tranzactii comunicativre

download tranzactii comunicativre

of 21

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of tranzactii comunicativre

 • 8/16/2019 tranzactii comunicativre

  1/21

  CATEDRA COMUNICARE ECONOMICĂ ŞI DIDACTICĂ

  ANALIZA TRANZACŢIONALĂ ŞI STĂRILE DE SPIRIT

  ALE CONSULTANTULUI/CLIENTULUI

   „A comunica efcient înseamnă a putea înţelege tranzacţiile umane”

  (Vera F. Birkenbi!"

  ANALIZA TRANZACŢIONALĂ (AT) - o formă a analizei experimentată e p!i"iatr#l Eric Berne ($%$&-$%'&)

  Scopul  AT e!te de a stabili o legătură cât se poate de deschisă şi autentică între componentele intelectuale şi cele afective ale personalităţii n a*e!t !en!+ AT a,#tă manaer#l.*on!#ltant#l /i *lient#l !ă *om#ni*e mai 0ine 1ntre ei+ !ă !e

   1n2eleaă+ !ă a*ore o aten2ie !porită rela2iei lor

  3a 0aza AT exi!tă trei ipo!taze ale per!onalită2ii pe *are Eri* 4erne le-a n#mit

  5stări ale eu-lui 6+ 5stări de spirit 6 7ie*are ini8i e!te po!e!or#l a*e!tor !tări e !pirit /i an#me9 copil (# !a# C" , părinte (P"$ adult (A".

   

  :tările e !pirit #$ P$ A !e manife!tă 1n moele *omportamentale (e"izate !a#

  ne e"izate) A*e!tea pot ; ienti;*ate 1n 0aza manife!tărilor verbale !a# nonverbale

  $

  AT ez8oltă *on*epte /i in!tr#mente *are ne a,#tă !ă  1n2eleem *e reprezentăm !#0 a!pe*t#l !tr#*t#rilor p!i"i*e /i *are !#nt oriinile !a# expli*a2iile *omportamentelor noa!tre

  repetiti8e AT e!te o teorie a *om#ni*ării #mane+ pri8ită *a rela2ie e

  !*"im0#ri re*ipro*e Cea mai !implă *ale e a primi e la *eilal2i !ati!fa*erea ne8oilor per!onale e!te a*eea e a le oferi *eea *e a# ne8oie A!tfel+ 5a*ă ai+ ai6

  AT ez8oltă te"ni*i /i in!tr#mente *are ameliorează *ompeten2a e *om#ni*are intra- /i interpersonală. Cre/te e*i /i *apa*itatea e rela2ionare 1n r#p+ 1n oraniza2ie+ 1n rela2iile

  *# !#periorii+ *# *lien2ii+ partenerii AT e!te #n in!tr#ment e l#*r# 1n mana ement /i

 • 8/16/2019 tranzactii comunicativre

  2/21

  CATEDRA COMUNICARE ECONOMICĂ ŞI DIDACTICĂ

  %ANIFESTĂRILE STĂRII DE SPIRIT COPI

  Copil i!er 

  Li&ba'!) 8ol#ntar+ ex*lamati8< 8o*e eneri*ă /i li0eră

  Pri*irea) 8ie+ ire*tă /i expre!i8ă

  +e,-ia) li0eră+ fără in"i0i2ii

  La-ra 01i-i*2) manaer#l.*on!#ltant#l.*lient#l et* o8ee/te o !tare toni*ă+ re*onfortantă+ o !#r!ă e enerie+ plă*ere !a# neplă*ere Dea,ează !tre!#l /i *omplexele p!i"oloi*e

  La-ra ne3a-i*2) manaer#l.*on!#ltant#l.*lient#l et* *ae praă in!tin*telor /i imp#l!iilor ne*ontrolate Ia e*izii pătima/e+ *are 1l pot #*e la piereri Manaer#l.*on!#ltant#l.*lient#l et* inoră *on!tr=nerile realită2ii /i pro0lemele9 Ni*i o pro0lemă> E !impl#> 4anal> et*

  Copil Adaptat 

  E4re,ii *erba!e) A8e2i reptate+ ar? A/ p#tea !ă? @ă ro !ă E 0ine A/ a**epta+ ar? et*

