UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au...

of 48 /48
l'o "' , •, .d .. ' -. ,,1 no:·. "'1 ,. ,o ' '" ' ·. •, , UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL Str. Vasile. Alecsandri, nr. 14, Moine§ti, Jud. Bacau, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340 Fax: 0234 365428 e-mail: [email protected]. ro :-:.R L \ ["'ll 1 JUU!: 2HHX :--U L'\ !SO 1-liHil: !l!il:=;. ,...,R lkOU I: SERVICIUL RESURSE UMANE. SANATATE $1 SECURITATE IN MUNCA Nr. 24883 I 15.10.2012 Expunere de motive Ia PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII A SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENT A Spitalul Municipal de Urgenta Moine;;ti a inaintat spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Moine;;ti, cu adresa nr. 12355/01.10.2012 organigrama ;;i statui de functii a intregii structuri cu adresa nr. 123 54/01.1 0.2012 statui de functii pentru Compartimentul de Primire Urgente. Analizand documentatia transmisa in temeiul prevederilor art. 15 din HoHirarea Guvemului nr. 56/2009, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice ditre autoritatile administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta functioneaza potrivit structurii cu paturi aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 15 7/2011, Hotararea Consiliului Local nr. 100/2012 si avizul Ministerului Sanatatii nr. CV/4050/CV/4344/28.09.2012 cu: ' ' - Ambulatoriul Integrat care acorda asistenta medicala de specialitate prin medici speciali;;ti ;;i primari in cele 13 cabinete de specialitate ( Cab. Medicina Intema, Cab. R.M.F.B., Cab. Cardiologie, Cab. Neurologie, Cab. Ortopedie- Traumatologie, Cab. Chirurgie Generala, Cab. Obstetrica-Ginecologie, Cab. Pediatrie, Cab. ORL, Cab. Oftalmologie, Cab. Psihiatrie, Cab. Alergologie ;;i imunologie clinica, Cab. Gastroenterologie ). - Investigatii paraclinice efectuate in Laboratorul de Analize Medicale, Laboratmul de Radiologie ;;i Imagistica Medicala, Serviciul de Anatomie Patologica, Laboratorul de Recuperare, Medicina Fizica ;;i Balneologie. - Cab. Boli Infectioase, Cab. Diabet zaharat, nutritie ;;i boli metabolice, Cab. Oncologie, Cab. Planificare Familiala, Dispensar TBC, Farmacie cu circuit in chis. - Asistenta medicala spitaliceasca care activitatea in aceasta perioada cu 414 paturi spitalizare continua, 20 paturi spitalizare de zi ;;i Statia de Hemodializa cu 6 paturi spitalizare de zi, dupa urmatoarea structura: - Sectia Medicina Intema 77 paturi - Comp. Neurologie 12 paturi - Comp. Psihiatrie 14 paturi - Seqia Boli infectioase 25 paturi

Embed Size (px)

Transcript of UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au...

Page 1: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

l'o "' , •, .d .. ' -. ,,1 no:·. "'1 ,. ,o ~ ' '" ' ·. •, ,

UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI

Str. Vasile. Alecsandri, nr. 14, Moine§ti, Jud. Bacau, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340

Fax: 0234 365428 e-mail: [email protected]. ro

:-:.R L \ ["'ll 1JUU!: 2HHX :--U L'\ !SO 1-liHil: !l!il:=;. ,...,R 011~ \~ lkOU I: 1lH~r.

SERVICIUL RESURSE UMANE. SANATATE $1 SECURITATE IN MUNCA

Nr. 24883 I 15.10.2012

Expunere de motive Ia PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STATULUI DE

FUNCTII A SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENT A MOINE~TI

Spitalul Municipal de Urgenta Moine;;ti a inaintat spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Moine;;ti, cu adresa nr. 12355/01.10.2012 organigrama ;;i statui de functii a intregii structuri ~i cu adresa nr. 123 54/01.1 0.2012 statui de functii pentru Compartimentul de Primire Urgente.

Analizand documentatia transmisa in temeiul prevederilor art. 15 din HoHirarea Guvemului nr. 56/2009, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii ~i

competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice ditre autoritatile administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit structurii cu paturi aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 15 7/2011, Hotararea Consiliului Local nr. 100/2012 si avizul Ministerului Sanatatii nr. CV/4050/CV/4344/28.09.2012 cu:

' ' - Ambulatoriul Integrat care acorda asistenta medicala de specialitate prin

medici speciali;;ti ;;i primari in cele 13 cabinete de specialitate ( Cab. Medicina Intema, Cab. R.M.F.B., Cab. Cardiologie, Cab. Neurologie, Cab. Ortopedie­Traumatologie, Cab. Chirurgie Generala, Cab. Obstetrica-Ginecologie, Cab. Pediatrie, Cab. ORL, Cab. Oftalmologie, Cab. Psihiatrie, Cab. Alergologie ;;i imunologie clinica, Cab. Gastroenterologie ).

- Investigatii paraclinice efectuate in Laboratorul de Analize Medicale, Laboratmul de Radiologie ;;i Imagistica Medicala, Serviciul de Anatomie Patologica, Laboratorul de Recuperare, Medicina Fizica ;;i Balneologie.

- Cab. Boli Infectioase, Cab. Diabet zaharat, nutritie ;;i boli metabolice, Cab. Oncologie, Cab. Planificare Familiala, Dispensar TBC, Farmacie cu circuit in chis.

- Asistenta medicala spitaliceasca care i~i desra~oara activitatea in aceasta perioada cu 414 paturi spitalizare continua, 20 paturi spitalizare de zi ;;i Statia de Hemodializa cu 6 paturi spitalizare de zi, dupa urmatoarea structura:

- Sectia Medicina Intema 77 paturi - Comp. Neurologie 12 paturi - Comp. Psihiatrie 14 paturi - Seqia Boli infectioase 25 paturi

Page 2: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

- Comp. Cardiologie - Sectia Chirurgie Generala - Comp. Ortopedie Traumatologie - Sectia Pediatrie - Comp. R.M.F.B. - Sectia A.T.I. - Sectia Obstetridi Ginecologie - Sectia Pneumoiologie - Comp. Gastroenterologie - Comp. Recuperare Medicala cardiovasculara

TOTAL

20 paturi 78 paturi 10 paturi 27 paturi 16 paturi 23 paturi 55 paturi 25 paturi 20 paturi 12 paturi

414 paturi

A vand in vedere ca numarul de posturi a fost stabilit conform normativelor in vigoare, pe fiecare structura ~i categorie de personal va rog sa aprobati proiectul de hotarare in forma propusa de executiv.

INITIATOR J PRIMAR,

lNG. VIOREL ILIE

Page 3: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI

Str. Vasile. Alecsandri, nr. 14, Moine!?ti, Jud. Bacau, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340

Fax: 0234 365428 e-mail: [email protected]

--~J C:t·jitf(:Jt 1\1·.5-1--H "\1:''-.

;-.R I'."\ J...;l' 1JIIlll: ~110H :--HI'\ 1.._,0 1-WUl: :.m1-:.

..... n Ulb \-., 1};0ill· 211\IX

SERVICIUL RESURSE UMANE. SANA TATE ~I SECURIT ATE IN MUNCA

Nr. 24882115.10.2012

Raport Ia PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII ~I A ORGANIGRAMEI SPITALULUI MUNICIPAL DE

URGENT A MOINE~TI

Prin Protocolul nr. 10566/13097/09.07.2010 pentru predarea-preluarea ansamblului de atributii ~i competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/2010, a fost realizata preluarea Spitalului Municipal de Urgenta Moine~ti.

Avand in vedere prevederile art. 15 din Hotararea nr. 56/2009, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii ~i

competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoriHitile administratiei publice locale, Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti a inaintat spre aprobare, cu adresa nr. 12355/01.10.2012, organigrama ~i statui de functii ~i cu adresa nr. 12354/01.10.2012 statui de functii pentru Compartimentul de Primire Urgente.

In statui de functii sunt prevazute un total de 808 de posturi din care 49 in statui de functii al Compartimentului de Primire Urgente. Structura posturilor pe categorii de personal in cele 2 state de functii este distribuita astfel:

- Stat de funcjii spital- 759 de posturi din care: 154 posturi de medici, 26,5 posturi farmaci~ti ~i alt personal sanitar superior, personal mediu sanitar 316,5 posturi, personal auxiliar sanitar 164 de posturi, muncitori calificati ~i necalificati 50 de posturi, personal de deservire 8 posturi, personal TESA 25 de posturi, personal TESA - conducere 4 posturi, personal TESA/alt pers. conf. Ord.1500/2009 si Ord.1224/20 10 6 posturi, personal din structuri de cercetare ~tiintifica - 5 posturi.

- Stat de funcjii al Compartimentului de Primire Urgenje - 49 de posturi din care: 8 posturi de medici, 2 posturi alt personal sanitar superior, personal mediu sanitar 21 posturi, personal auxiliar sanitar 14 posturi ~i 4 posturi personal de deservire.

Numarul de posturi a fost stabilit conform normativelor in vigoare, pe fiecare structura ~i categorie de personal.

Page 4: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

Intocmirea statului de functii a avut in vedere prevederile Ordinului nr. 1224 din 16 septembrie 2010, privind aprobarea normative/or de personal pentru asisten(a medicalii spitaliceascii, precum # pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului siiniitii(ii pub/ice nr. 1778/2006 privind aprobarea normative/or de personal.

De asemenea s-a avut in vedere adresa M.S. nr. 53582 din 09.09.2010, privind asigurarea numarului de posturi, pe categorii de personal, ata.t pentru medici, cat ~i pentru personalul mediu ~i auxiliar sanitar, necesar desra~urarii in conditii normale a activitatii medicale ( asigurarea continuitatii asistentei medicale in trei ture ~i in zilele de sambata, duminica ~i sarbatori legale) ~i

asigurarea cu prioritate a posturilor de medici din specialitati deficitare (Anestezie ~i terapie intensiva, Endocrinologie, Geriatrie ~i gerontologie, Medicina de urgenta, Nefrologie, Neonatologie, Neurologie, Oncologie medicala, Pediatrie, Pneumologie, Psihiatrie, Reumatologie, Chirurgie orala ~i maxilo-faciala, Chirurgie pediatrica, Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva, Chirurgie toracica, Chirurgie vasculara, Neurochi1urgie, Otorinolaringologie, Urologie, Radiologie-imagistica medicala).

La intocmirea statului de functii au fost respectate:

~ Prevederile Legii 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de Uugenta a Guvemului nr. 3 7/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar;

~ Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea drepturilor salariale;

~ Prevederile Ordinului nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum ~i pentru modificarea ~i completarea Ordinului Ministrului Sanatatii Publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

~ Prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii Publice nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare ~i funqionare a sectiilor ~i

compartimentelor de A.T.I. cu modificarile ~i completarile ulterioare; ~ Prevederile Legii 319/2003 privind statutul personalului de cercetare­

dezvoltare. ~ Prevederile Ordinului nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind

angajarea ~i promovarea in functii, grade ~i trepte profesionale in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;

~ Prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii Publice nr. 1706/2007 privind conducerea ~i organizarea unitatilor ~i compartimentelor de primire a urgentelor, modificat ~i completat prin OMS nr. 94/2011;

~ Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat in temeiul Legii nr. 40/2011;

~ Structura organizatorica aprobata Hotararea Consiliului Local nr. 157/2011 ~i Hotararea Consiliului Local nr. 100/2012.

Page 5: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

? Avizul Ministerului Sanatatii nr. CV/4050/CV/4344/28.09.2012 pentru completarea structurii Spitalului Municipal de Urgenta Moine~ti cu 12 paturi - Compartiment de recuperare medicala cardiovasculara.

Men1ionam ca modificarea statului de functii a avut in vedere modificarile prevazute de Legea 283/2011 privind aprobarea Ordonan1ei de Urgenta a Guvemului nr. 80/201 0 pentru completarea art.ll din Ordonanta de Urgen1a a Guvemului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar ~i prevederile Ordinului nr. 1224 din 16 septembrie 2010, privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum ~i pentru modificarea ~i completarea Ordinului Ministrului Sanatatii Publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal.

SFCRETAR,

JR._~~~ LENA DIRLAU

_/ ' 1 i I

Page 6: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

VlTALUL MUNICIPA DEURGENT.A

MOINESTI

Str. Zorilor nr.1' Moinesti, judetul Badiu CERTIFICATE NO. 33703 tel/fax 0234/352.698; email: [email protected]

AU

NR. 12355 DE:,,r 01.10 2012 lltEGIST'RA.rURA r NR. 1Lj 28<~

CATRE, aau)2._LuNAJ2 ANUt roE-UNIT A TEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MOINESTI

Av~nd in vedere prevederi1e art.15 din Hotararea nr.56/2009, pentru aprobarea Norme1or Metodologice de aplicare a OUG.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale, va inaintam spre aprobare, statui de functii si organigrama valabile Ia 01.10.2012.

La into~min::a statului de functii s-au respectat:

~ Structura organizatorica aprobata prin HCL 157/2011 si HCL100/2012; ~ Prevederile Legii 283/2011 - privind aprobarea O.U.G. nr.80/2010 pentru

completarea art.11 din O.U.G. nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar;

~ Prevederile O.U.G 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea drepturilor salariale ;

~ Prevederile Ordinului nr.1224/20 10 privind aprobarea normative lor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

~ Prevederile O.M.S.P. nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sectiilor si compartimentelor de A.T.I.;

~ Prevederile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii cu modificarile si completarile ultenoare;

~ Prevederile Legii 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare; > Prevederile Ordinului nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si

promovarea in functii, grade si trepte profesionale in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar.

DIRECTOR FIN. CONTABIL Ec. Gaman Oana

/'\ l::)}{f.-1_ W-;

SEF SERV. R.U.N.O.S, Ec. Belci~ Lfc)~~ioara

;-x!C:l"•· L

Page 7: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

S -piTALUL MUNICIP DEURGENT.A

MOINESTI

Str. Zorilor nr.l, Moinesti, judetul Badiu CERTIFICATE NO. 33703 tel/fax 0234/362 698; email: s:J:[email protected]

icvc Kl ir redere prevederile art.l5 din Hotararea nr.56/2009, pentru aprobarea Normelor Metocic.og,.:;e C::::::- aplicare a OUG.l62/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatati~ Fublice catre autoritatile administratiei publice locale, va. waim.JT.'1 s_r.re aprobare, stami de functii pentru Compa1'tir: i·3ntL!l de Prim ire Urgente valabil ia 01.10.:J;12.

:_ ;;, ; ;'i<')Cfl• • rea statu lui de functii s-au respectat:

~ Structura organizatorica aprobata pdn HCL 157/2011 si HCLl 00/2012; :'i» P:·ev ~derile Legii 283/2011 - privind aprobarea Ci.U.G. nr.80/201 0 pentru

s:-::-::1pletarea art.ll din O.U.G. nr.37/2008 privind reglementarea unor masun financiare in domeniul bugetar;

);;. Pu:vederile O.U.G 19/2012 privind aprobarea unot masuri pentru recuperarea dr;:o_,'Jturilor salariale ;

" i\Y;vederile O.M.S.P. nr. 1706/2007 privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor;

~ P1evederiie Legii nr. 53/2003-Codul Muncii cu rnodificarile si completarile uHerioare.

'Jr Prevederile Ordinului nr.l4 70/2011 pentru aprobarea ~riteriilor privind angajarea si p]'(:;movarea in functii, grade si trepte profesionale in ur:itatile sanitare publice din sectorul sanitar.

DIRECTOR FIN. CONT ABIL

Ec. Gar;1ana

~0«Cbtj

Page 8: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

S -plTALUL MUNICIPAL DEURGENT.A

MOINESTI

Str. Zorilor nr.l, Moinesti,judetul Bacau CERTIFICATE NO. 33703

tel/fax 0234/362.698; email :[email protected]

nr 12353 din 01.10.2012

NOTA DE PREZENTARE A STATULUI DE FUNCTII VALABIL

CU DATA DE 01.10.2012

In anul 2012, Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti, reprezentat prin

Manager - Dr. Cotirlet Adrian functioneaza potrivit structurii cu paturi aprobata prin

HCL 157/2011 si HCL 100/2012:

- Ambulatoriul Integ rat care acorda asistenta medicala de specialitate prin medici

specialisti si primari in cele 13 cabinete de specialitate ( Cab. Medicina lnterna, Cab.

R.M.F.B., Cab. Cardiologie, Cab. Neurologie, Cab. Ortopedie-Traumatologie, Cab.

Chirurgie Generala, Cab. Obstetrica-Ginecologie, Cab. Pediatrie, Cab. ORL, Cab.

Oftalmologie, Cab. Psihiatrie, Cab. Alergologie si imunologie clinica, Cab.

Gastroenterologie).

lnvestigatii paraclinice efectuate in Laboratorul de Analize Medicale,

Laboratorul de Radiologie si lmagistica Medicala, Serviciul de Anatomie Patologica,

Laboratorul de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie.

Cab. Boli lnfectioase, Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, Cab.

Oncologie, Cab. Planificare Familiala, Dispensar TBC, Farmacie cu circuit inchis.

Asistenta medicala spitaliceasca care isi desfasoara activitatea in aceasta

perioada cu 414 paturi spitalizare continua, 20 paturi spitalizare de zi si Statia de

Hemodializa cu 6 paturi spitalizare de zi, dupa urmatoarea structura:

- Sectia Medicina lnterna

- Comp. Neurologie

- Comp Psihiatrie

77 paturi

12 paturi

14 paturi

Page 9: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

- Sectia Bali infectioase

- Camp. Cardiologie

- Sectia Chirurgie Generala

-Camp. Ortopedie Traumatologie

- Sectia Pediatrie

-Camp. R.M.F.B.

- Sectia AT. I.

- Sectia Obstetrica Ginecologie

- Sectia Pneumoiologie

- Camp. Gastroenterologie

- Camp. Recuperare Medicala cardiovasculare

TOTAL

25 paturi

20 paturi

78 paturi

10 paturi

27 paturi

16 paturi

23 paturi

55 paturi

25 paturi

20 paturi

12 paturi

414 paturi

lntocmirea statu lui de functii valabil incepand cu data de 01.1 0.2012 a avut in

vedere prevederi/e Ordinului nr. 1224 din 16 septembrie 2010, privind

aprobarea normative/or de personal pentru asistenta medica/a spitaliceasca,

precum si pentru modificarea si completarea Ordinului ministru/ui sanatatii

pub/ice nr.177812006 privind aprobarea normative/or de personal.

De asemenea s-a avut in vedere adresa M.S. nr. 53.582 din 09.09.2010,

privind asigurarea numarului de posturi, pe categorii de personal, atat pentru medici

cat si pentru personalul mediu si auxiliar sanitar, necesar desfasurarii in conditii

normale a activitatii medicale ( asigurarea continuitatii asistentei medicale in trei ture

si in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale), si asigurarea cu prioritate a

posturilor de medici din specialitati deficitare( Anestezie §i terapie intensiva ,

Endocrinologie, Geriatrie §i gerontologie, Medicina de urgenta, Nefrologie,

Neonatologie, Neurologie , Oncologie medicala, Pediatrie, Pneumologie, Psihiatrie,

Reumatologie,Chirurgie orala §i maxilo-faciala, Chirurgie pediatrica, Chirurgie

plastica-microchirurgie reconstructiva, Chirurgie toracica, Chirurgie vasculara,

Neurochirurgie, Otorinolaringologie,Urologie, Radiologie-imagistica medicala) .

La intocmirea statului de functii s-au respectat:

- structura organizatorica a probata prin HCL 157/2011 si HCL 1 00/2012;

- prevederile Legii 283/2011 - privind aprobarea O.U.G. nr.80/201 0 pentru

completarea art.11 din O.U.G. nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri

financiare in domeniul bugetar;

Page 10: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

- prevederile O.U.G. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea

drepturilor salariale ;

- prevederile Ordinului nr.1224 din 16 septembrie 2010, privind aprobarea

normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca

- prevederile O.M.S.P. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

- prevederile O.M.S.P. nr.1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de

organizare si functionare a sectiilor si compartimentelor de A.T.I.;

- prevederile O.M.S.P. nr. 1706/2007 privind conducerea si organizarea unitatilor si

compartimentelor de primire a urgentelor;

- ordinului nr.1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind

angajarea !?i promovarea In functii, grade !?i trepte profesionale a personalului

contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar

- prevederile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare.

In statui de functii sunt prevazute 808 posturi din care 49 in statui de functii al

Compartimentului de Primire Urgente. Structura posturilor pe categorii de personal in

cele 2 state functii este distribuita astfel:

- Stat de functii spital - 759 posturi din care: 154 posturi de medici, 26,5

posturi farmacisti si alt personal sanitar superior, personal mediu sanitar 316,5

posturi, personal auxiliar sanitar 164 de posturi, muncitori calificati si necalificati

50 de posturi, personal de deservire 8 posturi, personal TESA 25 de posturi,

personal TESA - conducere 4 posturi, personal TESA/alt pers. conf.

Ord .1500/2009 si Ord .1224/2010 6 posturi, personal din structuri de cercetare

stiintifica 5 posturi

- Stat de functii a/ Compartimentului de Primire Urgente - 49 posturi din

care: 8 posturi de medici, 2 posturi alt personal sanitar superior, personal mediu

sanitar 21 posturi, personal auxiliar sanitar 14 posturi si 4 posturi personal de

deservire.

Numarul de posturi a fost stabilit conform normativelor in vigoare, pe fiecare

structura si catgorie de personal.

Mana;t' ·. DIL~dria~Ur' o(irl~t

. .

·• ·. ~ .· :::. :. ·.

Sef Serv. R.U.N.O.S., Ec. Belciu Laz/amioara

'I) y, I l·t> (;{.~/\__

Page 11: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI

h Str. Vasile. Alecsandri, nr. 14, Moine~ti, Jud. Bacau, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340

Fax: 0234 365428 e-mail: resurseumane®moinesti. ro

(-.rlilil:al t\1.:.-'·l-1(/\1·:--,

:--B L'\ !"" 1Jitlll: :!.ilil~ ;-..H l .'\ j-..;t) I-11Hi1: ~IHI.-::.

