ști - · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în...

of 30 /30
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Liceului Tehnologic Voinești I. Cadrul legal Sistemul de control managerial /intern din cadrul Liceului Tehnologic Voinești reprezintă ansamblul de măsuri, metode și proceduri concepute și implementate de către directorul unității și întregul personal cu scopul realizării obiectivelor generale și specific la un nivel calitativ corespunzător și îndeplinirii cu regularitate, în mod economic, eficace și eficient, a strategiilor adoptate la nivelul unității de învățământ. Acest Program a fost întocmit în baza art.2 (2) din OMFP nr.400/2015, cu modificările și completările ulterioare. În elaborarea Programului s-au avut în vedere următoarele acte normative: OGG 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial; Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar (2015); Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale; Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; Sistemul de control intern/managerial, la nivelul Liceului Tehnologic Voinești, are drept obiective generale: Îndeplinirea obiectivelor generale și specifice într-un mod economic, eficient și eficace; Realizarea atribuțiilor la nivelul fiecărui compartiment în mod economic, eficace și eficient; Protejarea bunurilor și a informaților; Dezvoltarea unor sisteme de colectare, stocare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor; Respectarea politicilor și regulilor managementului; Prevenirea și depistarea fraudelor și abaterilor; Asigurarea calității documentelor de contabilitate și producerea, în timp util, de informații de încredere, referitoare la segmentul financiar- contabil și managerial; Obiective specifice: Reflectarea în documente scrise ale organizării controlului intern a tuturor operațiunilor unității de înțământ și a elementelor specifice, înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor; Înregistrarea în mod cronologic și corect a operațiunilor;

Embed Size (px)

Transcript of ști - · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în...

Page 1: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Liceului Tehnologic Voinești

I. Cadrul legalSistemul de control managerial /intern din cadrul Liceului Tehnologic Voinești reprezintă ansamblul de măsuri, metode și proceduri concepute șiimplementate de către directorul unității și întregul personal cu scopul realizării obiectivelor generale și specific la un nivel calitativ corespunzător șiîndeplinirii cu regularitate, în mod economic, eficace și eficient, a strategiilor adoptate la nivelul unității de învățământ.Acest Program a fost întocmit în baza art.2 (2) din OMFP nr.400/2015, cu modificările și completările ulterioare.În elaborarea Programului s-au avut în vedere următoarele acte normative: OGG 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentrudezvoltarea sistemelor de control managerial;

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar (2015);

Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice,precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale; Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Sistemul de control intern/managerial, la nivelul Liceului Tehnologic Voinești, are drept obiective generale: Îndeplinirea obiectivelor generale și specifice într-un mod economic, eficient și eficace; Realizarea atribuțiilor la nivelul fiecărui compartiment în mod economic, eficace și eficient; Protejarea bunurilor și a informaților; Dezvoltarea unor sisteme de colectare, stocare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor; Respectarea politicilor și regulilor managementului; Prevenirea și depistarea fraudelor și abaterilor; Asigurarea calității documentelor de contabilitate și producerea, în timp util, de informații de încredere, referitoare la segmentul financiar- contabil șimanagerial;

Obiective specifice: Reflectarea în documente scrise ale organizării controlului intern a tuturor operațiunilor unității de învățământ și a elementelor specifice, înregistrareași păstrarea în mod adecvat a documentelor; Înregistrarea în mod cronologic și corect a operațiunilor;

Page 2: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de către pesroane special împuternicite în acest sens;

Separarea atribuțiilor privind efectuarea operațiunilor; Accesarea resurselor și documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor;

Sarcinile controlului intern/managerial exercitat la fiecare nivel ierarhic sunt: Constatarea abaterilor față de obiectivele prestabilite, raportate la rezultatele obținute; Identificarea cauzelor care au determinat abaterile, precum și a persoanelor responsabile, după caz; Analiza cauzelor, stabilirea și dispunerea măsurilor care se impun astfel încât activitatea fiecărui compartiment să fie orientată consecvent cătreatingerea obiectivelor prestabilite.

Nr.crt.

Standardul Direcţii de acţiune Acţiuni Responsabil Termen Rezultate așteptate

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.I. MEDIUL DE CONTROL

Gestionarea site-ului unității deînvățământ, astfel încât să fiedisponibile principalele actenormative, metodologii,regulamente, precum

Informatician 11 ianuarie2016

Materiale legislativeinformative încărcate pesite-ul liceului, într-osecțiune specială dedicatăsistemului de controlintern/managerial

1 1. Etica,integritatea

Cunoaşterea de cătretoţi salariaţii, aprevederilor legale,procedurale şiregulamentareprivindcomportamentul lalocul de muncă şievitarea neregulilor,producerii depagube şi afraudelor

Informarea personalului cuprivire la conținutul Codului deetică într-o ședință a Consiliuluiprofesoral, luarea la cunoștințăde către toți salariații

Directorul 15 ianuarie2016

Informarea personaluluiAsumarea Codului deetică de către toți salariațiiProces-verbal de ședințăcu consemnareadezbaterilor pe margineacodului

Page 3: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

Elaborarea unei proceduriprivind semnalarea neregulilor șitratamentul abaterilor

CEACComisia dedisciplină

20 ianuarie2016

Procedură elaborată,vizată, aprobată șiimplementată

Monitorizarea respectării decătre salariaţi a Codului deconduită etică

Conducătorii decompartimenteComisia dedisciplină

Trimestrial Rapoarte de analiză

Informarea personalului cuprivire la ofertele de formarecare să includă cursuri despreCodul de etică și deontologieprofesională

Responsabilul cuformarea continuăAfișarea ofertei deformare pe site-ulliceului și laavizierul dincancelarie

Februarie 2016Codul de eticăși deontologieprofesională

Identificarea de cursuricare vizează etica șideontologia profesionalăAfișarea ofertei deformare pe site-ul liceuluiși la avizierul dincancelarie

Includerea pe ordinea de zi aședințelor comisiilor metodice șia celor funcționale a tematicilorlegate de Codul de etică șideontologie profesională

Șefii de comisiifuncționaleȘefii de comisiimetodiceConsiliul deadministrație

Febuarie 2016 Dezbateri în cadrulcomisiilor de la nivelulunității, consemnate înprocese-verbale de ședință

Elaborarea listelor de activităţi şiatribuţii pe fiecare compartimentşi pe fiecare post, conformnivelurilor de responsabilitate şicompetenţelor decizionale şi deexecuţie specifice fiecărui post

Conducătorii decompartimenteDirectorii

Anual sau decâte ori seimpune

Stabilirea listelor deactivități și atribuțiiasociate fiecărui post

2 2. Atribuţii,funcţii, sarcini

Actualizarea ROI /ROF şi a fişelor depost, anual sau decâte ori se impune,pentru a fi asiguratăconcordanţa dintremisiunea,obiectivele şiatribuţiile unităţii,cu activităţile şi

