TESTE Control 1 80

21
1. Modul de manifestare la un moment dat a unei activitati economice se determina prin: - compararea starii acesteia cu prevederile prin care a fost definita 2. Activitatea de control financiar se defineste ca: - actiunea de determinare a starii unei activitati economice prin compararea reprezentarii acesteia in documente financiar-contabile cu prevederile legale prin care a fost definita 3. Controlul financiar este un instrument economic care serveste: - intereselor statului in vederea realizarii politicii acestuia in domeniul fiscalitatii - intereselor agentilor econ. care il exercita prin actiunile de prevenire a unor situatii de disfunctionalitate 4. Clasificarea controlului financiar se realizeaza dupa urmat.criterii: - structurile care il organizeaza si/sau exercita - volumul documentelor si/sau ai operatiunilor controlate 5. Dupa momentul efectuarii operatiunii sau intocmirii documentului supuse controlului fata de momentul efectuarii verificarii, activitatea de control financiar se clasifica astfel: - control financiar preventiv - control financiar ulterior 6. Dupa structurile care o exercita, activitatea de ctrl financ.se clasif.astfel: - ctrl.financ. ecercitat de catre structurile statului - ctrl fin exercit.de struct.proprii ale entitatilor economice 1

description

Teste Control

Transcript of TESTE Control 1 80

1

1. Modul de manifestare la un moment dat a unei activitati economice se determina prin: compararea starii acesteia cu prevederile prin care a fost definita

2. Activitatea de control financiar se defineste ca: actiunea de determinare a starii unei activitati economice prin compararea reprezentarii acesteia in documente financiar-contabile cu prevederile legale prin care a fost definita

3. Controlul financiar este un instrument economic care serveste: intereselor statului in vederea realizarii politicii acestuia in domeniul fiscalitatii

intereselor agentilor econ. care il exercita prin actiunile de prevenire a unor situatii de disfunctionalitate

4. Clasificarea controlului financiar se realizeaza dupa urmat.criterii: structurile care il organizeaza si/sau exercita

volumul documentelor si/sau ai operatiunilor controlate

5. Dupa momentul efectuarii operatiunii sau intocmirii documentului supuse controlului fata de momentul efectuarii verificarii, activitatea de control financiar se clasifica astfel:

control financiar preventiv

control financiar ulterior

6. Dupa structurile care o exercita, activitatea de ctrl financ.se clasif.astfel:

ctrl.financ. ecercitat de catre structurile statului

ctrl fin exercit.de struct.proprii ale entitatilor economice

7. Dupa volumul documentelor financiar contabile, ctrl fin.se clasifica astfel:

ctrl fin total

ctrl financ prin sondaj

8. ctrl fin preventiv se defin.ca fiind:

activitatea de determinare a starii unor proiecte de operatiuni economice reprezentate in docum.fin.contabile prin compararea acestora cu prevederile legale prin care au fost definite

9. Principalele caracteristici ale activitatii de ctrl fin preventiv sunt:

se exercita inainte de efectuarea operatiunii supuse verificarii sau inainte de lansarea unui document in circuitul economic

se organizeaza in cadrul compartimentului financiar-contabil

10. Obiectivul princ-al al ctrl fin preventiv:

sa opreasca, inainte de efectuare, toate docum-le priv.operatiunile care nu7 sunt legale, reale, necesare, oportune, economicoase, eficace si eficiente, in faza de angajare se de plata, respectiv de incasare, dupa caz

11. Sfera de actiune a C.F.preventiv este formata din:

ansamblul documentelor si operatiunilor din care deriva drepturile si obligatiile patrimoniale pe care o unitate economica le are fata de o pers.fiz. si/sau jur. Sau fata de institutiile statului12. Documentele si activitatile intocmite, respectiv derulate in cadrul unei societ.comerc.cu capital privat, supuse activitatii de ctrl fin preventiv, sunt: contractele si/sau comenzile interne si externe de aprovizionare;

efectuarea de plati pt activit.desfasurata in cadrul unei unitati de catre personalul propriu, precum si a altor drepturi cuvenite acestiua

13. Documentele si activitatile intocmite, respectiv derulate in cadrul unei institutii publice, supuse activitatii de C.F. preventiv sunt:

angajamentele din care rezulta, direct sau prin indirect, obligatii de plata catre terti;

deschiderea, repartizarea si modificarea creditelor bugetare

14. Documentele si operatiunile supuse C.F. preventiv nu pot fi inreg. In diferentele operative financiare contabile sau de sinteza, respectiv efectuate, daca:

nu au primit viza de C.F.P.