:-.HOII:-.\:-.. lXHUI:11HI?.:

SERVICIUL RESURSE UMANE. SANA TATE $1 SECURITATE iN MUNCA

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Organigramei, Statului de functii ~i a Numarului de personal a

Spitalului Municipal de Urgenta Moine~ti, judetul Bacau

Consiliul Local al municipiului Moine~ti, judetul Badiu; A vand in vedere :

Expunerea de motive a Primarului municipiului Moine~ti nr. 24883115.10.2012;

- Raportul Serviciului Resurse Umane. Sanatate ~i Securitate in Munca nr. 24882/15.10.20 12;

-Nota de prezentare nr. 12353/01.10.2012 a Spitalului Municipal de Urgenta Moine~ti;

- Prevederile Legii 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar;

- Prevederile Ordinului nr.1224/20 10 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca;

- Prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii Publice nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare a sectiilor ~i compartimentelor de A.T.I., cu modificarile ~i completarile ulterioare;

- Prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii Publice nr. 1706/2007 privind conducerea ~i organizarea unitatilor ~i compartimentelor de primire a urgentelor, modificat ~i completat prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 94/2011;

- Prevederile Ordinului nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea ~i promovarea in functii, grade ~i trepte profesionale in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;

- Prevederile Legii nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare­dezvoltare;

- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat in temeiul Legii nr. 40/2011;

- Structura organizatorica aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 157/2011 ~i Hotararea Consiliului Local nr. 100/2012.

- Avizul Ministerului Sanatatii nr. CV/4050/CV/4344/28.09.2012 pentru completarea structurii Spitalului Municipal de Urgenta Moine~ti cu 12 paturi -Compartiment de recuperare medicala cardiovasculara.

1

Page 12: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

Tinand cont de raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Moine~ti;

In temeiul art. 36, aliniatul (3), litera ,b" ~i art. 45, aliniatul (1) din Legea administratiei pub lice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile ~i

completarile ulterioare,

HOT ARASTE:

ART. 1- Se aproba Organigrama, Statui de funqii ~i Numarul de personal a Spitalului Municipal de Urgenta Moine~ti, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2 - Se aproba Statui de functii ~i Numarul de personal al Compartimentului de Primire Urgente, conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 3 - Obligativitatea incadrarii in suma de 14172 mii lei reprezentand cheltuielile de personal alocate conform normelor legale in vigoare prin bugetul de venituri ~i cheltuieli a Spitalului Municipal de Urgenta Moine~ti pe anul 2012 revine managerului Spitalului Municipal de Urgenta Moine~ti.

ART. 4 - Prezenta hotarare se comunica Prefectului Judetului Bacau, Spitalului Municipal de Urgenta Moine~ti ~i Primarului municipiului Moine~ti.

INITIATOR J! PRIMAR,

ING. VIOREL ILIE

AVIZAT: SECRETAR,

JR. MARIJj~NA DIRLAU

Art' i !

2

Page 13: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

:.~w· DEC/ZIA ~R"-i 01.·1; 2Q,12

COMP. AUDIT PUBLIC INTERN

SERV. DE MANAGEMENT ALCALITATII

CONTENCIOS

SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENTA MOINE$TI 2012

APROBAT, AVIZAT,

U.A. T. DE ADMINISTRA TIE

SERVICIUL RESURSE UMANE

Page 14: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI

STRUCTURA POSTURILOR DIN STATUL DE FUNCTII VALABIL INCEPAND CU DATA DE 01.10.2012

nr posturi

TOTAL POSTURI 759

medici 154 alt personal superior 24 farmacisti 2,5 personal mediu sanitar 316,5 personal auxiliar sanitar 164

infirmiere 96 ingrijitoare 51 spalatorese 10 garderobier 1 brancardier 4 safer autosanitara 2

muncitori calificati 45 muncitori necalificati 5 personal de deservire 8 personal TESA 25 personal TESA- conducere 4 personal TESA- conf. Ord.1224/201 0 si 1500/200 6 personal din structuri de cercetar~,33tiintifica 5

' ; ' ,~· \ '•,

Page 15: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENT A MOINE$TI

CATEGORIA UNITATIIIII- 414 DE PATURI

STR. ZORILOR NR.1, MOINE$TI, BACAU

TEL./FAX: 0234/362698

NR.12352 Din 01.10. 2012

Nr. Denumirea functiei

crt. conform

Legii nr.284/201 o

0 1

CONDUCERE

1 MANAGER

2 DIRECTOR MEDICAL

3 DIRECTOR FIN.CONTABIL

4 DIRECTOR DE INGRIJIRI

SECTIA MEDICINA INTERNA din care:

COMP. NEFROLOGIE

Grad alia

2

GRADULI

GRADUL I

GRADUL I

GRADUL I ---

Coeficient

de

ierarhizare

3

88

87

84

75

COMP. DIABET ZAHARAT NUTRITIE Sl BOLl METABOLICE

COMP. GERIATRIE Sl GERONTOLOGIE

COMP. ONCOLOGIE MEDICALA

COMP. DERMATOVENEROLOGJE

COMP. ALERGOLOGIE SIIMUNOLOGIE CUNICA

PERSONAL MEDICAL

5 MEDIC PR.SEF SECTIE GRADUL II 86

6 MEDIC PRIMAR 5 81

7 MEDIC PRIMAR 5 81

8 MEDIC PRIMAR 5 81

9 MEDIC PRIMAR 3 79

10 MEDIC PRIMAR 5 81

11 MEDIC SPECIALIST 2 67

12 MEDIC PRIMAR 3 79

APROBAT /

AtR BAT,_ MA AGER

. AVIZAT,. ·,

ST U.A T M9/N. '/

VAL AT DE FUNCTII - fj>%~ / lEST/ ABIL CU DATA D y;f --· / E1 ' / t1 1,/

-~ .. COl SILIUL DE AD,ISTRA TIE

_ .. -.If-~ 7/ ''--~?~r/·

Specialitatea Nivel Cuantum de baza Numele si prenumele Observatii

studii post conf. Legii

nr. 283/2011

si

O.U.G. 19/2012

4 5 6 7 8 9 - ----- -----

MED. PRIM. CHIRURG s 1 7.556 COTIRLET ADRIAN VALENTIN

DOCTOR TN MEDICINA

MEDIC PRIMAR s 1 6.295 VACANT

ECONOMIST I A s 1 6.151 GAMAN OANA

ASIST. PRINCIPAL PL 1 4.236 VASLOVANU STEFAN - ---

n r. patu ri ------ 77

- nr. paturi 12

- nr. paturi 6

- nr. paturi 3

- nr. paturi 4

- nr. paturi 4

- nr. paturi 3

MEDICINA INTERNA s 1 3.728 RUSU SILVICA

MEDICINA INTERNA s 1 3.033 HARSA EUGEN MIHAITA

MEDICINA INTERNA s 1 3.033 PASCARU BEATRICE

MEDICINA INTERNA s 1 3.033 VACANT

MEDICINA INTERNA s 1 2.826 HUSAC MIHAl LUCIAN

MEDICINA INTERNA s 1 3.033 CIOBANU MELANIA

MEDICINA INTERNA s 1 2.235 NUTULESCU MIHAELA

MEDICINA INTERNA s 1 3.076 TURICEANU MARIAN

Page 1

Page 16: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

- ----

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 13 MEDIC SPECIALIST 3 69 MEDICINA INTERNA s 1 2.319 CARAMAN MAlA

14 MEDIC REZIDENT AN V 2 61 MEDICINA INTERNA s 1 1.773 VACANT

PERSONAL MEDIU SANITAR

15 AS.PRINC.SEF SECTIE 5 61 MEDICALA PL 1 2.023 VACANT

16 ASIST. PRINCIPALA 5 55 MEDICALA PL 1 1.849 STOICA MAGDALENA

17 ASIST. PRINCIPALA 2 51 MEDICALA PL 1 1.658 VACANT

18 ASIST. PRINCIPALA 4 54 MEDICALA PL 1 1.785 TROCARU NELA MONICA

19 ASIST. PRINCIPALA 5 55 MEDICALA PL 1 1.849 ZAVATI ELENA

20 ASIST. PRINCIPALA 4 54 MEDICALA PL 1 1.764 EFTIMIE MIHAELA PROFIRA

21 ASIST. PRINCIPALA 2 51 MEDICALA PL 1 1.658 SAVIN ANTOANELA

22 ASIST. PRINCIPALA 3 53 MEDICALA PL 1 1.741 PASCAL MIHAELA ADRIANA

23 ASIST. PRINCIPALA 3 53 MEDICALA PL 1 1.741 MUNTEANU ANDREEA ELENA

24 ASISTENTA 2 49 MEDICALA PL 1 1.482 VACANT

25 ASISTENTA 2 49 MEDICALA PL 1 1.482 VACANT

26 ASISTENTA 2 49 MEDICALA PL 1 1.482 LOVIN ELENA

27 ASISTENTA 1 47 MEDICALA PL 1 1.426 MOGHIOR IRINA

28 ASISTENTA 2 49 MEDICALA PL 1 1.481 MATEI MINODORA

29 ASISTENTA 1 47 MEDICALA PL 1 '

1.426 TODERITA STEFANIA

PERSONAL AUXILIAR

30 INFIRMIERA 5 23 ---------------- G 1 956 ANTAL ELENA

31 INFIRMIERA 4 22 ---------------- M 1 856 ENACHE IULIANA

32 INFIRMIERA 3 21 ---------------- M 1 892 IORGA ANISOARA

33 INFIRMIERA 4 22 ---------------- M 1 924 PANTIRU LORETA LILIANA

34 INFIRMIERA 5 23 ---------------- G 1 956 SCHIRLIU MARIA

35 INFIRMIERA 3 21 ---------------- M 1 892 BUBURUZ MARIA

36 INFIRMIERA 2 19 ---------------- G 1 861 ISTRATE LAURA

37 INFIRMIERA BAZA 14 ---------------- M 1 798 VACANT

38 INFIRMIERA BAZA 14 ---------------- M 1 798 VACANT

39 INGRIJITOARE 4 20 ---------------- G 1 845 FODOR COCA

40 INGRIJITOARE 5 21 ---------------- G 1 874 RADU VALENTINA

41 INGRIJITOARE 5 21 ---------------- G 1 874 AGACHI LENUTA

42 INGRIJITOARE 3 19 ---------------- G 1 816 VACANT

43 INGRIJITOARE BAZA 14 ---------------- G 1 798 VACANT '-- ---- ------ -----

Page 2

Page 17: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

lol 1 I 2 I 3 I 4 I 5 161 1 I 8 I 9 I

COMP. GERIATRIE Sl GERONTOLOGIE -SEC. MED. INTERNA

PERSONAL MEDICAL

44IMEDIC SPECIALIST GERIATRIE GERONTOLOGIE

GERIATRIE GERONTOLOGIE

PERSONAL MEDIU SANITAR

- nr. paturi 3

2.235IVACANT

1.323IMACOVEI RAMONA SMARANDITA

C-461A.slsTENTA.- I sAZA I 44 IMEDICALA I PL I 1 I 1.368lvAcANT I I

COMP. DIABET ZAHARAT NUTRITIE Sl BOLl METABOLICE- SECTIA MEDICINA INTER~ - nr. paturi 6

PERSONAL MEDICAL

,- 471MEDICSPECIALIST T 3 I 69 IDIABET ZAHARAT I s I 1 I 2.3471PAVEL MIHAELA LACRAMIOARA I I

PERSONAL MEDIU SANITAR

I 481ASISTENTA I 2 I 4-9 -]MEDICALA I PL I 1 I 1.4821VACANT -1 I

PERSONAL AUXILIAR

[ - 4911NFIRMIERA mu I BAZA----~- 17 1---------------- I M I 1 I 8291VACANT I - ~

50

51

52

53

54

55

COMP. NEFROLOGIE- SECTIA MEDICINA INTERNA

PERSONAL MEDICAL

MEDIC REZIDENT AN V 2

MEDIC REZIDENT AN Ill 1

MEDIC REZIDENT AN IV 2 . --

PERSONAL MEDIU SANITAR

ASISTENTA 2

ASISTENTA 2

ASISTENTA 2

PERSONAL AUXILIAR

61

58

61

49

49

49

COMP. ONCOLOGIE MEDICALA -SEC. MED. INTERNA

PERSONAL MEDIU SANITAR

- nr. paturi 12

NEFROLOGIE s 1 1.773 VACANT

NEFROLOGIE s 1 1.718 LUPU CATALINA

NEFROLOGIE . .. - s ........ - 1 1.788 BLOJ LAURA ELENA

-------

MEDICALA PL 1 1.482 VACANT !

MEDICALA PL 1 1.482 VACANT !

.

MEDICALA PL 1 1.482 VACANT

819IVACANT

819IVACANT

- nr. paturi 4

r 581MEDICREZJi::>ENT AN v I 2 I 61 loNCOLOGIE MEDICALA I s I 1 I 1.773IVACANT - ==r----- --- I PERSONAL MEDIU SANITAR

,- s91.A.sls-rEN-rt.. 1 BAZA 1 44 IMEDICALA 1 PL 1 1 1 1.36alvAcANT -- -r 1

Page 3

Page 18: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

loJ 1 1 2 131 4 I 5 161 7 I 8 I 9 I

COMP. DERMATOVENEROLOGIE -SEC. MED. INTERNA - nr. paturi 4

PERSONAL MEDICAL

DERMATOVENEROLOGIE 2.826IVACANT

61IMEDIC REZIDENT AN V DERMATO.VENEROLOGIE 1.773IVACANT

PERSONAL MEDIU SANITAR

I 621ASISTENTA I BAZA I 44 IMEDICALA I PL I 1 I 1.368IVACANT I - I

COMP. ALERGOLOGIE SIIMUNOLOGIE CLINICA -SEC. MED. INTERNA - nr. paturi 3

PERSONAL MEDICAL

I 63IMEDIC SPECIALIST I 2 I 67 IALERG.IMUN. CLINICA I s I 1 I 2.2351CHICIU CARMEN GIANINA I I

PERSONAL MEDIU SANITAR

I 641ASISTENTA I BAZA I 44 IMEDICALA I PL I 1 I 1.3681VACANT I I

COMPARTIMENT PSIHIATRIE nr. paturi ------ 14

PERSONAL MEDICAL

65 MEDIC PRIMAR 4 80 PSIHIATRIE s 1 2.898 PETCU LIVIA DANNIA !

66 MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE s HRISCU MIRELA I

2 67 1 2.235 I !

67 MEDIC REZIDENT AN V 2 61 PSIHIATRIE s 1 1.773 VACANT I 68 MEDIC REZIDENT AN I 1 55 PSIHIATRIE s 1 1.167 PARFENIE ANDRADA MIHAELA I

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

I 691PSIHOLOG SPECIALIST I 2 I 56 IPSIHOLOGIE I s I 1 I 1.911IMITITELU ECATERINA I I PERSONAL MEDIU SANITAR

70 ASIST. PRINCIPALA 3 53 MEDICALA PL 1 1.720 CAZACU ELENA

71 ASIST. PRINCIPALA 5 55 MEDICALA PL 1 1.849 VATAVU ILEANA

72 ASISTENTA 2 49 MEDICALA PL 1 1.482 VACANT !

73 ASISTENTA 3 51 MEDICALA PL 1 1.538 HRENOVICI LENUTA

74 ASISTENTA 2 49 MEDICALA PL 1 1.482 VACANT

75 ASISTENTA DEBUTANTA BAZA 19 MEDICALA PL 1 839 VACANT

PERSONAL AU XI LIAR

76 INFIRMIERA 5 23 ---------------- G 1 956 BRASOVCOCA

77 INFIRMIERA 3 21 ---------------- M 1 904 HUIDIU SIMONA

78 INFIRMIERA DEB. BAZA 10 ---------------- M 1 756 VACANT

79 INGRIJITOARE BAZA 12 ---------------- M 1 756 VACANT

Page4

Page 19: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

[o I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I COMP. NEUROLOGIE nr. paturi ------ 12

PERSONAL MEDICAL

80 MEDIC SPECIALIST 5 71 NEUROLOGIE s 1 2.482 HARSA NICOLET A ANA ELENA

81 MEDIC SPECIALIST 5 71 NEUROLOGIE s 1 2.482 VACANT

82 MEDIC REZIDENT AN V 2 61 NEUROLOGIE s 1 1.773 VACANT

83 MEDIC REZIDENT AN I BAZA 52 NEUROLOGIE s 1 1.214 BANCILA ALEXANDRA

84 MEDIC REZIDENT AN I BAZA 52 NEUROLOGIE s 1 1.214 VACANT --------

PERSONAL MEDIU SANITAR

85 ASISTENTA 4 52 MEDICALA PL 1 1.594 IACOB LILIANA

86 ASISTENTA 3 51 MEDICALA PL 1 1.538 COPACEL IULIANA

87 ASISTENTA 2 49 MEDICALA PL 1 1.482 VACANT

88 ASISTENTA DEBUTANTA BAZA 19 MEDICALA PL 1 839 VACANT I

89 ASISTENTA DEBUTANTA BAZA 19 MEDICALA PL ' -- 1 839 VACANT I PERSONAL AUXILIAR

90 INFIRMIERA 2 17 ---------------- M 1 786 VACANT

91 INFIRMIERA 2 17 ---------------- M 1 786 VACANT

92 INFIRMIERA DEBUTANTA BAZA 10 ---------------- M 1 756 VACANT I

93 INGRIJITOARE 3 19 ---------------- G 1 816 DOBROVAT MARIA

COMPARTIMENT CARDIOLOGIE nr. paturi ------ 20

PERSONAL MEDICAL

94 MEDIC PRIMAR 5 81 CARDIOLOGIE s 1 3.033 RADU TATIANA CORINA

94,5 MEDIC PRIMAR 5 81 CARDIOLOGIE s 1/2 1.516 VACANT

95 MEDIC PRIMAR 5 81 CARDIOLOGIE s 1/2 1.516 VACANT

96 MEDIC PRIMAR 4 80 CARDIOLOGIE s 1 2.931 DARIE CARMEN

97 MEDIC REZIDENT AN V 2 61 CARDIOLOGIE s 1 1.773 VACANT I 98 MEDIC SPECIALIST 3 69 CARDIOLOGIE s 1 2.606 VACANT

99 MEDIC REZIDENT AN II BAZA_ 54 CARDIOLOGIE s 1 1.429 ZUGRAVEL STEFANIA I PERSONAL MEDIU SANITAR

100 ASIST. PRINCIPALA 4 54 MEDICALA PL 1 1.785 GABUREANU MARIA MIHAELA

101 ASIST. PRINCIPALA 4 54 MEDICALA PL 1 1.785 BUBURUZ ANGELA

102 ASIST. PRINCIPALA 5 55 MEDICALA PL 1 1.849 VACANT

103 ASISTENTA 1 47 MEDICALA PL 1 1.426 CIOTLOS ADINA ECATERINA

104 ASISTENTA 2 49 MEDICALA PL 1 1.482 VACANT

105 ASISTENTA 2 49 MEDICALA PL 1 1.482 VACANT ~--------------

Page 5

Page 20: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

r--o-- r---- 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 1 I 8 I 9 I

PERSONAL AUXILIAR

106 INFIRMIERA 5 23 ---------------- M 1 948 CIUHAT VIORICA . 107 INFIRMIERA 3 21 ---------------- G 1 904 PURCARU P. MARIA

108 INFIRMIERA 2 19 ---------------- M 1 861 VACANT

~i.TOARE 5 21 ---------------- M 1 874 STOICA DANA

110 INGRIJITOARE 2 17 ----------------------------~-'---

M 1 ___ 786 VACANT _j ------ -

COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICINA FIZICA Sl BALNEOLOGIE nr. paturi ------ 16

PERSONAL MEDICAL

111 MEDIC PRIMAR 5 81 B.F.T. s 1 3.033 PURCARIN ADRIAN

112 MEDIC REZIDENT AN I 2 57 R.M.F.B. s 1 1.309 VADUVA LAVINIA

113 MEDIC SPECIALIST 2 67 R.M.F.B. s 1 2.235 VACANT --------- ------------------

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

I 114IKINETOTERAPEUT PRINCIPAL I 2. I 56 IKINETOTERAPIE I s I 1 I 2.121IMACIUCA SANDEL I -1 PERSONAL MEDIU SANITAR

115 ASISTENTA PRINCIPALA 3 53 MEDICALA PL 1 1.720 OPINCA LILIANA

116 ASISTENTA 2 49 MEDICALA PL 1 1.338 VACANT

117 ASIST. PRINCIPALA 4 54 B.F.T. PL 1 1.785 RADU MUSTEA MIHAELA ELENA

118 ASIST. PRINCIPALA 5 55 OBST.GINECOLOGIE PL 1 1.849 BUDACA ANISOARA

119 ASISTENTA ·······-··-

2 .. 49 MEDICALA .. -

PL 1 1.338 VACANT ------ -

PERSONAL AUXILIAR

120 INFIRMIERA 2 19 ---------------- M 1 861 VACANT

121 INFIRMIERA 2 19 ---------------- M 1 861 VACANT

122 INGRIJITOARE 5 21 ---------------- G 1 874 CHIPER FLORICA

123 INGRIJITOARE 3 19 ---------------- G ··-

1 -·-- 816_ VACANT -

Page 6

Page 21: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

lol 1 I 2 I 3 I 4 I 5 161 7 I 8 1 9 I

I 124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

1-4_1_

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

SECTIA CHIRURGIE GENERALA --nr. paturi ------ r H

din care:COMP CHIRURGIE LAPAROSCOPICA

COMP.ARSI

COMP. O.R.L.

COMP. OFTALMOLOGIE

COMP. NEUROCHIRURGIE

COMP. UROLOGIE

PERSONAL MEDICAL

MEDIC PR.SEF SECTIE GRADULII .. MEDIC PRIMAR 5

MEDIC PRIMAR 5

MEDIC PRIMAR 5

MEDIC PRIMAR 4

MEDIC SPECIALIST 2

MEDIC REZIDENT AN VI 2

MEDIC SPECIALIST 2

MEDIC SPECIALIST 2

MEDIC REZIDENT AN I BAZA MEDIC REZIDENT AN I BAZA MEDIC REZIDENT AN VI 2

MEDIC REZIDENT AN I BAZA

MEDIC REZIDENT AN I BAZA

MEDIC REZIDENT AN Ill 3

MEDIC REZIDENT AN VI 2

MEDIC REZIDENT AN Ill BAZA

MEDIC SPECIALIST 2

PERSONAL MEDIU SANITAR

AS.PRINC.SEF SECTIE 5

ASIST. PRINCIPALA 4

ASIST. PRINCIPALA 5

ASIST. PRINCIPALA 2

ASIST. PRINCIPALA 2

ASIST. PRINCIPALA 5

ASIST. PRINCIPALA 5

ASIST. PRINCIPALA 4

ASIST. PRINCIPALA 5

ASIST. PRINCIPALA 3

ASIST. PRINCIPALA 5

ASIST. PRINCIPALA 5

ASIST. PRINCIPALA 2

ASIST. PRINCIPALA 2

86 CHIRURGIE GENERALA

81 CHIRURGIE GENERALA

81 CHIRURGIE GENERALA

81 CHIRURGIE GENERALA

80 CHIRURGIE GENERALA

67 CHIRURGIE GENERALA

62 CHIRURGIE GENERALA

67 CHIRURGIE GENERALA

67 CHIRURGIE GENERALA

52 CHIR. ORALA Sl MAX.-FAC

52 CHIRURGIE PEDIATRICA

62 CHIRURGIE PLASTICA- M

52 CHIRURGIE TORACICA

52 CHIRURGIE VASCULARA

62 CHIRURGIE PEDIATRICA

62 CHIRURGIE PEDIATRICA

55 CHIRURGIE PLASTICA- M

67 CHIRURGIE TORACICA

61 MEDICALA

59 MEDICALA

55 MEDICALA

51 MEDICALA

51 MEDICALA

55 MEDICALA

55 MEDICALA

54 MEDICALA

55 MEDICALA

53 MEDICALA

55 MEDICALA

55 MEDICALA

51 MEDICALA

51 MEDICALA

nr. paturi ------ 10

nr. paturi ------ 5

nr. paturi ------ 6

nr. paturi ------ 6

nr. paturi ------ 3

nr. paturi ------ 6

s 1

s 1

s 1

s 1

s 1

s 1

s 1

s 1

s 1

s 1

s 1

s 1

s 1

s 1

s 1

s 1

s 1

s 1

PL 1

s 1

PL 1

PL 1

PL 1

PL 1

PL 1

PL 1

PL 1

PL 1

PL 1

PL 1

PL 1

PL 1 . -.

