Tratamentul Endoscopic

24
7/17/2019 Tratamentul Endoscopic http://slidepdf.com/reader/full/tratamentul-endoscopic 1/24  TRATAMENTUL TRATAMENTUL ENDOSCOPIC ENDOSCOPIC  AL POLIPILOR  AL POLIPILOR COLORECTALI COLORECTALI COORDONATOR STIINTIFIC: COORDONATOR STIINTIFIC:  PROF. Dr. Florea VOINEA PROF. Dr. Florea VOINEA Masterand : Dr. Elena GALIANU

Transcript of Tratamentul Endoscopic

Page 1: Tratamentul Endoscopic

7/17/2019 Tratamentul Endoscopic

http://slidepdf.com/reader/full/tratamentul-endoscopic 1/24

 

TRATAMENTULTRATAMENTUL

ENDOSCOPICENDOSCOPIC

 AL POLIPILOR AL POLIPILORCOLORECTALICOLORECTALI

COORDONATOR STIINTIFIC:COORDONATOR STIINTIFIC:

  PROF. Dr. Florea VOINEAPROF. Dr. Florea VOINEA

Masterand : Dr. Elena GALIANU

Page 2: Tratamentul Endoscopic

7/17/2019 Tratamentul Endoscopic

http://slidepdf.com/reader/full/tratamentul-endoscopic 2/24

 

Introducere

Termenul de polip defineste orice leziunesupradenivelata (protruziva) bine delimitata.

Polipii sunt leziunile cele mai frecvent identificate intimpul colonoscopiei

 Atitudinea corecta in abordarea oricarui polipporneste de la intelegerea faptului ca si atunci candaspectul macroscopic este tipic, indicand un anumit tip deleziune, regula trebuie sa fie diagnosticulanatomopatologic. Diagnosticul depinde de prelevarea unuispecimen adecvat analizei histopatologice.

Experienta vasta acumulata in ultimii ani indiagnosticul ,,polipilor a indicat ca specimenul adecvatinseamna tot polipul, deci regula prelevarii inseamnapolipectomia.

Page 3: Tratamentul Endoscopic

7/17/2019 Tratamentul Endoscopic

http://slidepdf.com/reader/full/tratamentul-endoscopic 3/24

 

Scopul lucrăriiScopul lucrării

Sco!l l!cr"r## a $ost sta%#l#rea &odal#t"'#lorSco!l l!cr"r## a $ost sta%#l#rea &odal#t"'#lor

de &an#$estare cl#n#c" a ol##lor colon#c#(de &an#$estare cl#n#c" a ol##lor colon#c#(local#)area( d#&ens#!n#le( t#!l ol##lor( alocal#)area( d#&ens#!n#le( t#!l ol##lor( a

&odal#t"'#lor de re)ec'#e endosco#c" *# a&odal#t"'#lor de re)ec'#e endosco#c" *# a

co&l#ca'##lor ostol#ecto&#e.co&l#ca'##lor ostol#ecto&#e.

Page 4: Tratamentul Endoscopic

7/17/2019 Tratamentul Endoscopic

http://slidepdf.com/reader/full/tratamentul-endoscopic 4/24

 

!aterial "i metod# 

 Au fost lua$i %n studiu &&' de pacien$i c#rora li saefectuat polipectomie endoscopic# %n cadrul linicii!edicale * a +pitalului linic ude$ean onstan$a %nperioada martieaugust -''.

Diagnosticul de polip colorectal a fost stabilit pebaza datelor /

clinice0

  paraclinice0

  anatomopatologice.

Page 5: Tratamentul Endoscopic

7/17/2019 Tratamentul Endoscopic

http://slidepdf.com/reader/full/tratamentul-endoscopic 5/24

 

Materiale necesare: 

Pentru o buna desfasurare a tratamentuluiendoscopic, sunt necesare urmatoarele:-colonoscop;

-accesorii:-anse de polipectomie; -ace de injectare;  -anse detaşabile;  -clipuri metalice;  -pensa "fierbinte" de biopsie;  -sonde bipolare de coagulare;

-unitatea de electrocoagulare:-curent de tăiere ; -curent de coagulare;

-curent mixt "endocut".

