Tehnium 02 1984

download Tehnium 02 1984

of 24

Embed Size (px)

Transcript of Tehnium 02 1984

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1984

  1/24

  REVISTA L U N A R E D I T A T DE G.C. AL U.T.C. ANUL XIV - NR. 159 2/84C O N S T R U C T II P E N T R U A M A T O R IS U M A R

  AUTODOTARE-AUTOUTILARE ....... pag. 2-3Preamplificatoare pentrubenzi magneticeCuplaje paraziteINITIERE NRAOIOELECTRONICA ................... pag. 4-5Amplificatoare o p e r a i o n a l e

  E c h i v a l e n e - Circu iteintegrate liniareF r e c v e n a de t r a n z i i e

  CQ-VO ............................................. pag. 6-7Din lucrarile Simpozionuluin a i o n a l al radioamatorilor:Filtre n scara

  LABORATOR ................................... pag. 8-9Convertizor 12V -220V 50 HzHI-FI ................................................. pag. 10-11Amplificator cu egalizor grafic

  S t a i e de sonorizareVU-metruAMENAJAREA LOCUiNTEI .......... pag. 12-13Amenajarea dormitoruluiMontarea f a i a n e i Tapetarea p e r e i l o r AUTO-MOTO ................................. pag. 14-15Autoturismele OLTCIT:

  I n s t a l a i a de frnareDepanare rapidaFOTOTEHNICA .............................. pag. 16-17Cuva de spalareRevelator specialCITITORII RECOMANDA .............. pag. 18-19Orga de luminilampa de s i g u r a n a TesterVoltmetruIndicator

  Efecte sonoreTEHNiCA MODERNA .................... pag. 20-21Sisteme cu microprocesoareTeleviziunea n culoriREVISTA REVISTELOR .................. pag. 22Contra n a r i l o r GongSinus/dreptunghiularTest-generatorATELIER ............................................ pag.23Stop risipei de apa!SERVICE ........................................... pag. 24TFM-C380E

  CONVERTIZOR1 ~ - ~ ~ O V / 5 0 H z (CITITI N PAG. 8)

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1984

  2/24

  PHEAMPLIFICATOAREPENTRU BENZI MAGNETICE

  n procesul de nregistrare-redare, la diferite f r e c v e n e , apar oserie de pierderi, fie datorate caracteristicii de f r e c v e n a capuluimagnetic, care a t e n u e a z puternic(-40 d B / d e c a d --:- -6 0 d B / d e c a d ) f r e c v e n e l e nalte, fie datorate dem a g n e t i z r i i suportului magnetic(banda m a g n e t i c ) . A a p r u t astfelnecesitatea unor c o r e c i i pentruf r e c v e n e l e amintite, cele mai cunoscute devenite general valabilefii[ld c o r e c i i l e NAB.In figura 1 este prezentat unpreamplificator pentru nregistrare,la viteza de rulare de 19,05 cmls, cuc o r e c i i l e de f r e c v e n corespunz t o a r e curbelor NAB, n variantastereo. Circuitul este realizat cu os i n g u r c a p s u l de tip LM381 caM381). D a t o r i t p a r t i c u l a r i t i l o r dec o n s t r u c ie ale acestui amplificatoro p e r a i o n a l dual, pentru a p l i c a i i l e de benzi magnetice - care snt dezgomot mic - s-a folos it variantai n t r r i i nesimetrice. Pentru aceasta,se pun la m a s i n t r r i l e 2,13, r e a c ianchizndu-se prin 3,12.Sursa de semnal este reprezent a t de un microfon electrodinamic(se r e c o m a n d cu r e z i s t e n a int e r n de 600 il), care o f e r o ten-

  2

  Ing . I OAN CMOC Ji ng . M IRCEA CRAGUsiune de i e ire de 5 mV,1 (1 kHz).Sarcfna circuitului preamplificatoreste r e p r e z e n t a t de un cap magnetic de nregistrare cu un curentde m o d u l a i e de 100 !J.A (1 kHz).

  O b i n e r e a unei dinamici bune aunei benzi mari ge f r e c v e n e estep o s i b i l numai la viteze mari de antrenare a suportului magnetic: 38,1cmls 19,05 cmls. Cum magnetofoanele de amatori p o s e d - estea d e v r a t , rar - numai cea de-adoua v i t e z , conform normelor denregistrare NAB, unei viteze de19,05 cmls i corespunde o frecv e n de t i e r e pentru capul magnetic de 24,6 kHz. Aceasta este defapt f r e c v e n a m a x i m a benzii delucru pentru preamplificatorul preze..ntat n figura 1.In procesul de nregistrare, laf r e c v e n e joase medii se pot neglija pierderile' datorate demagnet i z r i i suportului magnetic, c o r e c i a n f r e c v e n f c n d u - s e numai laf r e c v e n e relativ nalte (t > 1 kHz).A c e a s t c o r e c ie corespunde uneic r e teri a f r e c v e n elor nalte cu op a n t de +20 dBI d e c a d . Aceasta n s e a m n accentuarea f r e c v e n e l o r nalte se face nbanda 4 kHz - 20 kHz, iar c t i g u l se

  m r e t e cu circa 15 dB f a de nivelul la mijlocul benzii. Pentru evitarea distorsiuni or se cere, t o t u i, olimitare a c t i g u l u i n b u c l n c h i s , la o valoare a c c e p t a b i l . Caracteristica foarte b u n def r e c v e n a amplificatorului oper a i o n a l LM381 (,BM381) a s i g u r , lao alimentare cu 24 V, un c t i g laf r e c v e n e nalte de cca 50 dB, cuacoperirea t o t a l a benzii de frecv e n e AF. Aceasta n s e a m n lamijlocul benzii (f = 1 kHz) c t i g u l va trebui s c a d la 35 dB, pentru ase asigura astfel accentuarea frecv e n e l o r nalte conform normelorde nregistrare NAB.R e z i s t e n a RJ se c o n e c t e a z pentrua impune curentul de AF (100 !J.A)n f u n c i e de nivelul n r e g i s t r r i i ,

  ' c o r e s p u n z t o a r e nivelului maxim alc t i g u l u i (50 dB). Circuitul LC esteun filtru de r e j e c i e , acordat pe frecv e n a curentului de polarizare, care m p i e d i c : - la conectarea oscilatorului de IF - p t r u n d e r e a curentului de f r e c v e n u l t r a a c u s t i c ncircuitul de JF.R e z i s t e n e l e Rj Ro a s i g u r c r e -terea d e n s i t i i curentului de colecto r al tranzistorului de intrare alamplificatorului o p e r a i o n a l LM381(,BM381). D e i acesta este compensat intern pentru o b a n d de frec

  v e n e de 15 MHz ( c t i g unitar), na p l i c a i i l e de zgomot mic, unde ,secere limitarea zgomotului de IF,este i n d i c a t limitarea benzii def r e c v e n e . Aceasta se r e a l i z e a z prin cuplarea n paralel cu condensatorul de compensare i n t e r n aunei c a p a c i t i C l 3,9 pF. Pentrua c e a s t valoare, f r e c v e n a superioaa benzii este l i m i t a t la 20 kHz.n cazul c o n e c t r i i unor surse desemnal cu tensiune mare, dar carenu d e p e s c 300 mV,r. n locul re-

  (1Vi O,1SJ.!F00-1 27KSl

  SmVef(1KHZ)

  z i s t e n e i RI se va conecta un semreglabil. Se va regla c t i g u l n bucla n c h i s astfel ca tensiunea de ie- i r e , V------+--It-cO,1J..1F

  R4330n(2

  T10}.lF

  TEHNIUM 2/1984

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1984

  3/24

  ,.---.......- e - - - - o +15VO,1j..1FI ~ 1 0 I J . F .J.. 3,15Vef (50 Hz)11 100mVef(12KHZ)

