u-r'9K3* ay',pf,

9
Ministerul Educa{iei, Culturii qi Cercetlrii al Republicii Moldova Universitatea Tehnici a Moldovei COORDONAT Ministerul Educa{iei, Culturii qi de tnregistrare u-r'9K3* ay',pf, 202 I Nivelul calificlrii conform ISCED/CNC Domeniul general de studiu: Domeniul de formare Profesionall: Specialitatea/Programul de studii: NumIr total de credite de studiu: Titlul obfinut la finele studiilor: Baza admiterii: Limba de instruire: Forma de organizare a inv[{flmAntului: APROBAT La qedinfa Senatului UTM Proces-verbal nr. 10 din 18.05.2021 PLAN DE iNVATAN{ANT pentru ciclul I, studii superioare de licen{I 6 071 Inginerie qi activitali inginereqti 0710 Inginerie gi management 07 lO.2 Inginerie qi managementul calitdlii 240 ECTS Inginer licenliat diplomd de bacalaureat sau un act echivalent de studii, diploma de studii profesionale, diploma de studii suPerioare rom6n6, rusd cu f,recvenld redusd @",q \.r1 4

Transcript of u-r'9K3* ay',pf,

Page 1: u-r'9K3* ay',pf,

Ministerul Educa{iei, Culturii qi Cercetlrii al Republicii Moldova

Universitatea Tehnici a Moldovei

COORDONATMinisterul Educa{iei, Culturii qi

de tnregistrare u-r'9K3*ay',pf, 202 I

Nivelul calificlrii conform ISCED/CNC

Domeniul general de studiu:

Domeniul de formare Profesionall:

Specialitatea/Programul de studii:

NumIr total de credite de studiu:

Titlul obfinut la finele studiilor:

Baza admiterii:

Limba de instruire:

Forma de organizare a inv[{flmAntului:

APROBATLa qedinfa Senatului UTM

Proces-verbal nr. 10

din 18.05.2021

PLAN DE iNVATAN{ANT

pentru ciclul I, studii superioare de licen{I

6

071 Inginerie qi activitali inginereqti

0710 Inginerie gi management

07 lO.2 Inginerie qi managementul calitdlii

240 ECTS

Inginer licenliat

diplomd de bacalaureat sau un act echivalent

de studii, diploma de studii profesionale,

diploma de studii suPerioare

rom6n6, rusd

cu f,recvenld redusd

@",q\.r1 4

Page 2: u-r'9K3* ay',pf,

Notarea

F

D

G

U

S

O

A

L

Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

I14 zile

(septembrie)

14 zile

(ianuarie)

5 zile

(ianuarie)

5 zile

(iunie)-

II14 zile

(septembrie)

14 zile

(ianuarie)

5 zile

(ianuarie)

5 zile

(iunie)-

III14 zile

(septembrie)

14 zile

(ianuarie)

5 zile

(ianuarie)

5 zile

(iunie)

27.04-24.05

(4 săptămâni)

IV14 zile

(septembrie)

14 zile

(ianuarie)

5 zile

(ianuarie)

5 zile

(iunie)

27.04-24.05

(4 săptămâni)

V14 zile

(septembrie)-

5 zile

(ianuarie)

5 zile

(iunie)

26.01-22.02

(4 săptămâni)

Total: 70 zile 56 zile 25 zile 25 zile 12 săptămâni

Disciplină opţională

Disciplină de formare a competențelor generale

Disciplină de orientare socio-umană

LEGENDĂ:

Disciplinele/modulele sunt codificate conform sistemului unic al universității. Codul disciplinei include categoria

formativă, gradul de obligativitate şi eligibilitate, numărul de ordine. Numerotarea disciplinelor este realizată pentru

fiecare categorie separat. Disciplinele de domeniu sunt discipline de specialitate, identificate la nivel de domeniu de

formare profesională.