Actualizarea fişelor de post cutoate modificările necesare şicomunicarea acestora salariaţilorsub semnătură

Responsabilul cumanagementulresurselor umane

Anual sau decâte ori seimpune

Fișe de post actualizate,semnate de salariați

Page 4: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

Actualizarea ROF/ROI șipublicarea acestuia pe site-ulliceului

DirectoriiAdministratorulsite-ului

Anual sau decâte ori deimpune

ROF/ROI actualizat,publicat și diseminat

atribuţiilepersonaluluiPrecizarea misiuniiunității deînvățământ îndocumenteprogramaticemanageriale

Elaborarea PDI/PAS, cuincluderea misiunii, viziunii și ațintelor strategice ale unității,revizuirea acestuia atunci când seimpune acest lucru

Directorul 14 decembrie2015

PDI actualizat șidiseminat în cadrul uneiședințe CP

Efectuarea de analize şi creareade baze de date actualizateperiodic pentru stabilireanecesarului de pregătireprofesională a personalului,necesare atât îndepliniriisarcinilor şi atribuţiilor specificefiecărui post, dar şiimplementării standardelor decontrol intern / managerial şidezvoltării sistemului de controlintern / managerial

Conducătorii decompartimenteComisia de controlmanagerial/intern

Anual laevaluareapersonalului,respectiv laactualizareaProgramului dedezvoltare aSCMI

Fișe detaliate cuelementele specificeprivind cerințeleposturilor

Identificarea continuă a nevoilorde perfecţionare profesională apersonalului din unitatea deînvățământ

Conducătorii decompartimenteResponsabilul cuformarea continuă

Semestrial Raport rezultat în urmaanalizei nevoilor deformare

Elaborarea și adoptareaStrategiei de dezvoltareprofesională a personalului

DirectoriiConsiliul deadministrație

La începutulanului școlar

Strategie elaborată,aprobată și implementată

3 3. Competenţa,performanţa

Adoptarea uneipolitici de personal,care să asigureocuparea posturilorcu personalcompetent, care săîndeplineascăcerinţele despecialitate şi decalificare necesarepostului;Asigurarea formăriişi perfecţionăriiprofesionalecontinue apersonalului dinLiceul TehnologicVoinești

Organizarea şi asigurareaparticipării tuturor salariaţilor ladiferite forme de perfecţionare apregătirii profesionale, oferite deCasa Corpului Didactic, furnizori

Șefii de comisiiResponsabilul cuformarea continuă

Anual, înfuncţie denevoi şi deresurseleexistente

Dezvoltareacompetențelorprofesionale alepersonalului

Page 5: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

autorizaţi de formareprofesională, programePOSDRU

Elaborarea unei procedurioperaționale privind metodologiaidentificării și stabilirii nevoilorde formare ale personalului

CEACResponsabilul cuformarea continuă

11 ianuarie2016

Procedură elaborată,aprobată, implementată

Elaborarea unei procedurioperaționale, în conformitate cumetodologia de mișcare apersonalului, privind modalitateade stabilire a acordului în caz derestrângere de activitate saupretransfer pentru cadreledidactice care candidează pentrucatedre/posturi vacante aleLiceului Tehnologic Voinești

DirectoriiComisia demobilitateConsiliul deadministrație

februarie 2016 Procedură elaborată,aprobată, implementată

Asigurarea concordanţeipermanente între structuraaprobată prin statul de funcţiuni /organigramă şi structurafuncţională a unității deînvățământ

DirectorulCompartimentfinanciar-contabil

Permanent Organigramă afișată într-un loc public accesibilsalariaților ( site, aviziercancelarie)Fișe de postROF

4 4. Structuraorganizatorică

Instituirea structuriiorganizatorice ainstituţiei, înconformitate cuorganigrama şi custatul de funcţiuniaprobate, precum şistabilireacompetenţelor,responsabilităţilor şia sarcinilor asociatefiecărui post, înconformitate cu

Identificarea eventualelordisfuncţionalităţi / discrepanţeîntre stabilirea sarcinilor de lucruindivi- duale (prin fişele de post)în corelaţie cu atribuţiilecompartimentelor şi cuobiectivele unității de învățământ

Conducătorii decompartimenteDirectoriiComisia de controlmanagerial/intern

Anual, laevaluareasalariaţilor

Document de analizăcentralizat de Comisia decontrol managerial/intern

Page 6: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

structuraorganizatorică şi cuharta activităţilor peunitate

Asigurarea funcţionării corecte acircuitelor şi fluxurilorinformaţionale (intra şi inter-instituţionale), astfel încât să seasigure raportările ierarhice,realizarea şi monitorizareaactivităţilor compartimentelorentităţii – elaborare procedurăoperațională

Conducătorii decompartimenteCEAC

Permanent15 ianuarie2016 –elaborareprocedură

Procedură operaționalăprivind fluxurileinformaționale

II. PERFORMANŢA ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI

Stabilirea obiectivelor generale,în concordanţă cu misiuneaLiceului Tehnologic Voinești

DirectoriiComisia de controlmanagerial/intern

Anual, anteriorîntocmiriiprogramuluimanagerial15 ianuarie2016

Lista obiectivelorgenerale cu respectareamodelului SMART

Stabilirea şi actualizareaobiectivelor specifice, astfelîncât să se integreze pachetuluide obiective generale şi săcorespundă organigrameiaprobate, fiind formulateSMART

Conducătorii decompartimente

30 ianuarie2016

Lista obiectivelorspecifice pentru fiecarecompartiment

5 5. Obiective Definireaobiectivelorgenerale şi specificeale unității deînvățământ, caredecurg din misiuneainstituţiei, din legile,regulamentele,procedurile şipoliticile elaborate

Stabilirea şi actualizareaactivităţilor specifice fiecăruipost / salariat, astfel încât să seasigure atingerea obiectivelorspecifice compartimentelor şiîndeplinirea obiectivelorgenerale

Conducătorii decompartimente

20.02.2016 Lista activitățilorspecifice în corelație cuobiectivele

Page 7: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

Elaborarea și diseminarea PDI încadrul unei ședințe a CP

Colectiv de lucrucondus de directori

14 decembrie2015

PDI elaborat, cuoperaționalizarea țintelorstrategiceProces-verbal de ședință aCP cu consemnareadezbaterilor pe margineaPDI

Planificarea şi alocarearesurselor, astfel încât să seasigure realizarea activităţilor şiîndeplinirea obiectivelor fiecăruicompartiment din organigramă

Compartimentele:Contabilitate,Tehnic –Administrativ

Semestrial Plan de măsuri aprobat deCA

Elaborarea unui plan de măsuripentru încadrarea în resurselealocate, în situaţia modificăriiobiectivelor specifice

