Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

of 31 /31
Cum ajungem la o emo ie primară ț Tema 3

Embed Size (px)

Transcript of Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

Page 1: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 1/32

Cum ajungem la oemo ie primarăț

Tema 3

Page 2: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 2/32

Evaluarea unei emo ii pentru a vedeaț

dacă este o emo ie primarăț

Primul pas – să-l ajutăm pe client să evalueze dacă emo ia curentă pe care el oț

simte este este emo ia primară sau un răspuns emo ional disfunc ional.ț ț ț

De regulă emo ia primară apare în terapie ca fiind una nouă, proaspătă, careț

apare într-un moment de scim!are a circumstan elor "interne sau e#terne$.ț

Este o emo ie pe care clientul a sim it-o la un moment anterior, o emo ieț ț ț

vitală, care îl face pe client să se simtă descoperit i vulnera!il. %u este oș

emo ie recurentă vece, pe care clientul o trăie te de mult timp.ț ș

E#emplu& furia pe care clientul o simte pentru că se profită de el sau triste eaț

determinată de pierderea unei persoane dragi.

Page 3: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 3/32

Pasul 2

'dată ce clientul a identificat o emo ie sau simte ceva, el i terapeutulț ș

tre!uie să răspundă la între!area&

Este aceasta o emo ie secundară care doar acoperă o altă emo ie "primară$(ț ț

E#emplu& furia acoperă durere, durerea acoperă furie, în spatele furiei se aflăru ine sau teamă, în spatele disperării este triste e etc.ș ț

Este această emo ie un răspuns la o altă emo ie, fundamentală(ț ț

E#emplu& clientul este an#ios în legătură cu triste ea sa, îi este frică de furia sa, îiț

este ru ine de vulnera!ilitatea sa, îi este frică de frica sa, este trist din cauzaș

ru inii sale etc.ș

)odalitatea de lucru& e#plorarea empatică

Page 4: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 4/32

*dentificarea emo iilor maladaptativeț

 +ntre!a i clientul ce simte ca răspuns la ceva important pentru el sau ce simteț

 în prezent, în timp ce vor!e te.ș

 +ncuraja i-l să fie atent la senza iile corporale asociate emo iei.ț ț ț

juta i-l să denumească emo ia i apoi să î i pună între!area& Este aceastaț ț ș ș

emo ia mea primară( ' simt clar i fluid( – dacă este a a, atunci clientulț ș ș

trăie te o emo ie primară.ș ț

 +ncuraja i-l să- i pună între!area& Este aceasta o emo ie !locată, rea,ț ș ț

tensionată(, dacă simte că vrea să scape de ea, dacă o simte ca fiindnepotrivită. Este emo ia respectivă încărcată de vină sau pasivitateț

neajutorată( – dacă este a a atunci avem de-a face cu o emo ieș ț

maladaptativă care !locează o emo ie primară mai profundă, care tre!uieț

identificată printr-un proces de e#plorare avansată.

Page 5: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 5/32

Studiu de cazEpisod depresiv major în urma unui eveniment de via ăț

traumatizant: Cazul Soniei

Sonia este o tânără de 33 de ani, inginer de telecomunica ii. Se prezintă la cabinet deoareceț

manifestă toate semnele unei depresii în urma iminentei separări de so ul său.ț

!n urma interviului clinic semistructurat am constatat faptul că Sonia îndepline te criteriile "S#$%&$ș

'( pentru episod depresiv major: are dispozi)ie depresivă cea mai mare parte a zilei, în fiecare zi, plânge continuu, prezintă o diminuare marcată a interesului i plăcerii pentru toate activită)ile,ș

agita)ie psi*omotorie, sentimente de inutilitate i de culpă e+cesivă legată de decizia so ului de aș ț

divor a de ea, diminuarea capacită)ii de a se concentra, gânduri recurente de moarte, idea)ieț

suicidară recurentă fără un plan anume, plus o tentativă de suicid a incercat să se arunce de labalcon-.