Page 7

3.728

3.033

3.033

3.033

2.928

2.235

1.898

2.235

2.235

1.214

1.214

1.898

1.214

1.214

1.949

1.898

1.598

2.235

1.985

2.295

1.849

1.658

1.658

1.849

1.849

1.785

1.849

1.741

1.849

1.849

1.535

1.658

VACANT

VACANT

COTIRLET ADRIAN VALENTIN POST REZERVAT

ANGHEL RODICA

RAU SERGIU IONEL

POPA EDUARD

VACANT

MOTOC IONUT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

IORGA DANIEL

VACANT

PANTURU ANDREI RADU

VACANT

MIHALACHI DOMNICA

GHENCEA MIRELA GIANINA

ANDRIOAIE MARINELA

APOSTOLESCU ANA MARIA

SILISTEANU DANIA

PASCU GABRIELA

VASLOVANU JENICA

ANGHELINEI GABRIELA

CRISTEA NATALIA

MOTEl ELENA

VACANT

RADU MARIANA

TIMARU CLAUDIA

DIACONU RAMONA '

Page 22: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

0 1 2 3 4

156 ASISTENTA 1 47 MEDICALA

157 ASISTENTA 1 47 MEDICALA

158 ASISTENTA 2 49 MEDICALA

159 ASISTENTA 1 47 MEDICALA

160 ASISTENTA 1 47 MEDICALA

161 ASISTENTA DEBUTANTA BAZA 19 MEDICALA

PERSONAL AUXILIAR

1- .. ..!..~ Ji':!~~. -~ --~ f---5 __ I_.E.__I::=-.::::::::.:::::.~-----I 163

[_j_64

INFIRMIERA 4 22 ---------------- i INFIRMIERA - L- 3 21 ----------·----~

. ---- --· 165 INFIRMIERA 5 -166 INFIRMIERA 1

167 INFIRMIERA 3

168 INFIRMIERA 5

169 INFIRMIERA 2

170 INFIRMIERA 5

171 INFIRMIERA 5 172 INGRIJITOARE 1

173 INGRIJITOARE 3

174 INGRIJITOARE 2

175 INGRIJITOARE BAZA 176 INGRIJITOARE BAZA

177 INGRIJITOARE BAZA COMP. O.R.L. - SECTIA CHIRURGIE GENERALA

PERSONAL MEDICAL

178 MEDIC SPECIALIST

178,5 MEDIC SPECIALIST

179 MEDIC SPECIALIST

180 MEDIC REZIDENT AN II

PERSONAL MEDIU SANITAR

181IASISTENTA

182IASISTENTA DEBUTANTA

183

184

185 ---------

COMPARTIMENT UROLOGIE

PERSONAL MEDICAL

MEDIC REZIDENT AN V

MEDIC REZIDENT AN I

MEDIC REZIDENT AN Ill --

PERSONAL MEDIU SANITAR

186IASISTENTA

187IASISTENTA DEBUTANTA

2

2

2

BAZA

2

BAZA

. L .... - .. 1

23 ----------------17 ----------------21 ----------------

"

23 ----------------19 ----------------23 ----------------23 ----------------15 ----------------19 ----------------17 ----------------12 ----------------12 ----------------12 ----------------

67 ORL

67 ORL

67 ORL

57 ORL

MEDICALA

MEDICALA

61 UROLOGIE

52 UROLOGIE

58 UROLOGIE

MEDICALA

MEDICALA

5 6 7 8 9

PL 1 1.426 STARPARIU MARILENA

PL 1 1.320 TROFOR MARIA

PL 1 1.338 STATULESCU LAURA

PL 1 1.426 VACANT

PL 1 1.426 VACANT

PL 1 839 VACANT

G 1 956 BUJOR ELENA

M 1 924 RUSU LIDIA --M 1 892 CERNAT IRINA

G 1 956 NUTU COSTINA

G 1 858 CLIPA NARCISA ELENA

M 1 892 MISCA ELENA

M 1 956 VACANT

M 1 861 BALABAN LUMINITA ELENA

M 1 947 BUCUR LILIANA

M 1 956 ANDRIES MARIANA LUIZA

G 1 878 TANASE DOMNICA

M 1 816 CERNAT MIHAELA NICOLET A

M 1 797 GAMAN CAMELIA

M 1 756 VACANT

M 1 756 VACANT

M 1 756 VACANT

nr. patu ri ------ 6

s 1 2.235 ENEACOSTIN

s 1/2 1.017 VACANT

s 1/2 1.017 VACANT

s 1 1.429 SPANU CORINA ------

1.482IVACANT

839IVACANT

nr. paturi ------ 6

s 1 1.773 VACANT

s 1 1.214 VACANT

s 1 1.659 BODO ORS SZOMBOR

1.482IVACANT

839IVACANT

Page 23: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

[ol 1 I 2 I 3 I 4 Is lsi 7 I 8 1 9 I COMP. OFTALMOLOGIE - SECTIA CHIRURGIE GENERALA nr. paturi ------ 6

PERSONAL MEDICAL -- -----------~

188 MEDIC PRIMAR j 189 MEDIC SPECIALIST --~]

:--~---;-.

190 MEDIC REZIDENT AN V .-_,...,..--.,...,_,.~---·--

191 MEDIC REZIDENT AN I

5 81 jOFTALMOLOGIE s 1 3.033 BULAT GHIORGHI

2 67 IOFTALMOLOGIE s 1 2.069 MOTOC IRINA

•. 2 BOFTALMOLOGIE s 1 1.773 VACANT --1--··-- ---55 .OFTALMOLOGIE-~-- s 1 I - 1.262 MARC TIBERIU ·-· ____ ._] ____ '" .. --·---------·~·---~-- -~.-----·-~-----··-··----~----- ·-·

PERSONAL MEDIU SANITAR

[-~ ~1/.:sls!~:=-·-===.__L_ 2 ~~ME:o!CALA·-~-~1:... T] ]= 1.482JYACANi--- - I I

COMP. ARSI - SECTIA CHIRURGIE GENERALA nr. paturi ------ 5

PERSONAL MEDIU SANITAR

~--193 ASiSTENTA . "T- 2 I 49 J:~E~~ 1.482 VACANT

,___19_4..J...A.SISTENTA DEBUTANTA~-~ BAZA 19 ]~EDICALA 839 VACANT

PERSONAL AUXILIAR

I 195,1NFIRMIERA 861IVACANT

[ 19_6jlf\JFIRMIER.fl. u --~ 861IVACANT

COMP. NEUROCHIRURGIE- SECTIA CHIRURGIE GENERALA nr. paturi ------ 3

PERSONAL MEDICAL

197 MEDIC REZIDENT AN IV 2 61 NEUROCHIRURGIE s 1 1.773 MUNTEANU RALUCA MARIA •

198 MEDIC REZIDENT AN VI 2 62 NEUROCHIRURGIE s 1 1.898 VACANT .

-199 MEDIC REZIDENT AN I BAZA 52 NEUROCHIRURGIE s 1 1.214 VACANT

PERSONAL MEDIU SANITAR

200 ASISTENTA 2 49 MEDICALA PL 1 1.482 VACANT

201 ASISTENTA DEBUT ANT A BAZA 19 MEDICALA PL 1 839 VACANT

202 ASISTENTA DEBUT ANT A BAZA 19 MEDICALA PL 1 839 VACANT

PERSONAL AUXILIAR

c---2o3[1Nf:IRMIERA.-- 1 2 1 19 1---------------- 1 M 1 1 1 as1lvACANT 1 1

COMPARTIMENT ENDOSCOPIE

PERSONAL MEDIU SANITAR

I 2041ASISTENTA I 2 I 49 IMEDICALA I PL I 1 I 1.482IVACANT I ·~

Page 9

Page 24: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

I o -] 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE nr. paturi ------ 20

PERSONAL MEDICAL r·· =205tMEDIC PRIMAR -]- _ 3 _ 79 GASTROENTEROLOG HQ? ~-~~~~-~~IALis!__ ___ ~-=_ ___ ~ _ "r· 67 GAsrR_s>ENT~!30-L_2~

[~29~MEDIS:_~_ENT _!\_~ _'!_ ___ _ ~~-~-~---+--~- -~- GASTROENTERO!;QQ__

--~Q~--~EDI~_REZiq~_T At:'J .!~---~-----~ BAZf:~_L __ ~ ... J GASTR?ENTEROLOG

IE s 1 2.826 NEAC$U CORINA

s 1 2.235 VACANT -----s 1 i----·1.7Z~ ,Y.ACANT ·--~-----"---- "

s 1 1.429 BLAJ ANDREEA MIHAELA ----~-

.,._..,...,.~

PERSONAL MEDIU SANITAR

[_J;m;:~~:-~~~~-= t:::j_ . L=£ 1~~~i~~~ =- =r±: -: . --~ ~ ::~: DOGULESEI ANCA JULIANA -------TODERITA DANIELA IULIA

211 ASISTENTA 1 47 MEDICALA PL 1 1.426 VACANT - -212 ASISTENTA 1 47 MEDICALA PL 1 1.426 VACANT

213 ASISTENTA DEBUTANTA BAZA 19 MEDICALA PL 1 839 VACANT

L 214[ASiS-fENTA DEBUTANTA LBAZA 19 MEDICALA PL 1 839 VACANT ------

PERSONAL AU XI LIAR

21_~!'JFIR.MIERA L -· --1 17 ---------------- M 1 858 MUNTEANU IULIANA

r---~ -216jiNFIRMIERA 2 19 ---------------- M 1 861 ENEA CARMEN IONELA

!----·21 iFN Fl RMI ERA ----

2 19 ---------------- M 1 861 VACANT

218IINFIRMIERA 2 19 ---------------- M 1 861 VACANT

~gjiNGRIJITOARE ~

1 15 ---------------- M 1 758 VACANT

220IINGRIJITOARE 1 15 ---------------- M 1 758 VACANT

COMPARTIMENT ORTOPEDIE ~I TRAUMATOLOGIE nr. paturi ------ 10

PERSONAL MEDICAL

~MEDJC SPECIALIST 2 67 ORTOPEDIE-TRAUM. s 1 2.235 CIUBOTARU VASILE MONEL r---~il~-. ~--

222 MEDIC SPECIALIST 2 67 ORTOPEDIE-TRAUM. s 1 2.235 ANTONIU ANDREI

__ 2~~JI\I1_§£?1C REZIDENT AN I BAZA 52 ()R_T()PEDIE-TRAUM. s 1 1.213 ANDRIESCU CLAUDIU --

PERSONAL MEDIU SANITAR

224 SORA 5 48 MEDICALA M 1 1.228 COTFAS MARIEA

225 ASIST. PRINCIPALA 2 49 MEDICALA PL 1 1.482 VACANT

226 ASIST. PRINCIPALA 2 49 MEDICALA PL 1 1.482 VACANT

227 ASISTENTA DEBUTANTA ' .

BAZA 19 MEDICALA PL 1 756 VACANT

PERSONAL AUXILIAR

228 INFIRMIERA 5 23 ---------------- G 1 956 PURCARU MARIA

229 INFIRMIERA BAZA 10 ---------------- M 1 756 VACANT

230 INGRIJITOARE BAZA 12 ---------------- M 1 756 VACANT

Page 10

Page 25: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

luno::r= 1 1 2 1 3 1 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I

BLOC OPERA TOR

SAL/ DE OPERA TJE = 5

posturi fixe generale

PERSONAL MEDIU SANITAR ~- 231jASIST~F~-RiNc.~EFA-~---····--- -~5 ~--,~ 6"1"-lMEoicJ\i:A ---- ---1~··-pi:.-l ·--1- ~·-~231vAcANT··~-·- ··------

l~~t~.-.······~)=_ F~ll~ ~~~~~;~~-;=:¥~~-~J~ .~- §'Bi~~E:~~~~::~-·~---- lpostrezervat

236 ASisg~INC.I£'!\.l!-__ 4 ___ ] 54 MEDICALA --~--~ I PL 1 1.711 BARSTAN MIHAELA

~1. 2.36,5 ASI~.J...: • .f'B_!f':JCIPA ___ .~----~-- .. ~. -~Jr.±j·-~M. EDICALA --.·~---~~--__£'.!:___ 1/2 _9_~4 VACANT ···-·

237 ASIST. PRINCIPALA 5 55 MEDICALA PL 1/2 924 VACANT

238 ASIST. PRINCIPALi\-- 2···~f- 51 MEDICALA • PL 1 1.658 MIREANU LOREDANA -239 ASis-fE.NTA ___ ·"-· ---- ;-- ·-··.;g'::J·MEDICALA --- PL 1 1:482 VACANT

"'------~·---- --~-~---~--·~ .. 240 ASISTENTA 2 49 MEDICALA PL 1 1.482 VACANT I I

~---j~1jASIST.-~RiNCiPALA·~--~ 3 --f-.-~-. MrncALA-.----- PL 1 -- 1.593 POPA IULIA

242 ASIST. PRINCIPALA . .~= 51 IMEDICALA PL 1 1.658 APETRI ELENA MADALINA

243 ASIS_I_~~NTA_~:___ _ ·1--;---~=r: 49 _ _JMEDICALA PL 1 827 SIMIOANA MIHAELA

PERSONAL AUXILIAR

r -~---

1---------------- --~ -249 INFIRMIERA 2 19 G 1 861 MOCANU PETRUTA MARIANA

250 INFIRMIERA 2 19 ---------------- G 1 872 CR!NGU CRISTINA

251 INFIRMIERA 3 21 ---------------- M 1 826 CERNAT ELENA

252 INFIRMIERA 5 23 ---------------- M 1 956 RATA LILIANA LENUTA

253 INFIRMIERA 1 17 ---------------- G 1 829 VACANT

254 INGRIJITOARE 1 15 ---------------- M 1 758 VACANT

255 INGRIJITOARE 1 15 ---------------- M 1 758 VACANT

256 BRANCARDIER 1 15 ---------------- M 1 758 VACANT

257 BRANCARDIER 1 15 ---------------- M 1 758 VACANT

Page 11

Page 26: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

LJ I - ~ _ I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I

SECTIA PEDIATRIE nr. paturi ------ 27

PERSONAL MEDICAL ,.-_.2_5-alrvlEDICPRIMAR"sEF-SEcTlE.-- .. - r·GRADULi'-.C.~85.·-rP·E. DIATRII:~~- .. -_. _____ .. _. ______ ± ____ ·_--~-.s---~~----1--- ~- _,_, ___ 3.533.l\7.ACA.NT ______ .. ,_,._., •. ·--~----- --

,---2s91MEoic-rRIMAn~~--- -~---- : --- - s - T·-·-a1-- TrEDIA1RIE - .. ___ ---~-.. --- s---~r-·;··--L ___ ----·ia331rETREAcosrlcA --·---------- ,

[i{~~n:~~i~_ .. :~-~~f ~I-i=¥,~1~~I-~~ ·-=;t-t~t~-t=~FH!:~~~~NA:=~==·-------+-----1 1- .· ii~~~~:~i~f6~-Zf;~ T-·- ·----· T~·~-+-- _] __ ~;--l~~~f~~=~~----------- +--~-~ ~-~·- J~+-· - +~iif~Z-+--·----·---~-··---~ I I ~~~~-2?_~ME~~-_REZiDENT·A~-l~=~~-=]---~-·-:J ~Jf~!E~-=-.==r=s~-±£E-=:=1.3D4§gsl~_(2~~~~------~----t·-----;

PERSONAL MEDIU SANITAR

F-~1~~it~~~~i~~;:i~E~_f· ··: ___ ·:r·.~~:~ ~· -~~ . [~~±=~-- ~:~~~~~~~~ .. . ---

t_ ~~!_~RINCIPALA _________ ] __ 5 5_~ ____ PEDI~TRIE ==E __ .£:1:-__ j 1 1.849jHANGANU MARIOARA

269,ASIST. PRINCIPALA . I 4 54 PEDIATRIE PL I 1 1.785 TERI$ CORNELIA MIHAELA

~O~TA ··- --L1 47 MEDICALA PL 1 1.426 NEAGU CORNELIA ELENA

271 ASISTENTA 5 53 MEDICALA PL 1 1.635 IFRIM ELENA r----r-·

272 ASISTENTA 1 47 MEDICALA PL 1 1.065 STAN RAMONA -273 ASISTENTA 1 47 MEDICALA PL 1 1.150 VACANT

C274 ASISTENTA 1 47 MEDICALA PL 1 1.150 VACANT

L-275 ASISTENTA 4 52 MEDICALA PL 1 1.594 RUSEI DANIELA -----__ c._ ______

-

PERSONAL AUXILIAR

276 INFIRMIERA 4 22 ---------------- M 1 924 BOGDAN IOANA SIMONA

277 INFIRMIERA 2 19 ---------------- M 1 797 G!RBEA MARIANA

278 INFIRMIERA 1 17 ---------------- G 1 960 SCURTU LILIANA

279 INFIRMIERA 5 23 ---------------- G 1 956 BISCA DOINA

280 INFIRMIERA 5 23 ---------------- G 1 956 CERNAT TINCA

281 INFIRMIERA 5 23 ---------------- M 1 956 BOSTAN EUGENIA

282 INFIRMIERA 1 17 ---------------- M 1 859 CIOBANU CRISTINA

283 INGRIJITOARE 1 15 ---------------- M 1 758 VACANT

284 INGRIJITOARE 1 15 ---------------- M 1 758 VACANT .. 1 ......

Page 12

Page 27: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

l~l ~- ~ 2 I :.c:L 4 ~ 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I SECTIA BOLIINFECTIOASE nr. paturi ------ 25

PERSONAL MEDICAL

285IMEDIC PRIMAR $EF SECTIE GRADUL I 85 BOLIINFECTIOASE S 1 3.533 MOCANU lOAN

~!_MEDIC SPECIALIST .. _ 2 67 BOLIINFECTIOASE S 1/2 1.117 VACANT

-~?86~DIS:_SPECIALIST ·-~----- 2 _ 67 BOLIINFECTIOASE S 1/2 1.117 VACANT

----~2~-~f2.1C ~IMA~- _ .... --------f---~--3 __ ___ ..!J. .. _ sq~IINFECTI~ASE -~-~~-- S 1 2.826 .~AVEL IULIAN RAZVAN

I__ _?~~~~[)_I<?~EZIC~NT_j\N_I~- -----------~ -~~z~ _. J .. 5~ -~~q~!~~f~C:"!'~OA~~ __ ... L ..... ~---~ .! ........ : .. ____________ 1:_~~ ?At:J§~-~SJ~§£~~~----~ ,~.-· _, ..--!

