Teodor Filip - Secretele U.S.L.a.

of 77 /77
1 .11舅 _11 1 1 1()rcstre si usi lI)(lrtanlente, 11()tcit:ri,sed‖ compattiment F)Creti despう | :1lansardう rl inchideri balc lurninatoare BUCURESTI Tel.:094.563.808 CRA10VA str.Lipscani,b: 73,parter l/Fax:051‐ 4198.98;411533 Tel.:092.295.982;094615141 TEODOR FI lrmat cu olel, itermOpan onicう ,itermiCう perfectう )formeaza lbう ri de temperatur農 Jne arderea bpsesc― nu putrezesc iate perfectら ,‐ ere in trei planuri SECRETE U.S.L.A Ettum(図 F℃ 9

Embed Size (px)

Transcript of Teodor Filip - Secretele U.S.L.a.

 • 1 .11 _11 1 1

  1()rcstre si usi

  lI)(lrtanlente,

  11()tcit:ri,sed

  compattiment

  F)Creti desp |:1lansard rl

  inchideri balc

  lurninatoare

  BUCURESTITel.:094.563.808

  CRA10VAstr.Lipscani,b: 73,parter

  T l/Fax:0514198.98;411533Tel.:092.295.982;094615141

  TEODOR FILIP

  lrmat cu olel,

  itermOpan

  onic ,itermiC perfect

  )formeazalb ri de temperatur

  Jne ardereabpsesc nu putrezesc

  iate perfect ,

  ere in trei planuri

  SECRETELEU.S.L.A.

  Ettum(F9

 • LuOrilor ontiLcrori5 ibOrbo i5i Femci cti

  socriFiciului osumQ lc doorcoz viQo mil dc

  crsoctnc.Loric dedic occs O corLc.

  Fic co vic iic u510Silor osQsino,i mi5clo Lc

  FQ:o sediUIUi A/1. oN. lo ordinul unor tr dOori dc

  Neom iOro s nu sc Fi risi itn ZOdOro S lc Fic

  OrOnQ U 00r iOr omin iroo

  s ie dOinuic vesnic!

  Copyght:

  AUttORUL

  EdmmSTel./Fax:051/413.842

  Tip rit la:Pntex SRL Craiova

  Tel./Fax:051/419.711;131.407

  Tehnoredactare computerizat :Adi lrnbu ctur

  |.S.BoN. 973-97782-6 7

  cuvANTUL EDiTORULUl

  lat c,dup `Secrefere rJ Paver cOruF '(autO :EugenDelcea,i Oana Nul ),i `Z ou araps oog or

  ya

  Roma FeF"(autOr:Teodor Filip), editate,i reeditate in anu1 1 998,Editura OBIEC iV" CraiOVa d de lucru difuzoilor de carte cu o

  rlou bomb edloHal ":SecrereFe uS. . .'i binecunoscut Ct

  tonlor s ptmanale10r `C,ana Plus"(Oradea),I `0ecriyMagazin"(CraiOva)drept rconfes tt fOsr usra,1

  ln prefala vOlumului Rzbolul parapsi 010gic lmpotttVa

  Romanier,sc am c `l re dor FillilD esre rOliic m ale scrrs

  F: :

  ==

  rT,

  :1`

  de dez

  .iettealrma,aparett hdr znttQ sunt COnlrmae

  Yu

  i|!:]la 'liF[b E,fdbHJ J nott

  penttt and

  aJttZ ttI17":::::l

  3

  ::(t:dhpmJntt nu ette ttp Teodttesc cdttd,J

  ::::i:LttiltteFl:

  i:rand, de paza anlbasade10r, lnv ! mantului antitero sau de paza

  aeroportului C)topeni.

  Viala Sa este un roman,la fel de,Ocant Ca,i SCrierile sale,

  ::i:[t:T:I::Lsau de spiona,ori culiselo epocil de aur" Fiind legat de urljur

  11lant,dest inue pu ne din viala sa,dar unele lntampl , numalsugerate,r stoarntt scaunu1 0r c rui om cu vial normal .

 • n decem zie f9891 dl.Teodor F ip a avut un,oc,alttturide intreaga familie:,i avzut fo,tii COlegi,i,efi de la U.S.L.A.ma

  sacrali,i ba OCOr i n fala A/1inisterului Ap rni Nalionale Atunci,adepus un nou jur mant, de aceast dat fa! de sine: stt nuaib linisle pan cand nu va da la o parte vttlul depus pe ochiirOmanr,de fotte OCulte,strine de interesele acestei! ri.larde atuncl a scris enorm,i pe cele mal diverse teme Pentru c unom care are peste 4 000 de titluri de carte n cas ,i un inCredibilbaga de informalli poate trece u,or peste lipsa de experienl inmanuirea stiloulul.

  Secrerere as. . ",volumul de fa! ,deZV lule in prerniertt na!:Onal ,o serie de aspecte totai necunoscute sau maipu!in ,tiute despre celebra U.S.L.A. i Trupele de secur:tatesau a:e Lovitu:iei din decembrie `89 Autorul a fost un martoractiv a!activl Ji Unl Ji SpeCiale de Lupt Anttte nst ,de la inlin

  larea ei,i pan aprOape delichidarea"acesteia,la presiunile unor

  emanalr extrem de lnteresali Ca Romania s rman,O vreme,una din cele mal elcace unlantlerO din lume

  Pe lang unele amttnunte detta dreptul senzaliOnale,cu

  tremurtttoare ori energizante,avand ca efect rede,teptarea man

  driei de a fi roman,autOrul reu,e,te din plin s aduc ,i unele coreClil absO:ut necesare scrierii unei l,toril contemporane aRornaniei a,a Curn a fost ea in realitate,,inu cum vors o vad

  ,

  de zece ani,unii emanair'ai Lovilu!iei din decembrie`89

  Una dintre aceste corec!il este,i cOncluzia ultimului cap ol

  al volumului de fal :generalli tefan Gu e i lulian Viad ausalvat Romania de 0 0cupalie strttin programat cu ceva tirnpinainte,poate la Ma:ta!

  Sea de informari senzaJonale Ofe te de Secrerereus. .."poate,oCa,poate l comb tuttt pttn informalli reale,iargumente logice(nimeni nu deline adev rul suprem)dar, n niciun caz, nu poate fi ignorat !A,a cum, mai mult ca sigur, aceste

  secrete" devenite accesibile pub cu:ui :arg nu pOt fi uitateprea u,or..

  Eugen DELCEA

  RECUNOSTfN

  La srtr Feb arie 99Q am mceF m nca ra acesrcru.ms0 rie f994.Deanga ma de aFrtr an4

  am ocur77rat cOnsnd foare me surse. mgaF mare nmar de persoane,mJfe aJu se persottaRciare Ocomandany ma nfr sa_m rerareze ce s am

  rar m

  decembrie r989 dtrp,Ce se

  rezMaiorilareadir7rre ceF sOlicitar a ttspns fayorabt acoandaJiuFoarmaza neFttprege e care o respecr c sfippf ca ttenf1reor sa n e dezyre. ceasrd ttOrivare a ror yO ,re d reamacOnsrantt deznare d arfea ceror care a deyr sa deyn

  Ferea r amre sfrucr ri ae srar e esre frica y za d c

  adeybray crim a maF sra rere br ar s a ens,onar,F se

  limAn ribettare./1ceasra reama esre r7 senfimenf omer7esc

  care rereg.Deoarece, rea repede mrSe mOare m aceasra '1..

  cesfor oamen e strprofund recoscarO

  m srar de yorbl c focamaraz tt dirlfre e menfOnaym acesr cic ,ati4 msa, . ceasra se dare,re tta mo yf

  modesria care caracreeazl.ttror aces ra Fe ad c r77mre me e.mtrar reg rra ctr zecF de fo,ri CrOri din fOsDe ar

  ramenr a SecttI Sfar_azF ensna ori frec reze,dar care se cons der lyprbrOri d rinFa a dOua. DeOarece, caoamec mexperrenra, ecare m dOme sbor sesa c,rFnp deZ fOrmarea, m Gna, Or rrage semna ararml.N a impresbnar deFoc sloganarile dvers re'ec _

  ripri_rerOrip 1Omori ea,

  ercttecre ra adresacor care a bc r are dirl sec rilarea srar

  cesrOra re exprrm reco,rin,mea.Doresc sa m mesC CrOri10 care,recnd seriare

  zenFar m sfamana "C,ana PrJsr , reyiSra "0y

  Magaz nt ma ttCraJat a ayr arecieri mar mF decar fayO

  rabe asupra ceor rerarare. De asemenea, ce or care mia dar

  sgesrii. TOFodar cerOr Ott ersoane care 7-a Crrricat trnadir7rre ee coreg dece fiind.Strnr cOnyins ctt maF s nf asrFe depersoarle. ar aceasra der70f cn ar7 arinS anre org0yaF 77aF e r/J aceasra ,lerila sa scriLr aCeSr cFc ...

  e mmesc d seF aceror ersoane dtt Oraa cares a oFeFsa m rOreze pe timpdeplas rilo rin oFa,.,CerOrdirl Fscop Btt4 care a hrrar mO fricr c rieren

  rOr de

 • nalOnalttare mag cand a hcercar sb_i cnvinga de adey

  `urille scrrse de 7. deyart ri pe care re cur70,rea . Deoarece

  ma mrfe persOare m a amenr. ares,sa,carea cea ma

  iosraf neavand curaJiur sa dea Och c m e,a acFonataspra sorieF rde narionarilare mag ,aSra soacreF me ,feme lrsbOhal .Esre cea ma iosca merOd de rimdare,cea marrafa.Ar or sne Ca re s ttr rec

  "Oscaror i dis_repiesc.Nici eF,F nfmen 177 Oare rilmda,sperra. m ttc f reg man mema camarazillor mei asasri17art yOF merge

  tt An anzere arbe penfru deyArim ma ya O rar canda s na ceastt yoF merge tt Ra sa ttrad Mi_e diFereni Darr eF yor 0 aceasra. cand cer de s s 1/a oa ctt a 7 fra

  S

  gamzoa

  FrT]n

  NegureanJ care,dez reresa4 ma spenOrm, ma darsfa Precm, o serre de fomarii mareare penfru ransareayom"Rzboparapsttorog Otttva Romanl bri_car m seria 3ripana Prus

  rade J ttCri/MagazinprabyaJ.

  snf rOnd recosc for solet care de pesre 3 de ar7esre ari de m e ra bhe,dar ma ares racea care m ampres y ttraJiar ermanent m a lbprobar cerrurille necesaredoc menf rii.

  /m `m

  Farudi17ea de aama re aduce m mremere medicillor rOnacJ 3mbila, rceanEJJ Corce : ,Oyan

  Scttdon rui cOra ce care m a rrarar c m b(re,

  roFesOnarismmaF ares,ome .JvJ m umm recO,rin,mea Se dreaptt spre

  dO177 OarT Laza Pefra Sandor, Baga din cond cereare,crCripanatOradea recmspre mttEugen De ceadirecrorur revisre

  cri/Magaz '3ra yaJ,care a ttbareea iCarii nr caitore diln acsr cicrtr.

  Reco,fi77 mearOr cililorilo4

  Autoru:

  PREFATA

  Lucrarea pe care o aveti n fal ,Stimali cititOri,este ciudatn felul ei Dup citirea e,o parte dintre dumneavoastr va spunec am prezontat direct unele probleme, ctt am atacat prea durunele persoane, allil, din cOntr ,vor zice c am prezentat preapu!ine. un specia n dOmenlu vor repro,a luCrttrii c nu amintrat in amttnuntele specifice activit !ii de prevenire,i combatere aterorismului, iar ce al!i s ar putea simli deranjali C am prezentat

  unele probleme intime ale acestei activit !| lar al! VOr repro,ac

  mam abtttut de la tematica propus .

  Atentionez cititoril c lucrarea de fa! cuprinde realitatea

  suta la sut ,i face parte din ciclul TERORISMANTITERORISMAm stat i am cugetat nlult,domol,a a Cun i st bine unui arde

  lean,nainte de a mtt apuca de scns. Nu am velel J de scrilor,ns cand vttd cum sunt prosut n fal ,Cand,ju precis c albuleste alb,dar el mi se prezint de allii Ca fiind negru,nu mai pot s

  rabd.

  Aceast lucrare este doar un inceput.Deoarece,Romanlaa devenit p:aca turnanth a terorismu:ui internalional,deoareceRomania se cOnfrunttt cu acest lagel al contemporaneithili,Cititorii,

  publicullarg trebule s posede cuno,unte minime despre formele,i

  metodele de ac:iune ale terori,ti10r,despre organizalille i grup rile

  extremist teroriste.Trebule s afle care sunt cauzele ce duc la pro

  liferarea acestui fenomen,cele mai reprezentative acJuni terOnste

  comise pe plan internaliOnal.De asemenea,trebule s afle despre

  rttzboiul parapsihologic care se duce ,i in prezent asupraRomaniei.TOate acestea vor fi prezentate in volumele urrntttoare,

  care sper sh fie tipite is trezeasc interesul cltitorilor.