  10 Ve1mVef1kHz R139Kn

  '----....---.---0 -15V( 2 ~ 1 0 I J F

  - c t i g u l la mijlocul benzii: 40-dB; .- c t i g u l la f r e c v e n e nalte (f =12 kHz): cca 5{) ElRn figura- 3 este prezentat unpreamp1ificator de redare a benzilor magnetice pentru viteza de ru-

  Iare de 19,05 cm/ s, realizat cu unamplificator o p e r a i o n a l de tip J.lA741 (f3A 741). Capul magnetic de redare a s i g u r o tensiune de ie;; ire de1 mVcr(1 kHz).Pentru a compensa cre;; terea cu20 d B / d e c a d a caracteristicii de

  CUPLAJEPARAZITE Ing. M IHA I COC RNA IDe multe ori, n practica amatorilor de montaje electronice se n

  t m p l ca, d u p punerea n funciune a acestora, rezultatele o b inute fie n e s a t i s f c t o a r e , nciuda unor parametri electrici buni,g a r a n t a i de cei care l a n s e a z aceste montaje. Unde s-a strecuratgre;>eala? Montajul este verificat,dar t o t u i nu f u n c i o n e a z corect,a p r n d cuplaje parazite care nu sepot n l t u r a . Pentru o n e l e g e r e interpretare f a c i l a fenomenelor care auloc n l t u r a r e a celor nedorite.vom m e n i o n a nti o clasificare aacestor cuplaje p a r a ~ i t e d u p natura c i i de cuplaj. In acest sensdistingem:- cuplaje de n a t u r g a l v a n i c , recunoscute prin faptul se manif e s t att n curent alternativ, ct ncurent continuu;- cuplaje de n a t u r electromagn e t i c , efectele a p r n d d a t o r i t cmpului electric n unele cazuri, nalte cazuri d a t o r i t cmpull.li mag-

  Tr OiJ ~ I C f Cf =j1lmedCIfE

  - - - ~ 1 t C f ,rilCf

  TEHNIUM 2/1984

  netic sau d a t o r i t a c i u n i i ambelortipuri de cmp;- cuplaje de n a t u r m e c a n i c , n care principalele inconvenienteapar d a t o r i t unei r i g i d i t i necor e s p u n z t o a r e sau unor v i b r a i i puternice.Revenind la ntrebarea p u s anterior, gre;; eala s-a putut strecuraprin nerespectarea unor reguli deproiectare p o z i ionare a pieselorpe placa de traseu imprimat.I a t un prim exemplu: un amplificator de curent alternativ.cu un singur tranzistor, alimentat dintr-untransformator cu redresor i , fi Itrucu condensator electrolitic. In figura 1 este p r e z e n t a t schema

  e l e c t r i c a montajului. Se mai define;> te ca _s c h e m c o n s t r u c t i v aceas c h e m care i n e , cont de cablareapieselor pe p l a c . In figurile 2, 3, 4, 56 s nt date cteva variante decablare.nainte de a trece mai departe,trebuie precizate d o u lucruri caren a p a r e n nu au l e g t u r cu mon-

  Tr O{] r - * - . , . . . . . - - - ~ I m e d

  a bTr o =;llm-d1] ~ I C f

  f r e c v e n a capului magnetic (pentru f r e c v e n e joase medii), corec i a caracteristicii de f r e c v e n apreamplificatorului de redare trebuie r e a l i z a t cu o atenuare de -2 0d B / d e c a d . Preamplificatorul de redare trebuie amplifice semnalul dat decapu I magnetic n a c e l ~ i timpi n t r o d u c astfel de c o r e c i i nct laie;; irea sa rezulte o c a r a c t e r i s t i c g l o b a l (cap magnetic-preamplificator de redare) l i n i a r n f r e c v e n ( r s p u n s plat).Circuitul de redare din figura 3a s i g u r u r m t o a r e l e p e r f o r m a n e : - banda de f r e c v e n e : 40 Hz-20 kHz;- c t i g u l la mijlocul benzii: 45 dB(=200 V/V);- c t i g u l la f r e c v e n e nalte: 35 dB(=50 V/V);- r e z i s t e n a de intrare: 100 kfLO v a r i a n t mai s i m p l a circuitului anterior, dar pentru viteza de rulare de 9,51 cm/s, este p r e z e n t a t nfigura 4.In procesu I de redare este neces a r o limitare a a m p l i f i c r i i frec-

  Tr O1] r - f t ~ " T " ; - l I C - t - 1 =,t lmedCf r stajul exemplificat:- un traseu de cablaj imprimatdin cupru cu l i m e a de 1 mmgrosimea standard de 35 J.lm are or e z i s t e n s p e c i f i c l i n i a r de0,5-0,65 fUm;- n cazul unui redresor (ma-n o a l t e r n a n sau b i a l t e r n a n ) cufiltru cu condensator, curentul de n c r c a r e la fiecare p e r i o a d a tensiunii redresate este de circa 5-10ori mai mare dect curentul mediuconsumat de s a r c i n (figurile 7, 8).n cazul nostru, r e z i s t e n a des a r c i n R.\ este r e p r . e z e n t a t demontajul amplificator. In curent alternativ, condensatorul de filtrajCI p r e z i n t o r e a c t a n m i c n raport cu r e z i s t e n a Rol (sau amplificatorul n d i s c u i e ) , ceea ce vaduce la s c d e r e a timpului de cond u c i e al diodei, t.. comparativ 9uperioada tensiunii redresate, T. InTc o n s e c i n . 1 (( = I,I/(d-'1.Revenind la cele cinci schemeconstructive, vom a r t a numaid o u dintre ele pot fi acceptate np r a c t i c . I n t r - a d e v r, analiz ndu-Ie,se o b s e r v c n figura 2 curentul deemitor al tranzistorului Q se nchidepe o p o r i u n e c o m u n cu curentuldin ochiul de c o m a n d b a z - - emitor, anume pe p o r i u n e a a -b (1, =11tI",). In unele cazuri, acest fenomennu este s u p r t o r , producnd nmontaj o r e a c i e n e g a t i v _ suplim e n t a r (raI> + R,), dar n cazul ncare pe p o r i u n e a a -b se nchidi c u r e n i ai altor etaje, ace;; tia potproduce, n f u n c i e de amplitudinea i . faza lor, p e r t u r b a i i s u p r t o a r e . In figura 3, curentul de n c r c a r e a condensatorului de filtraj, I f, se

  v e n e l o r nalte (Ia viteze de tularemici), d a t o r i t a c c e n t u r i i zgOmotelor de f i i t . Banda de f r e c v e n e a circuituluidin figura 4 se va limita la 12 kHz,acolo unde capul magnetic introduce o atenuare, cu o p a n t de -20d B / d e c a d , a f r e c v e n e l o r nalte.C t i g u l la mijlocul benzii (f1 kHz) este cu 5 dB mai mare dectvaloarea c t i g u l u i la f r e c v e n e nalte (Ia viteze de rulare reduse),spre deosebire de vitezele mari deantrenare a suportului magnetic,unde valoarea a m i n t i t ajunge la10 dB.Circuitul a s i g u r u r m t o a r e l e perf o r m a n e : - banda de f r e c v e n e : 40 Hz-12 kHz;- cstigul la mijlocul benzii: 45 dB- c t i g u l la f r e c v e n e nalte(f = 12 kHz): 40 dB;- r e z i s t e n a de intrare: 100 kfLBIBLIOGRAFIE1. AN-64. Application Note. National Semiconductor, May 19722. AN-70. Application Note. National Semiconductor, August 1972

  nchide spre transformator prinp o r i u n e a a -b ce se g s e ; ; t e , can cazul precedent, n ochiul de com a n d al tranzistorului a. Pea c e a s t p o r iune, c d e r e a de tensiune p r o v o c a t de ler poate fi cons i d e r a b i l , nseriindu-se cu tensiunea u t i l E ducnd la s c d e r e a raportului semnal/zgomot.O s i m p l a p l i c a i e : pe un traseude 10 cm lungime 1 mm l i m e , avnd grosimea standard de 35 J.lm,avem montajul prezentat n figura 3.Se c o n s i d e r L"", = 100 mA, iarT -- = 10. c a l c u l m c d e r e a dettensiune perturbatoare pe p o r i u nea a-b: T