PERSONAL MEDIU SANITAR c-·289lf\s-:-PRII'iC~SEF-SECTlE-~------· r----s -.. 'I~ 61' ""TM"EDICfliA~------ ... -·r PL--~-.-----1--l~-- -·-- 2~311lvACANT-------~-----

F- ~::f.~~t ~:~~~;~ ~= -- ... ~-:-- : ~-- c =~ -~~~::~ -=~~-:- -:.r =~F J· -~ -[~-=---~-:!:~r~~~~~~o~~~~TA · ~~~:~=--- -----+-----4

f-1i~i~:~ ;~~~:~= :~:- J= :~ ~--· E-:tJ~~~~~ · ·~:~. = =i~~~r:..t _ .-. ~ E~l~~~~~~~ ~-- --- 1 =J [''295]ASJSTE!~TA ______ , -~---- T~~~1~-~±47-'JMEDICALA~--~------- ~ ]~-~-Ii~t~----~1-.426 VACANT-~------···· [-296TA"slsl-i=NTA--~ .. -----... T --1- -- ~---8-MEDic~t:A ----~- --~ -- ----pc -1- · 1A26 vAcA'Ni-----~----~---~----+------1

PERSONAL AUXILIAR

r __ :_2~FlR~JE~~-=~- -~=--+=~-5-=1,.--3~ =r~=~=~.~--~=~-~=11_ G ·- __ T DJ=-~- 956,_BUDAU -~N~-=--~--. [ 2~JIN_FIRMIERA .. .L - .. 5 23 ---------------- G T 1 956 VASILICA MIOARA

c3o~RIJITOARE r~ ~BAZA 12 ~------------~~ M 1 845 VACANT

1.__ 3o~f§'PALATOREASA -- -----= _ & 21 ===~==== ~~ ~-_,____;_1 --~.. _____ 8_74_._1_o_su_s_A_U_R_IC_A ________ --L.. ____ _,

SECTIA A.T.I. nr. paturi ------ 23

UN/TATE DE TRANSFUZIE SANGUINA

PERSONAL MEDICAL

L- 305~~DIC PRIMAR SEF SECTIE GRADUL I 85 A.T.I. s 1 3.450 TINCU EUGEN

· 3o6!MEDIC PRIMAR . 5 81 A.T.I. s 1 3.033 VACANT

306,5 MEDIC PRIMAR 5 81 A.T.I. s 1/2 1.516 VACANT

307 MEDIC PRIMAR 5 81 A.T.I. s 1/2 1.516 VACANT

308 MEDIC REZIDENT AN I BAZA 52 A.T.I. s 1 1.214 UNGUREANU SERGIU

309 MEDIC REZIDENT AN I BAZA 52 A.T.I. s 1 1.214 VACANT

310 MEDIC REZIDENT AN V 2 61 A.T.I. s 1 1.773 VACANT

311 MEDIC REZIDENT AN V 2 61 A.T.I. s 1 1.773 VACANT ---~~··---

Page 13

Page 28: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

L __ o31tTMEDi~-~EZIDEN~~~~~~ ·· ·· 2 3 4 5 6 7 8 9 ·--·· = ··-·-- .. -···

BAZA 55 AT.I. s 1 1.598 MOCANU IULIAN 313~EDIC f3EZIDENT AN Ill 3 62 AT.I. s 1 1.784 ANGHEL MARIA

_ __l_!±jrv1EDIC R_EZIDENT AI'J i!!__ 2 60 AT.I. s 1 1.615 DAMIAN DAN

AL T PERSONAL SANITAR SUPERIOR

:=-~---I}~W~~t~~~~~~-CA~~----=-_t~~BI~-~-~+~~;~~-~~~~~~f~~;~E~~:___ -r~~ ~ ·--=F- ~ -[== :_--i~ill~~~~~~~ M~AE~~~~~~--- ~=~~=:: I _ _] PERSONAL MEDIU SANITAR

[_ · 3{~1A§PRI~;_c:sE:F_s~c!l= · ~:- ·- -r----,~: ~~ 66 _ rMEjJI~~~----: _ ·-·~r- _ _- :,-~ ~-: 1 :_y~_T-- ---~~a51,VACANi_ --~~----~-~- ~ -~- _ =~ ! 318,,!'-,SIST. PRINCi?I\LA _ _ l s __ ] so 1rvTEDICALA 1 _ s J -~ I 2:378IHANGANU ANCA I

i: fill;i!!~~~i~~:~ ~: ~~1···1~ I~ I~- ~ti;~:~ ~= ·~--l~ -f~~[:.l~ ~-·:~;~~;1~1i~~~:_:- ·: ~ 1-=: :}~~~;ii ::~:~~:;~~ ~-=--. 1=T- · j --;: . -~~~6'~:: ... -·: . __ t·::t~ ···b : ·-r== ~;¥,~~~~~;~c~'"::~ii1- - ---- ._ ______ _ f. · 32:;j;;~lS:C rRiNCIP~LA :·· _:_=: J··: T::J --'-~ ],EiiiCALA_:: --::-=-.-=F p,-_:_f -,-f-:::=.::__,~.J;;,;c,.:..;r~-~--~~~~~---1-------i t: i~~;~~~~;~;k.-= =:_4= . =·: = f_::--1~:~~~ .. -. .:: -= ~ _ r:J~-· f: :_ L=~j!~f¥rv~~~~~~~~ ~=--~ I I 't- ~?_~_S_JST.P_RIN~~~Lf.\.."' _____ ·-· ____ 3 ____ [--~~~~!?_!~~- -~~ ~~~~-j-~-+--~ -~!-72Q.MIRAUTA __ DANIE0EL~f':J~- _

--~~;e~s~~n. PT<l~QIP!~~- __ ____ ___ . -- _4_ __ ~ ~, _ 54 ~~-,!vlE~--- __ ~- -~- .. L_ .. ....f:_L _II _ 1 T _ ~- 1 ?~SJscoRTANu MARILENA_ MAR!A____ I I 32_§_,ASIST. PRINC:PALA 3 53 MEDICAL!\ I PL 1 1 '7 41fGHENCEA DANIELA LACRAMIOARA

l_-=j_3a]As_J_sj~r~_!_~ciP~~---=- --~~_=: ---~~~=-]~=j~=:lMEDiCALA"-=-:_-==-c-P"L--- ]~_1 __ =-==1:849Jygmu ELENA ~--- · _----1------1

rF_]_rn_ AS~S ___ T. PRINCIP_ALA .... ~~-~----_--.. ---__ 4_~_-· -t±[ _ _s_~lMEDI~ALA ___ · _--_. _____ _]~--~-L _j_1_1f~_. 1.785 BE~CIU JOANA ---~~~-.... .1~2AS~~TY~NCIPALA __ ~------r----?--~- 53 __ M~~-------~ PL I 1 -~-1.741~_MACOVEIOANAMARIA -----+------1

333,ASIST. PRINCIPALA E 51 MEDICALA PL 1 1.658 ~-3~_ii~Sis~,PRINCiPALJ\~ .. -·-3-, .. 53-~_ MEDICALA·----~- PL 1 ... 1.612 STRATULATLOREDANA

~35 AS I ST. PRINCIPALA 4 54 MEDICALA PL 1 1.785 RISTEA ADRIANA

~-336 ASIST-:-P~RI-NCIP_A_LA___ .2 . - 51 MEDICALA PL 1 1.658 PRICOPI IRINA

337 _AS_IS_T~. P_R_IN_C~I_PA_LA__ 4 54 MEDICALA PL 1 1.765 CHIRILA MARIANA

338 ASIST. PRINCIPALA 2 51 MEDICALA PL 1 1.658 VACANT .339 ASIST:·PRlNCIPALA ----· ~. -·· ~ ~----~ T~MEDICALA . -~----· ~ PL - 1 . . . 1.658 MUNTEANU ANA MARIA

r·34o ASISTENTA-- ~~--~r-----1~-·r 4l MEDICALA --~--~=:=1:- PL 1 1.471-BREHUESCU GABRIELA

~-~TASi'S-T.""PRINCIPALA .. 2 I 51 IMEDICALA I PL 1 1.658IROTARU ANCA

.-------1------l

I 342IREGISTRATOR MEDICAL 2 44 MEDICAL M 1.1 04IVACANT

Page 14

Page 29: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

r~~a==r- 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I ---~ ] 9 I PERSONAL AUXILIAR

--~3j}_NFIRM~~------.. ~--------..... J ... ~-5 _ _l~ .. -Jr.:::=::.---~--------~--_j_______9-~-J.. 1 . 956 VACANT [ -~:~ :~~::~~~~~--~---------~ : ~~~ ~:. -i=~~=~~~~~~~~~~~ _ --++- I ~ :~: :oo~~~L~~G~~T:ARIA r .. 346IIN"FIR"M,ERA -~--- ~- -- ·· ---·- 1 -----;- -r·- ·;-;-··-,~=~~~-:-=~~---~-.. ~---r·---G·--- --1---1~--,---.. --956 DATCU .. CAMELIA-- -------.. ------+-----1 ,. "'347!1Ni=iRMiERf . ---- . .. -,-----;-~·-· l ;3 -1------~-~~~=~- -~---- r-· G~-- --;·~-L .. ____________ 956''l.AsLAU --cATRIN_A ______ .. ----- ..

~-- 34sliNFIRMIERA _ .. _ · -~- - 1 ·--- 2 ··- __ .. --19-- -,~=:~~-=.::.~ · --- 1--- .. G--'~1----·- 1 ------ 9o1~cR.tsTEA·v,cioRITA --~ --~----,--- 349jiNFiRMIERA- ·-------- -- .... r ---;---·f·- 21· -~-==-~-~~~=~~~- ---~----]---~G·-·-·-L-"~1 --r-==--9~vAcANT r ~!~i~t::~~{~:--·.. -_,_ .. ~ .. Tjr =--~~~------r-~ ::-=r:~::~~:::~~=~- :~:: -~-~--J,• -r L~rr:::_--:-- ~~i1~~~5~:~~=E~- -: -=- --_-____ J=~ 1 ~- 3s2TINFIRM!ERA ·~ r 5 --- 1 23-- --+~~=~~----::.:- -- -~-G---- J ____ i."TJ_- __ .. _ -- 956JFLORJAN UJCIA · --- -

,... 353jiNRRM!S~ D[BUTANTA ~~ T ~5- .. T-1-9 ---~-=-~~:·:~-----=~~ -- -- ·- --1 G---- __I ~;·~ r-~- --- S52IBASTONNATALiA ----- -- -- -----r--~ :-- 3s-4j~FIRMIERA DEBUTANTA -~---~- t=-·8-::;~~, r -~;0· }--:;~~::-~----~=:. - ~-:--· ~- r-- M.- -+ 1----,~-- ~-- 7s61VACANT ______ -"-"· ---- ~--- --1---·------4 ~- 3s5!tNFlRMIERADEBLrrANTA .. - [ -8ft_ij, ·r·-·;o . 1--~-:--~-~~~~~:~--- -- r-·G r--1-r-·· 756jvACANT ----~-~--- 356FNFIRMIERA DEBLJTANTA -----~--r·--e,~,u:-·:-~----10- -l--==--~~==-=-----" ... --~-- T---- G.·- ---~1---,---~---·755 v.

L - 3571~G"IJITO~E - - __: -+:-=' -~~= L ;; . T-~~ ~----:__:-~ _::] ~- M-::J- 1 _::)---~ }2+0PA_G~ISTINA _____ -__ ~-...... ----+-----;

l=~~tr~~~s:~ _= . :: --= E-:; ~=t;: =J~~~~=~ -~~ j .·· ~~= ttf _:: _-=~a~:i;_PE~~~~ --~-:~-~----+-------~ ---It--~-

PERSONAL T.A.

[__=3~~~TOR ,--_ -=~-=== --~--1--=~-~ _ ,=-3~~-~:Jg_Pj=RA~~LCUL =]--=-~..}1_-=~r- =: _ -_-!.3?3.l':fACA~~T --~-__ :_____:__-= 1 1 r--1~~~~~- ~-=~~=--=~l--;- ~-j~~~~-~~CA~-~~r=f---f±~~ __ --~-~~~~~;Jk6:~; TOAoffi·~--=~-=----

DEPARTAMENT DE CERCETARE-DEZVOLTARE

I J!~*~~~~~~:~:~:: :::--==:===Pc~---:;-- ~T~~~:~:~~ --~-~---1--~{- ~ - ,_ ~ r- '36s AS I ST. DECERCETARE~imNTIFICA 3 ~-~ 38 ___ lMEDICINA -----=r-·:s- f tE r 365,5 ;SiST.DECERCETARE~sTiiNTIFICA 3 ·~J 38 ~~EDICINA -~--~- · s ·:

1/2 I 1.2541Vfi.CANT

1.2541\fACANT _,__.....,._-"'-

1/2 ~

-~VACANT- -· -·-+-1/2

1/? 727 VACANT

366IASIST. DE CERCETARE STIINTIFICA 3 38 MEDICINA s 1/2 727 VACANT

366,5JASIST. DE CERCETARE STIINTIFICA 3 38 MEDICINA s 1/2 727 VACANT 3671ASIST. DE CERCETARE STIINTIFICA 3 38 MEDICINA s 1 1.454 VACANT

PERSONAL AUXILIAR

I um-~STENTI I 4 I 32 IMEDICALA I PL I 1 I 1.2251VACANT I I

Page 15

Page 30: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

~~

... I -o--l....-----1 -----.-~--2-...,1--3 -~ ~--4 ----,.~--5-...,lr--6-.....1---7 I 8 I 9 I

SECTIA OBSTETRICA- GINECOLOGIE

COMP. NEONATOLOGIE

COMP. OBSTETRICA PATOLOGICA

COMP. PREMATURI

COMP. TERAPIE INTENSIVA NEONATOLOGIE

PERSONAL MEDICAL

nr. paturi ------55

nr. paturi ------ 16

nr. paturi ------ 4

nr. paturi ------ 2

nr. paturi ------ 3

r-· ·;~6lt~~:-~:~!;~~-sEqiE __ ----~----~-I _GR~~~~~-!1 ! .. -~---·-{6fft.~l~·~6~l~cii~- _] ___ ~~~ -···c_ ~~ T" -- ~~~~i1~C~~tA:IA --~~-~-~-- ----~:-~-=----~ i 3i1F~E:olcPRifvl/\:-: -·--· ·r- .,. r~ r:::···--·assT.Ci.N-E'cc::Loc'E _____ I_ ··s~ · 1

__ 1 _ _1_ · · · -3.o3/~ET-REANu~6uMITRu- --- · ... __ ------i i :i~~6T6 i~~~~~~~ - .. F -; ······-!·: ;:~ ~6::~ ~~~~~F t~ : •.. . [--: J --~-- ~:~~;~~ ~t~AMAD~i~=--= ==t ~ -- ~ l 374 1 :~~~E[)1_C:_SPECII'~I~T ______ 1 _::__ ---~g os~:r-C:IN_ECC>!:_~~~-~ __ [ __ s_ ~L.!_ L ______ 2.~1~1RS"J_T~f3~_§VETL~Njl~_ _ ___ " [_~-~---~---=] ~ ___ 3751'1/iEDIC S~E~g-~_!CT _ .. ! :: +--- G7 J,o~S!:~~NECOLO~~IE _

1

, S ___

1

1 1 ! __ ----~-~35jC~~_<:;_HINECULAI \'~L_EN~!~ _ _ __=_:] ----===---_]~ i 376iiV1EDIC SPECII'-LIST J 2 1 G7 OBST.GINECOLOGIE S 1 2.235jCIUCHI ANA ~~---... ·- -- . --~---- --· ~ - ... - --. ~- ------------~- -- ... -·-- ---------~'-·------ ---~- ----- --- -----·-- ---~-- --·- ... -------- .. -'---·------ -~---- --··· _ __]__ ____ _,

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

r _iY.z!_~s;~_()L..Qi;)fA~I~-~--~~~ --- ~2 -~-~ [-j;---·-]P~iBoLO~~ ~:·. 1-~~~-- 8{_3fv~c~~I--~--~~---· .. ·~=--=-~- r====J PERSONAL MEDIU SANITAR

I "37sTASIST. PRiNC.$EF-- ~~- -- T ·-s·~ - I~ 66~ fossT.GIN~ECOLOGIE.- ~r~~ s. .. r-; ~~-- -- 2:961 VACANT ----------· -~--- . . .-·~

~-- 379fAslsl-.r'RINc:ri-,CA -·- --- r. 5-·- f~- so ~~MEoiC'Ai:A-·--'--~-----·~ -s ~- --~1 ... L 2~378JsiMoN.c'AR"MEN···---~--~----i- - ~-~~i~-~t:-~~~~i-:~~~-... --=- ]c~=~c-=~1-- --:- ~~~~~~~~~:~~ +~~ -~t ~ ]~ ~ ~:!!~~=-~~·~A-·------------- . f~-~?~~~i~'!:]RIN~f~0--~ -=T=s i_.!,S_tBS_I-_GINE~9_lPGIE~~- -~.£~. _ ---~--- ----~~~~~~T··-~-~~--L ~8~~~J?T. PRINC2F'_~~-- ___ ~- j_ __ _ 2-~ -~-~ M§DI~A_LA ... __ -~- ___ £.l:__ j_ __ 1_j _______ "!.:?.?~.9VEI IULIA~~ _ ~ I~- 3~~v-SISI .. Pf3~-~~~~~~ _ ~ ~ , __ --'~---r-~_]oBsp,,NEG_OLOGI§ ___ J_ l_ ____ y_~: ___ j_~1,_L_ ___ --~~~~_!R~_'::!.!_LILI~~-~-- _____ _

1'-~ 3_8~~J~.:!::_P_R:!~CI':~LA__ - -·~ . -- _11 __ ---~~- -- ~~-- --l~~ICA~-- ~=-±.3-~- . ~p~ ~-- L~~1 ~J~- ~__:1.764 ~A_S:~RISTIN_A 386JASIST. PRINCIPALA 4 s~ICALA _ _______PL 1 1.785 ALBU IOANA r- -38~sT.-P"R1NCIPAI.A·--.. ~ c~; 53 IMEDICALA PL 1 1.658 ANTON GINA SIMONA

f -3B8 ASISTEr~TJ\- ~--~ -~- ----2 -- 49 IMEDICALA ~-~ T PL 1 1.481 PRUTEANU IONELA

F~;t~;;~i~;;~~ -· ---- .. ---~~ ~~-;U~~~:~~0~~-~u .. =f__;~_... -~--~~~-~-~lli~~~~~~~~A--~-~--~-----------~~------t-------l PERSONAL AUXILIAR