!n urma e+plorării empatice a reie it faptul că Sonia se simte e+trem deș   vinovată de e eculș

căsniciei sale. Ea poveste te faptul că, de i este împreună cu so ul ei de ani, i sunt căsători i deș ș ț ș ț

/ ani, ea a păstrat încă dinainte de căsătorie o rela ie emo ională foarte puternică cu un alt bărbat.ț ț

 0ceastă rela ie consta doar în nevoia ei de a vorbi la telefon cu acest bărbat i de a$i împărtă iț ș ș

 gânduri i emo ii pe care nu le putea discuta cu so ul ei. E+plică acest lucru prin faptul că so ul eiș ț ț ț

este o persoană e+trem de interiorizată, că nu era foarte interesat de nevoile ei, iar ea a găsit înaceastă rela ie e+traconjugală împlinirea nevoii sale de a primi aten ie, de a fi lăudată i apreciată.ț ț ș

Page 6: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 6/32

'ot în urma e+plorării empatice am aflat că Sonia a avut o copilărie marcatăde certurile interminabile i e+trem de violente dintre părin i. #ama sa esteș ț

o persoană foarte autoritară, colerică, ipă i acuză pe cei din jur de orice,ț ș

 pattern de comportament pe care l$a avut i fa ă de ea. Sonia spune căș ț

mama m$a făcut toată via a să mă simt vinovată.ț

Este evident faptul că răspunsul emo ional actual, acela deț   vinovă ieț , esteactivarea unei sc*eme emo ionale trecute din rela ia cu mama. "e altfel,ț ț

 principala temere a Soniei este legată de faptul că a dezamăgit$o pe mama, pentru că nu a fost în stare să ină lângă ea un bărbat bun, un so ideal,ț ț

care îi asigura confort financiar.

Page 7: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 7/32

*mportant

Emo ia primară este trăită de client ca fiind !ună, potrivită, ciar dacă este oț

emo ie negativă. %u-i crează o stare de confuzie sau de panică.ț

Exemple: 

Ciar dacă simte durere, clientul are sentimentul că este ceea ce tre!uie să simtă.

Clientul poate spune +mi este frică să fiu singur, iar acest lucru nu-i creazăconfuzie, ci trăie te emo ia ca pe una normală.ș ț

Page 8: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 8/32

E#erci iu pe pereciț

Clientul descrie o e#perien ă personală dificilăț

rin e#plorare empatică, terapeutul urmează pa ii pentru a identifica emo iaș ț

primară

Page 9: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 9/32

*dentificarea unei emo ii ca fiind secundară sau instrumeț

Emo iile secundare i cele instrumentale au o calitate diferită comparativ cu celț ș

Emo iile secundareț &

/unt prea stridente, prea neecili!rate i prea tensionate.ș

 +i dau clientului senza ia că este rupt în !ucă i, sf0 iat.ț ț ș

Clientul trăie te o dezordine interioară i simte confuzie.ș ș

/e recunosc foarte u or deoarece fac persoana să se simtă rău.ș

' emo ie secundară nu lasă clientul să respire li!er.ț

/unt emo ii glo!ale i difuze, pe care clientul le simte în raport cu diferite situa ii i nț ș ț ș

cu sine, nu-i ating identitatea.

Exemplu: clientul vine în terapie deoarece se simte supărat, inconforta!il, fără sau doar vag plictisit.

Page 10: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 10/32

Identificarea emo iilor secundareț

Emo iile secundare semnalează că ceva este în neregulă, dar clientul nu tieț ș

 încă ce anume.

Clientul doar se simte confuz, ine#plica!il de furios, adesea se întrea!ă oarece ce a reac ionat a a la situa ie.ț ș ț

ceste emo ii negative i confuze tre!uiesc e#plorate i în elese.ț ș ș ț

ot fi parte a simptomelor de an#ietate cum ar fi& clientul se simte agitat,

tensionat, nelini tie, receptiv, sau are un sentiment de groază.ș

cestea nu sunt emo iile primare maladaptative de ru ine, frică furie sauț ș

triste e, care pot fi parte a identită ii persoanei.ț ț

Page 11: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 11/32

Studiu de cazCriza de via ă dureroasă cu pierderea în elesului: Cazul lui 1vidiuț ț

1vidiu este un tânăr de 2 de ani, foarte realizat atât pe plan profesional cât i pe planș

 personal. S$a căsătorit în urmă cu 3 luni cu iubita din liceu, cu care este împreună,discontinuu, de peste 45 ani.