  Trebuie cunoscut ctt maiorltatea statelor lumll ,i au creat

  unit !i speCiale de lupt antiterorlst ,care rspund prin foaC!iu_

  nilor teroriste O astfel de unitate a existat lin Romania pan n

  decembrle 1989, anume unitatea Specialtt de Lupth Antiterorist (U.S.L.A.).in fierbinieala acelor evenimente,cadrele acesteiunit l de e11 au fost euchetate drept urerOrip ',srarerO,

  Televiziunea in spe ial,apol o sette de lurnali, au fO10SI mln

  cluna, diversiunea ,i prOpaganda pentru alatarea uril mpotrivaacestora.Tirnp de,ase luni a fOst desfiiniat Singurii specia ,tidin tar ,fOrmaJ p n sacrricil enOrme suportate dentregul popor

  au fost umilti,bauOCO J,asaSina

 • Doresc s precizez c este prima lucrare publicat inRomania care abordeaztt prob:ema fostei Unitali speciale deLupt Antiterorist ,i care prezint ,in acela,i timp,une:e dinevenimentele din decembrie 1989 1ntF 0 :umintt care nuconvine muitor persoane.De aceea,ca de altfel orice lucrare depionierat,poate nemuttumi pe mu : Acestora le fac invlara de aavea curttul Sb fOrmuleze viziunea lor asupra problemelor tratate ln

  acest ciclu,s le redea ntro alttt lucrare pe care publicul citltor o

  va aprecla sau nu.

  Dup cum apreciaz sau nu lucrarea de fal

  De ce am scris acest ciclu?Pentru c moralmente considerc am acest drept. i am cOnsiderat c publicarea lul va umple un

  gol, c n numele Adev rului ,i pentru lstorie trebuie spus tot ce

  , i Bine nteles,fOarte documentat.Am scris o,deoarece la foarte

  muite persoane, din multiple cauze, exist inc o prere eronat

  despre fo,til lucr lori din 4inisteru!de interne, mal ales din fosta

  Securitate.Acestora lin S le reamintesc c in topul interna:iona!al servicii:or secrete,in toamna anului 1989, Romania Ocupa:ocui treiin lume.ln aceste servicii nu pOt acliOna decat prOfesio

  ni til Profeslonl,tii Cu o minte mai calculat de9at cea a unui acerb

  om de afacen si ce eSte rnallmpottant,trebule stt ne permanent ncontact cu realitatea. O paFte a pub cului larg, cel dezinforlllat,|

  uvoitor,::,tie"c aceast profesie se execita numai de l: andi

  capar"oH"ersoane ttapore mrar"AIJi,ctt Se exercit ntrolume a nchipuir or.Dar cand nchipuirile,i ViSele pun st panire pe

  un profesionlst al acestei muncil a dat o dracului,sa terminat cu e

  Nu ei pl zmulesc inchipuiri, ci po:iticienil. lar nchipuirile/visele

  acestora sunt periculoase Cum a fost visullui Gorbaciov,manipu

  lat din umbr de oculta mondial ,de a transforma sistemulimpusde inainta,li S I Aiutat din plln de Occident,iam v zut unde sa

  auns:state destr mate,zboale,1 1upte lnteretnice,crime mpotriva umanit !li,SuFerin! ,exOd masiv de populalie,Ora,e diStruse intota!itate, mo 1, r nll TOate n numele unei democralil prOStntelese.

  Profeslonitil din servicllle secrete nu sar niciodat pestecal.Tocmal pentru c trttiesc n realitate. Peste cal sar politicienil.

  Cum a fost cazullui Hru,CiOV,care a generat criza rachetelor. larprima le ire din acestlmpas a fost sugerattt de un rezldent KGB din

  New York Deci, de un profesionist Am consideFat C Ciclul defa:a se adreseaztt publicului larg:dornic de informare,inu dedezinformare,care vrea stt cunoasc relitatea_Care s ,igseasch rttspunsuri la unele ntreb ri. Acestui public cititor, autorui ,i

  10

  cere scuze,i I ag s|nteleag c a trebuit s evite prezentarea unei probleme care constitule secrete ale activit !ii de prevenire si combatere a terorismulul. lar celor care consider c amderaniat unele persoane,ori c am scris despre unele problemepe care eile consider secrete,a,dOri s le reamintesc c inacest domeniu, adic al aprecierilor, dup decembrie 1989 s auschirnbat multe lucrurl.C nu mal esto un secret prezentarea gene

  ral a activit !il de prevenirei cOmbatere a terorismului,care nu

  sa incheiat n Romania cu decembrie 1989 Nu se va incheia nicin viitorul aproplat.

  Acest ciclu nu este alctttuit de un scriltor Este scris de un

  mbrturisitor care a tr it,|,i a desf ,urat activitatea in unitatea deelittt a O,tirii romane _ unitatea Special de Lupt Antiterorist .

  Mbrturisitorul a fost ,i este ars de patima mistuitoare a focu!ui

  amlnlor.Ciclul respecuv a fOst ghebat,i SC S in c matul deneadev r,de minciun ,de dezinformare care continu s loveasc

  acest popor trttitor intr o!artt deasupra cttruia Dumnezeu,cand acreat lumea,, a de,ertat tOt sacul bun tJlor.Deoarece m amdocumentat serios,i am trttit o parte din evenimente,nirneni nu rn

  poate combate Consider c absolut toate afirma!iile,tOate problemele prezentate ,i au acoperire in multe pub catil, in interviuri

  Wittty :::i:: :specia ,ti,i anali,tin domeniu.Contraargumente pot fi aduse darnici unul nu va putea demola cele scrise de mlne.Mu::i nu vOr fi

  de acord cu cele scrise.Dar aceasta este realitatea.Pe care oprezint Poporului,i pentru lstorie.

  in pttma lucrare,doresc s reabillez,nmsuran care volputea, i numai cititoril voritldeCa dactt am procedat corect,memo

  ria unor nevinovali uci,in deCembrie 1989. Pe de alt parte,voinCeFCa Sb destram v lul de suspiciune care a planat asuprauSla,i10r,acei lupt tori de elittt care au facut parte dintr o unitate a

  Ministerului de lnterne fosta u.S.L.A.Trebuia s scriu acest ciclu.

  in memona fo,l10r mei camaraz usla,1,saCnica pe altarul Revo

  lu!lei din Decembrie 1989,uci,i n cOnditli Cunoscute,dar din ordi

  nul cul,i in interese:e cui nu se cunoa,te niCi acum. L lterior, au

  b lr it :: :] d ce se

  poate spune despre fosta U.S.L.A, despre evenimentele dindecembrie 189,dintre care multe suntinc enigme.Deocamdat .

 • Capitolul ::

  FARA PREJUDECAT:DESPRE USLASiDe Fe yO ra,camaracre sra,,

  s se sce asra dreara c care scrrtr

  lmi dau seama c mi am asumat o sarcin deosebit de dificil ,i plin de r spunderen acela,itimp Dup evenimentele dindecembrie 1989, o serie de iurna ,ti i SCriitori au pornit cu mult

  curanc utarea adev rulul,au scormonit,s au documentat,i aureu,it S prezinte diabolicul sceharlu care a fost teSut, atunci, n

  iurul Securit !ii ale c rei cadre, n totalitate au fost etichetate drept

  terori ti.Dar nimeni nu a c utat s afle de ce,icum usla,li au fOSt

  etichetali,la randullor,terori,ti.si Cand te gande,ti c ei au pi tit

  Cel Fnai SCump.Aceasta,deoarece raportatla num ru!lor de circa

  800,cali erau,d:n randul:Or au fost asasinali cei rnai rnulli Dal

  Asasinali! Din ordinul cui, se,tie. Dar,de ce?Despre asasinarea

  lor sa scns.Dar,ntreb din nou:DE CE AU FOST ASASINATl?Nu a,vrea ca cineva s cread ctt ridic n slvi aceast fost

  unlate.Unitatea Specia!l de Lupttt Antiterorist (U.S L.A.)nu afost infi:n:ath pentru reprimarea nemul!umiri:Or popu:aliei.Crearea ei a izvorat din necesitatea ca Romania sa aib unitate

  specializat in preven:rea,i COmbaterea ac:iuni:Or teroriste peteritoriu:nalional, n contextul n care,pe plan internalional,acest

  fenomen se amplifica.Odat creat ,ea a fost subordonata Ministerului de interne Ceva absolut normal.A,a cum Sunt subordonate toate unl Jle anitero ste dln celelalte l A,a au aiunsuSia,il,Stimar Cititori:"securi,r.Pentru c oHcine fcea parte din

  Ministerul de lnterne, indiferent in care din structurile sale organi

  zatoHce,a fost taxat drept te nst in decembtte 1989.i dup .Cui trebuia stt i se subordoneze U.SL.A.? Ministerului inv !

  mantului?sau Ministerului Cultelor?Hai s fim serio,i!Deci,fttcea

  parte din Ministerul de interne.Dar,al turi de ntreaga Securitate,

  nu a fost a lul Ceau,escu Dup cum nici Arrnata nu a fost.Usia,ii

  erau fli if Ce din randul poporului,pe care l serveau,i n numeleidealurilor carora se iertfeau.

  PT T

  ttimT ' Fttlregulamentele militare,|legea sunt clare. Unilnli vor repro,aC

  tocmal n spatele acestora ascund fapte reprobabile ale fo,tiloruSla,i Nu pot spune decat c sen,eal .Cread ce vor.Tirnp de

  25 ani am aclvat sub jur mant millar,care T,i are nlnderea,|

  13

 • dup pensionarea mea Cum a,putea sl incalc?A ac m voimla la fapte necunoscute marelul public care nu aduc preiudicil

  :::: t:sML::ilcunoasca

  SCOala de OfileFi pe Care am absolvit on anu1 1964, caspecianst in preverlirea,i stingerea incendillor rlym/'cum nenumeau colegil de laupele de Secuntate,"ieptrde campH Amfost ultima prorno!ie de 01len ai scOlli de la Oradea Apoi,am fost

  numl ca ofiler de f ont ia Bataliollul de securitato din Oraclea.Acestea au constituit po:ltrlJ l ine o ,coal aspr , dur , darcorect ,cirlsut .Am inv lat s itJ Ordonat in tot ceea ce c,s

  9andesc realist Destinldl a fttcut s lucrez mai bine de zece aninUSt_A ,stt am oomandanll Oameni cu o linuttt mOral irepro,abil ,foarte buni speciali,ti,Care protindeau corectitudine,echilibrL:psihic,s iei hot rari,is aCliOneZin frac!iuni de secund Dar snu anticipez.

  U.S.L.A. o LInitate de top(seCret)

  cand in lurla mai,anu1 1976,am fost selec!ionat pentruU,S.L.A ,I mis a dat spre studlu RegLamenf r de F1/nc10naren a1 , precurn ,l alte nlatenale,nrtunsesc c de,i eramconsiderat un tip inteligent, c o bun memorie fotografic , arn

  'nieles numal general Noliunile de"re sm","an rerOris ",

  rFOr a 9rlsr7JJ eFrpare", negocFaro6P;,i rnUite altele se

  inv lm ,eaun mintea mea Totul era nou dar,i faSCinant n acela,i timp. Pliau trebuit arli de zile avand,ansa de a trece pe lamai muite servic ale acestei unitli ca S pot considera c nceps stpanesc talnele munc de prevenire ,i combatere a terorismulul.si niCi atunci spre exernplu,am r spuns timp de trei anide paza ,i apttrarea ambasadelor,i dOlnici:i:lor diplomaliloracredita::in Romania, i aproape doi ani de executarea controlului antiterorist,i cle antideturnare la AeropOrtu1 0topeni,in

  ture nu rrlia fost Fu ine S Cer sfatul celor care aveatJ o vechime

  lTlal mare n serviciul respectiv)de,i ml erau subordona!i nv4ghidam,i dup pttnciplul"OJ77 Car rrffeyaF, ar rOr rOsfoare" Cu timpul,am prinlit o sarcintt deosebithi stt ma ocuppersonal cle pregtttirea arltiteroristtt a cadrelor,atat din urlitate,

  cat ,i din teritoriu. Aceasta a constltult, pentru rr ine, "cununa"

  carierei m itare. Deci,cele scrise in aceast lucrare surlt prezen

  tate rn cunO tin! de cauz , oFicand verificabile Ar fi ldeal ca

  14 15

  ]!T:::[nr:i.1 f:

  :=LttT:

  tare m regsrru r secsrar..062Q cOSC

  t::1

  :=

  1:_acriye Or srrarege, a sediilor deorfadeOSe, a

  r1:R[Littemim am dat seama c sunter foarte documentat asupra domeniului

  :inc RL :: : : ettr:li:::mine acest gand.P miJ un mic sfat,de la unul n scut mal

  e

  ;1z:!TIbt :lLitotalitate,nu v bttgali.Sau dOCumentati v!Dar foarte bine,Pentru

  I ITlTa aceanaJunQ Za de udaJ.

  Pan ln decembrie 1989, UoS.L.A. nu era cunoscuttt demarele public.Marea maloritate a populaliei! rii nu avea cuno,tin!

  despre antiterori,til de la noi Chiar o perioad destul de ndelun

  gat de lanfiintarea unitttlil, niCi fanli ile noastre nu ,tiau C

  suntem us:a,i. Pare de necrezut. Dar aceasta este rea tatea.

  au dOar c lucr mn cadrul Ministerului de lnterne.Abia dupani,colonelul(r)Stefan Blaga,comandantul de atunci al unlt l,aluat initiatiVa ca, n cadrul unor ntalniri cu so!lile nOastre, s ledezvlu:e une!e aspecte ale acJvI Jl noaStre. i,lJ de ce?Maio

  tatea umpului nind n misiuni(unele erau,i de durata s pt ma

  nilor),lipSeam foarte mult de acas Probleme!e familiale c deau in

  sarcina exclusivtt a so!| or Care,i ele lucrau:cumpar turile,9 ti

  tu!,cre,terea,i educarea copillor, rezolvarea unor probleme care

  aparntro familie.Chiar i SOra mi repro,a de muLe o : cure, maF mre, msaFir acas iatund ap reau discu |.inerente.

