Totul se termina cu noi - Colleen Hoover se... · 10 I COLLEEN HOOVER MAm4 care, probabil, nu ua...

of 7 /7
COTLEEN HOOUER TOTUL SE TERMINN CU NOI Tiaducere din limba englezi, s,i note de CRISTINA BUZOIANU q2 EPICLOVE Editura Epica, Bucuresti, 2018

Embed Size (px)

Transcript of Totul se termina cu noi - Colleen Hoover se... · 10 I COLLEEN HOOVER MAm4 care, probabil, nu ua...

 • COTLEEN

  HOOUER

  TOTULSE TERMINN

  CU NOI

  Tiaducere din limba englezi, s,i note deCRISTINA BUZOIANU

  q2EPICLOVE

  Editura Epica, Bucuresti, 2018

 • CAPITOLUL UNU

  tau aici, cu picioarele de-o parte;i de alta a balustradei,privind ln jos, la douisprezece etaje deasupra strizilor

  din Boston, 9i nu pot si nu mi. gindesc la sinucidere.Nu la a rnea.Tmiplace viaga mea suficient cAt si. vreau s5. vid

  cum evolueazi..

  Mi concentrez mai mult asupra celorlalgi oameni 9i amodului cum ajung, in cele din urm5., la deciziade a-gi curmasinguri viaga. Oare regretd ureun ?ic?Din clipa in care se aruncigi pani in secunda dinaintea impactului, in acea scurri cS.dereliberi, trebuie si. existe un strop de remugcare. Oare se uiti lapimint, v5"d cum acesta se apropie de ei 9i se gAndesc: ,,Ei bine,fir-ar! futa n-a fost o idee bund'?

  Sincer, nu prea cred.

  Mi g6"ndesc foarte mult la moarte. Mai ales astizi, dup5. ce,cu numai doulsprezece ore mai devreme, am linut unul dintrecele mai memorabile elogii la care oarnenii din Plethora, Maine,

  au fost martori vreodatS.. Bine, poate ci nu a fost cel mai me-morabil. La fel de bine ar putea fi considerat gi cel mai dezas-truos. Cred ci depinde pe cine lntrebi: pe mama sau pe mine.

 • 10 I COLLEEN HOOVER

  MAm4 care, probabil, nu ua mai uorbi cu mine cel puyin un ande acum inainte.

  Nu mi intelegeti gregit; elogiul pe care l-am ginut nu a fostsuficient de profund pentru a intra in istorie, cum a fost cel allui Brooke Shields de la inmormintarea lui Michael Jaclaon.Sau cel rostit de sora lui Steve Jobs. Sau de fratele lui PatTillman. Dar a fost memorabil in felul siu.

  Am fost emogionati la inceput. La urma urmei, a fostinmorm6,ntarea minunatului Andrew Bloom. Adoratul primar

  din oragul meu natal, Plethora, Maine. Proprietarul celei mairenumite agenlii imobiliare din orag. Sogul lui Jenny Bloom,cea mai preguiti invititoare din Plethora. Si tatil lui LilyBloom

  - acea fati ciudati cu pirul rogu riv5.9it, care odinioari

  se indrigostise de un dp frri adipost si atrisese ruginea asupraintregii familii.

  Aceea sunt eu. Eu sunt Lily Bloom, iar Andrew a fost tatilmeu.

  De indati ce am terminat elogiul de astizi, am zburat directla Boston gi am urcat pe primul acoperig pe car€ l-am pututgisi. Repet, nu pentru cd a; urea s,i rn,i. sinucid. Nu am de gindsi sar de pe acest acoperig. Pur gi simplu aveam nevoie de aercurat 9i de linigte si si fiu a naibii daci reugesc si obgin asta inapartamentul meu de la etajul trei, fh.ri acces pe acoperig 9i cuo colegi de cameri cireia ii place si se audi cintind.

  Totugi, nu mi-am dat seama cit de frig poate fi aici. Nu esteo temperaturi insuportabili, dar nici una confortabili. Darmi.car pot vedea stelele. Piringii morli, colegii de cameri exas-peranli gi elogiile de o calitate interpretabili nu mai par atat de

  groaznice atunci cA.nd cerul nopgii este indeajuns de senin incitsi simgi, cu adevirat, miregia universului.