Page 6: Tratamentul Endoscopic

7/17/2019 Tratamentul Endoscopic

http://slidepdf.com/reader/full/tratamentul-endoscopic 6/24

 

Polipectomia polipilor pediculati

Polipectomia polipilor pediculati cu pedicul subţire sau mediu:

a)  Examinarea corectă a întregului polip   b)  Plasarea endoscopului într-o poziţie favorabilă 

  c)  Introducerea ansei de polipectomie prin canalul de biopsie şiplasarea ansei în jurul pediculului polipului   d)  tr!ngerea iniţială a ansei de polipectomie în jurul pediculului   e)  e trage de polip p!nă se aduce în mijlocul lumenului  

f)   e aplică curentul electric   g)  tr!ngerea ansei de polipectomie în jurul polipului cu

scop de rezecţie   ")  #obilizarea polipului în timpul polipectomiei   i)   $ecuperarea polipului    j)   #arcarea locului polipectomiei   %)  Polipectomia trebuie finalizată într-o şedinţă 

Page 7: Tratamentul Endoscopic

7/17/2019 Tratamentul Endoscopic

http://slidepdf.com/reader/full/tratamentul-endoscopic 7/24

Page 8: Tratamentul Endoscopic

7/17/2019 Tratamentul Endoscopic

http://slidepdf.com/reader/full/tratamentul-endoscopic 8/24

 

1. Repartitia pe sexe a

pacientilor

+exul 1r. cazuri 2aport 3 4 5

3arbati 6'&,67

5emei 8'

Cifrele indica ofrecventa mai mare labarbati cu un numaraproximativ dublu decazuri, raportul barbati-femei este de 1,75.

Lotul a fost format din110 pacienţi polipectomizaţi,din care 70 de bărbaţi !",!"

#$ %i &0 de femei "!,"!#$.

Page 9: Tratamentul Endoscopic

7/17/2019 Tratamentul Endoscopic

http://slidepdf.com/reader/full/tratamentul-endoscopic 9/24

 

2. Repartiţia pe grupe de vârstă 9rupe de v:rst# 1r. pacien$i Procente

--8' ani 7,87;

8&7' ani &' <,'<;

7&' ani -' &=,&=;

&6' ani 8' >,>;

Peste 6& ani >8 >',<&;

'edia de v(rstă apacienţilor a fost de 5" de ani,

cu extreme )ntre ** %i +& de ani.

e poate observa caexista o crestere continua a

numarului de cazuri intre** si !0 ani, incidenta ceamai mare este la rupa de varsta !1-70 ani"!# - &0cazuri$, iar dupa aceasta varsta se inreistreaza o

scadere a numarului decazuri"0# - "& cazuri$,

Page 10: Tratamentul Endoscopic

7/17/2019 Tratamentul Endoscopic

http://slidepdf.com/reader/full/tratamentul-endoscopic 10/24

 

3. Repartiţia în funcţie desimptomatologie

+imptome 1r. pacien$i Procente

?. D. *. 78 8<,'<;

Tulbur#ri detranzit

< =6,-6;

Dureri abdominale <' =&,=&;

imptomele care au determinatprezentarea pacienţilor la medic aufost următoarele

-Hemoragia digestivăinferioară manifestă areprezentat un simptom de alarmăcare a determinat consultul de

specialitate )ntr-un interval maiscurt de la debut dec(t )n cazulaltor manifestări. -a manifestat la&/#5&$ dintre pacienti.

-Durerea abdominală %itulburările de tranzit au fost de

multe ori dianosticate ca sindromde intestin iritabil, pacienţii

Page 11: Tratamentul Endoscopic

7/17/2019 Tratamentul Endoscopic

http://slidepdf.com/reader/full/tratamentul-endoscopic 11/24

 

4. Repartiţia polipilor după

dimensiuniDimensiuni 1r. pacien$i Procent

Polipi mici 7= 7';

Polipiintermediari >& -8,78;

Polipi mari -& &,>;

olipii de dimensiuni mici sub 1 cm$ au fost )nt(lniţi la 2umătate dintre pacienţi-5+

pacienti3 polipii intermediari la"1 subiecti, aproximativ *5#3 iarpolipii de dimensiuni mari aufost observati doar la *1 dintrecazuri, aproximativ 1! #.