Conducătorii decompartimente

Când estenecesar

Plan de măsuri aprobat deCA

6 6. Planificarea Realizareadocumentelor deplanificare, astfelîncât să se asigureconcordanţa dintreactivităţile necesarepentru realizareaobiectivelor şinivelul de resursealocate pentruacestea, având învedere minimizareariscurilornerealizăriiobiectivelor

Întocmirea planurilor deactivitate specifice fiecăruicompartiment, astfel încât săvizeze realizarea activităţilor,îndeplinirea obiectivelor şiîncadrarea în nivelul de resursealocate

Conducătorii decompartimente

Anual şisemestrial

Planuri manageriale alecompartimentelor

Elaborarea indicatorilor derezultat şi / sau de performanţăasociaţi activităţilor cuprinse înlistele de activităţi pecompartimente

Conducătorii decompartimenteComisia de controlmanagerial/intern

Anual până la15 septembriea anului școlarcare debuteazăla 1 septembrie

Fișa de evaluare aactivității pentru fiecarecategorie de personal

7 7. Monitorizareaperformanţelor

Monitorizareaperformanţelorpentru fiecareactivitate, utilizândindicatori cantitativişi / sau calitativi, deeficienţă, eficacitateşi economicitate

Proiectarea şi instituireasistemului de monitorizare şiraportare a performanţelor, înconformitate cu indicatorii creaţi

Conducătorii decompartimenteComisia de controlmanagerial/intern

La final desemestru

Plan de monitorizare șiraportare la nivelulfiecărui compartimentCrearea instrumentelor demonitorizare și raportare

Page 8: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

Reevaluarea periodică arelevanţei indicatorilor stabiliţi(când se impune) şi operareaajustărilor necesare

Conducătorii decompartimenteComisia de controlmanagerial/intern

Permanent

8 8.Managementulriscului

Identificarea şi evaluareariscurilor aferente tuturoractivităţilor din cadrul tuturorcompartimentelor, asociateobiectivelor specifice stabilite

Conducătorii decompartimente

Decembrie2015

Chestionare deautoevaluare a riscurilorcompletate pentru fiecarecompartimentFișa analiticăFișa sintetică

Stabilirea măsurilor degestionare a riscuriloridentificate pentru fiecarecompartiment

Conducătorii decompartimenteEGR

18 decembrie2015

Implementare instrumenteși metode de lucru ( deex., Formular de alertă larisc, Formular demonitorizare a riscului)Plan de măsuri pentrufiecare compartiment

Completarea / actualizareaRegistrului Riscurilor pecompartimente

Conducătorii decompartimente

1 martie 2016 RR pe compartimentelefuncționale

Centralizarea principalelorriscuri şi elaborarea RegistruluiRiscurilor pe unitatea deînvățământ

Comisia de controlmanagerial/internEGR

10 martie 2016 Registrul Riscurilor peunitate

Analizareasistematică ariscurilor asociatetuturor obiectivelorşi activităţilor,stabilirea acţiunilorcorective în vederealimităriipotenţialului impactnegativ al riscurilorşi desemnarea EGR(echipa degestionare ariscurilor)

Elaborarea unei proceduri desistem pentru managementulriscurilor și diseminarea ei încadrul unei ședințe a CP

Comisia de controlmanagerial/intern

11 ianuarie2015

Procedură elaborată,aprobată și diseminatăProces-verbal de ședință

III.ACTIVITATI DE CONTROL9 9. Proceduri Elaborarea

manualului deproceduri privindactivităţile din

Elaborarea întregului set deproceduri scrise, formalizate şiaprobate de CA, pentruactivităţile procedurabile

Conducătorii decompartimenteComisia de controlmanagerial/intern

20 iunie 2016 Manual de procedurioperaționale care săsusțină sistemul de controlmanagerial/intern

Page 9: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

cuprinse în listele de activităţiale compartimentelor şidifuzarea acestora, tuturorsalariaţilor implicaţi în aplicareaacestora; diseminareaprocedurilor în ședințe de CP

CEAC Publicarea procedurilor pesite-ul liceului

Revizuirea periodică aprocedurilor scrise elaborate

Conducătorii decompartimenteComisia de controlmanagerial/intern

Când seimpune

Proceduri actualizate

cadrulcompartimentelorunității deînvățământ şiaducerea lacunoştinţă aacestora, întreguluipersonal

Monitorizarea aplicăriiprocedurilor scrise

Conducătorii decompartimenteComisia de controlmanagerial/intern

PermanentConform unuiplan demonitorizare

Proceduri actualizate șiimplementate

Pentru fiecare activitate afiecărui compartiment dinorganigramă, se vor adoptademersuri de monitorizare,supervizare şi supraveghere,

Conducătorii decompartimente

1 februarie2016

Procedură –managementul riscurilor

10 10.Supravegherea

Identificarea şiadoptarea măsuriloradecvate pentrusupraveghereatuturor activităţilorspecificecompartimentelordin organigramă, înconformitate cuprocedurile create,pentru a se asiguraefectuarea optimă aacestora

Pentru activităţile cu grad ridicatde expunere la risc sau cu impactcrescut al riscurilor, se vor stabilişi vor fi incluse în proceduri,măsuri de supervizare şiinstrumente de control, care săcontribuie la diminuareaefectului producerii riscurilor

Conducătorii decompartimenteComisia de controlmanagerial/internEGR

20 ianuarie2016

Instrumente de control alriscurilor (de ex.,Formular de monitorizarea riscurilor, Formular dealertă la risc)

11 11.Continuitateaactivităţii

Stabilirea de măsuriadecvate pentru caactivitatea unităţilorde învăţământ şi a

Inventarierea situaţiilor deosebitecare pot determina întreruperi,discontinuităţi în fluxul deactivităţi la nivelul

Conducătorii decompartimenteComisia de controlmanagerial/intern

Semestrial Listă de situaţii posibileca sursă pentrudiscontinuităţi

Page 10: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

compartimentelor funcţionale (aunor activităţi), dar şi a instituţieiîn ansamblu

tuturorcompartimentelorfuncţionale, să sederuleze continuu,fără întreruperi,chiar şi înconjunctura apariţieide situaţii deosebite

Identificarea şi aplicareamăsurilor adecvate pentruasigurarea continuităţiiactivităţii, în situaţiile care potdetermina întreruperi,discontinuităţi în fluxul deactivităţi

Conducătorii decompartimenteComisia de controlmanagerial/intern

15 februarie2016

Plan de gestionare asituaţiilor decriză/discontinuitate înactivitate

III. INFORMAREA ŞI COMUNICAREAStabilirea documentelor şi afluxurilor de informaţii care intrăşi ies din fiecare compartiment, adestinatarilor documentelor, araportărilor către nivelurileierarhic–superioare sauinferioare, dar şi către altepersoane fizice sau juridice, aregulilor deaccesare/primire/prelucrare șitransmitere- elaborarea uneiproceduri operaționale