  Ual> =r"b - L",eI .- ; a" = 0,65 H/m -t0,1 m = 0,065 Il;Uah = 0,065 n -0,1 A -10 =0,065 V == 65 mV.Ua" este o tensiune a l t e r n a t i v , ncazul de f a cu f r e c v e n a de 50 Hz.D a c acest etaj are o sensibilitate

  b u n , de ordinul m i l i v o ~ i l o r , raportul semnal/zgomot va fi total compromis chiar d a c se m i c o r e a z lungimea traseului la 1 cm. Demulte ori, atunci cnd se o b s e r v a p a r i ia brumului se recurge la"serviciile" unui alt condensatorelectrolitic de filtraj montat n paralel cu primul. Rezultatul: brumul vacre;;te n loc s c a d . Efectul sed a t o r e a z s c d e r i i . ti fl1puluit .(CONTINUARE.TN, PACt 16)

  3

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1984

  4/24

  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ w ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Atunci cind vom prezenta tipurileconcrete de amplificatoare o p e r a ionale, vom vedea cit de departe s-amers p n prezent pe calea ndeplinirii acestor deziderate.

  2. AO - AMPLIFICATOR DlfER E N I A L

  Amplificatoarele o p e r a i o n a l e semai disting net de amplificatoareleo b i n u i t e prin faptul ele au d o u i n t r r i separate (raportate la un anumit punct comun), c r o r a le corespund d o u f u n c i i de transfer identice, dar de semne contrare. Spunem, pe scurt, AO snt amptificatoane d i f e r e n i a l e * vom vedea imediat ce trebuie s n e l e g e m prinaceasta. (*n etapa de pionierat acircuitelor integrate se produceauamplificatoare o p e r a i o n a l e - nsensul c e r i n e l o r indicate n prim}!1paragraf - cu o s i n g u r intrare. Inmomentul de f a , a c c e p i a prepond e r e n t a n o i u n i i de AO este aceeaa amplificatoarelor cu d o u i n t r r i . )

  4

  Fiz. A. M R C U L E S C U

  u r m r i m figura 1. care reprez i n t un montaj de principiu realizatcu un AO. Simbolul a m p l i f i c a ~ o r u l u i o p e r a i o n a l , cunoscut n c e p t o r i -lor, pune n e v i d e n cele d o u Int r r i , una n o t a t cu ,,+" n u m i t intrare neinversoare, c e a l a l t n o t a t cu ,,-" n u m i t intrare inversoare,terminalele de alimentare cu tensiune, notate cu ,,+Vce" respectiv,,-V ce" terminalul de i e i r e (output). Pe parcurs vom vedea AOmai p o s e d alte terminale pentrudiverse reglaje c o m p e n s r i externe.Circuitul este alimentat de la d o u baterii identice, 8 1 82 legate nserie cu punctul comun conectatla m a s (M). Acest punct de refer i n comun, folosit de i n t r r i (nraport cu el se a p l i c se m s o a r ~ tensiunile de intrare Eil' E i ~ , constituie t o t o d a t una dintre bornele dei e i r e ale amplificatorului; mai precis, r e z i s t e n a de s a r c i n RL este co-n e c t a t ntre singurul* terminal dei e i r e al AO acest punct de m a s .

  ( ' E x i s t la ora a c t u a l numeroasemodele de AO care poseda d o u terminale de i e i r e , ele furniznd f a de punctul comun de r e f e r i n tensiuni egale dar de semne contraresau, cum se mai spune. n o p o z i i e de f a z . D e o c a m d a t ne vom ocupanumai de amplificatoarele o p e r a i o -nale " o b i n u i t e " , cu o s i n g u r ' ie i r e . ) Modul de alimentare descris - tipic pentru AO, dar nu obligatoriu -se zice cu s u r s dublA sau diferen i a l . F a de m a s , cele d o u baterii a s i g u r tensiunile egale, dar desemne contrare, +V ce -Vce ... saucondensat Vce (uzual ntre 3 V 20 V). Cele d o u tensiuni aplicate lai n t r r i , n raport cu masa, snt furnizate de sursele 8 3 8 4, R e m a r c a i p o l a r i t i l e lor. Tensiunea Ei1' aplic a t i n t r r i i neinversoare (+). estep o z i t i v ; AO va amplifica acest semnal de un anumit n u m r de ori i , deoarece intrarea este neinversoare,i e i r e a va c p t a un p o t e n i a l cu valoarea c o r e s p u n z t o a r e , tot pozitiv nraport cu masa. Prin r e z i s t e n a des a r c i n R L (L .de la load - s a r c i n ) va circula un curent furnizat de bateria 8 1, care are minusulla m a s ( s g e i l e i n d i c sensulc i r c u l a i e a electronilor, E ) l x t r a i dei e i r e a p o z i t i v din minusul lui 8 1),n mod a s e m n t o r , tensiunea E 2a p l i c a t " i n t r r i i inversoare (-), negat i v n raport cu masa, va fi amplific a t de a c e l a i n u m r de ori de AO fdar cu inversarea p o l a r i t i i , rezultnd la i e i r e tot un p o t e n i a l pozitiv.D a c i n v e r s m polaritatea tensiunilor de intrare (fig. 2), tensiunea

  n e g a t i v E l a p l i c a t 1n t r r i i nei nversoare este a m p l i f i c a t ca atare, rezultnd un p o t e n i a l negativ la i e i r e , iar tensiunea p o z i t i v E i2 a p l i c a t int r r i i inversoare este a m p l i f i c a t cuschimbarea p O l a r i t i i , rezultnd lai e i r e tot un p o t e n i a l negativ. Curentul pri n r e z i s t e n a de sarci va fi

  de data aceasta furnizat de sursacare' are plusul conectat ,Ia(electronii excedentari la i e i r e sint.e x t r a i de plusul lui 82), .

  presupunem acum alT) i .versat polaritatea numai pentru udin tensiunile de intrare, de exemca n figura 3. Semnalul pozitivamplificat f r inversare, va tindedetermine un p o t e n i a l pozitiv la ie i r e , iar semnalul pozitiv Ei2 amplificat cu inversare, va tinde f a c n e g a t i v i e i r e a . De data aceasta, nloc se "ajute", i n t r r i l e se opununa celeilalte. D a c , n particular,EiFEi2 potentialul de i e i r e va fi nuln raport cu masa, deci prin RL nuva circula curent. D a c valorile Ejl'E 2 snt diferite, cea mai mare dintreele va dicta semnul p o t e n i a l u l u i lai e i r e . De exemplu, pentru Ei1>Ei2i e i r e a va avea un p o t e n i a l pozitiv,p r o p o r i O I l : a l n s nu cu valoarea luiEi1' ci c . u d i f e r e n a E i 1 - E i ~ A n a l o g , pent ru Ei1'SE i2 semnalul de i e i r e vafi negativ; p r o p o r i o n a l cu d i f e r e n a Eiz-Eil' Inc/uznd semnul n difer e n , putem spune unitar semnalul de i e i r e este p r o p o r i o n a l cud i f e r e n a E 1-E a a d i c :

  Eo = a (E i1-E i ;?) (1)de transferfigura 3 invertensiunilor de inpentru Ei1< O, Ei2< O. nfine, cu un mic e x e r c i i u mintal putem r e c u n o a t e u o r n s i t u a i i l e precedente (figurile 1 2) tot o amplificare d i f e r e n i a l , numaiacolo, semnalele de intrare avnd

  p o l a r i t i opuse f a de m a s , difer e n a lor r e p r e z i n t de fapt o s u m . Acest mod specific de f u n c i o -nare, prin care AO a m p l i f i c difer e n a semnalelor aplicate la celed o u i n t r r i , a generat calificativulde amplificator d i f e r e n i a l la carene-am referit. Atunci cnd vom analiza a l c t u i r e a i n t e r n de principiu aamplificatoarelor operationale, vomvedea ele snt special proiectatepentru a rejecta (elimina, n l t u r a ) tensiunea c o m u r f a p l i c a t celord o u i n t r r i sau, cum se mai spune,semnalul de mod CQmun.Coeficientul de p r o p o r i o n a l i t a t e adin e c u a i a caracteristicii de transfer(1) se n u m e t e amplificarea diferen i a l in b u c l d e s c h i s . Nu trebuie se n e l e a g n s numai AO pot lucra ca amplificatoare d i f e r e n i a l e . D u p cum vomvedea, a c e a s t p e r f o r m a n este rezultatul n c o r p o r r i i n schema deprinCipiu a AO a unui etaj special deintrare, numit d i f e r e n i a l , pe care lputem ntlni n numeroase alte tipuri de amplificatoare.

