TEMATICA إ‍I BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE LIC DREPT PENAL Partea generalؤƒ TEMATICA LICENTA...

download TEMATICA إ‍I BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE LIC DREPT PENAL Partea generalؤƒ TEMATICA LICENTA –DREPT

of 21

 • date post

  11-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  9
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TEMATICA إ‍I BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE LIC DREPT PENAL Partea generalؤƒ TEMATICA LICENTA...

 • UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”

  FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE, BRAŞOV

  DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE BRAŞOV

  PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE: DREPT

  TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

  PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ, SESIUNILE IULIE, SEPTEMBRIE

  2019 ŞI FEBRUARIE 2020 LA PROGRAMUL DE STUDII

  UNIVERSITARE DREPT

  I. PRECIZĂRI GENERALE

  Art.1. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative , Braşov,

  organizează şi desfăşoară examen de l icenţă la programul de stu dii universitare DREPT

  potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.

  288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului

  ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi

  dezvoltare tehnologică nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în

  sistemul de învăţământ superior, Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind

  aprobarea Metodologiei-cadru de organizarea şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie

  nr. 3098/2016, Cartei Universităţii Spiru Haret şi Regulamentului propriu privind organizarea şi

  desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie.

  Examenul de licenţă constă din două probe, după cum urmează:

  - proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;

  - proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

  Art. 2. Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - constă în rezolvarea

  unui număr de 50 de teste grilă, sub formă de enunţuri cu variante de răspuns. Timpul alocat pentru

  susţinerea probei 1 este de 2 ore.

  Art. 3. Proba 2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă constă în prezentarea şi susţinerea

  unei lucrări de licenţă redactată în baza unei tematici anunţate din timp sub îndrumarea unui îndrumător,

  cadru didactic.

  II. CONŢINUTUL EXAMENULUI DE LICENŢĂ

  Art. 4. Tematica pentru proba Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate cuprinde:

  tematici pentru:

  - Drept penal. Partea generală I şi II - Drept penal. Partea specială I şi II - Drept procesual penal. Partea generală şi partea specială - Drept civil. Partea generală – Instituţii de drept civil. Persoanele. - Drept civil – Drepturi reale - Drept civil – Teoria obligaţiilor - Drept civil – Contracte - Drept civil - Succesiuni - Drept procesual civil. Partea generală şi partea specială

 • Art. 5. Tematica pentru proba Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate a fost

  elaborată în conformitate cu planurile de învăţământ şi programele analitice ale disciplinelor după care

  au studiat absolvenţii promoţiei 2019.

  Art. 6. Tematica şi bibliografia sunt aceleaşi pentru toţi absolvenţi înscrişi la examenul de licenţă,

  indiferent de forma de învăţământ absolvită: învăţământ cu frecvenţă (IF), învăţământ cu frecvenţă redusă

  (IFR) sau la distanţă (ID) și indiferent de anul absolvirii.

  Art. 7. Tematica pentru proba Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă, lista îndrumătorilor

  pe domenii, precum şi recomandările privind modul de redactare a lucrării de licenţă au fost afişate la

  avizierul facultăţii şi pe pagina web a acesteia.

  III. DISCIPLINE DE EXAMEN

  Drept penal

  Drept penal. Partea generală I şi II

  Drept penal. Partea specială I şi II

  Drept procesual penal

  - Drept procesual penal. Partea generală şi partea specială

  Drept civil

  - Drept civil. Partea generală – Instituţii de drept civil. Persoanele. - Drept civil – Drepturi reale - Drept civil – Teoria obligaţiilor - Drept civil – Contracte - Drept civil – Succesiuni

  Drept procesual civil

  - Drept procesual civil. Partea generală şi partea specială

 • DREPT PENAL

  Partea generală

  TEMATICA LICENTA –DREPT PENAL PARTE GENERALA

  I. Noţiunea dreptului penal. Aspecte generale. Izvoarele dreptului penal. Principiile

  generale ale dreptului penal.

