TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR licenta Drept 2018.pdf · Elena Giorgiana...

download TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR licenta Drept 2018.pdf · Elena Giorgiana Simionescu,

of 12

 • date post

  29-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR licenta Drept 2018.pdf · Elena Giorgiana...

 • Str. Victoriei, Nr. 24, Targu-Jiu, 210191, Gorj, Romania Tel: +40 253 219241, +40 253 219268, Fax: +40 253 219241

  E-mail: fsj@utgjiu.ro

  TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR PENTRU

  PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ DREPT

  SESIUNILE IULIE 2018 - FEBRUARIE 2019

  DREPT CIVIL

  I. TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI CIVIL

  1. Actul juridic civil ( în sistemul Codului civil din 2009, intrat în vigoare la 1

  octombrie 2011) :

  - Noţiune şi clasificare;

  - condiţiile de fond ale actului juridic civil (capacitatea de a încheia actul,

  consimţământul);

  - condiţiile de formă ale actului juridic civil;

  - efectele actului juridic civil: forţa obligatorie şi irevocabilitatea, relativitatea şi

  opozabilitatea;

  - nulitatea actului juridic civil (noţiune, clasificare, delimitare, cauze de nulitate,

  regim juridic, efecte);

  BIBLIOGRAFIE

  1. Moise Bojincă, Drept civil român în lumina noului Cod civil, Editura „Academica

  Brâncuşi” Tg-Jiu, 2012;

  2. Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod

  civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012;

  3. Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală,

  Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011;

  4. Ovidiu Ungureanu, Drept civil. Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti,

  2013.

 • 2

  II. DREPTURILE REALE

  1. Dreptul de proprietate privată: noţiune, caractere juridice, limitele legale exercitării

  dreptului de proprietate privată (limitele legale pentru asigurarea bunei vecinătăţi, limitele

  dreptului de trecere, limitele convenţionale privind exercitarea dreptului de proprietate).

  2. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate privată, proprietatea comună.

  3. Dreptul de proprietate publica, noţiune, titulari, caractere juridice specifice. Dreptul de

  concesiune

  4. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată: dreptul de superficie, uzufruct, uz si

  abitaţie

  5. Posesia: noţiune, elemente, dobândirea, dovada şi pierderea posesiei, efectele posesiei

  6. Înscrierile de carte funciară.

  BIBLIOGRAFIE

  1. Corneliu Bârsan, Drept civil.Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod

  Civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013

  2. Marilena Uliescu, Aurelian Gheorghe, Drept civil. Drepturile reale principale, editia a II-

  a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011

  3. Gabriel Boroi, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura Hamangiu,

  Bucureşti, 2013

  4. Valeriu Stoica, Drept civil, Drepturile reale principale, Editura CH Beck, 2013

  5. Iosif Robi Urs, Petruţa Elena Ispas, Teoria drepturilor reale, Editura Hamangiu, 2015

  III. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR ( în sistemul Codului civil din 2009, intrat

  în vigoare la 1 octombrie 2011)

  1. Faptul juridic licit, ca izvor de obligaţii

  - gestiunea intereselor altei persoane;

  - plata nedatorată;

  - îmbogăţirea fără justă cauză;

  2. Răspunderea civilă delictuală

  - răspunderea pentru fapta proprie;

  - răspunderea pentru fapta altuia (răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus

  sub interdicţie, răspunderea comitenţilor pentru fapta prepuşilor);

 • 3

  - răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, de animale şi de ruina edificiului;

  - repararea prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale.

  3. Executarea obligaţiilor

  - plata: dispoziţii generale, subiecţii plăţii, condiţiile plăţii, dovada plăţii, imputaţia

  plăţii, punerea în întârziere a creditorului;

  - executarea silită a obligaţiilor: dispoziţii generale, punerea în întârziere a debitorului,

  executarea silită în natură;

  - executarea prin echivalent, rezoluţiunea rezilierea şi reducerea prestaţiilor, cauze

  justificative de neexecutare a obligaţiilor contractuale;

  4. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor

  - cesiunea de creanţă

  - novaţia

  5. Stingerea obligaţiilor

  - conpensaţia

  - confuziunea

  - remiterea de datorie

  - darea în plată

  BIBLIOGRAFIE

  1. Ion Dogaru, Pompil Drăghici, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor în

  reglementarea Noului Cod civil, Ediţia 2, Editura CH Beck, Bucureşti 2014;

  2. Liviu Pop, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile conform noului Cod civil,

  Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;

  3. Paul Vasilescu, Drept civil. Obligaţii - in reglementarea noului Cod civil, Editura

  Hamangiu, Bucureşti, 2012;

  4. Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, Instituţii de drept civil in reglementarea noului

  Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.