  TOTUL SE TERMINA CU NOT I TT

  imi place cAnd cerul mi face si mi simt neinsemnati..imi place seara aceastaEi bine... stagi si reformulez, astfel incAt si.-mi refecte mai

  bine sentimentele, la timpul trecut.Mi-a pldcut seara aceasta.

  insi, din picate pentru mine; uga tocmai s-a deschis cuatata putere, incit mi agteptam ca din casa scirii si gi;neascicineva pe acoperig. Uga se inchide din nou si se aud pasi de-alungul podelei. Nu ml derunjez nici micar si ridic privirea.Oricine ar fi, cel mai probabil, nici nu m5.va observa aici, stAnd

  pe marginea acoperigului, in stAnga ugii. A venit aici atit degribit, incAt nu este vina mea dac5. se crede singur.

  Oftez usor, inchid ochii gi imi sprijin capul de peretele dinspatele meu, blestemi.nd universul pentru ci mi-a r5"pit acestmoment de pace si introspecgie. Singurul lucru bun pe careuniversul ar putea sil faci acum pentru mine este si se asigureci a venit o femeie, si nu un blrbat. Daci trebuie si am com-panie, ag prefera si fie o ferneie. Sunt solidi penrru starura meagi, probabil, in majoritatea situagiilor imi pot purta de grijl, daracum m5. simt prea confortabil pentru a fi pe un acoperig, intoiul nopgii, singuri cu un striin. S-ar putea si mi tem penrrusiguranga mea gi si-mi doresc si plec, iar eu chiar nu vreau asta.Aga cum arn spus mai inainte... mi simt confortabil.

  in cele din urmi, permit privirii mele si se indrepte spresilueta inclinati peste balustradi. La ce noroc am eu, sigur esteun blrbat. Chiar 9i asa, aplecat, pot sl-mi dau seama cl e inalt.Umerii mari creeazS" un contrast puternic cu delicatetea cucare-gi gine capul in mAini. De-abia reugesc si disting cum trage

  anevoios aer in piept, apoi il elibereazi.

 • 12 I COLLEEN HOOVER

  Pare la lirnita unei cideri nervoase. Mi glndesc daci si vor-besc sau si-mi dreg glasul, pentru a-i da de ingeles ci are com-panie, dar, p4ni si trec la fapte, se risucegte pe cilcAie;i lovegteunul dintre scaunele din spatele siu.

  flesar cAnd scirgAie pe podea, dar fiindce nu-;i di seama ciare audiengi, tipul nu se opreste dupi o singuri lovituri.Lovegte scaunul in mod repetat, iar gi iar. Firi si cedeze subforga piciorului siu, scaunul nu face decit si se indepirteze din

  ce in ce mai mult de el.Scaunul dsta nebuie sdfieficut dinpokailrn"d de inahd dmsiate.

  Odati, tata a intrat cu spatele ma;inii intr-o masi din poli-etileni de inalti densitate gi, practic, masa a ris de el. Ma;ina arimas frri bara de protec,tie, dar masa nu a suferit nici micar ozgdrieturi.,

  Probabil, tipul ista i;i di seama ci nu se poate pune cu unmaterial de o asemenea calitate, pentru ci, in cele din urmi",inceteazi si mai loveasci scaunul. Acum sti. in picioare, cumXinile strAnse in pumni pe lingi corp. Si fiu sinceri, sunt unpic invidioasi. Uite cum el reugegte cu succes si-gi verse nervii

  pe mobilierul de gridini. Evident, a avut o zi proasti, la felcum aln avut;i eu, dar, in timp ce eu ,tin in mine toati agresi-vitatea pAni cind se manifesti sub formi pasivi, acest birbat agisit o modalitate de a se elibera.

  Pentru mine, modalitatea de a mi elibera era gridiniritul.Ori de cAte ori mi simgeam stresati, iegeam in curtea din spa-tele casei 9i smulgeam fiecare buruiani pe care o puteam gisi.Dar, de cind m-am mutat in Boston, acum doi ani, nu mai amcurte in spatele casei. Nici terasi. Nici micar buruieni.

  Poate cd. ar trebui sd. inuestesc intr-un scaun din poliailend dc

  tnabd drnsitate.

  TOTUL SE TERMINA CU NOI S

  Mi mai uit la tip preg de o clipi, intrebAndu-mi daci se vamigca vreodati. Doar stl acolo si se holbeazi la scaun. Nu-gimai ;ine palmele suanse in pumni. Acum i se odihnesc pegolduri ;i obierv pentru prima dati ci uicoul nu-i vine preabine in jurul bicepgilor. in t tt ii vine perfect, dar bragele lui sunturiage. itr..p. s5. caute prin buzunare, pAni cAnd gisegte ceea cevrea si, cu o manevri care, cu sigurangi, este inci un efort dea-gi elibera gi rnai mult din agresivitate, igi aprinde un joint.

