tie Europeana Substante Aromatizante

of 195 /195
Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său. B DECIZIA COMISIEI din 23 februarie 1999 de adoptare a unui registru al substanțelor aromatizante folosite în sau pe produsele alimentare, stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 octombrie 1996 [notificată cu numărul C(1999) 399] (Text cu relevanță pentru SEE) (1999/217/CE) (JO L 84, 27.3.1999, p. 1) Astfel cum a fost modificată prin: Jurnalul Oficial NR. Pagina Data M1 Commission Decision 2000/489/EC of 18 July 2000 (*) L 197 53 3.8.2000 M2 Decizia 2002/113/CE Comisiei din 23 ianuarie 2002 L 49 1 20.2.2002 M3 Decizia 2004/357/CE Comisiei din 7 aprilie 2004 L 113 28 20.4.2004 M4 Decizia 2005/389/CE Comisiei din 18 mai 2005 L 128 73 21.5.2005 M5 Decizia 2006/252/CE Consiliului din 27 martie 2006 L 91 48 29.3.2006 M6 Decizia 2008/478/CE Comisiei din 17 iunie 2008 L 163 42 24.6.2008 1999D0217 RO 24.06.2008 006.001 1 (*) Acest act nu a fost publicat niciodată în limba română.

Embed Size (px)

Transcript of tie Europeana Substante Aromatizante

Page 1: tie Europeana Substante Aromatizante

Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutulsău.

►B DECIZIA COMISIEI

din 23 februarie 1999

de adoptare a unui registru al substanțelor aromatizante folosite în sau pe produsele alimentare,stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al

Consiliului din 28 octombrie 1996

[notificată cu numărul C(1999) 399]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(1999/217/CE)

(JO L 84, 27.3.1999, p. 1)

Astfel cum a fost modificată prin:

Jurnalul Oficial

NR. Pagina Data

►M1 Commission Decision 2000/489/EC of 18 July 2000 (*) L 197 53 3.8.2000

►M2 Decizia 2002/113/CE Comisiei din 23 ianuarie 2002 L 49 1 20.2.2002

►M3 Decizia 2004/357/CE Comisiei din 7 aprilie 2004 L 113 28 20.4.2004

►M4 Decizia 2005/389/CE Comisiei din 18 mai 2005 L 128 73 21.5.2005

►M5 Decizia 2006/252/CE Consiliului din 27 martie 2006 L 91 48 29.3.2006

►M6 Decizia 2008/478/CE Comisiei din 17 iunie 2008 L 163 42 24.6.2008

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 1

(*) Acest act nu a fost publicat niciodată în limba română.

Page 2: tie Europeana Substante Aromatizante

▼B

DECIZIA COMISIEI

din 23 februarie 1999

de adoptare a unui registru al substanțelor aromatizante folosite însau pe produsele alimentare, stabilit în conformitate cuRegulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al

Consiliului din 28 octombrie 1996

[notificată cu numărul C(1999) 399]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(1999/217/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al ParlamentuluiEuropean și al Consiliului din 28 octombrie 1996 de stabilire a uneiproceduri comunitare pentru substanțele aromatizante utilizate saudestinate utilizării în sau pe produsele alimentare (1), în specialarticolul 3 alineatul (2),

întrucât, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul(CE) nr. 2232/96, în termen de un an de la intrarea în vigoare a regu-lamentului menționat anterior, statele membre trebuie să prezinteComisiei o listă a substanțelor aromatizante acceptate pentru folosireaîn sau pe produsele alimentare comercializate pe teritoriul acestora;

întrucât, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din regulamentulmenționat, substanțele aromatizate prezentate, a căror folosire legalăîntr-unul din statele membre trebuie recunoscută de către celelaltestate membre, figurează într-un registru adoptat în conformitate cuprocedura stabilită la articolul 7 din regulamentul respectiv;

întrucât se cunoaște că în anumite state membre anumite substanțearomatizante sunt în prezent subiectul unor măsuri de restricție sau deinterdicție;

întrucât se cunoaște că asemenea măsuri de restricție sau de interdicțieîn vigoare la data adoptării prezentei decizii pot continua să fie aplicatepână la completa evaluare a substanțelor;

întrucât, în orice caz, atunci când un stat membru notifică că o substanțăaromatizantă menționată în registru poate constitui un pericol pentrusănătatea publică, acesta poate invoca procedura de siguranțăprevăzută la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) 2232/96;

întrucât registrul constituie fundamentul programului de evaluaremenționat la art. 4 din regulamentul respectiv, care trebuie adoptat întermen de zece luni de la adoptarea registrului;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cuavizul Comitetului permanent pentru produse alimentare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă registrul substanțelor aromatizante din anexa la prezentadecizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 2

(1) JO L 299, 23.11.1996, p. 1.

Page 3: tie Europeana Substante Aromatizante

▼M2

Registrul substanțelor aromatizante notificate de statele membre înconformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE)nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 octombrie1996 de stabilire a unei proceduri comunitare pentru substanțelearomatizante utilizate sau destinate utilizării în componența sau la

suprafața produselor alimentare

Registrul substanțelor aromatizante definite din punct de vedere chimic a fostîmpărțit în două părți distincte. Partea A cuprinde substanțele în ordineanumărului FL. Partea B cuprinde substanțele pentru care s-a solicitat confiden-țialitate din partea statelor membre pentru a proteja drepturile de proprietateintelectuală ale producătorului.

În partea A se indică, în măsura în care sunt disponibile, numerele CAS (1),Einecs (2), CoE (3) și FEMA (4).

În coloana «observații» numerele se referă la următoarele:

1. Substanță care, pe lângă proprietățile ei aromatizante, este utilizată în sau peprodusele alimentare și în alte scopuri și, prin urmare, poate intra subincidența unor dispoziții legale suplimentare.

2. Substanță a cărei utilizare constituie obiectul unor măsuri restrictive sau prohi-bitive în anumite state membre.

3. Substanță prioritară în programul de evaluare prevăzut la Regulamentul (CE)nr. 1565/2000.

4. Substanță cu privire la care trebuie prezentate informații suplimentare.

5. Denumirile, sinonimele, denumirile sistematice, numerele CAS, Einecs, CoEsau FEMA pot conține inconsecvențe.

▼M36. Substanță care nu trebuie folosită în sau pe alimente dacă nu este legal

comercializată în statele membre în cauză.

▼M2O chestiune specială care s-a pus privește o considerare diferită a sărurilor sau aaltor derivați în raport cu o substanță «generică». Unele substanțe au fost noti-ficate cu un nivel ridicat de precizie. Alte substanțe sunt lipsite de aceastăidentificare detaliată. Pentru un anumit număr de acizi sau baze, nu există oindicație specială a sărurilor derivate. În mod provizoriu, exclusiv pentruscopurile prezentului registru, se acceptă includerea în substanța «generică» asărurilor de amoniu, de sodiu, de potasiu și de calciu, precum și a cloraților,carbonaților și a sulfaților, cu condiția ca și acești derivați să prezinte proprietățiaromatizante. Cu toate acestea, acceptarea finală va depinde de rezultateleevaluării, care în cazurile respective trebuie să verifice atent acuratețea unorasemenea asimilări.

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 3

(1) Chemical Abstract Service (Serviciul de catalogare a chimicalelor).(2) European Inventory of Existing Chemical Substances (Inventarul European al Produselor

Chimice Comercializate).(3) Council of Europe (Consiliul Europei).(4) Flavour and Extract Manufacturers’ Association of the US (Asociația producătorilor de

arome și extracte).

Page 4: tie Europeana Substante Aromatizante

▼M2

PARTEA A

SUBSTANȚE AROMATIZANTE

(ordonate după numărul FL)

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 4

Page 5: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 5

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

01.001

3113

8-86

-3Lim

onen

2633

491

205-34

1-0

01.001

1,8(9)-p-M

entadien;

p-Menta-1,8-dienă;

1-Metil-4-izop

ropenil-1-cicloh

exen;

Dipenten;

Carven;

Cinen;Citren;

5

01.002

3199

-87-6

1-Izop

ropil-4-metil-

benzen

2356

620

202-79

6-7

01.002

p-Cim

en;

Cim

en;

p-Metil-izop

ropil-

benzen;

4-Izop

ropil-1-metilb

enzen;

4-Metil-1-izop

ropilbenzen;

1-Metil-4-

izop

ropilbenzen;

01.003

3112

7-91

-3Pin-2(10)-enă

2903

2114

204-87

2-5

01.003

beta-Pinen

6,6-Dim

etil-2-metilenb

iciclo

[3.1.1]heptan

01.004

3180

-56-8

Pin-2(3)-enă

2902

2113

201-29

1-9

01.004

alfa-Pinen

2,6,6-Trimetilb

iciclo[3.1.1]

hept-2-enă

01.005

3158

6-62

-9Terpino

lenă

3046

2115

209-57

8-0

01.005

p-Menta-1,4(8)-dienă;

1-Metil-4-izop

ro-

pilid

en-1-ciclohexenă;

1,4(8)-

Terpadienă;

p-Menta-1,4(8)-dienă

01.006

3199

-83-2

alfa-Felandren

2856

2117

202-79

2-5

01.006

Felandren;2-Metil-5-izop

ropil-1,3-ciclo-

hexadienă;

4-Izop

ropil-1-metil-1,5-ciclo-

hexadienă;

p-Menta-1,5-dienă

01.007

3187

-44-5

beta-Cariofilen

2252

2118

201-74

6-1

01.007

Cariofilen;

2-Metilen-6,10

,10-trim

etil-

biciclo-[7,2,0]-un

dec-5-enă

4,11

,11-Trimetil-8-metilen-

biciclo[7.2.0]un

dec-trans-4-

enă

01.008

3112

3-35

-3Mircen

2762

2197

204-62

2-5

01.008

7-Metil-3-metilen-1,6-octadienă

7-Metil-3-metileno

cta-1,6-

dienă;

01.009

3179

-92-5

Canfen

2229

2227

201-23

4-8

01.009

3,3-Dim

etil-2-metilen

norcanfen;

2,2-

Dim

etil-3-metilenno

rbornan;

01.010

3111

95-32-0

1-Izop

ropenil-4-metil-

benzen

3144

2260

214-79

5-9

01.010

4,alfa-D

imetilstiren;

p-Izop

ropenil

toluen;

1-Metil-4-izop

ropenil

benzen;

2-p-Tolilprop

enă;

01.011

3164

4-08

-64-Metil-1,1′-bifenil

3186

2292

211-40

9-0

01.011

p-Metild

ifenil;

p-Metilfenilb

enzen;

Fenil-p-tolil;p-Feniltoluen;

01.013

3192

-52-4

Bifenil

3129

1097

820

2-16

3-5

01.013

Difenil;

Fenilb

enzen

4

Page 6: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 6

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

01.014

3190

-12-0

1-Metiln

aftalenă

3193

1100

920

1-96

6-8

01.014

alfa-M

etiln

aftalin

ă

01.015

3110

0-42

-5Vinilb

enzen

3233

1102

220

2-85

1-5

01.015

Stiren;Vinilb

enzol;

Feniletenă;Fenile-

tilenă

2,3

01.016

3149

5-62

-51,4(8),12-Bisabolatrien

3331

1097

920

7-80

5-8

01.016

gamma-Bisabolen;

1-Metil-4-(1,5-

dimetil-1,4-hexadienil)-1-ciclohexenă;

6-Metil-2-(4-m

etilciclohex-

3-enilideno

)hept-5-enă

01.017

3146

30-07-3

Valencenă

3443

1103

022

5-04

7-6

01.017

1,2,3,5,6,7,8a-O

ctahidro-1,8a-dimetil-7-

izop

ropenilnaftalină

1,2-Dim

etil-9-izop

ropilen-

biciclo[4.4.0]dec-5-en

01.018

3113

877-91

-3beta-O

cimen

3539

1101

523

7-64

1-2

01.018

trans-beta-O

cimen;1,3,6-Octatrieno,3,7-

dimetil-;

3,7-Dim

etilo

cta-1,3(trans),6-

trienă

01.019

3199

-86-5

alfa-Terpinen

3558

1102

320

2-79

5-1

01.019

1-Metil-4-izop

ropil-1,3-cicloh

exadienă

p-Menta-1,3-dienă

01.020

3199

-85-4

gamma-Terpinen

3559

1102

520

2-79

4-6

01.020

1-Metil-4-izop

ropil-1,4-cicloh

exadienă;

moslen

p-Menta-1,4-dienă

01.021

3129

350-73

-0delta-Cadinen

1098

224

9-58

0-9

01.021

alfa-,

beta-,

gamma,

epsilon,

delta-

Cadien

2,3,4,7,8,10

-Hexahidro-1,6-

dimetil-4-izop

ropilnaftalin

ă

01.022

3146

9-61

-4alfa-Cedren

1098

520

7-41

8-4

01.022

2,6,6,8-Tetrametil-triciclo

[5.3.1.0

(1,5)]un

dec-8-enă

01.023

3136

91-12-1

1(5),11-Guaiadienă

1100

320

1-86

0-1

01.023

1,4-Dim

etil-7-izop

ropenil-delta-9,10-

octahidroazulen;

alfa-G

uaien

2,8-Dim

etil-5-izop

ropenil-

biciclo[5.3.0]dec-1(7)-enă

01.024

3152

08-59-3

beta-Burbo

nenă

1193

101

.024

2-Metil-8-metilen-5-

izop

ropil-triciclo[5.3.0.0

(2.6)]decan

01.025

3130

640-46

-12-Metil-1,3-cicloh

e-xadien

1179

725

0-26

9-5

01.025

Dihidrotoluen-(1,3)

01.026

3188

-84-6

1(5),7(11)-G

uaiadien

201-86

0-1

01.026

beta-G

uaien;

(1S-cis)-1,2,3,4,5,6,7,8-

octahidro-7-izop

ropilid

eno-1,4-dimeti-

lazulen

2,8-Dim

etil-5-izop

ropilid

en-

biciclo[5.3.0]

dec-1(7)-enă

01.027

3117

627-44

-0Bisabola-1,8,12

-trien

241-61

0-9

01.027

alfa

Bisabolen

6-Metil-2-(4-m

etilciclohex-

3-enil)hepta-2,5-dienă

Page 7: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 7

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

01.028

3149

5-61

-4beta-Bisaboleno

01.028

01.029

3113

466-78

-9delta-3-Carenă

3821

1098

323

6-71

9-3

01.029

3-Caren;Izod

ipren;

d-3-Caren;Car-3-

en;

4,7,7-Trimetil-3-no

rcaren;

3,7,7-

Trimetilb

iciclo[4.1.0]hept-3-en;

3,7,7-Trimetilb

iciclo-[4.1.0]

hept-3-enă

01.030

3113

744-15

-5beta-Cub

eben

1098

901

.030

10-M

etil-4-metilen-7-

izop

ropil

triciclo[4.4.0.0

(1.5)]decan

01.031

3130

364-38

-61,2-Dihidro-1,1,6-trime-

tilnaftalenă

250-15

0-8

01.031

Dehidroionenă

01.032

3176

81-88-1

2,3-Dihidrofarnesen

01.032

01.033

3159

0-73

-82,2-Dim

etilh

exan

209-68

9-4

01.033

01.034

3158

9-43

-52,4-Dim

etilh

exan

209-64

9-6

01.034

01.035

3167

3-84

-72,6-Dim

etilo

cta-2,4,6-

trien

211-61

4-5

01.035

allo-O

cimen;Allo

cimen;

01.036

3110

1-81

-5Difenilm

etan

1184

720

2-97

8-6

01.036

Benzilbenzen;

Fenilb

enzil;

1,1′-M

eti-

lenb

is-benzen;

01.037

3111

2-41

-4Dod

ec-1-enă

1099

220

3-96

8-4

01.037

1-Dod

ecenă;

Dod

ecilenă;

01.038

3111

2-40

-3Dod

ecan

203-96

7-9

01.038

n-Dod

ecan

01.039

3120

307-84

-0delta-Elemen

1099

601

.039

3-Izop

ropenil-1-izop

ropil-4-

metil-4-vinilciclohex-1-enă

01.040

3150

2-61

-4alfa-Farnesen

3839

1099

820

7-94

8-6

01.040

1,3,6,10

-Dod

ecatetraeno,

3,7,11

-trimetil

(alfa-izom

er)

3,7,11

-Trimetild

odeca-

1,3,6,10

-tetraenă

5

01.041

3118

794-84

-8beta-Farnesen

3839

1099

924

2-58

2-0

01.041

3,7,11

-Trimetil-1,3,6,10

-dod

ecatetraenă;

2,6,10

-Trimetil-2,6,9,11

-dod

ecatetrenă

7,11

-Dim

etil-3-metilen-

1,6,10

-dod

ecatrienă

5

01.042

3123

986-74

-5Germacra-1(10),4(14),5-

trienă

01.042

GermacrenD

3-Izop

ropil-6-metil-10

-metilen-ciclod

eca-1,6-dienă

01.043

3167

53-98-6

3,7,10

-Hum

ulatrienă

1100

422

9-81

6-7

01.043

alfa-H

umulen;alfa-Cariofilen;

1,5,5,8-Tetrametilci-

clou

ndeca-3,7,10

-trienă

Page 8: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 8

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

01.044

3111

35-66-6

Izolon

gifolen

214-49

4-2

01.044

2,2,7,7-Tetrametiltriciclo

[6.2.1

(1,8).0(1,6)]un

dec-5-

enă

01.045

3159

89-27-5

d-Lim

onen

2633

491

227-81

3-5

01.045

p-Menta-1,8-dienă

01.046

3159

89-54-8

L-Lim

onen

2633

491

227-81

5-6

01.046

Levo-lim

onen

5

01.047

3147

5-20

-7Lon

gifolen

207-49

1-2

01.047

Decahidro-4,8,8-trimetil-9-

metilen-1,4-metanoazulenă

▼M6

_______

▼M2

01.050

3158

9-34

-43-Metilh

exan

209-64

3-3

01.050

01.051

3191

-57-6

2-Metiln

aftalenă

1101

020

2-07

8-3

01.051

beta-M

etilnaftaline;

beta-M

etiln

aftalin

ă;

01.052

3110

208-80

-7alfa-M

uurolen

1101

101

.052

2,8-Dim

etilen-5-izop

ropil-

biciclo[4.4.0]decan

01.053

3191

-20-3

Naftalenă

1101

420

2-04

9-5

01.053

Naften;

Gud

ronatde

camfor;

01.054

3162

9-62

-9Pentadecan

211-09

8-1

01.054

n-Pentadecan

01.055

3155

5-10

-2beta-Felandren

1101

720

9-08

1-9

01.055

p-Menta-1(7),2-dienă

01.056

3151

2-61

-8alfa-Santalen

01.056

1,7-Dim

etil-7-(4-m

etil-3-

pentenil)

triciclo[2.2.1.0

(2,6)]heptan

01.057

3162

9-59

-4Tetradecan

211-09

6-0

01.057

n-Tetradecan

01.058

3147

5-03

-61,2,3,4-Tetrahidro-1,1,6-

trim

etiln

aftalen

207-49

0-7

01.058

Ionenă;

1,1,6-Trimetiltetralin

ă;Fram-

bilenă

01.059

3133

87-41-5

4(10

)-Tujen

1101

822

2-21

2-4

01.059

4-Metilen-1-izop

ropil-

biciclo[3.1.0]hexan

01.060

3150

8-32

-71,1,7-Trimetiltriciclo

[2.2.1.0.(2,6)]heptan

208-08

3-7

01.060

Triciclen

Page 9: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 9

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

01.061

3116

356-11

-9Und

eca-1,3,5-trienă

3795

240-41

6-1

01.061

01.062

3198

-83-9

(1-M

etiletenil)benzen

202-79

2-5

01.062

2-Fenilp

ropen;

beta-Fenilp

ropen;

alfa-

Metilstirol;

Izop

ropilfeniletilen;

Metilstiren;

01.064

3133

38-55-4

cis-3,7-Dim

etil-1,3,6-

octatrien

222-08

1-3

01.064

01.065

3142

21-98-1

(R)-5-(1-M

etiletil)-2-

metil-1,3-cicloh

exadien

2856

2117

224-16

7-6

01.065

5

01.066

312-Cedren

01.066

2,2,4,8-Tetrametiltriciclo

[5,3,1(3,7).0(1,7)]und

ec-8

(9)-enă

01.067

318(14

)-Cedren

01.067

beta-Cedren

2,2,4,8-Tetrametiltriciclo

[5,3,1(3,7).0

(1,7)]un

dec-4

(14)-enă

01.068

3159

2-98

-33-Octen

01.068

01.069

3138

533-54

-91,3,5,8-Und

ecatetraen

01.069

▼M4

01.070

3111

1-66

-01-octenă

203-89

3-7

01.071

3111

1-67

-12-octenă

203-89

4-2

01.072

3154

4-76

-3Hexadecan

280-87

8-9

01.073

3159

2-99

-44-octenă

01.074

3159

3-45

-3Octadecan

209-79

0-3

01.075

3162

9-78

-7Heptadecan

211-10

8-4

01.076

3120

996-35

-43,7-decadienă

▼M2

02.001

0278

-83-1

2-Metilp

ropan-1-ol

2179

4920

1-14

8-0

02.001

Izob

utanol;Izop

ropilcarbinol;

Page 10: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 10

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

02.002

0171

-23-8

1-Propano

l29

2850

200-74

6-9

02.002

Alcoo

lprop

ilic

02.003

0212

3-51

-3Izop

entano

l20

5751

204-63

3-5

02.003

Alcoo

lizoamilic;

Alcoo

lizop

entilic;

Amil

izo-alcool;

3-Metil-1-bu

tano

l;Alcoo

liso-pentilic;

Izob

utilcarbino

l;

3-Metilb

utan-1-ol

02.004

0171

-36-3

1-Butanol

2178

5220

0-75

1-6

02.004

Propilcarbino

l;Hidroxibu

tan;

Alcoo

lbu

tiric;

►M3

___◄

02.005

0111

1-27

-31-Hexanol

2567

5320

3-85

2-3

02.005

Alcoo

lC-6;Alcoo

ln-hexilic;Alcoo

lcaproic;

Amilcarbino

l;n-Hexanol;

02.006

0111

1-87

-51-Octanol

2800

5420

3-91

7-6

02.006

Alcoo

lC-8;

Alcoo

ln-octilic;

Heptil-

carbinol;Alcoo

lcaprilic;

Caprilalcool;

Alcoo

loctilic

prim

ar;

02.007

0114

3-08

-81-Non

anol

2789

5520

5-58

3-7

02.007

Alcoo

lC-9;Alcoo

lpelargon

ic;Non

alol;

Octilcarbino

l;Alcoo

lpelargon

ic;Alcoo

ln-no

nilic

02.008

0111

2-53

-81-Dod

ecanol

2617

5620

3-98

2-0

02.008

Alcoo

lC-12;

Alcoo

llaurilic;

Alcoo

llauric;Alcoo

ldo

decilic;1-Dod

ecanol;

Und

ecilcarbino

l

02.009

0136

653-82

-4Hexadecan-1-ol

2554

5725

3-14

9-0

02.009

Alcoo

lcetilic;Alcoo

lC-16;

Alcoo

ln-

hexadecilic;Alcoo

lpalm

itic;

02.010

2310

0-51

-6Alcoo

lbenzilic

2137

5820

2-85

9-9

02.010

alfa-H

idroxitoluen;Fenilcarbino

l;Fenil-

metanol;Alcoo

lfenilm

etilic;

1

02.011

0410

6-22

-9Citron

elol

2309

5920

3-37

5-0

02.011

3,7-Dim

etilo

ct-6-en-1-ol

02.012

0310

6-24

-1Geraniol

2507

6020

3-37

7-1

02.012

2,6-Dim

etil-2,6-octadien-8-ol;

trans-3,7-

Dim

etil-2,6-octadien-1-ol;

3,7-Dim

etilo

cta-2(trans),6-

dien-1-ol

02.013

0678

-70-6

Linalol

2635

6120

1-13

4-4

02.013

2,6-Dim

etil-octadien-2,7-ol-6;

2,6-

Dim

etil-2,7-octadien-6-ol;

Linalol;

Licareol;Coriand

rol;

3,7-Dim

etilo

cta-1,6-dien-3-

ol

02.014

0698

-55-5

alfa-Terpino

l30

4562

202-68

0-6

02.014

alfa-Terpineol;

1-Metil-4-izop

ropil-1-

cicloh

exen-8-ol;

alfa-Terpileno

l;Terpineol

schlechthin

p-Ment-1-en-8-ol

Page 11: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 11

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

02.015

0889

-78-1

Mentol

2665

6320

1-93

9-0

02.015

2-Izop

ropil-5-metilciclohexano

l;Hexahi-

drotim

ol;

5-Metil-2-izop

ropilhexahi-

drofenol;

5-Metil-2-izop

ropilciclo-

hexano

l;

cis(1,3)-trans(1,4)-Mentan-

3-ol

5

02.016

0850

7-70

-0Borneol

2157

6420

8-08

0-0

02.016

Canfol;

Baros;d-Canfano

l;2-Hidroxi-

canfan;2-Canfano

l;Alcoo

lbo

rnilic;

1,7,7-Trimetilb

iciclo[2.2.1]

heptan-2-ol

02.017

2210

4-54

-1Alcoo

lcinamilic

2294

6520

3-21

2-3

02.017

Alcoo

lcinamic;

Alcoo

lgamma-feni-

lalilic;3-Fenil-2-prop

en-1-ol;

2-Propen-

1-ol,-3-fenil;

3-Fenilp

rop-2-enol

02.018

0672

12-44-4

Nerolidol

2772

6723

0-59

7-5

02.018

3,7,11

-Trimetil-1,6,10

-dod

ecatrien-3-ol;

Peruv

iol;Dod

ecatrien;Melaleucol;

3,7,11

-Trimetil-1,6(cis),10-

dodecatrien-3-ol

5

02.019

1560

-12-8

2-Feniletano

l28

5868

200-45

6-2

02.019

Alcoo

lfenetilic;Alcoo

lbeta-fenetilic;

1-Fenil-2-etanol;

Alcoo

l2-feniletilic;

Benzilcarbino

l;

02.020

0323

05-21-7

Hex-2-en-1-ol

2562

6921

8-97

2-1

02.020

2-Hexenol;Alcoo

l3-prop

ilalilic;

02.021

0111

1-70

-6Heptan-1-ol

2548

7020

3-89

7-9

02.021

Alcoo

lheptilic;

Alcoo

lC-7;Hidroxi-

heptan;

Alcoo

lenantilic;

Alcoo

lenantic;Alcoo

lheptilicprim

ar;Hexil-

carbinol;Hidroxiheptan;

02.022

0512

3-96

-6Octan-2-ol

2801

7120

4-66

7-0

02.022

Alcoo

loctilic

secund

ar;

Metilh

exil-

carbinol;

Alcoo

lcaprilic

secund

ar;

Hexilm

etilcarbino

l;

02.023

0533

91-86-4

Oct-1-en-3-ol

2805

7222

2-22

6-0

02.023

Amilv

inilcarbino

l;Alcoo

lmatsutake;n-

Pentilvinilcarbino

l;

02.024

0111

2-30

-1Decan-1-ol

2365

7320

3-95

6-9

02.024

Alcoo

lC-10;

Alcoo

ln-decilic;Alcoo

ldecilic;Alcoo

lcapric;

02.026

0210

6-21

-83,7-Dim

etilo

ctan-1-ol

2391

7520

3-37

4-5

02.026

Tetrahidrog

eraniol;Dihidrocitron

elol;

02.027

04►M368

12-

78-8

◄Rod

inol

2980

76►M3

229-

887-4◄

02.027

alfa-Citron

elol;2,6-Dim

etil-1-octen-8-ol;

3,7-Dim

etilo

ct-7-en-1-ol

02.028

0678

-69-3

3,7-Dim

etilo

ctan-3-ol

3060

7720

1-13

3-9

02.028

Tetrahidrolinalol;

Tetrahidrolinalol;

1-Etil-1,5-dim

etilh

exanol

Page 12: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 12

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

02.029

0346

02-84-0

3,7,11

-Trimetild

odeca-

2,6,10

-trien-1-ol

2478

7822

5-00

4-1

02.029

Farnesol;

2,6,10

-Trimetil-2,6,10

-dod

e-catrien-12

-ol;

02.030

2210

1-85

-9Alcoo

lalfa-pentilci-

namilic

2065

7920

2-98

2-8

02.030

Alcoo

ln-am

ilcinam

ic;2-Amil-3-fenil-2-

prop

en-1-ol;2-Benzilid

enheptanol;

2-Pentil-3-fenilp

rop-2-enol

02.031

2212

2-97

-43-Fenilp

ropan-1-ol

2885

8020

4-58

7-6

02.031

Alcoo

lbenziletilic;

Alcoo

lhidroci-

namilic;

Alcoo

lfenilpropilic;

Alcoo

ldihidrocinam

ilic;

02.033

2193

-54-9

1-Fenilp

ropan-1-ol

2884

8220

2-25

6-0

02.033

Feniletilcarbinol;Alcoo

l1-fenilpropilic;

Alcoo

lalfa-etilbenzilic;

Etilfenil-

carbinol;

02.034

2170

5-73

-71-Fenilp

entan-2-ol

2953

8321

1-88

7-0

02.034

Alcoo

lalfa-propilfenetilic;

Benzilpropil-

carbinol;

Alcoo

lbenzilb

utilic;

Benzil

prop

ilcarbinol;n-Propilbenzilcarbino

l;

02.035

0610

0-86

-72-Metil-1-fenil-prop

an-2-

ol23

9384

202-89

6-0

02.035

2-Benzil-2-prop

anol;2-Hidroxi-2-m

etil-

1-fenilpropano

nă;Benzildim

etilcarbino

l

02.036

2123

44-70-9

4-Fenilb

utan-2-ol

2879

8521

9-05

5-9

02.036

Feniletilmetilcarbino

l;Metil

2-feniletil

carbinol;

02.037

0610

415-87

-91-Fenil-3-metilp

entan-3-

ol28

8386

233-88

9-0

02.037

Feniletilmetiletilcarbinol;

1-Fenil-3-

metil-3-pentanol;

02.038

0816

32-73-1

Alcoo

lfenchilic

2480

8721

6-63

9-5

02.038

2-Fencano

l;alfa-Fencol;

1,3,3-Trimetil-

2-no

rbornano

l;1,3,3-Trimetilb

iciclo-

2.2.1-heptan-2-ol;

1,3,3-Trimetilb

iciclo[2.2.1]

heptan-2-ol

02.039

2353

6-60

-7Alcoo

l4-izop

ropil-

benzilic

2933

8820

8-64

0-4

02.039

Cum

inol;

p-Cim

en-7-ol;

Alcoo

lcuminilic;

Alcoo

lcuminic;p-Cim

en-7-

ol;

02.040

0171

-41-0

1-Pentano

l20

5651

420

0-75

2-1

02.040

Alcoo

lam

ilic;

Alcoo

lpentilic;

n-Butil-

carbinol;

02.041

0675

-85-4

2-Metil2-bu

tano

l51

520

0-90

8-9

02.041

Alcoo

lterț-amilic

Page 13: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 13

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

02.042

0611

97-01-9

2-(4-M

etilfenil)prop

an-2-

ol32

4253

021

4-81

7-7

02.042

p-Cim

en-8-ol;

Alcoo

lp-alfa-alfa-trim

e-tilbenzilic;

2-p-Tolil-2-prop

anol;

8-Hidroxi

p-cimen;

Dim

etil

p-tolil

carbinol;

02.043

0297

-95-0

2-Etilbu

tan-1-ol

543

202-62

1-4

02.043

02.044

0558

9-82

-2Heptan-3-ol

3547

544

209-66

1-1

02.044

n-Butiletilcarbinol;Etilbu

tilcarbinol;

02.045

0554

3-49

-7Heptan-2-ol

3288

554

208-84

4-3

02.045

2-Hidroxiheptan;

Amilm

etilcarbino

l;Alcoo

lheptilic

secund

ar;

Metilamil-

carbinol;

▼M3

_______

▼M2

02.047

0910

7-74

-43,7-Dim

etilo

ctan-1,7-diol

2586

559

203-51

7-1

02.047

Hidroxicitron

elol;7-Hidroxi-3,7-dim

eti-

loctan-1-ol;Hidroxidihidrocitron

elol;

02.049

0377

86-44-9

Non

a-2,6-dien-1-ol

2780

589

232-09

7-2

02.049

Non

adieno

l;Alcoo

lde

petale

deviolete;

02.050

0320

273-24

-9Pent-2-en-1-ol

665

2164

157

02.050

02.051

2210

521-91

-25-Fenilp

entan-1-ol

3618

674

234-06

4-8

02.051

Alcoo

lfenilamilic

02.052

0675

-65-0

2-Metilp

ropan-2-ol

698

200-88

9-7

02.052

1,1-Dim

etiletano

l;terț-Butanol;

1,1-

Dim

etiletanol;

02.053

2233

60-41-6

4-Fenilb

utan-1-ol

699

222-12

8-8

02.053

02.054

0680

-53-5

p-Mentano

-1,8-diol

701

201-28

8-2

02.054

Hidratde

terpină;

4-Hidroxi-alfa-alfa-4-

trim

etil

cicloh

exan

metanol;Dipenten-

glicol;

02.055

0234

52-97-9

3,5,5-Trimetilh

exan-1-ol

3324

702

222-37

6-7

02.055

Alcoo

ltrim

etilh

exilic;

Izon

onanol;

02.056

0492

8-96

-1Hex-cis-3-en-1-ol

2563

750

213-19

2-8

02.056

Alcoo

lde

petale;beta-gam

ma-Hexenol;

cis-3-hexeno

l;Blatteralkoh

ol;Hex-3-en-

1-ol;

5

Page 14: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 14

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

02.057

0111

2-42

-5Und

ecan-1-ol

3097

751

203-97

0-5

02.057

Alcoo

lC-11;

Und

ecilic;

Alcoo

lun

decilic;Decilcarbino

l;1-End

ecanol;

02.058

0310

6-25

-2Nerol

2770

2018

203-37

8-7

02.058

Nerolol;

Neraniol;

Nerosol;

cis-3,7-

Dim

etil-2,6-octadien-1-ol;

Allerol;

cis-

2,6-Dim

etil-2,6-octadien-8-ol;

Nerod

ol;

Neraniol;

3,7-Dim

etil-2(cis),6-

octadien-1-ol

02.059

0812

4-76

-5Izob

orneol

2158

2020

204-71

2-4

02.059

Izocam

fol;

Borneol(izo);

(iz)-Cam

fol;

Alcoo

lizob

ornilic;

(exo

)-2-Cam

fano

l;(exo

)-2-Bornano

l;Bornan-2-ol;

1,7,7-Trimetilb

iciclo[2.2.1]

heptan-2-ol

02.060

0753

6-59

-4p-Menta-1,8-dien-7-ol

2664

2024

208-63

9-9

02.060

Perilalcoo

l;Alcoo

lperililic;

1-Hidro-

ximetil-4-izop

ropenil-1-cicloh

exen;

Alcoo

ldihidrocum

inic;

02.061

0861

9-01

-2Dihidrocarveol

2379

2025

210-57

5-1

02.061

8-p-Menten-2-ol;6-Metil-3-izop

ropenil-

cicloh

exanol;

p-Ment-8-en-2-ol

02.062

0899

-48-9

Carveol

2247

2027

202-75

7-4

02.062

p-Menta-6,8-dienă-2-ol;

1-Metil-4-

izop

ropenil-6-cicloh

exen-2-ol;

p-Menta-1,8-dienă-2-ol

02.063

0822

16-52-6

d-Neomentol

2666

2028

218-69

1-4

02.063

2-Propil-izo-5-metilciclohexano

l;2-

Izop

ropil-5-metilciclohexano

l;2-Izop

ropil-5-metilciclo-

hexano

l[1S-(1alfa-2alfa-

5beta)]-

02.064

2198

-85-1

1-Feniletan-1-ol

2685

2030

202-70

7-1

02.064

Alcoo

lalfa-m

etilb

enzilic;

Metil

fenil

carbinol;

Metilfenilcarbino

l;Alcoo

lstiralilic;

1-Fenil-1-hidrox

ietan;

02.065

2177

79-78-4

1-Fenil-4-metilp

entan-2-

ol22

0820

3123

1-93

9-6

02.065

Benzilizob

utilcarbino

l;Alcoo

lalfa-

izob

utilfenetilic;

2-Metilp

ropilbenzil-

carbinol;1-Fenil-4-metil-2-pentanol;

02.066

2117

488-65

-24-Fenilb

ut-3-en-2-ol

2880

2032

241-50

1-6

02.066

Metilstirilcarbino

l;Alcoo

lalfa-m

etilci-

namilic;

02.067

0589

-79-2

Izop

ulegol

2962

2033

201-94

0-6

02.067

1-Metil-4-izop

ropenilciclohexan-3-ol;p-

Ment-8(9)-en-3-ol;

p-Ment-8-en-3-ol

02.068

0310

7-18

-6Prop-2-en-1-ol

2136

203-47

0-7

02.068

Alcoo

lalilic;

2-Propen-1-ol;1-Propeno

l-3;

Vinilcarbino

l;

Page 15: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 15

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

02.070

0810

8-93

-0Ciclohexano

l21

3820

3-63

0-6

02.070

Hexalină;

Hexahidrofeno

l;Hidroxici-

cloh

exan;

02.071

0849

9-69

-4p-Mentan-2-ol

3562

2228

207-88

5-4

02.071

Hexahidrocarvacrol;3-Izop

ropil-6-metil-

cicloh

exanol;

Carvo

mentol;

1-Metil-4-

izop

ropil-2-cicloh

exanol;

5

02.072

0656

2-74

-34-Terpineno

l22

4822

2920

9-23

5-5

02.072

4-Carvo

menteno

l;1Metil-4-izop

ropilci-

cloh

ex-1-en-4-ol;

1-p-Menten-4-ol;

Origano

l;1-Metil-4-izop

ropil;

p-Ment-1-en-4-ol

02.073

2211

23-85-9

2-Fenilp

ropan-1-ol

2732

2257

214-37

9-7

02.073

Alcoo

lhidratropic;

Alcoo

lhidratropilic;

Alcoo

lfenilpropilic;

02.074

0461

26-50-7

Hex-4-en-1-ol

3430

2295

02.074

02.075

0818

675-34

-8Neodihidrocarveol

2296

02.075

p-Ment-8-en-2-ol

02.076

0213

7-32

-62-Metilb

utan-1-ol

2346

205-28

9-9

02.076

02.077

0558

4-02

-1Pentan-3-ol

2349

209-52

6-7

02.077

Dietilcarbinol

02.078

0164

-17-5

Etano

l24

1911

891

200-57

8-6

02.078

Metilcarbino

l;Pun

ctiliou

s(U

SI);Alcoo

labsolut;

Alcoo

lanhidric;Alcoo

ldehi-

dratat;Hidratde

etil;

Hidroxidde

etil;

1

02.079

0567

-63-0

Izop

ropano

l29

2920

0-66

1-7

02.079

Alcoo

lizop

ropilic;

Propan-2-ol;

Izop

ropano

l;Dim

etilcarbino

l;Alcoo

lizop

ropilic;

Propano

l(izo);

Petroho

l;Alcoo

lprop

ilicsecund

ar;

1

02.080

2153

6-50

-51-(p-Tolil)etan-1-ol

3139

1019

720

8-63

7-8

02.080

Alcoo

lp-alfa-dim

etilb

enzilic;p-Tolilm

e-tilcarbinol;1-p-Tolil-1-etanol;4-Toluen;

p-Tolilm

etilcarbino

l;

1-(4-M

etilfenil)etan-1-ol

02.081

0510

8-82

-72,6-Dim

etilh

eptan-4-ol

3140

1171

920

3-61

9-6

02.081

Di-izob

utilcarbinol;Di-izob

utilcarbino

l;

02.082

0210

4-76

-72-Etilhexan-1-ol

3151

1176

320

3-23

4-3

02.082

Alcoo

l2-etilh

exilic

02.083

0849

1-04

-3p-Ment-1-en-3-ol

3179

1024

820

7-72

5-3

02.083

Piperito

l

02.085

0854

6-79

-2Hidratde

sabinenă

3239

1030

920

8-91

1-7

02.085

Hidratde

sabinen;

Tuy

an-4-ol

1-Izop

ropil-4-metilb

iciclo

[3.1.0]hexan-4-ol

Page 16: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 16

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

02.086

0516

53-30-1

Und

ecan-2-ol

3246

1182

621

6-72

2-6

02.086

Alcoo

lun

decilic

secund

ar;Metiln

onil-

carbinol;

02.087

0562

8-99

-9Non

an-2-ol

3315

1180

321

1-06

5-1

02.087

Metil-n-heptilcarbino

l;n-Non

anol

secund

ar;Metilh

eptil-carbino

l;

02.088

0560

32-29-7

Pentan-2-ol

3316

1169

622

7-90

7-6

02.088

Alcoo

lam

ilic

secund

ar;

alfa-M

etil

butano

l;Metil-n-prop

ilcarbino

l;Metil-

n-Propilcarbinol;Propilm

etilcarbino

l;

02.089

0562

3-37

-0Hexan-3-ol

3351

1177

521

0-79

0-0

02.089

Etilprop

ilcarbino

l

02.090

0331

502-14

-4Non

-trans-2-en-1-ol

3379

1029

225

0-66

2-1

02.090

5

02.091

0751

5-00

-4Mirteno

l34

3910

285

208-19

3-5

02.091

6,6-Dim

etil-2-ox

ometilb

iciclo[1,3,3]-

hept-2-en;

10-H

idroxi-2-pinen;2-Pinen-

10-ol;

2-Hidroximetil-6,6-dimetil-

biciclo[3.1.1]hept-2-enă

02.092

0857

069-86

-0Dehidrodihidroion

ol34

4610

195

02.092

alfa-2,6,6-Tetrametil-1,3-cicloh

exadien-

1-prop

anol

4-(2,6,6-Trimetil-1,3-ciclo-

hexadienil)bu

tan-2-ol

02.093

0435

854-86

-5Non

-6-en-1-ol

3465

1029

425

2-76

4-1

02.093

cis-6-Non

enol

5

02.094

0420

125-84

-2Oct-3-en-1-ol

3467

1029

624

3-53

3-6

02.094

cis-3-Octenol

5

02.095

0618

368-91

-72-Etilfencho

l34

9110

208

242-24

3-7

02.095

2-Etil-1,3,3-trimetil-2-no

rbornano

l2-Etil-1,3,3-trimetilb

iciclo

[2.2.1]heptan-2-ol

02.096

0658

6-82

-31-Terpineno

l35

6310

252

209-58

5-9

02.096

4-Izop

ropil-1-metil-3-cicloh

exen-1-ol;1-

Metil-4-izop

ropil-3-cicloh

exen-1-ol;

p-Ment-3-en-1-ol

02.097

0613

8-87

-4beta-Terpineol

3564

1025

420

5-34

2-6

02.097

1-Metil-4-izop

ropenilciclohexan-1-ol;4-

Izop

ropenil-1-metil-1-cicloh

exanol;

p-Ment-8(10

)-en-1-ol

02.098

0558

9-98

-0Octan-3-ol

3581

1171

520

9-66

7-4

02.098

Etil

n-am

ilcarbinol;Amiletilcarbinol;d-

n-Octanol;Amiletilcarbinol

02.099

0561

6-25

-1Pent-1-en-3-ol

3584

1171

721

0-47

2-1

02.099

B-Penteno

l;Viniletilcarbinol;Etil

vinil

carbinol;

02.100

0859

47-36-4

Pinocarveol

3587

1030

322

7-70

5-8

02.100

2(10

)-Pinen-3-ol;

6,6-Dim

etil-3-hidrox

i-2-metilenb

iciclo[3.1.1]

heptan;

2(10

)-Pinenol-3;

3-Hidroxi-6,6-dim

etil-2-

metilen-biciclo[3.1.1]heptan

Page 17: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 17

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

02.101

0847

3-67

-6Pin-2-en-4-ol

3594

1030

420

7-47

0-8

02.101

Verbeno

l;4-Hidroxi-2,6,6-trimetilb

iciclo

[3.1.1]hept-2-en;d-Verbeno

l;2-Pinenol-

4;

4,6,6-Trimetilb

iciclo[3.1.1]

hept-3-en-2-on

ă

02.102

0576

649-14

-4Oct-3-en-2-ol

3602

278-50

8-9

02.102

trans-3-Octen-2-ol

02.103

0515

65-81-7

Decan-3-ol

3605

1019

402

.103

Heptil

etilcarbinol;Etil

heptilcarbinol;

02.104

0547

98-44-1

Hex-1-en-3-ol

3608

1022

022

5-35

5-0

02.104

1-Vinil

butan-1-ol;Vinilp

ropilcarbino

l;Propilvinilcarbino

l;

02.105

0825

312-34

-94-(2,6,6-Trimetil-2-ciclo-

hexenil)bu

t-3-en-2-ol

3624

246-81

5-7

02.105

alfa-Ion

ol

02.106

0822

029-76

-14-(2,6,6-Trimetil-1-ciclo-

hexenil)bu

t-3-en-2-ol

3625

244-73

5-7

02.106

beta-Ion

ol

02.107

0832

93-47-8

Dihidro

beta-ion

ol36

2722

1-95

7-2

02.107

beta-D

ihidroiono

l4-(2,6,6-Trimetilciclohex-1-

enil)-butan-2-ol

02.108

0610

3-05

-92-Metil-4-fenilbutan-2-ol

3629

1028

120

3-07

4-4

02.108

Feniletildimetilcarbino

l;3-Fenil-1,1-

dimetil-1-prop

anol;

Dim

etilfeniletil-

carbinol;

02.109

0355

6-82

-13-Metilb

ut-2-en-1-ol

3647

1179

520

9-14

1-4

02.109

Preno

l

02.110

0436

806-46

-92,6-Dim

etilh

ept-6-en-1-

ol36

6325

3-22

3-2

02.110

02.111

0559

8-75

-43-Metilb

utan-2-ol

3703

209-95

0-2

02.111

Metilizoprop

ilcarbino

l;Izop

ropilm

etil-

carbinol;

02.112

0341

453-56

-9Non

-cis-2-en-1-ol

3720

1029

225

5-37

6-0

02.112

z-2-Non

en-1-ol

5

02.113

0464

275-73

-6Oct-cis-5-en-1-ol

3722

264-76

4-9

02.113

z-5-Octen-1-ol

02.114

0719

01-38-8

2-(2,2,3-Trimetilci-

clop

ent-3-enil)etan-1-ol

3741

217-60

0-5

02.114

Alcoo

lalfa-canfolenic;

2-(2,3,3-Trime-

tilciclop

ent-3-en-1-il)

etanol;

02.115

0258

9-35

-53-Metilp

entan-1-ol

3762

1027

520

9-64

4-9

02.115

2-Etil-4-butanol

02.118

0647

2-97

-9Alcoo

lbeta-cariofilin

ic10

188

207-45

8-2

02.118

Cariolan-1-ol

4,4,8-Trimetiltriciclo[6.3.1.0

(2.5)]

dodecan-1-ol

Page 18: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 18

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

02.119

0728

231-03

-0Cedreno

l10

189

248-91

7-7

02.119

2,6,6-Trimetiltriciclo[5.3.1.0

(1.5)]

undec-8-en-8-il

metanol

02.120

0677

-53-2

Cedrol

1019

020

1-03

5-6

02.120

Alcoo

luri

deulei

delemn

decedru;

Octahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H

-3a,7-

metanoazulen-6-ol;

8-betaH-Cedran-8-

ol;

2,6,6,8-Tetrametiltriciclo

[5.3.1.0(1,5)]un

decan-8-ol

02.121

0578

-92-2

Butan-2-ol

1173

520

1-15

8-5

02.121

2-Hidroxibu

tan;

Hidratde

butilen;Etil-

metil-carbinol;Alcoo

lbu

tilic

secund

ar;

1►M3

___◄

02.122

0732

69-90-7

p-Menta-1,8(10)-dien-9-

ol10

239

221-88

9-3

02.122

p-Menta-1,8-dienă-10-ol

02.123

0611

5-18

-42-Metilb

ut-3-en-2-ol

1179

420

4-06

8-4

02.123

02.124

0515

69-60-4

6-Metilh

ept-5-en-2-ol

1026

421

6-37

7-1

02.124

02.125

0411

2-43

-6Und

ec-10-en-1-ol

1031

920

3-97

1-0

02.125

Und

ecen-1-ol;

Alcoo

lC-11;

Alcoo

lun

decilenic;

02.126

0111

2-72

-1Tetradecan-1-ol

1031

420

4-00

0-3

02.126

Alcoo

lmiristic;Alcoo

lmiristilic;Alcoo

lC-14;

02.128

2310

5-13

-5Alcoo

lp-anisilic

2099

6620

3-27

3-6

02.128

Alcoo

lanisic;Alcoo

lde

anis;

Alcoo

l4-metox

ibenzilic

02.129

0651

5-69

-5Bisabola-1,12

-dien-8-ol

1017

820

8-20

5-9

02.129

alfa-Bisabolol

6-Metil-2-(4-m

etilciclohex-

3-enil)hept-5-en-2-ol

02.130

0361

17-91-5

But-2-en-1-ol

1173

722

8-08

6-7

02.130

02.131

0559

8-32

-3But-3-en-2-ol

209-92

9-8

02.131

02.132

0910

7-88

-0Butan-1,3-diol

203-52

9-7

02.132

1,3-Butileng

licol

02.133

1051

3-85

-9Butan-2,3-diol

1018

120

8-17

3-6

02.133

2,3-Butileng

licol;Dim

etileliteng

licol;

02.134

0744

42-79-9

2-Ciclohexiletan-1-ol

224-67

2-1

02.134

02.135

0896

-41-3

Ciclopentanol

1019

320

2-50

4-8

02.135

Alcoo

lciclop

entilic

Page 19: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 19

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

02.136

0551

100-54

-0Dec-1-en-3-ol

3824

256-96

7-6

02.136

02.137

0322

104-80

-9Dec-2-en-1-ol

1175

024

4-78

4-4

02.137

02.138

0413

019-22

-2Dec-9-en-1-ol

235-87

8-6

02.138

omega-Decenol;Alcoo

ldecilenic;

02.139

0318

409-21

-7Deca-2,4-dien-1-ol

3911

1174

824

2-29

1-9

02.139

5

02.140

0622

70-57-7

1,2-Dihidrolin

alol

02.140

3,7-Dim

etilo

ct-6-en-3-ol

02.141

0712

8-50

-72-(6,6-D

imetilb

iciclo

[3.1.1]hept-2-en-2-il)

etan-1-ol

3938

204-89

0-3

02.141

Nop

ol;6,6-Dim

etil-2-no

rpinen-2-etano

l;2-Hidroxietil-6,6-dimetilb

iciclo[3.1.1]

hept-2-enă;

02.142

0546

4-07

-33,3-Dim

etilb

utan-2-ol

207-34

7-9

02.142

Alcoo

lpinacolilic;

3,3-Dim

etil-2-

butano

l;terț-Butilm

etilcarbino

l;

▼M3

_______

▼M2

02.144

0618

479-58

-82,6-Dim

etilo

ct-7-en-2-ol

242-36

2-4

02.144

Dihidromirceno

l;Dihidromircenat;

Mircetol;Dim

ircetal;

02.145

0529

414-56

-02,6-Dim

etilo

cta-1,5,7-

trien-3-ol

249-61

3-7

02.145

Notrienol

02.146

0629

957-43

-53,7-daim

etilo

cta-1,5,7-

trien-3-ol

3830

1020

224

9-97

5-6

02.146

5

02.147

0615

1-19

-93,6-Dim

etilo

ctan-3-ol

205-78

7-6

02.147

02.148

0510

203-28

-8Dod

ecan-2-ol

1176

023

3-50

0-4

02.148

02.149

0663

9-99

-6Elemol

1020

521

1-36

0-5

02.149

2-(4-M

etil-3-izop

ropilen-4-

vinilciclohexil)prop

an-2-ol

02.150

0611

13-21-9

Geranillin

alol

214-20

1-8

02.150

3,7,11

,15-Tetrametilh

e-xadeca-1,6,10,14

-tetraen-3-

ol

Page 20: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 20

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

02.151

0333

467-76

-4Hept-2-en-1-ol

1177

325

1-53

4-8

02.151

5

02.152

0410

606-47

-0Hept-3-en-1-ol

1021

902

.152

02.153

0333

467-79

-7Hepta-2,4-dien-1-ol

251-53

5-3

02.153

02.154

0114

54-85-9

Heptadecan-1-ol

02.154

02.155

0549

38-52-7

1-Hepten-3-ol

1021

822

5-57

9-9

02.155

02.156

0392

8-94

-9Hex-cis-2-en-1-ol

3924

6921

3-19

0-7

02.156

2-Hexenol

5

02.157

0323

05-21-7

Hex-trans-2-en-1-ol

2562

6921

3-19

1-2

02.157

2-Hexenol

▼M3

_______

▼M2

02.159

0454

4-12

-7Hex-3-en-1-ol

2563

750

213-19

3-3

02.159

Alcoo

lde

petale;beta-gam

ma-Hexenol;

cis-3-Hexenol;

5

02.160

0492

8-91

-6Hex-cis-4-en-1-ol

213-18

7-0

02.160

▼M3

_______

▼M2

02.162

0311

1-28

-4Hexa-2,4-dien-1-ol

3922

203-85

3-9

02.162

Alcoo

lsorbic;1-Hidroxi-2,4-hexadien;

Alcoo

lsorbilic;

02.163

0562

6-93

-7Hexan-2-ol

1177

421

0-97

1-4

02.163

02.164

2353

0-56

-3Alcoo

l4-hidrox

i-3,5-

dimetox

ibenzilic

208-48

5-2

02.164

Alcoo

lsiring

ic

02.165

2362

3-05

-2Alcoo

l4-hidrox

ibenzilic

210-76

8-0

02.165

4-Hidroxibenzenmetanol

02.166

1550

1-94

-02-(4-H

idroxifenil)etan-1-

ol10

226

207-93

0-8

02.166

Alcoo

l4-hidrox

ifenetilic;

4-Hidroxi-

benzenetanol;

02.167

0818

675-35

-9Izod

ihidrocarveol

02.167

izo-p-Ment-8-en-2-ol

Page 21: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 21

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

02.168

0650

5-32

-8Izofito

l10

233

208-00

8-8

02.168

3,7,11

,15-Tetrametil-

hexadec-1-en-3-ol

▼M3

_______

▼M2

02.170

0449

8-16

-8Lavandu

lol

02.170

2-Izop

ropenil-5-metil-4-hexen-1-ol

5-Metil-2-(1-m

etilenetil)

hex-4-en-1-ol

02.171

0649

8-81

-7p-Mentan-8-ol

207-87

1-8

02.171

Dihidro-alfa-terpineol;p-Mentan-8-ol;1-

Metil-4-Izop

ropil-1-metilciclohexan-8-

ol;

02.173

2254

06-18-8

3-(4-M

etox

ifenil)prop

an-

1-ol

226-46

3-0

02.173

02.174

0346

75-87-0

2-Metilb

ut-2-en-1-ol

1025

822

5-12

7-0

02.174

02.175

0445

16-90-9

2-Metilb

ut-3-en-1-ol

1025

902

.175

02.176

0476

3-32

-63-Metilb

ut-3-en-1-ol

1026

021

2-11

0-8

02.176

02.177

0561

7-29

-82-Metilh

exan-3-ol

1026

621

0-50

8-6

02.177

02.178

0281

8-81

-52-Metilo

ctan-1-ol

212-45

7-5

02.178

▼M3

_______

▼M2

02.180

0262

6-89

-14-Metilp

entan-1-ol

1027

821

0-96

9-3

02.180

Izoh

exanol

02.181

0659

0-36

-32-Metilp

entan-2-ol

1027

420

9-68

1-0

02.181

2-Metil-2-pentanol

02.182

0556

5-60

-63-Metilp

entan-2-ol

1027

620

9-28

1-6

02.182

02.183

0510

8-11

-24-Metilp

entan-2-ol

1027

920

3-55

1-7

02.183

Alcoo

lmetilamilic;

Alcoo

lhexilic

secund

ar;Metilizobu

til-carbino

l

02.184

0677

-74-7

3-Metilp

entan-3-ol

1027

720

1-05

3-4

02.184

Page 22: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 22

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

02.185

0654

3-39

-5Mirceno

l20

8-84

3-8

02.185

7-Metil-3-metileno

ct-1-en-

7-ol

02.186

0751

4-99

-8Mirtano

l20

8-19

1-4

02.186

2-Hidroximetil-6,6-dimetil-

biciclo[3.1.1]heptan

02.187

0521

964-44

-3Non

-1-en-3-ol

1029

124

4-68

6-1

02.187

n-Hexilv

inilcarbino

l

02.188

0362

488-56

-6Non

a-2,4-dien-1-ol

3951

1180

226

3-57

1-7

02.188

02.189

0476

649-25

-7Non

a-3,6-dien-1-ol

3885

1028

927

8-51

8-3

02.189

5

02.190

0562

4-51

-1Non

an-3-ol

1029

021

0-85

0-6

02.190

Hexiletilcarbinol;

3-Non

anol;

Etil

n-hexilcarbino

l;

02.191

0659

86-38-9

Ocimenol

227-80

6-7

02.191

2,6-Dim

etilo

cta-5,7-dienă-2-

ol

02.192

0322

104-78

-5Oct-2-en-1-ol

3887

1180

402

.192

5

02.193

0547

98-61-2

Oct-2-en-4-ol

3888

225-35

7-1

02.193

2-Octen-4-ol

5

02.194

0583

861-74

-9Octa-1,5-dien-3-ol

02.194

02.195

0470

664-96

-9Octa-3,5-dien-1-ol

02.195

02.196

0111

2-92

-5Octadecan-1-ol

204-01

7-6

02.196

Alcoo

lstearic;

Octadecanol;

Alcoo

loctadecilic;n-Octadecanol;

02.197

0641

199-19

-31,2,3,4,4a,5,6,7-

Octahidro-2,5,5-trimetil-

naftalen-2-ol

1017

325

5-25

6-8

02.197

Ambrinol;

2,5,5-Trimetil-2-hidrox

ioc-

talin

ă;

02.198

0923

433-05

-8octano

-1,3-diol

02.198

1,3-Octanod

iol

02.199

0659

86-55-0

Patchou

lol

227-80

7-2

02.199

Alcoo

lde

paciuli

Octahidro-4,8a,9,9-

tetram

etil-1,6-metanon

af-

talin

ă-1(2H

)-ol

5

02.201

0482

1-09

-0Pent-4-en-1-ol

212-47

3-2

02.201

4-Penten-1-ol

02.202

0162

9-76

-5Pentadecan-1-ol

211-10

7-9

02.202

Page 23: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 23

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

02.203

0661

7-94

-72-Fenilp

ropan-2-ol

1170

421

0-53

9-5

02.203

Dim

etilfenilcarbino

l;Fenil

izop

ropano

l;Fenild

imetilcarbino

l;Benzenm

etanol;

02.204

0315

0-86

-7Fito

l10

302

205-77

6-6

02.204

3,7,11

,15-Tetrametil-

hexadec-2-en-1-ol

02.205

2349

5-76

-1Alcoo

lpiperonilic

1030

620

7-80

8-4

02.205

Helioalcool;1,3-Benzodiox

ol-5-m

etanol;

Alcoo

l3,4-metilend

ioxi-

benzilic

02.206

0651

5-03

-7Sclareol

1031

120

8-19

4-0

02.206

Labd-14

-eno

-8,13-diol

4,6,10

,10-Tetrametil-5-(3,3-

dimetilp

ent-4-enil)biciclo

[4.4.0]decan-4-ol

02.207

0821

653-20

-3Alcoo

lthujilic

244-50

4-0

02.207

1-Izop

ropil-4-metilb

iciclo

[3.1.0]hexan-3-ol

5

02.209

0811

6-02

-93,3,5-Trimetilciclohexan-

1-ol

3962

204-12

2-7

02.209

Ciclono

l;Hom

omentol

02.210

0337

617-03

-1Und

ec-2-en-1-ol

253-56

9-4

02.210

02.211

0556

722-23

-7Und

eca-1,5-dien-3-ol

02.211

02.213

2349

8-00

-0Alcoo

lvanililic

3737

690

207-85

2-4

02.213

Alcoo

l4-hidrox

i-3-metox

i-benzilic

02.214

0889

-88-3

Vetiverol

1032

120

1-94

9-5

02.214

Vetivenol;Vetivol

2-Hidroximetil-6-metil-9-(1-

metilen-etil)

biciclo[5.3.0]

decan

și2-hidrox

imetili-

zoprop

-5-eniltriciclo

[6.2.1.0(3.7)]

undecan

02.215

0655

2-02

-3Viridiflorol

1032

220

9-00

3-3

02.215

2,6,6,9-Tetrametiltriciclo

[6.3.0.0

(5,7)]un

decan-2-ol

02.216

0777

-42-9

12-beta-Santalen-14

-ol

3006

7420

1-02

7-2

02.216

beta-Santalol

►M3

___◄5

02.217

0711

5-71

-912

-alfa-Santalen-14

-ol

3006

7420

4-10

2-8

02.217

alfa-Santalol

►M3

___◄5

02.218

0814

90-04-6

DL-M

entol

2665

6321

6-07

4-4

02.218

5

02.219

0613

254-34

-72,6-Dim

etil-2-heptanol

236-24

4-1

02.219

Page 24: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 24

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

▼M3

_______

▼M2

02.222

0439

161-19

-83-Penten-1-ol

1029

802

.222

02.224

3087

061-04

-93-(1-M

entoxi)propan-

1,2-diol

3784

289-29

6-2

02.224

▼M3

_______

▼M2

02.226

0614

2-50

-7[S-(cis)]-3,7,11

-Trimetil-

1,6,10

-dod

ecatrien-3-ol

6720

5-54

0-2

02.226

5

▼M3

_______

▼M2

02.229

0475

40-51-4

(-)-3,7-Dim

etil-6-octen-

1-ol

2309

5923

1-41

5-7

02.229

5

02.230

0680

00-41-7

Terpineol

232-26

8-1

02.230

Alcoo

lterpenic

5

02.231

0328

069-72

-9trans-2,

cis-6-Non

adien-

1-ol

2780

589

248-81

6-8

02.231

5

02.232

0640

716-66

-3trans-3,7,11

-Trimetil-

dodeca-1,6,10-trien-3-ol

255-05

3-4

02.232

(E)-Nerolidol

02.234

0410

340-23

-53-Non

en-1-ol

1029

302

.234

5

02.237

0619

700-21

-1Geosm

in10

216

243-23

9-8

02.237

Decahidronaftalină

2,6-Dim

etilb

iciclo[4.4.0]

decan-1-ol

02.238

082-Cedren-15

-ol

02.238

8-Metox

i-2,2,4-trim

etil-

triciclo

[5,3,1(3,7).0(1,7)]

undec-8(9)-enă

Page 25: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 25

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

▼M3

_______

▼M2

02.242

0911

1-76

-22-Butox

ietan-1-ol

1018

220

3-90

5-0

02.242

Etilenglicol-m

onob

utileter

▼M3

02.243

0456

805–23–3

(E)-3-(Z)-6-no

nadien-1-

ol38

8427

8–51

8–3

6

▼M4

02.244

0454

393-36

-14-octen-1-ol

▼M2

03.001

1647

0-82

-61,8-Cineol

2465

182

207-43

1-5

03.001

Eucaliptol;