~-~·--3911'1NFiRM-IE~----~------~_-----~~['_,_s=r=23'-[::=:::=-~: __ =:--~~~--~-_~8-~------J:T·-~--956fNEAGL1ANA --·

~~~~~~=-==t~~:-~-~,-~=1~~~~~------=t=-~t~ ::: ~~~~~~ ElENUT:---------1~'-------II 394IINFIRMIERA I 2 19 ---------------- + M I 1 861 HOBINCU ANI$0ARA

395 INFIRM! ERA 2 19 ---------------- M 1 861 VACANT

396 INFIRMIERA BAZA 14 ---------------- G 1 798 VACANT

397 INFIRMIERA 5 23 ---------------- G 1 956 VACANT

Page 16

Page 31: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

lol 1 I 2 I 3 4 5 6 7 8 I g r :398 lNGRIJITOARE - -. .. .. 4 2o -- ---------------- - M 1 845 VACANT -- -

~-~ !NGRIJITOAR~E---- 5 21 ---------------- G 1 874 MANAILA DOINA

400 INGRIJITOARE BAZA 12 ---------------- M 1 756 VACANT ----------------401 INGRIJITOARE BAZA 12 ---------------- M 1 756 VACANT

~--- -------------·--····-·----· ------ ~-----..- -COMP. OBSTETRICA PATOLOGICA- SEC. OBSTETRICA- GINECOLOGIE nr. paturi ------4

[~-~4o2/A§i~I:.~BI~~9~r~~.:-=-··-:- =r~-~==-:~~~f~~~~sT~G!N~£~!:22!_E_.~.:_-l ~~---[II=--=--1~~cANT ____________ ,.L_ ___ _.

CtYI!!F' \:;::GNf,T':)L.OG!C -SEC. DBSTETR.ICA ·· GINE:COLOGIE nr. paturi ------ 16

PERSONAL MEDICAL •l ·----~- ~30 lNEONI>:rol.ociE ---- r s '• ·r -i I ·-.. - 2.928[VACAf·jT - --

fJ.UV. -·}·~ 5_2 -- Li~EO~·~?_~oc:IEi--~ ---~ 3- __ I _! __ J -- -~-- 1:2~4fZ?ici_E~~-tJ~o~~~ GIO~~J~~~~ p.;u. 1... 52 lr~EON.A.TOLOGJE _ _ l __ S_ ~ ·: j l.59SIGEQRGESCU_ADINJI __ _ - - I ---59 jrJ[oNATCiOGIE . T s - 'I -i r --- 1~Y6SjDAMIAN- OANA-f•,1ARiA- ..

r; .. ~.z". __ [ -~- _lr_~E:o_~T0~<2_cj,E __ _ __ [ ~-=-- -~-- J:.=LJ~-- ___ -_ _i:2~.'2~cANT --

~- io-31rJlEDIC r;mM/\r: I

I ~o4!r-r,Eolc .;..:::z:r--crjT ''f\: 1 --- · ---- I -1. . . '... • l\1-. "·''---- -· ...... t i-- ~-o51r~~EDIC m::z;r:::::;·,T AN Ill_, -··- I

r ,~o6[fJ:EDIC:l.EZiD~-~lT AN !'J ;

I -i~i]!IIE_D~C f~_E_Zil?_~;~~~~~ ~~--- ·- J

,---~·-~---------,

-=r"·-'---~~j

--~-- ~- ~=:=~ "l .. -·-·~, ---l

-· ... J AL T PERSONAL SANITAR SUPERIOR

[ ~~9J.~IsT. s·o~l~\~.iJ~~~T'~f - --r~~ .. ;::t~;\ -·1_~-l.~:~_].A.s{~T'E:'EIA:'§ociALA_:_J~- -~~---J~T~I--=-:.~--~- ~:a~y~§ANI----~~~-----~~~-~-~~. -~- 1 ~ PERSONAL MEDIU SANITAR

r·- 1~~~f~:~~: ~~:-~~:~~~~ ~- --~- 1 + I-=--~- --- ~~6::~:f~- ~~- -- .. -r~~ ---:~~ _~,_ ~ -~~ t ~~=-~-- ~~:~~~6~~~t~~~~~M-g~~------=-~-- ' ~~ r~ 4111AsiST~ PRII~JCIPALA ·~---~ r ---5 -~-r -55 --lPEDIATRIE - ·r --PL • -]=:·x ~-- --- 1~849]GlRTAN-DAt;JIELA --- --~--- ----

1·!!~1~i~~:~* ~=-~-f r.-_,~~:~,~~"~~~ __ ·· ·r-=~t~-B -,:.=_:_ i:Wi~~:~ALo~D~~~~~-=~ I J 1 -.-;siASE_T P_Ri"-"'~~LA ···_--_ ~ __._ 1 ~-:; .:__L_ s,_ -JM.i'[}tc!o~ ~- : •. f~ PL- •·•-I~LJ ~_:::_ ,-:s,~~":c· .-.-=-. -== -_-l~~~~~E;~-- ~"-·==== 1::-~=f--~~~~~~ ==---==T --~f+J-. -~- i1i~~{i!r~=~:'sELA--::-::__ ----1------~ 1-~~:~::~:~~~-=~ =-::__ l=;---'-~:-. +~--:-~ -t-~~-+~+~ . ~: :~:- -~. ~-----~·~=-~·--_·~~----1------1

fi;~ ~i~~~~~~~~~~~::-1~~~:::ll4~~:~:~~-~:~ ==EiE"j H:- ==-~:~~~~ LUC~9~''=~ -----------+-----i

'~---1~;j:~:~i~1~~:-~::~~:~~:~-- ~-1~-~ ::~~l ~: ·· J~:~:~:~u ---~-~_ ·=t~----~~~~J~-+~t~~. -;:: ~~~~~~ -~--~~-------- I I --425 ~~DEBUT ANT A -~--- ------s.;::ZA~-- c-;-9 MEDICALA~~--~--........f, __ P_L __ ,.+---_1·1--~_::·~--~--_7_56-+-V_A_CA_N_T ____________ -+------;

426 ASISTENTA DEBUT ANT A MEDICALA PL 1 756 VACANT

PERSONAL AU XI LIAR

861IBOBEICA GEORGETA

859ISANDU MIRELA

Page 17

Page 32: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

,•

[ --o_-T=~- ______ 1_ ... -~~-~-~:=1=~~-~=-=I __ -=_;·_-=]==~ · 4 · -~-- ~=n~··r~-5 ----I-_ 6~~ .. , -~-7 ----==r-~~ a ' 9

1.-~~~~:-~;J~~~~::~-~-~--~~~~-"----- f_~~=t~~~--~=t~~~~~~---~--~=E_~ Til __ "_;:: ~!~~~~ p~~~~----- ____ ....,~_ ____ _.J

COMP. PREMATURI- SEC. OBSTETRICA • GINECOLOGIE nr. paturi ------2 PERSONAL MEDICAL

r~430.5l'ME:oic·i:,RtMJ\R-. --. -- ---~ .... - .. s ·--.-- [ s1 --,N.EoN:A.rol.osli·-·~- --~-- __ s ___ ---- r·i/2·-T-- ~----- 1.516iv.A:ci\Nr· --~---·------~------·- -- . ~

1_-~--~-~TMiorc P~t~AR:~--- _- ---=· --- -~ ~.·:~C: __ ~{~_-']~§§NAroLoGtE ___ =~~~t~.~_:_~_ --~- --112·~ ,----· ·· 1.5~cANT ---n--·- · -- -- · ·· - ·· · I ==:J PERSONAL MEDIU SANITAR

, .. 43_:~J~~i_si_E·,~~~p~~~~!'J.TA .-.. ~-- _1 --=~-~-_I . _1-9- -]M~~~~CA-- -~~~-·~r~PL -~-[~f-.r==~756!m~NT-· . 1- 43·2.]A. SIS.TE-[·JTP~--. ---·----.~·-------· -.. "' . -;- - ~~~49 'lr~EDtCf.u~- --~ --~-, ·- PL--~ ~---i- c~-= 1.482TVACA~·i-r___ - ------ I I [ __ ~34IAst~-r:ErjTA C[f-LI_I~_NTf< ___ J _ lJ~Zt:: J ~-- ~~~§.'2.~ALA , ... _ .. L P~ ___ L.~~ l_ --- .. 756IYA~AtJT ____ ... . ..... ··- __ --~ --~--~__J

-~': ;.n~· :·Cflti."'!':: :·· T:::~~::rv,:, ;c:z::c·Nt;T':::l' .. DG:i: .. s:.:c:., !)B:'3TETRtC/,- GtNECOLOGIE nr. paturi ------3

PERSONAL MEDICAL

I / 3§'f;·~E~Ic r~EZi ~~ ~ lT At\!\/ - T:·--:~ _ 1 60 'lt~_E9~~T-ci69,r=: - t -__ --~-=. r ·y_]-~ _1.8_06[VAC~~-'f·: _ :~--~~-: _

;>::;RSONAL MEDIU SANITAR ~-~ 436'!-a:s!STE!HA . ·• ... -~ .. -~~ -··;~ ·--r 49 .. ,MEDlCALA ~-~ r-- PL "] --1' r·--- 1As2TVACANT ---.· --·---- ---~----r- --, l 13liASISTEl~TP: D~B:.JTA~JTA ---· ... - · .. r -- 19 IMEDICALA-- -~ ~-- ~·+· -PL T---1~r--~.. "?s61vACf\N'f ---~-- ~ ---~ --- ----;--~---~ [=· 438f\stsTEtijA-DE?UTAN!~~-~--- I -!~ Jt\J1E~£~~ ·_------u~- · __ -:-_PL =-[-~L- .. 1=···· ~- ... .?5?JvAgAN-;:·~---~==-==·=-- ~~~---l :J

PERSONAL AUXILIAR

c _-1_36FN~~~~~~RP:~iEaUTP.NTA_~-------r ~?!=if·.-[-:- 1?~=]:~~=-~-~~~~---- --=~--- =·~c,~-~ .1__ 1_ -- ·--J56J~A-CANT __ =----~-~------ __ =~--=~ SAL./ DE NASTERE = 2

posturi fixe generale

PERSONAL MEDIU SANITAR

1-- - ;~l~~~tr:::~~:~~~- ---=---- -~~T=~~~-~r -~=r · :~ ~T~:~f~~~~~~L~~~E~~~ F~ .. ::~ . -·,_=-T~~r=-·-· ~-{-~!lJ~ru~~¥I~NUT~ ~~lANA ["442L~~~sr.PRIN~'rii.~:A --·.:~,~-:-~c=- "--=- L_.-:·Q4-~--L~sr;_S;,t-i~co~_96,~- -~--f-~'"'Pi;~"I --1~_·c~~~~3fPAou~E~~NuM~RIA~o_?r;x,N'A

1-- i1~-~~:~~-~~-----~- ---~-~-~---+-B:ZA ~+~~ 3~~~~~~ . :.~~~~- T--- ~:~ ~- J=fj=+~:-~t:~:~~~- --. . • ... I - 445 1ASISTENTA.DEBUTANTA -~---- r~BP.ZA~·T·~·;--TMED-icA'L.A- ~-~~-~-~- .. ~- T- ·r;t::~ r-··-1-l~-~-~~~--l56jVACANT~--~----~--~-----..... -~--.J~ .. ~~ -- -- ·---~·~·-----~-- ~------~ - . ····-~--~· ~· ·-·~--~--~-~--------·-. --· .... --~-~--·~-~-~· ------·---· ... -- ., ~ .. -~----~~-~~ .. ------ -- ____ _,___ ___ .........~

PERSONAL AUXILIAR ,-- 446jiNFiRrvii!::R'A --- · · - · ---T--~-~·-· · [ .. ;; ---] -~---------------~----,.- -- ·r--·--M -~l~-~1 -1--~------ 94sTrV1olsA VALENTINA --~-

c- 44 7 !NfiRMiE~~ -~ '- - --~~--f 2.- -.··-. r -~.19 . _-1_-----------~:=~·_:..--~- --·~~- -~-r~ G~-· .. --1~r--~~---~. a6,!E'oisA LENUT_;:;:--~----~ [_ 44~FIR~IERA -~ ~=-~- -~---. ·- BAZA--~]=-__:-~1-=~-~--- ~- -- --- M 1 . ~"'- -~792§ .

1 449ltNFIRMIERA BAZA l 14 1---------------- · r M 1 797 vAcANT

L_4£)()_jlNGRIJITOARE I 4 I 20 1---------------- I M I 1 I 845IPOPA ADRIANA

Page 18

Page 33: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

?~ .... L-_o-___ ..,_,L .... ____ -____ -___ -___ -. -____ -__ -_-1 .... -, .... -. -__ --.... 1-__ _ -__ -2-_""'i)--3 -~ -----~-------c--5-_-__ ..,1~6-[--7 I ~ 8 I 9 I

STATIE HEMODIALIZA nr. aparate ------6

SPITALIZARE DE Zl- 6 paturi

PERSONAL MEDICAL

[~~--;~[f~~~f~-~~c~f_:~ ~~A~~=~:i~~3~:;~~~~:~=~-~-~==f=~~---~ '~=~~- T 1~~--=~- .. T~~l~~~~~:;:_----~~--- -~~~---~~~ [ ] A.L T P[R!],QNAL SANITAR SUPERIOR

1·-~5~[Psl8,~.t:_qqj~~~c:A~~- -- ·01 -.- ~~~-~~--~]_-~~~~ lfs1~9~~GIE =~---=-~--~I: -~- ~----~L· 1 "[~~~~::-- _.i6z9Jvl\s;_~~!-~~~- ~~ .. --~~~,-·--~~~-- -·r----=:=1 PERSONAL MEDIU SANITAR

,- ·· ·.i5~::~s1sr. ~RINC'I\LA sE·F;:·-' 455,;-\SI.ST F'RINC;P·I~LA f.. ·-;. "6 1 '·~1ST ,~·,::;1[\!.- '..,·;· ;-~-1 ""i-!:) jJ ... ,V . ( :' ·.._.1. ! \-• \

~--- -1:7!/'.SIST ,.;~::.::::-::---,\'_,~,

4~sr\?tsl:.· r·Ri~£~~·tf .. 4r-:glr·~jC,.- '"'"Jfj(·'~f' ~ I ;.) _r • .:J VI.;-!'-\ ,,,- \~

1 46olil.slsr. rRINc:?ALA 1· 461-]AstsTc·!~rr!l: 1 4621/.\si.si-E:r~=rP. ·-···· - ··

! 4631ASISTE!iTA rrRJTANTA . r- .. -~- .. -- ·-- ~- -j <1<341TEHNIC::f\N PR f.,F·.MLD.

I ·~G_5]~E:t!.~l~l~~ ~R~f:_c~:MEp. PERSONAL AUXILIAR

T- --- ~ 1 ··-;;o ~rr~EDIC;"T;, •r PL-- r ·1 T- 1.918JvP:cANT - -----· ·-· ~--~

r 3 [ __ 53 --,,r~~-0-~~u: - . ~[.,_ P.L - .. f_ 1~ !_ ~- 1~_f2_~.f.0uN!EAt-J_~~~-L_ENA . ·- H. ·"_ .... =--·· ---=~- -1 1 : ! 54 f·JiEDIC;l,iJ>. ! PL l 1 ~ 1. ;:;<! 5CITEZA TU ELENA PJl,MONfl. ; . :·· t-4 ··1r.1i~:c.;·:~"-- . -- -- --~ ... ~~ l .. ! -T-· .. . i 7~5Tr~Et,GU L.~\cRAr~r,:or.;::f;-- ····- -· -- --·-----1 r ··;· J._ G3 ~ jMrnc6t.A' ~'"=-· -~-'] .. PL -·-r· i'-~~ ~---~2ofco"N_DREA ~LEt-J_A ·--- -~- ___ _j __ . .,, .................. J : 1 l 54 lrfiEDICr\iJ.;_ ~ rL I 1 ! 1.7s5IFLORE/l. M!H/\ELA I i -- 3 I 53 . IMEDICALA- I - PL.. ! 1-- I .. ·- -···-- 1:741 [DARIE LAVINIA . --~·-------~,·~---~-

! -1·~ ··· 1 · -47 -·-rrA'EolcAL~ ·--··----- J--· rl=-~- T. :~~-·--1".426Ji=-:uiAN 'Ft:OR'EN-ilNA

r··~-~7A r~-~: =~~~~:~:: ~--.-.:.-~.- -F~-- ~c~ T~ ~-· [-.~~~-L~~~~i~i~~ --· -~~-----~-- - ----~~~-----

r-:: ····l.=:: l~~:~i~~~:ft~: _l:~ ~···r ·.Fi :- ;-~:~~~:l\"t~~6~~· · - -=~ .~~ ·. 4S6.·11NRRMIERA-~·~--. "' ---T -~· 3-- r·--;1 ~------.:::=------ -- -- *~-· ,. M- T"~1 ~-·---. ~-892f=ooORIULIANA- --~ ·~-----·-- ----,---.~-- I I 46YFN-FIRMIERA- ~--··- · - ~- -- - r ~- ~;- -r-~23. - r-====-~===- --""~~~ --- -M~--1- -1 956 MUNTEANU GABRIELA

~~- ·4-68IINFIRMIE-RA-DEBUTANTA- 1 --BA.ZA ~---]--10~--t---=--=-:.:::. ~--- .M 1 756 VACANT r- 469liNGRIJlTOARE~- - -~- ,----;:;:·~- r-;·0-- , ___ -:::::_: ____ =::.:: --M-~ r 1 756~~A-NT ___ _

I .- 4~2JI~:C~}Ii9 .. ~~·E __ :=- __ -. --_[~s/;~_.-J ___ 1o- "J.=~~~-:~~--~-~-~~-~---·L-~.-~~~] ~~~~~-- _.!~6.IVJ\S2~N_T __ ~---~- ----~----···

SECTIA PNEUMOLOGIE dill care: COMPARTlMENT T.B.C. -nr. paturi 16

PERSONAL MEDICAL

nr. paturi ------ 25

! ~~- :~~n~~:~ ~--~~~~~L~-~~~~1~E~_~F-8~0;~-L~.~ ·:~ ... -J~~~~~~:~:~:6{~~:~ : -~-~r-1~-F-- :_-~~- ~~i!~l*~~i~~~~c~; .. _-~~----=----~~ -~~. 1 ~ 1 4731MEi),c-REz:lor=NT AN 1 _ . . -~ · J~~-8AZA -- 52 _ JF>N'EUMOLOGIIi~~ ?_ :r-·-T:r·~ -- =--u-14[-!_IGJ\VALINA~_-___ , · ----- ·· .. .:...- ___ _ _ ___ _ I~~- 4741~~_E>IC~~~~~~T-~~-~----· ~ ·_L._~~.zA. ;2 --·~iQiVlol:oGIE s . ~~:f~~L_]~~--------~~-1;~ijy~cAN-T·~~ .. _~=._~--~ ... -~~-·-=·. _---=~-------------------1

PERSONAL MEDIU SANITAR f 47~As!ST.PRiNG."$EFA ~--- -·- ~---4·-. ·-... -~a··-lMEoiCALA ---~~---~--- ......... --~-· - ---1-~~-~--·~1.91BlvACANT~-.. -~--~--~~----··--·-.. --

[·- 476AS~ALA -~~-~-- .. --~-- 5 55 .MEDICALA PL 1 1.849 MIRIANU VIORICA .

477 ASISTENTA PRINCIPALA 5 55 MEDICALA PL 1 1.849 CHI PER ZAHARIA ZENOVIA

478 ASIST. PRINCIPALA 3 53 MEDICALA PL 1 1.720 SIMON MIHAELA SUZANA

479 ASISTENTA 2 49 MEDICALA PL 1 1.497 STEJAR GABRIELA ----- -

Page 19

Page 34: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

L::4'8J~-,8TE~Ni~~-T~~TA- ~~_±=~ib~_=~-.k~oiCt\Li-~=-- =--+~~B:_l±~-~7 -~~AcANr a ------'=~- f 9

f PERSONAL AU XI LIAR

F~~-1~*~!::~:~-.. -- ---.... -----------------------r·m-~--- + ""--:~ ----'~=~~~=~~~~-~~ · ------4s~NFIRMIERA ··• - ~----- ··--· 1 - --;-~---1 ---~;7 ·+~~~---~~:.:=·--! '484]fNGRIJ!'TO.'\RE·- .. ~ .. l ... -~~. - I -- ·;~- -T----~-~::~:-~_: __ - -I . ""' .. .... , .. w· .... •·•- " --- • .. , ··•'"' ""•• • '""

L ~~-485ji_N(3RIJ!~OARE ........... . I - 5__ L ---~-1 J-==--.--- ·---

... --~- .J.-+ L. ____________ :~~~0~~;~~-------t Ft+ t~~ {~~fX;~~~=A.RIA - ·.·· .••• --. ---l ___ ~--·-J 1 __ . _] ____ ~~~j_c,~]'R~-~~~RIA_!:Jf.- g~ME~-------· __ ____~_,_ ___ ~

-:::::XJP. RL~;Uf'D-:'t:~t: Mi:=DtC'o\LA- C,l.RL-tOVASCULARA

PERSONAL MEDICAL

'4sG!MEDIC '>PCCI:'>_:_:sr 13~l;.r.co1C ,:,·.-:-r·i .. " '-,~~

": 1 1''~1.._ ·-· -.·: ;...._:-"·',_,.._,I -- j

A.L T F'Cr:SONAL SANITAR SUPERIOR

4_8B!P.SI!10LOGST:\Gi/,R- =-~ ?l:RSONAL MEDIU SANITAR

' I

I ~-s91,\SISTE 11TA Mi'C~CALA _, .. ! L ~solAsl_sTEIHft, r'iR}TANi~ ~- ~-- J !__ 49 dASISTEIITA r·:-_?_:_::TMJIA --~ j

;>

.'

l':.czA

F.Jr .. ~/~

sa lc/-\Roi6Lc)GI!::

- --~~ - Jr;l~p,c::-.Ir. :m~R!:~'-

r I 32 . If~JHOLOGi_E

I -4;- --lrAEDIC~'-A ·

~~---1-9 -·jMEDiCALA

J __ 19 __ ]r~~-~ICP.~.

nr. paturf .... ____ 12

r r s ·s

·:· .L. s

T--1 I-I

-r~-

,- ...=:~ L .. _ I

2.Go61VACJWT

2.6:06 !V.I\CA!'J!

_8!.3]VA~f\~T

-, -- 'PL " ·r· i- r i.4s2fVAcANT -

-l __ _j_l:_~~J~j ~-~ --756jyA_~~NI~. __ .. L ... ~L ___ L 1 _ _L~ _!?6ly~c~NT

PERSONAL AUXILIAR r- 492!1NFIRII.11'::Pv~ I 493]1NFIRMI::ORA-

J 2 · r- 19 ---~--~=---------- -- r --G ~- 1 - ··1 1 ·--- ~ 861]VACANT -~- , ---- r -- 1Y -- · r-~-~~~-----~~~ -- -- · -·r "M -r --1 ---r· · --- - ~S29]VACANT

I' 494jiNFIRMIERA

r~· 49s!INGRIJ!TOARE

l~ ~~~JINe>f~JI_T?ARE~.

I ~ ~~-·;-? .· r:~-~~~~-~-:-----~-- - -~r- M~-~-T·- 1.-- I--- 829]vAcA"Nr- --

---------~- 1-~- _:~-- .t=~~~~]~~~~~~~:: ~-~~=~=-~~--==L=-~~-===-F-:~-]=---=~ -~-:~!I~~~~---~~-SERV!CIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

din care: COMP. HISTOPATOLOGIE

COMP. CITOLOGIE

COMP. PROSECTURA

PERSONAL MEDICAL r -497F,i.EDIC-PRiiv1:-~.:1 ~EF servici~ ~-- J- GRI>.;UU I 86" --,ANATO~W ~ p,\T- -- --~, --·- -s~·r--:;·-·r- --- 7.455[VAcANT -~~--~

-· . --=1==~--=~j --- --===I:===-----~--~--·--·"'

··~ ___ .........,_ -

r 497:5J"MEDIC-rR!M.4r. ~-----,- -~- ~- 108 -rANATOMO--P!\r~ -- 1 -- -s- ,-172--,--- 3.032JvA'cA"N:r--·-----·

~~-49·s~sjMEDicsrE'cl,~:usr --- - ~- 2- -t- 95··--·jA-NAToM()'_-p,\r. _____ v_1 ____ s ___ r ___ 1 r -- 4.469[:~oASCALULUiiRINALUiz;::---------i-499,5lMEDic SPECii\~lsT - -~~- ! 2 ·- ~ ~ 95 ·~ IANATo:~o- p,;:-r:· -~ -~T ~-~s--- r--··-; -~~---- 4.469fcRUCEANUIRINA c~-r -5o0,5jMEDic"R'EzloENTAN i\1~------ ,~---·--:1-- r~g; -lANATOMO·~-PAT.~- --I'" -·s--- ~~1--- ------ 3~04 .PAULETANCAANTONELA I I i ~-so1c~Eolc"sPf~~'L~~r-="-~----~J--:_-~~---~T----;~:JANAToM_o-£'A:C ... =:~~L~s~ ·+ ~1~t_-=:_ 4~~AILoviDIUC}rR:iAr:i.~~--

