Terenuri

Terenuri
Terenuri
Terenuri
Terenuri
download Terenuri

of 4

Embed Size (px)

Transcript of Terenuri

  1. 1. -4OFERTA m:VANZARE TEREN NE*(5:. ... .. ... ... ... ... ... ... .CNP 1. SubsemnatuI/ Subsemnatal),avand adresa de comunicare in:iocalitatea. ... ... .str. ,bl. , sc. et. ap... ..... , judetu/ sectorucodul postal . ... ... ... ... ... ... ... .. . . e-ma . ... ... ... ... ... ... . . ., tl. vand teren agricoi situat in extravilan,in suprafata d. . (ha),Ia pretul de . ... . ... ... . . . (Iei)2),adca . ... ... lei. Specificare Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr.28612009 privind Codul penal,cu modificarile si completarile ulterioa re,declar ca datele sunt reale,corecte sicomplete. Vanzator/ Imp ternici Maa U/ / -(numele si prenumele in clar)Semnatura NOTE:-Campurile notate cu (") sunt obligatoriu de completat.-Campurile notate cu ('*) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile. Ilse completeaza numele si prenumele proprietarului terenului. l) Se va completa in cifre si iitere. 3) Se completeaza categora de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive,care sunt:arabile,viile,livezile,pepinierele viticole,pomicole,plantatiile de hamei si duzi,pasunile.fanetele,serele,salarele,rasadnitee si altele asemenea,cele cu vegetatie forestiera,daca nu fac parte din amenajamentele silvice,pasunile impadurite,:ele ocupate cu constructii si instalatii agmzootehnice,amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare,drumurile tehnologice si de exploatare agricola.platformele si spatiile de depozitare ca re servesc nevnilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folsite pentru productia agricola. A) se completeaza cu , ,X" rubricile in care informatiile pot fi com parate cu datele din Registrul agricol,evidentele fiscale.evidentele de stare civila,altele asemenea.
  2. 2. ANEX/ l Nr.IB - Formular pentru persoane jurdice si entiti fx personaltate la nnwuele memdlgce juridic care se nregistreaz in regsuul comerului ~ , ve fo/ I e:/OFERTA DE VNZARE TEREN subscrisa .. .. n? : .. 5124/84/95. .. . -Rg,...,ClF/ CUi .. Kafg/ e._ .. .. ... , avnd adresa de comnicare in localitatea .. . Z/ .WfMM .. .. .. .. .. .. .. .. . , str.. .. .. .. .. 5761111 . Perxdu1{. ez'.. .. .nr.. ..3. .. .. . , bl .. .. .. . ., sc .. .. . ., et.. 93. ..,ap.f. , judatullsectorul .. ..fr:7245 .. . , codul postal .. .. .. .. .. .. ..,e-mail .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,) Se compieteaz cu denumirea formei de organizare,conform regiementrilorlegale,proprietar al terenului:societate comercial (S. R.L. , S. A.,S. N.C. , S. C.S. , S. C.A. )/cooperativde credit/ societate cooperativ/ cooperativ agricoI/ grup european de interes economic/ societate european/ societate cooperativ european sucursal/ persoan fizicautorizat/ ntreprindere famIial/ ntreprindere individual etc. vnd teren agricoi situait n extraviian,in sup rafat de .. .. . .. .. .. .. .. (ha),la pregui de .. .. 5 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .(Iei)2)2) . . .. .Se va completa in clfre $I litere._ Conditiile de vnzare sunt urmtoarele:. .. . CL.. .. .. .. .. . ' ' b 'pak/ iwi datralzi i`""""lnformagi privind amplasamentui terenului categorie! Oraul/Specificare Comuna/Suprafaa cadastrai CarteJudeul (i)('iSe completeaz categorie de folosint a terenurilor agricoie situate in extravilan productive,care sunt:arabile,viile,liveziie,pepinerele viticole,pomicole,pianiagiile de hamei duzi,psunile,fne tele,serele,soiarele,rsadnitele si altele asemenea,cele cu vegetatie forestier,dac nu fac parte din amenajamentele silvice,psunile mpdurite,cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice,amenajrile piscicole i de imbuntgiri funciare,drumurile tehnologice de exploatare agricol,piatformele i spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricoie si lerenurile neproductive care pot fi amenajate folosite pentru produciia a ricol. g) Se completeaz cu "X" rubricie in care informatile pot fi comparate cu datele din Regisirui agricol,evidentele tiscale,evidenteie de stare civl,aitele asemenea. Cunoscnd c falsul in declarajii se pedepsete conform Legii nr.28612009 privind Codui genal,cu modcrile i compietrile uiterioare,declar c datele sunt reale,corectegi complete. Yiff'r'7f%zm..m . NOTE:- Cmpurle notate cu ( "J_ligjltoriu de comple tat,- Cmpurle notate cu (**) se completeaz in cazul in care sunt cunoscute informatiiie. ? ag l fl
