Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism...

of 35 /35

Embed Size (px)

Transcript of Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism...

Page 1: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 2: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae

Titlul Proiectului: DIVERSITATE ȊN ARMONIE

Tipul de activităţi derulate: activităţi cultural-artistice, de dezvoltare

personală, ecologice, sportive, activităţi de dobândire a deprinderilor de

viaţă independentă şi autonomie personală, pentru cetăţenie democratică,

voluntariat, activitaţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos,

educație rutieră, concursuri de cultură generală, activităţi de orientare

şcolară şi profesională, educaţie durabilă, educaţie moral-religioasă,

gospodărie, ateliere de creaţie, excursie şcolară, vizite la muzee,

antreprenoriale, atelier de design interior.

Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.): 64 de

cadre didactice, numărul de clase 44 (preşcolar, primar, gimnazial),

numărul elevilor pentru învăţământul preşcolar - 36, pentru învăţământul

primar - 715 şi pentru învăţământul gimnazial - 487.

PROGRAMUL NAŢIONAL „ŞCOALA ALTFEL”

27-31 martie 2017

Page 3: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae

OBIECTIVELE URMĂRITE:

- s t i m u l a r e a c u r i o z i t ă ţ i i e l e v i l o r p r i n i n v e s t i g a r e a r e a l i t ă ţ i i

- c u n o a ș t e r e a u n o r p e r s o n a l i t ă ț i a l e i s t o r i e i o r a ș u l u i

- c u l t i v a r e a i n t e r e s u l u i p e n t r u p r o b l e m a t i c a s ă n ă t ă ţ i i

- d e z v o l t a r e a c r e a t i v i t ă ţ i i

- f o r m a r e a u n o r a b i l i t ă ţ i p r a c t i c e

- i m p l i c a r e a f a m i l i e i î n a c t i v i t ă ţ i l e e x t r a ş c o l a r e

- f o r m a r e a d e p r i n d e r i l o r d e a o c r o t i , r e s p e c t a ş i p r o t e j a n a t u r a

- c o n ş t i e n t i z a r e a n e c e s i t ă ţ i i d e a e c o n o m i s i r e s u r s e l e n a t u r a l e ( a p a , e n e r g i a

e l e c t r i c ă , l e m n u l e t c . )

- v a l o r i z a r e a a b i l i t ă ț i l o r s o c i a l e ș i a c o m p o r t a m e n t e l o r m o r a l - c i v i c e

- c u n o a ș t e r e a u n o r v a l o r i a l e a r t e i t r a d i ț i o n a l e p o p u l a r e

- c u n o a ș t e r e a ș i d e z v o l t a r e a c a p a c i t ă ț i i d e î n ț e l e g e r e a u n o r m e s e r i i

- e x e r s a r e a c o m p o r t a m e n t e l o r e c o l o g i c e î n c o n t e x t e d i f e r i t e

- f o r m a r e a d e p r i n d e r i l o r d e c i r c u l a ț i e c o r e c t ă ș i d e r e s p e c t a r e a r e g u l i l o r

- s t i m u l a r e a c o m p e t i t i v i t ă ț i i s p o r t i v e ș i a s p i r i t u l u i d e e c h i p ă

- d e z v o l t a r e a p e r s o n a l ă ( c o g n i t i v ă ş i s o c i o - a f e c t i v ă )

- d e z v o l t a r e a d e p r i n d e r i l o r d e a u t o o r g a n i z a r e ş i a u t o g e s t i o n a r e a t i m p u l u i

- i d e n t i f i c a r e a u n o r s t r a t e g i i d e g e s t i o n a r e a b a n i l o r

- c o n ş t i e n t i z a r e a i m p o r t a n ţ e i r e c i c l ă r i i ş i v a l o r i f i c ă r i i d e ş e u r i l o r

- c u l t i v a r e a r e s p e c t u l u i f a ţ ă d e m o n u m e n t e l e n a t u r i i

- i n i ţ i e r e a e l e v i l o r î n r e c e p t a r e a ş i a p r e c i e r e a f r u m o s u l u i d i n a r t ă / c u l t u r ă

- r e l i e f a r e a ş i e x e r s a r e a a p t i t u d i n i l o r / i d e i l o r c r e a t i v e ș i i n o v a t i v e

- c u l t i v a r e a u n u i c o m p o r t a m e n t m o r a l - c i v i c ş i s p i r i t u a l - r e l i g i o s , î n c o n c o r d a n ţ ă

c u v a l o r i l e m o r a l - c r e ş t i n e a l e p o p o r u l u i r o m â n

