Ch., 2002. – P. 162-165;Verbele pronominale şi “diateza reflexivă” // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi; Ch., 2002. – P. 109-120;Verbele pronominale formate prin sufixare // Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Ch., 2003. – P. 143-145.

Coordonator ştiinţific: 14 teze de licenţă. Stagii ştiinţifice: Limba latină (Iaşi, 1990); Morfologia limbii române (Suceava, 1995); Sintaxa

limbii române (Galaţi, 2000). Participări la foruri ştiinţifice: Colocviul internaţional de Ştiinţe ale Limbajului (Suceava, 2001);

Colocviul internaţional “Probleme de lingvistică generală şi romanică” (Chişinău, 2002); Conferinţa internaţională “Conexiuni şi perspective în filologia contemporană (Chişinău, 2002); Conferinţa internaţională “Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară” (Bălţi, 2004); Conferinţa naţională “Probleme actuale de lingvistică” în Honorem acad. Nicolae Corlăteanu (Chişinău, 2005).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză, italiană (elementar).

Senior Lecturer, PhD Adela NOVAC

Born on December 13, 1962 in Bezeni, Floreşti, Republic of Moldova Education: Faculty of Philology (Bălţi Teacher Training Institute, 1980-1985); Doctorate studies

(BSU, 1993-1997). Professional Experience: Lecturer (Chair of Moldavian Language and Literature, 1985-1990);

lecturer (Chair of Romanian Language and Literature, 1990-1995); Lecturer (Chair of Romanian Language, 1995-2004); Senior lecturer (Chair of Romanian Language, 2004 - to present).

Degree Programs: PhD in Philology. Research Interests: the Category of Voice, Grammatical and Semantic Relations within the

Opposition Pronominal / Nonpronominal, Ways of Expressing the Superlative. Publications: Opoziţia SE-pronume / SE-morfem în limba română // An. şt. / Univ.”A. Russo”. –

1995. – T.18, fasc.b. Filologie. – P. 19-22; Baza lexicală a derivării netradiţionale a verbelor // Актуаль-ные проблемы современной филологии. – Бэлць, 2001. – P. 29-32; Verbele pronominale şi categoria trazitivităţii / An. şt. / Univ. “A. Russo”. – 2001. – T. 19, fasc.b. Filologie. Limbi şi Literaturi Străine. – P. 77-81; Gramaticalizarea verbelor pronominale // Conexiuni şi perspective în filologia contemporană. – Ch., 2002. – P. 53; Elemente derivative în structura verbelor pronominale // Un lingvist pentru secolul XXI. – Ch., 2002. – P. 162-165;Verbele pronominale şi “diateza reflexivă” // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi; Ch., 2002. – P. 109-120;Verbele pronominale formate prin sufixare // Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Ch., 2003. – P. 143-145.

Scientific Advisor: 14 Licentiate Papers. Sabbaticals: Latin (Iaşi, 1990), Romanian morphology (Suceava, 1995), Romanian syntax

(Galaţi, 2000). Participation in Scientific Conferences: International Conference of the Sciences of Language

(Suceava, 2001);International Conference “Problems of General and Romance Linguistics” (Chişinău, 2002); International Conference “Connections and Perspectives in Contemporary Philology” (Chişinău, 2002); International Conference “Modern strategies in Linguistics, Methodology and Literary Studies” (Balti, 2004); National Conference “Current Problems in Linguistics” in honour ofacademician N.Corlăteanu (Chişinău, 2005).

Foreign Languages: Russian (advanced), French, Italian (elementary).

60 60

Page 41: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 41

Conferenţiar univ., dr. Ala SAINENCO

Născută la 25 octombrie 1970 în s. Gura-Camencii, Floreşti Studii: Facultatea Filologie (USB, 1988-1993); doctorantura (USB, 1993-1995; 1999-2000) Posturi didactice: asistent (catedra Limba Română,1993-2002); lector superior (catedra Limba

Română, 2002-2005); conferenţiar (catedra Limba Română, 2005). Grade ştiinţifice: doctor în filologie (2002). Domenii de cercetare: derivatologia, morfologia limbii române, lingvistica textului, teoria limbii. Lucrări publicate: Despre conceptul de delocutiv // Realizări şi deschideri ştiinţifice. - Bălţi, 1995,

p. 30-31; Observaţii pe marginea delocutivelor interjecţionale // An.şt. / Univ. “A. Russo”. – 1996. - Vol. XVIII, fasc.b. Filologie. - P. 14-16; Delocutivarea: privire de ansamblu// An. şt. / Univ.“A. Russo” .- 1998. – T. XIX, fasc.b. Filologie. - P. 74-80; Locuţiunile – etapă şi bază formativă în nominare // An. şt. / Univ. de Stat din Moldova. – 2000. - Şt.filologice”. - P. 342-344; Observaţii privind raportul locuţiune / formaţie postlocuţională în aspectul economiei lingvale // An. şt. / Univ “A. Russo”. – 2000. - Vol. XX, fasc.b. Filo-logie. - P. 74-77; Consideraţii privind raportul locuţiune / cuvînt compus // An.şt. / Univ. “A. Russo”. – 2000. - Vol. XX, fasc.b. Filologie. - P. 70-73; Observaţii privind caracterul motivat / arbitrar al semnelor lingvale // Актуальные проблемы современной филологии. – Бэлць, 2001. - P. 47-49; „Sintaxa ele-mentară” // Semn. - 2001. – Nr 3-4. – P. 33; Observaţii privind cauzele schimbărilor lingvale (cu referire la univerbarea locuţiunilor) // Conexiuni şi perspective în filologia contemporană . – Ch., 2002, P.152; Uni-verbarea şi unele fenomene ce o condiţionează // Un lingvist pentru secolul XXI. – Ch., 2002, P. 139-141; Particularităţi ale derivării postlocuţionale // An. şt. / Univ. de Stat din Moldova. – 2002. - Vol. II, Şt. Filolo-gice. - P. 70-71; Implicaţiile în diacronie ale neutralizării opoziţiilor categoriale // Probleme de lingvisitcă generală. – Ch., 2003. – Vol. II. - P. 156-158; Afinităţile lexicale (în baza limbilor română şi ucraineană) // Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului. - Cernăuţi, 2003. - P. 147-153; Aspecte ale raportului cunoaştere / nominare // An. şt. / Univ. „Al. I. Cuza”. – T. XLIX. - Secţiunea III. Lingvistică. - P. 501-505; Gîlceava înţeleptului cu lumea sau Responsabilitatea civică a savantului Silviu Berejan // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi;Chişinău, 2002. - P. 125-134; Perspectiva temporală a textului // Strategii actuale in lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară. - Bălţi, 2004. – Vol. II. - P. 69-72 etc.

Coordonator ştiinţific: 20 teze de licenţă , 5 teze de master. Stagii ştiinţifice: morfologia limbii române (Universitata „Al. I. Cuza” din Iaşi, 1995); cursurile

pentru profesorii universitari organizate de Centrul Educaţional Pro Didactica în cadrul proiectului Lectură şi Scriere pentru Dezvoltarea Gîndiri Critice în Învăţămîntul Superior (Chişinău, 2003).

Participare la foruriştiinţifice: Conferinţa tinerilor savanţi (Chişinău, 2000);Conferinţa internaţională „Probleme actuale de filologie modernă” (Bălţi, 2001);Conferinţa internaţională „De la frază la text: Probleme actuale de lingvistică şi literatură” (Chişinău, 2001); Colocviul Internaţional „Filologia secolului XXI” (Bălţi, 2001); Colocviul Internaţional „Probleme de lingvistică generală şi romanică” (Chişinău, 2002); Conferinţa naţională „Academicianul S. Berejan” (Bălţi, 2002); Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului (Cernăuţi, 2003); Conferinţa organizată cu prilejul a 70 de ani din ziua naşterii prof. Vl. Zagaevschi (Chişinău, 2003); Colocviul Internaţional „Filologia secolului XXI” (ediţia II) (Bălţi, 2004); Conferinţa Internaţională „Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară(Bălţi, 2004);Conferinţa Naţională „Probleme actuale de lingvistică. In honorem acad. N. Corlăteanu” (Chişinău, 2005);Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Strategii discursive” - Chişinău – Suceava – Cernăuţi (Chişinău, 2005).

Limbi străine: rusa, franceza, spaniola (elementar).

Senior Lecturer, Phd Ala SAINENCO

Born on 25 October, 1970 in Gura Camencii, Floreşti, Republic of Moldova. Education: Faculty of Philology (Bălţi State University, 1988-1993); Doctorate studies (Bălţi State

University, 1993-1995, 1999-2000).

60

Page 42: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 42

Professional Experience: University Assistant (Chair of Romanian Language, 1993-2002); Senior Lecturer (Chair of Romanian Language, 2002-2005); Associate Professor (Chair of Romanian Language, 2005).

Scientific Degree: PhD in Philology Research Interests: the science of derivation, the morfology of the Romanian language, text

linguistics, the theory of language. Publications: Despre conceptul de delocutiv // Realizări şi deschideri ştiinţifice. - Bălţi, 1995, p.

30-31; Observaţii pe marginea delocutivelor interjecţionale // An. şt. / Univ. “A. Russo”. – 1996. - Vol. XVIII, fasc.b. Filologie. - P. 14-16; Delocutivarea: privire de ansamblu // An. şt. / Univ. “A. Russo”. - 1998. – T. XIX, fasc.b. Filologie. - P. 74-80; Locuţiunile – etapă şi bază formativă în nominare // An. şt. / Univ. de Stat din Moldova. – 2000. - Şt. filologice. - P. 342-344; Observaţii privind raportul locuţiune / formaţie postlocuţională în aspectul economiei lingvale // An. şt. / Univ “A. Russo”. – 2000. - Vol. XX, fasc.b. Filologie. - P. 74-77; Consideraţii privind raportul locuţiune / cuvînt compus // An. şt. / Univ. “A. Russo” . – 2000. - Vol. XX, fasc.b. Filologie. - P. 70-73; Observaţii privind caracterul motivat / arbitrar al semnelor lingvale // Актуальные проблемы современной филологии. – Бэлць, 2001. - P. 47-49; „Sintaxa elementară” // Semn. - 2001. – nr 3-4. – P. 33; Observaţii privind cauzele schimbărilor lingvale (cu referire la univerbarea locuţiunilor) // Conexiuni şi perspective în filologia contemporană . – Ch., 2002, P. 152; Univerbarea şi unele fenomene ce o condiţionează // Un lingvist pentru secolul XXI. – Ch., 2002, P. 139-141; Particularităţi ale derivării postlocuţionale // An. şt. / Univ. de Stat din Moldova. – 2002. - Vol. II, Şt. filologice. - P. 70-71; Implicaţiile în diacronie ale neutralizării opoziţiilor categoriale // Probleme de lingvisitcă generală. – Ch., 2003. – Vol. II. - P. 156-158; Afinităţile lexicale (în baza limbilor română şi ucraineană) // Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului. - Cernăuţi, 2003. - P.147-153; Aspecte ale raportului cunoaştere / nominare // An. şt. / Univ. „Al. I. Cuza”. – T. XLIX. - Secţiunea III. Lingvistică. - P. 501-505; Gîlceava înţeleptului cu lumea sau Responsabilitatea civică a savantului Silviu Berejan // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi;Chişinău, 2002. - P. 125-134; Perspectiva temporală a textului // Strategii actuale in lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară. - Bălţi, 2004. – Vol. II. - P. 69-72.

Scientific advisor: 20 licentiate papers, 5 master’s theses. Sabbaticals: the morfology of Romanian language (Iaşi, 1995); courses for University teachers

organized by Educational centre “Pro Didactica” as a part of the project “Reading Writing for Critical Thinking Development in Higher Education (Chişinău, 2003).

Participation in Scientific Conferences: Conference of young scientists (Chişinău, 2000); International Conference “Upto-date problems of philology (Bălţi, 2001); International Conference “From the phrase to the texte: problems of linguistics and literature (Chişinău, 2001); International colocvium “The Philology of the 21 st century” (Bălţi, 2001); International colocvium “Problems of general linguistics and Romanic” (Chişinău, 2002); National Conference “The Academician Siilviu Berejan” (Bălţi, 2002); International colocvium of Language Scences (Cernăuţi, 2003); Conference dedicated to the 70 th anniversary of Professor Vladimir Zagaevschi (Chişinău, 2003); International Conference “The Philology of the 21 st century” (Bălţi, 2004); International Conference “Upto-date strategies in linguistics, glotodidactics and literary science (Bălţi, 2004); National conference “Present problems in linguistics” in honor of the academician N. Corlăteanu (Chişinău, 2005); International colocvium of languages sciences “Discursive Strategies” (Chişinău, Suceava, Cernăuţi , 2005).

Foreign Languages: Russian, French, Spanish (elementary).

Născută la 23 iunie 1974 în s. Cubani, Glodeni, Republica Moldova Studii: Facultatea Filologie (USB , 1991-1996); Doctorantura (USB, 1999-2002). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ.(catedra Limba Română, 1996-pînă în prezent). Domenii de cercetare ştiinţifică: categoria persoanei în limba română. Lucrări publicate: Categoria persoanei la substantive // Omagiu academicianului Silviu Berejan.

– Bălţi; Ch., 2002. – P. 98-102; Unele aspecte ale persoanei verbale // Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Ch., 2003. – Vol. 2. – P. 137-142; Unele valenţe stilistice ale categoriei persoanei // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară. – Bălţi, 2004. – Vol. II. – P. 99-101.

Stagii ştiinţifice: Gramatica limbii române (Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi, 2002); Trainingul “Didactica limbii române pentru alolingvi” (Chişinău, 2002); Trainingul “Predarea limbii române pentru alolingvi” (Chişinău, 2003);

Asistent univ.

Liuba JUNGHINĂ

Page 43: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 43

Participări la foruri ştiinţifice: Colocviul internaţional “Filologia sec. XXI” (Bălţi, 2001, 2004); Conferinţa internaţională “Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară” (Bălţi, 2004); Colocviul internaţionalde Ştiinţe al Limabajului “Strategii discursive“ (Chişinău, 2005); Conferinţa naţională “Probleme actuale de lingvistică” în honorem acad. N. Corlăteanu (Chişinău, 2005).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar)

University assistant Liuba JUNGHINĂ

Born on June 23, 1974 in Cubani, Glodeni, Republic of Moldova. Education: Faculty of Philology (Bălţi State University, 1991-1996); Doctorate studies (BSU,

1999-2002). Professional Experience: University assistant (Chair of Romanian Language,1996-to present) Research Interests: the Category of Person in Romanian Language Publications: Categoria persoanei la substantive // Omagiu academicianului Silviu Berejan. –

Bălţi, Ch., 2002. – P. 98-102; Unele aspecte ale persoanei verbale // Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Ch., 2003. – Vol. 2. – P. 137-142; Unele valenţe stilistice ale categoriei persoanei // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară. – Bălţi, 2004. – Vol.II. – P. 99-101.

Sabbaticals: Romanian language grammar (Galaţi, 2002); training and sharing experience program “Didactics of the RomanianLanguage for Speakers of Other Languages” offered by the Educational Centre PRO DIDACTICA (Chişinău, 2002); training “Teaching Romanian to Speakers of Other Languages” (Chişinău, 2003)

Participation in Scientific Conferences: International Conference “XXIst Century Philology” (Bălţi, 2001, 2004); International Conference “Modern Strategies in Linguistics, Methodology and Literary Studies” (Balti, 2004); international conference of the Sciences of the Language “Discursive Strategies” (Chişinău-Suceava-Cernăuţi 2005); national conference “Current Problems in Linguistics” in honour of the academician N.Corlăteanu (Chişinău, 2005).

Foreign Languages: Russian (advanced) French (elementary)

Născută la 25 iunie 1972 în s. Bilicenii Vechi, Sîngerei, Republica Moldova Studii: Facultatea Filologie (USB, 1989-1994); doctorantura (USB, 1998-2002). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Limba română, 1994- pînă în prezent) Domenii de cercetare ştiinţifică: lingvistică generală,psiholingvistică, lexicologie. Lucrări publicate: Unele aprecieri asupra exprimării cantităţii aproximative prin numerale cardi-

nale // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi; Ch., 2002. – P. 59-60; Unele aspecte ale nominării aproximative // Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Ch., 2003. – Vol. 2. – P. 72-75; Conside-raţii asupra unor fenomene lexico-semantice ale limbii române vorbite // Strategii actuale de lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară. – Bălţi, 2004. – Vol. I. -P.143-148.

Stagii ştiinţifice: Participare la programul de training şi schimb de experienţă “Didactica limbii române pentru alolingvi” oferit de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA (Chişinău, 2002).

Participări la foruri ştiinţifice: Colocviul internaţional “Filologia sec. XXI” (Bălţi, 2001); Conferinţa naţională “75 ani din ziua naşterii academicianului Silviu Berejan” (Bălţi, 2002); Colocviul internaţional “Probleme de lingvistică generală şi romanică” (Chişinău, 2002); Colocviul internaţional “Filologia sec. XXI”, ed. II (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională “Strategii actuale de lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară” (Bălţi, 2004).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză, italiană (elementar).

60

Asistent univ.

Aurelia CODREANU

Page 44: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 44

University assistant Aurelia CODREANU

Born on June 25, 1972 in Bilicenii-Vechi, Sîngerei, Republic of Moldova. Education: Faculty of Philology (Bălţi State Univerasity, 1989-1994); Doctorate studies (BSU,

1998-2002). Professional Experience: University assistant (Chair of Romanian Language, 1994-to present) Research Interests: General Linguistics, Psycholinguistics, Lexicology Publications: Unele aprecieri asupra exprimării cantităţii aproximative prin numerale cardinale //

Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi; Ch., 2002. – P. 59-60; Unele aspecte ale nominării apro-ximative // Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Ch., 2003. – Vol. 2. – P. 72-75; Consideraţii asupra unor fenomene lexico-semantice ale limbii române vorbite // Strategii actuale de lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară. – Bălţi, 2004. – Vol.I. - P. 143-148.

Sabbaticals: training and sharing experience program “Didactics of the Romanian Language for Speakers of Other Languages” offered by the Educational Centre PRO DIDACTICA (Chişinău, 2002);

Participation in Scientific Conferences: international conference “XXIst Century Philology” (Bălţi, 2001); national conference “Academician S.Berejan” (Bălţi, 2002; international conference “Problems of General and Romance Linguistics” Chişinău, 2002); conference “XXIst Century Philology” IInd edition, (Bălţi, 2004); international conference “Modern strategies in Linguistics, Methodology and Literary Studies” (Balti, 2004);

Foreign Languages: Russian (advanced) French, Italian (elementary)

Născută la 5 decembrie 1972, s. Bilicenii Vechi, Sîngerei, Republica Moldova. Posturi ştiinţifico-didactice: aistent univ. (catedra Limba Română, 1996-pînă în prezent). Domenii de cercetare ştiinţifică: fonetică, lexicologie, morfologie. Lucrări publicate: Observaţii privind adaptarea morfologică a împrimuturilor substantivale

englezeşti // An. şt. / Univ. de Stat “A. Russo”. – 2001. – T. 19, fasc. Filologie. Limbi şi Literaturi Străine, P. 87-89; Cu privire la raportul dintre neologism şi împrumut // Актуальные проблемы современной филологии. – Бэлць, 2001. – P. 32-35; Unele aspecte ale sinonimiei neologice // Omagiu academici-anului Sulviu Berejan. – Bălţi; Chişinău. – 2002. – P. 153-158; Interpretarea neologizării prin prisma con-ceptului coşerian de inovaţie // Un lingvist pentru secolul XXI. – Ch., 2002. – P. 50-52; Unele consideraţii privind adaptarea anglicismelor în limba română // Conexiuni şi perspective în filologia contemporană. - Ch., 2002. – P. 153; Considerente privind raportul dintre neologism şi cuvîntul internaţional // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară. – Bălţi, 2004. – P. 88-92.

Stagii ştiinţifice: Lexicologia limbii române (Galaţi, 2002). Participări la foruri ştiinţifice: Colocviul internaţional “Filologia sec. XXI” (Bălţi, 2001);

Conferinţa naţională “75 de ani din ziua naşterii academicianului Silviu Berejan” (Bălţi, 2002); Conferinţa internaţională “Conexiuni şi perspective în filologia contemporană (Chişinău, 2002);Conferinţa internaţională “Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară (Bălţi, 2004); Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului “Strategii discursive” (Chişinău, 2005); Conferinţa naţională “Probleme actuale de lingvistică” în honorem acad. N. Corlăteanu (Chişinău, 2002).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat); franceză (elementar).

University assistant Svetlana STANŢIERU

Born on December 5, 1972 in Bilicenii-Vechi, Sîngerei, Republic of Moldova

60

Asistent univ.

Svetlana STANŢIERU

60

Page 45: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 45

Education: Faculty of Philology (Bălţi State Univerasity, 1989-1994);Doctorate studies (BSU, 1998-2002).

Professional Experience: University assistant (Chair of Romanian Language, 1996-to present) Research Interests: Phonetics, Lexicology, Morphology Publications: Observaţii privind adaptarea morfologică a împrimuturilor substantivale englezeşti

// An. şt. / Univ. de Stat “A. Russo”. – 2001. – T. 19, fasc. Filologie. Limbi şi Literaturi Străine. - P. 87-89; Cu privire la raportul dintre neologism şi împrumut // Актуальные проблемы современной филологии. – Бэлць, 2001. – P. 32-35; Unele aspecte ale sinonimiei neologice // Omagiu academicianului Sulviu Berejan. – Bălţi;Chişinău. – 2002. – P. 153-158; Interpretarea neologizării prin prisma conceptului coşerian de inovaţie // Un lingvist pentru secolul XXI. – Ch., 2002. – P. 50-52; Unele consideraţii privind adaptarea anglicismelor în limba română // Conexiuni şi perspective în filologia contemporană. - Ch., 2002. – P. 153; Considerente privind raportul dintre neologism şi cuvîntul internaţional // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară. – Bălţi, 2004. – P. 88-92.

Sabbaticals: Romanian lexicology (Galaţi, 2002); Participation in Scientific Conferences: international conference “A Linguist for the XXIst

Century” (Bălţi 2001); international conference “XXIst Century Philology” (Bălţi, 2001); international conference “Connections and Perspectives in Contemporary Philology” (Chişinău, 2002); international conference “Modern strategies in Linguistics, Methodology and Literary Studies” (Balti, 2004); interna-tional conference of the Sciences of the Language “Discursive Strategies” (Chişinău-Suceava-Cernăuţi 2005).

Foreign Languages: Russian (advanced) French (elementary)

Născută la 7 august 1974 în or. Bălţi, Republica Moldova Studii: Facultatea Filologie USB, 1991-1995); masterat (USB, 1999-2000); doctorantura, (USB,

2000-2003) Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Limba Română, 1996-2005); Lector superior (catedra Limbă Română, 2005). Domenii de cercetare ştiinţifică: frazeologie, lexicologie. Lucrări publicate: Sensuri arhaice de metrologie românească în componenţa frazeologismelor

româneşti // Актуальные проблемы современной филологии. – Bălţi, 2001. – P. 50-51; Arhaisme substantivale gramaticale în structura frazeologismelor româneşti // Conexiuni şi perspective în filologia contemporană. – Ch., 2002. – P. 95; Arhaisme de origine germană în structura frazeologismelor româneşti // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi; Ch., 2002. – P. 170-173; Arhaisme de origine turcă în structura frazeologismelor româneşti // Un lingvist pentru secolul XXI. – Ch., 2002. – P. 146-148; Etimologia populară – mijloc de motivare a arhaismelor din structura unor frazeologisme // Lb. Română. – 2002. – Nr 1. – P. 98-105; Arhaisme morfologice substantivale în structura frazeologismelor // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2003. – Nr 5-6. – P. 90-99; Arhaisme fonetice în structura frazeologismelor româneşti // Omagiu profesorului şi omului de ştiinţă Vladimir Zagaevschi. – Ch., 2003. – P. 144-151; Sta-bilitatea şi varietatea frazeologismelor arhaice // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa lite-rară. – Bălţi, 2004. – Vol. 1. – P. 84-88; Frazeologisme arhaice // Rev. de lingvistică şi şt. lit., 2004. – Nr 1-3. – P. 83-88.

Stagii ştiinţifice: Lexicologie (Galaţi, 2002); Metodica predării limbii române pentru alolingvi (Chişinău, 2003)

Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională „Probleme actuale de filologie modernă” (Bălţi, 2001); Conferinţa internaţională „De la frază la text: Probleme actuale de lingvistică şi literatură” (Chişinău, 2001); Colocviul internaţional „Filologia secolului XXI”(Bălţi, 2001); Colocviul internaţional „Probleme de lingvistică generală şi romanică” (Chişinău, 2002);Conferinţa naţională „Academicianul S. Berejan”( Bălţi, 2002); Conferinţaorganizată cu prilejul a 70 de ani din ziua naşterii prof. Vl. Zagaevschi( Chişinău, 2003); Conferinţa internaţională „Probleme de Limbă Română, Lingvistică Generală şi Romanică” (Chişinău, 2004); Colocviul internaţional „Filologia secolului XXI” ( Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională „Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară (Bălţi, 2004); Conferinţanaţională „Probleme actuale de lingvistică”In honorem acad. N. Corlăteanu (Chişinău, 2005);

Lector superior

Lilia TRINCA

Page 46: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 46

Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Strategii discursive”( Chişinău – Suceava – Cernăuţi2005).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar)

University assistant

Lilia TRINCA

Born on August 7, 1974 in Bălţi, Republic of Moldova Education: Faculty of Philology (Bălţi State Univerasity, 1991-1995); master’s degree (BSU,

1999-2000); Doctorate studies (BSU, 2000-2003). Professional Experience: University assistant (Chair of Romanian Language, 1996-2005);

Senior lecturer(Chair of Romanian Language, 2005) Research Interests: Phraseology, Lexicology Publications: Sensuri arhaice de metrologie românească în componenţa frazeologismelor

româneşti // Актуальные проблемы современной филологии. – Bălţi, 2001. – P. 50-51; Arhaisme sub-stantivale gramaticale în structura frazeologismelor româneşti // Conexiuni şi perspective în filologia contemporană. – Ch., 2002. – P. 95; Arhaisme de origine germană în structura frazeologismelor româneşti // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi; Ch., 2002. – P. 170-173; Arhaisme de origine turcă în structura frazeologismelor româneşti // Un lingvist pentru secolul XXI. – Ch., 2002. – P. 146-148; Etimologia populară – mijloc de motivare a arhaismelor din structura unor frazeologisme // Lb. Română. – 2002. – Nr.1. – P. 98-105; Arhaisme morfologice substantivale în structura frazeologismelor // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2003. – Nr 5-6. – P. 90-99; Arhaisme fonetice în structura frazeologismelor româneşti // Omagiu profesorului şi omului de ştiinţă Vladimir Zagaevschi. – Ch., 2003. – P. 144-151; Stabilitatea şi varietatea frazeologismelor argaice // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară. – Bălţi, 2004. – Vol. 1. – P. 84-88; Frazeologisme arhaice // Rev. de lingvistică şi şt. lit., 2004. – Nr 1-3. – P. 83-88.

Sabbaticals: lexicology (Galaţi, 2002); methods of teaching Romanian to speakers of other languages (Chişinău, 2003)

Participation in Scientific Conferences: scientific conference “Current Problems of Contem-porary Philology” (Bălţi, 2001); international conference “From Sentence to Text: Modern Problems in Linguistics and Literature” (Chişinău 2001); international conference “XXIst Century Philology” (Bălţi, 2001); international conference “Problems of General and Romance Linguistics” Chişinău, 2002); national conference “Academician S.Berejan” (Bălţi, 2002; scientific conference “Homage to Professor and Scientist Vladimir Zagaevschi at his 70th anniversary” (Chişinău, 2003); international conference “Problems of RomanianLanguage, General and Romance Linguistics” Chişinău, 2004); international conference “XXIst Century Philology” (Bălţi, 2004); international conference “Modern strategies in Linguistics, Methodology and Literary Studies” (Balti, 2004); national conference “Current Problems in Linguistics” in honour of the academician N.Corlăteanu (Chişinău, 2005); international conference of the Sciences of the Language “Discursive Strategies” (Chişinău-Suceava-Cernăuţi 2005).

Foreign Languages: Russian (advanced) French (elementary).

Catedra Literatura Română şi Universală

Născut la 20 iulie 1963 în satul Bădicu Moldovenesc, Cahul, Republica Moldova.

Conferenţiar univ., dr. Nicolae LEAHU, şef de catedră

60

Page 47: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 47

Studii: Facultatea Filologie, IPSB (1981-1985); doctorantura (Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, 1993-1997).

Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Limba şi Literatura Moldovenească, 1985-1986); lector prin cumul (catedra Limba şi Literatura Română, 1988-1993); lector superior (catedra Literatura Română şi Universală, 1994-2003); conferenţiar univ. (catedra Literatura Română şi Universală, 2003-pînă în prezent).

Funcţii administrative: şef interimar de catedră (Literatura română şi Universală, 2000); şef de catedră (Literatura Românăşi Universală, 2001-pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în filologie Domenii de cercetare ştiinţifică: poezia generaţiei‘ 80, poezia românească din Basarabia,

poetica postmodernistă, istoria literaturii române contemporane Lucrări publicate: 2 monografii, 34 articole: Provincie şi provincialism // Semn. – 1995. – Nr 2. –

P.1; Feţele şi măştile optzecismului // Semn. – 1995. – 1 mart.; Fantezismul eclectic şi ezoteric // Basarabia. – 1996. – Nr 1-2. – P. 73-79; În căutarea identităţii pierdute // Sud Est. –1998. – Nr 4. – P. 14-16; Metafizică şi parabolă // Sud Est. – 1999. – Nr 3-4. – P.61-71;Eviscerarea lucidităţii // Basarabia. – 1999. – Nr 7-12. – P. 171-176; Tragicomedia retoricii // Basarabia. – 2000. – Nr 1-3. – P. 5-10; Poezia generaţiei “80” . – Ch.: Cartier, 2000. – 315 p.; O poezie a condiţiei feminine // Basarabia. – 2001. – Nr 1-4. – P. 88-95; Eugen Coşeriu, prozatorul // Semn. – 2002. – Nr 3-4. – P. 58-59; Reflecţie şi iconoclastic în poezia lui E. Cioclea // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi; Ch., 2002. – P. 218-220; Lirica Irinei Nechit // Semn. – 2003. – Nr 3-4. – P. 19-24; Ierbar, Eseu despre virtuţile comparaţiei // Lecturi literare: Antologie. – Ch., 2003. – P. 162-163; Sensibilitatea din coconul de azur // Sud Est. – 2003. – Nr 3. – P. 55-58; Raport asupra stării de spirit a poeziei române din Basarabia / Steaua. – 2004. – Nr 1-2. – P. 15-22; Ierarhologul sau portret literar cu Saskia în gînd şi violoncelul pe braţe // Semn. – 2004. – Nr 3-4. – P. 17-19; O istorie critică a literaturii din Basarabia în secolul al XX-lea. – Ch. : Ştiinţa; Arc, 2004. – 267 p.

Coordonator ştiinţific: Peste 30 de teze de licenţă. Stagii ştiinţifice: Literatura română (Iaşi, 1997). Participări la foruri ştiinţifice: Festivalul Naţional de Poezie “G.Bacovia” (Bacău, 1993); Festivalul

Internaţional de Poezie Tînără (Chişinău, 1995); Colocviul Internaţional “Cota de identitate în societăţile posttotalitare” (Chişinău, 1998); Zilele revistei “Convorbiri literare” (Iaşi, 2000, 2001, 2002, 2004); Colocviul Internaţional “Filologia secolului XXI” (Bălţi, 2001); Colocviul Internaţional “Culturile naţionale şi globalistica” (Chişinău, 2003); Colocviul Internaţional “Filologia secolului XXI”(II) (Bălţi, 2004).

Activitate publică: Redactor şef al revistei “Semn”. Distincţii: Membru al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova (1990); Membru al Uniunii Scriitorilor din

Moldova (1994); Membru al Uniunii Scriitorilor din România (2003); Membru al PEN Clubului Internaţional (2004).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar). Varia: Mişcarea browniană: Versuri. – Ch.: Hyperion, 1993. – 102 p.; Personajul din poezie. – Ch.:

Cartier, 1997. – 64 p.; Cvartet pentru o voce şi toate cuvintele: eseu dramatic. – Ch. : Arc, 2001. – 39 p. Personalia: Cimpoi, M. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. – Ch., 1997. – P. 251-

252; Moraru, A. Cine sînt eu la capăt de mileniu // Curierul de Nord. - Diaconu, M. Poeţi din Basarabia // Convorbiri lit. – 1997. – Nr 9. – P. 15; Diordiev V. Personajul din poezie: N. Leahu // Curierul de Nord. – 1997. – 22 febr.; Galaicu-Păun, Em. Poezia “între cum aşi vrea să eşti şi…” // Poezia de după poezie. – Ch., 1999. – P. 145-148; Ţurcanu, L. Nicolae Leahu: emoţie plus scriitură // Sud-Est. – 1999. – Nr 1-2. – P. 7-17; Ciocan, Iu. O Babilonie ordonată // Incursiuni în proza basarabeană. – Ch., 2000. – P. 85-88; Lungul, E. Postmodernismul la prezent plural // Raftul cu himere. – Ch., 2000. – P. 170-180; Nechit I. Cvartet penru o voce şi toate cuvintele // Luceafărul, 2000, 3 mart., P. 10; Ţurcanu, Lucia. Cronica restantă // Basarabia. – 2001. – Nr 8-12. – P. 103-106; Ciubotaru, A. Erotocritica sau demonul învins al literaturii // Contrafort. – 2002. – Nr 4-5. – P. 10; Crăciun, C. Poezia generaţiei ’ 80 // Observatorul cultural.- 2002. – 5-11 febr. - P.12; Crudu, D. Nicolae Leahu – primul deconstructivist din RM sau un prozator posmodern // Contrafort. – 2002. – Nr 4-5. – P. 10; Sagaidac R. Nicolae Leahu, poezia generaţiei ‘80 // Viaţa Basarabiei, 2002, Nr 3, P. 225-227; Ştefănescu, Al. Poezia basarabeană emoţionează, deci există // Convorbiri lit. – 2004. – Nr 3. – P. 21; Harta literară a scriitorilor-profesori bălţeni. – Bălţi, 2004.

Associate Professor, PhD Nicolae LEAHU, Head of the Chair

Born on July 20, 1963 in Badicu Moldovenesc, Cahul, Republic of Moldova. Education: Faculty of Philology (Balti Teacher Training Institute, 1981-1985), Doctorate Studies

(“A. I. Cuza” University from Iashi, 1993-1997).

60

Page 48: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 48

Professional Experience: Lecturer (Chair of Moldovan Language and Literature, 1985-1986); Lecturer (Chair of Rumanian Language and Literature, 1988-1993); Senior Lecturer (Chair of Rumanian Literature, 1994-2003); Associate Professor (Chair of Rumanian Literature, 2003-to present).

Administrative Experience: Ad-interim head (Romanian and Universal Literature Chair, 2000); Head of chair (Romanian and Universal Literature, 2001-to present).

Degree Program: PhD in Philology Research Interests: Poetry of the 80s, Romanian poetry of Basarabia, Postmodernist poetry,

History of contemporary Romanian literature. Publications: 2 monographs, 34 articles: Provincie şi provincialism // Semn. – 1995. – Nr 2. – P.

1; Feţele şi măştile optzecismului // Semn. – 1995. – 1 mart.; Fantezismul eclectic şi izoteric // Basarabia. – 1996. – Nr.1-2. – P. 73-79; În căutarea identităţii pierdute // Sud Est. –1998. – Nr 4. – P. 14-16; Metafi-zică şi parabolă // Sud Est. – 1999. – Nr 3-4. – P. 61-71; Eviscerarea lucidităţii // Basarabia. – 1999. – Nr 7-12. – P. 171-176; Tragicomedia retoricii // Basarabia. – 2000. – Nr 1-3. – P. 5-10; Poezia generaţiei “80”. – Ch. : Cartier, 2000. – 315 p.; O poezie a condiţiei feminine // Basarabia. – 2001. – Nr 1-4. – P. 88-95; Eugen Coşeriu, prozatorul // Semn. – 2002. – Nr 3-4. – P. 58-59; Reflecţie şi iconoclastic în poezia lui E.Cioclea // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi; Ch., 2002. – P. 218-220; Lirica Irinei Nechit // Semn. – 2003. – Nr 3-4. – P. 19-24; Eseu despre virtuţile comparaţiei // Lecturi literare: Antologie. – Ch., 2003. – P. 162-163; Sensibilitatea din coconul de azur // Sud Est. – 2003. – Nr 3. – P. 55-58; Raport asupra stării de spirit a poeziei române din Basarabia / Steaua. – 2004. – Nr 1-2. – P. 15-22; Ierarhologul sau portret literar cu Saskia în gînd şi violoncelul pe braţe // Semn. – 2004. – Nr 3-4. – P.17-19; O istorie critică a literaturii din Basarabia în secolul al XX-lea. – Ch.: Ştiinţa; Arc, 2004. – 267 p.

Sabbaticals: Romanian literature (Iashi, 1997). Participation in Scientific Conferences: national festival of poetry “G. Bacovia” (Bacău, 1993);

international festival of Young Poetry (Chishinau, 1995); international conference “IdentityQuota in Posttotalitarian Societies” (Chishinau, 1998); celebrations of the magazine “Convorbiri Literare” (Iasi, 2000, 2001, 2002, 2004); international conference “XXIst Century Philology” (Balti, 2001); international conference “National Cultures and Globalistics” (Chishinau, 2003); international conference “XXIst Century Philology” (Balti, 2004).

Public Activity: Editor in chief of the magazine “Semn”. Honours: Member of the Union of Journalists of Moldova (1990); Member of the Union of Writers

of Moldova (1994); Member of the Union of Writers of Romania (2004). Foreign Languages: Russian (advanced), French (elementary). Varia: “Brownian Move”: verses. – Ch.: Hyperion, 1993.-102 p.; The Personage from the Poem.-

Ch.: Cartier, 1997.-64 p.; Cvartet pentru o voce şi toate cuvintele: eseu dramatic. – Ch.: Arc. – 39 p. Personalia: Moraru, A. Cine sînt eu la capăt de mileniu // Curierul de Nord. - Diaconu, M. Poeţi

din Basarabia // Convorbiri lit. – 1997. – Nr 9. – P. 15; Diordiev V. Personajul din poezie: N. Leahu // Curierul de Nord. – 1997. – 22 febr.; Ţurcanu, L. Nicolae Leahu: emoşie plus scriitură // Sud-Est. – 1999. – Nr.1-2. – P. 7-17; Ciubotaru, A. Erotocritica sau demonul învins al literaturii // Contrafort. – 2002. – Nr 4-5. – P. 10; Nicolae Leahu – primul deconstructivist din RM sau un prozator posmodern // Contrafort. – 2002. – Nr 4-5. – P.10; Ştefănescu, Al. Poezia basarabeană emoţionează, deci există // Convorbiri lit. – 2004. – Nr 3. – P. 21; Harta literară a scriitorilor-profesori bălţeni. – Bălţi, 2004.

Născută la 16 iunie 1958 în s. Mărăşeşti, Floreşti, Republica Moldova. Studii: Facultatea Filologie (IPSB, 1974-1978); doctorantura (Institutul de Limbă şi Literatură al

AŞ a RM (1985-1987) Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ.(catedra Limba şi Literatura Moldovenească, 1981-

1987); lector (catedra Limba şi Literaltura Moldovenească, 1987-1992); lector (catedra Limba şi Literatura Română, 1992-1994); lector superior (catedra Limba şi Literatura Română, 1998-2000); lector superior (catedra Literatura Română, 2000-2004); conferenţiar univ. (catedra Literatura Română şi Universală, 2004-pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în filologie. Domenii de cercetare ştiinţifică: literatura română din Basarabia, teoria literaturii.

Conferenţiar univ., dr.

Valentina ENCIU

Page 49: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 49

Lucrări publicate: Peste 15 articole: Dramaturgia lui Ion Druţă în contextul timpului // Молодежь и современная наука. – К., 1989. – P. 45-46; Unde ne e cititorul ? // Lb. şi lit. moldovenească în şcoală. – 1989. – Nr 3. – P. 70-71; Concepţia de sacru la personajele din dramele druţiene // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 1996. – Nr 2. – P. 88-92; Religiozitatea personajelor din dramele druţiene // An. şt. / Univ. “A. Russo” . – 1995. – T.XVIII, fasc. b. Filologie. – P. 25-27; Personajul druţian: reinterpretări / Ştiinţa. – 1997. – Nr 1-2. – P. 8; Profesorul meu // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi,2002. – P. 24-26; Voinţa psihologică – modalitate de promovare a sacrului în dramaturgia druţiană // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi, 2002. – P. 213-218; Temeiurile originare ale lumii imaginare româneşti // Un lingvist pentru secolul XX. – Ch., 2002. - P. 214-216. Stagii ştiinţifice: Literatura română (Cluj-Napoca, 2001). Participări la foruri ştiinţifice: Colocviul internaţional “Un lingvist pentru secolul XXI” (Bălţi, 2002); Colocviul naţional “Silviu Berejan – 75 de ani de la naştere” (Bălţi, 2002). Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar).

Associate Professor, PhD Valentina ENCIU

Born on June 16, 1958 in Mărăşeşti, Floreşti, Republic of Moldova Education: Faculty of Philology (Bălţi Teacher Training Institute, 1974-1978), Doctorate

studies(Institute of Language and Literature of the Academy of Science, Moldova, 1985-1987). Professional Experience: Assistant (Chair of Moldovan Language and Literature, 1981-1987);

Lecturer (Chair of Moldovan Language and Literature, 1987-1992); Lecturer (Chair of Romanian Langu-age and Literature, 1992-1994); Senior lecturer (Chair of Romanian Language and Literature, 1998-2000); Senior lecturer (Chair of Romanian Literature, 2000-2004); Associate Professor (Chair of Romanian and Universal Literature, 2004-to present).

Degree Programs: PhD in Philology. Research Interests: Romanian literature in Basarabia, theory of literature. Publications: Over 15 articles:Dramaturgia lui Ion Druţă în contextul timpului // Молодежь и

современная наука. – К., 1989. – P. 45-46; Unde ne e cititorul ? // Lb. şi lit. moldovenească în şcoală. – 1989. – Nr 3. – P. 70-71; Concepţia de sacru la personajele din dramele druţiene // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 1996. – Nr 2. – P. 88-92; Religiozitatea personajelor din dramele druţiene // An. şt. / Univ. “A. Russo” . – 1995. – T.XVIII, fasc. b. Filologie. – P. 25-27; Personajul druţian: reinterpretări / Ştiinţa. – 1997. – Nr 1-2. – P. 8; Profesorul meu // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi, 2002. – P. 24-26; Voinţa psihologică – modalitate de promovare a sacrului în dramaturgia druţiană // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi, 2002. – P. 213-218; Temeiurile originare ale lumii imaginare româneşti // Un lingvist pentru secolul XX. – Ch., 2002. - P. 214-216.

Sabbaticals: Romanian literature (Cluj-Napoca, 2001). Participation in Scientific Conferences: international conference “A Linguist for the XXIst

Century” (Bălţi, 2002); national conference “Silviu Berejan on his 75th Anniversary” (Bălţi, 2002) Foreign Languages: Russian (advanced), French (elementary).

Născută la 22 septembrie 1960 în s. Hînceşti, Făleşti, Republica Moldova. Studii: Facultatea Filologie (IPSB, 1977-1981) doctorantura (Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi,

1994-2000). Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Limbă şi Literatură Română, 1990-2000); lector

superior (catedra Literatură Română şi Universală, 2000–pînă în prezent). Grade ştiinţifice: dr. în filologie. Domenii de cercetare ştiinţifică: Reflexe ale mitului orfic în poezia romănă. Lucrări publicate: 30 articole: Cronică literară: O.Hurduzeu, R.Florescu // Semn.- 1995. – 1

mart. – P. 12; Privire fatală (Semn. – 1995. – 1 mart. – P. 4; “Bolnav de viaţa următoare”) // Semn. – 1995. – Nr 2. – P. 15; Fiziologiile provincialului la 1840 // Semn. – 1995. – Nr 2. – P. 3; Euridyce sau conotaţiile unei iluzii // Basarabia. – 1997. – Nr 1/2. – P. 4-9; Vârstele orfice ale lui George Meniuc //

60

Lector superior, dr. Margareta CURTESCU (Maria ABRAMCIUC)

Page 50: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 50

Dacia literară. – 1996. – Nr 2. – P. 31; Constanta orfică a femininului // Semn. – 1997. – Nr 1. – P. 10; Reprezentări otfice: cîntecul poetic // Semn. - 2002. – Nr 3-4. – P. 47-51; Entitatea orfică a poetului // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi; Ch., 2002. – P. 185-189; Prezumtivul, timp compensativ al fiinţei orfice // Un lingvist pentru secolul XXI. – Ch., 2002. – P. 178-179; Orfismul literar // Semn. – 2003. – Nr 1-2. – P. 41-43; “Rusoaica” Irina Cantacuzino // Femeia în labirintul istoriei. – Ch., 2003. – P. 44-57;Un autoportret orfic // Semn. – 2004. – Nr 1-2. – P. 48-50.

Coordonator ştiinţific: 9 teze de licenţă, 1 teză de master. Stagii ştiinţifice: Literatura română clasică (Iaşi, 1995, 1996). Participări la foruri ştiinţifice: Colocviul naţional “Poezia tînără” (Chişinău, 1995); Colocviul

internaţional “Un lingvist pentru sec. XXI” (Bălţi, 2001); Colocviul naţional “Filologia secolului XXI” (II) (Bălţi, 2004).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar). Varia: Prins între clame : Versuri. – Ch. : Arc, 1997.- 30 p.; Simple bluesuri : Versuri. – Ch. :

Cartier, 2003. – 44 p. Personalia: Andone, Irina. «Semn» din Basarabia // Dacia literară. – 1996. – Nr 2. – P. 61-62;

Mănucă, Dan. Prima între clamele speranţei // Curierul de Nord. – 1997. – 22 noiemb.;Chiperi, Gheorghe. Peisaje, candoare, poezie // Contrafort. – 2003. – Nr 10-11. – P. 5; Galaicu-Păun, Em. Un cuvînt printre cuvinte // Basarabia. – 1997. – Nr 11-12. – P. 181; Leahu, Nicolae. Sensibilitatea din coconul de azur // Sud-Est. – 2003. – Nr 3. – P. 55-58; Şleahtiţchi, Maria. Deloc singură în carusel // Timpul. – 2003. – 11 iulie. – P. 16; Basarabeanca, Antonina. Retrovizoare în labirint // Lit. şi arta.– 14 iunie. – P. 6; Harta literară a scriitorilor-profesori bălţeni. – Bălţi, 2004.

Distincţii: Premiul Concursului Soros pentru editare a trei volume de debut (1997); Premiul Concursului de editare a trei, cele mai bune, manuscrise de beletristică (Soros, 2003); Premiul Salonului Naţional de carte, secţia Debut (1997); Premiul Fundaţiei Soros pentru teza de doctorat (1997).

Senior lecturer, PhD Margareta CURTESCU

Born on September 22, 1960 in Hînceşti, Făleşti, Republic of Moldova Education: Faculty of Philology (Balti Teacher Training Institute, 1977-1981), Doctorate Studies

“A. I. Cuza” University, Iashi, 1994-2000). Professional Experience: Lecturer (Chair of Romanian Language and Literature, 1990-2000);

Senior Lecturer(Chair of Romanian and Universal Literature, 2000-to present) Degree Programs: PhD in Philology Research Interests: Reflections of the orphic myth in Romanian poetry Publications: 30 articles: Cronică literară: O. Hurduzeu, R. Florescu // Semn.- 1995. – 1 mart. –

P. 12; Privire fatală (Semn. – 1995. – 1 mart. – P. 4; “Bolnav de viaţa următoare”) // Semn. – 1995. – Nr 2. – P. 15; Fiziologiile provincialului la 1840 // Semn. – 1995. – Nr 2. – P. 3; Euridyce sau conotaţiile unei iluzii // Basarabia. – 1997. – Nr 1/2. – P. 4-9; Vârstele orfice ale lui George Meniuc // Dacia literară. – 1996. – Nr 2. – P. 31; Constanta orfică a femininului // Semn. – 1997. – Nr. 1. – P. 10; Reprezentări otfice: cîntecul poetic // Semn. - 2002. – Nr 3-4. – P. 47-51; Entitatea orfică a poetului // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi; Ch., 2002. – P. 185-189; Prezumtivul, timp compensativ al fiinţei orfice // Un lingvist pentru secolul XXI. – Ch., 2002. – P. 178-179; Orfismul literar // Semn. – 2003. – Nr 1-2. – P. 41-43; “Rusoaica” Irina Cantacuzino // Femeia în labirintul istoriei. – Ch., 2003. – P. 44-57;Un autoportret orfic // Semn. – 2004. – Nr 1-2. – P. 48-50.

Scientific Advisor: 9 licentiate papers, 1 master’s thesis. Sabbaticals: Classical Romanian literature (Iashi, 1995, 1996). Participation in Scientific Conferences: national conference “Young Poetry” (Chishinau, 1995);

international conference “A Linguist for the XXI stCentury” (Balti, 2000); national conference “the XXIst Century Philology” (Chishinau, 2002, 2004)

Foreign Languages: Russian (advanced), French (elementary) Varia: “Caught between Paper Clips”: verses. – Ch. : ARC, 1997. - 30 p.; “Simple Blues”: verses.

- Ch. : Cartier, 2003. – 44 p. Personalia: Andone, Irina. «Semn» din Basarabia // Dacia literară. – 1996. – Nr 2. – P. 61-62;

Mănucă, Dan. Prima între clamele speranţei // Curierul de Nord. – 1997. – 22 noiemb.;Chiperi, Gheorghe. Peisaje, candoare, poezie // Contrafort. – 2003. – Nr 10-11. – P. 5; Galaicu-Păun, Em. Un cuvînt printre cuvinte // Basarabia. – 1997. – Nr 11-12. – P. 181; Leahu, Nicolae. Sensibilitatea dincoconul de azur // Sud-Est. – 2003. – Nr 3. – P. 55-58; Şleahtiţchi, Maria. Deloc singură în carusel // Timpul. – 2003. –11 iulie. – P. 16; Basarabeanca, Antonina. Retrovizoare în labirint // Lit. şi arta. – 2-3. – 14 iunie. – P. 6; Harta literară a scriitorilor-profesori bălţeni. – Bălţi, 2004.

Honours: Soros Contest Prize for editing three volumes of debut (1997); Soros Contest Prize for editing three best manuscripts of belles lettres (2003); the National Book Exhibition Prize, section Debut (1997); Soros Foundation Prize for the Doctor’s thesis (1997).

60

Page 51: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 51

Născut la 18 septembrie 1958 în s. Scumpia, Făleşti, Republica Moldova. Studii: Facultatea, Filologie (IPSB, 1980-1984); doctorantura (Institutul de Limbă şi Literatură al

AŞ a RM, 1986-1989). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent la catedra Limba şi Literatura Moldovenească (1984-

1992); lector (catedra Limba şi Literatura Română, 1992-1999); lector superior (catedra Literatură Română şi Universală, 1999-pînă în prezent).

Domenii de cercetare ştiinţifică: Istoria Literaturii Române: Literatura Română Contemporană Lucrări publicate: Peste 30 de articole: Cine sunt eu la capăt de mileniu // Curierul de nord. -

1994. – 9 apr. - P. 2; Eminescu şi permanenţa poeziei // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 1994. – Nr 3. – P.14-18; Dimensiunea subversivă a civismului // Semn.- 1995.- 1 mart.- P. 15; Lirica lui Liviu Damian şi “proza vieţii” // Semn.- 1995. – Nr 2. - P. 13; Dimensiunea aversivă a erotismului politic // Lit. şi art. - 1997. – 4 dec. - P.4; Elemente de modernitate în opera lui A. Russo // Lb. Română. – 1996. – Nr 1. –P. 141-144;Valenţele orficului în lirica lui A. Codru// Lb. română. – 1996. – Nr 5-6. - P. 112-120;Poezia ca formă de rezistenţă la teroarea istoriei // Literatura română postbelică. Integrări, valorificări, reconsiderări. Manual-studiu. Ch., 1998. – P. 96-108; Nostalgiile secunzilor // Semn.- 1998. – Nr 3-4. P. 40; Poetica “tutti-frutti”: despre poezia lui N. Esinencu // Semn. - 1998. – Nr. 2. – P. 24-25; Introducere în specialitate: proză scurtă // Basarabia. – 2000. – Nr 1/3. – P. 68-71; Denudarea refulării : despreproza lui C. Cheianu // Semn.- 2000. Nr 1-2. – P. 46-48;Un personaj născut sub umbrela modelului // Aктуальные проблемы современной филологии. – Бэлць, 2001. - P. 26;Baladă nupţială : (nuvelă) // Basarabia. – 2001. – Nr 1-4. – P. 26-35; Arhipelagul “interzis” // Semn. – 2001. - Nr 3-4. – P. 8-10; Documentar în negru-alb // Semn. - 2002. – Nr – 3-4. P. 11-13; Poetici înrudite // Omagiu academicianului Silviu Berejan: culegere. – Bălţi; Ch., 2002. – P. 235-240; Povara verbului mioritic sau balada personajului înrudit // Orientări artistice şi stilistice în literatura contemporană. – Ch., 2003. - Vol. 2. – P .53-66; Retorica aprehensiunii sau caii verzi ai unui traumaturg roşu // Semn. – 2003. - Nr 3-4. – P. 31-34; Destinul poate fi un text lizibil: despre cartea lui Gh. Crăciun “Mecanica fluidului” // Semn. – 2003. - Nr 3-4. - P. 36-37; Poetica exerciţiilor christice în “Povestea cu cocoşul roşu // Contrafort. – 2004. – Nr 3-4. – P. 11; “Povara bunătăţii noastre” deon Druţă şi “Moromeţii” de M. Preda: lecturi paralele // Opera lui Ion Druţă: univers artistic, spiritua, filozofic. – Ch., 2004. – Vol.II. – P. 25-39; Misterul unei călătorii de “inspectare” // Contrafort. – 2005. – Nr 7-8. – P. 8-9; Apologii necesare // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr1 – P. 5-7.

Coordonator ştiinţific: 18 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Literatura Română (Iaşi,1994); Literatura Română (Cluj-Napoca, 2000); Ziaristică (Budapesta, 2000); Ziaristică (Louisville, Kentucky, 2003).

Participări la foruri ştiinţifice: Colocviul revistei Basarabia “Starea prozei” (Chişinău, 1995); Colocviul naţional “Limba română azi” (Iaşi, 1998); Colocviul internaţional “Filologia secolului XXI” (Bălţi, 2001) Congresul internaţional “Identitatea culturală a tuturor românilor” (Timişoara,2001) Colocviul naţional “Silviu Berejan – 75 de ani de la naştere” (Bălţi, 2002); Colocviul internaţional “Filologia secolului XXI (Bălţi, 2004).

Varia: Noul tratat de igienă: Nuvele. – Ch.: Gunivas, 2002. – 84 p.; Balada nupţială : Povestire // Basarabia. – 2001. – Nr 1-4. – P. 26-35; A treia odisee : Nuvelă // Semn. – 2004. – Nr 34. – P; Lecţia : Fragment de roman // Contrafort. – 2004. – Nr 12. – P.17.

Publicistică: Peste 80 de articole: Fiziologia intelectualului // Accent provincial. – 2000. - 27 oct.; Moldovenismul ca diversiune // Flux. - 2000. – 8 dec. - P. 4; Optimismul ca socioterapie // Accent provincial. – 2000. – 24 noiemb.; Redimensiune în lumină sau turismul ca principiu comparatist // Flux. - 2000. - 22 dec. – P. 4; Reflecţii unioniste // Accent Provincial. - 2000. –1 dec.;Desfacerea miturilor // Accent provincial. – 2001. – 23 mart. - P.2; Iar n-am învăţat lecţia de istorie // Ţara. – 2001. – 9 oct.; Meteorologii electorale // Flux. – 2001. – 9 febr. – P. 4;Minima morală sau căderea ultimului bastion // Accent provincial. – 2001. – 18 mai. – P. 2;Mitul recunoaşterii globale // Flux. – 2001. – 19 ian. – P. 9; Pe cînd o generaţie de sacrificiu? // Accent provincial. – 2001. – 21 dec. – P. 2;Pensionarea miturilor // Flux. – 2001. – mart. – P. 4; Dedublarea ca mod de existenţă // Accent provincial. – 2002. – 12 apr.; Deschiderea ecluzelor? // Accent provincial. – 2002. – 1 mart.; În loc de Psalm // Accent provincial. – 2002. – 28 iunie; Problema identităţii: între ură şi pragmatism // Accent provincial. – 2002. – 2 aug.; Veniţi

Lector superior Anatol MORARU

Page 52: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 52

în rezervaţie să vedeţi Babilonul // Accent provincial. – 2002. – 15 mart.;Despre odihna cea de toate zilele // Accent provincial. - 2004. – 23 apr.; Trecea fanfara militară …prin bălţi // Opinia. – 2004. – 17 mart.; Cădere liberă din turnul de fildeş // Opinia. – 2004. – 6 apr.

Activitate publică: Redactor-şef la publicaţia independentă “Accent provincial” (2000-2004); Redactor asociat la revista “Semn” (1995-prezent); Redactor-şef la revista “Confluenţe bibliologice” (2005-prezent).

Distincţii: Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru debut (Nou tratat de igienă. – Chişinău, – 2002. – 84 p.);Premiul Fundaţiei Culturale Române pentru debut (2002); Premiul “Cartea de top” pentru debut a Salonului Internaţional de carte (2003). Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova (2004).

Personalia: Jitaru, Valentin. Debut cu dreptul: Despre lansarea cărţii “Nou tratat de igienă” // Plai bălţean. – 2002. – 7 iunie; Curtescu, Margareta. Nou tratat de igienă stilistică // Contrafort. – 2002. – Nr 9-10. – P.8; Chivu, Marius. Un basarabean tîrgoviştean // România lit. – 2002. – Nr 50. – P. 3; Răileanu, Vitalie. Confidenţă şi confienţă în “Nou tratat de igienă” // Lb. Română. – 2002. – Nr 11-12. – P. 154-155; Chiper, Grigore. Doamne!Ce mizerie şi ce lume nebună! // Sud-Est. – 2003. – Nr 2. – P. 50-52; Cunoaşterea limbilor străine: rusă, engleză (avansat).

Senior lecturer Anatol MORARU

Born on September 18th, 1958 in Scumpia, Faleshti, Republic of Moldova. Education: Faculty of Philology (Balti State Pedagogical Institute, 1980-1984); Doctorate Studies

(Institute of Language and Literature, the Academy of Science of Moldova, 1986-1989). Professional Experience: lecturer (Romanian Language and Literature Chair, 1984-1992),

senior lecturer (Romanian and Universal Literature Chair, 1992-to present). Reserch Interests: thepoetry and proze of the 70-80s. Publications: Over 30 articles: Cine sînt eu la capăt de mileniu // Curierul de Nord. – 1994. – 9

apr. – P. 2;Eminescu şi permanenţa poeziei // Rev. de lingvistică şi şt.lit. – 1994. – Nr 3. – P. 14-18; Dimensiunea subversivă a civismului // Semn. – 1995. – 1 mart. – P.15; Lirica lui Liviu Damian şi “proza vieţii” // Semn. – 1995. – Nr 2. – P. 13; Dimensiunea aversivă a erotismului politic // Lit. şi arta. – 1997. – 4 dec. - P. 4; Elemente de modernitate în opera lui A. Russo // Lb. Română. – 1996. – Nr 1. – P. 141-144; Valenţele orficului în lirica lui A.Codru. – Lb. română. – 1996. – Nr 5-6. – P. 112-120; Poezia ca formă de rezistenţă la teroarea istoriei // Literatura română postbelică. Integrări, valorificări; reconsiderări. – Ch., 1998. – P. 96-108; Nostalgiile secunzilor // Semn. – 1998. – Nr 3-4. – P. 40; Poetica “tutti-frutti”: despre N. Esinencu // Semn. – 1998. – Nr 2. – P. 24-25; Introducere în specialitate: proza scurtă // Basarabia.- 2000. – Nr 1/3. – P. 68-71;Un personaj născut sul umbrela modelului: O.Cărăbuş // Актуальные проблемы современной филологии. – Бэлць, 2001. – P. 26;Documentar în negru-alb // Semn. – 2002. – Nr 3-4. – P. 11-13; Povara verbului mioritic sau balada personajului înrudit // Orientări artistice şi stilistice în literatura contemporană. – Ch., 2003. – Vol. 2. – P. 53-66; Retorica aprehensiunii sau caii verzi ai unui traumaturg roşu // Semn. – 2003. – Nr 3-4. – P. 31-34; Povara verbului mioritic sau balada personajului clonat // Contrafort. – 2003. – Nr 1. – P. 8-9, 12; Poetica exerciţiilor christice în “Povestea cu cocoşul roşu” // Contrafort. – 2004. – Nr 3-4. – P. 11; Literatura română din Basarabia prin vocile actorilor săi: Dezbatere // Contrafort. – 2004. – Nr 10-11. – P. 8-21; “Povara bunătăţii noastre” de I.Druţă şi “Moromeţii” de M.Preda: lecturi paralele // Opera lui Ion Druţă: univers artistic, spiritula, filozofic. – Ch., 2004. – Vol. II. – P. 25-39; Misterul unei călătorii de “inspectare” // Contrafort. – 2005. – Nr 7-8. – P. 8-9; Apologii necesare // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 1 – P. 5-7.

Scientific Advisor: 18 licentiate papers Sabbaticals: Romanian Literature (Iasi, 1994), Romanian Literature (Cluj-Napoca, 2000),

Journalism (Budapest, 2000), Journalism (Lousville, Kentucky, 2003) Participation in Scientific Conferences: Colloquium of the magazin “Basarabia”, “Starea

Prozei” (Chisinau, 1995); National Colloquium “The Romanian Language Today” (Iasi, 1998); International Colloquium “The Philology of the 21st Century” (Balti, 2001); International Congress “Cultural Identity of all the Romanians” (Timisoara, 2001); National Colloquium “the 75th Anniversary of Silviu Berejan” (Balti, 2002); International Colloquium “The Philology of the 21st Century (II)” (Balti, 2004)

Foreign Languages: Russian, English (advanced). Public Activity: editor in chief of the independent publication “Accent Provincial”; associate

editor of the magazin “Semn”. Honours: Moldova Union of Writers’ prize for the debut (“Nou tratat de igiena”), the Prize of the

RomanianCultural Foundation for the debut (2002); the prize “Book of the top” for the debut awarded by the International Book Saloon.

Personalia: Jitaru, Valentin. Debut cu dreptul: Despre lansarea cărţii “Nou tratat de igienă” // Plai bălţean. – 2002. – 7 iunie; Curtescu, Margareta. Nou tratat de igienă stilistică // Contrafort. – 2002. – Nr 9-10. – P. 8; Chivu, Marius. Un basarabean tîrgoviştean // România lit. – 2002. – Nr 50. – P. 3; Răileanu,

60

Page 53: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 53

Vitalie. Confidenţă şi confienţă în “Nou tratat de igienă” // Lb. română. – 2002. – Nr 11-12. – P. 154-155; Chiper, Grigore. Doamne! Ce mizerie şi ce lume nebună! // Sud Est. – 2003. – Nr 2. – P. 50-52; Şleahtiţchi, Maria. Totul despre el… // Timpul. – 2004. – Nr 17. – P. 19; Ciocanu, Iulian. De la sămănătorism la postmodernism // Incursiuni în proza basarabeană. – Ch., - 2004. – P. 7-30; Harta literară a scriitorilor-profesori bălţeni. – Bălţi, 2004.

Născut la 7 februarie 1945 în s. Mihoreni, regiunea Cernăuţi, Ucraina Studii: Facultatea Filologie (IPSB, 1963-1970). Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Limbi Materne, 1977-1990); lector (catedra

Literatura Română şi Universală, 1994-pînă în prezent). Domenii de cercetare ştiinţifică: Poezia şi dramaturgia română. Lucrări publicate: Bătrînul visător din Chiflicita : Despre piesa lui A. Cibotaru „Frunza de pe

urmă” // Lit. şi arta. – 1982. – 3 iunie. – P.5; Citirea expresivă : Lecţiile de lit. mold. în cl. 7 // Învăţămîntul public. – 1983. – 16 noiemb.; Ioan Alexandru: Poemul de cinci zile ale maximelor sacre // Lit. şi arta. – 2000. – 26 oct.- P. 4; Lungu-Ploaie: Dragoste de peste o viaţă // Lit. şi arta. – 1986. – 26 noiemb. – P. 4.

Participări la foruri ştiinţifice: Colocviul internaţional „Un lingvist pentru sec. XXI” (Bălţi, 2001); Colocviul naţional „Filologia sec XXI” (Bălţi, 2001, 2004); Colocviul naţional „S.Berejan – 75 de ani de la naştere” (Bălţi, 2002).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă, franceză (elementar). Varia: Creaţii artistice: Caprele verzi etc: Piese. – Ch. : Arc, 1998. – 123 p.; Deea-Fecioara din

lacrima cerbului: Basme pentru copii. – Ch. : Arc, 1998. – 91 p.; Ultima noapte de mileniu cu un copil îmbătrînit: Piesă. – Ch. : Arc, 1998. – 46 p.; Ispita Înecului: Piese. – Ch. : Sivis, 2000. – 111p.; Poemele repaosului: Versuri. – Ch.: Sivis, 2001. – 100p.; Toamnele lui Adam. – Timişoara: Augusta, 2004. – 113 p.; Ultimul urmaş al lui Ştefan Vodă: Deramă. – Ch., 2005. – 208 p.

Publicistică: Prizonieri ai resemnării: Românii din Basarabia // Lit. şi arta. – 1994. – 8 sept. – P.7; De la Domnul ne va sosi izbăvirea: Jalea Bucovinei // Lit. şi arta. – 1999. – 10 iunie. – P. 8; „Prisosul de suflet” al Bibliotecii universitare bălţene // Lit. şi arta. – 2003. – 9 oct.- P. 6; Feciorii Bucovinei şi ai Basarabiei – acelaşi destin // Lit. şi arta. – 2004. – 22 apr. – P. 5.

Personalia: Ciobanu Mircea K. „Mai departe – e liniştea” // Sud Est. – 1998. – Nr 1-2. – P. 88-90; Proca, Pavel. Abandonaţii sfîrşitului de mileniu // Lit. şi arta. – 2000. – 12 oct.- P.6; Morăraş, M. Şansa realizării // Morăraş, M. Rădăcinile rămîn acasă: Eseuri. – Cernăuţi; Suceava, 2002. – P. 124-128; Premii pentru dramaturgie // Lit. şi arta. – 2003. – 9 ian. – P. 5; Jitaru, V. Erupţiile metaforice ale unui vulcan // Vocea Bălţului. – 2005. – 11 febr. - P. 2;Curtescu, M. Poemele unui Adam // Lit. şi arta. – 2005. – 3 febr. – P. 5; Harta literară a scriitorilor-profesori bălţeni. – Bălţi, 2004.

Lecturer Gheorghe CALAMANCIUC

Born on February 7, 1945 in Mihoreni, Cernăuţi, Ukraine. Education: Faculty of Philology (Bălţi Teacher Training Institute, 1963-1970). Professional Experience: Lecturer (Chair of Mother Tongues, 1977-1990); Lecturer (Chair of

Romanian and Universal Literature, 1994 – to present). Research Interests: Romanian poetry and drama. Publications: Bătrînul visător din Chiflicita: Despre piesa lui A. Cibotaru «Frunza de pe urmă» //

Lit. şi arta. – 1982. – 3 iunie. – P. 5; Citirea expresivă: Lecţiile de lit. mold. In cl. 7 // Învăţ. publ. – 1983. – 16 noiemb.; Ioan Alexandru: Poemul de cinci zile ale maximelor sacre // Lit. şi arta. – 2000. – 26 oct. - P. 4; Lungu-Ploaie: Dragoste de peste o viaţă // Lit. şi arta. – 1986. – 26 noiemb. – P .4.

Participation in Scientific Conferences: international conference “A Linguist for the XXIst Century” (Bălţi 2001); national conference “XXIst Century Philology” (Bălţi 2001, 2004); national conference “S. Berejan – 75th anniversary” (Bălţi 2002).

Lector univ.

Gheorghe CALAMANCIUC

60

Page 54: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 54

Foreign Languages: French (advanced), Russian (elementary). Varia: Publicistică: Prizonieri ai resemnării: Românii din Basarabia // Lit. şi arta. – 1994. – 8 sept.

– P. 7; De la Domnul ne va sosi izbăvirea: Jalea Bucovinei // Lit. şi arta. – 1999. – 10 iunie. – P .8; «Prisosul de suflet» al Bibliotecii universitare bălţene // Lit. şi arta. – 2003. – 9 oct.- P. 6; Feciorii Bucovinei şi ai Basarabiei – acelaşi destin // Lit. şi arta. – 2004. – 22 apr. – P. 5.