15. Dupa structurile care o exercita, activitatea de C.F. se poate clasifica dupa cum urmeaza:

C.F. organizat si exercitat de institutiile specializate ale statului;

C.F. organizat si exercitat de catre structurile proprii apartinand unitatiloe economice

16. Ctrl ul evidentelor tehnico-operative financiare si contabile urmareste daca:

sunt respectate corelatiile dintre evidenta tehnico-operativa si financiar-contabila si cea statistica, ca si dintre evidenta sintetica si cea analitica; modul de organizare a evidentei contabile sintetice si analitice, precum si conducerea acesteia, asigura reflectarea in expresie baneasca a intregului patrimoniu

17. Activitatea de determinare a starii unor operatiuni economice efectuate, reprezentate in documente financiar-contabile prin raportarea acestora la prevederile si normele leagle prin care au fost definite, reprezinta definitia:

C.F. ulterior

18. Sfera de actiune a C.F. ulterior este formata din:

totalitatea activit.econ. realizate de catre diferitele unitati ec-ce, institutii ale statului, regii autonome, soc.comerc si bancare cu capit.de stat sau privat, asoc. familiale19. C.F. serveste:

intereselor ag.ec. care il organizeaza si exercita, atat prin actiunea de prevenire a sit. de disfunctionalitate in procesul de gestionare a patrimoniului, cat si mai ales prin cea de remediere a unor abateri de la prevedrile legale, cu efecte perturbatorii in activit. acestora

intereselor entitatilor ec-ce partenere pe piata. carora le ofera inform-tii exacte asupra starii patrimoniului unitatii ec. de ale carei rezultate sunt interesate, prin mediatizarea aspectelor pozitive sau negative, dupa caz, ale acesteia

20. Caracterul formativ al actiunii de C.F. consta in:

activit. de indrumare pe care controlorul financ. o desfas. concomitent cu activitatea de verificare, in legat.atat cu unele abateri constatate care pot fi remediate chiar in aceasta perioada, cat si cu modul de rezolvare, de catre alti operatori ec., a problemelor care au generat aceste abateri;

activitatea de prezentare, de catre controlorul financiar, a unor reglementari legale nou aparute si de care, din dif.motive, lucratorii unitatii controlate nu au luat inca cunostinta pana la data efectuarii verificarii;

21. Dupa structurile care o exercita, activitatea de C.F. se poate clasifica:

C.F. al statului

C.F. propriu

22. C.F. propriu de defineste ca fiind:

forma C.F. care se organiz.si se exercita in cadrul unitatilor ec.in scopul prevenirii si/sau depistarii si solutionarii efectelor unor abateri de la prevederile si normele legale prin care activitatile reaizate in cadrul acestora sunt definite 23. Principalul obiectiv al c.f. de gestiune consta in:

stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunile supuse verificarii

24. sfera de actiune a c.f. intern este formata din:

ansamblul activitatilor, proceselor si operatiunilor, precum si al documentelor primare, centralizatoare si de sinteza aferente cu care opereaza structurile unei institutii publice;

25. Sistemul metodologic de exercitare a c.f. se defineste ca:

un ansamblu de activit.interdependente care, prin utilizarea unor procedee si tehnici specifice, are drept scop realizarea procesului de cunoastere a unui fenomen, a unui proces sau a unei activitati ec-ce prin raportarea modului concret de manifestare a acestora la prevederile legale, normele sau instructiunile prin care au fost definite