  Pe de alt parte,misiunile unit !li erau clar stipu:ate:1.Asigurarea securit !:i pasagerilor,i aerOnavelorin zbor,i

  la escale de scurt durat (curSele interne,i externe in totalitate);2.Controlul antiterorist,i antideturnare la aeroporturile Oto

  peni,i Bttneasa.

  3.Paza,i apbrarea unor ambasade,reprezentante Str ine,i

  domicilli aie membrilor corpuiui diplomatic acreditat n Romania;

 • 4.Culegerea de informa in dOmeniul stnct limlat al aclvitlil de prevenire,i combatere a ac!iun Or teroristei

  5. Executarea controlului tehnic de securitate la imobilele si

  ri:n:

  l ::rttl: r::Umentului Securit i Statului;6.Asigurarea gard |,i seCu ti familiei prezidentiale,a unorinalte oficialit !i ori delegatii Str ine care ne viziteaz tara, n cola

  borare cu Direcaav_a din D S S.;7. Spr in pentru preg tirea antiteroristtt a cadrelor din teri

  toriu, control ,i Sprlin asupra activit lil de prevenire a aciluni10rteroriste;

  8. lnterven!ia pentru chidarea ac!iun Or teroriste, atuncicand se prOduc.

  Atat! Deci unitatea nu era '1.. c cOmpere e aCrunenerimirare n sFera eF de ac yilare Asta near mai fi lipsit! Dincontra, unitatea avea sfere de competenl bine nlitate, iarcomanda unit lil era lincorsetat "in luarea unor decizi:. Dars exemplific.

  U.S.L.A. nu avea lnisiunea de apttrare a aeroporturilor.Avea rnisiunea de a executa contro:ul antiterorist si antideturnare la doutt aeFOpOrturi:Otopeni ttI B neasa.Dou ,mariilate si nu apttrarea lor.Aceasta era o alttt mancare de pe,te,pecare o Hserveau"un !i,i Subunit J din cadrul Ministerului Apttr |Na,onale cu armamentul,itehnica de lupttt specrice 10r c00perarea ntre aceste unl 11,l uSia,i a ibSt perfect ,pan n decem_brie 1989. Cand 1_au b tut ioc de usia,i De ce, camarazi dinArmat ?Atunci,duptt ce a dezarmat schimbui de serviciu,condusde it.col Tttnase Vizitiu,v ali exuns pe estacad Care eran competenia excluslv a usla, or De acolo,a pornit acel mttcel c ruialau cttzut victime inen nevinOvali M ntreb,iV ntreb,slmaJ

  :;711I:u!tttt|

  8:n::ijaceasta.C)zical din b trani spune: Orice e s rene .A fostuc au fost dezarmall,i ba OCO,dar a fost i bine.Deoarece,nirneni nu ii poate acuza.

  Ca martor ,i partlcipant direct la ceea ce avea s devinUS.LA. n organlzarea A/1inisteru!ui de interne acea unitate dee t ,consider c pot emite pttreri pertinente asupra mprejur rilorn care aceasta a apttrut ca unitate de sine st ttttoare n luptaimpotttva terottsmului internaliOnal pe tettto ul Romaniel,a misiunilor pe care !e avea de indepnlt, ca ,i asupra moda t!|:or prin

  16 17

  Care ,ia indeplinit atribu:| nile ACeasta, cu atat mai rnult cu cat

  US. .A, n or9anizarea i pregtirea sa,nt a avut exemplul unor

  unithti similare romane,tl care sa fi func!lonat anterlo A pornit,in

  total,de la=erO.lar persoane nedocumentate i au atribuit fel i fel

  de aC uni i miSi ni,

  USL.A avea at bu eXCiusiv pe prollul aminut CandMinisterul de lnterne intocmea drente planu (anual),aceaSt unl

  tatei avea 10Cul,i rolul sttu bine determinat. O parte a acestor

  planuri a ap rut n presa postdecembrist , incluslv Ordinu:002600 de care au facut atata caz silviu Brucan 1 9eneralul(r)

  Nicolae Militaru cttutand stt acrediteze ideea c US:LA, ave0datoria sb l apere pe Nicolae Ceau,esc .

  Dac U.SL.A, participa la gardarea ,i securitatea familleiprezidenllale,a cut o pentru c NiCOlae Ceauescu era,9fulstatului A,a se prOCedeaz n fiecare stat din lume.Aprarea lui

  Ceau,escu era,pentru usla i Ca de altfel,i pertru cadrele Direc

  eia Va_, O datorie i4vorat din vOinia pOporului care il alesesepre,edinte alibFi1 0Sia, 1-au asigurat securitatea numai nmsuFa

  :1::ill?F:::. :[,i aSigurau s curitatea unei illstitu!il de stat cea pr,ziden

  lialOFiCine este Pr ,edintele lttril,el trebuie apttrat tJsia, erau

  militari, depuseser un iuF mant Dar suveranul s u eFa pOpOrul.

  Ca]1lceau,escu tta ndcd Mtta

  Sa Poporul, ar tand r spicat ctt nurl mal dore,te ca pre edinte al

  ! ril in aceasttt situalie,uSla li Ca de altfel ntreaga Arnlatau

  nteles ch mpotriva proprlului p9pOF nU lupli,chiar dactt ar trebui s

  aperi o institu!ie de stat,fie ea,i Cea prezidenlial Un Pre edinte

  ,:un regim contestat de Popor nu le aperi.Poporului i se Jurcredini i nu unei personalit !i sau institulii Lucru valabil i

  pentru ctlltura general a marelui politolog roman Silviu Brucan,

  care susline Sus,itare c ,,tie el,"securi,til depuneau iur mantul

  ca sl apere,cu prelui Vie!||,pe ceau,eSCu.Cum poate acestprezic tor din D m roala stt ba oCOreasctt lurttmantul sttnt fal de

  Tar I POpor!

  Prin natura misiun or pe care le indeplineau, usla,li deve

  neau principalele

  nre"n cazul declan ril unei ac!luni terOriste.

  Unil i i exerCitau misiunea"ra yedere": paza i apttrarea ambasa

  delor orl don lcillllor diplomali10r,securitatea demnitarilor ori a altor

  personalltttli, COntrolul antlterorist,i antideturnare .a. EFam COn

  enil C dac sar i produs un actteronst_Ocuparea unei amba

 • sade,uclderea unul dlplomat,introducerea de armament ori explo

  ziv la bordul unei aeronave etc. sentimentul de incredere n fermi

  tatea, loia tatea, darzenia ,i curalul nostru, din partea corpului

  diplomatic acred:tat in Romania,s_ar i pierdut.lar acest sentiment

  de neincredere se putea extinde la a aprecia c sistemul deprotec!ie a Obiectivelor,i diplomalilorin Romania este lab .

  Fra tehnic ,devii...ngera,!

  Dac n decemb e 1989 narunea a fost dezinformat ,:minli ,ViZavi de usla,i,acest lucru s a petrecut o bun perioad

  de timp ,i dup Grav este faptu: c acest lucru l au fcut unilziari,ti, care, in goan dup senzalional, St lmcesc anumitefapte sau mbsuri.Astfel,ln"Evenimenfu zeFi din ll octombrie1994, sub semntttura lui Doru Dragonlir,a fost publicat artlcolulSPP a ac zOnar e riOame r anrilerOrisI yaroare de este

  3. O de dora ,pe care ti reproduc in ntregime:

  "Pettfru ca prefedilnfere ron rriescu sd se silm souranJtt raCofrocen CernJ ROmana aprobar achizitionarea de echriDamenfe de coma , attrilerOrism n varoare de esre 3 O.0de dOra Esre yOrba de sisfeme de com a radiO, de rercere a cont/orbor ra disfattF, recmde attmamenf rec fOrOs r imporriva rerOriprilo 7oare acesrea a rrardOrarea su ordonalior CO/OneruDmrru rriescu feSeic ruFde ProreFe Paz

  Ecr7riDamenrere menliOrare maF sus a fosI frod se

  acitarea raerOr yamare, cOnfOrm Hoarii ctJernttu4/f99".

  Afirm c intregu:artico:este tendeniios,i Cauttt Sa dezin_

  formeze cititorii.Numai cine nu cunoa,te actiVitatea antiterorist ,greutb!ile, iSCurile,iimp Calille el,poate scrie asa ceva.SPP ui nu

  l ap ra pe lon lliescu.El ap r i asigur securitatea unei institu!li

  de stat Pre,edinila.10n lliescu a fost ales de maioritatea poporului

  n aceast func!ie Fiind Pre,edintele tbril, reprezenta Poporu:Roman.Trebuia ap rat.Nu!on iescu.Ci Pre,edintele.A,a cumse procedeaz Oi cu actualul Pre,edinte Enlii Constantinescu.

  Oare este atat de greu de pHceput acestlucru?oiCu ce s J apere

  SPPu:? Cu ciomege, cu prastil, cu arcurl? Unor astfel de per

  soane, care scriu asemenea lucruri tenden!loaSe, precum,i Celor

  care l cred le doresc un singur lucru: stt activeze ca lucr tor

  antiterorist o singur lun . Timp in care stt se produc 01 un actterorist.S vad ,i stt Simt pe viu ce nseattntt stresul,s ai per

  18 19

  nlanent rnorcovul n fund,sli rnOar camaraz lang tine,ls nuai cu ce riposta.Dup aceea stt vo beasc i stt SCrie.

  Stima ciutO ,lupt to i antleron,I surlt n misiune permanent . El au semnat un "crracr c mOarfea , care poate veniOrlcand,i de Onunde.cunosc formele,l metOdele de actiune aleterori,tl10r(nurnal despre acestea a, putea scrie o carte de

  slno stthtoare),care Stint deosebl de perfide CLlnOSC c ace,tiaau connando u de sactticiu,cu membH ndoct na i atunci,pentru a i anih a,ai nevoie de arrnament,i tehniCtt specific

  ,

  cea l ai perfectiOnat .Care trebule s le pustt la dispozttia lupt

  lorllor antiterori,ti Cu orice prei Voi da un singur exemp!u care

  spor sa conv!ng

  Pe timpui cand eram comandantul unui schimb al Serviciului

  care aslgura paza,i ap rarea arllbasadelor,l a dOmicillilor diplo

  rnall10r,comanda SLA,pttn seFViCiUl s u opera v,ap rlit olnforma e"nerbinte":"/a a r ris177 d4mar arasade/09a Fosr asara O Omaazana|",n scopul ucideril acestuia La fala 10Cului,sau deplasat generalul:u:ian Viad,colonelul

  Stefarl Blaga(comandantul U S L A.) mpreun cu doi inginen,specia ti n dezamors ri, precum i alte Cadre din conducereaMinisterului de interne. Pentru a nu pune n peHcol viala unOrporsoane neviriovate,usla ||,aiutali de Organele de mili!ie,aU luat

  rnttsurile specifice Linul aselnenea caz:devierea clrculaliei autO|

  r)ietonale, evacuarea persoanelor din lr ob ele apropiate .a Ceidoi specia ,ti-1000tenent oolonel Donner ,l cttpitanu inginerVidran au trecut la examinarea autoturismului lnformatia s adovedit a fi real Studiind bomba artizanal ,f r s o ating,ceidoi speciali,ti au raportat c este un dispozitiv foarte sofisticat,cu

  dou m sun de siguranl de dezamorsare,executat i amplasatde un prosionlst s au aSumat sculde a o dezamorsa,Au p mlordinul de a lucra cu cea mai mare atenlle.Dar,domnule Dorul)ragoll lr i stimali Cititorl, nu au avut suportui tehnic necesar.

  Nu se g sea in!ara. i atunCi,Cei doi specia!i ti au=limprovzat==.A fost uitima misiune a celor doiingineri usia,1 BOmba aoxp:odat, iar corpuri:e lor au fost spulberate.C pitanu inginerl san urm lul un copil minor atunci, care nu mai avea cui si:)pun AT Locotenentcolonel in9iner Donner mal avea aselulli pan ia pensie.Cu luleala fulgeFului,vestea tragediei s a rtts

  1) rldit in ntreaga Capitalh.Cuvilntele sunt neputlncioase n a des

  crie atmosfera creat . oli usla,li Care nu erau n serviciu au venit

  lt unlate Am asistatla scene emoliOnante in p ntt stradtt Puteauli v zuti usia ii,din serviciul de paz Oi ap rare a ambasadelor, n

 • pOZIlle de drepll,Cu Ochil ni cnmali,i Salutand D deau onorul lacei doi camarazi c zu!i la datorle Locatarii imob elor din vecin

  tatea obiectivelor veneau la ei,i irnb rbtau.Trectttorii se opreau

  ii priveau cu respect Aproape toate autoturismele,cand treceauprin fala obiectivelor ap rate de usla,i,aprindeau farurile,i Claxo

  nau.Membrii corpului diplomatic, n unanimitate indiferent ce stat

  reprezentau ,erau atenli fal de uSla,i Plini de respect.Mai ales

  cei al Ambasadeilordaniei Dol usla,is au sacrificat pentru a salva

  Viala unui diplomat La inmormantarea celor doi au participat mil de

  bucure,teni A fost o solidaritate de nedescris.

  Si Vine un zianst(!!!)care sc ec SPP ul se doteaz "cam7ame r, rec Fo/os

  Orria rerOrip, pentru ca

  " refedreo esc s se s soranF ra cOrrOcen .Vedell,Sumall ciltO ,cum o fapt este denaturat ,i folosl nscop de culpabilizare,de intoxlcare?