Se prezintă la cabinet cu un episod depresiv de intensitate medie, agita ie, înso ită deț ț

elemente de panică. 6oveste te mar7er- că trăie te resentimente profunde legate de faptulș ș

că i$a în elat so ia cu o colegă de servici, imediat după nuntă eveniment de via ăș ș ț ț

 provocator-.

Este prins în gânduri de vinovă ie atât fa ă de so ie, căreia i$a în elat a teptările dându$iț ț ț ș ș

iluzia unui început de mariaj perfect, cât i fa ă de iubită, pe care a atras$o într$o rela ieș ț ț fără viitor. Spune că simte cum a ie it de bunăvoie din propria sa via ă, care parcă trece peș ț

lângă el ca un tren, iar el stă pe peron i prive te cum via a lui pleacă. #ă simt ca i cumș ș ț ș

via a mea este un tren, eu am coborât pe peron, iar trenul î i continuă drumul nesting*erit.ț ș

 0ceastă idee îi provoacă o intensă stare de panică, tremură, simte că nu mai este el, că totceea ce îl definea a fost încălcat.

Page 12: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 12/32

6rin e+plorare empatică am identificat credin a pre uită, aceea că el este un om care nu poate mț ț

 poate în ela. 0m discutat despre această credin ă a lui specificarea credin ei pre uite-, 1vidiu a cș ț ț ț

originile acestei credin e e+plorare auto$reflectivă- 8 rela ia caldă i suportivă cu părin ii lui, în spț ț ș ț

mama, care l$a crescut i l$a educat în acest sens. S$a dovedit că principala temere era aceea că mșva în elege niciodată faptul că el i$a în elat so ia i îl va mustra că a încălcat o regulă importantăț ș ș ț ș

 0m e+plorat validitatea credin ei că el nu minte i nu în eală, atât la origini 9u am vazut niciodț ș ș

în casa părin ilor mei, nu aveam de unde să învă un astfel de comportament-, cât i în prezent aț ț ș

era o persoană e+trem de nesigură pe ea, care făcea crize foarte frecvente de furie i de plâns dinș

neînsemnate, iar acest comportament îl încărca emo ional i îi crea o permenentă stare de nesigurț ș

Sim eam că s$a umplut pa*arul, că voi e+ploda-. 6lus că, de$a lungul rela iei dintre ei, cu patru ț ț

ea l$a părăsit pentru un alt bărbat o perioadă de câteva luni, provocându$i un episod depresiv foar

1vidiu i$a modificat credin a pre uită astfel: 0m min it$o i am în elat$o pe so ia mea deoareceș ț ț ț ș ș ț

nu mai pot să fac fa ă crizelor ei emo ionale i aveam nevoie de un punct de sprijin e+tern. 0m făcț ț șlucru pentru că a fost bine pentru mine să cunosc o femeie mai matură i mai ec*ilibrată. 0cum suș

să reconstruiesc rela ia cu so ia mea, de i sunt în acela i timp pregătit să accept faptul că s$ar putț ț ș ș

această dată să nu meargă i pa*arul să se umple din nou la un moment datș

!n finalul terapiei 1vidiu i$a definit planul de ac iune: s$a întors la so ia lui i au demarat un proiș ț ț ș

ac*izi ie a unei locuin e, pe care o vor decora împreună i o vor transforma în căminul pe care amâț ț ș

doresc.

Page 13: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 13/32

Identificarea emo iilor instrumentaleț

Clientul este încurajat să- i pună între!area care sunt cele mai frecventș

e#primate atitudini ale sale în rela ia cu al ii.ț ț

/imt constant că am gre it, mă simt furios sau încerc permanent să o! inș ț

scuze( )ă pl0ng despre c0t de nedrepte i dificile sunt lucrurile i încerc săș ș

o! in ajutor(ț

m avantaje dacă e#prim aceste emo ii( Ele îmi oferă control, simpatie sauț

mă eli!erează de responsa!ilită i(ț

Page 14: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 14/32

Studiu de caz1 adolescentă cu crize de furie: Cazul 0linei

 0lina este o adolescentă de 4 ani, elevă eminentă, olimpică, la unul dintre cele mai titrate colegii din ora .ș