1,8-Oxido

-p-m

entan;

1,3,3-

Trimetil-2-ox

abiciclo

[2.2.2]octan;

1,8-Epo

xi-p-m

entan

03.003

2653

9-30

-0Eteretilbenzilic

2144

521

208-71

4-6

03.003

Etil

benzileter

03.004

2610

3-50

-4Dibenzileter

2371

1185

620

3-11

8-2

03.004

Benzileter;Oxidde

benzil;

03.005

1626

79-87-0

2-Butiletileter

3131

1091

122

0-23

4-9

03.005

Butil

etil

secund

ar,eter;Etil

butil

eter

secund

ar;

03.006

2635

58-60-9

2-Metox

ietilbenzen

3198

1181

222

2-61

9-7

03.006

Metil

fenetil

eter;Fenetil

metil

eter;

Feniletilmetileter

03.007

1647

0-67

-71,4-Cineol

3658

1122

520

7-42

8-9

03.007

1,4-Epo

xi-p-m

entan

03.008

1657

709-95

-22-Acetoxi-1,8-cineol

03.008

2-Acetoxi-1,8-epo

xi-p-

mentan

03.010

2658

8-67

-0Benzilbu

tileter

2139

520

209-62

6-0

03.010

03.011

2653

8-86

-3Etermetilbenzilic

1091

020

8-70

5-7

03.011

03.012

2654

852-64

-1Benziloctil

eter

03.012

Page 26: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 26

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

03.015

1640

267-72

-9Etil

geranileter

254-86

7-7

03.015

Geraniletileter

1-Etoxi-3,7-dim

etilo

cta-2

(trans),6-dienă

03.016

1647

47-07-3

Hexilmetileter

225-26

3-0

03.016

03.018

1616

34-04-4

2-Metox

i-2-metilp

ropan

216-65

3-1

03.018

Metilterț-butileter;

03.019

1622

094-00

-4Etil

prenileter

3777

03.019

Etil

3-metilb

ut-2-enileter

1-Etoxi-3-m

etilb

ut-2-enă

03.020

1614

576-08

-0Metilalfa-terpinileter

238-62

0-0

03.020

4-(1-M

etox

i-1-metiletil)-1-metilci-

cloh

exen;

Etermetilicde

p-ment-1-en-

8-il

▼M4

03.021

1614

2-96

-1Dibutileter

205-57

5-3

▼M2

04.002

2594

-86-0

6-Etoxiprop

-3-enilfenol

2922

170

202-37

0-0

04.002

1-Etoxi-2-hidroxi-4-propenilbenzen;

5-Propenilguetol;

3-Propenil-6-etox

ifenol;

Hidroximetilanetol;

04.003

1897

-53-0

Eug

enol

2467

171

202-58

9-1

04.003

4-Alilgu

aiacol;

2-Metox

i-4-prop

-2-

enilfenol;

1-Hidroxi-2-m

etox

i-4-alil-

benzen;

1-Hidroxi-2-m

etox

i-4-prop

enil-

benzen;

4-Alil-2-m

etox

ifenol

04.004

1797

-54-1

Izoeug

enol

2468

172

202-59

0-7

04.004

4-Propenilguaiacol;

2-Metox

i-4-prop

e-nilfenol;

1-Hidroxi-2-m

etox

i-4-prop

en-

1-ilb

enzen;

2-Metox

i-4-(prop-1-enil)

feno

l

04.005

2590

-05-1

2-Metox

ifenol

2532

173

201-96

4-7

04.005

Guaiacol;

o-Metilcatecol;

1-Hidroxi-2-

metox

ibenzen;

o-Metox

ifenol;1-Oxi-2-

metox

ibenzen;

04.006

2589

-83-8

Tim

ol30

6617

420

1-94

4-8

04.006

1-Metil-3-hidrox

i-4-izop

ropilbenzen;

3-Hidroxi-p-cim

en;alfa-Cim

ofenol;

2-Izop

ropil-5-metilfenol

04.007

2593

-51-6

2-Metox

i-4-metileno

l26

7117

520

2-25

2-9

04.007

4-Metilg

uaiacol;

1-Hidroxi-2-m

etox

i-4-

metilb

enzen;

3-Metox

i-4-hidrox

itoluen;

Creozol

Page 27: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 27

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

04.008

2527

85-89-9

4-Etilgu

aiacol

2436

176

220-50

0-4

04.008

1-Hidroxi-2-m

etox

i-4-etilb

enzen;

2-Metox

i-2-etilfenol;Hom

ocreosol

4-Etil-2-m

etox

ifenol

04.009

2577

86-61-0

2-Metox

i-4-vinilfenol

2675

177

232-10

1-2

04.009

Vinil

guaiacol;

4-Hidroxi-3-m

eto-

xistiren;p-Vinilcatecol-O

-metil

eter;p-

Vinilg

uaiacol;

04.010

3041

80-23-8

1-Metox

i-4-(prop-trans-

1-enil)benzen

2086

183

224-05

2-0

04.010

trans-Anetol;

Izoestrago

l;1-Metox

i-4-

prop

enilb

enzen;

1-Propen,

1-(4-M

eto-

xifenil;

4-Metox

i-1-prop

enilb

enzen;

Cam

forde

anason

5

04.013

2693

-16-3

1,2-Dim

etox

i-4-(prop-1-

enil)benzen

2476

186

202-22

4-6

04.013

Metilizoeug

enol;1,2-Dim

etox

i-4-prop

e-nilbenzen;

4-Propenilveratrol;

1,2-

Dim

etox

i-4-prop

en;

04.014

2657

8-58

-51-Metox

i-2-metilb

enzen

2680

187

209-42

6-3

04.014

o-Metilanizol;

o-Cresil

metil

eter;

2-Metox

itoluen;o-Metox

itoluen;Metil

o-tolil

eter;

04.015

2610

4-93

-84-Metox

i-1-metilb

enzen

2681

188

203-25

3-7

04.015

p-Metilanizol;o-Metil-p-cresol;4-Meto-

xitoluen;

Metil

p-tolil

eter;

p-Cresil

metileter;p-Metox

itoluen;

04.016

2615

1-10

-01,3-Dim

etox

ibenzen

2385

189

205-78

3-4

04.016

m-D

imetox

ibenzen;

Resorcino

l-dimetil

eter;Dim

etilresorcino

l;

04.017

3077

84-67-0

1-Etoxi-2-m

etox

i-4-

(prop-1-enil)benzen

2472

190

232-07

2-6

04.017

Etil

izoeug

enileter;1-Etoxi-2-m

etox

i-4-

benzen;

2-Etoxi-5-propenilanizol;

Etil

izoeug

enol;

04.018

2612

0-11

-6Eterbenzilizoeug

enil

3698

522

204-37

0-6

04.018

Benzil

izoeug

enol;

Izoeug

enil

benzil

eter;

Benzil

2-metox

i-4-prop

enilfenil

eter;

1-Benzilxi-2-metox

i-4-prop

enil-

benzen;

Benzil

2-metox

i-4-prop

-1-

enilfenileter

04.019

2595

-87-4

2,5-Dim

etilfenol

3595

537

202-46

1-5

04.019

1-Hidroxi-2,5-dim

etilb

enzen;

04.020

2510

8-68

-93,5-Dim

etilfenol

538

203-60

6-5

04.020

04.021

2562

0-17

-73-Etilfeno

l54

921

0-62

7-3

04.021

Page 28: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 28

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

04.022

2512

3-07

-94-Etilfeno

l31

5655

020

4-59

8-6

04.022

4-Hidroxietilb

enzen

04.026

2510

8-39

-43-Metilfenol

3530

617

203-57

7-9

04.026

m-Cresol;

1-Hidroxi-3-m

etilb

enzen;

1-Metil-3-hidrox

ibenzen;

m-M

etilfenol;

04.027

2595

-48-7

2-Metilfenol

3480

618

202-42

3-8

04.027

o-Cresol;

1-Hidroxi-2-m

etilb

enzen;

2-Hidroxi-1-m

etilb

enzen;

Acid

o-cresilic;

o-Hidroxitoluen;o-Metilfenol;

04.028

2510

6-44

-54-Metilfenol

2337

619

203-39

8-6

04.028

p-Cresol;

4-Hidroxitoluen;

1-Metil-4-

hidrox

ibenzen;

1-Hidroxi-4-m

etilb

enzen;

4-Cresol;Acidp-cresilic;

04.029

2512

0-80

-9Benzen-1,2-diol

680

204-42

7-5

04.029

Catecol

04.031

2549

9-75

-2Carvacrol

2245

2055

207-88

9-6

04.031

2-p-Cim

enol;

2-Hidroxi-p-cim

enol;

2-Ciclohexen-1-on

ă,6-metil-3-(1-

metiletil)-;2-Hidroxi-p-cim

en;2-Metil-

5-izop

ropilfenol;

5-Izop

ropil-2-metilfenol

04.032

2610

0-66

-3Anizol

2097

2056

202-87

6-1

04.032

Metilfenileter;Fenilmetileter

Metox

ibenzen

04.033

2693

-18-5

beta-N

aftil

etileter

2768

2058

202-22

6-7

04.033

2-Etoxinaftalină;

Etil

2-naftil

eter;Etil

beta-naftil

eter;Nerolin;Nerolin

II

04.034

2615

0-78

-71,4-Dim

etox

ibenzen

2386

2059

205-77

1-9

04.034

p-Dim

etox

ibenzen;

Hidrochinon

ădimetil

eter;Dim

etil

hidrochino

nă;4-

Metox

ifenilmetileter;

04.035

2610

1-84

-8Difenileter

3667

2201

202-98

1-2

04.035

Oxidde

difenil;Fenileter;

04.036

2591

-10-1

2,6-dimetox

ifenol

3137

2233

202-04

1-1

04.036

2-Hidroxi-1,3-dim

etox

ibenzen;

Pirog

alol

dimetileter;Siringo

l;

04.037

2562

2-62

-84-Etoxifeno

l36

9522

5821

0-74

8-1

04.037

Hidrochinon

ămon

oetil

eter;1-Etoxi-4-

hidrox

ibenzen;

p-Etoxifeno

l;

04.038

2647

32-13-2

Carvacriletileter

2246

1184

022

5-23

8-4

04.038

2-Etoxi-p-cim

en;Etil

carvacrileter;

2-Etoxi-4-izoprop

il-1-metil-

benzen

04.039

2610

4-45

-01-Metox

i-4-prop

ilbenzen

2930

1183

520

3-20

3-4

04.039

p-Propilanizol;Dihidroanetol;p-n-Propi-

lanizol;4-Propilm

etox

ibenzen;

Page 29: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 29

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

04.040

3063

80-23-0

1,2-Dim

etox

i-4-vinil-

benzen

3138

1122

822

8-96

2-9

04.040

3,4-Dim

etox

istiren

04.041

2510

8-95

-2Fenol

3223

1181

120

3-63

2-7

04.041

Acidcarbolic;Hidroxibenzen;Benzenl;

Hidroxidde

fenil;

04.042

2557

6-26

-12,6-Dim

etilfenol

3249

1126

120

9-40

0-1

04.042

2,6-Xileno

l;2-Hidroxi-1,3-dim

etil-

benzen;

04.043

2610

76-56-8

1-Izop

ropil-2-metox

i-4-

metilb

enzen

3436

1124

521

4-06

3-9

04.043

Tim

olmetil

eter;3-Metox

i-p-cimen;3-

Metox

i-para-cim

en;

04.044

2588

-69-7

2-Izop

ropilfenol

3461

1123

420

1-85

2-8

04.044

Fenol,

2-(1-m

etiletil)-,

1-hidrox

i-1-

izop

ropilbenzen;

o-Cum

enol;o-Izop

ro-

pilfenol;

04.045

2520

920-83

-62-(Etoximetil)feno

l34

8511

905

04.045

04.046

2564

4-35

-92-Propilfenol

3522

1190

821

1-41

5-3

04.046

1-(2-H

idroxifenil)prop

an

04.047

2510

8-46

-3Benzen-1,3-diol

3589

1125

020

3-58

5-2

04.047

Resorcino

l;1,3-Dihidroxibenzen;

m-

Dihidroxibenzen;

04.048

2595

-65-8

3,4-Dim

etilfenol

3596

1126

220

2-43

9-5

04.048

3,4-Xileno

l;1-Hidroxi-3,4-dim

etil-

benzen

04.049

2527

85-87-7

2-Metox

i-4-prop

ilfenol

3598

220-49

9-0

04.049

4-Propil-orto-m

etox

ifenol;

4-Propil-

guaiacol;

5-Propil-orto-hidroxianizol;

Dihidroeugeno

l;

04.050

2564

5-56

-74-Propilfenol

3649

211-44

6-2

04.050

04.051

1866

27-88-9

4-Alil-2,6-dim

etox

ifenol

3655

1121

422

9-60

0-2

04.051

Fenol,

2,6-dimetox

i-4-(2-propenil)-;

4-Alilsiring

ol;4-Metox

ieug

enol;

04.052

2514

059-92

-84-Etil-2,6-dim

etox

ifenol

3671

1123

104

.052

4-Etilsiring

ol

04.053

2566

38-05-7

4-Metil-2,6-dimeto-

xifeno

l37

0422

9-64

1-6

04.053

4-Metilsiringo

l;2,6-Dim

etox

i-p-cresol;

04.054

2621

73-57-1

Izob

utilbeta-naftil

eter

3719

1188

621

8-52

9-2

04.054

2-Izob

utox

inaftalin

ă;Fragarol;

2-Metilp

ropilbeta-naftil

eter

Page 30: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 30

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

04.055

1720

675-95

-02,6-Dim

etox

i-4-prop

-1-

enilfenol

3728

04.055

4-Propenilsiringo

l;6-Metox

iizoeug

enol;

04.056

2567

66-82-1

2,6-Dim

etox

i-4-

prop

ilfenol

3729

04.056

4-Propilsiringo

l

04.057

2526

28-17-3

4-Vinilfenol

3739

1125

722

0-10

3-6

04.057

4-Etenilfenol;4-Hidroxiestilren;

04.058

1850

1-92

-84-Alilfeno

l11

218

207-92

9-2

04.058

p-Alilfeno

l

04.059

2663

79-73-3

Carvacrilmetileter

1122

422

8-95

9-2

04.059

5-Izop

ropil-2-metilm

etox

i-benzen

4-Izop

ropil-2-metox

i-1-

metilb

enzen

04.060

2649

4-99

-51,2-Dim

etox

i-4-metil-

benzen

207-79

6-0

04.060

Hom

overatrol;3,4-Dim

etox

itoluen

04.061

2528

343-22

-82,6-Dim

etox

i-4-

vinilfenol

1122

904

.061

04.062

2691

-16-7

1,2-dimetox

ibenzen

3799

1032

020

2-04

5-3

04.062

Veratrol;o-Dim

etox

ibenzen

04.063

2667

38-23-4

1,3-Dim

etil-4-metox

i-benzen

3828

229-79

4-9

04.063

2,4-Dim

etil-1-metox

ibenzen

04.064

2598

-54-4

4-(1,1-D

imetiletil)fenol

3918

202-67

9-0

04.064

4-terț-Butilfenol;

1-Hidroxi-4-terț-bu

til-

benzen;Ucarbu

tilfeno

l;

04.065

2552

6-75

-02,3-Dim

etilfenol

1125

820

8-39

5-3

04.065

2,3-Xileno

l;1-Hidroxi-2,3-dim

etil-

benzen;

04.066

2510

5-67

-92,4-Dim

etilfenol

1125

920

3-32

1-6

04.066

2,4-Xileno

l;1-Hidroxi-2,4-dim

etil-

benzen;4,6-Dim

etilfenol;

04.067

2617

600-72

-51-Etoxi-2-m

etox

ibenzen

241-57

1-8

04.067

Etilgu

aiacol

04.068

2650

76-72-2

1-Etoxi-4-m

etox

ibenzen

225-78

6-4

04.068

Anisiletileter

04.069

2615

15-95-3

1-etil-4-metox

ibenzen

04.069

4-Etilanizol

04.070

2590

-00-6

2-Etilfeno

l11

232

201-95

8-4

04.070

Florol;1-Etil-2-hidroxibenzen;

04.071

1711

5422

-59-8

Butilizoeug

enileter

1185

704

.071

1-Butox

i-2-metox

i-4-(prop-

1-enil)benzen

Page 31: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 31

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

04.072

2561

8-45

-13-Izop

ropilfenol

210-55

1-0

04.072

04.073

2599

-89-8

4-Izop

ropilfenol

202-79

8-8

04.073

04.074

2693

-04-9

2-Metox

inaftalenă

202-21

3-6

04.074

Yara-yara;beta-N

aftil

metileter;

04.075

2622

16-69-5

1-Metox

inaftalenă

218-69

6-1

04.075

04.076

2515

0-19

-63-Metox

ifenol

205-75

4-6

04.076

m-H

idroxianizol

04.077

2515

0-76

-54-Metox

ifenol

1124

120

5-76

9-8

04.077

p-Hidroxianizol;Hidrochinon

ămon

oetil

eter;

04.078

2588

-60-8

5-Metil-2-(terț-bu

til)

feno

l20

1-84

2-3

04.078

6-terț-Butil-m-cresol

5-Metil-2-(1,1-dim

etiletil)

feno

l

04.079

2615

15-81-7

metil-4-metox

ibenzileter

216-16

1-7

04.079

04.080

2553

3-31

-33,4-Metileno

diox

ifenol

208-56

1-5

04.080

04.081

2511

95-09-1

5-Metilg

uaiacol

1124

321

4-79

1-7

04.081

1-Hidroxi-2-m

etox

i-5-metilb

enzen

5-Metil-2-metox

ifenol

04.083

2512

3-31

-9Chino

l11

249

204-61

7-8

04.083

Hidrochinon

ă;1,4-Benzend

iol;

para-

Hidroxifeno

l;1,4-Dihidroxibenzen

04.084

2663

4-36

-61,2,3-Trimetox

ibenzen

211-20

7-2

04.084

04.085

2524

16-94-6

2,3,6-Trimetilfenol

3963

219-33

0-3

04.085

3-Hidropseudo

cumen

04.088

3010

4-46

-11-Metox

i-4-(1-propenil)

benzen

2086

183

203-20

5-5

04.088

Anetol;

p-Propilanizol;

Izoestrago

l;p-

Propilfenilmetileter;Propenilanizol;

5

04.091

2557

726-26

-8Etil-4-hidroxibenzileter

260-91

8-4

04.091

04.092

2553

55-17-9

4-Hidroxibenzil

metil

eter

226-33

4-9

04.092

04.093

2382

654-98

-6Butilvanilil

eter

3796

04.093

4-(Butox

imetil)-2-m

etox

ifenol

Butil

4-hidrox

i-3-metox

i-benzileter

04.094

2513

184-86

-6Etil

4-hidrox

i-3-metox

i-benzileter

3815

236-13

6-4

04.094

Etil

4-hidrox

i-3-metox

i-benzileter

Page 32: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 32

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

▼M3

04.095

2552

7–60

–6

2,4,6-trim

etilfenol

208–

419–2

6

04.096

1857

9–60

–2

2-metox

i-6-(2-propenil)

feno

l20

9–44

4–1

6

▼M2

05.001

0175

-07-0

Acetaldehidă

2003

8920

0-83

6-8

05.001

Etanal;Aldehidăacetică;

05.002

0112

3-38

-6Propanal

2923

9020

4-62

3-0

05.002

Propion

aldehidă;Propilaldehidă;

Metila-

cetaldehidă;

Propan-1-al;AldehidăC-3;

05.003

0112

3-72

-8Butanal

2219

9120

4-64

6-6

05.003

n-Butiraldehidă;Butilaldehidă;

Aldehidă

butirică;

n-Butanal;Butan-1-al;

n-Buti-

laldehidă;

05.004

0278

-84-2

2-Metilp

ropanal

2220

9220

1-14

9-6

05.004

Izob

utanal;

Izob

utiraldehidă;

Butiral-

dehidă(izo);

Butilizoaldehidă;

Aldehidă

izob

utirică;

05.005

0111

0-62

-3Pentanal

3098

9320

3-78

4-4

05.005

Valeraldehidă;

Aldehidă

n-valerică;

Amilaldehidă;

Aldehidă

valerică;

Valeral;Pentan-1-al;Aldehidă,

C-5;

05.006

0259

0-86

-33-Metilb

utanal

2692

9420

9-69

1-5

05.006

Izov

aleraldehidă;

3-Metilb

utilaldehidă;

Izoamilaldehidă;

Amil

izoaldehidă;

Aldehidăizov

alerică;

Izov

aleral;

05.007

0297

-96-1

2-Etilbu

tanal

2426

9520

2-62

3-5

05.007

2-Etilbu

tiraldehidă;Dietilacetaldehidă;

05.008

0166

-25-1

Hexanal

2557

9620

0-62

4-5

05.008

Aldehidă

C-6;Hexaldehidă;Aldehidă

hexo

ică;

Aldehidă

caproică;

Caproal-

dehidă;n-Hexaldehidă;

05.009

0112

4-13

-0Octanal

2797

9720

4-68

3-8

05.009

Aldehidă

C-8;Octilaldehidă;

Aldehidă

caprilică;Caprilaldehidă;

Octilaldehidă;

n-Octilaldehidă;

05.010

0111

2-31

-2Decanal

2362

9820

3-95

7-4

05.010

Aldehidă

C-10;

Decilaldehidă;

Capral-

dehidă;

Aldehidă

caprică;

n-Decilal-

dehidă;

Page 33: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 33

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

05.011

0111

2-54

-9Dod

ecanal

2615

9920

3-98

3-6

05.011

Aldehidă

C-12;

Aldehidă

laurică;

Aldehidă

laurilică;

Aldehidă

n-do

de-

cilică;

Aldehidă

duod

ecilică;

Laural-

dehidă;Dod

ecan-1-al;

05.012

0910

7-75

-53,7-Dim

etil-7-hidro-

xioctanal

2583

100

203-51

8-7

05.012

Hidroxicitron

elal;

7-Hidroxi-3,7-dim

eti-

loctan-1-al;

Laurină;

Hidrat

decitron

elal;

05.013

2310

0-52

-7Benzaldehidă

2127

101

202-86

0-4

05.013

Benzen

metilal;

Benzen

carbon

al;

Aldehidă

benzoică;

Benzen

carbox

al-

dehidă;

05.014

2210

4-55

-2Cinam

aldehidă

2286

102

203-21

3-9

05.014

Aldehidă

cinamică;

Fenilacroleină;

Cinam

al;

3-Fenilp

ropenal;

3-Fenil-2-

prop

en-1-al;beta-Fenilacroleină;

3-Fenilp

rop-2-enal

05.015

2312

3-11

-54-Metox

ibenzaldehidă

2670

103

204-60

2-6

05.015

p-Anisaldehidă;

Aub

epină;

Aldehidă

anisică;

Aub

epinălichidă;

05.016

2312

0-57

-0Piperon

al29

1110

420

4-40

9-7

05.016

Heliotrop

ină;

Aldehidă

piperonilică;

Aldehidăde

diox

imetilen

protocatecuic

3,4-Metilend

ioxibenzal-

dehidă

05.017

2312

0-14

-9Veratraldehidă

3109

106

204-37

3-2

05.017

o-Metil

vanilin

ă;Aldehidă

p-veratrică;

Dim

etil

eter

protocatecaldehidă;

3,4-

Dim

etox

ibenzencarbo

nal;

3,4-Dim

etox

ibenzaldehidă

05.018

2312

1-33

-5Vanilină

3107

107

204-46

5-2

05.018

Aldehidăde

metilprotocatechic;

Proto-

catecaldehidă-3-metil

eter;

Aldehidă

vanilică;

4-Hidroxi-3-m

etox

ibenzal-

dehidă

05.019

2312

1-32

-4Etil

vanilin

ă24

6410

820

4-46

4-7

05.019

Bou

rbon

al;Etil

protal;3-Etoxiprotocate-

caldehidă;

3-Etoxi-4-hidroxibenzal-

dehidă

05.020

0353

92-40-5

Citral

2303

109

226-39

4-6

05.020

Lem

arom

a;Geranial;

3,7-Dim

etil-2,6-

octadienal;Neral;

3,7-Dim

etilo

cta-2,6-dienal

05.021

0410

6-23

-0Citron

elal

2307

110

203-37

6-6

05.021

3,7-Dim

etil-6-octenal;Rod

inal;

3,7-Dim

etilo

ct-6-enal

05.022

2312

2-03

-24-Izop

ropilbenzaldehidă

2341

111

204-51

6-9

05.022

Cum

inaldehidă;

p-Izop

ropilbenzal-

dehidă;

Aldehidă

cuminică;

Cum

inal;

Cum

aldehidă;p-Propilizob

enzaldehidă;

Page 34: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 34

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

05.023

0277

79-07-9

2,6-Dim

etilo

ctanal

2390

112

215-32

8-1

05.023

Izod

ecilaldehidă;

Decilaldehidă(izo);

05.024

0277

86-29-0

2-Metilo

ctanal

2727

113

232-09

3-0

05.024

Metilh

exilacetaldehidă;

Metil

hexil

acetaldehidă

05.025

0112

4-19

-6Non

anal

2782

114

204-68

8-5

05.025

Aldehidă

pelargon

ică;

Aldehidă

C-9;

Pelargo

naldehidă;

Aldehidăno

nano

ică;

05.026

2352

9-20

-4o-Tolualdehidă

3068

115

208-45

2-2

05.026

2-Metilb

enzaldehidă

5

05.027

2313

34-78-7

Tolualdehidă

3068

115

215-61

5-1

05.027

Aldehidătoluică(amestec2,3,4)

2-,3-și

4-Metilb

enzaldehidă

05.028

2362

0-23

-5m-Tolualdehidă

3068

115

210-63

2-0

05.028

3-Metilb

enzaldehidă

5

05.029

2310

4-87

-0p-Tolualdehidă

3068

115

203-24

6-9

05.029

4-Metilb

enzaldehidă

5

05.030

1512

2-78

-1Fenilacetaldehidă

2874

116

204-57

4-5

05.030

Aldehidăalfa-toluică;alfa-Tolualdehidă;

Aldehidă

fenilacetică;

Benzilcarbo

xial-

dehidă;1-Oxo

-2-feniletan

05.031

0111

1-71

-7Heptanal

2540

117

203-89

8-4

05.031

AldehidăC-7;n-Heptaldehidă;

Aldehidă

heptilică;Hept-aldehidă;Enantaldehidă;

Enantal;Aldehidăheptan-1-alc-7;

05.032

0112

4-25

-4Tetradecanal

2763

118

204-69

2-7

05.032

Miristaldehidă;

Aldehidă

C-14;

Aldehidă

miristică;

Aldehidă

tetrade-

cilică;

Aldehidă

C-14

(miristică);

Tetradecan-1-al;

05.033

0310

031-88

-62-Etilhept-2-enal

2438

120

05.033

2-Etil-3-butilacroleină

05.034

0111

2-44

-7Und

ecanal

3092

121

203-97

2-6

05.034

Aldehidă

undecano

ică;

Aldehidă

unde-

cilică;

End

ecanal;AldehidăC-11un

de-

cilică;

n-Und

ecilaldehidă;

Und

ecan-1-al;

05.035

0411

2-45

-8Und

ec-10-enal

3095

122

203-97

3-1

05.035

Aldehidă

undecilenică

(amestec

deizom

eri);

Und

ecenal;

Intreleven

aldehidă;AldehidăC-11;

05.036

0414

3-14

-6Und

ec-9-enal

3094

123

205-58

6-3

05.036

Aldehidă

undecilenică;

End

ecen-9-al;

Aldehidă

C-11

undecilenică;Aldehidă

9-un

decilenică;

Page 35: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 35

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

05.037

0348

26-62-4

2-Dod

ecenal

2402

124

225-40

2-5

05.037

3-Non

ilacroleină;Dod

ec-2-enal;

05.038

2293

-53-8

2-Fenilp

ropanal

2886

126

202-25

5-5

05.038

2-Fenilp

ropion

aldehidă,

Hidratrop

al-

dehidă;

alfa-M

etiltolual-dehidă;

alfa-

Metilfenilacetaldehidă;

alfa-Fenilp

ropio-

naldehidă;

05.039

2274

92-44-6

alfa-Butilcinam

aldehidă

2191

127

231-32

0-0

05.039

2-Benzilid

enhexanal;

Aldehidă

butil

cinamică;

alfa-Butil-beta-fenilacroleină;

2-Butil-3-fenilprop-2-enal

05.040

2212

2-40

-7alfa-Pentilcinamaldehidă

2061

128

204-54

1-5

05.040

alfa-A

milcinam

aldehidă;Aldehidă

amil

cinamică;

alfa-A

mil-beta-fenil-acroleină;

2-Benzilid

enheptanal;

alfa-Pentilcina-

maldehidă;

2-Pentil-3-fenilp

rop-2-enal

05.041

2210

1-86

-0Aldehidă

alfa-hexilci-

namică

2569

129

202-98

3-3

05.041

2-Benzilid

enoctanal;alfa-n-H

exil

aldehidă

cinamică;

alfa-n-H

exil-beta-

fenilacroleină;

2-Benzilid

enoctanal

05.042

1510

4-09

-6p-Tolilacetaldehidă

3071

130

203-17

3-2

05.042

4-Metilfenilacetaldehidă

05.043

2299

-72-9

2-(p-Tolil)prop

ional-

dehidă

3078

131

202-78

2-0

05.043

p-Metil-alfa-m

etilfenilacetaldehidă;

p-Metilh

idratrop

aldehidă;

2-(4-M

etilfenil)prop

anal

05.044

1543

95-92-0

p-Izop

ropil

fenilacetal-

dehidă

2954

132

224-52

2-5

05.044

Cum

ilacetaldehidă;

2-(p-Izoprop

ilfenil)

acetaldehidă;Cortexal;

Cum

inaldehidă;

p-Cum

en-7-carbo

xaldehidă;

p-Propilfe-

nilacetaldehidă;

05.045

2210

3-95

-73-(p-Cum

enil)-2-m

etil-

prop

ionaldehidă

2743

133

203-16

1-7

05.045

Ciclamenaldehidă;

p-Izop

ropil-alfa-

metilh

idrocinamaldehidă;

Ciclamal;

Ciclaviol;

Ciclasal;

alfa-M

etil-p-

izop

ropil-hidrocinam

aldehidă;

2-Metil-3-(4-izoprop

ilfenil)

prop

anal

05.046

2240

654-82

-82-Metil-4-fenilbutiral-

dehidă

2737

134

255-02

2-5

05.046

4-Fenil-2-metilb

utanal

05.047

2312

3-08

-04-Hidroxibenzaldehidă

558

204-59

9-1

05.047

p-Hidroxibenzaldehidă

05.048

2215

04-74-1

2-Metox

icinam

aldehidă

3181

571

216-13

1-3

05.048

beta-o-M

etox

ifenil

acroleină;

3-o-Meto-

xifenil-2-prop

enal;

3-(2-M

etox

ifenil)prop

-2-

enal

Page 36: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 36

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

05.049

0296

-17-3

2-Metilb

utiraldehidă

2691

575

202-48

5-6

05.049

2-Metilb

utanal;

Metiletilacetaldehidă;

alfa-M

etilb

utiraldehidă;

2-Metilb

utanal-

1;

05.050

2210

1-39

-3Aldehidă

alfa-m

etilci-

namică

2697

578

202-93

8-8

05.050

2-Metilcinam

aldehidă;

Aldehidă

alfa-

metilcinam

ică;

alfa-M

etilcinim

al;

Aldehidăalfa-m

etilcinam

ică;

2-Metil-3-fenilprop-2-enal

05.051

2265

405-67

-63-(4-M

etox

ifenil)-2-

metilp

rop-2-enal

3182

584

265-73

7-4

05.051

alfa-M

etil-p-metox

icinam

aldehidă;

2-Metil-3-(p-m

etox

ifenil)-2-propenal;

05.052

2241

496-43

-92-Metil-3-(p-tolil)prop

io-

naldehidă

2748

587

255-41

0-4

05.052

2-Metil-3-(4-m

etilfenil)prop

anal

5

05.053

0112

3-63

-72,4,6-Trimetil-1,3,5-

trioxano

594

204-63

9-8

05.053

Paraldehidă;Paracetaldehidă

05.054

2210

09-62-7

2,2-Dim

etil-3-fenilpro-

pion

aldehidă

598

213-77

1-5

05.054

3-Fenilp

ropildimetilaldehidă

05.055

2390

-02-8

Aldehidăsalicilică

3004

605

201-96

1-0

05.055

Aldehidă

salicilică;

o-Hidroxibenzal-

dehidă;Salicilal;

2-Hidroxibenzaldehidă

05.056

2310

031-82

-04-Etoxibenzaldehidă

2413

626

233-09

3-3

05.056

Hom

oanisaldehidă

05.057

0314

2-83

-6Hexa-2(trans),4(trans),

dienal

3429

640

205-56

4-3

05.057

2-Propilen

acroleină,

Aldehidăsorbică,

hexa-2,4-D

ienal;

5

05.058

0355

7-48

-2Non

a-2(trans),6(cis)

dienal

3377

659

209-17

8-6

05.058

2,6-Non

adienal;Aldehidăde

castravete;

Non

a-2,6-dienal;

05.059

0422

77-19-2

Non

-cis-6-enal

3580

661

218-90

0-9

05.059

cis-6-Non

en-1-al;Non

-6-enal;

05.060

0323

63-89-5

Oct-2-enal

3215

663

219-11

5-4

05.060

alfa-A

milacroleină;2-Pentil

acroleină;

05.061

0463

826-25

-5Oct-6-enal

664

05.061

05.062

2244

11-89-6

2-Fenilcrotonaldehidă

3224

670

224-56

7-0

05.062

2-Fenil-bu

t-2-en-1-al

2-Fenilb

ut-trans-2-enal

05.064

0313

552-96

-0Trideca-trans-2,cis-4,cis-

7-trienal

3638

685

236-93

6-3

05.064

Trideca-2,4,7-trienal

Page 37: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 37

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

05.066

2312

0-25

-24-Etoxi-3-m

etox

ibenzal-

dehidă

703

204-38

2-1

05.066

Vanilinetileter

05.068

2347

48-78-1

4-Etilbenzaldehidă

3756

705

225-26

8-8

05.068

p-Etilbenzaldehidă

05.069

0212

3-15

-92-Metilp

entanal

3413

706

204-60

5-2

05.069

2-Metilv

aleraldehidă

05.070

0324

63-63-0

2-Heptenal

3165

730

219-56

3-0

05.070

3-Butilacroleină;

beta-Butilacroleină;

Hept-2-enal;Trans-H

ept-2-enal

5

05.071

0367

50-03-4

Non

a-2,4-dienal

3212

732

229-81

0-4

05.071

05.072

0318

829-56

-6Trans-2-non

enal

3213

733

242-60

9-6

05.072

3-Hexil-2-prop

enal;Non

-2-enal;3beta-

Hexilacroleină;

Heptilicenacetaldehidă

5

05.073

0367

28-26-3

Hex-trans-2-enal

2560

748

229-77

8-1

05.073

beta-Propilacroleină;

Aldehidă

defrun

ze;trans-hex-2-enal

5

05.074

0410

6-72

-92,6-Dim

etilh

ept-5-enal

2389

2006

203-42

7-2

05.074

Melon

al;2,6-Dim

etil-2-hepten-7-al

05.075

0467

89-80-6

Hex-cis-3-enal

2561

2008

229-85

4-4

05.075

Aldehidă

cis-beta,

gamma-hexilenică;

Hex-3-enal

05.076

0339

13-71-1

Dec-2-enal

2366

2009

223-47

2-1

05.076

Decenaldehidă;

3-Heptilacroleină;

Aldehidă

decilenică;

Dec-2-enal;

2-Decen-1-al

05.077

0211

0-41

-82-Metilu

ndecanal

2749

2010

203-76

5-0

05.077

Metiln

onilacetaldehidă;

Aldehidă

C-12;

MNA;2-Metilend

ecanal;Metiln

onilace-

taldehidă

05.078

0377

74-82-5

Tridec-2-enal

3082

2011

231-88

3-2

05.078

3-Decilacroleină

05.079

0974

92-67-3

Citron

elil

oxiacetal-

dehidă

2310

2012

231-32

4-2

05.079

Citron

elox

iacetaldehidă;

6,10

-Dim

etil-3-

oxa-9-un

decenal

6,10

-Dim

etil-3-ox

aund

ec-9-

enal

05.080

2210

4-53

-03-Fenilp

ropanal

2887

2013

203-21

1-8

05.080

3-Fenilp

ropion

aldehidă;

Hidrocinamal-

dehidă;Fenilp

ropio-aldehidă;Benzilace-

taldehidă;

beta-Fenilp

ropion

aldehidă

05.081

0323

63-88-4

2,4-Decadienal

3135

2120

219-11

4-9

05.081

Deca-2,4-dienal

5

Page 38: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 38

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

05.082

0413

553-09

-8Dod

eca-3,6-dienal

2121

05.082

05.084

0343

13-03-5

Hepta-2,4-dienal

3164

729

224-32

8-0

05.084

5

05.085

0467

28-31-0

Hept-4-enal

3289

2124

229-77

9-7

05.085

cis-4-Hepten-1-al;cis-4-Etiliden

butiral-

dehidă;n-Propilid

enob

utiraldehidă

5

▼M3

_______

▼M2

05.090

0362

3-36

-92-Metilp

ent-2-enal

3194

2129

210-78

9-5

05.090

alfa-M

etil-beta-etil

acroleină;

2,4-Dim

e-tilcroton

aldehidă

05.091

2369

8-27

-12-Hidroxi-4-m

etilb

enzal-

dehidă

3697

2130

211-81

3-7

05.091

4-Metilsalicilaldehidă;

Aldehidă4-metil-

salicilică;2,4-Cresotaldehidă

05.094

2277

75-00-0

3-(4-Izoprop

ilfenil)

prop

ionaldehidă

2957

2261

231-88

5-3

05.094

Acetaldehidăcuminilică;Cum

inilacetal-

dehidă;p-Cum

ilpropanal;

p-Izop

ropilhi-

drocinam

aldehidă;p-Propilhidrocinamal-

dehidă

05.095

0349

7-03

-02-Metilcrotonaldehidă

3407

2281

207-83

3-0

05.095

2-Metilb

ut-trans-2-enal

5

05.096

0430

390-50

-24-Decenal

3264

2297

244-51

4-5

05.096

Decenaldehidă,Dec-4-enal(cis)

5

05.097

2224

39-44-3

3-Metil-2-fenilbutiral-

dehidă

2738

135

219-46

1-6

05.097

2-Fenilb

utanal

de3-metil;

alfa-Izopro-

pilfenilacetaldehidă

05.098

0729

548-14

-9p-Ment-1-en-9-al

3178

1034

724

9-68

8-6

05.098

Carvo

mentenal

05.099

2221

834-92

-42-Fenil-5-metilh

ex-2-

enal

3199

1036

524

4-60

2-3

05.099

2-Fenil-5-metil-2-hexenal

05.100

2226

643-91

-42-Fenil-4-metilp

ent-2-

enal

3200

1036

624

7-86

9-4

05.100

05.101

0376

4-40

-9Penta-2,4-dienal

3217

1169

505

.101

05.102

0376

4-39

-6Pent-2-enal

3218

1037

521

2-12

0-2

05.102

3-Etilacroleină

Page 39: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 39

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

05.103

2293

9-21

-93-Fenilp

ent-4-enal

3318

1037

821

3-35

6-9

05.103

beta-V

inilh

idrocinamaldehidă;3-Fenil-3-

vinilpropion

aldehidă

05.104

0711

6-26

-72,6,6-Trimetilciclohexa-

1,3-dienă-1-carbaldehidă

3389

1038

320

4-13

3-7

05.104

Safranal;Dehidro-beta-ciclocitral;1,1,3-

Trimetil-2-form

il-cicloh

exa-2,4-dienă

05.105

0325

409-08

-92-Butilb

ut-2-enal

3392

1032

424

6-95

0-1

05.105

2-Etilidinhexanal;2-Etiliden

hexanal

05.106

0756

4-94

-3Mirtenal

3395

1037

920

9-27

4-8

05.106

Pin-2-en-10

-al;Benihinal

2-Formil-6,6-dimetilb

iciclo

[3.1.1]hept-2-enă

05.107

0335

158-25

-92-Izop

ropil-5-metilh

ex-2-

enal

3406

1036

125

2-40

6-4

05.107

2-Izop

ropil-5-metil-2-hexenal

05.108

0313

162-46

-4Und

eca-2,4-dienal

3422

1038

505

.108

5

05.109

0324

63-77-6

2-Und

ecenal

3423

1182

721

9-56

4-6

05.109

2-Und

ecen-1-al

05.110

2315

764-16

-62,4-dimetilb

enzaldehidă

3427

239-85

6-7

05.110

2,4-Xililaldehidă;

1-Formil-2,4-dimetil-

benzen

05.111

0356

767-18

-1Octa-trans-2,trans-6-

dienal

3466

1037

126

0-37

2-7

05.111

05.112

0747

2-66

-22,6,6-Trimetilciclohex-1-

en-1-acetaldehidă

3474

1033

820

7-45

4-0

05.112

beta-H

omociclocitral

05.113

0446

34-89-3

Hex-4-enal

3496

1033

722

5-05

8-6

05.113

5

05.114

0353

62-56-1

4-Metilp

ent-2-enal

3510

1036

422

6-34

8-5

05.114

05.115

2224

401-36

-32-Fenilp

ent-4-enal

3519

1037

724

6-22

4-4

05.115

05.116

0254

35-64-3

3,5,5-Trimetilh

exanal

3524

1038

422

6-60

3-0

05.116

Izon

onilaldehidă;

terț-Butilizopentanal

05.117

0721

11-75-3

p-Menta-1,8-dien-7-al

3557

1178

821

8-30

2-8

05.117

Aldehidă

perilla;

4-Izop

ropenil-1-

cicloh

exen-1-carbo

xaldehidă;

Perilal-

dehidă

05.118

2219

63-36-6

4-Metox

icinam

aldehidă

3567

1191

921

7-80

7-0

05.118

3-4-Metox

ifenil-2-prop

enal

3-(4-M

etox

ifenil)prop

-2-

enal

Page 40: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 40

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

05.119

0745

01-58-0

2,2,3-Trimetilciclopent-

3-en-1-ilacetaldehidă

3592

1032

522

4-81

5-8

05.119

Aldehidăalfa-canfolenică;(2,3,3-Trime-

tilciclop

ent-3-en-1-il-2)

acetaldehidă

05.120

0321

662-13

-5Dod

eca-2,6-dienal

3637

244-51

5-0

05.120

5

05.121

0743

2-25

-72,6,6-Trimetil-1-

cicloh

exen-1-carbo

xal-

dehidă

3639

2133

207-08

1-3

05.121

1-Ciclohexen-1-carbox

al-

dehidă,2,6,6-trim

etil-

5

05.122

2215

04-75-2

p-Metilcinam

aldehidă

3640

1035

205

.122

3-p-Tolilp

ropenal;

3-p-Metilfenil

prop

enal

3-(4-M

etilfenil)prop

-2-enal

05.123

0755

253-28

-65-Izop

ropenil-2-metilci-

clop

entano

carbox

al-

dehidă

3645

05.123

Fotocitral

A;cis-2-Metil-cis-5-izop

rope-

nilciclopentan-1-carbo

xaldehidă

5-(1-m

etilen-etil)-2-

metilciclo-pentancarbo

xal-

dehidă

05.124

0310

7-86

-83-Metilcrotonaldehidă

3646

1035

420

3-52

7-6

05.124

3-Metilb

ut-2-enal;

Prenal;

Senecial-

dehidă

3-Metilb

ut-trans-2-enal

05.125

0321

662-16

-8Dod

eca-2,4-dienal

3670

1175

824

4-51

7-1

05.125

E,E-2,4-D

odecadienal

5

05.126

0349

576-57

-02-Metilo

ct-2-enal

3711

1036

325

6-38

6-8

05.126

5

05.127

0330

361-28

-5Octa-2(trans),(trans)-

dienal

3721

1180

525

0-14

7-1

05.127

E,E-2,4-O

ctadienal

05.128

0441

547-22

-2Oct-cis-5-enal

3749

05.128

(Z)-5-Octenal

05.129

2313

5-02

-42-Metox

ibenzaldehidă

1035

020

5-17

1-7

05.129

o-Metox

ibenzaldehidă;

o-Anisaldehidă

05.130

0317

909-77

-2alfa-Sinensal

3141

1038

024

1-85

4-6

05.130

2,6-Dim

etil-10

-metilen-2,6,11

-dod

eca-

trienal

2,6-Dim

etil-10

-metilen-

dodeca-2,6,11-trienal

5

05.133

07p-Menta-1,3-dien-7-al

1034

405

.133

05.134

222-Metil-3-tolip

ropion

al-

dehidă

(amestecde

o,m,

p-)

2748

587

05.134

2-Metil-3-tolilprop

anal

2-Metil-3-(2,3

4-metilfenil)

prop

anal

5

05.135

0312

3-73

-9But-2-enal

1173

620

4-64

7-1

05.135

Crotonaldehidă

05.137

0421

662-09

-9Dec-cis-4-enal

3264

2297

244-51

4-5

05.137

5

Page 41: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 41

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

▼M3

_______

▼M2

05.139

0439

770-05

-3Dec-9-enal

3912

254-62

4-5

05.139

05.140

0325

152-84

-5Deca-2(trans),4

(trans)-

dienal

3135

2120

246-66

8-9

05.140

2,4-Decadienal;

Deca-2,4-dienal;

Acroleină

heptenilică

5

05.141

0351

325-37

-2Deca-2,4,7-trienal

05.141

05.142

2313

9-85

-53,4-Dihidroxibenzal-

dehidă

1032

820

5-37

7-7

05.142

05.143

0456

134-05

-52,5-Dim

etil-2-vinilhex-4-

enal

260-00

6-6

05.143

Nerolialdehidă

05.144

0320

407-84

-5Dod

ec-trans-2-enal

2402

124

05.144

5

▼M3

_______

▼M2

05.147

0212

3-05

-72-Etilhexanal

1033

120

4-59

6-5

05.147

2-Etil

hexaldehidă;

Butil

etil

acetal-

dehidă;alfa-Etilcaproaldehidă

05.148

0319

317-11

-4Farnesal

242-95

7-9

05.148

3,7,11

-Trimetild

odeca-

2,6,10

-trien-1-onă

05.149

0911

1-30

-8Aldehidăglutarică

203-85

6-5

05.149

Dialdehidă

glutarică;

1,3-Diformil-

prop

an;1,5-Pentadial

Pentano

-1,5-dial

05.150

0318

829-55

-5Hept-trans-2-enal

3165

730

242-60

8-0

05.150

(E)-2-Hepten-1-al;

2-Heptenal;

beta-

Butilacroleină;

trans-Hept-2-en-1-al

▼M3

_______

▼M2

05.152

0162

9-80

-1Hexadecanal

1033

621

1-11

1-0

05.152

Page 42: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 42

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

05.153

2313

4-96

-34-Hidroxi-3,5-dim

etox

i-benzaldehidă

1034

020

5-16

7-5

05.153

05.154

2242

06-58-0

4-Hidroxi-3,5-dim

etox

i-cinamaldehidă

1034

105

.154

Sinapaldehidă

3-(4-H

idroxi-3,5-dim

eto-

xifenil)prop

-2-enal

05.155

2245

8-36

-64-Hidroxi-3-m

etox

icina-

maldehidă

1034

220

7-27

8-4

05.155

3-(4-H

idroxi-3-m

etox

ifenil)

prop

-2-enal

05.156

2280

638-48

-83-(4-H

idroxi-3-m

eto-

xifenil)prop

anal

279-52

4-9

05.156

Dihidroconiferaldehidă

05.157

0713

35-66-6

Izociclocitral

215-63

8-7

05.157

1,3,5-Trimetilciclohex-3-en-

1-carbaldehidă

05.158

2359

1-31

-13-Metox

ibenzaldehidă

1035

120

9-71

2-8

05.158

05.159

1557

03-26-4

p-Metox

ifenilacetal-

dehidă

227-19

1-5

05.159

05.160

0219

009-56

-42-Metild

ecanal

242-74

5-6

05.160

▼M3

_______

▼M2

05.164

0292

5-54

-22-Metilh

exanal

213-11

8-4

05.164

▼M3

_______

▼M2

05.166

0211

19-16-0

4-Metilp

entanal

1036

921

4-27

3-0

05.166

4-Metilv

aleraldehidă

05.167

0275

853-50

-812

-Metiltetradecanal

05.167

Page 43: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 43

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

▼M3

_______

▼M2

05.169

0275

853-49

-512

-Metiltridecanal

05.169

05.170

0310

6-26

-3Neral

2303

109

203-37

9-2

05.170

3,7-Dim

etil-2(cis),6-octa-

dienal

5

05.171

0324

63-53-8

Non

-2-enal

3213

733

219-56

2-5

05.171

beta-H

exilacroleină;

alfa-N

onenil

aldehidă;Aldehidăno

nilenică

5

05.172

0317

587-33

-6Non

a-2(trans),6(trans)-

dienal

3766

241-55

7-1

05.172

05.173

0357

018-53

-8Non

a-2,4,6-trienal

05.173

05.174

0421

00-17-6

Pent-4-enal

218-26

5-8

05.174

05.175

2234

91-63-2

2-Fenilp

ent-2-enal

05.175

05.176

0310

7-02

-8Prop-2-enal

203-45

3-4

05.176

05.177

0717

26-47-2

Pseud

o-ciclocitral

1184

905

.177

2,6,6-Trimetilciclohex-3-

enocarb-aldehidă

5

05.178

0360

066-88

-8beta-Sinensal

1038

126

2-04

3-3

05.178

2,6-Dim

etil-10

-metilen-

dodeca-2,6,11-trienal

05.179

0351

534-36

-2Tetradec-2-enal

05.179

▼M3

_______

▼M2

05.182

0743

2-24

-62,6,6-Trimetilciclohex-2-

enă-1-carbox

aldehidă

3639

1032

620

7-08

0-8

05.182

beta-Ciclocitral

5

05.183

0765

405-84

-74-(2,6,6-Trimetilciclo-

hexenil)-2-m

etilb

utanal

265-74

7-9

05.183

alfa-2,2,6-Tetrametilciclohexenbu

tanal

Page 44: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 44

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

05.184

0353

448-07

-0Und

ec-trans-2-enal

3423

1182

725

8-55

9-3

05.184

5

05.186

0355

77-44-6

2,4-Octadienal

3721

1180

525

0-14

7-1

05.186

5

05.188

0314

1-27

-5trans-3,7-Dim

etilo

cta-

2,6-dienal

2303

109

205-47

6-5

05.188

Geranial

5

05.189

0350

5-57

-72-Hexenal

2560

748

208-01

4-0

05.189

5

05.190

0325

48-87-0

trans-2-Octenal

3215

663

219-83

3-8

05.190

5

05.191

0339

13-81-3

trans-2-Decenal

2366

2009

223-47

4-2

05.191

5

05.192

0444

40-65-7

3-Hexenal

3923

224-65

9-0

05.192

5

05.194

0359

10-87-2

trans-2,

trans-4-Non

a-dienal

3212

732

227-62

9-5

05.194

5

05.195

0370

69-41-2

trans-2-Tridecenal

3082

2011

230-36

2-7

05.195

5

05.196

0330

361-29

-6trans-2,

trans-4-Und

eca-

dienal

3422

1038

525

0-14

8-7

05.196

5

05.198

0758

102-02

-6alfa-M

etilional

261-12

1-4

05.198

2-Metil-4-(2,6,6-trimetilci-

cloh

ex-2-enil)bu

t-3-enal

05.200

03trans-2-,trans-4,cis-7-

Decatrienal

05.200

05.203

0450

90-41-5

9-Octadecenal

05.203

▼M3

_______

05.207

0410

5683–99–

6cis-6-decenal

6

05.208

0416

9054–69–

7Z-8-tetradecenal

6

Page 45: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 45

▼M3

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

05.209

0414

7159–48–

6trans-6-decenal

6

▼M4

05.210

0430

390-51

-34-do

decenal

250-17

4-9

05.211

0230

689-75

-96-metilo

ctanal

05.212

0476

261-02

-46-do

decenal

05.213

0490

645-87

-75-Non

enal

05.214

0412

1052

-28-6

8-do

decenal

05.215

0313

4998

-59-7

2,6-decadienal

(c,c)

05.216

0313

4998

-60-0

2,6-decadienal

(t,t)

▼M3

05.217

0421

662–08–8

5-decenal

05.218

0456

554–87–1

16-octadecenal

▼M2

06.001

0110

5-57

-71,1-Dietoxietan

2002

3520

3-31

0-6

06.001

Dietilacetal;

Acetaldehidă-dietilacetal;

Etilidin

dietileter;1,1-Dietoxietan

06.002

2313

19-88-6

5-Hidroxi-2-fenil-1,3-

diox

an21

2936

215-29

4-8

06.002

Benzaldehidăgliceril

acetal;5-Hidroxi-

2-fenil-1,3-diox

an;

2-Fenil-m-dioxan-5-

ol;

4-Hidroximetil-2-fenil-1,3-diox

olan;

Benzalglicerină

06.003

2311

25-88-8

alph

a,alph

a-Dim

etox

i-toluen

2128

3721

4-41

3-0

06.003

Benzaldehidă-dimetilacetal;

1,1-

Dim

etox

ifenilmetan

06.004

0374

92-66-2

Citral-dietil

acetal

2304

3823

1-32

3-7

06.004

3,7-Dim

etil-2,6-octadienal-dietilacetal;

1,1-Dietoxi-3,7-dim

etil-2,6-octadien

1,1-Dietoxi-3,7-dim

etilo

cta-

2,6-dienă

Page 46: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 46

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

06.005

0375

49-37-3

Citral-dim

etilacetal

2305

3923

1-43

4-0

06.005

3,7-Dim

etil-2,6-octadienal-dim

etilacetal;

1,1-Dim

etox

i-3,7-dimetil-2,6-octadien

1,1-Dim

etox

i-3,7-dime-

tilocta-2,6-dienă

06.006

1510

1-48

-41,1-Dim

etox

i-2-feniletan

2876

4020

2-94

5-6

06.006

alfa-Tolil

aldehidă-dim

etilacetal;

Fenila-

cetaldehidă-dimetilacetal;

06.007

1529

895-73

-6Fenilacetaldehidă-gliceri-

lacetal

2877

4124

9-93

4-2

06.007

5-Hidroxi-2-benzil-1,3-diox

an;5-Hidro-

ximetil-2-benzil-1,3-diox

olan

2-Benzil-4-hidrox

i-1,3-

diox

anși

2-Benzil-4-hidro-

ximetil-1,3-diox

olan

(amestec)

06.008

0110

022-28

-31,1-Dim

etox

ioctan

2798

4223

3-01

8-4

06.008

Octanal-dim

etilacetal;C-8-D

imetilacetal;

Caprilaldehidă-dimetilacetal;

Octal-

dehidă-dim

etilacetal;Acetalde

residil

06.009

0177

79-41-1

10,10-Dim

etox

idecan

2363

4323

1-92

8-6

06.009

Decanal-dim

etilacetal;

Decilaldehidă-

DMA;

Aldehidă

C-10-dimetilacetal;

1,1-Dim

etox

idecan;Decilaldehidă-dime-

tilacetal

06.010

0277

79-94-4

1,1-Dietoxi-3,7-dim

eti-

loctan-7-ol

2584

4423

1-94

5-9

06.010

Hidroxicitron

elal-dietilacetal;

1,1-

Dietoxi-3,7-dim

etil-7-octano

l;8,8-

Dietoxi-2,6-dim

etil-2-octano

l;7-

Hidroxi-1,1-dietoxi-3,7-dim

etilo

ctan

06.011

0214

1-92

-41,1-Dim

etox

i-3,7,

dime-

tiloctan-7-ol

2585

4520

5-51

0-9

06.011

Hidroxicitron

elal-dim

etilacetal;

8,8-

Dim

etox

i-2,6-dimetil-2-octano

l;1,1-

Dim

etox

i-3,7-dimetil-7-octano

l

06.012

2313

33-09-1

Gliceril

acetal

tolual-

dehidă

3067

4606

.012

2-(o-,m-,p-cresil)-5-H

idroxidiox

an;

2-(M

etilfenil)-1,3-dioxan-5-ol;

2-5-Hidro-

ximetild

ioxo

lan

2-(2,3

și4-Metilfenil)-5-

hidrox

i-1,3-diox

anși

2-(2,3

și4-Metil-fenil)-5-hidro-

ximetil)-1,3-dioxo

lan

(amestec)

06.013

2291

-87-2

alfa-Pentilcinamaldehidă-

dimetilacetal

2062

4720

2-10

4-3

06.013

alfa-n-A

mil-beta-fenilacroleind

imeti-

lacetal;1

,1-D

imetox

i-2-am

il-3-fenil-2-

prop

enă

1,1-Dim

etox

i-2-pentil-3-

fenilprop-2-enă

06.014

2256

60-60-6

Cinam

aldehidă

etilen-

glicol

acetal

2287

4822

7-11

0-3

06.014

2-Stiril-m-dioxo

lan;

2-Stiril-1,3-

diox

olan;

Cinam

aldehidă

etileng

licol

acetal

2-(2-Feniletileno)-1,3-

diox

olan

Page 47: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 47

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

06.015

0153

4-15

-61,1-Dim

etox

ietan

3426

510

208-58

9-8

06.015

Acetaldehidă

dimetilacetal;

Dim

eti-

lacetal;Etiliden

dimetileter

06.016

1574

93-57-4

1-Feniletoxi-1-propo

-xietan

2004

511

231-32

7-9

06.016

Acetaldehidăfenetil

prop

ilacetal;[2-(1-

Propo

xietox

i)etil]

benzen;1-Fenetox

i-1-

prop

oxietan;

Propil

fenetil

acetal;

Benzen,

2-(1-propo

xietox

i)etil;

Acetal

R;Pepital

06.017

2377

4-48

-1(D

ietoximetil)benzen

517

212-26

5-1

06.017

Benzaldehidă-dietilacetal;

1,1-Dieto-

xifenilmetan;Fenildietox

imetan;1,1-

Dietoxitoluen

06.019

2374

92-39-9

1-Benziloxi-1-(2-meto-

xietox

i)etan

2148

523

06.019

Acetaldehidă

benzil

metox

ietil

acetal;

Acetaldehidă

benzil

beta-m

etox

ietil

acetal;1-Benzoil-1-(2-m

etox

ietoxi)etan

06.020

0134

764-02

-81,1-Dietoxidecan

531

252-20

2-5

06.020

Decanal-dietilacetal;

Decan-1-al-dieti-

lacetal;Aldehidădecilico-dietilacetal

06.021

0168

8-82

-41,1-Dietoxiheptan

553

211-70

7-0

06.021

Heptanal-dietilacetal;Enantal-dietilacetal

06.023

0136

58-93-3

1,1-Dietoxihexan

557

222-91

1-4

06.023

Hexanal-dietilacetal;Hexilaldehidă-dieti-

lacetal

06.024

1568

345-22

-21,1-Di-izob

utox

i-2-

feniletan

3384

595

269-85

1-5

06.024

Fenilacetaldehidă-di-izobu

tilacetal

1,1-Di

(2-M

etilp

ropo

xi)-2-

feniletan

06.025

0367

674-36

-61,1-Dietoxino

na-2,6-dien

3378

660

266-87

4-2

06.025

Non

adienil-dietilacetal

5

06.027

1554

68-06-4

4,5-Dim

etil-2-benzil-1,3-

diox

olan

2875

669

06.027

Fenilacetaldehidă2,3-bu

tilenglicol

acetal

06.028

0110

032-05

-01,1-Dim

etho

xiheptan

2541

2015

233-10

3-6

06.028

Heptanal-dimetilacetal;

Aldehidă

C-7

dimetilacetal;

Heptaldehidă-dimeti-

lacetal;Enantal-dim

etilacetal

06.029

0972

854-42

-3Acetal

deheptanal

gliceril

(amestec

deacetali1,2și

1,3)

2542

2016

276-94

7-0

06.029

2-Hexil-4-hidrox

imetil-1,3-diox

olan

+2-

Hexil-5-hidrox

i-1,3-diox

an;

2-Hexil-4-

hidrox

i-1,3-diox

an

Page 48: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 48

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

06.030

2290

-87-9

1,1-Dim

etox

i-2-fenil-

prop

an28

8820

1720

2-02

2-8

06.030

Fenilp

ropanal-dimetilacetal;

Aldehidă

hidratropicdimetilacetal;

2-Fenilp

ropio-

naldehidă-dimetilacetal

06.031

0354

306-00

-21,1-Dietosihex-2-enă

2135

259-08

6-5

06.031

2-Hexenal-dietilacetal

06.032

2325

68-25-4

4-Metil-2-fenil-1,3-

diox

olan

2130

2226

219-90

6-4

06.032

Benzaldehidă

prop

ileng

licol

acetal;2-

Fenil-4-metil-m-dioxo

lan;