Personalia: Ciobanu Mircea K. «Mai departe – e liniştea» // Sud Est. – 1998. – Nr 1-2. – P. 88-90; Proca, Pavel. Abandonaţii sfîrşitului de mileniu // Lit. şi arta. – 2000. – 12 oct.- P. 6;Morăraş, M. Şansa realizării // Morăraş, M. Rădăcinile rămîn acasă: Eseuri. – Cernăuţi-Suceava, 2002. – P. 124-128; Premii pentru dramaturgie // Lit. şi arta. – 2003. – 9 ian. – P. 5; Jitaru, V. Erupţiile metaforice ale unui vulcan // Vocea Bălţului. – 2005. – 11 febr.- P.2;Curtescu, M. Poemele unui Adam // Lit. şi arta. – 2005. – 3 febr. – P. 5; Harta literară a scriitorilor-profesori bălţeni. – Bălţi, 2004.

Născut la 10 decembrie 1976 în or. Drochia, Republica Moldova. Studii: Facultatea Filologie (USB, 1994-1998); doctorantura (Institutul de Literatură şi Folclor al

AŞ a RM, 2000-2004). Posturi ştiinţifico-didactice: lector-stagiar (catedra Literatură Română şi Universală, 1998-

2001); asistent univ. (catedra Literatură Română şi Universală, 2001-2004); lector superior (catedra Literatură Română şi Universală, 2005).

Domenii de cercetare ştiinţifică: Istoria şi critica literară, comparatismul literar. Lucrări publicate: Elemente de gnoză în “Cezara” de M. Eminescu // Semn.- 1995. – Nr 2. – P.

11; Peripatetizări silvestre: Umberto Eco // Semn. – 1998. – Nr 3-4. – P. 24; Intimitatea poeziei: Em. Galaicu-Păun // Semn. – 2000. – Nr 1-2. – P. 39-42; Critica de azi pe mîine sau studiu de oenologie a cuvintelor // Sud-Est. – 2002. – Nr 3. – P. 48-49; Dramaturgia: Dezbateri // Semn. – 2002. – Nr 1-2. – P. 7-8; Erotocritica sau demonul învins al literaturii // Contrafort. – 2002. – Nr 4-5. – P. 10; Există o decadenţă literară românească? // Un lingvist pentru secolul XXI. – Ch., 2002. – P. 208-210; Identitatea în alteritate sau un alt fel de a face critică // Contrafort. – 2002. – Nr 6. – P. 10; Un poet la New York: Gelu Dorian // Semn. – 2002. –Nr 3-4. – P. 26-28; O “poetică” a declinului // Semn. – 2002. – Nr 3-4. – P. 43-45; Stilul decadent al poeziei bacoviene // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi; Ch., 2002. – P. 209-212;

Stagii ştiinţifice: Fenomenul decadenţei în cultura română şi europeană (Cluj-Napoca, 2001). Participări la foruri ştiinţifice: Colocviul internaţional “Un lingvist pentru secolul XXI” (Bălţi,

2001); Colocviul naţional “Silviu Berejan – 75 de ani de la naştere” (Bălţi, 2002); Conferinţa internaţională “M.Cimpoi-60”); Colocviul internaţional “Filologia secolului XXI “(II) (Bălţi, 2004).

Varia: Încercări poetice: Omul roş. – Ch. : Prut Internaţional, 2001. – 64 p; Traduceri : Schaeffer, Jean-Marie. Adio, estetică! / trad. din fr. – Ch.: Ştiinţa, 2001. – 76 p.; Troubetzkoy, Wladimir. Sankt-Peter-sburg, un mit literar / trad. din rusă. – Ch. : Ştiinţa, 2005.

Cunoaşterea limbilor străine: rusă, franceză, engleză (mediu) Distincţii: Premiul Tineretului pentru Literatură (2003)

University assistant Adrian CIUBOTARU

Born on December 10, 1976 in Drochia, Republic of Moldova Education: Faculty of Philology (Bălţi State Univerasity, 1994-1998); Doctorate studies (Institute

of Literature and Folklore of the Academy of Sciences,Moldova, 2000-2004). Professional Experience: University assistant at the Chair of Romanian and Universal Literature

(1998-2004); Senior lecturer at the Chair of Romanian and Universal Literature (2005) Research Interests: history and literary critics, literary comparatives. Publications: Elemente de gnoză în “Cezara” de M.Eminescu // Semn.- 1995. – Nr 2. – P.11;

Peripatetizări silvestre: Umberto Eco // Semn. – 1998. – Nr 3-4. – P. 24; Intimitatea poeziei : Em. Galaicu-

Lector superior

Adrian CIUBOTARU

60

Page 55: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 55

Păun // Semn. – 2000. – Nr 1-2. – P. 39-42; Critica de azi pe mîine sau studiu de oenologie a cuvintelor // Sud-Est. – 2002. – Nr 3. – P. 48-49; Dramaturgia: Dezbateri // Semn. – 2002. – Nr 1-2. – P. 7-8; Erotocritica sau demonul învins al literaturii // Contrafort. – 2002. – Nr4-5. – P. 10; Există o decadenţă literară românească? // Un lingvist pentru secolul XXI. – Ch., 2002. – P. 208-210; Identitatea în alteritate sau un alt fel de a face critică // Contrafort. – 2002. – Nr 6. – P. 10; Un poet la New York: Gelu Dorian // Semn. – 2002. –Nr 3-4. – P. 26-28; O “poetică” a declinului // Semn. – 2002. – Nr 3-4. – P. 43-45; Stilul decadent al poeziei bacoviene // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţ; Ch., 2002. – P. 209-212;

Sabbaticals: Literary comparatives (Iaşi, 1996); Decadence in Romanian and European culture (Cluj-Napoca, 2001)

Participation in Scientific Conferences: international conference “A Linguist for the XXIst Century” (Bălţi, 2001); national conference “Academician S. Berejan” (Bălţi, 2002); international conference “M. Cimpoi – 60”; international conference “The XXIst Century Philology” (Bălţi, 2004).

Foreign Languages: Russian, French (advanced), English (intermediate). Honours: Youth Prize for Literature (2003).

Născută la 2 martie 1976 în s. Voloviţa, Soroca, Republica Moldova. Studii: Facultatea Litere (Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, 1994-1998); masterat (Universitatea

“Al. I. Cuza” din Iaşi, 1999-2000); doctorantura (Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, 2000-2004). Posturi – ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Literatura Română şi Universală, 2003 –

prezent); lector univ. (2005). Grade ştiinţifice: dr. în filologie. Domenii de cercetare ştiinţifică: stilistică şi poetică, hermeneutică şi interpretare textuală. Lucrări publicate: Anton Holban sau arta de a scrie un roman despre roman // Omagiu acade-

micianului Silviu Berejan. – Bălţi; Ch., 2002. – P. 253-259; Confesiunile eroului din romanul “Însemnările unui flămînd” de Ioan Sulacov // Rev. de lingv. şi şt. lit. – 2003. – Nr 5-6. – P. 10-14; Dăruire şi răsplată // Lit. şi arta. – 2004. – 9 sept. – P.8; Nae Ionescu şi generaţia condamnată la luciditate // Limba română. – 2004. – Nr1-3. – P. 169-172; Metamorfozele personajului românesc // Limba română. – 2004. – Nr1-3. – P. 149-152; Sorana Gurian: impudicitatea ca autenticitate // Convorbii lit. – 2004. – Nr7. – P. 79-81; Nr 8. – P. 90-92; Mihail Sebastian sau despre tentaţia autenticităţii // Limba română. – 2004. – Nr 7-8. – P. 97-103; Implicaţii contradictorii ale conceptului de autenticitate // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară. – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P. 18-21; Text, arhitext, paratext // Lb. română. – 2004. – Nr 12. – P. 87-91; Personajul cere dreptul la replică // Lb. română. – 2004. – Nr 9-10. – P. 36-38; Privighetoarea oarbă // Lb. română. – 2005. – Nr 1-3. – P. 169-177; Urme pe nisip. – Ch.: Integritas, 2005. – 167 p.; Imaginea celui care scrie în ore vesperale // Semn. – 2005. – Nr 1-2. – P. 36-37.

Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa naţională “Omagiu profesorului Silviu Berejan” (Bălţi, 2002); Conferinţa internaţională “Filologia sec. XXI” (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională “Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară” (Bălţi, 2004); Colocviul naţional “Mihai Eminescu” (Bălţi, 2004).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă, franceză (avansat), engleză, italiana (elementar).

Lecturer, PhD Diana VRABIE

Born on March 2, 1976 in Voloviţa, Soroca, Republic of Moldova Education: Faculty of Lettres ( “A.I.Cuza” University from Iashi, 1994-1999), Doctorate Studies

(“A. I. Cuza” University, Iashi, 2000-2004). Professional Experience: University Assistant (Chair of Romanian and Universal Literature,

2003-to present); lecturer (2005) Research Interests: Stylistics and poetry; hermeneutics and text interpretation Publications: Anton Holban sau arta de a scrie un roman despre roman // Omagiu academici-

anului Silviu Berejan. – Bălţi; Ch., 2002. – P. 253-259; Confesiunile eroului din romanul “Însemnările unui

Lector univ. dr. Diana VRABIE

60

Page 56: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 56

flămînd” de Ioan Sulacov // Rev. de lingv. şi şt. lit. – 2003. – Nr 5-6. – P. 10-14; Dăruire şi răsplată // Lit. şi arta. – 2004. – 9 sept. – P. 8; Nae Ionescu şi generaţia condamnată la luciditate // Lb. română. – 2004. – Nr 1-3. – P. 169-172; Matamorfozele personajului românesc // Lb. română. – 2004. – Nr 1-3. – P. 149-152; Sorana Gurian: impudicitatea ca autenticitate // Convorbii lit. – 2004. – Nr 7. – P. 79-81; Nr 8. – P. 90-92; Mihail Sebastian sau despre tentaţia autenticităţii // Lb română. – 2004. – Nr 7-8. – P. 97-103; Implicaţii contradictorii ale conceptului de autenticitate // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară. – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P.18-21; Text, arhitext, paratext // Limba română. – 2004. – Nr 12. – P. 87-91; Personajul cere dreptul la replică // Lb. română. – 2004. – Nr 9-10. – P. 36-38; Privighetoarea oarbă // Lb română. – 2005. – Nr 1-3. – P. 169-177; Urme pe nisip. – Ch. : Integritas, 2005. – 167 p.; Imaginea celui care scrie în ore vesperale // Semn. – 2005. – Nr 1-2. – P. 36-37.

Sabbaticals: Contemporary Romanian literature (Iashi, 1997) Participation in Scientific Conferences: national conference “Homage to Professor Silviu

Berejan” (Balti, 2002); international conference “The XXIst Century Philology” (Balti, 2004); international conference “Modern Strategies in Linguistics, Glotodidactics and Literary Science” (Balti, 2004); national conference “Mihai Eminescu” (Balti, 2004).

Foreign Languages: Russian, French (advanced), English (elementary)

Catedra Limba şi Literatura Rusă

Născută la 23 august 1938în or. Odesa, Ucraina Studii: Facultatea Filologie (Universitatea de Stat din Leningrad, I955-1960); doctorantura

(Institutul Pedagogic de Stat din Moscova, 1984-1986). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent (catedra Limba Rusă, 1961-1970); lector superior (catedra

Limba Rusă, 1970-1978); conferenţiar (catedra Limba Rusă şi Lingvistică Generală, 1978-1988); Profesor (catedra Limba Rusă şi Lingvistică Generală, 1988-1994); Profesor univ. (catedra Limba şi Literatura Rusă, 1994-pînă în prezent).

Funcţii administrative: şef de catedră (Limba Rusă şi Lingvistică Generală, 1983-1994); şef de catedră (Limba şi Literatura Rusă, 1994-pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. habilitat în filologie (1987). Domenii de cercetare ştiinţifică: части речи и члены предложения с позиции отображаю-

щей грамматики, стиль и язык художественных произведений. Lucrări publicate: Peste 115 publicaţii: Принцип выбора структурных моделей категорий

условия в текстах различных стилей // Тр. / Бельц. пед. ин.т. – 1971. – Вып. 15. – P. 71-79;Влияние синтаксической функции на процесс взаимодействия частей речи // Проблемы теории членов предложения. – К., 1973. – P. 37-44; Глубина взаимодействия частей речи в современном русском языке. – К. : Штиинца, 1977. – 168 p.; Изучение частей речи с точки зрения закономерностей, определяемых их употреблением в речи // Изучение русского языка и его истории в национальном вузе. – Фрунзе, 1978. – P. 54-55; Анализ синтаксических категорий условия (на материале русского языка первой половины XIX века) // Науч. докл. высш. школы. Филол. науки. – 1979. - №6. – P. 65-71; Проявление связи между частями речи в современном русском языке. – К.: Штиинца, 1979. – 120 p.; Речевые закономерности, обусловленные взаимодействием частей речи. – К. : Штиинца, 1980. – 88 p.; Единство содержания и специфика отражения в лингвистике понятий, общих для ряда наук // Совершенствование процесса формирования научных понятий у учащихся школ и студентов педвузов. – Челябинск, 1986. – P. 123-128; Проблемы изучения текста как целостной структуры // Закономерности развития и взаимодействия национальных языков и литератур. – Казань, 1989. – Ч.2. – P. 66-68; Проблемы изучения текста как целостной структуры // Проблемы изучения речевой деятельности. – Минск, 1992. – P. 177-180; Принципы отображающей грамма-тики как категориально-знаковой концепции языка // Семантика языковых единиц. – М., 1992. – P. 118-124; Стиль А. Пушкина и А. Блока: преемственность и новаторство // Бессарабская весна: пушкинская конф.- Ch., 1999. – P.38-40; Функции языка и процесс коммуникации // Актуальные

Profesor univ., dr. habilitat Larisa BORTĂ, şef de

catedră

Page 57: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 57

проблемы межкультурной коммуникации в новых геополитических условиях. – Тирасполь, 2002. – P. 8-10; Идеи В. Н. Мигирина о путях совершенствования науки о языке и ее преподавания // Актуальные проблемы современной филологии. – Бэлць, 2001. – P. 3-8; Определение членов предложения (обстоятель-ств) с помощью метода дифференциальных признаков // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi; Ch., 2002. – P. 37-43; Эстетическая система Ф. М. Достоевского в стилистико-языковом худо-жественном процессе // Un lingvist pentru sec. XXI. – Ch., 2002. – P. 182-186; От стихотворение «Муза» до драмы «Борис Годунов» // Онегенские чтения. Бессарабская весна. – Ch., 2003. – P. 135-137; Роль контактирования наук в определении языковых категории и формировании терминологического аппарата // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară. – Bălţi, 2004. – Vol.1. – P. 37-40; Роль научных концепции В. Н. Мигирина в современном процессе обучения // Calitatea formării specialiştilor în învîţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. –Vol. 1. – P. 46-48. Coordonator ştiinţific: 2 teze de doctor; 7 teze de magistru, peste 150 teze de licenţă. Stagii ştiinţifice: Стиль и язык художественных произвдений (Moscova, 1980, 1984). Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Актуальные проблемы филологии” (Voronej, 1990); Conferinţa ştiinţifică “Актуальные проблемы теории и практики современной лингвистики” (Bălţi, 1991);Seminarul internaţional “Проблемы изучения речевой деятельности» (Minsk, 1992); Conferinţa ştiinţifică “Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova” (Chişinău, 1992); Conferinţa internaţională «Культура речи в разных сферах общения» (Celeabinsk, 1992); Conferinţa internaţională «Русские Молдовы: история языка и культуры (Chişinău, 1994); Conferinţa jubiliară “Realizări şi deschideri ştiinţifice (Bălţi, 1995); Conferinţa ştiinţifică “Изучение преподавания русского языка и литературы в Республике Молдова” (Chişinău, 1998); Conferinţa internaţională “Бессарабская весна” (Chişinău, 1999); Conferinţa internaţională “Актуальные проблемы современной филологии” (Bălţi, 2001); Colocviul internaţional “Un lingvist pentru sec. XXI” (Bălţi, 2001); Conferinţa naţională “75 de ani din ziua naşterii academicianului Silviu Berejan” (Bălţi, 2002). Alte experienţe: Profesor de limba rusă la cursuri speciale din mai multe ţări ale lumii (Germania, 1976; Cehia, 1972; Slovacia, 1972; Ungaria, 1978;). Cunoaşterea limbilor străine: engleză, franceză (elementar) Personalia: Dron, Ion. Bortă Larisa // Femei din Moldova. – Ch., 2000. – P.51-52.

University Professor, Doctor Habilitate

Larisa BORTĂ, Head of the Chair

Born on August 23, 1938 in Odessa, Ukraine Education: Faculty of Philology (Leningrad State University, 1955 – 1960); Doctorate studies

(Moscow State Teacher Training Institute, 1984-1986). Professional Experience: University Assistant (Russian Language Chair, 1961 –1970); Senior

Lecturer (Russian Language Chair, 1970 –1978); Associate Professor (Russian Language and General Linguistics Chair, 1978-1988); Professor (Russian Language and General Linguistics Chair, 1988-1994); Professor (Chair of Russian Language and Literature, (1994–to present).

Administrative Experience: Head of the Chair General Linguistics and Russian Language Chair, 1983-1994); Head of the Chair Russian Language and Literature, 1994 to present).

Degree Programs: Doctor Habilitate in Philology (1987) Research Interests: Parts of speech and of the sentence from the point of view of grammar, the

style and language of literary works. Publications: over 115 works: Принцип выбора структурных моделей категорий условия в

текстах различных стилей // Тр. / Бельц. пед. ин.т. – 1971. – Вып. 15. – P. 71-79; Влияние синтаксической функции на процесс взаимодействия частей речи // Проблемы теории членов предложения. – К., 1973. – P. 37-44; Глубина взаимодействия частей речи в современном русском языке. – К. : Штиинца, 1977. – 168 p.; Изучение частей речи с точки зрения закономерностей, опре-деляемых их употреблением в речи // Изучение русского языка и его истории в национальном вузе. – Фрунзе, 1978. – P. 54-55; Анализ синтаксических категорий условия (на материале русского языка первой половины XIX века) // Науч. докл. высш. школы. Филол. науки. – 1979. - №6. – P. 65-71; Проявление связи между частями речи в современном русском языке. – К. : Штиинца, 1979. – 120 p.; Речевые закономерности, обусловленные взаимодействием частей речи. – К. : Штиинца, 1980. – 88 p.; Единство содержания и специфика отражения в лингвистике понятий, общих для ряда наук // Совершенствование процесса формирования научных понятий у учащихся школ и студентов педвузов. – Челябинск, 1986. – P. 123-128; Проблемы изучения текста как целостной структуры // Закономерности развития и взаимодействия национальных языков и литератур. – Казань, 1989. – Ч.2. – P. 66-68; Проблемы изучения текста как целостной структуры // Проблемы изучения речевой деятельности. – Минск, 1992. – P. 177-180; Принципы отображающей грамматики как категориально-знаковой концепции языка // Семантика языковых единиц. – М.,

60

Page 58: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 58

1992. – P. 118-124; Стиль А. Пушкина и А. Блока: преемственность и новаторство // Бессарабская весна: пушкинская конф.- Ch., 1999. – P.38-40; Функции языка и процесс коммуникации // Актуальные проблемы межкультурной коммуникации в новых геополитических условиях. – Тирасполь, 2002. – P. 8-10; Идеи В. Н. Мигирина о путях совершенствования науки о языке и ее преподавания // Актуальные проблемы современной филологии. – Бэлць, 2001. – P. 3-8; Определение членов предложения (обстоятельств) с помощью метода дифференциальных признаков // Omagiu academicianului Silviu Berejan. – Bălţi;Ch., 2002. – P. 37-43; Эстетическая система Ф. М. Достоевского в стилистико-языковом художественном процессе // Un lingvist pentru sec. XXI. – Ch., 2002. – P. 182-186; От стихотворение «Муза» до драмы «Борис Годунов» // Онегенские чтения. Бессарабская весна. – Ch., 2003. – P. 135-137; Роль контактирования наук в определении языковыхкатегории и формировании терминологического аппарата // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară. – Bălţi, 2004. – Vol.1. – P. 37-40; Роль научных концепции В. Н.Мигирина в современном процессе обучения // Calitatea formării specialiştilor în învîţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. –Vol.1. – P. 46-48.

Sabbaticals: The style and language of literary texts , Moscow(1980, 1984). Scientific Advisor: 7 master’s theses, 150 licentiate papers. Participation in Scientific Conferences: international conference “Current Problems of

Philology” (Voronej,1990),scientific conference“Current Problems of Contemporary Linguistics” (Bălţi, 1991), international seminar “Problems of Studying Speech Acts” (Minsk, 1992);scientific conference “Ways of Improving Education in Moldova” (Chişinău, 1992); international conference “Speech Culture in Various Communicative Situations” (Celeabinsk, 1992); international conference “The Russians of Moldova: History of Language and Culture” (Chişinău, 1994); conference “Scientific Achievements and Perspectives” (Bălţi, 1995); scientific conference “StudyingMethods of Teaching Russian Language and Literature in Moldova” (Chişinău, 1998); international conference “Basarabian Spring” (Chişinău, 1999); international conference “Current Problems in Contemporary Philology”(Bălţi, 2001); international conference “A Linguist for the XXIst Century” (Bălţi, 2001); national conference “75th Anniversary of Academician S.Berejan” (Bălţi, 2002)

Other Experiences: Teacher of Russian in various countries of the world (Germany 1976, the Czech Republic, 1972; , Slovakia, 1972, Hungary 1978)

Foreign Languages: English, French (elementary)

Născută la 27 iunie 1952 în s. Slobodca, regiunea Odesa, Ucraina Studii: Facultatea Filologie (IPSB, 1969-1973);doctorantura(AŞP din Moscova, 1977-1980). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Metodica Limbii Ruse, 1974-1977); lector

(catedra Literatura Rusă şi Străină, 1980-1982); lector superior (catedra Literatură Rusă şi Străină, 1982-1994); conferenţiar univ. (catedra Limbă şi Literatură Rusă , 1994-pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în pedagogie. Domenii de cercetare ştiinţifică: istoria literaturii ruse, metodica predării literaturii ruse. Lucrări publicate: 2 manuale, 6 crestomaţii, 53articole: Изучение жизни и творчества А. П.

Чехова в девятом классе // Рус. яз. в молд. школе. – 1983. - № 2. – P. 31-37; О некоторых приемах активизации познавательной деятельности учащихся на уроках литературы // Рус. яз. и лит. в азерб. шк. – 1982. - №12. – P. 50-55; Биография и творчество писателя в единстве изучения: Бессараб период жизнии творчества А. С. Пушкина // Рус. яз. в молд. школе. – 1982. - №4. – P. 24-31; О возможностях комплексного комментирования в ходе изучения темы «Сергей Есенин» // Рус. яз. в молд. школе. – 1985. - №4. – P. 24-29;Каким быть программе и учебнику по русской литературе // Рус. яз. в молд. шк. – 1989. - № 3. – P. 7-11; О некоторыхаспектах проблемы творческой личности в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» // An. şt./ Univ.”A. Russo”. – 1995. – T.XVIII, fasc.b. Filologie. – P. 64-66; О философско-эстетической концепции искусства в стихотворении Ахматовой «Слушая пение» // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 40-41; Основные периоды жизни и творчества О. Мандельштама. – Бельцы, 1997. – 18 p.; Методика преподавания литературы как научная дисциплина. – Бельцы, 1997. – 21 p.; Кишиневское послание А. Пушкина «Чаадаеву» // Пед. журн. – 1998. - № 5-6. – С.16-17; “Кишиневские тетради» А. С. Пушкина и «Воронежские тетради» О. Мандельштама // Бессарабская весна: междунар.

Conferenţiar univ.dr. Tatiana SUZANSCAIA

Page 59: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 59

конф. – К., 1999. – P. 42-44; Русская литература: 5-й класс: учеб. хрестоматия. – К. : Litera, 2003.- 152 p.; Русская литература: 6-й класс: учеб. хрестоматия. – К., 2003. – 208 p.; Русская литература: 9-й класс: В 2-х ч. – Ch., 2003. – Ч.1. – 244 p.; Ч.2. – 142 p.; Лирическая рефлексия творческой личности в повести Саши Соколова «Школа для дураков» // Актуальные проблемы современной филологии. – Бэлць, 2001. – P. 189-191; «Минуты злые» в судьбах героев романа «Евгений Онегин» // Онегинские чтения. – Ch., 2003. – P. 30-32; Русская литература: Учеб. хрестоматия для шк. с обучением на рус. яз. 8 кл. – К.: Tipogr. “Reclama”, 2004. – 306 p.; Зарубежная литература: 5-9 кл.: Учеб. хрестоматия для шк. с обучением на рус. яз. – К.: 2004. – 256 p.; Стихотворение Ф. И. Тютчева «Слезы людские» // Русскoе слово. – 2005. - №2. – P. 7-8; Проблемы изучения русской литературы ХХ - ХХI вв. как единого художественного целого // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 68-71.

Coordonator ştiinţific: 6 teze de magistru; 19 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Анализ художественного текста (Moscova, AŞP, 1986) Participări la foruri ştiinţifice: Studierea şi pedarea limbii şi literaturii ruse: Probleme şi

perspective(Chişinău, 1998); Conferinţa ştiinţifică a Asociaţiei profesorilor de limbă şi literatură rusă din Moldova (Chişinău, 2000); Conferinţa internaţională «Актуальные проблемы современной филологии» (Bălţi, 2001); Conferinţa internaţională “Un lingvist pentru sec. XXI” (Bălţi, 2002); Conferinţe internaţionale puşkiniene (Chişinău, 2001, 2003); Conferinţa internaţională “Национальные образы мира» (Chişinău, 2003); Congresul al X-lea al Asociaţiei Internaţionale de predare a limbii şi literaturii ruse (Sanct-Petersburg, 2003); Conferinţa internaţională “Новаторство и традиции в преподавании русской словесности» (Chişinău, 2004); Conferinţa internaţională consacrată aniversării a 175 de ani din ziua naşterii lui A.Russo” (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională “Strategii actuale în lingvistică, glotododactică şi ştiinţa literară (Bălţi, 2004).

Cunoaşterea limbilor străine: germană (elementar)

Associate Professor, PhD Tatiana SUZANSCAIA

Born on June 27, 1952 in Slobodca, Odessa, Ukraine Education: Philology Department (BSPI, 1969–1973); Doctorate studies (PSA, Moscow, 1977 –

1980). Professional Experience: Assistant (Mother Languages Chair, 1974 – 1977), Lecturer (Russian

and Foreign Literature Chair, 1980 – 1982); Senior lecturer (Russian and Foreign Literature Chair, 1982 – 1994); University Reader (Russian Language and Literature Chair, 1994 – topresent)

Degree Programs: PhD in Philology Research Interests: History of Russian Literature, Methodology of Teaching Russian Literature Publications: 2 manuals, 53 articles: Изучениежизни и творчества А. П. Чехова в девятом

классе // Рус. яз. молд. шк. - 1983. - №2.- P. 31-37; О некоторых приемах ативиза- циипознавательной деятельности учащихся на уроках литературы // Рус.яз. и лит. в азерб. шк.-1982.-№12. – P. 50-55; Биография и творчество писателя в единстве изучения: Бессараб. Период жизни и творчества А.С.Пушкина // Рус.яз. в молд. шк. - 1982.- №4.- P. 24-34; О возможностях комплексногокомментирования в ходе изучения темы «Сергей Есенин» // Рус.яз. в молд. шк. – 1985. - №4. – P. 24-29; Каким быть программе и учебнику по русской литературе //Рус. яз. в молд. шк. – 1989.- № 3. – P. 7- 11; О некоторых аспектах проблемы творческой личности в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» // An. şt./Univ.’’A. Russo”. - T.XVIII, fasc.b. Filologie. – P. 64-66; O философско-эстетического концепции искусства в стихотворения Ахматовой «Слушая пение» // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi,1995. – P. 40-41; Основные периоды жизни и творчества О. Мандельштама. – Бельцы, 1997.- 18 p.; Методика преподавания литературы как научная дисциплина. – Бельцы, 1997 – 21 p.; «Кишиневские тетради» А. С. Пушкин и «Воронежские тетради» О. Мандельштама // Бессарабская весна: междунар. конф. – К., 1999. – P. 42-44; Русская литература : 5-й класс: учеб. хрестоматия. – К.: Litera, 2003. – 152 p.; Русская литература : 6-й класс: учеб. хрестоматия. – К., 2003. – 208 p.; Русская литература: 9-й класс: В 2-х ч. – Ch., 2003. – Ч.1. – 244 p.; Ч.2. – 142 p.; Лирическая рефлексия творческой личности в повести Саши Соколова «Школа для дураков» // Актуальные проблемы современной филологии. – Бэлць, 2001. – P. 189-191; «Минуты злые» в судьбах героев романов «Евгений Онегин» // Онегинские чтения. – Ch., 2003 – P. 30-32; Русская литература: Учеб. хрестоматия для шк. с обучением на рус. яз. 8 кл. – К.: Tipogr. “Reclama”, 2004. – 306 р.; Зарубежная литература: 5-9 кл.: Учеб. хрестоматия для шк. с обучением на рус. яз. – К.: 2004. – 256 p.: Стихотворение Ф. И. Тютчева «Слезы людские» // Русское слово. – 2005. - №2. – P. 7-8; Проблемы изучения русской литературы ХХ - ХХI вв. как единого художественного целого // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 68-71.

Scientific Advisor: 6 masterate papers; 19 licentiate papers. Sabbaticals: Analysis of a literary text (Moscow, PSA, 1986).

60

Page 60: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 60

Participation in Scientific Conferences: Studying and Teaching Russian Language and Literature: Problems and Perspectives” (Chişinău,1998); Scientific Conference of the Association of Teachers of Russian Language and Literature from Moldova (Chişinău, 2000); International Conference “Contemporary Problems of Philology” (Bălţi,2001); International Conference “E. Coşeriu – 80”(Bălţi, 2002); Pushkin’s International Conference (Chişinău, 2001, 2003); International Conference “World National Images” (Chişinău,2003);The 10th Congress of the International Association of Teaching Russian Language and Literature (Saint Petersburg, 2003); International Conference “Innovations and Traditions in Teaching Russian”(Chişinău, 2004); International Conference dedicated to the 175 Anniversary of A. Russo (Bălţi, 2004); International Conference “Modern Strategies in Linguistics, Glotodidactics and Literary Theory” (Bălţi,2004).

Foreign languages: German (elementary).

Născută la 22 decembrie 1956 în regiunea Sahalin, Rusia Studii: Facultatea Filologie (IPSB, 1974-1978);doctorantura ( IPSB, 1981-1984) Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Limbă Rusă şi Lingvistică Generală, 1984-

1988); lector superior (catedra Limbă Rusă şi Lingvistică Generală, 1988-1997); conferenţiar univ. (catedra Limba şi Literatura Rusă, 1997 – pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în filologie. Domenii de cercetare ştiinţifică: Analiza comparativă a sistemelor de limbi. Lingvistica textului Lucrări publicate: 23 articole şi teze ale referatelor: Конструктивная роль слов со значением

состояния в формировании текста // Изучение языкового строя в свете ленинской теории отражения. – К., 1984. – P. 59-62; Об изучении категории состояния в национальном вузе // Мето-дика обучения русскому языку студентов национальных групп высших учебных заведений. – Вильнюс, 1983. – P. 133-136; Особенности употребления слов со значением состояния в условиях молдавско-русского двуязычия // Особенности функционирования русского языка в национальной республике. – К., 1987. – P. 48-52; Проблема словосочетаний с позиций строгой модели отобража-ющей грамматики // Актуальные проблемы теории и практики современной лингвистики: Материалы конф. – Бельцы, 1991. – P. 62-63; Cпецифика грамматической семантики динамических признаков // Единицы языка: структура, семантика, функция. – Тула, 1993. – P. 68-78; Cтруктурно-семантические особенности категории состояния как фактор выбора односоставных и двусос-тавных конструкции // Структурно-семантический анализ единиц языка. – Тула, 1994. – P.25-34; Статика и динамика в сфере грамматических категорий // An. şt. / Univ. “A. Russo”. – 1995. – T.XVIII, fasc.b. Filologie. – P. 56-58; Грамматическая семантика динамических признаков носителей и функционирование их в речи // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 33-34; Постановка проблемы сочинения и подчинения в отображающей грамматике // Актульные проблемы совре-менной филологии. – Бэлць, 2001. – P.131-134; Категория состояния как база формирования односоставных и двусоставных структур // Un lingvist pentru secolul XXI. – Ch., 2002. – P. 165-168; Понятие связного текста: дифференциальные признаки связности, их проявление в художественом тексте // Актулаьные проблемы межкультурной коммуникации в новых геопо-литических условиях. – Тирасполь, 2002. – P. 51-53; Применение эффективных технологий в про-цессе преподавания курса “современный русский язык” // Calitatea formării specialiştilor în învăţă-mîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 62-65.

Coordonator ştiinţific: 3 teze de magistru; 10 teze de licenţă Grade ştiinţifice: Lingvistica textului (Moscova, AŞ URSS, 1988) Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Методика обучения русскому языку в

национальном вузе» (Vilnus, 1983); Conferinţa internaţională «Специфика преподавания русского языка в национальном вузе» (Moscova, 1991); Conferinţa naţională «Проблемы формирования личности учителя – русиста» (Volgograd, 1993);Conferinţa internaţională «Литература в концепции большого времени. Язык в контексте большого пространства» (Chişinău, 2001); Conferinţa internaţională “Актуальные проблемы межкультурной коммуникации в новых геополитических условиях (Tiraspol, 2002).

Cunoaşterea limbilor străine: engleză, polonă (elementar).

Conferenţiar univ.dr.

Elena SIROTA

Page 61: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 61

Associate Professor, PhD

Elena SIROTA

Born on December 22, 1956, Sahalin, Russia Education: Faculty of Philology (Balti Teacher Training Institute, 1974-1978), Doctorate Studies(Balti Teacher Training Institute, 1981-1984)

Professional Activity: Lecturer(Chair of Russian language and General Linguistics, 1984-1988); Senior Lecturer (Chair of Russian language and General Linguistics, 1988-1997); Associate Professor (Chair of Russian Language and Literature, 1997–to present).

Degree Programs: PhD in Philology. Research Interests: Comparative analysis of systems of languages, text linguistics. Publications: 23 aricles and theses: Конструктивная роль слов со значением состояния в

формировании текста // Изучение языкового строя в свете ленинской теории отражения. – К., 1984. – P. 59-62; Об изучении категории состояния в национальном вузе // Методика обучения русскому языку студентов национальных групп высших учебных заведений. – Вильнюс, 1983. – P. 133-136; Особенности употребления слов со значением состояния в условиях молдавско-русского дву-язычия // Особенности функционирования русского языка в национальной республике. – К., 1987. – P. 48-52; Проблема словосочетаний с позиций строгой модели отображающей грамматики // Актуальные проблемы теории и практики современной лингвистики: Материалы конф. – Бельцы, 1991. – P .62-63; Cпецифика грамматической семантики динамических признаков // Единицы языка: структура, семантика, функция. – Тула, 1993. – P. 68-78; Cтруктурно-семантические особенности категории состояния как фактор выбора односоставных и двусоставных конструкции // Структурно-семантический анализ единиц языка. – Тула, 1994. – P. 25-34; Статика и динамика в сфере грам-матических категорий // An. şt./ Univ. “A. Russo”. – 1995. – T.XVIII, fasc.b. Filologie. – P. 56-58; Грам-матическая семантика динамических признаков носителей и функционирование их в речи // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P.33-34; Постановка проблемы сочинения и подчи-нения в отображающей грамматике // Актульные проблемы современной филологии. – Бэлць, 2001. – P. 131-134; Категория состояния как база формирования односоставных и двусоставных структур // Un lingvist pentru secolul XXI. – Ch,. 2002. – P. 165-168; Понятие связного текста: диффе-ренциальные признаки связностиб их проявление в художественом тексте // Актулаьные проблемы межкультурной коммуникации в новых геополитических условиях. – Тирасполь, 2002. – P. 51-53; Применение эффективных технологий в процессе преподавания курса “современный русский язык” // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 62-65.

Scientific Advisor: 3 masterate papers, 10 licentiate papers. Sabbaticals: Text linguistics ( Moscow, Academy of Science, 1988). Participation in Scientific Conferences: international conference “Methods of Teaching

Russian in the National Institutions of Higher Education” (Vilnius, 1983); international conferences “Peculiarities of Teaching Russian in the National Institutions of Higher Education” (Moscow, 1991); national conference “Problems in Developing Russian Language Teachers” (Volgograd, 1993); international conference “Literature in the Concept of a Vast Age. Language in the Concept of a Vast Space” (Chishinau, 2001); international conference “Current Problems in Intercultural Communication under New Geopolitical Conditions” (Tiraspol, 2002).

Foreign Languages: English, Polish (elementary).

Născută la 11 decembrie 1938 în or. Irkutsk, Rusia Studii: Facultatea Filologie (Universitatea de Stat din Crimeea, 1955-1960); doctorantura (Uni-

versitatea de Stat din Crimeea, 1967-1970). Posturi ştiinţifico-didactice: lector superior (catedra Limbă Rusă şi Lingvistică Generală, 1971-

1978); conferenţiar (catedra Limbă Rusă şi Lingvistică Generală, 1978-1994); conferenţiar univ. (catedra Limbă şi Literatură Rusă, 1994-pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în filologie.

60

Conferenţiar univ.dr.

Nina MIGHIRINA

Page 62: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 62

Domenii de cercetare ştiinţifică: probleme de textologie. Lucrări publicate: 2 monografii, 25 articole: К вопросу о бинарных словообразовательных

связях в современном русском языке // Проблемы словообразования и номинативной деривации в слявянских языках. – Гродно, 1982. – P. 92-94; Использование понятий «внутренняя форма» и «словообразовательная парадигма» при описании деривационной системы языка // Изучение языкового строя в свете ленинской теории отражения. – К., 1984. – P. 51-58; Типология признаков представления референтов как фактор обусловливающий лексическую омонимию // Языковые категории и закономерности. Пути их системного изучения. – К., 1990. – P. 31-38; Формы реализа-ции принципа профессиональной ориентированности в преподавании дисциплин лингвистического цикла // Повышение эффективности процесса обучения студентов в высших учебных заведениях республики. – Бэлць, 1990.- P. 121-123; Некоторые аспекты сопоставительного изучения русского и румынского языков в цикле лингвистических дисциплин филологического факультета // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992. – P. 187-188; Особенности моде-лирования и семантические модификации единиц номинативной системы современного русского языка // An. şt / Univ. “A. Russo” . – 1995. – T.XVIII, fasc.b. Filologie. – P. 54-56; Категория имплицит-ности и смысловая нагрузка лексического знака // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 32-33; Проблемы преподавания курса «современный русский литературный язык (теоретический и методический аспект) // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 48-51.

Coordonator ştiinţific: 50 teze de licenţă. Stagii ştiinţifice: Textologie (Leningrad, 1982, Moscova 1988). Participări la foruri ştiinţifice: Сonferinţa regională a tinerilor savanţi (Simferopol, 1969);

Conferinţa unională “Проблемы словообразования и номинативной деривации в славянских языках (Гродно, 1982); Conferinţa republicană consacrată profesorului V. N. Mighirin (Bălţi, 1982); Conferinţa ştiinţifică «Особенности функционирования русского языка в национальной республике» (Chişinău, 1987); Сonferinţa republicană “Повышение эффективности процесса обучения студентов в высших учебных заведениях республики» (Bălţi, 1990); Conferinţainternaţională «Profesorul V. N. Mighirin – 80» (Bălţi, 2001).

Cunoaşterea limbilor străine: ucraineană, polonă (avansat), germană (elementar)

Associate Professor, PhD Nina MIGHIRINA

Born on December 11, 1938 in or.Irkutsc, Russia Education: Faculty of Philology (Crimea State University, 1955-1960), Doctorate Studies (State University of Crimea, 1967-1970).

Professional Experience: Senior Lecturer (Chair of Russian language and General Linguistics, 1971-1078); Associate Professor (Chair of Russian language and General Linguistics, 1978-1994); Associate Professor(Chair of Russian Language and Literature, 1994 to present)

Degree Programs: PhD in Philology Research Interests: Problems of textology Publications: 2 monographs, 25 articles: К вопросу о бинарных словообразовательных

связях в современном русском языке // Проблемы словообразования и номинативной деривации в слявянских языках. – Гродно, 1982. – P. 92-94; Использование понятий «внутренняя форма» и «словообразовательная парадигма» при описании деривационной системы языка // Изучение языкового строя в свете ленинской теории отражения. – К., 1984. – P. 51-58; Типология признаков представления референтов как фактор обусловливающий лексическую омонимию // Языковые категории и закономерности. Пути их системного изучения. – К., 1990. – P. 31-38; Формы реализа-ции принципа профессиональной ориентированности в преподавании дисциплин лингвистического цикла // Повышение эффективности процесса обучения студентов в высших учебных заведениях республики. – Бэлць, 1990. – P. 121-123; Некоторые аспекты сопоставительного изучения русского и румынского языков в цикле лингвистических дисциплин филологического факультета // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992. – P. 187-188; Особенности моде-лирования и семантические модификации единиц номинативной системы современного русского языка // An. şt / Univ. “A. Russo”. – 1995. – T.XVIII, fasc.b. Filologie. – P. 54-56; Категория имплицит-ности и смысловая нагрузка лексического знака // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 32-33. Проблемы преподавания курса «современный русский литературный язык (теоретический и методический аспект) // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 48-51

Scientific Advisor: 50 licentiate papers Sabbaticals: Textology (Leningrad, 1982; Moscow, 1988) Participation in Scientific Conferences: regional conference of young researchers (Simferopol,

1969); Union conference “Problems of Word Formationand Nominative Derivation in Slavonic Languages”

60

Page 63: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 63

(Grodno, 1982); republican conference dedicated to Professor Mighirin V. N. (Balti, 1982); scientific conference “Peculiarities of the Russian language functioning in a national republic” (Chishinau, 1987); republican conference “Improvement of the Teaching Process in Institutions of Higher Education” (Balti, 1990); international conference “Professor Mighirin V. N. – 80” (Balti, 2001).

Foreign Languages: Ukrainian, Polish (advanced); German (elementary).

Născută la 19.03.1936 în or. Gluhov, Ucraina Studii: Facultatea Filologie (IPSB, 1954-1959); doctorantura (Universitatea de Stat din Crimeea,

1969-1970). Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Limbă Rusă şi Lingvistică Generală, 1959-1966);

lector superior (catedra Limbă Rusă şi Lingvistică Generală, 1966-1974); conferenţiar (catedra Limbă Rusă şi Lingvistică Generală (1974-1994); conferenţiar univ. (catedra Limbă şi Literatură Rusă, 1994-pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în filologie Domenii de cercetare ştiinţifică: probleme de lexicologie, morfologie a limbii ruse, lingvistică

comparată, categorii lingvistice. Lucrări publicate: 22 articole şi teze ale referatelor: К вопросу о переходности на синтакси-

ческом уровне // Учен. зап. / Бельц. пед.ин.т. – 1970. – Вып.14. – P. 31-42; Факторы выбора структурных типов для выражения значения цели в русском языке // Проблемы теории членов предложения. – К., 1973. – P. 103-111; Проблема актуального членения в строгой модели отобра-жающей грамматики // Изучение грамматического строя языка и преподавание грамматики в вузе и школе. – К., 1976. – P. 54-60; Классы признаков и их проявления, маркируемые в языковой сегмен-тации действительности // Лексико-грамматические этюды по русскому языку. – К., 1981. – P. 117-124; Введение элементов научно-исследовательской работы в занятия по русскому языку // Повышение эффективности процесса обучения студентов в высших учебных заведениях республики. – Бэлць, 1990. – P. 129-130; Семантические разновидности синтаксической категории цели // Языковые категории и закономерности. – К., 1990. – P. 52-59; Члены предложения как категории отображения связей и связанных явлений // Актуальные проблемы теории и практики современной лингвистики. – Бельцы, 1991. – P. 58-59; Пути повышения эффективности курса введения в специальность // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992. – P. 191-192; Применение эффективных технологий в процессе преподавания курса “совре-менный русский язык” // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 62-65.

Coordonator ştiinţific: 19 teze de licenţă. Stagii ştiinţifice: Gramatica limbii ruse (Kalinin, 1981). Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa republicană “Программированное обучение и

использование технических средств в уебном процессе (Бельцы, 1968); Сonferinţa unională “Изучение грамматического строя языка и преподавание грамматики в вузе и школе (Bălţi, 1976); Conferinţa republicană consacrată profesorului V. N. Mighirin (Bălţi, 1982); Conferinţa republicană “Особенности функционирования русского языка в национальных республиках» (Bălţi, 1987); Conferinţa republicană “Актуальные проблемы теории и практики современной лингвистики» (Bălţi, 1991); Conferinţa internaţională “Profesorul V. N. Mighirin – 80” (Bălţi, 2001).

Cunoaşterea limbilor străine: engleză (elementar). Distincţii: Insigna “Eminent al învăţămîntului public din RM” (1986); Medalia “Veteran al Muncii”

(1989)

Associate Professor, PhD Stalina STEPANIUC

Born on March 19, 1936 in Gluhov, Ukraine. Education: Faculty of Philology (Balti Teacher Training Institute, 1954-1959), Doctorate

Studies(State University of Crimea, 1969-1970).

60

Conferenţiar univ.dr. Stalina STEPANIUC

Page 64: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 64

Professional Experience: Lecturer (Chair of Russian language and General Linguistics, 1959-1966); Senior Lecturer (Chair of Russian language and General Linguistics, 1966-1974); Associate Professor (Chair of Russian Language and Literature, 1974-1994); Associate Professor (Chair of Russian Language and Literature (1994 to present).

Degree Programs: PhD in Philology. Research Interests: Problems of lexicology and morphology of the Russian language,

comparative linguistics, linguistic categories. Publications: 22 articles and thesis: К вопросу о переходности на синтаксическом уровне //

Учен. зап. / Бельц. пед. ин--т. – 1970. – Вып.14. – P. 31-42; Факторы выбора структурных типов для выражения значения цели в русском языке // Проблемы теории членов предложения. – К., 1973. – P. 103-111; Проблема актуального членения в строгой модели отображающей грамматики // Изучение грамматического строя языка и преподавание грамматики в вузе и школе. – К., 1976. – P. 54-60; Классы признаков и их проявления, маркируемые в языковой сегментации действитель ности // Лексико-грамматические этюды по русскому языку. – К., 1981. – P. 117-124; Введение элементов научно-исследовательской работы в занятия по русскому языку // Повышение эффек-тивности процесса обучения студентов в высших учебных заведениях республики. – Бэлць, 1990. – P. 129-130; Семантические разновидности синтаксической категории цели // Языковые категории и закономерности. – К., 1990. – P .52-59; Члены предложения как категории отображения связей и связанных явлений // Актуальные проблемы теории и практики современной лингвистики. – Бельцы, 1991. – P. 58-59; Пути повышения эффективности курса введения в специальность // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992. – P. 191-192; Примене-ние эффективных технологий в процессе преподавания курса “современный русский язык” // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 62-65.

Scientific Advisor: 19 licentiate papers. Sabbaticals: Russian Grammar (Kalinin, 1981). Participation in Scientific Conferences: republican conference “Computer based Education

and the Use of Technical Devices in the Process of Teaching” (Balti,1968); union conference “The Study of the Grammatical Structure of a Language and its Teaching in Institutions of Secondary and Higher Education” (Balti, 1976); republican conference dedicated to Professor Mighirin V.N. (Balti, 1982); ); scientific conference “Peculiarities of the Russian language functioning in a national republic” (Balti, 1987); republican conference “Current Problems of the Theory and Practice of Contemporary Linguistics” (Balti, 1991); international conference “Professor Mighirin V.N. – 80” (Balti, 2001).

Foreign Languages: English (elementary). Honours: Eminent Person in Public Education, Moldova (1986); Medal “Veteran of Labour”

Născută la 19 ianuarie 1953 în or. Bălţi, Republica Moldova Studii: facultatea Filologie (IPSB, 1970-1945); doctorantura(AŞP din Moscova, 1986-1989) Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Metodica predării Limbii Ruse, 1974-1984); lector superior (catedra Metodică şi Curs Practic al Limbii Ruse, 1984-1990); lector superior (catedra Limbă şi Literatură Rusă, 1990-1998); conferenţiar univ. (catedra Limbă şi Literatură Rusă, 1998-pînă în prezent). Grade ştiinţifice: dr. în pedagogie Domenii de cercetare ştiinţifică: metodica predării limbii ruse Lucrări publicate: 1 manual, 15 articole: Грамматическая интерференция в русской речи студентов-молдован // Особенности функционирования русского языка в национальной респуб-лике. – К., 1987. – P. 194-197; Система упражнений по предупреждению и преодолению граммати-ческой интерференции в русской речи студентов-молдован // Тезисы докладов конференции молодых ученых НИИ ПРЯНШ АПН СССР. – М., 1988. – P. 78-80; Средства массовой информации // Рус. яз. – К., 1991. – P. 104-115; Систематическая тренировка – основа знаний // Рус. слово. – 1991. - №4. – P. 12-16; Cопоставление морфологических категориии неблизкородственных языков. – Бельцы, 1991. – P. 89-90; О путях устранения грамматических ошибок в русской речи студентов-молдован // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992. – P. 201-

Conferenţiar univ.dr.

Larisa PASCARI

Page 65: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 65

202; Система упражнений при обучении правильному использованию в речевой деятельности словоформ имен существительных русского языка // Realizări şi deschderi ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 37-38; Обучение грамматической стороне речи на уроках русского языка в молдавской школе // Пед. журн. – 1998. - №3-4. – P. 28-31; Научные основы обучения русскому языку в практическом курсе русского языка // Актуальные проблемы современной филологии. – Бэлць, 2001. – P.100-104; Русское слово. 9 класс. Пособие для учащихся молд. шк. – Ch., 2003. – 364 p. Coordonator ştiinţific: 5 lucrări de licenţă Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa tinerilor cercetători (AŞP, 1988); Conferinţa ştiinţifică “Ruşii din Moldova: istorie, limbă, cultură” (Chişinău, 1994);Conferinţa ştiinţifică “Predarea limbii ruse în Moldova”(Chişinău, 1998). Cunoaşterea limbilor străine: engleză (elementar)

Associate Professor PhD, Larisa PASCARI

Born on January 19, 1953 in Balţi, Republic of Moldova Education: Faculty of Philology (Balti Teacher Training Institute, 1970-1974); Doctorate

Studies(Moscow Academy of Sciences, 1986-1989). Professional Experience: Lecturer (Chair of Methods of Teaching Russian, 1974-1984); Senior

Lecturer (Chair of Methodology and Practical Course of Russian, 1984-1990); Senior Lecturer (Chair of Russian Language and Literature, 1990-1998); Associate Professor (Chair of Russian Language and Literature, 1998 -to present).

Degree Programs: PhD in Pedagogy. Research Interests: Methods of Teaching Russian. Publications: one manual, 15 articles: Грамматическая интерференция в русской речи

студентов-молдован // Особенности функционирования русского языка в национальной респуб-лике. – К., 1987. – P. 194-197; Система упражнений по предупреждению и преодолению граммати-ческой интерференции в русской речи студентов-молдован // Тезисы докладов конференции молодых ученых НИИ ПРЯНШ АПН СССР. – М., 1988. – P. 78-80; Средства массовой информации // Рус. яз. – К., 1991. – P. 104-115; Систематическая тренировка – основа знаний // Рус. слово. – 1991. - №4. – P. 12-16; Cопоставление морфологических категориии неблизкородственных языков. – Бельцы, 1991. – P. 89-90; О путях устранения грамматических ошибок в русской речи студентов-молдован // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992. – P. 201-202; Система упражнений при обучении правильному использованию в речевой деятельности словоформ имен существительных русского языка // Realizări şi deschderi ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 37-38; Обучение грамматической стороне речи на уроках русского языка в молдавской школе // Пед. журн. – 1998. - №3-4. – P. 28-31; Научные основы обучения русскому языку в практическом курсе русского языка // Актуальные проблемы современной филологии. – Бэлць, 2001. – P. 100-104; Русское слово. 9 класс. Пособие для учащихся молд. шк. – Ch., 2003. – 364 p.

Scientific Advisor: 5 licentiate papers Participation in Scientific Conferences: international conference of young researchers (ASP,

1988); conference “Russians in Moldova – History, Language, Culture” (Chishinau, 1994); conference “Teaching Russian in Moldova” (Chishinau, 1998)

Foreign Languages: English (elementary)

Născută la 5.11.1935 în or. Balta, Ucraina Studii: Facultatea Filologie (Universitatea de Stat din Chişinău, 1953-1958); doctorantura

(Institutul Pedagogic “N. K. Krupskaia” din Moscova, 1968 -1971). Posturi ştiinţifico-didactice: lector superior(catedra Limbă Rusă şi Lingvistică Generală, 1967-

1971); lector superior (catedra Limbă şi Literatură Rusă, 1991-pînă în prezent) Domenii de cercetare ştiinţifică: teoria literaturi, analiza textului artistic, creaţia lui A. Cehov.

60

Lector superior

Larisa POH

Page 66: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 66

Lucrări publicate: Записные книжки А. П. Чехова в процессе его творческой работы над произведением // Традиции и новаторство в русской литературе. – М., 1970. – P.158-268; Народная лирическая песня и повесть А. П. Чехова «Степь» // Русский фольклор: проблемы изучения и преподавания. – Тамбов. – 1991. – Ч.2. – P. 27-29; Tradiţia lui A. P. Cehov în viziunea lui Ion Druţă // Cultura ca valoare general-umană. – Ch., 1993. – P. 77-78; Рассказы А. П. Чехова и тургеневская традиция // Проблемы мировоззрения и метода А. С. Тургенева. – Орел, 1993. – P. 85-86; Сопоста-вительное изучение русской и румынской литературы Чеховская традиция в рассказах Иона Друцэ // XXIV зональная конференция литературоведческих кафедр университетов и пединститутов Поволжья. – Тверь, 1995. – Ч.2. – P. 69-71; Чеховская традиция в современной прозе // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 37-38; Пушкинские мотивы в рассказах А. П. Чехова // Бессарабская весна. – К., 1999. – P. 44-46; Общие и промежуточные учебные цели литературного образования в Х-ХII классах // Limbă şi comunicare: Русский язык и литература для лицеев с обучением на русском языке. – Ch., 1999. – P. 23-27; Русская художественная традиция в прозе А. П. Чехова // Актуальные проблемы современной филологии. – Бэлць. – 2001. – P. 167-171; «Оне-гинская строфа» и сонетная форма // Онегинские чтения. Бессарабская весна. – Ch., 2003. – P. 43-45; Рассказ А. П. Чехова «Новая дача» в контексте тургеневской традиции // И. С. Тургенев и Ф. И. Тютчев в контексте мировой культуры. – Орел, 2003. – P. 77-78; Проблемы изучения русской литературы ХХ - ХХI вв. как единого художественного целого // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P .68-71.

Coordonator ştiinţific: 4 teze de master; 40 teze de licenţă. Stagii ştiinţifice: Istoria literaturii ruse (Moscova, 1970, 1981). Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Folclorul rus: probleme de studiere şi

predare” (Orel, 1991); Conferinţa internaţională “Concepţiile despre lume şi metoda lui I. S. Turgenev” (Orel, 1993); Conferinţa internaţională “Ruşii din Moldova: istorie, limbă, cultură (Chişinău, 1994); Conferinţa internaţională “Profesorul V. N. Mighirinla 70 de ani” (Bălţi, 1994); Conferinţe internaţionale puşkiniene (Chişinău, 1997, 1999, 2001); Conferinţa internaţională “I. S. Turgenev şi F. I. Tiutcev în cultura mondială”(Orel, 2003); Lecturi oneghiene (Chişinău, 2003); Conferinţa internaţională Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară (Bălţi, 2004).

Cunoaşterea limbilor străine: engleză (elementar) Distincţii: Insigna “Eminent al învăţămîntului public din RM” ; Medalia “Veteran al Muncii”

Senior Lecturer Larisa POH

Born on May 5th, 1935 in Balta, Ukraine Education: The Faculty of Philology (Chisinau State University, 1953-1958); Doctorate studies

(Pedagogical Institute “N. K. Krupskaia”, Moscow, 1970-1971) Professional Experience: Senior lecturer (Chair ofthe Russian Language and General

Linguistics, 1969-1999); Senior lecturer (Chair of the Russian Language and Literature, 1991- to present) Research Interests:theory of literature, text analysis, A.Cehov’s creation Publications: Записные книжки А. П. Чехова в процессе его творческой работы над

произведением // Традиции и новаторство в русской литературе. – М., 1970. – P. 158-268; Народная лирическая песня и повесть А. П. Чехова «Степь» // Русский фольклор: проблемы изучения и преподавания. – Тамбов. – 1991. – Ч.2. – P. 27-29; Tradiţia lui A. P. Cehov în viziunea lui Ion Druţă // Cultura ca valoare general-umană. – Ch., 1993. – P. 77-78; Рассказы А. П. Чехова и турге-невская традиция // Проблемы мировоззрения и метода А. С. Тургенева. – Орел, 1993. – P. 85-86; Сопоставительное изучение русской и румынской литературы Чеховская традиция в рассказах Иона Друцэ // XXIV зональная конференция литературоведческих кафедр университетов и пединститутов Поволжья. – Тверь, 1995. – Ч.2. – P. 69-71; Чеховская традиция в современной прозе // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 37-38; Пушкинские мотивы в рассказах А. П. Чехова // Бессарабская весна. – К., 1999. – P. 44-46; Общие и промежуточные учебные цели литературного образования в Х-ХII классах // Limbă şi comunicare: Русский язык и литература для лицеев с обучением на русском языке. – Ch., 1999. – P. 23-27; Русская художественная традиция в прозе А. П. Чехова // Актуальные проблемы современной филологии. – Бэлць. – 2001. – P. 167-171; «Онегинская строфа» и сонетная форма // Онегинские чтения. Бессарабская весна. – Ch., 2003. – P. 43-45; Рассказ А. П. Чехова «Новая дача» в контексте тургеневской традиции // И. С. Тургенев и Ф. И. Тютчев в контексте мировой культуры. – Орел, 2003. – P. 77-78; Проблемы изучения русской литературы ХХ - ХХI вв. как единого художественного целого // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 68-71.

Scientific Advisor: 4 master’spapers, 40 licentiate papers. Sabbaticals: History of Russian literature (Moscow, 1970, 1981). Participation in Scientific Conferences: International Conference “Russian Folklore: Problems

of Acquisition and Instruction”(Orel, 1991); International Conference “Conceptions about I.S. Turgenev’s

60

Page 67: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 67

World” (Orel, 1993), International Conference “The Russians of Moldova: History, Language, Culture” (Chisinau, 1994); International Conference “Professor V. N. Mighirin-70” (Balti, 1994), International Conference dedicated to Pushkin (Chisinau, 1997, 1999, 2001); International Conference “Modern Strategies In Linguistics, Glotodidactics and Theory of Literature” (Balti, 2004).

Foreign Languages: English (elementary). Honours: the badge “Eminent Prrson in Teacher of Public Education of Moldova”, Medal

“Veteran of Labour”.

Născut la 23 august 1978 în or. Bălţi, Republica Moldova Studii: Facultatea Filologie (USB, 1996-2000); masterat (USB, 2001); doctorantura, USB (2004 –

pînă în prezent) Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Limbă şi Literatură Rusă, 2001-pînă în

prezent) Domenii de cercetare ştiinţifică: tipologia eroilor, istoria literaturii mondiale, sec. XIX, fenome-

nologia literaturii ruse vechi Lucrări publicate: К постановке вопроса об идеальном литературном герое // Актуальные

проблемы современной филологии. – Бэлць, 2001. – P. 183-186; Диалог культур и творческая лич-ность // Актульные проблемы межкультурной коммуникации в новых геополитических условиях. – Тирасполь, 2002. – P. 103-104; Философия художественного образа юродивого в литературе // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară. – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P. 86-89; Основы христианского мировосприятия в курсе истории древнерусской литературы // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 54-57. Stagii ştiinţifice: Tendinţe contemporane de învăţare a literaturii şi limbii în şcoală (Moscova, 2004). Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Profesorul V. N. Mighirin la 80 de ani” (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională “Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară (Bălţi, 2004). Cunoaşterea limbilor străine: germană (elementar).

University assistant Veaceslav DOLGOV master in Philology

Born on August 23, 1978 in Bălţi, Republic of Moldova. Education: Faculty of Philology (Bălţi State Univerasity, 1996-2001); master’s degree (BSU,

2001); Doctorate studies (BSU, 2004- to present). Professional Experience: University assistant (Chair of Russian Language and Literature, 2001-

to present). Research Interests: typology of characters, history of world literature, XIXth century;

phenomenology of old Russian literature Publications: К постановке вопроса об идеальном литературном герое // Актуальные

проблемы современной филологии. – Бэлць, 2001. – P. 183-186; Диалог культур и творческая личность // Актульные проблемы межкультурной коммуникации в новых геополитических условиях. – Тирасполь, 2002. – P. 103-104; Философия художественного образа юродивого в литературе // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară . – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P. 86-89; Основы христианского мировосприятия в курсе истории древнерусской литературы // Основы христианского мировосприятия в курсе истории древнерусской литературы // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 54-57.

Sabbaticals: contemporary tendencies in teaching Russian Language and literature in schools (Moscow, 2004).

60

Asistent univ. Veceslav DOLGOV Magistru în filologie

Page 68: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 68

Participation in Scientific Conferences: international conference “Professor V. N. Mighirin on his 80th Anniversary” (Bălţi, 2004); international conference “Modern strategies in Linguistics, Methodology and Literary Studies” (Balti, 2004)

Foreign Languages: German (elementary).

Născut la 3 februarie 1971 în or Bălţi, Republica Moldova Studii: Facultatea Filologie (USB, 1996-2000); masterat (USB, 2000-2001), doctorantura (USB, 2003-pînă în prezent). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Limbă şi Literatură Rusă, 2000-pînă prezent) Domenii de cercetare ştiinţifică: Teoria şi practica postmodernismului în literatura rusă şi universală Lucrări publicate: К вопросу об ассоциативности в повести Саши Соколова «Школа для дураков» // Актуальные проблемы современной филологии. – Бэлць, 2001. – P. 213-215; Японские мотивы в повести Саши Соколова «Школа для дураков» // Актуальные проблемы межкультурной коммуникации в новых геополитических условиях. – Тирасполь, 2002. – P. 101-103; Condiţia post-modernă a “Descrierii Moldovei” de D. Cantemir // Semn. – 2003. – Nr 3-4. – P. 40-45; Обломов – тип, образ, символ // Strategii actuale de lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară. – Bălţi, 2004. – P. 90-95; Анализ художественного текста в студенческой аудитории // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 51-54. Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Актуальные проблемы современной филологии» (Bălţi, 2001); Conferinţa internaţională «Актуальные проблемы межкультурной ком-муникации в новых геополитических условиях (Tiraspol, 2002); Conferinţainternaţională «Strategii actuale de lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară» (Bălţi, 2004). Cunoaşterea limbilor străine: engleză (elementar).

University Assistant Vladimir BRAJUC,

master in Philology

Born on February 3, 1971 in Balti, Republic of Moldova. Education: Faculty of Philology (Balti Stae University (1996-2000), Master’s degree (BSU, 2000-

2001); Doctorate studies (BSU, 2003–to present) Professional Experience: University Assistant(Chair of Russian Language and Literature, 2000–

to present) Research of Interests: Theory and practice of postmodernism in Russian and universal literature

Publications: К вопросу об ассоциативности в повести Саши Соколова «Школа для дураков» // Актуальные проблемы современной филологии. – Бэлць, 2001. – P. 213-215; Японские мотивы в повести Саши Соколова «Школа для дураков» // Актуальные проблемы межкультурной коммуника-ции в новых геополитических условиях. – Тирасполь, 2002. – P. 101-103; Condiţia postmodernă a “Descrierii Moldovei” de D. Cantemir // Semn. – 2003. – Nr 3-4. – P. 40-45; Обломов – тип, образ, символ // Strategii actuale de lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară. – Bălţi, 2004. – P. 90-95; Анализ художественного текста в студенческой аудитории //Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 51-54.

Participation in Scientific Conferences: international conference “Current Problems of Contemporary Philology” (Balti, 2001); international conference “Current Problems of Intercultural Communication within New Geopolitical Conditions” (Tiraspol, 2002); international conference “Modern Strategies in Linguistics, Glotodidactics and Literary Science” (Balti, 2004).

Foreign Languages: English (elementary).

60

Asistent univ. Vladimir BRAJUC

Magistru în filologie

Page 69: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 69

Catedra Limba şi Literatura Ucraineană

Născut la 7 august 1943 în or. Voznesensk, Ucraina Studii: FacultateaFilologie (IPSB, 1962-1967); doctorantura (Universitatea de Stat din Kiev,1981-

1983) Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Literatură Rusă şi Străină, 1968-1981); lector

superior (catedra Literatură Rusă şi Străină, 1983-1994); conferenţiar univ. (catedra Limba şi Literatura Ucraineană, 1994-pînă în prezent).

Funcţii administrative: şef de catedră (Limbă şi Literatură Ucraineană, 1994-prezent). Grade ştiinţifice: dr. în filologie. Domenii de cercetare ştiinţifică: istoria literaturii ucrainene, istoria, cultura ucrainenilor din

Moldova, istoria literaturii Străine. Lucrări publicate: 5 monografii, 60 articole: Воровский в жанре фельетона // Литература и

время. – К., 1973. – P. 13-45; Борьба Воровского против декаданса в искусстве // Актуальные вопросы истории марксистской литературной критики. – К., 1975. – P. 181-194; «Завидую людям будущего» // Кодры. – 1980. - №7. – P. 141-146; Оружием большевистской сатиры. – К.: Картя Молд., 1981. – 176 p.; Тема Молдавии в публицистике С. М. Кирова // Кодры. – 1981. - №12. – P. 132-139; Пролетарская сатира. – К. : Штиинца, 1982. – 191p.; Молдавия в жизни и творчестве М. Коцюбинского // Дружба народов. – 1982. - №1. – P. 268-269; Высокий долг учителя словесника // Рус. яз. в молд. шк. – 1985. - №1. – P. 50-55; Слово в бою. – К.: Картя Молд., 1988. – 153 p.; Зеркало старой периодики // И дым отечества. - 1991. – P. 132-146; Украiнске слово: Першi кроки. – Бельцi, 1996. – 146 p.; О школьных куррикулумах по украинскому языку // Пед. журн. – 1997. - №4-6. – P. 99-103; «Днестр, нам представший рубиконом …» // Пед. журн. – 1998. - №1-2. – P. 73-79; Куррикулум по народоведению: для 5-9 кл.- Ch.: Ştiinţa, 2003. – 32 p.

Coordonator ştiinţific: 30 teze de licenţă. Stagii ştiinţifice: Istoria literaturii ucrainene (Kiev, 1995). Cunoaşterea limbilor străine: engleză, gruzină (mediu). Distincţii: Insigna “Eminent al învăţămîntului public din Ucraina”.

Associate Professor, PhD

Valeriu VOROBCENCO, Head of the Chair

Born on August 7, 1943 in Voznesensk, Ukraine. Education: Faculty of Philology ( Bălţi Teacher Training Institute, 1962-1967), Doctorate studies

(Kiev State University, 1981-1983). Professional Experience: Lecturer (Chair of Russian and Foreign Literature, 1968-1981); Senior

Lecturer (Chair of Russian and Foreign Literature, 1983-1994); Associate Professor (Chair of Ukrainian Language and Literature, 1994 – to present).

Administrative Experience: Head of the Ukrainian Language and Literature Chair (1994 to present).

Degree Programs: PhD in Philology. Research Interests: history of Ukrainian literature, history and culture of the Ukrainians in

Moldova, history of Foreign Literature. Publications: 5 monographs, 60 articles: Воровский в жанре фельетона // Литература и

время. – К., 1973. – P. 13-45; Борьба Воровского против декаданса в искусстве // Актуальные воп-росы истории марксистской литературной критики. – К., 1975. – P.181-194; «Завидую людям буду-щего» // Кодры. – 1980. - №7. – P. 141-146; Оружием большевистской сатиры. – К. : Картя Молд., 1981. – 176 p.; Тема Молдавии в публицистике С. М. Кирова // Кодры. – 1981. - №12. – P. 132-139; Пролетарская сатира. – К.: Штиинца, 1982. – 191p.; Молдавия в жизни и творчестве М. Коцюбинского // Дружба народов. – 1982. - №1. – P. 268-269; Высокий долг учителя словесника //

60

Conferenţiar univ. dr. Valeriu VOROBCENCO,

şef de catedră

Page 70: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 70

Рус.яз. в молд. шк. – 1985. - №1. – P. 50-55; Слово в бою. – К. : Картя Молд., 1988. – 153 p.; Зеркало старой периодики // И дым отечества. - 1991. – P. 132-146; Украiнске слово: Першi кроки. – Бельцi, 1996. – 146 p.; О школьных куррикулумах по украинскому языку // Пед. журн. – 1997. - №4-6. – P. 99-103; «Днестр, нам представший рубиконом …» // Пед.журн. – 1998. - №1-2. – P.73-79; Куррикулум по народоведению: для 5-9 кл.- Ch.: Ştiinţa, 2003. – 32 p.

Scientific Advisor: 30 licentiate papers. Sabbaticals: History of Ukrainian literature (Kiev, 1995). Foreign Languages: English, Georgian (elementary). Honours: Eminent Person of the Public Education from Ukraine.