6ărin ii o aduc la cabinetul de psi*oterapie deoarece manifestă crize de furie foarte frecvente i e+trem deț ș

violente, ajungând să ipe, să plângă i c*iar să se dea cu capul de pere i.ț ș ț

!n urma e+plorării empatice i a unor e+erci ii de psi*odiagnostic e+perien ial a reie it faptul că 0lina făceaș ț ț ș

aceste crize atunci când dorea să$ i convingă părin ii să ia o decizie pe care ea i$o dorea. "e e+emplu, crizeleș ț ș

de furie apăreau atunci când avea discu ii cu părin ii legate de activită ile ei e+tra colare, e+trem de multe iț ț ț ș ș

de solicitante. 0stfel, 0lina participa la concursuri de debate cu ec*ipa liceului, concursuri foarte frecvente,desfă urate în mai multe ora e din ară i ale căror costuri depă eau posibilită ile familiei. Strategia pe care oș ș ț ș ș ț

 găsise pentru a$ i convinge părin ii să o lase să facă aceste deplasări i să$i dea banii necesari era să se înscrie laș ț ș

concursuri fără tirea lor, iar apoi să$i anun e cu pu in timp înainte că va pleca într$o astfel de deplasare. 0tunciș ț ț

când familia protesta, ea î i provocao criză de furie, pentru că tia foarte bine că această criză îi va speriaș ș foarte tare pe părin i, i ace tia vor ceda i vor face cum vrea ea.ț ș ș ș

 0lina a povestit c*iar că este foarte con tientă de faptul că face acest lucru deliberat i că nu o interesează deș ș

 faptul că părin ii au dificultă i financiare, spunând că pur i simplu trebuie să facă ceea ce spune ea, că eiț ț ș

oricum nu au nicio dorin ă i nu fac decât lucruri fără valoare cu banii, precum i că acesta este pre ul pe careț ș ș ț

 părin ii trebuie să$l plătească pentru faptul că au un copil inteligent.ț

Se poate vedea foarte clar faptul că furia este doar emo ie de suprafa ă, fiind evidentă inten ia de manipulareț ț ț

din comportamentul adolescentei.

Page 15: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 15/32

/ecven e în doi pa i pentru accesareaț ș

emo iei primare "1reen!erg, 244$ț

5uria este adesea o emo ie reactivă la, sau o apărare împotriva unei emo iiț ț

primare originală i intensă de triste e, ranire "urt$ sau vulnera!ilitate.ș ț

tunci c0nd clientul a învă at că nu este în siguran ă dacă î i e#primă triste ea-rănirea-ț ț ș ț

vulnera!ilitatea primară, o acoperă cu furie. +n acest caz, terapeutul tre!uie înt0i săidentifice furia secundară, iar apoi să-l ajute pe client să- i trăiască triste ea primară.ș ț

' modalitate de a atinge triste ea primară este de a-l invita pe client să e#amineze ceț

simte imediat după ce i-a e#primat furia.ș

Triste ea acoperă furia primară.ț

Dacă clientul decide că nu este o6 să- i e#prime furia, atunci o va acoperi cu triste e.ș ț

Terapeutul tre!uie să-l ajute să identifice furia primară i să găsească modalită iș ț

potrivite de a o e#prima.

' modalitate de a a!orda furia primară este de a-l între!a despre e#perien e trecute,ț

originale, în care a sim it furie.ț

Page 16: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 16/32

/ecven e în trei pa i pentru accesareaț ș

emo iei primare "1reen!erg, 244$ț

Pasul 1: identificarea emo iei secundare deț disperare sau lipsă de speran ăț

Pasul 2: accesarea emo iei primare maladaptative deț frică sau ru ineș

Pasul 3: acesarea unor emo ii adaptative – e#emplu&ț furia sănătoasă sautriste eaț

E#emplu& accesarea furiei în caz de viol sau triste ii în caz de pierdere – suntț

emo ii adaptative ce pot fi utilizate pentru a înlocui emo iile maladaptative deț ț

frică sau ru ineș

Page 17: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 17/32

Dificultate

/ecven a poate deveni neproductivă atunci c0nd e#istă un conflict în legătură cuț

trăirea unei emo ii primare adaptative nou accesate.ț

E#emplu – o clientă cu viol în copilărie

Emo ie secundară& se prezintă la ca!inet cu un sentiment de lipsă de speran ăț ț

Emo ia maladaptativă primară& ru ineț ș

Emo ia adaptativă primară& furieț

Dar clienta simte vină în legătură cu furia sa, deoarece o parte a furiei este îndreptată împotriva părin ilor – în acest caz vina întrerupe e#primarea furieiț

adaptative primare.