26. Controlul documentelor contabil, ca procedeu al c.f., se defineste astfel:

un complex de actiuni de verificare efectuate in scopul stabilirii legalitatii si realitatii unor date sau a unor operatiuni ec-ce inreg-te in docume-le primare si/sau evidentele tehnico-operative, fin-re di ctb-le, precum si de verif.a calitatii acestora;

27. Realizarea procedeului de control faptic presupune utilizarea mai multor tehnici, si anume:

Inspectia fizica

Obsrevarea directa

28. Ctrl documentar contabil, ca procedeu al c.f.are ca obiectiv principal:

stabilirea realitatii in ceea ce priveste starea unui fenomen ec., rezultata din compararea modului de manifestare a acestora cu o serie de criterii prin care a fost definit si institutionalizat

29. Realizarea activitatii de inregistrare a operatiunilor ec-ce in evidenta contabila pune in evidenta:

functia de ctrl a acesteia

30. Sfera de activitate a procedeului de ctrl documentar, realizat prin utilizarea tehnicii de ctrl reciproc, cuprinde:

numai partea comuna a inform-lor urmarind doar eventualele dif.care ar putea genera perturbari in activit.ec.viitoare31. In situatia in care nu se poate stabili direct daca inf-le privind existenta elementelor de activ si pasiv, inscrise in documetele primare sau in evidentele tehnico-operative, fin-re si ctb-le sunt reale, poate fi utilizata urmatoarea tehnica de ctrl:

inventarierea

32. Tehnica de ctrl care are ca sfera de activitate documentele fin-ctb-le primare, dar obiectul verificarii il formeaza inf-le comune ale diferitelor exmplare apartinand aceluiasi document, este:

controlul incrucisat

33. Actiunea de ctrl faptic realizata chiar la locurile unde isi desfasoara acticitatea personalul care conduce sau executa operatiunile ce fac obiectul c.f., din unitatea ec.supusa verificarii, presupune utilizarea tehnicii numita:

observare directa

34. Operatia de inventariere de organizeaza, in mod obligatoriu, in urmatoarele situatii:

in cazul fuzionarii, divizarii sau incetarii activitatii;

la inceputul activitatii, cu scopul de a stabili si evalua elementele patrimoniale ce constituie aportul la capit.social

35. Ctrl.cronologic este tehnica de c.f.: care are ca obiectiv analizarea documentelor ce fac obiectul verificarii, in ordinea emiterii si inregistrarii in evidente, fara grupari sau sistematizari prealabile pe diverse criterii sau activitati ale acestora

36. Raspunderea civila delictuala:

este angajata in cazurile in care prin conditiile ilicite se nesocoteste obligatia generala a oricarui membru al unei colectivitati de a nu pagubi pe un altul;

obliga faptuitorul sa repare atat daunele previzibile, cat si daunele ce erau imprevizibile in momentul savarsirii faptei ilicite, indiferent daca a actionat cu intentie sau numai din imprudenta sau neglijenta37. Daca savarsirea unei fapte ce constituie contraventie au participat mai multe persoane, sanctiunea se aplica:

separat pt fiecare persoana in parte

38. Paguba constituie:

sursa obligatiei de despagubire in cazul in care a fost savarsita fapta ilicita si culpabila a debitorului sau a persoanelor si bunurilor de care acesta este chemat sa raspunda

39. Angajarea raspunderii civile delictuale este determinata de realizarea cumulativa a urmatoarelor conditii:

autorul faptei sa fi fost in culpa si sa fi avut capacitate delictuala in momentul savarsirii acesteia intre fapta ilicita si prejudiciu sa existe un raport de cauzalitate

40. Obiectivul principal al ctrl-lui faptic, ca procedeu de c.f. consta in:

stabilirea existentei si miscarii, intr-o anumita per de timp determinata, a tuturor mijloacelor materiale si banesti dintr-o entitate economica