Categoria formativă/Gradul de obligativitate și eligibilitate

Disciplină fundamentală

Disciplină de domeniu profesional

Disciplină de specialitate, inclusiv stagiile de practică

Disciplină obligatorie

Disciplină la libera alegere

1. CALENDARUL UNIVERSITAR

Anul de studii

Activități didactice Sesiune de examinare

Sta

gii

de

pra

cti

Page 3: u-r'9K3* ay',pf,

C S L/P

F.O.001 Analiză matematică I 120 24 96 12 12 E 4

F.O.002 Algebra liniară și geometria analitică 90 18 72 10 8 E 3

F.O.006 Fizica I 150 30 120 14 8 8 E 5

S.O.001 Iniţiere în specialitate 120 24 96 12 12 E 4

G.O.001 Tehnologii informaţionale 90 18 72 10 8 E 3

G.O.005 Limbă străină (engleză/franceză/germană) 120 24 96 24 E 4

G.O.011 Limbă română (alolingvi, de comunicare) 60 12 48 12 E* 2*

58 64 16

F.O.003 Analiză matematică II 120 24 96 12 12 E 4

F.O.007 Fizica II 150 30 120 14 8 8 E 5

F.O.009 Chimia 90 18 72 10 8 E 3

F.O.005 Grafica inginerească 150 30 120 12 18 E 5

G.O.002 Bazele programării calculatoarelor 90 18 72 10 8 E 3

G.O.006 Limbă străină (engleză/franceză/germană) 120 24 96 24 E 4

G.O.012 Limbă română (alolingvi, de specialitate) 60 12 48 12 E* 2*

58 44 42

1410 282 1128 116 108 58 12E 47

41% 38% 21%

Notă:

TOTAL ANUL I

Total semestrul II144

Tota

l

576720

Co

nta

ct

dir

ect

6E

6E

144

Stu

diu

l

ind

ivid

.

23

Număr de ore pe

tipuri de activităţi

138138 552

24

Disciplina „ Limba română (alolingvi)” se cuantifică cu 4 credite suplimentare, pentru care examenul nu se include în numărul total de

examene, iar orele nu sunt incluse în numărul total de ore al activităţilor didactice.

0710.2 Inginerie şi managementul calităţii

Cod

Nr.

EC

TSDenumirea disciplinei/

modulului Form

a

de

eva

luar

e

2. PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE/ANI DE STUDII -

Anul I

Semestrul I

Semestrul II

Total semestrul I 690

Număr de ore

Page 4: u-r'9K3* ay',pf,

C S L/P

F.O.004 Matematici speciale 90 18 72 10 8 E 3

F.O.008 Mecanică teoretică 120 24 96 12 12 E 4

F.O.010 Teoria circuitelor electrice 150 30 120 12 8 10 E 5

D.O.001 Termodinamica tehnică 180 36 144 18 12 6 E,LA 6

G.O.004 Comunicare și scriere academică 90 18 72 10 8 E 3

G.O.013 Etică şi integritate academică 60 12 48 12 E 2

74 48 16

F.O.011 Teoria câmpului electromagnetic 180 36 144 14 10 12 E 6

D.O.002 Mecanică aplicată 120 24 96 12 12 E 4

D.O.003 Studiul materialelor 150 30 120 18 12 E 5

D.O.004 Mecanica fluidelor 150 30 120 12 12 6 E 5

G.O.003 Metode numerice şi Informatică aplicată 90 18 72 10 8 E 3

U.O.002 Bazele statului şi dreptului 60 12 48 12 E 2

78 34 38

1440 288 1152 152 82 54 12E,1LA 48

53% 28% 19%

Total semestrul IV 25750 6E150150

Co

nta

ct

dir

ect

Semestrul III

Semestrul IV

690Total semestrul III 138 552 6E,1LA

0710.2 Inginerie şi managementul calităţii

Cod

Nr.

EC

TSDenumirea disciplinei/

modulului Form

a

de

eva

luar

eNumăr de ore

2. PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE/ANI DE STUDII -

Anul II

Tota

l

TOTAL ANUL II

Stu

diu

l

ind

ivid

.

Număr de ore pe

tipuri de activităţi

23

600

138

Page 5: u-r'9K3* ay',pf,

C S L/P

D.O.005 Metrologie şi standardizare 150 30 120 12 6 12 E 5

D.O.006 Dispozitive şi circuite electronice 120 24 96 12 12 E 4

D.O.007 Maşini electrice 210 42 168 18 12 12 E,PA 7

D.O.008 Controlere şi automate programabile 150 30 120 12 6 12 E 5

U.A.003 Filosofie şi gândire critică

U.A.103 Filosofie şi gândire inginerească

68 34 48

U.O.009 Economia întreprinderii 120 24 96 14 10 E 4

D.O.010 Acționări electrice 120 24 96 12 6 6 E 4

D.O.012 Teoria sistemelor şi reglare automată 120 24 96 12 12 E 4

S.O.003 Managementul calităţii 150 30 120 12 6 12 E 5

S.O.012 Practica în producţie 240 240 E 8

50 22 30

1500 252 1248 118 56 78 10E,1PA 50

47% 22% 31%

102102

750

648

150

4 săptămâni x 30 ore

Total semestrul VI 750

600 25

Semestrul V

Semestrul VI

Total semestrul V 150

Număr de ore pe

tipuri de activităţi

Tota

l

Co

nta

ct

dir

ect

0710.2 Inginerie şi managementul calităţii

Nr.