Născută la 4 decembrie 1944 în s. Goleni, Edineţ, Moldova. Studii: FacultateaFilologie (IPSB, 1962-1967); doctorantura (AŞP din Moscova, 1975-1978). Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Metodica Predării Limbii Ruse, 1970-1975; lector superior (catedra Metodica Predării Limbii Ruse, 1975-1978); conferenţiar(catedra Metodica Predării Limbii Ruse, 1978-1992); conferenţiar univ. (catedra Limbă şi Literatură ucraineană, 1992-pînă în prezent). Grade ştiinţifice: dr. în pedagogie. Funcţii administrative: şef de catedră (Metodica Predării Limbii Ruse, 1983-1989). Domenii de cercetare ştiinţifică: metodica predării limbii ucrainene în şcolile din Moldova. Lucrări publicate: Вопрос об изучении причастий и деепричастий применительно к условиям молдавской школы // Обучение русскому языку в национальной школе на продвинутом этапе. – М., 1978. – P. 107-113; Лингвистические основы мзучения категории числа имен существи-тельных в молдавской школе // Рус. яз. в молд. шк. – 1980. – №5. – P. 34-39; Роль и место родного языка при обучении русскому // Совершенствование преподавания русского языка и литературы в молдавской школе. – К., 1980. – P.107-110; Глаголы и ситуации: лексико-семантические группы глаголов и ситуации в диалогической речи // Рус. яз. в молд. шк. – 1981. - №6. – P. 3-5; Использование слов с эмоциональной окраской в речевых ситуациях // Рус. яз. в нац. шк.. – 1989. – №9. – P. 15-17;Реализация межпредметных связей на комплексных уроках русского языка // Проблемы межпредметных связей на комплексных уроках русского языка. – Дрогобыч, 1990. – P. 31-32; Человек. Портрет. Характер: лексич. тема // Рус. яз. – К., 1991. – P. 232-246; Урок развития речи при повторении темы «Простое предложение» в IX классе // Рус. слово. – 1991. - №5. – P. 23-26; Описание синкретичных членов предложения с позиции отображающей грамматики // Актуальные проблемы теории и практики современной лингвистики. – Бэлць, 1991. – P. 60-61; К вопросу об изменении содержания лабораторных занятий по методике русского языка в национальной школе // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992. – P. 189-190; Я люблю авторскую песню…// Словесник Молдовы. – 1993. - №1. – P. 42-46; Я выучу украинский язык // Пед. журн. – 1995. - №3-4. – P. 98-99; Украiнська мова i лiтература: пiдручнiк для 5 кл. – Сh.: Ştiinţa, 2000. – 300 p.; Украiнська мова iлiтература: пiдручнiк для 6 кл. – Сh.: Ştiinţa, 2001. – 311 p.; Украiнська мова i лiтература: пiдручнiк для 7 кл. – Ch. : Ştiinţa, 2002. – 313 p.; Украiнська мова i лiтература: пiдручнiк для 8 кл. – Ch.: Ştiinţa, 2003. – 298 p.; Робота над розвитком зв’язного мовлення // Славянские чтения. – К., 2004. - Вып.2. – P. 257-260. Coordonator ştiinţific: Coordonator al temei de cercetare ştiinţifică la comanda de Stat: asigurarea conţinuturilor didactice în învăţămîntul preuniversitar (Limba şi Literatura Ucraineană) (2001-2005); 28 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Metodica predării limbii ruse (Moscova, AŞP, 1983, 1988; Metodoca predării limbii ucrainene (Viniţa, 1991). Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa republicană “Modalităţi de pefecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova (Chişinău, 1992); Conferinţa internaţională «Актуальные проблемы теории и практики современной лингвистики (Bălţi, 2001); Conferinţa ştiinţifică “Славянские чтения” (Chişinău, 2004). Cunoaşterea limbilor străine: engleză (avansat).

Conferenţiar univ. dr.

Marina TUNIŢCHI

Page 71: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 71

Associate Professor, PhD

Marina TUNIŢCHI

Born on December 4, 1944 in Goleni, Edineţ, Moldova Education: Faculty of Philology (Bălţi Teacher Training Institute, 1962-1967); Doctorate

studies(Academy of Science, Moscow , 1975-1978) Professional Experience: Lecturer(Chair of Methods of Teaching Russian, 1970-1975); Senior

Lecturer (Chair of Methods of Teaching Russian, 1975-1978); Associate Professor (Chair of Methods of Teaching Russian, 1978-1992); Associate Professor (Chair of Ukrainian Language and Literature (1992 –to present).

Administrative Experience: Head of the Chair Methods of Teaching Russian (1983-1989) Degree Programs: PhD in Pedagogy. Research Interests: methods of teaching Ukrainian in Moldovan schools. Publications: Вопрос об изучении причастий и деепричастий применительно к условиям

молдавской школы // Обучение русскому языку в национальной школе на продвинутом этапе. – М., 1978. – P. 107-113; Лингвистические основы мзучения категории числа имен существительных в молдавской школе // Рус. яз. в молд. шк. – 1980. – №5. – P. 34-39; Роль и место родного языка при обучении русскому // Совершенствование преподавания русского языка и литературы в молдавской школе. – К., 1980. – P. 107-110; Глаголы и ситуации: лексико-семант: группы глаголов и ситуации в диалог. речи // Рус. яз. в молд. шк. – 1981. - №6. – P. 3-5; Использование слов с эмоциональной окраской в речевых ситуациях // Рус. яз. в нац. шк. – 1989. – №9. – P. 15-17;Реализация межпредметных связей на комплексных уроках русского языка // Проблемы межпредметных связей на комплексных уроках русского языка. – Дрогобыч, 1990. – P. 31-32; Человек. Портрет. Характер: лексич. тема // Русский язык. – К., 1991. – P.232-246; Урок развития речи при повторении темы «Простое предложение» в IX классе // Русское слово. – 1991. - №5. – P. 23-26; Описание синкретичных членов предложения с позиции отображающей грамматики // Актуальные проблемы теории и практики современной лингвистики. – Бэлць, 1991. – P. 60-61; К вопросу об изменении содержания лабораторных занятий по методике русского языка в национальной школе // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992. –P. 189-190; Я люблю авторскую песню…// Словесник Молдовы. – 1993. - №1. – P. 42-46; Я выучу украинский язык // Пед. журн. – 1995. - №3-4. – P. 98-99; Украiнська мова i лiтература: пiдручнiк для 5 кл. – Сh.: Ştiinţa, 2000. – 300 p.; Украiнська мова iлiтература: пiдручнiк для 6 кл. – Сh.: Ştiinţa, 2001. – 311 p.; Украiнська мова i лiтература: пiдручнiк для 7 кл. – Ch.: Ştiinţa, 2002. – 313 p.; Украiнська мова i лiтература: пiдручнiк для 8 кл. – Ch.: Ştiinţa, 2003. – 298 p.; Робота над розвитком зв’язного мовлення // Славянские чтения. – К., 2004. Вып.2. – P. 257-260.

Scientific Advisor: 28 licentiate papers. Sabbaticals: Methods of teaching Russian (Moscow 1983, 1988); methods of teaching

Ukrainian(Vinitsa, 1991). Participation in Scientific Conferences: international conference “Ways of Improving Education

in Moldova” (Chişinău 1992); international conference “Current Problems of Contemporary Linguistics” (Bălţi 2001); scientific conference “Slavonic Readings” (Chişinău 2004).

Foreign Languages: English (advanced).

Născută la 18 iulie 1936 în or. Sumî, Ucraina. Studii: Facultatea Filologie (IPSB, 1954-1959); doctorantura (AŞP din Moscova, 1985-1986). Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Literatura Rusă şi Străină, 1967-1986); lector

superior (catedra Literatura Rusă şi Străină, 1986-1989); conferenţiar (catedra Literatura Rusă şi Străină, 1989-1995); conferenţiar univ. (catedra Limbă şi Literatură ucraineană, 1995-pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în pedagogie.

60

Conferenţiar univ. dr.

Ludmila KRUGLII

Page 72: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI___________________________________________________

_____________________________________________________________________ 72

Domenii de cercetare ştiinţifică: metodica predării literaturii ruse, literatura ucrainenană, metodica predîrii literaturii ucrainene

Lucrări publicate: Патриотический подвиг поэта: М.Кульчицкий // Литература и время. – К., 1973. – P.104-117; Формы самостоятельной работы студентов в ходе пропевтического курса рус-ской литературы. – К., 1982. – 56 p.; Формы учебно-исследовательской работы в курсу древнерус-ской литературы: Метод. разработка. – К., 1983. – 46 p.; Нетрадиционные методы и формы обу-чения дисциплинам филологического цикла в национальных группах педвуза // Повышение эффективности процесса обучения студентов в высших учебных заведениях республики. – Бэлць, 1990. – P. 124-125; Учебно-исследовательская работа по русской литературе как средство адаптации первокурсников // Вопросы адаптации студентов младших курсов в высших учебных заведениях. – К., 1984. – P. 64-65; Диалектика историко-литературного процесса и некоторые формы самостоятельной работы студентов // An. şt. / Univ. “A. Russo”. – 1995. – T.XVIII, fasc.b. Filologie. – P. 68-70; К вопросу о духовной традиции в поэзии Н. А. Клюева // XXIV зональная конференция литературоведческих кафедр университетов и пединститутов. – Тверь, 1995. – Ч.2. – P .72-79; О школьных куррикулумах по украинскому языку // Пед. журн. – 1997. - №4-6. – С. 99-103; Украiнське корiння в «Словi о Полку Игоревiм» // Славянские чтения. – К., 2004. – Вып.2. – P. 143.147.

Coordonator ştiinţific: 20 teze de licenţă. Stagii ştiinţifice: Literatura ucraineană. Metodica predării literaturii ucrainene (Viniţa, 1992). Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Л.М. Леонов- 80» (Moscova, 1984);

Conferinţa unională «Актуальные вопросы совершенствования подготовки учителей (Leninacan, 1987); Зональная конференция литературоведческих кафедр университетов и пединститутов (Tveri, 1994); Conferinţa ştiinţifică “Славянский чтения” (Chişinău, 2004).

Cunoaşterea limbilor străine: franceză (elementar).

Associate Professor PhD,

Ludmila KRUGLII Born on July 18, 1936 in Sumî, Ukraine Education: Faculty of Philology (Bălţi Teacher Training Institute, 1954-1959); Doctorate studies

(Academy of Science, Moscow, 1985-1986) Professional Experience: Lecturer (Chair of Russian and Foreign Literature, 1967-1986); Senior

Lecturer (Chair of Russianand Foreign Literature, 1986-1989); Associate Professor(Chair of Russian and Foreign Literature, 1989-1995); Associate Professor (Chair of Ukrainian Language and Literature, 1995 – to present).

Degree Programs: PhD in Pedagogy. Research Interests: methods of teaching Russian literature; Ukrainian literature; methods of

teaching Ukrainian. Publications: Патриотический подвиг поэта: М.Кульчицкий // Литература и время. – К.,

1973. – P. 104-117; Формы самостоятельной работы студентов в ходе пропевтического курса рус-ской литературы. – К., 1982. – 56 p.; Формы учебно-исследовательской работы в курсу древнерус-ской литературы: Метод. разработка. – К., 1983. – 46 p.; Нетрадиционные методы и формы обу-чения дисциплинам филологического цикла в национальных группах педвуза // Повышение эффективности процесса обучения студентоы в высших учебных заведениях республики. – Бэлць, 1990. – P. 124-125;Учебно-исследовательская работа по русской литературе как средство адап-тации первокурсников // Вопросы адаптации студентов младших курсов в высших учебных заведениях. – К., 1984. – P. 64-65; Диалектика историко-литературного процесса и некоторые формы самостоятельной работы студентов // An. şt. / Univ. “A. Russo”. – 1995. – T.XVIII, fasc.b. Filologie. – P-68-70; К вопросу о духовной традиции в поэзии Н. А. Клюева // XXIV зональная конференция литературоведческих кафедр университетов и пединститутов. – Тверь, 1995. –Ч.2. – P. 72-79; О школьных куррикулумах по украинскому языку // Пед. журн. – 1997. - №4-6. – P. 99-103; Украiнське корiння в «Словi о Полку Игоревiм» // Славянские чтения. – К., 2004. – Вып.2. – P. 143.147

Scientific Advisor: 20 licentiate papers Sabbaticals: Ukrainian literature; methods of teaching Ukrainian literature (Vinitsa, 1992) Participation in Scientific Conferences: international conference “L. M. Leonov – 80” (Moscow

1984); union conference “Current Problems in Teacher Training Improving” (Leninacan, 1987); regional conference of Literature Departments of Institutions of Higher Education (Tveri 1994); scientific conference “Slavonic Readings” (Chişinău 2004).

Foreign Languages: French (elementary).

60

Page 73: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_____________________________________________________________________ 73

Născută la 21.01.1957 în s. Kurilovca, reg. Cernigov, Ucraina.

Studii: Facultatea Filologie (IPSB, 1974-1978); doctorantura (IPSB, 1986-1989). Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Literatura rusă şi Universală, 1979-1992); lector

superior (catedra Limbă şi Literatură ucraineană, 1992-pînă în prezent). Domenii de cercetare ştiinţifică: cultură mondială, metodica predării limbii ucrainene în şcolile din Moldova, analiza textului artistic. Lucrări publicate: Основа нашого курсу – зацiкавленiсть // Словесник Молдовы. – №2. – P. 6-8; №3. – P. 12-15; “A первые шаги грустные»: укр.яз. в Молдове // Пед. журн. – 1995. - №1-2. – P. 40-42; Как учить украинскому языку в Молдове // Пед. журн. – 1997. - №1-3. – P. 140-143; Украiнське слово: першi крокi. – Бельцы, 1996. – 146 с.; Новый шкiльний предмет: культура своeго народу // Промiнь. – 2003. - №1; Образ пiснi в лiрицi Рильского // Украïнознавство. – 2003. – №2-3. – P. 210-211; Iстория, культура та традицii украiнського народу: Куррiкулум для 1-4 кл.- К.: Lyceum, 2003. – 43 p.; Iстория, культура та традицii украiнського народу: Куррiкулум для 5-9 кл. // Укра- iнознавство. – 2003. – Nr 4. – P. 236-250; Подросли науковцi // Рiдне слово. – 2003. - №2. – P. 2-3; Проблемы освiти украiнцiв Молдови // Славянские чтения. – К., 2004. – Вып.2. – P. 55-56. Stagii ştiinţifice: Literatura ucraineană. Metodica predării literaturii ucrainene (Cernigov, 1993). Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Славянские культуры в многонациональной среде” (Chişinău, 1995); Conferinţa internaţională «Материнська мова – духов-нiсть народу» (Cernăuţi, 1998); Conferinţa internaţională “Украинство в свiтi” (2003); Conferinţa interna-ţională “Освiта в украiнской зарубiжнi” (2003); Conferinţa internaţională “A.Russo-185” (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională (Kiev, 2004); Conferinţa ştiinţifică “Славянские чтения” (Chişinău, 2004). Cunoaşterea limbilor străine: belorusă (avansat).

Senior Lecturer

Ludmila CIOLANU

Born on January 21,1957 in Curilovca, Cernigov, Ukraine. Education: Faculty of Philology (Bălţi Teacher Training Institute, 1974-1978); Doctorate studies

(Bălţi Teacher Training Institute, 1986-1989). Professional Experience: Lecturer at the Chair of Russian Literature (1979-1992); Senior

Lecturer at the Chair of Ukrainian Language and Literature (1992 –to present). Research Interests: world culture, methods of teaching Ukrainian in Moldovan schools, literary

text analysis. Publications: Основа нашого курсу – зацiкавленiсть // Словесник Молдовы. – №2. – P. 6-8;

№3. – P. 12-15; “A первые шаги грустные»: укр.яз. в Молдове // Пед. журн. – 1995. - №1-2. – P. 40-42; Как учить украинскому языку в Молдове // Пед. журн. – 1997. - №1-3. – P. 140-143; Украiнське слово: першi крокi. – Бельцы, 1996. – 146 p.; Новый шкiльний предмет: культура своeго народу // Промiнь. – 2003. - №1; Образ пiснi в лiрицi Рильского // Украïнознавство. – 2003. – №2-3. – P. 210-211; Подросли науковцi // Рiдне слово. – 2003. - №2. – P.2-3; Проблемы освiти украiнцiв Молдови // Славянские чтения. – К., 2004. – Вып.2. – P. 55-56.

Scientific Advisor: 20 licentiate papers Sabbaticals: Ukrainian literature; methods of teaching Ukrainian literature(Cernigov, 1993) Participation in Scientific Conferences: international conference “Slavonic Cultures in

Multinational Media” (Chişinău 1995); international conference (Cernăuţi, 1998); international conference “A. Russo – 185” (Bălţi 2004); international conference (Kiev 2004); scientific conference “Slavonic Readings” (Chişinău 2004).

Foreign Languages: Bielorussian (advanced).

60

Lector superior

Ludmila CIOLANU

Page 74: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic
Page 75: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 203

MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AL REPUBLICII MOLDOVA

Page 76: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 204

Page 77: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 205

Născută la 2 ianuarie 1947 în s. Lencăuţi, Ocniţa, Republica Moldova Studii: Facultatea Pedagogia şi Metodica Învăţămîntului Primar (Institutul Pedagogic de Stat

“V.I.Lenin”din Moscova, 1964-1969); doctorantura (AŞP din Moscova, 1973-1976). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ.(catedra Pedagogia şi Metodica Învăţămîntului

Primar, 1969-1973); lector superior (catedra Pedagogia şi Metodica Învăţămîntului Primar, 1976-1984); conferenţiar univ. (catedra Pedagogia şi Metodica Învăţîmîntului Primar, 1984-2002); Conferenţiar univ. (catedra Pedagogie, Învăţămînt primar şi Educaţie preşcolară, 2002-pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în pedagogie Funcţii administrative: decan (facultatea Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă socială, 1995-pînă

în prezent). Domenii de cercetare ştiinţifică: Curriculum universitar la specialitatea “Pedagogia

învăţămîntului primar şi pedagogie preşcolară” Lucrări publicate: 2 manuale, 35 articole.15 teze ale referatelor, 4 suporturi de curs:

Organizarea observărilor în clasa I // Învăţătorul Sov. – 1975. – Nr. 6. – P. 37-41; Forme eficiente de dirijare a perceperii materialelor intuitive // Învăţătorul Sovietic. - 1980. – Nr. 6. – P. 13-16; Instruirea şi educaţia elevilor de şase ani. – Ch.: Lumina, 1989. – 143 p.; Об эффективности организации наблюдений в связи с изучением природы в I классе // Развитие учащихся в процессе усвоения знаний. – М., 1981. – P. 40-46; Организация наблюдений младших школьников в процессе трудового обучения // Особенности работы сельской школы по политехническому образованию учащихсяю – К., 1982. – P. 35-45; О методах работы учителя начальных классов с родителями учащихся // Специфика общения учителя с учащимися начальных классов. – Кривой Рог, 1990. – P. 38-41; Самостоятельная работа студентов первокурсников – средство профессиональной подготовки будущего учителя начальных классов // Повышение эффективности процесса обучения студентов в высших учебных заведениях республики. – Бэлць, 1990. – P. 39-40; Тематический вечер – эффективная форма внеаудиторной работы по истории педагогики // Проблемы преподавания истории педагогики в вузе . – Горно-Алтайск, 1991. – P. 97-100; Bazele teoretice ale problemei activităţii creative a elevilor mici // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992. – P. 24-26; Problema educaţiei în familie – aspect al cercetării etnopedagogice // Cultura ca valoare general-umană. – Ch., 1993. – P. 59-61; Strategii noi în modernizarea învăţămîntului primar în Republica Moldova // An. şt./ Univ. de stat “A.Russo”. – 1995. – T.XVIII, fasc.c. Psihologie-Pedagogie. – P. 44-45; Activităţi creative ale elevilor de vîrstă mică în procesul muncii educative. – Ch., 1995. – 75 p.; Aspecte ale pregătirii pedagogului social în contextul programului TEMPUS-TACIS // Clasic şi modern în psihopedagogia socială. – Ch., 1996. – P. 44-48; Un sistem modern didactic în învăţămîntul primar şi preşcolar din Republica Moldova. – Bălţi, 1996. – P. 67-68; Подготовка студентов к изучению и моделированию субъекта воспитания // Белорусская начальная школа: проблемы и перспективы развития. – Мозырь, 2000. – P. 73-75; Tehnologii pedagogice diferenţiate şi personalizate – componentă a curriculumului centrat pe student // Reforma învăţămîntului: teorie şi practică. – Bălţi, 2002. – P. 211-213.

Coordonator ştiinţific: Coordonator al temei de cercetare ştiinţifică la comanda de Stat: Curriculum-ul universitar la specialitatea “Pedagogia învăţămîntului primar şi preşcolar (2001-2005); 4 teze de master; 63 teze de licenţă

Stagii ştiinţifice: Management universitar (Olanda, 1997); Experienţă managerială în asistenţa socială ( (Germania, 1997); Organizarea asistenţei sociale (Olanda, 1998); Integrarea copiilor cu nevoi speciale în mediul natural (România, 2000); Cercetare aplicată (Bulgaria, 2000); Management educaţional şi tehnologii educaţionale posmoderne (SUA, 2001).

Participări la foruri ştiinţifice: Simpozionul internaţional “Spre un sistem eficent de pregătire a cadrelor de psihologi-pedagogi sociali (Bălţi, 1994); Conferinţa jubiliară “Realizări şi deschideri ştiinţifice (Bălţi, 1995); Simpozionul internaţional “Clasic şi modern în psihopedagogia socială” (Bălţi, 1995); Simpozionul internaţional “Психолого-педагогические проблемы подготовки специалистов начальной школы и дошкольных учреждениях (Мозырь, 1996); Seminarul internaţional “Practici de educaţie integrată” (Sinaia, 2000); Seminarul internaţional “Cercetări aplicative (Bulgaria, 2000); Conferinţa internaţională “Psihologie managerială şi management relaţional” (Bălţi, 2001); Programul “Pas cu pas”

Conferenţiar univ. dr. Lidia STUPACENCO,

decan

Page 78: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 206

(Braşov, 2001); Conferinţa internaţională “Reforma învăţămîntului: teorie şi practică” (Bălţi, 2002); Simpozionul republican “Îngrijire paliativă” (Chişinău, 2002).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avancat), franceză, germană (elementar) Distincţii: Eminent al învăţămîntului public din Republica Moldova Activitate publică: formator în cadrul programului Pas cu Pas, expert în Asistenţă Socială la

Asociaţia “Acasă”

Associate Professor, PhD

Lidia STUPACENCO, dean

Born on January 2, 1947 in Lencauti, Ocniţa, Republic of Moldova Education: Faculty of Pedagogy and Methods of Primary Education (Moscow State Teacher

Training Institute (1964-1969); Doctorate studies (Moscow Academy of Science, 1973-1976). Professional Experience: University assistant (Chair of Pedagogy and Methods of Primary

Education, (1969-1973); Senior Lecturer (Chair of Pedagogy and Methods of Primary Education, 1976-1984); Associate Professor (Chair of Pedagogy and Methods of Primary Education, 1984-2002); Associate Professor (Chair of Pedagogy and Methods of Pre-school and Primary Education, 2002 –to present).

Degree Programs: PhD in Pedagogy Administrative Experience: Dean (Faculty of Pedagogy, Psychology and Social Assistance,

1995 - to present) Research Interests: University curriculum for the specialty “Pedagogy of Primary and Pre-school

Education” Publications: 2 manuals, 37 articles, 15 theses : Organizarea observărilor în clasa I // Învăţătorul

Sov. – 1975. – Nr.6. – P. 37-41; Forme eficiente de dirijare a perceperii materialelor intuitive // Învăţătorul Sov.- 1980. – Nr.6. – P. 13-16; Instruirea şi educaţia elevilor de şase ani. – Ch.: Lumina, 1989. – 143 p.; Об эффективности организации наблюдений в связи с узучением природы в I классе // Развитие учащихся в процессе усвоения знаний. – М., 1981. – P.40-46; Организация наблюдений младших школьников в процессе трудового обучения // Особенности работы сельской школы по политехническому образованию учащихсяю – К., 1982. – P. 35-45; О методах работы учителя начальных классов сродителями учащихся // Специфика общения учителя с учащимися начальных классов. – Кривой Рог, 1990. – P. 38-41; Самостоятельная работа студентов первокурсников – средство профессиональной подготовки будущего учителя начальных классов // Повышение эффективности процесса обучения студентов в высших учебных заведениях республики. – Бэлць, 1990. – P. 39-40; Тематический вечер – эффективная форма внеаудиторной работы по истории педагогики // Проблемы преподавания истории педагогики в вузе . – Горно-Алтайск, 1991. – P. 97-100; Bazele teoretice ale problemei activităţii creative a elevilor mici // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992. – P. 24-26; Problema educaţiei în familie – aspect al cercetării etnopedagogice // Cultura ca valoare general-umană. – Ch., 1993. – P. 59-61; Strategii noi în modernizarea învăţămîntului primar în Republica Moldova // An. şt./ Univ. de stat “A.Russo”. – 1995. – T.XVIII, fasc.c. Psihologie-Pedagogie. – P. 44-45; Activităţi creative ale elevilor de vîrstă mică în procesul muncii educative. – Ch., 1995. – 75 p.; Aspecte ale pregătirii pedagogului social în contextul programului TEMPUS-TACIS // Clasic şi modern în psihopedagogia socială. – Ch., 1996. – P. 44-48; Un sistem modern didactic în învăţămîntul primar şi preşcolar din Republica Moldova. – Bălţi, 1996. – P. 67-68; Подготовка студентов к изучению и моделированию субъекта воспитания // Белорусская начальная школа: проблемы и перспективы развития. – Мозырь, 2000. – P. 73-75; Tehnologii pedagogice diferenţiate şi personalizate – componentă a curriculumului centrat pe student // Reforma învăţămîntului: teorie şi practică. – Bălţi, 2002. – P. 211-213.

Scientific Advisor: 4 master’s theses, 63 licentiate papers Sabbaticals: University Management (Holland,1997); Managerial experience in social assistance

(Germany, 1997); Organisation of social assistance (Holland, 1998); Integration of children with special needs into the natural environment (Romania, 2000); Applied Research (Bulgaria, 2000); Educational management and postmodern educational technologies (USA, 2001).

Participation in Scientific Conferences: International Symposium “Towards an Efficient System of Training Specialists in Social Assistance” (Balti, 1994); conference “Scientific Achievements and Perspectives” (Balti, 1995); international symposium “Classic and Modern in Social Psycho-Pedagogy” (Balti, 1995); international symposium Psycho-pedagogical problems of training specialists for primary and pre-school education” (Moziri, 1996); international seminar “The Practice of Integrated Education” (Sinaia, 2000); international seminar “Applied Research” (Bulgaria, 2000); international conference “Managerial Psychology and Relational Management” (Balti, 2001); “Step by Step” Programme (Brasov, 2001); international conference “Reform in Education: Theory and Practice” (Balti, 2002) republican symposium “Palliative Care” (Chishinau, 2002)

60

Page 79: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 207

Foreign Languages: Russian (advanced), French, German (elementary) Public Activity: The Badje Expert in Social Assistance for “Acasă” Association, formator in “Step

by Step” programme Honours: Eminent Person in Public Education, Moldova

Născută la 6 noiembrie 1958 în or. Chişinău, Republica Moldova Studii: Facultatea Pedagogie şi Psihologie (IPSB, 1978-1983); Facultatea Tehnică, Fizică,

Matematică şi Informatică (USB, 1998-2002); doctorantura (AŞP din Moscova, 1989-1992). Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Metodica Educaţiei Preşcolare, 1985-1994); lector

superior (catedra Pedagogie şi Metodica Învăţămîntului Primar, 1994-1998); conferenţiar univ.(catedra Pedagogie şi Psihologie Generală şi Socială, 1998-2002); conferenţiar univ.(catedra Psihologie şi Asistenţă Socială, 2002-pînă în prezent).

Grade didactice: dr. în pedagogie Funcţii administrative: prodecan (Facultatea Pedagogie şi Psihologie, 1994-pînă în prezent). Domenii de cercetare ştiinţifică: formarea culturii informaţionale, timpul liber şi activităţi

distractive Lucrări publicate: Новая информационная технология в работе с дошкольниками //

Дошкол. воспитание. – 1989. - №9. – P. 73-76; Обучающие компьютерные программы для детей старшей подготовительной группы // Использование компьютерных развивающих обучающих игровых программ в системе дошкольного воспитания. – М., 1989. – Вып. 2. – P. 18-25; Подготовка специалистов к работе в детском саду в условиях применения новых информационных технологий // Психолого-педагогические проблемы подготовки специалистов начальной школы и дошкольных учреждений. – Мозырь, 1995. – P. 67-71; Particularităţile utilizării jocurilor dezvoltative la computator în grădiniţa de copii // An. Şt. / Univ. “A.Russo”. – 1995. – T. 18, fasc. c. Pedagogie. Psihologie. – P. 34-37; Formarea reprezentărilor matematice prin intermediul jocurilor computaţionale // Experienţe şi perspective în dezvoltarea învăţămîntului primar şi preşcolar din Republica Moldova. – Bălţi, 1996. – P. 43-44; Компьютерный мир дошкольника. – М.: Новая школа, 1997. – 128 p.; Computerul – mijloc de fundamentare a culturii tehnice a preşcolarului // Cultura tehnică – component important al culturii generale. – Bălţi, 1997. – P. 27-28; Valoarea social-educativă a jocului şi timpul liber al adolescentului // Materialele conferinţei de totalizare a Proiectului “Tempus-Tacis”. – Bălţi, 1998. – P. 78-81; Ис-пользование сюжетно-ролевой игры в воспитании будущего семьянина // Беларусская початковая школа: проблемы и перспективы развития. – Мозырь, 1999. – Ч. 3. – P. 22-24; Подготовка будущих специалистов к организаций свободного времени младших школьников // Беларусская начальная школа: проблемы и перспективы развития . – Мозырь, 2000. – P. 173-175; Asistenţa socială a ti-neretului şi timpul liber // An. şt. / Univ. “A.Russo”. – 2001. – T.19, fasc.c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie Muzicală. – P. 52-56; Tehnoligies, information and culture // Беларуская пачатковая школа: проблемы и перспекивы развития . – Мазыр, 2003.- P. 116-119; Роль базовой школы в установлении связи между педагогической наукой и педагогической практикой // Наука и образование: Актуальные проблемы и перспективы развития = Science and Education: the present stage problems and perspectives of the development. – Ch., 2003. – P. 76-79.

Coordonator ştiinţific: 40 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Proiectul Tempus-Tacis (Germania, Olanda, 1996); Proiectul Tempus-Tacis:

Training course in Project Management Skills (Kiev, 1997); Proiectul Tempus-Tacis (Germania, Olanda, 1998); Asistenţă Socială, Şcoala de Vară (Holercani, 2000); Practici de educaţie integrată (România, 2000); Cercetări aplicate (Bulgaria, 2000); University linkage for educational reforms (SUA, 2002); Integrarea copiilor cu nevoi speciale în mediul natural (Lituania, 2003).

Participări la foruri ştiinţifice: Seminarul unional “Проблемы компьютеризации дошкольного воспитания (Moscova, 1989); Seminarul unional “Компьютерно-игровой комплекс в народном образовании (Soci, 1990); Conferinţa ştiinţifică “Одаренные дети Узбекистана» (Termiz, 1992); Simpozionul internaţional “Clasic şi modern în psihopedagogia socială” (Bălţi, 1995); Conferinţa jubiliară “Realizări şi deschideri ştiinţifice“ (Bălţi, 1995); Conferinţa de totalizare a Proiectului “Tempus-Tacis” (Bălţi, 1998); Conferinţa internaţională “Белорусская начальная школа: проблемы и перспективы

Conferenţiar univ. dr. Galina PETCU,

prodecan

Page 80: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 208

развития” (Mozîr, 2000, 2003); Conferinţa internaţională “Психолого-педагогические основы профессиональной подготовки учителя в условиях реформирования общеобразовательной и высшей школы” (Mozîr, 2002); Conferinţa internaţională “Reforma învăţămîntului: teorie şi practică” (Bălţi, 2002);

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză, engleză, germană (elementar)

Associate Professor, PhD Galina PETCU

Born on November 6 1958 in Chişinău, Republic of Moldova Education: Faculty of Pedagogy and Psychology (Teacher Training Institute from Balti, 1978-

1983); Faculty of Techniques, Physics, Mathematics and Informatics (Balti State University, 1998 – 2002); Doctorate Studies (Moscow Academy of Pedagogical Sciences, 1989 – 1992)

Professional Experience: Lecturer (Chair Methods of Preschool Education, 1985 – 1994); Senior Lecturer (Chair Pedagogy and Methods of Primary Education, 1994 – 1998); Associate Professor (Chair Psychology and Social Assistance, 1998 – to present)

Degree Programs: PhD in Pedagogy Administrative Experience: Vice Dean (Faculty Pedagogy and Psychology (1994 – to present) Research Interests: Developing of Informational Culture; Free Time and Entertaining Activities Publications: Новая информационная технология в работе с дошкольниками // Дошкол.

воспитание. – 1989. - №9. – P. 73-76; Обучающие компьютерные программы для детей старшей подготовительной группы // Использование компьютерных развивающих обучающих игровых программ в системе дошкольного воспитания. – М., 1989. – Вып. 2. – P. 18-25; Подготовка специалистов к работе в детском саду в условиях применения новых информационных технологий // Психолого-педагогические проблемы подготовки специалистов начальной школы и дошкольных учреждений. – Мозырь, 1995. – P. 67-71; Particularităţile utilizării jocurilor dezvoltative la computator în grădiniţa de copii // An. Şt. / Univ. “A.Russo”. – 1995. – T. 18, fasc. c. Pedagogie. Psihologie. – P. 34-37; Formarea reprezentărilor matematice prin intermediul jocurilor computaţionale // Experienţe şi perspective în dezvoltarea învăţămîntului primar şi preşcolar din Republica Moldova. – Bălţi, 1996. – P. 43-44; Компьютерный мир дошкольника. – М.: Новая школа, 1997. – 128 p.; Computerul – mijloc de fundamentare a culturii tehnice a preşcolarului // Cultura tehnică – component important al culturii generale. – Bălţi, 1997. – P. 27-28; Valoarea social-educativă a jocului şi timpul liber al adolescentului // Materialele conferinţei de totalizare a Proiectului “Tempus-Tacis”. – Bălţi, 1998. – P. 78-81; Ис-пользование сюжетно-ролевой игры в воспитании будущего семьянина // Беларусская початковая школа: проблемы и перспективы развития. – Мозырь, 1999. – Ч.3. – P. 22-24; Подготовка будущих специалистов к организаций свободного времени младших школьников // Беларусская начальная школа: проблемы и перспективы развития . – Мозырь, 2000. – P. 173-175; Asistenţa socială a ti-neretului şi timpul liber // An. şt. / Univ. “A.Russo”. – 2001. – T. 19, fasc.c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie Muzicală. – P. 52-56; Tehnoligies, information and culture // Беларуская пачатковая школа: проблемы и перспекивы развития . – Мазыр, 2003.- P. –116-119; Роль базовой школы в установлении связи между педагогической наукой и педагогической практикой // Наука и образование: Актуальные проблемы и перспективы развития = Science and Education: the present stage problems and perspectives of the development. – Ch., 2003. – P. 76-79.

Scientific Advisor: 40 licentiate papers Sabbaticals: Tempus Tacis project (Germany, Holland, 1996); Tempus Tacis project ”Training

Course in Project Management Skills (Kiev, 1997); Tempus Tacis project (Germany, Holland, 1998); Social Assistance, Summer school (Holercani, 2000); Integration Education Practice (Romania, 2000); Applied research (Bulgaria, 2000); University linkage for educational reforms (USA, 2002); Integration of children with special needs into the natural environment (Lithuania, 2003)

Participation in Scientific Conferences: Union Seminar “Problems of Preschool Education Computerization” (Moscow, 1989); Union Seminar “Computers and Games in Public Education” (Soci, 1990); Scientific Conference “Talented Children of Uzbechistan” (Termiz, 1992); International Sympozium “Classic and Modern in Social Psychopedagogy” (Balti, 1995); Conference “Scientific Achievements and Openings” (Balti, 1995); Summarizing Conference of the Tempus-Tacis project (Balti, 1998); International Conference Bielorussian Primary School: problems and Perspectives of Development” (Mozir, 2000, 2003); International Conference “Psychological and Pedagogical Basis of Teacher Training during the Reform of Education” (Mozir, 2002); International Conference “The Reform in Education: Theory and Practice” (Balti, 2002)

Foreign languages: Russian (advanced), French, English, German (elementary)

60

Page 81: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 209

Catedra Pedagogie, Învăţămînt Primar şi Educaţie Preşcolară

Născută la 28 august 1951 în s. Gordineşti, Rezina, Republica Moldova Studii: Facultatea Pedagogie şi Psihologie (USB, 1970-1974); doctorantura (Institutul de

Cercetări Ştiinţifice în domeniul Educaţiei Preşcolare al AŞP a URSS (1983-1986). Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Metodica Educaţiei preşcolare, 1976-1988); lector

superior (catedra Metodica Educaţiei preşcolare, 1988-1994); conferenţiar univ.(catedra Pedagogie. Învăţămînt primar. Educaţie preşcolară, 1994-pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în pedagogie Funcţii administrative: şef de catedră (Pedagogie. Învăţămînt primar. Educaţie preşcolară,

1995-pînă în prezent). Domenii de cercetare ştiinţifică: jocul ca formă de organizare a instruirii, tehnologii

educaţionale moderne, curriculum universitar la specialitatea Pedagogia învăţămîntului primar şi pedagogia preşcolară, formarea claselor incluzive.

Lucrări publicate: Pe treptele cifrelor – spre descoperirea lumii // Învăţ. publ. –1980. – 10 sept.; Utilizarea beţişoarelor colorate “Cuizener” la formarea reprezentărilor matematice elementare // Pedagogul Sovietic. – 1989. – Nr.12. – P. 22-25; Familiarizarea preşcolarilor cu mărimea şi măsurarea obiectelor // Pedagogul. – 1990. – Nr.9. – P. 6-8; Дидактическая игра как форма организации обучения в разновозрастной группе сельского детского сада // Дошкол. воспитание. – 1990. - №7. – P. 26-29; Использование дидактических игр в обучении шестилеток началам математики. – Измаил, 1990. – P. 414-415; Formarea cunoştinţelor elementare matematice // Programa educaţiei şi instruirii copiilor de şase ani în instituţiile preşcolare. – Ch., 1992. – P. 58-62; Educaţia şi instruirea copiilor în grupele mixte. – Ch.: Lumina, 1994. - 120 p.; Dezvoltarea intelectuală a preşcolarilor în cadrul activităţilor cu conţinut matematic // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 61-62; Некоторые аспекты подготовки педагогических кадров для работы по альтернативным программам // Tarpatautinio vaiku ugdymo projekto “Step by step” pletra Ruty bei Vidurio Europas salyse ir Lietuvoje. – Vilnius, 1999. – P. 79-81; Unele aspecte ale pregătirii cadrelor didactice pentru învăţămîntul formativ // Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul învăţămîntului preşcolar şi primar. – Ch., 1999. – P. 35-36; Programul Pas cu Pas – alternativă educaţională // An. Şt / Univ. de Stat „A. Russo”. – 2001. – T.19, fasc. c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie Muzicală. – P. 35-39; Lucrul în grupe – formă eficientă de realizare a învăţămîntului formativ // Reforma învăţămîntului: teorie şi practică. – Bălţi, 2002. – P. 180-187; Problema conţinuturilor pregătirii cadrelor didactice pentru realizarea educaţiei integrale // Tradiţionalism şi materialism în educaţie. – Ch., 2003. – P. 161-165; Integrarea ca oportunitate într-o lume în continuă schimbare // Recuperarea. – 2003. – Nr.3. – P. 14-20.

Coordonator ştiinţific: 2 teze de master, 35 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Cercetare aplicată (Balaton, Ungaria, 1996); Predare individualizată. (Balaton,

Ungaria, 1997); Parteneriatul cu familia. Observare ( Balaton, Ungaria, 1998); Proiectul “Unuversity linkage for educational reforms” (Minnesota, SUA, 2002).

Participări la foruri ştiinţifice: Seminarul regional “Alternativa educaţională Step by Step” (Poiana-Braşov, 1998); Conferinţa internaţională “Educaţia centrată pe copii”(Vilnus, Lituania, 1999); Conferinţa internaţională “Tarptautinio vaiku ugdymo projekto “Step by Step” (Vilnus, Lituania, 1999); Seminarul internaţional “Învăţare prin joc”, “Predarea individualizată în copilăria timpurie”, “Parteneriatul: Şcoală-familie-comunitate” (Sinaia, 1999); Seminarul internaţional “Cercetarea aplicată” (Bulgaria,2000); Practici de educaţie integrată (Sinaia, 2000); Seminarul de formare continuă “Metode activ-participative în procesul de predare-învăţare”( Sinaia, 2000); Seminarul “Formator central pentru învăţămîntul primar” (Chişinău, 2001); Seminarul internaţional pentru formatorii naţionali ai programului Pas cu Pas (Bulgaria, 2001); Seminarul internaţional pentru formatorii naţionali ai Programului Pas cu Pas cu tema “Standarde

Conferenţiar univ. dr. Maria PERETEATCU

şef de catedră

Page 82: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 210

educaţionale în programul Pas cu Pas” (Bucureşti, 2002); Conferinţa internaţională “Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate” (Chişinău, 2003); Conferinţa internaţională “The mission of education in modern society: the syntesis of social purposes and individuals needs: international scientific practical reports” (Vilnus, 2003); Seminarul-tarining “Tehnologii moderne în procesul educaţional” (Bălţi, 2003); Seminarul regional “Integrarea copiilor cu nevoi speciale în mediul natural” (Chişinău, 2004).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar) Activitate publică: formator şi expert al Programului educaţional Pas cu Pas, formator la

Ascociaţia de Caritate şi Asistenţă Socială

Associate professor, PhD Maria PERETEATCU, Head of the Chair

Born on August 28, 1951 in Gordineşti, Rezina, Republic of Moldova Education: Theory of Education and Psychology Department (Balti State University (1970-1974);

Doctorate Studies (Institute of Scientific Investigations Pre-school Education, 1983-1996) Professional Experience: Lecturer (Chair of Methodology of Pre-school Education, 1976-1988),

Senior Lecturer (Chair of Methodology of Pre-school Education, 1988-1994), Associate professor (Chair of Theory of Education. Primary Education. Pre-school Education, 1994-to present).

Degree Programs: PhD in Pedagogy Administrative Experience: head of the chair of Theory of Education. Primary Education. Pre-

school Education (1995-to present). Research Interests: Game as one of the ways of training, modern educational technologies,

university curriculum for theory of primary and theory of pre-school education. Publications: Pe treptele cifrelor –spre descoperirea lumii // Învăţăţămîntul public.-1980. - 10

sept.; Utilizarea beţişoarelor colorate „Cuiziner” la formarea reprezentărilor matematice elementare // Pedagogul Sovietic. - 1989. - Nr.12.- P. 22-25; Familiarizarea preşcolarelor cu mărimea şi măsurarea obiectelor // Pedagogul. - 1990. - Nr.9. - P. 6-8; Дидактическая игра как форма организации обучения в разновозрастной группе сельского детского сада // Дошкол. воспитание.- 1990.- №7.- P. 26-29; Использование дидактических игр в обучении шестилеток началам математики.- Измаил, 1990.- P. 414-415; Formarea cunoştinţelor elementare matematice // Programa educaţiei şi instruirii copiilor de şase ani în instituţiile preşcolare.- Ch.,1992.- P. 58-62; Educaţia şi instruirea copiilor în grupele mixte.- Ch.: Lumina, 1994. 120 p.; Dezvoltarea intelectuală a preşcolarilor în cadrul activităţilor cu conţinut matematic // Realizări şi deschideri ştiinţifice.- Bălţi, 1995.- P. 61-62; Некоторые аспекты подготовки педагогических кадров для работы по альтернативным программам // Tarpatautinio vaiku ugdymo projecto „Step by step” pletra Ruty bei Vidurio Europas salyse ir Lietuvoje.- Vilnius, 1999. - P. 79-81; Unele aspecte ale pregătirii cadrelor dedactice pentru învăţămîntul formativ // Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul învăţămîntului preşcolar şi primar.- Ch., 1999. - P. 35-36; Programul pas cu pas – alternativa educaţională // An. Şt. / Univ. de Stat „A. Russo”. - 2001.- T.19, fasc. c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie Muzicală.- P. 35-39; Lucrul în grupe-formă eficientă de realizare a învăţămîntului formativ // Reforma învăţămîntilui: teorie şi practică.- Bălţi, 2002.- P. 180-187; Problema conţinuturilor pregătirii cadrelor didactice pentru realizarea educaţiei integrale // Tradiţionalism şi materialism în educaţie.-Ch., - P. 161-165; Integrarea ca oportunitate într-o lume în continuă schimbare // Recuperarea.-2003.- Nr.3.- P. 14-20.

Scientific Advisor: 2 master theses, 35 licentiate papers Sabbaticals: Applied research (Balaton, Hungary,1996); Individualized teaching (Balaton,

Hungary,1996); Family Partnership. Observation (Balaton, Hungary,1997); Project “University linkage for educational reforms” (Minnesota, USA, 2002).

Participation in Scientific Conferences: Regional Seminar “Educational Alternative Step by Step” (Poiana-Brasov, 1998); International conference “Central Education for Children” (Vilnus, Lituania, 1999); International Seminar”Tarptautinio vaiku ugdymo projekto “Step by Step” (Vilnus, Lituania, 1999); International Seninar “Learning through Games”, “Individualized Teaching in Early Childhood”, Partnership: School-Family-Community” (Sinai,1999); International Seminar “Applied Investigation” (Bulgaria, 2000); Practice of Integrate Education (Sinai, 2000); Seminars of continuous development “Active-participative methods in the Teaching-learning process” (Sinai, 2000); Seminar “Central Formator for Primary Education” (Chisinau, 2001); International Seminar for National Creators of Step by Step Program (Bulgaria, 2001); International Seminar for National Creators of Step by Step Program , topic ”Educational Standards in Step by Step Program”(Bulgaria, 2002); International Conference “Traditionalism and Modernism in Education” (Chisinau, 2003); International Conference “The Mission of Education in Modern Society: the synthesis of Social Purposes and Individual Needs: International Scientific Practical Reports” (Vilnius, 2003); Training Seminar “Modern Technologies in Educational Process” (Balti, 2003); Regional Seminar “Integration of Children with special Needs in Society” (Chisinau, 2004).

60

Page 83: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 211

Foreign Languages: Russian (advanced), French (elementary) Public Activity: creator and expert of educational Step by Step program, creator of a Social

Assisstance association

Născută la 1 ianuarie 1961 în s.Valea-Irestieni, Nisporeni, Republica Moldova Studii: Colegiul Pedagogic din Călăraşi (1976-1980); Facultatea Pedagogie şi Psihologie (IPSB, 1980-1984); doctorantura (Institutul de Cercetare în domeniul Pedagogiei şi Psihologiei, IŞEM, 1996-2000). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Pedagogie şi Metodica Învăţămîntului Primar, 1986-1989); lector superior (catedra Pedagogie şi Metodica Învăţămîntului Primar, 1989-2001); lector superior (catedra Pedagogie. Învăţămînt primar şi Educaţie Preşcolară, 2001-pînă în prezent). Grade ştiinţifice: dr. în pedagogie Domenii de cercetare ştiinţifică: formarea culturii economice la elevi Lucrări publicate: Creativitatea verbală în activitatea preşcolarilor // Familie. Şcoală. Societate. – 1994. – Nr.1/4. – P. 13-16; Creativitatea verbală – modalitate de evaluare a limbajului // Investigaţii pedagogice şi psihologice. – Cimişlia. – 1999. – P. 75-79; Educaţia economică a copiilor – un capriciu sau o necesitate stringentă a timpului // Investigaţii pedagogice şi psihologice. – Ch., 1998. – Ed.III. – P. 45-48; Educaţia economică a preşcolarului – obiectiv al activităţii pedagogului // Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul învăţămîntului preşcolar şi primar: realizări, probleme, perspective. – Ch., 1999. – P. 66-67; Importanţa metodelor active în formarea culturii economice elementare la preşcolarii mari // Implimentarea metodelor active în învăţămîntul preuniversitar şi universitar. – Ch., 1999. – Vol.1. – P. 12-14; Probleme şi perspective în educaţia economică a copiilor. – Bălţi, 2000. – 40 p.; Tehnologii moderne în educaţia economică a copiilor // Perspective şi tendinţe moderne în educaţia şi instruirea copiilor din grupele pregătitoare. – Ch., 2000. – Vol.1. – P. 88-91 Coordonator ştiinţific: 1 teză de master; 19 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Proiectul “University linkage for educational reforms” (Minnesota, SUA, 2003). Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul învăţămîntului preşcolar şi primar: realizări, probleme, perspective” (Chişinău, 1999); Seminar internaţional “Predarea individualizată în copilăria timpurie”,”Parteneriatul: şcoală-familie-comunitate” (Sinaia, 1999); Conferinţa naţională “Implimentarea metodelor active în învăţămîntul preuniversitar şi universitar (Chişinău, 1999); Seminar-training “Tehnologii moderne în procesul educaţional” (Bălţi, 2003). Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar)

Senior Lecturer, PhD

Lora CIOBANU

Born on January 1, 1961 in Valea Irestieni, Nisporeni, Republic of Moldova Education: Călăraş Teacher Training College (1976-1980), Faculty of Pedagogy and Psychology

(Bălţi Teacher Training Institute, 1980-1984); Doctorate Studies (Institute of Research in the field of Pedagogy and Psychology, Institute Research in Pedagogy and Psychology, Moldova , 1996-2000).

Professional Experience: University Assistant (Chair of Pedagogy and Methods of Primary Education, 1986-1989), Senior Lecturer (Chair of Pedagogy and Methods of Primary Education, 1989-2001), Senior Lecturer (chair of Pedagogy, Primary and Pre-school Education, 2001 – to present)

Research Interests: Developing pupils’ culture of economy Publications: Creativitatea verbală în activitatea preşcolarilor // Familie. Şcoală. Societate. –

1994. – Nr.1/4. – P. 13-16; Creativitatea verbală – modalitate de evaluare a limbajului // Investigaţii pedagogice şi psihologice. – Cimişlia. – 1999. – P. 75-79; Educaţia economică a copiilor – un capriciu sau o necesitate stringentă a timpului // Investigaţii pedagogice şi psihologice. – Ch., 1998. – Ed.III. – P. 45-48; Educaţia economică a preşcolarului – obiectiv al activităţii pedagogului // Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul învăţămîntului preşcolar şi primar: realizări, probleme,

60

Lector superior, dr.

Lora CIOBANU

Page 84: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 212

perspective. – Ch., 1999. – P. 66-67; Importanţa metodelor active în formarea culturii economice elementare la preşcolarii mari // Implimentarea metodelor active în învăţămîntul preuniversitar şi universitar. – Ch., 1999. – Vol. 1. – P. 12-14; Probleme şi perspective în educaţia economică a copiilor. – Bălţi, 2000. – 40 p.; Tehnologii moderne în educaţia economică a copiilor // Perspective şi tendinţe moderne în educaţia şi instruirea copiilor din grupele pregătitoare. – Ch., 2000. – Vol.1. – P. 88-91

Scientific Advisor: 19 licentiate papers, 1 master’s thesis Sabbaticals: “University linkage for educational reforms” project (Minnesota, USA, 2003) Participation in Scientific Conferences: International Conference “Training Specialists in

Primary and Pre-school Education: Achievements, Problems, Perspectives” (Chişinău, 1999); International Seminar “Individualized Training in Early Childhood” “Partnership: School-Family-Community” (Sinaia, 1999); National Conference “Implementation of Active Methods in Pre-university and University Education” (Chişinău, 1999); Seminar-training “Modern Technologies in the Educational Process” (Bălţi, 2003)

Foreign Languages: Russian (advanced), French, (elementary)

Născută la 16 iulie 1941 în s. Balan, Rîşcani, Moldova Studii: Facultatea Fizică şi Matematică (IPSB, 1959-1964); doctorantura (Universitatea

“M.V.Lomonosov” din Moscova, 1969-1972). Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Pedagogie, 1966-1972); lector superior (catedra

Pedagogie (1972-1977); conferenţiar univ. (catedra Pedagogie şi Psihologie generală, 1977-1988); conferenţiar univ. (catedra Pedagogie şi Psihologie Socială, 1988-1998); conferenţiar univ. (catedra Pedagogie. Învăţămînt primar şi Educaţie Preşcolară, 1998-pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în pedagogie Funcţii administrative: şef de catedră (Pedagogie şi Psihologie Generală, 1983-1988) Domenii de cercetare ştiinţifică: diagnostica nivelelor de însuşire (bazele psiho-diagnostice),

modelarea activităţii de cunoaştere. Lucrări publicate: Проблемное обучение на уроках математики в средней школе //

Материалы итоговой научной конференции преподавательского состава за 1967 г. - К., 1968. – P. 86-88; Диагностика качества усвоения – средство прогнозирования учебной деятельности студентов // Совершенствование организации учебного процесса в вузе. – К., 1968, - P. 21-26; Исследование структуры уровней усвоения и надежность тестов-лестниц // Учен. зап./ Бельц.пед. ин-т. – 1971. – Вып. 15. – P. 70-84; В.А.Сухомлинский и модель современного урока // Сухомлинский и современная школа. – Кировоград, 1978. – P. 71-72; Психодиагностика как фактор перестройки профессионально-педагогической подготовки будущего учителя // Повышение эффективности процесса обучения студентов в высших учебных заведених республики. – Бэлць, 1990. – P. 6-7; Диагностика качества усвоения // An. şt. / Univ. “A.Russo” Bălţi. – 1995. –T.XVIII, fasc. c. Psihologie-Pedagogie. – P. 16-19; Родники педагогического творчества // Психолого-педагогические проблемы подготовки специалистов начальной школы и дошкольных учреждений. – Мозырь, 1995, - P. 72-79; Baza social-politică a sinuciderii // Materialele conferinţei de totalizare a Proiectului “Tempus-Tacis”. – Bălţi, 1998. – P. 65-66; Evaluarea ca factor de dezvoltare a personalităţii umane // Psihologie managerială şi management relaţional. – Bălţi, 2002. – Vol. 2. – P. 97-103.

Coordonator ştiinţific: 60 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Pedagogie generală (Moscova, AŞP, 1968, 1984). Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa naţională “Диагностика уровня усвоения»

(Ленинград, 1970); Conferinţa unională “Сухомлинский – модель современного педагога» (Кировоград, 1978); Conferinţa internaţională “Evaluarea ca factor de dezvoltarea a personalităţii umane” (Iaşi, 2001).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat); franceză, germană (elementar) Activitate publică: Preşedintele Consiliului ştiinţifico-metodic pe lîngă Ministerul Învăţămîntului

din Moldova (1983-1987); Rectorul Universităţii Pedagogice (pentru tinerii profesori), IPSB (1978-1994). Distincţii: Insignă pentru activitatea creatoare de la Societatea “Ştiinţa” (1980); Eminent al

învăţămîntului public din Republica Moldova (1983).

Conferenţiar univ. dr.

Lidia FOCA

Page 85: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 213

Associate Professor , PhD

Lidia FOCA Born on July 16, 1941 in Balan, Rişcani, Moldova Education: Faculty of Physics and Mathematics , (BSPI, 1959 – 1964); Doctorate studies ( “M.V.

Lomonosov” University, Moscow, 1969 – 1972) Professional Experience: Lecturer (Chair of Pedagogy (1966 – 1972); Senior lecturer (Chair of

Pedagogy (1972 – 1980); University Reader (Chair of General Pedagogy (1980 – 1983); University Reader (Chair of Pedagogy and Social Psychology, 1983 – 1998); Associate professor (Chair of Pedagogy, Primary and Preschool Education, 1998 – to present)

Degree Programs: PhD in Pedagogy Administrative Experience: Head of the Chair Pedagogy and Social Psychology (1983 – 1988) Research Interests: Diagnosis of the learning levels (psycho-diagnostic bases, modeling of the

learning activity Publications: Проблемное обучение на уроках математики в средней школе // Материалы

итоговой научной конференции преподавательского состава за 1967 г. – К., 1968. – P. 86 – 88; Диагностика качества усвоения – средство прогнозирования учебной деятельности студентов // Совершенствование организации учебного процесса в вузе. – К., 1968, - P. 21-26; Исследование структуры уровней усвоения и надежность тестов – лестниц // Учен.зап./ Бельц. Пед. Ин-т. – 1971. – Вып. 15. – P. 70 – 84; В.А. Сухомлинский и модель современного урока // Сухомлинский и современная школа. – Кировоград, 1978. – P. 71-72; Психодиагностика как фактор перестройки профессионально-педагогической подготовки будущего учителя // Повышение эффективности процесса обучения студентов в высших учебных заведениях республики. – Бэлць, 1990. – P. 6-7; Диагностика качества учвоения // An. Şt./Univ. “A. Russo” Bălţi. – 1995. – Е. XVIII, fasc. c. Psihologie-Pedagogie. – P. 16-19; Родники педагогического творчества // Психолого-педагогические проблемы подготовки специалистов начальной школы и дошкольных учреждений. – Мозырь, 1995. - P. 72-79; Baza social-politică a sinuciderii // Materialele conferinţei de totalizare a Proiectului „Tempus-Tacis”. – Bălţi, 1998. – P. 65-66; Evaluarea ca factor de dezvoltare a personalităţii umane // Psihologie managerială şi management relaţional. – Bălţi, 2002. – Vol.2 – P. 97 – 103.

Scientific Advisor: 60 licentiate papers Sabbaticals: General Pedagogy (Moscow, PSA, 1968, 1984) Participation in Scientific Conferences: National Conference “Diagnosis of the Learning Level”

(St. Petersburg, 1970); Union Conference “Suhomlinschii – a model of contemporary teacher” (Kirovograd, 1978); International Conference “Evaluation a factor of personality development” (Iaşi, 2001)

Foreign languages: Russian (advanced), French, German (elementary) Public activity: President of the Scientific – Methodological Council, the Ministry of Education of

Moldova (1983 – 1987); Rector of the Pedagogical University (for young teachers), BSPI (1978 – 1994) Honours: Badge for the Creative Activity from the “Ştiinţa” Society (1980); Eminent of the Public

Education of Republic of Moldova (1983)

Născută la 29 octombrie 1948 în or. Rîşcani, Republica Moldova Studii: Colegiul de Medicină din or. Bălţi (1968); Facultatea Pedagogie şi Psihologie (IPSB,

1971-1975); doctorantura (Institutul Pedagogic de Stat “V.I. Lenin” din Moscova, 1983-1986) Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Pedagogie Preşcolară, 1976-1986); lector superior

(catedra Pedagogie Preşcolară, 1986-1988); conferenţiar univ. (catedra Pedagogie. Învăţămînt Primar şi Educaţie Preşcolară, 1988-pînă în prezent)

Grade ştiinţifice: dr. în pedagogie Domenii de cercetare ştiinşifică: pedagogie familială, pedagogia învăţămîntului preşcolar şi

şcolar Lucrări publicate: Подготовка студентов к работе с детьми шестилетнего возраста //

Республиканская научно-методическая конференция: Тез. докл.- К., 1985. – 11 p.; Rolul grădiniţei de

60

Conferenţiar univ., dr.

Nina SOCOLIUC

Page 86: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 214

copii şi al familiei în educaţia prin muncă a preşcolarului // Pedagogul Sovietic., 1988. – Nr.10. – P. 12-14; Формирование научного мировоззрения студентов факультета педагогики и психологии // Повышение эффективности процесса обучения студентов в высших учебных заведениях республики. – Бэлць, 1990. – P. 48-50; Educarea sentimentelor umane la preşcolari în familia contemporană // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992. – P. 6-7; Conlucrarea grădiniţei de copii cu familia. – Ch.: Lumina, 1994. – 78 p.; Activitatea de joc // Curriculumul educaţiei copiilor în instituţiile preşcolare de diferite tipuri. – Ch., 1997. – P. 49-52; Probleme actuale de educare a copiilor supradotaţi: seminar special. – Bălţi, 1998. – 8 p.; Modalităţi de conlucrare dintre grădiniţa de copii şi familie în educarea copiilor dotaţi // Experienţe şi perspective în dezvoltarea învăţămîntului primar şi preşcolar din Republica Moldova. – Bălţi, 1998. – P. 37-38; Managementul socializării // Psihologie managerială aplicată şi eficienţa factorului uman . – Bălţi, 2000. – P. 21-22; Modalităţi de educare a copiilor supradotaţi // An. şt./ Univ. “A.Russo”. – 2001, fasc.c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie Muzicală. – P. 20-23; Modalităţi de formare a abilităţilor de cercetare la studenţi în procesul activităţilor instructive // Reforma învăţămîntului: teorie şi practică. – Bălţi, 2002. – P.204-207; Influenţa jocului în socializarea copilului preşcolar // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate. – Ch., 2003. – P.15-18; Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei copiilor de vîrstă preşcolară. – Ch.: Cartea Moldovei, 2005. – 407 p.

Coordonator ştiinţific: 25 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Pedagogie generală (Мoscova, 1982); Pedagogie preşcolară (Institutul de

ştiinţe ale educaţiei, Bucureşti, 1994); Pedagogia învăţămîntului primar şi preşcolar (Universitatea ”Al.I.Cuza”, Iaşi, 1997).

Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa jubiliară «Realizări şi deschideri ştiinţifice» (Bălţi, 1995); Simpozionul internaţional «Clasic şi modern în psihopedagogia socială» (Bălţi, 1995); Simpozionul internaţional “Психолого-педагогические проблемы подготовки специалистов начальной школы и дошкольных учреждении» (Мозырь, 1996); Conferinţa internaţională «Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul învăţămîntului preşcolar şi primar» (Chişinău, 1999); Conferinţa internaţională «Psihologie managerială şi management relaţional» (Bălţi, 2001); Conferinţa internaţională «Reforma învăţămîntului: teorie şi practică» (Bălţi, 2002);

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar)

Associate Professor, PhD Nina SOCOLIUC

Born on October 29, 1948 in Rîşcani, Republic of Moldova. Education: Bălţi Medical College (1968), Faculty of Pedagogy and Psychology (Balti Teacher

Training Institute, 1971 – 1975), Doctorate studies (Moscow Institute of Pedagogy, 1983 – 1988). Professional Experience: Lecturer (Chair of Preschool Pedagogy, 1976 – 1986), Senior lecturer

(Chair of Preschool Pedagogy, 1986 – 1988), Associate Professor (Chair of Pedagogy, Primary and Preschool Education, 1988 – to present)

Research Interests: Family Pedagogy, Preschool and School Pedagogy. Publications: Подготовка студентов к работе с детьми шестилетнего возраста //

Республиканская научно-методическая конференция: Тез. докл.- К., 1985. – 11 p.; Rolul grădiniţei de copii şi al familiei în educaţia prin muncă a preşcolarului // Pedagogul Sovietic, 1988. – Nr.10. – P. 12-14; Формирование научного мировоззрения студентов факультета педагогики и психологии // Повышение эффективности процесса обучения студентов в высших учебных заведениях республики. – Бэлць, 1990. – P. 48-50; Educarea sentimentelor umane la preşcolari în familia contemporană // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992. – P. 6-7; Conlucrarea grădiniţei de copii cu familia. – Ch.: Lumina, 1994. – 78 p.; Activitatea de joc // Curriculumul educaţiei copiilor în instituţiile preşcolare de diferite tipuri. – Ch., 1997. – P. 49-52; Probleme actuale de educare a copiilor supradotaţi: seminar special. – Bălţi, 1998. – 8 p.; Modalităţi de conlucrare dintre grădiniţa de copii şi familie în educarea copiilor dotaţi // Experienţe şi perspective în dezvoltarea învăţămîntului primar şi preşcolar din Republica Moldova. – Bălţi, 1998. – P. 37-38; Managementul socializării // Psihologie managerială aplicată şi eficienţa factorului uman . – Bălţi, 2000. – P. 21-22; Modalităţi de educare a copiilor supradotaţi // An. şt./ Univ. “A.Russo”. – 2001, fasc.c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie Muzicală. – P. 20-23; Modalităţi de formare a abilităţilor de cercetare la studenţi în procesul activităţilor instructive // Reforma învăţămîntului: teorie şi practică. – Bălţi, 2002. – P.204-207; Influenţa jocului în socializarea copilului preşcolar // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate. – Ch., 2003. – P.15-18; Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei copiilor de vîrstă preşcolară. – Ch.: Cartea Moldovei, 2005. – 407 p.

Sabbaticals: General Pedagogy (Institute of Continuous Training, Moscow, 1982); Problems of Preschool Pedagogy (Bucharest Institute Sciences of Education, 1994); Problems of Primary and Preschool Pedagogy (“A.I.Cuza” University, Iasi, 1997).

60

Page 87: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 215

Participation in Scientific Conferences: Conference “Achievements and Scientific Perspectives” (Balti, 1995); International Symposium “Classic and Modern in Social Psychopedagogy (Balti, 1995); International Symposium “Psychological and Pedagogical Problems in Training Specialists for Primary and Preschool Institutions” (Moziri, 1996); International Conference “ Training and Continuous Training of Specialists for Preschool and Primary Education” (Chisinau, 1999); International Conference “Managerial Psychology and Relational Management” (Balti, 2001); International Conference “The Reform in Education: Theory and Practice” (Balti, 2002).

Foreign languages: Russian (advanced), French (elementary)

Născut la 2.08.1944 în s. Somaşcani, Rezina, Moldova Studii: Facultatea Fizică şi Discipline Generale Tehnice (IPSB, 1963-1971); doctorantura

(Academia de Ştiinţe Pedagogice a URSS, (1979-1983). Posturi ştiinţifico-didactice: lector superior (catedra Pedagogie, 1983-2002); lector superior

(catedra Pedagogie. Învăţămînt Primar. Educaţie Preşcolară, 2002 – pînă în prezent). Grade ştiinţifice: dr. în pedagogie Domenii de cercetare ştiinţifică: evaluarea procesului instructiv educativ în instituţiile

preuniversitare, pedagogie comparată, pedagogia colabărării, formarea personalităţii, respectarea drepturilor.

Lucrări publicate: People-s education and Training of Phisics Teacers in the USSR // The education and Training of Phisics Teachers Worldwide. – London; 1982, P. 174-179; Организация методической работы с материалами производственного обучения в УПК // Роль социальных и психолого-педагогических факторов в успешной деятельности школы, профтехучилищ, промышленных и сельскохозяйственных предприятий по решению проблем трудового обучения учащихся и организации их производственного труда. – К., 1985. – P. 40-41; Подготовка студентов к использованию идей педагогики сотрудничества // Формирование основ педагогического мастерства. – К., 1989. – Ч.1. – P. 86-88; Анализ педситуаций как способ совершенствования подготовки выпускников педвуза // Повышение эффективности процесса обучения студентов в высших учебных заведениях республики. – Бэлць, 1990. – P. 42-43; Pregătirea viitorilor pedagogi pentru controlul, aprecierea şi evidenţa activităţii de cunoaştere a elevilor // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992. – P. 79-80; Comunicativitatea – factor de bază în activitatea profesională a pedagogului social // Clasic şi modern în psihopedagogia socială. – Ch., 1996. – P. 241-245; Obiectivele proiectului internaţional TIMSS-R Moldova 1999 // Evaluarea prin teste în învăţămînt. – Bălţi, 1998. – P. 56-61; Mullis, Ina V.S. TIMSS 1999 International Science Report, IEA, ISC; National Research / Ina V.S.Mullis, Michael O. Matin. Coordinators: … Ilie Nasu. – Boston. – 400 p.; Avantajele lansării pe orbita cercetărilor internaţionale // Făclia. – 1998. – 11 apr.; Proiectul secolului încheiat // Făclia. – 2000. – 9 dec.; PIRLS 2001 Encyclopedia, IEA, ISC, National Research. Coordinators … Ilie Nasu. – Boston. – 316 p.; Concepţia evaluării rezultatelor şcolare – un imperativ arzător // Făclia. – 2002. – 14 dec. - P. 4; Enciclopedia PIRLS – ghid de cercetare în învăţămînt // Făclia. – 2002. – 21 sept. – P.5; TIMSS 2003. International Science Report. Finding From IEA’s Trends in Internatioanl Mathematics and Science Study at the Fourth an Eigth Grades, National Research Coordinators: … Ilie Nasu. – Boston. – 474 p.; Proiectul internaţional PYRLS – fapt împlinit // Făclia. – 2003. – 19 apr.; TYMSS – 2003 la etapa finală // Făclia. – 2004. – 17 iulie.

Stagii ştiinţifice: Pragmatica comunicării. Missia OSCE în Moldova (Chişinău, 1997); Pedagogie genuală şi comparată (Belgia, 1998); Seminare de formare la cercetările internaţionale TIMSS, PIRLS ( Berlin, 1998; Boston, 1998; Paris, 1999; Bucureşti, 2003).

Cinoaşterea limbilor străine: rusă, franceză (avansat), engleza (mediu) Activitate publică: Preşedinte al Consiliului administrativ al ONG-lor: “Colegiul Democraţiei” şi

“Centrului Naţional de Evaluare, Testare şi Politici Educaţionale”; copreşedinte al filialei Bălţi a Comitetului Helsinchi pentru Drepturile Omului în RM

Distincţii: medalia “За освоение целинных земель»

60

Lector superior, dr.