Page 12: Tratamentul Endoscopic

7/17/2019 Tratamentul Endoscopic

http://slidepdf.com/reader/full/tratamentul-endoscopic 12/24

 

. Repartiţia polipilor după

locali!are Dimensiuni 1r. pacienti Procente

ec > -,6-;

olon ascendent &> &&.=-;

olon transvers &= &,>;

olon descendent &6 &7,87;

olon sigmoidian 8< 88,78;

2ect > >-,6>;

 Anus 8 >,>;

Corelaţia reiunea anatomica - localizare ne ofera informatiidespre predilectia localizarii polipilor3 astfel se observa incidente marila nivelul colonului simoid &&,5&#$ si rectului "*,7"#$. 4n restul

traiectului colonic avem incidenta moderata, iar cea mai micaincidenta se aseste la nivelul cecului *,7*#$ si anal ",!"#$.

Page 13: Tratamentul Endoscopic

7/17/2019 Tratamentul Endoscopic

http://slidepdf.com/reader/full/tratamentul-endoscopic 13/24

 

". #orelatia varsta $ locali!are

@arsta ocalizare 1r. cazuri Procent

--7' ani distal >& -=,&=;

7&=8 ani proximal 6< 6&,=-;

Localizarea proximalăeste mai des )nt(lnită lapacienţii peste 50 de ani -

7/ din 110 de cazuri71,+*#$, localizarea distalăind predilectă la bolnaviidin intervalul de v(rstă **-50 ani, respectiv *+,1+#.

Page 14: Tratamentul Endoscopic

7/17/2019 Tratamentul Endoscopic

http://slidepdf.com/reader/full/tratamentul-endoscopic 14/24

 

%. #orelatia numar ca!uri$numar

polipi

 denoamelesporadice sunt, dereulă, leziuni solitareintalnite la 71 dintrecazuri !&,5&#$3

prezenţa adenoamelormultiple ind reasita )nlotul nostru la "/ dinpacienţi "5,&5#$.

Page 15: Tratamentul Endoscopic

7/17/2019 Tratamentul Endoscopic

http://slidepdf.com/reader/full/tratamentul-endoscopic 15/24

 

&. 'socierea cu cancerul

colorectalDimensiuni 1r. pacienti Procente

azuri cu neoplasm 6 ,>;

Total cazuri &&' &'';

e lana polipi,neoplasmulcolorectal a fostprezent laaproximativ !#dintre cazuricorespunzator unuinumar de 7 subiectidin totalul de 110pacienti.

Page 16: Tratamentul Endoscopic

7/17/2019 Tratamentul Endoscopic

http://slidepdf.com/reader/full/tratamentul-endoscopic 16/24

 

(. )ipuri de adenoame

1r. pacien$i Procent

 Adenoametubulare

>- -<,'<;

 Adenoame

tubuloviloase

8> ><,'<;

 Adenoameviloase

>7 >&,=&;

 denoamele tubulare, forme benine, au fost )nt(lnite la */,0/#,"* dintre cei 110 pacienţi ai lotului examinat, formele tubulo-viloaseau fost prezente la "/,0/#, &" subiecti, iar formele viloase, maiaresive din punct de vedere 6istoloic ind descoperite la "1,+1#, "5dintre bolnavi. roportiile carei forme adenomatoase sunt aproximativeale.

Page 17: Tratamentul Endoscopic

7/17/2019 Tratamentul Endoscopic

http://slidepdf.com/reader/full/tratamentul-endoscopic 17/24

 

1*. +ispla!ia epiteliala

Tipuri dedisplazie

1r. pacien$i Procent

3l:nd# 68 6,-6;

!oderat# -' &=,&=;

+ever# & &8,78;

lementul 6istoloic denitoriual adenoamelor este displaziaepitelială. 8isplazia bl(ndă a fost)nt(lnită la "9& dintre pacienţii din lotulexaminat. :orma severă, carcinom insitu fără penetrarea membraneibazale$ %i carcinomulmicroinvaziv invazia membraneibazale %i extensia )n lamina propria,fără interesarea muscularismucosae$, a fost descrisă 6istoloicla formele viloase "! # din acestetipuri 6istoloice$.