41. Calculul de control, ca tehnica a procedeului de control documentar, presupune :

- refacerea de catre controlul financiar , pe baza datelor inregistrate in documentele oficiale, primare sau centralizatoare si a procedurilor legal stabilite, a tuturor calculelor din care rezulta o informatie ce face obiectul controlului;

42. Autoritatile administratiei publice locale stabilesc si sanctioneaza prin hotarari contraventiile:

- in toate domeniile de activitate pentru care le sunt stabilite atributii prin lege;

- in toate domeniile in care nu sunt stabilite contraventii prin lege, ordonante sau hotarari ale Guvernului Romaniei;

43. Pentru a putea fi inscrise in actele de control abaterile si/sau deficientele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-sa fie reale adica sa fi rezultat din actiunea de control.

- sa se refere la activitatea controlata.

44.In vederea realizarii obiectivelor proprii de control, Curtea de Conturi verifica si analizeaza:

-contul general annual de executie a bugetului de stat

-contul anual de executie a datoriei publice a statului si situatia garantiilor guvernamentale pentru credite interne si externe contractate de catre diferite personae juridice

45.In baza prevederilor legale in vigoare ,controlul financiar extern exercitat de catre Curtea de Conturi are ca principal obiectiv:

-stabilirea modului de respectare a prevederilor legale in domeniile si la entitatile din sfera de actiune a aceseia

46.Pentru incasarea functiei de control financiar structurile Ministerului Finantelor Publice utilizeaza in special urmatoarele forme si tehinci:

-controlul incrucisat

-controlul prin sondaj

47.In vederea stabilirii bazei reale de impunere exprimarea situatiei fiscale a unui contribuabil de face prin:

-verificarea tuturor documentelor justificative si a evidentelor financiar contabile si fiscale care pot constitui si probe.

48.In cazul in care un contribuabil contesta decizia de reverificare a unei anumite perioade documetul care constituie mijloc de proba atat petnru acesta cat si pettru structura fiscala competenta este:

-declaratia scrisa pe proprie raspundere a contribuabilului din care rezulta ca toate documentele si informatiile relevante pentru efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal

49.Principalele acte de control finaciar intocmite ca urmare a constatarii unor abateri de la prevederile legale sau de la alte norme prin care activitatile verificate au fost definite si institutionalizate sunt:

-procesele verbale de control si rapoartele de control

-procesele verbale de constestare si sanctionare a contraventiilor

50. Viza de control financiar preventiv delegat organizata de catre MinisterulFinantelor Publice prin personal special delegat pentru efectuarea acestei activitati este:

-o atestare emisa de catre o autoritate legala prin care se confirma ca proiectele de operatiuni supuse controlului sau au fost efectuate in conformitate cu prevederile legale prin care au fost definite

51. Principalele activitati asupra carora se poate exercita controlul finaciar preventiv propriu in vederea acordarii visei sunt:

-trecerea pe cheltuiele , fonduri sau rezultate a unor sume care duc la diminuarea profitului sau capitalului social

-gajarea inchirierea si concesionarea bunurilor unitatilor sau ale subunitatilor acestora

52.Obicetivul general al Garzii Financiare consta in efectuarea controlului finaciar :

-operativ current privind prevenirea descoperirea oricaror acte si fapte din domeniul economic financiar si vamal avand ca efect combateerea evaziunii si fraudei fiscale

53.Garda Financiara efectueaza activitati de control finaciar care constau in :

-efectuare in baza prevederilor legale a unor actiuni de control in loclurile pubilce sau particulare daca exista indicii ca in aceste locuri functioneaza instalatii cu care se realizeaza produse destinate comercializarii fara indeplinirea obligatiilor fiscale

- verificarea existentei si a autenticitatii documentelor justificative referitoare la activitatile de productie executare de lucrari sau prestari de servicii precum si cel de transport al marfurilor

54.Sfera activitati de verificare realizata in cadrul sectiei de control financiar ulterior a Curii de Conturi este formata din:

-regiile autonome societatile comerciale la care statul unitatile administrativ teritoriale , institutiile publice sau regiile autonome detin singure sau impreuna integral sau cu mai mult de jumatate din capitalul social