Ilie NASU

Page 88: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 216

Senior Lecturer, PhD Ilie NASU

Born on August 2, 1944 in Somaşcani, Rezina, Moldova. Education: Faculty of Physics and General Subjects (Balti Teacher Training Institute, 1963-

1971), Doctorate studies (The USSR Academy of Pedagogical Sciences, 1979-1983). Professional Experience: Senior Lecturer (Chair of Pedagogy, 1983 – 2002); Senior Lecturer

(Chair of Pedagogy, Primary & Pre-school Education , 2002 – to present). Degree Programs: PhD in Pedagogy Research Interests: Evaluation of the instructional-educational process in pre-university

institutions, Comparative pedagogy, Pedagogy of collaboration, Personality development, Respecting rights.

Publications: People-s education and Training of Physics Teachers in the USSR // The education and Training of Physics Teachers Worldwide. – London; 1982. - P. 174-179; Организация методической работы с материалами производственного обучения в УПК // Роль социальных и психолого-педагогических факторов в успешной деятельности школы, профтехучилищ, промышленных и сельскохозяйственных предприятий по решению проблем трудового обучения учащихся и организации их производственного труда. – К., 1985. – P. 40-41; Подготовка студентов к использованию идей педагогики сотрудничества // Формирование основ педагогического мастерства. – К., 1989. – Ч.1. – P. 86-88; Анализ педситуаций как способ совершенствования подготовки выпускников педвуза // Повышение эффективности процесса обучения студентов в высших учебных заведениях республики. – Бэлць, 1990. – P. 42-43; Pregătirea viitorilor pedagogi pentru controlul, aprecierea şi evidenţa activităţii de cunoaştere a elevilor // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992. – P. 79-80; Comunicativitatea – factor de bază în activitatea profesională a pedagogului social // Clasic şi modern în psihopedagogia socială. – Ch., 1996. – P. 241-245; Obiectivele proiectului internaţional TIMSS-R Moldova 1999 // Evaluarea prin teste în învăţămînt. – Bălţi, 1998. – P. 56-61; Mullis, Ina V.S. TIMSS 1999 International Science Report, IEA, ISC; National Research / Ina V.S.Mullis, Michael O. Matin. Coordinators: … Ilie Nasu. – Boston. – 400 p.; Avantajele lansării pe orbita cercetărilor internaţionale // Făclia. – 1998. – 11 apr.; Proiectul secolului încheiat // Făclia. – 2000. – 9 dec.; PIRLS 2001 Encyclopedia, IEA, ISC, National Research. Coordinators … Ilie Nasu. – Boston. – 316 p.; Concepţia evaluării rezultatelor şcolare – un imperativ arzător // Făclia. – 2002. – 14 dec.- P.4; Enciclopedia PIRLS – ghid de cercetare în învăţămînt // Făclia. – 2002. – 21 sept. – P. 5; TIMSS 2003. International Science Report. Finding From IEA’s Trends in Internatioanl Mathematics and Science Study: Fourth an Eighth Grades, National Research Coordinators: … Ilie Nasu. – Boston. – 474 p.; Proiectul internaţional PYRLS – fapt împlinit // Făclia. – 2003. – 19 apr.; TYMSS – 2003 la etapa finală // Făclia. – 2004. – 17 iulie.

Sabbaticals: Pragmatics of Communication. OSCE mission in Moldova (Chişinău, 1997); … and Comparative pedagogy (Belgium, 1998); Seminars of development international research TIMSS, PIRLS (Berlin, 1998; Boston, 1998; Paris, 1999; Bucharest, 2003)

Foreign languages: Russian, French (advanced), English (medium) Public activity: president of the Administrative Council of Non-Governmental Organizations:

“Democracy College” and “National Centre of Evaluation, Testing and Educational Policies”, co-president of Balti branch office of Helsinki Committee for Human Rights in Moldova.

Honours: Medal for Fallow lands Cultivation

Născut la 21 ianuarie 1936 în s. Parcova, Edineţ, Moldova Studii: Facultatea Fizică şi Matematică (IPSB, 1953-1957); doctorantura (Institutul Conţinutului şi

Metodelor de Învăţămînt al AŞ a URSS, 1981-1084). Posturi ştiinţifico-didactice: lector superior (catedra Pedagogie, 1979-1992); conferenţiar univ.

(catedra Pedagogie şi Psihologie Socială şi Generală, 1993-2003); conferenţiar univ. (catedra Pedagogie. Învăţămînt primar. Educaţie preşcolară, 2003-pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în pedagogie Domenii de cercetare ştiinţifică: sistemul lucrărilor independente ale elevilor

Conferenţiar univ., dr.

Leonid IACHIM

Page 89: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 217

Lucrări publicate: Учебные домашние задания по физике для учащихся: Основы динамики.VIII кл.- М., 1982. – 21 p.; Учебные домашние задания по физике для учащихся . Законы сохранения. VIII кл. – М., 1983. – 23 p.; Учебные задания по физике для учащихся. Основы кинематики. VIII кл. – М., 1983. – 33 p.; Домашние задания по физике // Физика в школе. – 1984. - №4. – P. 36-37; Учебные домашние задания по физике для учащихся: Основы динамики. Совершенствование содержания и методики выполнения домашних заданий по физике // Республиканская научно-методическая конференция. – К., 1990. – Ч. 2. – P. 210-211; În căutarea viitorului învăţător // Învăţ. publ.- 1989. – 10 iunie; Sporirea calităţii de orientare profesională în institutul pedagogic-condiţie importantă a perfecţionării instruirii şi educării viitorului învăţător // Повышение эффективности процесса обучения студентов в высших учебных заведениях республики. – Бэлць, 1990. – P. 26-27; Căile de elaborare a sistemului lucrărilor de sine stătător de acasă pentru elevi // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992. – P. 69-70.

Stagii ştiinţifice: Studierea şi analiza activităţii profesorilor universitari; Analiza conţinutului planurilor universitare şi a programelor analitice la disciplinele pedagogice; Metodica de organizare şi desfăşurare a municii independente a studenţilor (Iaşi, 1994).

Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa republicană ştiinţifico-metodică (Tiraspol, 1990); Conferinţa jubiliară “Realizări şi deschideri ştiinţifice” (Bălţi, 1995); Simpozionul internaţional “Clasic şi modern în psihopedagogia socială” (Bălţi, 1995); Conferinţa internaţională “Psihologie managerială şi management relaţional” (Bălţi, 2001); Conferinţa internaţională “Reforma învăţămîntului: teorie şi practică” (Bălţi, 2002);

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar) Activitate publică: Deputat al Consiliului Municipal Bălţi

Associate professor, PhD Leonid IACHIM

Born on 21 of January, 1936 Parcova, Edinet, Moldova Education: Faculty of Physics and Mathematics, BSPI (1953-1957); Doctorate Studies: Institute

of Teaching Methods and Contents, Academy of Sciences, USSR (1981-1984). Professional Experience: Senior lecturer (Chair of Theory of Education, 1979-1992); Associate

professor (Chair of Theory of Education, Social and General Psychology, 1993-2003); Associate professor (Chair of Theory of Education. Primary Education. Pre-school Education, 2003-to present).

Degree Programs: PhD in Pedagogy Research Interests: the System pupils individual work Publications: Учебные домашние задания по физике для учащихся: Основы динамики.VIII

кл.- М., 1982. – 21 p.; Учебные домашние задания по физике для учащихся . Законы сохранения. VIII кл. – М., 1983. – 23 p.; Учебные задания по физике для учащихся. Основы кинематики. VIII кл. – М., 1983. – 33 p.; Домашние задания по физике // Физика в школе. – 1984. - №4. – P. 36-37; Учебные домашние задания по физике для учащихся: Основы динамики. Совершенствование содержания и методики выполнения домашних заданий по физике // Республиканская научно-методическая конференция. – К., 1990. – Ч. 2. – P. 210-211; În căutarea viitorului învăţător // Învăţ. publ.- 1989. – 10 iunie; Sporirea calităţii de orientare profesională în institutul pedagogic-condiţie importantă a perfecţionării instruirii şi educării viitorului învăţător // Повышение эффективности процесса обучения студентов в высших учебных заведениях республики. – Бэлць, 1990. – P. 26-27; Căile de elaborare a sistemului lucrărilor de sine stătător de acasă pentru elevi // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992. – P. 69-70.

Sabbaticals: Investigation and analysis of university teachers’ activity, Chair of Theory of Education; analysis of university plans and analytical programs of pedagogical disciplines; methodology of organization and development of students individual individual work (Iasi, 1994).

Participation in Scientific Conferences: Republican scientific-methodological Conference (Tiraspol, 1990); Anniversary Conference “Scientific Realizations and Openings” (Balti, 1995); International Symposium “Classic and Modern in Social Psychopedagogy” (Balti, 1995); International Conference ”Managerial Psychology and Rational Management” (Balti, 2001); International Conference “Educational Reforms: Theory and Practice”(Balti, 2002).

Foreign Languages: Russian (advanced), French (elementary) Public Activity: member of Bălţi Municipal Council

60

Page 90: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 218

Născută la 12 ianuarie 1949 în s. Bîcoveţ, Străşeni, Republica Moldova Studii: Facultatea Pedagogie şi Psihologie (IPSB, 1966-1970); doctorantura (Institutul de Cercetare Ştiinţifică a Educaţiei Preşcolare al AŞP din URSS, 1975-1978). Posturi ştiinţifico-didactice: lector superior (catedra Pedagogia şi Metodica Învăţămîntului primar (IPSB, 1984-1989); conferenţiar univ. (catedra Pedagogia şi Metodica Învăţămîntului primar, 1989-2002); conferenţiar univ. (catedra Pedagogie. Învăţămînt primar. Educaţie preşcolară (2002-pînă în prezent). Grade ştiinţifice: dr. în pedagogie Domenii de cercetare ştiinţifică: organizarea activităţii extraşcolare în şcoala primară Lucrări publicate: Ознакомление дошкольников с тепловыми явлениями // Совет мактабе. – 1978. - №10. – P. 54-55; Ознакомление старших дошкольников с явлениями неживой природы // Дошкол. воспитание. – 1978. - №10. – P. 509-513; Воспитание активности и самостоятельности дошкольников в процессе ознакомления с явлениями неживой природы // Актуальные проблемы воспитания и формирования личности дошкольника. – М., 1980. – P. 84-88; Развитие умственной самостоятельности детей старшего дошкольного возраста // Актуальные проблемы подготовки детей дошкольного возраста к обучению в школе. – Могилев, 1988. – P. 39-40; Instruirea şi educaţia copiilor de şase ani. – Ch.: Lumina, 1989. – 144 p.; Творческие игры младших школьников как эффективное средство эстетического воспитания // Научные достижения и передовой опыт в области педагогики и народного образования. – М., 1990. – Вып.12. – P. 22-67; Индивидуальный стиль общения педагога в процессе организации клубной работы младших школьников // Специфика общения учителя с учащимися начальных классов. – Кривой-Рог; Бэлць, 1990. – P. 32-34; Activităţi creative ale elevilor de vîrstă mică în procesul muncii educative. – Ch.: Lumina, 1995. – 71 p.; Специфика воспитательной деятельности в сельской национальной школе Республики Молдова // Образовательно-культурная среда в учебных заведениях нового типа. – Минск,1996. – P. 250-256; Подготовка будущих учителей к работе по дидактической системе Л.В.Занкова // Научно-исследовательская и методическая работа в средних и в высших учебных заведениях: проблемы, поиски, решения. – Минск, 1997. – P. 226-232; Родники и колодца: этнопед. кружок // Пед. вестн.- 2000. - №2. – P. 12-18; №3. – P. 10-15. Coordonator ştiinţific: 75 teze de licenţă. Stagii ştiinţifice: Pedagogie preşcolară (AŞP, Moscova, 1975); Pedagogie preşcolară (AŞM, Chişinău, 1986). Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa unională «Подготовка учителя к работе с детьми шестилетнего возраста» (Vologda, 1990); Seminarul republican “Теория и практика реализации преемственности в системе непрерывного образования (Minsk,1990); Conferinţa republicană “Використання спадщини повернутых i забутих дiячив науки та культури в начальному процесi педагогiчного вузу та школи (Rovno, 1991); Conferinţa republicană “Современная специфика учебно-воспитательного процесса сельской школы” (Minsk, 1991); Conferinţa naţională “Проблемы преподавания истории педагогики в вузе” (Gorno-Altaisk, 1991); Conferinţa republicană “Modalităţi de perfecţionare a eficienţei învăţămîntului din Republica Moldova” (Bălţi, 1992); Conferinţa republicană “Cultura ca valoare general-umană” (Chişinău, 1993), Conferinţa internaţională «Ребенок в современном мире» (Sanct-Petersburg, 1993); Conferinţa republicană “Традиции В.А.Сухомлинского в белорусской педагогике” (Gomel, 1994); Conferinţa internaţională “Подготовка педагогических кадрiв и деятильность начальнiх закладiв нового типу в системi национальной освiтi”(Cernăuţi, 1998); Conferinţa republicană “Научно-исследовательская и методическая работа в средних и в высших учебных заведениях: проблемы, поиски решения (Minsk, 1997)

Cunoaşterea limbilor străine: franceză (elementar)

Associate Professor, PhD Tatiana ZEMŢOV

Born on January 12, 1949 in Bîcoveţ, Străşeni, Republic of Moldova

60

Conferenţiar univ., dr.

Tatiana ZEMŢOV

Page 91: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 219

Education: Faculty of Pedagogy and Psychology (BSPI, 1966-1970); Doctorate Studies (Institute of Scientific Research of Preschool Education at the APS, USSR, 1975 – 1978)

Professional Experience: Senior Lecturer (Chair of Pedagogy and Methodology of Primary Education Chair, 1984 – 1989); University Reader (Chair of Pedagogy and Methodology of Primary Education, 1989 – 2002); University Reader (Chair of Pedagogy, Preschool Education, 2002 – to present);

Degree Programs: PhD in Pedagogy Research Interests: Organization of extra curriculum activity in the primary school Publications: Ознакомление дошкольников с тепловыми явлениями// Совет мактабе. –

1978. - № 10. – P. 54 – 55; Ознакомление старших дошкольников с явлениями неживой природы// Дошкол. воспитание. – 1978. - № 10. – P. 509 – 513; Воспитание активности и самостоятельности дошкольников в процессе ознакомления с явлениями неживой природы// Актуальные проблемы воспитания и формирования личности дошкольника. – М., 1980 – P. 84 – 88; Развитие умственной самостоятельности детей старшего дошкольного возраста // Актуальные проблемы подготовки детей дошкольного возраста к обучению в школе. – Могилев, 1988. – P. 39 – 40; Instruirea şi educaţia copiilor de şase ani. – Chişinău: Lumina, 1989. – 144 p.; Творческие игры младших школьников как эффективное средство эстетического воспитания // Научные достижения и передовой опыт в области педагогики и народного образования. – М., 1990. – Вып.12. – P. 22-67; Индивидуальный стиль общения педагога в процессе организации клубной работы младших школьников // Специфика общения учителя с учащимися начальных классов. – Кривой Рог; Бэлць, 1990. – P. 32-34; Activităţi creative ale elevilor de vîrstă mică în procesul muncii educative. – Chişinău: Lumina, 1995. – 71 р. ; Специфика воспитательной деятельности в сельской национальной школе Республики Молдова // Образовательно-культурная среда в учебных заведениях нового типа. – Минск, 1996. – P. 250 – 256; Подготовка будущих учителей к работе по дидактической системе Л.В. Занкова // Научно – исследовательская и методическая работа в средних и высших учебных заведениях: проблемы, поиски, решения. – Минск, 1997. – P. 226 – 232; Родники и колодца: этнопед.кружок // Пед. вестн. – 2000. - № 2. – P. 12-18; № 3. – P. 10 – 15.

Scientific Advisor: 75 licentiate papers Sabbaticals: Preschool Pedagogy (PSA, Moldova, 1975); Preschool Pedagogy (MSA, Chişinău,

1986) Participation in Scientific Conferences: Union Conference “Teacher Training for Six-year-old

Education” (Vologda, 1990); Republic Seminar “Theory and Practice of Continuous Education” (Minsk, 1990); Republic Conference «Використання спадщини повернутих i забутих дiячив науки та культури в начальному процесi педагогiчного вузу та школи» (Rovno, 1991); Republic Conference “Contemporary Tendencies in the Educational Process in Rural Schools”; National Conference “Problems of Teaching History of Pedagogy in Institutions of Higher Education” (Gorno-Altaisk, 1991); Republic Conference ”Ways of Improving the Efficiency of Education in Moldova” (Bălţi, 1992); Republic Conference “Culture as a General Human Value” (Chişinău, 1993); International Conference “The Child in the Contemporary World” (Sankt – Peterburg, 1993); Republican Conference “Suhomlinschi’s Traditions in Belarus Pedagogy” (Gomel, 1994); International Conference “Подготовка педагогических кадрiв и деятильность начальних закладiв нового типу в системi нацiональноi освiти” (Cernăuţi, 1998); Republican Conference “Scientific and Methodological Activity in Institutions of Higher and Secondary Education” (Minsk, 1997)

Foreign languages: French (elementary)

Născută la 15 august 1949 în or. Bălţi, Republica Moldova Studii: Facultatea Pedagogie şi Psihologie (IPSB,1966-1971). Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Metodica educaţiei preşcolare, (1973-1988); lector

superior (catedra Pedagogia şi Metodica Învăţămîntului primar, 1988-2002); lector superior (catedra Pedagogie. Învăţămîntul Primar şi Educaţie Preşcolară, 2002 - pînă în prezent)

Lector superior Maria MIHAILOV

Page 92: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 220

Domenii de cercetare ştiinţifică: crearea condiţiilor dezvoltării fireşti a copiilor de vîrstă preşcolară

Lucrări publicate: Использование метода безмашинного программированного контроля знаний студентов // Повышение эффективности процесса обучения студентов в высших учебных заведениях республики. – Бэлць, 1990. – P. 67-68; Conţinutul şi modalităţi netradiţionale de educaţie fizică a preşcolarului // Experienţe şi perspective în dezvoltarea învăţămîntului primar şi preşcolar din Republica Moldova. – Bălţi, 1996. – P. 51-52; Aspecte de modernizare a procesului de educaţie fizică în grădiniţa de copii // Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul învăţămîntului preşcolar şi primar: realizări, probleme, perspective. – Ch., 1999. – P. 61-62; Crearea condiţiilor dezvoltării fireşti a copilului la etapa învăţămîntului preşcolar: Tendinţe de ameliorare a învăţămîntului din RM în perspectiva educaţiei într-o eră a schimbării: Raport ştiinţific. – Bălţi, 2000. – 29 p.; Aspecte caracteristice ale subprogramei curriculare pentru nivelul preşcolar “Dezvoltarea culturii mişcărilor” // An.şt. / Univ. “A.Russo”. – 2001. – T.19, fasc.c.: Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie Muzicală. – P. 23-29.

Stagii ştiinţifice: Pedagogie generală ( Leningrad 1982); Management educaţional (SUA 2003) Participări la foruri ştiinţifice: Seminarul internaţional organizat de CEDP Step by Step

“Învăţare prin joc. Predarea individualizată în copilăria timpurie.. Parteneriatul: şcoală-familie-comunitate” (Sinaia 1999); Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică “Reforma învăţămîntului: teorie şi practică” (Bălţi 2002);

Cunoaşterea limbilor străine: rusă, ucraineană (avansat), franceză (elementar)

Senior Lecturer Maria MIHAILOV

Born on August 15, 1949 in Balti, Republic of Moldova Education: Faculty of Pedagogy and Psychology , Bălţi Teacher Training Institute (1966 – 1971) Professional Experience: Lecturer (Chair of Methods of Preschool Education (1973 – 1988); );

Senior Lecturer (Chair of Pedagogy and Methodology of Primary Education, 1988 – 2002); Senior Lecturer (Chair of Pedagogy, Primary and Preschool Education (2002 – to present)

Research Interests: Creating conditions for natural development of children (preschool age). Publications: Использование метода безмашинного программированного контроля знаний

студентов // Повышение эффективности процесса обучения студентов в высших учебных заведениях республики. – Бэлць, 1990. – P. 67-68; Conţinutul şi modalităţi netradiţionale de educaţie fizică a preşcolarului // Experienţe şi perspective în dezvoltarea învăţămîntului primar şi preşcolar din Republica Moldova. – Bălţi, 1996. – P. 51-52; Aspecte de modernizare a procesului de educaţie fizică în grădiniţa de copii // Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul învăţămîntului preşcolar şi primar: realizări, probleme, perspective. – Ch., 1999. – P. 61-62; Crearea condiţiilor dezvoltării fireşti a copilului la etapa învăţămîntului preşcolar: Tendinţe de ameliorare a învăţămîntului din RM în perspectiva educaţiei într-o eră a schimbării: Raport ştiinţific. – Bălţi, 2000. – 29 p.; Aspecte caracteristice ale subprogramei curriculare pentru nivelul preşcolar “Dezvoltarea culturii mişcărilor” // An. şt. / Univ. “A.Russo”. – 2001. – T.19, fasc.c.: Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie Muzicală. – P. 23-29.

Sabbaticals: General Pedagogy (Leningrad, 1982); Educational Management (USA, 2003) Participations at scientific conferences: International Seminar organized by CEDP Step by

Step „Learning through Games. Individualized teaching in early childhood. School – Family – Community Partnership” (Sinaia, 1999); International Conference „The Reform of Education: theory and practice” (Balti, 2002);

Foreign languages: Russian, Ukrainian (advanced), French (elementary)

60

Page 93: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 221

Catedra Psihologie şi Asistenţă Socială

Născută la 12 octombrie 1964 în s.Sadova, Călăraşi, Republica Moldova Studii: Facultatea Pedagogie şi Psihologie (IPSB, 1984-1988); doctorantura (Institutul de

Pedagogie şi Psihologie, AŞM, 1995-1998). Posturi ştiinţifico-didactice: lector superior (catedra Pedagogie şi Psihologie Generală şi

Socială, 1997-2002); conferenţiar univ. (catedra Psihologie şi Asistenţă Socială, 2002 – pînă în prezent). Funcţii administrative: şef de catedră (Psihologie şi Asistenţă Socială, 1998-pînă în prezent). Grade ştiinţifice: dr. în psihologie Domenii de cercetare ştiinţifică: predare şi învăţare creativă, asistenţă psihologică a femeii

victimizate Lucrări publicate: Aptitudinile de interpretare psihologică a comportamentului nonverbal şi

succesul profesional al lucrătorului social // Psihopedagogie socială. – Ch., 1995. – P. 70-72; Influenţa conţinuturilor educaţionale asupra personalităţii elevului de vîrstă şcolară mică // Experienţe şi perspective în dezvoltarea învăţămîntului primar şi preşcolar din Republica Moldova. – Bălţi, 1996. – P. 65-66; Creativitatea – orizont fără limite. Ch., 1997. – 52 p.; Jocuri şi exerciţii de dezvoltare a creativităţii elevilor de vîrstă şcolară mică. – Ch., 1997. – 75 p.; Violenţă sexuală-o formă de patologie relaţională a sexelor // Materialele conferinţei de totalizare a Proiectului “Tempus-Tacis”. – Bălţi, 1998. – P. 66-70; Tradiţii şi novaţii în cercetarea creativităţii elevului de vîrstă şcolară mică // Investigaţii pedagogice şi psigologice. – Ch., 1998. – P. 127-133; Particularităţi psihologice ale tinerilor cu probleme în crearea familiei // Elevul contemporan: schiţe de portret psihologic. – Ch., 1999. – P. 20-40; Asistenţa psiho-socială a femeii victimizate // Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie. – Bucureşti, 2000. – P. 697-701; Asistenţa socială a tineretului şi timpul liber // An. şt. / Univ. “A.Russo”. – 2001.- T.19, fasc.c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie Muzicală. – P. 52-56; Cu privire la libertatea sexuală a adolescenţilor contemporani // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 310-317; Nevoia de creativitate ca expresie a şcolii contemporane // Reforma învăţămîntului: teorie şi practică. – Bălţi, 2002. – P. 112-115; Dezvoltarea personală şi profesională prin creativitate // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate. – Ch., 2003. – P. 284-288; Femeia victimă a violenţei domestice: elemente de asistenţă psihosocială // Aspecte teoretice şi practice ale asistenţei sociale. – Ch., 2003. – P. 316-400.

Coordonator ştiinţific: 5 teze de master; 62 de licenţă Stagiii ştiinţifice: Asistenţă Socială, Universitatea Düsseldorf (Germania, 1995, 1998); Cercetări

aplicate, Universitatea St. Cloud Minessota SUA (2002); Educaţie timpurie, Universitatea Central Europeană (Budapesta, 2004);

Participări la foruri ştiinţifice: Primul Congres naţional de sociologie şi asistenţă socială din România (Bucureşti, 2000); Simpozionul internaţional “Condiţiile libertăţii în posttotalitarism” (Bălţi, 2001); Simpozionul internaţional “Manipularea în condiţiile societăţii posttotalitare (Bălţi, 2002); Conferinţa internaţională “Reforma învăţămîntului: teorie şi practică (Bălţi, 2002); Conferinţa internaţională “Parteneriate în dezvoltarea serviciilor dealternativă pentru familii şi copii în situaţii de risc (Chişinău, 2002); Conferinţa internaţională “Copii în dificultatea: dezvoltarea serviciilor sociale de alternativă (Chişinău, 2003); Conferinţa internaţională a programului Pas cu Pas: Schimbarea: lecţii învăţate şi valabile pentru diseminare (Chişinău, 2004); Conferinţa de evaluare “Implimentarea probaţiunii prezidenţiale şi a muncii nerenumerate în folosul comunităţii pentru minori în Republica Moldova” (Chişinău, 2004); Conferinţa ştiinţifică “Conceptul de contribuţie civică şi socială în cadrul instituţiilor de învăţămînt universitar din Republica Moldova (Chişinău, 2004); Conferinţa ştiinţifică “Valorificarea rezultatelor ştiinţifice – baza dezvoltării durabile a economiei naţionale (Chişinău, 2004); Conferinţa internaţională “România socială. Drumul schimbării şi al integrării europene (Cluj, 2004); Trainingul “Step by Step Case Study Project” (Budapesta, 2004); Seminarul internaţional “Metode de instruire a copiilor cu disabilităţi în clasele primare” (Chişinău, 2004); II Congres Anual pentru absolvenţii programelor Ambasadei SUA: realizări şi perspective (Chişinău, 2004).

Conferenţiar univ. dr. Valentina PRIŢCAN,

şef de catedră

Page 94: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 222

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), germană (elementar) Activitate publică: Cercetător/Participat în investigaţia internaţională “Step by Step” ; Expert

naţional în Proiectele de dezvoltare comunitară; Formator în Programe de Asistenţă Socială ghidate de UNICEF Moldova; formator în proiectul TACIS

Associate professor, PhD Valentina PRIŢCAN,

Head of the Chair Born on October 12, 1964, in Sadova, Calarasi, Republic of Moldova Education: Faculty of Theory of Education and Psychology (Balti State University, 1984-1988);

Doctorate Studies (Institute of Theory of education and Psychology, SAM, 1995-1998) Didactic Activity: Senior Lecturer (Chair of Theory of Education , Social and General

Psychology (1997-2002), Associate professor (Chair of Psychology and Social Assistance, 2002-till present).

Scientific Degrees: PhD in Psychology Administrative functions: Head of the chair of Psychology and Social Assistance (2002-tol

present). Domains of Investigation: Creative teaching and learning; Psychological assistance of women

victims Publications: Aptitudinile de interpretare psihologică a comportamentului nonverbal şi succesul

profesional al lucrătorului social // Psihopedagogie socială. – Ch., 1995. – P. 70-72; Influenţa conţinuturilor educaţionale asupra personalităţii elevului de vîrstă şcolară mică // Experienţe şi perspective în dezvoltarea învăţămîntului primar şi preşcolar din Republica Moldova. – Bălţi, 1996. – P. 65-66; Creativitatea – orizont fără limite. Ch., 1997. – 52 p.; Jocuri şi exerciţii de dezvoltare a creativităţii elevilor de vîrstă şcolară mică. – Ch., 1997. – 75 p.; Violenţă sexuală-o formă de patologie relaţională a sexelor // Materialele conferinţei de totalizare a Proiectului “Tempus-Tacis”. – Bălţi, 1998. – P. 66-70; Tradiţii şi novaţii în cercetarea creativităţii elevului de vîrstă şcolară mică // Investigaţii pedagogice şi psigologice. – Ch., 1998. – P.127-133; Particularităţi psihologice ale tinerilor cu probleme în crearea familiei // Elevul contemporan: schiţe de portret psihologic. – Ch., 1999. – P. 20-40; Asistenţa psiho-socială a femeii victimizate // Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie. – Bucureşti, 2000. – P. 697-701; Asistenţa socială a tineretului şi timpul liber // An. şt. / Univ. “A.Russo”. – 2001.- T.19, fasc.c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie Muzicală. – P. 52-56; Cu privire la libertatea sexuală a adolescenţilor contemporani // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 310-317; Nevoia de creativitate ca expresie a şcolii contemporane // Reforma învăţămîntului: teorie şi practică. – Bălţi, 2002. – P. 112-115; Dezvoltarea personală şi profesională prin creativitate // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate. – Ch., 2003. – P. 284-288; Femeia victimă a violenţei domestice: elemente de asistenţă psihosocială // Aspecte teoretice şi practice ale asistenţei sociale. – Ch., 2003. – P. 316-400.

Scientific adviser: 5 master thesises, 62 graduation papers Sabbaticals: Social assistance, Dusseldorf university (Germany, 1995, 1998); applied

investigations, St.Cloud Minessota university USA (2002); temporary education, Central European University (Budapest, 2004).

Participations at scientific conferences: The First National Congress of Sociology and Social Assistance in Romania (Bucharest, 2000); International Symposium “Liberty Conditions in Postottalitarism” (Balti, 2001); International Symposium “Manipulation in Postottalitariate Social Conditions (Balti, 2002); International conference “ Educational Reforms: Theory and Practice” (Balti, 2002); International Conference “Partnership in Alternative Work Develpment for Families, Children, Risk Situations” (Chisinau,2002); International Conference “Children with Difficulties: Development of Alternative Social Services” (Chisinau, 2003); International Conference of the Program Step by Step (Chisinau, 2004; Scientific Conference” Concept of Civic and Social Contribution of University Education in The Republic of moldova” (Chisinau, 2004); Scientific Conference “Valuing of Scientific Results-Continuous Development of National Economy” (Chisinau, 2004); International Conference “Social Romania. The Way of European Change and Integration “ (Cluj, 2004); Training “Step by Step Case Study Project’ (Budapest, 2004); International Seminar “Methods of Instruction of Disabled Children in Primary Classes” (Chisinau, 2004); II Annual Congress for Graduates of USA Embassy Program: Realizations and Perspectives” (Chisinau, 2004).

Foreign Languages: Russian (advanced), German (elementary) Public Activity: Investigator/Participant in International Research Program Step by Step;

national expert in Development Communitative projects; Formator in Social Assistance Programs guided by UNICEF Moldova; Formator in project TACIS

60

Page 95: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 223

Născută la 9 mai 1961 în s. Văscăuţi, Camenca, Republica Moldova

Studii: Şcoala medicală din Bălţi (1980), Facultatea Pedagogie şi Psihologie (IPSB 1980-1986); doctorantura (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 1994-1997). Posturi ştiinţifico-didactice: lector superior (catedra Pedagogie şi Psihologie Generală şi Socială, 1997-2002); conferenţiar univ.(catedra Psihologie şi Asistenţă Socială, 2002 – pînă în prezent)

Grade ştiinţifice: dr. în psihologie Domenii de cercetare ştiinţifică: Psihologia personalităţii individualizate

Lucrări publicate: Aspecte noi în contextul investigaţiei aptitudinilor // Clasic şi modern în psihopedagogia socială.- Ch., 1996. – P. 205-208; Dinamismul corelaţiei aptitudinilor generale şi speciale în contextul instruirii diferenţiate // Experienţe şi perspective în dezvoltarea învăţămîntului primar şi preşcolar din Republica Moldova. – Bălţi, 1996. – P. 25-26; Studiu experimental al aptitudinilor spre o limbă străină în etnogeneză. – Bălţi, 1996. – 25 p.; Impactul social asupra homeostaziei familiale // Probleme actuale medico-sociale, psihologice şi demografice ale familiei. – Ch., 1998. – P. 222-223; Referinţe valorice, modele şi idealuri de viaţă la adolescenţii din mediul rural şi urban // Elevul contemporan: schiţe de portret psihologic. – Ch., 1999. – P. 40-60; Strategii teoretice şi aplicative de asistenţă psihosocială în sfera medicală. – Bălţi, 1999. – 25 p.; Homeostazia organismului în spirala sănătate-stres-boală // An. şt. /Univ. “A.Russo”. – 2001. – T. 19, fasc.c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie Muzicală. – P.44-47; Învăţătorul contemporan şi reprezentarea lui socială // Reforma învăţămîntului: teorie şi practică. – Bălţi, 2002. – P. 8-11; Libertatea: specificul conceperii şi manifestării ei la tineretul de astăzi // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 259-269; Perspective psihologice de optimizare a randamentului şcolar // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate. – Ch., 2003. – P. 288-291.

Coordonator ştiinţific: 10 teze de master; Peste 50 teze de licenţă Participări la foruri ştiinţifice: Simpozionul internaţional “Clasic şi modern în psihopedagogia socială” (Bălţi, 1996); Conferinţa internaţională “Ştiinţe psihologice: progres, probleme şi perspective (Chişinău, 1996); Conferinţa ştiinţifică “Probleme actuale medico-sociale, demografice şi psihologice ale familiei” (Chişinău, 1998); Memoria socială în posttotalitarism (Bălţi, 2000); Conferinţa internaţională “Reforma învăţămîntului: teorie şi practică” (Bălţi, 2002); Simpozionul internaţional “Condiţiile libertăţii în Posttotalitarism” (Bălţi, 2001); Simpozionul internaţional “Democraţie şi Manipulare în Posttotalitarism” (Bălţi, 2002);

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar)

Associate Professor, PhD Silvia Briceag,

Born on May 9, 1961 in Vascauţi, Camenca, Republic of Moldova Education: Bălţi Medical School from (1980); Balti Teacher Training Institute, Faculty of

Pedagogy and Psychology (1980 – 1986); Doctorate studies (Institute of Sciences Educational, Chişinău, 1994 – 1997)

Professional Experience: Lecturer (Chair of Pedagogy and General and Social Psychology, 1997 – 2002); Associate Professor (Chair of Psychology and Social Assistance, 2002 – to present)

Degree Programs: PhD in Psychology Research Interests: Individualized personality psychology Publications: Aspecte noi în contextul investigaţiei aptitudinilor // Clasic şi modern în

psihopedagogia socială.- Ch., 1996. – P. 205-208; Dinamismul corelaţiei aptitudinilor generale şi speciale în contextul instruirii diferenţiate // Experienţe şi perspective în dezvoltarea învăţămîntului primar şi preşcolar din Republica Moldova. – Bălţi, 1996. – P. 25-26; Studiu experimental al aptitudinilor spre o limbă străină în etnogeneză. – Bălţi, 1996. – 25 p.; Impactul social asupra homeostaziei familiale // Probleme actuale medico-sociale, psihologice şi demografice ale familiei. – Ch., 1998. – P. 222-223; Referinţe valorice, modele şi idealuri de viaţă la adolescenţii din mediul rural şi urban // Elevul contemporan: schiţe de portret psihologic. – Ch., 1999. – P. 40-60; Strategii teoretice şi aplicative de asistenţă psihosocială în sfera medicală. – Bălţi, 1999. – 25 p.; Homeostazia organismului în spirala

60

Conferenţiar univ. dr.

Silvia BRICEAG

Page 96: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 224

sănătate-stres-boală // An. şt. /Univ. “A.Russo”. – 2001. – T.19, fasc.c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie Muzicală. – P. 44-47; Învăţătorul contemporan şi reprezentarea lui socială // Reforma învăţămîntului: teorie şi practică. – Bălţi, 2002. – P.8-11; Libertatea: specificul conceperii şi manifestării ei la tineretul de astăzi // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 259-269; Perspective psihologice de optimizare a randamentului şcolar // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate. – Ch., 2003. – P. 288-291.

Scientific Advisor: about 80 licentiate papers, 8 master’s theses Participation in Scientific Conferences: International Sympozium “Classic and Modern in

Social Psychopedagogy” (Balti, 1996); International Conference “Psychological Sciences: Progress, problems and perspectives” (Chisinau, 1996); Scientific Conference “Vital Socio-Medical, Demographic and Psychological Family Problems” (Chisinau, 1998); “Social Memory in Postotalitarianism” (Balti, 2000); International sympozium “Freedom Conditions in Posttotalitarianism” (Balti, 2001); International Sympozium “Democracy and Manipulation in Posttotalitarianism” (Balti, 2002); International Conference “Reform in Education: Theory and Practice” (Balti, 2002);

Foreign languages: Russian (advanced), French (elementary)

Născută la 25 septembrie 1946 în s.Iorjniţa, Soroca, Republica Moldova Studii: Şcoala pedagogică din or. Soroca (1961-1965); Facultatea Pedagogie şi Psihologie

(Institutul Pedagogic de Stat din Kiev, 1965-1969); doctorantura (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Educaţiei Preşcolare din or. Moscova, 1976-1983) .

Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Pedagogie preşcolară, 1969-1971). Lector superior (catedra Învăţămînt Primar şi Educaţie Preşcolară, 1972-1997); conferenţiar univ.(catedra Pedagogie şi Psihologie Generală şi Socială, 1997-2002); conferenţiar univ. (catedra Psihologie şi Asistenţă Socială, 2002-pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în pedagogie Domenii de cercetare ştiinţifică: educaţie etico-valorică, educarea modului sănătos de viaţă,

educaţie incluzivă Lucrări publicate: Planificarea muncii instructiv-educative în instituţiile preşcolare.- Ch.: Lumina,

1979. – 92 p.; Formarea relaţiilor morale între preşcolari la grădiniţa de copii. – Ch.: Lumina, 1981. – 68 p.; Alfabetul omeniei. – Ch.: Lumina, 1985. – 63 p.; Plăzmuind un suflet nobil: lecţii de omenie pentru copiii de 5-6 ani şi mai mari. – Ch.: Lumina, 1991. – 176 p.; Педагогическая система нравственного воспитания и развития личности // Проблемы организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду. – Пермь, 1993. – P. 149-157; Conştientizarea valorilor morale – aspect inalienabil al formării culturii etice a personalităţii // Tezele conferinţei republicane “Cultura ca valoare general-umană”. – Ch., 1993. – P. 107-108; Детский сад – начальная школа – экспериментальная база для подготовки новой модели специалиста // Психолого-педагогические проблемы пордготовки специалистов начальной школы и дошкольных учреждений. – Мозырь, 1996.- P. 29-31; Educaţia morală – orientări noi în modernizarea conţinutului şi metodicii // Clasic şi modern în psihopedagogia socială. – Ch., 1996. – P. 194-199; Orientări pentru o ameliorare a calităţii pregătirii profesionale a specialistului de profil social // Materialele conferinţei de totalizare a Proiectului “Tempus-Tacis”. – Bălţi. – 1998. – P. 29-32; Coordonate ale reformei învăţămîntului în era schimbării – pilon strategic în formarea profesională a cadrelor didactice // Reforma învăţămîntului: teorie şi practică. – Bălţi, 2002. - P. 68-71; Aspecte caracteristice ale subprogramei curriculare pentru nivelul preşcolar “Dezvoltarea culturii mişcărilor” // An şt. / Univ. “A.Russo”. – 2001. – T.19, fasc.c. Pedagogie şi Psihologie. Pedagogie şi Pedagogie Muzicală. – P.23-29; Educaţia pentru viaţă într-o societate valoric instabilă // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate. – Ch., 2003. – P. 232-236; Чтобы добрым ум и сердце было. – К., 2004. – 176 р.

Coordonator ştiinţific: Coordonator al temei de cercetare ştiinţifică la comanda de Stat: Învăţămîntul inovaţional centrat asupra dezvoltării potenţialităţilor tuturor copiilor: program de formare iniţială şi continuă pentru profesioniştii ciclului preprimar şi primar (2001-2005); Peste 30 teze de licenţă

Stagii ştiinţifice: Pedagogie preşcolară (Moscova, 1974); Ştiinţa educaţiei (Germania, 1996); Asistenţă socială şi drepturile omului. Planificarea familială (Centru de Resurse în Asistenţă Socială, Chişinău, 2000/2002).

Conferenţiar univ. dr. Elena ZOLOTARIOV

Page 97: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 225

Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa republicană “Cultura ca valoare general-umană” (Chişinău, 1993); Conferinţa internaţională “Психолого-педагогические проблемы подготовки специалистов начальной школы и дошкольных учреждений (Мозырь, 1996); Conferinţa de totalizare a Proieectului “Tempus-Tacis” (Bălţi, 1998); Conferinţa internaţională “Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul învăţămîntului preşcolar şi primar (Chişinău, 1999); Conferinţă internaţională “Psihologie managerială şi Management relaţional” (Bălţi, 2002); Conferinţa internaţională “Tradiţionalism şi Modernism în educaţie” (Chişinău, 2003);

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză, germană (elementar) Activitate publică: Secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă

Socială; Membru al Comisiei Metodice a Facultăţii Pedagogie, Psihologie, Asistenţă Socială.

Associate Professor, PhD

Elena ZOLOTARIOV Born on September 25, 1946 in Iorjniţa, Soroca, Republic of Moldova Education: Soroca Pedagogical School (1961 – 1965); Faculty of Pedagogy and Psychology

(Kiev State Teacher Training Institute, 1965 – 1969), Doctorate studies (Moscow Institute of Scientific Research in the domain of Preschool Education, 1976 – 1983)

Professional Experience: Lecturer (Chair of Preschool Pedagogy, 1969 – 1971); Senior Lecturer (Chair of Primary and Preschool Education, 1972 – 1997); Associate Professor (Chair of Psychology and Social Assistance, 1997 – to present)

Degree Programs: PhD in Pedagogy Research Interests: Ethical and value education, Educating a health education Publications: Planificarea muncii instructiv-educative în instituţiile preşcolare.- Ch.: Lumina,

1979. – 92 p.; Formarea relaţiilor morale între preşcolari la grădiniţa de copii. – Ch.: Lumina, 1981. – 68 p.; Alfabetul omeniei. – Ch.: Lumina, 1985. – 63 p.; Plăzmuind un suflet nobil: lecţii de omenie pentru copiii de 5-6 ani şi mai mari. – Ch.: Lumina, 1991. – 176 p.; Педагогическая система нравственного воспитания и развития личности // Проблемы организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду. – Пермь, 1993. – P. 149-157; Conştientizarea valorilor morale – aspect inalienabil al formării culturii etice a personalităţii // Tezele conferinţei republicane “Cultura ca valoare general-umană”. – Ch., 1993. – P. 107-108; Детский сад – начальная школа – экспериментальная база для подготовки новой модели специалиста // Психолого-педагогические проблемы подготовки специалистов начальной школы и дошкольных учреждений. – Мозырь, 1996.- P. 29-31; Educaţia morală – orientări noi în modernizarea conţinutului şi metodicii // Clasic şi modern în psihopedagogia socială. – Ch.,1996. – P. 194-199; Orientări pentru o ameliorare a calităţii pregătirii profesionale a specialistului de profil social // Materialele conferinţei de totalizare a Proiectului “Tempus-Tacis”. – Bălţi. – 1998. – P. 29-32; Coordonate ale reformei învăţămîntului în era schimbării – pilon strategic în formarea profesională a cadrelor didactice // Reforma învăţămîntului: teorie şi practică. – Bălţi, 2002. - P. 68-71; Aspecte caracteristice ale subprogramei curriculare pentru nivelul preşcolar “Dezvoltarea culturii mişcărilor” // An şt. / Univ. “A.Russo”. – 2001. – T.19, fasc.c. Pedagogie şi Psihologie. Pedagogie Muzicală. – P. 23-29; Educaţia pentru viaţă într-o societate valoric instabilă // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate. – Ch., 2003. – P. 232-236.

Sabbaticals: Preschool Pedagogy (Moscow, 1974); The Science of Education (Germany, 1996); Social Assistance and Human Rights. Family Planning (Resource Centre: Social Assistance, Chisinau, 2000, 2002).

Participation in Scientific Conferences: Republican Conference ”Culture as General Human Value” (Chisinau, 1993); International Conference “Psychological and Pedagogical Problems in Training Specialists for Primary and Preschool Institutions” (Moziri, 1996); Summarizing Conference of the “Tempus-Tacis” project (Balti, 1998); International Conference ” The Training and Continuous Training of Specialists for Preschool and Primary Education” (Chisinau, 1999); International Conference ”Managerial Psychology and Relational Management’ (Balti, 2002); International Conference ”Traditionalism and Modernism in Education” (Chisinau, 2003);

Foreign languages: Russian (advanced), French, German (elementary) Public Activity: Scientific secretary of Psychology and Social Assistance Faculty Council,

member of the Faculty Methodologiical Board

60

Page 98: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 226

Născută la 28 octombrie 1958 în or. Bălţi, Republica Moldova Studii: Facultatea Psihologie (Universitatea Pedagogică ”V.I.Lenin” din Moscova, 1976-1981),

doctorantura (Universitatea Pedagogică “V.I.Lenin” din Moscova, 1988-1990). Posturi ştiinţifico-didactice: lector superior (catedra Pedagogie şi Psihologie Generală şi

Socială, 1998-2002); conferenţiar univ. (catedra Psihologie şi Asistenţă Socială, 2002-pînă în prezent). Grade ştiinţifice: dr. în psihologie Domenii de cercetare ştiinţifică: asistenţa psihologică a persoanelor cu diferite probleme

psihosociale Lucrări publicate: La anul spre şcoală: Pregătirea psihologică a copilului // Femeia Moldovei. –

1988. – Nr.11. – P. 14; Формирование нравственной сферы детей шестилетнего возраста // Нач. школа. – 1988. - №4. – P. 17-19; Общение как фактор развития личности ребенка в условиях семьи и детского дома // Психологическая наука: проблемы и перспективы. – Киев, 1990. – Ч.1. – P. 147-148; Учителю о диагностике и формировании нравственной сферы детей шестилетнего возраста // Психология – практике обучения и воспитания. – М., 1990. – Ч.2. – P. 101-105; Antrenamentul funcţiilor psihice: Serviciul psihologic în şcoală. -. Ch.: Ştiinţa, 1992. – 33 p.; Empatia copiilor deprimaţi emoţional // Conferinţa naţională de psihologie. – Bucureşti, 1994. – P. 97-98; Disciplinele psihologice în pregătirea lucrătorului social // Psihopedagogie socială. – Ch., 1995. – P. 79-84; Agresivitatea infantilă: Repere pentru un modul de asistenţă psihologică // Câmpul social. – Ch., 1996. – P. 209-214; Cu privire la originile conştientizării noţiunilor de drept // Democraţie şi drepturile omului. – Bălţi, 1998. – P. 61-63; Conduită autodistructivă: repere pentru un modul de asistenţă psihologică // An. şt. / Univ. de Stat din Moldova. Ştiinţe socio-umane. – 1999. – P. 94-97; Asistenţa psiho-socială a persoanelor infectate de HIV/SIDA // Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie. – Bucureşti, 2000. – P. 702-706; Prevenirea abuzului sexual al copilului în familie // An. şt. / Univ. “A.Russo”. – 2001. – T.19, fasc.c. Pedagogie şi Psihologie. Pedagogie Muzicală. – P.56-63; Individualizarea şi diferenţierea procesului educaţional în clasele primare // Reforma învăţămîntului: teorie şi practică. – Bălţi, 2002. – P. 194-197; Reprezentări asupra libertăţii în mediile familiale posttotalitare // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 252-259; Reabilitarea copiilor străzii: Parteneriate în dezvoltarea serviciilor de alternativă pentru copii şi familii în situaţii de risc. – Ch., 2003. – P. 67-70.

Coordonator ştiinţific: 3 teze de master; 60 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Asistenţă socială (Franţa 1996; Germania, 1997; Suedia, 2000; SUA 2001). Participări la foruri ştiinţifice: Simpozionul internaţional “Condiţiile libertăţii în posttotalitarism”

(Bălţi, 2001); Simpozionul internaţional “Manipularea în condiţiile societăţii postotalitare (Bălţi, 2002); Conferinţa internaţională “Reforma învăţămîntului: teorie şi practică (Bălţi, 2002); Conferinţa internaţională “Parteneriate în dezvoltarea serviciilor de alternativă pentru familii şi copii în situaţii de risc (Chişinău, 2002); Conferinţa internaţională “Copii în dificultate: dezvoltarea serviciilor sociale de alternativă (Chişinău, 2003); Conferinţa de evaluare “Implimentarea probaţiunii presetenţiale şi a muncii neremunerate în folosul comunităţii pentru minori, în Republica Moldova (Chişinău, 2004); Conferinţa ştiinţifică “Valorificarea rezultatelor ştiinţifice – baza dezvoltării durabile a economiei naţionale (Chişinău, 2004).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), engleză, franceză (elementar) Distincţii: Membru-corespondent al Academiei Internaţionale de Ştiinţe în învăţămîntul

pedagogic. Diploma Nr.1125 din 27 mai 2003; Academician al Academiei Internaţionale de ştiinţe în învăţămîntul pedagogic. Diploma Nr.466 din 24 febr.2004, Moscova.

Activitate publică: Membrul al Consiliului de Coordonare al Alianţei ONG-lor active în domeniul protecţiei sociale a familiei şi copilului; Preşedintele ONG “Viitorul”

Associate professor, PhD Svetlana RIJICOV

Born on October 28, 1958 in Balti, Republic of Moldova

60

Conferenţiar univ. dr.

Svetlana RÎJICOV

Page 99: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 227

Education: Faculty of Psychology (Moscow Pedagogical University “V.I.Lenin”, 1976-1981);

Doctorate Studies (“V.I. Lenin” University of Theory of Education in Moscow, 1988-1990) Professional Experience: Senior Lecturer (Chair of Psychology, 1990-1992), Senior Lecturer

(chair of Psychology, 1992-1998), Associate professor (Chair of Theory of education and General and Social Psychology, 1998-2002); Associate professor (Chair of Psychology and Social Assistance, 2002-to present).

Degree Programs: PhD in Psychology Research Interests: Psychological assistance to people with different psychological problems Publications: La anul spre şcoală: Pregătirea psihologică a copilului // Femeia Moldovei. – 1988.

– Nr.11. – P. 14; Формирование нравственной сферы детей шестилетнего возраста // Нач. школа. – 1988. - №4. – P. 17-19; Общение как фактор развития личности ребенка в условиях семьи и детского дома // Психологическая наука: проблемы и перспективы. – Киев, 1990. – Ч.1. – P. 147-148; Учителю о диагностике и формировании нравственной сферы детей шестилетнего возраста // Психология – практике обучения и воспитания. – М., 1990. – Ч.2. – P. 101-105; Antrenamentul funcţiilor psihice: Serviciul psihologic în şcoală. -. Ch.: Ştiinţa, 1992. – 33 p.; Empatia copiilor deprimaţi emoţional // Conferinţa naţională de psihologie. – Bucureşti, 1994. – P. 97-98; Disciplinile psihologice în pregătirea lucrătorului social // Psihopedagogie socială. – Ch., 1995. – P. 79-84; Agresivitatea infantilă: Repere pentru un modul de asistenţă psihologică // Câmpul social. – Ch., 1996. – P. 209-214; Cu privire la originile conştientizării noţiunilor de drept // Democraţie şi drepturile omului. – Bălţi, 1998. – P. 61-63; Conduită autodistructivă: repere pentru un modul de asistenţă psihologică // An. şt. / Univ. de Stat din Moldova. Ştiinţe socio-umane. – 1999. – P. 94-97; Asistenţa psiho-socială a persoanelor infectate de HIV/SIDA // Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie. – Bucureşti, 2000. – P. 702-706; Prevenirea abuzului sexual al copilului în familie // An. şt. / Univ. “A.Russo”. – 2001. – T.19, fasc.c. Pedagogie şi Psihologie. Pedagogie Muzicală. – P. 56-63; Individualizarea şi diferenţierea procesului educaţional în clasele primare // Reforma învăţămîntului: teorie şi practică. – Bălţi, 2002. – P. 194-197; Reprezentări asupra libertăţii în mediile familiale posttotalitare // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 252-259; Reabilitarea copiilor străzii: Parteneriate în dezvoltarea serviciilor de alternativă pentru copii şi familii în situaţii de risc. – Ch., 2003. – P. 67-70.

Scientific Advisor: 3 master ‘s theses, 60 licentiate papers Sabbaticals: Social assistance (France, 1996; Germany, 1997; Sweden, 2000; USA, 2001). Participation in Scientific Conferences: International Symposium “Liberty Conditions in

Postottalitarism” (Balti, 2001); International Symposium “Manipulation in Postottalitariate Social Conditions (Balti, 2002); International Conference “ Educational Reforms: Theory and Practice” (Balti, 2002); International Conference “Partnership in Alternative Work Develping for Families, Children under risky conditions” (Chisinau,2002); International Conference “Children with Difficulties: Development of Alternative Social Services” (Chisinau, 2003); Scientific Conference “Evaluation of Scientific Results-the basis for a durable Development of National Economy” (Chisinau, 2004).

Foreign Languages: Russian(advanced), English, French (elementary) Honours: Member-correspondent of the International Scientific Academy of pedagogical

education. Diploma Nr. 1125, Mai 27, 2003; Academician of the International Academy of pedagogical sciences. Diploma Nr.466, February 24, 2004, Moscow.

Public Activity: Member of the coordinating Council of ONG active in the field of family and children social pretection; President of ONG “Viitorul”

Născut la 10.10.1947 în s. Mihăileni, Rîşcani, Republica Moldova Studii: Şcoala Pedagogică din Soroca (1962-1966); Facultatea Pedagogie şi Psihologie (IPSB,

1966-1970); doctorantura (Institutul de Educaţie Preşcolară al AŞ a URSS, 1976-1979). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (сatedra Psihologia generală şi a copilului, 1974-

1976); lector (catedra Psihologie, 1979-1983); lector superior (catedra Pedagogie şi Psihologie Generală Socială, 1984-2002); lector superior (catedra Psihologie şi Asistenţă Socială, 2002-pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în pedagogie

Lector superior, dr. Vasile CARAZAN

Page 100: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 228

Domenii de cercetare ştiinţifică: dezvoltarea intelectuală a copiilor de vîrstă preşcolară şi şcolară

Lucrări publicate: Ориентирование в пространстве: Ст. дошкол. возраст // Дошкол. воспитание. – 1980. - №5. – P. 49-51; Формирование первоначальных географических представлений у детей дошкольного возраста // Проблемы совершенствования учебно-воспитательного процесса в современной школе. – М., 1979. – P. 39-42; Familiarizarea preşcolarilor cu unele elemente din domeniul geografiei // Aspecte psihologice ale comunicării şi activităţii instructive. – Ch., 1985. – P. 98-101 Practica pedagogică neîntreruptă şi formarea aptitudinilor comunicative // Pedagogul Sov. – 1989. – Nr. 11. – P. 40-42; К вопросу о формировании у старших школьников пространственных представлений // Учитель и общество: опыт, проблемы, поиски. – Измаил, 1990. – P. 401-402; Cunoştinţe psihologice fiecărui profesor // Rev. de pedagogie şi psihologie. – 1992. – Nr.6-8. – P. 35-37; Să cunoaştem particularităţile psihologice ale elevilor // Rev. de pedagogie şi psihologie. – 1993. – Nr.3/4 – P. 41-45; Posibilităţi rezonabile de familiarizare a preşcolarilor cu elemente de geografie // Experienţe şi perspective în dezvoltarea învăţămîntului primar şi preşcolar din Republica Moldova. – Bălţi, 1996. – P. 45-46; Intenţii bune cu impact negativ // Făclia. – 2002. – 9 febr.

Coordonator ştiinţific: 3 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Psihologie generală (Moscova (1975-1976; 1986-1987); Tehnologii avansate în

instruire (Iaşi (1997). Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa de totalizare a proiectului “TempusTacis”(1998);

Conferinaţ internaţională “Reforma învăţămîntului: teorie şi practică (Bălţi, 2002). Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat); franceză (elementar)

Senior Lecturer, PhD Vasile CARAZAN

Born on October 10, 1947 in Mihaileni, Riscani, Republic of Moldova Education: Soroca Pedagogical School (1962-1966); Faculty of Pedagogy and Psychology (Balti

Teacher Training Institute, 1966-1970); Doctorate studies (Academy of Science, USSR, 1976-1979). Profesional Experience: University Assistant (Chair of General Psychology, 1974-1976);

Lecturer (Chair of Psychology, 1979-1983); Senior Lecturer (Chair of General and Social Pedagogy and Psychology, 1984-2002); Senior lecturer (Chair of Psychology and Social Assistance, (2002-to present).

Degree Programs: PhD in Psychology. Research Interests: Juniors Intellectual development Publications: Ориентирование в пространстве: Ст. дошкол. возраст // Дошкол. воспитание.

– 1980. - №5. – P. 49-51; Формирование первоначальных географических представлений у детей дошкольного возраста // Проблемы совершенствования учебно-воспитательного процесса в современной школе. – М., 1979. – P. 39-42; Familiarizarea preşcolarilor cu unele elemente din domeniul geografiei // Aspecte psihologice ale comunicării şi activităţii instructive. – Ch., 1985. – P. 98-101 Practica pedagogică neîntreruptă şi formarea aptitudinilor comunicative // Pedagogul Sov. – 1989. – Nr. 11. – P. 40-42; К вопросу о формировании у старших школьников пространственных представлений //Учитель и общество: опыт, проблемы, поиски. – Измаил, 1990. – P. 401-402; Cunoştinţe psihologice fiecărui profesor // Rev. de pedagogie şi psihologie. – 1992. – Nr. 6-8. – P. 35-37; Să cunoaştem particularităţile psihologice ale elevilor // Rev. de pedagogie şi psihologie. – 1993. – Nr.3/4 – P. 41-45; Posibilităţi rezonabile de familiarizare a preşcolarilor cu elemente de geografie // Experienţe şi perspective în dezvoltarea învăţămîntului primar şi preşcolar din Republica Moldova. – Bălţi, 1996. – P. 45-46; Intenţii bune cu impact negativ // Făclia. – 2002. – 9 febr.

Scientific Advisor: 3 licentiate papers. Sabbaticals: General Psychology (Moscow 1975-1976; 1986-1987); Advanced Technologies in

Teaching (Iasi,1997) Participation in Scientific Conferences: Summarizing Conference of the “Tempus Tacis”

(1998), International Conference “Education Reform: Theory and Practice” (Balti,2002). Foreign Languages: Russian (advanced), French (elementary).

60

Page 101: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 229

Lector superior

Larisa PODGORODEŢKI

Născută la 7 august 1956 în or.Bălţi, Republica Moldova Studii: Facultatea Pedagogie şi Psihologie (IPSB, 1974-1978). Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Psihologie, 1978-1997); lector superior (catedra

Pedagogie şi Psihologie Generală şi Socilală, 1997-2002); lector superior (catedra Psihologie şi Asistenţă Socială, 2002-pînă în prezent).

Domenii de cercetare ştiinţifică: psihologie aplicată Lucrări publicate: Învăţăm a vedea, memoriza, gîndi: Serviciul psihologic în şcoală. – Ch.:

Ştiinţa, 1992. – 103 p.; Изучение психологического климата в системе «учитель-ученик» // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992. – P. 101-102; Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога с подростками // An şt. / Univ. “A.Russo”. – 1995. – T.XVIII, fasc. C. Psihologie-Pedagogie. – P. 25-28; Тренинг волевого поведения подростков // Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor psihopedagogice. – Bălţi, 1996. – P. 86-88; Psihologii studiază metoda comunicării neviolente // Curierul de Nord. – 1998. – 17 ian.; Формирование дисциплины учащихся тренинговыми методами // Domenii vitale pentru manifestarea competenţelor psihosociale, manageriale. – Bălţi, 2000. – P. 129-138; Коллективная взаимная экспертная оценка директоров учебных заведений // Psihologie managerială aplicată şi eficienţa factorului uman. – Bălţi, 2000. – P. 35-36.

Coordonator ştiinţific: 20 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Cercetări aplicate, SUA (2003) Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Reforma învăţămîntului: teorie şi

practică” (Bălţi, 2002); Conferinţa internaţională “Psihologie managerială şi Management relaţional” (Bălţi, 2002).

Cunoaşterea limbilor străine: engleză (elementar)

Senior Lecturer Larisa PODGORODETKI

Born on August 7, 1956 in Balti, Republic of Moldova Education: Faculty of Pedagogy and Psychology (BSPI, 1974-1978) Professional Experience: Lecturer (Chair of Psychology, 1978-1997), Senior Lecturer (Chair of

Theory of education, General and Social Psychology, 1997-2002); Senior Lecturer (chair of Psychology and Social Assistance(2002-tol present).

Research Interests: applied psychology Publications: Învăţăm a vedea, memoriza, gîndi: Serviciul psihologic în şcoală. – Ch.: Ştiinţa,

1992. – 103 p.; Изучение психологического климата в системе «учитель-ученик» // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992. – P. 101-102; Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога с подростками // An şt. / Univ. “A.Russo”. – 1995. – T.XVIII, fasc. C. Psihologie-Pedagogie. – P. 25-28; Тренинг волевого поведения подростков // Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor psihopedagogice. – Bălţi, 1996. – P. 86-88; Psihologii studiază metoda comunicării neviolente // Curierul de Nord. – 1998. – 17 ian.; Формирование дисциплины учащихся тренинговыми методами // Domenii vitale pentru manifestarea competenţelor psihosociale, manageriale. – Bălţi, 2000. – P. 129-138; Коллективная взаимная экспертная оценка директоров учебных заведений // Psihologie managerială aplicată şi eficienţa factorului uman. – Bălţi, 2000. – P. 35-36.

Scientific Advisor: 20 licentiate papers Sabbaticals: Applied Investigation, USA (2003) Participation in Scientific Conferences: International conference “Educational Reforms:

Theory and Practice” (Balti, 2002); International conference “Managerial Psychology and Rational Management” (Balti, 2002).

Foreign Languages: English (elementary)

60

Page 102: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 230

Născută la 21 august 1960 în s. Socii Noi, Făleşti, Republica Moldova Studii: Şcoala de Medicină din Bălţi (1975-1979); Facultatea Pedagogie şi Psihologie (IPSB,

1981-1986); Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Psihologie, 1987-1994); asistent univ.

(catedra Psihologie şi Asistenţă Socială, 2002 - pînă în prezent). Domenii de cercetare ştiinţifică: psihologie şcolară, psihologie pedagogică Lucrări publicate: Гуманистическое воспитание средствами природы в педагогическом

наследии В.А. Сухомлинского // Гуманизацiя виховання и навчалння дiтей дошкiлного вику. – Ривне, 1992. – Т.1. – P. 25-27; Pedagogie curativă – o deschidere complexă spre sfera asistenţei sociale // Psihopedagogie socială: reflecţii pe marginea unei inovaţii universitare. – Ch., 1995. – P. 66-70; Школе нужен психолог // Голос Бэлць. – 2002. – 12 март.; Игровой тренинг-средство формирования общительности будущих педагогов // Беларусская начальная школа: проблемы и перспективы развития. – Мазыр, 2003. – Р. 82-84; Психолог в школе: проблемы взаимодействия // Беларусская початковая школа: проблемы i перспективы развiция. – Мазыр, 2005. – Р. 119-121.

Participări la foruri ştiinţifice: Seminarul internaţional “Orientarea privind cariera “ (Chişinău, 2003).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar)

University Assistant Natalia GUTU

Born on August 21,1960 in Sorocii Noi, Falesti, Republic of Moldova Education: Faculty of Pedagogy and Psychology (SPBI, 1981-1986); Professional Experience: Assistant (Chair of Psychology, 1987-1994), Assistant (Chair of

Psychology and Social Assistance, 2002-to present). Research Interests: applied psychology Publications: Гуманистическое воспитание средствами природы в педагогическом

наследии В. А. Сухомлинского // Гуманизацiя виховання и навчалння дiтей дошкiлного вику. – Ривне, 1992. – Т.1. – P. 25-27; Pedagogie curativă – o deschidere complexă spre sfera asistenţei sociale // Psihopedagogie socială: reflecţii pe marginea unei inovaţii universitare. – Ch., 1995. – P. 66-70; Школе нужен психолог // Голос Бэлць. – 2002. – 12 март.; Игровой тренинг-средство формирования общительности будущих педагогов // Беларусская начальная школа: проблемы и перспективы развития. – Мазыр, 2003. – Р. 82-84; Психолог в школе: проблемы взаимодействия // Беларусская початковая школа: проблемы i перспективы развiция. – Мазыр, 2005. – Р. 119-121.

Participation in Scientific Conferences: International Seminar “Orientation to Career” (Chisinau, 2003)

Foreign Languages: Russian (advanced), French (elementary)

60

Asistent univ. Natalia GUŢU

Asistent univ. Natalia GUŢU

Page 103: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 231

Născută la 22 martie 1976 în or. Bălţi, Republica Moldova Studii: Colegiul de medicină (1991-1994); Facultatea Pedagogie şi Psihologie (USB, 1995-1998);

masterat (Univ. “Al. I. Cuza” din Iaşi, 1998-1999); doctorantura (Univ. “Al. I. Cuza” din Iaşi, 2004-prezent). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Discipline sociojuridice şi umanistice, 1998-2005); asistent univ. (catedra Psihologie şi Asistenţă Socială, 2005).

Domenii de cercetare: combaterea drogodependenţei; comportament deviant. Publicaţii: Orientările valorice ale familiei contemporane // Materialele conferinţei de totalizare a

Proiectului “Tempus-Tacis”. – Bălţi, 1998. – P. 37-41. Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Manipularea în totalitarism” (USB,

2002); Conferinţa ştiinţifică “Asistenţa socială a persoanelor refugiate” (Chişinău, 2005). Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), germană (elementar)

University Assistant Adelina PANCU

Born on March 22, 1976, in Bălţi, Republic of Moldova Education: Medical college (1991-1994); Faculty of Pedagogy and Psichology (Bălţi State

University, 1995-1998); Masterate studies (Iaşi, 1998-1999); Doctorate studies (Iaşi, 2004-present) Professional Experience: University Assistant (Chair of Humanities, 1998-2005); University

Assistant (Chair of Psychology and Social Assistance, 2005). Research Interests: Drog dependence control, anormal bahaviour Publications: Orientările valorice ale familiei contemporane // Materialele conferinţei de

totalizare a Proiectului “Tempus-Tacis”. – Bălţi, 1998. – P. 37-41. Participation in Scientific Conferences: International Conference “Manipulation in Totalitarism”

(Bălţi State University, 2002); Scientific Conference “The social Assistance of Refugees” (Chişinău, 2005).

Foreign Languages: Russian (advanced), German (elementary)

Născută la 19 decembrie 1977 în or. Rîşcani, Republica Moldova Studii: Şcoala Normală “I.Creangă” din or. Bălţi (1992-1997); Facultatea Pedagogie şi Psihologie

(USB, 1997-2000); Masterat (USB, 2000-2001). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Psihologie şi Asistenţă Socială, 2001-pînă

în prezent) Domenii de cercetare ştiinţifică: psihologie penitenciară Teza de magistru: Dimensiuni psiho-sociale ale fenomenului de violenţă domestică. – Bălţi,

2001. – 201 p. Lucrări publicate: Proiecţii praxiologice şi instituţionale vizînd libertatea academică // Concepte

şi strategii de dezvoltare a învăţămîntului contemporan: Materialele conf. şt. int., Chişinău 2004. – Ch., 2004. – P. 320-322.

Asistent univ. Nicoletta CANŢER,

magistru în psihologie şi pedagogie

Asistent univ.

Adelina PANCU

60

Page 104: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 232

Stagii ştiinţifice: Delicvenţa juvenilă (Bratislava, 2005) Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Concepte şi strategii de dezvoltarea a

învăţămîntului contemporan” (Chişinău, 2004). Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), engleză (elementar)

University Assistant Nicoletta CANTER

Master in psychology and theory of education

Born on December 19, 1977 in Rîşcani, Republic of Moldova Education: Bălţi High School “I.Creanga” (1992-1997); Faculty of Pedagogy and Psychology

(SBU, 1997-2000); Master Studies (BŞU, 2000-2001). Professional Experience: assistant (Chair of Psychology and Social Assistance, (2001-to

present). Research Interests: penitentiary psychology Master’s thesis: Psycho-social Dimensions of Domestic Violence phenomenon.- Balti, 2001.-

201p. Publications: Proiecţii praxiologice şi instituţionale vizînd libertatea academică // Concepte şi

strategii de dezvoltare a învăţămîntului contemporan: Materialele conf. şt. int., Chişinău 2004. – Ch., 2004. – P. 320-322.

Sabbaticals: Juvenile Delicvency (Bratislava, 2005) Participation in Scientific Conferences: International Conference “Concepts and Strategies of

Contemporary Education development” (Chisinau, 2005) Foreign Languages: Russian (advanced), English (elementary)

Născută la 13 februarie 1976 în or. Costeşti, Rîşcani, Republica Moldova Studii: Şcoala Normală din or. Orhei (1991-1996); Facultatea Pedagogie şi Psihologie (USB,

1996-1999); Masterat (USB, 2000-2001). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Psihologie şi Asistenţă Socială, 2002-pînă

în prezent) Domenii de cercetare ştiinţifică: psihologia comunicării, psihologia familiei, psihoprofilactică Teza de magistru: Muzica şi orientările valorice la adolescenţi.- Bălţi, 2001. – 76 p Lucrări publicate: Medierea asigurării succesului profesional prin dezvoltarea abilităţilor

comunicative // Concepte şi strategii de dezvoltare a învăţămîntului contemporan: Materialele conf. şt. int., Chişinău, 2004. – Ch., 2004. – P. 179-181.