EC

TSDenumirea disciplinei/

modulului Form

a

de

eva

luar

eNumăr de ore

2. PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE/ANI DE STUDII -

TOTAL ANUL III

4120 24 96 E

25

5E,1PA

5E

14 10

Anul III

Cod

Stu

diu

l

ind

ivid

.

Page 6: u-r'9K3* ay',pf,

C S L/P

U.O.013 Managementul întreprinderii 120 24 96 12 12 E 4

D.O.011 Surse regenerabile de energie 150 30 120 12 6 12 E 5

D.O.014 Sisteme de achiziţie, senzori şi traductoare 120 24 96 12 12 E 4

S.O.006 Analize fizico-chimice 120 24 96 12 12 E 4

S.O.004 Măsurări ale mărimilor neelectrice 210 42 168 18 12 12 E,LA 7

66 30 48

S.O.016 Securitatea şi sănătatea în muncă 90 18 72 12 6 E 3

S.O.011 Analiza statistică 120 24 96 12 12 E 4

S.O.002 Măsurări ale mărimilor electrice 150 30 120 12 6 12 E,PC 5

S.A.005 Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice

S.A.105 Sisteme de alimentare cu energie electrică

S.O.013 Practica tehnologică 240 240 E 8

48 12 42

1470 246 1224 114 42 90

10E,

1LA,

1PC

49

46% 17% 37%

4 săptămâni x 30 ore

120 12 12

Număr de ore pe

tipuri de activităţi

Form

a

de

eva

luar

e

Cod

Număr de ore

Denumirea disciplinei/

modulului

Stu

diu

l

ind

ivid

.

Co

nta

ct

dir

ect

Nr.

EC

TS

720 5E,1LA144

E 530

24

Tota

l

150

648

Total semestrul VII

25Total semestrul VIII 102

144576

TOTAL ANUL IV

750102

2. PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE/ANI DE STUDII -

Anul IV

Semestrul VII

Semestrul VIII

0710.2 Inginerie şi managementul calităţii

5E,1PC

6

Page 7: u-r'9K3* ay',pf,

C S L/P

D.O.015 Automatizarea proceselor tehnologice 150 30 120 12 6 12 E 5

S.O.007 Ingineria calităţii şi evaluarea conformităţii 180 36 144 18 6 12 E,LA 6

S.O.008 Măsurări în procese industriale 150 30 120 12 6 12 E 5

S.O.010 Infrastructura calităţii 120 24 96 12 12 E 4

S.A.009 Supravegherea pieţei şi protecţia consumatorilor

S.A.109 Acreditarea în domeniul evaluării conformității

66 24 54

S.O.014 Practica de documentare a proiectului de licenţă 240 240 E 8

S.O.015 Elaborarea și susținerea proiectului de licenţă 420 420 EL 14

1380 144 1236 66 24 54 6E,1EL 46

46% 17% 38%

7200 1212 5988 566 312 334

50E,

3LA,

1PA,

1PC

240

7200 40.0% 47% 26% 28% 240

412 6 E6120 24 96

Total semestrul IX 144

660

Semestrul X

5E,1LA

0710.2 Inginerie şi managementul calităţii

22660 1E,1EL

CodDenumirea disciplinei/

modulului

Semestrul IX

24576

Anul V

2. PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE/ANI DE STUDII -

TOTAL ANUL V

720

4 săptămâni x 30 ore

7 săptămâni

Total semestrul X

TOTAL PROGRAM DE STUDII

Co

nta

ct

dir

ect

Nr.

EC

TS

Număr de ore pe

tipuri de activităţi

Form

a

de

eva

luar

eNumăr de ore

Tota

l

Stu

diu

l

ind

ivid

.

144

Page 8: u-r'9K3* ay',pf,

Nr.crt. Tipul stagiului de practică

An

ul d

e

stu

dii

Sem

est

rul

Du

rată

(n

r.

săp

t/n

r. o

re)

Nr.

EC

TS

1 Practica în producţie III VI 4/240 8

2 Practica tehnologică IV VIII 4/240 8

3 Practica de documentare a proiectului de licenţă V X 4/240 8

12/720 24

C S L/P

F.L.012 Matematica complementară 60 12 48 6 6 E 2

F.L.013 Fizica elementară 60 12 48 6 6 E 2

G.L.013 Limbaje de programare 60 12 48 12 E 2

G.L.014 Limba franceză 60 12 48 12 E 2

G.L.015 Engleza în afaceri 60 12 48 12 E 2

S.L.012 Convertoare statice de putere 150 30 120 12 6 12 E 5

S.L.013 Tehnica tensiunilor înalte 90 18 72 12 6 E 3

S.L.014 Eficienţa energetică 180 36 144 18 18 E 6

720 144 576 54 60 30 8E 24

Nr.crt.Nr.