-organismele autonome de asigurari sociale sau de alta natura care gestioneaza bunuri valori sau fonduri intr-un regim legal obligatoriu

55.Activitatea Ministerului Finantelor Publice se desfasoara in baza prevederilor legale de organizare si functionare pornind de la urmatoarele principii:

-principiul coerentei stabilitatii si predictabilitatii cadrului macro economic

-principiul satisfacerii cerintelor partenerilor sociali

56.Instrument practic utilizat in procesul de verifiare economica realizat de catre personalul cu atributii in acest domeniu in scopul stabilirii unor adevaruri prin raportarea modului de efectuare a unor operatiuni din activitatea unei unitati economice la un sistem de conventii aprioric stabilit ,este:

-procedeul de control finaciar

57.Sanctiunile contraveniale principale sunt:

-avertismentul

-amenda contraventionala

58.Raportul asupra modului de gestionare a contului de executie intocmit de catre controlorii Curtii de Conturi a Romaniei este supus anlizei unui complet care dupa analizarea acestuia prin incheieri de sedinta poate dispune:

-sesizarea organelor de urmarire penala atunic cand din analiza raportului si a documentelor primare si centralizatoare anexatela acesta aufost constatate abateri care potrivit prevederilor legii penale poate constitui infractiuni

-restituirea rapoartelor pentru completare sau refacere

59.Repararea in natura sau prin echivalent banesc a unui prejudiciu suferit sub forma unei pierderi concretizatoare in distrugerea sau degradarea unor bunuri care prin destinatia lor economica sau prin natura lor nu produceau beneficiu poate fi realizata numai daca:

-marimea prejudiciului a fost in prealabil masurata si evaluata corespunzator

60.In cadrul masurilor de valorificare a constatarilor in baza prevederilor legale Curtea de Conturi prin presedintele sectiei de control finaciar ulterior are dreptul sa dispuna prin decizie urmatoarele :

-blocarea fondurilor bugetare sau speciale atunci cand se constata utilizarea nelegala sau ineficienta a acestora

-inlaturarea neregulilor constatat in activitatea finaciar contabila controlata ,corectare bilanturilor contabile ,a conturilor de profit si pierdere si a conturilor de executie

61.Activitatea de control financiar ulterior extern exercitata de catre Curtea de Conturi se realizeaza pe baza programuluii de control propriu care trebuie sa cuprinda :

-actiunile de control programate la institutiile publice conduse de ordonatori secudari si teritali din subordinea institutiilor conduse de ordonatori principali de credite care se vor desfasura pe cat posibil in aceeasi perioada de timp

-institutiile publice conduse de ordonatori de credite principali indiferent de volumul cheltuielilor bugetare inregistrate si raportate de acestea avand in vedere constatarile rezultate din verificarile precedente si eventual existenta unor indicii care sa justifice necesitatea efectuarii controlului in fiecare an finaciar

62.Formele organizate ale controlului financiar propriu exercitate diferentiat in functie de sfera de activitate si de obiectivele propuse sunt:

-controlul finacicar preventiv

-controlul financiar intern

63.Personalul insarcinat cu exercitarea controlului financiar de gestiune are obligatia:

-sa propuna sau sa dispuna masurile necesare de inlaturare a lipsurilor si abaterilor constatate si consemnate in actele de control in vederea intrarii in legalitate

64.Abaterile de la prevederile legale constatate ca urmare a exercitarii controlului finaciar de gestiune se consemneaza in:

-procesele verbale de constatare

65.Procesele specifice respectiv de cunoastere perfectionare a unui fenomen a unui proces sau a unei activitati economice componente principale ale metodologiei de control sunt:

-control documetar contabil

-control faptic

66.Raspunderea civila poate fi stabilita:

-in timpul controlului daca prin savarsirea unei contraventii nu a fost cauzata vreo paguba si nici nu exista bunuri materiale ce urmaeaza a fi confiscate ca urmare a abaterii savarsite dar numai daca organele care efectueaza controlul au aceasta competenta poate fi stabilita si aplicata