2-Fenil-4-

metil-1,3-diox

olan;Benzaldehidăprop

i-leng

licol

acetal

ciclic

06.033

0187

1-22

-71,1-Dibutox

ietan

2341

212-80

4-0

06.033

Acetaldehidădibu

tilacetal

06.034

0110

5-82

-81,1-Dipropo

xietan

2342

203-33

5-2

06.034

n-Propilacetal;Dipropilacetal;Acetal-

dehidă

diprop

ilacetal

06.035

0310

444-50

-5Citral

prop

ilen

glicol

acetal

2343

233-92

9-7

06.035

2-(2,6-D

imetilh

epta-1,5-

dienil)-4-m

etil-1,3-diox

alan

06.036

1564

577-91

-91-Butox

i-1-(2-feniletoxi)

etan

3125

1000

726

4-94

8-9

06.036

Acetaldehidă

butil

fenetil

acetal;

2-Butox

i-2-feniletoxi-etan

06.037

0418

492-65

-41,1-Dietoxihept-4-enă

(cis

șitrans)

3349

1001

124

2-37

6-0

06.037

4-Heptenal-dietilacetal

5

06.038

0954

36-21-5

4,4-Dim

etox

ibutan-2-onă

3381

1002

922

6-60

5-1

06.038

Acetilacetaldehidă-dim

etilacetal;

3-Oxo

butanal-dimetilacetal;

3-Cetob

utiral-

dehidă,dimetilacetal

06.039

3067

715-79

-11,2-di((1'-Etoxi)-etox

i)prop

an35

3426

6-97

9-3

06.039

4,6,9-Trimetil-3,5,8,10

-tetraox

adod

ecan;

3,5,8,10

-Tetraox

adecan,4,6,9-trimetil-

06.040

0967

715-82

-61,2,3-tris([1'-Etoxi]-

etox

i)prop

an35

9311

930

06.040

3,5,9,11

-Tetraox

atridecan,7-(1-

etox

ietoxi)-4,10

-dim

etil-

06.041

021-Izob

utox

i-1-etox

i-2-

metilp

ropan

1005

506

.041

Izob

utanal

etil

izob

util

acetal;2-Metil-

prop

anal

etilizob

utilacetal

1-Etoxi-2-m

etil-1-(2-m

etil-

prop

oxi)prop

an

06.042

021-Izob

utox

i-1-etox

i-3-

metilb

utano

1005

706

.042

Izov

aleraldehidă

etil

izob

util

acetal;3-

Metilb

utanal

etilizob

utilacetal

1-Etoxi-3-m

etil-1-(2-m

etil-

prop

oxi)bu

tan

06.043

011-Izom

iloxi-1-etoxi-

prop

an10

038

06.043

Propanaletil3-metilb

utilacetal

1-Etoxi-1-(2-metilp

ropo

xi)

etan

Page 49: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 49

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

06.044

011-Izob

utox

i-1-etox

i-prop

an10

058

06.044

Propanaletilizob

utilacetal

1-Etoxi-1-(2-metilp

ropo

xi)

prop

an

06.045

021-Izob

utox

i-1-izop

en-

tilox

i-2-metilp

ropan

1006

106

.045

Izob

utanal

izob

util

izoamil

acetal;

2-Metilp

ropanal

izob

util

3-metilb

util

acetal

2-Metil-1-(3-m

etilb

utox

i)-1-

(2-m

etilp

ropo

xi)prop

an

06.046

021-Izob

utox

i-1-izop

en-

tilox

i-3-metilb

utano

1006

006

.046

Izov

aleraldehidă

izoamilizob

utilacetal;

3-Metilb

utanal

izob

util

3-metilb

util

acetal

3-Metil-1-(3-m

etilb

utox

i)-1-

(2-m

etilp

ropo

xi)bu

tan

06.047

011-Izop

entilox

i-1-prop

o-xietano

1006

506

.047

Acetaldehidă3-metilb

utilprop

ilacetal

1-(3-M

etilb

utox

i)-1-propo

-xietan

06.048

011-Izop

entilox

i-1-prop

oxi-

prop

an10

066

06.048

Propanal3-metilb

utilprop

ilacetal

1-(3-M

etilb

utox

i)-1-propo

-xiprop

an

06.049

0177

249-20

-81-Butox

i-1-(2-m

etil-

butoxi)etan

06.049

Acetaldehidăbu

til2-metilb

utilacetal

06.050

0157

006-87

-81-Butox

i-1-etox

ietan

1000

306

.050

Acetaldehidăbu

tiletilacetal

06.051

0113

535-43

-81,1-Di(2-metilb

utox

i)etan

06.051

Acetaldehidădi(2-m

etilb

util)

acetal

06.052

0213

262-24

-31,1-Di-izob

utox

i-2-metil-

prop

an10

025

06.052

Izob

utanal

di-izobu

tilacetal;

2-Metil-

prop

anal

di-izobu

tilacetal

1,1-di(2-M

etilp

ropo

xi)-2-

metil-prop

an

06.053

0156

69-09-0

1,1-Di-izob

utox

ietan

1002

322

7-12

9-7

06.053

Acetaldehidădi-izobu

tilacetal

1,1-di(2-M

etilp

ropo

xi)etan

06.054

0113

262-27

-61,1-Di-izob

utox

ipentan

1002

606

.054

Valeraldehidă

di-izobu

tilacetal;

Pentanaldi-izobu

tilacetal

1,1-di(2-M

etilp

ropo

xi)

pentan

06.055

0113

002-09

-01,1-Di-izop

entilox

ietan

1002

823

5-83

9-3

06.055

Acetaldehidă

di-izoam

ilacetal;Acetal-

dehidă

di(3-m

etilb

util)

acetal

1,1-di(3-M

etilb

utox

i)etan

▼M3

_______

▼M2

06.057

0236

58-94-4

1,1-Dietoxi-2-m

etilb

utan

1001

306

.057

2-Metilb

utanal-dietilacetal

Page 50: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 50

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

06.058

0217

41-41-9

1,1-Dietoxi-2-m

etil-

prop

an10

015

217-10

7-5

06.058

Izob

utanal-dietilacetal;2-Metilp

ropanal-

dietilacetal

06.059

0238

42-03-3

1,1-Dietoxi-3-m

etilb

utan

1001

422

3-33

5-6

06.059

Izov

aleraldehidă-dietilacetal;

3-Metil-

butanal-dietilacetal

06.060

0310

602-34

-31,1-Dietoxibu

t-2-enă

234-22

4-7

06.060

2-Butenal-dietilacetal

06.061

0136

58-95-5

1,1-Dietoxibu

tan

1000

922

2-91

3-5

06.061

Butanal-dietilacetal

06.062

0153

405-98

-41,1-Dietoxido

decan

258-54

1-5

06.062

Dod

ecanal-dietilacetal

06.063

0473

545-18

-31,1-Dietoxihex-3-enă

277-53

2-7

06.063

3-Hexenal-dietilacetal

5

06.064

0146

2-95

-3Dietoximetan

1001

220

7-33

0-6

06.064

Formaldehidă-dietilacetal

06.065

0154

815-13

-31,1-Dietoxi

nonan

1001

625

9-36

0-4

06.065

Non

anal-dietilacetal

06.066

0154

889-48

-41,1-Dietoxioctan

259-38

5-0

06.066

Octanal-dietilacetal

06.067

0136

58-79-5

1,1-Dietoxipentan

1001

722

2-90

9-3

06.067

Valeraldehidă-dietilacetal;

Pentanal-

dietilacetal

06.068

0330

54-95-3

1,1-Dietoxiprop

-2-enă

1002

022

1-27

6-0

06.068

2-Propenal-dietilacetal

06.069

0147

44-08-5

1,1-Dietoxiprop

an10

018

225-25

7-8

06.069

Propanal-dietilacetal

06.070

0153

405-97

-31,1-Dietoxiun

decan

258-53

9-4

06.070

Und

ecanal-dietilacetal

06.071

0154

05-58-3

1,1-Dihexilo

xietan

1002

222

6-45

8-3

06.071

Acetaldehidădiexilacetal

06.072

0318

318-83

-71,1-Dim

etox

ihex-trans-2-

enă

242-20

4-4

06.072

trans-2-Hexenal-dim

etilacetal

06.073

0115

99-47-9

1,1-Dim

etox

ihexan

216-48

8-5

06.073

Hexanal-dim

etilacetal

06.074

0110

9-87

-5Dim

etox

imetan

1003

120

3-71

4-2

06.074

Formaldehidă-dim

etilacetal;Metilal

06.075

0126

450-58

-81,1-Dim

etox

ipentan

247-71

6-1

06.075

Pentanal-dimetilacetal

06.076

0147

44-10-9

1,1-Dim

etox

ipropan

225-25

8-3

06.076

Propanal-dimetilacetal

Page 51: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 51

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

06.077

0133

90-12-3

2,4-Dim

etil-1,3-diox

olan

222-22

1-3

06.077

06.078

1512

2-71

-41,1-Difenetox

ietan

204-56

8-2

06.078

Acetaldehidădifenetil

acetal

06.079

0113

602-09

-01-Etoxi-1-(2-metilb

utox

i)etan

1004

006

.079

Acetaldehidăetil2-metilb

utilacetal

06.080

1525

56-10-7

1-Etoxi-1-(2-feniletoxi)

etan

1004

921

9-86

8-9

06.080

Acetaldehidăetil2-feniletil

acetal

06.081

0428

069-74

-11-Etoxi-1-(3-hexeniloxi)

etan

3775

1003

424

8-81

7-3

06.081

Etil

cis-3-hexenilacetal;Acetaldehidă

etil3-hexenilacetal

5

06.082

0154

484-73

-01-Etoxi-1-hexilo

xietan

1194

825

9-18

4-8

06.082

Acetaldehidă

etil

hexil

acetal;

1-(1-

Etoxietox

i)hexan

06.083

0113

442-90

-51-Etoxi-1-izopentilo

-xietan

1003

723

6-58

1-4

06.083

Acetaldehidăetil3-metilb

utilacetal

1-Etoxi-1-(3-metilb

utox

i)etan

06.084

0110

471-14

-41-Etoxi-1-m

etox

ietan

1003

923

3-95

9-0

06.084

Acetaldehidăetilmetilacetal

06.085

0159

184-43

-91-Etoxi-1-pentilox

ietan

1004

606

.085

Acetaldehidă

amil

etil

acetal;Acetal-

dehidă

etilpentilacetal

06.086

0120

680-10

-81-Etoxi-1-propo

xietan

1005

024

3-96

3-4

06.086

Acetaldehidăetilprop

ilacetal

06.087

1062

90-17-1

2,4-Dim

etil-1,3-

diox

olan-2-acetatde

etil

228-53

6-2

06.087

Etil

acetoacetatprop

ileng

licolcetal

06.088

0143

59-46-0

2-Etil-4-m

etil-1,3-

diox

olan

224-43

5-2

06.088

06.089

0164

54-22-4

2-Hexil-4,5-dimetil-1,3-

diox

olan

229-26

1-0

06.089

06.090

0936

74-21-3

4-Hidroximetil-2-metil-

1,3-diox

olan

06.090

06.091

0169

86-51-2

1-Izob

utox

i-1-etox

ietan

1005

423

0-25

1-3

06.091

Acetaldehidăetilizob

utilacetal

1-Etoxi-1-(2-metilp

ropo

xi)

etan

06.092

0175

048-15

-61-Izob

utox

i-1-izop

entilo-

xietan

1005

927

8-06

3-0

06.092

Acetaldehidă

izob

util

izoamil

acetal;

Acetaldehidăizob

util3-metilb

utilacetal

1-(3-M

etilb

utox

i)-1-(2-

metilp

ropo

xi)etan

Page 52: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 52

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

▼M3

_______

▼M2

06.094

0115

99-49-1

4-Metil-2-pentil-1,3-

diox

olano

3630

247-80

7-6

06.094

06.095

0143

52-99-2

4-Metil-2-prop

il-1,3-

diox

olan

224-42

0-0

06.095

06.096

0112

2-51

-0Trietox

imetan

1090

320

4-55

0-4

06.096

Ortoformiatde

trietil;Ortoformiatde

etil;

06.097

0977

89-92-6

1,1,3-Trietox

ipropan

1007

523

2-19

3-4

06.097

3-Etoxiprop

analdietilacetal

06.098

0511

93-11-9

2,2,4-Trimetil-1,3-

diox

olan

3441

1142

321

4-76

6-0

06.098

06.099

2343

59-31-3

Vanilin

butilen

glicol

acetal

06.099

4-Hidroxi-3-m

etox

ibenzaldehidă

2,3-

butano

diilacetal

4-Etil-2-(4-hidrox

i-3-meto-

xifenil)-1,3-dioxo

lan

06.100

0113

002-08

-9►M3

1,1-dipentilo

-xietan

◄10

032

235-83

8-8

06.100

06.102

0917

08-36-7

2-Hexil-5-hidrox

i-1,3-

diox

an20

1621

6-96

1-6

06.102

06.104

2368

527-74

-2Acetalde

vanilin

prop

i-leng

licol

3905

06.104

4-Metil-2-(4-hidroxi-3-m

etox

ifenil)-1,3-

diox

olan

06.105

0213

285-51

-33-Metil-1,1-di-izopentilo

-xibu

tan

1007

006

.105

Izov

aleraldehidă

di-izoam

ilacetal;

3-Metilb

utanal

di(3-m

etilb

util)

acetal

3-Metil-1,1-di(3-m

etil-

butoxi)bu

tan

06.106

0213

112-63

-52-Metil-1,1-di-izopentilo

-xiprop

an10

071

06.106

2-Metil-1,1-di(3-m

etil-

butoxi)prop

an

06.107

0113

548-84

-01-(2-M

etilb

utox

i)-1-

izop

entilox

ietan

1006

806

.107

Metilb

utilacetal

1-(2-M

etilb

utox

i)-1-(3-

metilb

utox

i)etan

06.108

23Acetal

deanisaldehidă

butan-2,3-diol

06.108

4,5-Dim

etil-2-(4-m

eto-

xifenil)-1,3-dioxo

lan

Page 53: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 53

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

06.109

041,1-Dietoxi-3,7-dim

e-tiloct-6-enă

06.109

Citron

elal-dietilacetal;

3,7-Dim

etil-6-

octenaldetilacetal

▼M3

_______

▼M2

06.111

011-

Etoxi-1-m

etox

i-prop

ano

06.111

Propanaletilmetilacetal

▼M3

_______

▼M2

06.113

23Heliotrop

inbu

tan-2,3-

diolacetal

06.113

Piperon

albu

tan-2,3-diol

acetal

4,5-Dim

etil-2-(3,4-m

etilen-

diox

ifenil)-1,3-dioxo

lan

06.114

011-Hexilo

xi-1-izopentilo

-xietan

06.114

Acetaldehidă

hexil

izoamil

acetal;

Acetaldehidăhexil3-metilb

utilacetal

1-Hexox

i-1-(3-m

etilb

utox

i)etan

06.115

011-Izop

entilox

i-1-pentilo

-xietan

06.115

Acetaldehidă3-metilb

utilpentilacetal

1-(3-M

etilb

utox

i)-1-pentilo-

xietan

06.120

08DL-M

entona-1,2-glicerol

cetal

3808

06.120

06.123

011-Butox

i-1-izop

entilo-

xietan

1000

406

.123

Acetaldehidăbu

tilizoamilacetal

1-Butox

i-1-(3-m

etilb

utox

i)etan

06.124

021,1-Di-izob

utox

i-3-metil-

butano

1002

406

.124

Izov

aleraldehidă

di-izobu

tilacetal;

3-metilb

utanal

di-izobu

tilacetal

1,1-di(2-M

etilp

ropo

xi)-3-

metilb

utan

06.125

011,1-Di-izob

utox

ipropan

1002

706

.125

Propanaldi-izobu

tilacetal

1,1-di(2-M

etilp

ropo

xi)

prop

an

06.127

011-Etoxi-1-izopentilo

xi-

prop

an10

036

06.127

Butanal

etilizoamil

acetal;Butanal

etil

3-metilb

utilacetal

1-etox

i-1-(3-M

etilb

utox

i)prop

an

06.128

011-Etoxi-1-pentilox

ibutan

1004

506

.128

Butanal

amil

etil

acetal;

2,3-Butilen-

glicol;Dim

etileliteng

licol

Page 54: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 54

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

06.129

021-Etoxi-2-m

etil-1-

izop

entilox

ipropan

1004

306

.129

Izob

utanal

etil

izoamil

acetal;2-Metil-

prop

anal

etil3-metilb

utilacetal

1-Etoxi-2-m

etil-1-(3-m

etil-

butoxi)bu

tan

06.130

021-Etoxi-2-m

etil-1-prop

o-xiprop

an10

044

06.130

Izob

utanal

etil

prop

ilacetal;2-Metil-

prop

anal

etilprop

ilacetal

06.131

02►M3

1-etox

i-1-(3-

metilb

utox

i)-3-

metilb

utan

1004

206

.131

Izov

aleraldehidă

etil

izoamil

acetal;3-

Metilb

utanal

etil3-metilb

utilacetal

1-Etoxi-3-m

etil-1-(3-m

etil-

butoxi)bu

tan

▼M3

06.132

2363

253–24–7

vanilin

butan-2,3-diol

acetal

(amestec

destereoizom

eri)

4023

vanilin

eritro-

șitris-butan-2,3-diol

acetal

6

▼M2

07.001

0978

-98-8

2-Oxo

prop

anal

2969

105

201-16

4-8

07.001

Piruv

aldehidă;

2-Cetop

ropion

aldehidă;

Acetilform

aldehidă;

Metil

glioxal;

Aldehidăpiruvică;Propan-2-on

-1-al

07.002

0511

0-43

-0Heptan-2-onă

2544

136

203-76

7-1

07.002

Ceton

ăC-7;Metilamilcetonă;

Amilm

e-tilcetonă;

07.003

0510

6-35

-4Heptan-3-onă

2545

137

203-38

8-1

07.003

Etilbu

tilcetonă;Butiletilcetonă

07.004

2198

-86-2

Acetofeno

nă20

0913

820

2-70

8-7

07.004

Metilfenilcetonă;Acetilbenzen;Acetil-

benzol;Benzoilm

etidă;

Fenilm

etilceton

ă

07.005

2112

2-48

-5Vanililaceton

ă31

2413

920

4-54

8-3

07.005

Zingeronă;

3-Metox

i-4-hidrox

i-benzila-

cetonă;

2-Etilmetilceton

ă;3-Metox

i-4-

metox

ibenzilacetonă;Vanililacetonă

4-(4-H

idroxi-3-m

etox

ifenil)

butan-2-on

ă

▼M3

_______

▼M2

07.007

0812

7-41

-3alfa-Ion

ona

2594

141

204-84

1-6

07.007

4-(2,6,6-Trimetil-2-

cicloh

exen-1-il)-3-buten-2-

onă

Page 55: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 55

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

07.008

0814

901-07

-6beta-Ion

onă

2595

142

238-96

9-9

07.008

beta-Irizonă;

4-(2,6,6-trimetil-1-

cicloh

exen-1-il)-3-buten-2-onă;

beta-

Ciclocitrilideno

aceton

ă

4-(2,6,6-Trimetilciclohex-1-

enil)bu

t-3-en-2-onă

5

07.009

0877

79-30-8

Metil-alfa-ion

onă

2711

143

204-84

2-1

07.009

alfa-Ceton

ă;5-(2,6,6-Trimetil-2-

cicloh

exen-1-il)-4-penten-3-on

ă;alfa-

Ciclocitrilideno

metiletilcetonă

1-(2,6,6-Trimetilciclohex-2-

enil)

pent-1-en-3-on

ă

07.010

0812

7-43

-5Metil-beta-ion

onă

2712

144

204-84

3-7

07.010

5-(2,6,6-Trimetil-1-cicloh

exen-1-il)-4-

penten-3-onă;Raldeină;

beta-Ciclocitrili-

deno

butano

nă;

beta-M

etilion

onă;

beta-

Iraldeină

1-(2,6,6-Trimetilciclohex-1-

enil)

pent-1-en-3-on

ă

07.011

0879

-69-6

4-(2,5,6,6-Tetrametil-2-

cicloh

exenil)-3-buten-2-

onă

2597

145

201-21

9-6

07.011

alfa-Ironă;

6-Metilion

onă;

4(2,5,6,6-

Tetrametil-2-cicloh

exen-1-il)-3-buten-2-

onă

07.012

0899

-49-0

Carvo

nă22

4914

620

2-75

9-5

07.012

Carvo

l;1-Metil-4-izop

ropenil

cicloh

exen-2-onă

p-Menta-1,8-dienă-2-onă

07.013

2193

-08-3

Metil2-naftilcetonă

2723

147

202-21

6-2

07.013

2-Acetonafton

ă;2-Acetilnaftalină;

beta-

Metilnaftilceton

ă;beta-A

cetonafton

ă

07.014

1211

8-71

-8Maltol

2656

148

204-27

1-8

07.014

Veltol(Pfizer);Corps

praline,

4H-Piran-

4-onă,

3-Hidroxi-2-m

etil;

3-Hidroxi-2-

metil-(1,4-pirano);

Acid

2-metil

piro-

mecon

ic

3-Hidroxi-2-m

etil-4-pironă

07.015

0511

0-93

-06-Metilh

ept-5-en-2-onă

2707

149

203-81

6-7

07.015

Metilh

epteno

nă;2-Metil-2-hepten-6-onă;

2-Metilh

epteno

nă;Metilh

exenilceton

ă

07.016

0511

2-12

-9Und

ecan-2-onă

3093

150

203-93

7-5

07.016

Metiln

onilceton

ă;2-End

ecanon

ă;Und

e-cano

na-2;

Metiln

onilcetonă;

2-Oxo

undecan;

Non

ilmetilceton

ă

07.017

0510

8-10

-14-Metilp

entan-2-on

ă27

3115

120

3-55

0-1

07.017

Metilizobu

tilcetonă;Izob

utilm

etilceton

ă;Izop

ropilacetonă;Izoh

exanonă;

Hexon

ă

07.018

1038

48-24-6

Hexan-2,3-dionă

2558

152

223-35

0-8

07.018

Metilp

ropildiceton

ă;Acetil

butiril;

Acetil-n-butiril

Page 56: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 56

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

07.019

0511

1-13

-7Octan-2-onă

2802

153

203-83

7-1

07.019

Metilh

exilceton

ă;n-Hexilm

etilceton

ă;Hexilm

etilceton

ă;Octan-2-onă

07.020

0582

1-55

-6Non

an-2-onă

2785

154

212-48

0-0

07.020

Metilh

eptilcetonă

07.021

1074

93-59-6

Und

eca-2,3-dion

ă30

9015

523

1-33

0-5

07.021

Acetilno

nalil;

Acetilno

nano

lil;

Acetil

pelargon

il

07.022

2112

2-00

-94-Metilacetofeno

nă26

7715

620

4-51

4-8

07.022

p-Metilacetofeno

nă;Metil-p-tolilcetonă;

1-Acetil-4-m

etilibenzen;1-Metil-4-acetil

benzen

07.023

2189

-74-7

2,4-Dim

etilacetofeno

nă23

8715

720

1-93

5-9

07.023

Acetil-m

-xilen;

Metil

2,4-dimetilfenil-

cetonă

07.024

2112

2-57

-64-Fenilb

ut-3-en-2-on

ă28

8115

820

4-55

5-1

07.024

Acetonă

benziliden;

Cinam

ilmetilceton

ă;Metilstirilceton

ă;Acetocinamon

ă;Benzalacetonă

07.025

2153

49-62-2

1-Fenil-4-metilp

entan-2-

onă

2740

159

226-31

6-0

07.025

Benzilizob

utilceton

ă;Izob

utibenzil-

cetonă

07.026

2177

74-79-0

4-(p-Tolil)bu

tan-2-on

ă30

7416

007

.026

4-(4-M

etilfenil)bu

tan-2-on

ă

07.027

2119

01-26-4

3-Metil-4-fenilbut-3-en-

2-onă

2734

161

217-59

9-1

07.027

Benzilid

enom

etilacetonă;

1-Metil-1-

benzilideno

aceton

ă;3-Benzilid

en-2-

butano

nă;alfa-M

etil-alfa-benzalacetonă

07.028

2111

9-53

-9Benzoină

2132

162

204-33

1-3

07.028

Benzoilfenilcarbino

l;alfa-H

idroxi-alfa-

fenilacetofeno

nă;

2-Hidroxi-1,2-dife-

niletan

2-Hidroxi-2-fenilaceto-

feno

07.029

2110

4-20

-14-(4-M

etox

ifenil)bu

tan-

2-onă

2672

163

203-18

4-2

07.029

Anisilacetonă;

p-Metox

ifenilb

utanon

ă;2-Butanonă,

4-(4-m

etox

ifenil)-;

Cetonă

defram

buesa;

Metilo

xano

nă;p-Metox

i-benzilacetonă

07.030

2110

4-27

-81-(4-M

etox

ifenil)pent-1-

en-3-on ă

2673

164

203-19

0-5

07.030

Etonă;

alfa-M

etilanisalacetonă;

alfa-

Metil

anisiliden

aceton

ă;p-Metox

istiril

etilcetonă

07.031

2155

418-52

-5Piperon

ilaceton

ă27

0116

525

9-63

0-1

07.031

2-Butanonă;

4-(1,3-Benzodiox

ol-5-ilo);

Heliotrop

ilacetonă

4-(3,4-M

etilend

ioxifenil)

butan-2-on

ă

Page 57: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 57

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

07.032

2111

9-61

-9Benzofeno

nă21

3416

620

4-33

7-6

07.032

Benzoilb

enzen;

Difenilceton

ă;Difenil-

metanon

ă;alfa-O

xodifenilm

etan

07.033

08►M3

1105

0-62

-7◄

Izojasmon

ă35

5216

720

2-41

7-5

07.033

2-Hexil-ciclop

ent-2-en-1-

onăși2-Hexilidenciclop

en-

tano

5

07.034

0817

373-89

-62-Hexilideno

ciclop

entan-

1-onă

2573

167

241-41

1-7

07.034

alfa-H

exilideno

ciclop

entano

nă5

07.035

0817

369-60

-7Tetrametil

etilciclohe-

xeno

nă(amestec

deizom

eri)

3061

168

241-40

3-3

07.035

5

07.036

0812

7-51

-5alfa-Izometiliono

nă27

1416

920

4-84

6-3

07.036

4-(2,6,6-Trimetil-2-cicloh

exen-1-il)-3-

metil-3-bu

ten-2-on

ă;Metil-gamma-

iono

nă;

Izom

etilion

onă;

gamma-Meti-

liono

4-(2,6,6-Trimetilciclohex-2-

enil)-3-m

etilp

ent-3-en-2-onă

▼M3

_______

▼M2

07.038

2110

0-06

-14-Metox

iacetofeno

nă20

0557

020

2-81

5-9

07.038

Acetanizol;

p-Acetilanizol;

4-Aceti-

lanizol

07.039

0977

86-52-9

Octan-3-on-1-ol

2804

592

07.039

3-Oxo

-1-octanol;Caproiletano

at;Hexa-

noiletano

at;Metilo

lmetil

amil

cetonă;

1-Hidroxioctan-3-on

ă

07.040

2193

-55-0

1-Fenilp

ropan-1-on

ă34

6959

920

2-25

7-6

07.040

Propiofenon

ă;Etilfenilceton

ăprop

ionil-

benzen

07.041

0879

-89-0

beta-Izometilion

onă

650

201-23

1-1

07.041

Izom

etil-beta-ion

onă

3-Metil-4-(2,6,6-trimetilci-

cloh

ex-1-enil)bu

t-3-en-2-

onă

07.042

2164

5-13

-64-Izop

ropilacetofeno

nă29

2765

121

1-43

3-1

07.042

Metil

p-izop

ropilfenilceton

ă;p-

Acetilcumen;p-Propilacetofeno

Page 58: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 58

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

07.044

0562

5-33

-2Pent-3-en-2-onă

3417

666

210-88

8-3

07.044

07.045

0824

08-37-9

2,2,6-Trimetilciclohe-

xano

nă34

7368

621

9-30

9-9

07.045

07.046

2110

80-12-2

Vanililid

enaceton

ă37

3869

121

4-09

6-9

07.046

Metil-3-metox

i-4-hidrox

istirilceton

ă;Dihidrozing

eron

ă4-(4-H

idroxi-3-m

etox

ifenil)

but-3-en-2-onă

07.047

1249

40-11-8

Etil

maltol

3487

692

225-58

2-5

07.047

Veltol-Plus;

Acid

2-etilp

irom

econ

ic;3-

Hidroxi-2-etil-4-piron

ă;2-Etil-3-ol-4H

-piran-4-on

ă

2-Etil-3-hidroxi-4-piron

ă

07.048

0524

97-21-4

4-Hexen-3-onă

3352

718

219-68

1-2

07.048

2-Hexen-4-onă;

Hex-2-en-4-on

ă;Propilenetilcetonă

07.049

2110

3-13

-91-(4-M

etox

ifenil)-4-

metilp

ent-1-en-3-onă

3760

719

07.049

Metox

istirilizoprop

ilceton

ă;Izop

ropil-4-

metilo

xistirilceton

ă

07.050

0567

-64-1

Acetonă

3326

737

200-66

2-2

07.050

Propan-2-on

ă;Dim

etilceton

ă;2-

Oxo

prop

an;

beta-Cetop

ropan;

Eter

piroacetic

1

07.051

1051

3-86

-03-Hidroxibu

tan-2-on

ă20

0874

920

8-17

4-1

07.051

Acetoină;

AMC;

Acetilmetilcarbino

l;2,3-Butanolon

ă;Dim

etilcetol;

3-Hidroxi-2-butanon

ă;gamma-Hidroxi-

beta-oxo

butan

07.052

1043

1-03

-8Diacetil

2370

752

207-06

9-8

07.052

Dim

etild

iceton

ă;Biacetil;

2,3-Dice-

tobu

tan;

2,3-Butandion

ă;dimetilg

lioxal

Butan-2,3-dionă

07.053

0578

-93-3

Butan-2-onă

2170

753

201-15

9-0

07.053

Etilmetilceton

ă;Metiletilcetonă;Cetonă

C-4

07.054

0510

7-87

-9Pentan-2-onă

2842

754

203-52

8-1

07.054

Etilaceton

ă;Metilp

ropilceton

ă;Propil-

metilceton

ă;Pentan-2-on

ă

07.055

2154

71-51-2

4-(p-H

idroxifenil)bu

tan-

2-onă

2588

755

226-80

6-4

07.055

p-Hidroxibenzilacetonă;

Oxifenalon;

Frambino

nă;

1-p-Hidroxifenil-3-

butano

nă;

p-Hidrobenzilacetonă;

p-Hidroxibenzilacetonă

Page 59: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 59

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

07.056

3080

-71-7

3-Metilciclopentan-1,2-

dionă

2700

758

201-30

3-2

07.056

2-Hidroxi-3-m

etilciclopent-2-en-1-on

ă;Metilciclopentenolon

ă;3-Metilciclo-

pentano-1,2-dion

ă;Cicloten;

Corilo

nă;

3-Metil-2-ciclop

enten-2-ol-1-onă

07.057

3021

835-01

-83-Etilciclop

entan-1,2-

dionă

3152

759

244-60

6-5

07.057

2-Hidroxi-3-etil-2-ciclopenten-1-onă;

Etil

ciclop

enteno

lonă;

Etilciclop

en-

talonă;3-Etil-2-ciclopenten-2-ol-1-on

ă;

07.058

0512

3-19

-3Heptan-4-onă

2546

2034

204-60

8-9

07.058

Dipropilceton

ă;Butiron

ă;

07.059

0810

458-14

-7p-Mentan3-onă

2667

2035

233-94

4-9

07.059

2-Izop

ropil-5-metilciclohexano

nă;

4-Izop

ropil-1-metilciclohexan-3-on

ă

07.060

1060

0-14

-6Pentan-2,3-dion

ă28

4120

3920

9-98

4-8

07.060

Acetil

prop

ionil

07.061

0879

-78-7

Alil

alfa-ion

onă

2033

2040

201-22

5-9

07.061

1-(2,6,6-Trimetil-2-cicloh

exen-1-il)-1,6-

heptadien-3-on

ă;Alil

ciclocitrilideno

a-cetonă

1-(2,6,6-Trimetilciclohex-2-

enil)-1,6-heptadien-3-onă

07.062

0510

6-68

-3Octan-3-onă

2803

2042

203-42

3-0

07.062

Etilam

ilceton

ă;Amiletilcetonă

07.063

1074

93-58-5

4-Metilp

entan-2,3-dion

ă27

3020

4323

1-32

8-4

07.063

Acetil

izob

utiril

07.064

1096

-04-8

Heptan-2,3-dion

ă25

4320

4420

2-47

2-5

07.064

Acetil

pentanoil;

Acetil

valeril;

Valeril

acetil

07.065

1049

6-77

-55-Hidroxioctan-4-on

ă25

8720

4520

7-83

0-4

07.065

Butiroină;5-Octanol-4-onă

07.067

0829

606-79

-9Izop

ulegon

2964

2051

249-72

5-6

07.067

1-Metil-4-izop

ropenilciclohexan-3-on

ă;1-Metil-4-izop

ropenil-3-cicloh

exanon

ă;1-Izop

ropil-4-metil-2-cicloh

exanon

ă

p-Ment-8-en-3-onă

5

07.069

0544

33-36-7

Tetrahidro-pseudo

-iono

nă30

5920

5322

4-63

4-4

07.069

6,10

-Dim

etil-9-un

decen-2-on

ă;Dihidro-

geranilacetonă

6,10

-Dim

etilu

ndec-9-en-2-

onă

07.070

2174

92-37-7

3-Benzilheptan-4-on

ă21

4621

4023

1-31

7-4

07.070

07.071

1054

55-24-3

Octan-4,5-dionă

2141

07.071

Dibutiril

07.072

0562

4-42

-06-Metilh

eptan-3-on

ă21

4321

0-84

4-3

07.072

Izoamiletilcetonă

Page 60: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 60

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

▼M3

_______

▼M2

07.075

3013

494-06

-93,4-Dim

etilciclopentan-

1,2-dion

ă32

6822

3423

6-81

0-8

07.075

2-Hidroxi-3,4-dim

etil-2-ciclop

enten-1-

onă

07.076

3013

494-07

-03,5-Dim

etilciclopentan-

1,2-dion

ă32

6922

3523

6-81

1-3

07.076

07.077

1044

37-51-8

Hexan-3,4-dionă

3168

2255

224-65

1-7

07.077

Dipropion

il;3,4-Dioxo

hexan;

Dietil-

alfa-beta-di-ceton

ă

07.078

0849

1-07

-6D,L-Izomentonă

3460

2259

207-72

7-4

07.078

cis-1-Metil-4-izop

ropil-3-cicloh

exanon

ă;cis-para-M

entan-3-on

ăcis-p-Mentan-3-on

ă

07.079

3057

9-07

-71-Fenilp

ropan-1,2-dion

ă32

2622

7520

9-43

5-2

07.079

Acetil

benzoil;Metilfenild

iceton

ă;Fenil-

metilg

lioxal;Fenilm

etild

iceton

ă

07.080

3030

08-43-3

3-metilciclohexan-1,2-

dionă

3305

2311

221-12

2-2

07.080

3-Metil-1,2-cicloh

exanod

ionă;

2-Metil-

3,4-cicloh

exanod

ionă

07.081

0543

12-99-6

Oct-1-en-3-on

ă35

1523

1222

4-32

7-5

07.081

Vinilamilceton

ă;Amilv

inilceton

ă;

07.082

0546

43-27-0

Oct-2-en-4-on

ă36

0323

1322

5-07

1-7

07.082

Butilp

ropenilceton

ă;Propenilbutilcetonă

07.083

0823

726-92

-3beta-D

amasconă

3243

2340

245-84

3-7

07.083

1-(2,6,6-Trimetilciclohex-1-

enil)

but-2-en-1-onă

5

07.084

0596

-22-0

Pentan-3-onă

2350

202-49

0-3

07.084

Dim

etilacetonă;

Dietilcetonă;Dim

etila-

cetonă;Propionă;

Metaceton

ă

07.086

2110

2-04

-51,3-Difenilp

ropan-2-on

ă23

9711

839

203-00

0-0

07.086

Dibenzilceton

ă;alfa-alfa-Difenilceton

ă;Benzilceton

ă

07.087

2112

2-84

-94-Metox

ifenilacetona

2674

1183

620

4-57

8-7

07.087

Anisilm

etilceton

ă;3-(4-M

etox

ifenil)

prop

an-2-onă;

p-Metox

ifenilacton

ă;Anisceton

ă;Ceton

ăanisică

07.088

0877

84-98-7

Metil-delta-ion

onă

2713

1185

223

2-07

4-7

07.088

5-(2,6,6-Trimetil-3-cicloh

exen-1-il)-4-

penten-3-onă

1-(2,6,6-Trimetilciclohex-3-

enil)pent-1-en-3-on

ă

Page 61: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 61

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

07.089

0846

74-50-4

Noo

tcaton

ă31

6611

164

225-12

4-4

07.089

5,6-Dim

etil-8-izop

ropenilbiciclo[4.4.0]

dec-1-en-3-onă;4,4a,5,6,7,8-H

exahidro-

6-izop

ropenil-4,4a-dim

etil-2(3H

)-naftalină

4,4a,5,6,7,8-H

exahidro-

4,4a-dim

etil-6-(1-m

etilen-

etil)-2(3H)-naftalinon

ă

07.090

0950

77-67-8

1-Hidroxibu

tan-2-on

ă31

7311

102

225-79

0-6

07.090

2-ox

o-1-Butanol;

Propion

ilcarbinol;

Etilhidrox

imetilceton

ă;1-bu

tano

l-2-on

ă

07.091

0879

-76-5

gamma-Iono

nă31

7520

1-22

3-8

07.091

4-(2,2-D

imetil-6-metilenciclohexil)-3-

buten-2-on

ă;4-(2-M

etilen-6,6-dimetilci-

cloh

exil)-3-buten-2-onă

4-(2,2-D

imetil-6-metilenci-

cloh

exil)

but-3-en-2-onă

07.092

0849

9-70

-7p-Mentan-2-on

ă31

7611

128

207-88

7-5

07.092

Carvo

mentonă;

Tetrahidrom

entonă;

Tetrahidrocarvo

07.093

1013

706-86

-05-Metilh

exan-2,3-dionă

3190

1114

823

7-24

1-8

07.093

2-Metil-4,5-hexano

dion

ă;Acetil

izov

aleril;

Izob

utilm

etild

iceton

ă;Izob

utilmetilglioxal

07.094

0848

8-10

-83-Metil-2-(pent-cis-2-

enil)ciclop

ent-2-en-1-onă

3196

1178

620

7-66

8-4

07.094

cis-Jasm

onă

5

07.095

0814

765-30

-12-(sec-Butil)cicloh

e-xano

nă32

6111

044

238-83

0-2

07.095

2-But-2-il-cicloh

exanon

ă2-(1-M

etilp

ropil)cicloh

e-xano

07.096

0558

9-38

-8Hexan-3-onă

3290

1109

720

9-64

5-4

07.096

Etilprop

ilceton

ă

07.097

1059

191-78

-53-(H

idroximetil)octan-2-

onă

3292

1111

326

1-65

2-1

07.097

07.098

0811

93-18-6

3-Metilciclohex-2-en-1-

onă

3360

1113

421

4-76

9-7

07.098

1-Metil-1-cicloh

exenon

ă-3

07.099

0516

04-28-0

6-Metilh

epta-3,5-dien-2-

onă

3363

1114

321

6-50

7-7

07.099

2-Metilh

epta-2,4-dienă-6-onă;metilh

ep-

tadienon

ă

07.100

0532

40-09-3

5-Metilh

ex-5-en-2-on

ă33

6511

150

221-80

7-6

07.100

2-Metilalilaceton

ă;2-Metil-1-hexen-5-

onă;

2-Metil-alil-aceton

ă

07.101

0514

1-79

-74-Metilp

ent-3-en-2-onă

3368

1185

320

5-50

2-5

07.101

Oxid

demesitil;

Metilizobu

tilcetonă;

Izop

ropilid

enaceton

ă

07.102

0516

29-58-9

Pent-1-en-3-onă

3382

1117

921

6-62

4-3

07.102

Etilvinilceton

ă

Page 62: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 62

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

07.103

0559

3-08

-8Tridecan-2-on

ă33

8811

194

209-78

4-0

07.103

Metilu

ndecilceton

ă;End

ecilm

etilceton

ă

07.104

0546

43-25-8

Hept-2-en-4-onă

3399

1109

322

5-07

0-1

07.104

07.105

0511

19-44-4

Hept-3-en-2-onă

3400

1109

421

4-27

8-8

07.105

Metilp

entenilceton

ă;Butilidenacetonă;

n-Butilidenacetonă

07.106

0551

66-53-0

5-metilh

ex-3-en-2-on

ă34

0911

149

225-95

0-5

07.106

Izob

utilidenacetonă

07.107

0516

69-44-9

Oct-3-en-2-on

ă34

1611

170

216-79

3-3

07.107

07.108

0823

696-85

-7beta-D

amasceno

nă34

2011

197

245-83

3-2

07.108

4-(2,6,6-Trimetilciclohexa-1,3-dienil)-

but-2-en-4-onă

1-(2,6,6-Trimetilciclohexa-

1,3-dienil)bu

t-2-en-1-onă

07.109

3011

25-21-9

2,6,6-Trimetilciclohex-2-

en-1,4-dionă

3421

1120

021

4-40

6-2

07.109

3,5,5-Trimetilciclohex-2-eno-1,4-dion

ă;2-Ciclohexend

iona-1,4,3,5,5-trim

etil-

07.110

0854

2-46

-1Cicloheptadec-9-en-1-

onă

3425

1174

420

8-81

3-4

07.110

Civeton

ă5

07.111

0854

1-91

-33-Metilciclopentadecan-

1-onă

3434

1113

520

8-79

5-8

07.111

Musconă;Metilexalto

07.112

0827

58-18-1

3-Metil-2-ciclop

enten-1-

onă

3435

1113

722

0-42

1-5

07.112

1-Metil-1-ciclop

enten-3-on

ă

07.113

0592

5-78

-0Non

an-3-onă

3440

1116

021

3-12

5-2

07.113

Etilhexilceton

ă

07.114

0576

2-29

-86,10

,14-Trimetilp

en-

tadeca-5,9,13-trien-2-on

ă34

4211

206

212-09

7-9

07.114

Farnesilacetonă;

2,6,10

-Trimetil-2,6,10

-pentadecatrien-14-on

ă;6,10

,14-Trimetil-

5,9,13

-pentadecatrien-2-on

ă

07.115

0820

483-36

-73,4-Dehidrodihidro-beta-

iono

nă34

4711

057

243-84

7-3

07.115

Dehidrodihidroion

onă;

4-(2,6,6-Trimetil-

cicloh

exadien-1-il)-2-butanon

ă4-(2,6,6-Trimetil-1,3-ciclo-

hexadienil)bu

tan-2-on

ă

07.116

0843

219-68

-71-(1,4-D

imetilciclohex-

3-en-1-il)etan-1-onă

3449

1106

225

6-15

0-4

07.116

4-Acetil-1,4-dim

etilciclohex-1-enă

07.117

3042

348-12

-93-Etil-2-hidroxi-4-m

etil-

ciclop

ent-2-en-1-onă

3453

1107

725

5-76

7-6

07.117

3-Etil-4-m

etilcicloten

etilciclopente-

nolonă;3-Etil-2-ciclopenten-2-ol-1-on

ă

07.118

3053

263-58

-45-Etil-2-hidroxi-3-m

etil-

ciclop

ent-2-en-1-onă

3454

1107

825

8-45

1-6

07.118

5-Etil-3-m

etilcicloten

Page 63: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 63

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

07.119

3010

316-66

-22-Hidroxicicloh

ex-2-en-

1-onă

3458

1104

607

.119

Ciclohexano

-1,2-dionă

07.120

3048

83-60-7

2-Hidroxi-3,5,5-trimetil-

cicloh

ex-2-en-1-on

ă34

5911

198

07.120

3,5,5-Trimetilciclohexano

-1,2-dionă;

3,5,5-Trimetil-1,2-cicloh

exanod

ionă;

07.121

0510

519-33

-2Dec-3-en-2-on

ă35

3211

751

234-05

9-0

07.121

Heptilidenaceton

ă;Enantilidenacetonă

07.122

0510

8-83

-82,6-Dim

etilh

eptan-4-on

ă35

3711

914

203-62

0-1

07.122

Di-izob

utilceton

ă;Izob

utilceton

ă;Izon

o-nano

nă;Izov

aleron

ă

07.123

0537

96-70-1

Geranilacetonă

3542

1108

822

3-26

9-8

07.123

alfa-beta-Dihidropseudo

iono

nă6,10

-Dim

etil-5(trans),9-

undecadien-2-onă

07.124

2111

8-93

-42-Hidroxiacetofenon

ă35

4811

784

204-28

8-0

07.124

Etano

nă,

1-(2-hidroxifenil)-;

o-Acetilfeno

l

07.125

1031

42-66-3

3-Hidroxipentan-2-onă

3550

1111

507

.125

Acetil

etilbarbon

ol

07.126

0878

-59-1

3,5,5-Trimetilciclohex-2-

en-1-onă

3553

1191

820

1-12

6-0

07.126

Izoforon

ă;Izoacetoferonă

07.127

0849

1-09

-8p-Menta-1,4(8)-dien-3-

onă

3560

1118

920

7-72

9-5

07.127

Piperiteno

nă;4-Izop

ropilid

en-1-m

etil-1-

cicloh

exen-3-onă

07.128

0877

64-50-3

Dihidrocarvon

ă35

6511

703

231-85

7-0

07.128

cis-Dihidrocarvon

ă;cis-Menten-8(9)-onă

(2);

1-Metil-4-izop

ropenilciclohexan-2-

onă

p-Ment-8(10

)-en-2-onă

07.129

0837

20-16-9

3-Metil-5-prop

ilciclohex-

2-en-1-onă

3577

223-06

9-0

07.129

1-Metil-5-n-prop

il-1-cicloh

exen-3-onă

07.130

0857

378-68

-4delta-D

amascon

3622

260-70

9-8

07.130

1-(2,6,6-Trimetilciclohex-3-

enil)

but-2-en-1-onă

5

07.131

0817

283-81

-7Dihidro-beta-iono

nă36

2611

060

241-31

8-1

07.131

4-(2,6,6-Trimetilciclohex-2-enil)bu

tan-2-

onă

4-(2,6,6-Trimetilciclohex-1-

enil)

butan-2-on

ă

07.132

0831

499-72

-6Dihidro-alfa-iono

nă36

2811

059

250-65

7-4

07.132

4-(2,6,6-Trimetilciclohex-2-

enil)

butan-2-on

ă

07.133

2113

171-00

-14-Acetil-6-t-butil-1,1-

dimetilind

an36

5323

6-11

4-4

07.133

Celestolid

;4-Acetil-1,1-dim

etil

-6-terț-

butilindan

Acetil-6-terț-bu

til-2,3-

dihidro-1,1-dimetilind

an

Page 64: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 64

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

07.134

0843

052-87

-5alfa-D

amascon

3659

1105

307

.134

4-(2,6,6-Trimetil-2-cicloh

exenil)-2-

buten-4-on

ă1-(2,6,6-

Trimetilciclohex-

2-enil)

but-2-en-1-onă

5

07.135

2528

631-86

-92,4-Dihidroxiaceto-

feno

nă36

6211

884

07.135

1-Etano

07.136

0834

545-88

-54,4a,5,6-Tetrahidro-7-

metiln

aftalen-2(3H

)-on

ă37

1525

2-07

9-8

07.136

07.137

0523

45-28-0

Pentadecan-2-on

ă37

2411

808

219-06

4-8

07.137

Metiltridecilceton

ă

07.138

0563

759-55

-72-Pentilbu

t-1-en-3-onă

3725

264-44

8-0

07.138

3-Metilen-2-octano

nă3-Metileno

ctan-2-onă

07.139

0581

925-81

-75-Metilh

ept-2-en-4-onă

3761

07.139

2-Hepten-4-on

ă,5-metil

07.140

0811

28-08-1

3-Metil-2-pentilci-

clop

ent-2-en-1-onă

3763

214-43

4-5

07.140

Dihidrojasm

onă;

2-Pentil-3-m

etil-2-

ciclop

enten-1-on

ă;3-Metil-2-(n-

pentanil)-2-ciclopenten-1-onă

07.142

2549

8-02

-2Acetovanilonă

1103

520

7-85

4-5

07.142

4-Hidroxi-3-m

etox

iaceto-

feno

07.143

0832

388-55

-9Acetilcedren

251-02

0-3

07.143

Metilcedrenilceton

ă;1-(2,3,4,7,8,8a-

Hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H

-3a,7-

metanoazulen-5-il)etan-1-onă

5-Acetil-2,2,4,8-tetrametil-

triciclo

[5,3,1(3,7).0(1,7)]

undec-4(5)-enă

07.144

3016

70-46-8

2-Acetilciclop

entan-1-

onă

216-79

7-5

07.144

07.145

0578

-94-4

But-3-en-2-on

ă11

043

201-16

0-6

07.145

Metilv

inilceton

ă

07.146

0822

44-16-8

d-Carvo

nă22

4914

621

8-82

7-2

07.146

d-p-Menta-1,8-dienă-2-onă

5

07.147

0864

85-40-1

L-Carvo

nă22

4914

622

9-35

2-5

07.147

l-p-Menta-1,8-dienă-2-onă

5

07.148

0810

8-94

-1Ciclohexano

nă39

0911

047

203-63

1-1

07.148

Ciclohexilceton

ă;Hexanon

;Cetoh

exa-

metilen

07.149

0812

0-92

-3Ciclopentanon

ă39

1011

050

204-43

5-9

07.149

Cetociclopentan;Cetop

entametilen

07.150

0569

3-54

-9Decan-2-onă

1105

521

1-75

2-6

07.150

07.151

0592

8-80

-3Decan-3-onă

1105

621

3-18

3-9

07.151

Page 65: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 65

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

07.152

1051

933-13

-23,3-Dietoxibu

tan-2-on

ă07

.152

07.153

08►M3

2048

9-53

-6◄

1,10

-Dihidrono

otcatonă

3776

07.153

1,2,6-Trimetil-9-

izop

ropilen-biciclo[4.4.0]

decan-4-onă

07.154

2556

50-43-1

1-(3,5-D

imetox

i-4-hidro-

xifenil)prop

an-1-onă

1110

607

.154

Propiosiringo

nă;

3,5-Dim

etox

i-4-hidro-

xiprop

iofeno

▼M3

_______

▼M2

07.156

0525

50-18-7

2,6-Dim

etilo

ct-6-en-3-

onă

07.156

07.157

0516

04-34-8

6,10

-Dim

etilu

ndecan-2-

onă

1106

821

6-50

9-8

07.157

07.158

0561

75-49-1

dodecan-2-on

ă11

069

228-22

2-5

07.158

07.159

0846

95-62-9

D-Fenchon

ă24

7955

122

5-16

0-0

07.159

d-1,3,3-Trimetil-2-no

rbornano

nă1,3,3-Trimetilb

iciclo[2.2.1]

heptan-2-onă

5

07.160

0529

22-51-2

Heptadecan-2-on

ă11

089

07.160

Metilpentadecilcetonă

07.161

0516

29-60-3

Hex-1-en-3-on

ă21

6-62

5-9

07.161

07.162

0510

9-49

-9Hex-5-en-2-on

ă20

3-67

5-1

07.162

07.163

0559

1-78

-6Hexan-2-onă

1177

620

9-73

1-1

07.163

07.164

2124

78-38-8

4-Hidroxi-3,5-dim

etox

ia-

cetofeno

nă11

105

219-61

0-5

07.164

Acetosiring

onă

07.165

1012

3-42

-24-Hidroxi-4-m

etilp

entan-

2-onă

204-62

6-7

07.165

Page 66: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 66

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

▼M3

_______

▼M2

07.167

1049

84-85-4

4-Hidroxihexan-3-on

ă11

108

225-63

7-3

07.167

07.168

3049

0-03

-92-Hidroxipiperitonă

207-70

4-9

07.168

2-Hidroxi-m

ent-1-en-3-onă

07.169

0911

6-09

-61-Hidroxiprop

an-2-onă

1110

120

4-12

4-8

07.169

Hidroxiaceton

ă;Acetilcarbinol

07.170

3223

267-57

-4beta-ion

onăepox

ido

1120

224

5-54

2-0

07.170

4-(1,2-epo

xi-2,6,6-Trimetil-

cicloh

exil)bu

t-3-en-2-onă

07.171

0818

358-53

-7Izop

inocanfonă

1112

524

2-22

8-5

07.171

2,6,6-Trimetilb

iciclo[3.1.1]

cicloh

eptan-3-on

ă

07.172

0850

0-02

-74-Izop

ropilciclohex-2-

en-1-onă

3939

1112

720

7-89

8-5

07.172

Cripton

ă;Cripton

;4-Izop

ropilciclohex-

2-enonă;

DL-Cripton

ă

07.173

0813

215-88

-8Megastig

ma-4,6,8-trien-

3-onă

236-18

7-2

07.173

4-(2-Butenilideno

)-3,5,5-

trim

etilciclohex-2-en-1-onă

07.174

0867

401-27

-8Megastig

ma-5,8-dien-4-

onă

266-68

5-5

07.174

3-(2-Butenil)-2,4,4-trimetil-

cicloh

ex-2-en-1-on

ă

07.175

0889

-81-6

p-Ment-1-en-3-onă

2910

2052

201-94

2-7

07.175

Piperito

nă;

alfa-Piperito

nă;

1-Metil-4-

izop

ropil-1-cicloh

exen-3-onă

07.176

0889

-80-5

trans-Mentonă

2667

2035

201-94

1-1

07.176

trans-p-Mentan-3-on

ă5

07.177

0533

046-81

-07-Metil-3-octeno

nă-2

3868

251-36

1-8

07.177

trans-7-Metil-3-octen-2-on

ă5

07.178

0556

3-80

-43-Metilb

utan-2-onă

1113

120

9-26

4-3

07.178

3-Metil-1-bu

teno

l-2;

Metilizoprop

il-cetonă;

07.179

0858

3-60

-82-Metilciclohexano

nă39

4620

9-51

3-6

07.179

Metilano

07.180

0859

1-24

-23-Metilciclohexano

nă39

4720

9-71

0-7

07.180

07.181

0592

8-68

-76-Metilh

eptan-2-on

ă11

146

213-17

9-7

07.181

07.182

0554

1-85

-55-Metilh

eptan-3-on

ă20

8-79

3-7

07.182

Page 67: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 67

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

07.184

1011

3486

-29-6

3-Metiln

ona-2,4-dion

ă07

.184

07.185

0556

5-61

-73-Metilp

entan-2-on

ă11

157

209-28

2-1

07.185

▼M3

_______

▼M2

07.187

0532

064-72

-5Non

-2-en-4-onă

1116

225

0-90

9-3

07.187

07.188

0514

309-57

-0Non

-3-en-2-onă

3955

1116

323

8-24

8-9

07.188

07.189

0544

85-09-0

Non

an-4-onă

1116

122

4-77

0-4

07.189

07.190

0565

213-86

-7Octa-1,5-dien-3-onă

07.190

▼M4

_______

▼M2

07.192

3093

-91-4

1-Fenilb

utan-1,3-dionă

1118

120

2-28

6-4

07.192

Benzoilacetonă

07.193

2149

5-40

-91-Fenilb

utan-1-onă

207-79

9-7

07.193

07.194

2125

50-26-7

4-Fenilb

utan-2-onă

1118

221

9-84

7-4

07.194

07.195

2110

3-79

-71-Fenilp

ropan-2-on

ă11

042

203-14

4-4

07.195

Benzilm

etilceton

ă

07.196

0880

-57-9

Pin-2-en-4-on

ă11

186

201-29

2-4

07.196

Verbeno

nă4,6,6-Trimetilb

iciclo[3.1.1]

hept-3-en-2-on

ă

▼M3

_______

▼M2

07.198

0514

1-10

-6Pseud

o-iono

nă11

191

205-45

7-1

07.198

6,10

-Dim

etilu

ndeca-3,5,9-

trien-2-on

ă

07.199

0523

45-27-9

Tetradecan-2-on

ă11

192

219-06

3-2

07.199

Page 68: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 68

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

07.200

0879

-70-9

4-(2,5,6,6-Tetrametil-1-

cicloh

exenil)bu

t-3-en-2-

onă

201-22

0-1

07.200

beta-Ironă

07.201

0560

437-21

-0Tridec-12

-en-2-on

ă07

.201

07.202

0820

013-73

-42,6,6-Trimetilciclohex-2-

en-1-onă

243-46

5-7

07.202

07.203

0887

3-94

-93,3,5-Trimetilciclohexan-

1-onă

212-85

5-9

07.203

07.204

0554

6-49

-63,3,6-Trimetilh

epta-1,5-

dien-4-onă

208-90

3-3

07.204

07.205

0550

2-69

-26,10

,14-Trimetilp

en-

tadecan-2-on

ă11

205

207-95

0-7

07.205

Hexahidrofarnesilacetonă

07.206

2156

681-06

-24-(2,3,6-Trimetilfenil)

but-3-en-2-onă

07.206

07.207

0836

03-99-4

Ciclotetradecanon

ă22

2-75

8-3

07.207

▼M3

_______

▼M2

07.210

0524

415-26

-71-Non

en-3-onă

07.210

07.214

2194

1-98

-0alfa-M

etilnaftilcetonă

213-38

4-1

07.214

Naftilmetilceton

a,1-Acetonafton

ă

07.215

0846

4-49

-3(1R)-1,7,7-Trimetil-

biciclo[2.2.1]heptan-2-

onă

2230

140

207-33

5-2

07.215

d-Cam

for

5

07.216

0568

9-67

-86,10

-Dim

etil-5,9-un

de-

cadien-2-onă

211-71

1-2

07.216

Page 69: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 69

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

▼M3

_______

▼M2

07.219

0862

61-18-3

trans-3-Metil-2-(2-

pentenil)-2-ciclopenten-

1-onă

3196

1178

622

8-41

0-7

07.219

trans-Jasm

onă

5

▼M3

_______

▼M2

07.224

0823

726-91

-2trans-1-(2,6,6-Trimetil-1-

cicloh

exen-1-il)bu

t-2-en-

1-onă

3243

2340

245-84

2-1

07.224

5

07.225

0823

726-94

-5cis-1-(2,6,6-Trimetil-2-

cicloh

exen-1-il)bu

t-2-en-

1-onă

3659

1105

324

5-84

5-8

07.225

cis-alfa-D

amasconă

5

07.226

0824

720-09

-0Trans-1-(2,6,6-trim

etil-2-

cicloh

exen-1-il)bu

t-2-en-

1-onă

246-43

0-4

07.226

▼M3

_______

▼M2

07.231

08alfa-D

amasceno

nă07

.231

1-(2,6,6-Trimetilciclohexa-

2,4-dienil)bu

t-2-en-1-onă

07.234

255-Paradol

07.234

1-(4-H

idroxi-3-m

etox

ifenil)

nonan-3-onă

07.236

0522

610-86

-25-Octen-2-onă

1117

107

.236

07.238

1037

160-77

-33-Hidroxi-2-octanon

ă07

.238

Page 70: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 70

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

▼M3

07.239

0522

78–53–7

[R-(E)]-5-izoprop

il-8-

metiln

ona-6,8-dien-2-onă

218–

907–7

6

07.240

0513

019–20–0

2-metilh

eptan-3-on

ă40

0023

5–87

7–0

6

07.241

0516

35–02–5

3,4-dimetilh

ex-3-en-2-

onă

216–

656–8

6

07.242

2153

55–63–5

3-hidrox

i-4-fenilbutan-2-

onă

6

07.243

2199–93

–4

4-hidrox

iacetofenon

ă20

2–80

2–8

6

07.244

0520

859–10–3

trans-6-metil-3-hepten-2-

onă

4001

6

07.245

0871

048–82–3

trans-delta-dam

asconă

275–

156–8

trans-1-(2,6,6-trimetil-3-cicloh

exen-1-il)-

2-bu

ten-1-on

ă6

07.246

0825

304–14–7

dimetilciclohexilm

etil

cetonă

246–

799–1

6

07.247

0530

086–02–3

octadien-2-onă/3,5-(E,E)

4008

6

07.248

1058

5–25

–1

octan-2,3-dion

ă20

9–55

2–9

6

07.249

0592

7–49

–1

undecan-6-on

ă40

2221

3–15

0–9

6

▼M4

07.251

2157

7-16

-2Metilacetofeno

năNr.CAS

corespun

de2-

metilaceto-

feno

nei

07.252

0533

665-27

-94-octen-2-on

ă

▼M3

07.253

0530

086–02–3

3,5-octadien-2-onă

Page 71: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 71

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

08.001

0164

-18-6

Acidform

ic24

871

200-57

9-1

08.001

Acidmetanoic

1

08.002

0164

-19-7

Acidacetic

2006

220

0-58

0-7

08.002

Acid

etanoic;

Acid

etilic;

Acid

metan-

carbox

ilic

1

08.003

0179

-09-4

Acidprop

ionic

2924

320

1-17

6-3

08.003

Acidmetilacetic;Acidetilformic

1

08.004

0959

8-82

-3Acidlactic

2611

420

9-95

4-4

08.004

Acidalfa-hidroxiprop

anoic

Acid2-hidrox

ipropano

ic1

08.005

0110

7-92

-6Acidbu

tiric

2221

520

3-53

2-3

08.005

Acidetilacetic;Acidbu

tano

ic;Acid1-

prop

anocarbo

xilic

08.006

0279

-31-2

Acid2-metilp

ropion

ic22

226

201-19

5-7

08.006

Acidizob

utiric;Acidizop

ropilfornic

08.007

0110

9-52

-4Acidvaleric

3101

720

3-67

7-2

08.007

Acidpentanoic;

Acidprop

ilacetic;Acid

valerianic;Acid1-bu

tancarbo

xilic

08.008

0250

3-74

-2Acid3-metilb

utiric

3102

820

7-97

5-3

08.008

Acid

izop

entano

ic;