Page 18: Tratamentul Endoscopic

7/17/2019 Tratamentul Endoscopic

http://slidepdf.com/reader/full/tratamentul-endoscopic 18/24

 

11. #omplicatii postpolipectomie

omplica$ii 1r. pacien$i Procent

+:ngerareimediat#

7 8,78;

+:ngerare

tardiv#& ',<&;

+dr.postpolipectomie

8 >,>;

rincipalele complicaţii sunt reprezentate des(nerarea imediată, s(nerarea secundară %i sindromulpostpolipectomie.

;n număr mic de pacienţi au prezentat complicaţii )n urmarezecţiei endoscopice a polipilor. 8intre complicaţii &,5&# 5

pacienti$ au fost s)nerări imediate, 0,/1# 1 subiect$ s)nerăritardive, iar ",!"# & bolnavi$ au prezentat sindrom postpolipectomie.

Page 19: Tratamentul Endoscopic

7/17/2019 Tratamentul Endoscopic

http://slidepdf.com/reader/full/tratamentul-endoscopic 19/24

 

12. ,olipi transformati malign

Dimensiuni 1r pacienti Procente

azuriadenocarcinom

&' <,'<;

Total cazuri &&' &'';

entru / # 10

subiecti$ dintre cele110 cazuri, rezultatulanatomo-patoloicevidentiat polipitransformati malin.

Page 20: Tratamentul Endoscopic

7/17/2019 Tratamentul Endoscopic

http://slidepdf.com/reader/full/tratamentul-endoscopic 20/24

 

#a!

clinic-ume si prenume: M. G. se &asc!l#n( /0 an#

+omiciliu : Constanta

otivele internarii  1 d#aree aoasa 2314 l!n#5

  1ol#+oan!r#e  1alterarea star## +enerale

'/#0 ',, 1 nese&n#6cat#,e

xamen clinic 1 des-#dratare &oderata( d!rer# #n eta7!la%do&#nal #n$er#or( TA899;<&&=+( AV84%;&#nre+!lat. T!se! rectal1$or&at#!ne t!&orala de rect#n$er#or.

Page 21: Tratamentul Endoscopic

7/17/2019 Tratamentul Endoscopic

http://slidepdf.com/reader/full/tratamentul-endoscopic 21/24

 

,araclinic

:xamenele de laorator evidenţia!ă:L 8 93.<;&&( =% 8 9/(0+;dl( +l#ce&#e 89>9 &+;dl( TGP 8 9>

U;L( TGO 8 ?0 U;L( t!l%!r"r# -#droelectrol#t#ce se&n#6cat#,e 2Na@ 893 &&ol;l( @ 8 ?(>4 &&ol;l( CI1 8 / &&ol;l5 s# s#ndro& deretent#e a)otata 2!ree 8 94B(/ &+;dl( creat#n#na 8 0(/B &+;dl( ac.!r#c 8 ?< &+;dl5.

Rectosigmoidoscopia  decelea)a la n#,el!l rect!l!# $or&at#!neol#o#da de 9 c& ce oc!a este 7!&atate d#n l!&en. S1a!recoltat %#os##.

 cograe adominala 1 #n l#&#te nor&ale.

+iagnostic 5 Pol# ,#los rectal secretor co&l#cat c! d#areeaoasa( #ns!6c#enta renala ac!ta( d#selectrol#te&#e1 asoc#ereaacestor &an#$estar# #ndel#neste cr#ter##le entr! S#ndro&!lMc#ttr#c1-eeloc descr#s #n l#terat!ra ca d#aree secretor#e c!delet#e se,era de electrol#t# s# H!#de 2c-oleral#e5 asoc#ata !n!#

adeno& ,#los de &ar# d#&ens#!n#.

Page 22: Tratamentul Endoscopic

7/17/2019 Tratamentul Endoscopic

http://slidepdf.com/reader/full/tratamentul-endoscopic 22/24

 

)ratament:Reec-#l#%rare -#droelectrol#t#ca( re)ect#e endosco#ca sa!

#nter,ent#e c-#r!r+#cala.

Pe arc!rs!l s#tal#)"r## se constata ca d#selectrol#te&#a este

resons#,a la trata&ent!l de reec-#l#%rare dar c! re#nstalareara#da a ano&al##lor la #ntrer!erea acest!#a.