  Bomba de pe Otopeni

  mi amintesc de un aL caz.Nu prezint pentru c am fostangrenat personal n rezolvarea lul,ci deoarece,i el este semnifi

  calv fal de articoluui Doru Dragomir

  Era spre sfarsitui veril anu:ui 1983,cand r spundeam decontrolul antiterorist,i antideturnare pe Aeroportu1 0topeni. lntra

  sem n tur la ora 200.ln iuru1 0rei 2215_2230,prin stalie,sunt soli

  citat stt mtt prezint urgent in sala de contro vam ,unde se efectueaz controlul bagale10r c | torilor intrali n tar

  lntrand n sal ,am realizat,pe loc,urm toarelei la doutt mese

  se contlnua controlul bagtte10r dar lucr toril vame,i aruncau priviri

  furl,e spre celelalte trei rnese,unde activitatea se ntrerupsese Lamasa din m 10Cul celor trel era prezent,eful punctului,doi vame i

  i!OC!litOrui meu,:t.mai.E.Acesta,fost iupt tor,t plu camplonbalcanic,era numal de cateva luni n acest serviclu.Nimlc nu trada

  tensiunea celor patru dar rni am dat seama c ceva este n neregul M apropii calm i obServ pe masa respectiv un colet izolat,

  ambalat in carton,de m mea unui televizor portabil Lt mai.E.m

  ia de o patte , mi ,Opte,te: " efut s ar area ca esre bombbcacan'.(Dbserv ch privirile tuturor erau indreptate spre

  nOi.l bat pe umttri spuni Zamre camarade,z

  be,re c r

  dactt ra frar morcf h",ifac Semn unuivame,s vin lamine,lmp n care gandeam:"Pesre n timp,arerizeaz rm roarea c rs, asagett din satt srrermi17ay" antt attr rarea,_m rrimre)ecFariptt d reaz a roa 0 0 ,rim care ar

  2021

  rrebac att sara, rferJptt Orice ac vilare".P 10c,anuni nSta e:"yattara P3",i l spun vame,ului,Care era deia langbmine:"Dce rec c bazaco asfa,va conrinay acyilarea"Da." d s m ntrerupb. Nic /7 da4 eSre trr7 0rdin . A luatpOZttie de drepJ,m ap vtt drept in ochi,im a salutat milk re,te,duptt care s andep rtat Locr10rui meu a zambl,i mi a spus:Cedrac ;;a vazr ttc yame,s ne Sartrre asffe !"."VeF

  rrcee maF rz,arra e.Rm sa ",i mi am aruncat p vrea n sala de a,teptare a pasagerilor, de care eram desp itiprintr un perete din sticl Bietil ,i fetele deia acliOnau Ce sentamplase?

  inainte de a ncepe controlul, vame,ul a auZit in interiorulcoletului respectlv un t cnlt Ca al unul ceas de,tept lor. Suspi

  ciunea a ap rut cand nimeni dintre pasageri nu a revendlcat cole

  tul lar noi aveam stabilite semnale,i parOle pentru toate situa

  !:ile imaginabile ce s ar fi putut produce.La parola'i ra

  P311(eram in le9 tur cuntregul dispozitlv), COncomitent s auprodus urrntoarele ac uni:autOturismul de lnterventle a tras la P3

  (una din u, e prin care pasageril ie,eau din sala de a,teptare, ,i

  cea mal aproplat de loculin care m aflam)i colegli din rezerv auvenit in sala de a,teptare i,Cu r bdare,calmitate,i Zambete peFele,au indep rtat to!i pasagerii spre scbrile care duceau la restau

  rantul aeroportului:doi subottleri de pe estacad nu au mal permisaccesul nim nui,iar subofiterul de la dispecerat,pentru o ice sigu

  ranl , a anuntat punctele de control s ridice baricadele.Totul a

  durat circa patru minute.Am luat coletul n brale,Cu pai repezi

  am str btut cele dou sli,am depus in port bagaiul autotu s

  mului de intervenlie. SubOfilerul ,Ofer, a aruncat peste el pttturaantischJe,am urcat n ma in ,i am demarat in tromb spre ocazernat ,special amenalat ,alat la circa 2 kilomet ,unde amdepus coletul sub paz Cand m am inapoiat,locJ10rul meu,Jadeia de ce vame,ul respec vm a salutat n pozttie de drepll.

  Prin aceastal am vrut s scot in evideni c nt aveam tehnica specifictt dezamorsttrilor pe aeroport.Ulterlor, muti m aUntrebat de ce anl luat coletul in brale ,i l am transportat lacazemath. Deoarece tt fap yatte, a aru:dtt Sen .Penfru ca a Fosf rranspo ar c erecfrOca= deoarece a rcar pebaa rranspOrOare.Dec a Fosr sips zdruncin ruri10r ntr ureaexi9 din aceastt catt ., rrilma sF,0rea a rosr a77ea.Penfrt caro a rfm Felicitrile comandanri or,1

  Unil carcota,i vOF pune,poate,la indoiai cele descrlse mal

  sus, ori cele care urmeaz Sau, allii Se vOr mira c ; dup atalia

 • 1:ll,Il111 ,I111 ltos( ctJ prOcizio unele fapte,ntamplrl Dar sunt unele

  ( irntre cele pc carc nu !e voi uita toat viala. Doar dach mtt vol

  scleroza Ceea ce nc nu este cazul

  Si mal dOresc s scot in eviden! un luCru.Un stat care ,irespecth ace,ti luptatOri trebuie stt fac tot posib ui s le

  asigure suportul tehnic necesar.Cu orice prel Si atunci, ntreb:

  de ce unilinterpreteaz eronat eforturile Guvernului Roman pentru

  dotarea acestor lupt torl? ,vlai vor nc motti din randurlle 10r?

  Dorosc producerea uneitraged n cazul produceril unui act terorist

  pe teritoriui nostru national?Deoarece,nu mal este nici un secret c

  Romania a devenit placa turnanttt a terorismului internaliOnal.

  Amcut o parantez cam lung,slmar CitloHi dar am consderat o necesar

  Aah,Allah,vin usia,ii!

  Referitor la paza,lap rarea unor ambasade, reprezentante

  str ine,i dOmicilii ale corpului diplomatic acreditat in Romania,aici

  USLA.nu avea sferh nelimitat ,dup cum anrm dl oblaan Eraceva lmposibil,Avea in competenl unele ambasade,i reprezentanie str ine din zona arab (cea mal"fierbinte"),din Asia,iAmbasada Statelor Unite. Celelalte eFau asigurate de Unitateaspecial i=F'1, cu specificul el, despre care noi ,tiam Ceva. Dar

  foarte vag.Cand,in iunie 1979,Ambasada Egiptului a fost ocupattt de studenl:i lrakieni, era s o incurcttm. R u de totAceasttt ambasad era asigurat ,atunci,de un singur suboller dela F Aveam,i nol lnformaJi c StudenJi irakieni intenJoneaZ

  ocuparea ei n foAm fost soliclar S acord m sprJin sub01le_rului respecJv.Dirnirleala,la Ora 0545(r Spundeam atunci de acest

  serviciu),in cadrui misiunii pe care am dat o schimbului care intra,

  la ora 06, n dispozitiv, am men!ionat Clar, anume, cttpitanului

  A.V. loc!iitOrulefului de schimb:"C a d ma,e d

  ::,I1TF:]T::[:slrarreci c maa e rror aa/77baSadet ra rrarea rin

  a,, C00perare c sOtede ra'F ttI frarea mambasadb.egarLJra ermara c d s ecerarLJ. rreb?". Nm ttreres!",mi s arspuns.g`J barrane.3a! .Nu preaerau termeni milla l dar relaJlle,i limbaul nostru erau mai liberlne insttin serviciu mancam pletre

  in iurul orei 900,am fost chemat,de ctttre colonelul Mircea

  Popescu, la Aeroportu1 0topeni, pentru a participa la o,edin!

  22 23

  Aproape de ora pranzului,sunt n,Jiniat p n stare:" masaaEgriOroca fo!".M rtunsesc,mi sau inmuiat picioarele.Aveam de str btut o distan! bunicic ,de peste 12 k ometri. ot

  :1

  lt :i'

  ] malorul l.B.,,eful de Stat Maior.slu c la un moment dat,amr bufnl:"Fir_ar a drac

  de,edrOya ,e cOrOne !IVoF sttm ragargara0ecrivere sr OcJparer".ce sentamplase?

  Ambasada Egiptulul era amplasat pe cottul intersecreiBdului Dacia cu stri Polon Nici o ma,in nu avea voie s staJoneze n perimetrul cuprins de cl direa ambasadei La un momentdat, unul dintre autobuzele care circula pe b dul Dacia franeazbrusc in fala ambasadei(,oferul a fost fottat s Opreasc )Din el,se revars zeci de studentilraklenl,care, n cateva secunde,escaladeaztt gardu!dlnspre bulevard,ip trund in fo in interior.Li sealatur , venili pe 10S dinspre hotelul "Doroban!i , ,i al!i Studenllotui sincronlzat.Au ttcut prapttd. Dar cand am aiuns nOi,ambasada era deia e:iberat Au avut grtta b ieJi de la Se :

  :lilt:1tlitJnceput de la parter i au terrninatla etaull(atatea nivele avea cl

  direa)Au icuralat"tOtul in calea lor. N:rneni nu a fost ucis.Doar callva studenJ irakleni r nili a pus Alah al lor stt stea ncalea usiasilor.

  caJva vecini ne cuno,team foarte bine mi au povesut,uiterior,ctt nu le venea stt cread ctt a,a Ceva este posibi:.li,lmi povesteau razand cum s reau studen!ii pe geamuri. U, e,mobilierul din birouri,ferestrele praf,i pulbere.Dar pantt la l sareantunettcului,echipaiele de tampla ,i zugravi au pus totul lapunct.

  De la acea interven e, o sCentt trag comic .Unul dintre

  :tttttii:I:tin moment dat, p trunzand intr_0 nc pere de la etai, poc! un

  (lonte|,uler pe la ureche Noroc cu Ene arabul:avea relexe de

  fe n , dobandite n urma a sute de ore de antrenament. Cinetrsesen el?Nirneni altul,decat un pOII st din cadrul ambasadei,

  9are ii COnfundase cu un student irakian. Dar,I Ene s a orientatlntr o frac!iune de secundb. Nu a tras. Putea s l fac sit pepOI iSt Avea motiv.Nu ar i putut s l condamne nimeni.Dar,i adat seama pe cine avea n faltt U S L.A. nu avea nevole de

 • oameni,de cadre avide in a trage,care sa nu se poat orientain fraqJuni de secund A fost singu ulfoc de arm tras.

  in urma acestei interven!il, prin Ministerul de :nterne,corpul diplomatic al Ambasadei R.A.Egipt a adus mullumiriunitalli. Dar pentru c a fost ,i un dar care era stt ne coste.

  Libertatea sau carierao sefii nO,tri din Ministerul de interne au nce

  put cercet rile Toat dupamiaza zilei respective ,i o parte anOp!ll Bletui c pitan A a dat cu subsemnatui cat pentru dougeneralil. S a verificat ,i rttSVerificat modul n care am executatpre9tirea schirnbulul la intrarea n serviciu oath activitatea meapantt la Ocuparea ambasadei. Comandanili nO tri au fost luali infocuri. De c tre cei din minister Care, dup consumarea faptei,erau mari specia ,tin antiterorlsm.Specian,til lui pe,tel De ce n

  a srar ma, a e rroraam asade 2"( n cOncep a lor puteacuprinde tot perimetru!) De Ce rltr ay reyazur o asemettea s ra_

  re?:1(o preVttZusem,dar ordinul era clari se face doar obse areadin punct ix)HDe ce n a rede ra mce r m reOrt/am asade ? (adiC echipalul condus de c pitanul A). "De Ce

  caran Fililo era ra orOper7 ?

  De ce. De ce .?".Ce mal osfec senl! sediniele seXuale (adiC luatul la ntrebttri)se lineau

  lani Erau mai cato ci decat Papa.Nu puteau pricepe cateva lucruri

  elementare: nu aveam n paz ,i apttrare direct acel obiectivi dela gard, n interior,incinta ambasadel este teritoriul respectiv,unde

  nu ai vole stt intri, chiar dac etl invitat(interveneau doar cei

  anume numili); de unde era ma,ina cu cpt. A., n punct fix deobservare, nu putea interveni n secunda n care oprise bruscautobuzul.si mai Cate?!Noroc cu ai no,tH comandanll.Au luat o,iei pe co,dar neau sus:inut,ne au aprat.Cu a,a comandanl:,stimali cititOri,mergi,i in iad!Pe astfel de comandanJ i aperi.

  Cu prelul vieJi ta!e.stt nu credeJ c Spun cuvinte ma Nu lconte,ti i nu le puilandoial calit 1lle,i capacitatea profeslona!

  :1 i1::L1:i |la cererea R.A.Egipt,i Cu aprobarea Ministeru:ui de interne,U.S.L.A.a!uat in prirnire,i paZa,i ap rarea acestei ambasade.Cum scrie la carte.Armas,i sub011erul de la"F".Cu trebu lelui,noi cu ale noastre.Diplomatil egipteni erau foarte mullumi!l

  Au mal fost incercri, vizavi de aceast ambasad dar numaiprezenia diSpozitiVului de paz Oi apttrare t ia pofta oricui. De la

  acea intervenile a b ielilor de la serviciul Special de!nterventie s adus buhul, printre.studenili Strttini, despre noi Cand treceau pe

  lang Obiectivele pe caFe le aVeam n paz ,i priveau pe cei din

  24 25

  dispozl e cu mai muatenre,parc cu respect dar,:team inacela,ilmp Auncercat s studieze dispoznivele dar erau reperar

  urgent,i luali la intrebbri.Sistemul de paz ,iap rare de la fiecare

  obiectiv era schimbat in permanenib Era o lupttt de studiul detatonare.:ar nol eram pregttII s inte enimiin alte modu .