Acid

beta-m

etil-

butiric;Acid

delfinic;Acid

beta-m

etil-

butiric

08.009

0114

2-62

-1Acidhexano

ic25

599

205-55

0-7

08.009

Acidcaproic;

Acidhexo

ic;Acid2-bu

ti-lacetic;Acidpentilformic

1

08.010

0112

4-07

-2Acidoctano

ic27

9910

204-67

7-5

08.010

Acid

caprilic;

Acid

octoic;C-8;Acid

octilic;Acid1-heptancarbox

ilic

1

08.011

0133

4-48

-5Aciddecano

ic23

6411

206-37

6-4

08.011

Acidcapric;Aciddecilic;Acid1-no

nan-

carbox

ilic

08.012

0114

3-07

-7Aciddo

decano

ic26

1412

205-58

2-1

08.012

Acidlauric;Aciddo

decoic;Acidlauros-

tearic

1

08.013

0111

2-80

-1Acidoleic

2815

1320

4-00

7-1

08.013

Acidoleinic;

Acidtrans-elaidic

Acidoctadec-9-enoic

1

08.014

0157

-10-3

Acidhexadecano

ic28

3214

200-31

2-9

08.014

Acid

palm

itic;

Acid

hexadecilic;Acid

cetilic;Acid1-pentadecancarbocilic

1

08.015

0157

-11-4

Acidoctadecano

ic30

3515

200-31

3-4

08.015

Acidstearic;

Acidoctadecilic

Page 72: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 72

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

08.016

0154

4-63

-8Acidtetradecanoic

2764

1620

8-87

5-2

08.016

Acidmiristic;Crodacid

1

08.017

3069

15-15-7

AcidL-m

alic

2655

1723

0-02

2-8

08.017

Acid

2-hidrox

i-1,4-bu

tand

ioic;

Acid

hidrox

isuccinic

Acid

2-hidrox

ibutan-1,4-

dioic

1,5

08.018

3013

3-37

-9Acidtartaric

3044

1820

5-10

5-7

08.018

Acid

racemic;

Acid

2,3-dihidrox

i-succinic

Acid

2,3-dihidrox

ibu-

tand

ioic

1

08.019

0912

7-17

-3Acidpiruvic

2970

1920

4-82

4-3

08.019

Acid2-cetoprop

ionic;

Acidacetilformic;

Acid

alfa-cetop

ropion

ic;

Acid

piro-

racemic

Acid2-ox

opropano

ic

08.021

2365

-85-0

Acidbenzoic

2131

2120

0-61

8-2

08.021

Acid

benzencarbox

ilic;

Acid

fenil-

form

ic;Acid

dracilic;

Carbo

xibenzen;

Acidfenilcarbo

xilic

1

08.022

2262

1-82

-9Acidcinamic

2288

2221

0-70

8-3

08.022

Acid

terț-beta-fenilacrilic;

Acid

3-fenil-

2-prop

enoic;

Acid

beta-fenilacrilic;

Acid3-fenilacrilic

Acid3-fenilprop-2-enoic

1

08.023

0912

3-76

-2Acid4-ox

ovaleric

2627

2320

4-64

9-2

08.023

Acid

levu

linic;

Acid

acetop

ropion

ic;

Acid

levu

lic;

Acid

4-ox

opentano

ic;

Acid3-acetilp

ropion

ic

1

08.024

0911

0-15

-6Acidsuccinic

2420

3-74

0-4

08.024

Acid

butan-1,4-dioic;

Acid

1,2-etandi-

carbox

ilic

Acidbu

tand

ioic

1

08.025

0911

0-17

-8Acidfumaric

2488

2520

3-74

3-0

08.025

Acid

alom

alenic;

Acid

boletic;

Acid

trans-bu

tend

ionic;

Acid

trans-1,2-etile-

nodicarbox

ilic

Acidbu

t-trans-2-

enod

ioic

1

08.026

0912

4-04

-9Acidadipic

2011

2620

4-67

3-3

08.026

Acid1,4-bu

tand

icarbo

xilic

Acidhexano

dioic

1

08.028

0111

1-14

-8Acidheptanoic

3348

2820

3-83

8-7

08.028

n-Heptano

ic;Enantic;n-Heptilic;Acid

n-heptoic;

Enantic;Acid

enantic;Acid

n-heptanoic

1

08.029

0111

2-05

-0Acidno

nano

ic27

8429

203-93

1-2

08.029

Acid

pelargon

ic;

Acid

octano

-1-

carbox

ilic;

Acidno

nilic;Acidno

noic

08.031

0297

-61-0

Acid2-metilv

aleric

2754

3120

2-59

4-9

08.031

Acid2-metilp

entano

ic;Acidmetilp

ropi-

lacetic

Page 73: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 73

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

08.032

2250

1-52

-0Acid3-fenilpropion

ic28

8932

207-92

4-5

08.032

Acid

benzilacetic;Acid

hidrocinam

ic;

Acid

beta-fenilp

ropion

ic;Acid

dihidro-

cinamic

08.033

3049

9-12

-7Acid

prop

-1-enă-1,2,3-

tricarbo

xilic

2010

3320

7-87

7-0

08.033

Acid

acon

itic;

Acid

achileic;

Acid

echisetic;Acidcitridic;Acid2-carbox

i-glutacon

ic

08.034

0752

92-21-7

Acidcicloh

exilacetic

2347

3422

6-13

2-0

08.034

Acidcicloh

exanoacetic

08.035

0245

36-23-6

Acid2-metilh

exanic

3191

582

224-88

3-9

08.035

Acid

2-metilcaproic;

Acid

2-bu

tilpro-

pano

ic;Acidhexana-2-carbo

xilic

08.036

0450

2-47

-6Acidcitron

elic

3142

616

207-93

9-7

08.036

Acidrodino

lic;Acidrodinic

Acid3,7-dimetilo

ct-6-eno

ic

08.037

3032

8-50

-7Acid2-ox

oglutaric

3891

653

206-33

0-3

08.037

Acid

alfa-cetog

lutaric;

Acid

2-ox

o-1,5-

pentanod

ioic;Acid2-cetoglutaric

Acid2-ox

opentano

dioic

08.038

1510

3-82

-2Acidfenilacetic

2878

672

203-14

8-6

08.038

Acidalfa-toluic;

Acidbenzilcarbo

xilic

08.039

0411

2-38

-9Acidun

dec-10

-eno

ic32

4768

920

3-96

5-8

08.039

Acidun

decilenic;

Acid10

-end

ecenoic

08.040

2399

-96-7

Acid4-hidrox

ibenzoic

693

202-80

4-9

08.040

Acidp-hidrox

ibenzoic

08.041

0460

-33-3

Acid

octadeca-9,12-

dienoic

3380

694

200-47

0-9

08.041

Acidlin

oleic;

Acizi

linoleicși

linolenic

1,5

08.042

0111

2-37

-8Acidun

decano

ic32

4569

620

3-96

4-2

08.042

Acidn-un

decoic;Acidn-un

decilic;Acid

endecano

ic

08.043

2312

1-34

-6Acidvanilic

697

204-46

6-8

08.043

Acid4-hidrox

i-3-metox

ibenzoic

Acid

4-hidrox

i-3-metox

i-benzoic

08.044

0321

016-46

-6Acid

2,4-dimetilp

ent-2-

enoic

3143

744

08.044

08.045

0288

-09-5

Acid2-etilb

utiric

2429

2001

201-79

6-4

08.045

Acidalfa-etilbu

tiric;Aciddietilacetic

08.046

0211

6-53

-0Acid2-metilb

utiric

2695

2002

204-14

5-2

08.046

Acid

metiletilacetic;

Acid

butan-2-

carbox

ilic

Page 74: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 74

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

08.047

0211

88-02-9

Acid2-metilh

eptano

ic27

0620

0321

4-70

4-2

08.047

Acid

2-metilo

enantic;

Acid

metilami-

lacetic;Acid

izocaprilic;Acid

izoo

c-tano

ic

08.048

0459

1-80

-0Acidpent-4-eno

ic28

4320

0420

9-73

2-7

08.048

Acidalilacetic

08.049

1512

2-59

-8Acidfeno

xiacetic

2872

2005

204-55

6-7

08.049

Eterfenilic

alacidului

glicolic;Acid

feno

xietanoic;

Acido-fenilglicolic

08.050

0442

19-24-3

Acidhex-3-enoic

3170

2256

224-15

7-1

08.050

08.051

0975

9-05

-7Acid

3-metil-2-

oxob

utiric

3869

2262

212-06

5-4

08.051

Acid

2-ox

oizovaleric;

Acid

dimetil-

piruvicAcidprop

andioic

08.052

0981

6-66

-0Acid

4-metil-2-

oxov

aleric

3871

2263

212-43

5-5

08.052

Acid

2-ceto-4-m

etil-pentanoic;

Acid

4-metil-2-ox

opentano

ic;Acidalfa-cetoizo-

caproic;

Acidizop

ropilpiruvic

08.053

0914

1-82

-2Acidmalon

ic22

6420

5-50

3-0

08.053

Acid

metandicarbox

ilic;

Acid

prop

andioic;

Acidprop

an1,3-dioic

Acidprop

andioic

1

08.054

0313

419-69

-7Acidhex-trans-2-enoic

3169

1177

723

6-52

8-5

08.054

Acid

beta-propilacrilic;

Acid

3-prop

ila-

crilic

5

08.055

0331

42-72-1

Acid

2-metil-2-

pentenoico

3195

1168

024

1-02

6-4

08.055

Acid

3-etil-2-metilacrilic;

Acid

2-penteno-2-carbox

ilic;

Acid

2-prop

ilide-

noprop

ionic

08.056

0210

5-43

-1Acid3-metilv

aleric

3437

1014

920

3-29

7-7

08.056

Acidbu

tilacetic

secund

ar;Acid2-metil-

butan-1-carbox

ilic;

Acid

beta-m

etil-

valeric

08.057

0264

6-07

-1Acid4-metilv

aleric

3463

1015

021

1-46

4-0

08.057

Acidizoh

exanoic;

Acidizocaproic;Acid

4-metilp

entano

ic

08.058

0437

674-63

-8Acid2-metilp

ent-3-enoic

3464

1014

725

3-61

0-6

08.058

08.059

0415

75-74-2

Acid2-metilp

ent-4-enoic

3511

1014

821

6-40

4-7

08.059

08.060

0798

-89-5

Acid

cicloh

exancar-

boxilic

3531

1191

120

2-71

1-3

08.060

Page 75: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 75

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

08.061

0262

8-46

-6Acid5-metilh

exanoic

3572

1014

208

.061

Acid

izoh

eptano

ic;

Acid

izov

enantic;

Acidizoamilacetic;

08.062

0245

019-28

-1Acid4-metiln

onanoic

3574

1192

525

6-18

0-8

08.062

Acid4-metilp

elargo

nic

08.063

0254

947-74

-9Acid4-metilo

ctanoic

3575

1192

625

9-40

4-2

08.063

08.064

0380

-59-1

Acid2-metilcrotonic

3599

1016

820

1-29

5-0

08.064

Acid

tiglic;Acid

2-metilcrotonic;

Acid

2-metil-2-bu

teno

ic;

Acid

trans-2,3-

dimetil-acrilic

Acidmetilb

ut-trans-2-eno

ic5

08.065

0414

436-32

-9Aciddec-9-enoic

3660

1009

023

8-41

0-9

08.065

08.066

0960

0-18

-0Acid2-ox

obutiric

3723

209-98

6-9

08.066

Acidcetobu

tiric;Acidalfa-cetob

utiric

08.067

0771

298-42

-5Acid

1,2,5,6-tetrahidro-

cuminic

3731

08.067

Acid

4-izop

ropil-3-cicloh

exen-1-

carbox

ilic;

Acid

3-cicloh

exen-1-

carbox

ilic,

4-(1-m

etiletil)-,(±)-

Acid1-(4-izoprop

ilciclohex-

3-enil)

carbox

ilic

08.068

0472

881-27

-7Aciddec-(5-și

6)-eno

ic37

4208

.068

08.070

0354

1-47

-9Acid3-metilcrotonic

3187

1013

820

8-78

2-7

08.070

Acid

3,3-dimetil-acrilic;Acid

3-metil-

but-2-enoic;

Acid

beta,beta-dimetila-

crilic;

Acidsenecioic

Acid

3-metilb

ut-trans-2-

enoic

08.071

2310

0-09

-4Acidp-anisic

3945

1007

720

2-81

8-5

08.071

Acid

4-anisic;Acid

dracon

ic;Acid

p-metox

ibenzoic

Acid4-metox

ibenzoic

08.072

0337

24-65-0

Acid

but-2-enoic(cis

șitrans)

3908

1008

022

3-07

7-4

08.072

Acidcroton

ic(trans)+Acidizocrotonic

(cis)

5

08.073

0339

13-85-7

Aciddec-2-enoic

3913

1008

722

3-47

5-8

08.073

Acid2-deceno

ic5

08.074

0415

469-77

-9Aciddec-3-enoic

1008

823

9-48

9-2

08.074

Acid3-deceno

ic

08.075

0426

303-90

-2Aciddec-4-enoic

3914

1008

924

7-59

9-7

08.075

Acid4-decano

ic

08.076

2389

-86-1

Acid

2,4-dihidrox

i-benzoic

3798

201-94

6-9

08.076

Page 76: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 76

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

▼M3

_______

▼M2

08.078

0214

9-57

-5Acid2-etilh

exanoic

205-74

3-6

08.078

08.079

0216

493-80

-4Acid4-etilo

ctanoico

3800

240-56

0-5

08.079

08.080

2314

9-91

-7Acidgalic

1017

020

5-74

9-9

08.080

Acid3,4,5-trihidroxibenzoic

Acid3,4,5-trihidroxibenzoic

1

08.081

0345

9-80

-3Acidgeranic

1009

420

7-29

9-9

08.081

Acid

3,7-dimetil-2(trans),6-octadieno

ic;

Acid3,7-dimetilo

cta-2,6-dienoic

Acid

3,7-dimetil-2(trans),6-

octadienoic

08.082

0911

0-94

-1Acidglutaric

203-81

7-2

08.082

Acidpentanod

ioic

1

08.083

0318

999-28

-5Acidhept-2-eno

ic32

7710

102

242-73

8-8

08.083

5

▼M3

_______

▼M2

08.085

0311

0-44

-1Acidhexa-2,4-dieno

ic39

2120

3-76

8-7

08.085

5

08.086

3011

13-60-6

Acid

3-hidrox

i-2-

oxop

ropion

ic38

4308

.086

Acidprop

anoic,

3-hidrox

i-2-ox

o-;Acid

3-hidrox

i-2-ox

opropano

ic

08.087

2353

0-57

-4Acid4-hidrox

i-3,5-dime-

toxibenzoic

1011

120

8-48

6-8

08.087

Acidsiring

ic

08.088

2253

0-59

-6Acid4-hidrox

i-3,5-dime-

toxicianim

ic20

8-48

7-3

08.088

Acidsinapic

Acid

3-(4-hidroxi-3,5-dim

e-toxifenil)prop

-2-eno

ic

08.089

2211

35-24-6

Acid4-hidrox

i-3-metox

i-cinamic

1011

321

4-49

0-0

08.089

Acidferulic

Acid

3-(4-hidroxi-3-m

eto-

xifenil)prop

-2-eno

ic

08.090

0949

8-36

-2Acid

2-hidrox

i-4-metil-

valeric

1011

820

7-86

0-8

08.090

Page 77: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 77

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

▼M3

_______

▼M2

08.092

2358

6-38

-9Acid3-metox

ibenzoic

3944

209-57

4-9

08.092

Acidm-anisic;

Acid3-anisic;

08.093

0939

748-49

-7Acid

3-metil-2-

oxov

aleric

3870

1014

625

4-61

6-1

08.093

Acid

metil

etil

piruvic;

Acid

sodic3-

metil-2-ox

opentano

ic

08.094

0224

323-24

-8Acid4-metild

ecanoic

08.094

08.095

0256

01-60-5

Acid8-metild

ecanoic

08.095

08.096

0237

80-58-3

Acid3-metilh

exanic

08.096

08.097

0215

61-11-1

Acid4-metilh

exanic

216-33

6-8

08.097

08.099

0310

321-71

-8Acid4-metilp

ent-2-enoic

233-70

6-4

08.099

Acid4-metilp

ent-2-en-1-oic

08.100

0450

4-85

-8Acid4-metilp

ent-3-enoic

08.100

08.101

0337

60-11-0

Acidno

n-2-enoic

3954

1015

322

3-17

1-5

08.101

5

08.102

0441

24-88-3

Acidno

n-3-enoic

1015

422

3-93

2-1

08.102

08.103

0912

3-99

-9Acidno

nano

dioic

1007

920

4-66

9-1

08.103

Acidazelaic

▼M3

_______

▼M2

08.107

0313

991-37

-2Acidpent-2-eno

ic10

163

237-79

1-9

08.107

5

08.108

2249

2-37

-5Acid2-fenilpropion

ic10

164

207-75

2-0

08.108

AcidhidratropicAcid

08.109

3015

6-06

-9Acid3-fenilpiruv

ic38

9220

5-84

7-1

08.109

Acid3-fenil-2-ox

opropano

icAcid

3-ox

o-3-fenilpro-

pano

ic

08.110

3088

-99-3

Acidftalic

201-87

3-2

08.110

o-Dicarbo

xibenzen;Acido-benzendicar-

boxilic

1,2-benzendicarbox

ilic

1

Page 78: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 78

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

08.111

3036

413-60

-2Acidchinic

253-02

3-5

08.111

Acid

1,3,4,5-tetrahidroxicicloh

exanocar-

boxilic

Acid

1,3,4,5-tetrahidroxici-

cloh

exan-1-carbo

xilic

08.112

2369

-72-7

Acidsalicilic

1016

520

0-71

2-3

08.112

Acid2-hidrox

ibenzoic

Acid2-hidrox

ibenzoic

08.113

0915

0-90

-3Acid

succinic,

sare

dizodică

3277

2420

3-74

0-4

08.113

5

08.114

0318

71-67-6

Acidoct-2-enoic

3957

1015

621

6-00

1-6

08.114

Acidtrans-2-octeno

icAcidoct-2-enoic

5

08.115

0233

02-03-2

Acid4-metilh

eptano

ic08

.115

▼M3

_______

▼M2

08.119

0311

91-04-4

Acid2-hexeno

ic31

6911

777

214-72

7-8

08.119

5

08.120

0313

201-46

-2Acid2-metil-2-bu

teno

ic35

9910

168

236-16

7-3

08.120

5

▼M3

_______

▼M2

08.123

0310

352-88

-2Acidtrans-2-heptenoic

3920

233-76

9-8

08.123

▼M3

_______

▼M2

08.126

0332

466-55

-0Acidtrans-2-tridecenoic

251-06

2-2

08.126

08.127

22Acid

2-(4-m

etox

ifenox

i)prop

ionic

08.127

Lactizol

08.128

03Acid

2-metilb

ut-cis-2-

enoic

08.128

Acidangelic

09.001

0114

1-78

-6Acetatde

etil

2414

191

205-50

0-4

09.001

Eteracetic

Page 79: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 79

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.002

0110

9-60

-4Acetatde

prop

il29

2519

220

3-68

6-1

09.002

Etano

atde

prop

il

09.003

0510

8-21

-4Acetatde

izop

ropil

2926

193

203-56

1-1

09.003

Izoacetatde

prop

il

09.004

0112

3-86

-4Acetatde

butil

2174

194

204-65

8-1

09.004

Etano

atde

butil

09.005

0211

0-19

-0Acetatde

izob

util

2175

195

203-74

5-1

09.005

Izoacetatde

butil;Acetatde

2-metil-1-

prop

il;Acetatde

izob

util

Acetatde

2-metilp

ropil

09.006

0114

2-92

-7Acetatde

hexil

2565

196

205-57

2-1

09.006

Etano

atde

hexil;1-Acetoxi-hexan

09.007

0111

2-14

-1Acetatde

octil

2806

197

203-93

9-6

09.007

AcetatC-8;Acetatde

n-octanil;Acetat

de2-etilh

exil;

Etano

atde

octil

09.008

0114

3-13

-5Acetatde

nonil

2788

198

205-58

5-8

09.008

AcetatC-9;Acetatpelargon

ic;Etano

atde

nonil

09.009

0111

2-17

-4Acetatde

decil

2367

199

203-94

2-2

09.009

AcetatC-10;

Etano

atde

decil;Acetatde

decanil;

1-Acetoxi-decan;Ester

decilic

alacidului

acetic;Acetatde

decano

l

09.010

0111

2-66

-3Acetatde

dodecil

2616

200

203-99

5-1

09.010

Acetatde

lauril;

AcetatC-12;

Acetatde

dodecanil;Etano

atde

lauril;

Etano

atde

dodecanil

09.011

0310

5-87

-3Acetatde

geranil

2509

201

203-34

1-5

09.011

Acetatde

geraniol;Acetatde

trans-3,7-

dimetil-2,6-octadien-1-il;

Acetatde

2,6-

dimetil-2,6-octadien-8-il

Acetatde

3,7-dimetilo

cta-2

(trans),6-dienil

09.012

0415

0-84

-5Acetatde

citron

elil

2311

202

205-77

5-0

09.012

Acetat

de3,7-dimetil-6-octen-1-il;

Etano

atde

3,7-dimetil-6-octen-1-il

Acetatde

3,7-dimetilo

ct-6-

enil

09.013

0611

5-95

-7Acetatde

linalil

2636

203

204-11

6-4

09.013

Bergamol;

Acetat

de3,7-dimetil-1,6-

octadien-3-il;

Acetatde

licareol;

Acetat

delin

aloo

l

Acetat

de1,5-dimetil-1-

vinilhex-4-enil

09.014

2314

0-11

-4Acetatde

benzil

2135

204

205-39

9-7

09.014

Etano

atde

benzil

09.015

0680

-26-2

Acetatde

alfa-terpinil

3047

205

201-26

5-7

09.015

Acetatde

3-cicloh

exen-1-m

etanol,alfa-

alfa-4-trimetil;

Acetatde

p-ment-1-en-8-il

5

Page 80: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 80

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.016

0829

066-34

-0Acetatde

mentil

2668

206

240-45

9-6

09.016

Acetat

del-p-ment-3-il;

Acetat

dementol;Acetatde

1-izop

ropil-4-metilci-

cloh

ex-2-il

Acetat

de(1-alfa,2-beta,5-

alfa)-2-izop

ropil-5-metilci-

cloh

exil

►M3

___◄

09.017

0876

-49-3

Acetatde

bornil

2159

207

200-96

4-4

09.017

Acetatde

borneol;Acetatde

2-canfanil;

Etano

atde

bornil;

Acetatde

l-bo

rnil;

Acetatde

d-bo

rnil;

Eterbo

rnilacetic

Acetat

de1,7,7-trim

etil-

biciclo[2.2.1]hept-2-il

09.018

2210

3-54

-8Acetatde

cinamil

2293

208

203-12

1-9

09.018

Acetatde

3-fenil-2-prop

en-1-il;

Acetat

de3-fenilalil

Acetatde

3-fenilprop-2-enil

09.019

2310

4-21

-2Acetatde

p-anisil

2098

209

203-18

5-8

09.019

Benzenm

etanol,

4-metox

i-,

acetat;

Acetat

dealcool

anisilic;

Alcoo

lbenzilic,

p-metox

i,acetat

Acetatde

4-metox

ibenzil

09.020

1893

-28-7

Acetatde

eugenil

2469

210

202-23

5-6

09.020

Acetatde

eugeno

l;Aceteug

enol;Acetat

de2-metox

i-4-fenil;Acetil

eugeno

lAcetat

de4-alil-2-meto-

xifenil

09.021

0162

8-63

-7Acetatde

pentil

211

211-04

7-3

09.021

Acetatde

amil

09.022

0111

2-06

-1Acetatde

heptil

2547

212

203-93

2-8

09.022

AcetatC-7;Acetatde

heptanil;

Etano

atde

heptil

09.023

0179

-20-9

Acetatde

metil

2676

213

201-18

5-2

09.023

Etano

atde

metil

09.024

0212

3-92

-2Acetatde

izop

entil

2055

214

204-66

2-3

09.024

Acetat

deizoamil;

Acetat

debeta-

metilb

util;

Amil

acetat

comun

;Amil

izoacetat;Etano

atde

izoamil

Acetatde

3-metilb

util

09.025

0210

031-87

-5Acetatde

2-etilb

util

2425

215

233-09

5-4

09.025

Acetatde

beta-etilbu

til

09.026

2274

93-78-9

Acetat

dealfa-pentil-

cinamil

2064

216

231-33

9-4

09.026

Acetat

dealfa-n-amil-beta-fenilacril;

Acetatde

alfa-pentilcinamil;

Acetatde

flox

in

Acetat

de2-pentil-3-

fenilprop-2-enil

09.027

0862

2-45

-7Acetatde

cicloh

exil

2349

217

210-73

6-6

09.027

Acetatde

cicloh

exan

09.028

0721

722-83

-8Acetatde

2-cicloh

exiletil

2348

218

2266

952

09.028

Acetatde

cicloh

exanoetil;Acetatde

etil-

cicloh

exil;

Acetatde

hexahidrofeniletil

09.029

0610

3-07

-1Acetatde

1,1-dimetil-3-

fenilpropil

2735

219

203-07

7-0

09.029

Acetatde

dimetilfenetilcarbinil;

Acetat

de3-fenil-1,1-dimetilp

ropan-1-il;

Acetat

de4-fenil-2-metil-2-bu

til

Page 81: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 81

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.030

1793

-29-8

2-Metox

i4-(prop-1-enil)

acetat

defenil

2470

220

202-23

6-1

09.030

Acetat

deizoeug

enil;

Acetat

deizoeug

enol;Acetatde

2-metox

i-4-prop

e-nilfenil;

Acetizoeug

enol

09.031

1510

3-45

-7Acetatde

fenetil

2857

221

203-11

3-5

09.031

Acetatde

2-feniletil;Acetatde

benzil-

carbinil

09.032

2212

2-72

-5Acetatde

3-fenilpropil

2890

222

204-56

9-8

09.032

Acetatde

fenilpropil;Acetatde

3-fenil-

1-prop

il;Acetatde

hidrocinam

il;Acetat

debeta-fenilp

ropil

09.033

0414

1-11

-7Acetatde

rodinil

2981

223

205-45

8-7

09.033

Acetatde

alfa-citron

elil

Acetatde

3,7-dimetilo

ct-7-

enil

09.034

0713

23-00-8

Acetatde

santalilo

3007

224

2153

496

09.034

Acetatde

alfa-Santalol;Acetatde

beta-

Santalol;

►M3

___◄

09.035

2388

1-68

-5Acetatde

vanilil

3108

225

212-92

0-1

09.035

Acetilvanilin

ă;Benzaldehidă,

4-(acetilox

i)-3-m

etox

i-;3-Metox

i-4-aceto-

xibenzaldehidă

4-Acetoxi-3-m

etox

ibenzal-

dehidă

09.036

2514

0-39

-6Acetatde

p-tolil

3073

226

205-41

3-1

09.036

Acetat

dep-cresil;

Ester

metilic

alacidului

4-metilb

enzoic;Acetil

dep-

cresol;

Etano

atde

p-tolil;

Acetat

p-cresilic

Acetatde

4-metilfenil

09.037

0114

0-88

-5Acrilatde

etil

2418

245

205-43

8-8

09.037

Propeno

atde

etil

Prop-2-enoatde

etil

09.038

0162

3-42

-7Butirat

demetil

2693

263

210-79

2-1

09.038

Butanoatde

metil

09.039

0110

5-54

-4Butirat

deetil

2427

264

203-30

6-4

09.039

n-Butanoatde

etil;

Eterbu

tiric;Butanoat

deetil

09.040

0110

5-66

-8Butirat

deprop

il29

3426

620

3-32

0-0

09.040

Butanoatde

prop

il

09.041

0563

8-11

-9Butirat

deizop

ropil

2935

267

211-32

0-7

09.041

Propil

izob

utirat;

Propil

izob

utanoat;

Butanoatde

izop

ropil

09.042

0110

9-21

-7Butirat

debu

til21

8626

820

3-65

6-8

09.042

Butanoatde

butil

09.043

0253

9-90

-2Butirat

deizob

util

2187

269

208-72

9-8

09.043

Butil

izob

utirat;Butirat

de2-metil-1-

prop

il;Butanoatde

izob

util

Butanoatde

2-metilp

ropil

Page 82: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 82

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.044

0154

0-18

-1Butirat

depentil

2059

270

208-73

9-2

09.044

Butirat

deam

il;Butanoatde

amil

09.045

0126

39-63-6

Butirat

dehexil

2568

271

220-13

6-6

09.045

n-Butanoatde

n-hexil;Butanoatde

hexil

09.046

0111

0-39

-4Butirat

deoctil

2807

272

203-76

2-4

09.046

Butanoatde

octil

09.047

0154

54-09-1

Butirat

dedecil

2368

273

226-70

0-8

09.047

Butanoatde

decil;1-Butirox

idecan

09.048

0310

6-29

-6Butirat

degeranil

2512

274

203-38

1-3

09.048

Butanoat

detrans-3,7-dimetil-2,6-

octadien-1-il

Butanoatde

3,7-dimetilo

cta-

2(trans),6-dienil

09.049

0414

1-16

-2Butirat

decitron

elil

2312

275

205-46

3-4

09.049

Butirat

de3,7-dimetil-6-octen-1-il

Butanoatde

3,7-dimetilo

ct-

6-enil

09.050

0678

-36-4

Butirat

delin

alil

2639

276

201-10

9-8

09.050

Butirat

de3,7-dimetil-1,6-octadien-3-il;

n-Butirat

delin

alil

Butanoatde

1,5-dimetil-1-

vinil-hex-4-enil

09.051

2310

3-37

-7Butirat

debenzil

2140

277

203-10

5-1

09.051

n-Butirat

debenzil;

n-Butanoat

debenzil;

Butanoatde

benzil

09.052

0621

53-28-8

Butirat

deterpinil

3049

278

218-44

5-6

09.052

Butirat

dede

p-ment-1-en-8-il;

Butirat

dep-ment-1-en-8-ol

Butanoatde

p-ment-1-en-8-

il

09.053

2210

3-61

-7Butirat

decinamil

2296

279

203-12

8-7

09.053

Fenilp

ropenil-n-bu

tiirat;

Butanoatde

3-fenil-2-prop

en-1-il;

Acid

butiric,Ester

3-fenil-2-prop

en-1-ilic

Butanoatde

3-fenilprop-2-

enil

09.054

0320

51-78-7

Butirat

dealil

2021

280

218-12

9-8

09.054

Alil-n-buturat;Butirat

devinilcarbinil;

Butanoatde

2-prop

en-1-il;

Butanoatde

alil

09.055

0210

6-27

-4Butirat

de3-metilb

util

2060

282

203-38

0-8

09.055

Butirat

deizoamil;

n-Butirat

deizoamil

09.057

2280

866-83

-7Butirat

de2-fenilpropil

2891

285

279-58

7-2

09.057

Alcoo

lalfa-fenilp

ropil,

Ester

butiric;

Butirat

debeta-m

etilfenetil;

Butirat

dehidratropil

09.058

2369

63-56-0

Butirat

dep-anisil

2100

286

230-16

3-5

09.058

Alcoo

lbenzilic,

p-metox

i,bu

tirat;Acid

butiric,esterp-metox

ibenzilic

Butanoatde

4-metox

ibenzil

09.059

0111

0-38

-3Decanoatde

etil

2432

309

203-76

1-9

09.059

Capratde

etil;

Decilatde

etil;

Caprinat

deetil

Page 83: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 83

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.060

0112

3-66

-0Hexanoatde

etil

2439

310

204-64

0-3

09.060

Caproat

deetil;

Etercapron

icabsolut;

Capronatde

etil

09.061

0162

6-77

-7Hexanoatde

prop

il29

4931

121

0-96

3-0

09.061

Caproat

deprop

il

09.062

0523

11-46-8

Hexanoatde

izop

ropil

2950

312

219-00

0-9

09.062

Propil

izoh

exanoat;

Propil

izoh

exilat;

Capronat

deizop

ropil;

Caproat

deizop

ropil

09.063

0162

6-82

-4Hexanoatde

butil

2201

313

210-96

4-6

09.063

Caproat

debu

til

09.064

0210

5-79

-3Hexanoatde

izob

util

2202

314

203-33

2-6

09.064

Caproat

deizob

util;

Butil

izoh

exanoat;

Butilizocaproat

Hexanoatde

2-metilp

ropil

09.065

0154

0-07

-8Hexanoatde

pentil

2074

315

208-73

2-4

09.065

Hexanoatde

amil;

Caproat

deam

il;Caproat

depentil

09.066

0163

78-65-0

Hexanoatde

hexil

2572

316

228-95

2-4

09.066

Caproat

dehexil

09.067

0310

032-02

-7Hexanoatde

geranil

2515

317

233-10

2-0

09.067

Caproat

degeranil;

Hexanoatde

trans-

3,7-dimetil-2,6-octadien-1-il

n-Hexanoat

de3,7-dime-

tilocta-2(trans),6-dienil

09.068

0677

79-23-9

Hexanoatde

linalil

2643

318

231-92

2-3

09.068

Hexanoatde

3,7-dimetil-1,6-octadien-3-

il;Caproat

delin

alil;

hexo

atde

linalil;

Hexilatde

linelil

Hexanoatde

1,5-dimetil-1-

vinilhex-4-enil

09.069

0110

6-70

-7Hexanoatde

metil

2708

319

203-42

5-1

09.069

Caproat

demetil

09.070

0221

98-61-0

Hexanoatde

3-metilb

util

2075

320

218-60

0-8

09.070

Hexanoat

deizoamil;

Caproat

deizoamil;

n-Hexanoatde

izop

entil;Pentil

izoh

exanoat;Pentil

izocaproat;Hexanoat

deizop

entil

09.071

2262

81-40-9

Hexanoat

de3-fenil-

prop

il28

9632

122

8-49

0-3

09.071

Hexanoatde

hidrocinam

il;Hidrocina-

milcaproat;Caproat

de3-fenilpropil

09.072

0110

9-94

-4Formiatde

etil

2434

339

203-72

1-0

09.072

Metanoatde

etil;

Eterform

ic

09.073

0111

0-74

-7Formiatde

prop

il29

4334

020

3-79

8-0

09.073

Metanoatde

prop

il

09.074

0111

2-23

-2Formiatde

heptil

2552

341

203-94

9-0

09.074

Metanoatde

n-heptil;

Metanoatde

heptil

Page 84: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 84

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.075

0111

2-32

-3Formiatde

octil

2809

342

203-95

9-5

09.075

Metanoatde

octil

09.076

0310

5-86

-2Formiatde

geranil

2514

343

203-33

9-4

09.076

Formiat

detrans-3,7-dimetil-2,6,

octadien-1-il;

trans-3,7-Dim

etil-2,6-

octadien-1-il-metanoat;

Metanoat

degeranil

Formiatde

3,7-dimetilo

cta-

2(trans),6-dienil

09.077

2310

4-57

-4Formiatde

benzil

2145

344

203-21

4-4

09.077

Ester

benzilic

alacidului

form

ic;

Metanoatde

benzil

09.078

0410

5-85

-1Formiatde

citron

elil

2314

345

203-33

8-9

09.078

Formiat

de3,7-dimetil-6-octen-1-il;

Metanoatde

3,7-dimetil-6-octen-1-il

Formiatde

3,7-dimetilo

ct-6-

enil

09.079

0414

1-09

-3Formiatde

rodinil

2984

346

205-45

6-6

09.079

Formiatde

alfa-citron

elil

Formiatde

3,7-dimetilo

ct-7-

enil

09.080

0611

5-99

-1Formiatde

linalil

2642

347

204-12

0-6

09.080

Formiatde

3,7-dimetil-1,6-octadien-3-il;

Formiatde

linalol

Formiat

de1,5-dimetil-1-

vinilhex-4-enil

09.081

0621

53-26-6

Formiatde

alfa-terpinil

3052

348

218-44

4-0

09.081

Formiatde

p-ment-1-en-8-il

09.082

0874

92-41-3

Formiatde

bornil

2161

349

231-31

9-5

09.082

Metanoatde

bornil;

Formiatde

borneol;

Formiatde

d-bo

rnil;

Formiatde

endo

-2-

bornanil;

Formiatde

2-canfanil;

Formiat

del-bo

rnil

Formiat

de1,7,7-trim

etil-

biciclo[2.2.1]hept-2-il

09.083

1510

4-62

-1Formiatde

fenetil

2864

350

203-22

0-7

09.083

Formiatde

2-feniletil;Metanoatde

2-feniletil;

Formiat

debenzilcarbinil;

Metanoatde

benzilcarbinil

09.084

2210

4-64

-3Formiatde

3-fenilpropil

2895

351

203-22

2-8

09.084

Formiatde

fenilpropil;

Formiatde

dehidrocinam

il;Metanoatde

hidrocinam

il;Formiatde

beta-fenilp

ropil

09.085

2210

4-65

-4Formiatde

cinamil

2299

352

203-22

3-3

09.085

Formiat

de3-fenil-2-prop

en-1-il;

Formiat

de3-fenilalil;

Metanoat

decinamil

Formiat

de3-fenilprop-2-

enil

09.086

0610

058-43

-2Formiat

de1-fenil-2-

metil-2-prop

ilo23

9535

309

.086

Formiat

dealfa-alfa-dimetilfenetil;

Formiat

de2-benzil-2-prop

il;Formiat

debenzild

imetil

carbinil;

Formiat

dedimetilb

enzilcarbinil

Page 85: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 85

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.087

2312

2-91

-8Formiatde

p-anisil

2101

354

204-58

2-9

09.087

Formiatal

alcoolului

anisilic;

Metanoat

deanisil;

Metanoatde

p-metox

ibenzil;

Formiatde

benzenmetanol,4-metox

i-

Formiatde

4-metox

ibenzil

09.088

1810

031-96

-6Formiatde

4-eugenil

2473

355

233-09

9-6

09.088

Formiatde

eugeno

lFormiat

de4-alil-2-meto-

xifenil

09.089

1777

74-96-1

Formiatde

izoeug

enil

2474

356

231-88

4-8

09.089

Formiatde

4-metox

i-4-fenil;Formiatde

2-metox

i-4-prop

enilfenil

Formiat

de2-metox

i-4-

(prop-1-enil)fenil

09.090

2274

93-79-0

Formiat

dealfa-pentil-

cinamil

2066

357

231-34

1-5

09.090

Formiat

dealfa-n-amil-fenilacril;

Formiatde

alfa-pentilcinamil

Formiat

de2-pentil-3-

fenilprop-2-enil

09.091

0154

54-28-4

Heptano

atde

butil

2199

363

226-70

7-6

09.091

Heptilat

debu

til;Enantat

debu

til

09.092

0277

79-80-8

Heptano

atde

izob

util

2200

364

231-94

0-1

09.092

Heptilat

deizob

util;

Butilizoh

eptano

at;

Heptoat

deizob

util;

Heptano

atde

2-metil-1-prop

il

Heptano

atde

2-metilp

ropil

09.093

0110

6-30

-9Heptano

atde

etil

2437

365

203-38

2-9

09.093

Heptilat

deetil;

Heptoat

deetil;

Enantat

deetil;

Ester

enantic

09.094

0151

32-75-2

Heptano

atde

octil

2810

366

225-88

2-6

09.094

Heptilat

deoctil;Enantat

deoctil

09.095

0177

78-87-2

Heptano

atde

prop

il29

4836

723

1-91

7-6

09.095

Heptilat

deprop

il;Heptoat

deprop

il;Enantat

deprop

il

09.096

0110

6-73

-0Heptano

atde

metil

2705

368

203-42

8-8

09.096

Heptoat

demetil;

Enantat

demetil

09.097

0314

2-19

-8Heptano

atde

alil

2031

369

205-52

7-1

09.097

Heptilat

dealil;

Heptoat

dealil;

Enantat

dealil

09.098

0174

93-82-5

Heptano

atde

pentil

2073

370

231-34

2-0

09.098

Heptano

atde

amil;

Heptilat

deam

il;Heptoat

deam

il;Enantat

deam

il

09.099

0110

6-33

-2Dod

ecanoatde

etil

2441

375

203-38

6-0

09.099

Lauratde

etil;

Dod

ecilatde

etil

09.100

0110

6-18

-3Dod

ecanoatde

butil

2206

376

203-37

0-3

09.100

Lauratde

butil;Dod

ecilatde

butil

09.101

0111

1-82

-0Dod

ecanoatde

metil

2715

377

203-91

1-3

09.101

Lauratde

metil;

Dod

ecilatde

metil

09.102

2510

024-57

-4Dod

ecanoatde

p-tolilo

3076

378

233-02

4-7

09.102

Dod

ecanoatde

p-cresil;

Lauratde

p-cresil;

Dod

ecanoatde

p-metilfenil

Dod

ecanoatde

4-metilfenil

Page 86: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 86

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.103

0263

09-51-9

Dod

ecanoat

de3-

metilb

util

2077

379

228-62

6-1

09.103

Lauratde

izoamil;

Amilizolaurat;Pentil

izolaurat;Lauratde

izop

entil

09.104

0112

4-06

-1Tetradecano

atde

etil

2445

385

204-67

5-4

09.104

Miristatde

etil

09.105

0511

0-27

-0Tetradecano

atde

izop

ropil

3556

386

203-75

1-4

09.105

Miristatde

izop

ropil

09.106

0112

4-10

-7Tetradecano

atde

metil

2722

387

204-68

0-1

09.106

Miristatde

metil

09.107

0112

3-29

-5Non

anoatde

etil

2447

388

204-61

5-7

09.107

Pelargo

natde

etil;

Non

ilatde

etil

09.108

0117

31-84-6

Non

anoatde

metil

2724

389

217-05

2-7

09.108

Non

ilatde

metil;

Pelargo

natde

metil

09.109

0374

93-72-3

Non

anoatde

alil

2036

390

231-33

4-7

09.109

nonaNoatde

2-prop

enil;

Pelargo

natde

alil;

Non

ilatde

alil;

Pelargo

natde

2-prop

enil

09.110

0277

79-70-6

Non

anoatde

3-metilb

util

2078

391

231-93

3-3

09.110

Pelargo

nat

deizoamil;

Pentil

izon

o-no

noat;Non

anoatde

Izop

entil;Amil

izon

onanoat;

Non

ilat

deizop

entil;

Non

ilatde

izoamil

09.111

0110

6-32

-1Octanoatde

etil

2449

392

203-38

5-5

09.111

Caprilatde

etil;

Octilatde

etil

09.112

0163

8-25

-5Octanoatde

pentil

2079

393

211-32

8-0

09.112

Octanoat

deam

il;Caprilat

deam

il;Octilatde

amil;

Octilatde

pentil

09.113

0111

17-55-1

Octanoatde

hexil

2575

394

214-24

7-9

09.113

Caprilatde

hexil;Octilatde

hexil

09.114

0123

06-88-9

Octanoatde

octil

2811

395

218-98

0-5

09.114

Octilatde

octil

09.115

0177

86-48-3

Octanoatde

nonil

2790

396

232-09

9-3

09.115

Octilatde

nonil

09.116

0610

024-64

-3Octanoatde

linalil

2644

397

233-02

6-8

09.116

Octanoatde

3,7-dimetil-1,6-octadien-3-

il;Caprilatde

linalil;

Octoatde

linalil;

Octilatde

linalil

Octanoatde

1,5-dimetil-1-

vinil-hex-4-enil

09.117

0111

1-11

-5Octanoatde

metil

2728

398

203-83

5-0

09.117

Octilatde

metil

09.118

0142

65-97-8

Octanoatde

heptil

2553

399

224-25

2-8

09.118

Caprilatde

heptil

Page 87: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 87

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.119

0342

30-97-1

Octanoatde

alil

2037

400

224-18

4-9

09.119

Caprilatde

alil;

Octanoatde

2-prop

enil;

Octilatde

2-prop

enil;

Octilatde

alil

09.120

0220

35-99-6

Octanoatde

3-metilb

util

2080

401

218-00

4-8

09.120

Octanoat

deizoamil;

Octanoat

deizop

entil;

Pentil

izoo

ctanoat;

Caprilat

deizoamil;

Octilatde

izop

entil

09.121

0110

5-37

-3Propion

atde

etil

2456

402

203-29

1-4

09.121

Propano

atde

etil,

eter

prop

ionic

09.122

0110

6-36

-5Propion

atde

prop

il29

5840

320

3-38

9-7

09.122

Propano

atde

prop

il;Propion

atde

n-prop

il

09.123

0563

7-78

-5Propion

atde

izop

ropil

2959

404

211-30

0-8

09.123

Propilizop

ropion

at

09.124

0159

0-01

-2Propion

atde

butil

2211

405

209-66

9-5

09.124

Propano

atde

butil

09.125

0254

0-42

-1Propion

atde

izob

util

2212

406

208-74

6-0

09.125

Butilizop

ropion

at;Propano

atde

izob

util

Propano

atde

2-metilp

ropil

09.126

0114

2-60

-9Propion

atde

octil

2813

407

205-54

8-6

09.126

Propano

atde

octil

09.127

0154

54-19-3

Propion

atde

decil

2369

408

226-70

3-4

09.127

Propano

atde

decil;1-Propion

oxidecan

09.128

0310

5-90

-8Propion

atde

geranil

2517

409

203-34

4-1

09.128

Propano

atde

trans-3,7-dimetil-2,6-

octadien-1-il;

Propion

atde

2,6-Dim

etil

octadien-6-il-8-n-

Propano

atde

3,7-dime-

tilocta-2(trans),6-dienil

09.129

0414

1-14

-0Propion

atde

citron

elil

2316

410

205-46

1-3

09.129

Propano

nat

de3,7-dime-

tiloct-6-enil

09.130

0614

4-39

-8Propion

atde

linalil

2645

411

205-62

7-5

09.130

Propano

atde

3,7-dimetil-1,6-octadien-3-

il;Propion

atde

3,7-dimetil-1,6-octaden-

3-il

Propano

atde

1,5-dimetil-1-

vinilhex-4-enil

09.131

0827

56-56-1

Propion

atde

izob

ornil

2163

412

220-41

0-5

09.131

Propano

atde

1,7,7-trim

etil-

biciclo[2.2.1]hept-2-il

09.132

2312

2-63

-4Propion

atde

benzil

2150

413

204-55

9-3

09.132

Propano

atde

benzil;

Benzilpropano

at

09.133

2210

3-56

-0Propion

atde

cinamil

2301

414

203-12

4-5

09.133

Propano

atde

3-fenil-2-prop

en-1-il;

Propion

atde

gamma-fenilalil

Propano

atde

3-fenilprop-2-

enil

Page 88: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 88

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.134

0155

4-12

-1Propion

atde

metil

2742

415

209-06

0-4

09.134

Propano

atde

metil

09.135

0162

4-54

-4Propion

atde

pentil

416

210-85

2-7

09.135

Propano

atde

pentil;

Propion

atde

amil

09.136

0210

5-68

-0Propion

atde

3-metilb

util

2082

417

203-32

2-1

09.136

Propion

atde

izoamil;

Propion

atde

izop

entil;

Propanat

deizop

entil;

Propano

atde

izoamil

09.137

1512

2-70

-3Propion

atde

fenetil

2867

418

204-56

7-7

09.137

Propion

atde

feniletil;Propano

atde

2-feniletil;Propion

atde

benzilcarbinil

09.138

2212

2-74

-7Propion

atde

3-fenil-

prop

il28

9741

920

4-57

1-9

09.138

Propion

atde

fenilpropil;

Propion

atde

hidrocinam

il;Propano

atde

beta-fenil-

prop

il;Propano

atde

3-fenilpropil

09.139

0124

45-76-3

Propion

atde

hexil

2576

420

219-49

5-1

09.139

Propano

atde

hexil

09.140

0862

22-35-1

Propion

atde

cicloh

exil

2354

421

228-30

3-5

09.140

09.141

0410

5-89

-5Propion

atde

rodinil

2986

422

203-34

3-6

09.141

Propion

atde

alfa-citron

elil

Propano

nat

de3,7-dime-

tiloct-7-enil

09.142

0680

-27-3

Propion

atde

terpinil

3053

423

201-26

6-2

09.142

Propion

atde

p-mentanil

(amestec

deizom

eri-conform

FEMA);

Propion

atde

p-ment-1-en-8-il

Propano

atde

p-ment-1-en-

8-il

09.143

0897

-45-0

Propion

atde

carvil

2251

424

202-58

3-9

09.143

Propion

atde

l-carveol;

Propion

atde

p-menta-6,8-dienă-2-il

Propano

atde

p-menta-6,8-

dienă-2-il

09.144

2112

0-45

-6Propion

atde

1-fenetil

2689

425

204-39

7-3

09.144

Propion

atde

alfa-m

etilb

enzilprop

ionat

defenil-1-etil;

Propion

atde

metilfenil-

carbinil

09.145

2375

49-33-9

Propion

atde

p-anisil

2102

426

231-43

3-5

09.145

Benzenm

etanol,4-metox

i-,prop

ionat;

Propano

atde

4-metox

i-benzil

09.146

0374

93-76-7

Und

ec-10-enoatde

alil

2044

441

231-33

7-3

09.146

Und

ecilenatde

alil;

10-U

ndecenoatde

2-prop

enil;

End

ecenoatde

alil;

Und

eci-

leno

atde

alil

09.147

0153

9-82

-2Valerat

deetil

2462

465

208-72

6-1

09.147

Pentano

atde

etil;

Valerianatde

etil

09.148

0159

1-68

-4Valerat

debu

til22

1746

620

9-72

8-5

09.148

Valerianatde

butil;Pentano

atde

butil

Page 89: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 89

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.149

0121

73-56-0

Valerat

depentil

467

218-52

8-7

09.149

Pentano

atde

amil;

Valerat

deam

il

09.150

0310

402-47

-8Valerat

degeranil

468

233-86

9-1

09.150

Pentano

atde

geranil;Pentano

atde

2,6-

dimetil-2,6-octadien-8-il

Pentano

atde

3,7-dime-

tilocta-2(trans),6-dienil

09.151

0475

40-53-6

Valerat

decitron

elil

2317

469

231-41

6-2

09.151

Pentano

atde

3,7-dimetil-6-octen-1-il

Pentano

atde

3,7-dimetilo

ct-

6-enil

09.152

2310

361-39

-4Valerat

debenzil

470

233-78

9-7

09.152

Valeriatde

benzil;

Pentano

atde

benzil;

Pentano

atde

fenilm

etil

09.153

0875

49-41-9

Valerat

debo

rnilo

2164

471

231-43

5-6

09.153

Pentano

atde

bornil;

Valerianat

debo

rnil;

n-Pentano

atde

bornil;

Valerat

deendo

-2-canfanil;

Valerat

deendo

-2-

bornil

Pentano

atde

1,7,7-trim

etil-

biciclo[2.2.1]hept-2-il

09.154

0889

-47-4

Valerat

dementil

472

201-91

0-2

09.154

Pentano

atde

mentil

Pentano

atde

p-mentan-3-il

09.156

0111

1-80

-8Metil2-no

nino

ato

2726

479

203-90

9-2

09.156

Octincarbon

atde

metil

09.157

0110

031-92

-22-Non

inoatde

etil

2448

480

233-09

8-0

09.157

Octincarbon

atde

etil;

Octincarbox

ilatde

etil;

non-2-Inoatde

etil;

Propiolat

deetilh

exil

09.158

0111

1-12

-62-Octinoatde

metil

2729

481

203-83

6-6

09.158

Heptin

carbon

atde

metil;

oct-2-Inoatde

metil;

Pentilprop

iolatde

metil

09.159

0163

8-49

-3Formiatde

pentil

2068

497

211-34

0-6

09.159

Formiat

deam

il;Metanoat

deam

il;Metanoatde

n-pentil

09.160

0843

51-54-6

Formiatde

cicloh

exil

2353

498

224-41

5-3

09.160

09.161

0162

9-33

-4Formiatde

hexil

2570

499

211-08

7-1

09.161

Formiatde

n-hexil;

Metanoatde

hexil;

Ester

hexilic

alacidului

form

ic

09.162

0211

0-45

-2Formiatde

3-metilb

util

2069

500

203-76

9-2

09.162

Formiat

deizoamil;

Formiat

deizop

entil;

Amil

izoformiat;

Pentil

izoformiat;Metanoatde

izop

entil;Amil

izom

etanoat;Metanoatde

izoamil

09.163

0159

2-84

-7Formiatde

butil

2196

501

209-77

2-5

09.163

Metanoatde

butil

Page 90: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 90

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.164

0254

2-55

-2Formiatde

izob

util

2197

502

208-81

8-1

09.164

Formiat

detetril;

Butil

izoformiat;

Metanoatde

izob

util;

Formiatde

2-metil-1-prop

il

Formiatde

2-metilp

ropil

09.165

0562

5-55

-8Formiatde

izop

ropil

2944

503

210-90

1-2

09.165

Propilizoformiat;

Propilizom

etanoat;

Metanoatde

izop

ropil

09.166

0158

70-93-9

Butirat

deheptil

2549

504

227-52

6-5

09.166

Butanoatde

heptil

09.167

0399

9-40

-6Butirat

deneril

2774

505

213-66

0-1

09.167

Butanoat

decis-3,7-dimetil-2,6-

octadien-1-il

Butanoat

de3,7-dimetil-2

(cis),6-octadienil

09.168

1510

3-52

-6Butirat

defenetil

2861

506

203-11

9-8

09.168

n-Butanoatde

beta-fenetil;

Butanoatde

2-feniletil;Butirat

de2-feniletil;Butirat

debenzilcarbinil

09.169

0310

5-91

-9Propion

atde

nerilo

2777

509

203-34

5-7

09.169

Propion

atde

cis-3,7-dimetil-2,6-

octadien-1-il

Propano

atde

3,7-dimetil-2

(cis),6-octadienil

09.171

0877

-54-3

Acetatde

cedril

527

201-03

6-1

09.171

Acetatde

2,6,6,8-tetram

etil-

triciclo[5.3.1.0(1.5)]

undecan-8-il

▼M3

_______

▼M2

09.174

2561

3-70

-7Acetatde

2-metox

ifenil

3687

552

210-35

0-8

09.174

Acetat

degu

aiacil;

1-Etoxi-2-m

etox

i-benzen;

Acetilgu

aiacol;

Acetat

deo-

metox

ifenil

▼M3

_______

▼M2

09.176

0812

00-67-5

Formiatde

izob

ornil

2162

565

214-85

3-3

09.176

Metanoatde

izob

ornil;Formiatde

exo-

2-bo

rnil;

Formiatde

exo-2-canfanil

Formiat

de1,7,7-trim

etil-

biciclo[2.2.1]hept-2-il

09.177

0371

49-29-3

Butirat

de2-metilalilo

2678

572

230-47

4-6

09.177

Butirat

de2-metil-2-prop

en-1-il;

Butanoat

de2-metilalil;

Izop

ropenil

carbinil-n-bu

tirat;Butirat

demetilalil

Butanoatde

2-metilp

rop-2-

enil

Page 91: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 91

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.178

2193

-92-5

Acetatde

1-fenetil

2684

573

202-28

8-5

09.178

Acetatde

stiralil;

Acetatde

alfa-feniletil;

Acetatde

metilfenilcarbinil;

Acetatde

feniletil

secund

ar

Acetatde

1-feniletil

09.179

2177

75-38-4

Formiatde

1-fenetil

2688

574

231-89

3-7

09.179

Formiatde

alfa-m

etilb

enzil;

Formiatde

1-fenil-1-etil;

Metanoat

dealfa-m

etil-

benzil

09.180

0111

2-39

-0Hexadecanoatde

metil

581

203-96

6-3

09.180

Palmitatde

metil

09.181

0113

894-63

-8Hex-2-eno

atde

metil

2709

583

237-66

3-2

09.181

beta-Propilacrilatde

metil

09.182

0162

4-24

-8Valerat

demetil

2752

588

210-83

8-0

09.182

Pentano

atde

metil;

Valerianatde

metil

09.185

0959

2-20

-1Acetatde

2-ox

opropil

607

209-74

6-3

09.185

Acetatde

aceton

il

09.186

1049

06-24-5

Acetat

desec-bu

tan-3-

onil

3526

608

09.186

2-Acetoxi-3-butanon

ă;Acetat

AMC;

Acetat

deacetoină;

Acetat

demetil

carbinil;

Acetatde

2-bu

tano

n-3-il

Acetat

de1-metil-2-

oxop

ropil

09.188

0159

33-87-9

Decanoatde

pentil

611

227-68

2-4

09.188

Capratde

amil;

Caprinatde

amil

09.189

2110

031-86

-4Butirat

de1-fenilpropil

2424

628

233-09

4-9

09.189

Butirat

dealfa-etilbenzil;

Butirat

deetil-

fenilcarbinil;Butirat

de1-fenil-1-prop

il;Butirat

dealfa-fenilp

ropil

▼M3

_______

▼M2

09.191

0123

96-83-0

Hex-3-eno

atde

etil

3342

219-25

7-7

09.191

09.192

0111

1-62

-6Oleat

deetil

2450

633

203-88

9-5

09.192

cis-9-Octadecenoatde

etil

Octadec-9-eno

atde

etil

09.193

0162

8-97

-7Hexadecanoatde

etil

2451

634

211-06

4-6

09.193

Palmitatde

etil;

Cetilatde

etil

09.194

0123

96-84-1

Hexa-2-4-dienoatde

etil

2459

635

219-25

8-2

09.194

Sorbatde

etil;

2,4-Hexadieno

atde

etil

09.196

0310

094-40

-3Acetatde

hex-2-enil

2564

643

233-22

3-9

09.196

Acetatde

trans-2-hexenil;

Acetatde

2-hexen-1-il;

Etano

atde

2-hexenil

5

Page 92: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 92

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.197

0436

81-71-8

Acetatde

hex-cis-3-enil

3171

644

222-96

0-1

09.197

Acetatde

cis-3-hexen-1-il;

Acetatde

cis-3-hexenil;Etano

atde

cis-3-hexenil

09.198

0220

50-09-1

Valerat

deizop

entil

648

218-08

1-8

09.198

Pentano

atde

izoamil

Pentano

atde

3-metilb

util

09.200

2110

415-88

-0Acetat

de1-metil-3-

fenilpropil

2882

671

233-89

0-6

09.200

Acetatde

metilfeniletilcarbinil;

Acetat

de4-fenil-2-bu

til;

Acetat

defeniletil

metilcarbinil

09.201

1574

60-74-4

Valerat

defenetil

673

231-24

6-9

09.201

Pentano

atde

fenetil

09.202

0114

1-06

-0Valerat

deprop

il67

920

5-45

2-4

09.202

Pentano

atde

prop

il;Valerat

deprop

il

09.204

0154

4-35

-4Octadeca-9,12

-dieno

atde

etil

711

208-86

8-4

09.204

Linoleatde

etil

09.205

0111

91-41-9

Octadeca-9,12

,15-trienat

deetil

712

214-73

4-6

09.205

Linolenat

deetil

09.208

0114

2-77

-8Oleat

debu

til74

120

5-55

9-6

09.208

Octadec-9-eno

atde

butil

09.209

0158

9-75

-3Octanoatde

butil

742

209-65

9-0

09.209

Caprilatde

butil

09.210

0111

1-61

-5Octadecanoatde

etil

3490

745

203-88

7-4

09.210

Stearat

deetil

09.211

3060

-01-5

Tribu

tirat

degliceril

2223

747

200-45

1-5

09.211

Tribu

tirină;

Tribu

tirat

deglicerol;

Butirină

1

09.212

0321

42-94-1

Formiatde

neril

2776

2060

218-40

1-6

09.212

Formiatde

cis-3,7-dimetil-2,6-octadien-

1-il;

Metanoat

decis-3,7-dimetil-2,6-

octadien-1-il

Formiat

de3,7-dimetil-2

(cis),6-octadienil

09.213

0314

1-12

-8Acetatde

neril

2773

2061

2054

592

09.213

Acetatde

cis-3,7-dimetil-2,6-octadien-1-

il;Etano

atde

cis-3,7-dimetil-2,6-

octadien-1-il

Acetatde

3,7-dimetil-2(cis),

6-octadienil

09.214

0411

2-19

-6Acetatde

undec-10

-enil

3096

2062

203-94

4-3

09.214

Acetat

C-11;

Acetat

de10

-end

ecil;

Acetatun

decilenic;

Acetatde

undecenil

09.215

0897

-42-7

Acetatde

carvil

2250

2063

202-58

0-2

09.215

Acetatde

carveil;

Acetatde

p-menta-

6,8-dienă-2-il

Acetat

dep-menta-6,8-

dienă-2-il

Page 93: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 93

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.216

0820

777-49

-5Acetatde

dihidrocarvil

2380

2064

244-02

9-9

09.216

Acetat

de6-metil-3-(1-m

etilv

inil)

cicloh

exil;

Acetat

dedihidrocarveil;

Acetatde

8-p-menten-2-il;

Acetatde

6-metil-3-izop

ropenilciclohexenil

Acetatde

p-ment-8-en-2-il

09.218

0812

5-12

-2Acetatde

izob

ornil

2160

2066

204-72

7-6

09.218

Izoacetatde

bornil;

Acetatde

exo-2-

canfanil;

Etano

atde

izob

ornil;

Acetat

deexo-2-bo

rnil

Acetat

de1,7,7-trim

etil-

biciclo[2.2.1]hept-2-il

09.219

0857

576-09

-7Acetatde

izop

ulegil

2965

2067

260-82

0-1

09.219

Acetat

de5-metil-2-izop

ropenilci-

cloh

exil;

Pulegol

izoacetat;

Acetatde

1-metil-4-izop

ropenilciclohexan-3-il

Acetatde

p-ment-8-en-3-il

09.220

2332

6-61

-4Acetatde

piperonil

2912

2068

206-31

2-5

09.220

Acetatde

helio

trop

il;Acetatde

3,4-

metilen

diox

ibenzil;

Acetat

de1,3-

benzod

ioxo

l-5-metanol;

Acetatde

3,4-metilend

ioxi-

benzil

▼M3

_______

▼M2

09.225

0913

22-17-4

Acetatde

1,3-no

nano

diol

2783

2075

215-33

2-3

09.225

Acetatde

1,3-no

nano

diol

(amestec

deesteri);