Stagii ştiinţifice: Şcoala de vară “Dezvoltarea profesională a tinerilor universitari” (Chişinău, 2001); Şcoala de vară “Justiţia restaurativă – o nouă provocare pentru asistenţa socială în spaţiul justiţiei juvenile” (Chişinău, 2004)

Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Asistenţa socială şi justiţia juvenilă: modalităţi de cooperare şi integrare” (Chişinău, 2005)

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar)

University Assistant Lilia CIOBANU

Master in psychology and theory of education Born on February 13, 1976 in Costeneşti, Riscani, Republic of Moldova Education: Orhei High School (1991-1996); Faculty of Pedagogy and Psychology (SBU, 1996-

1999); Master Studies (BSU, 2000-2001). Professional Experience: Assistant (Chair of Psychology and Social Assistance, 2002- to

present).

60

60

Asistent univ. Lilia CIOBANU

magistru în psihologie şi pedagogie

Page 105: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 233

Research Interests: psychology of communication, family psychology, psycho-prophylactics Master’s thesis: Music and orientation values at teenagers.- Balti, 2001.- 76p. Publications: Medierea asigurării succesului profesional prin dezvoltarea abilităţilor

comunicative // Concepte şi strategii de dezvoltare a învăţămîntului contemporan: Materialele conf. şt. int., Chişinău, 2004. – Ch., 2004. – P. 179-181.

Sabbaticals: Summer school “Professional Development of Young University Teachers” (Chisinau, 2001); Summer school “Restorative Justice- a New Provocation for Social Assistance in Juvenile Justice” (Chisinau, 2004)

Participation in Scientific Conferences: International Conference “Social Assistance and Juvenile Justice: Ways of Cooperation and Integration” (Chisinau, 2005)

Foreign Languages: Russian (advanced), French (elementary)

Page 106: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 234

Page 107: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 235

Page 108: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 236

Page 109: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 237

Născută la 3.08. 1959 în s. Iorjniţa, Soroca, Republica Moldova Studii: Facultatea Muzică şi Pedagogie muzicală (IPSB, 1978-1982); doctorantura (Institutul

Pedagogic de Stat din Kiev, 1989-1993). Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Pregătirea Instrumentală şi Metodică a

învăţătorului, 1982-1993); lector superior (catedra Instrumente Muzicale şi Metodică, 1993-2000); conferenţiar univ. (catedra Instrumente Muzicale şi Metodică, 2000-pînă în prezent).

Funcţii administrative: şef de catedră I(nstrumente Muzicale şi Metodică, 2000-2005); decan (Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală (2005)

Grade ştiinţifice: dr. în pedagogie Domenii de cercetare ştiinţifică: pedagogie şi estetică muzicală Lucrări publicate: Circa 20 articole: Художественно-эстетический опыт в системе

профессионально-педагогической подготовки учителя // Задачи подготовки учителя в условиях перестройки высшего образования в стране. – Киев, 1988. – P. 103-108; Подготовка учителя музыки в Румынии // Научно-педагогические основы развития общеобразовательных школ Украины. – Киев, 1992. – P. 78-80; Из истории музыкальной культуры Румынии // Духовный мир молодежи. – Чернигов, 1993. – P. 13-14; Din istoria dezvoltării învăţămîntului muzical în principatele româneşti pînă la începutul sec. XIX // Investigaţii pedagogice şi psihologice. – Ch., 1994. – P. 56-58; Ideile estetice ale lui George Breazu şi rolul lor în pregătirea profesorului de muzică // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 74-75; Dimensiuni estetice ale educaţiei muzicale // An. şt. / Univ. “A.Russo”. – 2001. – T.19, fasc.c.: Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie muzicală. – P. 64-65; Cadrul enciclopedic al pregătirii profesorului de muzică // Reforma învăţămîntului: teorie şi practică. – Bălţi, 2002. – P. 60-64; Conceptul curricular de educaţie mizicală ca idee centrală în pregătirea profesorului de muzică // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate. – Ch., 2003. – P. 181-183; Dimensiuni stilistice de pregătire instrumental-pedagogică a profesorului de mizică // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale. – Bălţi, 2003. – P. 13-15; Activitatea catedrei Instrumente muzicale şi Metodică // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 13-17; Semnificaţia multiplă a “valorii” în educaţia muzicală din perspectivă curriculară // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 8-12.

Coordonator ştiinţific: 8 teze de master; 20 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Pedagogie şi estetică muzicală (Kiev, 1993; Cluj-Napoca, 1996). Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa jubiliară, USB (1995); Conferinţa internaţională

“Звучать или не звучать музейным музыкальным инструментам» (Sanct-Petersburg, 2002); Conferinţa internaţională «Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate» (Tiraspol, 2003); Simpozionul internaţional «Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală» (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională «Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan» (Bălţi, 2005).

Activitate artistică: Promotor a circa 20 de concerte anuale de muzică clasică Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar) Activitate publică: Coordonatorul activităţii concertistice în cadrul Filarmonicii de copii din Bălţi

Associate Professor Margareta TETELEA, dean

Born on August 3, 1959 in Iorjniţa, Soroca, Republic of Moldova Education: Faculty of Music and Musical Pedagogy (PIB, 1978-1982) Doctor’s Degree (Kiev

(Pedagogical State Institut Kiev, 1989-1993) Professionaln Experience : Lecturer (Chair of Theoretical and Vocal Teachers Training, 1982-

1993); Senior Lecturer (Chair of Musical Instruments and Methodology, 1993-2000); Associate Professor (Chair of Musical Instruments and Methodology, 2000 – to present).

Administrative Experience: Head of the Chair (Musical Instruments and Methodology, 2000-2005); Dean (Faculty of Music and Musical Pedagogy (2005).

Conferenţiar univ. dr.

Margareta TETELEA, decan

60

Page 110: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 238

Degree Programs: Doctor of Pedagogy Research Interests: Pedagogy and musical esthetics Publications: Over 20 articles: Художественно-эстетический опыт в системе

профессионально-педагогической подготовки учителя // Задачи подготовки учителя в условиях перестройки высшего образования в стране. – Киев, 1988. – P. 103-108; Подготовка учителя музыки в Румынии // Научно-педагогические основы развития общеобразовательных школ Украины. – Киев, 1992. – P. 78-80; Из истории музыкальной культуры Румынии // Духовный мир молодежи. – Чернигов, 1993. – P. 13-14; Din istoria dezvoltării învăţămîntului muzical în principatele româneşti pînă la începutul sec. XIX // Investigaţii pedagogice şi psihologice. – Ch., 1994. – P. 56-58; Ideile estetice ale lui George Breazu şi rolul lor în pregătirea profesorului de muzică // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 74-75; Dimensiuni estetice ale educaţiei muzicale // An. şt. / Univ. “A.Russo”. – 2001. – T.19, fasc.c.: Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie muzicală. – P. 64-65; Cadrul enciclopedic al pregătirii profesorului de muzică // Reforma învăţămîntului: teorie şi practică. – Bălţi, 2002. – P. 60-64; Conceptul curricular de educaţie mizicală ca idee centrală în pregătirea profesorului de muzică // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate. – Ch., 2003. – P. 181-183; Dimensiuni stilistice de pregătire instrumental-pedagogică a profesorului de mizică // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale. – Bălţi, 2003. – P. 13-15; Activitatea catedrei Instrumente muzicale şi Metodică // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 13-17; Semnificaţia multiplă a “valorii” în educaţia muzicală din perspectivă curriculară // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. – Vol.2. – P. 8-12.

Scientific Advisor: 8 Master’s theses, 20 licentiate papers Sabbaticals: Pedagogy and Musical esthetics (Kiev (1993, Cluj-Napoca, 1996) Participation in Scientific Conferences: the Jubiliar Сonference of Bălţi State University

(1995); International Сonference “Звучать или не звучать музейным музыкальным инструментам (Sankt-Petersburg, 2002); International Conference “Traditionalism and Modernism in Education: Reality and Desiderata (Tiraspol, 2003) International Symposium: “Standards Contents and Modern Technologies in Musical Education” (Bălţi, 2004), International Conference “Artistic-Spiritual Education in the context of Modern Instruction”(Bălţi, 2005

Activity Artistic: 20 annual concerts of classical music Foreign Languages: Russian (advanced), French (elementary) Public Activity: Children’s Philapmonie Coordinator

Născut la 20.10.1967 în or. Făleşti, Republica Moldova Studii: Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală (USB, 1988-1993) Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Instrumente Muzicale şi Metodică, 1993 – pînă în prezent) Funcţii administrative: prodecan (Facultateai Muzică şi Pedagogie muzicală, 2002-pînă în prezent) Domenii de cercetare ştiinţifică: pedagogie muzicală Lucrări publicate: Metodă de acordeon: Manual pentru cl. 1 cu aprofundare în arta muzicală. – Bălţi, 1996. – 60 p.; Muzica nu poate fi tălmăcită, ea trebuie simţită // Făclia. – 2003. – 12 iulie. – P. 4; Valenţe pragmatico-afective ale muzicii ca disciplină de studiu // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 52-54. Participări la foruri ştiinţifice: Simpozionul internaţional “Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală” (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională “Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan” (Bălţi, 2005). Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), portugheză, engleză (elementar)

Asistent univ.

Victor SASU, prodecan

Page 111: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 239

University Assistant

Victor SASU, Assistant dean Born on October 20, 1967, Făleşti, Republic of Moldova Education: Faculty of Music and Musical Pedagogy (USB,1988-1993). Professional Experience: University Assistant (Chair of Musical Instruments and Musical

Pedagogy (1993- to present) Administrative Experience: Assistant Dean of the the Faculty of Music and Musical Pedagogy

(2002-Present) Research Interests: Musical Pedagogy Publications: Metodă de acordeon: Manual pentru cl. 1 cu aprofundare în arta muzicală. – Bălţi,

1996. – 60 p.; Muzica nu poate fi tălmăcită, ea trebuie simţită // Făclia. – 2003. – 12 iulie. – P. 4; Valenţe pragmatico-afective ale muzicii ca disciplină de studiu // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 52-54.

Participation in Scientific Conference: International Symposium: “Standards Contents and Modern Technologies in Musical Education” (Bălţi, 2004), International Conference “Artistic-Spiritual Education in the context of modern unstruction”(Bălţi, 2005)

Foreign Languages: Russian (Advanced), Portuguese, English (elementary)

CATEDRA INSTRUMENTE MUZICALE ŞI METODICĂ

Născută la 1964 în or. Bălţi, Republica Moldova Studii: Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală (USB, 1981-1985); doctorantura (Institutul de

Ştiinţe ale Educaţiei, 1997-2001). Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Pregătirea Instrumentală şi Metodică a

Învăţătorului, 1985-1993); profesoară de muzică (Liceul Teoretic “M.Eminescu”, 1993-1999); specialist principal (Direcţia Judeţeană Învăţămînt, Tineret şi Sport din Bălţi, 1999-2003); metodist-coordonator (USB, 2003-2005); conferenţiar univ. (catedra Instrumente Muzicale şi Metodică, 2005).

Funcţii administrative: şef de catedră (Instrumente Muzicale şi Metodică, 2005). Grade ştiinţifice: dr. în pedagogie Domenii de cercetare ştiinţifică: evaluarea învăţămîntului muzical Lucrări publicate: 1 dicţionar, peste 22 articole: Dicţionar de forme şi genuri muzicale. – Ch.:

Epigraf, 1998. – 188 p.; Notarea – componentă a evaluării pedagogice // Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă la 60 de ani. – Ch., 2000. – P. 38-42; Religia creştină şi valoarea ei pentru educaţia elevilor // Conceptul creştin de educaţie – idealul românilor de pretutindeni. – Ch., 2000. – Vol. II. – P. 115-116; Aprecierea didactică // Problemele educaţiei în optica tinerilor cercetători. – Ch., 2002. – P. 90-94; Educaţie muzicală // Standarde educaţionale: Învăţămîntul primar. – Ch., 2002.- P. 31-32; Educaţie muzicală // Standarde educaţionale: Învăţămîntul gimnazial. Învăţămînt liceal. – Ch., 2002. – P. 57-58; Conceptul de cultură muzicală în context curricular // Didactica Pro. – 2004. – Nr.3(25). – P. 25-28; Cultura muzicală ca finalitate a educaţiei muzicale // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în Educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 65-68; Metode de evaluare la Educaţia muzicală // Univers pedagogie. – 2004. – Nr.4. – P. 52-59; Evaluarea în învăţămîntul muzical-general // Învăţămîntul artistic – dimensiuni culturale. – Ch., 2004. – P. 101-106; Autoevaluarea ca factor de sporire a calităţii procesului educaţional univesitar // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode”. – Bălţi, 2005. – P. 84-87; Empatia ca mijloc de educaţie muzical-spirituală // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. - Vol. 3. – P. 52-55.

Conferenţiar univ.,dr. Maria MORARI, şef de catedră

60

Page 112: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 240

Stagii ştiinţifice: Pedagogie muzicală (Moscova, 1987); Management Educaţional (Chişinău, 2001; Bucureşti 2002); Teatru şi video social (Italia, 2004).

Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa ştiinţifică “Universitatea de Stat “Ion Creangă” la 60 de ani (Chişinău, 2000); Сonferinţa internaţională “Standarde, Conţinuturi şi Tehnologii Moderne în Educaţia Muzicală” (Bălţi, 2004); Conferinţa ştiinţifică “Învăţămîntul artistic – dimensiuni culturale” (Chişinău, 2004); Conferinţa internaţională “Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan” (Bălţi, 2005).

Activitate publică: Coordonator în realizarea mai multor proiecte în domeniul educaţiei elevilor şi a tinerilor din comunitate (2000-2003); Coautor al Standardelor Educaţionale la Educaţia Muzicală în Republica Moldova (2000); Membru al Consiliului Naţional pentru Curriculum (2002-2003).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar)

Associate Professor

Maria MORARI, Head of the Chair

Born on June 23, 1964 in Bălţi, Republic of Moldova Education: Faculty of Music and Musical Pedagogy (PIB, 1978-1982) Doctor’s Degree (Institute

of Educatin, 1997-2001). Professional Experience: lecturer (Chair Theoretical and Vocal – Training of Teachers,1985-

1993); teacher of music (Theoretical Liceym “M.Eminescu”, 1993-1999); coordinator in methodology (BŞU, 2003-2005).

Administrative Experience: Head of the Chair (Musical Instruments and Methodology, 2005). Degree Programs: Doctor of Pedagogy Research Interests: Evaluation of musical education Publications: one dictionary, 21 articles: Dicţionar de forme şi genuri muzicale. – Ch.: Epigraf,

1998. – 188 p.; Notarea – componentă a evaluării pedagogice // Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă la 60 de ani. – Ch., 2000. – P. 38-42; Religia creştină şi valoarea ei pentru educaţia elevilor // Conceptul creştin de educaţie – idealu românilor de pretutindeni. – Ch., 2000. – Vol. II. – P. 115-116; Aprecierea didactică // Problemele educaţiei în optica tinerilor cercetători. – Ch., 2002. – P. 90-94; Educaţie muzicală // Standarde educaţionale: Învăţămîntul primar. – Ch., 2002.- P. 31-32; Educaţie muzicală // Standarde educaţionale: Învăţămîntul gimnazial. Învăţămînt liceal. – Ch., 2002. – P. 57-58; Conceptul de cultură muzicală în context curricular // Didactica Pro. – 2004. – Nr.3(25). – P. 25-28; Cultura muzicală ca finalitate a Educaţiei muzicale // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în Educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 65-68; Metode de evaluare la Educaţia muzicală // Univers pedagogic. – 2004. – Nr.4. – P. 52-59; Evaluarea în învăţămîntul muzical-general // Învăţămîntul artistic – dimensiuni culturale. – Ch., 2004. – P. 101-106; Autoevaluarea ca factor de sporire a calităţii procesului educaţional univesitar // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode”. – Bălţi, 2005. – P. 84-87; Empatia ca mijloc de educaţie muzical-spirituală // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. - Vol. 3. – P. 52-55.

Sabbaticals: Educational Management (Chişinău, 2001, Bucharest, 2002); Theatre and video (Italia, 2004)

Participations in Scientific Conference: International Conference “Traditionalism and Modernism in Education: Reality and Desiderata (Tiraspol, 2003) International Symposium: “Standarts Essence and Modern Technology in Musical Education” (Bălţi, 2004), International Conference “Artistic-Spiritual Education in the context of modern Instruction”(Bălţi, 2005).

Public Activity: Coordinator of rojects in the field of educating young people (2000-2003); Co-author of Educational Standards of Musical Education in the Republic of Moldova (2000); Member of the National Council for Curriculum (2000-2003).

Foreign Languages: Russian (advanced), French (elementary)

Născută la 7 august 1956 în s. Gîrjavca, Călăraşi, Republica Moldova Studii: Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală (IPSB, 1978-1981)

Lector superior

Ecaterina LUCHIAN

60

Page 113: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 241

Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Pregătire Instrumentală şi Metodică a învăţătorului, 1981-1998), lector superior (catedra Instrumente Muzicale şi Metodică, 1998-pînă în prezent)

Domenii de cercetare ştiinţifică: pedagogie muzicală Lucrări publicate: Crestomaţie de cîntece pentru preşcolari. – Bălţi, 1998. – 44 p.; Melodii

pentru acordeon. În 2 vol. – Bălţi, 2002; Rolul cântecului în educaţia muzicală // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate. – Ch., 2003. – P. 115-117; Muzica clasică – ideal de realizare umană // Făclia. – 2003. – 5 apr. – P.4; Lecţia de educaţie muzicală în lumina exigenţelor curriculare // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. – Vol.2. – P.53-56.

Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate” (Tiraspol, 2003); Simpozionul internaţional “Standarde, conţinuturi şi tehnlogii moderne în educaţia muzicală” (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională “Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan” (Bălţi, 2005).

Activitate artistică: Concerte anuale de muzică clasică Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar)

Senior Lecturer Ecaterina LUCHIAN

Born on August, 7, 1956 in Gîrjavca, Călăraşi, Republic of Moldova Education: Faculty of Music and Musical Pedagogy, IPSB (1978-1981) Professional Experiene: Lecturer (Chair of Methodology and Instruments, (1981-1998), Lecturer

Superior (Chair of Musical Instruments and Methodology , 1998-to present) Research Interests: Musical Pedagogy Publications: Crestomaţie de cîntece pentru preşcolari. – Bălţi, 1998. – 44 p.; Melodii pentru

acordeon. În 2 vol. – Bălţi, 2002; Rolul cântecului în educaţia muzicală // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate. – Ch., 2003. – P. 115-117; Muzica clasică – ideal de realizare umană // Făclia. – 2003. – 5 apr. – P. 4; Lecţia de educaţie muzicală în lumina exigenţelor curriculare // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 53-56.

Activity Artistic: Annuals concerts of classical music Participation in Scientific Conference: International Сonference “Traditionalism and

Modernism in Education: Reality and Desiderata (Tiraspol, 2003) International Symposium: “Standards Essence and Modern Technology in Musical Education” (Bălţi, 2004), International Conference “Artistic-Spiritual Education in context of modern Instruction”(Bălţi, 2005)

Foreign Languages: Russian (advanced), French (elementary)

Născută la 13 iulie 1975 în or. Bălţi, Republica Moldova Studii: Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală (USB,1992-1997); doctorantura (Institutul de

Ştiinţe ale Edicaţiei, 1998-2001) Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Instrumente Muzicale şi Metodică, 1997-2003),

lector superior (catedra Instrumente muzicale şi Metodică, 2003-pînă în prezent) Grade ştiinţifice: dr. în pedagogie Domenii de cercetare ştiinţifică: pedagogie muzicală, psihologie muzicală Lucrări publicate: Descifrarea textului muzical la pian: schiţă metodico-practică. – Bălţi, 1997. –

42 p.; Activitatea de creaţie ca mijloc de dezvoltare a interesului pentru muzică la preadolescenţi // Învăţămîntul universitar din Moldova la 70 de ani. – Ch., 2000. – Vol.1. – P. 69-70; Optimizarea procesului de dezvoltare la preadolescenţi a interesului pentru muzică // An. şt. / Univ. “A.Russo”. – 2001. – T.19, fasc. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie muzicală. – P. 70-72; Dezvoltarea muzicală a preşcolarului // Didactica Pro. – 2002. – Nr.5. – P. 45-48; Tehnici eficiente de dezvoltare a interesului elevilor pentru muzică // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate. – Ch., 2003. – P. 34-36; Diagnosticul muzicalităţii preşcolarului // Tribuna învăţămîntului. – 2003. – Nr.676-677. – P. 14; Strategii de dezvoltare a interesului preadolescenţilor pentru arta muzicală // Probleme actuale şi de

Lector superior, dr. Tatiana BULARGA

60

Page 114: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 242

perspectivă ale pedagogiei muzicale. – Bălţi, 2003. – P.15-18; Tehnologii de stimulare a interesului pentru domeniul muzical – artistic la preadolescenţi // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 44-49; Pasionarea preadolescenţilor cu domeniul muzical-artistic // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. – Vol.3. – P. 59-64.

Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realizări şi deziderate (Tiraspol, 2003); Simpozionul internaţional “Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală” (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională “Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan” (Bălţi, 2005).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), engleză (elementar)

Senior Lecturer, PhD Tatiana BULARGA

Born on July 13, 1975 in Bălţi, Republic of Moldova Education: Faculty of Music and Musical Pedagogy (Balts State University, 1992-1997); Doctor’s

Degree (1998-2001). Professional Experience: Lecturer (Chair of Musical Instruments and Methodology (1997-2003),

Superior Lecturer (Chair of Musical Instruments and Methodology (2003-to present) Degree Programs: Doctor of Pedagogy Research Interests: Musical Pedagogy, Musical Psychology Publications: Descifrarea textului muzical la pian: schiţă metodico-practică. – Bălţi, 1997. – 42

p.; Activitatea de creaţie ca mijloc de dezvoltare a interesului pentru muzică la preadolescenţi // Învăţămîntul universitar din Moldova la 70 de ani. – Ch., 2000. – Vol.1. – P. 69-70; Optimizarea procesului de dezvoltare la preadolescenţi a interesului pentru muzică // An. şt. / Univ. “A.Russo”. – 2001. – T.19, fasc. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie muzicală. – P. 70-72; Dezvoltarea muzicală a preşcolarului // Didactica Pro. – 2002. – Nr.5. – P. 45-48; Tehnici eficiente de dezvoltare a interesului elevilor pentru muzică // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate. – Ch., 2003. – P. 34-36; Diagnosticul muzicalităţii preşcolarului // Tribuna învăţămîntului. – 2003. – Nr.676-677. – P. 14; Strategii de dezvoltare a interesului preadolescenţilor pentru arta muzicală // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale. – Bălţi, 2003. – P. 15-18; Tehnologii de stimulare a interesului pentru domeniul muzical – artistic la preadolescenţi // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 44-49; Pasionarea preadolescenţilor cu domeniul muzical-artistic // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. – Vol. 3. – P. 59-64.

Participation in Scientific Conferences: International Сonference “Traditionalism and Modernism in Education: Reality and Desiderata (Tiraspol, 2003) International Symposium: “Standards Contents and Modern Technology in Musical Education” (Bălţi, 2004), International Conference “Artistic-Spiritual Education in the context of modern instruction”(Bălţi, 2005)

Foreign languages: Russian (advanced), English (elementary)

Născută la 9 martie 1966 în or. Bălţi, Republica Moldova Studii: Facultatea Pian Special (Conservatorul de Stat din Chişinău, 1985-1991); doctorantura (Academia de Muzică, Teatru şi Artă Plastică din Moldova, 2004-pînă în prezent). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Instrumente Muzicale şi Metodică, 2004-pînă în prezent) Domenii de cercetare ştiinţifică: repertuarul pianistic autohton în procesul didactic Lucrări publicate: Живое дыхание звезд. – Bălţi, 1999. –128 p. (Acwarius-2); Misiunea spirituală a Moldovei. – Bălţi, 2004. – 272 p. (“Acwarius –3”); Некоторые особенности фортепи-анного стиля Геннадия Чобану // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. – P. 64-69; Некоторые дидактические проблемы изучения национального репертуара в классе специального фортепиано // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. – P. 78-81; Specificul studiului unor lucrări pentru pian a compozitorilor autohtoni în colegiile şi liceele de muzică din Republica Moldova // Probleme metodico-didactice în învăţămîntul artistic superior. – Ch., 2005. – P. 1-5;

Asistent univ.

Elena GUPALOV

60

Page 115: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 243

Participări la foruri ştiinţifice: Simpozionul internaţional “Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională “Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan (Bălţi, 2005); Conferinţa ştiinţifică “Învăţămîntul artistic-dimensiuni culturale” (Chişinău, 2005); Seminarul ştiinţific “Probleme metodico-didactice în învăţămîtul artistic superior” (Chişinău, 2005). Cunoaşterea limbilor străine: engleză (elementar)

University Assistant

Elena GUPALOV

Born on March 9, 1966, in Bălţi, Republic of Moldova Education: Faculty of Piano (State Academy of Musuc, Chişinău, 1985-1991); Doctorate Studie

(the Music, Theatre and Fine Arts of Moldova (2004-to present) Professional Experience: Assistant (Chair of Musical Instruments and Metodology , 2004 – to

present) Research Interests: the Native Piano Repetoire in the Didactic Process Publications: Живое дыхание звезд. – Bălţi, 1999. –128 p. (Acwarius-2); Misiunea spirituală a

Moldovei. – Bălţi, 2004. – 272 p. (“Acwarius –3”); Некоторые особенности фортепианного стиля Геннадия Чобану // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. – P. 64-69; Некоторые дидактические проблемы изучения национального репертуара в классе специального фортепиано // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. – P. 78-81; Specificul studiului unor lucrări pentru pian a compozitorilor autohtoni în colegiile şi liceele de muzică din Republica Moldova // Probleme metodico-didactice în învăţămîntul artistic superior. – Ch., 2005. – P. 1-5; Participation in Scientific Conferences: International Symposium: “Standards contents and Modern Technology in Musical Education” (Bălţi, 2004), International Conference “Artistic-Spiritual Education in the context of Modern Instruction”(Bălţi, 2005); Scientific Seminar “Methodological Problems in Artistic Higher Education” (Chişinău, 2005).

Foreign languages: English (elementary)

Născută la 9.10.1959 în or. Bălţi, Republica Moldova Studii: Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală (USB, 1976-1980). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Instrumente Muzicale şi Metodică (1984-pînă în prezent) Domenii de cercetare ştiinţifică: pedagogie muzicală Lucrări publicate: Воспитание ритмического чувства школьников на уроках музыки в общеобразовательной школе // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale. – Bălţi, 2003. – P. 52-58; Художественное развитие будущего учителя музыки в классе фортепиано // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. – Vol.3. – P. 81-96. Participări la foruri ştiinţifice: Simpozionul internaţional “Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională “Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan” (Bălţi, 2005) Cunoaşterea limbilor străine: germană (elementar)

University Assistant Antonina ŞCIUSI

Born on October 9, 1959 in Bălţi, Republic of Moldova

Asistent univ.

Antonina ŞCIUSI

60

60

Page 116: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 244

Education: Faculty of Music and Musical Pedagogy (Bălţi State University, 1976-1980) Professional Experience: Assistant (Chair of Musical Instruments and Metodology , 1984-to

present) Research Interests: Musical Pedagogy Publications: Воспитание ритмического чувства школьников на уроках музыки в

общеобразовательной школе // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale. – Bălţi, 2003. – P. 52-58; Художественное развитие будущего учителя музыки в классе фортепиано // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. – Vol. 3. – P. 81-96. Participation in Scientific Conference: International Conference “Traditionalism and Modernism in Education: Reality and Desiderata (Tiraspol, 2003) International Symposium: “Standards Contents and Modern Technology in Musical Education” (Bălţi, 2004), International Conference “Artistic-Spiritual Education in the context of Modern Instruction”(Bălţi, 2005)

Foreign languages: German (elementary)

Născută la 28.03.1971 în or. Floreşti, Republica Moldova Studii: Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală (USB, 1990-1994); masterat (USB 1999-2000). Posturi ştiinţifico-didactice: Asistent univ.(catedra Instrumente Muzicale şi Metodică, 1994 pînă în prezent). Domenii de cercetare ştiinţifică: interpretare instrumentală, metodica predării instrumentelor muzicale (pian) Teza de magistru: Rolul imaginaţiei în crearea imaginii artistice a lucrării muzicale (în cadrul instruirii pianistice). – Bălţi, 2000. – 53 p.; Lucrări publicate: Imaginea artistică – mijloc de modelare a personalităţii spirituale // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate. – Ch., 2003. – P. 257-260; Unele aspecte muzical-pedagogice în metodica aprofundării percepţiei muzicale în pregătirea profesorului de mizică // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei mizicale. – Bălţi, 2003. – P. 25-31; Analiza psihologică a lucrării muzicale ca demers didactic // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia mizicală. – Bălţi, 2004. – P. 49-51. Stagii ştiinţifice: Curriculumul Naţional Edicaţie Muzicală (Chişinău, 2002). Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate (Chişinău, 2003); Conferinţa internaţională “Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală (Bălţi, 2004). Activitate artistică: Concerte anuale de muzică instrumentală Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar)

University Assistant

Lilia GRANEŢCHI, M.A.

Born on March 28, 1971 in Floreşti, Republic of Moldova Education: Faculty of Music and Pedagogy (Bălţi State University ,1990-1994); master’s degree

(BSU, 1999-2000) Professional Experience: Assistant (Chair of Musical Instruments and Methodology, 1994 – to

present); Research Interests: Methods of teaching musical instruments (piano), Instrumental

interpretation Publications: Imaginea artistică – mijloc de modelare a personalităţii spirituale // Tradiţionalism

şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate. – Ch., 2003. – P. 257-260; Unele aspecte muzical-pedagogice în metodica aprofundării percepţiei muzicale în pregătirea profesorului de mizică // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale. – Bălţi, 2003. – P. 25-31; Analiza psihologică a lucrării muzicale ca demers didactic // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia mizicală. – Bălţi, 2004. – P. 49-51.

Asistent univ. Lilia GRANEŢCHI,

magistru în muzică

60

Page 117: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 245

Sabbaticals: National Curriculum in Musical education (Chişinău, 2002) Participation in Scientific Conferences: International conference “Traditionalism and

Modernism in Education: Reality and Desiderata” (Chişinău, 2003); International symposium “Standards, Contents and Modern Technologies in Musical Education” (Bălţi, 2004);

Foreign Languages: Russian (advanced), French (elementary)

Născută la 16.08.1974 în or. Floreşti, Republica Moldova Studii: Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală (USB, 1995-1999); Facultatea Limbi şi

Literaturi Străine (USB, 2000-2004); masterat (USB, 2005-2006); Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Instrumente Muzicale şi Metodică, 2000-

pînă în present) Domenii de cercetare ştiinţifică: pedagogie muzicală; hermeneutică muzicală Lucrări publicate: Gîndirea muzicală: esenţă, categorii şi aspecte de cercetare: teză de

magistru. – Bălţi, 2000. – 52 p.; Aspectul formativ-aplicativ al procesului muzical-educativ // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate. – Ch., 2003. – P. 254-256; Muzica nu poate fi tălmăcită, ea trebuie simţită // Făclia. – 2003. – 12 iulie; Valenţe pragmatico-afective ale muzicii ca disciplină de studiu // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale. – Bălţi, 2003. – P. 66-68; Ion Gagim la 50 de ani // Făclia. – 2004. – 29 mai. – P. 5; Valenţe pragmatico-afective ale muzicii ca disciplină de studiu // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 52-54; Gîndirea muzicală în studiul instrumental // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. – Vol.3. – P. 73-78.

Participîri la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională «Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitateşi deziderate» (Tiraspol, 2003); Simpozionul internaţional «Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală» (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională «Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan» (Bălţi, 2005).

Coordonator ştiinţific: 2 teze de licenţă Activitate artistică: Concerte anuale de muzică clasică în incinta Universităţii «A.Russo» şi

Filarmonicii de Muzică pentru copii Cunoaşterea limbilor străine: rusă, franceză, engleză (avansat) Distincţii: Diplomă de şef de promoţie, Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală (1999);

Diplomă de şef de promoţie, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine (2004).

University Assistant. Lilia ARCEA, M.A.

Born on August 16, 1974 in Floreşti, Republic of Moldova Education: Faculty of Music and Musical Pedagogy (USB, 1995-1999); Faculty of Foreign

Languages and Literatures (Bălţi State University, 2000-2004); Master’s Degree (2005-2006) Professional Experience: Univeresity Assistant (Musical Instruments and Metodology, 2000- to

present) Research Interests: Musical Pedagogy Publications: Gîndirea muzicală: esenţă, categorii şi aspecte de cercetare: teză de magistru. –

Bălţi, 2000. – 52 p.; Aspectul formativ-aplicativ al procesului muzical-educativ // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate. – Ch., 2003. – P. 254-256; Muzica nu poate fi tălmăcită, ea trebuie simţită // Făclia. – 2003. – 12 iulie; Valenţe pragmatico-afective ale muzicii ca disciplină de studiu // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale. – Bălţi, 2003. – P. 66-68; Ion Gagim la 50 de ani // Făclia. – 2004. – 29 mai. – P. 5; Valenţe pragmatico-afective ale muzicii ca disciplină de studiu // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 52-54; Gîndirea muzicală în studiul instrumental // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. – Vol.3. – P. 73-78.

Asistent univ. Lilia ARCEA,

magistru în muzică

60

Page 118: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 246

Participation in Scientific Conferences: International Conference“Traditionalism and Modernism in Education: Reality and Desiderata (Tiraspol, 2003) International Symposium: “Standarts Contents and Modern Technology in Musical Education” (Bălţi, 2004), International Conference “Artistic-Spiritual Education in the context of Modern Instruction”(Bălţi, 2005) Scientific Advizor: 2 licentiate papers

Artistic Activity: Annual Concerts of classical music (BSU and Children’s Philarmonie) Foreign Languages: Russian, French, English (advanced) Honours: Head of the graduate group, Faculty of Music and Musical Pedagogy (1999); Head of

the graduate group, Faculty of Foreign Languages and Literatures (2004)

Născută la 2 iunie 1979 în or. Bălţi, Republica Moldova

Studii: Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală (USB, (1998-2001); masterat (USB, 2001-2002); doctorantura (USB, 2004 – prezent). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Instrumente Muzicale şi Metodică (2002 – pînă în prezent) Domenii de cercetare ştiinţifică: interpretare instrumentală Lucrări publicate: Raportul dintre auz şi imaginaţie în procesul dezvoltării muzicalităţii interpretului-pianist: teză de magistru. – Bălţi, 2002. – 71 p.; Музыкальность как интеграционное понятие музыкальных способностей // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 28-39; Gîndirea muzicală în studiul instrumental // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. – Vol. 3. – P. 73-78. Participări la foruri ştiinţifice: Simpozionul internaţional “Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală” (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională “Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan (Bălţi, 2005) Activitate artistică: Concerte de muzică clasică în cadrul Ateneului Universitar, Filarmonicii de muzică pentru copii; Participare la concursul internaţional “Profesor de muzică – sec. XX” (Moscova, 2002). Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), engleză (elementar), franceză (mediu) Distincţii: Diploma concursului internaţional “Profesor de muzică – sec. XX” (Moscova, 2002)

University Assistant

Olga GRUBLEAC, M. A.

Born on june 2, 1979, in Bălţi, Republic of Moldova Education: Faculty of Music and Musical Pedagogy (USB, 1998-2001), Master’s Degree (2001-

2002) Professional Experience: Assistant (Chair of Musical Instruments and Methodology (2002-to

present) Research Interests: Instrumental interpretation

Publications: Raportul dintre auz şi imaginaţie în procesul dezvoltării muzicalităţii interpretului-pianist: teză de magistru. – Bălţi, 2002. – 71 p.; Музыкальность как интеграционное понятие музыкальных способностей // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 28-39; Gîndirea muzicală în studiul instrumental // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. – Vol. 3. – P. 73-78.

Participation in Scientific Conferences: International Conference“Traditionalism and Modernism in Education: Reality and Desiderata (Tiraspol, 2003) International Symposium: “Standarts Contents and Modern Technologies in Musical Education” (Bălţi, 2004), International Conference “Artistic-Spiritual Education in the context of Modern Instruction” (Bălţi, 2005)

Artistic Activity: Concerts of classic concerts in USB, Philharmonic for children, Participation the International Contest “The Teacher of music 20 century, Moscova (2002)

Asistent univ. Olga GRUBLEAC,

magistru în muzică

60

Page 119: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 247

Foreign Languages: Russian (advanced), English (elementary), French (medium) Honours: The diploma of International contest “The teacher of music – 20 century“ (Moscova,

2002)

Născută la 4.05.1977 în or. Glodeni, Republica Moldova Studii: Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală (USB, 1997-2000); masterat (USB, (2000-

2001); doctorantura, USB, 2004-pînă în prezent) Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Instrumente muzicale şi Metodică, 2000 –

pînă în prezent) Domenii de cercetare ştiinţifică: pedagogie muzicală Lucrări publicate: Aspecte specifice de analiză a lucrărilor muzicale; Dragoste de armonie şi

frumos – o filarmonică începătoare // Făclia. – 2004. – 26 iunie; Tehnologii specifice de predare-învăţare a cunoştinţelor muzicale în cadrul orei de muzică // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi. 2005. – Vol. 2. – P. 60-66.

Participări la foruri ştiinţifice: Simpozionul internaţional “Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională “Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan” (Bălţi, 2005)

Activitate artistică: Concerte anuale de muzică clasică în incinta Universităţii “A.Russo”, Filarmonicii de muzică pentru copii

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar)

University Assistant Victoria CRIŞCIUC, M.A.

Born on May 5, 1977 in Glodeni, Republic of Moldova Education: Faculty of Music and Musical Pedagogy (USB, 1997-2000), Master’s Degree (2000-

2001, Doctorate studies (2004- to present) Professional Experience: Assistant (Chair of Musical Instruments and Methodology (2000-to

present) Research Interests: Musical Pedagogy Publications: Aspecte specifice de analiză a lucrărilor muzicale; Dragoste de armonie şi frumos

– o Filarmonică începătoare // Făclia. – 2004. – 26 iunie; Tehnologii specifice de predare-învăţare a cunoştinţelor muzicale în cadrul orei de muzică // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi. 2005. – Vol.2. – P. 60-66.

Participation in Scientific Conferences: International Conference “Traditionalism and Modernism in Education: Reality and Desiderata (Tiraspol, 2003) International Symposium: “Standarts Contents and Modern Technologies in Musical Education” (Bălţi, 2004), International Conference “Artistic-Spiritual Education in the context of Modern Instruction”(Bălţi, 2005

Artistic Activity: Annual Concerts of classical music, (USB, Children’s Philharmonic ) Foreign Languages: Russian (advanced), French (elementary)

Asistent univ. Victoria CRIŞCIUC, magistru în muzică

60

Page 120: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 248

CATEDRA TEORIE ŞI DIRIJAT

Născut la 7.01.1948 în s. Hruşca, Camenca, Republica Moldova Studii: Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală (IPSB, 1966-1971); doctorantura (Institutul de Cercetări în Pedagogie din Kiev, 1983-1986) Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ.(catedra Instrumente Muzicale, 1973-1982); lector superior (catedra Instrumente Muzicale şi Metodică, 1982-1991); conferenţiar univ. (catedra Instrumente Muzicale şi Metodică, 1991-2003); conferenţiar univ. (catedra Teorie şi Dirijat, 2003-prezent). Grade ştiinţifice: dr. în pedagogie Funcţii administrative: prodecan (Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală, 1997-2001); şef de catedră Teorie şi Dirijat (2003-prezent) Domenii de cercetare ştiinţifică: creativitatea muzicală şcolară Lucrări publicate: 2 monografii, 1 crestomaţie, peste 70 articole: Orchestra de clasă // Învăţăţămîntul publlic. - 1981. – 16 dec.; Antrenarea elevilor în activităţi de creaţie muzicală // Pedagogul Sovietic – 1986. – Nr.1. – P. 41-44; Творчiсть учнiв у позакласному музикуваннш // Початкова школа. – 1987. - №3. – P. 6-9; Творчество учащихся на внеклассных музыкальных занятиях // Сов. педагогика. – 1989. - №7. – P. 8-16; Ghid de improvizare muzicală elementară. – Bălţi, 1996. – 47 p.; Culegere de piese pentru orchestră de acordeonişti. – Bălţi, 1998. – 199 p.; Însărcinări distractive şi de joc la lecţiile de mizică // Pedagogul Sovietic – 1990. – Nr.4. – P. 9-12; Идейно-политическая направленность художественных задач на уроках музыки // Формы и методы идейно-политического воспитания учащейся молодежи. – Ровно, 1990. – P. 56-57; Folosirea elementelor polifonice în creaţia muzicală a adolescenţilor // Rev. de pedagogie şi psihologie. – 1991. – Nr.1. – P. 23-27; Priceperea muzicii // Rev. de pedagogie. – 1992. – Nr.3. – P. 14-19; Creativitatea muzicală adolescentină. – Bălţi, 1995. – P. 74-75; Formarea culturii tehnice la studenţii muzicieni // Cultura tehnică – component important al culturii generale. – Bălţi, 1997. – P. 27-28; Studiu de organologie. – Bălţi, 2002. – 268 p.; Relaţia dintre ideal şi real în contextul educaţiei muzicale // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate. – Ch., 2003. – P. 136-140; Viziuni inovatoare asupra creaţiei muzical-artistice // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei mizicale. – Bălţi, 2003. – P. 61-66; Idealul educaţiei muzicale // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale. – Bălţi, 2003. – P. 8-13; Accente educaţionale noi asupra corului, orchestrei şi coreografiei // Făclia. – 2004. – 4 sept.; Viziuni inovatoare asupra creaţiei mizical-artistice a elevilor // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 39-44; Principilu succesului muzical-artistic // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. – Vol. 3. – P. 14-21; Eficienţa educaţiei muzical-artistice. – Chişinău: Elena V.I., 2005. - 400 p. Coordonator ştiinţific: 2 teze de master; 5 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Pedagogie muzicală (Kiev, 1982) Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Культурна полitika в Украiнi у контекстi свiтовых трансформациiних процесiв» (Kiev, 2000); Conferinţa internaţională «Tradiţionalism şi modernism în educaţie. Realitate şi deziderate» (Tiraspol, 2003); Simpozionul internaţional «Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală» (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională «Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan» (Bălţi, 2005). Activitate artistică: evoluări concertistice anuale cu orchestra de acordeonişti Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar) Personalia: Bularga, T. O carte utilă de organologie // Făclia. – 2003. – 6 dec.; Harconiţă , E. O nouă investigaţie în muzicologia naţională // Lit. şi arta. – 2004. – 15 ian. – P.7; Местер, М. В эту книгу вложена душа: своеобраз. энцикл. древн. муз. инструментов // Голос Бэлць. – 2003. – 4 ноябр. – P.2.

Conferenţiar univ. dr. Vladimir BABII, şef de catedră

Page 121: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 249

Associate Professor, PhD

Vladimir BABII Head of the Chair

Born on January 7, 1948 in Hruşca, Camenca, Republic of Moldova Education: Faculty of Music and Musical Pedagogy (PIB, 1966-1971) Doctor’s Degree (Institute

of Pedagogical Research, Kiev, 1983-1986) Professional Experience: University Assistant (Chair of Musical Instruments and Methodology,

2000-to present); Senior Lecturer (Chair of Musical Instruments and Methodology, 1982-1991); Associate Professor (Chair of Musical Instruments and Methodology, 1991-2003); Associate Professor (Chair Theory and Musical Conducting, 2003 – to present)

Administrative Experience: Head of the Chair: Theory and Musical Conducting (2003-to present)

Degree Programs: Doctor of Pedagogy Research Interests: Musical School Pedagogy Publications: 2 monographs, over 70 articles: Orchestra de clasă // Învăţămîntul publlic. - 1981.

– 16 dec.; Antrenarea elevilor în activităţi de creaţie muzicală // Pedagogul Sovietic – 1986. – Nr.1. – P. 41-44; Творчiсть учнiв у позакласному музикуваннш // Початкова школа. – 1987. - №3. – P. 6-9; Творчество учащихся на внеклассных музыкальных занятиях // Сов. педагогика. – 1989. - №7. – P. 8-16; Ghid de improvizare muzicală elementară. – Bălţi, 1996. – 47 p.; Culegere de piese pentru orchestră de acordeonişti. – Bălţi, 1998. – 199 p.; Însărcinări distractive şi de joc la lecţiile de mizică // Pedagogul Sovietic – 1990. – Nr.4. – P. 9-12; Идейно-политическая направленность художественных задач на уроках музыки // Формы и методы идейно-политического воспитания учащейся молодежи. – Ровно, 1990. – P. 56-57; Folosirea elementelor polifonice în creaţia muzicală a adolescenţilor // Rev. de pedagogie şi psihologie. – 1991. – Nr.1. – P. 23-27; Priceperea muzicii // Rev. de pedagogie. – 1992. – Nr.3. – P. 14-19; Creativitatea muzicală adolescentină. – Bălţi, 1995. – P. 74-75; Formarea culturii tehnice la studenţii muzicieni // Cultura tehnică – component important al culturii generale. – Bălţi, 1997. – P. 27-28; Studiu de organologie. – Bălţi, 2002. – 268 p.; Relaţia dintre ideal şi real în contextul educaţiei muzicale // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate. – Ch., 2003. – P. 136-140; Viziuni inovatoare asupra creaţiei muzical-artistice // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei mizicale. – Bălţi, 2003. – P. 61-66; Idealul educaţiei muzicale // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale. – Bălţi, 2003. – P. 8-13; Accente educaţionale noi asupra corului, orchestrei şi coreografiei // Făclia. – 2004. – 4 sept.; Viziuni inovatoare asupra creaţiei mizical-artistice a elevilor // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 39-44; Principilu succesului muzical-artistic // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. – Vol.3. – P. 14-21; Eficienţa educaţiei muzical-artistice. – Chişinău: Elena V.I., 2005.- 400 p.

Scientific Advisor: 2 Master’s Theses, 5 licentiate papers Sabbaticals: Musical Pedagogy (Kiev 1982) Participation in Scientific Conferences: International Conference (Kiev, 2000); International

Conference“Traditionalism and Modernism in Education: Reality and Desiderata (Tiraspol, 2003) International Symposium: “Standarts Contents and Modern Technology in Musical Education” (Bălţi, 2004), International Conference “Artistic-Spiritual Education in context of Modern Instruction”(Bălţi, 2005

Activity Artistic: Annual Concerts with the orchestral of accordion players Foreign Languages: Russian (advanced), French (elementary) Personalia: Bularga, T. O carte utilă de organologie // Făclia. – 2003. – 6 dec.; Harconiţă , E. O

nouă investigaţie în muzicologia naţională // Lit. şi arta. – 2004. – 15 ian. – P.7; Местер, М. В эту книгу вложена душа: своеобраз. энцикл. древн. муз. инструментов // Голос Бэлць. – 2003. – 4 ноябр. – С.2.

Născut la 16.04.1941 în s. Stroeşti, Rîbniţa, Moldova Studii: Facultatea Dirijat şi Pedagogie Muzicală (Institutul de Arte “Gavriil Muzicescu”, 1960-

1965); doctorantura (AŞP a URSS, 1972-1975).

Conferenţiar univ. dr.

Anton POPOV

60

Page 122: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 250

Postiri ştiinţifico-didactice: lector (catedra Muzică şi Cînt, 1965-1966); lector superior (catedra Pregătirea Teoretică şi Vocal-Corală a Învăţătorului, 1966-1994); conferenţiar univ.(catedra Teorie şi Dirijat, 1994-prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în pedagogie Funcţii administrative: şef de catedră (Cînt şi Metodica Cîntului, 1966-1972); prodecan

(Facultatea Pedagogie şi Metodică a Învăţămîntului Primar, 1975-1980); decan (Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală, 1980-1992); şef de catedră (Teorie şi Dirijat, 1992-2003).

Domenii de cercetare ştiinţifică: teoria muzicii, metodica educaţiei muzicale Lucrări publicate: Muzica: Unele aspecte ale lucrului pentru dezvoltarea auzului muzical. Cl.1-3

// Învăţătorul Sovietic – 1973. – Nr.8. – P. 12-15; Muzica: Manual pentru cl. I . – Ch.: Lumina, 1986. – 79 p.; Muzica în clasa 2: Crestomaţie de note. – Ch.: Lumina, 1987. – 144 p.; Muzica. Manual pentru cl. 6. – Ch.: Lumina, 1988. – 78 p.; Instruirea diferenţiată în procesul dezvoltării auzului melodic şi ritmic al elevilor de vîrstă şcolară inferioară // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 73-74; Studierea aprofundată a artei muzicale în învăţămîntul preuniversitar general: Concepţie şi sistem // An. şt./Univ. “A.Russo” . – 1995. – T.XVIII, fasc.c. Psihologie. Pedagogie. – P. 57-58; Teoria elementelor muzicii şi solfegiu: Manual. – Bălţi, 1996. – 42 p.; Muzică. Manual pentru cl. a II-a . – Ch.: Lumina, 1998. – 120 p.; Determinarea obiectivelor, principiilor şi direcţiilor de evaluare a învăţămîntului muzical postuniversitar de reciclare // An. şt. / Univ. “A.Russo”. – 2001. – T.19, fasc.c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie Muzicală. – P. 65-68; Principii conceptuale şi obiectivele curriculum-ulare în învăţămîntul muzical-pedagogic universitar // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei. – Bălţi, 2003. – P. 5-8; Unele aspecte conceptuale de perfecţionare a conţinutului învăţămîntului muzical universitar în domeniul pregătirii profesorului de muzică // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 23-27; Modalităţi de proiectare curriculară a conţinuturilor evaluării la armonie şi solfegiu-dictat în învăţămîntul universitar muzical-pedagogic // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîtului contemporan. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 16-21.

Coordonator ştiinţific: Coordonator al temei de cercetare ştiinţifică la comanda de Stat: Teoria şi metodologia proiectării, dezvoltării şi implementării curriculumului universitar şi postuniversitar al învăţămîntului muzical-pedagogic, standardelor educaţionale şi profesionale (2001-2005); 3 teze de master; 6 teze de licenţă

Stagii ştiinţifice: Metodica Educaţiei Muzicale (Academia de Ştiinţe Pedagogice, Moscova, 1986; Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău, 1989; Academia de Muzică, Teatru şi Coreografie, Chişinău, 2000)

Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţe unionale în domeniul educaţiei muzicale a elevilor şi tineretului (Taganrog, 1966; Vladimir, 1978; Talin, 1980; Bacu, 1984); Simpozionul internaţional “Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală” (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională “Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan” (Bălţi, 2005)

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar) Activitate publică: Membrul Consiliului Republican metodic în domeniul educaţiei muzicale

(1970-1996); Şeful Laboratorului republican de Muzică (1972-prezent). Distincţii: Insigna “Eminent al învăţămîntului din RSSM” (1970)

Associate Professor, PhD Anton POPOV

Born on April 16, 1941 in Stroeşti, Rîbniţa, Moldova Education: Faculty of Orchestra Conducting and Musical Pedagogy (Institute of Arts “Gavriil

Muzicescu”, 1960-1965); Doctorate Studies (AŞP USSR, 1972-1975). Professional Experience: University Assistant (Chair of Music and Singing, 1965-1966); Senior

Lecturer (1966-1994); Associate Professor (Chair of Theory and Musical Conducting (1994-to prezent). Administrative Experience: Head of the Chair: Singing and Methodology of Singing (1965-

1966); Assistant Dean (Faculty of Pedagogy and Methodology of Primary Education, 1975-1980), Dean (Faculty of Music and Musical Pedagogy,1980-1992); Head of the Chair: Theory and Musical Conducting 1994-2003).

Degree Programs: Doctor in Pedagogy Research Interests: Theory of Music, Musical Education Methodology Publications: Muzica: Unele aspecte ale lucrului pentru dezvoltarea auzului muzical. Cl.1-3 //

Învăţătorul Sov. – 1973. – Nr.8. – P. 12-15; Muzica: Manual pentru cl. I . – Ch.: Lumina, 1986. – 79 p.; Muzica în clasa 2: Crestomaţie de note. – Ch.: Lumina, 1987. – 144 p.; Muzica. Manula pentru cl. 6. – Ch.: Lumina, 1988. – 78 p.; Instruirea diferenţiată în procesul dezvoltării auzului melodic şi ritmic al elevilor de vîrstă şcolară inferioară // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 73-74; Studierea aprofundată a artei muzicale în învăţămîntul preuniversitar general: Concepţie şi sistem // An. şt./Univ. “A.Russo” . – 1995. – T.XVIII, fasc.c. Psihologie. Pedagogie. – P. 57-58; Teoria elementelor muzicii şi

60

Page 123: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 251

solfegiu: Manual. – Bălţi, 1996. – 42 p.; Muzică : Manual pentru cl. a II-a . – Ch.: Lumina, 1998. – 120 p.; Determinarea obiectivelor, principiilor şi direcţiilor de evaluare a învăţămîntului muzical postuniversitar de reciclare // An. şt. / Univ. “A.Russo”. – 2001. – T.19, fasc.c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie Muzicală. – P. 65-68; Principii conceptuale şi obiectivele curriculum-ulare în învăţămîntul muzical-pedagogic universitar // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei. – Bălţi, 2003. – P. 5-8; Unele aspecte conceptuale de perfecţionare a conţinutului învăţămîntului muzical universitar în domeniul pregătirii profesorului de muzică // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 23-27; Modalităţi de proiectare curriculară a conţinuturilor evaluării la armonie şi solfegiu-dictat în învăţămîntul universitar muzical-pedagogic // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîtului contemporan. – Bălţi, 2005. – Vol.2. – P. 16-21.

Scientific Advisor: 3 Master’s theses, 6 licentiate papers Sabbaticals: Musical Education (Moscova 1986); Academy of Music, Theatre and Dancing

(Chişinău, 2000) Participation in Scientific Conferences: Conferences on Youth and Pupil’s Musical Education

(Taganrog, 1966, Vladimir 1978, Talin 1980, Bacu 1984); International Symposium “Standards, Contents and Modern Technics in Musical Education (Bălţi, 2004); International Conference Artistic- Spiritual Education in the context of Modern Instruction (Bălţi, 2005).

Foreign Languages: Russian (advanced), French (elementary) Public Activity: Member of the Council of Republican Methodological Musical Education (1970-

1996), Head of Music Republican Laboratory (1972-to present) Honours: Badge “Eminent Person in Public Education, Moldova (1970)

Născută la 2 ianuarie 1974 în or. Bălţi, Republica Moldova Studii: Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală (USB, 1990-1995); doctorantura (AŞM, 1995-1999). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent (catedra Instrumente Muzicale şi Metodică, 1995-2000); lector superior (catedra Instrumente Muzicale şi Metodică, 2000-2004); conferenţiar univ. (catedra Instrumente Muzicale şi Metodică 2004-pînă în prezent). Funcţii administrative: metodist-coordonator în secţia Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană (2005). Grade ştiinţifice: dr. în pedagogie Domenii de cercetare ştiinţifică: educaţie, arte, muzică, tehnici şi metodici în educaţia artistică, evaluare. Lucrări publicate: 20 articole: Evoluţia conceptului de gust (în literatura filosofică din sec. XVII-XX) // Investigaţii pedagogice şi psihologice. – Ch., 1998. – Ed. a 3-a. – P. 9-11; Repere teoretice de apreciere a gustului artistic la adolescenţi // Investigaţii pedagogice şi psihologice. – Ch., 1998. – P. 18-23; Aspecte de formare şi dezvoltare a gustului artistic // Orientarea comunicativă în învăţarea limbii române de către studenţii alolongvi: imperativ al modernizării învăţămîntului superior. – Ch., 1999. – P. 36-37; Sensibilitatea estetică – condiţie a dezvoltării verbal-spirituale a studenţilor // Orientarea comunicativă în învăţarea limbii române de către studenţii alolingvi: imperativ al modernizării învăţămîntului superior. – Ch., 1999. – P. 34-35; Formarea culturii spirituale prin dezvoltarea sensibilităţii artistice // Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul învăţămîntului preşcolar şi primar: realizări, probleme, perspective. – Ch., 1999. – P. 112-113; Obiectiv important al educaţiei artistice-dezvoltarea sensibilităţii artistice // Implimentarea metodelor active în învăţămîntul preuniversitar şi universitar. – Ch., 1999. – Vol. I. – P.36-37; Muzicalitatea verbului eminescian – secţiunea de aur în relaţia muzică-poezie // Mihai Eminescu – cuget naţional. – Ch., 2000.- P. 112-114; Muzică-poezie-relaţie adresată sensibilităţii artistice // M. Eminescu – corolar al naţiunii române. – Ch., 2000. – P. 153-155; Some new elements in a process of music teaching // University of arts as an experimental space for artistic, educational and scientific innovation.- Belgrad, 2002. – P. 55; Compozitori americani din a II jumătate a sec. XX: Implicaţii în Curriculumul Educaţie Muzicală // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 28-30; Curs de contrapunct: destinat studenţilor de la fac. de Muzică şi Pedagogie Muzicală. – Bălţi, 2005. – 213 p.;

Conferenţiar univ. dr.

Adelina ŞTEFÎRŢĂ

Page 124: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 252

Coordonator ştiinţific: Peste 20 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Istoria muzicii. Contrapunct (Cluj-Napoca, 1996); Educaţie Muzicală (California, 2003). Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa republicană “Orientarea comunicativă în învăţarea limbii române de către studenţii alolingvi: imperativ al modernizării învăţămîntului superior” (Chişinău, 1999); Conferinţa republicană “Implimentarea metodelor active în învăţămîntul preuniversitar şi universitar” (Chişinău, 1999); Conferinţa internaţională “Person. Color. Nature. Music” (Daugavpils, 2003); Simpozionul internaţional “Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală” (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională “Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan” (Bălţi, 2005). Cunoaşterea limbilor străine: rusă, engleză (avansat), franceză (elementar)

Associate Professor Adelina ŞTEFÎRŢĂ

Born on January 2, 1974 in Bălţi, Republic of Moldova Education: Faculty of Music and Musical Pedagogy ( PIB, 1990-1995); Doctor’s Degree (AŞM,

1995-1999). Professional Experience: Assistant (Chair Musical Instruments and Methodology, 2005); Senior

lecturer (Chair Musical Instruments and Methodology, 2000-2004); Associate Professor (Chair Musical Instruments and Methodology, 2004 – to present);

Administrative Experience: Coordinator at the International Relations and the Europe Integration Section (2005)

Degree Programs: Doctor of Pedagogy Reserach Interests: Education, Arts, Music, Techniques of the Artists Education, Evaluation. Publications: 20 articles: Evoluţia conceptului de gust (în literatura filosofică din sec. XVII-XX) //

Investigaţii pedagogice şi psihologice. – Ch., 1998. – Ed. a 3-a. – P. 9-11; Repere teoretice de apreciere a gustului artistic la adolescenţi // Investigaţii pedagogice şi psihologice. – Ch., 1998. – P. 18-23; Aspecte de formare şi dezvoltare a gustului artistic // Orientarea comunicativă în învăţarea limbii române de către studenţii alolongvi: imperativ al modernizării învăţămîntului superior. – Ch., 1999. – P. 36-37; Sensibilitatea estetică – condiţie a dezvoltării verbal-spirituale a studenţilor // Orientarea comunicativă în învăţarea limbii române de către studenţii alolingvi: imperativ al modernizării învăţămîntului superior. – Ch., 1999. – P. 34-35; Formarea culturii spirituale prin dezvoltarea sensibilităţii artistice // Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul învăţămîntului preşcolar şi primar: realizări, probleme, perspective. – Ch., 1999. – P. 112-113; Obiectiv important al educaţiei artistice-dezvoltarea sensibilităţii artistice // Implimentarea metodelor active în învăţămîntul preuniversitar şi universitar. – Ch., 1999. – Vol. I. – P. 36-37; Muzicalitatea verbului eminescian – secţiunea de aur în relaţia muzică-poezie // Mihai Eminescu – cuget naţional. – Ch., 2000. - P. 112 - 114; Muzică-poezie-relaţie adresată sensibilităţii artistice // M. Eminescu – corolar al naţiunii române. – Ch., 2000. – P. 153-155; Some new elements in a process of music teaching // University of arts as an experimental space for artistic, educational and scientific innovation.- Belgrad, 2002. – P. 55; Compozitori americani din a II jumătate a sec. XX: Implicaţii în Curriculumul Educaţie Muzicală // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 28-30; Curs de contrapunct: destinat studenţilor de la facultatea de Muzică şi Pedagogie Muzicală. – Bălţi, 2005. – 213 p.

Sabbaticals: The History of music (Cluj-Napoca, 1996); Musical Education (California, 2003) Participation in Scientific Conference: Iinternational conference “Person. Colour. Mature.

Music (Daugavpils, 2003); International Symposium: “Standarts Essence and Modern Technology in Musical Education” (Bălţi, 2004), International Conference “Artistic-Spiritual Education in Nowaday’s learning”(Bălţi, 2005).

Foreign Languages: Russian (advanced), French (elementary)

Născut la 13 october 1947 în or. Tulcin, Viniţa, Ucraina

Lector superior

Petru SICUR

60

Page 125: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 253

Studii: Facultatea Teorie. Dirijat. Canto, (Conservatorul de Stat din Odesa , 1973-1978) Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Cînt şi Metodica Predării Cîntulu, 1978-1984); lector superior (catedra Pregătirea teoretică şi vocal-corală a învăţătorului, 1984 –1994); lector superior (catedra Teorie şi Dirijat, 1994-prezent).

Domenii de cercetare ştiinţifică: Dezvoltarea şi ocrotirea aparatului vocal Lucrări publicate: Învăţătorul de muzică // Învăţăţămîntul public – 1981. – 27 mai;

Методические oсновы формирования вокально-речевых навыков у студентов музыкально-педагогических факультетов педвузов. – К., 1987. – 48 p.; Развитие певческого голоса с помощью интонационно-речевого метода // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 76-77; Пути улучшения голосовой подготовки учителя музыки // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate. – Ch., 2003. – P. 21-23; Методы совершенствования голосовой подготовки учителя музыки // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. – Vol. 3. – P. 86-91

Stagii ştiinţifice: Muzică vocală (Institutul de Stat “Gnesin”, Moscova, 1981) Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate (Tiraspol, 2003); Simpozionul internaţional “Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală” (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională “Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîtului contemporan” (Bălţi, 2005) Activitatea artistică: Concerte anuale de muzică vocală; Participare la concursuri republicane de muzică vocală Cunoaşterea limbilor străine: germană (elementar) Personalia: Пысларь, А. Был бы талант, поклонники найдутся / A. Пысларь, С. Турлова // Голос Бэлць,1992. – 4 апр.

Senior Lecturer

Petru SICUR

Born on October 25, 1947 in Tulcin, Viniţa, Ukraine Education: The Canto and Musical Conducting Faculty ( State Music Academy, Odesa, 1963-

1968). Professional Experience: Lecturer (Chair of Music and Singing, 1978-1984); Lecturer

(Theoretical and Vocal – Teachers of Training, 1984-1994; Senior Lecturer (Theory and Musical Conducting Chair, 1994 – to present)

Research Interests: The Development of Vocal Apparatus Publications: Învăţătorul de muzică // Învăţ. publ. – 1981. – 27 mai; Методические oсновы

формирования вокально-речевых навыков у студентов музыкально-педагогических факультетов педвузов. – К., 1987. – 48 p.; Развитие певческого голоса с помощью интонационно-речевого метода // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 76-77; Пути улучшения голосовой подготовки учителя музыки // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate. – Ch., 2003. – P. 21-23; Методы совершенствования голосовой подготовки учителя музыки // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. – Vol.3. – P. 86-91.

Sabbaticals: Vocal Music (Moscova, 1981) Participation in Scientific Conferences: International Conference“Traditionalism and

Modernism in Education: Reality and Desiderata (Tiraspol, 2003); International Symposium “Standards, Contents and Modern Technicologies in Musical Education (Bălţi, 2004); International Conference “Artistic- Spiritual Education in the context of Modern Instruction” (Bălţi, 2005)

Personalia: Пысларь, А. Был бы талант, поклонники найдутся / A. Пысларь, С. Турлова // Голос Бэлць,1992. – 4 апр.

Artistic Activity: Annual Concerts of Vocal Music Foreign Languages: German (elementary)

Născută la 25 ianuarie 1943 în or. Berezovca, Ucraina

Lector superior Galina GALAT

60

Page 126: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 254

Studii: Facultatea Canto şi Dirijat (Conservatorul de Stat din Odesa, 1963-1969) Posturi ştiinţifico-didactice: lector şi lector superior (catedra Canto şi Dirijat, Institutul

Pedagogic de Stat din Vladimir, 1968-1981); lector superior (catedra Pregătirea teoretică şi vocal-corală a învăţătorului, 1981-1994); lector superior (catedra Teorie şi Dirijat, 1994-pînă în prezent).

Activitate artistică: concerte-solo (poster personal) de muzică vocală în Bălţi, în Moldova, în Rusia

Stagii ştiinţifice: Muzică vocală şi corală (Moscova, 1975); Educaţie muzicală (Chişinău, 1995). Participări la foruri ştiinţifice: Simpozionul internaţional “Standarde, conţinuturi şi tehnologii

moderne în educaţia muzicală” (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională “Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîtului contemporan” (Bălţi, 2005)

Cunoaşterea limbilor străine: Limba italiană (mediu)

Senior lecturer Galina GALAT

Born on January 25, 1943 in Berezovca, Ukraine Education: The Canto Faculty and Musical Conducting (State Music Academy, Odesa, 1963-

1968). Professional Experience: Lecturer and Senoir Lecturer (Chair of Canto and Musical Conducting,

Vladimir Pedagogical State Institute, 1968-1981) ; Senior Lecturer (Chair of Theory and Musical Conducting, 1981-1994); Senior Lecturer (Chair of Theory and Musical Conducting, 1994 – to present)

Artistic Activity: Solo-concerts of vocal music (poster personal) in Bălţi, Moldova, Russia Sabbaticals: Vocal and choral music (Moscow, 1975); Musical education (Chişinău, 1995) Participation in Scientific Conferences: International Symposium “Standards, Contents and

Modern Technological in Musical Education (Bălţi, 2004); International Conference “Artistic- Spiritual Education in the context of Modern Instruction” (Bălţi, 2005)

Foreign Languages: Italian (medium)

Născut la 28.05.1954 în s. Olişcani, Călăraşi, Republica Moldova Studii: Şcoala Pedagogică din Călăraşi (1971-1975); Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală (IPSB, 1978-1982). Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Pregătire Teoretică şi Vocal-Corală a învăţătorului, 1982-1992); lector superior (catedra Teorie şi Dirijat, 1992-prezent). Domenii de cercetare: Arta corală Lucrări publicate: Repertoriul coral: în 2 vol. – Bălţi, 1996. – 93p.; Din tezaurul muzicii româneşti: culegere de coruri. – Bălţi, 1996. – 78 p.; Mic lexicon: Compozitori şi dirijori de muzică corală. – Bălţi, 1998. – 63 p.; Dirijat coral: În 2 vol. – Bălţi, 2004; Creativitatea pedagogică – factor al formării viitorului profesor de muzică // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. – Vol.2. – P. 66-69. Participări la foruri ştiinţifice: Simpozionul internaţional “Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală” (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională “Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară” (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională “Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîtului contemporan” (Bălţi, 2005) Activitate artistică: concerte anuale de muzică corală Cunoaşterea limbilor străine: franceză (elementar)

Senior Lecturer Vasile LUCHIAN

Born on May 25, 1954 in Olişcani, Călăraşi, Republic of Moldova

Lector superior Vasile LUCHIAN

60

60

Page 127: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 255

Education: Pedagogical College, Călăraşi (1971-1975) Faculty of Music and Musical Pedagogy (IPSB, 1978-1982).

Professional Experience: Lecturer (Chair of Theoretical and Vocal – Teachers of Training, 1982-1992; Senior Lecturer (Chair of Theory and Musical Conducting, 1992 – to present)

Research Interests: Choral Art Publications: Repertoriul coral: în 2 vol. – Bălţi, 1996. – 93p.; Din tezaurul muzicii româneşti:

culegere de coruri. – Bălţi, 1996. – 78 p.; Mic lexicon: compozitori şi dirijori de muzică corală. – Bălţi, 1998. – 63 p.; Dirijat coral: În 2 vol. – Bălţi, 2004; Creativitatea pedagogică – factor al formării viitorului profesor de muzică // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. – Vol.2. – P. 66-69.

Participation in Scientific Conferences: International Symposium “Standards, Contents and Modern Technologies in Musical Education (Bălţi, 2004); International Conference “New Srategies Linguistics, Glotodidactics and Literary Science” (Bălţi, 2004); International Conference “Artistic- Spiritual Education in context of Modern Instruction” (Bălţi, 2005)

Artistic Activity: Annual Concerts of Choral Music Foreign Languages: French (elementary)

Născut la 3.04.1960 în s. Cobani, Glodeni, Republica Moldova Studii: Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală (IPSB, 1979-1983) Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Cînt şi Metodica Predării cîntului, 1983 –

1992); asistent univ. catedra Teorie şi Dirijat, 1992-1999); lector superior (catedra Teorie şi Dirijat (1999-pînă în prezent).