/e lucrează înt0i pe rezolvarea pro!lemelor interpersonale cu părin ii – tenicaț

scaunului gol cu părin iiț

poi a!ordăm furia adaptativă primară – tenica scaunului gol cu agresorul

Page 18: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 18/32

*dentificarea emo iilor primareț

adaptative versus dezadaptative

E#erci iiț

Page 19: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 19/32

Triste ea adaptativăț

*dentifica i o situa ie în care a i trăit o pierdere. ceasta poate fi pierdereaț ț ț

unei persoane, a unei rela ii sau o dezamăgire.ț

*dentifica i-vă emo ia. 1ăsi i un cuv0nt sau o e#presie care se potrive te cuț ț ț ș

emo ia voastră.ț

' sim i în corpul tău( Descrie în cuvinte cum se simte corpul tău.ț

Dacă de o!icei sim i nevoia să- i mi ti corpul într-un anumit fel atunci c0ndț ț ș

e ti trist7ă, găse te o modalitate să e#primi acest lucru. 8asă- i corpul să- iș ș ț țe#prime triste ea.ț

Page 20: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 20/32

Triste ea dezadaptativăț

Triste ea dezadaptativă nu caută confortul i nu pl0nge după pierdere, ci seț ș

 întoarce către sine i duce la sentimente de nefericire i înfr0ngere.ș ș

Depozitul unei persoane de răni i pierderi de via ă este sursa triste iiș ț ț

dezadaptative care, de i apar ine trecutului, îi colorează prezentul.ș ț

stfel, un eveniment de via ă prezent îl face pe client să trăiască unț

sentiment profund de disperare, cov0r itor, dispropor ionat fa ă de situa ie.ș ț ț ț

Exemplu: /uferin a7!oala unei persoane dragi i incapacitatea clientului de a-iț șalina durerea îi crează un sentiment profund de neajutorare i disperare, care nu-lș

ajută să rezolve situa ia curentă, ci mai degra!ă îl !locează.ț

Page 21: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 21/32

Exerci iuț

e o coală de 0rtie, descrie trei episoade în care ai sim it acela i sentimentț ș

de !locare în triste e, un sentiment de rănire care nu trece.ț

*dentifică acea emo ie în corpul tău. Cum este ea( ccept-o într-o manierăț

primitoare.

Este o altă voce în mintea ta care te critică pentru că te sim i trist( Ce spuneț

această voce despre tine, despre al ii, despre viitor(ț

/pune- i aceste lucruri cu voce tare ie însu i, cum ar fi )ă simt singur sauț ț ț%imănui nu-i pasă sau %u pot supravie ui.ț

)ai este i o altă voce, alternativă(ș

ccesează o parte mai rezilientă a ta. minte te- i o situa ie în care te-aiș ț ț

sim it conectat, cald sau iu!itor. /imte această e#perien ă alternativă.ț ț

Page 22: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 22/32

5uria adaptativă

*dentifică o situa ie în care ai sim it că e ti tratat nedrept, rău, sauț ț ș

drepturile tale au fost 1ăse te un cuv0nt sau o e#presie care să seș

potrivească cu această emo ie.ț

Ce sim i în corpul tău( une în cuvinte această senza ie.ț ț

Dacă te face să vrei să- i mi ti corpul, atunci fă acest lucru. 1ăse te un modț ș ș

de a te e#prima.

*dentifică o!iectul furiei tale.  +n imagina ia ta, strigă tare /unt furios7ă pe... sau /unt nervos7 nervoasăț

pentru că... sau 9răsc să... 1ăse te o formă de e#primare care i seș ț

potrive te.ș

Ce se înt0mplă după ce î i e#primi furia în acest fel( Te sim i mai puternic(ț ț

Page 23: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 23/32

5uria dezadaptativă

5uria este dezadaptativă atunci c0nd nu mai protejează persoana de răniresau violarea drepturilor sale i devine destructivă.ș