  Am douizeci gi trei de ani, am terminat facultatea gi amconsumat acest drog recreaEional de doul ori. Nul voi judecape tipul ista pentru ci a simgit nevoia si fumeze in intimitate.Dar tocmai asta e problema... nu este in intimitate. insi el nugtie inci asta.

  Tiage cu nesa! din joint gi incepe si, se intoarci spre margi-nea acoperigului. CAnd scoate fumul pe nas, mI observ5.. Cindprivirile ni se intAlnesc, se opreste din mers. Pe chipul lui nu secitegte nici 9oc, nici amuzament. Sti la aproximativ trei metridistangl, dar stelele ne lumineazi suficient cAt si-i vid ochii, pecare gi-i plimbi peste corpul meu, ftri si trideze niciun gind.'Iipul ista are o foarte buni stipinire de sine. Mijegte ochii gigine gura strAnsi, ca o versiune masculini a tabloului MonaL'a.

  - Cum te cheami? mi intreabi.ii simt glasul in stomac. Asta nu-i bine. Vocile ar trebui sise opreasci la urechi, dar, uneori, nu prea des, cite una imipirunde prin urechi si imi risuni in tot corpul. El are o ase-rnenea voce. AdAnci, lncrezitoare si usor alunecoasi.

  Cind nu-i rispund, duce gigara inapoi la guri si mai trageun fum.

  - Lily, rostesc in cele din urmi.

 • 14 I COLLEEN HOOVER

  irni urdsc glasul. Suni prea slab ca si'i ajungi chiar gi pAnila urechi, nici pomeneali si ii risune in tot corpul.

  igi ridici puEin birbia 9i di din cap spre mine.

  - Vrei, te rog, si cobori de acolo, Lily?

  De-abia cind rostegte aceste cuvinte ii observ pozigia. Sti inpicioare, chiar rigid. Aproape ca 9i cum i-ar fi frici si nu cacl.Dar nu cad.Marginea este lati de cel pugin treizeci de centime-tri, iar eu sunt mai mult pe partea cu acoperi;ul. M-ag puteaprinde cu ugurinqi inainte sI cad, ca sI nu mai vorbim ci amvAntul in favoarea mea.

  Mi uit la picioarele mele si apoi mi intorc spre el.

  - |rJu, rnulgumesc. Mi simt bine aici.

  Se intoarce pugin, de parci n-ar putea si se uite direct lamine.

  - Te rog, cobqari, zice el din nou, qi este mai mult o cerere

  acum, in ciuda faptului ci a folosit te rog. Sunt sapte scaunegoale aici.

  - Aproape gase, ll coiectez, amintindu-i ci tocmai a incer-

  cat si distrugi unul dintre ele.Nu observi umorul din rispunsul meu. Vazdnd ci nu-i

  ascult ordinele, se mai apropie doi pa;i.

  - E;ti la zece centimetri de o cidere mortall. Am vlzut

  destule pe ziua de azi, imi face el semn, din nou, si cobor. Mifaci si mi simt agitat. Ca si nu mai spun ci-mi strici starea deeuforie.

  imi dau ochii peste cap gi rwin cu picioarele pe partea cuacoperigul.

  - |6xmns feregte si risipegti un joint! mormii eu, dar mi

  dau jos si imi gterg palmele pe blugi. E mai bine asa? continui,apropiindu-mi de el.

  TOTUL SE TERMINA CU NOT I TS

  Risufi u;urat, de parci vederea mea acolo l-ar fi ficut si..sigini respira,tia. Thec pe lAngi el, ca sI mi indrept spre partea deacoperig cu vedere mai buni gi, in timp ce fac asra, nu pot s5. nuobserv cit este de dragug.

  Nu. Drlgug este o insultiBirbatul Ssta exe frumor. Are un aspect lngrijit, miroase a

  bani 9i pare cu cdgiva ani mai mare decit mine. Mijegte ochii intimp ce m5" urmiregte, iar buzele sale par si se strimbe chiar gicind nu o fac. CAnd ajung in partea acoper\ului cu vedere sprestradi., mi aplec gi rni uit la masinile de jos, incercind si nu parimpresionati. de el. E de-ajuns si mi uit lafrizuralui ca si spunci este genul de persoanl care impresioneazi, cu usuringS. peoricine, asa c5. rcfi;z si-i alimentez orgoliul. Nu ci ar fi ftcutceva care si-mi dea de ingeles c5. este un tip orgolios. Dar poarti.o cima;i Burberry 9i nu sunt siguri ci am fost vreodati. invizorul unei persoane care si.-gi poati permite a;a ceva.