  5. Ioan Aldea, Drept civil. Obligaţiile. Faptul juridic, Editura CH Beck, 2013;

  6. Ştefan Scurtu, Drept civil. Regimul juridic general al obligaţiilor. Garantarea

  obligaţiilor în reglementarea Noului cod civil, Editura CH Beck, 2014.

 • 4

  IV. CONTRACTELE SPECIALE

  1. Contractul de vânzare;

  2. Contractul de donaţie;

  3. Contractul de locaţiune (fără regulile particulare în materia închirierii locuinţei şi

  în materia arendării);

  4. Contractul de mandat (dispoziţii generale, mandatul cu reprezentare, mandatul fără

  reprezentare; fără varietăţile contractului – comision, consignaţie şi expediţia);

  5. Contractul de împrumut de folosinţă;

  6. Contractul de împrumut de consumaţie;

  7. Contractul de întreţinere;

  8. Tranzacţia.

  BIBLIOGRAFIE

  În vederea pregătirii concursului, candidaţii vor consulta lucrări de specialitate şi

  legislaţie actualizată.

  - Constituţia României, republicată în MO nr. 767/2003;

  - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificărileşi completările ulterioare;

  - Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu

  modificărileşi completările ulterioare.

  V. SUCCESIUNILE (MOSTENIREA)

  1. Condiţiile legale pentru a moşteni: capacitatea succesorală, nedemnitatea sucesorală

  2. Moştenirea legală: moştenitori legali, reprezentarea succesorală

  3. Mostenirea testamentară:testamentul autentic, legatul (noţiune, clasificare, efecte,

  ineficacitate), rezerva succesorală

  4. Substituţiile fideicomisarii

  5. Transmiterea moştenirii: acceptarea moştenirii, renunţarea la moştenire, termenul de

  opţiune succesorală

  6. Partajul succesoral, partajul de ascendent

 • 5

  BIBLIOGRAFIE:

  1. Ilioara Genoiu, Dreptul la moştenire in Noul Cod Civil, Editura CH Beck,

  Bucureşti, 2012

  2. M.D. Bob, Probleme de moşteniri I vechiul şi noul Cod civil, Editura Universul

  Juridic, 2013

  3. Dan Chirică, Tratat de Drept Civil. Succesiunile şi liberalităţile, Editura CH Beck,

  Bucuresti 2014

  4. Francisk Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesora, vol I, Editura

  Universul Juridic, Bucureşti, 2013

  5. Francisk Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesora, vol II, Editura

  Universul Juridic,Bucureşti, 2014

  DREPT PROCESUAL CIVIL

  Tratarea subiectelor se face după Legea nr. 134/2010 privind Codul de

  procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din

  03 august 2012 cu modificările şi completările ulterioare.

  1. Aplicarea în timp a legii procesual – civile

  2. Acţiunea civilă

  3. Participanţii la procesul civil

  - instanţa de judecată (alcătuirea instanţei, incidente procedurale privind

  compunerea şi constituirea instanţei);

  - părţile (condiţiile pentru a fi parte în proces, coparticiparea procesuală, drepturile şi

  îndatoririle procesuale ale părţilor, abuzul de drept procedural, reprezentarea părţilor în

  procesul civil);

  - participarea terţilor în procesul civil;

  - formele participării procurorului în procesul civil

  4. Competenţa

  - competenţa materială a instanţelor judecătoreşti;

  - competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti;

  - dispoziţii speciale: prorogarea de competenţă, întinderea competenţei asupra apărărilor

  şi excepţiilor, regimul cererilor în constatare competenţa facultativă;

  - incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei, necompetenţa şi conflictele de

  competenţă litispendenţa şi conexitatea, strămutarea şi delegarea instanţei;

 • 6

  5. Dispoziţii generale de procedură

  - noţiunea, clasificarea şi condiţiile actelor de procedură,

  - cererile, citarea şi comunicarea actelor de procedură;

  - nulitatea actelor de procedură;

  6. Judecata în primă instanţă

  - etapa scrisă (procedura prealabilă, cererea de chemare în judecată, întâmpinarea, cererea

  reconvenţională)

  - dispoziţii generale privind judecata;

  - cercetarea procesului: dispo