Acetat

deacetox

ino

nil

(amestecde

esteri);Jasm

onil

Acetatde

nonan-1,3-di-il

5

▼M3

_______

▼M2

09.227

0615

1-05

-3Acetatde

1,1-dimetil-2-

fenetil

2392

2077

205-78

1-3

09.227

Acetat

de2-metil-1-fenil-2-prop

il;Acetatde

benzild

imetil

carbinil;

Acetat

dedimetilb

enzilcarbinil

09.228

2553

3-18

-6Acetatde

o-tolil

3072

2078

208-55

6-8

09.228

acetil

o-cresol;

Acetat

deo-cresol;

Acetatde

o-cresil;

Acetato-cresilic

Acetatde

2-metilfenil

09.230

0815

51-44-6

Butirat

decicloh

exilo

2351

2082

216-29

0-9

09.230

Butanoatde

cicloh

exil

09.231

2134

60-44-4

Butirat

de1-fenetil

2686

2083

222-40

9-5

09.231

Butirat

dealfa-m

etilb

enzil;

Butirat

demetilfenilcarbinil;

Butirat

destiralil;

Butanoatde

1-fenil-1-etil

Butirat

de1-feniletil

Page 94: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 94

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.232

0610

094-34

-5Butirat

de1,1-dimetil-2-

fenetilo

2394

2084

233-22

1-8

09.232

Butirat

de2-metil-1-fenil-2-prop

il;Butirat

debenzild

imetil

carbinil;

Butirat

dealfa-alfa-dimetilfeniletil

09.233

0324

08-20-0

Propion

atde

alil

2040

2094

219-30

7-8

09.233

Propano

atde

2-prop

inil;

Propano

atde

alil

09.234

0111

1-79

-5Metilno

n-2-enoat

2725

2099

203-90

8-7

09.234

Non

ilenatde

metil;

Non

ileno

atde

metil

09.235

0174

92-45-7

Dec-2-eno

atde

butil

2194

2100

09.235

09.236

0157

60-50-9

Und

ec-9-eno

atde

metil

2750

2101

227-27

9-3

09.236

Und

ecilenatde

metil

09.237

0169

2-86

-4Und

ec-10-enoatde

etil

2461

1063

421

1-73

4-8

09.237

Und

ecilenatde

etil

09.238

0110

9-42

-2Butilun

dec-10

-eno

at22

1621

0320

3-67

0-4

09.238

Und

ecilenatde

butil

09.239

0110

522-18

-62-Und

ecinoato

demetil

2751

2111

09.239

Carbo

natde

decin

șimetil;

Und

ec-2-

inoatde

metil;

Propion

atde

metil

șioctil

09.240

0433

467-73

-1Formiatde

hex-cis-3-enil

3353

2153

251-53

2-7

09.240

Metanoat

debeta,

gamma-hexenil;

Formiatde

(Z)-3-hexeno

l;Formiatde

alcool

depetale;Metanoatde

3-hexenil

5

09.244

0312

3-68

-2Hexanoatde

alil

2032

2181

204-64

2-4

09.244

Caproat

dealil;

Hexanoatde

2-prop

enil

09.246

0112

3-95

-5Octadecanoatde

butil

2214

2189

204-66

6-5

09.246

Stearat

debu

til

09.247

0320

474-93

-5Crotonatde

alil

2222

243-84

5-2

09.247

But-trans-2-eno

atde

alil

09.248

0162

3-70

-1trans-2-Butenoatde

etil

3486

2244

210-80

8-7

09.248

Crotonatde

etil

09.249

2168

922-11

-2Butirat

de1-metil-2-

fenetil

3197

2276

272-98

3-6

09.249

Butirat

de1-fenil-2-prop

il;Butirat

dealfa-m

etilfenetil

09.250

0210

588-10

-0Valerat

deizob

util

2303

234-19

1-9

09.250

Pentano

atde

izob

util

Pentano

atde

2-metilp

ropil

09.251

0111

0-42

-9Decanoatde

metil

2304

203-76

6-6

09.251

09.253

2552

8-79

-0Acetatde

2-izop

ropil-5-

metilfenil

2308

208-44

2-8

09.253

Acetatde

timil;

Acetiltim

ol

Page 95: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 95

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.254

0548

64-61-3

Acetatde

3-octil

3583

2347

225-47

1-1

09.254

Acetat

de1-etilh

exil;

Acetat

den-

amiletil

carbinil

Acetatde

1-etilh

exil

09.256

0165

13-03-7

Non

anoatde

prop

il23

5122

9-40

3-1

09.256

Pelargo

natde

prop

il

09.258

3038

91-59-6

Pentaacetat

deglucoză

2524

223-43

9-1

09.258

1,2,3,4,6-Pentaacetil-alfa-d-glucoză;

1,2,3,4,6-Pentaacetil-beta-d-glucoză;

Alfapentaacetil-dextro-glucoză

1,2,3,4,6-Pentaacetil-alfa-d-

glucoză

și1,2,3,4,6-

Pentaacetil-beta-d-glucoză

09.260

0330

25-30-7

Deca-2(cis)

4(trans)-2,

trans-4,dienoatde

etil

3148

1057

422

1-17

8-8

09.260

(2E,4Z)-Decadieno

atde

etil

09.261

1562

90-37-5

Hexanoatde

2-fenetil

3221

1088

222

8-53

8-3

09.261

Caproat

de2-feniletil;Hexanoatde

2-feniletil;

Caproat

debenzilcarbinil;

Hexanoatde

benzilcarbinil

09.262

1554

57-70-5

Octanoatde

fenetil

3222

1088

422

6-71

8-6

09.262

Caprilat

de2-feniletil;

Octanoat

debenzilcarbinil

09.263

3013

9-45

-7Triprop

ionatde

gliceril

3286

1065

720

5-36

5-1

09.263

Acid

prop

ionic,

Triglicerid;

Tripro-

pion

ină

1

09.264

1084

642-61

-5Butirat

desec-bu

tan-3-

onil

3332

1052

528

3-43

8-7

09.264

Butirat

deacetoil;Butirat

AMC

Butanoat

de1-metil-2-

oxop

ropil

09.265

0134

495-71

-1Oct-4-eno

atde

etil

3344

1061

925

2-06

5-1

09.265

5

09.266

0119

089-92

-02-Butenoatde

hexil

3354

1068

824

2-80

8-8

09.266

5

09.267

0123

96-78-3

Hex-3-eno

atde

metil

3364

1080

121

9-25

6-1

09.267

O-H

exilh

exanolid

09.268

0121

063-71

-8Oct-cis-4-eno

atde

metil

3367

1083

424

4-18

8-4

09.268

09.269

0813

851-11

-1Acetatde

fenchil

3390

1176

923

7-58

8-5

09.269

Acetatde

1,3,3-trim

etil-2-no

rbornanil

Acetat

de1,3,3-trim

etil-

biciclo[2.2.1]heptan-2-il

09.270

0416

491-36

-4Butirat

dehex-3-enil

3402

1185

924

0-55

3-7

09.270

n-Butirat

debeta-gam

ma-hexenil;

Butanoatde

cis-3-hexenil

5

09.271

0431

501-11

-8Hexanoatde

hex-3-enil

3403

1177

925

0-66

1-6

09.271

Caproat

de3-hexenil;Caproat

decis-3-

hexenil

5

Page 96: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 96

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.272

0772

928-52

-0Formiatde

mirtenil

3405

1085

827

7-08

2-1

09.272

Formiatde

2-pinen-10

-ol

Formiat

de(6,6-dim

etil-

biciclo

[3.3.1]hept-2-en-2-

il)metil

09.273

0258

9-66

-2Crotonatde

izob

util

3432

1070

620

9-65

8-5

09.273

But-trans-2-eno

atde

2-metilp

ropil

09.274

0162

7-90

-7Und

ecanoatde

etil

3492

1063

321

1-01

8-5

09.274

Und

ecilatde

etil;

End

ecanoatde

etil

09.275

0415

76-77-8

Acetat

dehept-trans-3-

enil

3493

1066

221

6-41

1-5

09.275

09.276

0339

13-80-2

Acetatde

oct-2-enil

3516

1190

622

3-47

3-7

09.276

2-Octen-1-ol,acetat,(E)-;

5

09.277

0384

642-60

-4Butirat

deoct-trans-2-

enil

3517

1190

728

3-43

7-1

09.277

Butirat

detrans-2-octenil;

09.278

0715

111-96

-3Acetat

dep-menta-1,8-

dien-7-ilo

3561

1074

223

9-16

2-4

09.278

Peril

acetat;

Perilacetat;

Acid

acetic;

Acetatde

mentadien-7-carbinil

09.280

0967

715-81

-5Diacetat

deno

nan-1,4-

di-il

3579

1192

709

.280

Acetatde

nonano

diol-1,4

09.281

0524

42-10-6

Acetatde

oct-1-en-3-ilo

3582

1171

621

9-47

4-7

09.281

Acetatde

octenil;

Acetatde

amilv

inil-

carbinil;

3-Acetoxiocten;

Acetat

deam

ilcroton

il;Acetatde

pentilcroton

il;

Acetatde

1-vinilhexil

09.282

0516

491-54

-6Butirat

deoct-1-en-3-ilo

3612

240-55

5-8

09.282

Butirat

de1-vinilhexil

09.283

0173

67-88-6

Dec-2-eno

atde

etil

3641

1057

723

0-91

8-9

09.283

5

09.284

0176

649-16

-6Dec-4-eno

atde

etil

3642

1057

827

8-50

9-4

09.284

5

09.285

0173

67-82-0

Oct-trans-2-eno

atde

etil

3643

1061

723

0-91

3-1

09.285

5

09.286

0262

4-41

-9Acetatde

2-metilb

util

3644

1076

221

0-84

3-8

09.286

09.287

0128

316-62

-3Deca-2,4-dienoato

deprop

il36

4810

889

248-96

0-1

09.287

5

Page 97: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 97

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.288

2135

72-06-3

4-(4-A

cetoxifenil)bu

tan-

2-onă

3652

222-68

2-0

09.288

09.289

0736

789-59

-0Acetatde

alfa-canfolen

3657

253-21

2-2

09.289

1-Acetoxi-2-(2,2,3)-trimetil-3-ciclo-

penteniletan;

Acetat

de2-(2,2,3-trime-

tilciclo-pent-3-enil)etil

5

09.290

0169

925-33

-3Octa-4,7-dienoatde

etil

3682

09.290

Octadieno

atde

etilZ

4,7;

09.291

0461

444-38

-0Hex-3-eno

atde

hex-3-

enil

3689

262-79

7-3

09.291

Z-3-H

exenoatde

Z-3-hexenil;

5

09.292

0133

855-57

-12-Hexenoatde

hexil

3692

09.292

E-2-H

exenoatde

hexil

09.293

0952

789-73

-81-Acetoxi-1-acetilci-

cloh

exan

3701

258-18

6-6

09.293

Metil

1-acetox

iciclohexil;

Acetatde

1-acetilciclohexil

09.294

2317

373-93

-2Acetatde

2-metilb

enzil

3702

241-41

2-2

09.294

5

09.298

0113

481-87

-3Non

-3-eno

atde

metil

3710

236-78

6-9

09.298

09.299

0173

67-81-9

Oct-trans-2-eno

atde

metil

3712

1180

023

0-91

2-6

09.299

E-2-O

ctenoatde

metil

5

09.300

0168

9-89

-4Hexa-2,4-dienoat

demetil

3714

211-71

2-8

09.300

Sorbat

demetil;

2,4-Hexadieno

atde

metil;

E-E-2,4

hexadienoatde

metil

5

09.301

2559

558-23

-5Octanoatde

p-tolil

3733

261-80

3-1

09.301

Octanoatde

o-cresil;

Octanoatde

p-metilfenil;

Caprilatde

p-cresil;

Octanoatde

4-metilfenil

09.302

0710

79-01-2

Acetatde

mirtenil

3765

1088

721

4-08

8-5

09.302

Acetatde

2-pinen-10

-ol

Acetat

de(6,6-dim

etil-

biciclo

[3.3.1]hept-2-en-2-

il)metil

09.303

03Izov

alerat

dehept-2-enil

1066

409

.303

3-Metilb

utanoatde

hept-2-

enil

09.304

05Izov

alerat

desec-heptilo

1080

609

.304

3-Metilb

utanoat

de1-

metilh

exil

Page 98: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 98

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.305

0822

030-19

-9Acetatde

beta-ion

il38

4410

702

09.305

beta-Ion

olacetat;3-Buten-2-ol,4-(2,6,6-

trim

etil-1-cicloh

exen-1-il)-,acetat

Acetat

de4-(2,2,6-trime-

tilox

o-cicloh

ex-1-enil)bu

t-3-

en-2-il

09.306

22Acetat

de2-metox

i-cinamil

1075

209

.306

Acetatde

3-(2-m

etox

ifenil)

prop

-2-enil

09.307

02Dod

ecanoat

de2-

metilb

util

1076

609

.307

09.311

0359

1-87

-7Acetatde

alil

1173

020

9-73

4-8

09.311

09.312

0374

93-75-6

Hexa-2,4-dienoatde

alil

2041

2182

231-33

6-8

09.312

Sorbatde

alil

09.313

2356

423-40

-62-Metilb

utirat

debenzil

1052

326

0-16

9-3

09.313

09.314

2365

416-24

-2Crotonatde

benzil

265-76

4-1

09.314

But-trans-2-eno

atde

benzil

09.315

2314

0-25

-0Dod

ecanoatde

benzil

205-40

5-8

09.315

Lauratde

benzil

09.316

2369

38-45-0

Hexanoatde

benzil

1052

123

0-06

8-9

09.316

09.317

2320

51-96-9

Lactatde

benzil

218-13

6-6

09.317

2-Hidroxiprop

anoat

debenzil

09.318

2310

276-85

-4Octanoatde

benzil

233-62

0-7

09.318

09.319

0813

109-70

-1Butirat

debo

rnil

3907

236-03

6-0

09.319

Butanoat

debo

rnil;

Acid

butiric,2-

Bornilester

Butanoatde

1,7,7-trim

etil-

biciclo[2.2.1]heptan-2-il

▼M3

_______

▼M2

09.321

0177

85-64-0

2-Metilb

ut-cis-2-eno

atde

butil

232-08

4-1

09.321

Ang

elat

debu

til

Page 99: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 99

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

▼M3

_______

▼M2

09.323

0510

5-46

-4Acetatde

sec-bu

til10

527

203-30

0-1

09.323

Acetatde

but-2-il

Acetatde

1-metilp

ropil

09.324

0159

1-63

-9But-2-eno

atde

butil

09.324

09.325

0581

9-97

-6Butirat

desec-bu

til10

528

212-46

5-9

09.325

Butirat

debu

t-2-il

Butanoatde

1-metilp

ropil

09.326

0128

369-24

-6Deca-2,4-dienoatde

butil

1052

924

8-99

4-7

09.326

5

09.327

0130

673-36

-0Decanoatde

butil

1053

025

0-28

0-5

09.327

Capratde

butil

09.328

0558

9-40

-2Formiatde

sec-bu

til10

532

09.328

Formiatde

but-2-il

Formiatde

1-metilp

ropil

09.329

0113

416-74

-5Hex-2-eno

atde

butil

09.329

09.330

0111

8869

-62-8

Hex-3-eno

atde

butil

09.330

09.331

0111

1-06

-8Hexadecanoatde

butil

203-82

9-8

09.331

Palmitatde

butil

09.332

0582

0-00

-8Hexanoatde

sec-bu

til10

533

09.332

Caproat

debu

t-2-il;

Hexanoatde

2-bu

tilHexanoatde

1-metilp

ropil

09.333

0918

449-60

-0Lactatde

sec-bu

til24

2-33

4-1

09.333

2-Hidroxiprop

anoat

de1-

metilp

ropil

09.334

0150

623-57

-9Non

anoatde

butil

256-66

1-2

09.334

09.335

0157

403-32

-4Oct-2-eno

atde

butil

1053

626

0-72

0-8

09.335

▼M3

_______

▼M2

09.337

2563

80-28-5

Acetatde

carvacril

228-96

3-4

09.337

Acetat

de5-izop

ropil-2-

metilfenil

Page 100: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 100

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

▼M3

_______

▼M2

09.339

2261

792-12

-92-Metilcrotonat

decinamil

263-21

5-0

09.339

Tiglatde

cinamil

2-Metilb

ut-trans-2-eno

atde

3-fenilprop-2-enil

09.340

0324

717-85

-92-Metilb

ut-2-eno

ato

decitron

elil

246-42

6-2

09.340

2-Metilb

utanoat

de3,7-

dimetilo

ct-6-enil

09.341

0410

580-25

-3Hexanoatde

citron

elil

234-17

5-1

09.341

Hexanoatde

3,7-dimetilo

ct-

6-enil

09.342

0754

993-30

-5Acetatde

ciclog

eranil

09.342

Acetatde

(2,6,6-trimetil-1-

cicloh

exenil)metil

▼M3

_______

▼M2

09.345

0981

8-04

-2Succinatde

di-izopentil

1055

521

2-44

8-6

09.345

Succinatde

di-izoam

il;Succinatde

di(3-

metilb

utilo

)di-(3-Metilb

util)bu

tand

ioat

09.346

3015

87-18-4

Malat

dedibu

til09

.346

2-Hidroxibu

tand

ioat

dedibu

til

09.347

0914

1-03

-7Succinatde

dibu

til20

5-44

9-8

09.347

Butandioatde

dibu

til

09.348

0914

1-28

-6Adipatde

dietil

205-47

7-0

09.348

Hexanod

ioat

dedietil

09.349

3032

074-56

-9Citrat

dedietil

250-91

4-0

09.349

09.350

0962

3-91

-6Fum

arat

dedietil

210-81

9-7

09.350

But-trans-2-eno

dioat

dedietil

09.351

0914

1-05

-9Maleatde

dietil

1055

120

5-45

1-9

09.351

Ester

dietilical

acidului

2-bu

teno

dioic;

Maleatde

etil

But-cis-2-eno

dioatde

dietil

09.352

0962

4-17

-9Non

anedioat

dedietil

1054

921

0-83

3-3

09.352

Azelatde

dietil

09.353

0995

-92-1

Oxalatde

dietil

202-46

4-1

09.353

Etano

dioatde

dietil

Page 101: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 101

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.354

0981

8-38

-2Pentand

ioat

dedietil

212-45

1-2

09.354

09.355

0820

777-49

-5Acetat

deneod

ihidro-

carvil

1085

924

4-02

9-9

09.355

Acetatde

p-ment-8(9)-en-2-

il

09.356

0620

487-40

-5Propion

atde

1,1-dime-

tiletil

09.356

Propion

atde

terț-butil

09.358

0220

780-49

-8Acetat

de3,7-dimeti-

loctil

1089

924

4-03

4-6

09.358

Acetatde

tetrahidrogeranil

▼M3

_______

▼M2

09.360

0929

85-28-6

2-Acetoxiprop

ionat

deetil

09.360

Acetilactatde

etil

▼M3

_______

▼M2

09.362

2360

770-00

-52-Hidroxi-4-m

etilb

enzoat

deetil

09.362

09.363

2373

35-26-4

2-Metox

ibenzoat

deetil

230-84

3-1

09.363

09.364

1525

10-99-8

2-Fenilp

ropion

atde

etil

219-72

7-1

09.364

09.365

0163

8-10

-83-Metilcrotonatde

etil

1061

021

1-31

9-1

09.365

Senecioat

deetil

3-Metilb

ut-trans-2-eno

atde

etil

▼M3

_______

▼M2

09.367

2312

0-47

-84-Hidroxibenzoatde

etil

204-39

9-4

09.367

►M3

___◄

09.368

0168

49-18-9

4-Metilp

ent-3-enoat

deetil

1061

509

.368

Page 102: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 102

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.370

0167

233-91

-4Dec-9-eno

atde

etil

1057

909

.370

09.371

0178

417-28

-4Deca-2,4,7-trienatde

etil

3832

1057

609

.371

Deca-2,4,7-trieno

atde

etil;

Acid

2,4,7-

decatrieno

ic,Ester

etilic

09.372

0128

290-90

-6Dod

ec-2-eno

atde

etil

1058

409

.372

▼M3

_______

▼M2

09.374

0154

340-72

-6Hept-2-enoatde

etil

09.374

09.375

0197

-63-2

Metacrilatde

etil

202-59

7-5

09.375

2-Metilp

rop-2-enoatde

etil

▼M3

_______

▼M2

09.377

0111

17-65-3

Oct-3-eno

atde

etil

1061

809

.377

▼M3

_______

▼M2

09.379

0124

45-93-4

Pent-2-enoatde

etil

1062

321

9-50

0-7

09.379

09.380

0141

114-00

-5Pentadecano

atde

etil

1062

225

5-22

3-8

09.380

09.381

0210

3-09

-3Acetatde

2-etilh

exil

203-07

9-1

09.381

Acetatde

beta-etilhexil;Acetatde

2-etil-

hexanil

09.382

0368

705-63

-52-Metilb

utirat

degeranil

272-10

0-4

09.382

2-Metilb

utanoat

de3,7-

dimetil-2(trans),6-octadienil

09.383

0377

85-33-3

2-Metilcrotonat

degeranil

1182

923

2-07

8-9

09.383

Tiglatde

geranil

2-Metilb

ut-2(trans)-enoatde

3,7-dimetil-2(trans),6-octa-

dienil

Page 103: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 103

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.384

0351

532-26

-4Octanoatde

geranil

257-25

6-3

09.384

Caprilatde

geranil

Octanoatde

3,7-dimetilo

cta-

2(trans),6-dienil

09.385

0316

939-73

-4Acetatde

hept-2-enil

1066

124

1-00

2-3

09.385

5

09.386

0594

088-33

-2Acetatde

sec-hept-cis-4-

enil

302-03

2-3

09.386

Acetatde

1-metilh

ex-(cis)3-

enil

09.387

0150

862-12

-92-Metilb

utirat

deheptil

1066

825

6-81

1-7

09.387

09.388

0559

21-82-4

Acetatde

sec-heptil

1080

222

7-64

7-3

09.388

Acetatde

1-metilh

exil

09.390

0169

76-72-3

Hexanoatde

heptil

1066

623

0-23

9-8

09.390

09.391

0566

24-58-4

Hexanoatde

sec-heptil

1080

522

9-58

2-6

09.391

Hexanoatde

1-metilh

exil

09.392

0156

423-43

-9Izov

alerat

deheptil

1066

726

0-17

0-9

09.392

3-Metilb

utanoatde

heptil

▼M3

_______

▼M2

09.394

0324

97-18-9

Acetat

dehex-trans-2-

enil

2564

643

219-68

0-7

09.394

Acetatde

trans-2-hexenil;

Acetatde

2-hexen-1-il

5

09.395

0353

398-80

-4Propion

atde

hex-trans-

2-enil

3932

1183

025

8-51

3-2

09.395

Propano

atde

2-hexenil;

Propion

atde

(E)-hex-2-enil;

Propion

atde

trans-2-

hexenil

09.396

0353

398-83

-7Butirat

dehex-2-enil

3926

258-51

5-3

09.396

5

09.397

0353

398-78

-0Formiatde

hex-2-enil

3927

1185

825

8-51

2-7

09.397

Formiatde

(E)-hex-25

-enil;

Formiatde

trans-2-hexenil

5

09.398

0353

398-86

-0Hexanoatde

hex-2-enil

258-51

9-5

09.398

5

09.399

0335

154-45

-1Izov

alerat

dehex-2-enil

3930

252-40

4-3

09.399

3-Metilb

utanoat

dehex-2-

enil

5

09.400

1568

133-78

-8Fenilacetatde

hex-2-enil

268-70

5-8

09.400

5

Page 104: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 104

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.401

0923

08-18-1

Acetoacetat

deizop

entil

3551

227

218-99

1-5

09.401

Acetoacetat

de3-metilb

util;

3-Oxo

bu-

tano

atde

pentil;

beta-Cetob

utirat

deizoamil

3-Oxo

butano

atde

3-metilb

util

09.402

0914

1-97

-9Acetoacetat

deetil

2415

240

205-51

6-1

09.402

Acetilactatde

etil;

beta-Cetob

utirat

deetil,

Ester

acetoacetic

3-Oxo

butano

atde

etil

09.403

0959

1-60

-6Acetoacetat

debu

til21

7624

120

9-72

2-2

09.403

3-Cetob

utanoatde

butil;3-Cetob

utirat

debu

til3-Oxo

butano

atde

butil

09.404

0977

79-75-1

Acetoacetat

deizob

util

2177

242

231-93

7-5

09.404

Izob

util-beta-cetob

utirat;

Izob

util-3-

oxob

utanoat;

Acetoacetat

de2-metil-1-

prop

il;3-Cetob

utanoatde

izob

util

3-Oxo

butano

atde

2-metil-

prop

il

09.405

0910

032-00

-5Acetoacetat

degeranil

2510

243

233-10

1-5

09.405

Oxo

butano

atde

geranil;beta-Cetob

utirat

degeranil;

Acetoacetat

detrans-3,7-

dimetil-2,6-octadien-1-il

3-Oxo

butano

atde

3,7-dime-

tilocta-2(trans),6-dienil

09.406

2353

96-89-4

3-Oxo

butirat

debenzil

2136

244

226-41

6-4

09.406

Acetilacetat

debenzil;

3-Oxo

butano

atde

benzil;

beta-Cetob

utirat

debenzil

09.407

1542

078-65

-93-Metilcrotonat

de2-

fenetil

2869

246

255-64

9-4

09.407

3-Metil-2-bu

teno

atde

2-feniletil;

Senecioat

de2-fenetil;3,4-Dim

etilacrilat

defenetil

3-Metilb

ut-trans-2-eno

atde

2-feniletil

09.408

0277

79-81-9

2-Metilb

ut-cis-2-eno

atde

izob

util

2180

247

231-94

1-7

09.408

Ang

elat

deizob

util;

Butil

izoang

elat;

Butilizocis-2-m

etil-2-bu

teno

at2-Metilb

ut-cis-2-eno

atde

2-metilp

ropil

5

09.409

0174

52-79-1

2-Metilb

utirat

deetil

2443

265

231-22

5-4

09.409

2-Metilb

utanoatde

etil

09.410

0374

93-69-8

2-Etilbu

tirat

dealil

2029

281

231-33

2-6

09.410

Etilbu

tano

atde

2-prop

enil;

2-Etilbu

tirat

de2-prop

enil

09.411

0374

93-65-4

Ciclohexanb

utirat

dealil

2024

283

09.411

Ciclohexilbutirat

dealil;

Ciclohexano

-bu

tirat

de2-prop

en-1-il;Hexahidrofenil-

butirat

dealil;

Ciclohexilbutirat

dealil

09.412

0154

7-63

-7Izob

utirat

demetil

2694

287

208-92

9-5

09.412

Dim

etilacetatde

metil;

Metil-2-metilp

ro-

pion

at2-Metilp

ropano

atde

metil

09.413

0197

-62-1

Izob

utirat

deetil

2428

288

202-59

5-4

09.413

Izob

utanoatde

etil;

2-Metilp

ropano

atde

etil;

Acidprop

anoic,

2-metil-,ester

etilic

Etil-2-m

etilp

ropano

at

Page 105: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 105

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.414

0164

4-49

-5Izob

utirat

deprop

il29

3628

921

1-41

7-4

09.414

2-Metilp

ropano

atde

prop

il

09.415

0561

7-50

-5Izob

utirat

deizop

ropil

2937

290

210-51

7-5

09.415

Propilizoizobu

tirat;2-Metilp

ropano

atde

izop

ropil;Propilizo2

-metilp

ropano

at2-Metilp

ropano

atde

izop

ropil

09.416

0197

-87-0

Izob

utirat

debu

til21

8829

120

2-61

4-6

09.416

Butil-2-metilp

ropion

at;2-Metilp

ropano

atde

n-bu

til2-Metilp

ropano

atde

butil

09.417

0297

-85-8

Izob

utirat

deizob

util

2189

292

202-61

2-5

09.417

2-Metilp

ropion

atde

izob

util;

Butilizo2

-metilp

ropano

at;2-Metilp

ropano

atde

2-metil-1-prop

il;2-Metilp

ropano

atde

izob

util

2-Metilp

ropano

atde

2-metilp

ropil

09.418

0124

45-72-9

Izob

utirat

depentil

293

219-49

4-6

09.418

Izob

utirat

deam

il2-Metilp

ropano

atde

pentil

09.419

0220

50-01-3

Izob

utirat

deizop

entil

3507

294

218-07

8-1

09.419

Propano

atde

izop

entil-2-m

etil

2-Metilp

ropano

atde

3-metilb

util

09.420

0123

49-13-5

Izob

utirat

deheptil

2550

295

219-07

6-3

09.420

2-Metilp

ropano

atde

heptil

2-Metilp

ropano

atde

heptil

09.421

0497

-89-2

Izob

utirat

decitron

elil

2313

296

202-61

6-7

09.421

2-Metilp

ropion

atde

citron

elil;

Izob

utirat

de3,7-dimetil-6-octen-1-il;

2-Metilp

ro-

pano

atde

3,7-dimetil-6-octen-1-il

2-Metilp

ropano

atde

3,7-

dimetilo

ct-6-enil

09.423

0678

-35-3

Izob

utirat

delin

alil

2640

298

201-10

8-2

09.423

2-Metilp

ropion

atde

linalil;

Izob

utirat

de3,7-dimetil-1,6-octadien-3-il;

Izob

utirat

delin

alol

2-Metilp

ropano

atde

1,5-

dimetil-1-vinilhex-4-enil

09.424

0323

45-24-6

Izob

utirat

deneril

2775

299

219-06

1-1

09.424

Izob

utirat

de2-cis-3,7-dimetil-2,6-

octadien-1-il

2-Metilp

ropano

atde

3,7-

dimetil-2(cis),6-octadienil

09.425

0677

74-65-4

2-Metilp

ropion

atde

terpinil

3050

300

231-87

8-5

09.425

Izob

utirat

deterpinil;

2-Metilp

ropion

atde

1-metil-1-(4-m

etilciclohex-3-enil)etil

Izob

utirat

dep-ment-1-en-8-

il

09.426

2310

3-28

-6Izob

utirat

debenzil

2141

301

203-09

5-9

09.426

2-Metilp

ropano

atde

benzil

2-Metilp

ropano

atde

benzil

09.427

1510

3-48

-0Izob

utirat

defenetil

2862

302

203-11

6-1

09.427

Izob

utirat

de2-fenetil;Izob

utirat

de2-

feniletil;

2-Metilp

ropano

atde

benzil-

carbinil;

2-Metilp

ropano

atde

fenetil

2-Metilp

ropano

atde

2-feniletil

Page 106: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 106

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.428

2210

3-58

-2Izob

utirat

de3-fenil-

prop

il28

9330

320

3-12

5-0

09.428

Izob

utirat

dehidrocinam

il;2-Metilp

ro-

pano

atde

hidrocinam

il2-Metilp

ropano

atde

3-fenil-

prop

il

09.429

2510

3-93

-5p-Tolilo

izob

utirat

3075

304

203-15

9-6

09.429

Izob

utirat

dep-cresil;

2-Metilp

ropano

atde

p-metilfenil;

Izob

utirat

dep-

metilfenil;

2-Metilp

ropano

atde

p-tolil

2-Metilp

ropano

atde

4-metilfenil

09.430

2354

61-08-5

Izob

utirat

depiperonil

2913

305

226-74

5-3

09.430

Metilp

ropion

atde

piperonil;

3,4-Meti-

lend

ioxibenzil-2-metilp

ropano

at;

Helio-

trop

il-2-metilp

ropano

at

2-Metilp

ropano

atde

3,4-

metilend

ioxibenzil

09.431

0323

45-26-8

Izob

utirat

degeranil

2513

306

219-06

2-7

09.431

2-Metilp

ropion

atde

geranil;

Izob

utirat

detrans-3,7-dimetil-2,6-octadien-1-il

2-Metilp

ropano

atde

3,7-

dimetilo

cta-2(trans),6-dienil

09.432

0124

12-80-8

4-Metilv

alerat

demetil

2721

322

219-32

0-9

09.432

4-Metilp

entano

atde

metil;

Izocaproat

demetil;

Izob

utilacetatde

metil

09.433

0997

-64-3

Lactatde

etil

2440

371

202-59

8-0

09.433

alfa-H

idroxiprop

ionatde

etil

2-Hidroxiprop

anoatde

etil

09.434

0913

8-22

-7Lactatde

butil

2205

372

205-31

6-4

09.434

alfa-H

idroxiprop

ionatde

butil;Hidroxi-

prop

anoatde

butil

2-Hidroxiprop

anoatde

butil

09.435

0953

9-88

-84-Oxo

valeratde

etil

2442

373

208-72

8-2

09.435

Levulinat

deetil;

4-Cetov

alerat

deetil;

Acetilprop

anoatde

etil;

Levulat

deetil;

Levulinat

deetil

09.436

0920

52-15-5

4-Oxo

valeratde

butil

2207

374

218-14

3-4

09.436

Levulinat

debu

til;

4-Cetov

alerat

debu

til;4-Oxo

pentanoatde

butil;Acetil-

prop

ionatde

butil

09.439

3075

54-12-3

Malat

dedietil

2374

382

231-44

4-5

09.439

Dietilhidrox

isuccinat;Malat

deetil

2-Hidroxibu

tand

ioat

dedietil

09.441

0917

373-84

-1Malon

atde

etilbu

ti21

9538

409

.441

Maloatde

etilbu

tilPropand

ioat

debu

tiletil

09.442

0961

7-35

-6Piruv

atde

etil

2457

430

210-51

1-2

09.442

Acetilform

iatde

etil;

alfa-Cetop

ropion

atde

etil;

Piroracem

atde

etil

2-Oxo

prop

anoatde

etil

09.443

0977

79-72-8

Piruv

atde

izop

entil

2083

431

231-93

4-9

09.443

2-Oxo

prop

anoatde

izoamil

2-Oxo

prop

anoat

de3-

metilb

util

09.444

0912

3-25

-1Succinatde

dietil

2377

438

204-61

2-0

09.444

Butandion

atde

dietil;

Etano

dicarbox

ilat

dedietil;

Succinatde

etil

Butandioatde

dietil

Page 107: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 107

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.445

0910

6-65

-0Succinatde

dimetil

2396

439

203-41

9-9

09.445

Butandion

atde

dimetil;

Succinat

demetil

Butandioatde

dimetil

09.446

3087

-91-2

Tartrat

dedietil

2378

440

201-78

3-3

09.446

2,3-Dihidroxibu

tand

ioat

dedietil;

Tartrat

deetil;

2,3-Dihidroxisuccinat

dedietil

2,3-Dihidroxibu

tand

ioat

dedietil

09.447

0110

8-64

-5Izov

alerat

deetil

2463

442

203-60

2-3

09.447

beta-M

etilb

utirat

deetil;

Izop

entano

atde

etil

3-Metilb

utanoatde

etil

09.448

0155

7-00

-6Izov

alerat

deprop

il29

6044

320

9-14

8-2

09.448

Izov

alerianatde

prop

il;3-Metilb

utanoat

deprop

il;Izop

entano

atde

prop

il;3-

Metilb

utirat

deprop

il

09.449

0110

9-19

-3Izov

alerat

debu

til22

1844

420

3-65

4-7

09.449

Izov

alerianatde

butil;Izop

entano

atde

butil

3-Metilb

utanoatde

butil

09.450

0532

665-23

-9Izov

alerat

deizop

ropil

2961

445

251-14

5-3

09.450

Propil

izoizovalerat;

Izov

alerianat

deizop

ropil;Izop

entano

atde

izop

ropil

3-Metilb

utanoat

deizop

ropil

09.451

0177

86-58-5

Izov

alerat

deoctil

2814

446

232-10

0-7

09.451

Izov

alerianatde

octil;Izop

entano

atde

octil;3-Metilb

utirat

deoctil

3-Metilb

utanoatde

octil

09.452

0177

86-47-2

Izov

alerat

deno

nil

2791

447

232-09

8-8

09.452

Izov

alerianatde

nonil;

Izop

entano

atde

nonil

3-Metilb

utanoatde

nonil

09.453

0310

9-20

-6Izov

alerat

degeranil

2518

448

203-65

5-2

09.453

3-Metilb

utirat

degeranil;

Izop

entano

atde

trans-3,7-dimetil-2,6-octadien-1-il

3-Metilb

utanoat

de3,7-

dimetilo

cta-2(trans),6-dienil

09.454

0611

18-27-0

Izov

alerat

delin

alil

2646

449

214-25

9-4

09.454

3-Metilb

utirat

delin

alil;

Izov

alerat

de3,7-dimetil-1,6-octadien-3-il;

Izop

en-

tano

atde

linalil;

Izov

alerianatde

linalil

3-Metilb

utanoat

de1,5-

dimetil-1-vinilhex-4-enil

09.455

0816

409-46

-4Izov

alerat

dementil

2669

450

240-46

0-1

09.455

Izov

alerat

dep-ment-3-il;

Izov

alerianat

dementil;

3-Metilb

utanoat

de1-

izop

ropil-4-metilciclohex-2-il

3-Metilb

utanoat

de2-

izop

ropil-5-metilciclo-

hexanil

09.456

0876

-50-6

Izov

alerat

debo

rnil

2165

451

200-96

6-5

09.456

3Metilb

utirat

debo

rnil;

Izov

alerianatde

bornil;

Izop

entano

atde

bornil

3-Metilb

utanoat

de1,7,7-

trim

etilb

iciclo[2.2.1]hept-2-

il

09.457

0877

79-73-9

Izov

alerat

deizob

ornilo

2166

452

231-93

5-4

09.457

3-Metilb

utirat

deizob

ornil;Izov

alerianat

deizob

ornil;

Izov

alerat

deizob

ornil;

Izop

entano

atde

izob

ornil

3-Metilb

utanoat

de1,7,7-

trim

etilb

iciclo[2.2.1]hept-2-

il

Page 108: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 108

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.458

2310

3-38

-8Izov

alerat

debenzil

2152

453

203-10

6-7

09.458

Izov

alerianatde

benzil;

Izop

entano

atde

benzil

3-Metilb

utanoatde

benzil

09.459

2214

0-27

-2Izov

alerat

decinamil

2302

454

205-40

7-9

09.459

Cinam

il-3-metilb

utirat;Izov

alerianatde

cinamil;

Izov

alerat

de3-fenilalil;

3-Metilb

utanoatde

3-fenil-2-prop

en-1-il

3-Metilb

utanoat

de3-

fenilprop-2-enil

09.460

0468

922-10

-1Izov

alerat

decitron

elil

455

272-98

2-0

09.460

Izop

entano

atde

citron

elil

3-Metilb

utanoat

de3,7-

dimetilo

ct-6-enil

09.461

0611

42-85-4

Izov

alerat

deterpinil

3054

456

09.461

Izov

alerat

dep-ment-1-en-8-il;

Izop

en-

tano

atde

terpinil;

3-Metilb

utirat

dep-

ment-1-en-8-il

3-Metilb

utanoatde

p-ment-

1-en-8-il

09.462

0155

6-24

-1Izov

alerat

demetil

2753

457

209-11

7-3

09.462

Izov

alerianatde

metil;

beta-M

etilb

utirat

demetil

3-Metilb

utanoatde

metil

09.463

0265

9-70

-13-Metilb

utirat

de3-

metilb

util

2085

458

211-53

6-1

09.463

Izop

entano

atde

izoamil;

Izop

entano

atde

izop

entil;Butirat

deizoamil

beta-

metil

09.464

0877

74-44-9

Izov

alerat

decicloh

exil

2355

459

231-87

4-3

09.464

Izov

alerianatde

cicloh

exil;

Izop

entano

atde

cicloh

exil

Ciclohexil-3-metilb

utanoat

09.465

0477

78-96-3

Izov

alerat

derodinil

2987

460

231-91

9-7

09.465

Izop

entano

atde

alfa-citron

elil

3-Metilb

utanoat

de3,7-

dimetilo

ct-7-enil

5

09.466

1514

0-26

-1Izov

alerat

defenetil

2871

461

205-40

6-3

09.466

Izop

entano

atde

feniletil;Izov

alerat

de2-feniletil;

3-Metilb

utanoat

debenzil-

carbinil

3-Metilb

utanoat

de2-

feniletil

09.467

2254

52-07-3

Izov

alerat

de3-fenil-

prop

il28

9946

222

6-69

2-6

09.467

Izov

alerat

dehidrocinam

il;Izov

aleriat

de3-fenilpropil;

3-Metilb

utanoat

dehidrocinam

il;Izop

entano

atde

3-fenil-

prop

il

3-Metilb

utanoatde

3-fenil-

prop

il

09.468

2274

93-80-3

Izov

alerat

dealfa-Pentil-

cinamil

2067

463

09.468

3-Metilb

utirat

dealfa-amilcinam

il;Izov

alerat

dealfa-n-amil-beta-fenilacril;

Izov

alerat

deflox

ină

3-Metilb

utanoatde

2-pentil-

3-fenilprop-2-enil

Page 109: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 109

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.469

0374

93-68-7

Ciclohexanv

alerat

dealil

2027

474

09.469

5-Ciclohexilpentano

atde

alil;

Ciclohe-

xano

pentanoat

dealil;

Ciclohexano

-valeratde

2-prop

en-1-il

09.470

2210

3-59

-3Izob

utirat

decinamil

2297

496

203-12

6-6

09.470

Cinam

il-2-metilp

ropion

at;

2-Metilp

ro-

pano

natde

cinamil;

Izob

utirat

de3-

fenil-2-prop

en-1-il

2-Metilp

ropano

atde

3-fenilprop-2-enil

09.471

0339

15-83-1

Izov

alerat

deneril

2778

508

223-47

8-4

09.471

beta-M

etilb

utirat

deneril;3-Metilb

utirat

deneril;Izov

alerianatde

neril;Izop

en-

tano

atde

cis-3,7-dimetil-2,6-octadien-1-

il

3-Metilb

utanoat

de3,7-

dimetil-2(cis),6-octadienil

09.472

0258

9-59

-3Izov

alerat

deizob

util

3369

568

209-65

3-8

09.472

3-Metilb

utanoatde

2-metil-

prop

il

09.473

0110

9-15

-9Izob

utirat

deoctil

2808

593

203-65

1-0

09.473

2-Metilp

ropano

atde

octil

09.474

0910

9-43

-3Sebacat

dedibu

til23

7362

220

3-67

2-5

09.474

Sebacat

debu

til;Decanod

ioat

dedibu

til;

1,8-Octanod

icarbo

xilatde

dibu

tilDecano-1,10

-dioat

dedibu

til

09.475

0911

0-40

-7Sebacat

dedietil

2376

623

203-76

4-5

09.475

1,8-Octanod

icarbo

xilatde

dietil;

Sebacat

deetil

Decanod

ioat

dedietil

09.476

3094

-02-0

3-Fenil-3-ox

opropion

atde

etil

2423

627

202-29

5-3

09.476

Benzoilacetatde

etil;

3-Fenil-3-ox

opro-

pano

atde

etil;

Beta-ceto-beta-fenilpro-

pion

atde

etil

09.478

0123

49-07-7

Izob

utirat

dehexil

3172

646

219-07

5-8

09.478

2-Metilp

ropano

atde

hexil

09.480

2536

438-54

-7Izob

utirat

deo-tolil

3753

681

09.480

2-Metilp

ropano

atde

2-metilfenil

09.481

0110

5-58

-8Carbo

natde

dietil

710

203-31

1-1

09.481

09.482

0347

28-82-9

Ciclohexanacetatde

alil

2023

2070

225-23

0-0

09.482

Ciclohexilacetat

dealil;

Ciclohexa-

noacetat

de2-prop

en-1-il

09.483

0186

8-57

-52-Metilb

utirat

demetil

2719

2085

212-77

8-0

09.483

Metiletilacetat

demetil;

Metil-2-metilb

u-tano

at

Page 110: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 110

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.484

0610

031-71

-7Izob

utirat

de1,1-dimetil-

3-fenilpropil

2736

2086

233-09

2-8

09.484

Izob

utirat

dedimetilfenetil

carbinil;

Izob

utirat

de2-metil-4-fenil-2-bu

til;2-

Metil-4-fenil-2-

butil-2-m

etilp

ropano

at

2-Metilp

ropano

atde

3-fenil-

1,1-dimetilp

ropil

09.485

2265

813-53

-8Izob

utirat

de2-fenil-

prop

il28

9220

8726

5-93

1-9

09.485

2-Metilp

ropano

atde

2-metil-2-feniletil;

Alcoo

l2-alfa-fenilp

ropil,

ester

izob

utiric;Izob

utirat

dehidratropil

2-Metilp

ropano

atde

2-fenil-

prop

il

09.486

2177

75-39-5

Izob

utirat

de1-fenetil

2687

2088

231-89

4-2

09.486

Izob

utirat

dealfa-m

etilb

enzil;

Izob

utirat

destiralil;

Butirat

demetilfenilcarbinil;

2-Metilp

ropano

atde

1-fenil-1-etil;

Izob

utirat

demetilfenilcarbinil

2-Metilp

ropano

atde

1(2-

feniletil)

09.487

1510

3-60

-6Izob

utirat

de2-feno

xietil

2873

2089

203-12

7-1

09.487

2-Metilp

ropano

atde

2-feno

xietil;

Izob

utirat

deetileng

licol

mon

ofenil

eter;Izob

utirat

defenilcelosolv

Fenox

ietil-2-m

etilp

ropano

at

09.488

0110

094-36

-7Ciclohexanprop

ionatde

etil

2431

2095

233-22

2-3

09.488

3-Ciclohexilpropion

atde

etil;

Hexahi-

drofenilp

ropion

atde

etil

09.489

0328

35-39-4

Izov

alerat

dealil

2045

2098

220-60

9-7

09.489

Izop

entano

atde

2-prop

enil;

Izop

en-

tano

atde

alil;

Izov

alerianatde

alil;

3-Metilb

utanoatde

2-prop

enil

3-Metilb

utanoatde

alil

09.490

0910

5-53

-3Malon

atde

dietil

2375

2106

203-30

5-9

09.490

Malon

atde

etil;

Ester

malon

ic;

Propand

ioat

deetil;

Metanod

icarbo

xilat

deetil

Propand

ioat

dedietil

09.491

0974

92-70-8

Butil-O-butiril-lactat

2190

2107

231-32

6-3

09.491

Butirolactatde

butil;Butil-alfa-butirox

iprop

ionat;

2-(Propilcarbo

xi)

prop

anoat

debu

til

2-Butanoiloxiprop

anoat

debu

til

09.492

0374

93-66-5

Ciclohexanh

exanoat

dealil

2025

2180

09.492

3-Ciclohexilhexanoatde

alil;

Hexahidro-

fenilhexanoat

dealil;

Ciclohexano

-caproatde

alil

09.493

0374

93-71-2

2-Metilcrotonatde

alil

2043

2183

231-33

3-1

09.493

Tiglatde

alil;

trans-2,3-Dim

etilacrilatde

alil;

trans-2-Metil-2-bu

teno

atde

alil-;2-

metil-Crotonatde

alil

2-Metilb

ut-trans-2-eno

atde

alil

Page 111: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 111

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.494

2337

526-88

-82-Metilcrotonatde

benzil

3330

2184

253-54

4-8

09.494

Tiglatde

benzil;

trans-2,3-Dim

etilacrilat

debenzil;

trans-2-Metil

croton

atde

benzil

2-Metilb

ut-trans-2-eno

atde

benzil

09.495

0158

37-78-5

2-Metilcrotonatde

etil

2460

2185

227-42

5-6

09.495

Tiglatde

etil;

trans-2,3-Dim

etil

acrilat

deetil;

(trans)-2-Metilcrotonatde

etil;

Ester

etilical

acidului

tiglic

2-Metilb

ut-trans-2-eno

atde

etil

09.496

1555

719-85

-22-Metilcrotonat

defenetil

2870

2186

259-77

4-5

09.496

Tiglatde

fenetil;Tiglatde

2-feniletil;

trans-2,3-Dim

etilacrilat

de2-feniletil;

trans-2-Metilb

utenoatde

2-feniletil

2-Metilb

ut-trans-2-eno

atde

2-feniletil

▼M3

_______

▼M2

09.498

0327

05-87-5

Ciclohexanp

ropion

atde

alil

2026

2223

220-29

2-5

09.498

3-Ciclohexilpropion

atde

alil;

Ciclohexa-

noprop

ionatde

2-Propen-1-il;

Hexahi-

drofenilp

ropion

atde

alil

09.499

0125

415-62

-7Izov

alerat

depentil

2224

246-95

4-3

09.499

Izop

entano

atde

amil;

3-Metilb

utirat

depentil;

Butanoatde

pentil-3-metil;

Izov

a-lerianat

den-am

il

3-Metilb

utanoatde

pentil

09.501

2162

0-79

-12-Acetil-3-fenilp

ropion

atde

etil

2416

2241

210-65

1-4

09.501

2-Benzilacetoacetat

deetil;

2-Acetildihi-

drocinam

atde

etil;

alfa-A

cetilhidro-

cinamat

deetil

09.502

0971

662-27

-6Lactatde

etilbu

tiril

2242

275-79

3-1

09.502

O-Butiril-lactat

deetil

2-(Butox

icarbo

nil)prop

anoat

deetil

09.505

0410

032-11

-8Izov

alerat

dehex-3-enil

3498

2344

233-10

4-1

09.505

Izop

entano

atde

3-hexenil;Izov

alerat

de3-hexenil

3-Metilb

utanoat

dehex-3-

enil

09.506

0410

094-41

-42-Metilb

utirat

dehex-3-

enil

3497

2345

233-22

4-4

09.506

2-Metilb

utirat

de3-hexenil;

cis-3-

Hexenil-a-metilb

utirat;

2-Metilb

utanoat

dehex-3-enil

09.507

0110

032-15

-22-Metilb

utirat

dehexil

3499

4132

233-10

6-2

09.507

09.508

2374

92-69-5

2,3-Dim

etilcrotonat

debenzil

2143

1186

809

.508

Metiltiglat

debenzil;

2,3-Dim

etil-2-

buteno

atde

benzil

2,3-Dim

etilb

ut-trans-2-eno

atde

benzil

Page 112: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 112

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.509

0677

74-60-9

Izob

utirat

de1-metil-1-

fenetil

2388

1182

823

1-87

6-4

09.509

Izob

utirat

dedimetilfenil

carbinil;

2-Metilp

ropion

atde

fenilpropan-2-il;

Izob

utirat

dealfa-alfa-dimetilb

enzil;

2-Metilp

ropano

atde

2-fenilpropan-2-il

2-Metilp

ropano

atde

1-metil-1-(2-feniletilo)

09.510

3013

21-30-8

Aconitato

deetil

2417

1184

509

.510

Aconitatde

trietil;1-Propen-1,2,3-tricar-

boxilatde

etil;

2-Carbo

xiglutacon

atde

etil

Propen-1,2,3-tricarbo

xilat

detrietil

09.511

3077

-90-7

Acetilcitrat

detributil

3080

201-06

7-0

09.511

Tribu

tilcitrat

deacetil

2-Acetoxi-1,2,3-propano

tri-

carbox

ilatde

tributil

09.512

3077

-93-0

Citrat

detrietil

3083

1176

220

1-07

0-7

09.512

Citrat

deetil

2-Hidroxi-1,2,3-propano

tri-

carbox

ilatde

trietil

1

09.513

0517

33-25-1

2-Metilcrotonat

deizop

ropil

3229

1073

321

7-06

7-9

09.513

Propil

izotiglat;

Tiglat

deizop

ropil;

Propil

izoalfa-metilcrotonat,

izop

ropil

alfa-m

etilcrotonat

2-Metilb

ut-trans-2-eno

atde

izop

ropil

09.514

3013

246-52

-12,4-Dioxo

hexano

atde

etil

3278

1190

323

6-22

8-4

09.514

Propion

ilpiruv

atde

etil;

Etil-2,4-diceto-

caproat;Propion

ilpiruv

atde

etil

09.515

0373

019-14

-42-Etilbu

tirat

degeranil

3339

1166

727

7-23

4-7

09.515

2-Etilbu

tano

atde

3,7-

dimetil-2(trans),6-octadienil

09.516

0224

45-78-5

2-Metilb

utirat

de2-

metilb

util

3359

1077

321

9-49

7-2

09.516

2-Metilb

utanoatde

2-metilb

util

09.517

0122

70-60-2

Citron

elat

demetil

3361

1078

121

8-87

4-9

09.517

3,7-Dim

etil-oct-6-enoatde

metil

3,7-Dim

etilo

ct-6-eno

atde

metil

09.518

2555

066-56

-3Izov

alerat

de4-metilfenil

3387

1054

525

9-46

5-5

09.518

Izop

entano

atde

p-cresil;

3-Metilb

utirat

de4-metilfenil;

Izov

alerat

dep-tolil;3-

Metilb

utirat

dep-tolil

3-Metilb

utanoat

de4-

metilfenil

09.519

0115

706-73

-72-Metilb

utirat

debu

til33

9310

534

239-79

8-2

09.519

09.520

3024

851-98

-73-Oxo

-2-pentil-1-ciclo-

pentilacetatde

metil

3408

1078

524

6-49

5-9

09.520

Hedionă;Dihidrojasm

onat

demetil;

2-Pentil-3-oxo

-1-ciclopentilacetat

demetil;

Acid

jasm

onic,

(E)-Dihidro-,

estermetilic

Page 113: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 113

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.521

3039

924-52

-23-Oxo

-2-pent-2-enil-1-

ciclop

entilacetat

demetil

3410

1082

121

4-91

8-6

09.521

Jasm

onat

demetil;

Acid

2-pentenil

ciclop

entano

na-3-acetic,

ester

metilic;

Metil(2-pent-2-enil-3-ox

o-1-ciclop

entil)

acetat

09.522

0954

05-41-4

3-Hidroxibu

tirat

deetil

3428

1059

622

6-45

6-2

09.522

3-Hidroxibu

tano

atde

etil;

beta-H

idroxi-

butirat

deetil

09.523

0166

24-71-1

Izob

utirat

dedo

decil

3452

1056

322

9-58

3-1

09.523

2-Metilp

ropano

atde

dodecil;

Izob

utirat

delauril;

2-Metilp

ropion

atde

lauril

2-Metilp

ropano

atde

dodecil

09.524

0116

17-23-8

2-Metilp

ent-3-enoat

deetil

3456

1061

221

6-57

2-1

09.524

09.525

1265

416-14

-0Izob

utirat

demaltil

3462

1073

926

5-75

5-2

09.525

2-Metilp

ropano

atde

2-metil-4-piron-3-

il;2-Metilp

ropano

atde

maltil

2-Metilp

ropano

atde

2-metil-4H

-piran-4-onă-3-il

09.526

0139

255-32

-82-Metilv

alerat

deetil

3488

1061

625

4-38

4-1

09.526

2-Metilp

entano

atde

etil

09.527

0153

399-81

-82-Metilp

ent-4-enoat

deetil

3489

1061

325

8-52

0-0

09.527

09.528

04Izob

utirat

detrans-3-

heptenil

3494

1066

309

.528

Izob

utirat

dehept-trans-3-enil

2-Metilp

ropano

atde

hept-

trans-3-enil

09.529

0110

032-13

-0Izov

alerat

dehexil

3500

1069

223

3-10

5-7

09.529

Izop

entano

atde

hexil;

Izov

alerianatde

hexil

3-Metilb

utanoatde

hexil

09.530

0227

625-35

-02-Metilb

utirat

deizop

entil

3505

1072

124

8-58

1-1

09.530

2-Metilb

utanoatde

izoamil;

2-Metilb

u-tano

atde

izop

entil;2-Metilb

utanoatde

izoamil

2-Metilb

utanoat

de3-

metilb

util

09.531

0224

45-77-4

Izov

alerat

de2-metilb

util

3506

1077

221

9-49

6-7

09.531

Izop

entano

atde

2-metilb

util

3-Metilb

utanoat

de2-

metilb

util

09.532

0921

188-58

-93-Hidroxihexano

atde

metil

3508

1081

224

4-26

1-0

09.532

3-Hidroxicaproatde

metil;

beta-H

idroxi-

caproatde

metil;

beta-H

idroxihexano

atde

metil

09.533

0910

5-95

-3Brasilatde

etil

3543

1057

120

3-34

7-8

09.533

Brasilatde

etileng

licol,Diester

ciclic;

Brasilatde

etilen;

Und

ecanod

icarbo

xilat

deetilen

1,4-Dioxacicloh

eptadecan-

5,17

-dionă

Page 114: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 114

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.534

0132

89-28-9

Ciclohexancarbo

xilat

deetil

3544

1191

622

1-94

5-7

09.534

09.535

0923

05-25-1

3-Hidroxihexano

atde

etil

3545

1176

421

8-97

3-7

09.535

09.536

0146

30-82-4

Ciclohexancarbo

xilat

demetil

3568

1192

022

5-05

0-2

09.536

09.537

0129

811-50

-52-Metilb

utirat

deoctil

3604

1086

624

9-87

2-6

09.537

09.538

1524

817-51

-42-Metilb

utirat

defenetil

3632

1088

324

6-47

6-5

09.538

2-Metilb

utanoatde

2-feniletil;2-Metil-

butirat

debenzilcarbinil;

alfa-M

etilb

u-tano

atde

beta-fenetil

09.539

0594

133-92

-32-Metilcrotonatde

oct-3-

ilo36

7630

2-75

7-5

09.539

Tiglatde

oct-3-il;

2-Metil-2-bu

teno

atde

1-etilh

exil;

2-Metilcrotonat

de1-

etilh

exil;

Tiglatde

3-octil

2-Metilb

ut-trans-2-eno

atde

1-etilh

exil

09.540

0160

523-21

-92-Metilp

enta-3,4-dieno

atde

etil

3678

262-27

8-1

09.540

09.541

0158

70-68-8

3-Metilv

alerat

deetil

3679

227-52

4-4

09.541

09.542

0932

49-68-1

3-Oxo

hexano

atde

etil

3683

221-83

5-9

09.542

beta-Cetoh

exanoatde

etil

09.543

3026

446-31

-15-Hidroxidecano

atde

gliceril

3685

1064

824

7-69

9-0

09.543

09.544

3026

446-32

-25-Hidroxido

decano

atde

gliceril

3686

1064

924

7-70

0-4

09.544

09.545

0961

931-81

-5Lactatde

hex-3-enil

3690

1068

126

3-33

7-4

09.545

2-Hidroxiprop

anoatde

hex-

3-enil

09.546

0158

625-95

-9Hexil-2-metilp

ent-(3

și4)

enoat

3693

09.546

09.547

0566

576-71

-42-Metilb

utirat

deizop

ropil

3699

266-41

1-4

09.547

09.548

0940

348-72

-92-Hidroxi-4-m

etilv

alerat

demetil

3706

254-88

3-4

09.548

2-Hidroxi-izocaproatde

metil

Page 115: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 115

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.549

0121

77-77-7

2-Metilv

alerat

demetil

3707

218-54

3-9

09.549

2-Metilv

alerat

demetil

09.550

0936

82-42-6

2-Oxo

-3-m

etilv

alerat

demetil

3713

09.550

2-Ceto-3-metilp

entano

atde

metil;

2-Ceto-3-metilv

alerat

demetil;

3-Metil-2-

oxov

alerat

demetil

09.551

0859

259-38

-0Lactatde

l-mentil

3748

261-67

8-3

09.551

alfa-H

idroxiprop

anoat

de5-metil-2-(1-

metiletil)ciclohexil;

Lactat

del-p-

mentan-3-il

09.552

3091

052-69

-6Acid3-ox

odecanoic

3767

1065

029

3-23

1-3

09.552

beta-Cetod

ecanoatde

gliceril;

Gliceril-

mon

oester

alacidului

3-ox

odecanoic

09.553

3091

052-70

-9Acid3-ox

odod

ecanic

3768

1065

129

3-23

2-9

09.553

beta-Cetod

odecanoat

degliceril;

Gliceril-mon

oester

alacidului

3-ox

odo-

decano

ic

09.554

3091

052-71

-0Acid3-ox

ohexadecanoic

3769

1065

229

3-23

3-4

09.554

beta-Cetoh

exadecanoat

degliceril;

Gliceril-mon

oester

alacidului

3-ox

ohe-

xadecano

ic

09.555

3091

052-72

-1Acid

3-ox

ohexanic

glicerid

3770

1065

329

3-23

5-5

09.555

beta-Cetoh

exanoatde

gliceril;

Gliceril-

diesteral

acidului

3-ox

ohexanoic

09.556

3091

052-68

-5Acid3-ox

ooctanoic

3771

1065

429

3-23

0-8

09.556

beta-Cetoo

ctanoatde

gliceril;

Gliceril-

mon

oester

alacidului

3-ox

ooctanoic

09.557

3091

052-73

-2Acid

3-ox

otetradecano

icglicerid

3772

1065

529

3-23

6-0

09.557

beta-Cetotetradecano

atde

gliceril;

Gliceril-mon

oester

alacidului

3-ox

ote-

tradecanoic

09.558

0910

8-59

-8Malon

atde

dimetil

1175

420

3-59

7-8

09.558

Azelatde

dimetil

Propand

ioat

dedimetil

09.559

0467

883-79

-82-Metilcrotonatde

hex-

cis-3-enil

3931

267-55

4-5

09.559

Tiglatde

cis-3-hexenil;cis-3-Hexenil-2-

metil-trans-2-bu

teno

at;

2-Metilcrotonat

de(Z)-3-hexenil

2-Metilb

ut-trans-2-eno

atde

hex-cis-

3-enil

09.560

2312

1432

-33-5

Anisatde

hex-cis-3-enil

09.560

(4-M

etox

i)-benzoat

dehex-

cis-3-enil

09.561

2765

405-76

-7Antranilatde

hex-cis-3-

enil

3925

1067

626

5-74

4-2

09.561

2-Aminob

enzoat

de(Z)-hexenil;

Antranilatde

(Z)-hex-3-enil;

Antranilat

decis-3-hexenil

2-Aminob

enzoat

decis-3-

hexenil

Page 116: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 116

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.562

0456

922-80

-6Formiat

detrans-3-

hexenil

3353

260-44

2-7

09.562

5

09.563

0441

519-23

-7Izob

utirat

dehex-cis-3-

enil

3929

1178

325

5-42

4-0

09.563

Izob

utanoat

debeta,

gamma-hexenil;