  3. AO CU INTRARI; COMUNATerminalele de intrare ale AO sntseparate accesibile n exteriqr,deci le putem utiliza cum dorim. Inp r a c t i c nu avem n s nevoie ntotdeauna de a prelucra simultan d o u semnale, cele mai frecvente fiind si-tuat ile n care se u r m r e te amplificarea unui semnal unic, EI, continuu sau alternativ. Pentru acestscop este suficient u t i l i z m os i n g u r intrare - indiferent care -,c e a l a l t puti nd fi c o n e c t a t electricla m a s , a d i c f c u t c o m u n cu ie i r e a , pentru a nu ne "ncurca" prinamplificarea n e d o r i t a eventualelor semnale paraZite captate de ea.De exemplu, d a c dorim folosim intrarea neinversoare (+), o con e c t m pe cea inversoare (- ) lam a s a p l i c m semnalul Ei ntreintrarea neinversoare m a s , ca nfigurile 4 5. D a c semnalul de intrare este alternativ, trebuie. nei m a g i n m o alternare de un anumitn u m r de ori pe s e c u n d a celor

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1984

  5/24

  -+ Out

  d o u p o i a r i t i opuse indicate. Amplificatorul rezultat este neinversor,dnd la i e ire o tensiune p o z i t i v nfigura 4 (deci curentul de s a r c i n luat la. B I ), respectiv o tensiuneng,,,,,,,,,,,;;o n figl}ra 5 (sarcina alimen-

  TEHNIUM 2/1984

  4. i N ~ C : H I D E R E A DIUIL!,_ l ! : ' . iDespre r e a c i e

  t o i constructorid a c lucrurile len e s e n , numele,poi sau oconsacrat

  ECHIVALENTE - - CIRCUITE INTEGRATE ILU' ' ' '_.noc: : ( D u p catalogul ,.""., ....... 1

  R. Gray Robert G. Meyer, Editurat e h n i c , B u c u r e t i , 1983.Ct p r i v e t e r e a c i a p o z i t i v , esteor de dedus ea are un cariicternestabilizator, exploziv, distructiv,solicitnd la maximum elementelea curentului din circuit.

  c r e terea sem.raluluiprin r e a c i e p o z i t i v ducela c r e t e r e a semnalului de i e i r e ; f r a c iunea r e i n j e c t a t la intrarec r e te i ea p r o p o r ional, n valoarea b s o l u t , duCnd la o n o u c r e t e r e a semnalului de intrare implicit acelui de i e ire etc. Este vorba decidespre o r e a c i e / n l a n , care poateavea efecte d i s t r u g t o a r e . Nu numai r e a c i a p o z i t i v nu se utili-

  n i c i o d a t * n mod voit n amn l i i i r . > ; l t ( ) ; ~ r p dar constructorul esteo depisteze o ncte ori ea apare inde

  v o i n a lui (exemple: cuparazitare, capacitive su in-prin traseele de cablaj imprimat sau prin firele de conexiune,sursa de alimentare etc.; cudirecte, prin mediul nconjuntre traductoru I electroacusire cei de intrare, cumfenomenului de microfo-- - - - - ~ - - - -t a t u i unele a p l i c a i i neliniare- cum' ar fi oscilatoarele sinusoiamplificatoarele autobasculante

  -, care folosesc avantajos r e a c iap o z t i v . \f om analiza noi un astfel deexemplu mai trziu, dar d e o c a m d a t nevom referi exclusiv la r e a c ia n e g a t i v , chiar d a c uneori atributul " n e g a t i v " vafi omis pentru simplificare.1> CONTINUARE N NR. VIITOR)

  =1 x10=10MHz

  It K153YD3 o"SFC2?09G

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1984

  6/24

  8. REICOMANUAtU

  partea acarefs ' CI< = 2 . Li f, a a cum r e z u l t Cu .r e l a i a (3), se o b i n e o f o r m malp r e s i v :

  De aiciun filtru cu ose impune ovalul de.I't!l7nn:;;iruHrefor, carea l e a s (KJ,2;rametrului de n r r l l t ! l ( ~ T I ' I I " P . Deoarece s-afoarte numeroase

  2,5

  2

  1,5

  n care OQ se c a l c u l e a z cu r e l a i a : 1

  celelalte benzi cup e r i o a r . . n c ~ z u f

  21T fs ' CI< . Rs= ~ , VF (26)

  n p r a c t i c , problema factorulUide calitate QQ al rezonatoarelorpoate fi i m p o r t a n t n g e n e ~ a l numai la filtrele pentru telegrafie, deoarece n aceste cazuri factorul decalitate echivalent al filtrului, OF,este foarte mare. Chiar atunciproblema nu este deosebit de:a c u t deoarece deformarea curbeide r s p u n s nu numai nu deranj e a z , dar este posibil chiar mb u n t e a s c r s p u n s u l la semnalul telegrafic prin diminuarea "efectului de clopot" (ringing) la recep- i e . ~ ~ ~ dCeea ce apare Insa neplacut CI nse u t i l i z e a z rezonatoare cu QQ relativ mic (deci cu pierderi mari) estec r e t e r e a a t e n u r i i proprii a f{ltru,:lui. F r s fi avut Posibilitate51e x p e r i m e n t m , presupunel'l} ca Ia c e a s t p r i v i n FBlS SI nt malavantajoase dect FBll.Cu aceste considerente de ordingeneral, a n a l i ~ m . ~ u m dec.urQeproiectarea propnu-zlsa a unUi filtru.D u p m s u r a r e a .. rezonatoarelorse trece la sortarea lor (capitolul 7),

  pentru a stabili n u m r u l maxim gerezonatoare de care dispunem. Ingeneral e x i s t t e n d i n a de a realizafiltre cu un n u m r ct mai mare derezonatoare, dar c o n s t a t r i l e noastre experimentale au a . r ! a t c ~ . ~ instalat iile de a m a o r eXIsta. o I ~ m l } a a a t e n u r i i efective (realizata Inmontajul real). la montajele o b i nuite, ea se s i t u e a z ntre 5070 dB care ar reprezenta atenuareace se' o b i n e cu filtrul deconectatdin montaj.Cum filtrele Dishal de care neo c u p m n articol a s i g u r un flanc(al p u r t t o a r e i ) . mai bun d e ~ t ce!eclasice (n puncte) fa acelC!? I n ~ m a r de rezonatoare, recomandam sa sef o l o s e a s c cel p u i n 4 rezonatoarecel mult 6. Deja cazul 'cu 6 r ~ z . o n a -foare constituie un lux, cacI seo b i n a t e n u r i ale benzii .nedoritemai mari de 80 dB, care. din cauzafenomenelor citate anterior, nu sntn valoare n montajul real. Cucuvinte, o d a t montate ntr-untransceiver de calitate medie, estede f c u t deosebiri obiectivefiltrul cu 5 cel cu 6 rezonafoare:

  p r i V i n a alegerii ntre F B ~ S ~ i m e n i o n m ambele. a S l g u r ~

  a c e e a i calitate a s e m n a l . u l u ~ S S ~ de aceea alegerea f r e b ~ l e l a s ~ t a Incelui care a proiectat Instacare se va utiliza filtrul. Defiltrele n s c a r dispun de unflanc de calitate, trebuie reIa lucrul "cu banda inver

  s e te o singura ~ r . r l l m ' D a l r e v e n , F8lS sntVFO-ul va lucramici n cazul I ' \Q 1n71inr(21 MHz 28mele cele maiceivere cu f r e c v e n (Aconcepute _cru normal se foloseascaCu e x c e p i a formulelorcare snt diferite, toater e c o m a n d r i l e de n ... r \ l O ( ' T : : I ' " f , ~ a c e l e a i la F8lSracteristica de r s p u n s o b i n e este a c e e a i cav e r s a t ca cum aro g l i n d . Din ( Y l l , ~ _ w , . ~ r F . l l I e l e pentru .!"'u mannutul lucrarII, ne vomc o m a n d r i de proiectareple pentru FBlS, dar ele pot u o r adaptate de cei i n t e r e s a i pentruproiectarea FBLI.Ca n alte """1"",,,iectare nu se poateu n i c , cu att mai mult cu sen e te de la valorificarea unor.natoare ceea ce-!, p r i m un caracter decular. S p e r m n s nrl=l7p.ntareaunui i r de exemple cutate din ce n ce mai maretreze modul nostrueste exclus se g a ~ ) e a s c a logii m ~ a i simpleDupa ce nrrUF.r:larmdatele r e 2 : o n a t C ) a n ~ l o r a d i c CK ,rezonatoare de carepoate calculezenentele filtrului numaimvalori pentru B.1d8,zonatoare utilizate, n,x i m r i i C e b e v , a (dB),trul de calcul, A.Cumtiune nt r i v i t ase faccalcul, rA\J'F.nmosaun scopul reducerii n c e r c r i , p r e z e n t m teva r e c o m a n d r i nF!I ' lP.I" ; 'UH1) Banda dea) Pentrum a n d 8 3d8 =lori mai mici se o staOlll1tStede f r e c v e n f o a r t ~ . r i d i c a t ului n plus ~ u d l l a fim a t 'de r s p u n s u l la sem-nalul telegrafic, efectul . acelaal unui clopot cu - r e v e r b e r a l 9 mare(ringing).

  b) Pentru SSB se / " t ! l ( " n m I H n l ~ " = (1,8 - 3) kHz.p u in n a t u r a l e e a inteligibilitatea n

  a a c , n f u n c i e de tipul dese vor alege f r e c v e n e l e VF.Oastfel ca n benzile de 3,5 7se o b i n la i e ire semnal cybanda l a t e r a l i n f e r i o a r , iar n

  i e ) permit, la . .rezonatoare, flancun mal(veZi punctul 4). ValorilekHz mai mult) snt r p . ~ : ( ) r r l A n ( ' j a i : : l l ! e mai mult pentru a epata corespCI:ndentul.

  3

  2,5

  2

  1,5

  Valorileprofesionale

  2 2,5FIGURA 8.3

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1984

  7/24

  XF9A : 2,4 kHz;de rezonatoare

  a b s c i s

  2 11 4, decicit cores-1,41

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1984

  8/24

  Montajul prezentat 'in continuare,alimentat de la Q baterie de acumulatoare cu tensiunea de 12 V, debit e a z o tensiune de 220 V la o frecv e n ge 60 Hz, p e r m ~ n d utilizareaunor aparate sa.u motoare f r nicio r e i n e r e . Stabilitatea f r e c v e n e i fi:!50 Hz este s u p e r i o a r montajelorde acest fel. Puterea ce o pot furniza astfel de montaje este de ordinul a ctorva zeci de w a i , s u f i c i e n t pentru scopurile amatorilor.Acest tip de montaj - convertizorul - a a p r u t d a t o r i t faptuluin curent continuu transformatoruleste' inutilizabil. Singura s o l u i e deridicare a valorii tlnei tensiuni continue c o n s t n a transforma Intia c e a s t tensiune n tensiune altern a t i v a o trece printr-un transformator r i d i c t o r de tensiune.A c e a s t o p e r a ie, care pare laprima vedere foarte s i m p l n teorie,' n p r a c t i c se a r a t mai d i f i c i i . Schema p r e z e n t a t n figura 1 rez u m a f i r m a i i l e s.nterioare: ntrer u p t o r u l . d a c este manipulat repede, produce n primarul transformatorului o tensiune a l t e r n a t i v , dar nu s i n u s o i d a l , care va fi transf o r m a t ntr-o tensiune mai mare

  1R

  lOr R

  2 RLMe

  318

  n,Vs =-- VHni9ng. 1. MIHAescu

  Acest principiu foarte simplu afost folosit naintea a p a r i iei tranzistoarelor sub forma vibratoarelormecanice, ce asigurau alimentareacu tensiune a n o d i c a aparatelor der a d i o r e c e p i e cu tuburi din bateriide acumulatoare.Schema din figura 2 a r a t cumera construit un asemenea vibrator.Un releu este alimentat n paralel cuprir:narul transformatorului. Func i o n a r e a este s i m i l a r cu a soneriei:n repaus n f u r a r e a p r i m a r bobina releului primesc alimentare,imediat a r m t u r a este a t r a s alimentarea sistemului n t r e r u p t , aceasta permite eliberarea a r m t u -rii restabilirea circuitului electric . a . m . d . La acest sistem f r e c v e n a semnalului este foarte i n s t a b i / , depinznd de parametrii mecanici dela releu. Prin contacte trece un curent foarte mare care poate produce distrugerea acestora.

  'Vibratorul mecanic a fost inlocuitla a p a r ~ ia tranzistorului cu a . a - n ! mitul convertizor static (fig. 3). Inacest montaj un tranzistor de pu-

  tere j o a c r o l u l n t r e r u p t o r u l u i dinfigura 1, un oscilator comandndperioadele de c o n d u c ie. Un asemenea convertizor este aplicabilpentru puteri foarte reduse ( w a i).Pentru puteri ma; mari cu un bunrandament pot fi construite conver"tizoare cu i e ire s i m e t r i c de tipula r t a t n figura 4.Ideea f u n c i o n r i i este i d e n t i c , dar u t i l i z m d o u tranzistoare, caresnt alternativ n c o n d u c i e , cuplatela un transformator cu primarul simetric.Dorind o b i n e m o putere de 60W la i e irea convertizorului ns e a m n din baterie de 12 V vomextrage cel p u i n 5 A (trebuie i n u t cont de s-ar;; pierderi). Aceastaa r a t n t r e r u p t o r u l din figurile1 -2 sau tranzistorul din figura 3sau figura 4 trebuie reziste la 5 A,avnd n a c e / a i timp s a r c i n induct i v (primarul transformatorului).

  4

  5V

  Divis(100Hz)

  Or, Cnd spunem s a r c i n inductivs.spunem a p a r i i a unor supratensiuni deci tranzistoarele pe carele vom monta trebuie reziste latensiuni mari.Vom calcula n continuare un con-vertizor ce va trebui debiteze50 W, care, prin dublarea tranzistoarelor de putere a puterii transformatorului, poate fi ridicat la100 W.Multe montaje de convertizoarechiar industriale nu au un oscilatorpentru piiotarea tranzistoarelor deputere, utiliznd principiul autoosc i l e iei. A c e a s t s o l u ie . este econom i c , p r e z i n t inconvenientulunei f r e c v e n e foarte in

  d e p e n d e n t de s a r c i n . nu i n f l u e n e a z mult d a c becuri sau un blitz, darpoate f i u t i l la alimentarea unuimotor, de exemplu pentru picup.Montajul nostru este pilotat de un

  Ampti.