PERsoNAL MEDIU SANITAR --~-~~~---~ ..... ~.~~----- --~~,.

502,5 ASIST. PRINCIPAL 5 83 LABORATOR PL 1 3.696 BOTEZATU- ALU$ NECULAI

503,5 ASIST. PRINCIPAL 4 82 LABORATOR PL 1 3.265 RUSU GEANINA

504,5 ASISTENT 2 79 LABORATOR PL 1 2.962 VACANT

Page 20

Page 35: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

t=~~:5f;slsTE~-~c~_I----------- ~~--; -~-f- --739 J LABoRAl-oR~ :~- -= :_--_I-=:L~-- 1 --~=t~--o=~Z 2~96JrATARu NiCusoR =-o8_~---=---- J 9 - I

[_5o6~}~u_--:rq~~-IE_-R_=~~ -~~~----~--~1 ~~:~s_i0_-·1~.~- ~ --~-3~~~--=-_-:.._~-----~--:·=-~------~~{= .. -· _M_-= l.J=~[~---.. ~ 2;,9E}_vA-_cA_NT_--_-_·-_·-_ _-_·-----~---~---· __ _Jf~.--__ ~__J PERSONAL AUXILIAR

r so7~~~-~-~~IToP~RE _____ =~ ·:··· . -] -----~-~-~--=~~ ~=-4~i: ]--~~=~--~~---:~~-----=·-~= . 1_:Z~~J.~-~-f~scl!}l_~~E~~~~A=- -.~:~=-·--__ ] ___ -l

U\BQF:.!\TO!l /\!\lAUZE MEDICALE cat l PERSONAL MEDICAL r· -scn,5.!r~fjE0-Ic :.'~:~fl.;~~~::cf ___ ., ·- ..

I 509,51 r~ED"Ic ~RiM;\r. -! - ,.::·c1 r.:l•t:~D. IC '~N.fl·\"':' ----1 ,_ · ,Jjl •- . ... ell_,.

.l. ~rjR7-~u~~-T-' .. \ ·- i I .. : I

.. \ I I

nr. populatiu 71L 77[1 nr. posturi - 29,5

;G·--~~lMED. Lf\BOPJ-.T:::.~·----~~-~ -·~· s ~- ·-l --··1 ··-1~--~71"fvP.CANT -------­oo --I r~ED. LABORATOR-~ ·- T --- "'s --- -- ··r --i---r '----~ -2~899TcoN'DRiA MIHAELA 7s !rAECl. LJ-.CI•)::~~;TO~ - -r-· :; .. r--· i ! ~.· 2~n26~.)ROZESCU-BOGDAN-DUMiTRU-

!_-- s1: :rfEDIC :'R!r~A:_,--. .

! 3J.2lf;0.EDIC f~EZID[r,IT-p,_ro; i. IV;!~' )--- --~·a l 52

rr·.·~.·E·:-o·_· L·:,·RO- "'-~ .~~"' . - r--- ."·- .. _I .. -; t~ .. , - 1 413--11"AC--A· N·::;:· - ---- ..... --- -.--11 • • ...... I v \I '--•. v I.£- I '. v I

.. jMEo: L~_B2f:'~T~~ . -~ . -;, _T ___ !.,__] . 1.21~{vi\~AN::_ J

t.LT PC::l-tSONAL SANITAR SUPERIOR

! I I i

·~~--.. --..

! 513TsiOLOC: PRINC~DAL ! 1 51411310LO~; - --- I r s1slc:OLOC ---- - !

63 ll31cio61'E !moLOGI-E ;

·~-- --·- --··· .. --·· -- r--11

____ ,-- I __ -_·- ~:436]1 sf{A~ :v12~'~cA- - --- - +--==-~-~ S 1 ~ 1.423 DIMA SiMON/, 1 1

~ -~-~---:+=~=--· -f~~~~~~6;~~c~Jf~ ---~- ---~- -~-- ~L-=~l

l I I

s sc,

I s3 l. -·-

I310LOGIE I

I 516Ti3'10LOC T 1 I -- •' "• --~- •c -

- 52!1~1S?_LOG . - - -- I I 518]CHIMIST PRII\!CIPAL ! 4

i S19]CHIMI.STPRIN-CIPAL - - I.. ---4 i 5zolc:~l-rv11ST PRII\lCIPAL -- f~ s

1 51 '--~--1 -51

r- ~: 'J "63

L~ __ s~ L 56

I GIOLOGJ_E__ -· . I .. I 8'1ol:o8iE -· . -r

--rcHIMiE~--- - 1-- --JCHIMIE. .- - . I lcHiM-IE . -~ -·- . 1"-

.- ·r-- "1" ~-, ~ - - -~ ·-~-l !~= ·1 ~ · f -:!:~1EJ1r~~~~'"A --·~~ • ·· ·· · ·~ ----- =----- -j s~ r 1·1 ; .. 36jsTA~Ncluc_[JQINA ~~·~ _- _=F]

1 -s2-1Tcl-i1Misr · ·--· - -- 'f 2

L .. 5~31~0cH]rc~11sl- siE:ciAusf~. ___ [--=~~~ - lcH:MiE --· ·~ -- ... -- -~

I~IOCHI~I( ___ ~--::. ~- - T .... S~· --.·.-. J

1 __ 1 .. ~ .. ,~- ____ 1P~DAS_£A~ES~_U ~_BJ~CA~ --~ _ ---- _ J

~-·~- ~ ~-~ ~1~--- 1.77~LC_!\_I:.~!!J__OAN~ ---- __ _ __ ---~-PERSONAL MEDIU SANITAR

!-<It~~~~f~:-~:+0~:~~~~~::---~~-~~--J------~-c:~-J-- 1~1~~~~~-~~~~--~-~~r+B~~:~~~~CA CARMEN MELANIA l 525]ASIST. PRINCIPAL I 5 l 55 ~LABORATOR -:l PL 1 1.849 BOTEZATU MIHAl

1 ~-" ~~~~~~~-~:~~:~5==~-~-= ~r-~ ~: +B~~~~~= -~~ ~~- ~ ~ :::: ~~:~ L~~~~NA I' --- 52sTA~:i:si._ PRINCtrAy\"" ]-~-. ----; --- -,--_ ~5- --ILABOPJ\TOR-~~~-' --[-~_ PL- -~ ---1~-r--· --:--1.-8491~1\gu~RIUELENA~--~-~--= ... ! 529IP.'SIST .. PRINCIPAL.~, 'l ____ 4-- ,~--54 . !LABcm,l;fo"R-~-- -r .. r·i~ r-~1-] ~-~·- -- -1~764-)T.\RANU ELENA-LOREDANA-1 -- 53o!AslsT.-rFi:NciPAL~ 1 ~ -;· -~ 55 --ILAE!or-A"TOR~- -- 1 -rL- -r-----~- ;--- - 1.849lsELciu -AMALiA----1- 5311AslsT.- PRINc:rAC:1, ---- · ·r ~ ;-- ·· 1 53 I:.AsoFu;-ro-R~ ---- - -1- ri_~- T~--11 --- - 1-_72olvAcAt:!T-~- ---l" 532fAsiST. PRINCirALA -- -- - r -~ 2 -~ 1-~- 51- - Jt.ABoP-ATOR-- -- -~ -- ,- PL~ . _1___ - - -~ 1.658looS-PINESCU CECILIA r~~~33jASiST f'RINCIPALA =----~ -,- " ' " L " =~~~~R --~~ _r . Pl" ~ tft-::-= o65aicuNG_UANCALUMIN!'iA-

I~~~~,ASISTEN'!:~-~- -~~-~-Ij~~~9 --~~l!:ABORATOR __ ---~l~..£.~ [ 1 _ .. ,. -~ 1.4821VAC:::.;..A;.;..NT..;.__ __ _ _____ 5_~5 ~SISTEf:'l!~-~--- ___________ j ___ 2___ __49 _ LABORATOR PL 1 I 1.482 VA

-· ·-1 ~·-+= ~]

-~==r=·-~j I .

PERSONAL AUXILIAR

874IVASil LUMINITA ?56 I VACANT

Page 36: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

cy·c - 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 1 I 8 I 9 I LABORATOR RADIOLOGIE ~IIMAGISTICA MEDICALA categoria a IV- a nr. posturi -16

PERSONAL MEDICAL

538 MEDIC PRIMAR SEF LABORATOR GRADUL II 86 RADIOLOGIE s 1 3.289 VACANT

~-9~9 ME~i,C_SPE<:'ALISI_ _____ :----~ _'" 71 RADIOLOGIE _ S 1 2.482 STANESCU MARIAN

540 MEDIC REZIDENT AN I 4 60 RADIOLOGIE S 1 1.402 TUTUIANU GINA . - ------- ··----· - ··~ --

541 ME~~--~~~_lAN_I------1-· BAZA ~ 52 RADIOLOGIE S 1 1.214 VACANT

-- -:~~ ~~~:~-~{+6:~~ :~ ~----· ·--~---;--~ I~T:6~~~~~::. .. ~ .. ~ 1.773 VACANT

1.773 DITCU CHIRVASE RAZVAN L. --~--"'·---··· . -- . ------- _,. ·'"·--- ·-·----------~---~---------·------------····-· --------------.. -~--~-------- --·-----~-~-'---· AL T PERSONAL SANITAR SUPERIOR

[_ .. _5~£:~~~~~N sPEC~Lis:r··===r~_:_·?~=r-- 56·- --li!z1c1A~ --------~-r-·-s--1 1 1 1 :77]HANU ALINA 1 1 PERSONAL MEDIU SANITAR r --- ~-----~-- - ~-- -- --~--·r·~-- -- ~- -----~----·~---~~-- _l ___ f-E

l~·~;l;::i~ ~~:~~:~~S~A -~-· -: ··· r-:: =1~i~: = =-·~t~~--"~--r~~ ------~ . 548[AsiST. PRINCIPALA . -- ; . r···,; "*'DIOu:lGiE ··-·- .. .::c··p;:---1 .. ,_· r -549f.A.slsr~-rRINCIPALA- ---- ·;----r~s3~--·R'AoloLoGiE -----=~L-~-- 1

~~ s5ojAs-ls:r.-rRINCIPALA s T ·55----1RADioLoGIE·--------J~- PL 111 r- 551jASIST~PRlNC.IPALA ___ . .. -- 3~-_-r··~·;;-;---·rMEDlCALA ______ ------J- -PL ~E--. [ ti_?_~A~l_S~~~~!~~( .. _____ ~~~ -~- ---- ·;- .. ~.J~y~~]~oiC~LA~~=-.~~=---~-J _iC~ __ · _1

·-----2.023 VACANT

1.849 INCAL TARAU RODICA ·-1~.785jMIHALACHE ISABELA

·- , --. __ .. 1~l2~RAM MIHAELA T_~ 1.720 VACANT

1.849 VOINEAG LENUTA --~-·

1.720 NEICA NINA MARIA --~ ... ---·

1.658 CHIRILA REMUS DANIEL

PERSONAL AUXILIAR ~l~~RI~IT~~R'E" ~----.. ~-~----r------- -;----- L ~~:=1------~------~-~·- [ G ~ I 1 -1 . 7961BARSTAN LILIANA I I

LA.r.OR~ TOR RECUPERARE, MEDIC!NA FIZICA ~I BALNEOLOGIE

PERSONAL MEDICAL

r·--§~4J~~ETc_~R~;~~~ --.. ~-----~"'""~G-RADUL, 85 R.M.F.B. ·-'-----=~ I 554,51M. EJ?IC. PRIMAR . 5 79 R.M.F.B. r.=J~ME~Irv1AR~=---·- ~~- 5 79 R.M.F.B. ~-~--

·-AL T PERSONAL SANITAR SUPERIOR ... _ _.,_,_..,_ ___ --

C.F.M. 5 54 C.F.M.

C.F.M. 5 54 C.F.M.

_PEUT PRINCIPAL _ -2 -- L_~ KINETOTERAPIE --··----

PERSONAL MEDIU SANITAR

559 ASISTENTA 2 49 B.F.T.

560 ASISTENTA 2 49 B.F.T.

561 ASISTENTA 2 49 B.F.T.

562 ASISTENTA 2 49 .... B.F.T. -----

PERSONAL AUXILIAR

categoria a V-a nr. posturi - 10

- s 1 3.450 VACANT

s 1/2 1.311 VACANT

s 1/2 1.311 VACANT

SSD 1 1.454 NECHIFOR DAN DORU

SSD 1 1.454 VACANT

s - 1 _______ 2.121 FRUNZA RALUCA

PL 1 1.482 VACANT '

PL 1 1.482 VACANT '

PL 1 1.482 VACANT i

PL __ 1 1.482 VACANT --

I 56311NGRIJITOARE I BAZA I 10 1---------------- I G I 1 I 7561VACANT I -, Page 22

Page 37: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

loJ 1 1 2 131 4 Is lsi 7 I a I 9 I FARMACIE CU CIRCUIT INCHIS

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

I s:.~~f~:~~E~~~==::=-I- -J, -- ~ j;Ji~~~~~= =~==I -~~~~ I j7,-l=· ~~ ~~~MINITA c~~~~;~:~;~~:.i~-~~i~;~~-~~--r-~ 8:;z;~~.~~r=;~- ~J;~~~6~-~~~~=-~:_--- ----1~--~~ i--1---~ ._ .. i~~~ -~~1~~~~~~~U~Q,~-~-P~LI~- 1 1

PERSONAL MEDIU SANITAR !' s67.5!AsiST. f;Rif~C. :s:L:FA ·- --·-r ... ;~~-- 'T 61 _IFARMf;~ClE -- ~- I PL~-- 1'1- r--~-·-- ~-2'.3-n'[vACANT -----~- ,. -------------

!' 5GS,5]ASIST. f~RifKlPP,LA I 5- l . 55 "lrARMJ\f~IE .. .... I . Pl~- r 1 T - 1.B49lcoJAN LIVIA' MARCEiA :· S69,5rAsisl-. PRif~Cl?/\LA . ···- I" - -~ I .. ''5'5 .,FARMI\crE ---- .. . r PL··--r ~· .. c· . 1.S491MolsA MILJCA-1 57o,siAsiS'l-.rRiNcirXl.A" ... I ·--? - r ·'51 ---lFARMf;CIE ~ ·····-··r- PL .... I ... 1 T '"'1.6s81oJOG .. LOREr:iA:·-··· --~----~-- I

1 571,5]ASISTE.l·JTA .. __ 1 d 1 - 52 - l.r-ARMACIE_____ -- -r _ PL · 1 1---T ·· -·- Ts96]1FTIMOAIE ANA --~-- -- ·

: 572.5,f',SIST. f'RifKI?.r:L.A ---- 1 ~ 1 -; -,FARMACIE r-··-~PL r 1 1 1-_-s4-912AVA1-EADRIANA

1 _ 573.5]P.SISTE:~T.a. __ 1 ,, ,----53.. lfP:~MACIE 1~ - PL _ ~ 1 _ ~ r -~--- _1:~?JULE_/\ _o.§RICA _ _ _ -----~ ..

t :~::~~~~;~~~;~~:~-- _ _ I : + :: -i~;~~~:~:~ ----+-· :+- +- -~ 1- ----- --;~~~~l~~:~cl!6~E~~OINITA'" ____ -~--1 :i::l1~:~~~:+~;~ - ~ 1- : r ;I :~~:~~~:: = = ~_- :F F ( 1 _ : ::~ ~f~r.\~''A- _ 1. _578,!?_~~1~TEif!'A -- I 4 J - 5~ ... IFAR~AC:!~~- ----~--- . 1 .... _PL ___ 1 ... !...._ ·'"'" --~-1_!)~6 V_C~.CANT_. __ ... _____ ,,,. ---·

PERSONAL AUXILIAR

L_ s79_~11Nci"RI}ITO!:RE _-_-- J ~- --=--~- .. ~ ---r· ---M·-··]_ ~( __ :r=-· ~ 796]AiliNCAIN~RcisA~-__ -_-_-=--~=--·· ___ _,__ ___ ___. DIETETICA SPITAL

r~s~ci-~if~~~f-P.§I~~~-~--~c=-~~ 1 ~- ]lG~~-~x -~ -=---=---- 1 - PL _ 1~~ 1 1 .65~11RADU cAMELIA 1 1 [58~,? ASIS_:T51~TA -·--- - .. --- .. -·· .... ... 2 ~---, --~~-~~I~TETICA -- __ , __ -- L_ ·_PJ:_-_ 1.~-~ J ~~- ~1A8~-~fAt-.!_T __ ~---- ... -~-~-----~----~--------L.------1.

SEfl.ViCIIJ DE SEPRAVEGHERE Sl CONTROL AL INFECTIILOR NOSOCOMIALE PERSONAL MEDICAL

[j~~j[M-~~IC-SPE~IA'Q~f=·=-----~-[~:=- 3 ~I--~-~-TEP~D-~~OLo~l( .... _ ~~- r-~~~i'· :I . 1·J·~-~------2.34IfMliNi-ENASuAFRoMAELENA I PERSONAL MEDIU SANITAR

~83.~Ji\slsT.rRINclrAIA .• ~-~-- ]~ 2~-~~-5_1 J"GIENA ______ -· -----~~~-T1~~-,--=_~ 1.6ss]vAcANT 1 1

PERSONAL AUXILIAR

[?_84~fA_GEN_,:~~~---- _ [-=:.__s_:=L_ 23 [~--------------- _____ j_~ t 1 I ____ 95_6+B_A_C_IU_D_O_M_N_IC_A ________ -t--------l sss.sriNGRIJITOARE T s 1 21 1---------------- · __ T ___ M___ 1 874 HAVRiuuc DORINA

BIROU INTERNARI

MEDICAL I M I 1 I 1.116ICONDRET ELENA

587,5IREGISTIRATOR I 5 I 48 !MEDICAL I M I 1 I 1.228ICIUBOTARU SILVIA

GARDEROBA I 588,5[GARDEROBIEIRA I 2 I 23 I I G I 1 I 8941VACANT I I

Page 23

Page 38: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

~- o:C 1 1 2 1 3 1 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I TRANSPORT SAN/TAR

·-~!)89,5~[::.§3 ~~!f>SANITJ\.~_11 ___ j--~--~--t.--.3.! ____ r:==:=::::.:.-_------·---·· I .?~0,5 -~or:_~~ Al!I?~·~f':J!!J\RA 11 -~--- L .. __ ;? __ ---· ___ -~1 . _ J--:_-----~~--:..-::. , ___ -~-- .... L

____ __!.;_?EJ.AGROSOAIE NECULA~I ____ _

1.232J~~~~t:J!~·~------~- . ~~"""

-~~M3lJLf TC'RJi.JL lNTEGF-.~,T SP!TALULU: GU CJ-.81NETE DE SPECIALITATE

NR. CABINETE = 27

CATEGORIA =II

:':1\BIN~T CHIRURGIE GENERALA ""~r~-,..:~ c.·- n•"') -.'I,, ..._ ~,---~

0 591 ,0 jt\vlv T. ,. ',IN!_ ... l .LA 1

1· sai,~IASISTE'H;;-- ~--

C:'.BINET MEDICINA INTERNA 1 ""'3 si";:.I"T-""If'C'"'·' f1 1 :.JJ l 1r1...:::> 0 . l. ''···1 _I; -,:......, r 594,s'[::;_siST ~'RiNC :-::-t:'-A

, I

l~-- -- <

Cl.StiTIORTOl'EDIE $1 TRAUMATOLOGIE

- [ sJ · lrlEDJc\iA::_

- ! 47 --]rA~p''c~~-~

s-1 lr~EDICi~Li'. ss lrv1EDIC~IJ:_

' ss5.5-!t-Sisr F'RI~Jc:."nA -- -- · ·1 -- --:- -~- 1 ss lr~E:o,C;\l'A

I f'!_ -- r ··;- :· ------:i noiMIHAI.MIHt\ELA.ELENA- ----

L' -- ~_L-- r=> I . ~1.~36]vA~At.n -~ -.- -~-

I' PI~_- --~ 1 - I I ~r·L -~~~ L. 1~~ L

: .7c4]FAIN!'fA u.cRAMioi\RA

1.849]!3!-DU MAR_~A~~- -- - -

L -· -PL -~-~.=--1 I i.8~9_l~RDE~ .. E~~J~~~ELENA -~-

--

59B,si/\SI_STE!~TP, . . . --~ --J _ c 1____ _I_ 47 __ • jM-~p!CAJ..A 1 ..... PL - [. 1 I - 1A26j_vACANT . . -.. --- ---· - .. - ... ---- .. .. . ~ . ---· . --· -~ -------. ---- ·--·-·-----..A-.----·-----'

CABINET PEDIA TRIE

,--597.5,ASiST._PRI!'J_~PALA----~---=t- -~a=S5~ ~E- -- f ~PL ± 1-r-- 1M~~OBEICAMI~ARA__________ 1

j I_5J8,~~§1STENTA -----~-~~--~------~- BA~_ - --~ ~~~---~-- MED~ '' - __ !:!:__ --~ ~~1 - --- -"'~~YACANT ~-'- - --~~~---~~

CABINET OBSTETRICA - GINECOLOGIE

F!~Jf~:~~t~;--~~~~~ ~---=-~----- --~-~-=--n~--~~r~~~;~~~~~~--~~r~--:c- __ l=tt--~~:~1~;~:~~ 1 1 CABINET UROLOGIE

1 6o1,5]1\slsl-ENTA- - --r~6--o2,s].A.srs-iirm\ ~--:-·- _ ___ , _..,....,__=-~-------- ·=.......:-·------~--- -~..,.--- ---

BAZA ., '44 TME-DiCAL~--~----~- - "955[YACANT ~~--~----~ ---. I J BAZA _ _-:_ __ [=--4{~~1-MED~~---~"--~ - .. -- -- ~-95~-==-~-~--~~~-~----_--L.: ____ __.]

CABINET O.R.L. 1.- 6o3:5fA'slsr._~Rr~ci-P'AL:A'--~~-~--~ T-1 604,5]ASISTENTA

=~~--~~ ... -~------..--~--·-·----f _ MEDICALA 1.720 GIRNEATA MIHAELA SIMONA

MEDICALA 955 VACANT

CABINET GERIA TRIE $1 GERONTOLOGIE

605,5IASISTENTA MEDICALA 1.482IVACANT

606,5IASISTENTA MEDICALA 1.482IVACANT

Page 39: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

~ ~~\ ( ' '

r-1 -o~lr-----~1 ---....,..~--2-.,1--3 -1 4 I 5 I 6 I 7 ~~-------8-----'T"I--9 -....,1 CABINET OFTALMOLOGIE

607,5 ASIST. PRINCIPALA

608,5 ASISTENTA MEDICALA 1.849ITATARU ELENA MEDICALA ..... - ..... -.---·-·~ ~-·"""""'--~--..... ...

,..,..,.,_ <' ·~·~--- ~ ----,_-.~,~ ..... ~-~, ~..-----~--

CABINET RECUPERARE, MED!CINA FIZICA Sf BALNEOLOGIE

§~~.5T~~~~E·~.T.~:~~ .- ___ - 2 -.~1~ .. 4~ ~- lo_.F.r. . =··: -=------··-·~ ---- _ ~ l J .. I~.-~~1 .. ~~~~~~~~·~.! ____ _ I CABINET NEUROLOGIE

j 6-1o,51Asi~TE!~TP: ~---· - . ~~--. -- ., 2 -- ~~-·--.;-9·· -lrvH~DICA.LA

.-.-~r ~9- -~ lr~EDICAI:A ___ •.. I' 6~ 1 ,51-~~ISTE':JI~\ I -

CABINET ENDOCRINOLOGIE

i:'i2,51MEDIC REZID[r,•: AN II ,.,., ,.-I~;E· 0-;"C··;.,-c:..;ID. [' •·;- t \' '~'

I - ...... ,~jLVI I }\.L.:.L, -.1\. •. -;l' • \!

' :·: .,,s:r,!iEDic ruozioc;~-~ ,;,\ \1

6·is,5ir-si~nEr~1-K . -

61~~~~~SISTE~~iA-