  Refetor la aceas problem,mal doresc s scot in eviden! un aspect.De care nol,usla,il,am fost,i Suntem mand .U.S.L.A.,i a adus contribulia,de10c de negliiat, la cre,tereaprestigiu:ui : rii nOastre in exterior. Prin profesional:smuldovedit in activitatea de combatere a terorismu:ul pe teritoriu:

  na:iOnai, usia,ii ,i au Ca,tigat adm:ralia ,i pre!ulrea specia:i,ti:Or din strainatate,a membri:or corpu:ui diplomatic acred

  tat in iar .i,nuin u:tirnu:rand,teama comando uri:or teroriste. Acest prestigiu s a conso dat de a lungul an or. U.S.L.A. afcut schimb de expe en cu speCiali,l anuteron,l din mai muestate. i era unanirn apreclata,i recunOscut .Voi mai prezenta,pe scurt,un caz rezolvatin timp record.

  Am specificat c USL.A.avea n paz ,i apttrare ambasade,i domicillile diplomaJlor din cele mal ierbinJ zone ale lumil.PHntreele se numttra ,: Arnbasada :ordaniei. Erau perioade n caremembi corpului diplomauc iordanian erau vizar n mod direct.larcand aceste amenin! ri nu erau luate n serios sau erau tratate cu

  superflciatate, se producea inevitab ul. Un asemenea caz s aintamplatin vara anului 1982.Un diplomat al mbasadei lordanieia le,it la plimbare. Cum membrii corpu:ui diplomatic nu cerusera

  inSO,re,i gardare,respect ul dip!omat se plimba cu lui s u,invarst de circa 6 ani.Aiuns in dreptu:hotelului llBucure,till,in

  fala COp ului s u,d:p:omatu:este impu,Cat rnortal de ctttre unterorist din zona arab .

  Actul te nst sa petrecut in iurul p nzulul.De la atentat,ipantt la capturarea teroristulul au trecut exact dou zeci deminute.Dou zeci de rninute in care organele Ministerulul de interle,l usla,ii au dovedit un nalt profesiona sm Oi spi it de sacrilciu.

  Specia ,tii in domeniu au apreciat,la momentui respectiv,ca captura un terorist inarmat,int un centru urban ag:omerat,intrun tirnp atat de scurt,i fartt s prOduca alte incidente,nueste !a indemana oricui. Dar a fost la ndemana Organelor desecuritate romane.A acelor cadre care au fost batiOCOrite,umi te,vanate,btute,i Chiar ucise in evenimentele dln decembrie 1989.

  Sau,in toamna anului 1983.Un avlon de pe o rutt interndln fosta Uniune Sovietictt a fost deturnat de patru terori,ti. Au

  obgat echipaiul aeronavei sb aterizeze pe aeroportul din Burgas

 • (Bulgaria)Pan !a urm ,lupt toril antlerori,ti bulgari,ac onand cuprofesionalism, i au capturat pe cei patru terori,ti ,i au eliberat

  ostaticil.Relevant este faptul c ,pe tirnpul cercetttrilor,terorl,til au

  declarat c , inilial, intentiOnaser s aterizeze pe aeroportul C)topeni,s cear amentarea aeronavel,is decolezen alttt dlrec!ieDar, cunoscand prestigiul de care se bucurau antiterori,tilrOmani,au renuniat in ultimui moment.De fapt,cand s_a alatitinerarul probabil al aeronavei capturate, conducerea U.S.L.A.

  luase msurile cuvenite.Pe AeropOrtu1 0topeni erau"a,teptali"de

  lupt toril din Se iciul Special de lntervenJe

  Mai vreau s sub niez cateva probleme U.S.L.A.nu a avutin paz ,i aplrare nici un oblectiv strategic de pe teritorlulnaliOnal.lar cuvantul"etc introdus ia sfar,itul citatului din carteaFarffor77e Pace a spune multe Prea multe, pe marginea

  c ruia se pot face nenumttrate speculalil Prin aceasta, se poatepune in seama usla ilor tOt Ce vrei ,i nu vrel, cai executarea dedescinderi,perchezitil,i arest ri,maltrat ri ale unor persoane Darcate speculalii nu Se potface?

  Pentru Dumnezeu, slma jurnall ,i sCHitO , v rog dinsuttet,cand mai scrieli despre usia,1(aCtualmente Brigada Anti

  terorist ),dOCumentaliva bine!Nu mai aruncali vorbe in vant.Deoarece,cyanfJ erOsesre eren dar yorba spsa esredy,man". Destul au dezinformat aceast narune o leaht denemernici.E)in cauza acestei dezinform ri,au fost uci,i uSia,11n fala sediului Ministerulul Apttraril Nalionale, Dln aceastcauz ,cadavrele lor au fost balocorite, mutilate De ni,te Oamenicare, au spus ureyo

  l

  l Din aceastcauz era s ne

  mcel rit ntregul efectiv al Serviciului Special de lnterven:ie,

  condus de maiorul Ene. Atunci cand au fOst chemali stt apereelevizlunea. De fapt, au fost atra,i tot intr o capcan (Vezi capitolul"Rttz 0sttO/og ,mp rria.s.L./1)Am cut o digre_siune cam lung ,sumar CiutoH.Dar am considerat o absolut nece

  sara

  Tovar ,i,nu ne c lcali pe bOmbeuri!

  Revenind, spuneam c n aceasttt unitate totul era noupentru mine. ln primul rand cadrele,i atmOSfera care domnea nrandul 10r. Unitatea era incadrattt numai cu cadrei subofileri,

  mal,tH milita i ottle Nici un militar in termen nu a fostincadrat in aceast unitate Niciodat Fac aceast precizare

  26

  (lcoarece,duptt evenlmentele din decembne 1989,mull jurnali ti i

  (1 iar agentil de pres au afirrnat aceast enormitate

  Pan n1976,am avut mul,comandan Delami fOrmaserrlo p rere despre ei Aceasta, pan am ait ns la SLA, lJndeOI liCa s a schirnbat corriplet Pe parcurs,,i malales acum,aFir l cu

  ()ertitudinei parctt toti au fOSt ale,i. Avand in vedere specinctll

  (leosebit al acestel urllt ll,unicat f r exagerare ,acestlucru era)eva lresc De,i severl i exigen,,erau cOrec:|,l drep Nu setinrrnau piini de important ,de pe pozitia funcliei pe care o aveau,()i sirnplu,camarade,te l area majoritate a timpulul o petreceau ntitate sau n dispozitivele respective Erau mereu al turi de nol,

  (,t i aflati n misiune.

  Pentru c ntreaga activitate a unitttlil era O nlisil ne per

  11lanent ,14tlnceatl fr)arle mult,toll erau prOfesioni tl,inteligenli,1,

  |(icrul cei mai lmportant, au s lucreze clJ subordonalil. Ne

  CunO,teau toate greut:ile iar increderea noastrtt in ei eratotal stlam C ntro situaJe dat ne puteam adresa lor cu toat||lcrederea Nu voi ula omenia,iintelegerea de care a dat dovad

  ,Ofttl de Stat MaiOr,cOlonelul , iran,cand, pe tilnpLll tlniver

  1iadei studenio,j(1980),arrl avut o problem milial deoseb

  Chiar a doua zi a Universiadei Dirnlneata,COn anda unit Jl era n

  lotalitate n dispozitiv. Permanenta la COmand o asigura eful de

  Stat,714oln iurul ore1 6,m am prezentat cu toat increderea la

  (lanst11 li am raportat situalia diSperat n care eram 1-a ascultat

  () 11nl, m ambttrb tat,a vorbit omene,te cu lne: rYl apIs la dis

  IOZile un autOtUnsm i m_a involt pentru restul zllei( Spundeam

  (ltunci de bazinul olimpic de Tnot,i de sala n care se des ureui1ltrecerile de scrim ,avand n subordine cateva zeci de cadre)inll()OaSt Situatie, cand fiecare cadru avea o spundere rigurosl:tabilil , s nvoietl pe cinev8 o zintreagtt era ceva V mullu

  l110SC,i pe aCeast calei colonele(F)Firanl

  Acetia erau comandantii nO,tri Dar,icand ne cereau ceva,

  lldictt ne ordonau,mancam pletre cum se spune lar nol olle |,

  ()(lre eram ia nlvele de coFTlarldtt inferioartt acestora,eranl preg ti!i

  (|()3,a natur ncat s respectttm o regul nescris : Daca aF ceyar rr, /bc t cer /7C reZO 1/b ror . Dac a rim ordf, g6 ere

  '

  lr)]a daF /7 Fe a1/ar7Fa O e,re rar dactt apare yreo rm

  )('Care yn stll 0Onar er 17 Oare rezO/1/a,aF ncF sa yinallle c roacredtta,stt ( Se r.ar deca,a/fi le.Dar e,ri cOmardan Acest citat dac pot nt nli astfel

  (are apa4ine cOlonelulul(r)Ste n Blaga(nea Fane,cum lll)tineagl ooi n intinlitate)ar ptitea sta scris,cu:naluSCule, n biroul

  27

 • orlcrui comandant, la vedere :ndiferent la ce nivel al ierarhiei

  mllitare se al Sunt sigur ctt unii vor spune c scriu aberaJiCread ce vor,dar dach au poslbilitatea s stea de vorba cu f

  ,til

  !ucr tori din acest unitate ,i vor da seama ctt nu exagerez cuninnic.

  credol#:11: _&17reren4prerr per7rru aS .y e, cdatt sttg =.

  lmi cer din nou scuze, stimaJ clitOril stiu C V plictisesc.Dar pentru a nielege cOrect cine au fost usia,li,Care a fost via!a

  lor,care era activitatea lor profes10nal ,i sOCial ,faminal ,cOnsider c trebule ptruns pan n lntimitatea acestora. Atat cat sepoate, Deoarece cuvintele sunt seci. Oricat ar ncerca cineva sprezinte, obiectiv, o stare de fapt,fttr stt vrea, devlne subiectiv.

  De,i mi este greu,voi ncerca stt m feresc de acestlucru.slu cbfO,li mei comandanr,COlegil,i mi e de subordonar Cu care amlucrat n Trupele de Securitate,pantt a fi selec!lonat,| nCadrat in

  aceast unitate,se vor sim!i,poate,lezall.Dar nu pot s nu fac dlnnou remarca: us:a,li, de la funclia Cea mai mictt din organigrama un:tal:i, pana la cOmandantu: :or, colone:u: sTEFANBLAGA,au fost oameni deosebili.Nici o dat ,in nici o imprejurare,nu s au lttsat c icali pe picioare. i nOi am fost indrumali,i COntrolali de partidul unic,dar pan la un punct,Candera vorba de activitatea strict profesional prevenirea i combaterea te rismului pe teritoriul naliorlal_,to!:Se dadeau la 0parte.Rttspunderea era prea mare.Dar noi ne o asumam oicate sfatun" nlelepte ,cate"rerase"nu p meam dinpartea organelor superioare de partid?llar cand se producea un

  act terorist,comanda unitalli era incordata,nu avea putere dedecizie proprie.[)in aceasta cauz , au murit usia,i in timpulmisiuni:or,din acesttt cauztt s a conlis ace:mttce!,pentru careacum este condamnat fostul comandant al usia,i10r,in acelproces I=AUTOBUZULil.lar ghluleaua de teronsri care ni s a atarnat de gat,in decembrie 1989, a fost greao Foarte grea. Dar nunea ingenuncheat.

  Spre deosebire de unittt ile antiteroriste din a:te : ri,comanda unit lii nOastre nu prea avea putere de decizie proprie.Vol da un singur exemplu(toate Cazuri!e,toate exemplele din

  acest ciclu sunt realitate suttt la sut ,orlcand verificab e).in fOsta

  R.F.G.,la producerea unui act terorist ac!lona O Subunitate de lup

  t rott din celebra unlate l=G.S.C. 9',care era in alarm .Aiuns la

  locul comle i actului tero st, comandantul acestei subunl J

  28 29

  cxecuta recunoa,terea,studia situatia i dac mpreiur rile i perlnlteau,acJona intre timp,era alarmat comandantul,alJ faCtOH,se

  intrunea Comandamentul de criz ,dar de multe ori,cand alungeaula iocul respectiv,acttll terorlst era lichidat

  Dac mpreiur nle permleau, reacra lupt to 1or trebuia s

  lie extrem de rapid ,i dur _A,a se intampl ,1 n prezent.A,a seTntampl n AR91ia, nSUA,ca s nu rrlai vorbesc de lta a. Pecarld la nOI(mtt refer pan n decembHe 1989)?!

  in tOamna anulul 1981, a fost ocupattt ArnbasadaBurundi Deoarece statul respecJv nu le d duse studenti10r busele timp de trei luni, ace,tia au ocupat ambasada lor, I au luatostatic pe anlbasador,| au introdus intr oncbpere de la etttul l

  1111de, legat intr un fotoliu,doi studenil 1 lineau Sub ameniniarea

  (utite10r Ambasada era ocupat de circa 70 de studenli b lrundezi

  Pmui care a aluns la fala 10Cului a fost comandantul unit Ji Cudou echiptte de la Serviciui Special de lntervenre(unlatea nu

  (lvea n paz ,i ap rare acest obiectiv, nici car n suprave

  (lhere) La vederea lupt torilor, care de al dracul au primlt ordlnul

  (le a sta la vedere cu echipamentul de lupt asupra lor,studenlil au

  (lmeninlat C I Vor ucide pe ambasador. Dactt se apropie clneva.