Conducătorii decompartimenteDirectorii

15 februarie2016

Inventarul documentelorpentru fiecarecompartiment (tipologie,frecvență, drepturi șiregului de acces,destinatari, sursa șiintermediarii, etc.)Lista centralizată ainformaților/documentelorla nivelul unității deînvățământProcedură operaționalăelaborată, aprobată șidiseminată la nivelulunității de învățământ

12 12. Informarea Asigurarea fluxuluiinformaţional intraşi inter –instituţional,stabilirea tipurilorde informaţii, aconţinutului,calităţii, frecvenţei,surselor şidestinatariloracestor informaţii,astfel încât să sepoată asigurarealizareaactivităţilorcompartimentelor Realizarea, dezvoltarea şi

întreţinerea unor sistemespecifice de colectare, stocare,prelucrare, actualizare şi difuzarea datelor şi informaţiilorfinanciare, în paralel cu

Conducătorii decompartimenteCompartimentulSecretariatCompartimentulInformatizare

Permanent Implementarea proceduriide sistem privind circuituldocumentelor

Page 11: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

optimizarea mijloacelor decomunicare şi a circuituluiinformaţional întrecompartimente, precum şi cuexteriorul (ISJ, unităţi din reţea,alte instituţii ale statului, părinţi,elevi, agenţi economici,parteneri, etc.)Crearea şi asigurareafuncţionalităţii circuitelorinformaţionale, care să asiguredifuzarea rapidă, fluentă,practică şi oportună ainformaţiilor în interiorul unitățiişi cu exteriorul

Conducătorii decompartimenteCompartimentulSecretariatInformatician

Permanent Funcționarea unui sistemde comunicare internă șiexternă

Comunicarea Dezvoltarea unuisistem eficient decomunicare internăşi externă, care săasigure difuzarearapidă, fluentă,precisă, fărădistorsiuni, ainformaţiilor, astfelîncât acestea săajungă la timp şicomplete labeneficiari

Proiectarea şi crearea celor maiadecvate căi şi modalităţi decomunicare, prin care personalulde conducere şi de execuţie săprimească / să transmităinformaţiile, în vedereacoroborării proiectelor de decizii,a acţiunilor compartimentelorinstituţiei, pentru realizareasarcinilor şi responsabilităţilor –procedură operațională

Conducătorii decompartimente

Comisia de controlmanagerial/intern

15 februarie2016

Procedură operaționalăimplementată

13 13. Gestionareadocumentelor

Organizarea primirii/ expedierii,înregistrării,distribuirii, arhivăriicorespondenţei,astfel încât

Elaborarea şi comunicareaprocedurii operaționale pentruprimirea / expediereacorespondenţei neclasificate

CompartimentulSecretariat – arhivăComisia de controlmanagerial/intern

15 februarie2016

Procedură operaționalăelaborată, aprobată,implementatăProces-verbal al ședințeide CP de prezentare aprocedurii

Page 12: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

personalul deconducere şi deexecuţie, precum şipersoane fizice /juridice din afaraunității deînvățământ, abilitatesă aibă acces laacestea, să le poatăaccesa cu uşurinţă

Elaborarea şi comunicareaprocedurilor pentru aplicareaprevederilor legale cu privire lagestionarea şi vehiculareainformaţiilor clasificate

CompartimentulSecretariat – arhivăComisia de controlmanagerial/intern

30.03.2016 Lista informațiilorclasificate (dacă estecazul)Procedură operaționalăelaborată,

Organizarea sitinerea la zi acontabilitatii

Elaborarea si comunicarea uneiproceduri scrise de sistemprivind organizarea si tinerea lazi a evidentei contabile

Compartimentulfinanciar contabil

anual14 Raportareacontabila sifinanciara

Elaborarea siprezentarea latermen a situatiilorfinanciare periodiceprivind situatiapatrimoniului si aexecutiei bugetare

Respectarea termenelor deelaborare si transmitere asituatiilor financiare.

DirectorulCompartimentulfinanciar contabil

permanent

V. EVALUARE ŞI AUDITRealizarea demersurilor pentruautoevaluarea subsistemului decontrol intern / managerial laexista o asigurare rezonabilă înceea ce priveşte îndeplinireaobiectivelornivelul compartimentelor, princompletarea chestionarelor deautoevaluare (model Anexa nr.4.1. la OMFP nr. 400 / 2015)

Conducătorii decompartimente

Comisia de controlmanagerial/intern

Decembrie2015

Chestionare completate15 15. Evaluareasistemului decontrol intern

Stabilirea şiasumarea funcţiei deautoevaluare asistemului propriude control intern /managerial lanivelul fiecăruicompartiment dinorganigramă şi aunităţii în ansamblu

Centralizarea datelor şi Comisia de control Decembrie Situaţia centralizatoare

Page 13: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

informaţiilor din chestionarele deautoevaluare, în Situaţia sinteticăprivind stadiul implementăriisistemului de control intern /managerial la nivelul instituţiei

managerial/intern 2015

Întocmirea Raportului privindsistemul de control intern /managerial la data de 31.12.2016şi asumarea acestuia de director

Director 31.12.2015 Raport elaborat

16 16. Auditulintern

Asigurareadesfăşurăriiactivităţii de auditpublic intern asuprasistemelor decontrol intern /managerial, conformplanurilor strategiceşi a planuriloranuale, întocmite înbaza analizei de risc,aprobate

Efectuarea misiunilor de auditpublic intern, conform planuriloraprobate şi a procedurilor legale,de către compartimentele despecialitate din cadrulInspectoratului Şcolar şi aPrimăriei

CompartimentulAudit public al ISJ

Conformplanului

Misiuni de auditare

Page 14: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

1. Standardele de control intern/managerial conform Ordinului 400/2015Standardul 1

ETICA, INTEGRITATEADescrierea standarduluiLiceul Tehnologic Voinești asigură condiţiile necesare cunoaşterii, de către angajaţi, a reglementărilor care guvernează comportamentul acestora,prevenirea şi raportarea fraudelor şi neregulilor.Frauda înseamnă orice acţiune sau omisiune intenţionată în legătură cu: utilizarea sau prezentarea de declaraţii ori documente false, incorecte sauincomplete, inclusiv faptele penale prevăzute în legea pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, care au ca efect alocarea saudobândirea, respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor comunitare sau a sumelor de cofinanţare aferente de la bugetul de stat, bugeteleprevăzute în Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare şi în Legea 273/2006 privind finanţelor publice locale, cu modificărileulterioare; necomunicarea unei informaţii prin încălcarea unei obligaţii specifice, având acelaşi efect la care s-a făcut referire anterior; deturnareaacestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate iniţial conform reglementarilor din legislaţia privind controlul şi recuperarea fondurilorcomunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător.