"]' [lf.,Zl\ ! 54 ·. IENDOCRI~NOLOGIE r ~-~.- ., - ,· ·,;_;";---~--: ' 1 61 l[cNDO~.-d,OL-·GI:..: ! .,_ 2 i ul lEN DOC Ri~~OL·:;GI[ :- - ·; . I :;g lfJ1EDIC/\IJ; -

L ---; L 49 ]~_EDICA·LA~_

CABINET PSIHIA TRIE I 617~1'S-IST. -;::;·Rif\JC·'.;'r.r !!<

• 1 0)r\ . t • •.• ·~~ . ~-~ \

6_i8~sl~~~~!.~-~-:!.A. -· -- ~ __l·· 2

I ..!

55 j111E6icAU. ·-__ l ____ ----~--- ... -49 MEDICALA

·- .·---~-"----·- ... -- ..

CABINET DERMA TO- VENEROLOGIE

--T~-- PL~~-,"-1 --T·---- u82liosus ELENA ~~ ··-- ···

···r·~-- PL - ~-- -1_·r~·~:~~--_1:4a2l\it\~.ANT--~~~---~-------=---~~ ___ j_ -~~---·-J

I s I

-~

~

I s I r·L .L~ -PL

... ! ... ~--~~-~ ~ 1 :3~3,GA~~-~IOA~ CORINA, __ -~·-· .... ----T-~---------~-,

_1

_ ~ i _ ~:;~~~~~~:r~T~LE~A RO~ANA _ . ___ ~-1~------------~-J 1 1 1 1.4s2[vAcAm --- ~r·- -----~- --~

. ~- 1 . . ·'- - 1.482 VACANT ~- ··- - --- ~---t ·--~-·-- ~·j _I _____ L_~"~----.J -- -.

I ··· ·· :::. ·l -1 -~ -··· u~~-9!Dous LAURA EUGENIA .. _[-~ _ _E~~~ _[~i_~]~- 3:48~yAcANT ···- -- ·-- . . - .

1. ~:~~~:~6:NT~-~ '_ - ---~~~ -I~~~~-L-· ~~ .. --{~~~~YEN=E~=:·· _T__ }:~-.-~E ~~- F-~ :!~ile~-~----=:,_~T_~~_£_~_A_TA_· L-IN_A_~--~--~----------''--------' CABINET CARDIOLOGIE

1 621 .si.A:sls-r~·rRINCIPALA [ -~22~sJ!:\sl~}-~~~rA ...

I s . I-- ?

I ·-~"'--- ----

CABINET GASTROENTEROLOGIE

1~ 5;- ~IQ.c"_Ro_l-!RE __

1 _:>9__ IME[)~g<';.L:~:_·

L_6_~3.~[~S!S"f_~JyTA- ' - ~~-- J: . _2~~~--~'~- _49~- _[MEqi~ALA- .. -~

CABINET ALERGOLOGIE $1/MUNOLOG/E CLINICA

~ [- PL --r .. ;----T~·- - '2.16aTrATARuoLGA

-__ L_ __ ~~-ri:~ __ J-__ 1= _[_:_:: __ ··-=~1.~??hAcP~I.._-~-·- ~- _ ----- --~ .. ---- ~~ ·. -~. =j -~--~ PL -- I -1- l--··~- --1 ~482T\IA-cAt:h · ·- -- --· ·-· ----"'"-~---- _...,,........,_..,.-.... ""·--=~----- -· -· -- ·. ·--~-~

. ~--------~ --- .~. J ~· ~

i=-~:]~~~fE~~X10~_ty_TA~-~--~,-~~J~~ ----88~~~.:~~~c~--- ± --iL -~~~+-+1---·- ~~~I0¥~A~~~~~~--~·---·~-~~- I I CABINET REUMA TO LOGIE

626,5 MEDIC REZIDENT AN I BAZA 52 REUMATOLOGIE s 1 1.214 VACANT 627,5 MEDIC REZIDENT AN V 2 61 REUMATOLOGIE s 1 1.773 VACANT !

628,!) ASISTENTA 2 49 MEDICALA PL 1 1.482 VACANT I ---------

Page 25

Page 40: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

[ -~,--1~--- =c=-----~c===- _,,_]~. -~-::...=~. --~ I .. .. '4 __ - I s Io== 7 I :: a I 9 I CABINET NEFROLOGIE

[_ 629jFst~TENT~-- --=· ~~=- ··-_ [----2 l . 630,5jASISTEh!]'A I 7 r:~4~~:-~:J~-~-6-:~i~-~-- ~~----=~-=_-:--~~~I~:=~~~~- ····--· J~~-~~~--F~--~--- :<~-; :~~~~~;~~ ~--~--~±=~ ... =:=3

CABINET PSIHOLOGIE

r--631-.5TP~jHO_L9G STAGIAJ=Z -~ BAZA --~---;c·l~f:i_QLOGI~~- __ _ _813IY,~CAt:J_! _ ...

CABINET PNEUMOLOGIE

r 6~"~/I·S-1"'-T;;_,-;-T· r, "· ----..... '",o1 ~v t-.. < t-\

-T I

r· -~~ --lr.1ED-IC:\I!~- - _'"____ ----··r·~= 'rt~ - r-1 . T~_- -~-1:4a?Jit'.CANT-- .. ....._ _, ___ __

C.. :_:,;!·i[' (, _:·,:·Jfl':·J.: r'L~sr:CA :/:tiU?.CC;H,'7..'.ls'?GIE RECONSTRUCT/VA

633,~;/,.SISTI:.'~lT.~ _ -~ :' :_ ·~o _IL!Ef?IC;\1./\.

CABINET CH/RURGIE PEDIA TRICA 6J4.slASISTEI~Ti . - - --·· ! :? [ .1i_- -~rMoDIC;\LA

CABINET CH/RURGIE TORAC/CA

I_ ~~5~5I~SIS~~NTK' -- ~----~--~- - ~ ___ J 1--~--~----~--- ., •· ·----

2 49 MEDICALA --- --.. ,....-~ .. ,..........,..~ -·--""-'··"'-...,....._.,.._

CABINET CH/RURGIE VASCULARA

PL 1 - 1.482!VACANT

_-] rL-- r--1 -~.4-a2JVf..cANT·~--~-

--·------··-r· __________ _L_,_.,

----.!.~.---~--- -~~ _l·.~@~~A~I-~·-·· ~----··--~---~--·--- I J

L_63~?J~~ifENT~~~-~-~-~~~---"~--~=.J-~~--~-- -~~9~-=-JME_I?~~l:f\- PL ~J~-~~-c~~~NT-- --~- ---~----- c----J CI:BtNET CHIRURGtE ORALA Sf MAXILO-FAC/ALA

637:s!A~~~_I~:::-JT6_ -~~

CABINET HEMATOLOGIE

I s38.siMEDIC r~EZID~NTAN-1 --L 6~~ii~~s}-E:~iA

PERSONAL AUXILIAR

/"64o:5jtN~'RI.iiToARE ~ l641,5IINGRIJITOARE

FISlER

·' -~ :...:~ _ J!_AEDIC,\LA L_ FL I 1 ']~ ---=- ~-~~JYACAN~

' · 8/IZ.I\ " -s2·· ,H-EMATOLOGIE. s -~- 1 r --- ;-_-214,VACANT ~- · - ---- - ----- ---·-----=r-~-=4 __ __:_L~~"2 ___ t ~~]M~tG\1~ ~~-- PL J--- 1-uy·-- -~-_1.4a2rvAcANT -·- -· ---- -----·----~~·-- ---,-~-~-~-

MEDICALA 813IVACANT MEDICAL 1.174IFODOR MIRELA MARIA

Page 41: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

L -~-~==-=~-==~~=--~~,c-=-- _ ~-~=I-.~~''·'--~L---3 .. =r-=•-,==-=~=~~·~=J-~c-5.~---·1~.6 _:C_,- :L. .:r. B I g I

SPALATORIE 1 -51;,,5[8F>A"l;\i=0Ri::As;. (;Uge~tiu~·;· ----·r--· s [ 645,5[sPALP.roREt:s:;. - · ··-· 1 - 5

- 646~5Jsf'Au.roREAsA ··· ·· ··· 1 .. ;

--.~---- ~~ T~~~==:~~~~~~= ""l M-- l~-1-- - -~ "92gfcRANCAIALA-PAULINA ----- -~ ---r==-·r s -- -T ---~-=t - -- 374,ANDO~NE-- MA-GDAL~NA ------ ---~--~--

1. -·-r ... -- ----- ·---- r·· L 64~.? SP}\LATOR.EASA - -- ---·- • I 5 I 64a,5[sPALATORE;\SA · · [

I 649,5jSPALP,TOREi\SA. I I 65o,slsPALP.TORE.~.~.I\ [ I 6s1~1sPALft.roR_Ei\S/\ ······· ]

5 J ~t 1=~~- -· 5 I 21 ]-----------· -·-·

2

5

' G- ' I -1·-- L ai~-BUJOR- LORICA - ---- - ------1----c-~~-1

r·---- G--- · r--~- r---- --~ s74 POPESCU MIOARA .. -~---T -~--- -- -r·~- ----- ---- --- -~~-- -- ---~

·-~ __ 1

___ ~ _ _ __ ~ _1

_ -- --r~~ ~~~~~~ ~~:EN_A _ __ =1·· ---~--- _J --~--- . G- - +--1 ---~-- --- - 8741MAXiMELENA·~~-- -~---- -

~-- -8-- --~-i---~---~-- 874lvP:cP:Nr-­

f -- '3 I "1 T --_·- . ~74RACANT ~ --I 6r.2 r.:!'"'-'AL"T,::;~<=liC'A I i -~~~~·J• r'',':":'_~ ...... ,,._,\ I

STERILIZARE :· c~3?.,5!;ts!.s-:-::.~ !T)\ F~·l~·-ic;P/\Lu~ . ._ . r I , .. , .T,ni~Tr-' p-;: .,.,,.,,.,IP'_-L-"- r i (,.)-.. ,5jJ~\,_:, .j 1.:·· • •.~"t. ~;_.!!"'l!V I\ ;""'\ i

I G55~SjASISTE!·lTA PPINC,lPALA- T. ____ ._ ___ ,,._. -- ~- ··-· _...,_, f

I Gc.'l,siASISTE:nA FEINCIPf\LA :

i_ ~~:!ASISTE·:~TA F:=".IN~IPt\u:;_·_ ---~- !

COMPARTIMENT D.R.G. Sl STATISTICA

PERSONAL MEDICAL

5

3

·!

- : -- 21 1- : ____ -~=~ :::~~-

,-7 J~ ;~~~-- .i ,··~~ :), 1-!!L ... .q\...,, \LJ·~

- l -- 1.. ''-DIC ·" " ..;~ I;Jit- rH-f""l.

5~ _lr~EDl~A~~-53 [!GlEN/;

5,1 JjsiE:I':I~,'-

c·_:_~S~M~pic ~ ____ _ _s.~.0 .... r 53 .. IM'E-o~"GE:N.-

PERSONAL MEDIU SANITAR ,-~659TsrATisT!ciA": _., ___ 1

1 - ·66oiAslsTEI~i-A PRINCIPALA · ---- ·1 4 .. - -·----· - ~~-- - ----- - -- ·"'"··· --- ,-L __ 661jSJ:_ATI~TICIAN ----~-~- ~~- 5

DISPENSAR T.B.C.

PERSONAL MEDICAL

~--,-- --~--------- -----_ -----47 [MEDICAL

-1-- :: --~J-~~6:~:~ --~- -· -·~-·---

f -~ ---1 '"- T ; IL ; . ! ! Pl. [ __ I ~ ,---- - PL T --1 - ! -[ ~- r:-C~ -T~1--]-~

, ·· PL -- r·· i 1 -~ J_ ------ - .

[_ s

~ "/.QT,:..,~·-rnr r-r -.-.:.-·: · 1.U--r .... l~' 11'._.....,.. v:..J. ~:llL.L/-\

___ 1.7~~]m~AN M:~~'\§.~-- · __ __ - i.~~-[~ATEI MARIANA KA.~

U2_QjJ~N()~ IRIN~ NICOLET A__

8~?1VAC~T __

-1-.sz.jlvAc~t-!! __ ~---~- .. --~ ------·---~-

~~·-=- -,.<• -- --~

=-=n r ------1

-- -----=l ------ _ _j l -~----- ~ _______ J

---~ ---.~·- -r··-~rv,~-T-1·- T--·---~---1~-861DANILA MINERVA~~- · __ 1 1

--~~~:-----+-~--.~~-- J~=>--+-~ =--~;~~~t[~~~--~--·- ·~. =-~~~ ----=f=-=--=, L~~2!MEDJCl'-RI~~:;,:R --·---·~·--·-.· __ -_-_~---··-..... -~-·~~s~.--T~--;-1 lr_N§_Urv19fJ:Ii:iOt.:2_~1E~--f~ ~ -·~ _j ___ 1 __ _! .... _ 3:Q33jPU_R~~IN __ f':'1_~RI~ ___ . --·~-L·----~J

PERSONAL MEDIU SANITAR ·--663lASIST. rRINC!?P,LA - .

664~~~~_I~IIJT~ -P~!f\l.~lP~ ~-~ __

C/',BINET BOLl INFECTIOASE

L s ~~-;,_5 -- iM~121cALA -- - ·· --r·:- M- -~ ]--_~1-_l 1.6o-61~-uR_LI_~GHE ·· fv1ARIA -~ -·-- -

:L .. ~~~.-~.1-~.~=J~E~_!S:~~~~ ·:-.-- ·j_ -~!:~~- ·1 .. I .. --=_1.i8518RAN cRiSiiNAGEO.RGETA- ·- ------41--·----1

[ 6651ASISTENTA I 2 I 49 IMEDICALA I PL I 1 I 1.4821VACANT I I

CABINET PLANIFICARE FAMILIALA

I 6661ASIST. PRINCIPALA I 4 I 54 IMEDICALA I PL I 1 I 1.7841MURARU DANIELA I I Page 27

Page 42: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

L~=C:,· ~" ~~~=·! "-, m -~~J ~:-L .. ~~J---=~~.J=-~---=-c~m~~~~=L.~"~~[l]=~---~-=--J =~·=== -~-- --=·~ I 9 _I CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE $1 BOLl METABOLICE r 667T\?IST~rri_~ - -- . -- T _-~1--~---·r· ~~-- -~TrAEDIC.'L~--- -~~- - ------ ! .

CAE!N~T ONCOLOGIE MEDICAL~

PERSONAL MEDICAL

! --068 r,~EDIC REZIDEh!T J\t.r \! I" ----

3G9 [;f;~DIC HEZ!C[i\:·T Af·~ :n I I I I

['J:.t.:.~.

I loNcoL-OGIE. MED-ICAL!\ ---~· I 58 r-

ToNCOLOGIE M~DicALA- ! I 5!::

'"'I r ~ --1- ------·- ··1-·-- ---- ···-·- · --·- -~,_ .. ------- · ---· ·----r -l

'! 1.f.26 ,f'_C\.'~l' ... 1!'JE! ANDREEA ALEXANDRP, ___ l . -·-· ... J... ... --·. -- ·-··-··· . ·-- ····· ------- -----~~-------·---..!

T- - ~-~-c ' 1 ~-- --~- 1 I -

1 ~l68j DO I LET ANA.ALJRorJ.>.' -1.48olcriE~i8 siANCA -·

~t::RSONAL MEDIU SANITAR

_670'!,'\SISTi·i:_rA ,-1 ,19 lrAEDI~_;\1~- ··-·· ___ ,._.fl I 1 I _ 1.4s2EA.cNJT

--~1

-------~-----~. _j

SERV. DE MANAGEMENTAL CALITATII

PERSONAL MEDICAL

67i :r.f:::CDIC

6-,.,!.,rDIC . { .... ~ 1·-~!:: - -~.

PERSONAL MEDIU I -.1->" T.-;- ,i. I 5!.:>i'.,;:,IS,E:l•F•

AL T PERSONAL

I I

u ~/.

L~- .;./\

I v.: I !

v•> .. I

'"ED c_·,.. .. ; il il " . . <:.• '-·

_lr.1ED~~cc:~;_

iMEDIC,-'lJ~_------

-, L :,:J

I s I ·' ' 'r-'7~1 '/l~. ''T I L I : ....... ( i J.-)~Pu·~.

I 8 l i I 1 .sni'~~CM{' --'- ~- . --

---~--i

--·--- ·--- I ---~-----' . ""' ... -- ~-··· ... ,_._ ··-~-=--'

I r·• [ 1 ~I - 14~1VAC}\NT L ---- .. ' ,_

i --~-;i;I~~~~-~~~~:~.GRADUL ~~-· --- 1--=~~:=t~~~~~~~~j~l A :·--1-~~~~t~~--~I~---L-··t-- ~~~31;~~~~~~- - -------,--~-~ ·------, .li.PARA T FUNCTIONAL

CONTENCIOS

3!~]:cms._:.'URIDIC GRI;['I~l. _I A I 3__ 1_ 55 IcoNS. JURI~:s; I~ I ~ I -_1 __ -r-_ -· ~_.876,BO_!~ZATU -~~URA -

COMPART/MENT AUDIT PUBLIC INTERN

r-- j_nJA~~[T -- --~- r ---:; T 62 jEcQ_N_O~~s~T.A." . ,- . s_---·J j_]=:· --~-__:~ 2~()29I_~QP~-=~!JRELIA~~~--~-- ----·--r-----J SERVICIUL R.U.N.O.S.

r~-- ~7jrsEf=3ER_v:-Ru.N.O:.S· - r GRADU_L ,· r.H 70 TEc:q~--oMIST-1~~--~ . -_-r--_ s- J 1 ~I~~~-~. 2~686[§.ELCIU ANA LA~~M!O~~~~-= I =j I s79!r::coNc:\~ISTI-.\ i ., _ -! 5G JrigoNCMISHA - · 1- s ! 1---~- - -- 1.s9olvA-CANT _ - .. . _ _

I 680,R_EFEm:NT I/\ . l :; - r 31 ln.EFERE,;H 1-/'. I ~- M I . 1 ·-r· ·- -- 1.248jANDREI VIORICA-- --- --- r--··---~ ~ [ i81IECC?_NOMISTI-.\ I __ --~ I 56 rECONc~V,IsTI-A'· -I . s--- l 1 _T _____ - 1a8C!LERUCORINA.NicoLETA --·· c~-~--1

l __ __i82[o~E-~~O~IH~- ----- r ~~.G. _l_~ --~1 I()_P_~~~~R~~~~LC~L~ . ...~-- ~M -~---~1-1"_]~--=~:-=- !.:_2£~]GH·I-U_§~:~~ILI~=~- ·----- . I : " __ :] COMPARTIMENT DE INFORMATICA

,~-~-----~, ~---~- ---.. ---~---.· --.· -- .-~---~-.·.---,~·~------ --·~--- --·--1 683Jf\NALIST PROGRAMATOR 1-A 4 ] 56 ,--684fOPERATOR-I --~~-~ -~--~~--l 5 . ,----;-·· ioPERATOR CALCUL

-~~1.890l\fACANT

1.272IVACANT

COMPARTIMENT ADMINISTRA TIV

685 SECRETAR- DACTILOGRAF I 5 21 ---------------- M 1 1.075 COJAN ANCA CLAUDIA !

686 ARHIVAR 5 22 ---------------- M 1 1.159 MELINTETAMARA i

687 CASlER I 5 22 ---------------- M 1 1.152 GAMAN MIHAELA PERSIDA I

Page 28

Page 43: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

L_TI:,.,,-__ ~~----~1-_-_ _ "_,~] ------2 ~~J-=_,~J ... ~,-~- ~--- -~-~"-~~1~,~-s.~ _J=:~-~L~-- 7___ I ______ .,,==~~===~=~-'~""=~"'-' I -~ I

C;O,\~F'f:.RTIMENT APROVIZ/ONARE , 6S8,MAGAZINER ____ - r I 689 I rv..~.GAZ!NER . - - !

5 r ---~~-- ~--~~~~~~~~-~:_-~~~~---~-- -rv, 1- 1- -- 1 - 1~1s2 URSACHE -ELENA_ -- --------- -- · ----"1·------- ---~--1

-... r"·--- ;!, --~--- 1 T-~-· -- 1 .1-s2lc~RIN-CAI,t\CK.l\oRrP.r~A---------~+-------l] !... - . ·-· - ....... . I . --me•- " ,l.-... ~·---· · • ,, .. · ,_ ... , ..... L-..------· "'·- -~---~--- ,_._ .. ___________ , ___ --1-. ____ _J

,._ [_;E!f.\:~'OUL :'lii'ANCIAR- CONTAf3fL!TATE

" 0 01"-t::F· SE'-,;·r·~'i' • · -·-·-g· a'·" "-'~· t·J -f'~V ~""' -· .·: ...,;:;,,~'- lit:

291 !;::cON•:.r,~IST' '- · .

I - .. , ,. " . } (_:,( \_•I.}L.•

I ! -~0 jECO~CMIST i ·A L ~3 I "6 lr~coNC·"·'l"T 1 ,, 1 ~ I

I I .... i ~- !\! •'- I . . . I , ...

" 1 S7 IEcONClMISTi.-A ·- -r s -l

--~·- :

I 2.359IAVASiLOAiE IRINA l 1 0 ,;;,1-;:_iiM'N_O_f,NA j !.L.;,;;'-'j'•::Jt\t f''<• \

~~- '']

-......... ~ ...... •

- S92![CONCMIST 1~;, 693jCONTABIL lA --

6941 REf-E-RENT:::-

I I 1-1 I

·-;~--+ -~-t---~~~~J~~~~~f~t-.--~-~-~~1--·-~-f~- r .. 1 I 1

r=~-- H!~J~~~T:c~~~~~~;~~---~----~~ 1.24-ajMUNTEANU C=-O=-I~.:.:.N.;..EL_I_A_--------1-------;

BIROU ACH/Z/T/1 PUBLICE

~Q!:"~:--r::,<: BW:C)I r ~··· .... ~:;c'·l·t~~~·e I ~ ._.._.,J_ ' ...__.._, J.< -- -'.:JC--

r··- "a~ 1 E."O-NC·"·~-~c:~ I' I O~L>i "L- ·1\'1 ~I '

L 6J?j[c_()NCI\~ls(~~

G~\J·,_"',_Ii_ 1 -,. fF"ONC !\i'ICT I' ,-- s I 'i I 1 .62c]u:cA-DAN'ELP, I 0"' ' --...J ·t 1.·- t .' I I

2 I 40 . jr:CONCMIST !: T s - ·; 1 . I 1~77!MATEI-coRNELIA -- ,-

56 _ ~~~Ot~~:!\rliST_~ I A -~l s ~--~___]

~-

i:'~3jTU~!:'.Y .. SH~-ONA.iRINA .. i I l_ __ I '--'•'

-----, --~----~r---- -~-- ~

___j ___ ~ . 1 -- I.. - ---~--j -------=---··=~---"- =-~. -

-~---~

C :~fi-7["/c!'i. -:iJt!ENT .'':.ECUWTATEJ:, MUNG!/, PSI, PROT.f:CTIE Cf\i!LA Sf SITU A Til DE URGENT A

,-- 698_l!_E,HNIC!A~ll ~---~~ . --· ~--~~::_ - - -- ~~22 --l ~~---~~~~~~~-------·'"-~ - M 1_]~~-=---- 95ilit\~~~~9NUT -------~---'------'

,- PERSONAL CLERICAL

-~9_9]PREOT S~;,6UL II -

PERSONAL DE DESERVIRE

,~---

1 3 I 37 !--~-~-~~::~~.:--=~~=- . -~- ----- -- I s - [_ 1 l. __ :_·-~- <_1.5~~]:rURCU GH~_2RG_HE_ -~

~~{!~:~~~:~: --___ - -+- : .. t~- :~ ---1:~~~~::::~--=~- _ . . ~~~-r--- ~ i +-1- -~-~-~~~~~;~~~~~E~~;sr.~N~~N--~ . --~:~+==-- -~~-j 702,PA~t-JIC_i__ --- _ L- 2-- ~__~ 17 _1--~---=:---_:- - _ -~ __ :~c_ ~~-- 1 1 1---~---· ~~-861JVACA~ __ .. _=.-~~ ___ _ -I--___ , 703IPAZNIC I I 2 I 17 1---------------- J M r 1 I . 861 foANILA SORIN IULIAN

I 704-IP./\ZNIC!~~ . . r--a 20 -~-----~------- -- --~ ~~~-- "] -- __ G_- t -_ "1---l-~~~- -;L,~lMUNTEANU SORiN-Tii3ERW~ -----