  ![TEHNUJM 2/1984

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1984

  9/24

  oscilator care f u r n i z e a z 50 Hz cu ostabilitate p r o n u n a t . Schema bloc a convertizoruluieste p r e z e n t a t n figura 5. Se obs e r v . oscilatorul defazorul sntalimpntate cu tensiune stabilizade 5 V. impulsuri de 50 !-iz n contrAf a z snt aplicate apoi la d o u amplificatoare de putere. Schemac o m p l e t apare n figura 6. De laacumulator, printr-o s i g u r a n . fuzib i l de 10 A, convertizorul p r i m e t e alimentare.Circuitul integrat IC1 de tip 7805a s i g u r o tensiune s t a b i l i z a t de 5V. In locui acestui circuit se poateconstrui un stabilizator cu componente discrete. Principalul este caIC2 le3 p r i m e a s c 5 V (ct maistabil). P r e z e n a tensiunii de 5 Veste i n d i c a t de o d i o d LED.IC2 este un circuit integrat de tip555 cu 8 terminale care l u c r e a z caoscilJtor cu f r e c v e n a de 100 !-iz. Dela irea acestuia semnalul esteaplicat unui circuit integrat CD8474(IC3), care produce o divizare g"u 2a semnalu u . De la ~ e irile Q Q sec o m a n d amplificatoarele de putere pe cele d o u ramuri. Tranzistoarele TI snt de tip BC107(2N2222-2N2219), tranzistoareleTe de tip 80136 - 80138-80140,iar T snt 2N3055 montate pe radiatoare de c l d u r . Transformatorul este elementulcel mai greu de construit foarteimportant. Aici trebuie i n u t cont2N3055 l u c r e a z n regim de comut a i e , a d i c teoretic pe fiecare partea primarului se a p l i c 12 V. Dartranzistoarele, orict de bune ar fi,p r e z i n t ntre colector emitor oc d e r e de tensiune ( n u m i t Vn sat u r a i e , n cataloage) de cteva sutede m i l i v o l i p n la peste 1 V, f u n c i e de curentul de s a t u r a i e . Aceasta n s e a m n tensiunea r e a l aplic a t transformatorului este maim i c de 12 V, ajungnd n jur de10 V. Deci transformatorul va trebuis a i b d o u n f u r r i de 10 Vuna de 220 V. Se ia un miez feromagnetic cu s e c i u n e a de 10 cm'(tole E + 1), n primar bobinndu-se

  MODUL DE INTERCONECTAREA PIESELOR

  O-c=:JO> c=:Jnnuu

  TEHJ\iBUM 2/1984

  .33kD

  ;;t;10nF

  O

  LOC,..,(1 )o o

  o o

  O

  o

  o

  Il+12V

  c B E C BII o o OT2 T2 -.Q[}-.Q[}c

  T1OBIO EC LI..C c:(1 ) T 1 0 B ~ [ ~ ~ ~ : ] 1) E-[IQQQJ- (] 1- 10jJF +IT}--GQQ.QJ- 100k-moo}o

  LED

  12V 220V

  R C

  2 x 50 spire CuEm 0 1,5, iar n secundar 1 210 spire CuEm 0 0,35. Petransformator se vor n f s u r a ntispirele pentru 10 V peste ele celede 220 V; ntre n f u r r i se va punep n z u l e i a t . Cablajul imprimat este prezentatla scara 1/1 n figura 7, iar n figura 8plantarea pieselor. Di.oda DR (15 A)este m o n t a t pentru p r o t e c ia montajului - la cuplarea g r e i t a acumulatorului dioda i n t r n conduc i e , arde fuzibilul -, partea electron i c nefiind a f e c t a t .

  La montaj trebuie se i n seama firele de alimentare trebuie fie cu un cablu bifi/ar dins r m l ~ a t , iar rezistoarele de33 n/5 W se vor monta la c i v a milimetri de p l a c , s a i b un pic deaerisire.

  O

  o

  oT2 T1

  i BBCED u p montarea tuturor pieselorrevizuiti d a c nu s-au strecuraterori de cablaj. La cuplarea tensiunii, convertizorul trebuie f u n c i o -neze imediat, ultimul reglaj fiind

  stabilirea e x a c t a f r e c v e n e i de 100Hz la QsCilqtor cu ajutorul unui frecv e n m e t r u . Intreg montajul se introduce ntr-o cutie la care doi p e r e i snt radiatoare de c l d u r pentru2N3055, iar n c e i l a ~ i p e r e i sntp r e v z u t e g u r i de aerisire.

  9

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1984

  10/24

  200 ... 500 200 .. 500JiD

  1305 5

  ..

  mici;- nu s'lnt necesare cone-

  1 TEHNIUM 2/1934

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1984

  11/24

  lE DENORIZARP a s i o n a ilor e l e c t r o n i ti avansat i'amatori de i n s t a l a i i HI-FI le propu-o s c h e m care corespundecelor mai severe privind

  r s p u n s u l n f r e c v e n , schemele cla'"p r e z i n t ctevamai i m p o r t a n t faplul etajulconstruit din d o u specializate, unul

  SOR INSAVApentru fiecare a l t e r n a n ( p o z i t i v

  n e g a t i v ) . Pentru m i c orarea d storsiunilor, ele snt alimentate fie.,care din cte un generator de curent.O a l t particularitate a schemeic o n s t n p r o t e c ia l a s u p r a s a r c i n . Spre deosebire de schemele o b i -nuite, care n caz de s u p r a s a r c i n a c i o n e a z 'asupra tranzistoarelorfinale sau prefinale, schema prez e n t a t , n caz de s u p r a s a r c i n

  CARACTERISTICIPuterea de i e ire (8 O) 100 WR s p u n s u l n f r e c v e n (O dB)Distorsiunile armonice (THD) (100 W)Raportul semnal/zgomot

  10 Hz -;.- 100 kHz0,003%90 dBI m p e d a n a de intrare 27 knTensiunea de intrare pentru 100 WTensiunea de alimentare 0,775 V (,,0" dBm)45 VCurentul de alimentareRandamentul ('17)

  GEORGE L A Z R , l a i

  Propun constructorilor amatori ointAn::.e;:l'InHi a p l i c a ie a circuitelor 10-

  u t i l i z e a z patru p o r idin eie flvnd una dinla un comutator elecdin d o u tranzistoare,reglabil de d e c l a n a r e . In-se c o n e c t e a z diode la. i e celorlalte . p o r i pentru a se o b i n e c o n f o r m a i a log i c n e c e s a r f u n c i o n r i i . In lipsasemnalului pe intrarea IN, prin intermediul comutatoarelor electronice

  p o r i l e vor avea cte o intrareUna din p o r i l e NAND arepermanent n stareap o r i se va

  va fi t r a n s m i s diclde,lor c t r e i n t r -eSlOUl1z8ltoiare ale celorlalten lipsa o r i c r u i semtoate i e iri e se vor g s i n 1 10-D a c se introduce! un semnal

  1,5 A75%

  electric pe intrarea IN, presupunndacesta este c r e s c t o r , .va dec l a n a nnd pe rnd comutatoareleelectronice, punnd i n t r r i l e p o r i l o r c o r e s p u n z t o a r e n 1 logic. Dar

  pe i e i r e , tranzistoareleetajuluiprimu-etaj dife-

  r l Q , " ' i " , n c , : . " , . , , ~ la un nin stareade a p a r i i a 17)

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1984

  12/24

  oS u p r a f e e l e relativ modeste alecamerelor de dormit r i d i c uneoriproblema p o z i i o n r i i dulapului dehaine, . p i e s pe ct de v o l u m i n o a s

  d i z a r m o n i c , pe att de u t i l . S o l u i a t r a n s f o r m r i i debaralei ndulap de haine este i n d i c a t numain cazuL familiilor mici (1-2 persoane). in cazul familiilor mai mari,este n e c e s a r suplimentarea s p a i u -lui de p s t r a r e a hainelor prin achi

  z i i o n a r e a sau construirea unui dulap.Dulapurile de haine existente nc o m e r snt proiectate t r a d i ional,f r un studiu prealabil al n c p e r i -lo r c r o r a le snt destinate, ocupndinutil un mare s p a i u , att pe orizont a l ct pe v e r t i c a l .