Funcţii administrative: şef de catedră (Teorie şi Dirijat, 2003-2004) Domenii de cercetare ştiinţifică: tehnologii moderne în activitatea muzicală Lucrări publicate: Din tezaurul muzicii româneşti: culegere de coruri. – Bălţi, 1996. – 78 p.;

Repertoriul coral. – Bălţi, 1996. – 93 p.; Curs practic normativ de solfegiu – dictat (pentru studenţii anului trei secţia zi şi anul întîi secţia fără fecvenţă). – Bălţi, 1999. – 137 p.; Modalităţi de proiectare curriculară a conţinuturilor evaluării la armonie şi solfegiu-dictat în învăţămîntul universitar muzical-pedagogic. – Bălţi. 2005. – Vol.2. – P. 16-21; Solfegiu – dictat: curs practic. - Bălţi, 2005. – 120 p.

Participări la foruri ştiinţifice: Simpozionul internaţional “Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală” (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională “Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîtului contemporan” (Bălţi, 2005)

Cunoaşterea limbilor străine: rusă, (avansat), franceză (elementar)

Senior Lecturer Vitalie POPOVICI

Born on April 3, 1960 in Cobani, Glodeni, Republic of Moldova Education: Faculty of Music and Musical Pedagogy (IPSB, 1979-1983) Professional Experience: University Assistant (Chair of Singing and Metology in Teaching

Singing, 1983-1992); Assistant (Theory and Choral Training Department, 1992-1999); Senior Lecturer (Chair of Theory and Choral Training, 1999-to present).

Administrative Experience: Head of the Theory and Choral Training (2003-2004) Research Interests: Modern Technics in Musical Activity Publications: Din tezaurul muzicii româneşti: culegere de coruri. – Bălţi, 1996. – 78 p.;

Repertoriul coral. – Bălţi, 1996. – 93 p.; Curs practic normativ de solfegiu – dictat (pentru studenţii anului trei secţia zi şi anul întîi secţia fără fecvenţă. – Bălţi, 1999. – 137 p.; Modalităţi de proiectare curriculară a conţinuturilor evaluării la armonie şi solfegiu-dictat în învăţămîntul universitar muzical-pedagogic. – Bălţi. 2005. – Vol.2. – P. 16-21; Solfegiu – dictat: curs practic. - Bălţi, 2005. – 120 p.

Lector superior

Vitalie POPOVICI

60

Page 128: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 256

Participation Scientific Conferences: International Symposium “Standards, Contents and Modern Technological in Musical Education (Bălţi, 2004); International Conference “Artistic- Spiritual Education in the context of Modern Instruction” (Bălţi, 2005)

Foreign Languages: Russian (advanced), French (elementary)

Născută la 8.03.1961 în or. Namangan, Uzbekistan Studii: Facultatea Pedagogie şi Pedagogie Muzicală (IPSB, 1979-1983) Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Teorie şi Dirijat, 1983-pînă în prezent) Domenii de cercetare ştiinţifică: educaţie muzicală. Lucrări publicate: Unele aspecte de perfecţionare a conţinutului activităţilor vocal-corale la ora

de educaţie muzicală în şcolile alolingve // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale. – Bălţi, 2003. – P. 48-52.

Participări la foruri ştiinţifice: Simpozionul internaţional “Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală” (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională “Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîtului contemporan” (Bălţi, 2005)

Activitate publică: Membru al juriului concursurilor: “Steluţa Bălţului – 2004”, “Песни Веры, Надежды и Любви – Виктория 60»

Cunoaşterea limbilor străine: engleză (mediu)

University Assistant Larisa TCACIOV

Born on March 8, 1961 in Namangan, Uzbekistan Education: Faculty of Pedagogy and Musical Pedagogy (ISPB, 1979-1983) Professional Experience: University Assistant (Chair of Theory and Musical Conducting, 1983-

to present) Research Interests: Musical Education Publications: Unele aspecte de perfecţionare a conţinutului activităţilor vocal-corale la ora de

educaţie muzicală în şcolile alolingve // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale. – Bălţi, 2003. – P. 48-52.

Participation in Scientific Conferences: International Symposium “Standards, Contents and Modern Technological in Musical Education (Bălţi, 2004); International Conference “Artistic- Spiritual Education in the context of Modern Instruction” (Bălţi, 2005)

Public Activity: Jury member at “Little Star of Bălţ i- 2004, Songs of Beleif, Hope and Love- Victoria 60

Foreign Languages: English (elementary)

Născută la 24 octombrie 1963 în or. Bălţi, Republica Moldova Studii: Facultatea Muzică şi Pedagogie Ьuzicală (IPSB, 1980-1984); doctorantura (USB, 2003-

pînă în prezent).

Asistent univ.

Larisa TCACIOV

Lector superior

Elena SAGAIDAC

60

Page 129: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 257

Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ.(catedra Pregătire Teoretică şi Vocal-corală a învăţătorului, 1984-1996); lector superior (catedra Teorie şi Dirijat, 1996-prezent).

Domenii de cercetare ştiinţifică: cîntul vocal-coral Lucrări publicate: Развитие координации между слухом и голосом у детей с

неярковыраженными музыкальными данными // Probleme actuale şi de perspectivă ale educaţiei muzicale. – Bălţi, 2003. – P. 42-47; Иследование приемов артикуляции и дикции в произведениях написанных на иностранных языках в процессе хорового пения // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală. - Bălţi, 2004. – P. 60-62; Роль творческих заданий в развитии навыков музыкально-интонационного предслышания у детей начальных классов // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. – Vol.3. – P. 69-73.

Participări la foruri ştiinţifice: Simpozionul internaţional “Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală” (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională “Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîtului contemporan” (Bălţi, 2005)

Activitate artistică: concerte anuale de muzică corală în calitate de dirijor al corurilor “Ars Nova” şi “Doiniţa” în oraş, în ţară şi peste hotare (Franţa, 1997, Spania, 1997, Portugalia, 1997, Italia, 2000).

Cunoaşterea limbilor străine: engleză, polonă (mediu)

Senior Lecturer Elena SAGAIDAC

Born on October, 24, 1963 in Bălţi, Republic of Moldova Education: Faculty of Music and Musical Pedagogy (IPSB, 1978-1982); Doctorate studies (BŞU,

2003 – to present) Professional Experience: Lecturer (Chair of Theoretical and Vocal – Teachers Training, 1982-

1992; Senior Lecturer (Chair of Theory and Musical Conducting, 1992 – to present) Research Interests: Choral Art Publications: Развитие координации между слухом и голосом у детей с

неярковыраженными музыкальными данными // Probleme actuale şi de perspectivă ale educaţiei muzicale. – Bălţi, 2003. – P. 42-47; Иследование приемов артикуляции и дикции в произведениях написанных на иностранных языках в процессе хорового пения // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală. - Bălţi, 2004. – P. 60-62; Роль творческих заданий в развитии навыков музыкально-интонационного предслышания у детей начальных классов // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan. – Bălţi, 2005. – Vol. 3. – P. 69-73.

Participation in Scientific Conferences: International Symposium “Standards, Contents and Modern Technologies in Musical Education (Bălţi, 2004); International Conference “New Srategies Linguistics, Glotodidactics and Literary Science” (Bălţi, 2004); International Conference “Artistic- Spiritual Education in the context of Modern Instruction” (Bălţi, 2005)

Artistic Activity: Choral music concerts in position as choral conductor of “Ars Nova” and “Doiniţa” in the native Country and abroad (France, 1997; Spain, 1997; Portugal, 1997; Italia, 2000).

Foreign Languages: French, Polish (intermediate)

Născută la 13 martie 1957 în or.Criuleni, Republica Moldova Studii: Facultatea Dirijat coral (Conservatorul “G.Muzicescu” din Chişinău, 1974-1978) Posturi ştiinţifico – didactice: asistent univ. (catedra Teorie şi Dirijat, 1979-pînă în prezent) Domenii de cercetare: arta corală Participări la foruri ştiinţifice: Simpozionul internaţional “Standarde, conţinuturi şi tehnologii

moderne în educaţia muzicală” (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională “Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîtului contemporan” (Bălţi, 2005)

Coordonator ştiinţific: 2 teze de licenţă Activitate artistică: concerte anuale de muzică vocală, de muzică corală; lecţii-concerte: “Bine

cuvîntează casa în care se urează”, “Romanţe care aprind candela iubirii pe pămînt”.

Asistent univ.

Svetlana CAZAC

60

Page 130: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 258

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (mediu)

Universuty Assistant Svetlana CAZAC

Born on March 13, 1957 in Criuleni, Republic of Moldova Education: Faculty of Musical Conducting, Musical Academy “G. Muzicescu” (Chişinău, 1974-

1978) Professional Experience: University Assistant (Chair of Theory and Musical Conducting, 1979-

to present). Research Interests: Choral Art Participation in Scientific Conferences: International Symposium “Standards, Contents and

Modern Technologies in Musical Education (Bălţi, 2004); International Conference “Artistic- Spiritual Education in context of Modern Instruction ” (Bălţi, 2005)

Scientific advizor: 2 licentiate papers Artistic Activity: Annual Concerts Foreign Languages: Russian (advanced), French (elementary)

60

Page 131: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 259

Page 132: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 260

Page 133: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 261

Născută la 4 martie 1959 în or. Bălţi, Republica Moldova Studii: Facultatea Economie (Universitatea de Stat din Kiev, 1977-1982); doctorantura,

(Universitatea de Stat din Kiev, 1987-1990). Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Filosofie şi Economie Politică, 1982-1995); lector

superior (catedra Economie şi Management, 1995-1998); conferenţiar univ.(catedra Economie şi Management, 1998-pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în economie Funcţii administrative: şef de catedră (Economie şi Management, 1997-2004); decan

(Facultatea Economie, 2004 – pînă în prezent). Domenii de cercetare ştiinţifică: probleme de dezvoltare a economiei regionale Lucrări publicate: Peste 25 lucrări: Акционерная форма хозяйствования : Материалы для

экон. образования. – Бельцы, 1992. – 19 p.; Основы экономической теории = Bazele teoriei economice: Учеб. пособие. – Бельцы, 1992. – 391 p.; Studiile economice în condiţiile relaţiilor de piaţă // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 101; Тезисы лекции по курсу “Макроэкономика”. – Бельцы, 1996. – 241 p.; Activitatea de antreprenor în condiţiile economiei de piaţă // An şt. / Univ “A.Russo”. – 1997. – T.XVIII, fasc. Limbi moderne. Ştiinţe socioumane. – P. 63-65; Специфика развития свободной экономической зоны: Учеб. пособие. – Бельцы, 1997. – 54 p.; Роль маркетинга в рыночном хозяйстве: Учеб. пособие. – Бельцы, 1997. – 91 p.; Направления инвестиционных вложений в человеческий капитал компании // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări. – Ch., 2003. – P. 3. – P. 88-91; Пути повышения эффективности производства // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări. – Ch., 2003. – P.3. – P. 82-84; Estimarea potenţialului economic al întreprinderii în condiţiile actuale de dezvoltare (aspecte teoretice şi aplicative)// Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări. – Ch., 2003. – P.3. – P. 79-82; Micro-macro economie: teorii şi aplicaţii. – Ch., 2004. – P.I. – 191 p.; Роль и значение венчурного капитала в развитии предпринимательской деятельности // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 89-94.

Coordonator ştiinţific: 25 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Politici economice (Iaşi, 1995); Problemele dezvoltării micului business

(Omoha, Hebrasca, 1996); Pefecţionarea sistemului de învăţămînt superior economic (Grenoble, Franţa, 1998); Politici economice (Bucureşti, 2002).

Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Riscul în economia contemporană” (2000); Conferinţa internaţională “Psihologie managerială aplicată şi eficienţa factorului uman” (2000); Simpozionul internaţional “70 de ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova” (Chişinău, 2003); Conferinţa internaţională “Проблемы развития рыночной экономики в правовом государстве (Bălţi, 2004).

Cunoaşterea limbilor străine: franceză, spaniolă (elementar) Activitate publică: Director executiv al Centrului de susţinere a businessului din or. Bălţi

(MACIP).

Associate Professor, PhD Ala TRUSEVICI, dean

Born on March 4, 1959 in Bălţi, Republic of Moldova Education: Faculty of Economy (Kiev State University, 1977-1982); Doctorate studies (Kiev

State University, 1987-1990) Professional Experience: Lecturer (Chair of Economy and Philosophy, 1982-1995), Senior

lecturer (Chair of Economy and Management, 1995-1998), Associate Professor (Chair of Economy and Management, 1998 – to present)

Degree Programs: PhD in Economy

Conferenţiar univ. dr. Ala TRUSEVICI, decan

60

Page 134: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 262

Research Interests: problems of regional economy development Publications: about 25 works: Акционерная форма хозяйствования : Материалы для экон.

образования. – Бельцы, 1992. – 19 p.; Основы экономической теории = Bazele teoriei economice: Учеб. пособие. – Бельцы, 1992. – 391 p.; Studiile economice în condiţiile relaţiilor de piaţă // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 101; Тезисы лекции по курсу “Макроэкономика”. – Бельцы, 1996. – 241 p.; Activitatea de antreprenor în condiţiile economiei de piaţă // An şt. / Univ “A.Russo”. – 1997. – T.XVIII, fasc. Limbi moderne. Ştiinţe socioumane. – P. 63-65; Специфика развития свободной экономической зоны: Учеб. пособие. – Бельцы, 1997. – 54 p.; Роль маркетинга в рыночном хозяйстве: Учеб. пособие. – Бельцы, 1997. – 91 p.; Направления инвестиционных вложений в человеческий капитал компании // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări. – Ch., 2003. – P.3. – P. 88-91; Пути повышения эффективности производства // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări. – Ch., 2003. – P.3. – P. 82-84; Estimarea potenţialului economic al întreprinderii în condiţiile actuale de dezvoltare (aspecte teoretice şi aplicative) // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări. – Ch., 2003. – P.3. – P. 79-82; Micro-macro economie: teorii şi aplicaţii. – Ch., 2004. – P.I. – 191 p.; Роль и значение венчурного капитала в развитии предпринимательской деятельности // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 89-94.

Scientific Advisor: 25 licentiate papers Sabbaticals: Economic politics (Iaşi, 1995), Problems of small business development (Omoha,

Nebrasca, 1996); Improvement of Higher Education in Economy (Grenoble, France, 1998); economic politics (Bucureşti, 2002).

Participation in Scientific Conferences: International Conference “The Risk in Contemporary Economy” (2000); International Conference “Applied Managerial Psychology and Human Factor Efficiency” (2000); International Symposium “”State Agrarian University from Moldova on its 70th Anniversary” (Chişinău, 2003); International Conference “Problems of Developing Market Economy in a Law Based State” (Bălţi, 2004)

Foreign Languages: French, Spanish (elementary) Public Activity: Executive Director of Business Assistance Centre from Bălţi

Născut la 12 decembrie 1954 în s. Plopi, Donduşeni, Republica Moldova Studii: Facultatea Fizică şi Matematică (IPSB, 1977-1982); doctorantura (Institutul de Ştiinţe ale

Educaţiei, 1999-pînă în prezent) Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Pedagogie şi Psihologie, 1987-2000); lector

superior (catedra Economie şi Management, 2000-pînă în prezent). Funcţii administrative: coordonator general al practicii (USB, 1987-2000); prodecan (Facultatea

Economie, 2000-pînă în prezent) Domenii de cercetare ştiinţifică: management, pedagogie, psihologie, sociologie Lucrări publicate: Cunoaşterea devianţei comportamentale – un indice important al

profesionalismului psihopedagogului social // Psihopedagogie socială. – Ch., 1995. – P. 85-88; Programa examenului de licenţă complex la “Management. Marketing”. – Bălţi, 2001. – 10 p.; Recompensa activităţii de muncă – factor de stimulare şi motivare a performanţei resurselor umane // An şt. /Univ. “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc.a. Economie. – P. 110-121.

Coordonator ştiinţific: 5 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Academia internaţională de vară româno-austro-germană în domeniul

pedagogiei, psihologiei, medicinii (Iaşi, 1993); Programul TEMPUS-TACIS. Participare la elaborarea planului şi programelor de învăţămînt la Asistenţă Socială (Bălţi, 1996); Şcoala internaţională de vară în Asistenţa Socială ( Chişinău, 1998) Şcoala internaţională de vară în Asistenţă Socială şi Sociologie (Holercani, 2000); Programul de instruire pentru inspectorii TOT. Proiectul BIZPRO-Moldova (Chişinău, 2002); Instruire în cadrul Programului Asistenţă pentru Iniţierea Afacerii, Proiectul BIZPRO-Moldova (Chişinău, 2003); Training şi Iniţiere în Metodologia Proiectului LSDGC (Chişinău, 2003).

Lector superior

Andrei ROTARU, prodecan

Page 135: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 263

Participări la foruri ştiinţifice: Simpozionul ştiinţific “Spre un sistem eficient de pregătire a cadrelor de psihologi-pedagogi sociali” (Bălţi, 1994); Primul Congres Naţional de Sociologie şi Asistenţă Socială (Bucureşti, 2000); Seminarul ştiinţific “Tehnici de comunicare şi rezolvare a conflictelor” (Bălţi, 2001); Seminarul ştiinţific “Rolul mişcării sindicale în evoluţia raporturilor de muncă din Republica Moldova în noille condiţii economice” (Chişinău, 2004); Conferinţa internaţională “Sistemul internaţional de credite transferabile “(Chişinău, 2004); Seminar ştiinţific “Implimentarea standardelor educaţionale” (Bălţi, 2005); Seminarul ştiinţific “Munca legală – bogăţie în ţară” (Chişinău, 2005).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), germană, franceză, olandeză (elementar)

Senior Lecturer Andrei ROTARU

Born on December 12, 1954 in Plopi, Donduşenii, Republic of Moldova Education: Faculty of Physics and Mathematics (Balti Teacher Training Institute, 1977-1982),

Doctorate Studies (Institute of Sciences of Education, 1999 – to present). Professional Experience: Lecturer (Chair of Pedagogy and Psychology, 1987-2000); Senior

Lecturer ( Chair of Economy and Management, 2000 – to present) Administrative Experience: General coordinator of the students’ practice, BSU (1987-2000);

Assistant Dean of the faculty of Economy (2000 to present) Research Interests: Management, Pedagogy, Psychology, Sociology Publications: Cunoaşterea devianţei comportamentale – un indice important al pro-

fesionalismului psihopedagogului social // Psihopedagogie socială. – Ch., 1995. – P. 85-88; Programa examenului de licenţă complex la “Management. Marketing”. – Bălţi, 2001. – 10 p.; Recompensa activităţii de muncă – factor de stimulare şi motivare a performanţei resurselor umane // An şt. /Univ. “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc.a. Economie. – P. 110-121.

Scientific Advisor: 5 licentiate papers Sabbaticals: Romanian-Austrian-German Summer International academy in the field of

pedagogy, psychology, medicine (Iaşi, 1993); TEMPUS-TACIS programme, participation at elaboration of the curriculum for Social Assistance (Balti, 1996); International Summer school in Social Assistance (Chişinau, 1998); International Summer school in Social Assistance and Sociology (Holercani, 2000); Training programme for TOT inspectors, BIZPRO-Moldova project (Chişinău, 2002); Training within “Assistance in Initiating a Business” programme, BIZPRO-Moldova project (Chişinău, 2003); Training and initiating in LSDGC project methodology (Chişinau, 2003).

Participation in Scientific Conferences: Scientific Symposium “Towards an Efficient System of Training Specialists in Social Pedagogy and Psychology” (Balti, 1994); First National Congress in Sociology and Social Assistance (Bucureşti, 2000); Scientific Seminar “Techniques of Communication and Conflict Solving” (Balti, 2001); Scientific seminar “The Role of Trade Unions’ Move in the Evolution of Labour Relationship within New Economic Conditions in the Republic of Moldova” (Chishinau, 2004); International Conference “International System of Transferable Credits” (Chishinau, 2004); International Conference “Educational Standard Implimentation” (Balti, 2005); Scientific Seminar “Legal Work – a Welfare State” (Chişinău, 2005)

Foreign Languages: Russian (advanced), German, French, Dutch (elementary)

CATEDRA ECONOMIE ŞI MANAGEMENT

Născută la 17 august 1973 în or. Bălţi, Republica Moldova Studii: Specialitatea Management (ASEM, 1990-1995), doctorantura (ASEM, 1998-2002).

Lector superior Carolina TCACI,

ajutor şef de catedră

60

Page 136: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 264

Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Economie şi Management, 1997-2003); lector superior (catedra Economie şi Management, 2003 – pînă în prezent);

Funcţii administrative: ajutor şef de catedră (Economie şi Management, 2004-pînă în prezent) Domenii de cercetare ştiinţifică: restructurarea sistemului managerial, strategii regionale de

dezvoltare Lucrări ştiinţifice: 10 articole: Managementul activităţii economice a firmei // Psihologie

managerială şi management relaţional. – Bălţi, 2001. – P. 49-50; Rolul publicităţii în mixul de marketing // Psihologie managerială şi management relaţional. – Bălţi, 2001. – P. 45-46; Sistemul informaţional al întreprinderii în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă – unul din elementele mecanismului de conducere // Psihologie managerială şi management relaţional. – Bălţi, 2001. – P. 47-49; Variante de restructurare a întreprinderii în perioada afirmării relaţiilor de piaţă // An. Şt. / Univ. “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc.a. Economie. – P. 17-22; Etapele remodelării întreprinderii în condiţiile afirmării economiei de piaţă // An. şt. / Univ. “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc.a. Economie. – P. 12-16; Necesitatea restructurării întreprinderii industriale // An şt. / Univ. “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc.a. Economie. – P. 16-17; Diagnosticul – fază premărgătioare procesului de restructurare a întreprinderii // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 105-108; Necesitatea implementării mixului de marketing în instituţiile de învăţămînt superior // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – Vol.1. - P. 33-35.

Conducător ştiinţific: 48 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Economie de piaţă (Galaţi, 2000); Management economic (Bucureşti, 2002) Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa a II a doctoranzilor (ASEM, 2000); Conferinţa

internaţională “Riscul în economia contemporană (Galaţi, 2001); Conferinţa internaţională “Psihologie managerială şi management relaţional” (Bălţi, 2001).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză, engleză (elementar)

Associate Professor,PhD Carolina TCACI,

assistant Head of Chair Born on August 17, 1973 in Balti, Republic of Moldova Education: Faculty of Management (Academy of Economic Studies from Moldova, 1990 –1995),

Doctorate studies AESM, 1998-2002). Professional Experience: Lecturer (Chair of Economy and Management, 1997-2003); Senior

lecturer (Chair of Economy and Management , 2003 – to present). Administrative Experience: Deputy Head of Economy and Management Chair (2004 – to

present). Research Interests: The reorganization of managerial system. Regional strategies of

development. Publications: 10 articles: Managementul activităţii economice a firmei // Psihologie managerială

şi management relaţional. – Bălţi, 2001. – P. 49-50; Rolul publicităţii în mixul de marketing // Psihologie managerială şi management relaţional. – Bălţi, 2001. – P. 45-46; Sistemul informaţional al întreprinderii în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă – unul din elementele mecanismului de conducere // Psihologie managerială şi management relaţional. – Bălţi, 2001. – P. 47-49; Variante de restructurare a întreprinderii în perioada afirmării relaţiilor de piaţă // An. Şt. / Univ. “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc.a. Economie. – P. 17-22; Etapele remodelării întreprinderii în condiţiile afirmării economiei de piaţă // An. şt. / Univ. “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc.a. Economie. – P. 12-16; Necesitatea restructurării întreprinderii industriale // An şt. / Univ. “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc.a. Economie. – P. 16-17; Diagnosticul – fază premărgătioare procesului de restructurare a întreprinderii // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P.105-108; Necesitatea implementării mixului de marketing în instituţiile de învăţămînt superior // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – Vol.1. - P. 33-35.

Scientific Advizor: 48 licentiate papers Sabbaticals: Market Economy (Galaţi, 2000), Economic Management (Bucharest, 2002). Participation in Scientific Conferences: II-nd conference of the doctorate students (Academy

of Economic Studies from Moldova, 2000) International Conference “The Risk in Contemporary Economy” (Galati, 2001), International Conference “Managerial Psychology and Relational Management” (Balti, 2001)

Foreign languages: Russian (advanced), French, Englisch (elementary).

60

Page 137: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 265

Născut la 8 mai 1942 în satul Bieşti, Orhei, Moldova Studii: Facultatea Ştiinţe ale Naturii şi Geografie (Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol, 1958-

1963); doctorantură (Institutul de Paleontologie al AŞ din URSS, 1967-1970) . Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Geografie fizică generală şi Cartografie,

Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol, 1963, 1965-1967, 1970-1971); lector superior (catedra Pedagogie, Psihologie şi metodica educaţiei preşcolare, 1971-1977); conferenţiar univ. (catedra Ştiinţe ale naturii şi Muncă, 1977-1994); conferenţiar univ. (catedra Învăţămîntul primar şi Educaţie preşcolară, 1994-1997); conferenţiar univ.(catedra Economie şi Management, 1997-pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în biologie Funcţii administrative: şef interimar al Catedrei Pedagogie, Psihologie şi Metodica Educaţiei

preşcolare (1976-1977); şeful Catedrei Ştiinţe ale Naturii şi Muncă (1977-1988); prodecan al Facultăţii Pedagogia Învăţămîntului primar (1992-1994); decan al Facultăţii Economie (2000-2004)..

Domenii de cercetare ştiinţifică: paleontologia şi stratigrafia, metodica predării ştiinţelor naturii în şcoală, demografia

Lucrări publicate: Peste 40 publicaţii: Geologie istorică: Conspect de lecţii. – Ch., 1967. – 196 p.; О строении и микроструктуре раковины сарматских церитов Молдавии // Моллюски. Пути, методы и итоги их изучения. – Л: Наука, 1971. – P. 148-150: Систематический состав сарматских Cerithiacea Молдавии // Палеонтология и стратиграфия мезокойнозоя южных окраин Русской платформы. – К: Штиинца, 1973. – P. 19-32; Класс Gastropoda – брюхоногие // Атлас бес-позвоночных позднемеловых морей Прикаспийской впадины // Труды Палеонтологического Института АН СССР. Т.187. – М, 1982. – P. 166-193; Новые сеноманские Trochoidea юго-запада СССР // Палеонтологический журн. – 1989. - №3. – P. 24-28; Ştiinţe ale naturii: Universul. Pămîntul. Omul. – Ch.: Lumina, 1992. – 296 p.; Lucrări practice şi de laborator la geografie. – Bălţi, 1993.- 136 p.; Noi date privitor la componenţa sistematică a gasteropodelor cenomaniene din Sud-Vestul platformei Est-Europene // An şt. /univ. De Stat “A.Russo”. – 1995. – T.XVIII, fasc.c. Psihologie-Pedagogie. – P. 66-68; Lucrări practice şi de laborator la geografia fizică generală. – Bălţi, 1996. – 96 p.; Unele viziuni privind instruirea şcolarului mic în domeniul mediului înconjurător // Experienţe şi perspective în dezvoltarea învăţămîntului primar şi preşcolar din Republica Moldova. – Bălţi, 1996. – P. 77-78; Geografia economică şi socială mondială: Curs liceal: Programă analitică. – Bălţi, 1999. – 19 p.; Atlas economico-geografic al ţărilor lumii: Selecţie şi aranjament. – Bălţi, 1998. – 48 p.; Сеноманские гастроподы юго-запада Восточно-Европейской платформы. – Бельцы, 1999. – 92 p.; Geografia agriculturii mondiale: Cursul de geografie economică. – Bălţi, 2000. – 43 p.; Resursele naturale ale republicii Moldova: curs de economie naţională a Moldovei. – Bălţi, 2001. – 23 p.; Resursele umane şi piaţa muncii din Republică: Texte de prelegeri în ajutorul studenţilor. – Bălţi, 2001. – 25 p.; Geografia resurselor energetice şi energetica mondială: curs de geografie economică. – Bălţi, 2002. – 47 p.; Populaţia şi localităţile umane ale judeţului Bălţi la sfîrşitul secolului XX // An.şt. / Univ. “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc.a. Economie. – P. 22-34.

Stagii ştiinţifice: Institutul de paleontologie a AŞ a URSS (1981, 1986), Şcoala unională privind studierea moluştelor (Krasnovidovo, 1988).

Participări la foruri ştiinţifice: Consfătuirea a patra unională privind studierea moluştelor (Leningrad, 1971); Consfătuirea a şasea unională privind studierea moluştelor (Leningrad, 1979); Conferinţa unională dedicată studierii feneticii populaţiilor (Moscova, 1980); Simpozionul unional privind gasteropidele fosile (Duşanbe, 1982); Colocviul internaţional privind moluştele bivalve şi gasteropode (Krasnovidovo, 1988); Conferinţa ştiinţifică anuală a Universităţii “Al.I.Cuza” din Iaşi (1994).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementary)

Associate Professor, PhD Gheorghe PLĂMĂDEALĂ

Born on May 8, 1942 in Bieşti, Orhei, Moldova Education: Geography Department (Tiraspol Teacher Training Institute, 1958 –1963), Doctorate

studies (Institute of Paleontology, Academy of Science, USSR, 1967- 1970)

Conferenţiar. univ., dr.

Gheorhe PLĂMĂDEALĂ

60

Page 138: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 266

Professional Experience: University Assistant (Chair of General Physical Geography and Map Drawing, Tiraspol Teacher Training Institute, 1963,1965 –1967,1970-1971); Senior Lecturer (Chair of Pedagogics and Psycology, Bălţi Teacher Training Institute, 1971-1977); Associate Professor (Labour Chair, 1977-1994); Associate Professor (Elementary Education Chair, 1994-1997); Associate Professor (Chair of Economy and Management, 1997- to present)

Degree Programs: PhD in Biology Administrative Experience: Ad-interim Head of Pedagogics and Psychology Chair(1976-1977);

Head of the Labour Chair (1977- 1988); Assistant Dean of the Elementaty Education Pedagogics Chair(1992-1994); Dean of the Economy Department (2000-2004)

Research Interests: Paleontology and Stratigraphy, Natural Sciences, Methodology, Demography

Publications: Over 40 publications: Geologie istorică: Conspect de lecţii. – Ch., 1967. – 196 p.; О строении и микроструктуре раковины сарматских церитов Молдавии // Моллюски. Пути, методы и итоги их изучения. – Л: Наука, 1971. – P. 148-150: Систематический состав сарматских Cerithiacea Молдавии // Палеонтология и стратиграфия мезокойнозоя южных окраин Русской платформы. – К: Штиинца, 1973. – P. 19-32; Класс Gastropoda – брюхоногие // Атлас беспозвоночных позднемеловых морей Прикаспийской впадины // Труды Палеонтологического Института АН СССР. Т.187. – М, 1982. – P. 166-193; Новые сеноманские Trochoidea юго-запада СССР // Палеонтологический журн. – 1989. - №3. – P. 24-28; Ştiinţe ale naturii: Universul. Pămîntul. Omul. – Ch.: Lumina, 1992. – 296 p.; Lucrări practice şi de laborator la geografie. – Bălţi, 1993.- 136 p.; Noi date privitor la componenţa sistematică a gasteropodelor cenomaniene din Sud-Vestul platformei Est-Europene // An şt. /Univ. de Stat “A.Russo”. – 1995. – T.XVIII, fasc.c. Psihologie-Pedagogie. – P. 66-68; Lucrări practice şi de laborator la geografia fizică generală. – Bălţi, 1996. – 96 p.; Unele viziuni privind instruirea şcolarului mic în domeniul mediului înconjurător // Experienţe şi perspective în dezvoltarea învăţămîntului primar şi preşcolar din Republica Moldova. – Bălţi, 1996. – P. 77-78; Geografia economică şi socială mondială: Curs liceal: Programă analitică. – Bălţi, 1999. – 19 p.; Atlas economico-geografic al ţărilor lumii: Selecţie şi aranjament. – Bălţi, 1998. – 48 p.; Сеноманские гастроподы юго-запада Восточно-Европейской платформы. – Бельцы, 1999. – 92 p.; Geografia agriculturii mondiale: Cursul de geografie economică. – Bălţi, 2000. – 43 p.; Resursele naturale ale republicii Moldova: curs de economie naţională a Moldovei. – Bălţi, 2001. – 23 p.; Resursele umane şi piaţa muncii din Republică: Texte de prelegeri în ajutorul studenţilor. – Bălţi, 2001. – 25 p.; Geografia resurselor energetice şi energetica mondială: curs de geografie economică. – Bălţi, 2002. – 47 p.; Populaţia şi localităţile umane ale judeţului Bălţi la sfîrşitul secolului XX // An.şt. / Univ. “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc.a. Economie. – P. 22-34.

Sabbaticals: Paleontology Institute of the Academy of Science of USSR (1981-1986); Union School of shellfish study (Krasnovidovo,1988)

Participation in Scientific Conferences: The 4th Union Conference on shellfish study (Leningrad,1971); The 6th Union Conference on shellfish study (Leningrad, 1979); Union conference dedicated to populations study (Moscow, 1980); Union Conference on fossil gastropods (Dusamber, 1982); International Colocvium on bivalve shellfish and gastropods (Krasnovidovo,1988); Yearly Scientific Conference at “Al. I.Cuza “ University (Iaşi, 1994)

Foreign Languages: Russian (advanced), French (elementary)

Născut la 25 septembrie 1948 în s. Moara-de-Piatră, Drochia, Republica Moldova Studii: Facultatea Fizică şi Discipline Tehnice (IPSB, 1967-1972); Facultatea Economie şi

Organizare a Agriculturii (Institutul Agricol din Chişinău, 1976-1980); doctorantura (Institutul Agricol din Chişinău, 1989-1991)

Posturi ştiinţifico-didactice: conferenţiar univ. (catedra Economie şi Management, 1998-pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în economie Domenii de cercetare ştiinţifică: eficienţa economică a progresului tehnico-ştiinţific în industria

avicolă

Conferenţiar univ., dr.

Leonid BABII

Page 139: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 267

Lucrări publicate: peste 20 publicaţii: Judeţul Bălţi: Starea, probleme şi perspective. – Bălţi, 1999. – 30 p.; Mecanismul economic de realizare a politicii regionale în agricultură în condiţiile de trecere la economia de piaţă. – Bălţi, 1999. – 32 p.; Экономика и анализ хозяйственной деятельности: Метод. указания. – Bălţi, 2000. – 53 p.; Riscul financiar şi stabilitatea firmei în economia de piaţă. – Ch.: Timpul, 2000. – 84 p.; Rezultatele planificării şi pronosticării activităţii întreprinderii în economia de piaţă // An. şt. / Univ “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc. a Economie. – P. 5-8; Micro-macroeconomie: teorii şi aplicaţii: Manual.- Ch., 2004. – 191 p.; Зрелое предприятие, как выдержанный коньяк : отдaет людям все лучшее, от мастеров искрящихся напитков // Голос Бэлц. – 2004.- 22 июня. – P. 2; Criteriul de determinare a categoriei de eficienţă // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 6-9; Unele aspecte ale evaluării eficienţei economice în vinificare // Economia regională : problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 38-41.

Coordonator ştiinţific: 8 teze de licenţă Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa ştiinţifică “O reformă valoroasă – factor decisiv în

relansarea activităţii economice şi de drept” (Bălţi, 2001); Conferinţa internaţională “Particularităţile planificării şi gestiunii eficienţei economice” (Chişinău, 2004)

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat); franceză (elementar) Distincţii: Insigna “Знак почета” (1990); Medalia “Gloria muncii” (2003)

Associate Professor, PhD Leonid BABII

Born on September 25, 1948 in Moara de Piatra, Drochia, Republic of Moldova Education: Faculty of Physics and Technical Disciplines (Bălţi Teacher Training Institute, 1967-

1972); Faculty of Economics and Agricultural Organization of Agriculture (Institute of Agriculture, Chişinău, 1976-1980); Doctorate studies (Institute of Agriculture, Chişinău, 1989-1991).

Professional Experience: Associate Professor (Chair of Economics and Management, 1998-to present)

Degree Programs: PhD in Economy Research Interests: Economical efficiency of the scientific progress in farming industry Publications: Over 20 publications: Judeţul Bălţi: Starea, probleme şi perspective. – Bălţi, 1999.

– 30 p.; Mecanismul economic de realizare a politicii regionale în agricultură în condiţiile de trecere la economia de piaţă. – Bălţi, 1999. – 32 p.; Экономика и анализ хозяйственной деятельности: Метод. указания. – Bălţi, 2000. – 53 p.; Riscul financiar şi stabilitatea firmei în economia de piaţă. – Ch.: Timpul, 2000. – 84 p.; Rezultatele planificării şi pronosticării activităţii întreprinderii în economia de piaţă // An. şt. / Univ “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc. a Economie. – P. 5-8; Micro-macroeconomie: teorii şi aplicaţii: Manual.- Ch., 2004. – 191 p.; Зрелое предприятие, как выдержанный коньяк : отдaет людям все лучшее, от мастеров искрящихся напитков // Голос Бэлц. – 2004.- 22 июня. – P. 2; Criteriul de determinare a categoriei de eficienţă // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 6-9; Unele aspecte ale evaluării eficienţei economice în vinificare // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 38-41.

Scientific Advisor: 8 licentiate Papers Participation in Scientific Conferences: Scientific conference ”A worthy reform-a crucial factor

in raising the bid of economical and law activity”(Balti, 2001);International conference ”Particularities of planning and administrating an efficient economy”(Chisinau,2004)

Foreign Languages: Russian (advanced); French (elementary) Honours: Medal ”Gloria Muncii”(2003), “Znak Pociota” (1990)

Născut la 28 septembrie 1953 în reg. Altai, Rusia Studii: Facultatea Economie (Universitatea de Stat din Kiev, 1976-1982); doctorantura

(Universitatea de Stat din Simferopol, 1986-1989).

Conferenţiar univ. dr.

Nicolai TRUSEVICI

60

Page 140: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 268

Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Filosofie şi Economie Politică, 1982-1986); lector superior (catedra Filosofie şi Economie Politică, 1986-1993); conferenţiar univ. (catedra Economie şi Management , 1996-pînă în prezent)

Funcţii administrative: Prodecan (Facultatea Economie, 1995-1997); Directorul Departamentului (Bălţi) (Institutul Umanistic Contemporan din Moscova, 1998-pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în economie Domenii de cercetare ştiinţifică: probleme ale dezvoltării capitalului uman Lucrări publicate: 25 publicaţi: Акционерная форма хозяйствования: Материалы для экон.

образования. – Бэлць, 1992. – 19 р.; Тезисы лекции по курсу «Макроэкономика». – Бэлць, 1996. – 241 р.; Предпосылки эффективного управления потенциалом предприятия // Проблемы развития рыночной экономики в правовом государстве. – Бэлць, 2004. – Р. 28-32; Особенности развития свободных экономических зон // An. Filialei din Moldova a Institutului Modern de Umanistică = Труды Филиала Современного Гуманитарного Института. – 2004. – P. 74-75; Иновационное развитие персонала фирмы – основа ее конкуретных преимуществ // Актуальные проблемы экономического развития. – К., 2005. – Р. 128-135; Теоретические проблемы формирования и развития национальных технологических систем // An. Filialei din Moldova a Institutului Modern de Umanistică – 2005. – Nr.2. – P. 64-72; Теория человеческого капитала в концепциях экономического роста // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol. 1. – P. 150-154.

Coordonator ştiinţific: 8 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Tehnologii inovaţionale în învăţămînt (Moscova, 2004, 2005) Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa ştiinţifică “Новое мышление и формирование

духовного мира студенческой молодежи” (Lvov, 1988); Сonferinţa internaţională “Проблемы развития рыночной экономики в правовом государстве (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională “Cовременное общество: традиции и тенденции развития” (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţională “Актуальные проблемы устойчивого экономического развития” (Chişinău, 2005).

Cunoaşterea limbilor străine: spaniolă (elementarl) Activitate publică: Consilier al Consiliului Municipal Bălţi (1995-1998); Director executiv al

Comunităţii Ruse din Bălţi (2002-prezent); Membru al Consiliului Tutorilor “Bursa primarului Moscovei” (2003-prezent);

Distincţii: Membru corespondent, Academia de Ştiinţe Umanistice din Rusia (2003); Profesor emerit, Universitatea Modernă de Umanistică (2004);

Associate Professor, PhD Nicolai TRUSEVICI

Born on September 28, 1953 in Altai, Russia Education: Faculty of Economy (State University from Kiev, 1976-1982); Doctorate studies

(State University from Simferopol, 1985-1989) Professional Experience: University Assistant (Chair of Philosophy and Political Economy,

1982-1986); Associate Professor (Chair of Philosophy and Political Economy, 1986-1993); Associate Professor (Chair of Economy and Management, 1996-to present)

Administrative Experience: Assistant Dean (Faculty of Economy (BSU, 1995-1997); Head of Balti Departament (Institute of Modern Humanities, 1998-to present)

Research Interests: Problems of human resources development Publications: 25 publications: Акционерная форма хозяйствования: Материалы для экон.

образования. – Бэлць, 1992. – 19 р.; Тезисы лекции по курсу «Макроэкономика». – Бэлць, 1996. – 241 р.; Предпосылки эффективного управления потенциалом предприятия // Проблемы развития рыночной экономики в правовом государстве. – Бэлць, 2004. – Р. 28-32; Особенности развития свободных экономических зон // An. Filialei din Moldova a Institutului Modern de Umanistică = Труды Филиала Современного Гуманитарного Института. – 2004. – P. 74-75; Иновационное развитие персонала фирмы – основа ее конкуретных преимуществ // Актуальные проблемы экономического развития. – К., 2005. – Р. 128-135; Теоретические проблемы формирования и развития национальных технологических систем // An. Filialei din Moldova a Institutului Modern de Umanistică – 2005. – Nr.2. – P. 64-72; Теория человеческого капитала в концепциях экономического роста // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol. 1. – P. 150-154.

Scientific Advisor: 8 licentiate papers Sabbaticals: New Technologies in the System of Education(Moscow,2004,2005) Foreign Languages: Spanish (elementary) Public Activity: Councill at Balti Municipal Council(1995-1998), Executive Director of the

Russian Community in Balti (2002-to present), Member of the Guardians’ Council ”Scholarship of the Moscow Mayor”(2003-to present)

60

Page 141: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 269

Honours: Corresponding Member of the of the Humanities from Russia (2003); Eminent Professor, Institute of Modern Humanities (2005)

Născută la 27 iunie 1975 în or. Edineţ, Republica Moldova Studii: Specialitatea Marketing (ASEM, 1992-1997); doctorantura (ASEM, 2002-pînă în prezent) Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ.(catedra Economie şi Management ( 1998-pînă în

prezent) Domenii de cercetare ştiinţifică: principii şi modalităţi de evaluare a eficienţei de marketing Lucrări publicate: Mijloace de comunicare în marketing // Psihologie managerială şi

management relaţional. – Bălţi, 2001. – P. 42-43; Sistemul informaţional al întreprinderii în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă-unul din elementele mecanismului de conducere // Psihologie managerială şi management relaţional. – Bălţi, 2001. – P. 47-49; Маркетинг товаров: Конспект лекции. – Бэлць, 2001. – 90 p.; Программа комплексного лицензионного «Менеджмент. Маркетинг». – Бэлць, 2001. – 90 p.; Consideraţii privind aprecierea activităţii de marketing în unităţile economice // An. şt. / Univ. “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc.a. Economie. – P. 36-39; Analiza eficienţei activităţii de marketing // An.şt. / Univ. “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc.a. Economie. – P. 45-48; Consideraţii privind aprecierea activităţii de marketing în unităţile economice // Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători. – Ch.: ASEM, 2003. – P. 75-78; Анализ и оценка маркетинговой деятельности на предприятии // Труды Молдавского филиала Современного Гуманитарного института. – К.: Бизнес-элита, 2004. – P. 111-114; Качественные и количественные методы оценки эффективности маркетинга // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 117-120.

Stagii ştiinţifice: Economie de piaţă. Marketing (Galaţi, 2002) Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Psihologie managerială şi

management relaţional” (Bălţi, 2001); Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), engleza (elementar)

University Assistant

Lilia LEANCA

Born on June 27, 1975 in Edineţ, Republic of Moldova Education: Marketing specialty (Academy of Economic Studies from Moldova, 1992-1997);

Doctorate studies (Academy of Economic Studies from Moldova, 2002 – to present) Professional Experience: Lecturer (Chair of Economy and Management, 1998 – to present) Researh Interests: Principles and modes of evaluating marketing efficiency Publications: Mijloace de comunicare în marketing // Psihologie managerială şi management

relaţional. – Bălţi, 2001. – P. 42-43; Sistemul informaţional al întreprinderii în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă-unul din elementele mecanismului de conducere // Psihologie managerială şi management relaţional. – Bălţi, 2001. – P. 47-49; Маркетинг товаров: Конспект лекции. – Бэлць, 2001. – 90 p.; Программа комплексного лицензионного «Менеджмент. Маркетинг». – Бэлць, 2001. – 90 p.; Consideraţii privind aprecierea activităţii de marketing în unităţile economice // An. şt. / Univ. “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc.a. Economie. – P. 36-39; Analiza eficienţei activităţii de marketing // An.şt. / Univ. “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc.a. Economie. – P. 45-48; Consideraţii privind aprecierea activităţii de marketing în unităţile economice // Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători. – Ch.: ASEM, 2003. – P. 75-78; Анализ и оценка маркетинговой деятельности на предприятии // Труды Молдавского филиала Современного Гуманитарного института. – К.: Бизнес-элита, 2004. – P. 111-114; Качественные и количественные методы оценки эффективности маркетинга // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 117-120.

Sabbaticals: Market economy, Marketing (Galaţi, 2002) Participation in Scientific Conferences: International Conference “Managerial Psychology and

Relational Management” (Bălţi, 2001) Foreign Languages: Russian (advanced), English (elementary)

Asistent univ. Lilia LEANCA

60

Page 142: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 270

Născută la 20 martie 1977 în or. Bălţi, Republica Moldova Studii: Specialitatea Marketing (ASEM, 1994 –1999), doctorantura (ASEM, 2001-pînă în prezent) Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Economie şi Management, 1999-pînă în

prezent) Domenii de cercetare ştiinţifică: resursele umane şi educaţie ca factor de dezvoltare a

competitivităţii Lucrări publicate: Marketingul serviciilor: notiţe de curs. – Bălţi, 2001. – 43 p.; Programa

examenului de licenţă complex la “Management-Marketing”. – Bălţi, 2001. – 10 p.; Mijloace de comunicare în marketing // Psihologie managerială şi management relaţional. – Bălţi, 2001. – P. 42-43; Rolul publicităţii în mixul de marketing // Psihologie managerială şi management relaţional. – Bălţi, 2001. – P. 45-46; Planul de marketing la întreprinderi // An. Şt. / Univ. “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc.a. Economie. – P. 68-69; Роль маркетинга в сфере образовательных услуг // An. Filialei din Moldova a Institutului Modern de Umanistică = Труды Филиала Современного Гуманитарного Института. – К., 2004. – Р. 104-107; Competitivitatea economică şi factorii care o determină // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 61-64.

Stagii ştiinţifice: Economia de piaţă. Marketing (Galaţi, 2001) Partcipări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Psihologie managerială şi management

relaţional”(Bălţi, 2001); Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză, engleză (elementar)

University Assistant Rodica BOGDAN

Born on March 20, 1977 in Bălţi, Republic of Moldova Education: Specialty of Marketing (ASEM, 1994-1999), Doctorate studies (ASEM, 2001-to

present) Professional Exprience: University Assistant (Chair of Economy and Management, 1999-to

present) Research Interests Human Resources as a main factor of developing competitiveness Publications: Marketingul serviciilor: notiţe de curs. – Bălţi, 2001. – 43 p.; Programa examenului

de licenţă complex la “Management-Marketing”. – Bălţi, 2001. – 10 p.; Mijloace de comunicare în marketing // Psihologie managerială şi management relaţional. – Bălţi, 2001. – P. 42-43; Rolul publicităţii în mixul de marketing // Psihologie managerială şi management relaţional. – Bălţi, 2001. – P. 45-46; Planul de marketing la întreprinderi // An. Şt. / Univ. “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc.a. Economie. – P. 68-69; Роль маркетинга в сфере образовательных услуг // An. Filialei din Moldova a Institutului Modern de Umanistică = Труды Филиала Современного Гуманитарного Института. – К., 2004. – Р. 104-107; Competitivitatea economică şi factorii care o determină // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P .61-64.

Sabbaticals: Marketing (Galati, 2001) Participation in Scientific Conferences: International conference “Managerial Psychology and

Relational Management”(Balti, 2001) Foreign Languages :Russian (advanced), French, English (elementary)

Asistent univ.

Rodica BOGDAN

60

Page 143: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 271

Născut la 6 februarie 1977 în or. Bălţi, Republica Moldova Studii: Facultatea Fizică, Tehnică, Matematică (USB, 1993-1998); Specialitatea Finanţe şi Credit

(ASEM, 1994-1999). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Economie şi Management, 1998-pînă în

prezent) Domenii de cecetare ştiinţifică: modelarea proceselor economice Lucrări publicate: Marketingul saiteului WEB al întreprinderii // An. şt. / Univ. “A.Ruso” din Bălţi.

– 2001. – T.19, fasc. d. Drept. Economie. – P. 63-67; Some methods of sales forecasting // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 105-110.

Stagii ştiinţifice: Procese economice (ASEM, 2001) Cunoaşterea limbilor străine: engleză, polonă (mediu)

University Assistant Stanislav PLOHOTNIUC

Born on February 6 , 1977 in Bălţi, Republic of Moldova Education: Faculty of Physics, Technics and Mathematics (Balti State University, 1993-1998),

Finances and Credit Department (Academy of Economic Studies of Moldova, 1994 –1999) Professional Experience: University Assistant (Chair of Economy and Management,1998 - to

present) Research Interests: Modeling the economic processes Publications: Marketingul saiteului WEB al întreprinderii // An. şt. / Univ. “A.Ruso” din Bălţi. –

2001. – T.19, fasc. d. Drept. Economie. – P. 63-67; Some methods of sales forecasting // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 105-110.

Sabbaticals: Economic Processes (Academy of Economic Studies of Moldova), 2001 Foreign Languages: English, Polish (intermediate)

Născută la 12 august 1980 în or. Bălţi, Republica Moldova Studii: Facultatea Economie (USB, 1997-2001). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Economie şi Management, 2001-pînă în

prezent) Domenii de cercetare ştiinţifică: Implementarea principiilor strategiilor de management la

întreprinderile din complexul agroalimentar (întreprinderi din industria lactatelor) Lucrări publicate: Variante de restructurare a întreprinderii în perioada afirmării relaţiilor de piaţă

// An. şt. / Univ.”A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc.a. Economie. – P. 17-22; Importanţa implimentării strategiilor intraindustrii din complexul agroindustrial în baza industrie lactatelor (în baza întreprinderii S.S. “Incomlac” // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi. 2005. – Vol. 2. – P. 121-124.

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), engleză, franceză (elementar)

Asistent univ.

Stanislav PLOHOTNIUC

Asistent univ. Maria DODU

60

Page 144: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 272

University Assistant Maria DODU

Born on August 12,1980, in Bălţi, Republic of Moldova Education: Faculty of Economics (BSU, 1997-2001) Professional Experience: University Assistant (Chair of Economics and Management, 2001- to

present) Research Interests: Managerial strategies implementation at institutions of food complex.

Variante de restructurare a întreprinderii în perioada afirmării relaţiilor de piaţă // An. şt. / Univ.”A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc.a. Economie. – P. 17-22; Importanţa implimentării strategiilor intraindustrii din complexul agroindustrial în baza industriei lactatelor (în baza întreprinderii S.S. “Incomlac” // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi. 2005. – Vol. 2. – P. 121-124.

Foreign Languages: Russian (advanced), English, French (elementary).

Născută la 19 septembrie 1980 în s. Răuţel, Făleşti, Republica Moldova Studii: Facultatea Economie (USB, 1997-2001); doctorantura (Academia de Studii Economice,

2005). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Economie şi Management, 2003-prezent) Domenii de cercetare ştiinţifică: instabilitatea economică, reglamentarea şomajului în perioada

de tranziţie. Publicaţii: Gîndirea creativă şi impactul ei asupra dimensiunilor de personalitate ale managerilor

// Psihologie managerială aplicată şi eficienţa factorului uman. – Bălţi, 2000. – Vol. 2. - P. 103-108; Aspecte psihologice ce conturează profilul unui manager creativ // Psihologie managerială şi management relaţional. – Bălţi, 2001. – P. 17-19; Gîndirea creativă şi impactul ei asupra dimensiunilor de personalitate ale viitorilor manageri // Psihologie managerială şi management relaţional. – Bălţi, 2002. – Vol. 2. – P. 102-108; Eficienţa reformelor economice în perioada de tranziţie a Republicii Moldova // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol. 1. – P. 65-69.

Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Psihologie managerială şi eficienţa factorului uman” (Bălţi, 2000); Conferinţa internaţională “Psihologie managerială şi management relaţional” (Bălţi, 2001); Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători (Chişinău, 2005); Conferinţa internaţională “Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării” (Bălţi, 2005); Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat). University Assistant Natalia BRANAŞCO Born on September 19, 1980 in Răuţel, Făleşti, Moldova Education: Faculty of Economy (Bălţi Statea University, 1997-2001); Doctorate studies (Academy of Economy, 2005). Professional Experience: University Assistant (Chair of Economy and Management, 2003-present). Research Interests: economic instability, the regulation of unemployement in the transitory period. Publications: Gîndirea creativă şi impactul ei asupra dimensiunilor de personalitate ale managerilor // Psihologie managerială aplicată şi eficienţa factorului uman. – Bălţi, 2000. – Vol. 2. - P. 103-108; Aspecte psihologice ce conturează profilul unui manager creativ // Psihologie managerială şi

60

60

Asistent univ.

Natalia BRANAŞCO

Page 145: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 273

management relaţional. – Bălţi, 2001. – P. 17-19; Gîndirea creativă şi impactul ei asupra dimensiunilor de personalitate ale viitorilor manageri // Psihologie managerială şi management relaţional. – Bălţi, 2002. – Vol. 2. – P. 102-108; Eficienţa reformelor economice în perioada de tranziţie a Republicii Moldova // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol. 1, P. 65-69. Participation in Scientific Conferences: International Conference “Psychology of management and human factor efficiency” (Bălţi, 2000); International Conference “Management, Psychology and Regional Management” (Bălţi, 2001); International Simposium of Young Researcher (Chişinău, 2005); International Conference “Regional Economy: problems and their perspectives in development “ (bălţi, 2005). Foreign Languages: Russian (advanced).

Născută la 4 septembrie 1982 în or. Ocniţa, Republica Moldova Studii: Facultatea Economie (USB, 1999-2003); masterat (Centrul de Resurse al Organizaţiilor

Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova, 2003-2004); studii de doctorat (Academia de Studii Economie, Bucureşti, 2004-prezent). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Economie şi Management, 2004-prezent). Domenii de cercetare ştiinţifică: analiza strategică a mediului concurenţial, strategii de asigurare a competitivităţii. Lucrări publicate: Abordarea strategică a firmei în condiţiile mediului concurenţial // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol.2. – P. 125-132. Stagii ştiinţifice: Youth Employement Summit (Egipt, 2002); Forumul Balcanic (Croaţia, 2004); Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “The Leadership Group” (Iaşi, 2001); Masa rotundă “Business asociaţiile şi rolul lor în îmbunătăţirea mediului IMM” (Chişinău, 2002); Seminar organizat de Agenţia de ştiri Deca-press (Chişinău, 2003); Conferinţa privind politica de tineret în Europa Centrală şi de Est (Chişinău, 2003); Conferinţa “Femeia în societatea democrată” (Chişinău, 2004); Training “Dezvoltarea profesională a tinerilor universitari” (Chişinău, 2004); Conferinţa “Rolul leadershipului în dezvoltarea societăţii civile” (Chişinău, 2005); Training “Building democratic Communities: the Iowa connection” (Chişinău, 2005); Training “Methodology for Economic Empowerment Trainers” (Chişinău, 2005). Activitate publică: Director executiv al Asociaţiei Viitorilor Lideri ai Businessului (Bălţi, 2002-2003). Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), engleză (elementar).

University Assistant Natalia COJUHARII

Born on September 4, 1982 in Ocniţa, Republic of Moldova Education: Faculty of Economy (Bălţi State University, 1999-2000); Masterate studies (Resourse Centre of Non-Governmental Organisations for Human Rights in Moldova, 2003-2004); Doctorate studies (Academy of Economy Studies, Bucharest, 2004-present). Professional Experience: University Assistant (Chair of Economy and Management, 2004-present) Research Interests: Strategy analysis of the competional environment, Strategies to assure competitivity Publications: Abordarea strategică a firmei în condiţiile mediului concurenţial // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol.2. – P. 125-132. Sabbaticals: Youth Employement Summit (Egipt, 2002); Balcanic Forum (Croaţia, 2004). Participation in Scientific Conferences: International Conference “The Leaderschip Group” (Iaşi, 2001); Round table “Associations Business and their role in improving IMM medium (Chişinău, 2002); Seminar organized by Deca-press Agency (Chişinău, 2003); Conference “Youth politics in Central and East Europe” (Chişinău, 2003); Conference “ The women in democratic society” (Chişinău, 2004);

Asistent univ.

Natalia COJUHARI

60

Page 146: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 274

Training “Professional development of university students (Chişinău, 2004); Conference “The role of Leadership in development of civil society (Chişinău, 2004); Training “Building democratic Communities: the Iowa connection” (Chişinău, 2005); Training “Methodology for Economic Empowerment Trainers” (Chişinău, 2005).

Foreign Languages: Russian (advanced), English (elementary).

CATEDRA FINANŢE ŞI CONTABILITATE

Născut la 15 decembrie 1948 în s. Nelipovţî, Cernăuţi, Ucraina Studii: Colegiul de Construcţii din Cernăuţi (1972); Facultatea Economie (Universitatea de Stat

din Cernăuţi, 1974-1978); doctorantura (Ленинградский финансово-экономический институт, 1987-1989).

Posturi ştiinţifico-didactice: conferenţiar univ. (catedra Economie şi Management, 1995-1999; 2000-2003); conferenţiar univ. (catedra Finanţe şi Contabilitate, 2004 – pînă în prezent)

Funcţii administrative: şef secţie Finanţe şi Marketing (catedra Economie şi Management); şef interimar (catedra Economie şi Finanţe, Institutul Transnistrean de Economie şi Drept, 1999-2001); şef de catedră (Finanţe şi Contabilitate 2004 – pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în economie Domenii de cercetare ştiinţifică: finanţe, marketing, dezvoltarea bisinessului mic şi mijlociu,

probleme economice ale integrării europene integrare europeană, reforme în economia agricolă. Lucrări publicate: 5 monografii, 20 articole, 10 cursuri de lecţii: Курс лекции по экономике и

организации промышленного производства. – Бельцы, 1996. – 222 p.; Курс лекции по предмету “Финансы”. - Бельцы, 1997. – 177 p.; Общая теория денег и кредита: учеб. пособие. – К.: Эврика, 1998. – 232 p.; Reclama face să dispară mărfurile de pe tejghea // Profit. – 1999. – Nr.3. – P. 30-31; Anotaţie privind introducerea Registrului de evidenţă a controalelor // Plai bălţean. – 2000. – 16 iunie; Micul business: relaţii cotidiene // Curierul de Nord. – 2000. – 14 apr.; Малому бизнесу – большую поддержку // Голос Бэлць. – 2001. – 3 апр.; Рекламный менеджмент фирмы. – К., 2001. – 175 p.; Малый бизнесс в великой стране. – Бэлць, 2004. – 14 p.; Микроэкономика: Проблемы переходного периода: учеб. пособие. – Бельцы, 2005. – 207 p.; Проблемы развития малого и среднего бизнеса на региональном уровне // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 21-24; Методология научных экономических исследований. – Кишинев: Marketing Plus, 2005. – 208 p.; Роль научных исследований в формировании специалиста высшей квалификации // Сalitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 35-38.

Coordonator ştiinţific: 45 teze de licenţă Participări la elaborarea şi realizarea proiectelor: Соautor şi coordonator al proiectului

«Улучшение процессов производства сельскохозяйственной продукции без вреда окружающей среде», реализованного Главным управлением экономики и реформа Бельцкого уездного Совета в 2001-2003 гг. при финансовой поддержке Европейской Комисии-Программа ТАСИС по приграничному сотрудничеству; Аutorul şi directorul proiectului «Поддержка и развитие предпринимательства в северном регионе Республики Молдова через объединение малых и средних предприятий в бизнес ассоциацию» реализованного в 2002-2003 гг. Международной Ассоциацией малого и среднего бизнеса «Small Euro Business” при финансовой поддержке USAID (Фонд Евразия); Аutorul şi directorul proiectului «Информационный центр по координации деятельности Еврорегиона «Prutul de Sus” реализованного в 2001-2002 гг. Международной Ассоциацией малого и среднего бизнеса “Small Euro Business” и общественной организацией «Marketing Plus” при финансовой поддержке Фонда «Soros-Moldova».

Stagii ştiinţifice: Institultul de reciclare de pe lîngă Ministerul de construcţii navale (Leningrad 1983); Institutul de cercetare “Rumb” de pe lîngă Ministerul de construcţii navale (Leningrad 1986);

Conferenţiar univ. dr. Andrei BALÎNSCHI,

şef de catedră

Page 147: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 275

Всесоюзный финансово-экономический Институт (Moscova 1991); Stagiune de afaceri (SABIT) (USA 2001); Universitatea Udine, Facultatea Agrară şi Economică (Italia 2002).

Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa şt.-practică “Probleme de autogestiune la întreprinderi industriale” (Kiev, 1979); Conferinţa şt-practică “Planificarea financiară la întreprinderi industriale” (Nicolaev, 1983); Conferinţa şt.-practică “Aplicarea noilor modele de autogestiune la întreprinderi industriale” (Mahacikala, 1985); Conferinţa şt.-practică “Desăvîrşirea activităţii financiare a întreprinderilor în condiţiile re restructurare” (Kaluga, 1987); Conferinţa şt-practică “Crearea băncilor comerciale pe domenii” (Moscova, 1990); Conferinţa şt.-practică “Studierea limbilor străine” (Timişoara, 1992); Conferinţa şt.-practică “Sporirea lichidităţii instituţiilor financiare de credit în condiţiile realizării reformelor în ţările CSI şi Europei de Est” (Iaşi, 1993); Conferinţa şt.-practică “Management bancar”(Piatra-Neamţ, 1994); Conferinţa şt-practică “Informatizare şi marketing în ţările CSI şi Baltica” (Sanct-Petersburg, 1995); Conferinţa internaţională a asociaţiilor de business (Kiev, 1999); Conferinţa şt.-practică “Reforme performante – factor decisiv în desăvîrşirea activităţii economice şi juridice” (Bălţi, 2000); Conferinţa internaţională consacrată aniversării a 125 de ani ai Universităţii din Cernăuţi (Cernăuţi, 2001); Conferinţa ştiinţifică anuală la Academia de informatizare (Chişinău,2001); Sesiunea internaţională “Economia Românească: prezent şi perspective” (Suceava, 2005); Conferinţa ştiinţifică “Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării “ (Bălţi, 2005); Sesiunea ştiinţifică “Dezvoltarea economico-socială durabilă în cadrul Euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere (Iaşi, 2005); Conferinţa internaţională “Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode” (Bălţi, 2005); Conferinţa internaţională “Иновационные процессы в подготовке педагогических кадров в контексте Болонского процесса” (Cernăuţi, 2005).

Сunoaşterea limbilor străine: engleză (mediu), franceză (elementar) Activitate publică: Consilier al Consiliului municipal din Bălţi (1989-1995); Preşedintele

Asociaţiei “Marketing Plus” (1999-prezent); Iniţiatorul şi Preşedintele Asociaţiei “Small Euro Business” (2001-prezent).

Distincţii: Membru al Academiei Internaţionale de Informatizare din Sankt-Petersburg (1993); Profesor de Marketing (Международная кадровая Академия (Киев, 2000).

Personalia: Кто есть кто в Молдове: VIP-КАЛЕНДАРЬ // Электронная версия газеты Экономическое обозрение «ЛОГОС-ПРЕСС». - №46(494) от 13.12.2002; №46(446) от 14.12.2001; Web-site Международной Ассоциацией малого и среднего бизнеса “mall Euro Business”//www. Smalleurobusiness.com.

Associate Professor , PhD

Andrei BALÎNSCI, Head of the Chair

Born on December 15, 1948 in Nelipovţî, Cernăuţi, Ukraine Education: College of Constructions from Cernăuţi (1972), Faculty of Economy (State University

from Cernăuţi (1974-1978), Doctorate Studies (Institute of Finance from Leningrad, 1987-1988). Professional Experience: Associate Professor (Chair of Economy and Management, 1995-

1999, 2000-2003); Associate Professor (Chair of Finances and Acounting, 2004 – to present) Administrative Experience: Ad-interim Head (Chair of Economy and Finance, Transnistrian

Institute of Economy and Law, 1999-2001); Head of the Chair (Finances and Accounting, Bălţi State University , 2004 – to present)

Degree Programs: PhD in Economy Research Interests: Marketing, advertising, financial analysis, European integration, reforms in

agricultural economy Publications: 5 monographs, 10 aricles: Курс лекции по экономике и организации

промышленного производства. – Бельцы, 1996. – 222 p.; Курс лекции по предмету “Финансы”. - Бельцы, 1997. – 177 p.; Общая теория денег и кредита: Учеб. пособие. – К.: Эврика, 1998. – 232 p.; Reclama face să dispară mărfurile de pe tejghea // Profit. – 1999. – Nr.3. – P. 30-31; Anotaţie privind introducerea Registrului de evidenţă a controalelor // Plai bălţean. – 2000. – 16 iunie; Micul business: relaţii cotidiene // Curierul de Nord. – 2000. – 14 apr.; Малому бизнесу – большую поддержку // Голос Бэлць. – 2001. – 3 апр.; Рекламный менеджмент фирмы. – К., 2001. – 175 p.; Малый бизнесс в великой стране. – Бэлць, 2004. – 14 p.; Микроэкономика: Проблемы переходного периода: учеб. пособие. – Бельцы, 2005. – 207 p.; Проблемы развития малого и среднего бизнеса на региональном уровне // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 21-24; Методология научных исследований. – Кишинев: Marketing Plus, 2005. – 208 p.; Роль научных исследований в формировании специалиста высшей квалификации // Сalitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 35-38.

Scientific Advizor: 45 licentiate papers Sabbaticals: Institute of Continuous Education within the Ministry of Naval Constructions

(Leningrad, 1983), Research Institute “Rumb” within the Ministry of Naval Constructions (Leningrad,

60

Page 148: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 276

1986), Academy of Science of USSR (Moscow, 1991), Business Training (SABIT) (USA, 2001); University Udine, Faculty of Agriculture and Economy (Italy, 2002)

Participation in Scientific Conferences: conference “Problems of Self financial Administration in Industrial Units” (Kiev, 1979); conference “Financial Planning in Industrial units” (Nicolaev, 1983); “Application of new models of self financial administration in industrial units” (Mahacikala, 1985); “The perfection of the financial activity of industrial units during the reorganization” (Kaluga, 1987); “Creation of commercial banks in the field” (Moscow, 1990); “Studying foreign languages” (Timişoara, 1992); “Growth of credit financial institutions liquidity in conditions of reform in CIS and Eastern Europe” (Iasi, 1993); “Bank management” Piatra-Neamţ, 1994); “Informatization and marketing in CIS and Baltic countries (St.Petersburgh, 1995); international conference of business associations (Kiev, 1999); “Successful reforms – a decisive factor in developing economical and juridical activities” (Balti, 2000); international conference dedicated to the 125th anniversary of Cernăuţi University (Cernauts, 2001); annual conference at the Academy of Informatization (Chişinău, 2001)

Foreign Languages: French (elementary) Public Activity: Councillor at Bălţi municipal Council (1999-2003); Head of the association

“Marketing Plus” (1999 to present); initiator and head of the association “Small Euro Business” (2001 to present).

Personalia: Кто есть кто в Молдове: VIP-КАЛЕНДАРЬ // Электронная версия газеты Экономическое обозрение «ЛОГОС-ПРЕСС». - №46(494) от 13.12.2002; №46(446) от 14.12.2001; Web-site Международной Ассоциацией малого и среднего бизнеса “mall Euro Business”//www. Smalleurobusiness.com.

Născut la 22 ianuarie 1949 în or. Chişinău, Republica Moldova Studii: Facultatea Ştiinţe Tehnice (IPSB, 1966-1971); Факультет Финансово-Экономический

(Одесский Институт Народного Хозяйства, 1976-1980); doctorantura (Institutul de Finanţe din Leningrad, 1983-1986).

Posturi ştiinţifico-didactice: lector superior (catedra Economie şi Management, 2000-2003); lector superior (catedra Finanţe şi Contabilitate, 2003-pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în economie Domenii de cercetare ştiinţifică: utilizarea raţională a resurselor materiale şi energetice la

întreprinderi Lucrări publicate: 10 publicaţii: Формы кооперации в организации поставок металлопроката

и заготовок предприятиям отрасли. – Л., 1983. – 22 p.; Основные направления отраслевой целевой комплексной программы по рациональному использованию материальных ресурсов. – Л., 1984. – 33 p.; Совершенствование материально-технического снабжения судостроительных предприятий. Л., 1985. – 29 p.; Организация нормативного хозяйства на предприятии // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări. – Ch., 2003. – P. 3. – P. 84-88; Совершенствование методов определения потребности предприятия в материальных ресурсах // An. şt. /Univ. “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc.a. Economie. – P. 9-12; Оценки ликвидности баланса // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări. – Ch., 2004. – P. 201-203; Cu privire la perfecţionarea contabilităţii înregistrării produselor pomicole // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 13-16 .