  Aud pagi ce se apropie din spate, apoi el se sprijini de balus-tradi,,llngd.mine. VS.d cu coada ochiului cum mai trage o datidin joint. Apoi mi-l ofer5., dar il refuz. Asta-mi mai lipsegte: sifiu sub infuenta jointului in preajma acestui tip. Vocea lui esteun drog in sine. Vreau si o aud din nou, asa ci. ii adresez ointrebare.

  - Agadar, cu ce a gregit scaunul lla, de a reusit sI te ener-Yeze atit de tare?

  Se uiti la mine. Mi privegte cu adcudrat. Ochii lui ii lntil-nesc pe ai mei si mi. cerceteazi, insistent, de parci mi-ar puteaciti pe chip toate secretele. N-am vizut niciodati ochi atAt deintunecati ca ai lui. Sau poate c5. am vlzut, dar par mai intu-necati cdnd sunt ai cuiva atit de intimidant. Nu-mi rispundela intrebare, dar curiozitatea mea nu este usor de stipAnit. Daci

 • 16 I COLLEEN HOOVER

  el mi poate obliga si mi dau jos de pe o margine de acoperig'

  unde mi simgeam foarte linigtitl 9i confortabil' atunci mi aqtept

  si mi distreze cu rispunsuri la intrebirile mele indiscrete'

  - E vorba de o femeie? 1l intreb' Ji-a frAnt inima?

  RAde pugin la aceasti intrebare'

  - Ce n-ag da ca problemele mele si fie atit de banale pre-

  cum cele sentimentale!

  Se sprijini de perete, ca si mi poati privi'

  - La ce etaj locuiegti?

  iqi linge degetele 9i stinge capitul jointului' apoi il pune in

  buzunar.

  - Nu te-am mai vizut Pini acum'

  - Asta pentru ci nu locuiesc aici, ii explic 9i indic cu dege-

  tul in direcgia aPartamentului meu' Vezi clidirea de asiguriii?

  Mijegte ochii spre zona pe care i-o arit'

  - Da.

  - Locuiesc in clidirea de lingi ea' E prea joasi pentru a se

  vedea de aici' Are doar trei etaje'

  Se uiti din nou la mine, odihnindu-gi cotul pe bdustradl'

  - Daci locuiegti acolo, ce caugi aici? Iubitul tiu sti aici sau

  ceva de genul ista?

  Cumva, comentariul lui mi face si mi simt ca o pradi

  ugoari. A fost Prea comun - o replici de ag{at Pentru ama-

  tori. Dupi cum arati tipul ista, ttiu ce poate mult mai mult

  decit atlt. Mi face si cred ci pistreazi replicile mai sofisticate

  pentru femeile Pe care le consideri demne de asta'

  - Ai un acoPerig frumos, ii rlsPund'

  El ridici o sprtnceani, atteptend o explicagie mai detaliati'

  TOTUL SE TERMINA CU NOT I

  - dygarn nevoie de aer curat. De un loc unde si pot me-dita. Am deschis Google Earth ;i am ciutat cel mai apropiatcomplex rezidengial cu o terasl decenti pe acoperig.

  El mi priveste cu un zimbet.

  - Cel pugin, egti cumpitati, imi spune. Asta-i o calitate.Celpuyin?

  incuviingez din cap, pentru cL sunt cumpitati. Iar asta esteo calitate.

  - De ce ai avut nevoie de aer curat? mi intreabi el.Pentru cd astazi l-am tngropat ?e tatil. ;i am yinut un ehgiu

  memorabil de dezastruos, iar acum simt cd nu pot sd respir.

  Privesc din nou drept inainte gi expir ugor.

  - N-am putea si nu mai vorbim o vreme?.Pare un pic relaxat ci i-am cerut ticere. Se apleaci peste

  balustradi 9i igi lasi un braE si. atirne in timp ce se uiti la strad5..Rimine afa o vreme, iar eu il privesc ln tot acest timp. Probabilstie ci mi uit la el, dar nu pare si-i pese.