  S o l u ia p r o p u s mai jos o f e r avantajul folosirii. judicioase d spa i u l u i n cazul p l a s r i i pe mijloc apatului dublu. D u p cum se vede,locul dulapului unic pentru haine afost luat de d o u dulapuri mai mici,situate de o parte de alta a patului, ocupnd integral peretele camerei.Cele d o u dulapuri vor fi de n l - i m e m i c (175 cm) a se ar-moniza cu celelalte de mobi-lier din n c p e r e care au de obicei n l i m i reduse. Trebuie avem nvedere la proiectare ca dulapurilenu a i b adncimi mari, care ar creas e n z a i a patul este introdus ntr-on i .

  D a c dimensiunile camerei patului o permit, se poate opta pentrudulapuri mai nguste, locurilemase ntre dulapuri ocupn-du-le cu d o u corpuri la nive-lu t patului, ce pot servi ca noptiere.In a c e a s t v a r i a n t se poate m r i adncimea dulapului (55-60 cm),p e r m i n d a e z a r e a u m e r a e l o r perpendicular pe fundul dulapului.

  12

  cu butoniCei ce doresc n d u l c e a s c geometria s e a c a con-s t r u c i e i pot un ancadramentde bare sau profilatedin lemn pe f e e l e u Acestea se

  ---_._------Varianta3

  retelui pe care se m o n t e a z blul.FINISAJUl

  O p e r a i i l e de finisare ncep ..c;,up r e g t i r e a s u p r a f e e l o r pentru v;op-sit.Ordinea o p e r a i i l o r este u r m t o a rea:a) lefu rea tutu rol" s u p r a f e e l o r cu hrtie a b r a z i v . b) G runduirea s u p r a f e e l o r cuvopsea a i b d i l u a t . c) Chituirea rosturilor de mbinarea micilor defecte de pe s u p r a f e e cu chit de c u i t . d) l e f u i r e a locurilor chituite i a s u p r a f e e l o r grunduite.e) Vopsirea cu vopsea a i b "Polimat" (aplicarea se face cu pensula,n 2-3 . straturi). Vopsirea se maipoate face i cu emaur n carese a d a u g linguri de la 1kg vopsea. D u p nglobareatalcului vopselei se vaproceda la un al solu-iei pentru a nu pisto-!ului de vopsit!

  f) Montarea balamalelor, a mne-relor a raftului l e g t u r . g) Montarea interioare anaperelor.BIBLIOGRA.FIE: ART ANO DECORATION, iulie 1980CATALOG "POLICOLOR", 1981 .

  Varianta 2

  3

  T E H ~ U U M 2/1984

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1984

  13/24

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1984

  14/24

  toruluiajutorul unuicare alui den tabloul(fia. 2).

  17

  TABELUL NR. 1: ............ ,_ ...ALE INSTALATIEI

  II" A. Frina de serviciuDiametru! discului, mmGrosimea discului (pe f a , ventilat), mmcuritate,Piesele subansamblurile principale ale i n s t a J a i e i de frnare sntprezentate n schema din figura 1, nnotat cu: 1 - discul ven-2 - conductala etrierul dinde f r n ; 4 - con

  c e n t r a l la limi-5 - resortul co-6 - tubul flex- etrierul f r n ~ i 8 - fr nei spate;cablul de c o m a n d al frnei deO - ansamblul co-frne! securitate; 11,, . "' . . . . , ~ , ~ l ' " de a condLicte-caroserie; 13 - lesecuritate; 14 - rede securitate; 15 - re-16 - pO'mpade - e tr ie ru l f r -18 - limitatorul de fr-h i d r a u l i c este c o m p u s din

  u r m t o a r e l e categorii de piesesubansambluri principale (fig. 1):de c o m a n d : pedalac e n t r a l de f r n

  c o m p e ' n s t o r 15;- organele de transmitere a coc a n a l i z a i i l e rigide de f r n

  f a 2 pe spate 4 - racor-f ! ~ x i b i l e 5 ale circuituluin i n s t a l a i e este utilizat lichif r n UFROM 010, fabricat nlichidul de f r n TOTAL

  ""L .. " . 1. Ia gama de auto-etrierele17, ventilate1 - amplasate la i e j-

  4.

  din cutia de viteze -, etrierelede spate 8 limitatorul de pre-siune 18, funcpedalei

  Grosimea m i n i m a d m i s adiscului, mm 15B t a i a a x i a l m a x i m a discu-lui, mm 0,15Diametrul pistonului receptor, mmS u p r a f a a unei p l c u e , Grosimea garniturii deiune a unei p l c u e , mmS U l ? r a f a a t o t a l de frnare,cm'Jocul ntre tija pedalei ,,;s..:tonul cilindrului p r i n ~ i p a l , mmValoarea presiunii limitate,bar;

  B. Frina de securitateGrosimea garniturii de fric i u n e a unei p l c u t e , mmS u p r a f a a unei p l c u e , cm 2S u p r a f a a t o t a l de frnare,cm2

  * TA-1 = OLTCIT SPECiAL;7 d

  de f r n 3 se c r e e a z o presiunemare - s t a b i l i t p rin ca lcul - s im u l t a n , n ambele circuite 2 4,f a spate, prin care are loc deplasarea pistoanelor n etriere ap l c u e l o r de f r n pe discurile def r n 1 8, realizndu-se astfel f o r a de frnare la r o i . D a t o r i t faptului

  f o r e l e de frnare snt distribuiteuniform pe toate r o ile, are loc ou z u r u n i f o r m a p l c u e l o r de f r n . D u p a c i o n a r e a frnei, prin ridicarea piciorului de pe p e d a l , presiunea n .circuitele de frnare scade,'

  .... " 0,5

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1984

  15/24

  conductele snt rebor-

  a r m t u r i l o r condenl R e m E ! c l i ~ ~ r e : se nlocuies tecu cel 'de

  r e z e r v , fie cu cel de la claxon,de radio sau de la ina

  bujiilor aprindereaincorect r e g l a t pot provoca, deoprirea motorului.c o n d u c t o r auto trebuiema:;; inii, a l t u r i o t r u s cu

  care l pot ajuta nt r u s trebuieu r m t o a r e l e : o b o b i n de

  f'nnrl,:>nc,.",t(".. un capacunde b e n z i n .

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1984

  16/24

  :I I ::ap.. ::lAI'I! ? ~ 7E=P

  S p l a r e a copiilor fotografice pozitive se face de c t r e amatori, de reg u l , n tase fotografice o b i nu itesau ntr-un vas oarecare, de felul li .gheanelor. Chiar d a c s p l a r e a ~ seface n a p c u r g t o a r e , . ,de obiceiplasnd vasul sub robinetul uneichiuvete sau al Mii, e x i s t o marElprobabilitate ca n l t u r a r e a chimicalelor din fotografii fie insufic i e n t , datoriti'l "Iipirii" unora dintre' f o o g r a f i L In cele ce u r m e a z se propu neconstruirea unei cuve speciale ppntru s p l a r e a fotografiilor, care asig u r un curent de a p interior, curent ce m p i e d i c a p a r i ia fenome-:nului de "lipire" a fotografiilor ntreele. Evident, folosirea cuvei este ge-'neral v a l a b i l orice tip de h rtie aspectul modul delucru al cuvei cu. ajutorul desenelordi[1 figurile 1 $ i 2.Intr-o c u v d r e p t u n g h i u l a r se introduce pe una din muchiile lungiinterioare o e a v p e r f o r a t longitudinal, prin care se introduce a p des p l a r e prin intermediul unui furtun.