  Mai multe personalJ din cOnducerea Ministerului de lnterne,din(11te Direc!il,i de la organul superior de partid au sositla fala 10Cu

  ltJi De,i cO10nel 11 Blaga s a opus,ace,tia au sugerat s fle aduse

  int riri. lar cum o sugestie din partea organului superior era un

  ordin, comandantul s a executat. La l sarea ntunericului, a sosit

  ,i CurSul de recic!are al subofileri10r, de care raspundeamatunci.intre timp,Nicolae Ceausescu a Ordonat ca unitatea snu intervin .in paranteztt fie spus,era ciorba lor A burundezilor.

  Ce mal,seara erau mai mulJ usla,i decat studenJi din intenor13 tale de iOC. Bttietii fr mantau de ner bdare Personal, nulusesem acas de peste 36 de ore(cu o nOapte inainte asigurasem

  i)ormanenl la cursul de reciclare). sefui Servlciului Special de

  lllterven!ie a lnplorat pe comandant s i permstt intervin .A(lat aslgurttri celor prezenti c nu Va fi nici o victlm eventual"(,are1/a capere spae, ma

  , iCOare rupre . Le a prezentat,illlodul de anihilare a celor doi care|!ineau sub ameniniarea cu:ite

  lor pe ambasador.Dar Comandantul era,pur,I sirnplu,asatat cu sfaturi,indicalil,fttrtt a primi instt aprobarea de a inter

  veni.Noi asistam neputincio,ila nepu nta dansului.Unil dintre noi

  au exprimat nu tocmai elegantfaltt de cei prezenil,lucru remarcat

  (lo ace,la, rans a reac ona "Ca O, de la .S.L. . cum nespuneau toJ ,Sr diSCriO naI SrrOya dar e r77a btte sa

 • 7 reayrna ro/' lar al!li ne numeau:"CeF care tt rea sormar: avand n vedere faptul c erann in stare stt facem irnpo

  sib ui pentru a executa ordinele comandanlllor nO,tri in fine,era,i Ordinul Comandantuluisuprem de a nu acona.A doua zl, nurma unor ne9ocieri,studen!li au cedat.Totul a fost un mare,i urat

  rahat,care ne alsat un gust amar.

  "

  eroristi,OCOlili ttOmani :

  Deci,eran ma1 1976,data de 5, cand m_am prezentat laComandamentul Trupelor de SecuFitate,la colonelul Panciuc,,eful

  de Stat A/1aior pe Care l am respectat,i l respect n mod deosebitDup o scurt convorbire, n care s a lnteresat de situalia mea

  familial i de unele probleme de la Batalionul din Oradea, mi aordonat s m prezint ia U.M.0640, Bata onul de secur:tatecomandat de co:onelul F imon Gheorghe.Acest bata1lon aveaun specific,l o organigram aparte:pe lang subunit !|lencadratede m itarin termen,avea,l un numttr relativ mare de cadre(subo

  1le ,i011e)al cttrOr comandant era colone!ul Popescu Mircea.:n totalitatea sa, unitatea avea trei misiuni principa:e: paza iap rarea unor ambasade, reprezentante strttine ,i dOmicil alecorpului diplomatic acreditat n Romania; cOntrolul antlterorist ,i

  antideturnare la aeroporturile C)topenl ,i Bttneasa ,i asigurarea

  securit!ii pasagerilor i aeronavelor in zbor ila eSCale de scurt

  durattt Cadrele acestui ullm serviciu, precum,i toJ 01:eni dinStatul Maior, aveau pa,apoarte(uniVersal valabile, prin reciproci

  tate). Aceasta, deoarece pe lang cursele obi,nuite de pasageri,

  Oricand puteau fi organizate ori comandate curse charter ori de

  transport m rfuri. Care,la randul 10r,trebuiau s fie asigurate pe

  lmpul zborulul,i la escale.:ndiferent de ae portul de deslnare.

  Este necesar s precizez c cele trei misiuni erau asigurate numai

  de c tre cadre, nll taril n termen f nd aceia carei sprllneau(VOlreveni asupra acestui aspect).

  Aceasta era unitatea de baz ,de atunci, ncadrat cu militarin termen(deSlnaJ pentru spr inirea ndepliniHi misiunilor),i Cadre

  le celor trei servicil,care raspundeau efectiv de prevenirea teroris

  mului Numal n Bucure,tl Nucleul de comand , pe nia antiterorist , precum ,i Celelalte servicil erau situate n doub cl diri din

  Caplal ,condus de colonelul stefan Blaga.==R.B." ul cum eradenumit.Nu prea era normal.Ba chiar deloc.

  Dar aceasta era conceplia efi10r din Ministerul de:nterne,i

  a tovar,ilor din C.C Atunci.Abia duptt clrca doi ani de la sosirea

  30

  IYlea, la nenum ratele insistenie ale nucleului de comand al"RB. ului ,sa dat aprobarea cantreaga activitate antiteroristtt din

  itOmania s le sub o comand unic .A,a a luat iin,p.s. ,A.,cul:lisiun e ei specifice,foarte bine stipulate,i lirnitate. in teritoriu,

  U.S.L.A.avea compartimente specifice,denumiteArfa.Sunt nevoit din nou stt fac o parantez .Dup evenimentele

  din decembrie 1989, ntro serie de ziare,i reviSte, n cadrul unor

  t)rnisiuni televizate, n unele ci chiar,au ap rut o serie de aberalli

  zavi de aceste comparumente Parctt nu era de auns eticheta denterorrsr' care a fost atarnattt pe frontispiciu! unit

  Ji Persoane

  1ledocumentate,oameni r u inten!10nati au afirmat c aceste com

  |)artimente erau ncadrate cu usla |,c nu numal n Bucure,ti,ci,i

  in lartt au fost trupe U.SL.A.li cate,l mai Catel lar cel mal pornit

  impotttva usia,i10r a fost generalul(r)Nicolae Millaru lar mpotHvarupelor de Securitate,marele politolog S viu Brucan.

  Subliniez nc o dat : lN ROMANIA NU AU EXISttA

  I: y

  ].t i

  1 in cadrul lnspectoratu:ui Judelean de securitate era un compartiment i= rfati,incadrat cu 3 5 ofileri(ln rapon de m mealudetului iirnportania obieCtiVelor de pe raza sa).Ace ti Ofileri nu

  erau usla,i Fttceau parte din organigrama lnspectoratulul respec

  liv Dar erau speclall,ti n activitatea de prevenire a terorismului.

  Din punct de vedere profesiona!,U.S.L.A.rttspundea de preg

  tirea:or,de activitatea acestora.La fe:,i Cadrele care executau controlul antiterorist,i antideturnare pe aeroporturiie din

  tara.si aceStea erau cadre ale inspectorattJlui respectiv,darinde

  PIlneau o misiune speciic De pregrea,ndrumarea,spr inul,icontrolul actlvl ilor r spundea tot U.SL.A. lar persoane nedocu11lentate,ir u inteni10nate au speculat acestlucru.

  Nu este lipsit de importani s precizez c U.S.L.A.a pornitde la zero. ln cOntextui situatiei internalionale, cand fenOmenul

  terOnsmului luase amploare,,i n iara nOastr sau produs doucvenirnente care, prin urmttrlle lor,au gr bit procesul de creare a

  S.L.A.

  Prin ani1 1969 1970,Direc:ia de contraspionaj,condusatunci de genera!ul Neagu Cosma,a prevenit conliterea unuiact terorist pe teritoriul patriei noastre. Era perioada n care

  l)llestinienil,pe de o parte,isFaClienil pe de alt parte,declaraser

  un r zboi total,i r grante un mpot va celo ai,in Care acrulllle teroriste predomlnau.Prin actele lor comise f ra discern mant,(: rora le au cttzut vicJme persoane nevinovate(copil,femei,

  31

 • btrani), aU ndO at ntreaga Europ . Fanatismul acestor terori,ti,

  fie de o parte,fie de cealalt ,depe,te,in prezent sirnpla cre

  dini n rezolvarea llproblemei:l ori :'cauzei:i c reia i sau dedicat,

  credinia n Allah,n lisus, n Mahomed sau n Moise.Prin mlloacele specifice acestei munci,aiutate de informa

  toril din randul palestinieni:or(publicarea listei cu informatoril,

  d le tticu Dumitrescu!), cadre:e de contraspionai au depistatdou comandouri pa!estiniene care intenlionau s lr peascsau sa_l asasineze pe ambasadorul :sraelului acreditat iaBucuresti. Planul era diabonci ambele comando uri trebuiau s

  aCi10neze concomitent: unul ocupa, n fo4 ,Ambasada lsraelulul,sechestrand persoanele din interior,iar al doilea ocupa o institulie

  guvernamental romaneasc , luand ca Ostatici persoanele anateacolo.Apol,urmau s ,i prezinte preten!iile p :i romanei punerea

  la dispozi!ie a unui avion cu doi piloli i rezeoarele pline,precum

  :[ |:::1:Tllll:: ::ambe:or comando uri sar fi sinucis,nu inainte de a i lichidafizic pe toli OStatic Era o acilune de gen Kamikadze_

  Membrii comando urilor executaser daa recunoa,terea,introduseser deia armamentul n tar , care fusese

  depoznarintro camer la un hotel Pe lang faptul c organele de contraspionaau nlat permanent pe memb i pHmului comando(memb icelui de al doilea nu au putut fi depistali),au mal ac!10nat ntrun

  mod deoseblt de ingenios. Profitand de un moment favorabil, n

  care camera de hotel era"9oal ",au intrat,iar speciali,til din Servi

  clul tehnlc al Securit !||(viitOril terori ti din decembrie 1989!!)

  leau scos armamentui din funcliune Prin scurtarea percutoare16r de la arme(p ire),i SCOaterea cuielor percutoare de la grena

  de Duptt care au reintrodus armamentul n ascunztttoarea respec

  tiv ,f rtt a lsa nici o urm care stt dea de b nuit.Sa luat aceast

  msur pentru a se evita orice risc.Am ar tat ctt membril celui de

  al doilea comando nu au fost depistaJ.

  Se inten!iona rttpirea sau asasinarea ambasadoru:uiisraelian,deoarece acesta fusese condamnat la moarte de untbuna:a:" ,c Paresfnne de Eliberare ,acuzat de atrocitttlimpOtriva poporu!ui pa:estinian,in rttzboiul de,ase zile,cand acesta se afia in armata cu gradu:de general.

  Alegandu_se momentul potvit,membi pHmului comando au

  fost relinuti,anChetali,li S a demonstrat c Ii se cunoa te intenila,

  inclusiv al celui de al doilea comando, dup care sa pus invedere stt pttr seasca imediat Romania,s meargtt la,efil 10r,i

  32 33

  s le spun c nu se va permite ca teritoriul Romaniei stt devin

  camp de cOnfruntare ntre palestinieini i israe eni.lar dac ei,sauo icare al!li VOr reveni, Securitatea roman nu va mai fi atat debinevoitoare.Ceea ce s a,i ntamplat

  se::]attli | :t:T all] :arabtt s fie proteiate, dar nici s nu se pernlittt a se aduce atingere,aici n Romania,lsraelului

  Aceast lmpreiurare a determinat DirecJa de cOntraspionai sa infiinieze un COmpartiment antiterorist,cu un micnucieu de ofiteril M Grigora,, M.Nicolae, N.Constantln,H.Armeanu,P,Aristote:,.a

  eg

  ll

  i1 ti:i 1

  n

  |)roduceril unui act terist.Printre altele,ei au prevenit,i cOmiterea

  tlnui act terorist care,dac sar i produs,ar flimp cat Romania inlll,te complicaliiinternal10nale cu urm n greu de prevttzut.

  Atentat cu Golda Meirin viat

  Pe data de 5 ma11972, n O dOua zi a vizitei oficlale a primultii ministru israe an, Golda Meir, la Bucure,til Seara urma s

  |)arlcipe la Templul Cora:la o sluib religioas Deplasarea urma: o fac pe jos.Se luasertt mttsurile de securitate speclfice acestci vizite protocolare,dar. cu cateva minute nainte de a se incepe

  l i

  111 ca

  psi

  :ef:L

  l

  ni:1

  =:,a

  ':bloli erau inarmali Cu pistoaie mitra era,i grenade in man .

  I:=

  a

  :iFimanand pur,i simplu biOcali.

  i!1 :lt lLFT:

 • ]::Jl:]!l

  :11:ctre Paresr" 6rar 0 organ saron_P.LO (reSpeclv O E.P.).

  Al doilea eveniment care a gr bit crearea U.S.L.A. : aconstituit deturnarea aeronavei de pe ruta interna Ora_

  Li17::Lttll iOradea, iar din compania pe care o comandam un pluton era

  ::S::!rti:,1311TttTT,dr::::: 1:tl: irill ::1 l:attttilittig ]lM:ediniS

  aigntez in anu1 1992,da nu m in,d, n C01-

  i[nu ne elchetar Ca eroi.M rog,libertatea de explmare nu poate l

  luat nimttnui

  Duptt aceast deturnare(act terOrist),a luat fiinth prima echi

  p pentru asigurarea securit11i paSagerilor,i a aerOnavelor in zbor

  i la eSCal de scurttt durat . Uiterior, au fost aslgurate toate

  cursele lnterne ,l externe ,i S a trecut la executarea controlului

  3:1:[1T:3:i:cu un mic colectiv de cadre,a fost nR.F.G.,de unde a adus echi

  pamentul specric acuvI Ji anterOnste

  C)s v rnanance rnandria,tovar,i..."