Cerinţe generale Directorul şi salariaţii trebuie sa aibă un nivel corespunzător de integritate profesională şi personală şi să fie conştienţi de importanţa activităţii pecare o desfăşoară.Integritatea reprezintă: caracter integru; sentiment al demnităţii, dreptăţii şi conştiinciozităţii, care serveşte drept călăuză în conduita omului; onestitate,cinste, probitate. Directorul, prin deciziile sale şi exemplul personal, sprijină şi promovează valorile etice şi integritatea profesională şi personală a salariaţilor.

Valorile etice fac parte din cultura liceului şi constituie un cod nescris, pe baza căruia sunt evaluate comportamentele. Separat de acesta, liceul are uncod de conduită oficial, scris, care este un mijloc de comunicare uniformă a valorilor etice a tuturor salariaţilor. Codul etic stabileşte care sunt rezultatedin lege cărora trebuie sa li se supună salariaţii, în plus peste cele rezultate ca urmare a raporturilor de muncă.La nivelul Liceului Tehnologic Voinești se elaborează un Cod etic care se aprobă de către director.Pentru a putea acţiona în conformitate cu valorile etice ale unităţii de învăţământ, salariaţii au nevoie de sprijin şi de o comunicare deschisă, în specialatunci când este vorba despre ajutorul acordat pentru rezolvarea dilemelor şi a incertitudinilor în materie de conduită adecvată. Salariaţii unităţii suntliberi să comunice preocupările lor în materie de etică.Managementul Liceului Tehnologic Voinești asigură un mediu adecvat acestui tip de comunicare.Conducerea trebuie să supravegheze comportamentul efectiv al salariaţilor din subordine, referitor la standardul de etică şi integritate şi să trateze înmod adecvat orice abatere de la codul de conduită.

Page 15: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

Deciziile şi exemplul personal trebuie să reflecte: valorificarea transparenţei şi probităţii în activitate; valorificarea competenţei profesionale; iniţiativaprin exemplu; conformitatea cu legile, regulamentele, regulile şi politicile specifice; respectarea confidenţialităţii informaţiilor; tratamentul echitabil şirespectarea indivizilor; relaţiile loiale cu colaboratorii; caracterul complet şi exact al operaţiilor şi documentaţiilor; modul profesional de abordare ainformaţiilor financiare. Salariaţii manifesta acel comportament şi dezvoltă acele acţiuni percepute ca etice în unitatea de învăţământ. Directorul şi salariaţii au o abordare pozitivă faţă de controlul financiar, a cărui funcţionare o sprijină.

Referinţe principaleReglementările legale care fac referire la modalităţile de implementare ale standardului sunt următoarele:Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi entităţile publice;Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii deconducere, cu modificarile si completarile ulterioare;Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul deafaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative;Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatuluisau a funcţiei;Legea nr. 571/2004privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii;Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificările şicompletările ulterioare;Hotararea Guvernului nr. 215/ 2012 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015, a Inventarului masurilor preventiveanticoruptie si a indicatorilor de evaluare, precum si a Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie 2012- 2015.

Standardul 2

ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINIDescrierea standarduluiLiceului Tehnologic Voinești transmite angajaţilor şi actualizează permanent: documentele privind misiunea entităţii publice, documentele privindregulamentele interne, fişa postului.

Page 16: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

Cerinţe generale Atribuţiile pot fi realizate numai dacă sunt cunoscute de salariaţi şi aceştia acţionează concertat. Fiecare salariat are un rol bine definit în cadrul Liceului Tehnologic Voinești, stabilit prin fişa postului. Sarcinile sunt încredinţate şi rezultatele sunt comunicate numai în raportul manager - salariat - manager (şef - subaltern - şef). Managerii trebuie să identifice sarcinile în realizarea cărora salariaţii pot fi expuşi unor situaţii dificile şi care influenţează în mod negativmanagementul.

Directorul trebuie să susţină salariatul în îndeplinirea sarcinilor sale. Managementul va comunica tuturor angajaţilor care sunt sarcinile entităţii, rezultate din actul normativ de organizare şi funcţionare. Totodată, se vaîngriji ca aceste sarcini să se regăsească în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, la care sa aibă acces toţi salariaţii. Se vor întocmi şi sevor actualiza, ori de câte ori necesităţile o vor cere, fişele postului pentru toți angajații din cadrul Liceului Tehnologic Voinești. Aceasta este o obligaţiepermanentă, a fiecărui nivel de management.Regulamentul de organizare şi funcţionare al Liceului Tehnologic Voinești se publică la avizier.

Referinţe principaleReglementările legale care fac referire la modalităţile de implementare ale standardului sunt următoarele:Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Legea nr. 365/2004 pentru ratificarea Conventiei Natiunilor Unite impotriva coruptiei, adoptata la New York la 31 octombrie 2003;Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, aprobatacu modificari si completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea , reorganizarea sau functionarea unorstructuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutiipublice , aprobata cu modificari prin legea nr. 194/2004, cu modificarile ulterioare;Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şicompletările ulterioare;Hotararea Guvernului nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organecentrale si organizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta;

Page 17: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

Standardul 3COMPETENŢA, PERFORMANŢADescrierea standarduluiDirectorul asigură ocuparea posturilor de către persoane competente, cărora le încredinţează sarcini potrivit competenţelor şi asigură condiţii pentrudezvoltarea capacităţii profesionale a salariatului.Cerinţe generaleDirectorul şi salariaţii au acele cunoştinţe, abilitaţi şi experienţă care fac posibilă îndeplinirea eficientă şi efectivă a sarcinilor. Competenţa angajaţilor şi sarcinile încredinţate trebuie să se afle în echilibru permanent stabil.

Acţiuni pentru asigurarea acestuia:- definirea cunoştinţelor şi deprinderilor necesare pentru fiecare loc de muncă;- conducerea interviurilor de recrutare, pe baza unui document de evaluare definit;

- identificarea planului de pregătire de bază a noului angajat, încă din timpul procesului de recrutare;- revederea necesităţilor de pregătire, în contextul evaluării anuale a angajaţilor şi urmărirea evoluţiei carierei;- asigurarea faptului ca necesităţile de pregătire identificate sunt satisfăcute;- dezvoltarea capacităţii interne de pregătire, complementară formelor de pregătire externe unităţii de învăţământ;- definirea politicii de pregătire/mobilitate; Performanţele angajaţilor se evaluează cel puţin o dată pe an şi sunt discutate cu aceştia. Competenţa şi performanţa trebuie susţinute de instrumente adecvate. Nivelul de competenţă necesar este cel care constituie premisa performanţei.