E#emplu& :eac iile de furie la !unătate i intimitate vin din încălcări anterioare aleț ș

grani elor i din credin a că nimeni nu face nimic !un gratis.ț ș ț

5uria destructivă vine adesea dintr-un istoric în care clientul a fost martor saua suferit violen ă.ț

rincipalele pro!leme apar la nivelul rela iilor interpersonale ale clientului,țacesta raport0nd că ipă la al ii fără control, au iz!ucniri de furieț ț

necontrola!ile din motive minore, sunt irita i foarte u or etc.ț ș

Page 24: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 24/32

Exerci iuț

*dentifică situa iile care te înfurie repetat i în care furia ta îi îndepărtează pe cei dragi.ț ș

Descrie pe o coală de 0rtie aceste situa ii i modul în care te fac ele să te sim i.ț ș ț

sigură-te că emo ia centrală pe care o sim i este furie i că ea nu mascează triste ea.ț ț ș ț

*dentifică emo ia în corpul tău. *dentifică- i g0ndurile.ț ț

cum pune în cuvinte vocea negativă din mintea ta rela ionată cu această emo ie. Ce crezi despre tine, despre al ii,ț ț ț

despre viitor, atunci c0nd te aflii în această stare( /crie aceste lucruri.

 +n timp ce e ti în aceeastă stare, încearcă să- i spui aceste lucruri cu voce tare ie însu i. ;ezi dacă crezi în voceaș ț ț ț

negativă.

)ai e#istă i o altă voce care, ciar dacă e mai pu in dominantă, este i ea acolo( + i poate oferi o perspectivă diferită(ș ț ș ț

cum reflectează asupra opusului furiei& calită i precum căldură, iu!ire, !unătate.ț

E#istă acum o cale să dai drumul furiei(

*maginează- i persoana pe care e ti furios. o i să te conectezi cu ceea ce apreciezi la această persoană( o i să sim iț ș ț ț ț

iertare sau iu!ire(

 +ncearcă să spui Te iert. 8asă furia să plece. 8asă cortina resentimentelor să cadă i să fie înlocuită de căldură iș ș

grijă.

Page 25: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 25/32

Triste ea i furiaț ș

Triste ea i furia adesea apar împreună.ț ș

 +n doliu i în separarea copilului de mamă apare furia la separare urmată deș

triste ea pierderii, sau invers.ț

Clientul simte adesea furie fa ă de persoana responsa!ilă pentru pierdere iț ș

triste e sau durere în legătură cu pierderea în sine.ț

Terapia implică separarea celor două emo ii de la rădăcină, astfel înc0tț

clientul să le identifice separat. ;a fi clarificată sursa fiecărei emo ii iț șnevoia care stă la !aza fiecăreia.

Page 26: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 26/32

5rica adaptativă

5rica este de cele mai multe ori adaptativă. 'mul este una dintre cele mai curioase i mai an#ioase creaturi de peș

ăm0nt. 5rica ne-a ajutat de-a lungul timpului în lupta pentru supravie uire,ț

prin faptul că ne temperează curiozitatea.

Exemplu: *magina i-vă că merge i pe o stradă întunecată, noaptea, singur, într-oț ț

zonă necunoscută a ora ului. uzi i zgomot de pa i în urma voastră. Traversa i peș ț ș ț

celălalt trotuar. a ii vă urmează. *nima va începe să !ată mai tare, transpira i,ș ț

gră!i i ritmul pa ilor. Dori i să fugi i. ceasta este frică sănătoasă, adaptativă.ț ș ț ț

5rica este o emo ie neplăcută, dar ajută omul să supravie uiască unui pericolț ț

iminent. Ea este un răspuns trecător la o situa ie i dispare odată cuț ș

 îndepărtarea pericolului.

Page 27: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 27/32

5rica dezadaptativă

*dentifică o frică primară, una care apare în majoritatea rela iilor tale cu alteț

persoane. ceastă frică poate de asemenea să apară ca răspuns la un anumittip de situa ie.ț

Descrie situa ia care duce la această frică.ț

*dentifică senza ia din corpul tău.ț

Este o emo ie primară( sigură-te că nu mascează o altă emo ie.ț ț

uzi o voce negativă în mintea ta care înso e te această frică( Ce spuneț ș

această voce(

Ce crezi despre tine i despre al ii atunci c0nd e ti în această stare( /crieș ț ș

acest lucru.