  V0ea) re!pe*t#oa!ă+ #/or !l#arni*ă+ #neori mormăită

  P0,-ra) !merită+ politi*oa!ă+ ar z=m0et#l ne*on8inător

    Uneori+ CA e!te manip#lati8+ ipo*rit+ oport#ni!t

  B

   

  n !tarea e !pirit copil (# !a#  C" !e reă!e!*9 orin2a+

  !pontanietatea+ *reati8itatea+ *#riozitatea+ !entimentele /i exteriorizarea lor+ manip#larea et*

  C0&0r-a&en-e) r=e+ pl=ne+ fa*e m#tre+ măzăle/te+ 0ate in pi*ior+ tr=nte/te #/a et*

  E4re,ii *erba!e) @rea# a*ea!ta> mi pla*e pro#!#l at> O"o> E!te

  impo!i0il> De *e toate mi !e 1nt=mplă n#mai mie> aie2i !ă 8eem ?> O> C#m ori2i> A/ p#tea 1n*er*a !ă? et*

    Eri* 4erne 1mparte !tarea e !pirit copil 1n *=te8a *omponente9 Copil

  i!er, Copil Adaptat, Copil O!edient, Copil "e!el, Copil Creati#$

 • 8/16/2019 tranzactii comunicativre

  3/21

  CATEDRA COMUNICARE ECONOMICĂ ŞI DIDACTICĂ

  Copil O!edient 

   

  :tarea e !pirit Copil O!edient e!te neati8ă rea m#ltă aaptare a ini8i#l#i

  *on#*e la !l#ărni*ie Manaer#l.*on!#ltant#l.*lient#l et* aFat 1n !tarea CO e!te pa!i8+ #mil+ !l#arni*+ *onformi!t+ anxio!+ *eează ne*oni2ionat+ fără repli*ă+ n# 1nfr#ntă

  pro0lemele+ !#portă+ !e t=n#ie+ !e *#lpa0ilizează in#til+ e lip!it e a#toritate /i importan2ă+ i!p#! la !a*ri;*ii in#tile

  Li&ba'!) pl=nă*io!< 8o*e !la0ă+ r#ătoare+ ezitantă+ re# per*epti0ilă+ !l#arni*ă+

  mormăită

  Pri*irea) !tin!ă+ tri!tă

  +e,-ia) *ap#l prea ple*at+ *orp#l 1n*o8oiat 1nainte+ e!t#ri 1n*"i!e+ plea*ă pri8irea+ ro/e/te+ aoptă o mină e *er/etor+ e 8i*timă et*

    n !tarea Copil O!edient, persoanele au tendinţa de a de#eni dependenţi$

  Sunt lipsiţi de energie, claritate %i coerenţă în #or!ire, decizii etc$

  Copil "e!el 

  E4re,ii *erba!e) N# N# 8rea# De *e an#me a*ea!ta Ce 8re2i !ă !p#ne2i N# 8ă a2i !eama *ă? N#-mi in!piră 1n*reere

  V0ea) eneri*ă+ răz0#nătoare+ ar2ăoa!ă+ !trientă+ ro!olană+ rapiă

  +e,-ia 5i &i&ia) mi/*ări ample+ ar repezite< e!t#ri are!i8e+ arată *# eet#l+

  !tr=ne p#mnii+ 0ate *# p#mn#l 1n ma!ă+ 0ate in pi*ior+ in8aează zona intimă+ z=m0e/te ră#tă*io!< ;zionomie o!tilă+ pri8ire o0razni*ă+ aroantă+ !;ătoare

  La-ra ne3a-i*2) !pirit#l e *ontrai*2ie a;/at 1nrăie/te /i o0o!e/te< *riti*a /i m=nia e8in i!tr#*ti8e pentr# rela2iile propri#-zi!e+ pentr# ant#ra,< *limat#l o!til *on#*e la

  *onFi*t

  La-ra 01i-i*2) manaer#l.*on!#ltant#l.*lient#l et* prote,ează alte !tări e !pirit ale

  e#-l#i Copil /i eli0erează !#rpl#!#l e enerie

  Copil Creati# 

    C0i! Crea-i* 6 C0i! Liber 7 C0i! A8a-a- 7 C0i! Rebe!