Salariaţii Liceului Tehnologic Voinești trebuie să aibă cunoştinţele profesionale, competenţele, atribuţiile şi instrumentele necesare pentru a contribui larealizarea obiectivelor unităţii.Referinţe principaleReglementările legale care fac referire la modalităţile de implementare ale standardului sunt următoarele:

Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Lege-cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice;

Page 18: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

Hotărârea Guvernului nr. 595 din 13 mai 2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestioneazăfonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare.Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificările şicompletările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicataHotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;Hotararea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şicompletările ulterioare;Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;Hotărârile Guvernului pentru aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice;

Standardul 4

STRUCTURA ORGANIZATORICĂDescrierea standarduluiLiceul Tehnologic Voinești defineşte propria structură organizatorică, competenţele, responsabilităţile, sarcinile şi obligaţia de a raporta pentru fiecarecomponentă structurală şi informează în scris salariaţii.Cerinţe generale Competenţa, responsabilitatea, sarcina şi obligaţia de a raporta sunt atribute asociate postului; acestea trebuie sa fie clare, coerente şi să reflecteelementele avute în vedere pentru realizarea obiectivelor Liceului Tehnologic Voinești. Competenţa constituie capacitatea de a lua decizii, în limite definite, pentru realizarea activităţilor specifice postului. Responsabilitatea reprezintă obligaţia de a îndeplini sarcinile şi se înscrie în limitele ariei de competenţă. Raportarea reprezintă obligaţia de a informa asupra îndeplinirii sarcinilor.

Referinţe principaleReglementările legale care fac referire la modalităţile de implementare ale standardului sunt următoarele:Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Page 19: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificările şicompletările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Unitatea funcțională în structura organizatorică a Liceului Tehnologic Voinești este departamentul.Scopul acestei acţiuni este realizarea în bune condiţii de eficienţă şi eficacitate a obiectivelor Liceului Tehnologic Voinești.

Standardul 5OBIECTIVEDescrierea standarduluiLiceului Tehnologic Voinești trebuie să definească obiectivele determinante, legate de scopurile sale, precum şi cele complementare, legate defiabilitatea informaţiilor, conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne şi să comunice obiectivele definite tuturor salariaţilor şi terţilorinteresaţi.

Cerinţe generale Obiectivele generale sunt concordante cu misiunea Liceului Tehnologic Voinești. Directorul transpune obiectivele generale în obiective specifice şi în rezultate aşteptate pentru fiecare activitate şi le comunică personalului; Obiectivele trebuie astfel definite încât sa răspundă pachetului de cerinţe "S.M.A.R.T." ( S – Precise - în limba engleză – Specific; M – Măsurabile şiverificabile – în limba engleză Measurable and verifiable; A – Necesare – în limba engleză Appropriate; R – Realiste – în limba engleză Realistic; T –Cu termen de realizare – în limba engleză – Time dependent).

Fixarea obiectivelor reprezintă atributul managementului, iar responsabilitatea realizării acestora revine atât managementului, cât şi salariaţilor. Multitudinea şi complexitatea obiectivelor impune utilizarea unor criterii diverse de grupare, cu scopul de a facilita concretizarea responsabilităţilor,răspunderilor, de a asigura operativitate în cunoaşterea rezultatelor etc.

Referinţe principaleAcest standard presupune ca, pentru toate obiectivele, sa fie alocate resursele financiare, materiale şi umane necesare, prin legislaţia specifică:Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Page 20: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

Legile bugetare anuale.Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificările şicompletările ulterioare;Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1159/2004 pentru aprobarea instructiunilor privind continutul, forma de prezentare si structuraprogramelor elaborate de ordonatorii principali de credite in scopul finantarii unor actiuni sau ansamblu de actiuni;Standardul 6PLANIFICAREADescrierea standarduluiDirectorul întocmeşte planuri prin care se pun în concordanţă activităţile necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocatastfel încât riscurile de a nu realiza obiectivele să fie minime.Cerinţe generale Planificarea este una din funcţiile esenţiale ale managementului. Planificarea se referă la repartizarea resurselor, pornind de la stabilirea nevoilor pentru realizarea obiectivelor. Având în vedere caracterul limitat alresurselor, repartizarea acestora necesită decizii cu privire la cel mai bun mod de alocare.Planificarea este un proces continuu, ceea ce imprima planului un caracter dinamic. Schimbarea obiectivelor, resurselor sau altor elemente aleprocesului de fundamentare impune actualizarea planului.

Gradul de structurare a procesului de planificare, de detaliere a planurilor, variază în funcţie de diverşi factori, precum: mărimea entităţii publice,structura decizională a acesteia, necesitatea aprobării formale a unor activităţi etc. După orizontul de timp la care se referă, în general, se elaborează: planuri anuale şi multianuale. Specific planificării multianuale este stabilirea unei succesiuni de măsuri ce trebuie luate pentru atingerea obiectivelor.Referinţe principaleReglementările legale care fac referire la modalităţile de implementare ale standardului sunt următoarele:Legile bugetare anuale;Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice,aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

Page 21: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publicădin Ordonanţa Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si acontractelor de concesiune a serviciilor, cu modificările şi completările ulterioare;Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1159/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul, forma de prezentare şi structuraprogramelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni.

Controlul este un mecanism necesar în raport cu planificarea, în sensul existenţei unui set clar de instrumente de măsurare care sa poată indica, pe de oparte, care este progresul în realizarea obiectivelor şi, pe de alta parte, acţiunile corective, atunci când este necesar.

Standardul 7MONITORIZAREA PERFORMANTELORDescrierea standarduluiCompartimentul Resurse Umane asigură, pentru fiecare politică şi activitate, monitorizarea performanțelor, utilizând indicatori cantitativi şi calitativirelevanţi, inclusiv cu privire la economicitate, eficienţă şi eficacitateCerinţe generale Managementul trebuie să primească sistematic raportări asupra desfăşurării activităţii salariaților. Managementul evaluează performanţele, constatând eventualele abateri de la obiective, în scopul luării măsurilor corective ce se impun.

Referinţe principaleReglementările legale care fac referire la modalităţile de implementare ale standardului sunt următoarele:Legile bugetare anuale;Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificările şicompletările ulterioare;

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1159/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul, forma de prezentare şi structuraprogramelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni.

Page 22: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

Standardul 8MANAGEMENTUL RISCULUIDescrierea standarduluiCoordonatorii de departamente analizează sistematic, cel puţin o dată pe an, riscurile legate de desfăşurarea activităţilor, elaborează planuricorespunzătoare, în direcţia limitării posibilelor consecinţe ale acestor riscuri şi numeşte salariaţii responsabili în aplicarea planurilor respective.Cerinţe generale Orice acţiune sau inacţiune prezintă un risc de nerealizare a obiectivelor; Riscurile sunt acceptabile, dacă măsurile care vizează evitarea acestora nu se justifica în plan financiar; Riscurile semnificative apar şi se dezvoltă în special ca urmare a:

- managementului inadecvat al raporturilor dintre unitatea de învăţământ şi mediile în care aceasta acţionează;- unor sisteme de conducere centralizate excesiv; Un sistem de control intern eficient presupune implementarea, în cadrul Liceului Tehnologic Voinești a managementului riscurilor.