Coordonator ştiinţific: 8 teze de licenţă Participare la foruri ştiinţifice: Conferinţa ştiinţifică “Metodica evidenţei contabile “(Chişinău,

2002); Conferinţa ştiinţifică “Metodica evidenţei contabile în economia naţională “(Chişinău, 2003). Cunoaşterea limbilor străine: engleză (elementar)

Senior Lecturer, PhD

Valeriu CONUP

Born on January 22, 1949 in Chişinău, Republic of Moldova.

Lector superior, dr.

Valeriu CONUP

60

Page 149: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 277

Education: Technical Sciences Department (Teacher Training Institute from Balti, 1966-1971); Finance and Economy Department (Odessa Institute of Communal Husbandry, 1976 –1980); Doctorate studies (Institute of Finance from Leningrad, 1983 – 1986).

Professional Experience: Senior Lecturer ( Chair of Economy and Management (2000 – 2003), Senior Lecturer (Chair of Finances and Acounting, 2003 - to present).

Degree Programs: PhD in Economy Research Interests: Rational use of material and energetic resources at the enterprises. Publications: 10 publications: Формы кооперации в организации поставок металлопроката и

заготовок предприятиям отрасли. – Л., 1983. – 22 p.; Основные направления отраслевой целевой комплексной программы по рациональному использованию материальных ресурсов. – Л., 1984. – 33 p.; Совершенствование материально-технического снабжения судостроительных предприятий. Л., 1985. – 29 p.; Организация нормативного хозяйства на предприятии // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări. – Ch., 2003. – P. 3. – P. 84-88; Совершенствование методов определения потребности предприятия в материальных ресурсах // An. şt. /Univ. “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc.a. Economie. – P. 9-12; Оценки ликвидности баланса // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări. – Ch., 2004. – P. 201-203; Cu privire la perfecţionarea contabilităţii înregistrării pro-duselor pomicole // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 13-16.

Scientific Advizor: 8 licentiate papers. Participation in Scientific Conferences: Scientific Conference “Methodology of Accountancy”

(Chisinau, 2002), Scientific Conference “Methodology of Accountancy in National Economy” (Chisinau, 2003)

Foreign languages: English (elementary)

Născut la 3 aprilie 1940 în or. Taraclia, Moldova Studii: Facultatea Economie (Institutul Politehnic din Chişinău, 1961-1966); doctorantura

Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Salariului şi Organizării Muncii (Moscova, 1970-1973). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (Institutul Agricol din Chişinău, 1972-1975); şef de

laborator (Institutul de Cercetare “Selecţia”, 1975-1977); lector superior (catedra Filosofie şi Economie Politică, 1977-1983); conferenţiar univ. (catedra Filosofie şi Economie Politică, 1983-1995); conferenţiar univ. (catedra Economie şi Management, 1995-2003); conferenţiar univ. (catedra Finanţe şi Contabilitate, 2003-pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în economie Domenii de cercetare ştiinţifică: mecanismul economic în condiţiile economiei de piaţă Lucrări publicate: 1 monografie, 36 articole, 20 teze ale referatelor: Совершенствование

оплаты труда в колхозах. – Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1975. - 138 p.; Совершенствовать экономический механизм хозяйстваования // Сел. хоз-во Молдавии. – 1981. - №9. – P. 13-15; Методика построения проблемной лекции и семинарского занятий по политической экономии: метод. рекомендации. – Бельцы, 1983. – 28 p.; Mомент проблемного обучения в преподавании политической экономии // Повышение эффективности процесса обучения студентов в высших учебных заведениях республики: Сб.материалов. – Бэлць, 1990. – P. 96-97; Специфика и комплексность развития социальной сферы в условиях перехода к рыночным отношениям // Tranziţia la economia de piaţă: probleme sociale. – Ch., 1991. – P. 93-95; Социальные факторы повышения эффективности производства в условиях рыночной экономики: Социол. Анкета. – Бельцы, 1991. – 12 p.; Perfecţionarea salariului în relaţiile economiei de piaţă //Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 98; Sistemul de apreciere a creditabilităţii întreprinderii şi metoda de analiză // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări. – Ch., 2002. – P.2. – P. 85-88; Gestiunea finaciară-promotorul compartimentului raţional al firmei //Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări. – Ch., 2002. – P.2. – P. 88-90; Оценка платежеспособности АО «Басарабия-Норд» // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi

Conferenţiar univ. dr.

Gheorghe BULAT

Page 150: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 278

recomandări. – Ch., 2004. – P.4. – P. 196-198; Общая теория статистики: Сб. задач и метод. указания по их решению: для студентов всех экон. специальностей. Темы 1-5 / Е. Тимофти…Г.Ф.Булат, И.В.Зеленцева. – Кишинев, 2005. – 54 p.; Общая теория статистики: Сб. задач и метод. указания по их решению: для студентов всех специальностей. Темы 6-10 / Е. Тимофти…Г.Ф. Булат, И.В. Зеленцева. – Кишинев, 2005. – 49 p.; Cu privire la perfecţionarea contabilităţii înregistrării produselor pomicole // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 9-12; Perfecţionarea calculării costului producţiei sfeclei de zahăr // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol.2. – P. 13-16; Сборник задач по курсу «Экономико-финансовый анализ». – Бэлць, 2005. – 52 р.

Coordonator ştiinţific: Peste 25 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Методика преподавания проблемной лекции и проведения семинарских

занятии в вузе (Ростов-на-Дону, 1981, 1987); Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Sociologie economică” (Chişinău,

1996); Masa rotundă “Perfecţionarea contabilităţii” (Chişinău, ASEM, 2002). Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar)

Associate Professor, PhD Gheorghe BULAT

Born on April 3, 1940 in Taraclia, Moldova Education: Faculty of Economy (Polytechnic Institute from Chisinau, 1961-1962); Doctorate

studies (Institute of Scientific Research in the field of wage and labour organization from Moscow, 1970-1973).

Professional Experience: University Assistant (Agricultural Institute from Chisinau, 1972-1975); Head of the Laboratory ( “Selectia “ Research Institute, 1975-1977); Senior Lecturer (Chair of Philosophy and Political Economy, 1977-1983); Associate Professor (Chair of Philosophy and Political Economy, 1983-1985); Associate Professor (Chair of Finances and Accounting, 1995 – to present). Degree Programs: PhD in Economy.

Research Interests: the Economic mechanism under the conditions of Market Economy Publications: one monograph, 36 articles, 20 thesis: Совершенствование оплаты труда в

колхозах. – Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1975. - 138 p.; Совершенствовать экономический механизм хозяйстваования // Сел. Хоз-во Молдавии. – 1981. - №9. – P.13-15; Методика построения лекции и семинарского занятий по политической экономии: метод. рекомендации. – Бельцы, 1983. – 28 p.; Mомент проблемного обучения в преподавании политической экономии // Повышение эффективности процесса обучения студентов в высших учебных заведениях республики: Сб.материалов. – Бэлць, 1990. – P. 96-97; Специфика и комплексность развития социальной сферы в условиях перехода к рыночным отношениям // Tranziţia la economia de piaţă: probleme sociale. – Ch., 1991. – P. 93-95; Социальные факторы повышения эффективности производства в условиях рыночной экономики: Социол. Анкета. – Бельцы, 1991. – 12 p.; Perfecţionarea salariului în relaţiile economiei de piaţă // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 98; Sistemul de apreciere a creditabilităţii întreprinderii şi metoda de analiză // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări. – Ch., 2002. – P.2. – P. 85-88; Gestiunea finaciară-promotorul compartimentului raţional al firmei //Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări. – Ch., 2002. – P.2. – P. 88-90; Оценка платежеспособности АО «Басарабия-Норд» // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări. – Ch., 2004. – P.4. – P. 196-198; Общая теория статистики: Сб. задач и метод. указания по их решению: для студентов всех экон. специальностей. Темы 1-5 / Е. Тимофти…Г.Ф.Булат, И.В.Зеленцева. – Кишинев, 2005. – 54 p.; Общая теория статистики: Сб. задач и метод. указания по их решению: для студентов всех специальностей. Темы 6-10 / Е. Тимофти…Г.Ф. Булат, И.В. Зеленцева. – Кишинев, 2005. – 49 p.; Cu privire la perfecţionarea contabilităţii înregistrării produselor pomicole // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 9-12; Perfecţionarea calculării costului producţiei sfeclei de zahăr // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol.2. – P. 13-16.

Scientific Advizor: 25 licentiate papers Sabbaticals: Problem solving Methods of Teaching in Higher Education (Ростов-на-Дону, 1981,

1987). Participation in Scientific Conferences: International Conference “Economic Sociology “

(Chisinau 96); Round table discussion “Improving Book-keeping” Chisinau, ASEM (2002). Foreign Languages: Russian (advanced, French (elementary)

60

Page 151: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 279

Născută la 24 noiembrie 1955 în or. Sîngerei, Republica Moldova Studii: Facultatea Tehnologie (Universitatea Tehnică din Moldova, 1974-1979). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ.(catedra Economie şi Management, 2000-2003);

asistent univ. (catedra Finanţe şi Contabilitate, 2003-pînă în prezent). Funcţii administrative: director (SA “Fascinant” din Bălţi, 1997-2000). Domenii de cercetare ştiinţifică: hidrodinamica şi transferul de căldură în procesele tranzitorii

de fază Lucrări publicate: Criza transferului de căldură la fierbere în canalele orizontale // Lucrările celei

de a XII-a Conferinţe Naţionale de Termotehnică cu participare internaţională. – Constanţa, 2002. –Vol. 1. – P. 433-438; Studiul crizei fierberii în canale orizontale // Lucrările celei de a XII-a Conferinţe Naţionale de Termotehnică cu participare internaţională. – Constanţa, 2002. – Vol. I. – P. 425-432; Alimentaţia populaţiei în contextul energetic şi social-economic actual // An. şt. / Univ. “A.Russo”. – 2003. – T. XX, fasc. a. Economie. – P. 53-55; Analiza eficienţei activităţii de marketing // An şt. / Univ. “A.Russo”. – 2003. – T. XX, fasc. a. Economie. – P. 45-48.

Stagii ştiinţifice: Training “Dezvoltarea profesională a tinerilor universitari “ (Bălţi, 2004). Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa naţională de Termotehnică (Constanţa, 2001; Galaţi,

2002; Bucureşti, 2003; Craiova, 2004). Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar)

University Assistant Liusea CERNICA

Born in November 24, 1955 in Singerei, Republic of Moldova Education: Faculty of Technology (Technical University of Moldova, 1974 –1979) Professional Experience: University Assistant (Chair of Economy and Management, 2000-

2003); University Assistant (Chair of Finance and Accounting, 2003-to present) Administrative Experience: Director (Stock Company “Fascinant”, Balti, 1997-2000) Research Interests: Hydrodynamics and heat transmission in the transient process of phase. Publications: Criza transferului de căldură la fierbere în canalele orizontale // Lucrările celei de a

XII-a Conferinţe Naţionale de Termotehnică cu participare internaţională. – Constanţa, 2002. –Vol. 1. – P. 433-438; Studiul crizei fierberii în canale orizontale // Lucrările celei de a XII-a Conferinţe Naţionale de Termotehnică cu participare internaţională. – Constanţa, 2002. – Vol. I. – P. 425-432; Alimentaţia populaţiei în contextul energetic şi social-economic actual // An. şt. / Univ. “A.Russo”. – 2003. – T. XX, fasc. a. Economie. – P. 53-55; Analiza eficienţei activităţii de marketing // An şt. / Univ. “A.Russo”. – 2003. – T. XX, fasc. a. Economie. – P. 45-48.

Sabbaticals: Training “Professional Development of the Young University teachers” (Balti,2004) Participation in Scientific Conferences: National Conference of Thermo-Technics

(Constanta,2001; Galati,2002; Bucuresti,2003; Craiova,2004). Foreign Languages: Russian (advanced), French (elementary)

Născută la 25 martie 1980 în or. Bălţi, Republica Moldova

Studii: Facultatea Economie (USB, 1997-2001); doctorantură (ASEM, 2001-prezent)

Asistent univ.

Liusea CERNICA

60

Asistent univ.

Nelli AMARFII-RAILEAN

Page 152: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 280

Posturi didactice: asistent univ. (catedra Finanţe şi Contabilitate, 2001-prezent) Funcţii administrative: şef interimar (catedra Contabilitate şi analiză economică financiară, 2003-2004). Arii de cercetare: potenţialul economic al întreprinderilor Publicaţii: Sistemul de apreciere a credibilităţii întreprinderii şi metoda de analiză // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări. – Ch., 2002. – P.2. – P.85-88; Estimarea potenţialului economic al întreprinderii în condiţiile actuale de dezvoltare (aspecte teoretice şi aplicative) // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări. – Ch., 2003. – P.3. – P. 79-81; Diagnosticul competitivităţii producţiei şi poziţiei întreprinderii pe piaţă prin analiza venitului din vînzări şi valori adăugate // An. şt. / Univ. de Stat “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc.a. Economie. – P. 124-128; Studiu de caz real – metodă de predare a analizei economico-financiare în condiţiile exigenţelor businessului modern // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 23-26.

Stagii ştiinţifice: Development of Smalll Businesses, Community Connection Program participant (USA, 2003); American Councils for International Education, ACTR, ACCELS, Junior Faculty Development program Fellow, Scholarship at Butler University (USA, 2004-2005). Participare la foruri ştiinţifice: Annual Conference Southern Economic Association (New Orlean, USA, 2004); International Conference on Education (Hawaii, Honolulu, USA, 2005); International Symposium “Small Bisiness and European Integration” (Paris, 2005); Conferinţa internaţională “Politici economice de integrare europeană” (Chişinău, 2005); Conferinţa internaţională “Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode” (Bălţi, 2005). Cunoaşterea limbilor străine: rusă, engleză (avansat); franceză (elementar)

University Assistant

Nelli Amarfii-Railean

Born on March 25, 1980 in Bălţi, Republic of Moldova Education: : Faculty of Economy (Balti State University (1997-2001); doctorate studies

(Academy of Economic Studies of Moldova, 2001-present). Professional Experience: University Assistant (Chair of Finances and Accounting, 2001-to

present). Administrative Experience: ad-interim Head of Chair: Finances and Accounting, 2003-2004). Research Interests: Economic potential of enterprises Publications: Sistemul de apreciere a credibilităţii întreprinderii şi metoda de analiză // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări. – Ch., 2002. – P.2. – P. 85-88; Estimarea potenţialului economic al întreprinderii în condiţiile actuale de dezvoltare (aspecte teoretice şi aplicative) // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări. – Ch., 2003. – P.3. – P. 79-81; Diagnosticul competitivităţii producţiei şi poziţiei întreprinderii pe piaţă prin analiza venitului din vînzări şi valori adăugate // An. şt. / Univ. de Stat “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc.a. Economie. – P. 124-128; Studiu de caz real – metodă de predare a analizei economico-financiare în condiţiile exigenţelor businessului modern // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 23-26. Sabbaticals: Development of Smalll Businesses, Community Connection Program participant (USA, 2003); American Councils for International Education, ACTR, ACCELS, Junior Faculty Development program Fellow, Scholarship at Butler University (USA, 2004-2005). Participation in Scientific Conferences: Annual Conference Southern Economic Association (New Orlean, USA, 2004); International Conference on Education (Hawaii, Honolulu, USA, 2005); International Symposium “Small Bisiness and European Integration” (Paris, 2005); International Conference “Economic polotics of European Integrity” (Chişinău, 2005); International Conference “The quality of specialist’s training in high school: strategies, forms, methods” (Bălţi, 2005). Foreign Languages: Russian, English (advanced), French (elementary)

60

Page 153: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 281

Născută la 7 noiembrie 1977 în or. Vladivistok, Rusia Studii: Facultatea Economie, (USB, 1995-2000); doctorantură (ASEM, 2001-2004) Posturi didactice: asistent univ. (catedra Finanţe şi Contabilitate, 2000-pînă în prezent) Domenii de cercetare ştiinţifică: Contabilitate managerială Lucrări publicate: Факторы обуславливающие особенности формирования тарифной

политики на перевозку грузов и пассажиров // An. şt. / Univ. de Stat “A.Russo”. – 2003. - T.XX, fasc.a. Economie. – P. 91-98; Учет эксплуатационных расходов грузовых жeлeзнодорожных перевозок // An. şt. / Univ. de Stat “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc.a. Economie. – P. 87-91; Обеспечение рентабельности предприятий – путь к решению экологических проблем // Материалы Всерос. науч.-практ - конф. – Орел, 2004. - P. 64-69; Место учета затрат и калькулирования себестоимости в системе управленческого учета // Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători. – Chişinău, 2004. – P. 140-142; Вариантности способов учета затрат и калькулирование себестоимости продукции в системе управления // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 60-67.

Participări la foruri ştiinţifice: Lecturi (Harkov, 2004); Conferinţa internaţională (Orel, 2004); Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători (Chişinău, 2004).

Cunoaşterea limbilor străine: engleză (avansat)

University Assistant

Ana VLADÎCEC Born on November 7, 1977 in Vladivostoc, Russia Education: Faculty of Economy (Balti State University (1995-2000); doctorate studies (Academy

of Economic Studies of Moldova, 2001-2004). Professional Experience: University Assistant (Chair of Finances and Accounting, 2000-to

present) Research Interests: managerial accounting Publications: Факторы обуславливающие особенности формирования тарифной политики

на перевозку грузов и пассажиров // An. şt. / Univ. de Stat “A.Russo”. – 2003. - T.XX, fasc.a. Economie. – P. 91-98; Учет эксплуатационных расходов грузовых жeлeзнодорожных перевозок // An. şt. / Univ. de Stat “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc.a. Economie. – P. 87-91; Обеспечение рентабельности предприятий – путь к решению экологических проблем // Материалы Всерос. науч.-практ - конф. – Орел, 2004. - P. 64-69; Место учета затрат и калькулирования себестоимости в системе управленческого учета // Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători. – Chişinău, 2004. – P. 140-142; Вариантности способов учета затрат и калькулирование себестоимости продукции в системе управления // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 60-67.

Participation in Scientific Conferences: Readings (Harcov,2004); International Conference (Orel,2004); International Conference of the Young Researchers(Chisinau,2004)

Foreign Languages: English (advanced)

Asistent univ.

Anna VLADÎCEC

60

Page 154: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 282

Născută la 12 februarie 1972 în or. Bălţi, Republica Moldova Studii: Specialitatea Management (ASEM, 1996-1999) Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ.(catedra Finanţe şi Contabilitate, 2002-pînă în

prezent) Domenii de cercetare ştiinţifică: managementul strategic сa factor de formare şi realizare al

potenţialului uman al întreprinderii Lucrări publicate: Мотивационные критерии анализа трудовой деятельности работников

компании // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii, auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări: culegere interuniversitară de lucrări ştiinţifice. – Ch., 2003. – P.2. – P. 83-85; Концепция стратегического управления человеческим потенциалом на предприятиях Республики Молдова // An. şt. /Univ de Stat “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc.a. Economie. – P. 103-106; Направления инвестиционных вложений в человеческий капитал компании // Perfecţionarea contabilităţii, fisca-lităţii, auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări. – Ch., 2003. – P.3. – P. 88-91; Социальные программы и их роль в стратегическом менеджменте персонала // An. şt. / Univ de Stat “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc. a. Economie. – P. 107-109; Общая теория статистики: Сб. задач и метод. указания по их решению: для студентов всех экон. специальностей. Темы 1-5 / Е. Тимофти…Г.Ф.Булат, И.В.Зеленцева. – Кишинев, 2005. – 54 p.; Общая теория статистики: Сб. задач и метод. указания по их решению: для студентов всех специальностей. Темы 6-10 / Е. Тимофти…Г.Ф. Булат, И.В. Зеленцева. – Кишинев, 2005. – 49 p.; Основные направления иссле-дования интеллектуального потенциала менеджеров предприятия (на примере АО Бельцкий хлебокомбинат) // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 109-116.

Cunoaşterea limbilor străine: limba engleză (elementar)

University Assistant Irina ZELENŢEV

Born on December 12 in Bălţi, Republic of Moldova Education: Management Speciality (ASEM, 1996- 1999) Professional Experience: University Assistant (Finances and Accounting Department, 2002 – to

present) Research Interests: Strategic Management – an important factor in the formation and realisation

of the human potential of the industrial unit Publications: Мотивационные критерии анализа трудовой деятельности работников

компании // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii, auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări: culegere interuniversitară de lucrări ştiinţifice. – Ch., 2003. – P.2. – P. 83-85; Концепция стратегического управления человеческим потенциалом на предприятиях Республики Молдова // An. şt. /Univ de Stat “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc.a. Economie. – P. 103-106; Направления инвес-тиционных вложений в человеческий капитал компании // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii, auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări. – Ch., 2003. – P. 3. – P. 88-91; Со-циальные программы и их роль в стратегическом менеджменте персонала // An. şt. / Univ de Stat “A.Russo”. – 2003. – T.XX, fasc. a. Economie. – P. 107-109; Общая теория статистики: Сб. задач и метод. указания по их решению: для студентов всех экон. специальностей. Темы 1-5 / Е. Тимофти…Г.Ф.Булат, И.В.Зеленцева. – Кишинев, 2005. – 54 p.; Общая теория статистики: Сб. задач и метод. указания по их решению: для студентов всех специальностей. Темы 6-10 / Е. Тимофти…Г.Ф. Булат, И.В. Зеленцева. – Кишинев, 2005. – 49 p.; Основные направления исследования интеллектуального потенциала менеджеров предприятия (на примере АО Бельцкий хлебокомбинат) // Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 109-116

Foreign Languages: English (elementary )

60

Asistent univ.

Irina ZELENŢEV

Page 155: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 283

Născută la 5 octombrie 1973 în s. Pelenia, Rîşcani, Republica Moldova Studii: facultatea Contabilitate (ASEM, 1990-1995). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Economie şi Management, 1997-2003);

asistent univ. (catedra Finaţe şi Contabilitate, 2003-pînă în prezent). Domenii de cercetare ştiinţifică: Particularităţile contabilităţii în comerţ şi alimentaţia publică în

Republica Moldova Stagii ştiinţifice: Oraganizarea contabilităţiii manageriale la întreprinderi (Bălţi, 2003). Participări la foruri ştiinţifice: Nivelul de pregătire a economiştilor din SUA: masă rotundă

(Bălţi, 2004). Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat); engleză (elementar).

University Assistant Raisa GRUMEZA

Born on October 5 , 1973 in Pelenia, Rîşcani, Republic of Moldova Education: Faculty of Acounting (ASEM (1990-1995). Professional Experience: University Assistant (Chair of Finances and Accounting, 2003-to

present) Research Interests: Pecularities of accounting in the trade and the public feeding in the

Republic of Moldova Sabbaticals: The organization of managerial accounting at entreprise / factory (Bălţi, 2003). Participation in Scientific Conferences: Training economists in the USA: round table

discussion (Bălţi, 2004) Foreign Languages: Russian (advanced), English (elementary)

Asistent univ.

Raisa GRUMEZA

60

Page 156: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 284

Page 157: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 285

Page 158: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 286

Page 159: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 287

Conferenţiar univ. dr

Gheorghe NEAGU, decan

Născut la 7 noiembrie 1956 în s. Pîrliţa, Făleşti, Republica Moldova Studii: Facultatea Istorie (Universitatea de Stat din Moldova, 1974-1979); doctorantura (Universitatea “M.V.Lomonosov” din Moscova, 1982-1985). Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Istoria PCUS, 1985-1986); lector superior (catedra Istoria PCUS, 1986-1990); conferenţiar univ. (catedra Istorie şi Economie Politică, 1990-1995); conferenţiar univ. (catedra Drept şi Discipline Socioumane, 1995-1998); conferenţiar univ. (catedra Drept, 1998-2005); Catedra Drept Public (2005). Funcţii administrative: şef de catedră (Drept şi Discipline Socioumane, 1997-1998); decan Facultatea Drept, 1998 - pînă în prezent) Grade ştiinţifice: dr. în istorie Domenii de cercetare ştiinţifică: ecologie socială, comportamentul deviant al individului Lucrări publicate: 35 articole, 1 manual (coautor): Educaţia ecologică a elevilor // Pedagogul Sovietic – Nr.12. – P. 22-24; Educaţia ecologică a elevilor în procesul predării istoriei şi ştiinţelor sociale. – Ch., 1989. – 47 p.; Unele considerente cu privire la predarea “Daciadei” în cl. I // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992. – P. 43-44; Cultura ecologică – factor important în optimizarea relaţiilor “om-natură” // Cultura ca valoare general-umană. – Ch., 1993. – P. 97-98; Cultura şi civilizaţia daco-getică // Curierul de Nord. – 1993. – 25 sept. – P. 5; Unele consideraţii pri-vind formarea conştiinţei ecologice a tineretului studios // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 103; Cultura ecologică a studenţilor: realizări şi probleme // An. şt. / Univ. “A.Russo”. – 1997. – T. XVIII, fasc. Limbi moderne. Ştiinţe Socioumane. – P. 51-53; Divorţul în societatea moldovenească con-temporană // Materialele conferinţei de totalizare a Proiectului “Tempus-Tacis”. – Bălţi, 1998. – P. 58-61; Conflictele familiei tinere contemporane // Materialele conferinţei de totalizare a Proectului “Tempus-Tacis”. – Bălţi, 1998. – P. 47-50; Tineretul în perioada de tranziţie. Studiu sociologic // Materialele con-ferinţei de totalizare a Proiectului “Tempus-Tacis”. – Bălţi, 1998. – P. 74-78; Omul între libertate şi nonlibertate // Statul. Societatea. Omul. – Ch., 1998. – P. 223-227; Persoanele de vârsta a treia în perioada de tranziţie. Studiu sociologic // Materialele conferinţei de totalizare a Proiectului “Tempus-Tacis”. – Bălţi, 1998. – P. 70-73; Eficacitatea activităţii organelor administraţiei publice locale // An. şt. / Univ. de Stat “A.Russo”. – 2001. – T.19, fasc. d. Drept. Economie. – P. 48-52; Libertatea în post-totalitarism: opinii studenţeşti. – Ch., 2002. – P.245-251; Сriminologie: Manual. – Ch., 2005. – 182 p. Stagii ştiinţifice: Sociologie juridică (Iaşi, 1994, 1996); Sociologie (Düsseldorf, 1996) Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa jubiliară “Realizări şi deschideri ştiinţifice” (Bălţi, 2005); Conferinţa ştiinţifică “Statul. Societatea. Omul” (Chişinău, 1998); Seminarul internaţional “Instruirea juridică clinicală” (Moscova, 2001); Conferinţa internaţională “Современные проблемы меж-дународного гуманитарного права” (Sankt-Petersburg, 2005) Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat); franceză, germană (elementar)

University Professor, PhD Gheorghe NEAGU, dean

Born on November 7, 1956 in Pîrliţa, Făleşti , Republic of Moldova Education: Faculty of History (State University from Chişinău, 1974-1979); Doctorate studies

(„M. V.Lomonosov” University from Moscow, 1982-1985) Professional Experience: Lecturer (Chair of History of Communist party of Soviet Union, 1985-

1986); Senior Lecturer (Chair of History of Communist party of Soviet Union, 1986-1990); Associate Professor (Chair of History and Political Economy, 1990-1995); Associate Professor (Chair of Law and Sociohumanities, 1995-1998); Associate Professor (Chair of Law, 1998 - to present)

Degree Programs: PhD in History Administrative Experience: Head of the Chair (Law and Sociohumanities, 1997-1998); Dean

(Faculty of Law, 1998 - to present); Research Interests: Social ecology, deviant behaviour of the individual

60

Page 160: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 288

Conferenţiar univ. dr.

Vitalie RUSU, prodecan

Publications: 35 articles, one manual: Educaţia ecologică a elevilor // Pedagogul Sovietic – Nr.12. – P. 22-24; Educaţia ecologică a elevilor în procesul predării istoriei şi ştiinţelor sociale. – Ch., 1989. – 47 p.; Unele considerente cu privire la predarea “Daciadei” în cl. I // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992. – P. 43-44; Cultura ecologică – factor important în optimizarea relaţiilor “om-natură” // Cultura ca valoare general-umană. – Ch., 1993. – P. 97-98; Cultura şi civilizaţia daco-getică // Curierul de Nord. – 1993. – 25 sept. – P. 5; Unele consideraţii privind formarea conştiinţei ecologice a tineretului studios // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 103;Cultura ecologică a studenţilor: realizări şi probleme // An. şt. / Univ. “A.Russo”. – 1997. – T. XVIII, fasc. Limbi moderne. Ştiinţe Socioumane. – P. 51-53; Divorţul în societatea moldovenească contemporană // Materialele conferinţei de totalizare a Proiectului “Tempus-Tacis”. – Bălţi, 1998. – P. 58-61 ; Conflictele familiei tinere contemporane // Materialele conferinţei de totalizare a Proectului “Tempus-Tacis”. – Bălţi, 1998. – P. 47-50 (coautor); Tineretul în perioada de tranziţie. Studiu sociologic // Materialele conferinţei de totalizare a Proiectului “Tempus-Tacis”. – Bălţi, 1998. – P. 74-78; Omul între libertate şi nonlibertate // Statul. Societatea. Omul. – Ch., 1998. – P. 223-227; Persoanele de vârsta a treia în perioada de tranziţie. Studiu sociologic // Materialele conferinţei de totalizare a Proiectului “Tempus-Tacis”. – Bălţi, 1998. – P. 70-73; Eficacitatea activităţii organelor administraţiei publice locale // An. şt. /Univ. de Sta “A.Russo”. – 2001. – T.19, fasc. d. Drept. Economie. – P. 48-52; Libertatea în posttotalitarism: opinii studenţeşti. – Ch., 2002. – P. 245-251; Сriminologie: Manual. – Ch., 2005. – 182 p.

Sabbaticals: Law sociology (Iaşi, 1994, 1996); sociology (Dusseldorf, 1996 ) Participation in Scientific Conferences: Conference “Scientific Achievements and

Perspectives” (Bălţi 2005); Scientific Conference “State. Society. Man: Transition Problems and Achievements” (Chişinău, 1998); International Seminar “Clinical Law Training” (Moscow, 2001); International Conference “Contemporary Problems of International Humanitarian Law” (Saint-Petersburg, 2005)

Foreign Languages: Russian (advanced), French, German (elementary)

Născut la 29 septembrie 1974 în or. Rîbniţa , Republica Moldova Studii: Facultatea Drept (USM , 1993-1998); doctorantura (USM, 1998-2002). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Drept, 1998-2003); lector superior (catedra

Drept, 2002-2004); conferenţiar univ.(catedra Drept, 2004-2005); conferenţiar univ. (catedra Drept Public, 2005).

Grade ştiinţifice: dr. în drept Funcţii administrative: Prodecan al Facultăţii Drept (2003 – prezent). Domenii de cercetare ştiinţifică: procedură penală, drept internaţional umanitar Lucrări publicate: 20 articole: Particularităţi de procedură penală în privinţa minorilor.- Ch.,

2001. – 221p.; Particularităţile obiectului probaţiunii în cazurile minorilor // An. şt. /Univ. “A.Russo”. – 2001. – T.19, fasc.d. Drept. Economie. – P. 24-28; Particularităţile actului de confruntare în cauze penale cu minorii // Rev. naţională de drept. – 2002. – Nr.9. – P. 51-52; Особенности уголовного производства по делам несовершеннолетних. – К., 2002.- 208 p.; Юридический анализ и расследование контрабанды. – К., 2002. – 192 p.; Unele particularităţi ale cercetării în faţa locului // Rev. naţională de drept. – 2002. – Nr.8. – P. 71-72; Drept internaţional umanitar. – Ch., 2003. – 312 p.; Procesul penal în privinţa minorilor în Antichitate şi în Evul Mediu // Legea şi viaţa. – 2003. – Nr.3(141). – P. 43-45; Nr.4(142). – P. 56-58; Specificul susţinerii verbale şi al ultimului cuvînt al inculpatului în cauzele penale ale minorilor // Rev. naţională de drept. – 2003. – Nr.3. – P. 61-66.

Coordonator ştiinţific: 8 teze de magistru, peste 50 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Drept internaţional umanitar (Moscova, 2001, 2002); Drept internaţional

umanitar (Tighina, 2004). Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Rolul autorităţilor publice în garantarea

drepturilor şi libertăţilor fundamentale” (Bălţi, 1999); Conferinţa „Noi tehnologii în învăţămîntul juridic” (Chişinău, 2004, 2005).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză, engleză (elementar)

Page 161: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 289

Conferenţiar univ. dr. Veaceslav PÎNZARI,

şef de catedră

Associate Professor, PhD

Vitalie RUSU, Assistant dean

Born on September 29, 1974 in Rîbniţa, Republic of Moldova Education: Faculty of Law (Moldova State University, 1993 - 1998); Doctorate Studies (MSU,

1998 – 2002) Professional Experience: Assistant (Chair of Law, 1998 – 2003); Senior Lecturer (Chair of Law,

2002 – 2004); Associate Professor ( Chair of Law, 2004 – 2005); Associate Professor (Chair of Public Law, 2005);

Degree Programs: PhD in Law Administrative Experience: Assistant Dean (Faculty of Law, 2003 – to present) Research interests: Penal Procedure, International Humanitarian Law Publications: 20 articles: Particularităţi de procedură penală în privinţa minorilor. – Ch., 2001. –

221 p.; Particularităţile obiectului probaţiunii în cazurile minorilor // An. şt. / Univ. „A. Russo”. – 2001. – T. 19, fasc.d. Drept. Economie. – P. 24-28; Particularităţile actului de confruntare în cauze penale cu minorii // Rev. naţională de drept. – 2002. – Nr. 9. – P. 51-52; Особенности уголовного производства по делам несовершеннолетних. – К., 2002. – 208 p.; Юридический анализ и расследование контрабанды. – К., 2002. – 192 p.; Unele particularităţi ale cercetării în faţa locului // Rev. naţională de drept. – 2002. – Nr. 8. – P. 71 – 72; Drept internaţional umanitar. – Ch., 2003. – 312 p.; Procesul penal în privinţa minorilor în Antichitate şi în Evul Mediu // Legea şi viaţa. – 2003.- Nr. 3 (141). – P. 43-45; Nr.4 (142). – P. 56-58; Specificul susţinerii verbale şi al ultimului cuvînt al inculpatului în cauzele penale ale minorilor // Rev. naţională de drept. – 2003. – Nr.3. – P. 61-66.

Scientific Advizor: 8 master’s theses, 50 licentiate papers Sabbaticals: International Humanitarian Law (Moscow, 2001, 2002); International Humanitarian

Law (Tighina, 2004) Participation in Scientific Conferences: International Conference „The Role of Public

Authorities in Fundamental Rights and Freedom” (Bălţi, 1999); Conference „New Technologies in Juridical Education” (Chişinău, 2004, 2005)

Foreign languages: Russian (advanced), French, English (elementary)

CATEDRA DREPT PRIVAT

Născut la 21 ianuarie 1974 în s. Rădoaia, Sîngerei, Republica Moldova Studii: Facultatea Ştiinţe Juridice şi Administrative (Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, 1992-

1997); doctorantura (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 1999-2003). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Drept, 1998-2001); lector superior (catedra

Drept, 2001-2005); conferenţiar univ. (catedra Drept Privat, 2005) Grade ştiinţifice: dr. în drept Funcţii administrative: şef de catedră (Drept, 2003-2005); şef de catedră (Drept Privat, 2005) Domenii de cercetare: dreptul familiei, drept civil Lucrări publicate: Dreptul familiei: note de curs. – Bălţi, 2000. – 180 p.; Dreptul familiei: note de

curs. – Ch.: 2000.- 161 p.; Unele considerente pe marginea noului Cod al familiei // Poliţia şi societatea civilă: Materialele conf. şt. – Ch., 2001. – P. 123-125; Rudenia sau incestul ca impediment la încheierea căsătoriei // Rev. naţională de drept. – 2002. – Nr.6(144). – P. 56-59; Семейное право. – Сh., 2002. - 193 p.; Căsătoria în legislaţia Republicii Moldova. – Bălţi, 2002. – 148 p.; Proprietatea comună devălmaşă // Rolul autorităţilor publice în garantarea drepturilor şi libertăţilor constutuţionale: Materialele Simpozionului şt. – Ch., 2002. – P. 121-125; Condiţiile de formă la încheierea căsătoriei // Rev. naţională de drept. – 2003. – P. 52-55; Consimţămîntul – condiţie de fond la încheierea căsătoriei // Legea şi viaţa.

60

Page 162: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 290

– 2003. – Nr.6(144). – P. 56-59; Impedimentele la căsătorie reglamentate de către Codul Familiei al Republicii Moldova // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr.1. – P. 35-40; Capacitatea juridică a persoanelor fizice în raporturile juridice de muncă // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova. – Bălţi, 2004. – P.91-96; Unele considerente cu privire la definirea actului juridic în Codul civil al Republicii Moldova // Studia Universitatis Babeş-Bolyai. – 2004. – Nr.1-2. – P. 115-121; Încetarea căsătoriei conform Codului familiei al Republicii Moldova // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr.2. – P. 46-49; Unele considerente cu privire la eficientizarea instruirii juridice a studenţilor // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – P. 161-166.

Coordonator ştiinţific: 25 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Învăţămînt juridic clinical (Moscova, 2001, 2003); Dreptul familiei (Iaşi, 2001;

Cluj-Napoca, 2004,2005) Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Rolul autorităţilor publice în garantarea

drepturilor şi libertăţilor fundamentale (Bălţi, 1999); Conferinţa naţională “Noi tehnologii în învăţămîntul juridic” (Chişinău, 2004, 2005); Conferinţa internaţională “Strategii de fortificare a sistemului judiciar” (Chişinău, 2005).

Alte experienţe: Avocat licenţiat la Biroul Bălţi (2002) Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar) Activitate publică: Directorul Clinicii Juridice Universitare; Expert al Proiectului : Centrul de

Studii politice şi juridice.

Associate Professor Veaceslav PÎNZARI,

Head of the Chair

Born on January 21, 1974 in Rădoaia, Sîngerei, Republic of Moldova Education: Faculty of Judicial and Administrative Sciences (University „Lucian Blaga” from Sibiu,

1992 – 1997); Doctorate Studies (Free International University from Moldova, 1999 – 2003) Professional Experience: University Assistant (Chair of Law, 1998 – 2001); Senior Lecturer

(Chair of Law , 2001 - 2005); Associate Professor (Chair of Private Law, 2005). Degree Programs: PhD in Law Administrative Experience: Head of the Chair of Law (2003 to present); Head of the Chair of

Private Law (2005) Research interests: Family Law. Civil Law Publications: Dreptul familiei: note de curs. – Bălţi, 2000. – 180 p.; Dreptul familiei: note de curs.

– Ch.: 2000.- 161 p.; Unele considerente pe marginea noului Cod al familiei // Poliţia şi societatea civilă: Materialele conf. şt. – Ch., 2001. – P. 123-125; Rudenia sau incestul ca impediment la încheierea căsătoriei // Rev. naţională de drept. – 2002. – Nr.6(144). – P. 56-59; Семейное право. – Сh., 2002. - 193 p.; Căsătoria în legislaţia Republicii Moldova. – Bălţi, 2002. – 148 p.; Proprietatea comună devălmaşă // Rolul autorităţilor publice în garantarea drepturilor şi libertăţilor constutuţionale: Materialele Simpozionului şt. – Ch., 2002. – P. 121-125; Condiţiile de formă la încheierea căsătoriei // Rev. naţională de drept. – 2003. – P. 52-55; Consimţămîntul – condiţie de fond la încheierea căsătoriei // Legea şi viaţa. – 2003. – Nr.6(144). – P. 56-59; Impedimentele la căsătorie reglamentate de către Codul Familiei al Republicii Moldova // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr.1. – P. 35-40; Capacitatea juridică a persoanelor fizice în raporturile juridice de muncă // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova. – Bălţi, 2004. – P. 91-96; Unele considerente cu privire la definirea actului juridic în Codul civil al Republicii Moldova // Studia Universitatis Babeş-Bolyai. – 2004. – Nr.1-2. – P. 115-121; Încetarea căsătoriei conform Codului familiei al Republicii Moldova // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr.2. – P. 46-49; Unele considerente cu privire la eficientizarea instruirii juridice a studenţilor // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – P. 161-166.

Scientific Advizor: 25 licentiate papers Sabbaticals: Clinical Judicial Education (Moscow, 2001, 2003); The Family Law (Iaşi, 2001; Cluj-

Napoca, 2004, 2005) Participation in Scientific Conferences: International Conference „The Role of Public

Authorities Fundamental Rights and Freedom” (Bălţi, 1999); New Technologies in Juridical Education (Chişinău, 2004, 2005), International Conference „Strategies of Fortifying the Judicial System” (Chişinău, 2005).

Other experiences: Licentiate Lawyer at Bălţi Bureau (2002) Foreign languages: Russian (advanced), French (elementary) Public activity: Head of the University Judicial Clinic; Expert of the Centre of Political and

Judicial Studies Project

60

Page 163: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 291

Lector superior

Victor PALANCIUC

Născut la 12 februarie 1975 în s. Şuri, Drochia, Republica Moldova Studii: Academia de Poliţie “Ştefan cel Mare”din Chişinău (1994-1999); Doctorantura (ULIM şi Universitatea de Drept şi Ştiinţe politice din Aix en Provence, Franţa, 2003-2005). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Drept, 1999-2004); lector superior (catedra Drept, 2004-2005); lector superior (catedra Drept Privat, 2005). Funcţii administrative: prodecan (Facultatea Drept, 2000-pînă în prezent) Domenii de cercetare ştiinţifică: asigurarea tehnico-criminalistică şi informaţională a cercetării infracţiunilor, regimul privaţiunii de libertate al minorilor: studiu comparativ: Moldova-Franţa Lucrări publicate: Drept fiscal. Partea generală: Note de curs . – Bălţi, 2002. –112 p.; Asistenţa tehnoco-criminalistă a descoperirii şi cercetării infracţiunilor: esenţa şi specificul sarcinilor tehnologice situative // Legea şi viaţa. – 2003. – Nr.5. – P. 29-35; Incursiuni în istoria apariţiei şi consolidării cunoştinţelor criminalistice pe plan mondial şi naţional // Legea şi viaţa. – 2003. – Nr.6. – P. 43-47 Coordonator ştiinţific: peste 50 teze de licenţă Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Rolul autorităţilor publice în garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale (Bălţi, 1999); Conferinţa internaţională “Noi tehnologii în învăţămîntul juridic” (Chişinău, 2004, 2005). Cunoaşterea limbilor străine: rusă, franceză (avansat), engleză (elementar)

Senior Lecturer

Vitalii COLODROVSCHI

Born on February 12, 1975 in Şuri, Drochia, Republic of Moldova Education: “Ştefan cel Mare” Police Academy from Chişinău (1994-1999); Doctorate studies

(ULIM and the University of Law and Political Sciences from Aix en Provence, France, 2003-2005) Professional Experience: University Assistant (Chair of Law, 1999-2004); Senior lecturer (Chair

of Law, 2004 - 2005); Senior lecturer (Chair of Private Law, 2005). Administrative Experience: Assistant Dean ( Law Faculty, 2000 - to present) Research Interests: Providing technico-criminalistic information in an offence investigation, A

comparative study of the detention regime of under age criminals (Moldova, France) Publications: Drept fiscal. Partea generală: Note de curs . – Bălţi, 2002. –112 p.; Asistenţa

tehnoco-criminalistă a descoperirii şi cercetării infracţiunilor: esenţa şi specificul sarcinilor tehnologice situative // Legea şi viaţa. – 2003. – Nr.5. – P. 29-35; Incursiuni în istoria apariţiei şi consolidării cunoştinţelor criminalistice pe plan mondial şi naţional // Legea şi viaţa. – 2003. – Nr.6. – P. 43-47

Scientific Advisor: over 50 licentiate papers Participation in Scientific Conferences: International Conference “The Role of Public

Authorities in Guaranteeing Fundamental Rights” (Bălţi, 1999); International Conference “New Technologies in Law Education” (Chişinău, 2004, 2005)

Foreign Languages: Russian, French (advanced), English (elementary)

Născut la 14 martie 1975, s. Slobozia, Ştefan-Vodă, Republica Moldova

Lector superior

Vitalie COLODROVSCHI

60

Page 164: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 292

Lector superior, dr.

Elena BOTNARI

Studii: Facultatea Drept (Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1994-1998); doctorantura (Universitatea de Stat din Moldova, 1999 – pînă în prezent). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Drept, 1998-2002); lector superior (catedra Drept, 2002 – 2005); lector superior (catedra Drept Privat, 2005). Domenii de cercetare ştiinţifică: succesiuni, drept notarial. Lucrări publicate: Termenele de acceptare a moştenirii // Legea şi viaţa. – 2000. – Nr.1. – P. 37-38; Activitatea notarială: Note de curs. – Bălţi, 2002. – 118 p.; Reprezentarea succesorală // Legea şi viaţa. – 2003. – Nr.3(141). – P. 46-50. Stagii ştiinţifice: Învăţămînt juridic clinical (Kiev, 2002; Iaşi, 2003). Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Rolul autorităţilor publice în garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului” (Bălţi, 1999); Conferinţa internaţională “Noi tehnologii în învăţămîntul juridic” (Chişinău, 2004, 2005); Conferinţa internaţională “Strategii de fortificare a sistemului judiciar” (Chişinău, 2005). Cunoaşterea limbilor străine: rusă, franceză (avansat), engleză (elementar).

Senior Lecturer Victor PALANCIUC

Born on March 14, 1975, in Slobozia, Ştefan-Vodă, Republic of Moldova Education: Faculty of Law (University „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1994 – 1998); Doctorate

Studies, (Moldova State University, 1999 - to present) Professional Experience: University Assistant (Chair of Law, 1998 – 2002); Senior Lecturer

(Chair of Law, 2002 – 2005); Senior Lecturer (Chair of Private Law, 2005) Research interests: Successions. Notarial Law Publicatons: Termenele de acceptare a moştenirii // Legea şi viaţa. – 2000. – Nr. 1. – P. 37-38;

Activitatea notarială. Note de curs. – Bălţi, 2002. – 118 p.; Reprezentarea succesorală // Legea şi viaţa. – 2003. – Nr. 3 (141). – P. 46 – 50.

Sabbaticals: Clinical Judicial Education (Kiev, 2002; Iaşi, 2003) Participation in Scientific Conferences: International Conference „Rolul autorităţilor publice în

garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale” (Bălţi, 1999); National Conference „Noi tehnologii în învăţămîntul juridic” (Chişinău, 2004, 2005); International Conference „ Strategies of Fortifying the Judicial System” (Chişinău, 2005).

Foreign languages: Russian, French (advanced), English (elementary)

Născută la 13 noiembrie 1971 în or. Bălţi, Republica Moldova Studii: Facultatea Drept (Universitatea de Stat din Moldova, 1988-1993), doctorantura

(Universitatea de Stat din Moldova, 2001-2003) Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Drept, 1996-2000); lector superior (catedra

Drept , 2000-prezent). Grade ştiinţifice: dr. în drept Domenii de cercetare ştiinţifică: teoria dreptului: principiile dreptului: abordări teoretico-practice Lucrări publicate: Teoria generală a dreptului: Prelegeri. – s.l., s.a. – 38 p.; Teza anuală:

Îndrumări metodice pentru studenţi. – Bălţi, 1999. – 23 p.; Teză de licenţă: Indicaţii metodice. – Bălţi, 1999. – 22 p.; Responsabilitatea statului faţă de persoană: unele aspecte teoretice ale problemei // An şt. / Univ. “A.Russo”. – 2001. – T.19, fasc.d. Drept. Economie. – P. 6-10; “Legile” lui Platon – moment de cultură juridică: principiile legislaţiei // Rev. naţională de drept. – 2002. – Nr.7. – P. 47-49; Proiectul codului penal de Platon: principiile răspunderii, infracţiunii şi pedepsei // Rev. naţională de drept. – 2002. – Nr.8. – P. 27-32; Libertatea persoanei la confluenţa dinamicii şi statisticii // An şt. / USM. – 2002. – Vol.1. Ştiinţe socioumanistice. – P. 79-81; Principii de drept al familiei: căsătoria, egalitatea genurilor, educaţia copiilor în lumina “legilor” lui Platon // An şt. /USM. – 2002. – Vol.1. Ştiinţe socioumanistice. – P. 82-85; Principiile de determinare a politicii legislative // Legea şi viaţa. – 2003. – Nr.6(144). – P. 48-50.

60

Page 165: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 293

Lector superior

Veaceslav MATVEEV

Stagii ştiinţifice: Principiile dreptului (Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi, România. 2001) Participări la foruri ştiinţifice: Seminarul ştiinţific “Drepturile şi libertăţile fundamentale ale

omului” (Bălţi, 1999); Conferinţa ştiinţifică “Respectarea drepturilor omului – orientare prioritară a dreptului şi justiţiei contemporane” (Chişinău, 1999); Seminarul ştiinţific “Aspecte ale pedagogiei şcolii superioare, realizate în practică” (Bălţi, 2000); Simpozionul internaţional “Condiţiile libertăţii în posttotalitarism” (Bălţi, 2001).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementarl) Activitate publică: conducătorul cercului studenţesc la disciplina “Teoria generală a dreptului” şi

“Drept internaţional”

Senior Lecturer Elena BOTNARI

Born on November 13, 1971 in Bălţi, Republic of Moldova. Education: Faculty of Law (Moldova State University, 1988-1993), Doctorate studies (Moldova

State University, 2001-2003). Professional Experience: University Assistant (Chair of Law, Balti State University, 1996 –

2000), Senior lecturer (Chair of Law, 2000 - 2005); Senior lecturer (Chair of Private Law, 2005). Degree Programs: PhD in Law Research Interests: Law theory. Law principles. Theoretical and practical approaches. Publications: Teoria generală a dreptului: Prelegeri. – s.l., s.a. – 38 p.; Teza anuală: Îndrumări

metodice pentru studenţi. – Bălţi, 1999. – 23 p.; Teză de licenţă: Indicaţii metodice. – Bălţi, 1999. – 22 p.; Responsabilitatea statului faţă de persoană: unele aspecte teoretice ale problemei // An şt. / Univ. “A.Russo”. – 2001. – T.19, fasc.d. Drept. Economie. – P. 6-10; “Legile” lui Platon – moment de cultură juridică: principiile legislaţiei // Rev. naţională de drept. – 2002. – Nr.7. – P. 47-49; Proiectul codului penal de Platon : principiile răspunderii, infracţiunii şi pedepsei // Rev. naţională de drept. – 2002. – Nr.8. – P. 27-32; Libertatea persoanei la confluenţa dinamicii şi statisticii // An şt. / USM. – 2002. – Vol.1. Ştiinţe socioumanistice. – P. 79-81; Principii de drept al familiei: căsătoria, egalitatea genurilor, educaţia copiilor în lumina “legilor” lui Platon // An şt. /USM. – 2002. – Vol.1. Ştiinţe socioumanistice. – P. 82-85; Principiile de determinare a politicii legislative // Legea şi viaţa. – 2003. – Nr.6(144). – P. 48-50.

Sabbaticals: Law Principles (“Dunarea de Jos” University, Galati, Romania, 2001). Participation in Scientific Conferences: International Symposium “Freedom Conditions in

Post-totalitarism” organized by Social Psychology Observatory of “A.Russo” State University with the financial support of Soros-Moldova Foundation (Balti, 2001); Scientific Seminar “Aspects of Pedagogy in Higher Education” (Balti, 2000); Scientific Seminar “Fundamental Human Rights and Liberties” organized by the Centre for Human Rights from Moldova and SIEDO (Balti, 1999); Scientific Conference “Human Rights’ Observance – Major Orientation of Contemporary Law and Justice” (Chisinau, 1999).

Foreign languages: Russian (advanced), French (elementary) Public activity: Head of the the students’ society for “General Theory of Law” and “International

Law ”.

Născut la 14 decembrie 1949 în s. Unchiteşti, Floreşti, Republica Moldova Studii: Facultatea Drept (Universitatea de Stat din Moldova, 1972-1977); doctorantura (Academia

de Ştiinţe a RM , 2003 - pînă în prezent). Posturi ştiinţifico-didactice: lector superior (catedra Drept, 1998-2005); lector superior (catedra

Drept privat, 2005) Domenii de cercetare ştiinţifică: drept procesual civil Lucrări publicate: Семейное право Республики Молдова: Учебник – К., 2002.- 208 p.; Stagii ştiinţifice: Drept procesual civil (Galaţi, 2001). Activitate publică: membru al Comitetului Sindical al Universităţii (2000-prezent).

60

Page 166: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 294

Asistent univ.

Corneliu VRABIE

Senior Lecturer

Veaceslav MATVEEV Born December 14, 1949 Unchiteşti, Floreşti, Republic of Moldova Education: Faculty of Law (Moldova State University, 1972-1977) ; Doctorate Studies (Academy

of Sciences, Moldova, 2003 – to present) Professional Experience: Senior Lecturer ( Chair of Law, 1998 – 2005); Senior Lecturer (Chair

of Private Law , 2005) Research interests: Civil Case Law Publcations: Семейное право Республики Молдова: Учебник. – К., 2002.- 208 p. Sabbaticals: Civil case law (Galaţi, 2001) Participation in Scientific Conferences: International Conference „Rolul autorităţilor publice în

garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale” (Bălţi, 1999); National Conference „Noi tehnologii în învăţămîntul juridic” (Chişinău, 2004, 2005); International Conference „ Strategies of Fortifying the Judicial System” (Chişinău, 2005).

Public Activity: Member of the University Trade-Union Committee Foreign languages: Russian (advanced), English (elementary)

Născut la 25 februarie 1972 în or.Bălţi, Republica Moldova Studii: Facultatea Drept (Universitatea “Al.I.Cuza” din Iaşi, 1996-2001); doctorantura

(Universitatea de Stat din Moldova, 2002-pînă în prezent). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Drept, 2002-2005); asistent univ. (catedra

Drept Privat, 2005). Domenii de cercetare ştiinţifică: statutul juridic al persoanei fizice în raporturile de drept

internaţional privat Lucrări publicate: Aspecte evolutive ale condiţiei juridice ale străinului – premisa apariţiei

dreptului internaţional privat // Rev. naţională de drept. – 2003. – Nr.7. – P. 55-58; Uzucapiunea – mod de dobîndire a dreptului de proprietate // Legea şi viaţa. – 2003. – Nr.2 (140). – P. 62-66; Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă cu element străin // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr.3. – P. 33-38; Statutul juridic prin prisma reglamentărilor de drept internaţional privat al R.Moldova // Legea şi viaţa. - 2005. – Nr.5. – P.3

Stagii ştiinţifice: Persoana fizică în dreptul internaţional privat (Universitatea “Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 2005)

Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa naţională “Noul cod al muncii – garanţie în realizarea dreptului cetăţenilor la muncă” (Bălţi, 2004); Conferinţa internaţinală “Strategii de fortificare a sistemului judiciar în Republica Moldova (Chişinău, 2005)

Cunoaşterea limbilor străine: rusă, franceză (avansat), engleză (elementar)

University Assistant Corneliu VRABIE

Born on February 25, 1972 in Bălţi, Republic of Moldova Education: Faculty of Law (University „Al. I. Cuza”, 1996 – 2001); Doctorate Studies (Moldova

State University, 2002 - to present) Professional Experience: University Assistant (Chair of Law, 2002 – 2005); University Assis-

tant (Chair of Private Law (2005). Research interests: Judicial state of a physical person in relation with international private law Publications: Aspecte evolutive ale condiţiei juridice ale străinului – premisa apariţiei dreptului

internaţional privat // Rev. naţională de drept. – 2003. – Nr. 7. – P. 55-58; Uzucapiunea – mod de dobîndire a dreptului de proprietate // Legea şi viaţa. – 2003. – Nr. 2 (140). – P. 62-66; Înregistrarea

60

60

Page 167: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 295

Lector superior

Eduard BOIŞTEANU

Asistent univ.

Eduard DEMCIUC

actelor şi faptelor de stare civilă cu element străin // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr. 3. – P. 33 – 38; Statutul juridic prin prisma reglamentărilor de drept internaţional privat al R. Moldova // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr. 5.- P. 3.

Sabbaticals: A physical person in international private law (University „Babeş – Bolzai, Cluj-Napoca, 2005)

Participation in Scientific Conferences: National Conference „Noul cod al muncii – garanţie în realizarea dreptului cetăţenilor la muncă” (Bălţi, 2004); International Conference „Strategii de fortificare a sistemului judiciar în Republica Moldova” (Chişinău, 2005)

Foreign languages: Russian, French (advanced), English (elementary)

Născut la 21 aprilie 1979 în or. Drochia, Republica Moldova Studii: Facultatea Drept (USB, 1996-2000); doctorantura (Universitatea de Stat din Moldova, 2000-2004). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Drept, 2000-2004); lector superior (catedra Drept, 2004 -2005); lector superior (catedra Drept Privat, 2005). Domenii de cercetare ştiinţifică: dreptul muncii şi protecţiei sociale Lucrări publicate: Procedura de concediere a lucrătorului. – Bălţi, 2001. – 92 p.; Încetarea contractului actual de muncă. – Ch.: Pontos, 2003. – 148 p.; Dreptul colectiv al muncii. – Bălţi, 2003. – 102 p.; Dreptul colectiv şi individual al muncii. – Ch., 2003. – 288 p. Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa ştiinţifică “Noul cod al muncii – garanţie în realizarea dreptului cetăţenilor la muncă (Bălţi, 2004); Seminarul ştiinţific “Drepturile de bază ale sindicatelor (Bălţi, 2004); Seminarul ştiinţific “Raporturile juridice de muncă” (Chişinău, 2005). Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat); engleză (elementar).

Senior Lecturer Eduard BOIŞTEANU

Born on April 21, 1979 in Drochia, Republic of Moldova Education: Faculty of Law (Bălţi State University, 1996 – 2000); Doctorate Studies (Moldova

State University (2000 – 2004) Professional Experience: University Assistant (Chair of Law, 2000 – 2004); Senior Lecturer

Chair of Law, 2004 – 2005); Senior Lecturer ( Chair of Private Law , 2005) Research interests: Labour law and social protection Publcations: Procedura de concediere a lucrătorului. – Bălţi, 2001; Încetarea contractului actual

de muncă. – Ch.: Pontos, 2003. – 148 p.; Dreptul colectiv al muncii. – Bălţi, 2003. – 102 p.; Dreptul colectiv şi individual al muncii. – Ch., 2003. – 288 p.

Participation at Scientific Conferences: Scientific Conference „Noul cod al muncii – garanţie în realizarea dreptului cetăţenilor la muncă” (Bălţi, 2004); Scientific Seminar „Drepturile de bază ale sindicatelor” (Bălţi, 2004); Scientific Seminar „Raporturile juridice de muncă” (Chişinău, 2005)

Foreign languages: Russian (advanced), English (elementary)

Născut la 1 mai 1976 în s. Cubolta, Republica Moldova

60

Page 168: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 296

Asistent univ. Tatiana CRUGLIŢCHI,

Magistru în drept

Studii: Facultatea Drept (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1994-1999); doctorantura, Academia de Poliţie “Ştefan cel Mare”, 2002-pînă în prezent).

Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Drept , 1999-2005); asistent univ. (catedra Drept Privat, 2005)

Domenii de cercetare ştiinţifică: drept financiar, drept administrativ Lucrări publicate: Programa analitică la disciplina “Drept economic”. – Bălţi, 2000. – 7 p.;

Aspecte privind contractul administrativ // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr.2. – P. 52-54. Stagii ştiinţifice: Instruirea specialiştilor de drept şi învăţămîntul juridic (SUA, 2003); Stagiu de

finalizare a tezei de doctorat (Cluj-Napoca, 2004) Activitate publică: Membru al asociaţiei prietenilor culturii juridice franceze “Henry Capitant” Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), engleză, franceză (elementar)

University Assitant Eduard DEMCIUC

Born on May 1, 1976 in Cubolta, Republic of Moldova Education: Law Faculty (University Babeş-Bolyai, 1994-1999); Doctorate Studies (Police

Academy „Ştefan cel Mare”, 2002 - to present) Profesional Experience: University Assistant (Law Chair, 1999 - 2005); University Assistant

(Private Law Chair, 2005). Research interests: Financial law, Administrative law Publications: Programa analitică la disciplina „Drept economic”. – Bălţi, 2000. – 7 p.; Aspectele

privind contractul administrativ // Legea şi viaţa. – 2004. – 2004. – Nr.2. – P. 52-54 Sabbaticals: Education of specialists of law and judicial education (USA, 2003); Final stage of

doctorate work (Cluj-Napoca, 2004) Public activity: Member of the Association of friends of French Judicial culture „Henry Capitant” Foreign languages: Russian (advanced), English, French (elementary)

Născută la 2 octombrie 1976 în or. Edineţ, Republica Moldova

Studii: Colegiul de Medicină din Bălţi (1992-1997); Facultatea Drept (USB, 1997-2001), doctorantura (Universitatea de Stat din Moldova, 2002-pînă în prezent) Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Drept, 2002-2005); asiatent univ. (catedra Drept Privat, 2005). Domenii de cercetare ştiinţifică: Sancţiuni procedurale pentru nerespectarea condiţiilor referitoare la actele de procedură

Teza de magistru: Procedură în contenciosul administrativ. – Bălţi, 2002. – 89 p. Lucrări publicate: Condiţii generale ale actelor de procedură civilă // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr.6. – P. 46-59.

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementarl)

University Assistant Tatiana CRUGLIŢCHI,

Master of Law

Born on October 2, 1977 in Edineţ, Republic of Moldova Education: Medical College from Bălţi (1992 – 1997); Faculty of Law (Bălţi State University,1997

– 2001), Doctorate Studies (Moldova State University, 2002 - to present)

60

60

Page 169: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 297

Lector superior, dr. Alexandru MARIŢ,

şef de catedră

Professional Experience: University Assistant (Chair of Law, 2002 - 2005); University Assistant (Chair of Private Law).

Research interests: Procedure sanctions for the irrespect of conditions related to the acts of procedure.

Publications: Condiţii generale ale actelor de procedură civilă // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr.6 – P. 46-49

Master Thesis Paper: Procedură în contenciosul administrativ. – Bălţi, 2002. – 89p. Foreign languages: Russian (advanced), French (elementary)

CATEDRA DREPT PUBLIC

Născut la 30 octombrie 1976 în s. Năvîrneţ, Făleşti, Republica Moldova Studii: facultatea Drept (Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj, 1992-1998); doctorantura (Universitatea “Babeş-Bolyai” 1999-2001). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Drept, 1997-2003); lector superior (catedra Drept, 2003-2005); lector superior (catedra Drept Public, 2005). Grade ştiinţifice: dr. în drept Domenii de cercetare ştiinţifică: latura subiectivă a infracţiunii Lucrări publicate: 1 manual, peste 20 articole: Dreptul la viaţă //. Rolul autorităţilor publice în garantarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale. - Chişinău, 2000. - P. 38-52; Libertatea persoanei – entitate juridică şi valoare socială supremă // Condiţiile libertăţii în posttotalitarism”. Bălţi, 2001. – P. 32-35; Răspunderea penală a persoanelor juridice în noua legislaţie penală // Probleme de drept în perioada de tranziţie în Republica Moldova.- Chişinău, 2002. – P. 61-63; Aculturaţia juridică în Codul penal al Republicii Moldova. Referiri şi lacune privind unele aspecte subiective ale infracţiunilor // Rev. Naţională de Drept. – 2002. – Nr.12. – P. 53-58; Drept penal. Partea generală (legea penală, teoria infracţiunii, participaţia penală). - Chişinău: Tipogrfaia Centrală, 2002. – 354 p.; Definiţia intenţie // Rev. Naţională de Drept, Nr. 1, Chişinău, 2003. – Nr.1. - P. 63-68; Aspecte concetuale şi legale ale vinovăţiei penale în epoca antică // Rev. Naţională de drept. - 2003. – Nr.4. - P. 56-60; Vinovăţia penală în Epoca Contemporană // An./ Academia de Poliţie a Republicii Moldova „Ştefan cel Mare”. - 2004. – P. 34-37; Vinovăţia penală în Evul Mediu // An. Academiei de Poliţie a Republicii Moldova „Ştefan cel Mare”. - 2004. – P. 41-43; Elementul subiectiv al infracţiunii deviate. Unitatea şi pluralitatea de rezoluţii infracţionale // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr.8. – P. 54-58; Imputaţiunea subiectivă în cazul infracţiunilor comise cu praeterintenţie // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr.9. - P. 50-56; Participaţia la infracţiunea cu praeterintenţie // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr.10. - P. 45-50; Caracterul unitar şi mixt al infracţiunilor cu (praeterintenţie) intenţie depăşită sau dublă // Legea şi viaţa. - 2004. – Nr.11 . – P. 55-58; Delimitarea infracţiunii de vătămare corporală de tentativa de omor. Posibilitatea existenţiei tentativei la infracţiunile complexe cu praeterintenţie sau cu două forme de vinovăţie // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr.12. – P. 49-55; Infracţiuni praeterintenţionate: forme şi modalităţi de manifestar // Legea şi viaţa. - 2005. – Nr.1. – P. 49-58.; Modalităţi şi forme ale intenţiei utilizate în doctrina şi practica judiciară. Procesele psihice specifice acestora // Legea şi viaţa. - 2005. – Nr.2. – P. 52-57; Gradele intenţiei. Procesele psihice specifice gradelor intenţiei infracţionale // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr.3. – P.28-36; Definiţia imprudenţei (culpei) în doctrină şi legislaţie // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr.6. – P. 37-45; Reflecţii asupra naturii juridice a intenţiei şi a imprudenţei infracţionale // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr.5. – P. 20-24; Viziuni şi raţionamente asupra perceperii conceptului de intenţie infracţională // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr.8. – P. 30-35. Coordonator ştiinţific: 45 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Drept penal (Iaşi, 2002) Participări la foruri ştiinţifice: Seminarul regional “Drepturile tinerilor şi obligaţiile lor” (Chişinău, 1997); Seminarul internaţional “Administrarea publică locală în Republica Moldova” (Chişinău, 1998); Simpozionul regional “Parteneriat social” (2001); Seminarul internaţional “Arestul preventiv în Republica

Page 170: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 298

Moldova” (Chişinău, 2001); Simpozionul internaţional “Condiţiile libertăţii în posttotalitarism” (Chişinău, 2001); Seminarul internaţional “Acordul cu privire la vinovăţie (Chişinău, 2001); Conferinţa internaţională “Probleme de drept în perioada de tranziţie în RM (Chişinău, 2002).

Alte experienţe: Director al proiectului “Dreptul ecologic - o prioritate a educaţiei ecologice Distincţii: Premiat al bursei “Soros” pentru tinerele cadre didactice din RM (1997); Premiat al bursei “Soros” pentru susţinerea cadrelor didactice (1998). Activitate publică: Preşedintele ONG “PRO LEX” Cunoaşterea limbilor străine: rusă (fluent), franceză, engleză (elementar)

Senior Lecturer, PhD

Alexandru MARIŢ, Head of the Chair

Born on October 30, 1976 in Năvîrneţ, Făleşti, Republic of Moldova Education: Faculty of Law (“Babeş-Bolyai” Unversity from Cluj-Napoca, 1992-1998); Doctorate

studies (“Babeş-Bolyai” Unversity from Cluj-Napoca, 1999-2001) Professional Experience: Assistant (Chair of Law, 1997-2003); Senior Lecturer (Chair of Law,

2003 - 2005); Senior Lecturer (Chair of Public Law, 2005). Administrative functions: Head of the chair (Chair of Public Law, 2005).

Degree Programs: PhD in Law Research Interests: the Subjective aspect of offence Publications: One manual. Over 20 articles: Dreptul la viaţă //. Rolul autorităţilor publice în

garantarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale. - Chişinău, 2000. - P. 38-52; Libertatea persoanei – entitate juridică şi valoare socială supremă // Condiţiile libertăţii în postotalitarism”. Bălţi, 2001. – P. 32-35; Răspunderea penală a persoanelor juridice în noua legislaţie penală // Probleme de drept în perioada de tranziţie în Republica Moldova.- Chişinău, 2002. – P. 61-63; Aculturaţia juridică în Codul penal al Republicii Moldova. Referiri şi lacune privind unele aspecte subiective ale infracţiunilor // Rev. Naţională de Drept. – 2002. – Nr.12. – P. 53-58; Drept penal. Partea generală (legea penală, teoria infracţiunii, participaţia penală). - Chişinău: Tipogrfaia Centrală, 2002. – 354 p.; Definiţia intenţie // Rev. Naţională de Drept, Nr. 1, Chişinău, 2003. – Nr.1. - P. 63-68; Aspecte concetuale şi legale ale vinovăţiei penale în epoca antică // Rev. Naţională de Drept. - 2003. – Nr.4. - P. 56-60; Vinovăţia penală în Epoca Contemporană // An./ Academia de Poliţie a Republicii Moldova „Ştefan cel Mare”. - 2004. – P. 34-37; Vinovăţia penală în Evul Mediu // An. Academiei de Poliţie a Republicii Moldova „Ştefan cel Mare”. - 2004. – P. 41-43; Elementul subiectiv al infracţiunii deviate. Unitatea şi pluralitatea de rezoluţii infracţionale // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr.8. – P. 54-58; Imputaţiunea subiectivă în cazul infracţiunilor comise cu praeterintenţie // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr.9. - P. 50-56; Participaţia la infracţiunea cu praeterintenţie // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr.10. - P. 45-50; Caracterul unitar şi mixt al infracţiunilor cu (praeterintenţie) intenţie depăşită sau dublă // Legea şi viaţa. - 2004. – Nr.11 . – P. 55-58; Delimitarea infracţiunii de vătămare corporală de tentativa de omor. Posibilitatea existenţiei tentativei la infracţiunile complexe cu praeterintenţie sau cu două forme de vinovăţie // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr.12. – P. 49-55; Infracţiuni praeterintenţionate: forme şi modalităţi de manifestar // Legea şi viaţa. - 2005. – Nr.1. – P. 49-58.; Modalităţi şi forme ale intenţiei utilizate în doctrina şi practica judiciară. Procesele psihice specifice acestora // Legea şi viaţa. - 2005. – Nr.2. – P. 52-57; Gradele intenţiei. Procesele psihice specifice gradelor intenţiei infracţionale // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr.3. – P. 28-36; Definiţia imprudenţei (culpei) în doctrină şi legislaţie // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr.6. – P. 37-45; Reflecţii asupra naturii juridice a intenţiei şi a imprudenţei infracţionale // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr.5. – P. 20-24; Viziuni şi raţionamente asupra perceperii conceptului de intenţie infracţională // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr.8. – P. 30-35.