  G

 • 8/16/2019 tranzactii comunicativre

  4/21

  CATEDRA COMUNICARE ECONOMICĂ ŞI DIDACTICĂ

  E4re,ii *erba!e) Hă!im noi *e8a !ă ne !*oată in impa! Am !entiment#l *ă a*ea!ta

  e !ol#2ia De *e n# Int#i2ia 1mi !p#ne *ă a*e/ti *lien2i? Mă 1ntre0 *e n# mere? et*

   

  :tarea Copil Creati#   !e manife!tă prin *#riozitate+ p#ne 1ntre0ări+ form#lează

  ipoteze+ *a#tă ră!p#n!#ri int#iti8e la an#mite pro0leme CC reprezintă 5!e*ret#l6 pe

  *are !e 0azează #n brainstorming /i alte te"ni*i e !tim#lare a *reati8ită2ii 1n r#p+ e amitere a #nei alternati8e+ op2i#ni *# pri8ire la 8reo ofertă et*

  %ANIFESTĂRILE STĂRII DE SPIRIT P&"I'()

  Părinte 'ormati# 

    Con!#ltant#l.*lient#l.partener#l aoptă *# pre*ăere a*ea!tă in!tan2ă parentală+ 1n *are e*ie *e tre0#ie fă*#t !a# n#+ *e e!te 0ine !a# n# Con!#ltant#l.*lient#l.partener#l

  imp#ne re!pe*t pentr# 8alori morale+ prin*ipii+ re#li+ *oni2ii e!en2iale El e8al#ează+ expli*ă+ *riti*ă+ oronă+ !an*2ionează+ interzi*e 7a*e raportări la morală /i lee+ la

  relementări te"ni*e+ *omer*iale !a# e altă nat#ră PN e!te ferm+ ar n# intolerant Reprezintă #n fa*tor e !ta0ilitate 1ntr-o rela2ie+ 1ntr-o a*ti8itate

  +e,-ia 5i &i&ia) pri8irea !i#ră+ e e8al#ator< e!eori !pri,ină *ap#l pe m=nă /i 2ine

  #n eet pe 0ăr0ie /i alt#l e-a l#n#l o0raz#l#i< preferă i!tan2a /i orientarea 0#!t#l#i *ătre partener+ *lient< 2in#ta 8e!timentară e!te *ea *la!i*ă

  V0ea)  ,oa!ă+ !onoră+ eneri*ă+ fermă< ritm#l 8or0irii moerat

  E4re,ii *erba!e) 7i2i *alm 1nainte e toate> Conform *oni2iilor *ontra*t#ale? E!te a/a *#m 8ă !p#n D#pă *#m 8ă men2iona!em mai 1nainte? et*

    n !tarea e !pirit  părinte (P" !e reă!e!*9 repro#*erea /i *opierea

  *omportamentelor parentale+ *# a#toritate+ tran!miterea pre!*rip2iilor parentale *ătre alte per!oane

  C0&0r-a&en-e) !imte /i =ne/te 1ntr-o manieră *opiată #pă an#mite moele *omportamentale e a#toritate

  E4re,ii *erba!e)  Tre0#ie !ă ;# tare /i !ă n# mă tem !ă ri!*> Tre0#ie !ă ;# ama0il>  Tre0#ie !ă-mi onorez o0lia2iile> et*

    Eri* 4erne 1mparte !tarea e !pirit părinte 1n *=te8a *omponente9 Părinte

  'ormati#, Părinte Critic, Părinte *ri+uliu, Părinte Sal#ator 

 • 8/16/2019 tranzactii comunicativre

  5/21

  CATEDRA COMUNICARE ECONOMICĂ ŞI DIDACTICĂ

  Părinte Critic

   

  PC  are #n i!*#r!.o prezentare /i atit#ine i*tatoriale+ atot/ti#toare !a# pline e

  ininare Imp#ne re!pe*tarea 1nto*mai a normelor+ *oni2iilor Cenz#rează *reati8itatea+ interzi*e+ *riti*ă+ e8alorizează+ !an*2ionează+ per!e*#tă E!te intolerant /i n# amite

  alternati8e

  +e,-ia 5i &i&ia) ominatoare+ are!i8e !a# e re!pinere< pri8irea *riti*ă+

  o,enitoare+ 5e !#!6< la!ă *ap#l m#lt pe !pate+ 2in#ta riiă+ 1n*r#*i/ează 0ra2ele+ aoptă i!tan2a< arată *# eet#l< !e 1n*r#ntă e!< 2in#ta 8e!timentară prioritar *la!i*ă+ peantă

  V0ea) a#toritară+ !onoră+ eneri*ă+ tran/antă+ intimiantă E4re,ii *erba!e) De *=te ori !ă 8ă expli* Conform? E!te exa*t a/a *#m 8-am !p#!> Ni*i n# 8rea# !ă a#>