Cum te po i calma singur în această situa ie(ț ț

Page 28: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 28/32

n#ietatea

n#ietatea este un răspuns la amenin ări identificate mintal. cesteț

amenin ări se referă la situa ii sim!olice, psiologice sau sociale i nu la unț ț ș

pericol imediat, prezent, identifica!il fizic.

Este un răspuns la nesiguran a care apare atunci c0nd persoana se simteț

amenin ată.ț

!ilitatea clientului de a anticipa îl face să trăiască an#ietate.

Este i un dar i un !lestem în acela i timp "1reen!erg, 244$ș ș ș

Page 29: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 29/32

Exerci iuț

*dentifică o amenin are actuală din via a ta care reprezintă incertitudine sau pericol,ț ț

real sau imaginar.

*dentifică emo ia.ț

1ăse te un cuv0nt sau o e#presie care descrie acea emo ie.ș ț

Ce sim i în corpul tău(ț

E#primă în cuvinte această senza ie coprorală.ț

Dacă această emo ie te face să vrei să- i mi ti corpul, fă acest lucru. 1ăse te oț ț ș șmodalitate să e#primi. 8asă- i corpul să- i reflecteze emo ia.ț ț ț

5ii atent la respira ia ta. :espiră i spune- i în g0nd )i-e frică sau /unt an#ios.ț ș ț

*dentifică amenin area.ț

cum găse te o modalitate de a te calma i de a face fa ă amemnin ării. Ce resurseș ș ț ț

interne sau e#terne po i folosi ca suport(ț

Page 30: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 30/32

:u inea adaptativăș

:u inea adaptativă ajută omul să nu se îndepărteze de grup. 8ipsa ei duce laș

o!răznicie, înfumurare, lipsa de considera ie fa ă de al ii.ț ș ț

:u inea love te ad0nc în inima individului, deoarece se referă la sim ulș ș ț

valorii personale.

 +l face pe om să- i dorească să se ascundă, spre deose!ire de vină, careș

produce scuze.

'amenii simt ru inea tunci c0nd pierd controlul, c0nd se simt e#pu i, ca iș ș șcum ar apărea dez!răca i în pu!lic, sau atunci c0nd simt că al ii îi considerăț ț

fără valoare sau insignifian i.ț

Page 31: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 31/32

Exerci iuț

*dentifică o situa ie recentă în care ai suferit o pierdere su!ită a stimei dețsine sau aminte te- i o situa ie în care te-ai sim it jenat.ș ț ț ț

i făcut vreodată cu m0na la cineva pe stradă i apoi i-ai dat seama căș ț

persoana respectivă făcea cu m0na la cineva din spatele tău( fost jenant(De ce( ;ezi dacă po i regăsi acea emo ie acum.ț ț

*dentifică emo ia. 1ăse te un cuv0nt sau o e#presie care să o descrie.ț ș

Ce sim i în corpul tău( une în cuvinte această senza ie.ț ț Dacă această emo ie te face să vrei să te mi ti sau să ac ionezi într-un fel, făț ș ț

acest lucru.

;rei să- i pleci ocii i să te ui i în jos( 8asă emo ia să se e#prime în corpulț ș ț ț

tău.

Page 32: Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

7/24/2019 Tema 3_Identificarea Emotiilor Primare

http://slidepdf.com/reader/full/tema-3identificarea-emotiilor-primare 32/32

:u inea dezadaptativăș

10nde te-te la o situa ie în care te-ai sim it fără valoare sau profund ru inat.ș ț ț șCe anume s-a înt0mplat care te-a făcut să te sim i astfel(ț

*dentifică emo ia în corpul tău.ț

cum pune cuvinte în vocea negativă din mintea ta rela ionată cu aceastăț

emo ie. Ce crezi despre time sau ce crez că g0ndesc al ii despre tine( /crieț ț

aceste lucruri.

*dentifică ceea ce i s-a făcut i te-a determinat să te sim i astfel.ț ș ț 1ăse te o parte din tine care poate lupta împotriva ru inii.ș ș

*maginează-te înapoi în situa ia respectivă, aduc0nd cu tine pe cineva care săț

te apere. 5ă acea persoană să- i dea ceea ce aveai nevoie în acea situa ie&ț ț

suport, protec ie sau confort.ț