Ale+erea #ntre re)ect#a endosco#ca s# #nter,ent#a c-#r!r+#cala a$ost d#6c#la deoarece( a,and #n ,edere caracter!l ,#los aladeno&!l!# s# d#&ens#!n#le &ar# ale acest!#a( era $oarte ro%a%#l sa6e trans$or&at &al#+n( ceea ce $acea ol#ecto&#a endosco#ca

r#scanta( #ar #nter,ent#a c-#r!r+#cala era tra!&at#)anta entr!ac#ent entr! ca ar 6 $ost necesara a&!tat#a de rect c! an!scontra nat!r##.

 Dec#)#a a $ost l!ata d!a re)!ltat!l -#stoatolo+#c d#a+nost#c!l6#nd de ol# adeno,#los c! )one de adenocarc#no& #n s#t!. S1aotat entr! #nter,ent#e c-#r!r+#cala ract#cand!1se a&!tat#e derect c! an!s #l#ac stan+ de6n#t#,.

Page 23: Tratamentul Endoscopic

7/17/2019 Tratamentul Endoscopic

http://slidepdf.com/reader/full/tratamentul-endoscopic 23/24

 

#omentari

i:E,ol!t#a ostoerator#e a $ost $a,ora%#la c! nor&al#)area

constantelor %#olo+#ce2Na@ 8 9B/ &&ol;9( @ 8 >(/ &&ol;l( !ree 8 9B(3 &+;dl(

creat#n#na 8 9(9 &+;dl( =% 8 9(? +;dl5.

Netratat adeno&!l ,#los secretor d!ce la deces 9 d#nca)!r#. D#n !nct de ,edere 6)#oatolo+#c( acest t# de adeno&se asoc#a)a c! secret#e #&ortanta de aa( sod#! s# otas#!deter&#nate de rosta+land#na E?. St!d## cl#n#ce recente a!aratat o scadere a rosta+land#ne# E? d!a ad&#n#strare de

#ndo&etac#n s# so&atostat#na.

Reec-#l#%rarea -#droelectrol#t#ca tre%!#e sa 6e re&er+atoaretera#e# c!rat#,e.O alta &etoda de trata&ent alat!r# deol#ecto&#a endosco#ca s# re)ect#a c-#r!r+#cala esterere)entata de #rad#erea endoca,#tara( dar c! ras!ns sla% larad#otera#e s# o rata a rec!rentelor de >?.

Page 24: Tratamentul Endoscopic

7/17/2019 Tratamentul Endoscopic

http://slidepdf.com/reader/full/tratamentul-endoscopic 24/24

 

#onclu!ii

&. ele mai frecvente cazuri de polipi colorectali sau %nt:lnit la decada de v:rst#&6' de ani, cu o reparti$ie inegal# %ntre sexe.

-. Tulbur#rile de tranzit au fost principalul simptom care a determinatprezentarea pacien$ilor la medic, urmate de dureri abdominale ai hemoragie digestiveinferioara.

>. olonoscopia este metoda preferat# pentru diagnostic %n cazul pacien$ilorsimptomatici deoarece vizualizeaz# %ntreg colonul "i permite polipectomia terapeutic#.

8. ocalizarea proximal# a polipilor a fost cea mai frecvent %nt:lnit# "i a influen$atmodul de manifestare clinic#.

7. Putem semnala c# localizarea proximal# a fost mai des %nt:lnit# la pacien$iipeste 7& de ani (6&,=-;) localizarea distal# fiind predilect# la bolnavii din intervalul dev:rst# --7' ani.

. Din punct de vedere histologic, cel mai frecvent descrise au fost adenoameletubuloviloase (><,'<;)06. Elementul histologic definitoriu al adenoamelor e displazia epitelial#. Din lotul

examinat, mai mult de 7; din pacien$i au prezentat displazie epitelial# bl:nd#.=. omplica$iile sunt rar %nt:lnite %n cursul polipectomiei endoscopice, cea mai

frecvent# %n cadrul studiului nostru fiind s:ngerarea imediat# (7 cazuri din &&' pacien$i).<. Polipectomia endoscopic# este cea mai simpl# "i mai ieftin# metod# de

rezec$ie a polipilor, grevat# de riscuri minime.