Izob

utirat

de(Z)-hex-3-enil;

Izob

utirat

decis-3-hexenil

2-Metilp

ropano

atde

hex-

cis-3-enil

09.564

0433

467-74

-2Propion

atde

hex-cis-3-

enil

3933

1068

325

1-53

3-2

09.564

Propano

atde

beta,

gamma-hexenil;

Propion

atde

(E)-hex-2-enil;

Propion

atde

trans-2-hexenil

09.565

0968

133-76

-62-Oxo

prop

ionatde

hex-

3-enil

3934

1068

426

8-70

3-7

09.565

Piruv

atde

hex-3-enil

5

09.566

0465

405-80

-3But-2-eno

atde

hex-3-

enil

265-74

6-3

09.566

5

09.567

0485

554-69

-4Decanoatde

hex-3-enil

287-60

1-3

09.567

5

09.568

0453

398-87

-1Hex-2-eno

atde

hex-3-

enil

3928

09.568

5

09.569

0461

444-41

-5Octanoatde

hex-3-enil

262-79

9-4

09.569

5

09.570

2365

405-77

-8Salicilatde

hex-3-enil

1068

526

5-74

5-8

09.570

2-Hidroxibenzoatde

hex-3-

enil

09.571

0435

852-46

-1Valerat

dehex-3-enil

3936

1068

625

2-76

1-5

09.571

Pentano

atde

hex-3-enil;

Pentano

atde

cis-3-hexenil;

Valerat

decis-3-hexenil;

Valerat

de(Z)-hex-3-enil

5

09.572

0442

125-17

-7Acetatde

hex-4-enil

09.572

09.573

0315

16-17-2

Acetat

dehexa-2,4-

dienilo

1067

521

6-16

3-8

09.573

09.574

0162

9-70

-9Acetatde

hexadec-1-il

211-10

3-7

09.574

Acetatde

cetil

09.575

0461

444-39

-1Heptano

atde

3-hexenilo

262-79

8-9

09.575

5

09.576

0559

53-49-1

Acetatde

sec-hexil

1084

022

7-71

6-8

09.576

Acetatde

1-metilp

entil

Page 117: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 117

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

▼M3

_______

▼M2

09.578

01►M316

17-

25-0

◄Crotonatde

hexil

3354

1068

824

0-99

7-1

09.578

But-trans-2-eno

atde

hexil

09.579

0134

316-64

-8Dod

ecanoatde

hexil

251-93

2-1

09.579

09.580

0920

279-51

-0Lactatde

hexil

243-67

6-4

09.580

2-Hidroxiprop

anoatde

hexil

09.581

2362

59-76-3

Salicilatde

hexil

1069

522

8-40

8-6

09.581

o-Hidroxibenzoatde

n-hexil

2-Hidroxibenzoatde

hexil

09.582

0142

231-99

-2Tetradecano

atde

hexil

255-72

2-0

09.582

09.583

0111

17-59-5

Valerat

dehexil

1069

621

4-24

8-4

09.583

Pentano

atde

hexil

09.584

0885

586-67

-0Izob

utirat

deizob

ornil

287-87

2-8

09.584

2-Metilp

ropion

atde

izob

ornil

2-Metilp

ropano

atde

1,7,7-

trim

etilb

iciclo[2.2.1]hept-2-

il

09.585

0224

45-67-2

2-Metilb

utirat

deizob

util

1071

021

9-49

2-5

09.585

2-Metilb

utanoatde

2-metil-

prop

il

09.586

0297

-86-9

Izob

util

2-metilp

rop-2-

enoat

202-61

3-0

09.586

2-Metilp

rop-2-enoat

de2-

metilp

ropil

09.587

0230

673-38

-2Decanoatde

izob

util

1070

725

0-28

1-0

09.587

Decanoatde

2-metilp

ropil

09.588

0237

811-72

-6Dod

ecanoatde

izob

util

1070

825

3-67

5-0

09.588

Dod

ecanoat

de2-metil-

prop

il

09.589

0211

0-34

-9Hexadecanoatde

izob

util

1071

520

3-75

8-2

09.589

Palmitatde

izob

util

Hexadecanoat

de2-metil-

prop

il

09.590

0958

5-24

-0Lactatde

izob

util

1070

920

9-55

1-3

09.590

2-Hidroxiprop

anoat

de2-

metilp

ropil

Page 118: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 118

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

▼M3

_______

▼M2

09.592

0264

6-13

-9Octadecanoatde

izob

util

211-46

6-1

09.592

Stearat

deizob

util

Octadecanoat

de2-metil-

prop

il

09.593

0254

61-06-3

Octanoatde

izob

util

1071

422

6-74

4-8

09.593

Octanoatde

2-metilp

ropil

09.594

0225

263-97

-2Tetradecano

atde

izob

util

1071

224

6-76

5-6

09.594

Miristatde

izob

util

Tetradecano

atde

2-metil-

prop

il

09.596

0210

482-55

-02-Metilcrotonat

deizop

entil

233-98

5-2

09.596

Ang

elat

deizob

util

2-Metilb

ut-trans-2-eno

atde

3-metilb

util

▼M3

_______

▼M2

09.598

0223

06-91-4

Decanoatde

izop

entil

218-98

2-6

09.598

Decanoatde

3-metilb

util

09.599

0210

9-25

-1Heptano

atde

izop

entil

1071

920

3-65

8-9

09.599

Heptano

atde

3-metilb

util

09.600

0281

974-61

-0Hexadecanoat

deizop

entil

1072

327

9-86

4-8

09.600

Palmitatde

izoamil

Hexadecanoat

de3-

metilb

util

09.601

0919

329-89

-6Lactatde

izop

entil

1072

024

2-96

6-8

09.601

2-Hidroxiprop

anoat

de3-

metil-bu

til

09.602

0262

488-24

-8Tetradecano

atde

izop

entil

1072

226

3-57

0-1

09.602

Miristatde

izoamil

Tetradecano

atde

3-metilb

util

09.603

0562

84-46-4

Crotonatde

izop

ropil

1072

909

.603

But-trans-2-eno

atde

izop

ropil

09.604

0523

11-59-3

Decanoatde

izop

ropil

1073

021

9-00

1-4

09.604

Capratde

izop

ropil

09.605

0510

233-13

-3Dod

ecanoatde

izop

ropil

233-56

0-1

09.605

Lauratde

izop

ropil

09.606

0514

2-91

-6Hexadecanoat

deizop

ropil

1073

220

5-57

1-1

09.606

Palmitatde

izop

ropil

Page 119: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001— 119

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.608

0554

58-59-3

Octanoatde

izop

ropil

1073

122

6-72

1-2

09.608

Caprilatde

izop

ropil

09.609

0518

362-97

-5Valerat

deizop

ropil

242-23

5-3

09.609

Pentano

atde

izop

ropil

▼M3

_______

▼M2

09.611

2359

230-57

-8Acetat

de4-izop

ropil-

benzil

261-67

1-5

09.611

Acetatde

cuminil

09.612

0425

905-14

-0Acetatde

lavand

ulil

247-32

7-7

09.612

Acetat

de5-metil-2-(1-

metilen-etil)hex-4-enil

09.614

0610

471-96

-2Valerat

delin

alil

1073

823

3-96

1-1

09.614

Pentano

atde

linalil

Pentano

atde

1,5-dimetil-1-

vinil-hex-4-enil

09.615

0728

839-13

-6Acetatde

p-ment-1-en-9-

il35

6610

748

249-26

6-1

09.615

09.616

0877

341-67

-4Succinatde

3-ment-3-il

3810

09.616

Acid

butand

ioic;

Mon

o[5-metil

2-(1-

metil-etil)cicloh

exil]

ester,

[1R-(1alfa-

2beta-5alfa)]

Acid

prop

anoic

3-(5-m

etil-

2-izop

ropilciclohexo

xi-

carbon

il)

09.617

0658

985-18

-5Acetatde

p-mentan-8-il

261-54

3-9

09.617

Acetatde

dihidro-alfa-terpinil

09.618

0822

30-90-2

Formiatde

mentil

1075

121

8-76

8-2

09.618

Formiatde

p-mentano

-3-il

09.619

0860

70-16-2

Hexanoatde

mentilo

228-00

7-6

09.619

Hexanoatde

p-mentano

-3-il

5

09.620

1526

171-78

-8Fenilacetatde

mentilo

247-49

8-8

09.620

Fenilacetatde

(-)-mentil

09.621

2589

-46-3

Salicilatde

mentil

201-90

9-7

09.621

2-Hidroxibenzoatde

mentil

2-Hidroxibenzoat

dep-

mentano

-3-il

▼M3

_______

▼M2

09.623

2347

07-47-5

2,4-Dihidroxi-3,6-dim

e-tilbenzoatde

metil

225-19

3-0

09.623

Page 120: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 120

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.624

0166

22-76-0

2-Metilcrotonatde

metil

229-57

5-8

09.624

Tiglatde

metil

2-Metilb

ut-trans-2-eno

atde

metil

09.625

0133

603-30

-42-Metilp

ent-3-enoat

demetil

09.625

09.626

0960

0-22

-62-Oxo

prop

ionatde

metil

1084

820

9-98

7-4

09.626

Piruv

atde

metil

▼M3

_______

▼M2

09.629

0921

188-60

-33-Acetoxihexano

atde

metil

1075

524

4-26

2-6

09.629

▼M3

_______

▼M2

09.631

2399

-75-2

4-Metilb

enzoat

demetil

202-78

4-1

09.631

p-Toluatde

metil

09.632

0935

234-22

-15-Acetoxihexano

atde

metil

1075

609

.632

09.633

0910

1853

-47-8

5-Hidroxidecano

atde

metil

09.633

09.634

0910

5-45

-3Acetoacetat

demetil

203-29

9-8

09.634

Acetatde

acetilmetil

3-Oxo

butano

atde

metil

09.635

0196

-33-3

Acrilatde

metil

1075

920

2-50

0-6

09.635

Prop-2-enoatde

metil

09.636

0162

3-43

-8Crotonatde

metil

210-79

3-7

09.636

Acid2-bu

teno

ic,estermetilic

But-trans-2-eno

atde

metil

09.637

0124

82-39-5

Dec-2-eno

atde

metil

1179

921

9-61

8-9

09.637

09.638

0173

67-83-1

Dec-4-eno

atde

metil

1078

423

0-91

4-7

09.638

5

09.639

0144

93-42-9

Deca-2,4-dienoat

demetil

3859

224-78

7-7

09.639

Page 121: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 121

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.640

0111

91-03-3

Deca-4,8-dienoato

demetil

1078

209

.640

09.641

0162

08-91-9

Dod

ec-2-eno

atde

metil

1079

209

.641

09.642

0110

7-31

-3Formiatde

metil

1079

520

3-48

1-7

09.642

09.643

0111

89-09-9

Geranat

demetil

1079

721

4-71

2-6

09.643

3,7-Dim

etil-2(trans),6-octa-

dienoatde

metil

09.644

0927

871-49

-4Lactatde

metil

248-70

4-9

09.644

2-Hidroxipro-

pano

atde

metil

09.645

0111

2-63

-0Linoleatde

metil

3411

713

203-99

3-0

09.645

octadeca-cis-9,cis-12-Dieno

atde

metil

5

09.646

0130

1-00

-8Linolenat

demetil

3411

714

206-10

2-3

09.646

octadeca-cis-9,cis-12,cis-15

-Trienoat

demetil

5

09.647

0180

-62-6

Metacrilatde

metil

201-29

7-1

09.647

2-Metilp

rop-2-enoat

demetil

09.648

2710

072-05

-6N,N-D

imetil

antranilat

demetil

233-20

2-4

09.648

N,N-D

imetil-2-am

ino-

benzoatde

metil

09.649

2727

19-08-6

N-A

cetilantranilat

demetil

220-31

8-5

09.649

N-A

cetil-2-aminob

enzoat

demetil

09.650

2741

270-80

-8N-Formilantranilat

demetil

255-28

7-7

09.650

N-Formil-2-am

inob

enzoat

demetil

09.651

0111

2-61

-8Octadecanoatde

metil

1084

920

3-99

0-4

09.651

Stearat

demetil

09.652

0111

2-62

-9Oleat

demetil

1083

620

3-99

2-5

09.652

9-Octadecenoatde

metil

Octadec-9-eno

atde

metil

▼M3

_______

▼M2

09.654

3068

227-51

-0Butirat

de2-metil-5-

oxociclopent-1-enil

1178

726

9-36

3-2

09.654

Butirat

demetilciclopentenolon

ă;Butirat

delacton

ăde

arțar

Page 122: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 122

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.655

0452

05-07-2

Acetatde

3-metilb

ut-3-

enil

225-99

6-6

09.655

09.656

2352

05-12-9

Benzoat

de3-metilb

ut-3-

enil

09.656

09.657

0562

6-38

-0Acetatde

1-metilb

util

1076

121

0-94

6-8

09.657

Acetatde

pent-2-il

09.658

0560

415-61

-4Butirat

de1-metilb

util

3893

1076

326

2-22

6-8

09.658

Butirat

depent-2-il

09.659

0251

115-64

-1Butirat

de2-metilb

util

256-97

3-9

09.659

09.660

0255

195-23

-8Decanoatde

2-metilb

util

1076

509

.660

09.661

0235

073-27

-9Formiatde

2-metilb

util

252-34

3-2

09.661

09.662

0226

01-13-0

Hexanoatde

2-metilb

util

1076

822

0-00

5-3

09.662

09.663

0224

45-69-4

Izob

utirat

de2-metilb

util

1077

021

9-49

3-0

09.663

Acid

2-metilp

ropion

ic,

ester

2-metil-

butilic

2-Metilp

ropano

atde

2-metilb

util

09.664

0267

121-39

-5Octanoatde

2-metilb

util

1077

609

.664

09.665

0224

38-20-2

Propion

atde

2-metilb

util

1077

821

9-44

9-0

09.665

09.666

0293

805-23

-3Tetradecano

atde

2-metilb

util

1077

429

8-50

6-1

09.666

Miristatde

metilb

util

09.669

0611

18-39-4

Acetatde

mircenil

1085

721

4-26

2-0

09.669

Acetat

de7-metil-3-meti-

leno

ct-1-en-7-il

09.670

0729

021-36

-1Acetatde

mirtanil

249-37

1-2

09.670

Acetat

de(6,6-dim

etil-

biciclo

[3.1.1]

heptan-2-il)

metil

09.671

0656

001-43

-5Acetatde

nerolid

il10

862

259-94

1-2

09.671

Acetat

de1,5,9-trim

etil-1-

vinil-4(cis),8-decadienil

09.672

0413

049-88

-2Acetatde

non-3-enil

09.672

09.673

0476

238-22

-7Acetatde

non-6-enil

278-39

7-7

09.673

5

09.674

0476

649-26

-8Acetatde

nona-3,6-dienil

278-51

9-9

09.674

Page 123: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 123

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.676

0520

51-50-5

Acetatde

sec-octil

1079

921

8-12

3-5

09.676

Acetatde

1-metilh

eptil

09.677

0148

87-30-3

Hexanoatde

octil

1086

522

5-49

9-4

09.677

09.678

0374

298-89

-8Hexanoatde

pent-2-enil

277-80

8-7

09.678

5

09.679

0168

039-26

-92-Metilb

utirat

depentil

1087

526

8-24

4-2

09.679

2-Metilb

utirat

deam

il

09.680

0177

85-63-9

2-Metilsocrotonat

depentil

232-08

3-6

09.680

Ang

elat

deam

il2-Metilb

ut-cis-2-eno

atde

pentil

09.681

0153

50-03-8

Dod

ecanoatde

pentil

226-31

9-7

09.681

Dod

ecanoatde

amil

09.682

0131

148-31

-9Hexadecanoatde

pentil

250-48

7-0

09.682

Palmitatde

amil

09.683

0963

82-06-5

Lactatde

pentil

228-97

4-4

09.683

2-Hidroxiprop

anoat

depentil

09.684

1564

181-20

-0Crotonatde

fenetil

1088

009

.684

But-trans-2-eno

atde

feniletil

09.685

1561

810-55

-7Decanoatde

2-fenetil

1088

126

3-23

7-0

09.685

Capratde

fenetil

09.686

1510

138-63

-3Lactatde

fenetil

09.686

2-Hidroxiprop

anoat

de2-

feniletil

09.687

1523

511-70

-8Butirat

de2-feno

xietil

245-70

5-6

09.687

09.688

2512

2-79

-2Acetatde

fenil

3958

1087

820

4-57

5-0

09.688

(Acetilox

i)benzen;Acetoxibenzen

09.689

2511

8-55

-8Salicilatde

fenil

3960

1181

420

4-25

9-2

09.689

Salol;2-Hidroxibenzoatde

fenil

Fenil-o-hidrox

ibenzoat

09.690

2274

02-29-1

Butirat

de3-fenilpropil

231-00

5-8

09.690

09.691

0310

236-16

-5Acetatde

fitil

233-56

5-9

09.691

Acetat

de3,7,11

,15-

tetram

etil-hexadec-2-enil

5

09.692

0311

91-16-8

Acetatde

prenil

1179

621

4-73

0-4

09.692

Acetatde

3-metilb

ut-2-enil

09.693

2352

05-11-8

Benzoat

deprenil

225-99

8-7

09.693

Benzoat

de3-metilb

ut-2-

enil

09.694

0368

480-28

-4Formiatde

prenil

270-90

6-0

09.694

Formiatde

3-metilb

ut-2-enil

Page 124: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 124

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.695

0376

649-23

-5Izob

utirat

deprenil

278-51

6-2

09.695

2-Metilp

ropano

atde

3-metilb

ut-2-enil

09.696

2368

555-58

-8Salicilatde

prenil

271-43

4-8

09.696

2-Hidroxibenzoat

de3-

metilb

ut-2-enil

09.698

0137

064-20

-32-Metilb

utirat

deprop

il10

891

253-32

9-9

09.698

09.699

0110

352-87

-1Crotonatde

prop

il23

3-76

8-2

09.699

But-trans-2-eno

atde

prop

il

09.700

0130

673-60

-0Decanoatde

prop

il25

0-28

3-1

09.700

Capratde

prop

il

09.701

1574

93-74-5

Fenox

iacetatde

alil

2038

228

231-33

5-2

09.701

AcetatP.A.;Fenox

iacetatde

2-prop

enil

09.702

1546

06-15-9

Fenilacetatde

prop

il29

5522

922

5-01

2-5

09.702

alfa-Toluatde

prop

il

09.703

1512

2-45

-2Fenilacetatde

octil

2812

230

204-54

5-7

09.703

alfa-Toluatde

octil

09.704

1510

2-22

-7Fenilacetatde

geranil

2516

231

203-01

4-7

09.704

alfa-Toluatde

geranil;trans-3,7-Dim

etil-

2,6-octadien-1-il-fenilacetat

3,7-Dim

etilo

cta-2(trans),6-

dienilFenilacetat

09.705

2310

2-16

-9Fenilacetatde

benzil

2149

232

203-00

8-4

09.705

alfa-Toluatde

benzil;

Acid

fenilacetic,

Ester

benzilic;

Etano

atde

benzil-2-fenil

09.706

2310

2-17

-0Fenilacetatde

anisil

3740

233

203-01

0-5

09.706

Fenilacetat

de4-metox

ibenzil;

Anisil

alfa-toluat;

Fenilacetat

dep-metox

i-benzil;

Acidfenilacetic,Ester

p-metox

i-benzilic

09.707

1510

2-20

-5Fenilacetatde

fenetil

2866

234

203-01

3-1

09.707

Fenilacetatde

feniletil;alfa-Toluatde

fenetil;alfa-Toluatde

2-feniletil;Feni-

lacetatde

2-feniletil

09.708

2274

92-65-1

Fenilacetatde

cinamil

2300

235

231-32

2-1

09.708

Fenilacetatde

3-fenil-2-prop

en-1-il;alfa-

Toluatde

cinamil;

Fenilacetatde

3-fenilalil

Acetatde

3-fenilprop-2-enil

fenil

09.709

1510

1-94

-0p-Tolilfenilacet

3077

236

202-99

0-1

09.709

alfa-Toluatde

p-cresil;

Fenilacetatde

p-cresil;

alfa-Toluatde

p-tolil

Fenilacetatde

4-metilfenil

09.710

1712

0-24

-1Fenilacetatde

izoeug

enil

2477

237

204-38

1-6

09.710

Fenilacetat

de2-metox

i-4-fenil;

Feni-

lacetat

de4-Propenilguaiacil;

alfa-

Toluatde

izoeug

enil

Fenilacetat

de2-metox

i-4-

(prop-1-enil)fenil

Page 125: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 125

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.711

2541

12-89-4

Fenilacetatde

guaiacil

2535

238

223-89

8-8

09.711

Acetatde

o-metilcatecol;Fenilacetatde

guaiacol;Fenilacetatde

o-metox

ifenil

Fenilacetatde

2-metox

ifenil

09.712

1513

23-75-7

Fenilacetatde

santalil

3008

239

215-35

8-5

09.712

Fenilacetatde

alfa-santalil;Fenilacetat

debeta-santalil;alfa-Toluatde

santalil

►M3

___◄

09.713

2312

1-98

-24-Metox

ibenzoat

demetil

2679

248

204-51

3-2

09.713

p-Metox

ibenzoat

demetil;

p-Anisatde

metil;

Anisatde

metil

09.714

2394

-30-4

4-Metox

ibenzoat

deetil

2420

249

202-32

0-8

09.714

p-Metox

ibenzoat

deetil;

p-Anisatde

etil;

Anisatde

etil

09.715

2713

4-20

-3Antranilatde

metil

2682

250

205-13

2-4

09.715

o-Aminob

enzoat

demetil;

Benzoat

deo-

aminometil

2-Aminob

enzoat

demetil

09.716

2787

-25-2

Antranilatde

etil

2421

251

201-73

5-1

09.716

o-Aminob

enzoat

deetil

2-Aminob

enzoat

deetil

09.717

2777

56-96-9

Antranilatde

butil

2181

252

231-81

6-7

09.717

2-Aminob

enzoat

debu

til;

o-Amino-

benzoatde

butil

2-Aminob

enzoat

debu

til

09.718

2777

79-77-3

Antranilatde

izob

util

2182

253

231-93

8-0

09.718

2-Aminob

enzoat

deizob

util;

o-Amino-

benzoatde

izob

util

2-Aminob

enzoat

de2-metil-

prop

il

09.719

2774

93-63-2

Antranilatde

alil

2020

254

231-33

1-0

09.719

o-Aminob

enzoat

dealil;

2-Amino-

benzoatde

2-prop

enil;

Antranilatde

2-prop

enil

2-Aminob

enzoat

dealil

09.721

0671

49-26-0

Antranilatde

linalil

2637

256

230-47

2-5

09.721

o-Aminob

enzoat

delin

alil;

3,7-Dim

etil-

1,6-octadien-3-il-2-am

inob

enzoat;

2-Aminob

enzoat

delin

alil

2-Aminob

enzoat

de1,5-

dimetil-1-vinilhex-4-enil

09.722

2777

79-16-0

Antranilatde

cicloh

exil

2350

257

231-92

0-2

09.722

2-Aminob

enzoat

decicloh

exil

09.723

1513

3-18

-6Antranilatde

fenetil

2859

258

205-09

8-0

09.723

Antranilat

de2-feniletil;

o-Amino-

benzoatde

beta-feniletil

2-Aminob

enzoat

de2-

feniletil

09.724

0614

481-52

-8Antranilatde

alfa-terpinil

3048

259

09.724

Antranilat

dep-ment-1-en-8-il;

2-Aminob

enzoat

dep-menta-1-en-8-il;

o-Aminob

enzoat

deterpinil

2-Aminob

enzoat

dep-ment-

1-en-8-il

09.725

2393

-58-3

Benzoat

demetil

2683

260

202-25

9-7

09.725

Benzencarbo

xilatde

metil

Page 126: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 126

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.726

2393

-89-0

Benzoat

deetil

2422

261

202-28

4-3

09.726

Benzencarbo

xilatde

etil

09.727

2312

0-51

-4Benzoat

debenzil

2138

262

204-40

2-9

09.727

Ester

benzilic

alacidului

benzoic;

Benzencarbo

xilatde

benzil;

Fenilformiat

debenzil

09.728

2210

031-93

-34-Fenilb

utirat

deetil

2453

307

09.728

Acid

butano

ic,Ester

4-metiletilic;

4-Fenilb

utanoatde

etil

09.729

2220

46-17-5

4-Fenilb

utirat

demetil

2739

308

218-06

7-1

09.729

gamma-Fenilb

utirat

demetil

09.730

2210

3-36

-6Cinam

atde

etil

2430

323

203-10

4-6

09.730

beta-Fenilacrilatde

etil;

Transcinamat

deetil;

3-Fenilp

ropeno

atde

etil;

Fenila-

crilatde

etil

3-Fenilp

rop-2-enoatde

etil

09.731

2277

78-83-8

Cinam

atde

prop

il29

3832

423

1-91

6-0

09.731

3-Fenilp

ropeno

atde

n-prop

il;beta-Feni-

lacrilatde

n-prop

il3-Fenilp

rop-2-enoat

deprop

il

09.732

2277

80-06-5

Cinam

atde

izop

ropil

2939

325

231-94

9-0

09.732

Propilizocinam

at;3-Fenilp

ropeno

atde

izop

ropil;

3-Fenilp

ropeno

atde

1-metiletil

3-Fenilp

rop-2-enoat

deizop

ropil

09.733

2253

8-65

-8Cinam

atde

butil

2192

326

208-69

9-6

09.733

3-Fenilp

ropeno

atde

butil;beta-Fenila-

crilatde

butil;Fenilacrilatde

n-bu

til;

Acidcinamic,esterbu

tilic

3-Fenilp

rop-2-enoatde

butil

09.734

2212

2-67

-8Cinam

atde

izob

util

2193

327

204-56

4-0

09.734

beta-Fenilacrilat

de2-metilp

ropil;

3-Fenilp

ropeno

atde

2-metilp

ropil;

beta-

Fenilacrilatde

izob

util

3-Fenilp

rop-2-enoat

de2-

metilp

ropil

09.735

2234

87-99-8

Cinam

atde

pentil

328

222-47

8-1

09.735

Cinam

atde

amil;

Ester

amilic

alacidului

cinamic;

Prop-2-enoat

depentil-3-fenil

3-Fenilp

rop-2-enoat

depentil

09.736

0678

-37-5

Cinam

atde

linalil

2641

329

201-11

0-3

09.736

Cinam

atde

3,7-dimetil-1,6-octadien-3-

il;3-Fenilp

ropeno

atde

linalil;

beta-Feni-

lacrilatde

3,7-dimetil-1,6-octadien-3-il

3-Fenilp

rop-2-enoatde

1,5-

dimetil-1-vinilhex-4-enil

09.737

0610

024-56

-3Cinam

atde

terpinil

3051

330

233-02

3-1

09.737

3-Fenilp

ropeno

atde

terpinil;

beta-Feni-

lacrilatde

terpinil

Cinam

atde

p-ment-1-en-8-

il5

Page 127: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 127

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.738

2310

3-41

-3Cinam

atde

benzil

2142

331

203-10

9-3

09.738

Cinam

eină;beta-Fenilacrilatde

benzil;

Acid

2-prop

enoic,

3-fenil,

fenilm

etil

ester

3-Fenilp

rop-2-enoat

debenzil

09.739

2212

2-69

-0Cinam

atde

cinamil

2298

332

204-56

6-1

09.739

Stiracină;

Cinam

atde

fenilalil;3-Fenil-

prop

enoatde

3-fenil-2-prop

en-1-il

3-Fenilp

rop-2-enoat

de3-

fenilprop-2-enil

09.740

2210

3-26

-4Cinam

atde

metil

2698

333

203-09

3-8

09.740

3-Fenilp

ropeno

atde

metil;

Prop-2-enoat

demetil-3-fenil

3-Fenilp

rop-2-enoat

demetil

09.741

2218

66-31-5

Cinam

atde

alil

2022

334

217-47

7-8

09.741

Alil-beta-fenilacrilat;

Cinam

atde

prop

enil;

Propeno

atde

alil-3-fenil;

beta-Fenilacrilatdealil

3-Fenilp

rop-2-enoatde

alil

09.742

2277

79-65-9

Cinam

atde

izop

entil

2063

335

231-93

1-2

09.742

Pentil

izocinam

at;Cinam

atde

izoamil;

3-Fenilp

ropeno

atde

izop

entil;beta-Feni-

lacrilatde

izop

entil

3-Fenilp

rop-2-enoat

de3-

metilb

util

09.743

1510

3-53

-7Cinam

atde

fenetil

2863

336

203-12

0-3

09.743

Cinam

atde

benzilcarbinil;

Cinam

atde

benzilcarbinil;

3-Fenilp

ropeno

atde

2-feniletil;beta-Fenilacrilatde

beta-fenetil

3-Fenilp

rop-2-enoat

defenetil

09.744

2277

79-17-1

Cinam

atde

cicloh

exil

2352

337

231-92

1-8

09.744

3-Fenilp

ropeno

atde

cicloh

exil;

beta-

Fenilacrilatde

cicloh

exil;

Prop-2-enoat

decicloh

exil-3-fenil

3-Fenilp

rop-2-enoat

decicloh

exil

09.745

2212

2-68

-9Cinam

atde

3-fenilpropil

2894

338

204-56

5-6

09.745

Cinam

atde

hidrocinam

il;Cinam

atde

fenilpropil;

3-Fenilp

ropeno

atde

hidro-

cinamil;

beta-Fenilacrilat

de3-fenil-

prop

il

3-Fenilp

rop-2-enoat

de3-

fenilpropil

09.746

2210

3-25

-3Propion

atde

metil

3-fenil

2741

427

203-09

2-2

09.746

Hidrocinamat

demetil;

Dihidrocinamat

demetil

09.747

2220

21-28-5

3-Fenilp

ropion

atde

etil

2455

429

217-96

6-6

09.747

Hidrocinamat

deetil;

Dihidrocinamat

deetil

09.748

2311

8-61

-6Salicilatde

etil

2458

432

204-26

5-5

09.748

Ester

salicilic;

Acidsalicilic,

Ester

etilic

2-Hidroxibenzoatde

etil

09.749

2311

9-36

-8Salicilatde

metil

2745

433

204-31

7-7

09.749

2-Hidroxibenzoatde

metil

Page 128: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 128

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.750

2387

-19-4

Salicilatde

izob

util

2213

434

201-72

9-9

09.750

Salicilatde

2-metil-1-prop

il;o-Hidroxi-

benzoatde

2-metil-prop

il;Salicilatde

butil;o-Hidroxibenzoatde

izob

util

2-Hidroxibenzoat

de2-

metilp

ropil

09.751

2387

-20-7

Salicilatde

izop

entil

2084

435

201-73

0-4

09.751

o-Hidroxibenzoat

deizop

entil;

Acid

salicilic,

ester

izop

entilic;

o-Hidroxi-

benzoat

deizoamil;

Salicilat

de3-

metilb

util

2-Hidroxibenzoat

de3-

metilb

util

09.752

2311

8-58

-1Salicilatde

benzil

2151

436

204-26

2-9

09.752

Acidbenzoic,

2-hidrox

i,fenilm

etilester;

o-Hidroxibenzoat

debenzil;

Acid

salicilic,

esterbenzilic

2-Hidroxibenzoatde

benzil

09.753

1587

-22-9

Salicilatde

fenetil

2868

437

201-73

2-5

09.753

Salicilatde

2-feniletil;2-Hidroxibenzoat

debenzilcarbinil;

Salicilat

debenzil-

carbinil

2-Hidroxibenzoat

de2-

feniletil

09.754

2394

-26-8

4-Hidroxibenzoat

debu

til22

0352

520

2-31

8-7

09.754

p-Hidroxibenzoatde

butil;Ester

butilic

alacidului

p-hidrox

ibenzoic

4

09.755

2394

-46-2

Benzoat

deizop

entil

2058

562

202-33

4-4

09.755

Benzoat

deizoamil;

Izob

enzoat

depentil;

Izob

enzoat

deam

il;Fenilm

e-tano

atde

izop

entil

Benzoat

de3-metilb

util

09.756

1594

022-06

-7Fenilacetatde

izob

ornil

566

301-49

9-0

09.756

Fenilacetatde

exo-2-bo

rnil

Fenilacetatde

1,7,7-trim

etil-

biciclo[2.2.1]hept-2-il

09.757

2312

0-50

-3Benzoat

deizob

util

2185

567

204-40

1-3

09.757

Fenilm

etanoatde

izob

util

Benzoat

de2-metilp

ropil

09.758

1535

49-23-3

p-terț-Butilfenilacetatde

metil

2690

577

222-60

2-4

09.758

4-(1,1-D

imetiletil)fenilacetat

demetil

09.761

1551

37-52-0

Fenilacetatde

pentil

612

225-89

5-7

09.761

Fenilacetatde

amil

09.762

2320

50-08-0

Salicilatde

pentil

613

218-08

0-2

09.762

o-Hidroxibenzoatde

izoamil;

Salicilat

deizoamil

2-Hidroxibenzoatde

pentil

09.763

2320

52-14-4

Salicilatde

butil

3650

614

218-14

2-9

09.763

(2-H

idroxi-fenil)-m

etanoatde

butil

2-Hidroxibenzoatde

butil

09.764

2738

446-21

-8N-Etilantranilatde

etil

629

253-93

5-3

09.764

N-Etil-2-aminob

enzoat

deetil

Page 129: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 129

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.765

2735

472-56

-1N-M

etilantranilatde

etil

632

09.765

N-Etil-2-aminob

enzoat

deetil

09.766

1853

1-26

-0Benzoat

deeugenil

2471

636

208-50

4-4

09.766

Benzoileugeno

l;Benzoat

deeugeno

lBenzoat

de4-alil-2-meto-

xifenil

09.767

2394

-48-4

Benzoat

degeranil

2511

639

202-33

7-0

09.767

Benzoat

degeraniol;Benzoat

detrans-

3,7-dimetil-2,6-octadien-1-il

Benzoat

de3,7-dimetilo

cta-

2(trans),6-dienil

09.768

2367

89-88-4

Benzoat

dehexil

3691

645

229-85

6-5

09.768

Benzoat

den-hexil;

Metanoatde

fenil

hexil

09.769

2765

505-24

-0N-M

etilantranilat

deizob

util

649

265-79

8-7

09.769

N-M

etil-2-am

inob

enzoat

de2-metilp

ropil

09.770

2393

9-48

-0Benzoat

deizop

ropil

2932

652

213-36

1-6

09.770

Propil

izob

enzoat;

Benzoat

de1-

metiletil

09.771

0612

6-64

-7Benzoat

delin

alil

2638

654

204-79

6-2

09.771

Benzoat

delin

alol;

Benzoat

de3,7-

dimetil-1,6-octadien-3-il

Benzoat

de1,5-dimetil-1-

vinilhex-4-enil

09.772

0671

43-69-3

Fenilacetatde

linalil

3501

655

230-44

4-2

09.772

alfa-Toluatde

linalil;

Fenilacetatde

3,7-

dimetil-1,6-octadien-3-il;

alfa-Toluatde

linalil

Fenilacetatde

1,5-dimetil-1-

vinilhex-4-enil

09.774

1594

-47-3

Benzoat

defenetil

2860

667

202-33

6-5

09.774

Benzoat

de2-feniletil;

Benzoat

debenzilcarbinil

09.776

2323

15-68-6

Benzoat

deprop

il29

3167

721

9-02

0-8

09.776

Metanoatde

fenilprop

il

09.779

2313

6-60

-7Benzoat

debu

til74

020

5-25

2-7

09.779

Benzoat

den-bu

til

09.780

2253

20-75-2

Benzoat

decinamil

743

226-18

0-2

09.780

Benzoat

de3-fenilalil

Benzoat

de3-fenilprop-2-

enil

09.781

2785

-91-6

N-M

etilantranilat

demetil

2718

756

201-64

2-6

09.781

Antranilatde

dimetil;

2-Metilamin

metil

benzoat;2-Metilaminob

enzoat

demetil;

o-Metilaminob

enzoat

demetil

N-M

etil-2-am

inob

enzoat

demetil

09.782

2210

032-08

-3Cinam

atde

heptil

2551

2104

09.782

Heptil-beta-fenilacrilat;

Propeno

atde

heptil-3-fenil

3-Fenilp

rop-2-enoat

deheptil

Page 130: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 130

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.783

1510

1-41

-7Metilfenilacetat

2733

2155

202-94

0-9

09.783

alfa-Toluatde

metil

09.784

1510

1-97

-3Etil

fenilacet

2452

2156

202-99

3-8

09.784

alfa-Toluatde

etil;

Acidalfa-toluic,

ester

etilic

09.785

1513

9-70

-8Fenilacetatde

citron

elil

2315

2157

205-37

3-5

09.785

Fenilacetat

de3,7-dimetil-6-octen-1-il;

alfa-Toluatde

citron

elil

Fenilacetat

de3,7-dime-

tiloct-6-enil

09.786

1548

61-85-2

Fenilacetatde

izop

ropil

2956

2158

225-46

8-5

09.786

alfa-Toluatde

izop

ropil

09.787

1512

2-43

-0Fenilacetatde

butil

2209

2159

204-54

3-6

09.787

alfa-Toluatde

butil

09.788

1510

2-13

-6Fenilacetatde

izob

util

2210

2160

203-00

7-9

09.788

alfa-Toluatde

izob

util

Fenilacetatde

2-metilp

ropil

09.789

1510

2-19

-2Fenilacetat

de3-

metilb

util

2081

2161

203-01

2-6

09.789

Fenilacetatde

izoamil;

Fenilacetatde

izop

entil;alfa-Toluatde

izoamil

09.790

0317

97-74-6

Fenilacetatde

alil

2039

2162

217-28

1-2

09.790

alfa-Toluatde

alil;

Fenilacetatde

2-prop

enil

09.791

1510

486-14

-3Fenilacetatde

rodinil

2985

2163

234-00

3-5

09.791

Fenilacetatde

alfa-citron

elil;

Fenilacetat

de3,7-dimetil-7-octen-1-il;

alfa-Toluat

derodinil

2-Fenilacetat

de3,7-dime-

tiloct-7-enil

5

09.796

2360

6-45

-12-Metox

ibenzoat

demetil

2717

2192

210-11

8-6

09.796

Ester

metilic

alacidului

o-metox

i-benzoic;

Salicilatde

dimetil;

o-Anisat

demetil;

Metilsalicilato-metileter

09.797

1567

028-40

-4(p-Tolilo

xi)acetatde

etil

3157

2243

266-55

4-2

09.797

Cresoxiacetat

deetil;

Nafta

deoțet

(4-M

etilfenox

i)acetat

deetil

09.798

2361

7-05

-0Vanilatde

etil

2302

210-50

3-9

09.798

4-Hidroxi-3-m

etox

ibenzoat

deetil

09.799

2339

43-74-6

Vanilatde

metil

2305

223-52

5-9

09.799

4-Hidroxi-3-dim

etox

i-benzoatde

metil

09.801

2763

449-68

-3Antranilatde

2-naftilo

2767

1186

226

4-15

5-8

09.801

o-Aminob

enzoat

de2-naftil2

-Aminob

enzoat

denaft-2-il

09.802

2229

83-36-0

2-Etil-3-fenilp

ropion

atde

etil

3341

1058

722

1-04

2-8

09.802

alfa-Etildihidrocinam

atde

etil;

Benzil-

butirat

deetil;

2-Etildihidrocinam

atde

etil

Page 131: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 131

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.803

2319

224-26

-1Dibenzoat

deprop

ilen-

glicol

3419

1089

024

2-89

4-7

09.803

Dibenzoat

de1,2-prop

andiol

Dibenzoat

deprop

an-1,2-

diil

09.804

1554

21-17-0

Fenilacetatde

hexil

3457

1069

422

6-53

7-2

09.804

alfa-Toluatde

hexil;

Acid

fenilacetic,

esterhexilic

09.805

1542

436-07

-7Fenilacetatde

hex-cis-3-

enil

3633

1068

225

5-82

6-6

09.805

alfa-Toluat

debeta,

gamma-hexenil;

alfa-Toluatde

3-hexenil;

alfa-Toluatde

beta,gamma-hexenil;Fenilacetatde

cis-

hexenil

09.806

2325

152-85

-6Benzoat

dehex-3-enil

3688

1177

824

6-66

9-4

09.806

3-Hexen-1-ol,benzoat

5

09.807

2561

7-01

-6Salicilatde

o-tolil

3734

210-50

0-2

09.807

2-Hidroxibenzoat

de2-metilfenil;

Salicilatde

o-cresil

2-Hidroxi-2-m

etilfenil-

benzoat

09.808

0613

4-28

-1Acetatde

guail

1065

920

5-13

5-0

09.808

Acetatde

guaiol;Acetatde

lemn

degu

aiac;Acetatde

guaiac

6,10

-Dim

etil-3-(1-m

etil

etil

acetat)-biciclo[5.3.0]

dec-1

(7)-enă

5

09.809

0715

111-97

-4Acetat

dep-menta-1

(8),10

-dien-9-ilo

1074

323

9-16

4-5

09.809

Acetatde

limon

en-9-il

09.811

2320

665-85

-4Izob

utirat

devanilin

ă37

5424

3-95

6-6

09.811

4-Izob

utiril-m-anisaldehidă;

3-Metox

i-4-

izob

utirilb

enz-aldehidă;

2-Metilp

ro-

pion

atde

4-form

il-2-metox

i-fenil

2-Metilp

ropano

atde

4-form

il-2-metox

ifenil

09.812

2361

4-33

-5Tribenzoatde

gliceril

3398

1065

621

0-37

9-6

09.812

Tribenzoat

deprop

anotri-

1,2,3-il

4

09.813

0136

81-78-5

Dod

ecanoatde

prop

il22

2-96

1-7

09.813

Lauratde

prop

il

09.814

0122

39-78-3

Hexadecanoatde

prop

il10

893

218-80

3-1

09.814

Palmitatde

prop

il

09.815

0961

6-09

-1Lactatde

prop

il21

0-46

4-8

09.815

2-Hidroxiprop

anoat

deprop

il

09.816

0162

4-13

-5Octanoatde

prop

il10

892

210-83

0-7

09.816

Caprilatde

prop

il

09.817

1510

521-96

-7Acetatde

stiril

234-06

5-3

09.817

Acetatde

2-feniletenil

09.818

0329

548-30

-9Acetatde

3,7,11

-trimetil-

dodeca-2,6,10-trienil

249-68

9-1

09.818

Acetatde

farnesil

Page 132: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 132

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.819

0258

430-94

-7Acetat

de3,5,5-trim

e-tilhexil

261-24

5-9

09.819

09.820

0117

31-81-3

Acetatde

undecil

1090

621

7-05

1-1

09.820

09.821

0811

7-98

-6Acetatde

vetiv

eril

1188

720

4-22

5-7

09.821

Acetatde

vetiv

er;

Acetatde

2,6-dimetil-9-(1-

metil-etiliden)biciclo[5.3.0]

dec-2-en-4-il

09.822

0310

8-22

-5Acetatde

izo-prop

enil

203-56

2-7

09.822

09.824

0960

7-97

-62-Acetilbu

tirat

deetil

210-15

1-6

09.824

09.825

2320

49-96-9

Benzoat

depentil

2307

218-07

7-6

09.825

Benzoat

deam

il;Benzoat

deizoamil;

Benzoat

de3-metil-1-bu

til

▼M3

_______

▼M2

09.829

0154

52-75-5

Ciclohexilacetatde

etil

2348

218

226-69

5-2

09.829

5

09.830

0680

07-35-0

Acetatde

terpineol

3047

205

201-26

5-7

09.830

5

09.831

0113

058-12

-33,7-Dim

etil-2,6-octa-

dienoato

deetil

235-94

8-6

09.831

Geranat

deetil

09.832

0921

188-61

-43-Acetohexano

atde

etil

1056

624

4-26

3-1

09.832

5

09.833

0921

884-26

-44-Oxo

pentanoato

deizop

ropil

244-63

0-6

09.833

Levulinat

deizop

ropil

09.835

2342

175-41

-7Decanoatde

benzil

255-69

6-0

09.835

09.836

2260

045-26

-3Benzoat

de3-fenilpropil

09.836

09.837

2260

045-27

-43-Fenilp

ropion

atde

3-fenilpropil

262-03

6-5

09.837

09.838

0467

633-96

-9Carbo

nat

demetil

3-hexenil

266-79

7-4

09.838

5

Page 133: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 133

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.839

0172

928-48

-43-Metilb

utirat

dedecil

277-07

7-4

09.839

09.840

0184

788-08

-9Propil-2,4-decadienoat

3648

1088

928

4-14

7-8

09.840

09.841

0385

554-72

-9Octanoatde

2-hexenil

287-60

5-5

09.841

5

09.842

0815

6679

-39-9

Carbo

nat

dementol

etilenglicol

3805

09.842

09.843

0830

304-82

-6Carbo

natde

mentol1-și

2-prop

ileng

licol

3806

09.843

09.845

0812

05-42-1

Acetatde

cis-2-metil-5-

(1-m

etiletenil)

-2-

cicloh

exen-1-il

214-88

3-7

09.845

09.846

0423

15-09-5

Formiatde

3-hexenil

3353

2153

219-01

7-1

09.846

5

09.848

0856

55-61-8

Acetat

de(1S-end

o)-

1,7,7-trim

etil

biciclo

[2.2.1]heptan-2-ol

227-10

1-4

09.848

▼M3

_______

▼M2

09.850

0127

829-72

-7trans-2-Hexenoatde

etil

3675

631

248-68

1-5

09.850

5

09.852

2351

115-63

-02-Hidroxibenzoatde

2-metilb

util

256-97

2-3

09.852

5

09.853

2352

513-03

-8Benzoat

de2-metilb

util

257-98

2-0

09.853

09.854

0453

398-85

-92-Metilb

utanoatde

cis-3-

hexenil

3497

2345

258-51

7-4

09.854

5

09.855

0456

922-82

-8Hexanoat

detrans-3-

hexenil

260-44

4-8

09.855

Page 134: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 134

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

▼M3

_______

▼M2

09.857

0963

270-14

-4Diacetatde

nonano

diol

2783

264-06

0-1

09.857

Diacetatde

nonano

-1,3-di-il

09.858

2367

674-41

-32-Metil-2-bu

teno

atde

fenilm

etil

3330

2184

266-88

0-5

09.858

09.862

0985

554-66

-13-Acetoxioctano

atde

etil

287-59

8-9

09.862

▼M3

_______

▼M2

09.865

0120

290-84

-09-Octadecenoatde

hexil

243-69

2-1

09.865

Oleat

dehexil

09.866

03Valerat

dealil

09.866

Pentano

atde

alil

▼M3

_______

▼M2

09.870

08Carvil-3-metilb

utirat

09.870

Izop

entano

atde

carvil

p-Menta-6,8-dienil-2-metil-

butano

at

09.871

04Decanoatde

citron

elil

09.871

Capratde

citron

elil

Decanoatde

3,7-dimetilo

ct-

6-enil

09.872

04Dod

ecanoatde

citron

elil

09.872

Lauratde

citron

elil

Dod

ecanoat

de3,7-dime-

tiloct-6-enil

09.874

30Malat

dedi(2-m

etilb

util)

09.874

2-Hidroxibu

tand

ioat

dedi-

(2-m

etilb

utilo

)

09.878

1861

114-24

-7Izov

alerat

deeugenil

09.878

3-Metilb

utanoatde

4-alil-2-

metox

ifenil

09.880

05Hept-4-enil-2bu

tirat

09.880

Butirat

de1-metilh

ex-3-enil

Page 135: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 135

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.881

03Izob

utirat

dehex-trans-2-

enil

09.881

2-Metilp

ropano

atde

hex-

trans-2-enil

▼M3

_______

▼M2

09.884

04Hex-3-enil-2-etilb

utirat

09.884

09.885

04Hexadecanoatde

hex-3-

enil

09.885

Palmitatde

3-hexenil

09.887

0116

930-96

-4Tiglatde

hexil

09.887

2-Metilb

ut-trans-2-eno

atde

hexil

09.888

082-Metilb

utirat

deizob

ornil

09.888

2-Metilb

utanoat

de1,7,7-

trim

etilb

iciclo[2.2.1]hept-2-

il

▼M3

_______

▼M2

09.893

25Formiatde

2-izop

ropil-5-

metilfenil

09.893

Formiatde

timil

09.894

173-Metilb

utirat

de2-

metox

i-4-(prop-1-enil)

fenil

09.894

Izop

entano

atde

izoeug

enil

09.895

234-Metox

ibenzil-2-metil-

prop

ionat

09.895

09.896

03Formiatde

2-metilb

ut-2-

enil

09.896

09.897

04Butirat

de3-metilb

ut-3-

en-1-il

09.897

09.898

04Hexanoatde

3-metilb

ut-

3-en-1-il

09.898

Page 136: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 136

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.899

07Mirtenil-2-metilb

utirat

09.899

2-Metilb

utanoat

de(6,6-

dimetilb

iciclo[3.3.1]hept-2-

en-2-il)metil

09.900

07Mirtenil-3-metilb

utirat

09.900

Izov

alerat

demirtenil

Izop

entano

atde

(6,6-

dimetil-biciclo[3.1.1]hept-2-

enil)metil

09.903

033-Metilb

ut-2-eno

atde

prenil

09.903

3-Metilb

ut-2-eno

atde

3-metilb

ut-2-enil

09.914

30Citrat

dedietil

(asimetric)

09.914

▼M4

_______

▼M2

09.916

0973

67-90-0

3-Hidroxioctano

atde

etil

1060

323

0-91

9-4

09.916

▼M3

09.917

0415

76–85–8

acetat

de4-pentenil

4011

216–

413–6

6

09.918

0467

452–27–1

acetat

decis-4-decenil

3967

6

09.919

0913

9564–43–

53-acetox

i-2-metilb

utirat

deetil

6

09.920

0815

6324–82–

22-izop

ropil-5-metilciclo-

hexiloxicarbon

iloxi-2-

hidrox

ipropan

3992

417–

420–9

6

09.921

0454

653–25–7

5-hexeno

atde

etil

3976

6

09.922

0439

924–27–1

cis-4-heptenoatde

etil

3975

254–

702–9

6

09.923

0539

026–94–3

butirat

de2-heptil

3981

6

09.924

0559

21–83–5

acetat

de(+/-)-3-heptil

3980

203–

932–8

6

09.925

0560

826–15–5

acetat

de3-no

nil

4007

262–

444–3

6

Page 137: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 137

▼M3

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

09.926

0584

434–65–1

form

iatde

3-octil

4009

282–

866–1

6

09.927

0414

1–15

–1

butirat

derodinil

2982

205–

462–9

6

09.928

0436

81–82–1

acetat

detrans-3-hexenil

222–

962–2

6

▼M2

10.001

0910

4-61

-0Non

ano-1,4-lacton

ă27

8117

820

3-21

9-1

10.001

gamma-Non

alactonă;gamma-Lactonă

aacidului

4-hidrox

i-no

nano

ic;

Aldehidă

C-18;

Pruno

lid;

gamma-Amilb

utiro-

lacton

ă;Non

anolid-1,4;

10.002

0910

4-67

-6Und

ecano-1,4-lacton

ă30

9117

920

3-22

5-4

10.002

gamma-Und

ecalactonă;Aldehidă

C-14;

gamma-Und

ecil-lacton

ă;gamma-Heptil

butirolactonă;1,4-End

ecanolid

10.003

0977

79-50-2

Hexadec-6-enă-1,16-

lactonă

2555

180

231-92

9-1

10.003

Ambretolid;om

ega-6-Hexadecenlacton

ă;Lactonă

aacidului

16-hidroxi-7-hexade-

ceno

ic;Ciclohexadecen-7-olid;6-Hexa-

deceno

lid

5

10.004

0910

6-02

-5Pentadecano

-1,15-

lactonă

2840

181

203-35

4-6

10.004

Exalto

lid;

omega-Pentadecalacton

ă;Lactonă

angelică;

Muscolacton

ă;Lactonă

deacid

15-hidroxitetradecanoic;

1,15

-Epo

xipentadecan-1-onă;

Ciclopen-

tadecano

lid;15

-Pentadecano

lid

10.005

1117

369-59

-43-Propilid

enftalidă

2952

494

241-40

2-8

10.005

10.006

0996

-48-0

Butiro-1,4-lacton

ă32

9161

520

2-50

9-5

10.006

Lactonă

aacidului

4-hidrox

ibutanoic;

gamma-Butirolactonă;1,4-Epo

xibu

tan-

1-onă;

2-ox

oxolen;

Dihidro-2-(3H

)furano

nă;Acid

3(

4-)-hidrox

ibutiric,

lacton

ă;1,2-Butanolid;

10.007

0970

5-86

-2Decano-1,5-lacton

ă23

6162

121

1-88

9-1

10.007

delta-D

ecalactonă;

Decanolido-1,5;

Amil-delta-valerolactonă;

delta-n-A

mil-

delta-valerolactonă;

Page 138: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 138

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

10.008

0971

3-95

-1Dod

ecano-1,5-lacton

ă24

0162

421

1-93

2-4

10.008

delta-D

odecalactonă;

n-Heptil-delta-

valerolacton

ă;delta-Lactonă

aacidului

5-hidrox

idod

ecanoic;

delta-H

eptil-delta-

valerolacton

ă;do

decano

lido-1,5

10.009

0918

679-18

-0Dod

ec-6-enă-1,4-lactonă

3780

625

242-49

7-9

10.009

gamma-Dod

ecen-6-lactonă;

Lactonă

aacidului

4-hidrox

i-6-do

deceno

ic;

Dihidro-5(2-octenil)-2(3H)-furano

nă;

cis-6-Dod

ecen-4-olid

5

10.010

0982

3-22

-3Hexano-1,5-lacton

ă31

6764

121

2-51

1-8

10.010

delta-H

exalactonă;Lactonă

aacidului

5-hidrox

ihexanoic;

delta-Caprolacton

ă;5-

Metil-d-valerolacton

ă;Lactonă

aacidului

5-metil-5-hidrox

ipentano

ic

10.011

0971

0-04

-3Und

ecano-1,5-lacton

ă32

9468

821

1-91

5-1

10.011

Lactonă

aacidului

5-hidrox

iund

ecanoic;

Und

ecanolid-1,5;

alfa-n-H

exil-delta-

valerolacton

ă;Lactonă

aacidului

5-n-

hexil-5-hidrox

ipentano

ic

10.012

1359

1-12

-85-Metilfuran-2(3H)-on

ă32

9373

120

9-70

1-8

10.012

Lactonă

aacidului

4-hidrox

i-3-

pentenoic;

Pent-3-en-1,4-lactonă;

beta-

gamma-Ang

elica

lactonă;

5-Metil-2

(3H)-furano

nă;

gamma-Metil-beta-

buteno

lid

10.013

0910

8-29

-2Pentano

-1,4-lactonă

3103

757

203-56

9-5

10.013

gamma-Valerolactonă;

Lactonă

aacidului

4-hidrox

ipentano

ic;

gamma-

Metil-gamma-bu

tirolactonă;

gamma-

Pentalacton

ă;4-Valerolactonă;

4-Pentano

lid

10.014

0933

01-94-8

Non

ano-1,5-lacton

ă33

5621

9422

1-97

4-5

10.014

delta-N

onalactonă;Lactonă

aacidului

5-hidrox

inon

anoic;

nonano

lido-1,5;

n-Butil-delta-valerolactonă

10.015

0969

8-76

-0Octano-1,5-lacton

ă32

1421

9521

1-82

0-5

10.015

Lacton ă

aacidului

5-hidrox

ioctanoic;

delta-O

ctalactonă;Tetrahidro-6-prop

il-5-

hidrox

i-2H

-piran-2-onă

Page 139: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 139

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

10.016

0927

21-22-4

Tetradecano

-1,5-lactonă

3590

2196

220-33

4-2

10.016

delta-Tetradecalacton

ă;Lactonă

aacidului

5-hidrox

itetradecanoic;

2H-

Piran-2-onă;Tetrahidro-6-no

nil

10.017

0970

6-14

-9Decano-1,4-lacton

ă23

6022

3021

1-89

2-8

10.017

gamma-Decalactonă;

gamma-n-Deca-

lacton

ă;Decanolido-1,4;

gamma-n-

hexil-gamma-bu

tirolactonă

10.018

0977

74-47-2

4-Butilo

ctano-1,4-lacton

ă23

7222

3123

1-87

5-9

10.018

Acid

4,4-dibu

til-4-hidroxibu

tiric,

gamma-lacton

ă;Lactonă

aacidului

4-bu

til-4-hidroxioctano

ic

10.019

0923

05-05-7

Dod

ecan-1,4-lactonă

2400

2240

218-97

1-6

10.019

gamma-Dod

ecalactonă;

Dod

ecanolido-

1,4;

gamma-n-Octil-gamma-n-bu

tiro-

lacton

ă;Dod

ecanolido-1

10.020

0910

5-21

-5Heptano

-1,4-lactonă

2539

2253

203-27

9-9

10.020

Heptano

lido-1,4;

gamma-Heptalacton

ă;Heptano

lido-(4,1);

Acid

4-hidrox

ihep-

tano

ic,gamma-Lactonă

10.021

0969

5-06

-7Hexano-1,4-lacton

ă25

5622

5421

1-77

8-8

10.021

gamma-Hexalactonă;

Hexanolido-1,4;

gamma-Etil-n-butirolactonă;

Ton

kalid

e;gamma-Caprolacton

ă;Etil

butirolactonă

10.022

0910

4-50

-7Octano-1,4-lacton

ă27

9622

7420

3-20

8-1

10.022

gamma-Octalactonă;

Octanolid-1,4;

gamma-n-Butil-gamma-bu

tirolactonă

10.023

1369

8-10

-25-Etil-3-hidroxi-4-

metilfuran-2(5H)-on

ă31

5323

0021

1-81

1-6

10.023

Emox

ifuron

ă;Acid

2,4-dihidrox

i-3-

metil-2-hexeno

ic;

gamma

Lactonă;

2-Etil-3-m

etil-4-hidrox

idihidro-2,5-furan-

5-onă

10.024

1155

1-08

-63-Butilideneftalidă

3333

1008

320

8-99

1-3

10.024

10.025

1160

66-49-5

3-Butilftalid

ă33

3410

084

228-00

0-8

10.025

10.026

0940

923-64

-63-Heptildihidro-5-metil-2

(3H)-furano

n33

5010

953

255-14

1-2

10.026

alfa-H

eptil-gam

ma-valerolacton

ă;alfa-n-

Heptil-8-valerolactonă

10.027

0949

9-54

-73,7-Dim

etilo

ctano-1,6-

lactonă

3355

1183

320

7-88

2-8

10.027

Mentanlactonă;Acid6-hidrox

i-3,7-dime-

tilcaprilic,lactonă;4-Metil-7-izop

ropil-2-

oxoepano

nă;M

entonă

lactonă

Page 140: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 140

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

10.028

0916

429-21

-3Dod

ecano-1,6-lacton

ă36

1024

0-48

3-7

10.028

epsilon-Dod

ecalactonă;

7-Hexil-2-

oxepanon

ă

10.029

0955

79-78-2

Decano-1,6-lacton

ă36

1322

6-96

3-9

10.029

epsilon-Decalactonă;

7-Butil-2-

oxepanon

ă;6-Butilh

exanolid

10.030

1328

664-35

-93-Hidroxi-4,5-dim

e-tilfuran-2(5H

)-on

ă36

3411

834

249-13

6-4

10.030

2-Hidroxi-3-m

etilp

ent-2-en-1,4-lactonă;

2,3-Dim

etil-4-hidrox

i-2,5-dihidrofuran-

5-on

10.031

0927

593-23

-36-Pentil-2H-piran-2-onă

3696

1096

724

8-55

2-3

10.031

6-Pentil-alfa-pironă;2H

-Piran-2-onă;6-

pentil-

10.033

0934

686-71

-0Dec-7-enă-1,5-lactonă

3745

247-07

4-2

10.033

2H-Piran-2-onă;

Tetrahidro-6-(2-

pentenil)-,(Z);7-Decen-5-olid

;

10.034

1380

417-97

-65,6-dihidro-3,6-dimetil-

benzofuran-2(4H)-on

ă37

5527

9-46

2-2

10.034

Dehidromentofurolacton

ă;2(4H

)-Benzo-

furano

nă;5,6-Dihidro-3,6-dim

etil-,(R)-;

10.035

0968

959-28

-4Und

ec-8-enă-1,5-lactonă

3758

273-41

1-8

10.035

Deltalacton

ăaacidului

5-hidrox

iund

ec-

8-enoic;

6-(3-H

exenil)tetrahidro(2H)

piran-2-on

ă;2H

-Piran-2-onă,

6-(3-

hexenil)tetrahhidro-,(Z)-

10.036

1113

341-72

-55,6,7,7a-Tetrahidro-3,6-

dimetilb

enzofuran-2

(4H)-onă

3764

236-39

0-6

10.036

2(4H

)-Benzofurano

n,5,6,7,7a,-

Tetrahidro-3,6-dimetil-;

Dehidroximen-

tofurolacton

ă;

Mintlacton

ă

10.037

0954

814-64

-1Dec-2-enă-1,5-lactonă

3744

259-35

9-9

10.037

Massoia

lactonă

10.038

0967

114-38

-9Dec-7-enă-1,4-lactonă

10.038

10.039

0963

095-33

-0cis-Dec-7-enă-1,4-

lactonă

263-85

2-4

10.039

(Z)-5-(3-H

exenil)dihidrofuran-2(3H)-on

ă

10.040

0932

764-98

-0Dec-8-enă-1,5-lactonă

251-20

1-7

10.040

Tetrahidro-6-(3-pentenil)-2H-piran-2-onă

10.041

1310

547-84

-93,4-Dim

etil-5-

pentilfuran-2(5H)-on

ă10

.041

10.042

1377

4-64

-13,4-Dim

etil-5-pentili-

denfuran-2(5H)-on

ă11

873

10.042

Bov

olid;Lactonă

aacidului

4-hidrox

i-2,3-dimetiln

ona-2,4-dienoic

Page 141: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 141

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

10.043

0974

183-60

-12,7-Dim

etilo

cta-5

(trans),7-dieno-1,4-

lactonă

10.043

Marmarolactonă

10.044

0916

400-72

-9Dod

ec-2-enă-1,5-lactonă

3802

240-45

3-3

10.044

Lactonă

aacidului

5-hidrox

i-2-do

de-

ceno

ic;

delta-2-D

odecenolactonă;