Directorul are obligaţia creării şi menţinerii unui sistem de control intern sănătos, în principal, prin: ,

- identificarea riscurilor majore care pot afecta eficacitatea şi eficienta operaţiunilor, respectarea regulilor şi regulamentelor, încrederea în informaţiilefinanciare şi de management intern şi extern, protejarea bunurilor, prevenirea şi descoperirea fraudelor;- definirea nivelului acceptabil de expunere la aceste riscuri;

- evaluarea probabilităţii ca riscul sa se materializeze şi a mărimii impactului acestuia;- monitorizarea şi evaluarea riscurilor şi a gradului de adecvare a controalelor interne la gestionarea riscurilor;- verificarea raportării execuţiei bugetului, inclusiv a celui pe programe.Referinţe principaleReglementările legale care fac referire la modalităţile de implementare ale standardului sunt următoarele:

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificările şicompletările ulterioare;Hotararea Guvernului nr. 215/ 2012 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015, a Inventarului masurilor preventiveanticoruptie si a indicatorilor de evaluare, precum si a Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie 2012- 2015.

Page 23: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

Hotararea Guvernului nr. 2288/ 2004 pentru aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organecentrale si organizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta.Metodologia de implementare a standardului de control intern ,, Managementul riscurilor” , elaborata de Ministerul Finantelor Publice, publicatape adresa de internet a ministerului Finantelor Publice, www.mfinante.ro.

Standardul 9

PROCEDURIDescrierea standarduluiPentru activităţile din cadrul Liceului Tehnologic Voinești şi, în special, pentru operaţiunile economice, se elaborează proceduri scrise, care secomunică tuturor salariaţilor implicaţi.Cerinţe generaleCoordonatorii de departamente trebuie să se asigure că, pentru orice acţiune şi/sau eveniment semnificativ, există o documentaţie adecvată şi căoperaţiunile sunt consemnate în documente. Documentaţia trebuie să fie completă, precisă şi să corespundă structurilor şi politicilor entităţii publice. Documentaţia cuprinde, politici administrative, manuale, instrucţiuni operaţionale, check-list-uri sau alte forme de prezentare a procedurilor.

Documentaţia trebuie sa fie actualizată, utilă, precisă, uşor de examinat, disponibilă şi accesibila directorului, salariaţilor, precum şi terţilor, dacă estecazul.

Documentaţia asigură continuitatea activităţii, în pofida fluctuaţiei de personal. Lipsa documentaţiei, caracterul incomplet sau/şi neactualizarea acesteia constituie riscuri în realizarea obiectivelor.

Întocmirea şi urmărirea executării graficului de circulaţie a documentelor la fiecare nivel de responsabilitate.

Referinţe principale

Reglementările legale care fac referire la modalităţile de implementare ale standardului sunt următoarele: Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificarile și completarile

ulterioare;Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare;Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare;Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Page 24: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizareafondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.142/2012, cumodificările și completările ulterioare;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico- financiare, aprobată cu modificări șicompletări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modiicările și

completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu; Ordonanţa Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu

modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de

gestiune; Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului

financiar preventiv și a Codudui specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu; Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificără prin legea nr. 201/2003, cumodificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare și utilizare afondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat albunurilor din domeniul public al statului;

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi platacheltuielilor entităţilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completărileulterioare. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor denatura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

Standardul 10SUPRAVEGHEREA

Page 25: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

Descrierea standarduluiDirectorul asigură măsuri de supraveghere adecvate a operaţiunilor, pe baza unor proceduri prestabilite, inclusiv prin control ex-post, în scopulrealizării în mod eficace a acestora.Cerinţe generale Directorul trebuie să monitorizeze efectuarea controalelor de supraveghere, pentru a se asigura că procedurile sunt respectate de către salariaţi în modefectiv şi continuu. Controalele de supraveghere implică revizuiri în ceea ce priveşte munca depusă de salariaţi, rapoarte despre excepţii, testări prin sondaje sau oricealte modalităţi care confirmă respectarea procedurilor. Directorul verifică şi aprobă munca salariaţilor, dă instrucţiunile necesare pentru a minimiza erorile, a elimina frauda, a respecta legislaţia şi pentru aveghea asupra înţelegerii şi aplicării instrucţiunilor. Supravegherea activităţilor este adecvată, în măsura în care: fiecărui salariat i se comunică atribuţiile, responsabilităţile şi limitele de competenţăatribuite; se evaluează sistematic munca fiecărui salariat; se aprobă rezultatele muncii obţinute în diverse etape ale realizării operaţiunii.

Referinţe principaleReglementările legale care fac referire la modalităţile de implementare ale standardului sunt următoarele:Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată;Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;.Regulamentul de organizare si funcţionare al Liceului Tehnologic Voinești.

Standardul 11CONTINUITATEA ACTIVITĂŢIIDescrierea standarduluiDirectorul asigură măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea să poată continua în orice moment, în toate împrejurările şi în toate planurile, cudeosebire în cel economico-financiar.Cerinţe generale Liceului Tehnologic Voinești este o organizaţie a cărei activitate trebuie să se deruleze continuu, prin structurile componente. Eventuala întrerupere aactivităţii acesteia afectează atingerea obiectivelor propuse.

Situaţii diferite, care afectează continuitatea activităţii: mobilitatea salariaţilor; defecţiuni ale echipamentelor din dotare; disfuncţionalitatea produsade unii prestatori de servicii; schimbări de proceduri etc.

Page 26: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

Pentru fiecare din situaţiile care apar, directorul trebuie sa acţioneze în vederea asigurării continuităţii, prin diverse măsuri, de exemplu: angajarea depersonal în locul celor pensionaţi sau plecaţi din unitatea de învăţământ din alte considerente; delegarea, în cazul absenţei temporare (concedii, plecăriîn misiune etc.); contracte de service pentru întreţinerea echipamentelor din dotare; contracte de achiziţii pentru înlocuirea unor echipamente din dotare. Existenta inventarului situaţiilor care pot conduce la discontinuitatea în activitate şi a măsurilor care sa prevină apariţia lor.

Referinţe principaleReglementările legale care fac referire la modalităţile de implementare ale standardului sunt următoarele:Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată; Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

Standardul 12

INFORMAREADescrierea standarduluiDirectorul stabileşte tipurile de informaţii, conţinutul, calitatea, frecvenţa, sursele şi destinatarii acestora, astfel încât salariaţii, prin primirea şitransmiterea informaţiilor, să-şi poată îndeplini sarcinile.Cerinţe generale Informaţia este indispensabilă unui management sănătos, unei monitorizări eficace, identificării situaţiilor de risc în faze anterioare ale manifestăriiacestora.