  - Un birbat a cdzut de pe acest acoperig luna trecuti, imispune el.

  Ar trebui si mi irite lipsa lui de respect fagi de cererea meade ticere, dar sunt pugin curioasi.

  - A fost un accident?

  - Nimeni nu;tie, ridicl el din umeri. S-a lntimplat s€aratirziu. Sogia lui gitea cina, iar el i-a spus ci vine aici sI faciniqte fotografii cu apusul de soare. Era fotograf, Lumea crede

  ci s-a apropiat prea mult de margine ca si prindi un cadru culinia orizontului gi a alunecat.

  Mi uit peste balustradi gi mi lntreb cum ar putea cineva siajungi intr-o ipostazi din care ar putea si cadi accidental. Dar

  t7

 • 18 I COLLEEN HOOVER

  apoi lmi aduc aminte ci tocmai am stat pe paftea cealalti abalustradei, pe marginea acoperigului, cu cateva minute in urmi.

  - CAnd sora mea mi-a povestit ce s-a intimplat, singurul

  lucru la care m-am putut gindi a fost daci a reugit sau nu si.faci poza. Am sperat ca aparatul si nu fi cizut odati cu el, pen-

  tru ci ar fi fost o adevirati pierdere, gtii? Si mori din cauzapasiunii tale pentru fotografie, dar si nu obgii nici micar ulti-mul cadru, cel care te-a costat viaga?

  Gandul lui mi face si rid. Deri nu sunt siguri ci ar trebuisi rAd de ata ceva.

  - Mereu spui exact ceea ce gindegti?

  - Nu oricui, ridici el din umeri.

  Asta mi face sI zAmbesc. imi place faptul ci nici micar numi cunoa;te, dar, din cine gtie ce motiv, nu mi consideri ooArecare.

  igi sprijini spatele de balustradi gi i9i incruc$eazi bragele la

  piept.

  - Te-ai niscut aici?

  - Nu, clatin eu din cap. M-am mutat aici din Maine, dupi

  ce am terminat facultatea.

  Strimbi din nas, iar asta il face gi mai sery. Mi uit la felulcum se strimbi un tip imbricat in cima;i Burberry cu o tun-soare de doui sute de dolari.

  - lgadar, te afli in purgatoriul din Boston, nu-i a;a? Presu-

  pun ci nu e tocmai plicut.

  - Ce vrei si spui? il intreb.

  Schigeazi un zAmbet.

  - Tirrigtii te trateaz| ca pe un localnic; localnicii te trateazi-

  ca pe un turist.

  - Uau! rid eu. Chiar cI este o descriere exact5..

  TOTUL SE TER"MTNA CU NOr I rC

  _- Eu sunt aici de-abia de doui luni. N-am ajuns inci sisimt purgatoriul, a;a ci te descurci mai bine dec6.t mine.

  - Ce te-a adus la Boston?

  - Rezidengiatul. $i sora mea locuiegre aici.

  Bate cu piciorul in podea gi continui:

  - Chiar sub noi, de fapt. S-a miritat cu un tehnician din

  Boston qi au cumpirat tot €tajul de sus.Mi. uit in jos.

  - Tot etajul?

  El incuviingeaz| dind din cap.

  - Nernernicul norocos lucreazl. de acasi. Nici m5.car nu

  trebuie si se schimbe de pijamale gi cigrigi o sumi. cu gaptezerouri pe an.

  Chiar cd nemernic ruorocas!

  --- Ce fel de rezidengiat? Egti medic?

  - Neurochirurg, confirmi el dind din cap. Mai am citeva

  luni gi apoi voi fi oficial medic.Stilat, cu vorbele la el ;i inteligent. $i fumeazd iarbd. Daci.

  ar fi un test, ag intreba care dintre afirmagii nu se potriveste cucelelalte.

  - Medicii au voie si fumeze iarbi?

  - Probabil ci nu, zimbegte el. Dar daci, din cind in cXnd,

  nu ne-arn face cite o plicere, mult mai mulgi dintre noi ar siripeste astfel de balustrade, igi garantez.

  Privegte din nou inainte, cu blrbia sprijiniti de brag. Ochiiii sunt inchigi acurn, ca 9i cAnd s-ar bucura de adierea vAntuluipc faga lui. Aga nu mi se mai pare atlt de intimidant.

  - Vrei si-gi spun ceva ce numai localnicii stiu?

  - Desigur, rispunde el, indreptAndu-gi atengia spre mine.