  1. Dreptul penal, ramură a dreptului public

  2. Noţiunea de drept penal. definiţie şi caracteristici

  3. Obiectul dreptului penal

  4. Scopul dreptului penal

  5.Izvoarele dreptului penal

  6.Principiile generale ale dreptului penal

  - Principiul legalităţii

  - Principiul umanismului în dreptul penal

  - Principiul egalităţii în faţa legii penale

  - Principiul personalităţii răspunderii penale

  - Principiul individualizării sancţiunilor de drept penal

  - Principiul prevenirii săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală

  II. Legea penală şi limitele ei de aplicare.

  Legea penală şi limitele ei de aplicare

  1. Principii generale.

  2. Aplicarea legii penale în timp.

  3. Aplicarea legii penale în spaţiu.

  4. Cooperarea judiciară internațională în materie penală.

  ( Articolele 1- 14 din Noul Cod Penal)

  III. Infracţiunea

  1.Trăsături esențiale ale infracțiunii.

  2. Vinovăția.

  3. Conținutul infracțiunii.

  4. Unitatea și pluralitatea de infracțiuni.

  IV.Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei

  -Cauzele justificative

  1. Legitima apărare

  2. Starea de necesitate

  3. Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii

  4. Consimţământul persoanei vătămate

 • -Cauzele de neimputabilitate

  1. Constrângerea fizică

  2. Constrângerea morală

  3. Excesul neimputabil

  4. Minoritatea făptuitorului

  5. Iresponsabilitatea

  6. Intoxicaţia

  7. Eroarea

  8. Cazul fortuit

  V. Răspunderea penală a persoanei fizice.

  - Noțiunea și reglementare.

  - Cauze care înlătură răspunderea penală.

  1. Amnistia

  2. Prescripţia răspunderii penale

  3 Lipsa plângerii prealabile, retragerea acesteia

  şi împăcarea părţilor.

  4.Încheierea unui acord de mediere.

  VI. Pedepsele

  1. Pedepsele principale

  2. Pedeapsa accesorie şi pedepsele complimentare

  3. Circumstanţe atenuante şi circumstanţe agravante

  4. Eliberarea condiţionată

  VII.Răspunderea penală a persoanei juridice

  -Condiţiile răspunderii penale a persoanei juridice

  -Pedepsele aplicabile persoanei juridice:

  A. Amenda

  B. Pedepsele complementare:

  -Dizolvarea persoanei juridice

  -Suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice pe o durată de la 3

  la trei luni la trei ani.

  -Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la trei ani.

  Interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de la unu la 3 ani.

  -Plasarea sub supraveghere judiciară

  -Afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare

  VIII. Măsuri de siguranţă; Scop, categorii.

  -Obligarea la tratament medical

  -Internarea medicală

 • -Interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii

  -Confiscarea specială

  -Confiscarea extinsă

  IX. Minoritatea; Regimul răspunderii penale; Consecințele răspunderii penale

  -Măsuri educative neprivative de libertate.

  - Măsuri educative privative de libertate.

  X.Cauze care înlătură sau modifică executarea pedepsei.

  -Graţierea

  -Prescripţia executării pedepsei

  XI.Cauzele care înlătură consecinţele condamnării. Noţiune şi caracterizare. Trăsături.

  Forme.

  - Reabilitarea de drept a persoanei fizice

  - Reabilitarea judecătorească a persoanei fizice

  Bibliografie

  - Codul penal al României aprobat prin legea nr 286/2009, cu completările şi modificările la zi.

  - Legea nr 187/2012 pentru punerea în aplicare a legii nr 286/2009.

  -Mihail Udroiu,Drept Penal Parte Generala ,Sinteze şi Grile,Editura C.H.BecK. Ediţia

  5,Bucureşti,2018.

  - Drept penal. Partea generală Conform noului Cod Penal- autori: Gheorghe Ivan , Mari Claudia

  Ivan, Ediţia 3, revizuită şi adăugită, Editura C. H.Beck, Bucureşti 2017..

  - Drept penal, Partea Generală, curs Universitar, Vol. 1 - autori Florin Streteanu, Daniel Nițu, Ed.

  Universul Juridic, București 2014.

  - Drept penal, Partea generală – Ediţia 3,autor Alexandru Boroi, Editura C.H. Beck, București

  2017.

  -Explicaţii preliminare ale Noului Cod Penal – autori: George Antoniu, Costică Bulai, Constantin

  Mitrache etc., Ed. Universul Juridic Bucureşti 2010.

 • DREPT PENAL

  Partea specială

  I.Infracţiuni contra persoanei

  II.Inffracţiuni contra patrimoniului

  III.Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei

  IV.Infracţiuni de corupţie şi de serviciu