f~~~-~6Vr*~~i~ :~-~-~--------~-+~-=~ ~- --~ ~--=-1~~:~~~~~~~~=~ ~-~-=- I : -~ ~~+--~-·--r··-~-· ::~~~: ---~~- I I I 707IPAZNIC I I 2 I 17 1---------------- I G I 1 I 861IVACANT

Page 29

Page 44: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

C-9.,--L --------~--~-c--L-~- - -~, -~-~,L--.~. ~~=".1~:.~_ 3_-~.l =·"~-=co=. ~:-=c--~I,~.~.~ ~- _L=-~~.J~-=~=2. -=1 .. ~=~~~=··~ ~~c=~,- . ==L 9 _ I COMPARTIMENT TEHNIC

r ,.--:_,-;:·~-~C'c ---~---.. ,. ',,· f 1 l .... ~~ ,~.-:~M- _, . ...,~,_ (" ~~~~:; ~-.;-: · F I ''·A•,vt..F FOF\vi. 1. .... -· '.• ~"'"'"atl~ I .J._" •. ck .. 1 ?aS.siTEHNICiA~i 1 1:.. --- · · ··! -·- ~

I 7oni..;~HN- lr'''N If· 1 ---- .. ' .... L.: ~ -- -v :I'"'\ ~- i J

I -- -~-6·--~:::;:;;H·;;·:;::::-,:,,.., -, ' i ·t i L. • Jl,_ .•·u.: ,·

[ . 46 -] RSVTI ....... . '. . ....... -L. -~6 I R~YT.~

- ~------;,-··-;-~1- -r~~~ ·i-:4101P,1l:-iALACHE ROMICA DORIN · 1 M r-112 r -- ?oalvAcA.NT ··

] --- M I lc_ 1 7oa!IJ,~.c,L\Nr --. . . -·-- . . ,.. _.,._ . . .. -··- ·--- -~-- ---

. --·--·-·+- . ---~~-_--·--··! . - ---~--,--- --~· -~- -------,

--- ____ __1 _____ ,. ______ ..]

FO~P.1ATfE tf'.:TRET!NERE, C!.A!JIR! Sf fNSTALATil DE APA, LUMINA SJINCALZIRE i i1~rr~-UNC:Tc!;:: ~~-- .. r .. -5-- r z: r-,.X~1PV~R-L;r\;,'~:-,s[;i_---- -: G - l ~~-~T -~·. --1.-1B6!1!R!rl!. GEJRC[L---~~ .. ~· .. .-- . I . . ... I

I ~·i··,,r,:·~IC'~-~..,,.. ' ' .•· 1:,.,,...._-or·.r .-.. C'"'"'IT·"·'-' r ~-· I ~ I ,·::;·ol'rn'u"T•"'A""; ~roc-__ .,.,,,,- ---- .... _.-.. _T~··---··-.·-------.-~---1 I ( I .t:J.~ . •'· I'J I I il 1..,\...t\...:JtV.· .. \, _q .._, •_.r:·. i I I '_._.)'-' 1\ L. 1"~1.;' \_·~·~~-. ... ::·'.:'... i i I ~·,--:,'·r'iJ .. N·~-C--. .,..~q 'I ! '' ! •·: ,._,;·:,::;,,\/. ''(~'D·'=';,·~,.;,, 1 '" . : i ,-- '<<'-;;l,\fiAr;:;_rE--1-10'''' .. -- -·--··-·r--· --·-· -·-·) ) , .._i :1 : ,., . 1

1 •J 1 -· k"-VVrv-'.. !I_,,....., , -'•"

1 ..J , . !.IUup ._.-v\t J'~._t.... 1 i

1 i'D:r .. ::..rNc;·:cR. ir: 1 -- .; - :·-- :z- liuciRPv :-vo,-;s,i-·):-z --~ r-1. 1 -r 1.1o?lsrol:c_R_u ~Et!UTA- · ~~-~-r~- ---- -] l 714lrv:uNcn6R 1 ___ ! s I 2_:1 j~uogr, · - l _ f.~~ J ·: -! . 1.24U?siq_:f3TANu IONEL __ '"'-~--.[= ==-==-l ! ;~c~r-r.uNc:r:JR :r - ! ! ·;:1 -ILAcAr~~ :'AEG.lrrr<<=T.R-::P.lilw.T · ri 1· 1 1 _ 1.1-sGI/:Rs_ENI ~LoRIN -_____ L~~---~--------_1 ! 716lMU~lCiT:;R! 1 ~ ! -~~4 . IL.l'_G_~T~$tAEc.irmq .. REP.ut~;~'- !__ __ G . ] . _ ~ . -.. t . 1.2~_1!COM~R~U <;?O~TEL_ _ --~~-· I I I 717!Mt..:Nc:nr; :1 ! • ! 21 jLAcATU$MEciNmETREPUiliV. I G I 1 ! 1.1s61POPESCU CIPRIAN L- 71~tr·A~NCiTOR:- - - ~- r c [ 24 __ ILA~A'r~$-~AE;.i~Ti~~~r.RE;.lii:;.~-1 -~ <C~-r~ 1~ r~-~- -----~2~l1JT~~U_GHEO~~j;~---- ---·~_ 1 ~-n 1 r,..,,~--,..n~l'/ I .. 1 .. , 1·' 0 l'ALA .• ,,, .... ,,""t'· I ~ l ' 1 '"'3'"'oP~'JA""r · L ; l.:.;~·::_t_I:-~·A__;.I~.-~~ .. _ • - ' ·~.~ .. _ ('.~~~. jl_ ... ~:. . ..'t..:~~.J..'.-;).!..;1'.~'-'~ • t_;; .\ ___ )..__ !.-./-t Ll_. :-·'. 0:!....:::.: --------- -~--!

t:;Er/TR,'.i...~. :E.RM/CA CU TREI CAZANE r 720jrv1UNC!~fOR.: .. I 'j L z4' ]rocH::::T I 'J I .. ·J . !' --- . ' L241]sucu~ GHEORGHs . ·- ---J ·=.=.=~ :~---~ r i21]MuNCiTOR I - I 5 . I ,.. -]FOCHIST . I G ... I ,- l - -1~24i[oRAG0MIR VASILE - - f ~ L- 722[M~CIT()RIII' -- ·~·--:· J': ____ 5 w~I -~-~-~JY..£~}JI?T_~ ~~-~=~=~-=~~F~~M-~~ .1~J- ... ~'"-~_L1o7T~AVIAN ~-~ ~-~~~~~~~~~~~:~ ·----·- _ +---- ~ .. +~~~i-~-j%~~-~:~~ -: - -~:_]~ -- -~=-~-~-!:-~-----1 __ -=~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~r~N~--."-~-- ]~ __ j

.STA TIE CENTRA LA DE OXIGEN

I ~i~~~~t~:i~!~~: --· ~-... -- -I· ~ __ !---;~~---{~~~~~~:~:~~ ~~f~it~{J ~-- -~-~~- ··_ 1-~~-r-t .. ~,~~- ~ :~~~~~~~:~"~;~~---~ ~-.. ---- =. __ ~. " ___ L ___ ~~-~~~J I 727llv':UNC!TORI ! :; : :!4 !ELECT:-11Cii\NDE!\!TRET.I [•!1 I 1 1 .... 1.241IVACANT . _ --------J ... --~---·~J I ~~!!~-~:-~~:~~-: :: ---- ~- --f .. ; ___ --l~ -~~;-~~±~~~i~~:~~t~~~:it:·~~~~·~~J~-J~=[~- ~~~--F~~-t¥~::t~~;: --- f I

'.E:.::::·,r;:F_:i TELEFONiC,:)_ CARE FUNC:TIONEAZA IN DOUA TURE

! . 730IMUNC:TOq Ill I -73i lr•JiUN(;n:oR Ill_ _ __ . ---= .,

DESERI/Er?E iVIIJLOACE DE TRANSPORT

I I I l

1s [--:-ELEF,)I\::sT.L\ 19 __ fELEFc;N!STt.

I ~·.1 I -

I. G - ·- -~·-"'- . -- -

T --:-~-1

]" 1. [

.. 732TsoFER !I - · -r · ~1 1- 20 -1------------~~~- ---, -G- T .. ;-- 1 ~ 72-:)II'AU-NC!TOR N~t_,uf-i,:AT 1- t -2 ~-- ~;--l------·-----:-___ -- --~L_--: G .. -r·-1- r C_~}lriuNcr~§~~~cALiFi-cAT 1 -=~~l~ .. B~~iA-- ... , ... ~5 1;::~::~=~~:~--=~-·-:~---_]~]~~-r··

JNTRETINERE SPA Til VERZI

735IMUNCITOR NECALIFICAT I

Page 30

: -~ToJsAP:2HIE_ LA~RA-DINJP. 1.1_SJ?Jv~gA~_:r _ ... . _

1.17slfi:F'LoAREI NJ-coLAESERG,Iu · ·---~---T·------~l s31tcREANGA cosTEL ·-- ·· ------.. --·~-- --~r------~·---~ ~- -- ·------~ ·--··--~-· =.=_] 768,DRUGA C?_RISTIAN

460IVACANT 460IVACANT

Page 45: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

c=~~"~~L~-c . -~-- ,._ L=c=~···=c·~-- t-~~2~-"'--L ""'~--~ -==-· ·--~=~~-~=- __ l =-'"_5

.. =·J_ --~ .. -.J~-co=· 7 ___ -==J~--=~--- ------------=-=~·===- -- - -~-~ I 9 ::J '..f:C.._-::~i :·,,-;:-_':·':" ;r-r:: (;_c,=::r- (=!Ji!CTiOf\i::::.tt-::l. tfl: TP.E! TURE + 1 LIFT MATER/ALE

I 73Eilr-fi\.JNClT:JR :v l :: l 13

I 737~~·'UNC'T"P" I r" 'j• . ' 8 I . ~~JI I J ' ....., \. ! ~: c.. ...... L "' I

17

!LIFTIER,~ I LIFTIER.il,

I . !~~J0iJNCITOR IV ------- _L.__ 5 - I I 739!r·A:.i~C:TJR :v r -::: l

_iL~!i§...~ 13 _jun!ERi\

1 7 /.IO!fft''"-'C'.,.-·i··' 1 I I .... , '{: •• Ji. • ...... -... 'i i I !,'

74i ~r~Jt:. .. J:"~c~·i"--::r~ \' ! !_. ! 1.--,. . I I.

7A')I[.'LF·'C"T•·n '' I I •• I 4.:.. i \ti 1 ~ '' .J(\ '• j l I

"'4;r~/i· I'IC . .,.r,f' .::· I ~- -, ":":J~!U:x .1~-'-'''J _____ 1 ·::'

"!7

I· ''TI-"'' i L.ll t:.:.1 .r\

I. 1~-r'E" r . p. !' '1-, ,, .. 1

I 't-T!Er ;· i ~.' . J. \

.. ,LIFTIEPJ:,

·: :·!11f' :c If{ :·dl:iE., ;T'?PJ;R.-~F./:5 S! fNTi':.r=·T:'-Iff'3RE DE INVENTAR MOALE .;,J;r.UNCT 'P II . --I I ~,. I, r::r~ ;EPE;~~r, , .. , L~~~r~-r ;~.~~ :; ~ J 1

1 ·-' ;~-~ ~~ -~:~ ~--~-f -

745i!J,J,\:C ... ,t.l< 1 2, i'·'~~·-~Ec·.-1.-J,,

_'7';-;;:_r..,_:'-\i.:'·R:_"":" _r! }:f?/1t.'C"/ r"~· ~-' -:'CUftf lJ. ... lntE.''.f?'"A/:1? t:·1ti.:""i !a 500 paturi conventionale

I I J l ,---' I . r

i I

I

I J . . ... ,.., . .. I I ·1 . . - -~

74G 1r·AUNC:: d~. It ; _ ~' i 21 iDUCAT/·.R

7nlr.rur :r .• -.,-,,;· 11 ! . ·; ! •.· '"' ,;:.,T;..,R· .. - - 1 I ; I I I I

I I I-

I I r

I I

I I

·\. 1·"'1 ·.v.' "'''· 1 ' • i ~~ 1'·' ............. f-i. :-.

748-I''U''C"T~R ,. I . 1 l"I'C\T1R ~·~t :\ . • ·~~I . [ L ~, i 21 uu -:~ , 1 1, _

l48~f,AUi\!C:-:-:JR. li ; l 21 liJUCAP.R

750IMUNCITOR !\/ ! - !5 I 17 _IBUCATAR '-

7SW~UNCITOR li --, 5 I 21 "IBUCATAR . ~·- . . --r·· l I -----·~. 752[MUNc:·:oR !V 1 :.; 1 11 _ 1E3UCATJ'.R

75-31MuNc:TOR !V r :_; 1 17 ~-~l3UCATAR 754lMLJNCITOR IV -·- r··· 5 l 17 lsuCATAR=

7St;fiV1UNCITOR N:CC:\!JFICAT I r . 8,\Z/\ : 5 1--=-------------?S'(!_IMUNCITOR ~;::;::.\ui~)CATI . _I 8.\Zl, ! 5 1---------- ---:-:·

·' . L I I ' i I T-

DE3ET;·v/RE GRUP ELECTROGEN

757!rviU~~C'TOR II - ! _ :~ ~- 21 lcu=cTRICI~~Hj£;l;:!~~El. $1Fr:P 1 758.-IMUNClTClR I 1· 5 I 24 lm;TRICi~~-;E_irJ;RET~ $1 REP. I -;-,-:::- 'r .:1:. r·., n·· ! ,, J •. ,· !;-,- --------r., 1 ~-;:_-:.. i~;,-~! '._.gi .. fi._,_J,_ .. ' o., !V .I :· 1 . .) I:.:..ECT.-.k ... l\~, ~-r.:.. I_N I,,,_ i. i

•• ¥ -· ·-·""" •• ·- -.. - -

- T:;TP.L PO:;Ti.!~i 7:0? c;;~, .;c..rs : functii de conducere 33

G I --1 ! G . I I -1

-~~- .. J~j_=l r- I 1 I :-'!. I . t

" I i I :v1 1 . ., I i I 3 I I I , ' l 1 .,.

.J

Zv1

M

G ~--~ I . I

~ I

~ _L 1 I I

- ·· T ·- ·--r .·li - I i -- I .~ r- :,- I ·" I

f'l'l T ,--- r .I

.~ r ~'

G -I G I G 1- __ L t

f\11 ~ I. ~J 8 .. I 1 I M 'J -1--~l

M ,- J I

G ~- ·i !

G___ l -1 - i-Zv1 . [ ··1·· ~~--: --

-.MANiER,

Dr:.co_r~eyAdrian . ... v; ·. DIRECTOR FINe;~CONTABIL,

Ec. G man Oan1

5ye-0 GUj I

Page 31

854[so\/A MIO/\RA 7G4!V,\CA~T -· ..

s67]LOVIN MARIA . ss4Ff.uNTE.L\NU MARIA- -------

?•·ll:MACO'.r;i; l.UMifl!TP. --

95GIPLE:sc.c-,u \'AS!LC

35i: iciUHH iu:..lf..NI~.--.. 1 .. ' . --·--9501\IP,CNJT

1 1q::-I~"T~" 1 "- L-E-~~-UT'-1 • vV 1 Vi~-, , t-\~ .._f"._ , J n

: · Z6:MUNT_E:":Nu CEORCEP.

i.136 !.\RSENI VEr-GINic/\­' .1. "~ 1 :\fr::"GU. ,;·;..,,.;,A ; • ..;U i 1 .t-:.1"\ - !~ 1/""\t ,,1\i\

-- 1.186[PETCU GJiBRiELA : 18GIPRESCURJ\ NECUL!\1

947jPOPA LENLJTA--

1.1s61CL.IPA.MAN-OELA

967lPOPA DOitJA -~- -

94YjMATEI LILI.~NA·-­-9471\/'AcA~ii-

76sJvACANT

lEisl_yACANT

·1.186 IADOCHITEI. NELU

1.241-ls-RAi;)ov vAsiLE

a82JF~~.:::·u-GP.?_R!~L.

SEF SERV. R.U.N.O.S.

Ec. Belciu L.Z-cr, mioara ) :;

~- (5{,~/7

-···· ---· ---·-------~ .. :]

=-- ....... J ·--------·--·-·· -- L --- 1 t -· -.. _. ____ ·i r_~-- _ .... -1 I ..... -....... ~ -·-·--! r . --·i .... +~ i I

·-·1 -~_j

~- -~=~~~-==~ -·----~-----~--------...... _ ... ·--·--·i

~--=~:t· -~ -=--~ ··----~~--=----]

- =--~-. ~~~~----=-_]

=~~~~---+=~- -=~~-=-~=~J .. ~ ...... __ ............. ,_._._.,-.

Page 46: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI

STRUCTURA POSTURILOR DIN STATUL DE FUNCTII VALABIL INCEPAND CU DATA DE 01.10.2012

COMPARTIMENT PRIMIRE URGENTE

nr posturi

TOTAL POSTURI 49

medici 8 alt personal superior 2 farmacisti 0 personal mediu sanitar 21 personal auxiliar sanitar 14

infirmiere 6 ingrijitoare 2 spalatorese 0 brancardier 6

muncitori calificati 0 muncitori necalificati 0 personal de deservire 4 personal TESA 0

Page 47: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENT A MOINE$TI

CATEGORIA UNITATIIIII- 414 DE PATURI

STR. ZORILOR NR.1, MOINE$TI, BACAU

TEL./FAX: 0234/362698

NR.12351 Din 01.10. 2012

Nr. Denumirea functiei

crt. conform

Legii nr.284/201 0

0 1

PERSONAL MEDICAL

1 MEDIC SPEC. $EF

2 MEDIC SPECIALIST

3 MEDIC SPECIALIST

4 MEDIC SPECIALIST

5 MEDIC REZIDENT AN V

6 MEDIC REZIDENT AN I

7 MEDIC REZIDENT AN II

8 MEDIC REZIDENT AN I

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

9IASISTENT SOCIAL

10IASIST. SOCIAL DEBUTANT

PERSONAL MEDIU SANITAR

11 ASIST. PRINCIPAL SEF

12 ASIST. PRINCIPAL

13 ASIST. PRINCIPAL

14 ASIST. PRINCIPALA

15 ASIST. PRINCIPAL

16 ASIST. PRINCIPAL

17 ASIST. PRINCIPAL

18 ASIST. PRINCIPALA

19 ASISTENT

20 ASISTENTA

21 ASISTENTA

Gradatia

2

GRADULI

2

4

2

1

4

BAZA

BAZA

5

5

4

4

3

5

4

3

3

2

2

STAT DE FUNCTII

VALABIL CU DATA DE 1 OCTOMBRIE 2012 p

Coeficient Specialitatea Nivel Cuantum

de studii post

ierarhizare

3 4 5 6

85 MEDICINA DE URGENT A s 1

70 MEDICINA DE FAMILIE s 1

73 MEDICINA DE FAMILIE s 1

70 MEDICINA DE FAMILIE s 1

62 MEDICINA DE FAMILIE s 1

64 MEDICINA DE URGENT A s 1

57 MEDICINA DE URGENT A s 1

57 MEDICINA DE URGENT A s 1 --·---- ..

ASISTENTA SOCIALA

ASISTENTA SOCIALA

67 MEDICALA PL 1

61 MEDICAL PL 1

60 MEDICAL PL 1

60 MEDICALA PL 1

59 MEDICAL PL 1

61 MEDICALA PL 1

60 MEDICALA PL 1

60 MEDICALA PL 1

56 MEDICALA PL 1

54 MEDICALA PL 1

54 MEDICALA PL 1

,,.,...-

APROBAT,

zr~~ . AVIZA"ti,

CONSILIUL OFAOMINISTRATIE

~~ · • .r

Salariur-·~~ , ..

de baza Numele si prenumele Observatii

conf. Legii

nr. 283/2011

si

O.U.G. 19/2012

8 9

2.724 VACANT

2.235 MORARU GEORGETA

2.317 ROTARU lURlE

2.235 NISTOR NICOLETA

1.642 VACANT

1.398 GAVRIL NICOLAE CRISTIAN

1.429 LUCA FILIP VALENTINA

1.214 VACANT

1.796IDOSPINESCU AURIGA

973IVACANT

1.908 VACANT

1.849 SANDU CONSTANTIN

1.764 MIRAUTA N. CONSTANTIN

1.785 CURELARU IRINA

1.720 DANAILA FANEL

1.849 VACANT

1.785 GHERASIMESCU CIPRIAN

1.785 VACANT

1.441 POPA FELIX

1.482 VACANT

1.482 VACANT

Page 48: UINITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI · administratiei publice locale s-au contatat cain anul 2012 Spitalul Municipal de Urgenta Moine~ti functioneaza potrivit

0

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

1 2 3 4 5 6 ASISTENTA 2 54 MEDICALA PL 1 ASISTENTA 2 54 MEDICALA PL 1 ASISTENTA 2 54 MEDICALA PL 1 ASISTENTA 2 54 MEDICALA PL 1 ASISTENTA 2 54 MEDICALA PL 1 GIPSAR 4 47 MEDICAL M 1

PERSONAL AUXILIAR SANITAR

iNGRIJITOARE 4 23 ---------------- M 1

iNGRIJITOARE 3 22 ---------------- G 1

BRANCARDIER 4 23 ---------------- G 1

BRANCARDIER 2 20 --------------- M 1

BRANCARDIER 3 22 ---------------- M 1

BRANCARDIER 2 20 --------------- M 1

BRANCARDIER 2 20 ---------------- G 1

BRANCARDIER 2 20 ---------------- G 1

INFIRMIERA 2 21 ---------------- G 1

INFIRMIERA 4 24 ---------------- M 1

INFIRMIERA 1 19 ---------------- G 1

INFIRMIERA 1 19 ---------------- G 1

INFIRM! ERA 1 19 ---------------- G 1

INFIRM! ERA 1 19 ---------------- G 1_ -BIROU INFORMARE Sl DOCUMENTARE

ASIST. PRINCIPALA 3 59 MEDICALA PL 1

REGISTRATOR 2 48 MEDICAL M 1

REGISTRA TOR 2 48 MEDICAL M 1

REGISTRA TOR 2 48 MEDICAL M 1 ---- ----------------

PERSONAL DE DESERVIRE

PAZNIC I 4 20 ---------------- M 1

PAZNIC I 4 20 ---------------- G 1

PAZNIC I 4 20 ---------------- G 1

PAZNIC I 4 20 ---------------- G 1

- TOTAL POSTURI 49 din care: functii de conducere 2

MAN~AER,_·,, '._Dr.Conrl,1. ·t· driaq' ' I :1

' .::_ .. -' :~-· , . -~ :-~~·--~~

DIRECTOR FINACCI R,_- CON. TABIL, Ec. Ga an Oana

""'..2:)/ / > /V\A_at;

8

1.482 VACANT

1.482 VACANT

1.482 VACANT

1.482 VACANT

1.482 VACANT

1.174 TARANU CRISTIAN

845 VACANT

786 VACANT

845 SPATARU JOANA VIORICA

786 DIMA GABRIELA

816 SAVA MIHAELA

786 VACANT

786 VACANT

786 VACANT

870 GHINEA MIHAELA

924 MOISA DANIELA CARMEN

829 VACANT

829 VACANT

829 VACANT

~VACANT -

1.741

1.104

1.104

1.104

924

924

924

924

MUNTEANU FELICIA

VACANT

VACANT

VACANT

BOTEZATU FLORIN GHEORGHE

VACANT

VACANT

VACANT

$EF SERV. R.U.N.O.S., Ec. Belci~ Lasfmioara

~" //;. / ~v/ l _.,/,1t- V~J

9