Cultura organizațională are o incidenţă majoră asupra cantităţii, naturii şi fiabilităţii informaţiilor, ca şi în ceea ce priveşte lărgirea gamei acestora îndomeniul valorilor etice, politicii, puterii, responsabilităţilor şi obligaţiilor de raportare, obiectivelor societății, planurilor etc. Directorul şi salariaţii trebuie să primească şi să transmită informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor. Informaţia trebuie să beneficieze de o circulaţie rapidă, în toate sensurile, inclusiv în şi din exterior.

Page 27: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

COMUNICAREADescrierea standarduluiLiceului Tehnologic Voinești trebuie să dezvolte un sistem eficient de comunicare internă şi externă, care să asigure o difuzare rapidă, fluentă şi precisăa informaţiilor, astfel încât acestea să ajungă complete şi la timp la utilizatori.Cerinţe generaleDirectorul asigură funcţionarea unui sistem eficient de comunicare. Prin componentele sale, sistemul de comunicare serveşte scopurilor utilizatorilor. Sistemul de comunicare trebuie sa fie flexibil şi rapid, atât în interiorul Liceului Tehnologic Voinești, cât şi între aceasta şi mediul extern. Procesul de comunicare trebuie să fie adaptat la capacitatea utilizatorilor, în ceea ce priveşte prelucrarea informaţiilor şi achitarea de responsabilităţiîn materie de comunicare.

Referinţe principaleReglementările legale care fac referire la modalităţile de implementare ale standardului sunt următoarele:

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 486/2003, cu

modificările și completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 26/2003 privind transparenta relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi

transparenta financiară în cadrul anumitor întreprinderi;Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii deinteres public;Hotărârea Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor proceduri ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pntru asigurarea transparenţei înexercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementareaSistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârii Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cumodificările şi completările ulterioare.

Page 28: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

Standardul 13 GESTIONAREA DOCUMENTELORDescrierea standarduluiDepartamentul Secretariat organizează primirea/expedierea, înregistrarea şi arhivarea corespondenţei astfel încât sistemul să fie accesibil directorului,angajaţilor şi terţilor interesaţi cu abilitare în domeniu.Cerinţe generaleCorespondenţa trebuie să fie purtătoarea unor informaţii utile în interiorul şi în exteriorul entităţii publice. Corespondenţa utilizează purtători diferiţi ai informaţiei (hârtie, CD, stick, etc.) şi se realizează prin mijloace diferite (curierul, poşta, poştaelectronică, fax etc.). Ponderea în care Liceului Tehnologic Voinești utilizează unul sau altul dintre purtători şi apelează la unul sau altul dintre mijloacele de realizare acorespondenţei este determinată de o serie de factori, cum ar fi: gradul de dotare internă şi/sau al terţilor, nivelul de pregătire al salariaţilor, urgenţa,distanţa, costul, siguranţa, restricţiile din reglementări etc. În funcţie de tipul de purtător şi mijlocul de realizare utilizat cu privire la corespondenţa, operaţiunile de intrare, ieşire, înregistrare şi stocare trebuieadaptate corespunzător, pe baza unor planuri elaborate în acest sens, astfel încât, pentru fiecare caz, să poată fi reflectatecerinţele majore privind: asigurarea primirii, respectiv expedierii corespondenţei; confirmarea primirii, respectiv expedierii corespondenţei; stocarea(arhivarea) corespondenţei; accesul la corespondenţa realizată.Referinţe principaleReglementările legale care fac referire la modalităţile de implementare ale standardului sunt următoarele:Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică; Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioar Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 1007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administraţiei publice;Hotărârea Guvernului nr. 1259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnăturaelectronică, cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate, cumodificările şi completările ulterioare.

Page 29: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

Standardul 14RAPORTAREA CONTABILA SI FINANCIARADescrierea standarduluiDirectorul asigură buna desfășurare a proceselor și exercitarea formelor de control intern adecvate, și garantează că datele și informațiile aferenteutilizate pentru întocmirea situațiilor contabile anuale șia a rapoartelor financiare sunt corecte, complete și furnizate la timp;Cerinţe generaleDirectorul este responsabil de organizarea și ținerea contabilității, prezentarea la termen a situației financiare , a execuției bugetareContabilul asigură calitatea informațiilor și a datelor contabile.Referinţe principale Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin legea

nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi platacheltuielilor entităţilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completărileulterioare.

Standardul 15EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERNDescrierea standarduluiDirectorul instituie o funcţie de evaluare a controlului intern şi elaborează politici, planuri şi programe de derulare a acestor acţiuni.Cerinţe generaleDirectorul trebuie să asigure verificarea şi evaluarea în mod continuu a funcţionarii sistemului de control intern şi a elementelor sale.Disfuncţionalităţile sau alte probleme identificate trebuiesc rezolvate operativ, prin măsuri corective. Verificarea operaţiunilor garantează contribuţia controalelor interne la realizarea obiectivelor. Evaluarea eficacităţii controlului se poate referi, în funcţie de cerinţe specifice şi/sau conjuncturale, fie la ansamblul obiectivelor entităţii publice, fiela unele dintre acestea, opţiune care revine directorului. Directorul stabileşte modul de realizare a evaluării eficacităţii controlului.

Page 30: ști -  · PDF fileperiodic pentru stabilirea ... Stabilirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ... (echipa de gestionare a

Referinţe principaleReglementările legale care fac referire la modalităţile de implementare ale standardului sunt următoarele:Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completărileulterioare;Regulamentul de organizare şi funcţionare al Liceului Tehnologic Voinești.Standardul 16AUDITUL INTERNDescrierea standarduluiDirectorul înfiinţează sau are acces la o capacitate de audit, care are în structura sa auditori competenţi, a căror activitate se desfăşoară, de regulă,conform unor programe bazate pe evaluarea riscului.Cerinţe generale Auditul intern asigură evaluarea independentă şi obiectivă a sistemului de control intern al entităţii publice. Auditorul intern finalizează acţiunile sale prin rapoarte de audit, în care enunţă punctele slabe identificate în sistem şi formulează recomandări pentrueliminarea acestora.

Directorul dispune măsurile necesare, având în vedere recomandările din rapoartele de audit intern, în scopul eliminării punctelor slabe constatate demisiunile de auditare.

Referinţe principaleReglementările legale care fac referire la modalităţile de implementare ale standardului sunt următoarele:Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare; Hotararea Guvernului nr. 235/2003 pentru aprobarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;Hotărârea Guvernului nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern;Hotărârea Guvernului nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea și desfășurarea proceselor de atestare națională și depregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public și a persoanelor fizice; Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern.Regulamentul de organizare şi funcţionare al Liceului Tehnologic Voinești.