6-Heptil-5,6-dihidro-2-piron

ă;5-Heptil-2-

penteno-5-olid

10.045

0933

01-90-4

Heptano

-1,5-lactonă

1066

022

1-97

2-4

10.045

6-Etiltetrahidro-2H-piran-2-onă

10.046

1324

07-43-4

Hex-2-enă-1,4-lactonă

219-30

4-1

10.046

5-Etil-2(5H)-furano

nă;

5-Etilfuran-2

(5H)-onă

10.047

0910

9-29

-5Hexadecano-1,16

-lactonă

203-66

2-0

10.047

Dihidroam

bretolid;

Hexadecan-16-olid;

Oxacicloh

eptadecan-2-on

ă

10.048

0973

0-46

-1Hexadecano-1,4-lacton

ă10

673

10.048

10.049

0973

70-44-7

Hexadecan-1,5-lactonă

1067

423

0-92

4-1

10.049

Tetrahidro-6-un

decil-2H

-piran-2-onă

10.050

1392

015-65

-1Hexahidro-3,6-dim

etil-2

(3H)-benzofuranon

ă10

.050

10.051

0970

11-83-8

5-Hexil-5-metild

ihi-

drofuran-2(3H)-on

ă37

8623

0-29

1-1

10.051

Metil

gamma-decalacton

ă;Dihidro-

jasm

onă

lacton

ă;5-Hexild

ihidro-5-

metilfuran-2(3H)-on

ă

10.052

0933

673-62

-03-Metiln

onano-1,4-

lactonă

251-62

9-4

10.052

Dihidro-4-m

etil-5-pentilfuran-2(3H)-on

ă

10.053

0939

212-23

-23-Metilo

ctano-1,4-

lactonă

3803

1053

525

4-35

7-4

10.053

beta-M

etil-gamma-octalacton

ă;4-Butil-

3-metil-1,4-bu

tirolactonă;

5-Butil-

dihidro-4-metilfuran-2(3H)-on

ă

10.054

1321

963-26

-8Non

-2-enă-1,4-lactonă

244-68

5-6

10.054

5-Pentilfuran-2(5H

)-on

ă

10.055

0954

2-28

-9Pentano

-1,5-lactonă

1090

720

8-80

7-1

10.055

1,5-Valerolactonă;delta-V

alerolactonă

10.056

1187

-41-2

Ftalid

ă20

1-74

4-0

10.056

1(3H

)-Izob

enzofurano

năBenzofuran-2(5H

)-on

ă

Page 142: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 142

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

10.057

1157

743-63

-23a,4,5,7a-Tetrahidro-3,6-

dimetilb

enzofuran-2

(3H)-onă

10.057

10.058

0973

70-92-5

Tridecano

-1,5-lactonă

1090

223

0-92

7-8

10.058

Tetrahidro-6-octil-2H-piran-2-onă

10.059

0912

3-69

-3Hexadec-7-en-1,16

-lactonă

203-64

4-5

10.059

Hexadec-7-en-16

-olid

;Oxaciclo-

heptadec-8-en-2-on

ă,(Z)-;

10.060

1325

18-53-8

2-Decen-1,4-lactonă

219-74

2-3

10.060

5-Hexilfuran-2(5H)-on

ă

10.061

1370

851-61

-5cis-5-Hexenild

ihidro-5-

metilfuran-2(3H)-on

ă39

3727

4-94

2-8

10.061

Lactonă

aacidului

4-hidrox

i-4-metild

ec-

9-enoic;

(Z)-5-Hex-3-enildihidro-5-

metilfuran-2(3H)-on

ă

10.063

0928

645-51

-4Hexadec-9-en-1,16

lactonă

249-12

0-7

10.063

Oxacicloh

eptadec-10

-en-2-

onă

10.065

132,3-Dim

etiln

on-2-enă-

1,4-lacton

ă10

.065

10.066

13Furan-2(5H)-on

ă10

.066

But-2-en-1,4-lacton

ă

10.068

09Pentadecano

-1,14-

lactonă

10.068

▼M3

10.069

0967

663–01–8

3-metil-gamma-deca-

lactonă

3999

6

10.070

0910

73–11–6

4-metil-5-hexen-1,4-

olide

214–

024–6

6

▼M4

10.070

0957

681-53

-5Lactona

acidului

4-hidrox

i-2-heptenoic

260-90

2-7

Page 143: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 143

▼M4

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

▼M2

11.001

3310

7-85

-73-Metilb

utilamină

3219

512

203-52

6-0

11.001

Izoamilamină;

Izop

entilam

ină;

3-Metil-

1-bu

tanamină

11.002

3378

-81-9

Izob

utilamină

513

201-14

5-4

11.002

2-Metilp

ropilamină

11.003

3310

9-73

-9Butilamină

3130

524

203-69

9-2

11.003

1-Aminob

utan

11.004

3310

7-10

-8Propilamină

601

203-46

2-3

11.004

11.005

3313

952-84

-6sec-Butilamină

707

237-73

2-7

11.005

But-2-ilamină

1-Metilp

ropilamină

11.006

3364

-04-0

Fenetilamină

3220

708

200-57

4-4

11.006

1-Amino-2-feniletan;

2-Aminoetil-

benzen;2-Feniletilam

ină

11.007

3351

-67-2

2-(4-H

idroxifenil)

etilamină

709

200-11

5-8

11.007

Tiram

ină;

4-(2-A

minoetil)fenol;

4-Hidroxi-feniletilam

ină;

Tirosam

ină

11.008

3355

1-93

-92-Aminoacetofeno

nă39

0620

4120

9-00

2-8

11.008

1-Acetil-2-aminob

enzen;

o-Acetilanilină;

2-Acetilfenilamină;

o-Aminoaceto-

feno

nă;2-Aminofenilm

etilceton

ă

11.009

3375

-50-3

Trimetilamină

3241

1049

720

0-87

5-0

11.009

N,N-D

imetilm

etilamină

11.011

3353

31-48-6

N-A

cetilprop

ilamină

226-23

1-9

11.011

N-Propilacetamidă

11.012

3310

9-89

-7Dietilam

ină

1047

020

3-71

6-3

11.012

N-Etiletilamină

11.013

3312

4-40

-3Dim

etilamină

1047

320

4-69

7-4

11.013

11.014

3319

342-01

-9N,N-D

imetilfenetilamină

242-97

6-2

11.014

11.015

3375

-04-7

Etilam

ină

1047

720

0-83

4-7

11.015

11.016

3311

1-26

-2Hexilamină

1047

820

3-85

1-8

11.016

11.017

3335

448-31

-8N-izopentilidenizop

enti-

lamină

11.017

N-(3-Metilb

utiliden)-3-

metil-1-bu

tilam

ină

11.018

3375

-31-0

Izop

ropilamină

1048

020

0-86

0-9

11.018

2-Aminop

ropan

Page 144: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 144

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

11.019

3374

-89-5

Metilamină

1048

320

0-82

0-0

11.019

11.020

3396

-15-1

2-Metilb

utilamină

1048

420

2-48

3-5

11.020

11.021

3311

0-58

-7Pentilam

ină

1173

420

3-78

0-2

11.021

Amilamină

11.022

3310

2-82

-9Tribu

tilam

ină

203-05

8-7

11.022

11.023

3312

1-44

-8Trietilamină

1049

620

4-46

9-4

11.023

N,N-D

ietiletilamină

11.024

3359

3-81

-7Hidroclorit

detrim

eti-

lamină

209-81

0-0

11.024

11.025

3311

84-78-7

Oxidde

trim

etilamină

1049

421

4-67

5-6

11.025

N-O

xidde

trim

etilamina,

dihidrat

11.026

3310

2-69

-2Triprop

ilamină

1049

520

3-04

7-7

11.026

12.001

2032

68-49-3

3-(M

etiltio)propion

al-

dehidă

2747

125

221-88

2-5

12.001

Metional;

3-(M

etiltio)propanal;

Metil-

mercaptop

ropion

aldehidă;

beta-M

etio-

prop

ionaldehidă

12.002

2013

532-18

-83-(M

etiltio)propion

atde

metil

2720

428

236-88

3-6

12.002

Metil

beta-m

ercaptop

ropion

at;

beta-

Metioprop

ionatde

metil

12.003

2074

-93-1

Metantio

l27

1647

520

0-82

2-1

12.003

Metilm

ercaptan;Tiometil

alcool;Sulfi-

hidrat

demetil;

Mercaptom

etan

12.004

2087

0-23

-5Aliltio

l20

3547

621

2-79

2-7

12.004

2-Propen-1-tio

l;Sulfihidrat

dealil

12.005

2010

0-53

-8Fenilm

etantio

l21

4747

720

2-86

2-5

12.005

Benzilm

ercaptan;

alfa-M

ercaptotoluen;

alfa-Tolueno

tiol;hidrosulfură

debenzil;

Benziltiol;Alcoo

ltio

benzilic

12.006

2075

-18-3

Dim

etilsulfură

2746

483

200-84

6-2

12.006

Metilsulfură;2-Tiaprop

an

12.007

2054

4-40

-1Sulfatde

dibu

til22

1548

420

8-87

0-5

12.007

Butilsulfură;Sulfură

dedi-n-butil;

Butil-

tiobu

tan

12.008

2021

79-57-9

Disulfitde

dialil

2028

485

218-54

8-6

12.008

Disulfură

dealil;

Disulfură

de2-

prop

enil

12.009

2020

50-87-5

Trisulfat

dedialil

3265

486

218-10

7-8

12.009

Trisulfurăde

alil;

Prop-2-enil-triti

prop

-2-en;Trisulfurăde

alil

Page 145: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 145

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

12.010

2010

9-79

-5Butan-1-tiol

3478

526

203-70

5-3

12.010

n-Butilm

ercaptan

▼M3

_______

▼M2

12.012

2011

0-81

-6Disulfitde

dietil

533

203-80

5-7

12.012

12.013

2036

58-80-8

Trisulfat

dedimetil

3275

539

222-91

0-9

12.013

Trisulfurăde

metil;

Metiltritiom

etan

12.014

2062

9-19

-6Disulfatde

diprop

il32

2854

021

1-07

9-8

12.014

Disulfură

deprop

il;Propilditiop

ropan

12.015

2011

1-47

-7Sulfură

dediprop

il54

120

3-87

3-8

12.015

12.016

2062

5-80

-9Sulfatde

di-izoprop

il54

221

0-91

1-7

12.016

12.017

2075

-08-1

Etano

tiol

546

200-83

7-3

12.017

Etil

mercaptan

12.018

2062

5-60

-5Acetotio

atode

S-etil

3282

1166

521

0-90

4-9

12.018

Tioacetat

deetil;

Acidetanotioic,Ester

S-etilic;Acidacetic,Ester

tioetilic

12.019

2021

79-60-4

Disulfitde

metilprop

il32

0158

521

8-55

1-2

12.019

Disulfură

deprop

ilmetil;

Metild

itio-

prop

an;Ditiop

ropande

etil

12.020

2017

619-36

-2Trisulfitde

metilprop

il33

0858

624

1-59

4-3

12.020

Trisulfură

deprop

ilmetil;

Metiltritio

-prop

an

12.021

2021

79-59-1

Disulfitde

alilprop

il60

021

8-55

0-7

12.021

12.022

2045

32-64-3

Butan-2,3-ditiol

3477

725

224-87

0-8

12.022

2,3-Dim

ercaptoetan

12.023

2060

28-61-1

Trisulfat

dediprop

il32

7672

622

7-90

3-4

12.023

Trisulfurăde

prop

il;Propiltritiop

ropan

12.024

2037

887-04

-03-Mercaptob

utan-2-ol

3502

760

253-70

1-0

12.024

2-Hidroxi-3-butanotiol;

3-Hidroxi-2-

butano

tiol;3-Mercapto-2-bu

tano

l

12.025

3057

-06-7

Izotiocianat

dealil

2034

2110

200-30

9-2

12.025

3-Izotiocianatop

ropen;

Izotiocianat

de2-

prop

enil;

AITC;Acidizotiocianic,ester

alilic;

Izosulfocianat

dealil;

Aliltio

car-

bonimidă

12.026

2062

4-92

-0Disulfatde

dimetil

3536

2175

210-87

1-0

12.026

Disulfură

demetil

Page 146: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 146

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

12.027

2013

7-06

-42-Metilb

enzen-1-tio

l32

4022

7220

5-27

6-8

12.027

o-Tolueno

tiol;

2-Metiltiofeno

l;o-Tolil-

mercaptan

12.028

2025

50-40-5

Disulfitde

dicicloh

exil

3448

2320

219-85

1-6

12.028

Disulfură

decicloh

exil

12.029

2016

79-07-8

Ciclopentanotiol

3262

2321

216-84

1-3

12.029

Ciclopentilmercaptan

12.030

3050

5-79

-3Izotiocianat

de3-

(metiltio)propil

3312

2326

208-02

0-3

12.030

Izotiocianat

de3-metilm

ercaptop

ropil;

Acid

izotiocianic,

ester

3-(m

etiltio)

prop

ilic

12.031

2067

633-97

-03-Mercaptop

entan-2-on

ă33

0023

2726

6-79

9-5

12.031

12.032

2024

32-51-1

Butantio

atde

S-m

etil

3310

2328

219-40

7-1

12.032

Tiobu

tirat

demetil;

n-Butirat

demeta-

notio

l;Acidtio

butiric,Ester

metilic

12.033

2091

-60-1

Naftalenă-2-tiol

3314

2330

202-08

2-5

12.033

beta-Tionaftol;2-Mercapton

aftalin

ă;2-

Naftil

mercaptan;2-Tionaftol

12.034

2011

91-62-4

Octan-1,8-ditiol

3514

2331

214-73

8-8

12.034

1,8-Dim

ercapto-octan;

Octam

etilen

dimercaptan

12.035

202-3-și

10-M

ercaptop

inan

3503

2332

2459

006

12.035

Pinanotiol;Pinalilmercaptan

2,6,6-Trimetilb

iciclo[3.1.1]

heptan-(2,3și

10)-tio

l

12.036

2054

957-02

-73-[(2-Mercapto-1-metil-

prop

il)tio

]butan-2-ol

3509

2353

12.036

Sulfură

dealfa-m

etil-beta-hidroxiprop

ilalfa-m

etil-beta-m

ercaptop

ropil;

2-Butanol,

3-[(2-mercapto-1-metilp

ropil)

tiol-

12.037

2021

79-58-0

Disulfitde

alilmetil

3127

1186

621

8-54

9-1

12.037

Disulfură

demetilalil

12.038

2038

462-22

-58-Mercapto-p-mentan-3-

onă

3177

1178

925

3-95

3-1

12.038

8-Mercaptom

entonă;Tiomentonă

12.039

2079

-42-5

Acid

2-mercaptop

ro-

pion

ic31

8011

790

201-20

6-5

12.039

Acid

tiolactic;Acid

alfa-m

ercaptop

ro-

pion

ic;Acid2-tio

lpropion

ic

12.040

2023

328-62

-32-metiltioacetaldehidă

3206

1168

624

5-58

7-6

12.040

Metilm

ercaptoaldehidă;

Metilm

ercaptoa-

cetaldehidă

Page 147: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 147

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

12.041

2013

678-58

-51-(M

etiltio)butan-2-onă

3207

1154

323

7-16

9-7

12.041

12.042

2010

73-29-6

2-(M

etiltio)fenol

3210

1155

321

4-02

7-2

12.042

1-Hidroxi-2-m

etilm

ercaptob

enzen;

2-Metilm

ercaptofenol;

12.043

2088

2-33

-7Disulfatde

difenil

3225

1175

721

2-92

6-4

12.043

Disulfură

defenil;Disulfură

debifenil;

Fenild

itiob

enzen

12.044

2059

05-46-4

Disulfit

deprop

-1-enil

prop

il32

2711

699

227-60

4-9

12.044

Disulfură

deprop

ilpropenil

12.045

2034

135-85

-8Trisulfitde

metilalil

3253

1186

725

1-84

3-8

12.045

Trisulfurăde

metilalil

12.046

2019

788-49

-92-Mercaptop

ropion

atde

etil

3279

1146

924

3-31

4-5

12.046

Tiolactat

deetil;

Acid

2-mercaptop

ro-

pion

ic,esteretilic

12.047

2040

789-98

-83-Mercaptob

utan-2-onă

3298

1149

725

5-08

2-2

12.047

12.048

2018

78-18-8

2-Metilb

utan-1-tiol

3303

1150

921

7-51

5-3

12.048

Amilm

ercaptan;

2-Metilb

utilm

ercaptan;

Alcoo

ltio

amilic

12.049

2020

84-18-6

3-Metilb

utan-2-tiol

3304

1151

021

8-22

3-9

12.049

Izoamilm

ercaptan

secund

ar

12.052

2040

790-04

-3Sulfitde

di-(3-ox

obutil)

3335

1144

112

.052

Sulfură

debis(bu

tan-3-on

ă-1-il)

12.053

2013

327-56

-53-(M

etiltio)propion

atde

etil

3343

1147

623

6-37

0-7

12.053

Etil-beta-metiltioprop

ionat

12.054

2045

00-58-7

2-(Etiltio

)fenol

3345

1166

622

4-81

1-6

12.054

2-Etilfenilm

ercaptan;2-Etilbenzentio

l

12.055

2034

619-12

-04-Mercaptob

utan-2-onă

3357

1149

812

.055

2-Ceto-4-bu

tano

tiol

12.056

2016

630-52

-73-(M

etiltio)butanal

3374

1168

724

0-67

8-7

12.056

3-Metiltiobu

tiraldehidă;3-Metil

prop

a-no

tiol;Tio

izoamilaldehidă;Tio

izov

a-leraldehidă

12.057

2034

047-39

-74-(M

etiltio)butan-2-onă

3375

1168

825

1-81

0-8

12.057

(4-M

etil)-tio-2-butanon

ă;Metilp

ropiltio-

cetonă;

4-Metil-2-bu

tan-tio

nă;

2-Pentantionă

Page 148: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 148

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

12.058

2023

550-40

-54-(M

etiltio)-4-metil-

pentan-2-onă

3376

1155

124

5-72

7-6

12.058

12.059

2023

07-10-0

Tioacetat

deprop

il33

8511

576

218-98

4-7

12.059

Acid

etanotioic,esters-prop

ilic;

Acid

acetic,estertio

prop

ilic

12.060

2053

053-51

-34-(M

etiltio)butirat

demetil

3412

1152

625

8-32

8-7

12.060

gamma-Metilmercaptob

utirat

demetil

12.061

2042

919-64

-24-(M

etiltio)butanal

3414

1154

225

6-00

1-3

12.061

4-(M

etilm

ercapto)bu

tanal

12.062

2050

5-10

-23-(M

etiltio)propan-1-ol

3415

1155

420

8-00

4-6

12.062

Metiono

l;Sulfură

degamma-hidrox

i-prop

ilmetil;

Alcoo

l3-(m

etiltio)propilic;

Sulfură

demetil3-hidrox

ipropil

12.063

2051

755-66

-93-(M

etiltio)hexan-1-ol

3438

1154

825

7-38

0-8

12.063

3-Metilm

ercapto-1-hexano

l

12.064

2039

067-80

-6Tiogeraniol

3472

1158

325

4-26

9-6

12.064

3,7-Dim

etil-2,6-octadien-1-tiol

3,7-Dim

etil-2(trans),6-

octadieno-1-tio

l

12.065

2059

902-01

-12,8-Ditianon

-4-en-4-

carbox

aldehidă

3483

1190

426

1-97

8-4

12.065

5-(M

etiltio)-2-(m

etiltio)m

etilp

ent-2-en-1-

al5-Metiltio-2-[(m

etiltio)

metil]pent-2-enal

12.066

2054

0-63

-6Etan-1,2-ditio

l34

8411

467

208-75

2-3

12.066

Ditiog

licol;1,2-Dim

ercaptoetan;

Etilen-

ditio

glicol;Etilenmercaptan

12.067

2011

91-43-1

Hexan-1,6-ditiol

3495

1148

621

4-73

5-1

12.067

1,6-Dim

ercaptoh

exan;

Hexam

etilen

dimercaptan

12.068

2069

9-10

-5Metilbenzildisulfit

3504

1150

821

1-82

6-8

12.068

Benzilditiom

etan;

Disulfură

demetil

fenilm

etil

12.069

2034

89-28-9

Non

an-1,9-ditiol

3513

1155

822

2-48

2-3

12.069

1,9-Dim

ercapton

onan;

Non

ametilen

dimercaptan

12.070

2081

4-67

-5Propan-1,2-ditio

l35

2011

564

212-39

8-5

12.070

1,2-Dim

ercaptop

ropan

12.071

2010

7-03

-91-Propan-1-tio

l35

2111

816

203-45

5-5

12.071

Propilm

ercaptan;

Alcoo

ln-tio

prop

ilic;

Propiltiol

12.072

2016

128-68

-0Butan-1,2-ditiol

3528

1190

924

0-29

0-8

12.072

1,2-Dim

ercaptob

utan

Page 149: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 149

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

12.073

2024

330-52

-7Butan-1,3-ditiol

3529

1191

024

6-17

2-2

12.073

1,3-Dim

ercaptob

utan

12.074

2072

869-75

-1Polisulfitde

dialil

3533

1191

212

.074

Polisulfuride

2-prop

enil;

di-,tri-,tetra-,

șiPentasulfuride

dialil

12.075

2059

05-47-5

Disulfitde

metilprop

-1-

enil

3576

1171

222

7-60

5-4

12.075

Disulfură

demetil

1-prop

enil;

Metild

itio-1-prop

en

12.076

2010

9-80

-8Propan-1,3-ditio

l35

8811

929

203-70

6-9

12.076

1,3-Dim

ercaptop

ropan;

Trimetilen

dimercaptan

12.077

2076

6-92

-7Benzilmetilsulfit

3597

212-17

4-7

12.077

Sulfură

debenzil

metil;

Metiltiometil-

benzen

12.078

2020

582-85

-84-(M

etiltio)butan-1-ol

3600

12.078

12.079

2040

878-72

-62-(M

etiltiometil]bu

t-2-

enal

3601

1154

925

5-12

6-0

12.079

2-Etiliden

metional

12.080

2010

8-98

-5Tiofeno

l36

1611

585

203-63

5-3

12.080

Benzentiol;Fenilm

ercaptan

12.081

2015

0-60

-7Disulfitde

dibenzil

3617

205-76

4-0

12.081

1,4-Difenil-2,3-ditio

butan;

alfa-

Benzilditi

toluen

12.082

2011

8-72

-92,6-(D

imetil)tio

feno

l36

6620

4-27

2-3

12.082

2,6-Dim

etilb

enzentiol;2,6-Xileno

tiol

12.083

2054

66-06-8

3-Mercaptop

ropion

atde

etil

3677

226-77

1-5

12.083

3-Tioprop

ionatde

etil

12.084

2022

014-48

-84-(M

etiltio)butirat

deetil

3681

244-72

0-5

12.084

12.085

2071

159-90

-5p-ment-1-enă-8-tio

l37

0027

5-22

3-1

12.085

alfa-alfa-4-Trimetil-3-cicloh

exen-1-m

eta-

notio

l

12.086

2051

534-66

-82-(M

etiltio)butirat

demetil

3708

255-64

8-9

12.086

2-Metilb

utirat

demetilti

Acid

butano

tioic,

2-metil,

S-m

etilester

12.087

2065

887-08

-32-(M

etiltiometil)-3-fenil-

prop

enal

3717

12.087

alfa-Benzilid

enom

etional;2-Propenal,2-

(metiltiometil)-3-fenil-

12.088

2059

2-88

-1Sulfatde

dialil

2042

1184

620

9-77

5-1

12.088

Sulfură

dealil;

Sulfură

de2-prop

enil;

Eterde

tioalil

Page 150: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 150

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

12.089

203-(M

etiltio)butirat

deetil

3836

1147

512

.089

▼M3

_______

▼M2

12.092

20Pentasulfat

dedialil

3533

1191

212

.092

12.093

20Hexasulfatde

dialil

3533

1191

212

.093

12.094

20Heptasulfat

dedialil

3533

1191

212

.094

12.096

2010

152-76

-8Alil

metilsulfat

1142

923

3-42

2-0

12.096

12.097

2090

195-83

-8Alil

metiltetrasulfat

12.097

12.098

2033

368-82

-0Disulfitde

alil

prop

-1-

enil

1143

312

.098

12.099

2033

922-70

-2Sulfatde

alilprop

il11

434

12.099

(2-Propenil)tio

prop

an

12.100

2033

922-73

-5Trisulfitde

alilprop

il11

435

12.100

12.101

2041

820-22

-8Tioprop

ionatde

alil

3329

1143

612

.101

12.102

3062

2-78

-6Izotiocianat

debenzil

1186

321

0-75

3-9

12.102

2-Izotiocianatotoluen

12.103

2011

91-08-8

Butan-1,4-ditiol

214-72

8-3

12.103

1,4-Butanod

itiol

12.104

2051

3-53

-1Butan-2-tiol

208-16

5-2

12.104

2-Butanotiol

▼M3

_______

▼M2

12.106

2024

32-91-9

3-Metilb

utantio

atde

S-2-

butil

219-41

6-0

12.106

12.107

3059

2-82

-5Izotiocianat

debu

til11

488

209-77

0-4

12.107

4-Izotiocianato-bu

t-1-enă

Page 151: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 151

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

12.108

2068

084-03

-7Tiomalatode

di-izopentil

1145

426

8-41

6-7

12.108

Mercaptosuccinatde

bis(3-metilb

util)

But-cis-2-eno

bis(tio

at)de

di(3-m

etilb

util)

12.109

2042

53-89-8

Disulfatde

di-izoprop

il38

2711

455

224-22

5-0

12.109

Disulfură,bis(1-metiletil);

Disulfură

deizop

ropil;

2,5-Dim

etil-3,4-ditio

hexan;

bis(1-Metiletil)disulfură

12.110

2024

44-49-7

Tetrasulfat

dedialil

1144

921

9-48

5-7

12.110

12.111

2062

9-45

-8Disulfatde

dibu

til21

1-09

1-3

12.111

12.112

2059

43-31-7

Trisulfat

dedibu

til12

.112

12.113

2035

2-93

-2Sulfitde

dietil

3825

1145

020

6-52

6-9

12.113

Tioetan

deetil;

Etan,

1,1-tio

bis-;Sulfură

deetil;

1,1-Tiobisetan;

3-tio

pentan;

Dietiltio

eter

12.114

2036

00-24-6

Trisulfat

dedietil

1145

122

2-75

4-1

12.114

12.115

2042

0-12

-2Sulfitde

dietilen

206-99

3-9

12.115

12.116

2057

56-24-1

Tetrasulfat

dedimetil

1145

922

7-27

8-8

12.116

12.117

2087

2-10

-6Dipentil

sulfat

212-82

0-8

12.117

12.118

2016

18-26-4

2,4-Ditiapentan

3878

216-57

7-9

12.118

Formaldehidă

dimetil

mercaptal;

bis

[Metilm

ercapto]metan;

Formaldehidă

dimetilditio

acetal;

▼M3

_______

▼M2

12.120

2068

398-18

-52,8-Epitio

-p-m

entan

269-97

0-2

12.120

12.121

2023

747-43

-52-(M

etild

itio)prop

ionat

deetil

3834

1147

124

5-86

2-0

12.121

alfa-(Metild

itio)prop

ionatde

etil

12.122

2044

55-13-4

2-(M

etiltio)acetatde

etil

3835

224-70

0-2

12.122

(Metiltio)acetatde

etil;

2-Metiltioacetat

deetil

Page 152: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 152

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

12.124

2063

8-46

-0Etil

butil

sulfat

12.124

12.125

2024

32-42-0

Propantioat

deetil

219-40

5-0

12.125

Propantioat

des-etil;

12.126

2030

453-31

-7Disulfitde

etilprop

il11

478

12.126

Ditiop

ropande

etil

12.127

2041

10-50-3

Sulfitde

etilprop

il11

479

223-89

0-4

12.127

12.128

2073

41-17-5

2-Etilhexan-1-tio

l38

3323

0-85

4-1

12.128

12.129

2018

721-61

-43-(Etiltio

)propan-1-ol

242-53

4-9

12.129

3-(Etiltio

)propano

l

12.130

2016

39-09-4

Heptan-1-tio

l11

485

216-67

8-8

12.130

Heptilmercaptan

▼M3

_______

▼M2

12.132

2011

1-31

-9Hexan-1-tiol

3842

1148

720

3-85

7-0

12.132

Hexilm

ercaptan

▼M3

_______

▼M2

12.134

2034

365-79

-23-Metilb

ut-2-entioat

deS-izoprop

il25

1-96

6-7

12.134

Tioseno

cioatde

S-izoprop

il;3-Metiltio-

croton

atde

S-izoprop

il

12.135

2026

473-47

-2Acid

3-mercapto-2-

metilp

ropion

ic24

7-72

6-6

12.135

Acid3-mercaptoizobu

tiric

12.136

2024

64-23-5

Acid

3-mercapto-2-

oxop

ropion

ic12

.136

12.137

2034

300-94

-23-Mercapto-3-

metilb

utan-1-ol

3854

12.137

1-Butanol,3-mercapto-3-metil-;3-Metil-

3-mercaptob

util

alcool;

3-Mercapto-3-

metilb

utilalcool

12.138

2050

746-10

-6Formiatde

3-mercapto-

3-metilb

util

3855

12.138

Formiatde

3-metil-3-tio

butil;1-Butanol,

3-mercapto-3-metil,

form

iat

ester;

Formiatde

3-metil-3-mercaptob

util

Page 153: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 153

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

12.139

2072

17-59-6

2-Mercaptoanisol

1188

023

0-60

5-7

12.139

Tiogu

aiacol;2-Metox

itiofenol;2-Meto-

xibenzentio

l2-Metox

ibenzen-1-tio

l

▼M3

_______

▼M2

12.141

2023

832-18

-02-Mercaptop

inano

3503

2332

245-90

0-6

12.141

Pinan-2-tiol

2,6,6-Trimetilb

iciclo[3.1.1]

heptan-2-tiol

5

12.142

2072

361-41

-23-Mercaptop

inan

3503

2332

276-59

8-4

12.142

2,6,6-Trimetilb

iciclo[3.1.1]

heptan-3-tiol

5

12.143

2024

653-75

-61-Mercaptop

ropan-2-on

ă38

5612

.143

Mercaptoacetonă

▼M3

_______

▼M2

12.145

2094

087-83

-94-metox

i-2-metilb

utan-2-

tiol

3785

301-97

7-9

12.145

12.146

2016

630-66

-3(M

etiltio)acetatde

metil

1152

524

0-68

3-4

12.146

12.148

2061

122-71

-24-Metilp

entanetio

atde

S-

metil

3867

12.148

12.149

2015

34-08-3

acetotioatode

S-m

etil

3876

216-25

2-1

12.149

12.150

2059

25-68-8

Benzotio

atde

S-m

etil

3857

1150

522

7-65

6-2

12.150

Tiobenzoatde

metan;Tiobenzoatde

S-

metil;

Metanotiol,benzoat

12.151

2060

779-24

-0Disulfitde

metilbu

til12

.151

12.152

2062

8-29

-5Metilbu

tilsulfat

211-03

4-2

12.152

12.153

2020

333-39

-5Disulfatde

etilmetil

1147

012

.153

12.154

2062

4-89

-5Metiletilsulfat

3860

1147

421

0-86

8-4

12.154

(Metiltio)etan;

Sulfură

deetil

metil;

1-(M

etiltio)etan;

2-Tiobu

tan;

Etil

metil

tioeter

Page 154: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 154

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

12.155

2031

499-71

-5Trisulfat

deetil

șimetil

3861

12.155

2,3,4-Tritio

hexan;

Trisulfurăde

etil

12.156

2020

756-86

-9Hexantio

atde

S-m

etil

3862

1151

512

.156

12.157

2023

747-45

-7Izop

entano

tioat

deS-

metil

3864

1150

624

5-86

3-6

12.157

Tioizop

entano

atde

metan

Metil

3-metilb

utanotioat

deS-m

etil

12.158

2058

97-45-0

Sulfitde

metil

izop

renil

12.158

2-Metil-1-metiltio-1,3-

butadien

12.159

2029

49-92-0

Metantio

sulfon

atde

metil

1152

022

0-97

0-0

12.159

▼M3

_______

▼M2

12.161

2014

173-25

-2Bisulfatde

metilfenil

3872

1153

223

8-02

0-9

12.161

Fenilmetildisulfură

12.162

2010

0-68

-5Metilfenilsulfat

3873

1153

320

2-87

8-2

12.162

Tioanizol;Benzen,

(metiltio)-;Sulfură,

metil

fenil-;

1-Fenil-1-tio

etan;

Metil

feniltio

eter

12.163

2010

152-77

-9Metilprop

-1-enilsulfat

1153

812

.163

12.164

2033

368-80

-8Trisulfitde

metilprop

-1-

enil

1153

912

.164

12.165

2059

25-75-7

Propano

tioat

deS-m

etil

12.165

12.166

2038

77-15-4

Sulfitde

metilprop

ilo11

541

223-40

3-5

12.166

12.167

2087

148-08

-1Tetrasulfitt

demetil

prop

il28

9-30

2-3

12.167

12.168

2067

952-60

-72-Metil-2-(m

etild

itio)

prop

anal

3866

267-91

4-1

12.168

2-Metil-2-(m

etild

itio)prop

ionaldehidă;

2-(M

etild

itio)izob

utiraldehidă

12.169

2019

872-52

-72-Metil-4-ox

opentan-2-

tiol

1150

024

3-38

6-8

12.169

4-Mercapto-4-metilp

entan-2-on

ă

Page 155: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 155

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

12.170

2052

87-45-6

3-Metilb

ut-2-enă-1-tiol

3896

1151

112

.170

12.171

2054

1-31

-13-Metilb

utan-1-tiol

3858

208-77

4-3

12.171

Izoamilm

ercaptan

12.172

2016

79-09-0

2-Metilb

utan-2-tiol

216-84

3-4

12.172

12.173

2051

3-44

-02-Metilp

ropan-1-tio

l11

536

208-16

2-6

12.173

Izob

utilm

ercaptan

12.174

2075

-66-1

2-Metilp

ropan-2-tio

l11

537

200-89

0-2

12.174

terț-Butilm

ercaptan

12.175

2067

-68-5

Metilsulfinilm

etan

3875

200-66

4-3

12.175

Dim

etil-sulfox

ido-(INN);

Sulfoxid

demetil;

Sulfoxidde

dimetil;

DMSO

12.176

2058

3-92

-6Acid

4-(m

etiltio)-2-

oxob

utiric

3881

12.176

12.177

2032

637-94

-88-(M

etiltio)-p-mentan-3-

onă

12.177

12.178

2016

630-65

-2Acid3-(m

etiltio)butiric

240-68

2-9

12.178

12.179

2052

71-38-5

2-(M

etiltio)etan-1-ol

1154

522

6-09

0-3

12.179

2-(M

etiltio)etano

l;Sulfură

de2-hidro-

xietilmetil

12.180

2031

331-53

-01-(M

etiltio)etan-1-tio

l12

.180

12.181

2066

735-69

-11-(M

etiltio)pentan-3-on

ă12

.181

12.182

2058

809-73

-7Acid

2-(m

etiltio)

prop

ionic

261-45

0-3

12.182

12.183

2064

6-01

-5Acid

3-(m

etiltio)

prop

ionic

211-46

0-9

12.183

▼M3

_______

▼M2

12.186

3041

04-45-4

3-(M

etiltio)propilamină

223-87

5-2

12.186

12.187

2074

758-93

-3Butirat

demetiltiometil

3879

277-98

9-2

12.187

Page 156: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 156

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

12.188

2074

758-91

-1Hexanoat

demetil-

tiometil

3880

277-98

8-7

12.188

12.189

2077

974-85

-72-Metilp

ropano

tioat

deS-m

etiltiometil

12.189

▼M3

_______

▼M2

12.191

2011

0-66

-7Pentan-1-tio

l20

3-78

9-1

12.191

1-Pentano

tiol

12.192

2020

84-19-7

Pentan-2-tio

l37

9221

8-22

4-4

12.192

Amilm

ercaptan

secund

ar;

1-Metilb

uta-

notio

l;2-Mercaptop

entan

12.193

3022

57-09-2

Izotiocianat

defenetil

1149

521

8-85

5-5

12.193

12.194

2044

10-99-5

2-Feniletan-1-tio

l38

9411

561

224-56

3-9

12.194

12.195

2033

049-93

-3Tioacetat

deS-prenil

3895

12.195

Acidetanotioic,S-(3-Metil-2-bu

ten-1-il)

ester;

Acid

tioacetic,S-(3-metil-bu

t-2-

en-1-il)ester

Acetotio

atde

3-metilb

ut-2-

enil

12.196

2053

626-94

-1Tioizob

utirat

deS-prenil

12.196

2-Metilp

ropano

tioat

deS-

(3-m

etilb

ut-2-enilo)

12.197

2075

-33-2

Propan-2-tio

l38

9711

565

200-86

1-4

12.197

Izop

ropilmercaptan

12.198

202,3,5-Tritiahexan

12.198

12.199

2050

7-09

-5Acidetanotioic

208-06

3-8

12.199

Acidtio

acetic

12.200

2014

252-42

-71,1-bis(Etiltio

)etan

12.200

Acetaldehidădietilmercaptal

12.201

20►M3

9429

3-57

-9◄

8-Acetiltio

-p-m

entan

3-onă

3809

304-94

9-4

12.201

12.203

2074

586-09

-72-(A

cetilox

i)prop

ionatde

metilti

3788

277-93

1-6

12.203

Page 157: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 157

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

▼M3

_______

▼M2

12.205

2041

24-63-4

Mercaptoacetaldehidă

223-92

9-5

12.205

2-Mercaptoetanal

12.211

20But-1-enilmetilsulfat

3820

12.211

12.212

20Etil-5-(metiltio)valerat

12.212

▼M3

_______

▼M2

12.214

2012

7931

-21-9

Izob

util-3-(m

etiltio)

butirat

12.214

3-(M

etiltio)butanoat

de2-

metilp

ropil

▼M3

_______

▼M2

12.217

203-Mercaptoh

exan-1-ol

3850

12.217

3-Tiohexano

l;3-Tiohexan-1-ol

12.218

20Disulfat

demetil-3-

metil-1-bu

tenil

3865

12.218

▼M3

_______

▼M2

12.221

20Tioizop

entano

atde

S-

prenil

12.221

3-Metilb

utanotioat

de3-

metilb

ut-3-enil

▼M3

_______

▼M2

12.227

20Metiltio-2-(prop

ioniloxi)

prop

ionat

3790

12.227

Page 158: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 158

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

▼M3

_______

▼M2

12.234

2013

6954

-20-6

Acetat

de3-mercap-

tohexil

3851

12.234

12.235

2013

6954

-21-7

Butirat

de3-mercap-

tohexil

3852

12.235

12.236

2051

755-85

-2Acetat

de3-(m

etiltio)

hexil

3789

12.236

12.237

2016

630-55

-0Acetat

de3-(m

etiltio)

prop

il38

8324

0-67

9-2

12.237

Sulfură

de3-acetox

ipropil

metil;

1-Propano

lol;

Acetat

de3-(m

etiltio)-;

Acetatde

metionil

▼M3

12.238

2022

7456–27–

13-mercapto-2-metil-

pentan-1-ol

3996

6

12.239

2022

7456–28–

23-mercapto-2-metil-

pentanal

3994

6

12.240

2065

40–86–9

2,4,6-tritiaheptan

6

12.241

2025

8823–39–

12-mercapto-2-metil-

pentan-1-ol

3995

6

12.242

2029

414–47–9

metiltiometilmercaptan

12.243

2067

25–64–0

dimercaptom

etan

6

12.244

2014

109–72–9

1-metiltio-2-propano

nă38

826

12.245

2075

29–06–8

1,3-dimercapto-2-

tiaprop

an6

12.246

201-(m

etiltio)hexan-3-onă

6

Page 159: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 159

▼M3

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

12.247

2061

837–77–2

1-(m

etiltio)octan-3-onă

6

12.248

2058

62–47–5

acetat

de2-(m

etiltio)etil

6

12.249

2022

7456–27–

13-mercapto-2-metil-

pentanol

(amestec

destereoizom

eri)

3996

6

12.250

2051

755–72–7

3-mercaptoh

exanal

6

12.251

2013

6954–22–

8hexano

atde

3-mercap-

tohexil

3853

6

12.252

2031

539–84–1

4-mercapto-4-metil-2-

pentanol

6

12.253

2072

437–68–4

disulfură

deam

ilși

demetil

6

12.254

2063

986–03–8

disulfură

debu

tilși

deetil

6

12.255

2015

6472–94–

53-mercaptob

utirat

deetil

3977

6

12.256

2031

499–70–4

trisulfură

deetil

șide

prop

il6

12.257

2010

4228–51–

54-(acetiltio

)bu

tirat

deetil

3974

6

12.259

2029

725–66–4

1mercapto-p-mentan-3-

onă

6

▼M4

12.260

2041

31-76-4

Metil-2-metil-3-mercap-

toprop

ionat

223-92

4-4

12.261

2067

25-64-0

Metanditio

l

Page 160: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 160

▼M4

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

12.262

2029

414-47

-9(M

etiltio)m

etantio

l

12.263

203-mercapto-3m

etil-

butanal

12.264

2092

585-08

-54,2-tio

pentanonă

▼M2

13.001

1462

0-02

-05-Metilfurfural

2702

119

210-62

2-6

13.001

5-Metil-2-furaldehidă

5-Metil-2-furaldehidă

13.002

1461

1-13

-22-Furoatde

metil

2703

358

210-25

4-6

13.002

Furoatde

metil;

Pirom

ucat

demetil;

Acidfuran-alfa-carbo

xilic,estermetilic;

Pirom

ucat

demetil

13.003

1461

5-10

-12-Furoatde

prop

il29

4635

921

0-40

7-7

13.003

Furan-2-carbo

xilatde

prop

il,piromucat

den-prop

il

13.004

0342

08-49-5

2-Furoatde

alil

2030

360

224-12

8-3

13.004

Furan-2-carbo

xilatde

alil;

Pirom

ucat

dealil;

Furan-2-carbo

xilatde

2-prop

enil;

2-Furoatde

2-prop

enil

13.005

1439

251-86

-02-Furoatde

hexil

2571

361

254-37

7-3

13.005

13.006

1471

49-32-8

2-Furoatde

fenetil

2865

362

13.006

2-Furoatde

2-feniletil

13.007

1332

08-40-0

2-(3-Fenilp

ropil)tetrahi-

drofuran

2898

489

221-71

5-6

13.007

2-Hidrocinamil

tetrahidrofuran;

alfa-(3-

Fenilp

ropil)tetrahidrofuran

13.009

1111

9-84

-63,4-Dihidrocumarină

2381

535

204-35

4-9

13.009

Dihidrocumarină;

1,2-Benzodihidro-

pironă;

Hidrocumarină;

2-crom

anonă;

2-Oxo

crom

an;

Lactonă

aacidului

o-hidrox

idihidrocinamic

13.010

1336

58-77-3

4-Hidroxi-2,5-dim

e-tilfuran-3(2H

)-on

ă31

7453

622

2-90

8-8

13.010

Furaneol;2,5-Dim

etil-4-hidrox

i-2,3-dihi-

drofuran-3-onă

13.011

1462

3-20

-1Furfuracrilatde

etil

545

210-77

8-5

13.011

3-(2-Furil)prop

-2-eno

atde

etil

13.012

1192

-48-8

6-Metilcum

arină

2699

579

202-15

8-8

13.012

Lactonă

aacidului

5-metil-2-hidrox

ife-

nilpropeno

ic;

6-Metil-2H

-1-benzopiran-

2-onă;

6-Metilb

enzopironă

6-Metil-1,2-benzop

iron

ă

Page 161: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 161

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

13.015

1428

588-73

-0Disulfit

debis-(2,5-

dimetil-3-furil)

3476

722

249-09

3-1

13.015

3,3(1)-D

itiob

is(2,5-dim

etilfurano)

13.016

1428

588-75

-2Disulfitde

bis(2-metil-3-

furil)

3259

723

249-09

5-2

13.016

Disulfură

de2-metil-3-furil;

3,3'-D

itio-

2,2'-dim

etild

ifuran

13.017

1428

588-76

-3Tetrasulfat

debis(2-

metil-3-furil)

3260

724

13.017

Tetrasulfură

de2-metil-3-furil;

3,3'-

Tetratio

bis(2-metilfuran)

13.018

1498

-01-1

Furfural

2489

2014

202-62

7-7

13.018

Furfuraldehidă;

2-Furancarbox

aldehidă;

Fural;

2-Formilfuran;

2-Furaldehidă;

Aldehidă

piromucică;

2-Furilcarbo

xal-

dehidă

2,3

13.019

1498

-00-0

Alcoo

lfurfurilic

2491

2023

202-62

6-1

13.019

2-Furancarbinol;

Furfuralcoo

l;alfa-

Furilcarbino

l;2-Furilcarbino

l;2-Hidro-

ximetilfuran

13.020

1397

-99-4

Alcoo

ltetrahidrofur-

furilic

3056

2029

202-62

5-6

13.020

Tetrahidro-2-furancarbino

l;Tetrahidro-

2-furanm

etanol;

Tetrahidro-2-furil-

metanol

13.021

1477

79-66-0

4-(2-Furan)butirat

deizop

entil

2070

2080

13.021

Furil-2-bu

tirat

deizop

entil;Furfurilpro-

pion

atde

izoamil;

2-Furanbu

tirat

de3-

metilb

util;

Furfurilpropion

atde

alfa-

izoamil

4-(2-Furan)butanoat

de3-

metilb

util

13.022

1410

031-90

-03-(2-Furil)prop

ionat

deetil

2435

2091

233-09

7-5

13.022

2-Furanprop

ionatde

etil;

Furfurilacetat

deetil;

Furilp

ropion

atde

etil

13.023

1477

79-67-1

3-(2-Furan)propion

atde

izop

entil

2071

2092

231-93

2-8

13.023

Furilp

ropion

atde

izoamil;

Furfurilacetat

deizoamil;

Furfurhidracrilatde

izoamil;

Furfurilacetatde

alfa-izoam

il

3-(2-Furan)propano

atde

3-metilb

util

13.024

1410

5-01

-1Izob

util

3-(2-furil)

prop

ionat

2198

2093

203-26

1-0

13.024

2-Furanprop

ionatde

izob

util;

Furfuri-

lacetatde

izob

util;

Izob

util-2-furanp

ro-

pion

at

3-(2-Furil)prop

anoat

de2-

metilp

ropil

13.025

1413

34-82-3

2-Furoatde

pentil

2072

2109

215-61

6-7

13.025

2-Furoatde

amil;

Furan-2-carbo

xilatde

amil;

Furan-2-carbo

xilatde

pentil

Page 162: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 162

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

13.026

1498

-02-2

2-Furanmetantio

l24

9322

0220

2-62

8-2

13.026

Furfurilm

ercaptan;

2-Furilm

etanotiol;

alfa-Furfurilmercaptan

13.027

1265

504-96

-32-Pentil-5

o6-ceto-1,4-

diox

an20

7622

0513

.027

5-Pentil-1,4-dioxan-2-on

ă

13.028

1265

504-45

-22-Butil-5

o6-ceto-1,4-

diox

an22

0422

0613

.028

5-Butil-1,4-diox

an-2-onă

13.029

1462

5-86

-52,5-Dim

etilfuran

2208

210-91

4-3

13.029

13.030

1453

4-22

-52-Metilfuran

2209

208-59

4-5

13.030

13.031

1442

65-16-1

2-Benzofurancarbo

xal-

dehidă

3128

2247

224-24

8-6

13.031

2-Formilb

enzofuran

13.032

1418

83-78-9

Sulfit

defurfuril

izop

ropil

3161

2248

13.032

Sulfură

defurfurilizop

ropil

13.033

1413

678-68

-7Acetotio

atde

S-furfuril

3162

2250

237-17

3-9

13.033

Tioacetat

defurfuril

13.034

1462

3-30

-33-(2-Furil)acrilaldehidă

2494

2252

210-78

5-3

13.034

Furil

acroleină2-furanacroleină;Furila-

croleină

3-(2-Furil)prop

-2-enal

13.035

1449

4-90

-6Mentofuran

3235

2265

207-79

5-5

13.035

3,9-Epo

xi-p-m

enta-3,8-dienă

4,5,6,7-Tetrahidro-3,6-

dimetil-benzofuran

2,3

13.036

1462

3-18

-7Furfuracrilatde

metil

2267

13.036

3-(2-Furil)prop

-2-eno

atde

metil

13.037

1616

409-43

-12-(2-M

etilp

rop-1-enil)-4-

metiltetrahidrop

iran

3236

2269

240-45

7-5

13.037

Oxidde

trandafir;

Tetrahidro-4-metil-2-

(2-m

etilp

ropen-1-il)piran

13.038

1450

626-02

-32-Fenil-3-carbetox

ifuran

3468

2309

256-66

3-3

13.038

Oxaromat

defenil;

2-Fenil-3-furoat

deetil

2-Fenil-3-furoat

deetil

13.039

3022

694-96

-82,4,5-Trimetil-delta-3-

oxazolină

3525

2319

13.039

2,4,5-Trimetil-2,5-dihidroo

xazol;

3-Oxazolin

a,2,4,5-trim

etil

13.040

1465

505-16

-02,5-Dim

etil-3-tio

fu-

roilfuran

3481

2323

265-79

6-6

13.040

tio-2-Furoatde

S-(2,5-dimetil-3-furil)

Page 163: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 163

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

13.041

1455

764-28

-82,5-Dim

etil-3-(izopen-

tiltio

)furan

3482

2324

259-80

2-6

13.041

Tioizov

alerat

deS-(2,5-dimetil-3-furil)

2,5-Dim

etil-3-(3-m

etilb

u-tiltio

)furan

5

13.042

1331

88-00-9

4,5-Dihidro-2-

metilfuran-3(2H)-on

ă33

7323

3822

1-68

5-4

13.042

Tetrahidro-2-metil-3-ox

ofuran;

2-Metil-

tetrahidrofuran-3-on

ă;Dihidro-2-m

etil-

3-furano

nă;Dihidrofurano

na-3(2H)-,2-

metil-

13.043

1477

0-27

-4Furfurilid

en-2-butanal

2492

1188

521

2-22

1-1

13.043

Furfurilid

eno-2-bu

tiraldehidă;3-Etil-3(2-

furil)-2-propenal;

2-Etil-3(2-furil)

acroleină;

3(2-Furil)-2-etilacroleină

13.044

1462

3-15

-44-(2-Furil)bu

t-3-en-2-onă

2495

1183

821

0-77

4-3

13.044

Furfurilid

inaceton

ă;Furfuralacetonă

13.045

1469

75-60-6

1-(2-Furil)prop

an-2-onă

2496

1183

723

0-23

4-0

13.045

Furfurilm

etilceton

ă;2-Acetonilfuran;

Furilacetonă;Metilfurfurilceton

ă

13.046

1487

4-66

-83-(2-Furil)-2-m

etilp

rop-

2-enal

2704

1187

821

2-86

6-9

13.046

2-Furfurilid

enop

ropion

aldehidă;2-Metil-

3-furilacroleină;

alfa-M

etil-beta-furila-

croleină;Furfurilid

en-2-propanal

13.047

1462

3-22

-3Propil3-(2-furil)acrilat

2945

1184

221

0-78

0-6

13.047

Furanacrilatde

prop

il;Furilacrilatde

prop

il3(2-Furil)prop

-2-eno

atde

prop

il

13.048

1322

17-33-6

Butirat

detetrahidro-

furfuril

3057

1184

121

1-29

7-3

13.048

n-Butanoatde

tetrahidro-2-furilm

etil;

n-Butirat

detetrahidrofurfuril

13.049

1363

7-65

-0Propion

atde

tetrahidro-

furfuril

3058

1184

321

8-71

0-6

13.049

Propion

atde

2-tetrahidrofurilm

etil

13.050

1444

37-20-1

Disulfitde

difurfuril

3146

1148

022

4-64

9-6

13.050

Disulfură

debis-(2-furfuril);Disulfură

de2-furfuril

13.051

1459

020-90

-5Tioform

iatde

2-furfuril

3158

1177

026

1-56

3-8

13.051

Formiatde

2-furilm

etanotiol;Formiatde

furfurilti

13.052

1413

679-46

-4Furfurilmetileter

3159

1094

423

7-17

6-5

13.052

Furfurilmetileter

13.053

1414

38-91-1

Sulfitde

furfurilmetil

3160

1148

221

5-87

4-0

13.053

13.054

1411

92-62-7

2-Acetilfuran

3163

1165

321

4-75

7-1

13.054

2-Furilm

etilceton

ă;Metil2-furilceton

ă

Page 164: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 164

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

13.055

1428

588-74

-12-Metilfuran-3-tiol

3188

1167

824

9-09

4-7

13.055

2-Metil-3-furilm

ercaptan

13.056

1413

678-67

-6Sulfatde

difurfuril

3238

1143

823

7-17

2-3

13.056

2,2'-

(Tiodimetilen)-difuran;

Mon

o-sulfură

de2-furfuril;

Mon

osulfură

dedifurfuril

13.057

1413

678-60

-9Izov

alerat

defurfuril

3283

1064

223

7-17

1-8

13.057

3-Metilb

utanoatde

furfuril

13.058

1431

704-80

-03-(5-m

etil-2-furil)

butanal

3307

1035

525

0-77

1-4

13.058

2Furanprop

anal,beta,5-dim

etil-;3-(5-

Metil-2-furil)bu

tiraldehidă

13.059

1437

77-69-3

2-pentilfuran

3317

1096

622

3-23

4-7

13.059

2-Amilfuran

13.060

1365

505-25

-1Cinam

atde

tetrahidro-

furfuril

3320

1182

126

5-79

9-2

13.060

Acid

cinamic,estertetrahidrofurfurilic;

3-Fenilp

ropeno

atde

tetrahidro-2-

furilm

etil;

Cinam

atde

tetrahidro-2-

furilm

etil

3-Fenilp

rop-2-enoat

detetrahidro-furfuril

13.061

1444

37-22-3

Difurfurileter

3337

1093

013

.061

Furfurileter

13.062

1462

3-19

-8Propion

atde

furfuril

3346

1064

621

0-77

6-4

13.062

Propano

atde

furfuril

13.063

1459

020-85

-8Propanetio

atde

S-

furfuril

3347

1148

426

1-56

2-2

13.063

Tioprop

ionatde

furfuril

13.064

1457

500-00

-2Disulfitde

metil

furfuril

3362

1151

326

0-77

3-7

13.064

Disulfură

defurfurilmetil;

Disulfură

demetil2-furilm

etil

13.065

1413

678-59

-62-Metil-5-(m

etiltio)furan

3366

1155

023

7-17

0-2

13.065

Sulfură

de5-metil-2-furil

metil;

(5-

Metilfuril-2)-tiometan

13.066

1410

599-70

-93-Acetil-2,5-dim

etilfuran

3391

1092

123

4-21

6-3

13.066

2,5-Dim

etil-3-acetilfuran

13.067

1439

252-03

-4Octanoatde

furfuril

3396

1064

525

4-38

1-5

13.067

Caprilatde

alfa-furfuril

13.068

1436

701-01

-6Valerat

defurfuril

3397

1064

725

3-16

0-0

13.068

Pentano

atde

furfuril;

Pentano

atde

alfa-

furfuril;

Valerat

dealfa-furfuril

13.069

1437

77-71-7

2-heptilfuran

3401

1095

222

3-23

6-8

13.069

13.070

1414

360-50

-02-Hexanilfuran

3418

1118

023

8-33

3-0

13.070

2-Furilp

entilcetonă

Page 165: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 165

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

13.071

1455

764-23

-32,5-Dim

etilfuran-3-tiol

3451

1145

725

9-80

0-5

13.071

2,5-Dim

etil-3-mercaptofuran;

2,5-

Dim

etil-3-furilm

ercaptan

13.072

1637

38-00-9

1,5,5,9-Tetrametil-13

-ox

atriciclo[8.3.0.0.(4.9)]

tridecan

3471

1051

422

3-11

8-6

13.072

Tetrametil-perhidronaftofuran

13.073

1439

251-88

-22-Furoatde

octil

3518

1086

425

4-37

8-9

13.073

2-Furancarbox

ilatde

octil

13.074

1437

82-00-1

2,3-Dim

etilb

enzofuran

3535

1191

322

3-24

5-7

13.074

13.075

1461

295-51

-02,6-Dim

etil-3-[(2-metil-

3-furil)tio

]heptan-4-on

ă35

3811

915

262-69

2-2

13.075

Sulfură

de1,3-di-izoprop

ilacetonil-2-

metil-3-furil;

3((2-M

etil-3-furil)tio

)-2,6-

dimetil-4-heptanon

ă

13.076

0665

620-50

-06-Hidroxidihidro-

teaspiran

3549

1191

713

.076

6-Hidroxi-2,6,10,10

-tetrametil-1-

oxaespiro(4,5)decan

2,6,10

,10-Tetrametil-1-

oxaspiro

[4.5]decan-6-ol

13.077

1461

295-41

-83-[(2-Metil-3-furil)tio

]heptan-4-onă

3570

1192

226

2-69

0-1

13.077

Sulfură

de1,3-dietilacetonil2-metil-3-

furil

13.078

1461

295-50

-94-[(2-metil-3-furil)tio

]no

nan-5-onă

3571

1192

326

2-69

1-7

13.078

Sulfură

de1,3-diprop

ilacetonil2-metil-

3-furil

13.079

1465

505-17

-1Disulfatde

metil

y2-

metil-3-furil

3573

1192

426

5-79

7-1

13.079

13.082

1461

197-09

-9Disulfit

deprop

il2-

metil-3-furil

3607

262-65

0-3

13.082

Disulfură

de2-metil-3-furilprop

il

13.083

1411

93-79-9

2-Acetil-5-m

etilfuran

3609

1103

821

4-77

9-1

13.083

Metil-5-metil-2-furilceton

ă;Etano

nă,1-

(5-m

etil-2-furanil)-;

1-(5-M

etil-2-furil)

etanon

ă

13.084

1327

538-09

-62-Etil-4-hidroxi-5-m

etil-

3(2H

)-furano

nă36

2324

8-51

3-0

13.084

5-Etil-4-hidroxi-2-m

etil-3(2H

)-furano

nă5

13.085

1319

322-27

-14-Hidroxi-5-m

etilfuran-3

(2H)-onă

3635

1178

524

2-96

1-0

13.085

2,3-Dihidro-4-hidroxi-5-m

etilfuran-3-

onă;

5-Metil-4-hidrox

i-3(2H

)-furano

13.086

1426

486-14

-64,5-Dihidro-2-m

etil-3-

tioacetox

ifuran

3636

247-73

1-3

13.086

2-Metil-4,5-dihidro-3-furantiol

acetat;

4,5-Dihidro-2-m

etil-3-furantiolacetat

Page 166: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 166

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

13.087

3057

893-27

-36-Acetoxidihidro-

teaspiran

3651

261-00

5-3

13.087

Acetat

de2,6,10

,10-tetram

etil-1-

oxaespiro(4,5)decan-6-il

Acetat

de2,6,10

,10-

tetram

etil-1-ox

aspiro[4,5]

decan-6-il

13.088

1617

86-08-9

3,6-Dihidro-4-m

etil-2-(2-

metilp

rop-1-en-1-il)-2H-

piran

3661

217-24

1-4

13.088

3,6-Dihidro-4-m

etil-2-(2-m

etil-1-

prop

enil)-2H-piran

13.089

1340

77-47-8

2,5-Dim

etil-4-meto-

xifuran-3(2H

)-on

ă36

6422

3-79

7-9

13.089

Mesifuran;

4-Metox

i-2,5-dimetil-3-

furano

13.090

1374

16-35-5

2,2-Dim

etil-5-(1-

metilp

rop-1-enil)tetrahi-

drofuran

3665

1093

723

1-02

8-3

13.090

Tetrahidrofuran,

2,2-dimetil-5-(1-m

etil-

1-prop

enil)-

13.091

3053

833-30

-04,5-Dim

etil-2-etilo

xazol

3672

258-81

5-4

13.091

13.092

1432

08-16-0

2-Etilfuran

3673

1170

622

1-71

4-0

13.092

2-Etilox

ol

13.093

1494

278-27

-03-(2-Furfuriltio)prop

ionat

deetil

3674

304-71

6-7

13.093

alfa-Tioprop

ionat

deetil

beta-furfuril;

beta-Furfurilalfa-tioprop

ionatde

etil

13.094

1673

92-19-0

2,6,6-Trimetil-2-vinilte-

trahidropiran

3735

1097

623

0-98

3-3

13.094

Oxidde

lemnde

trandafir

13.095

1341

239-48

-92,5-Dietiltetrahidrofuran

3743

1188

225

5-27

4-6

13.095

Tetrahidrofuran,2,5-dietil-;Furan,2,5-

dietiltetrahidro-

13.096

1359

89-33-3

5-(2-H

idroxiizop

ropil)-2-

metil-2-viniltetrahi-

drofuran

3746

2214

227-81

4-0

13.096

Oxidde

linalol

B(cis;catena-5)

5

13.097

1313

679-86

-2Oxid

(5)

deanhidro-

linalol

3759

1194

423

7-18

4-9

13.097

Oxid

deanhidrolinalol;