- e x e r s a r e a u n e i c o n d u i t e i c i v i l i z a t e î n î m p r e j u r ă r i d i v e r s e

- c u l t i v a r e a r e s p o n s a b i l i t ă ţ i i s o c i a l e ş i a u n o r c a l i t ă ţ i m o r a l e ş i t r ă s ă t u r i

p o z i t i v e d e c a r a c t e r

- d e z v o l t a r e a c a p a c i t ă ţ i i d e a f a c e f a ţ ă ş i d e a r e z o l v a d i v e r s e s i t u a ţ i i i n e d i t e

d i n v i a ţ a d e z i c u z i

- c u n o a ș t e r e a c o n c e p t u l u i d e t o l e r a n ț ă ș i c e p r e v e d e a c e s t a

- m o d e l a r e a a t i t u d i n i l o r f a ț ă d e d i f e r i t e o p i n i i p r i n d i a l o g ș i d e z b a t e r i l i b e r e ș i

d e s c h i s e

Page 4: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae

Parteneri implicați: Muzeul de Științele Naturii Prahova, Casa Memorială ,,Nichita Stănescu”, CSM Ploiești, Sala Doroftei,

Hipodrom Ploiești, Libraria „Humanitas”-Ploieşti, Cinematograful City AFI PALACE, Parcul Olimpia, C.N. „Jean Monnet”, Ploiești

C.N. „Mihai Viteazul” Ploiești, Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, reprezentanții Asociației Plus Edu Cultural, Centrul Clever

Children, Centrul de Dezvoltare pentru Copii, Junior Achievement România, Asociaţia Artia, Restaurant Terra Verde Ploieşti,

Aeroportul Internaţional Henri Coandă București, Muzeul Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa, Muzeul Ceasului, Fabrica de

pâine și produse de panificaţie ,,Lido Gârbea” – Prahova; Fabrica de pâine „Oltina”, Urlaţi, Grupul Editorial Corint, Asociaţia-Corint

ProLectura şi Corint Educaţional, BCR, Asociatia Artia, Tymbark Maspex România Tedi, în parteneriat cu Ministerul Educației

Naționale și Cercetării Științifice și Ministerul Afacerilor Interne prin Poliția Română, Cercul Militar Ploieşti, Muzeul Memorial Nichita

Stănescu Ploiești, Colegiul „I. L. Caragiale” Ploieşti, Atelierul Mii de culori, AGENTIA DE TURISM „OCTAV TOURS”, Editura

Intuitex, Asociația Tradiția, Asociaţia SFV21, Clubul Sportiv Petrolul, Cabinetul de implantologie Dumitrescu Dan Mugur, Fabrica de

dulciuri Chipita, Muzeul de Istorie și Arheologie al județului Prahova și Muzeul de Artă Ion Ionescu Quintis Ploiești, Biblioteca

Județeană „N. Iorga” Ploiești, SC MEDIMFARM SRL, Ploiești; Cabinetul Medical Independent - dr. Andreea Barbu, Ploiești, Pacim

Serv SRL, Agenția de Turism „Itinera Nova“, Ploiești, CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, Grădina Zoologică Bucov, Muzeul

Memorial „Nicolae Grigorescu” Câmpina, Muzeul Cinegetic Posada, Castelul Peleş Sinaia, Casa de Cultură a Sindicatelor Ploiești,

medicul și asistenta școlii, părinţii elevilor.

Page 5: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae

IMAG IN IDIN

ACT IV ITĂȚ I L EDESFĂȘURATE

Page 6: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 7: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 8: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 9: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 10: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 11: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 12: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 13: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 14: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 15: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 16: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 17: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 18: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 19: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 20: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 21: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 22: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 23: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 24: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 25: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 26: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 27: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 28: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 29: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 30: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 31: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 32: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 33: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae
Page 34: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae

ARTĂ

ȘTIINȚĂ

EDUCAȚIE

TOLERANȚĂ

DISTRACȚIE

CALITATE

EXCURSII

TEATRU

CETĂȚENIE

SPORT

CURIOZITATE

NUTRIȚIE

DECORAȚIUNI

PICTURĂ

TRADIȚIE

NOUTATE

DIVERSITATE

Page 35: Titlul Proiectului · 2018-01-16 · Serv SRL, Agențiade Turism „ItineraNova“,Ploiești,CNDIPT, Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, GrădinaZoologicăBucov, Muzeul Memorial „Nicolae