67.Din analiza conturilor financiare anuale supuse verificarii comform prevederilor legale controlorii finaciari ai Curtii de Conturi au obligatia sa constate daca:

-conturile finaciare analizate sunt egale si comforme cu realitatea iar inventarierea patrimoniului entitatilor publice a fost efectuata la termen si in conditiile stabilite de lege

-veniturile statului si ale unitatilor administrativ teritoriale ale asigurariolr sociale de stat si ale entitatilor publice finatate integral sau partial din mijloace extrabugetare au fost legal stabilite si incasate la termenele stabilite de lege

68.La baza organizarii si functionarii Curtii de Conturi a Romaniei a stat prinicpiul independentei confom caruia aceasta institutie suprema de control finaciar:

-se supune numai legii programul sau este decis in mod independent si in deplina autonomie iar membrii sai se bucura de inamovibilitate

69.Principalele trasaturi caracteristice ale controlului finaciar operativ curent sunt:

-se exercita pe toata durata desfasurarii proceselor economice supuse actiunii de verificare;

-se exercita de personal calificat incadrat intr-o structura distincta in directa subordonare a conducatorului unitatii economice

70.Obiectivele controlului finaciar operativ curent constau in verificare modului de respectare a prevederilor legale in legatura cu:

-efectuarea receptiilor si a inventarierii patrimoniului

-modul de conducere a evidentelor contabile

71.Controlul financiar operativ curent se definesc ca fiind:

-activitatea de determinare a starii unor operaiuni economice reprezentate in documente finaciare si contabile prin raportarea modului de manifestare a acestora in momentul efectuarii sau pe masura derularii in cadrul sistemelor din care fac parte la prevederile si normele legale prin care au fost definite

72.Principalele obiective ale controlului finaciar exercitat in cadrul institutiilor publice sunt de a stabili:

-modul de administrare a fondurilor acordate de la buget

-modul de indeplinire a obligatiilor financiare si fiscale fata de diferite structuri guvernamentale

73. Caracterul postoperativ al functiei de cunoastere evaluare a controlului finaciar se manifesta prin:

-ansamblul informatiilor referitoare la activitatile economice supuse analizei pe care aceasta activitate le poate furniza si care constituie sursele principale de informatii pentru fundamentarea si aplicarea deciziilor necesare remedierii abaterilor si intrarii in regimul de legalitate

74.La baza aprobarii prevederilor al caror scop a fost acela de creeare a unui cadru legal pentru organizarea institutiilor statului cu atributii de control finaciar care sa asigure realizarea in conditii de eficienta a diferitelor forme de amnifestare a acestei activitati in raport de structura si noile cerinte ale economiei nationale ,au stat urmatoarele principii:

-principiul specializarii personalului

-principiul controlului extern

75.Controlul financiar preventiv delegat organizat in cadrul Ministerului Finantelor Publice se exercita asupra operatiunilor economice desfasurate in cadrul:

-institutiior pubilce in care este exercitata functia de ordonator principla de credite

76.Controlul financiar efectuat de catre sectia de control finaciar ulterior din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei poate fi extins si la alte personae juridice si anume la cele:

-care bebficiaza de garantii guvrnamentalepetnru credite interne sau externe ,de subventii sau de alte forme de sprijin finaciar din partea statului

-care administreaza in baza unui contract de concesiune sau de inchiriere bunuri apartinand domeniului public sau privat al statului

77.Activitatea de control finaciar preventiv desfasurata de controlorii delegati este reglementata prin norme metodologice aprobate de minsterul finantelor pubilce prin care sunt stabilite:

-tipurile de operatiuni ale caror proiecte se supun controlului financiar preventiv delegat

-limitele alorice minime de la care se exercita controlul finaciar preventiv delegat pentru fiecare tip de operatiune in parte

78.La nivelul institutiilor publice si al altor unitati asimilate acestora activitatea de control finaciar propriu se organizeaza in formele:

-control finaciar preventiv propriu

-audit finaciar intern

79.Instituirea la nivelul unitatilor economice a diferitelor forme ale controlului finaciar intern este programata astfel incat prin rezultate sa raspunda urmatoarelor cerinte principale:

-stabilirea obiectivelor specifice se dimensioneaza astfel incat sa cuprinda pe cat posibil intreaga arie a activitatilor desfasurate de institutie sa fie adecvate fiecarei perioade si sa fie rezonabile

-sa realizeze conditiile unei supravegheri permanente a tuturor activitatilor de carte pesonalul de conducere pentru a interveni prin actiuni corective promte si rsponsabile ori de cate ori se constata abateri de la prevederile legale sau de la regulamentele si normele proprii de organizare si functionare.

80.Necesitatea organizarii activitatii de control financiar de gestiune ca structura distincta in directa coordonare a conducatorului societatii comerciale este determinata de obligativitatea realizarii de catre acesta a urmatoarelor atributii:

-exercitarea controlului direct si permanent al activitatii tuturor compartimentelor functionale din subordine si al celui inopinat desfasurat la locurile unde se pastreaza si se uilizeaza valorile matriale si banesti

-instituirea si dezvoltarea spiritului de autocontrol la tot personalul societatii

DISCIPLINA: CONTROL

81.

A. 301=758 (830-800)*38000=1.140.000

B. 301=758 (420-400)*40000=800.000

C. 658=301 (660-600)*30000=1.800.000

8000*30000=240.000.000*0.1%=240.000 ch. Deductibila

1.800.000-240.000=1.560.000 ch nedeductibila

Rezultat contabil=1.140.000+800.000-1800.000= 140.000

Rezultat fiscal =1.140.000+800.000-240.000 +1.560.000 = 3.260.000]

82.A1. 658=301 (360-320)*25000=1.000.000

25000*15000=375.000.000*0.1%=375.000 ch deductibila

1000.000-375000=625.000 ch nedeductibila

A2. 301=758 (440-400)*20000=800.000

A3. 658=301 (430-400)*22000=660.000

22000*20000=440.000.000*0.1%=440.000 ch deductibila

660.000-440.000=220.000 ch nedeductibila

Rezultat contabil=800.000-1660.000= -860.000

Rezultat fiscal=800.000-375000+625000-440000+220000=830.000

83.

A1. 658=345 (450-400)*26000=1300.000

26000*10000=260.000.000*0.2%=520.000 ch deductibila

1300.000-520.000=780.000 ch nedeductibila

A2. 345=758 (410-380)*28000=840.000

A3. 658=345 (360-320)*25000=1000.000

25000*12000=300.000.000*0.15%=450.000 ch deductibila

1000.000-450.000=550.000 ch nedeductibila

rezultat contabil=840.000-1300.000-1000.000=1460.000

Rezultat fiscal= 840000-520.000+780.000-450.000+550.000=1200.000

84.

A1. 658=341 (300-280)*20000=400.000

A2.658=341 (250-240)*18000=180.000

A3. 341=758 (260-230)*21000=630.000

Rezultat contabil=630.000-400.000-180.000=50.000

85.

A 371=758 (3500-3480)*18000=360.000

B. 658=371 (730-700)*14000=420.000

14000*20000=280.000.000*0.2%=560.000 ch deductibila

C. 658=371 (900-850)*17000=850.000

17000*10000=170.000.000*0.1%=170.000 ch deductibila

850.000-170.000=680.000 ch nedeductibila

Rezultat contabil=360.000-420.000-850.000=-910.000

Rezultat fiscal =360.000-420.000-170.000+680.000=450.000

86.