ECTS

1 2

2

Tota

l

Co

nt

act

dir

ec

Stu

d

iu

ind

iv

C S L/P

F.O.001 Pedagogie 240 120 120 60 60 E 8

F.O.002 Psihologie 180 90 90 45 45 E 6

F.O.003 Etica şi deontologia profesională 90 45 45 30 15 E 3

F.O.004 Managementul educaţional 90 45 45 30 15 E 3

S.O.001 Didactica disciplinelor tehnice 150 75 75 30 45 E 5

S.O.002 Învăţarea axată pe rezolvarea de probleme 150 75 75 30 45 E 5

S.O.003 Practica pedagogică I 300 300 E 10

S.O.004 Practica pedagogică II 540 540 E 18

S.O.005 Examen de finalizare a modulului 60 60 E 2

1800 450 1350 225 135 90 9E 60

3. STAGIILE DE PRACTICĂ

Perioada desfășurării

Proiect de licenţă iunie

Forma de evaluare finală a studiilor Termene de organizare

februarie

februarie

martie

TOTAL

TOTAL

Form

a d

e

eva

luar

e

Nr.

EC

TS

4. DISCIPLINELE/MODULELE LA LIBERĂ ALEGERE

TOTAL

CodDenumirea disciplinei/

modulului

Număr de ore Număr de ore pe

tipuri de activităţi

Tota

l

Co

nta

ct

dir

ect

Stu

diu

l

ind

ivid

.

5. EVALUAREA FINALĂ A STUDIILOR

Total

6. PLANUL MODULULUI PSIHOPEDAGOGICpentru persoane care solicită ocuparea funcţiilor didactice în cadrul programelor de instruire a personalului

pentru domeniul Energetică şi Inginerie Electrică

CodDenumirea disciplinei/

modulului

Număr de oreNumărul de ore pe

tipuri de activităţi

Form

a

de

eva

luar

e

Nr.

EC

TS

Page 9: u-r'9K3* ay',pf,

Tota

l

Co

nta

ct

dir

ect

Stu

diu

ind

ivid

.

C S L/P

S.O.001 Iniţiere în specialitate 120 60 60 30 30 0 E 4

D.O.015 Automatizarea proceselor tehnologice 150 75 75 30 15 30 E 5

D.O.007 Maşini electrice 210 105 105 45 30 30 E 7

D.O.010 Acționări electrice 120 60 60 30 15 15 E 4

S.O.003 Managementul calităţii 150 75 75 30 15 30 E 5

S.O.008 Măsurări în procese industriale 150 75 75 30 15 30 E 5

900 450 450 195 120 135 6E 30

Tota

l

Co

nta

ct

dir

ect

Stu

diu

ind

ivid

.

C S L/P

F.O.005 Grafica inginerească 150 75 75 30 0 45 E 5

G.O.001 Tehnologii informaţionale 90 45 45 30 0 15 E 3

G.O.013 Etică şi integritate academică 60 30 30 30 0 0 E 2

G.O.004 Comunicare și scriere academică 90 45 45 30 15 0 E 3

U.O.002 Bazele statului şi dreptului 60 30 30 30 0 0 E 2

D.O.003 Studiul materialelor 150 75 75 45 0 30 E 5

D.O.005 Metrologie şi standardizare 150 75 75 30 15 30 E 5

750 375 375 225 30 120 7E 25

Victor GROPA Decan Facultatea Energetică și Inginerie Electrică

Conf.univ., dr.

Ilie NUCĂ Şef Departament Inginerie Electrică

Conf.univ., dr.

Denumirea disciplinei/

modulului

Total

Form

a

de

eva

luar

e

Total

Metrologie şi certificarea conformităţii

Nr.

EC

TS

Număr de oreNumărul de ore pe

tipuri de activităţi

Nr.

EC

TS

Form

a

de

eva

luar

e

8. UNITĂȚILE DE CURS CU CREDITE TRANSFERABILEacumulate de absolvenții colegiilor (Centrelor de Excelență) cu studii din domeniul de formare profesională:

Cod

7. MINIMUL CURRICULAR INIȚIALnecesar pentru admiterea la studii superioare de master

pentru competitorii cu studii de licență din alte domenii de formare profesională

CodDenumirea disciplinei/

modulului

Număr de oreNumărul de ore pe

tipuri de activităţi