  3. 3. ANEXA Nr.I B - Fonnular pentru persoanejudce si entti r personaltate Ia : mr/ nde nf/ IJ/ Ogc juri dc care se inregisueaz in registrul comertulu -NE.ft? ? '/ EOFERTA DE VNZARE TEREN subscrisa .. .. ni? : .. . /Quieu .. .5.~. P:5_. -...,CiF/ CUi .. EQfS/ .e .. .. ._ . ., avnd adresa de comnicare in localitatea .. . l/ .Wf .. .. .. .. .. .. .. .. . , str .. .. .. .. .. 5otu1.i? em9lul_. cf. ... .nr. ...3.. ... ,bl .. .. .. . .,sc .. .. . .,et. .f. .,ap. .f>. , judeul/ sectorul .. .7302145 .. . , codul postal .. .. .. .. .. .. ..,e-mail .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,Se compieteaz cu denumirea formei de organizare,conform regiementriior legale,proprietar al terenului:societate comercial (S. R.L. , S. A.,S. N.C. , S. C.S. , S. C.A. )/cooperativ de credit/ societate cooperativ/ cooperativ agricoI/ grup european de interes economic/ societate european/ societate cooperativ european sucursaI/ persoan fizicautorizat/ intreprindere famiiiaI/ intreprindere individual etc. vnd teren agricol situai in extravilan,in sup rafag de .. .. .. .. .. .. .(ha),lapregul de .. .. .... D .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (lei)2) 2) s l i ^ if 'n .Conediialirgnecsiliroareie:. Q . .. .. .. .. ..' ' D 'pri-Vinci drtinz iiii'i""""'Orasuil Speciiicare Comuna/Suprafasa cadastral carte Judetu' (w) (ha) ('k fufklfr de ctre vnz tor Veriiicatprimrie4)Se compleieaz categorie de foiosin a ierenurilor agricoie situate in extravilan produciive,care sunt:arabile,viile,iveziie.pepinierele vtcoie,pomicole,plantaiiile de hamei si duzi,psunile,fne tere,serele,solarele,rsadniiele si aiteie asemenea,cele cu vegetate foresier,dac nu fac parte din amenajameniele silvice,psunile impdurite,cele ocupate cu construcgii si instalatii agrozootehnioe,amenajriie piscicoie si de imbuntgiri funciare,drumurile tehnologice si de expioatare agricoi,platformele si spatiiie de depozitare care servesc nevoilor produciiei agricoie si ierenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productiaa riooi. ) Se compieteaz cu "X" rubricile in care informatiile pot fi oomparate cu dateie din Registrul agricol, evidengele scale,evdentele de stare civil,aliele asemenea. Cunoscnd c falsul in declaraii se pedepseste conform Legii nr.286/2009 privind Codul Qenal,cu modicriie si completrile ulterioare,declar c dateie sunt reale,corecte si complete. V' z tor/ m uternicit, .. .. ..JMm.1302.NOTE:- Cmpurle notate cu ( iatoriu de compie tat.- Cmpurle notate cu (**) se compieteaz in cazul in care sunt cunoscute informaiile. Pag.l il
  4. 4. iVEX 'Via IB .1 I if I W" n Fonnular pentru persoane zlce _ a namm c me 0 aan: .5 OFERTA DE VNZARE TEREN 'Ve' m og '20, SubsemnatuilSubsemnata1),. .. ..T. v'. *.'i? n. ..Phi/ Fi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,CNP4.6' : LQ SI.0.3.0. LZZ 9.41. .. ..,avnd adresa de comunicare in:localitatea .. Kei-Vasa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . , bl .. .. .. .. .. .. .. . , sc .. .. .. .. ..,et .. .. .. .. .. ..,ap .. .. .. ..,judetul/ sectorul . Arm/ i .. .. .. .. .. .. .. .. . .,coduiposial. ... ... ... ... ... ... ... ... .e-mai| ... ... ... ... ... . .. .. 1) . , .. ..Se completeaza numele si prenumeie proprietarului terenului. vnd teren agricol situat in extraviian,in suprafag de .. .. .. .n?i 9'.. .. .. .. .. (ha),la pregui de . f . Cpmnvnxf/ . . cnviv-: s nt e . sfos 9.05! 2.6) . ... ... ... .. .. (lez)2) .. ..Se va completa in cifresi iitere.Conditiile de vnzare sunt urm toareie:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .Date privind identiiicarea terenului lnformatii privind amplasamentul terenuluiCategoria _ Orasu/Specificare Comuna/ Se completeaz categora de folosinj a terenuriior agricoie situate in extravilan productve,care sunt:arabile,viile,livezile,pepnierele itioole,pomicole,plantasiie de hamei si duzi,psunile,fine tale,serele,solarele,rsadnitele s altele asemenea,cele cu vegctaie forestier,dac nu fac parte din amenajmnentelc silvice,psunile mpduritc,cele ocupate cu constructii si instalaii agrozootehnice,amenajrile piscicole si de mbunttiri funciare,drumurile tehnologice si de exploatare agricol,platformele si spatiile dc depozitare care servesc nevoilor producie agricoie si terenuriie ncproductive care pot amenaj ate si folosite pentru productia agricol. 4) Se completeaz cu "X" rubrcile in care informaiile pot comparate cu dateie din Regstrul agricol,evdentele scale,evideneie de stare civil,alteie asemcnea. Cunoscnd c falsul in declaragii se pedepseste conform Legii nr.28612009 privind Codul genai,cu modificrile si completrile ulterioare,declar c dateie sunt reale,corecte si ccmplete. Vnztor/ imputernicit,. . 9.96. . Qnfsi(numele si prenum le in clar) L. S. Semnturann. . ,r Data .NOTE:- Cmpurle notate cu (*) sunt obligatoriu de comple-tat.- Cmpurle notate cu (**) se completeaz in cazui in care sunt cunoscute informatiile. ? agi/ l