A. 658=301 (1050-1000)*15000=750.000

15000*20000=300.000.000*0.15%=450.000 ch deductibila

750.000-450.000=300.000 ch nedeductibila

B. 658=301 (360-350)*16000=160.000

16000*15000=240.000.000*0.2%=480.000 ch deductibila

C. 301=758 (1300-1260)*12000=480.000

rezultat contabil= 480.000-750.000-160.000= -420.000

rezultat fiscal = 480.000-450.000+300.000-160.000=170.000

86. In urma inventarierii unei gestiuni de materii prime s-a stabilit urmatoarea situatie:

Matrii

primeStoc inventarStoc scripticPret de inregistrareCantitate intrataCoeficient de perisabilitate

A1.0001.05015.00020.0000.15%

B 350 36016.00015.0000.2%

C1.3001.26012.00030.0000.1%

Sa se stabileasca si sa se regularizeze rezultatele inventarierii si sa se determine prejudicial firmei.

1) A = 658=301 (1050 1000) * 15.000 = 750.000

20.000 * 15.000 = 300.000.000

300.000.000 * 0.15% = 450.000 ch. Deductibila

750.000 450.000 = 300.000 ch. nedeductibila

2) B = 658 = 301 (360 350) * 16.000 = 160.000

15.000 * 16.000 = 240.000.000

240.000.000 * 0.2% = 480.000 ch. deductibila

480.000 160.000 = 320.000 ch. nedeductibila

3) C = 301 = 758 (1300 1260) * 12.000 = 480.000

Rezultat contabil = 480.000 750.000 480.000 = -750.000

Rezultat fiscal = 480.000 450.000 + 300.000 480.000 + 320.000 = 170.000

87. In urma inventarierii unei gestiuni de obiecte de inventar s-a stabilit urmatoarea situtie:

Obiecte de inventarStoc inventarStoc scripticPret de inregistrareCantitate intrata Coeficient de perisabilitate

A3504007.00010.0000.2%

B29027010.0007.0000.1%

C36035015.0008.0000.1%

Sa se stabileasca si sa se regularizeze rezultatele inventarierii si sa se determine prejudicial firmei.

A = 658 = 321 (400 350) * 7.000 = 350.000

10.000 * 7.000 = 70.000.000

70.000.000 * 0.2% = 140.000 Ch. deductibila

350.000 140.000 = 210.000 Ch. nedeductibila

B = 321 = 758 (290 270)* 10.000 = 200.000

C = 321 = 758 (360 350)* 15.000 = 150.000

Rezultat contabil = 350.000 350.000 = 0

Rezultat final = 350.000 - 140.000 + 210.000 = 420.000

88. In urma inventarierii unei gestiuni de materiale s-a stabilit urmatoarea situatie:

MaterialeStoc inventarStoc scripticPret de inregistrareCantitate intrataCoeficient de perisabilitate

A139037020.0007.0000.1%

A240042018.00010.0000.1%

B35038022.00011.0000.2%

Sa se stabileasca si sa se regularizeze rezultatele inventarierii si sa se determine prejudicial firmei.

A1 = 601= 758 (390 370)*20.000 = 400.000

A2 = 658=601 (420 400) * 18.000 = 360.000

10.000 * 18.000 = 180.000.000

180.000.000 * 0.1%= 180.000 ch. Ded.

360.000-180.000= 180.000 ch. Neded.

B = 658=601 (380 350) * 22.000 = 660.000

11.000*22.000 = 242.000.000

242.000.000 * 0.2% = 484.000 ch. Ded.

660.000 484.000 = 176.000 ch. Neded.

Rezultat contabil = 400.000 360.000 660.000 = -620.000

Rezultat final = 400.000 180.000 + 180.000 484.000 + 176.000 = 92.000

89. In urma inventarierii unei gestiuni de ambalaje s-a stabilit urmatoarea situatie:

AmbalajeStoc inventarStoc scripticPret de inregistrareCantitate intrataCoeficient de perisabilitate

A137040010.0008.0000.15%

A232030012.00010.0000.15%

B34038013.00010.0000.2%

Sa se stabileasca si sa se regularizeze rezultatele inventarierii si sa se determine prejudicial firmei.

A1=658=608 (400 370)* 10.000 = 300.000

8.000 * 10.000 = 80.000.000

80.000.000 * 0.15%= 120.000 ch. Ded.

300.000

PAGE 14