  Dar penuria de cadre era mare.Mai ales n ceea ce prive,te

  Serviciul care se ocupa cu paza ,i ap rarea ambasadelor si

  atunci,din circa 600 de eiev:ai,co !Or de subofileri mili:ie de

  : :l[ ::'

  L1113:illl :au fttcut practic ,timp de 3 1uni,la U.M0640 Bttneasa Pe parcursul celor trei luni o parte d:ntre ei nu au rezistat exigenie10rirnpuse ,i cerute de activitatea antiterorist . Au mai r mascam 40(din 60!!), Care in 1975 au inceput efectiv activitateaspecific Pe parcurs,cei care au dovedit aptitudinl deosebite au

  fOst promovatln func e Asfel a fost,i Cazul sergentului maOr

  Gh M., bihorean care,dup numai dol ani,datorit profeslonalis

  mului dovedl,a senozl i,,i a faptului c s a remarcat pttn spint

  34 35

  :y:::lT:!:llf::r:::ttFTrFin1YAhf#:%l1il:f

  e

  T1:LlaZacapadOr amd br dOved

  mJ FP::h:iT%iI:USla,ipars_au"pierdut"pe drum Aveam,i noi usc tunle noastre..

  unort=7

  L[uiFamli:10r acestora,Dar unii erau corecJ.Voi da un singur exem

  |)lu. ln cadrul grupttrii de care r spundea sergentul maior Gh M,( rai re,edinia am,asadOrului R F G,sluat n fosta re edini a

  rlll1i

  1 ilvorbit foarte politicos dar neauzind bine,dansa a crezut ca a

  lignit0.Prob:ema a aiuns pan :a cuvern.Ce mal,trebuia s selil o m sur ,cu toate c subofilerul respectiv nu avea in consemn

  :]r1::u

  tlTTl |1l:1LIT:tyIICL.:U|

  il[1th f%TMltf:lo[lrte bine,1-mlasum r spunderea asupra ntregii saie atitudini.lar(| c ar fi s l pedepseasc clneva,atunci eu a,fi celnmsura,

 • deoarece,i ap r sit postul cand a fOst chemat de d na Fazeka,F4, e 1/O Sa y dnance mandria , mi a spus ulteriorsecretarui Comitetuiui de partid pe unitate, it.co!.F.

  mandrla,rOy.cOFonet ci demarea.rv

  yOasrrd e_a yfacesfc ? ,1-am re iCat. Cos ca rOr Ceilar Libereazm

  iroca s OfreSim aer cural. "mi a spus in nchelerePrin aceasta,am vrut stt scot n evidenitt faptul c usla li tre

  bulau stt fac fal ,i unor astfel de sluaJi(,i Doamne,cate au malfosti),s dOVedeasc tact, r bdare tn relalille cti alte persoane,,i

  s nu ,i piard Cumptttul n fata"zei10ri vremli,i,nu n uljmulrand,

  relalia comandant subordonat,linVers.in anu11976,nucleul de cadre s a m rit.Au fost incadrall,

  ::r:i

  l: F rviciui Special de intervenlie,COmandantil se ghidau duptt dicto

  nul:"C carrna ra strdOare e canptFF de anfFenamer7 Ctr arar

  maF rn sange pe camp de rrb lar campul de lupt putea fi

  oriunde.in cadrul programelor de preghtire,i antrenament,nu

  lf [:

  ::s ],TT

  vizuale,se forma flerul Se punea accentul pe ech lbrul psihic Se

  dezvolta spiitul de echip ,camaraderia.

  Lii V Zut usia,b tut?

  un Ml ,U [ :rFU:: LT :LT nuiasc Datorit modului de comportare, atat ei cat,i militarii n

  termen de la U M.0640 au nceput s,i ca,tige respectul,i nCre

  derea locatarllor din iur.Aveau ncredere n el, deoarece se sim

  mf ,3FlF :ittS ai0:t

  cote alaFmante. Bucuretiul a fos pur oi Simplu invadat de mli de

  sh deschidtt u ile de la aparlamente,duptt care tFeCeaU la iaf Ce

  36 37

  er il :ne lttsa stt facett ordine!n Capitaltt intenJonam stt formttm

  `)(

  hipe de ctttre doil pt to , n fattt O usla, drept morneal "AM(lat asigtJr Fi Ctt totui se va desf uFa in tirnpui nostru liber ic nuva i nici o victtm ,decat btttu blne Cei care vor nghli"momealaNorinai ctt nea Fane,comandantul,nici nu a vrut stt audtt despre tta ceva.instt avea v bce cadg caFerr_0 OattCatt es ttaf att ce c oeastt Jn".sia aphrat cadrele Deoarece au fost,i.:[uatilde genui celor de maijos.

  in vara anului 1984,plt.M. .a intratrt restaurantLII"Perra"

  :::FT:::li|:|::e::: tt,xtenor tt dttdeau in!i,atta unui persona din lunlea inte op ,Ncr bdtttor c tJ i se aducl berea cOrrlandat ,se aprople de bar.1)And tt vede, r nid un mo ,barmanul vrea s J pocneasc cu o

  lrttLy1C:

  j Lt

  ::itf ttT,r : l:umil1 ::duptt care i a ttum rat. rau nou !/ine Mililia,se 19gitirneaz ,se

  i :ptt

  :8: l tinit

  !ii s a lttptatt ca o leoaictt pentru puitl:ei 5i l a SCttpat Cu a

  . ls a mttmbs ebtta un cl11l de"Kenri Se duce pe str.Covaci raltli bi nila 10r din Capttal

  11ril iltta L I (:l:tW :1: ::1)lirl ctt nld se aprovlziona de la rnagazine cu ciFCuit rlchisi nu vol fi

  nttls:F:t:I t(loi crau a in artele rnattiale),ia dOua zi,la ora 900,s_au pOstat,

  11:]l::T::1::111 aLl aplicat nici o lovitur llnoFtal Sau intainit ia centru,s au

  ilnstttTiITi, :]lllil 10 ilor Togi au deciarat ctt atta ceVa ttu att vttz 1n viala ttor

 • (niCi nu aveau de unde),i nici nu credeau ctt se poate.Deoarece, unil au declarat c au observat lovituri caracteristice

  stilurilor de lupt asiatice,b nuiala a cttzut pe usla,i Nus a putut

  dovedi nimic Duptt evenimentele din 1989,cpt.B,trecut n viala

  civil , sa remarcat n viala Sportivtt A devenit pre,edinteleFedera!:ei Romane de Arte Mar!iale(nu mai felin la care stil),a

  Ob!inut succese remarcabilen Angha,i China in vara anului 1993

  a fost,ila Oradea,predand cateva cursuriinstructorilorla Casa de

  cultur a sindicatelor.

  Arn prezentat cele dou exemple pOate nu cele mai binealese nu pentru a demonstra c lupt toril usla,i st paneau prOce

  ::7::iT: af r

  : intreRevenind, reamintesc c :ocataril din imobile:e af:ate in

  preaima Obiectivelor care erau asigurate de U.S.L.A.se sim

  !eaun siguran: Prezenia diSpOzitivelor tttia cheful oricttrui

  infractor de a actiona in zon .

  Menirea pttncipa a'acestor dlspozit e era prevenirea.

  Pentrundeplinirea acestui dettiderat concurau mai multe m suri de

  valoare informativ operative, n cadrul cora un loc deloc de neg

  iatau avut,i ace'I10Catan De foarte mule on,am p ml lnformalil deOsebite de la ace,tia Veneau la ofiter ori Subofiter Sb

  spun ctt in blocul vecin a intrat o persoan suspect ,ch:a familia

  cutare vin persoane dubioase,cttin ma,ina cutare,parcat n locul

  cutare,sunt doi indivizl care studiaz oblectlvul.Se crease o con

  lucrare permanenth intre ace ti loCatari,i usla,1.Aceste per

  soane nu au fostlnformatorii no,tri Nuuu!Nici m car nu le ceream

  acest lucru. Dar erau oameni de bun credin! , patrioll a, puteaspune, care ne sprJ:neau direct n activitatea noastrb. Nu cumva

  se dore te i publicarea listelor cu asemenea cet :eni?in ceea ce prive,te Ob!inerea de informalli privind activitatea

  specific ,unltatea avea dou "brale"principale Unul era serviciul

  informativoperativ,care se ocupa cu ob!lnerea n sine a informa

  lli10r cel lalt era serviciul de analiz i sintez ,care se ocupa deSe19C!10narea, interpretarea ,l ana zarea unei lmense mase deinformalii brute,neprelucrate,adunate atat din lar Cat,i de peSte

  hotare.Cadrele din serviciile respective trebuiau stt fie specia

  li ti de inalt clas. Dac inforrnatie Sunt proaste, nici cea mal

  bun anallz din lume nu va obne nimic lar dactt analiza esteproast , toate eforturile celor care adun informalli Sunt degeaba.

  Comanda unl Jitrebuia sb ie la curent cu evolura ter smului peplan interna onal,Cadrele s cunoasctt noile forme,i metOde de

  38 39

  1( !lune ale terori ti10r Trebuiau cunoscute leg turile interna!ionale

  `l e organizatil10r ,i grup rllor extremist teroriste, cu lntenlille 10r

  i:lt de Romania De aceea, nici o metod a arsenalului tehnicHlodernn ob nerea de informal nu putea inlocui munca cu infor||atorul ori lucrtttorul operativ infiltrat in diferite medii. lar medille

  (re interesau direct U S.L A erau, n special, studenili str ini i(loctoranzli din Romania. un loc deloc de neg1lat era co!aborarea

  lltI Celelalte unl !i ale Departamentului Secur1li Statuluin p

  Vinta SChimbului de lnformai

  l100irnarili llBaiazidII

  Deci, pe data de 5 ma1 1976, din ordinul coloneluluiPanciuc, rn am prezentat ia U.M.0640, care i aVea sediu: inl:lcinta Comandamentu:ui Trupelor de Securitate Din pttma zl,11uat con ct cu

  a:

  Cu treprezece dintre d,am dorml

  ll: !Wai r

  r11:1 lFL:|)()paturi,care la dou mese de lang dOu din cele trei ferestre/ II salutat ,i m am prezentat Toli erau civ i, iar pe catevat illere pom atarnau uniformele companiei ae ene TAROM.inl)lirna ,oapte, nu am dorml deloc Cate dO trei se echipau,i

  TL1

  in

  L::L:|||lnentul parc spuneau WSnd anca ra!" Prestanl .|)()bordau de energie.Glume,tachin ri.Ba o perni ,ba un papuct,liltJ trirnise cu o precizie milimetric n capul culva.Stam ntins pel)|1/Ontal ,in cel mal retras pat din micutul dOrm10r,la mansard .|'liveam,i aSCultam.Era alt lume imi ziceam:"t/nde drac 'a|,0r P? (era pOrecla pe care m au dat o colegii din pro|01ia 1970-1971 a cursului comandanti10r de batalioane de la

  l,(1 ra, rata 9 1uni,cand m_am ambttonat am invlat limba

  l)anioi ).in cOnversallile pe care le purtau,erau pomenite capita11,|()rnultor state,tipuri de aeronave,aeroporturi,impresil de c | to|11, ,a Ascultand, mi_am dat seama cu cine am de a face. Eraul`,|()bril " ,oimarF . Cei care asigurau securitatea pasageri10r in|)0 ila escale

  Acesta a fost primu:meu contact cu us:a,1.Cu viitorii mei(` 1laraZi Cu atmosfera deosebit care domnea n aceasttt unitate.A(loua zi,| am inta:nit pe p:utonierul L.C.,ori9inar din Maramut.|), tin fost subordonat deal meu, pe timpul cat ,i satiSf ceaIll(liul l llitaF la Batallorlul de secuFitate din Oradea Peste apro

 • ximativ o s pt rlall , arll intainit,i pe plutonierul Ch.P. Era la

  servicltJl care executa controlul antiterorist ,i antideturnare pe

  Aeroportu1 0topeni Dar tot un fost subordonat, sergent coman

  dant de pluton, n acela i bata110n Subordonat rnie,atunci coman

  dant de companie Ace tia dOi mi au dat priinele nolluni privlnd

  :::lPLihtt J:L[c:3niui s u Eu,profani

  La inceput,am fost numit in Statul Maior,Ofiler Specialis(ou pre9tirea militar a cadrelor.Sprttineam 10 !erul carorttspundea de pregtttirea de lupttt a militarilor tn terinen.Prlmul

  contact pe care l am avut cu ace,tia a fOSt n poligonul de tragere.

  Eram curios Comandantul de companie mi a prezentat raportul,

  lttFittiTFli!11::Lin zece secunde(Am tnmis un gand de mu1lumire coloneilor(r)

  mam opnt,dar ln mine eram foarte multumit Era porecla pe caremi o dttdusertt m itaril,prin 1 956,la bata1lonul din Oradea i trans

  mis oral.De la inceput, milanin termen l,i studiaz olleni,

  11ltIrr 1xtttT:%::pdi

  FT:titt

  :l spettc J antttero

  1i#greu ttFeptat, reu,eam s ne incadrttm,s ndeplinirn misiutt din

  ce n ce maicomplexe,rna1 0rele Unil au c!acat

  40 41

  i kodokan iudO din iar , pentru ca in toamna lui 169 s oblincentura albastr.Mai trebuia s promovez o categorie,oblinereaccnturii cafenie, urmand apoi s candidez la centura neagr . Darl11-am sat.N scuse soJa.Deci,nu eram prOfan.Dar preg ureall ic ,ca usia,a COnstituit o surprizPIcut Lam avut instructor pe Marinescu (aCtualFnente pre,edintele karate u:ui dinRomania).studiase artele mar!ia:e in indonezia.

  pe vremea aceea,nu avea rival in lara A dezvoltat la noi(11itttlile lzice i mOrale ale adev ratulul lupt tor.Carei respect

  : : 1i

  Llltlrile cu mainile,i piCiOarele, n donnla de aJ diStruge pe adversar

  ftrT

  :W`intrenamente, poate st

  pani 32 de procedee de a ,i OmOraldversarul cu mainile goa:e. Ne purnea s exers m ore ntregilovituri cu muchia palmelor n triunchiuri de copaci ori n ziduri,s

  |:01,uli:1alllile:||lunte apOila mare,unde executau antrenamente specifice.Minis

  torui de lnterne,se mandrea pe buntt dreptate,cu acest Serviciu. oate serille de preg tire ale ,efi10r de direc!li, ale coman(| lntilor de marl unit !i,l unit !l erau aduse n po 9onul de preg|| eantrenament, special pregtttit, al unit !ii, unde cadrele acestui:|( rviciu prezentau exerci!li demOnstrative. Cele mai ligustate"

  crau inte enlie din e!icoptere,i:upte:e de autoaparare lmpotriva a patru ,ase adversari.