Oxid

dedehidrox

i-lin

alol

2-(1-M

etilen-etil)-5-m

etil-5-

vinil-tetrahidrofuran

13.098

1636

431-72

-8Teaspiran

3774

1051

525

3-03

1-9

13.098

1-Oxaespiro-2,6,10,10

-tetra-m

etil[4,5]

dec-6-enă-

2,6,10

,10-Tetrametil-1-

oxaspiro[4.5]dec-6-enă

13.099

1341

66-20-5

4-Acetoxi-2,5-dim

e-tilfuran-3(2H

)-on

ă37

9713

.099

13.100

3013

678-73

-42-Acetil-1-furfurilpirol

1194

113

.100

Page 167: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 167

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

13.101

1422

940-86

-92-Acetil-3,5-dim

etilfuran

13.101

13.102

1458

3-33

-52-Furoatde

butil

13.102

13.103

1444

66-24-4

2-Butilfuran

1092

722

4-73

2-7

13.103

13.104

1310

04-29-1

2-Butiltetrahidrofuran

213-71

8-6

13.104

13.105

1410

0113

-53-9

2-Butirilfuran

1104

513

.105

2-Furilp

ropilceton

ă

13.106

1483

469-85

-62-Decilfuran

13.106

13.107

1464

280-32

-62,4-Difurfurilfuran

13.107

13.108

1426

486-13

-54,5-Dihidro-3-m

ercapto-

2-metilfuran

13.108

2-Metil-4,5-tetrahidrofuran-3-tio

l

13.109

1117

092-92

-1Dihidroactin

idiolid

1093

113

.109

2,2,6-Trimetil-7-ox

abiciclo

[4.3.0]no

n-9-enă

13.110

3062

147-49

-32,5-Dihidroxi-2,5-di

(hidroximetil)-1,4-dioxan

13.110

13.112

3053

833-32

-24,5-Dim

etil-2-prop

i-loxazol

1137

925

8-81

7-5

13.112

13.113

1461

197-06

-62,5-Dim

etil-3-

(metild

itio)furan

13.113

13.114

1463

359-63

-72,5-Dim

etil-3-(m

etiltio)

furan

13.114

13.115

3077

311-02

-52,4-Dim

etil-3-ox

azolină

13.115

13.116

1455

764-22

-22,5-Dim

etil-3-tio

aceto-

xifuran

259-79

9-1

13.116

Etano

tioat

deS-(2,5-dimetil-3-furil)

13.117

1365

330-49

-62,5-Dim

etil-4-etox

ifuran-

3(2H

)-on

ă26

5-70

1-8

13.117

4-Etoxi-2,5-dim

etilfuran-3(2H)-on

ă

13.118

3030

408-61

-82,5-Dim

etil-4-etilo

xazol

250-18

1-7

13.118

4-Etil-2,5-dim

etilo

xazol

Page 168: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 168

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

13.119

1314

400-67

-02,5-Dim

etilfuran-3(2H)-

onă

1106

623

8-36

5-5

13.119

13.120

1610

03-38-9

2,5-Dim

etiltetrahi-

drofuran

213-70

7-6

13.120

Tetrahidro-2,5-dimetilfuran

13.121

1187

-05-8

7-Etoxi-4-m

etilcum

arină

1187

020

1-72

1-5

13.121

13.122

1461

4-99

-32-Furoatde

etil

1058

821

0-40

4-0

13.122

13.123

1462

70-56-0

Etil

furfurileter

1094

022

8-45

4-7

13.123

2-(Etoximetil)furan

13.124

1420

24-70-6

Sulfitde

etilfurfuril

13.124

13.125

1417

03-52-2

2-Etil-5-m

etilfuran

1094

221

6-93

7-5

13.125

13.126

1413

529-27

-6Furfuraldietilacetal

236-87

2-6

13.126

2-Furaldehidă-dietilacetal

2,3

13.127

1413

678-61

-02-Metilb

utirat

defurfuril

1064

313

.127

13.128

1462

3-17

-6Acetatde

furfuril

2490

2065

210-77

5-9

13.128

13.129

1459

020-84

-7But-2-eno

atde

furfuril

13.129

13.130

1462

3-21

-2Butirat

defurfuril

638

210-77

9-0

13.130

13.131

1439

481-28

-2Heptano

atde

furfuril

13.131

13.132

1439

252-02

-3Hexanoatde

furfuril

13.132

13.133

1462

70-55-9

Izob

utirat

defurfuril

1064

122

8-45

3-1

13.133

2-Metilp

ropano

atde

furfuril

13.134

3014

38-94-4

1-Furfurilpirol

3284

2317

215-87

6-1

13.134

1-Furfuril-1H

-pirol

13.135

1458

066-86

-71-(2-Furfuriltio)

prop

anon

ă13

.135

13.136

1488

-14-2

Acid2-furoic

1009

820

1-80

3-0

13.136

Acid2-furancarbo

xilic

13.137

1465

545-81

-53-(2-Furil)-2-fenilp

rop-2-

enal

3586

1192

813

.137

13.138

1469

9-17

-21-(2-Furil)bu

tan-3-on

ă11

084

211-83

1-5

13.138

4-(2-Furil)bu

tan-2-on

ă

Page 169: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 169

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

13.139

1467

-47-0

5-Hidroximetilfurfural-

dehidă

1111

220

0-65

4-9

13.139

5-(H

idroximetil)-2-furaldehidă

13.140

3013

65-19-1

Linaloo

lox

id(inelul5)

3746

1187

621

5-72

3-9

13.140

5-(1-H

idroxi-1-izoprop

il)-2-

metil-2-viniltetrahidrofuran

5

13.141

1410

8499

-33-8

(2-Furfuriltio)acetat

demetil

13.141

13.142

1413

679-61

-32-Furantio

carbox

ilato

deS-m

etil

3311

1154

723

7-17

7-0

13.142

Furoiltiom

etan;Tio-2-furoatde

metil

13.143

1494

278-26

-93-(Furfuriltio)prop

ionat

demetil

304-71

5-1

13.143

13.144

1478

818-78

-75-Metilfurfuril

disulfat

demetil

13.144

13.145

1413

679-60

-25-Metilfurfurilsulfat

demetil

1152

213

.145

13.146

1466

169-00

-4Trisulfitde

metilfurfuril

13.146

13.147

1392

343-93

-62-(3-m

etil-1,3-bu

ta-

dienil)-4-M

etiltetrahi-

drofuran

13.147

13.148

1415

186-51

-33-metil-2-(3-m

etilb

ut-2-

enil)furan

13.148

13.149

1459

303-05

-85-Metil-2-furanm

etantio

l13

.149

13.150

1455

55-90-8

3-(5-M

etil-2-furil)prop

-2-enal

13.150

13.151

1465

530-53

-22-Metil-3,5

y6-(furfu-

riltio)pirazină

3189

2287

13.151

Metil(furfuriltio)pirazină

(amestec

deizom

eri)

13.152

1463

012-97

-52-Metil-3-(m

etiltio)furan

3949

13.152

Dim

etiltiofuran

13.153

1455

764-25

-5Tioacetat

de2-metil-3-

furil

259-80

1-0

13.153

Etano

tioat

deS-(2-metil-3-furil)

Page 170: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 170

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

13.154

3095

-21-6

2-Metil-4,5-benzox

azol

202-39

9-9

13.154

2-Metilb

enzoxazol

13.155

1410

599-69

-62-Metil-5-prop

ionilfuran

1115

823

4-21

5-8

13.155

1-(5-M

etil-2-furil)prop

an-1-onă

13.156

1341

763-99

-92-Metilfuran-3(2H)-on

ă13

.156

13.157

1335

11-32-8

5-Metilfuran-3(2H)-on

ă13

.157

13.158

1396

-47-9

2-Metiltetrahidrofuran

1096

420

2-50

7-4

13.158

Tetrahidro-2-metilfuran

13.159

1334

003-72

-05-Metiltetrahidrofuran-3-

onă

13.159

13.160

1357

124-87

-52-Metiltetrahidrofuran-3-

tiol

3787

260-57

2-4

13.160

13.161

1144

30-31-3

Octahidrocumarină

3791

224-62

3-4

13.161

Biciclono

nalacton

ă;Ciclohexil-lacton

ă;Octahidro-2H-1-benzopiran-2-on

ăOctahidro-1(2H)-

benzop

iran-2-onă

13.162

1441

79-38-8

2-Octilfuran

1096

522

4-04

9-4

13.162

13.163

1431

94-17-0

2-Pentano

ilfuran

13.163

13.164

1442

29-91-8

2-Propilfuran

1097

122

4-18

2-8

13.164

13.165

1655

52-30-7

6,7,8,8a-Tetrahidro-

2,5,5,8a-tetrametil-5H

-1-

benzop

iran

3822

226-91

6-2

13.165

13.166

1363

7-64

-9Acetat

detetrahidro-

furfuril

3055

2069

211-29

6-8

13.166

13.167

1354

21-00-1

Fenilacetat

detetrahi-

drofuril

226-53

4-6

13.167

5

13.169

3020

662-84

-4Trimetilo

xazol

1142

424

3-95

2-4

13.169

2,4,5-Trimetilo

xazol

13.170

1630

33-23-6

2S-cis-Tetrahidro-4-

metil-2-(2-m

etil-1-

prop

enil)-2H-piran

221-21

7-9

13.170

13.175

134-Acetil-2,5-dim

e-tilfuran-3(2H

)-on

ă13

.175

Page 171: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 171

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

13.176

14Butirat

defuraneil

13.176

Butanoat

de2,5-dime-

tilfuran-3(2H

)-on

-4-il

13.178

143-(Furfurilditio)-2-

metilfuran

13.178

13.181

14Disulfat

de2-metil

3-furilbutan-3-on-1-il

13.181

Disulfură

de3-furil2-metil3-ox

obutil

13.182

142-Metil-3-tio

acetox

itetra-

hidrofuran

13.182

13.185

14Disulfatde

2-furfuril

3-ox

o-2-bu

til13

.185

13.187

1423

747-34

-42-Propion

il-3-metilfuran

1097

013

.187

13.188

1459

303-07

-02-Metil-3-furfuriltiopi-

razină

3189

13.188

13.189

1656

469-39

-7Acetatde

linalol

oxid

(5)

13.189

Acetatde

cuminilacetat

de2-(5-m

etil-5-viniltetrahidro-

2-furil)prop

an-2-il

13.190

1461

296-44

-13-[(2-Metil-3-furil)tio

]-2-

butano

nă13

.190

▼M3

13.191

1437

6595–42–

5tio

carbon

atde

O-etil

șide

S-(2-furilm

etil)

6

13.192

1410

9537–55–

52-metil-3-furildisulfură

defurfuril

6

13.193

1426

486–21–5

2,5-dimetiltetrahidro-3-

furantiol

3971

6

13.194

1425

2736–39–

3tio

acetat

de2,5-dimetil-

tetrahidro-3-furil

3972

6

13.195

3026

131–91–9

2-izob

util-4,5-dimeti-

loxazol

6

Page 172: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 172

▼M3

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

13.196

1418

0031–78–

14-(furfuriltio)pentan-2-

onă

3840

6

13.197

1425

2736–36–

0disulfură

defurilși

deprop

il39

796

▼M2

14.001

2811

9-65

-3Izochino

lină

2978

487

204-34

1-8

14.001

2-Azanaftalină;

2-Benzazină;3,4-Benzo-

pirină

14.002

3049

1-35

-04-Metilchino

lină

488

207-73

4-2

14.002

Lepidină

14.003

3094

-62-2

Piperină

2909

492

202-34

8-0

14.003

1-Piperoilpiperidină;

Piperoilpiperidină

1-(5-(3,4-Metilend

ioxifenil)-

1-ox

o-2,4-pentadienil)

pipe-

ridină

14.004

2883

-34-1

3-Metilind

ol30

1949

320

1-47

1-7

14.004

Escatol;

3-Metil-4,5-benzop

irol;

beta-

Metilind

ol

14.005

2415

707-24

-12,3-Dietilpirazină

3136

534

239-80

0-1

14.005

14.006

2415

707-23

-02-Etil-3-m

etilp

irazină

3155

548

239-79

9-8

14.006

14.007

2812

0-72

-9Indo

l25

9356

020

4-42

0-7

14.007

Benzopirol;

1-Benzazol;

1-Benzopirol;

2,3-Benzopirol

14.008

2811

0-86

-1Piridină

2966

604

203-80

9-9

14.008

Azină;Azabenzen

14.010

3011

0-89

-4Piperidină

2908

675

203-81

3-0

14.010

Hexahidropiridină;Hexazana;

Pentame-

tilenim

ină

14.011

3013

0-89

-2Hidroclorurăde

chinină

2976

715

205-00

1-1

14.011

Clorură

dechinină;

Mon

ohidroclorură

dechinină

2,3

14.014

3036

267-71

-75,7-Dihidro-2-m

etiltieno

l(3,4-d)pirimidină

3338

720

252-94

0-8

14.014

14.015

2434

413-35

-95,6,7,8-Tetrahidrochino

-xalin

ă33

2172

125

2-00

2-8

14.015

Ciclohexapirazină;

Tetrahidrochino

-xalin

ă

14.016

2427

043-05

-62,5-Dim

etil-3-etilp

irazină

3149

727

248-18

2-2

14.016

5

Page 173: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 173

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

14.017

2413

360-64

-02-Etil-5-m

etilp

irazină

3154

728

236-41

6-6

14.017

2-Metil-5-etilp

irazină

14.018

2411

24-11-4

2,3,5,6-Tetrametilp

i-razină

3237

734

214-39

1-2

14.018

14.019

2414

667-55

-12,3,5-Trimetilp

irazină

3244

735

2387

120

14.019

14.020

2412

3-32

-02,5-Dim

etilp

irazină

3272

2210

204-61

8-3

14.020

2,5-Dim

etil-1,4-diazină;

Glicolină;

Cetină;

2,5-Dim

etil-1,4-diazină;

2,5-

Dim

etilp

aradiazină;2,5-Dim

etilp

irazină

14.021

2410

8-50

-92,6-Dim

etilp

irazină

3273

2211

203-58

9-4

14.021

2,6-Dim

etil-1,4-diazină;

2,6-Dim

etil-1,4-

diazină;

2,6-Dim

etilp

aradiazină;

2,6-

Dim

etilp

irazină

14.022

2413

925-00

-3Etilpirazină

3281

2213

237-69

1-5

14.022

2-Etil

pirazină;2-Etil-1,4-diazină

14.023

2896

-54-8

1-Metilp

irol

2217

202-51

3-7

14.023

N-M

etilp

irol

14.024

2413

925-07

-02-Etil-3,5-dim

etilp

irazină

3150

2245

237-69

4-1

14.024

2,6-Dim

etil-3-etilp

irazină

14.025

2463

450-30

-62,5

o6-Metox

i-3-metil-

pirazină

3183

2266

264-16

8-9

14.025

Metilm

etox

ipirazină

14.026

2413

925-05

-82-Izop

ropil-5-metilp

i-razină

3554

2268

14.026

5-Izop

ropil-2-metilp

irazină;

2-Metil-5-

izop

ropilpirazină

14.027

2410

9-08

-02-Metilp

irazină

3309

2270

203-64

5-8

14.027

2-Metil-1,4-diazină

14.028

2413

708-12

-85-Metilchino

xalin

ă32

0322

7123

7-24

6-5

14.028

14.029

3065

504-93

-01-Fenil-(3

o5)-propil-

pirazol

3727

2277

14.029

1-Fenil-3sau5-Propil-1,2-diazol

14.030

2820

44-73-7

2-Piridinmetantio

l32

3222

7921

8-06

1-9

14.030

2-Mercaptom

etilp

iridină;

2-Piridilm

eta-

notio

l;2-Piridilm

etilmercaptan

14.031

2435

250-53

-4Pirazinaetano

tiol

3230

2285

14.031

2-Piraziniletano

tiol;Piraziniletanotiol

14.032

2422

047-25

-2Acetilpirazină

3126

2286

244-75

3-5

14.032

2-Acetilpirazină;Metilp

irazinilceton

ă

14.034

2421

948-70

-9Sulfitde

metilpirazinil

3231

2288

244-67

5-1

14.034

2-Metiltiopirazină;Sulfură

demetilpira-

zinilm

etil

(Metiltio)pirazină

Page 174: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 174

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

14.035

2467

952-65

-22-Metil-3,5o6-metiltio-

pirazină

3208

2290

267-91

8-3

14.035

Metil(metiltio)pirazină

(amestec

deizom

eri)

14.037

2423

747-48

-06,7-Dihidro-5-m

etil-5H

-ciclop

entapirazină

3306

2314

245-86

4-1

14.037

14.038

2811

22-62-9

2-acetilp

iridină

3251

2315

214-35

5-6

14.038

Metil-2-piridilceton

ă;2-Acetopiridină

14.039

2835

0-03

-83-Acetilpiridină

3424

2316

206-49

6-7

14.039

beta-A

cetilpiridină;

Metil-3-piridil-

cetonă;Metil-beta-piridilceton

ă;Metilp

i-ridilceton

ă

14.041

2810

9-97

-7Pirol

3386

2318

203-72

4-7

14.041

Azol;Divinileneim

ină;

Imidol

14.042

2891

-62-3

6-Metilchino

lină

2744

2339

202-08

4-6

14.042

p-Metilchino

lină;

p-Toluchino

lină

14.043

2424

683-00

-92-Izob

util-3-metox

ipi-

razină

3132

1133

824

6-40

2-1

14.043

2-Butil-3-metox

ipirazină;

2-Metox

i-3-

izob

utilp

irazină

14.044

2413

925-06

-92-Izob

util-3-metilp

i-razină

3133

237-69

3-6

14.044

2-Butil-3-metilp

irazină;

2-Metil-3-izob

u-tilpirazină

2-(2-M

etilp

ropil)-3-m

etilp

i-razină

14.045

2839

741-41

-82-Acetil-1-etil-pirol

3147

1137

114

.045

1-Etil-2-acetilazol

14.046

2893

2-16

-12-Acetil-1-m

etilp

irol

3184

1137

321

3-24

7-6

14.046

1-Metilp

irol-2-ilmetilceton

ă;2-Acetil-n-

metilp

irol;Metil1-metilp

irol-2-ilcetonă

14.047

2810

72-83-9

2-Acetilpirol

3202

1172

121

4-01

6-2

14.047

Metil-2-pirolilcetonă;

2-Acetopirol;

2-Pirolmetilceton

ă

14.049

2432

974-92

-82-Acetil-3-etilpirazină

3250

1129

325

1-31

6-2

14.049

2-Etil-3-pirazinilm

etilceton

ă;2-Acetil

3-etil-1,4-diazină

14.050

2459

10-89-4

2,3-Dim

etilp

irazină

3271

1132

322

7-63

0-0

14.050

2,3-Dim

etil-1,4-diazină

14.051

2468

739-00

-42,5

sau

6-Metox

i-3-etil-

pirazină

3280

1132

927

2-12

5-0

14.051

3-Etil-(5sau6)-m

etox

ipirazina,

5sau6-

metox

i-3-etil-pirazină;2,5sau6-Metox

i-3-etilp

irazină

5

14.052

2438

713-41

-6Izop

ropenilpirazină

3296

1134

114

.052

2-Izop

ropenil-1,4-diazină

(1-M

etilen-etil)pirazină

14.053

2459

021-02

-2Mercaptom

etilp

irazină

3299

1150

214

.053

Pirazinămetanotiol

Page 175: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 175

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

14.054

2431

49-28-8

Metox

ipirazină

3302

1134

722

1-57

9-8

14.054

2-Metox

i-1,4-diazină

14.055

2454

300-08

-22-Acetil-3,5-dim

etilp

i-razină

3327

1129

425

9-07

6-0

14.055

14.056

2418

138-04

-02,3-Dietil-5-m

etilp

irazină

3336

1130

324

2-02

4-6

14.056

14.057

2425

773-40

-42-Izop

ropil-3-metox

ipi-

razină

3358

1134

424

7-25

6-1

14.057

5

14.058

2863

04-24-1

2-Izob

utilp

iridină

3370

1139

522

8-60

6-2

14.058

2-Butilp

iridină

2-(2-M

etilp

ropil)piridină

14.059

2814

159-61

-63-Izob

utilp

iridină

3371

1139

623

8003

614

.059

3-Butilp

iridină

3-(2-M

etilp

ropil)piridină

14.060

2822

94-76-0

2-Pentilpiridină

3383

1141

221

8-93

7-0

14.060

2-Amilp

iridină

14.061

2853

6-78

-73-Etilpiridină

3394

1138

620

8-64

7-2

14.061

beta-Etilpiridină;beta-Lutidină

14.062

2424

168-70

-52-(sec-Butil)-3-m

etox

ipi-

razină

3433

1130

024

6-05

0-9

14.062

2-But-2-il-3-metox

ipirazină,

2-Metox

i-3-

(1-m

etilp

ropil)-ciclohexano

nă;

2-Metox

i-3-bu

tilpirazină

secund

ară

2-(1-M

etilp

ropil)-3-m

etox

i-pirazină

14.063

2891

-22-5

Chino

lină

3470

1136

420

2-05

1-6

14.063

1-Benzazină;

2,3-Benzopirină;

Benzo-

pirină;Chino

leină;

Leucolin

ă;Leucol

2,3-Benzopiridină

14.064

2812

3-75

-1Pirolidină

3523

1049

120

4-64

8-7

14.064

Tetrametilenimină

Tetrahidrop

irol

14.065

2810

8-48

-52,6-Dim

etilp

iridină

3540

1138

120

3-58

7-3

14.065

2,6-Lutidină

14.066

2810

4-90

-55-Etil-2-m

etilp

iridină

3546

1138

520

3-25

0-0

14.066

5-Etil-2-picolină;

2-Metil-5-etilp

iridină

14.067

2432

737-14

-72-Metil-3,5

sau

6-etox

i-pirazină

3569

1192

125

1184

614

.067

5

14.068

2810

73-26-3

2-Propion

ilpirol

3614

1194

221

4-02

6-7

14.068

Etil-2-pirolilceton

ă

14.069

2428

217-92

-7Ciclohexilm

etilp

irazină

3631

248-90

5-1

14.069

2-Pirazină

cicloh

exilm

etil;

2-Pirazinil

cicloh

exilm

etil

14.070

3067

860-38

-24-Acetil-2-m

etilp

iri-

midină

3654

14.070

Etano

na,1-(2-m

etil-4-pirimidinil)-;

14.071

2893

-60-7

Nicotinat

demetil

3709

202-26

1-8

14.071

3-Carbo

metox

ipiridină

3-Piridincarbox

ilatde

metil

Page 176: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 176

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

14.072

2821

10-18-1

2-(3-Fenilp

ropil)piridină

3751

218-30

0-7

14.072

14.076

242-Metox

i-(3,5

sau

6)-

metilp

irazină

3183

2266

14.076

14.077

242-Etil-(3,5

sau

6)-m

eto-

xipirazină

(85%)și

2-metil-(3,5

sau6)-m

etox

i-pirazină

(13%)

3280

1132

914

.077

14.078

242-Izop

ropil-(5

sau

6)-

metox

ipirazină

3358

1134

414

.078

5

14.079

2827

300-27

-22-Acetil-1,4,5,6-tetrahi-

drop

iridină

14.079

14.080

3399

583-29

-62-Acetil-1-pirolină

14.080

14.081

2454

300-10

-65-Acetil-2,3-dim

etilp

i-razină

14.081

14.082

2423

787-80

-62-Acetil-3-m

etilp

irazină

1129

624

5-88

9-8

14.082

14.083

2443

108-58

-32-Acetil-5-etilpirazină

14.083

14.084

2422

047-27

-42-Acetil-5-m

etilp

irazină

1129

714

.084

14.085

2869

82-72-5

2-Acetil-5-m

etilp

irol

14.085

14.086

2434

413-34

-82-Acetil-6-etilpirazină

1129

514

.086

14.087

2422

047-26

-32-Acetil-6-m

etilp

irazină

1129

814

.087

14.088

2857

6-15

-81-Acetilindo

l20

9-39

6-1

14.088

N-A

cetilindo

l;1-Acetil-1H-ind

ol;

14.089

2811

22-54-9

4-acetilp

iridină

214-35

0-9

14.089

Metil4-piridilcetonă

14.090

2825

224-14

-03-(sec-Butil)piridină

14.090

3-But-2-ilpiridină

3-(1-M

etilp

ropil)piridină

14.091

2415

987-00

-52-Butil-3-metilp

irazină

240-12

6-5

14.091

14.092

2850

58-19-5

2-Butilp

iridină

225-75

8-1

14.092

Page 177: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 177

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

14.093

2853

9-32

-23-Butilp

iridină

208-71

5-1

14.093

14.094

2874

808-78

-94-Butilchino

lină

14.094

14.095

2418

138-05

-13,5-Dietil-2-m

etilp

irazină

3916

1130

514

.095

2,6-Dietil-3-m

etilp

irazină

14.096

2432

736-91

-72,5-Dietil-3-m

etilp

irazină

3915

1130

414

.096

14.097

2413

238-84

-12,5-Dietilpirazină

1130

614

.097

14.098

2438

917-62

-36,7-Dihidro-2,3-dim

etil-

5H-ciclopentapirazină

3917

1130

914

.098

14.099

2441

330-21

-66,7-Dihidro-5,7-dim

etil-

5H-ciclopentapirazină

14.099

14.100

2455

031-15

-73,(5-

o6-)Dim

etil-2-etil-

pirazină

3149

727

14.100

2,(5

sau

6)-

Dim

etil-3-etilp

irazină;

2-Etil-3,5(6)-dimetilp

irazină;

3-Etil-2,5(6)-

dimetilp

irazină

14.101

2440

790-20

-32,5-Dim

etil-3-izop

ropil-

pirazină

1131

814

.101

14.102

2438

917-61

-25,6-Dim

etild

ihidrociclo-

pentapirazină

14.102

14.103

2858

3-61

-92,3-Dim

etilp

iridină

209-51

4-1

14.103

14.104

2810

8-47

-42,4-Dim

etilp

iridină

203-58

6-8

14.104

14.105

2858

3-58

-43,4-Dim

etilp

iridină

209-51

1-5

14.105

14.106

2859

1-22

-03,5-Dim

etilp

iridină

1138

220

9-70

8-6

14.106

14.107

2862

5-84

-32,5-Dim

etilp

irol

1138

321

0-91

3-8

14.107

2,5-Dim

etil-1H

-pirol

14.108

2423

79-55-7

2,3-Dim

etilchino

xalin

a21

9-16

2-0

14.108

14.109

2432

737-14

-7de

dialilo

3569

1132

525

1-18

4-6

14.109

5

14.110

2861

4-18

-6Nicotinat

deetil

210-37

0-7

14.110

Acid3-piridincarbo

xilic,esteretilic

3-Piridincarbox

ilatde

etil

14.111

2413

360-65

-13-Etil-2,5-dim

etilp

irazină

3149

2246

236-41

7-1

14.111

5

Page 178: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 178

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

14.112

2425

680-58

-42-Etil-3-m

etox

ipirazină

3280

1132

924

7-18

4-0

14.112

5

14.113

2452

517-53

-05-Etil-6,7-dihidro-5H-

ciclop

entapirazin

14.113

14.114

2413

925-03

-62-Etil-6-m

etilp

irazină

3919

1133

123

7-69

2-0

14.114

2-Metil-6-etilp

irazină;

6-Metil-2-etilp

i-razină

14.115

2810

0-71

-02-Etilpiridină

1176

720

2-88

1-9

14.115

14.116

2853

6-75

-44-Etilpiridină

1138

720

8-64

6-7

14.116

14.117

2811

29-69-7

2-Hexilp

iridină

214-45

4-4

14.117

14.118

2814

2-08

-52-Hidroxipiridină

205-52

0-3

14.118

2-Piridonă

14.120

2855

3-60

-6Nicotinat

deizop

ropil

209-04

3-1

14.120

3-Piridincarbox

ilat

deizop

ropil

14.121

2493

905-03

-42-Izop

ropil-(3-5

sau

6)-

metox

ipirazină

3358

1134

429

9-83

7-4

14.121

14.122

2467

952-59

-42-Izop

ropil-3-metiltiopi-

razină

1134

226

7-91

3-6

14.122

2-(1-M

etiletil)-3-(m

etiltio)

pirazină

14.123

2429

460-90

-0Izop

ropilpirazină

3940

1134

324

9-64

6-7

14.123

(2-M

etilp

ropil)pirazină

14.124

2864

4-98

-42-Izop

ropilpiridină

1140

021

1-42

6-3

14.124

14.125

2869

6-30

-04-Izop

ropilpiridină

211-79

4-5

14.125

14.126

2428

47-30-5

2-Metox

i-3-metilp

irazină

3183

2266

220-65

1-6

14.126

2-Metil-3-metox

ipirazină

5

14.127

2425

680-57

-32-Metox

i-3-prop

ilpi-

razină

14.127

14.128

2428

82-20-4

2-Metil-3-metiltiopi-

razină

220-73

6-8

14.128

2-Metil-3-(m

etiltio)pirazină

14.129

2415

986-80

-82-Metil-3-prop

ilpirazină

240-12

1-8

14.129

14.131

2895

-20-5

2-Metilind

ol20

2-39

8-3

14.131

Page 179: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 179

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

14.133

3310

9-05

-72-Metilp

iperidina

203-64

2-1

14.133

alfa-Pipecolină

14.134

2810

9-06

-82-Metilp

iridină

1141

520

3-64

3-7

14.134

alfa-Picolină;

2-Picolină

14.135

2810

8-99

-63-Metilp

iridină

1180

120

3-63

6-9

14.135

beta-Picolină;

3-Picolină

14.136

2810

8-89

-44-Metilp

iridină

1141

620

3-62

6-4

14.136

gamma-Picolină;

4-Picolină

14.137

2812

0-94

-51-Metilp

irrolid

ină

204-43

8-5

14.137

14.138

3091

-63-4

2-Metilchino

lină

1135

820

2-08

5-1

14.138

Chinaldină

14.139

2472

51-61-8

2-Metilchino

xalin

ă23

0-66

4-9

14.139

14.140

2818

02-20-6

3-Pentilpiridină

14.140

14.141

3311

0-85

-0Piperazină

203-80

8-3

14.141

14.142

2418

138-03

-9Propilpirazină

3961

1136

224

2-02

3-0

14.142

14.143

2846

73-31-8

3-Propilpiridină

1141

922

5-12

2-3

14.143

14.144

2429

0-37

-9Pirazină

1136

320

6-02

7-6

14.144

14.145

2810

03-29-8

Pirol-2-carbaldehidă

1139

321

3-70

5-5

14.145

2-Formilp

irol

▼M3

_______

▼M2

14.147

2491

-19-0

Chino

xalin

ă11

365

202-04

7-4

14.147

1,4-Benzodiazină

14.148

2452

517-54

-15,6,7,8-Tetrahidro-5-

metilchino

xalin

ă14

.148

14.149

2891

-61-2

1,2,3,4-Tetrahidro-6-

metilchino

lină

202-08

3-0

14.149

14.150

2810

8-75

-82,4,6-Trimetilp

iridină

203-61

3-3

14.150

2,4,6-Colidină

14.151

2441

77-16-6

Vinilp

irazină

1137

022

4-04

5-2

14.151

Page 180: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 180

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

14.152

3061

19-70-6

Sulfitde

chinină

2977

14.152

2,3,

5

14.153

2813

33-53-5

(1-M

etiletil)chino

lină

215-59

5-4

14.153

▼M3

_______

▼M2

14.155

3061

19-47-7

Mon

oclorhidrat

dechinină,

dehidratat

14.155

2,3

14.156

3314

7030

-02-2

(E)-1-(1-oxo

-2-decenil)

piperidină

14.156

14.157

3378

910-33

-5(E,E)-1-(O

xo-2,4-deca-

dienil)pirolid

ină

14.157

14.158

2494

089-22

-22-Izop

ropo

xi-3-m

etilp

i-razină

302-12

2-2

14.158

2-Metil-3-(1-m

etiletoxi)pirazină

14.161

246,7-Dihidro-2,5-dim

etil-

5H-ciclopentapirazină

1131

014

.161

▼M3

14.162

2898–79

–3

acid

L-2-pirolidon

-5-

carbox

ilic

6

14.163

2811

92–58–1

1-metilp

irol-2-carbo

xal-

dehidă

214–

755–0

6

14.164

2862

2–39

–9

2-prop

ilpiridină

210–

732–4

6

14.165

2821

68–14–8

N-etil-2-formilp

irol

6

▼M4

14.166

3032

536-43

-9Acidindo

lacetic

▼M2

15.001

2977

74-74-5

2-Mercaptotiofen

3062

478

231-88

1-1

15.001

2-Tionilm

ercaptan;2-Tiofenetio

l;

Page 181: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 181

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

15.002

2938

205-64

-02-Metil-5-metox

itiazol

3192

736

15.002

5-Metox

i-2-metiltiazol

15.004

2913

679-70

-45-Metil-2-tio

feno

carbal-

dehidă

3209

2203

237-17

8-6

15.004

2-Formil-5-metiltiofen;

5-Metil-2-tio

fen

carbox

aldehidă;5-Metil-2-tio

feno

carbal-

dehidă

15.005

2965

505-18

-22,4-Dim

etil-5-viniltiazol

3145

2237

15.005

15.006

2055

704-78

-42,5-Dihidroxi-2,5-

dimetil-1,4-ditian

3450

2322

259-77

0-3

15.006

2,5-Dim

etil-2,5-dihidrox

i-p-ditian

15.007

2038

325-25

-6Spiro(2,4-ditia-1-metil-8-

oxa-biciclo[3.3.0]octano

-3,3'-(1'-oxa-2'-m

etil)-

ciclop

entan)

șispiro

(ditia-6-metil-7-

oxabiciclo[3.3.0]octano-

3,3'-(1'-oxa-2-m

etil)

ciclop

entan)

3270

2325

253-88

4-7

15.007

Spiro

[ditia-6-metil-7-ox

abiciclo

[3.3.0]

octan-3,3-alfa-(1-alfa-oxa-2-m

etil)ciclo-

pentan](com

ponenteizom

erice)

15.008

2969

11-51-9

Disulfitde

2-tienil

3323

2333

15.008

2,2-Ditiod

itiofen;2,2-alfa-D

itiod

itiofen

15.009

2082

8-26

-2Tritio

cetonă

3475

2334

212-58

2-5

15.009

2,2,4,4,6,6-Hexam

etil-s-tritian

2,2,4,4,6,6-Hexam

etil-1,3,5-

tritian

15.010

2929

926-41

-82-Acetil-2-tiazolin

a38

1723

3515

.010

Acetil

tiazolin

a-2;

2-Acetil-4,5-dihidro-

tiazol

15.011

2938

205-60

-65-Acetil-2,4-dim

etiltiazol

3267

2336

253-82

6-0

15.011

2,4-Dim

etil-5-acetiltiazol;2,4-Dim

etil-5-

tiazolilmetilceton

ă

15.012

2910

03-04-9

4,5-Dihidrotio

fen-3(2H

)-onă

3266

2337

213-69

8-9

15.012

3-Tetrahidrotiofeno

nă;

3-Tiofeno

nă;

Tetrahidrotiofen-3-on

ă;Dihidrotio

feno

15.013

2918

640-74

-92-Izob

utiltiazol

3134

1161

824

2-47

0-1

15.013

Tiazol;2-Izob

util;

2-Butiltiazol

2-(2-M

etilp

ropil)tiazol

15.014

2913

7-00

-85-(2-H

idroxietil)-4-m

etil-

tiazol

3204

1162

120

5-27

2-6

15.014

4-Metil-5-tiazol

etanol;

Sulfurol;

4-Metil-5-tiazoletano

l

Page 182: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 182

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

15.015

2965

6-53

-14-Metil-5-(2-acetoxietil)

tiazol

3205

1162

021

1-51

5-7

15.015

Acetat

de4-metil-5-tiazoletano

l;5-

Tiazoletano

l,4-metil-;acetat

15.016

2995

-16-9

Benzotiazol

3256

1159

420

2-39

6-2

15.016

15.017

2935

81-91-7

4,5-Dim

etiltiazol

3274

1160

622

2-70

3-3

15.017

15.018

2917

59-28-0

4-Metil-5-viniltiazol

3313

1163

321

7-16

0-4

15.018

4-Metil-5-viniltiazol

15.019

2913

623-11

-52,4,5-Trimetiltiazol

3325

1165

023

7-10

7-9

15.019

15.020

2924

295-03

-22-Acetiltiazol

3328

1172

624

6-13

4-5

15.020

Metil-2-tiazoilceton

ă;Etano

nă,

1-(2-

tiazolil)-;2-Tiazolil

metilcetonă

15.021

2915

679-19

-32-Etoxitiazol

3340

1161

123

9-76

0-5

15.021

2-Tiazolil

etileter;Etil

2-tiazolil

eter

15.022

2918

277-27

-52-(sec-Butil)tiazol

3372

1159

824

2-15

4-3

15.022

2-But-2-iltiazol;2-sec-Butiltiazol

2-(1-M

etilp

ropil)tiazol

15.023

2913

679-85

-14,5-Dihidro-2-m

etil-

tiofeno

-3(2H)-on

ă35

1211

601

237-18

3-3

15.023

2-Metiltetratio

fen-3-on

ă;2-Metil-4,5-3-

tiofeno

nă;2-Metiltiolan-3-on

ă;Dihidro-

tiofeno

nă-3(2H),2-metil-

15.024

2925

30-10-1

3-Acetil-2,5-dim

etil-

tiofen

3527

1160

321

9-77

9-5

15.024

2,5-Dim

etil-3-tienilm

etilceton

ă;Etano

nă,

1-(2,5-dim

etil-3-tienil)-

15.025

2023

654-92

-43,5-Dim

etil-1,2,4-

tritiolan

3541

1188

324

5-80

8-6

15.025

15.026

2915

679-13

-72-Izop

ropil-4-metiltiazol

3555

239-75

8-4

15.026

2-Izop

ropil-4-metil-tiazol

15.027

2943

039-98

-12-Propion

iltiazol

3611

15.027

2-Propion

il-tiazol

15.028

2928

8-47

-1Tiazol

3615

1164

220

6-02

1-3

15.028

15.029

2965

894-82

-82-(sec-Butil)-4,5-dim

etil-

3-tiazolin

3619

265-96

8-0

15.029

2,5-Dihidro-4,5-dim

etil-2-bu

t-2-iltiazol

2-(1-M

etilp

ropil)-4,5-

dimetil-3-tiazolin

ă

15.030

2976

788-46

-04,5-Dim

etil-2-etil-3-

tiazolin

ă36

2027

8-55

1-3

15.030

2-Etil-4,5-dim

etil-3-tiazolin

ă

15.032

2965

894-83

-94,5-Dim

etil-2-izob

util-3-

tiazolin

3621

265-96

9-6

15.032

4,5-Dim

etil-2-(2-m

etilp

ropil)-3-tiazolin

ă;3-Tiazolin

a,4,5-dimetil-2-(2-m

etil-

prop

il)-

Page 183: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 183

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

15.033

2915

679-12

-62-Etil-4-m

etiltiazol

3680

1161

223

9-75

7-9

15.033

15.034

2056

16-51-3

2-Metil-1,3-ditio

lan

3705

227-03

8-2

15.034

15.035

2969

3-95

-84-Metiltiazol

3716

1162

721

1-76

4-1

15.035

15.036

2043

040-01

-33-Metil-1,2,4-tritian

3718

256-05

6-3

15.036

15.037

2913

679-72

-62-Acetil-3-m

etiltiofen

1159

023

7-17

9-1

15.037

1-(3-Metil-2-tienil)etan-1-onă

15.038

2975

33-07-5

2-Acetil-4-m

etiltiazol

1158

915

.038

15.039

2959

303-17

-22-Acetil-5-m

etiltiazol

15.039

15.040

2988

-15-3

2-Acetiltio

fen

1172

820

1-80

4-6

15.040

Metil-2-tienilceton

ă

15.041

2976

572-48

-02-Butil-4,5-dimetiltiazol

15.041

15.042

3013

2344

-97-9

2-Butil-4-metil(4H

)piro-

rolid

inol

[1,2d]-1,3,5-

ditiazină

15.042

4-Butil-2-metil-1-aza-3,5-

ditia-biciclo[4.3.0]non

an

15.043

2954

411-06

-22-Butil-5-etiltiofen

1159

615

.043

15.044

2937

645-61

-72-Butiltiazol

1159

725

3-57

7-8

15.044

15.045

2914

55-20-5

2-Butiltiofen

215-93

5-1

15.045

15.046

2934

722-01

-53-Butiltiofen

15.046

15.047

2092

900-67

-93,5-Di-izob

util-1,2,4-

tritiolan

15.047

3,5-di(2-M

etilp

ropil)-1,2,4-

tritiolan

15.048

2054

934-99

-53,5-Di-izop

ropil-1,2,4-

tritiolan

15.048

15.049

2054

644-28

-93,5-Dietil-1,2,4-tritio

lan

15.049

15.050

2941

981-71

-92,5-Dietil-4-m

etiltiazol

15.050

15.051

2942

76-68-0

2,5-Dietil-4-propiltiazol

15.051

15.052

2915

729-76

-72,5-Dietiltiazol

239-82

3-7

15.052

2,5-Dietil-tiazol,

Page 184: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 184

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

15.053

2935

686-14

-73,4-Dietiltio

fen

15.053

15.054

3054

717-17

-8Dihidro-2,4,6-trietil-1,3,5

(4H)-ditiazină

15.054

15.055

3011

6505

-60-3

2,4-Dim

etil(4H

)piro-

lidinol[1,2e]-1,3,5-

ditiazină

15.055

2,4-Dim

etil-1-aza-3,5-ditia-

biciclo[4.3.0]non

an

15.056

2067

411-27

-23,6-Dim

etil-1,2,4,5-

tetratian

15.056

15.057

3010

4691

-40-9

4,6-Dim

etil-2-(1-

metiletil)dihidro-1,3,5-

ditiazina

3782

15.057

2(4)-Izoprop

il-4(2),6-dim

etild

ihidro-4H-

1,3,5-ditiazină

15.058

2987

3-64

-34,5-Dim

etil-2-etiltiazol

15.058

15.059

2941

981-72

-04,5-Dim

etil-2-prop

il-tiazol

255-60

4-9

15.059

15.060

2960

755-05

-72,4-Dim

etil-3-tiazolin

ă26

2-40

5-0

15.060

2,5-Dihidro-2,4-dim

etiltiazol

15.061

2932

272-57

-42,5-Dim

etil-4-etiltiazol

15.061

15.062

2954

1-58

-22,4-Dim

etiltiazol

1160

520

8-78

6-9

15.062

15.063

2941

75-66-0

2,5-Dim

etiltiazol

15.063

15.064

2963

8-02

-82,5-Dim

etiltiofen

1160

921

1-31

3-9

15.064

15.065

2963

2-15

-53,4-Dim

etiltiofen

1161

015

.065

15.066

2050

5-29

-31,4-Ditiano

3831

208-00

7-2

15.066

p-Ditian;

1,4-Ditiociclohexan;

1,4-

Ditiina,

tetrahidro-;Disulfură

dedietilen

15.067

2932

272-48

-34-Etil-2-m

etiltiazol

15.067

15.068

2919

961-52

-55-Etil-2-m

etiltiazol

15.068

15.069

2952

414-91

-24-Etil-5-m

etiltiazol

257-90

4-5

15.069

Page 185: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 185

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

15.070

2940

323-88

-42-Etil-5-m

etiltiofen

15.070

15.071

2915

679-09

-12-Etiltiazol

239-75

5-8

15.071

15.072

2987

2-55

-92-Etiltio

feno

1161

421

2-83

0-2

15.072

15.073

2917

95-01-3

3-Etiltio

fen

217-26

7-6

15.073

15.074

2936

880-33

-85-Etiltio

fen-2-carbal-

dehidă

253-25

2-0

15.074

15.075

2965

016-61

-73-Heptiltio

fen

15.075

15.076

2918

794-77

-92-Hexiltiofen

1161

624

2-57

9-4

15.076

15.077

2926

494-10

-04-Hidroxi-2,5-dim

etil-

tiofen-3(2H

)-on

ă24

7-74

2-3

15.077

15.078

2953

498-32

-12-Izob

util-4,5-dimetil-

tiazol

1161

725

8-58

6-0

15.078

4,5-Dim

etil-2-(2-m

etil-

prop

il)tiazol

15.079

3010

1517

-87-7

2-Izob

utild

ihidro-4,6-

diim

etil-1,3,5-ditiazină

3781

15.079

2(4)-Izobu

til-4(2),6-dimetild

ihidro-4H-

1,3,5-ditiazină

2-(2-M

etilp

ropil)dihidro-

4,6-dimetil-1,3,5-ditiazină

15.080

2953

498-30

-92-Izop

ropil-4,5-dimetil-

tiazol

15.080

15.081

2029

2-46

-6Lentio

nină

1161

915

.081

1,2,3,5,6-Pentatiaciclo-

heptan

15.082

2977

74-73-4

3-Mercaptotiofen

231-88

0-6

15.082

Tiofen-3-tio

l

15.083

2051

647-38

-23-Metil-1,2,4-tritiolan

15.083

15.084

2986

290-21

-35-metil-2-pentiltiazol

15.084

15.085

2913

679-83

-94-Metil-2-prop

ioniltiazol

1162

215

.085

15.086

2923

46-00-1

2-Metil-2-tiazolin

ă21

9-07

1-6

15.086

15.087

2925

27-76-6

2-Metil-3-mercaptotiofen

219-77

0-6

15.087

2-Metiltiofen-3-tio

l

15.088

2912

0-75

-22-Metil-4,5-benzotiazol

204-42

3-3

15.088

2-Metilb

enzotiazol

Page 186: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 186

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

15.089

2935

81-87-1

2-Metiltiazol

1162

622

2-70

2-8

15.089

15.090

2924

050-16

-62-Metiltiazolid

ină

15.090

15.091

2955

4-14

-32-Metiltiofen

1163

120

9-06

3-0

15.091

15.092

2961

6-44

-43-Metiltiofen

1163

221

0-48

2-6

15.092

15.093

2988

0-36

-42-Octiltiofeno

212-91

3-3

15.093

15.094

2953

119-25

-82-Pentano

iltio

fen

15.094

15.095

2910

2871

-31-8

3-Pentiltio

fen

15.095

15.096

2948

61-58-9

sec-Pentiltio

fen

1163

422

5-46

5-9

15.096

1-Metilb

utiltiofen

15.097

2913

679-75

-92-Propeniltiofen

1163

523

7-18

2-8

15.097

2-Propano

iltiofen

15.098

2917

626-75

-42-prop

iltiazol

241-60

6-7

15.098

15.099

2924

050-10

-02-Propiltiazolidină

15.099

15.100

2915

51-27-5

2-Propiltiofeno

216-28

8-8

15.100

15.101

2915

18-75-8

3-prop

iltiofeno

15.101

15.102

2011

0-01

-0Tetrahidrotiofen

203-72

8-9

15.102

Tiaciclop

entan-;

Tiofan-;

Sulfură

detetram

etilen

15.103

2029

1-22

-51,2,4,5-Tetratian

15.103

15.104

2953

33-83-5

1-(2-Tienil)bu

tan-1-on

ă22

6-24

6-0

15.104

2-Butiriltiofen

15.105

2994

089-02

-81-(2-Tienil)etano-1-tio

l11

580

302-10

4-4

15.105

1-(2-Tienil)etilm

ercaptan

15.106

2911

0-02

-1Tiofen

1164

720

3-72

9-4

15.106

15.107

2998

-03-3

Tiofen-2-carbaldehidă

1187

420

2-62

9-8

15.107

2-Formiltiofen

15.108

2962

58-63-5

2-Tiofeno

metantio

l22

8-39

4-1

15.108

Tenilm

ercaptan

15.109

3063

8-17

-52,4,6-Trimetild

ihidro-

1,3,5(4H

)-ditiazină

1164

915

.109

Tialdină

Page 187: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 187

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

15.110

2027

65-04-0

2,4,6-Trimetil-1,3,5-

tritian

15.110

15.111

2028

9-16

-71,2,4-Tritio

lan

15.111

15.113

3074

595-94

-15,6-Dihidro-2,4,6,tris(2-

metilp

ropil)4H

-1,3,5-

ditiazină

15.113

15.114

3010

1417

-25-8

5-Acetil-2,3-dihidro-1,4-

tiazină

15.114

15.115

2961

323-24

-82-Izob

util-4-metiltiazol

262-70

9-3

15.115

2-(2-M

etilp

ropil)-4-m

etil-

tiazol

15.116

292-Acetil-4-etiltiazol

15.116

15.117

292-Izob

util-4,5-dimetil-

tiazol

15.117

2-(2-M

etilp

ropil)-4,5-

dimetil-tiazol

15.118

294-Butiltiazol

15.118

15.119

292-Izob

util-3-tiazolin

ă15

.119

2-(2-M

etilp

ropil)-2,5-

dihidro-tiazol

15.121

294-Mercapto-2-metil-4,5-

dihidro-tio

fen

15.121

15.122

302,4,6-Trimetil-1,3,5-

tritiazină

15.122

▼M3

15.123

2053

897–58–5

2,4,6-trietil-1,3,5-tritian

6

▼M4

15.124

2910

3527

-75-9

3-metil-2-bu

teniltiofen

Tiofende

trandafir

Page 188: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 188

▼M4

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

▼M2

16.001

0275

63-33-9

Izov

alerat

amon

iu20

5446

423

1-45

8-1

16.001

Acid

izov

aleric,

sare

deam

oniu;

3-Metilb

utanoatde

amon

i;Acidbu

tano

ic,

3-metil-,sare

deam

oniu

3-Metilb

utanoatde

amon

iu

16.002

3012

135-76

-1Sulfatde

diam

oniu

2053

482

2351

843

16.002

Mon

osulfură

deam

oniu

1,5

16.006

1924

44-46-4

N-non

anoil

4-hidrox

i-3-

metox

ibenzilamidă

2787

590

219-48

4-1

16.006

Pelargo

nilvanililam

idă;

N-(4-Hidroxi-3-

metox

ibenzil)

nonanamidă;

n-Non

anoil

vanililam

idă

16.007

3077

83-06-4

Hidrogensulfurat

3779

647

231-97

7-3

16.007

16.009

3076

64-41-7

Amon

iac

739

231-63

5-3

16.009

►M3

___◄

16.012

30Acidglicirrhizic

2528

2221

215-78

5-7

16.012

Glicirizină

3,5

16.013

1939

711-79

-0N-Etil-2-izoprop

il-5-

metilciclohexan

carbo-

xamidă

3455

2298

254-59

9-0

16.013

N-Etil-p-m

entan-3-carbox

amidă

▼M3

_______

▼M2

16.015

3277

-83-8

Metilfenilg

licidatode

etil

2444

6002

201-06

1-8

16.015

alfa-beta-Epo

xi-beta-metilfenilp

ropion

atde

etil;

Aldehidăde

căpșun

i;Aldehidă

C-16

2,3-Epo

xi-3-m

etil-3-fenilbu-

tano

atde

etil

16.016

3058

-08-2

Cafeină

2224

1174

120

0-36

2-1

16.016

1,3,7-Trimetil-2,6-diox

o-pu

rină

2,3

16.017

3010

9-95

-5Azotit

deetil

2446

1186

920

3-72

2-6

16.017

Eternitros

►M3

___◄

16.018

3212

1-39

-1Etil

3-fenil-2,3-epox

ipro-

pion

at24

5411

844

204-46

7-3

16.018

alfa-beta-Epo

xi-alfa-fenilpropion

atde

etil;

3-Fenilg

licidat

deetil

Page 189: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 189

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

16.027

2967

-03-8

Clorhidratde

tiamină

3322

1049

320

0-64

1-8

16.027

VitaminaB1

Clorură

de3-((4-am

ino-2-

metil-5-pirimidinil)metil)-5-

(2-hidroxi-etil)-4-metiltiazol

1,3

16.030

2067

715-80

-42-Metil-4-prop

il-1,3-

oxatian

3578

1154

016

.030

1,3-Oxatian,

2-metil-4-prop

il-

16.032

3083

-67-0

Teobrom

ină

3591

201-49

4-2

16.032

3,7-Dihidro-3,7-dim

etil-1H

-purina-2,6-

dionă;

3,7-Dim

etilx

antin

ă1H

-purina-

2,6-dion

ă;3,7-Dihidro-3,7-dim

etil

3,7-Dihidro-3,7-dim

etil-1H

-pu

rina-2,6-dionă

2,3

16.039

302-(1-Etoxi)etoxipro-

pano

atde

potasiu

3752

16.039

16.040

3274

367-97

-82-3-Epo

xi-3-m

etil-3-p-

tolil

prop

ionatde

etil

3757

1170

727

7-84

4-3

16.040

Metil-p-tolilglicidat

deetil;

Metil-p-

metilfenilg

licidat

deetil

2,3-Epo

xi-3-(4-metilfenil)

butano

atde

etil

16.041

2213

794-15

-52-(4-M

etox

ifenox

i)prop

ionatde

sodiu

3773

16.041

16.042

3218

383-49

-8Carvo

na-5,6-oxid

1050

116

.042

5,6-Epo

xi-p-m

ent-8-en-2-

onă

16.043

3211

39-30-6

Epo

xidde

beta-cariofilen

1050

021

4-51

9-7

16.043

Oxidde

beta-cariofilen

4,5-Epo

xi-4,12,12

-trimetil-

8-metilenb

iciclo[8.2.0]

dodecan

16.044

3235

178-55

-3Oxidde

piperiteno

nă10

508

16.044

1,2-Epo

xi-p-m

ent-4(8)-en-3-

onă

▼M5

_______

▼M2

16.048

3012

125-02

-9Clorură

deam

oniu

235-18

6-4

16.048

16.049

1954

1-35

-5Butiram

idă

208-77

6-4

16.049

Butanam

idă

16.050

3051

46-66-7

3,7-Dim

etilo

cta-2,6-

dienon

itril

225-91

8-0

16.050

Page 190: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 190

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

16.051

3238

284-11

-6Epo

xiox

oforon

16.051

1,3,3-Trimetil-7-ox

abiciclo[4.1.0]heptan-

2,5-dion

ă2,3-Epo

xi-2,6,6-trimetil-1,4-

cicloh

exandion

ă

16.052

1910

5-60

-21,6-Hexalactamă

203-31

3-2

16.052

16.053

3051

115-67

-42-Izop

ropil-N,2,3-trime-

tilbu

tanamidă

3804

1045

925

6-97

4-4

16.053

2-Izop

ropil-N,2,3-trimetilb

utiram

idă;

N,2,3-Trimetil-2-izop

ropilbutanam

idă

16.054

1665

416-59

-36-Metileno

-2,10,10

-trim

etil-1-ox

aespiro[4.5]

dec-7-enă

16.054

Vitispiran

16.055

1156

4-20

-5Sclareolid

3794

209-26

9-0

16.055

Noram

brieno

lidă;

Decahidro-tetrame-

tilnafto-furano

nă3a,6,6,9a-Tetrametild

e-cahidro-napto(2,1b

)furan-1-

onă

16.056

3410

7-35

-7Taurină

3813

203-48

3-8

16.056

Acid2-am

inoetano

sulfon

ic1,

3

16.057

2072

472-02

-72,4,4-Trimetil-1,3-

oxatian

16.057

16.058

2510

236-47

-2Naringină

2769

1028

623

3-56

6-4

16.058

16.059

3012

124-99

-1Hidrosulfat

deam

oniu

2053

482

235-18

4-3

16.059

1,5

16.060

3053

956-04

-0Acid

glicirrhizic,

amon

iacal

2528

2221

258-88

7-7

16.060

1,3,

5

16.061

3020

702-77

-6Neohesperidină

dihidro-

chalcon

3811

243-97

8-6

16.061

4

16.062

2059

324-17

-3trans-2-Metil-4-prop

il-1,3-ox

atian

261-70

0-1

16.062

16.064

0752

104-11

-7Cariolano

l-1

16.064

16.065

234-(beta-D-G

lucopirano

-siloxi)-3-metox

ibenzal-

dehidă

16.065

16.066

3034

625-23

-5Etil-D

-glucopirano

zid

252-12

2-0

16.066

Page 191: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 191

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

16.067

3018

604-50

-72-Metox

i-4-(2-propenil)

fenil-beta-D

-glucopi-

rano

sid

16.067

16.068

3010

0-47

-0Benzonitril

202-85

5-7

16.068

4

16.069

3085

-32-5

Acidgu

anilic

16.069

16.070

327,15

-Epo

xi-3-cariofilen

16.070

16.071

324,5-Epo

xidec-trans-2-

enal

16.071

16.073

01Diacetatde

sodiu

3900

16.073

Etano

atde

sodiu

16.075

23Etil

vanilin

beta-D

-glucop

iranozid

3801

16.075

▼M3

_______

▼M2

16.078

34Clorhidratde

licină

16.078

16.079

254-(p-H

idroxifenil)-2-

butano

nă-beta-D-gluco-

pirano

zid

16.079

16.080

3072

401-53

-7Acidtanic

3042

276-63

8-0

16.080

Pentakis[3,4-dihidrox

i-5-

[(trihi-drox

i-3,4,5-benzoil)

oxi]benzoat]de

d-glucoză

16.081

3012

6-14

-7Octaacetatde

sucroză

3038

1181

920

4-77

2-1

16.081

Octaacetilzaharoză

▼M3

16.082

3021

018–84–8

amarog

entin

ă6

▼M4

16.084

3062

7-67

-83-metil-1-nitrob

utan

211-00

8-0

Page 192: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 192

▼M4

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

16.085

2027

959-66

-64,4-dimetil-1,3-ox

atian

▼M2

17.001

3410

7-95

-9beta-A

lanină

3252

203-53

6-5

17.001

Acid3-am

inop

ropano

ic1,

3

17.002

3456

-41-7

L-A

lanină

3818

1172

920

0-27

3-8

17.002

Acid2-am

inop

ropano

ic1,

3

17.003

3474

-79-3

L-A

rginină

3819

1189

020

0-81

1-1

17.003

Acid

(S)-2-am

ino-5-gu

anidinov

aleric;

Arginină;

Acid

2-am

ino-5-gu

anidino-

valeric

1,3

▼M3

_______

▼M2

17.005

3456

-84-8

Acidaspartic

3656

1007

820

0-29

1-6

17.005

Acid2-am

inob

utanod

ioic

1,3

17.006

3456

-89-3

Cistin

ă11

747

200-29

6-3

17.006

1,3,

5

17.007

3456

-85-9

Glutamină

3684

200-29

2-1

17.007

1,3

17.008

3471

-00-1

L-H

istid

ină

3694

200-74

5-3

17.008

1,3

17.009

3436

901-87

-84-Hidroxiprolină

17.009

Acid

4-hidrox

ipirolidin-2-

carbox

ilic

17.010

3444

3-79

-8D,L-Izoleucină

3295

1012

720

7-13

9-8

17.010

Acid

2-am

ino-3-metilp

en-

tano

ic1,

3

▼M3

_______

▼M2

17.012

3461

-90-5

L-Leucină

3297

1048

220

0-52

2-0

17.012

1,3

Page 193: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 193

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

17.013

3470

-54-2

DL-Lizină

3847

1194

720

0-74

0-6

17.013

1,3,

5

17.014

3459

-51-8

D,L-M

etionină

3301

569

200-43

2-1

17.014

D,L-M

etionină;

Acid

alfa-amino-

gamma-metil

tio-n-butiric;

Acid

2-am

ino-4-(m

etiltio)butanoic

Acid

2-am

ino-4-(m

etiltio)

butano

ic1,

3

17.015

3411

15-84-0

Clorură

deS-m

etilm

etio-

ninsulfonat

3445

761

214-23

1-1

17.015

VitaminaU;Clorură

deDL-(3-am

ino-3-

carbox

ipropil)dimetilsulfoniu

▼M3

_______

▼M2

17.017

3415

0-30

-1DL-Fenilalanină

3726

1048

820

5-75

6-7

17.017

1,3

17.018

3463

-91-2

L-Fenilalanină

3585

1048

820

0-56

8-1

17.018

1,3

17.019

3414

7-85

-3L-Prolin

ă33

1910

490

205-70

2-2

17.019

Acidpirolid

in-2-carbo

xilic

1,3

17.020

3430

2-84

-1Serină

206-13

0-6

17.020

Acid

2-am

ino-3-hidrox

ipro-

pano

ic1,

3

17.021

3480

-68-2

Treon

ină

201-30

0-6

17.021

Acid

2-am

ino-3-hidrox

ibu-

tano

ic1,

3

17.022

3460

-18-4

L-Tirozină

3736

200-46

0-4

17.022

1,3

17.023

3451

6-06

-3DL-V

alina

3444

208-22

0-0

17.023

Acid

2-am

ino-3-metilb

u-tano

ic1,

3

17.024

3430

2-72

-7DL-A

lanină

3818

1172

920

6-12

6-4

17.024

L-alfa-Alanină;

Acid

(S)-2-am

inop

ro-

pano

ic;

Acid

L-alfa-am

inop

ropion

ic;

DL

Alanină;

Acid

DL-2-aminop

ro-

pano

ic

1,3,

5

17.026

3456

-87-1

L-Lisină

3847

1194

720

0-29

4-2

17.026

Lizină;

Acid

(S)-2,6-diam

inoh

exanoic;

Acidalfa-epsilo

n-diam

inocaproic

1,3

17.027

3463

-68-3

L-M

etionină

3301

200-56

2-9

17.027

1,3,

5

17.028

3472

-18-4

L-V

alină

3444

200-77

3-6

17.028

1,3,

5

Page 194: tie Europeana Substante Aromatizante

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 194

▼M2

Nr.FL

Grupă

chim

ică

CAS

Denum

ire

Fem

aCoE

Einecs

Nr.FL

Sinon

ime

Denum

iresistem

atică

Observații

▼M3

_______

▼M2

17.031

3465

7-27

-2Mon

oclorhidrat

deL-

lizină

17.031

1,3,

5

17.032

3452

-89-1

Hidroclorură

deL-

cisteină

1174

620

0-15

7-7

17.032

1

17.033

3452

-90-4

L-Cisteină

3263

1046

420

0-15

8-2

17.033

1

17.034

3456

-40-6

Glicină

3287

1177

120

0-27

2-2

17.034

1

Page 195: tie Europeana Substante Aromatizante

▼M2

PARTEA B

SUBSTANȚE AROMATIZANTE NOTIFICATE ÎN CONFORMITATE CUARTICOLUL 3 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (CE)NR. 2232/96, PENTRU CARE A FOST SOLICITATĂ PROTEJAREADREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ALE

PRODUCĂTORULUI

▼M4

Codul Data primirii notificării de către Comisie Observații

CN065 26.1.2001

CN074 18.4.2003 6

CN075 18.4.2003 6

CN076 18.4.2003 6

1999D0217 — RO — 24.06.2008 — 006.001 — 195