Scientific Advisor: 45 licentiate papers Sabbaticals: Criminal Law (Iaşi, 2002); Participation in Scientific Conferences: Regional Seminar “Youth Rights and Obligations”

(Chişinău, 1997); International Seminar “Local Public Administration in Moldova” ( Chişinău, 1998); regional symposium “Social Partnership” (2001); International Seminar “Preventive Arrest in Moldova” (Chişinău, 2001); International Symposium “Freedom Conditions in Posttotalitarianism” (Chişinău, 2001); International Seminar “Guilt Agreement” (Chişinău, 2001); International Conference “Law Problems during the Transitional Period in Moldova” (Chişinău, 2002);

Other Experience: Head of the project “Ecologic Law as a Priority of the Ecological Education” Distinctions: “Soros” Scholarship Prize Winner, young teachers of Moldova (1997); “Soros”

Scholarship Prize Winner, young teachers support (1998) Public Activity: President of the NGO “PRO LEX” Foreign languages: Russian (advanced), French, English (elementary)

60

Page 171: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 299

Profesor univ. dr. Efim MOHOREA

Născut la 16 octombrie 1940 în or. Bălţi, Moldova Studii: Facultatea Electrotehnică (Institutul Politehnic din Chişinău, 1959-1964); doctorantura

(Institutul Politehnic din Chişinău, 1967-1970). Posturi ştiinţifico-didactice: lector superior (catedra Filosofie şi Economie Politică (1971-1974);

conferenţiar univ. (catedra Filosofie şi Economie Politică, (1974-1990); conferenţiar univ. (catedra Filosofie şi Ştiinţe Economice, 1990-1991); profesor univ. (catedra Filosofie şi Ştiinţe Economice, 1991-1995); Profesor univ.(catedra Drept şi Discipline Socioumane, 1995-1999); profesor univ. (catedra Discipline Sociojuridice, 1999-2005); profesor univ. (catedra Drept Public, 2005).

Grade didactice: dr. habilitat în filosofie Funcţii administrative: şef de catedră (Filosofie şi Economie Politică, 1987-1990); şef interimar

de catedră (catedra Drept şi Discipline Socioumane, 1995-1997). Domenii de cercetare ştiinţifică: problemele filosofice ale ştiinţelor naturii, logică juridică,

filosofia dreptului, teoria comunicării. Lucrări publicate: 2 monografii, 4 manuale, peste 40 article: К философскому анализу

кибернетического понятия устойчивости // Учен. Зап./ Бельц. пед. ин-т. – 1969. - Вып.11. – P. 63-70; О понятии организации и самоорганизации кибернетических систем // Материалы докладов VI научно-технической конференции. – Кишинев, 1970. – P. 27-28; Принцип сохранения и его исходные понятия // Методологические вопросы современной науки. – К., 1970. – P. 29; Диалектика сохранения и изменения. – К.: Штиинца, 1986. – 163 p.; Единство сохранения и изменения и его проявления в современном естествознании.- К.: Штиинца, 1989. – 119 p.; О соотношении категории “движение” и “изменение” // Филос. науки. – 1989. - №10. – P. 101-105; О содержании и методологических подходах к исследованию принципа единства сохранения и изменения // Изв. АН Республики Молдова. Философия и право. – 1991. - №3(98). – P. 15-24; Репродуктивное и творческое в деятельности человека // Научная конференция “Философия, человек, перестройка: тез. докл. / Молд. ГУ, Кишин.мед. ин-т. – К,, 1991. – P. 8; Despre caracterul sistematic şi funcţiile euristice ale negaţiei // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 84; Repere şi orientări valorice ale perioadei de tranziţie // Clasic şi modern în psihopedagogia socială. – Ch., 1996. – P. 38-43; Введение в логику: учеб. пособие для студентов. – Бельцы, 1998. – 138 p; Omul contemporan între libertate şi violenţă // Democraţie şi drepturile omului. – Bălţi, 1998. – P. 30-35; Introducere în logică: Manual pentru fac. şi specializările juridice. Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2000. – 281 p.; Logică juridică: manual pentru facultăţile şi specializările juridice. – Ch. - 2001. – 282 p.; Testarea asistată de calculator şi formalizarea materiei de studiu // An. şt. / Univ. “A.Russo”. – 2001. – T.19, fasc.a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 113-118; Natura libertăţii umane şi condiţiile ei în posttotalitarism // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 187-207;

Coordonator ştiinţific: 8 teze de magistru, 5 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Filozofie (Moscova, 1989); Probleme ale filozofiei contemporane (Iaşi, 1993,

1994); Logică juridică (Cluj-Napoca, 2001). Participări la foruri ştiinţifice: Seminarul teoretic “Взаимосвязь диалектики и методов

управления” (Kalinin, 1980); Conferinţa internaţională “Logica, metodologia şi filosofia ştiinţei” (Moscova, 1987); Conferinţa ştiinţifică “Философия. Человек. Перестройка» (Chişinău, 1991); Congresul XVIII al Academiei Româno-Americane de Ştiinţe şi Arte «Moldova: deschideri ştiinţifice şi culturale spre Vest» (Chişinău, 1993); Conferinţa jubiliară “Realizări şi deschideri ştiinţifice” (Bălţi, 1995); Conferinţa ştiinţifică “Statul. Societate. Omul: realizări şi probleme ale tranziţiei (Chişinău, 1998);

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansatt), franceză (elementarl) Distincţii: Eminent al învăţămîntului public (1985)

University Professor, doctor habilitate Efim MOHOREA

Born on October 16, 1940 in Bălţi, Moldova

60

Page 172: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 300

Conferenţiar univ. dr. Valeriu CAPCELEA

Education: Faculty of Electrotechnics (Polytechnic Institute from Chişinău, 1959-1964); Doctorate studies (Polytechnic Institute from Chişinău, 1967-1970)

Professional Experience: Senior lecturer (Chair of Philosophy and Political Economy, 1971-1974); Associate Professor (Chair of Philosophy and Political Economy, 1974-1990); Associate Professor (Chair of Philosophy and Economic Sciences,1990-1991); Professor (Chair of Philosophy and Economic Sciences, 1991-1995); Professor (Chair of Law and Sociohumanisties, 1995-1999); Professor (Chair of Sociojuridic Disciplines, 1999-2005); Professor (Chair of Public Law, 2005)

Degree Programs: PhD in Philosophy Administrative Experience: Head of the Chair (Philosophy and Political Economy, 1987-1990);

ad interim Head of the char (Chair of Law and Sociohumanities, 1995-1997); Research Experience: Philosophical problems of science, law logics, law philosophy, theory of

communication Publications: 4 manuals, 2 monographs, over 40 articles: К философскому анализу

кибернетического понятия устойчивости // Учен. Зап./ Бельц. пед. ин-т. – 1969. - Вып.11. – P. 63-70; О понятии организации и самоорганизации кибернетических систем // Материалы докладов VI научно-технической конференции. – Кишинев, 1970. – P. 27-28; Принцип сохранения и его исходные понятия // Методологические вопросы современной науки. – К., 1970. – P. 29; Диалектика сохранения и изменения. – К.: Штиинца, 1986. – 163 p.; Единство сохранения и изменения и его проявления в современном естествознании.- К.: Штиинца, 1989. – 119 p.; О соотношении категории “движение” и “изменение” // Филос. науки. – 1989. - №10. – P. 101-105; О содержании и методологических подходах к исследованию принципа единства сохранения и изменения // Изв. АН Республики Молдова. Философия и право. – 1991. - №3(98). – P. 15-24; Репродуктивное и творческое в деятельности человека // Научная конференция “Философия, человек, перестройка: тез. докл. / Молд. ГУ, Кишин.мед. ин-т. – К,, 1991. – P. 8; Despre caracterul sistematic şi funcţiile euristice ale negaţiei // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 84; Repere şi orientări valorice ale perioadei de tranziţie // Clasic şi modern în psihopedagogia socială. – Ch., 1996. – P. 38-43; Введение в логику: учеб. пособие для студентов. – Бельцы, 1998. – 138 p; Omul contemporan între libertate şi violenţă // Democraţie şi drepturile omului. – Bălţi, 1998. – P. 30-35; Introducere în logică: Manual pentru fac. şi specialozările juridice. Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2000. – 281 p.; Logică juridică: manual pentru facultăţile şi specializările juridice. – Ch.- 2001. – 282 p.; Testarea asistată de calculator şi formalizarea materiei de studiu // An. şt. / Univ. “A.Russo”. – 2001. – T.19, fasc.a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 113-118; Natura libertăţii umane şi condiţiile ei în posttotalitarism // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 187-207.

Scientific Advisor: 8 master’s theses, 5 licentiate papers Sabbaticals: Philosophy (Moscow, 1989); Problems of contemporary philosophy (Iaşi, 1993,

1994); Law logics (Cluj-Napoca, 2001 ) Participation in Scientific Conferences: Theoretical Seminar “Interrelation between Dialectics

and Methods of Leadership” (Kalinin, 1980); International Conference “Logics, Methodology and Philosophy of the Science” (Moscow, 1987); Scientific Conference “Philosophy. Man. Perestroica” (Chişinău, 1991); XVIIIth Congress of Romanian-American Academy of Sciences and Arts “Moldova – Scientific and Cultural Openings towards the West” (Chişinău, 1993); Conference “Scientific Achievements and Perspectives” (Bălţi, 1995); Scientific Conference “State. Society. Man: Transition Problems and Achievements” (Chişinău, 1998)

Foreign Languages: Russian (advanced), French (elementary) Honours: Eminent Person of Public Education (1985)

Născut la 6 octombrie 1952 în s. Izvoare, Floreşti, Republica Moldova

Studii: Facultatea Istorie (Universitatea de Stat din Moldova, 1969-1974), doctorantura (Universitatea Agrară din Moldova, 1981-1985)

Posturi ştiinţifico-didactice: lector-asistent (catedra Filosofie, 1978-1986); lector superior (catedra Filosofie şi Ştiinţe Economice, 1986-1992); conferenţiar univ. (catedra Discipline Socioumanistice, 1992-2005); conferenţiar univ. (catedra Drept Public, 2005).

Page 173: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 301

Grade ştiinţifice: dr. în filosofie Funcţii administrative: prodecan (Facultatea Drept, 1998-2003) Domenii de cercetare ştiinţifică: tradiţiile naţionale-fenomen social specific (analiză metodologică), normele sociale (aspecte gnoseologice şi metodologice, etica juridică, problema naţională şi toate aspectele ei Lucrări publicate: 2 monografii, 8 manuale, 27 articole şi teze ştiinţifice: Tradiţiile populare în formarea omului nou // Pedagogul Sovietic – 1985. – Nr.7. – P. 51-54; Актуальные проблемы совершенствования национальных отношений в условиях перестройки: метод. pекомендации. – Тирасполь, 1988. – 12 p.; Национальные традиции: сущность, генезис, перспективы развития. – К.: Штиинца, 1991. – 82 p.; Процесс социализации индивида и национальные традиции // Научная конференция «Философия, человек, перестройка. – К., 1991. – P. 128; Viziuni asupra istoriei filosofiei: continuitate şi contemporaneitate // Modalităţi de pefecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992. – P. 104-105; Cîmpul tradiţiilor naţionale ca factor de revenire spirituală // Moldova: deschideri ştiinţifice şi culturale spre Vest. – Ch., 1993. – Vol.1. – P. 147-148; Tradiţii naţionale – mecanism de translare a culturii tehnice // Cultura tehnică – component important al culturii generale. – Bălţi, 1997. – P.24; Filozofie: Introducere în istoria filozofiei şi în stiinţa principalelor domenii ale filozofiei. –Ch.: Arc, 1998. – 393 p.; Tradiţiile naţionale: continuitate în dezvoltarea generaţiilor. – Ch., 1998. – 138 p.; Românismul ca mod spiritual de a fi // Cugetul. – 1998. – 1 dec.; Filozofie: manual pentru şcoala superioară. - Ed.a II. – Ch.: Arc, 2001. – 409 p.; Etica şi deontologia juridică: manual. – Ch.: Museum, 2002. – 228 p.; Filozofie: manual pentru şcoala superioară. - Ed. a III.- Ch.: Arc, 2002. – 448 p.; Etica: Manual. – Ch.: Arc, 2003. – 240 p.; Etica juridică: Manual. – Ch.: Sirius SRL, 2004. – 240 p.; Filozofia dreptului: manual. – Ch.: Arc, 2004. – 572 p.; Filozofie: manual pentru şcoala superioară. - Ed. a IV. – Ch.: Arc, 2005. – 448 p; Locul şi rolul deontologiei profesionale în formarea specialistului din domeniul dreptului // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 18-20. Stagii ştiinţifice: Filosofie teoretică (Institutul de perfecţionare a cadrelor, Kiev, 1990; Institutul în domeniul ştiinţelor umanistice, Moscova, 1983-1984); Filosofie (Universitatea “A.I.Cuza”, 1995); Filosofie şi etică (Cluj-Napoca, 2001); Filosofia dreptului (Universitatea Centrală din Budapesta, 2001); Etica şi responsabilitatea avocatului (ABA CEELI, Chişinău 2004);

Participări la foruri ştiinţifice: Congresul VIII al Academiei Româno-Americane de ştiinţe şi arte (Chişinău, 1993); Conferinţa internaţională “Condiţiile libertăţii în posttotalitarism” (Bălţi, 2001); Conferinţa internaţională “Democraţie şi manipulare în posttotalitarism” (Bălţi, 2002); Conferinţa internaţională “ Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode” (Bălţi, 2005); Conferinţa internaţională “Иновационные процессы в подготовке педагогических кадров в контексте Болонского процесса” (Cernăuţi, 2005). Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză, engleză (elementar) Activitate publică: Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil: Ontologia şi Teoria cunoaşterii (Universitatea de Stat din Moldova); Expert în probleme de etică în cadrul Asociaţiei Avocaţilor americani: iniţiativa juridică pentru Europa Centrală şi Euroasia (ABA CEELI) Personalia: Chetrari, T. Valeriu Capcelea a renunţat la vîrstă // Curierul de Nord. – 1998. – 6 iunie; Две книги доцента Капчели // Голос Бэлць. – 1998. 10 июня; Borşevici, I. [Recenzie la cartea. Filosofie. Introducere în istoria filosofiei şi în studiul principalelor domenii ale filosofiei] // Făclia. – 1999. – 1 ian.; Popa, Iu. Tradiţiile naţionale // Lit.şi arta. – 2001. – 15 mart. – P.7; La Bălţi se face ştiinţă: [despre manualul Etică şi Deontologie juridică] // Plai bălţean. – 2002. – 19 apr.; [Recenzie la manualul Filosofie] // Cugetul. – 2002. – Nr.2. – P.57.

Associate Professor, PhD Valeriu CAPCELEA

Born on October 6, 1952 in Izvoare, Floresti, Republic of Moldova. Education: Faculty of History (State University of Moldova, 1969-1974); Doctorate studies (State

University of Moldova, 1981-1985. Professional Experience: Lecturer (Chair of Philosophy, 1978-1986), Senior Lecturer (Chair of

Philosophy, 1986-1992), Associate Professor (Chair of Sociohumanities, 1992 – 2005); Associate Professor (Chair of Public Law Chair, 2005).

Degree Programs: PhD in Philosophy Administrative Experience: Assistant Dean ( Faculty of Law, 1998-2003) Research Interests: National traditions – a specific social phenomenon (methodological

analysis); the National problem in all its aspects. Publications: 2 monographs, 8 manuals, 27 articles: Tradiţiile popularea în formarea omului nou // Pedagogul Sovietic – 1985. – Nr.7. – P. 51-54; Актуальные проблемы совершенствования национальных отношений в условиях перестройки: метод. рекомендации. – Тирасполь, 1988. – 12

60

Page 174: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 302

Conferenţiar univ. dr. Boris COROLIUC

p.; Национальные традиции: сущность, генезис, перспективы развития. – К.: Штиинца, 1991. – 82 p.; Процесс социализации индивида и национальные традиции // Научная конференция «Философия, человек, перестройка. – К., 1991. – P. 128; Viziuni asupra istoriei filosofiei: continuitate şi contemporaneitate // Modalităţi de pefecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992. – P. 104-105; Cîmpul tradiţiilor naţionale ca factor de revenire spirituală // Moldova: deschideri ştiinţifice şi culturale spre Vest. – Ch., 1993. – Vol.1. – P. 147-148; Tradiţii naţionale – mecanism de translare a culturii tehnice // Cultura tehnică – component important al culturii generale. – Bălţi, 1997. – P. 24; Filozofie: Introducere în istoria filozofiei şi în stiinţa principalelor domenii ale filozofiei. –Ch.: Arc, 1998. – 393 p.; Tradiţiile naţionale: continuitate în dezvoltarea generaţiilor. – Ch., 1998. – 138 p.; Românismul ca mod spiritual de a fi // Cugetul. – 1998. – 1 dec.; Filozofie: manual pentru şcoala superioară. - Ed.a II. – Ch.: Arc, 2001. – 409 p.; Etica şi deontologia juridică: manual. – Ch.: Museum, 2002. – 228 p.; Filozofie: manual pentru şcoala superioară. - Ed. a III.- Ch.: Arc, 2002. – 448 p.; Etica: Manual. – Ch.: Arc, 2003. – 240 p.; Etica juridică: Manual. – Ch.: Sirius SRL, 2004. – 240 p.; Filozofia dreptului: manual. – Ch.: Arc, 2004. – 572 p.; Filozofie: manual pentru şcoala superioară. - Ed. a IV. – Ch.: Arc, 2005. – 448 p; Locul şi rolul deontologiei profesionale în formarea specialistului din domeniul dreptului // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode. – Bălţi, 2005. – Vol.1. – P. 18-20.

Sabbaticals: the Humanities (Institute of the Humanities, Moscow, 1983-1984); the Humanities (Institute for Continuous Training, Kiev, 1990); Philosophy (“A.I.Cuza” University, Iasi, 1995); Philosophy and Ethics (Cluj-Napoca, 2001); The Philosophy of Law (Central University of Budapest, 2001); Ethics and Responsibility of the Lawyer (ABA CEELI, Chisinau, 2004)

Participation in Scientific Conferences: the VII-th Congress of the Romanian-American Academy of Science and Arts (1993)

Foreign Languages: Russian (advanced), French, English (elementary) Public Activity: Member of the Scientific Seminar in the domain – Ontology and the Theory of

Cognition at the State University of Moldova faculty of Philosophy, Expert in problems of ethics within the Association of American Attorneys, juridical initiative for Central Europe and Eurasia (ABA CEELI)

Personalia: Chetrari, T. Valeriu Capcelea a renunţat la vîrstă // Curierul de Nord. – 1998. – 6 iunie; Две книги доцента Капчели // Голос Бэлць. – 1998. 10 июня; Borşevici, I. [Recenzie la cartea. Filosofie. Introducere în istoria filosofiei şi în studiul principalelor domenii ale filosofiei] // Făclia. – 1999. – 1 ian.; Popa, Iu. Tradiţiile naţionale // Lit.şi arta. – 2001. – 15 mart. – P.7; La Bălţi se face ştiinţă: [despre manualul Etică şi deontologie juridică] // Plai bălţean. – 2002. – 19 apr.; [Recenzie la manualul Filosofie] // Cugetul. – 2002. – Nr.2. – P.57.

Născut la 24 octombrie 1930 în s. Hincăuţi, Edineţ, Moldova Studii: Facultatea Istorie (Universitatea de Stat din Moldova, 1950-1955); doctorantura

(Universitatea “T. Şevcenco” din Kiev, 1964-1967). Posturi ştiinţifico-didactice: lector univ. (catedra Istoria PCUS, 1960-1967); lector superior

(catedra Istoria PCUS, 1967-1972); conferenţiar univ. (catedra PCUS, 1972-1985); conferenţiar univ. (catedra Comunismul Ştiinţific, 1987-1990); conferenţiar univ.(catedra Istorie şi Politologie, 1990-1994); conferenţiar univ. (catedra Drept şi Discipline Socioumane, 1994-2000); conferenţiar univ. (catedra Discipline Sociojuridice şi Umanistice, 2000-2005); conferenţiar univ. (catedra Drept Public, 2005).

Grade ştiinţifice: dr. în filosofie Funcţii administrative: şef de catedră (Comunismul Ştiinţific, 1967-1975; rector (IPSB, 1975-

1985; director (Institutul Naţional de Instruire Continuă, 1985-1987). Domenii de cercetare ştiinţifică: sistemul politic al societăţii (Republica Moldova) Lucrări publicate: Formarea pedagogului cetăţean // Învăţămîntul public. – 1978. – 13 mai;

Комплексный план экономического и социального развития города Бельцы на 1976-1980 годы и более длительную перспективу. – Бельцы, 1978. – 361 p.; Роль кафедр общественных наук в организации общественно-политической практики студентов педвуза // Роль общественно-политической практики в воспитании студентов. К., 1980. – P. 80-81; Политическая система общества. Государство и право в обществе. – Бэлць, 1990. – 33 p.; Преемственность как технологический принцип в преподавании общественных наук в средней и высшей школе // Повышение эффективности процесса обучения студентов в высших учебных заведениях

Page 175: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 303

республики. – Бэлць, 1990. – P. 102-103; Демократия в политической жизни современного мира. – Бэлць, 1991. – 16 p.; Социологические проблемы радикального реформирования педагогической практики студентов // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992. – P. 114-115.

Stagii ştiinţifice: Ştiinţe sociale (Kiev, 1963, 1972, 1973; Ştiinţe sociale (Moscova, Institutul Unional de pefecţionare a cadrelor de conducee (1986); Ştiinţe sociale (Moscova, Universitatea “M.V. Lomonosov, 1987, 1988).

Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţe ştiinţifice ale profesorilor, IPSB ( 1966,1967, 1975). Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), germană (elementar) Distincţii: Om emerit al învăţămîntului superior din Moldova; Eminent al învăţămîntului public din

URSS şi din Moldova; Medalia “Insigna de onoare” Personalia: Popa, Iulius. Epoca cumpătată a rectorului Coroliuc// Lit. şi arta. – 2000.- 6 oct.;

Neagu, Maria. La mulţ ani, prietene! // Plai bălţean. – 2000. – 20 oct.; Нягу, Мария. Юбиляра по-прежнему любят и ждут // Голос Бэлць. – 2000. – 24 окт.

Associate Profesor, PhD

Boris COROLIUC

Born on October 24, 1930 in Hincăuţi, Edineţ, Moldova. Education: Faculty of History (State University from Moldova, 1950-1955); Doctorate studies

(“T.Şevcenco” University from Kiev, 1964-1967). Didactic Activity: Lecturer (Chair of History of CPSU, 1960-1967); Senior lecturer (Chair of

History of CPSU, 1967-1972); Associate Professor (Chair of History of CPSU, 1972-1985); Associate Professor (Chair of Scientific Communism, 1987-1990); Associate Professor (History and Politology Chair, 1990-1994); Associate Professor (Chair of Law and Sociohumanities, 1994-2000); Associate Professor (Chair of Sociojuridical and Humanities, 2000-2005); Associate Professor ( Chair of Public Law, 2005).

Scientific Degrees: PhD in Philosophy Administrative functions: Head of Scientific Communism Chair (1967-1975); Rector of Bălţi

Teacher Training Institute (1975-1985); Director of the National Institute of Continuing Education (1985-1987).

Research interests: The political system of a society (Republic of Moldova) Publications: : Formarea pedagogului cetăţean // Învăţămîntul public. – 1978. – 13 mai;

Комплексный план экономического и социального развития города Бельцы на 1976-1980 годы и более длительную перспективу. – Бельцы, 1978. – 361 p.; Роль кафедр общественных наук в организации общественно-политической практики студентов педвуза // Роль общественно-политической практики в воспитании студентов. К., 1980. – P. 80-81; Политическая система общества. Государство и право в обществе. – Бэлць, 1990. – 33 p.; Преемственность как тех-нологический принцип в преподавании общественных наук в средней и высшей школе // Повышение эффективности процесса обучения студентов в высших учебных заведениях республики. – Бэлць, 1990. – P. 102-103; Демократия в политической жизни современного мира. – Бэлць, 1991. – 16 p.; Социологические проблемы радикального реформирования педагогической практики студентов // Modalităţi de perfecţionare a învăţămîntului din Republica Moldova. – Ch., 1992. – P. 114-115.

Sabbaticals: Social sciences (Kiev, 1963, 1972, 1973), Social sciences (Moscow, The Union Institute of staff management continuing education, 1986); Social sciences (Moscow, „M.V. Lomonosov” University, 1987, 1988).

Participations at scientific conferences: Faculty Scientific Conferences at Bălţi Teacher Training Institute (1966, 1967, 1975).

Foreign languages: Russian (advanced), German (elementary). Distinctions: Eminent Person of Higher Education in Moldova, Eminent Person of Public

Education from USSR and Moldova; Medal “Insigna de Onoare”. Personalia: Popa Iulius. Epoca cumpătată a rectorului Coroliuc // Lit. şi arta. – 2000.- 6 oct.;

Neagu, Maria. La mulţ ani, prietene! // Plai bălţean. – 2000. – 20 oct.; Нягу, Мария. Юбиляра по-прежнему любят и ждут // Голос Бэлць. – 2000. – 24 окт.

60

Page 176: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 304

Asistent univ.

Ruslan GRIGORAŞ

Asistent univ. Elena CULIC,

magistru în drept

Născut la 25 ianuarie 1979 în s. Stoicani, Soroca, Republica Moldova Studii: Facultatea Drept, USB (1996-2000); doctorantura (Universitatea de Stat din Moldova,

2001-pînă în prezent). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Drept, 2000-2005); asistent univ. (catedra

Drept public, 2005). Domenii de cercetare ştiinţifică: formele participaţiei Lucrări publicate: Классификация форм соучастия // Закон и жизнь. – 2004. - №6 (151). – P.

58-62. Stagii ştiinţifice: Participaţie (Iaşi, 2002, Cluj-Napoca, 2005). Participări la forurii ştiinţifice: Conferinţa naţională “Noul cod al muncii – garanţie în realizarea

dreptului cetăţenilor la muncă” (Bălţi, 2004). Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), engleză, franceză (elementar)

University Assistant Ruslan GRIGORAŞ

Born on January 25, 1979 in Stoicani, Soroca, Republic of Moldova. Education: Faculty of Law (Bălţi State University, 1996-2000); Doctorate studies (State

University from Moldova, 2001 - to present) Professional Experience: University Assistant (Chair of Law, 2000-2005), University Assistant

(Chair of Public Law, 2005). Research Interests: Forms of interest Publications: Классификация форм соучастия // Закон и жизнь. – 2004. - №6 (151). – P. 58-

62. Sabbaticals: interest (Iaşi, 2002, Cluj-Napoca, 2005). Participation in Scientific Conferences: National Conference “New labour code – guarantee of

the right to work” (Bălţi, 2004). Foreign languages: Russian (advanced), English, French (elementary).

Născută la 29.05.1980 în or. Bălţi, Republica Moldova Studii: Facultatea Drept (USB, 1997-2001); masterat (USB, 2001-2002); doctorantura (Academia

de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele RM, 2003-2005). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Drept, 2001-2005); asistent univ. (catedra Drept Public, 2005). Domenii de cercetare ştiinţifică: Reglamentarea juridica internaţională a metodelor şi mijloacelor de luptă interzisă Lucrări publicate: Юридические проблемы, являющиеся результатом войны в Афганистане, и связанные усилия антитеррора // Probleme actuale ale teoriei şi practicii administrării publice prin prizma cercetărilor colaboratorilor, studenţilor, audienţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. –

60

Page 177: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 305

Asistent univ. Mihaela CIOCAN, magistru în drept

Ch., 2004. – P. 112-115; Биологическое оружие – угроза человечеству или средство для самоутверждения субъектов международных отношений // Закон и жизнь. – 2005. - №5. – Р. 39-41 Participări la foruri ştiinţifice: Методика преподавания международного гуманитарного права в высших учебных заведениях (Kiev, 2004). Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), germană, franceză, engleză (elementarl).

University Assistant

Elena CULIC master of Law

Born on May 29, 1980 in Balti, Republic of Moldova. Education: Faculty of Law (Bălţi State University, 1997-2001); Master’s degree ( BSU, 2001-

2002). Professional Experience: University Assistant (Chair of Law, 2001-2005), University Assistant

(Chair of Public Law , 2005). Research Interests: International Law of the methods and means of forbidden war Publications: Юридические проблемы, являющиеся результатом войны в Афганистане, и

связанные усилия антитеррора // Probleme actuale ale teoriei şi practicii administrării publice prin prizma cercetărilor colaboratorilor, studenţilor, audienţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. – Ch., 2004. – P. 112-115; Биологическое оружие – угроза человечеству или средство для самоутверждения субъектов международных отношений // Закон и жизнь. – 2005. - №5. – Р. 39-41.

Participation in Scientific Conferences: Methodology of teaching International Humanitarian Law in Higher Education (Kiev, 2004).

Foreign languages: Russian (advanced), English, French, German (elementary).

Născută la 9.03.1976 în or. Bălţi, Republica Moldova

Studii: Facultatea Drept (Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 1996-2000); masterat, (USB, 2001-2002). Posturi didactice: Asistent (catedra Drept, 2002-2004); Lector (catedra Drept, 2004-2005); Lector (Catedra Drept public, 2005) Arii de cercetare: drept constituţional, drept parlamentar, activitatea legislativă a Parlamentului Teza de magistru: Răspunderea civilă delictuală. – Bălţi, 2004.- 80 p.

Lucrări publicate: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi: Curriculum vitae // Didactica Pro. – 2003. – Nr.3. – P. 2-6. Participare la foruri ştiinţifice: I Conferinţă naţională cu studii americane “SUA la începutul mileniului III: o nouă eră” (Chişinău, 2005). Cunoaşterea limbilor străine: rusă (fluent); engleză, franceză (cu dicţionarul)

University Assistant Mihaela CIOCAN,

master of Law

Born on March 9, 1976 in Balti, Republic of Moldova. Education: Faculty of Law (“Babeş - Bolyai” University, Cluj-Napoca, 1996- 2000); Master’s

degree (Bălţi State University, 2001 - 2002). Professional Experience: University Assistant (Chair of Law ,2002 - 2004), Lecturer (Chair of

Law , 2004-2005), Lecturer (Chair of Public Law , 2005). Research interests: Constitutional Law. Parliamentary Law. Legislative activity of the

Parliament. Master’s thesis: The Civil delictual responsibility, Balti, 2004. – 80 p. Publications: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi: Curriculum vitae // Didactica Pro. –

2003. – Nr.3. – P. 2-6.

60

60

Page 178: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 306

Asistent univ. Ion BUZINSCHI,

magistru în drept

Conferenţiar univ. dr. habilitat

Nicolae ENCIU, şef de catedră

Participation in Scientific Conferences: I National Conference of American Studies “USA at the Beginning of the 3rd Millennium: a New Era”(Chişinău, 2005).

Foreign languages: Russian (advanced), English, French (elementary).

Născut la 15 mai 1979 în s. Aluniş, Rîşcani, Republica Moldova Studii: Facultatea Drept (USB, 1997-2001); masterat (USB, 2001-2002); doctorantura (AŞM, 2004-prezent). Posturi didactice: asistent univ. (catedra Drept, 2001-2005); asistent univ. (catedra Drept Public, 2005). Arii de cercetare: drept informaţional, drept penal. Teza de magistru: Преступления в сфере информационных технологий. – Bălţi, 2002. – 101p. Stagii ştiinţifice: Trainingul “Formarea tinerilor specialişti” (Bălţi. 2004) Cunoaşterea limbilor străine: rusă, franceză (fluent), engleză (elementar)

University Assistant

Ion BUZINSCHI, master of Law

Born on May 15, 1979 in Aluniş, Răşcani, Republic of Moldova Education: Faculty of Law (Bălţi State University, 1997-2001); Master’s degree (BSU, 2001-

2002); Doctorate studies (Academy of Science of Moldova, 2004 - to present) Professional Experience: University Assistant (Chair of Law, 2001-2005); University Assistant

(Chair of Public Law, 2005) Research Interests: Informational law. Criminal law. Master thesis paper: Преступления в сфере информационных технологий. – Bălţi, 2002. –

101 p. Sabbaticals: Young faculty training (Bălţi, 2004) Foreign Languages: Russian, French (advanced), English (elementary)

CATEDRA DISCIPLINE SOCIOUMANISTICE

Născut la 15 martie 1960 în s. Cîşliţa-Prut, Cahul, Republica Moldova Studii: Facultatea Istorie (Universitatea de Stat din Moldova, 1981-1986); doctorantura (Institutul

de Istorie, AŞM, 1986-1989)

60

Page 179: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 307

Posturi ştiinţifico-didactice: conferenţiar univ. (catedra Discipline Socioumanistice, 1999-pînă în prezent) Grade ştiinţifice: dr. habilitat în istorie Funcţii administrative: şef de catedră (Discipline Socioumanistice, 2005) Domenii de cercetare ştiinţifică: istoria contemporană a românilor, demografie istorică, politologie, geopolitică Arii de cercetare: 2 Monografii, 1 manual de liceu, 1 lucrare de sinteză colectivă, 80 studii, articole, comunicări, inclusiv: Mişcarea migratoare a populaţiei rurale din Basarabia (1918-1940) // Rev. de istorie a Moldovei. – 1995. – Nr.2(22). – P. 15-24; Populaţia Basarabiei în anii Marii Uniri // Rev. istorică. – 1995. – T.VI, Nr.9-10. – P. 795-806; Populaţia Basarabiei în perioada interbelică // Academica. – 1996. – Nr.3. – P. 7; Ştiinţa de carte a populaţiei Basarabiei (1918-1940) // Ştiinţa. – 1996. – Nr.12. – P. 8-9; Alianţa pentru Democraţie şi Reforme: între Scylla şi Charybda // Arena politicii. – 1998. – Nr.4. – P. 24-30; Pantelimon Halipa – formator fervent al adevărului despre Basarabia înstrăinată // Flux: Ed. de vineri. – 1998. – 26 noiembr.; Istoria Basarabiei de la începuturi pînă în 1998. – Bucureşti, 1998. – 367 p.; Avatarul doctrinei ţărăniste // Arena politică. – 1998. – Nr. 5. – P. 15-17; Basarabia în anii 1918-1949: Evoluţie demografică. – Ch.: Civitas, 1998. – 96 p.; Populaţia Basarabiei în anii crizei economice din 1929-1993 în viziunea ministrului Ion Mihalache // Rev. de istorie a Moldovei. – 1999. – Nr.3-4. – P.93-102; Regimul alimentar al populaţiei rurale din Basarabia interbelică // Rev. de istorie a Moldovei. – 2000. – Nr.3-4. – P. 28-46; Istoria Românilor: Epoca contemporană: manual pentru cl. 12-a de liceu. – Ch.: Civitas, 2001.- 184 p.; Reacţia Marilor Puteri la lovitura de stat de la Moscova din august 1991 // Caiete istorice. - 2001. – Nr.1. – P. 3-9; Populaţia Basarabiei interbelice în istoriografia occidentală // An. şt. / Univ. “A.Russo”. – 2001. – T.19, fasc.d. Drept. Economie. – P. 33-36; Libertatea în Republica Moldova: între individualism şi teoriile colectivist-egalitariste // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P.293-310; Memoria istorică în tranziţie. – Ch., 2002. – P. 81-100; Libertatea în Republica Moldova între individualism şi teoriile colectivist-egalitariste // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P.295-310; Populaţia rurală a Basarabiei în anii 1918-1940. – Ch.: 2002. – 272 p.; Erudiţie şi luciditate // Semn. – 2003. – Nr.1-2. – P. 51-52; Moldova şi Ţara Romînească în perioada domniilor regulamentare // Semn. – 2003. – Nr.3-4. – P. 50-51; Istoria Basarabiei de la începuturi pînă în 2003. - Ed. a 3-a. - Bucureşti, 2003. – 607 p.; Istoria românilor: Sinteze şi materiale didactice pentru bacalaureat. – Ch.: Civitas, 2004. – 136 p.; Metamorfozele interpretării operaţiunii Iaşi-Chişinău // Caiete de istorie. – 2004. – Nr.3 (11). – P. 23-27; Transnistria, breşă strategică a Uniunii Sovietice. Rusia în Balcani // Caiete de istorie.- 2004. – Nr.1(12). – P. 23-26. Stagii ştiinţifice: Populaţia Basarabiei (Institutul “N.Iorga”, AŞR, 1994, 1995, 1998, 2002). Participări la foruri ştiinţifice: Sesiunea a III-a a Comisiei mixte de istorie româno-rusă (Constanţa, 1995); Conferinţa internaţională “80 de ani de la Unirea Basarabiei cu România” (Bucureşti, 1998); Simpozionul internaţional “Memoria socială în posttotalitarism” (Bălţi, 2000); Conferinţa internaţională “Civilizaţie Transilvană şi tendinţe metodologice în noua istorie (Cluj-Napoca, 2001); Colocviul internaţional “The Study of the Holocaust in Recent Historiography on Romania (Bucharest, 2002); Simpozionul internaţional “Democraţie şi manipulare în postotalitarism” (Bălţi, 2002). Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (mediu) Distincţii: Laureat al Premiilor Academiei de Ştiinţe a RM pentru studii în domeniul populaţiei (1995, 2004)

Associate professor, doctor habilitate Nicolae ENCIU, Head of Chair

Born on March 15 in Cîşliţa-Prut, Cahul, the Republic of Moldova Education: Faculty of History (Moldova State University, 1981-1986); Doctorate studies (The

Institute of History, Moldovian Academy of Science, 1986-1989) Professional Experience: Associate professor ( the chair of Socialhumanities (1999 - to present) Degree Programs: Doctor Habilitate in History Administrative Experience: Head of the Chair of Sociohumanities, 1999- to present). Research Interests: Contemporary history of the Romanians, Historical demography, Political

science, Geopolitics. Publications: Monographs-1; Articles-30; Reports-15: Mişcarea migratoare a populaţiei rurale

din Basarabia (1918-1940) // Rev.de istorie a Moldovei - 1995.Nr.2(22). – P. 15-24; Populaţia Basarabiei în anii Marii Uniri // Rev. istorică. – 1995. – 1995. – T.VI, Nr. 9-10. – P.795-806; Populaţia Basarabiei în perioada interbelică // Academica. – 1996. – Nr.3. – P. 7; Ştiinţa de carte a populaţiei Basarabiei (1918-1940) // Ştiinţa. – 1996. Nr.12. – P. 8-9; Alianţa pentru Democraţie şi Reforme: între Scylla şi Charybda // Arena politicii. – 1998. – Nr.4. – P. 24-30; Pantelimon Halipa – formator fervent al adevărului despre Basarabia înstrăinată // Flux: Ed. De vineri. – 1998. –November, 26; Istoria Basarabiei de la începuturi pînă în 1998. – Bucureşti, 1998. – 367p.,; Avatarul doctrinei ţărăniste // Arena politică. – 1998. – Nr.5 –

60

Page 180: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 308

Profesor univ., dr.

Mihail ŞLEAHTIŢCHI

P.15 – 17; Basarabia în anii 1918-1949: Evoluţie demografică. – Ch.: Civitas, 1998. – 96 p.; Populaţia Basarabiei în anii crizei economicedin 1929-1993 în viziunea ministrului Ion Mihalache // Rev. de istoria a Moldovei. – 1999. – Nr.3-4. – P. 93-102; Regimul alimentar al populaţiei rurale din Basarabia interbelică // Rev.de istorie a Moldovei. – 2000. – Nr.3-4. – P. 28-46; Istoria Românilor: Epoca contemporană: manual pentru cl. 12- a de liceu. – Ch.: Civitas, 2001. – 184p.; Reacţia marilor puteri de lovitura de stat de la Moscova din august 1991 // Caiete istorice. - 2001. – Nr.1. – P. 3-9; Populaţia Basarabiei interbelice în istoriografia occidentală // An. Şt. / Univ. “A. Russo”. – 2001. – T. 19, fasc.d. Drept Economie. – P. 33-36; Libertatea în Republica Moldava: între individualism şi teoriile colectivist-egalitariste // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 293-310; Memoria istorică în tranziţie. – Ch., 2002. – P.81-100; Libertatea în Republica Moldova între individualism şi teoriile colectivist-egalitariste // Anatomia societăţii posttotalitariste. – Ch., 2002. – P. 295-310; Populaţia rurală a Basarabiei în anii 1918-1940. – Ch.: 2002. – 272p.; Erudiţie şi luciditate // Semn. – 2003. – Nr.1-2. – P. 51-52; Moldova şi Ţara Românească în perioada domniilor regulamentare // Semn. – 2003. – Nr. 3-4. – P. 50-51; Istoria Basarabiei de la începuturi pînă în 2003. - Ed. A 3-a. – Bucureşti, 2003. - 607 p.; Istoria românilor: Sinteze şi materiale didactice pentru becalaureat . – Ch. : Civitas, 2004. – 136 p.; Metamorfozele interpretării operaţiunii Iaşi-Chişinău // Caiete de istorie. – 2004. – Nr.3 (11). P. 23-27; Transnistria, breşa strategică a Uniunii Sovietice. Rusia în Balcani // Caiete de istorie. – 2004. – Nr.1(12). – P. 23-26.

Sabbaticals: Population of Basarabia (Institute “N.Iorga”, Romanian Scientific Academy (1994, 1995, 1998, and 2002).

Participation in Scientific Conferences: The 3rd Session of the Mixed Commission of the Romanian - Russian History (Constanţa, 1995); International Conference “80 years since Basarabia joined Romania” (Bucureşti, 1998); International Symposium “Social Memory in Posttotalitarism” (Bălţi, 2000); International Conference “Transilivanian Civilization and Methodological Tendences in Modern History” (Cluj-Napoca, 2001); International Coloquium “The Study of the Holocaust in Recent Historiography on Romania (Bucharest, 2002); International Symposium “Democracy and Manipulation in Posttotalitarism” (Bălţi, 2003).

Foreign Languages: Russian (advanced), French (elementary) Honours: Rewards of the Academy of Sciences of the Republic of Moldova Laureate (1995,

2004).

Născut la 17 martie 1956 în s.Târnova, Donduşeni, Republica Moldova Studii: Facultatea Fizică şi Matematică (IPSB, 1974-1979); doctorantura (Universitatea

Pedagogică de Stat din Moscova,1984-1987); doctorantura (Universitatea “A.I.Cuza” din Iaşi, 1993-1997).

Posturi ştiinţifico-didactice: lector superior (catedra Pedagogie Generală, 1988-1990); conferenţiar univ.(catedra Pedagogie Generală, 1990-1994); conferenţiar univ. (catedra Psihopedagogie Generală şi Aplicată, 1994-1997); conferenţiar univ. (catedra Drept, 1997-1999; conferenţiar univ. (catedra Discipline Sociojuridice şi Umanistice, 1999-2001). profesor univ. (catedra Discipline Socioumanistice, 2001-2005).

Grade ştiinţifice: dr. în pedagogie Funcţii administrative: şef de catedră (Psihologie generală, 1990-1994); decan (Facultatea

Pedagogie şi Psihologie, 1992-1994); şef de catedră (Drept, 1998-1999); şef catedră (Discipline Sociojuridice şi Umanistice, 1999-2005)

Domenii de cercetare ştiinţifică: psihologie socială, psihologie politică, psihologie managerială, psihologie judiciară, teoria şi istoria educaţiei

Lucrări publicate: 3 monografii; 4 dicţionare; 48 articole; 24 teze ale referatelor: Педагогическая техника учителя: возрождение возвращением к истокам // Формирование основ педагогического маcтерства: Тез. докл. – К., 1989. – Ч.1. – P. 27-30; К вопросу о перестройке преподавания истории педагогики в условиях современного педвуза. // Повышение эффективности процесса обучения студентов в высших учебных заведениях республики. – Бэлць, 1990.- P. 13-15; Fenomenul educaţiei în concepţia lui Nicolae Iorga // Rev. de pedagogie şi psihologie. – 1991. – Nr.3. – P. 31-35; Pledoarie pentru alternativă: Învăţămîntul preuniversitar // Modalităţi de perfecţioanre a învăţămîntului din Republică. – Ch., 1992. – P. 72-78; Аксеологический принцип и возможные фор-

Page 181: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 309

мулы его применения в подготовке профессиональных психопедагогов // Аксиологические аспекты психолого-педагогического обоснования стратегии развития отечественного образования. – М., 1994. – P. 249-251; Dicţionar de psihologie şi pedagogie. – Ch.: Ştiinţa, 1995. – 525 p.; Câmpul social: Intervenţii psihopedagogice. – Ch.: Ştiinţa, 1996. – 244 p.; Ab love principium: E.Durkheim – simbol al iniţierii conceptului de reprezentări sociale // Clasic şi modern în psihopedagogia socială. – Ch., 1996. – P. 126-140; Psihologia şi pedagogia de la A la Z: Dicţionar român-englez. – Ch.: Ştiinţa, 1996. – 167 p.; Ecuaţia ancorării perturbativului în cotidian: matricea identificaţională // Câmpul social. – Ch., 1996. – P. 162-169; Amprentele mnezice ca sursă de eficientizare a tehnologiei educaţionale // Filosofia educaţiei – imperative, căutări, orientări. – Ch., 1997. – P. 313-319; Ce semnifică schimbarea democratică şi cum pot fi învinse forţele ce i se opun? // Democraţie şi drepturile omului. – Bălţi, 1998. – P. 35-36; Liderii: fenomenul reprezentărilor sociale. – Ch.: Ştiinţa, 1998. – 231p.; Eseu asupra reprezentării puterii. – Ch.: Ştiinţa, 1998. – 314 p.; Despre omul modular, cu simpatie şi multă speranţă // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 365-389; Elevul social, o existenţă a timpului // Tradiţionalism şi modernism în educaţie. – Ch., 2003. – P. 76-81; Provenienţa violenţei: Cazul omului frustrat // Legea şi viaţa. – 2003. – Nr.5. – P. 20-27.

Coordonator ştiinţfic: 7 teze de master; 15 teze de licenţă Stagii ştiinţifice: Teoria şi Istoria Educaţiei (Moscova, 1983, 1988, 1990); Psihologie socială

(Bucureşti, 1994, Iaşi, 1998, Paris, 2004); Psihologie politică (Minneapolis, 2000, Kiev, 2002). Participări la foruru ştiinţifice: Conferinţa internaţională “Cultura naţională şi impactul ei asupa

procesului istorico-pedagogic” (Moscova, 1991); Conferinţa internaţională “Utilizarea creativă a modelelor didactice de altă dată în perfecţionarea învăţămîntului univesitar contemporan” (Rovno, 1991); Conferinţa internaţională “Moştenirea teoretică a lui J.A. Komensky şi problemele actuale ale ştiinţei pedagogice” (Moscova, 1992); Congresul XVIII al Academiei Româno-Americane de ştiinţe şi arte “Moldova: deschideri ştiinţifice şi culturale spre Vest” (Chişinău, 1993); Conferinţa naţională de psihologie (Bucureşti, 1994); Conferinţa internaţională “Ştiinţa psihologică: progres, probleme şi perspective (Chişinău, 1994); Reuniunea internaţională de experţi “Romii şi reprezentarea lor socială” (Iaşi, 1995); Simpozion internaţional “România: accelerarea tranziţiei” (Bucureşti, 1996); Reuniunea internaţională de experţi “Minorităţi, marginali, excluşi” (Iaşi, 1996); Workshop internaţional “Educaţia pentru dezvoltare” (Constanţa, 1996); Reuniunea internaţională de experţi “Cîmpul universitar şi actorii săi” (Iaşi, 1996); Simpozion internaţional “Restructurarea cîmpului social – o perspectivă psihosocială asupra schimbării sociale (Iaşi, 1997); Seminar internaţional “Curriculum psihopedagogic universitar: probleme şi perspective” (Chişinău, 1998); Seminar internaţional “Practica sondajului sociologic în societatea în schimbare” (Chişinău, 2000); Simpozion internaţional “Dimensiunea spirituală a comportamentului civilizat” (Chişinău, 2001); Reuniunea internaţională de experţi “Educarea toleranţei într-o socierate multiculturală”(Chişinău, 2001); Conferinţa internaţională “Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate” (Tiraspol, 2003); Reuniunea internaţională de experţi “Reprezentarea socială a puterii” (Paris, 2003); Conferinţa naţională “Reforma sistemului educaţional în contextul globalizării” (Chişinău, 2004).

Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză, engleză (elementarl) Activitate publică: Director executiv al Institutului pentru Dezvoltare comunitară (2004-prezent);

Preşedinte al Consiliului Consultativ al Organizaţiilor Non-guvernamentale din regiunea de Nord-Vest a RM (2003-prezent); Membru al Consiliului Centrului Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din RM “Contact” (regiunea nord-vest) (2002-prezent); Preşedinte al ONG “Colegiul Logos Plural” (2001- prezent); Membru al Senatului Fundaţiei Soros-Moldova

Personalia: Pascaru, T. Anatomia sau psihicul posttotalitarist // Lit. şi arta.- 2002. – 23 mai. – P.3; Popa, Iu. “Liderii” lui Mihai Şleahtiţchi alături de o amintire psihologică // Lit. şi arta. – 1999. – 23 sept. – P.7; Anuţei, V. Mihai Şleahtiţchi: Eseu asupra reprezentării puterii // Flux de Bălţi. – 1999. – 5 mart. – P.3; Gorbul, L. Eseu asupra reprezentării // Cugetul. – 1999. – Nr.3. – P.1-2; Priţcan, V. Liderii: o perspectivă psihosocială // Semn. – 1998. – Nr.3. – P.43; Pohilă, Vl. Descrierea liderilor ca fenomen social pe lîngă care nu poţi trece nepăsător // Mesagerul. – 1998. – Nr.34; Chelcea, Septimiu. Psihosociologia contemporană: [Sînt date şi despre psihosociologul M.Şleahtiţchi] // Un secol de cercetări psihosociale. – Iaşi, 2002. – P.207.

University Professor, PhD Mihail ŞLEAHTIŢCHI

Born on March 17th

, 1956 in the village Târnova, Donduşeni, the Republic of Moldova. Education: Faculty of Physics and Mathematics (Teacher Training Institute from Balti, 1974-

1979); Doctorate studies (Moscow Pedagogical University, 1984-1987); Doctorate studies (“A.I.Cuza” University, 1993-1997).

Professional Experience: Senior Lecturer (Chair of General Pedagogics, 1988-1990); Associate Professor (Chair of General and Applied Psychopedagogy, 1994-1997); Associate Professor (Chair of

60

Page 182: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 310

Law, 1997-1999); Associate Professor (Chair of Sociohumanities,1999-2001), University Professor (Chair of Sociohumanities, 2001 – 2005).

Administrative Experience: Head of General Psychology Chair (1990-1994); Dean of the Faculty of Pedagogy and Psychology (1992-1994); Head of Chair of Law (1998-1999), Head of the Chair of Sociohumanities (1999- 2005).

Degree Programs: PhD in Pedagogy Research Interests: Social Psychology, Political Psychology, Managerial Psychology, Judicial

Psychology, Theory and History of Education. Publications: 3 monographs; 4 dictionaries; 48 articles; 24 theses: Педагогическая техника

учителя: возрождение возвращением к истокам // Формирование основ педагогического маcтерства: Тез. докл. – К., 1989. – Ч.1. – P. 27-30; К вопросу о перестройке преподавания истории педагогики в условиях современного педвуза. // Повышение эффективности процесса обучения студентов в высших учебных заведениях республики. – Бэлць, 1990. - P. 13-15; Fenomenul educaţiei în concepţia lui Nicolae Iorga // Rev. de pedagogie şi psihologie. – 1991. – Nr.3. – P. 31-35; Pledoarie pentru alternativă: Învăţămîntul preuniversitar // Modalităţi de perfecţioanre a învăţămîntului din Republică. – Ch., 1992. – P. 72-78; Аксеологический принцип и возможные формулы его применения в подготовке профессиональных психопедагогов // Аксиологические аспекты психолого-педагогического обоснования стратегии развития отечественного образования. – М., 1994. – P. 249-251; Dicţionar de psihologie şi pedagogie. – Ch.: Ştiinţa, 1995. – 525 p.; Câmpul social: Intervenţii psihopedagogice. – Ch.: Ştiinţa, 1996. – 244 p.; Ab love principium: E.Durkheim – simbol al iniţierii conceptului de reprezentări sociale // Clasic şi modern în psihopedagogia socială. – Ch., 1996. – P. 126-140; Psihologia şi pedagogia de la A la Z: Dicţionar român-englez. – Ch.: Ştiinţa, 1996. – 167 p.; Ecuaţia ancorării perturbativului în cotidian: matricea identificaţională // Câmpul social. – Ch., 1996. – P. 162-169; Amprentele mnezice ca sursă de eficientizare a tehnologiei educaţionale // Filosofia educaţiei – imperative, căutări, orientări. – Ch., 1997. – P. 313-319; Ce semnifică schimbarea democratică şi cum pot fi învinse forţele ce i se opun? // Democraţie şi drepturile omului. – Bălţi, 1998. – P. 35-36; Liderii: fenomenul reprezentărilor sociale. – Ch.: Ştiinţa, 1998. – 231p.; Eseu asupra reprezentării puterii. – Ch.: Ştiinţa, 1998. – 314 p.; Despre omul modular, cu simpatie şi multă speranţă // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch.,2002. – P. 365-389; Elevul social, o existenţă a timpului // Tradiţionalism şi modern în educaţie. – Ch., 2003. – P. 76-81; Provenienţa violenţei: Cazul omului frustrat // Legea şi viaţa. – 2003. – Nr.5. – P. 20-27.

Scientific Advisor: 7 master’s theses, 15 graduation papers Sabbaticals: Theory and History of Education (Moscow, 1983, 1988, 1990); Social Psychology

(Bucharest, 1994, Iasi, 1998, Paris, 2004); Political Psychology (Minneapolis, 2000, Kiev, 2002). Participation in Scientific Conferences: International Conference “National Culture and its

Impact upon the Historico-pedagogical Process” (Moscow, 1991); International Conference “Creative Usage of the Didactic Models of the Past in the Improvement of Contemporary University Education” (Rovno, 1991); International Conference “Theoretical Legacy of J.A.Komensky and Modern Problems of the Pedagogical Science” (Moscow, 1992); Congress XVIII of the Romanian-American Academy of Sciences and Arts “Moldova: Scientific and Cultural Openings through the West” (Chisinau, 1993); National Psychology Conference (Bucharest, 1994); International Conference “Psychological Science: Progress, Problems and Perspectives” (Chisinau, 1994); International Experts’ Reunion “The Romes and their Social Representation” (Iasi, 1995); International Symposium “Romania: the Transitional Acceleration” (Bucharest, 1996); International Experts’ Reunion “The Minorities, the Marginal, the Excluded” (Iasi, 1996); International Workshop “Education for Development” (Constanta, 1996); International Experts’ Reunion “The University Field and its Actors” (Iasi, 1996); International Symposium “Social Sphere Reorganization – a Psychosocial Perspective of Social Transformation” (Iasi, 1997); International seminar “Sociological Poll Practice in the Transforming Society” (Chisinau, 2000); International Symposium “Spiritual Dimension of the Civilized Behaviour” (Chisinau, 2001); International Experts’ Reunion “Tolerance Education in a Multicultural Society” (Chisinau, 2001); International Conference “Traditionalism and Modernism in Education: the Reality and Desiderates” (Tiraspol, 2003); International Experts’ Reunion “Social Representation of Power” (Paris, 2003); National Conference “The Reform of Education in the Context of Globalization” (Chisinau, 2004)

Foreign languages: Russian (advanced), French, English (elementary) Public activity: Executive Director of the Institute for Community Development (2004 - to

present); President of the Advisory Council of the Non-Governmental Organizations from the North-Western region of the republic of Moldova (2003 - to present); Member of the National Centre Council of Assistance and Informing of the NGOs from Moldova “The Contact”, the North-Western region (2002 - to present); President of the NGO “Logos Plural College” (2001 - to present); Member of Soros Foundation Senate from Moldova.

Personalia: Pascaru, T. Anatomia sau psihicul posttotalitarist // Lit. şi arta.- 2002. – 23 mai. – P.3; Popa, Iu. “Liderii” lui Mihai Şleahtiţchi alături de o amintire psihologică // Lit. şi arta. – 1999. – 23 sept. – P.7; Anuţei, V. Mihai Şleahtiţchi: Eseu asupra reprezentării puterii // Flux de Bălţi. – 1999. – 5 mart. – P.3; Gorbul, L.Eseu asupra reprezentării // Cugetul. – 1999. – Nr.3. – P.1-2; Priţcan, V. Liderii: o

Page 183: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 311

Conferenţiar univ. dr.

Efrem ŞULMAN

perspectivă psihosocială // Semn. – 1998. – Nr.3. – P.43; Pohilă, Vl. Descrierea liderilor ca fenomen social pe lîngă care nu poţi trece nepăsător // Mesagerul. – 1998. – Nr.34; Chelcea, Septimiu. Psihosociologia contemporană: [Sînt date şi despre psihosociologul M.Şleahtiţchi] // Un secol de cercetări psihosociale. – Iaşi, 2002. – P.207

Născut la 1 martie 1920 în s. Vertiugeni, Floreşti, Republica Moldova Studii: Facultatea Fizică şi Chimie (Universitatea din Iaşi, 1938-1940); Facultatea Istorie (Universitatea de Stat din Leningrad, 1946 – 1949); doctorantura (Institutul Pedagogic din Moscova, 1962). Posturi ştiinţifico-didactice: lector (catedra Istoria PCUS,1953-1957); lector superior (catedra Filosofie şi Economie Politică, 1957-1964); conferenţiar univ. (catedra Filosofie şi Economie Politică, 1964-1989); conferenţiar univ. (catedra Drept şi Disciplini Socioumane, 1989-2000); conferenţiar univ. (catedra Discipline Socioumanistice, 2000-pînă în prezent) Grade ştiinţifice: dr. în istorie Domenii de cercetare ştiinţifică: relaţii internaţionale în Sud-Estul Europei (sec. XVII-XVIII), politica externă a Moldovei (sec. XVIII), cultura Moldovei Lucrări publicate: К вопросу об освещении русско-молдавских дипломатических отношений середины XVII века в исторической литературе // Научная конференция профессорско-преподавательского состава института по итогам научно-исследовательской работы за 1956 г. (БГПИ). – К., 1957. – P. 24-26; Русско-молдавские дипломатические отношения в 1654-1656 годах // Учен. зап. /Бельц. пед. ин-т. – 1957. - Вып. 3. – P. 25-53; Миссия валашского ворника П. Драгунеску в России (1736-1737) // Вековая дружба: Материалы конф.- Кишинев, 1961. – P. 211-239; Прорусская партия в Валахии и ее связи с Россией в 1736-1737 годах // Прусско-румынские и советско-румынские отношения . – Кишинев, 1969. – P. 7-41; О позиции России в конфликте с Турцией в 1735-1736 гг. // Балканский исторический сборник. – К., 1973. – P. 5-61; Дальнейшее развитие русско-молдавских отношений в период войны России и Австрии с Османской империей во второй половине 30-х гг. // Очерк внешнеполитической деятельности Молдавского княжества. – К., 1987. – P. 259-277; Noţiunea “raison d”etat “ în testamentul politic al lui Richelieu // Realizări şi deschideri ştiinţifice. – Bălţi, 1995. – P. 56-60. Stagii ştiinţifice: Filosofie (Ростов-на-Дону, 1959); Istorie (Chişinău, 1973). Participări la foruri ştiinţifice: Conferinţa internaţională de istorie (Chişinău, 1960); Conferinţele ştiinţifice ale profesorilor, IPSB (1956, 1966, 1967). Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză, germană (elementar) Distincţii: Орден Великой Отечественной войны, медаль «За отвагу», медаль «За взятие Кеннигсберга»

Associate Professor, PhD Efrem ŞULMAN

Born on March 1, 1920 in Vertiugeni, Floreşti, Republic of Moldova Education: Faculty of Physics and Chemistry, University from Iaşi (1938-1940); Faculty of

History, ( State University from Leningrad, 1946-1949); Doctorate studies, Pedagogical Institute from Moscow (1962).

Professional Experience: Lecturer (Chair of History of the Communist party, 1953-1957); Senior Lecturer (Chair of Philosophy and Political Economy (1957-1964); Associate Professor (Chair of Philosophy and Political Economy (1964-1989); Associate Professor (Chair of Law and Sociiohumanities, 1989-2000); Associate Professor (Chair of Sociohumanities, 2000- to present)

Degree Programs: PhD in History Research Interests: International relations in South-Western Europe (17th-18th cent.), Foreign

Policy of Moldova (18th cent.), Moldovan Culture.

60

Page 184: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 312

Conferenţiar univ.dr. Teo-Teodor

MARŞALCOVSCHI

Publications: К вопросу об освещении русско-молдавских дипломатических отношений середины 17в. В исторической литературе // Научная конференция профессорско-преподавательского состава института по итогам научно-исследовательской работы за 1956г. (БГПИ). – К., 1957. – P. 24-26; Русско-молдавские депломатические отнoшения в 1654-1656 гг. // Учен. Зап. / Бельц. Пед. ин-т.- 1957. - Вып.3. – P. 25-53; Миссия валашского ворника П. Драгунеску в России (1736-1737) // Вековая дружба: Материалы конф.- Кишинёв, 1961. - P. 211-239; Прорусская партия в Валахии и еe связи с Россией в 1736-1737 гг. // Прусско-румынские и советско-румынские отношения. – Кишинёв, 1969 – P. 7-41; О позиции России в конфликте с Турцией в 1735-1736 гг. // Балканский исторический сборник. – К., 1973. – P. 5-61; Дальнейшее развитие русско-молдавских отношений в период войны России и Австралии с Османской империей во второй половине 30-х гг. // Очерк внешнеполитической деятельности Молдавского княжества. – К., 1987. – P. 259-277; Noţiunea “raison d”etat “ în testamentul politic al lui Richelieu // Realizări de deschideri ştiinţifice- Bălţi, 1995. – P. 56-60.

Sabbaticals: Philosophy (Rostov-on-Don, 1959); History (Chişinău, 1960); Scientific Сonferences of teachers, ( Bălţi Teaccer Training Institute, 1956, 1966, 1967).

Foreign Languages: Russian (advanced), French, German (elementary) Honours: Distinction of the Second World War, Medal “За отвагу»”, Medal “За взятие

Кеннигбберга»”

Născut la 22 aprilie 1938 în s. Dobruşa (Negureni), Orhei, Republica Moldova Studii: Facultatea Istorie (Universitatea de Stat din Chişinău, 1961-1966); doctorantura

(Universitatea de Stat din Chişinău, 1974). Posturi ştiinţifico-didactice: asistent univ. (catedra Istoria PCUS, 1966-1978); lector superior

(catedra PCUS (1978-1982); conferenţiar univ. (catedra Drept şi Discipline Socioumane, 1982-2000); conferenţiar univ. (catedra Discipline Socioumanistice (2000 – pînă în prezent).

Grade ştiinţifice: dr. în istorie Domenii de cercetare ştiinţifică: relaţiile agrare din Moldova în epoca medievală, relaţiile

economico - sociale în satul răzeşesc din prima jumătate a sec. XIX. Lucrări publicate: Peste 80 publicaţii: Рупташи Бессарабии в первой половине ХIX века //

Учен. Зап. / Кишинев. Ун-т. – 1964. – Т.72. – P. 59-68; О социальных отношениях в резешской деревне Бессарабии в дореформенный период (1812-1861) // Советская историография аграрной истории СССР до 1917 г.). – К., 1977. – P. 135-139; Развитие сельского хозяйства на резешских и царанских землях в Бессарабии 20-х гг. XIX в. // Социально-экономическое развитие Бессарабии в XIX в.- К., 1977. - P. 18-47; Interpretări voluntaristice // Moldova Socialistă. – 1989. – 16 iunie; Резеши Молдавии (конец XYIII-cередина XIX в.- К.: Штиинца, 1983. – 123 с.; Consemnări istorice pentru Basarabia // Lit. şi arta. - 1992. – 20 aug. – P. 7; Marea Unire de la 1918 // Moldova Suverană. – 1993. – 21 dec.; Revenirea lui N.Iorga în Basarabia // Rev. de pedagogie şi psihologie. – 1991. – Nr.3. – P. 2-4; Teze şi antiteze ortodoxe: Biserica ortodoxă din Basarabia // Lit. şi arta. – 1992. – 22 oct.- P. 3; Aspecte tehnico-culturale româneşti //Cultura tehnică – component important al culturii generale. – Bălţi, 1997. – P. 26; Pavel Gore: Promotor al mişcării de eliberare naţională din Basarabia // Destin românesc. – 2000. – Nr.3. – P. 64-70; Odiozitate perfidă sau ură patologică antiromânească // Lit. şi arta.- 2004. – 26 aug. – P. 7;

Stagii ştiinţifice: Istoria Moldovei din epoca medievală (Chişinău, 1978, Iaşi, 1997). Participări la foruri ştiinţifice: Istoria relaţiilor agrare (Leningrad, 1968; Chişinău, 1974;

Voronej, 1976; Rostov pe Don, 1978); Negru Vodă – domnitor (Făgăraş 1997). Cunoaşterea limbilor străine: rusă (avansat), franceză (elementar) Activitate publică: Director al Teatrului Naţional “V.Alecsandri” din Bălţi (1970-1974);

Preşedintele Consiliului Municipal Bălţi al Partidului Forţelor Democratice (1993-1999); Membru al Consiliului Partidului Forţelor Democtarice (1993-2002); Membru al Consiliului Naţional al Partidului Social-Liberal şi membru al Comisiei de Cenzori de Etică de Partid (2002-prezent).

Page 185: Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic

UNIVERSITARI BĂLŢENI

_______________________________________________________________________ 313

Conferenţiar univ. dr.

Nicolae CAZACU

Associate Professor, PhD

Teo-Teodor MARŞALCOVSCHI

Born on April 22, 1938 in Dobruşa (Negureni), Orhei, Republic of Moldova. Education: Faculty of History (Moldova State University from Chişinau, 1961-1966), Doctorate

studies (same university, 1974). Professional Experience: Universuty Assistant (Chair of CPSU, 1966-1978), Senoir Lecturer

(Chair of CPSU, 1978-1982); Senior Lecturer (Chair of Law and Sociohumanities, 1982-2000); Associate Professor (Chair of Sociohumanities, 2000 – to present).

Degree Programs: PhD in History Research Interests: Agrarian relations in Moldova in the medieval epoch, Economico-social

relations in freeholder’s villages in the first half of the XIXth century. Publications: Over 80 publications: Рупташи Бессарабии в первой половине ХIX века // Учен.

Зап. / Кишинев. Ун-т. – 1964. – Т.72. – P. 59-68; О социальных отношениях в резешской деревне Бессарабии в дореформенный период (1812-1861) // Советская историография аграрной истории СССР до 1917 г.). – К., 1977. – P. 135-139; Развитие сельского хозяйства на резешских и царанских землях в Бессарабии 20-х гг. XIX в. // Социально-экономическое развитие Бессарабии в XIX в.- К., 1977.- P. 18-47; Interpretări voluntaristice // Moldova Socialistă – 1989. – 16 iunie; Резеши Молдавии (конец XYIII-cередина XIX в.- К.: Штиинца, 1983. – 123 p.; Consemnări istorice pentru Basarabia // Lit. şi arta. - 1992. – 20 aug. – P. 7; Marea Unire de la 1918 // Moldova Suverană. – 1993. – 21 dec.; Revenirea lui N.Iorga în Basarabia // Rev. de pedagogie şi psihologie. – 1991. – Nr.3. – P. 2-4; Teze şi antiteze ortodoxe: Biserica ortodoxă din Basarabia // Lit. şi arta. – 1992. – 22 oct.- P. 3; Aspecte tehnico-culturale româneşti //Cultura tehnică – component important al culturii generale. – Bălţi, 1997. – P. 26; Pavel Gore: Promotor al mişcării de eliberare naţională din Basarabia // Destin românesc. – 2000. – Nr.3. – P. 64-70; Odiozitate perfidă sau ură patologică antiromânească // Lit. şi arta.- 2004. – 26 aug. – P. 7;