  Treptat,comandanJi ne ncredintau misiuni din ce n ce rnaltx)mplexe.Cel de la care am nv!at,atunci,cel mai mult,a fost

  r: 1 b

  :r:l1()(lte problemele singur, lucru absolut imposib

  , ",i vara nasul",til n spuneam nol, peste tot ,i n toate lar uneori se precipita.|llcru inevitab ,deoarece nu putea fl n acela,i timp in rrlai multek)curi(despre ciOnare inc nu se,tia).

 • Nomenciaturi,til''f r C nlin

  in aceast unitate,am desf surat o munch grea dar p n de

  ::I ilttit :: h:i Ttte dumneavoastr , stimali Cititori, a,vrea S m opresc asupra unui

  alt aspect. Este absolut necesar Asupra vletii nOastre sociale,

  mlLt1:t:::L8L:::

  :#]i:i[1lWnostru, al fiec ruia, cu familia sa. Poate s spun cineva n ce

  [Pistrict ierarhia m itarb.Fie c ne pl cea,fie ch nu.

  Personal,am stat despa 11 luni de fami:ie.lar cand mi

  Ftti:IIfttR:r::: |ca nu v vine s credeti?Dar martori sunt locataril dln blocurile in

  care am iocuit De fapt,de ce s m justific? u am prezentat rea

  tatea Cread cine ce vrea :ar cererea pentru instalarea unui

  1llJiri::]17u1S]rlittad::::r[|:1 :1:mi a pus la dispozilie o Camer ,de,i avea,i el dOi COp Acolo am

  42 43

  stat cateva s pt mani,cu sO!ia,i cOpilui nostru. Prin cele de malsus vreau s scot n eviden! dOu lucruri.

  Duptt decembrie 1989,mi am datseama c r utatea,invidia,nencrederea, dorinia de r zbunare chiar, de a face r u ne acup ns pe foarte mu dintre nOi

  t:uc tot ce am scns,si VOi mai scne,este purul adevr,care

  l [ll#Pld:;!

  Hfi:p: [: ,'111]

  1(loa,in acea misiune de capturare a dezertorului respectiv,a fost

 • lmpu,cat mortal un m nar in termen,conductor de caine de urp

  re.Clll mal Cu atenre,domniloH i un uLim comentanu:" sra

  sce ra cripana fru ca esfe z comun ri10r y ar sec risr

  sr sigtrr Ca a prir7fOaf7 enfru cere scrise Nlal bine v ati

  abune a face alrmari asupra cbrora nu sunte documentaJ,sumaJ

  cititoril Pe parcursul a trei ani de zile, am primit un mi110n ,i

  lumtttate de lei.Care nici pe departe nu miau acopent cheltuielile

  pentru documentare, lnvestirea timpulul, a efortului intelectual

  chiar dac nu am veleit!i de sCriltor.Oricand se pOate verifica,la

  cage a dad,aced bDYfttllinttttta: c:sajsface imenstt c munca meaaprecieri doritl Eu cunosc realltatea Pentru mine,altceva nu con

  teaz.Deci,acesta a fOSt primul aspect asupra c ruia am dorit s

  mtt opresc purn.

  Al doilea aspect,,i Cel malimportant Dup ce m lanl n ter

  men mau adoptat" drept Balazid, dup ce cadrele n special

  subolle i |au dat seama de Ce pot,iCum m COmport,am fost

  ncotturat de camaraderia lor.C)camaraderie care nu poate fi nle

  leas de oricine i pe care nu prea mi gsesc cuvintele necesale

  pentru a o descrie Aici ar trebul s intervin pana unui scriltor ln

  aceast unltate, era o atmosfertt amical la care m am adaptat

  foarte repede.Pe parcurs,mi am datseama c ace,ti prOfesioni,ti,

  lecare in domeniul sbu,se respectau reciproc.1,i fbrmaser o

  lume a lor,a oamenilor dispu,iS i serveasch Tara i Sh trttiasc

  sub spectrul permanent al mo4 O lume in care moartea putea

  veni instantaneu,din arma unuiterorist,a unui colet capcantt etc

  camaraderia tntre nol, uSia,il, era ceva grozav. Dup cum amspeclflcat,ne am creat o lume a noastr ,cu bucuriile,i neCazurile

  el, cu succesele ,i insuccesele el, dar de care eram mandri ne

  autam n toate p vlntele Stlam cand plec m de acas ,dar nu

  stiam cand ne vom ntoarce,sau dac ne vom malinapoia.3 1ns,cu tolil aveam un adevttrat cu:t pentru unitate.Nu o

  ncadrasem noi in Mlnisterul de lnterne ttr ianl, ne preg team

  t:de a da gre,. Ne am cenzurat Cfamilillor in numele obligaJi10r faltt de Tar ,i POpOr.Am fost idelijur mantulul depus, nu fal de O persoan ,dle S viu BrucanI Nu

  am pus niciodattt mal presus ob galille societ !ii fal de nOi Pentru

  c ,nmsuran care nol eram responsabi n fala poporului, ie!,

  la randul s u,era responsab prin organismele statului ,fa! de

  nol. Probabil, ,i Sunt sigur de aceasta, mul!i cltitOrl vor spune c.

  44 45

  :1u

  r F)ti:

  Car!os(pe OtOpeni): Aici,nu se pOate face nirnic!"

  lll:r3:11::F:::i::y

  `:ocembrie 1989,cate.aeronave ale companiei TAROM au fost

  :i:1tuf:1:rf!PuTI fil

  T([I11liI:iY11[:iftt

  r

  l:ittT .fW

  ||1 ii1IIli::il:|

  p:ifli|II]lili]ililiu

  il1iliill:Y}[

  j

 • datorittt efectivului redus de cadre, ln special in sezonul estival,

  soseau pe Otopeni cu o curs ,stteau 2 3 ore,duptt care sembarcau pe o alt aeronav ,cu a:ttt destinalie dar cu aceea,imisiune.Abia apucau s dea un telefon acas daca aveaute:efon ,i S Se intereseze de probleme!e fami a:e, Erausitua:li in Care ti,oimaril

  l nu d deau pe acas cate O sttpt

  man .i atunCi,intreb:aceste"c | toHi ettu VOiaie de pl Cere?Unii dintre ei au trttit,i tragedii. ln vara anuiui 1982, o

  curs charter cu marinaril i rnembril echiptte10r care trebuiau s ,1schlmbe colegillor de pe navele de pescuit oceanic romane,ti era

  asigurat de cpt. :.D.,ip:utOnieru:A.T. Pe aeroportu!de destinalie, Las Pa:rnas, n ioc s aterizeze pe plst , ca orice avion,acesta a ploniat n OCean,la cateva sute de metn de l rm Se malntampl , nu? Pe dracui! La impactul cu apele oceanului, avionulsa dezmembratin dou .Oceanul era p n de rechini Norocul sausoarta,cum vre si SpuneJ,a fOSt de partea celor din avion.Echipaul aeronavei, marinaril ,i eChipalele navelor de pescuit au dat

  dovad de un sange rece ie,l din COmun Unula man .Doi:rrlaioritatea dintre el erau buni nottttori.Dar factorul hotbrator l_a cOnsti

  tuit faptul c un motor al avionului a continuat s func!loneZe,i Sub

  ap . Vibralille acestuia, propagate prin ap , au !inut rechinii ladistant .

  Prin Ministerul de Externe,unitatea linea permanentleg tura

  cu aeroportul din Las Palmas Dar vestea tragediei s a raspandit.

  Din nou,toli uS:a,li Care erau:iberi s au prezentat la unitate.

  Din toate collurile Capitalei, fartt s le ceartt nimeni acest:ucru.Peste o sut de romani,i dOi camarazi de ai no,tri erau n

  peHcol.Degeaba comanda unl i a incercat s ne lmureasc splec m acas pentru a ne odihni, malorltatea dintre nol urmand a

  ifl:: ttttLlhtti | :,i fetele erau ngrloraJ,dar ,indeplineau parc cu mai mulndarilre atribu!lunile de serviciu.Cand s.a comunicat ctt nu sun

  victime,i cu tOlil Suntin siguran: :al rm,a fost o explozie

  bucurieo Nu mai contau funcJ e,i gradele.ToJ ne mbrJ,amradeam. In acea zi, r spundeam atunci de cursul desubolleri:nu s_a mailinut nic un curs.

  SOSi!| n tar ,Cei doil:,oimaril'au dat dovad de o rar

  desue.Dar,i de faptul c sunt ata,aJ unlJi

  Au primit omana de permisie,i posibllltatea sa opteze pentru oricaretate din Ministeru:de interne sau alt serviciu din unitate.

  refuzat totul. Psihologul unit !li a stat de vorb cu ei, med

  464

  ]e

  fl17::rl:[::

 • b uturtt alcoo ctt din iume Cei dOi subofileri au fost avansali la

  minime in dttente dOmenil.Cine a mai pomenl ca n Romania

  cirteva s posede un litru de nitrog cerin ?Sau s O transporte n

  Cnft:::1

  rII

  :Ithatte"v utte

  m|]]I}[

  decembrie 1989_Deoarece multe cadre proveneau din viala ciV , iar unele

  48

  |iallettuttFlu::I: IIfiim,alT[1:lltttmf i:1r.::TL |

  || tll aceStui caz.

  ll:l:itransfor atin renume.

  || rau,pu,car!a

  Cutremur cu ambasadOrui suA

  ,ospectivl. Cand s_a produs cutremurul, eram chiar ia intrarea

  49

 • e

  `F:: Iedb

  in ceea ce priVe,te executarea COntrolului antiterorist,i

  antideturnaFel eram recunOSCu:i pentru respectul acordat

  i:: lltth 1 a dn J StatQ acett CO

  ::]:l

  f::iui 1984 Atunci,mpreun cu mai

  In1:;|

  attl:h:I

  50 51

  |||ptutte br,b cbare.Fetde SOJe nOastre se nro,se

  iIF

 • Eficienia legendara a U.s.L.A.

  Privaliunile pe care trebuia s le suport m pe tinlpul ndepli

  nirm misiunlor ori a sarcinilor de serviciu nu erau acceptate de

  oricine.si pentru aceast munctt trebuia stt al"chemare .lmi aduc

  perfect de bine aminte de reac!ia cadre10r din teritoriu pe tirnpul

  Universiadei studenie,ti din Capital . US.L.A.a priml ordinul

  ca, pe timpul desf ,uraril ntrecerilor sportive s asigure secu

  l':::i:t::::i:Fne permanente a:e unl Ji. Cu efeclvul de cadre, U.S.LA. nu

  frl1donau aceste cadre. Personal, n cadrul fostului complex "23

  August , raspundeam de bazinul de inot o mpic,i de sala n care

  aveau loc ntrecerile de scrim . Cadrelor aduse din teritoriu n s,a

  fcut o preg tire specificb,dup care. "la treab De dimineala i

  :inLa:ifa::: :[:Tl

  e:

  :L1:iWe : II

  it

  ettI1

  e:wr

  ttli :1.Ctt pentru nirnic in :ume nu s

  ar incadra in aceast

  U.S.L.A. era recunoscuttt pe plan internaliOnal privind

  :WtSI:e n:atti:m :::lut:

  1Itive:or de paz i apttrare de la ambasade,i alte ObieCtiVe,afost 'lstudiate== de persoane interesate. Sub diferiteabsolut toate au fost nevoite stt recunoasc c 'IaFc

  J

  Oare face nimct'. Eficienia aceasta se datora ,i aparatu:

  informativ al unita:ii,i al seCurlt :li Care,prin co:aboratoriidin anunlite rnedil, erau !a curent cu incerc rile comando

  urilor teroriste de a patrunde in iar ,i a aCliOna. Paralei Cuintttrirea mttsurilor de paz i apttrare la obiectivele vizate,aceste

  comando uri:fie ctt nu li se permitea intrarea n tar Sub legende

  deosebit de plauzibile , le li se permitea intrarea, erau urmbrill

  pas cu pas ,i: intr un momenf e": erau prl.Apoi,

  52 53

  .I)l ll ali dln iar . Ferm,dar politicos si niCi unul dintre aceste

  l ):1landO uri nu a incercat stt revin .Ace,ti COlaboratori au fosti:||:|(l Care au spr inlt securitatea roman , usLA,n prevenireal!,11 Or aCliuni terOriote.Oi atunCi, ntrebi cine dore,te publicareali lolor fo,ti10r COlaboratori ai fostei Securit 11, nu cumva

  11 li[ l

  :

  lilitltiri de lemn! ln celrnai bun caz Dup decembrie 1989,cand, |111(llia Operativtt din domerliul economic nu mal era stttpanit

  {' |'('( iall,til din domeniu au fost nIturali,lind secun 1),la malllltl11() ntrepttndel au avutiOC exp10zii cu urm H catastrofalei fostaIIIII(llireatt din Oradea, nF gttra,,la ttarnttveni,Cala ,.a

  lb:t

  :ip

  ::1:r:| llll:li la postn Romania Aceasta, deoarece aici, in Romania,