  Ing- MAR IUS ANDRE IA c e a s t e a v devine tubul de alimentare al cuvei de s p l a r e , Conectarea furtunului la tubul de alimentare se face printr-un t u . po. ivit.Evacuarea apei se face printr-un i r de g u r i practicate n peretele cuveiopus tubului de alimentare. Apaeste c o l e c t a t de un tub de evacuare (semicircular) lipit e t a n . Evacuarea apei se poate face prin fundul cuvei, printr-o g u r de evacuarede felul celor folosite la chiuvetesau b i . n acest caz cu va poateprelua rolul unei chiuvete normale, lucrl,;! util la s p l a r e a filmelor( n d o z ) . In mod uzual cuva se fol o s e te cu acest orificiu de evacuareacoperit cu un capac adecvat.Se o b s e r v cum apa de alimentare, i e ind cu o oarecare presiuneprin orificiile tubului, c r e e a z cur e n i care duc la n d e p r t a r e a fotografiilor ntre ele, fapt ce permite os p l a r e e f i c i e n t . T o t o d a t cuva prez i n t avantajul nu trebuie suprav e g h e a t , evacuarea apei fiind perm a n e n t . Utiliznd o astfel de c u v , apare avantajul nu se bloc h e a z chiuvetele sau baia din apar-

  OR PECIALSe n t m p l uneori ca 11rtia foto

  s e n s i b i l a v u t la d i s p o z i i e de fotoamator fie veche, de r e g u l prin p s t r a r e a e x a g e r a t a unora-zise "rezerve".Hrtia veche se c a r a c t e r i z e a z prinsensibilitate s c z u t , voal si uneoride sodiuI A 901), .... " ....Metol ................. : ....... .Sulfit de sodiu ......... .

  B r o m u r de potasiu, sol. curcA p ................................... .... .

  La elaborarea r e e t e i se vor avean vedere u r m t o a r e l e aspecte:cantitatea de sulfit de sodiue f e c t i v va fi de cinci ori mai maredect cantitatea e f e c t i v de metol;- solut ia c o n c e n t r a t de b r o m u r de potasiu se dizolvnd 4 gde sare n 10 de ap.'l:5 9 cantitate e f e c t i v dese folosesc 10-15 p i c t u r i de

  s o l u ie de b r o m u r de potasiu.DUN PAG. 3)

  n de asemenea curentulICI se pe o p o r iune de m a s a -b c o m u n cu de com a n d al tranzistoruluin figura 5 se e l i m i n neajunsurilea r t a t e p n acum, curentul ne-maiinfluentnd intrarealui. 'Se poate desprinde u r m t o a r e a concluzie, care trebuie ianume traseul de(nu areoricare d o u sale). n a f a r dec o n s t r u c t i v din figurapoate accepta ca solut ie

  a p a r i i a unor puncte n cursul devel o p r i i . R e e t a d a t n continuareeste a unui revelator care rermiteutilizarea hrtiei nvechite cu bunerezultate si este cunoscut sub indicativul de P3.

  ....................... 2 9................. 5-7 g............... 25-35 9.... 10-30 picaturip n la 1 000 mi

  D a c hrtia m e n i n e un voal griu o r , se poate m r i cantitatea. deb r o m u r de potasiu.Este de m e n ionat faptu ohrtie n v e c h i t care p r e z i n t d u p revelare puncte galbene sau marbpe margini poate fi u t i l i z a t d a c este v i r a t sepia.Timpul de revelare se d e t e r m i n prin probe n c o n d i i i l e de temperat u r a m b i a n t .

  ( o p t i m ) cea din figura 6.Toate terminalele care snt spre" m a s " se vor lega ntr-un singurpunct, care prin d e f i n i i e este punctde p o t e n ia! nu I (O V).Prin a c e a s t cablare s-a respectat un prim principiu de eliminare ap e r t u r b a iilor, anume principiu!c i l o r carepentru cuplajelorprin "masa" unui sistemsar se utilizeze c i ~ ~ r l : : ! i l " : ~ t ~ iru inchiderea c U l r e i 1 l i l l ) r - d i n etaje ale acestuia.Alte exemple de cuplaje parazite,cu s o l u i i l e c o r e s p u n z t o a r e de nl t u r a r e , vor fi prezentate n numen ~ l p . viitoare.

  . - : - ~ - - - - L - - __- ' , ,, ~ .

  " I Io " ' ;.

  (URMARE DIN PAG. 7)C j !) == CII ' ; == 0 17623 x 99,11 -:=75,55 pFCI" CI'" = 0,2282 x 99,11 --

  ,.= 22,61 pF > C" 6,26 pF, decifiltrul este realizabil.CI' ; = 0,346 x 99,11 34,29 pF.Deoarece la toate condensatoarele CI' n valoarea de calcul este

  c o n inul C" al rezonatorului, nmontajul real se vor face aceste cor e c i i : C/d = CI" = 75,55 - 6,26 = 69,29 pF;CfI , = C /ll 22,61 6,26 16,35 pF;C/)l = 34,29 6,26 = 28,03 pF.Filtrul nu a fost realizat experi-mental.

  . BIBLIOGRAFIE1. Y04UG - Oscilatoare cu c u a r ,

  Tehnium. nr. 4/1983, pag,6-7 , nr. 5/1983, pag. 6--72. l .M. Gliukman - Piezoelektriceskie k v a r ev e rezonator,Leningrad-Energhia, 19693. Smaghin A.G., laroslavski M.1.- Piezoelektriceskogo k v a r a i k v a r e v e rezonator, Moskva-Energhia, 19704. Martnov V.A., Raicov P.N. -K v a r e v e rezonator, Moskva-Sovetskoe Radio, 19765. UA3CR - labuin l . - K v a r e v e rezonator , Rad io(U.R.S.S.), nr. 3/1975, pag.13-166. WB2EGZ - Don Nelson -Quartz Crystals GemsforFrequency Control, Ha m.Radio (S.U.A.), nr. 2/1979,pag. 37-447. * * * - Osci!ateurs a quartz, LeHaut-Par leur , 22 martie1973, e d i i a "Electroniqueprofessioneile" ( F r a n a ) , pag.43-50 (partea 1)8. * * * - Document REF - J2 -11 (Oscilatoare cu c u a r ) ,

  Radio REF ( F r a n a ) , nr .2/19779. DK1AG - B. - Designof Crystal Circults,VHF Commun i ca t i ons(R.F.G.), nr . 3/1979, pag.174-189, nr. 4/-1978, pag.223-23710. We9VAV .:Crystals Inside Out,QST (S.U.A.), nr. 1/1978,pag. 28-3211. Hans Peschl - De r Q uarz,Funkschau (R.F.G.), nr .7/1979, pag. 369-372, nr:'8/1979, pag. 451-45412. N. Morozov, V. Volkov (UW3DP). Uzkopolosne k v a r e v e filtr v sportivnoi apparature,Radio (U.R.S.S.), nr. 6/1975,pag. 20--22, nr. 7/1975,pag. 24-2513. OL1AJM - Pouziti krystalu zRM31 do vysi lacu pro145 MHz, Amaterske Radio(R.S.C.), nr. 2/1969, pag.74-7514. G. Novotny (OK2BDH)krystaly RM 31 na filtrovoumetodu SSB, Amaterske Radio (R.S.C.), nr. 12/1966 sinr. 1/1967 '15. J. Mih91a (OK2BJJ) - Fyltrypro SSB, Amaterske Radi-oA (R.S.C.), nr. 5/1982, pag.192--193, nr. 6/1982, pag233-234; nr. 7/1982, pag.27416. M. Bidart - Methodes modernes de conception d'un filtrea quartz, L'onde electrique,voI. 51, fasc. 4 (nr. 4/1971),pag. 311-31917. N. Codmai - Filtre n s c a r , Tehnium nr. 2/197818. J. Pocnet - CrystalLadder I ters, WirelessWorld (Anglia), nr. 7/1977.pag. 62-63 (Prelucrare dinRadio nr. 5/1976)19. J. - Practi-

  ons iderat ions in

  TEHNmM 2/1984

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1984

  17/24

  . i---------------,------,

  T

  tament, fiind p o s i b i l dintr-un racordEvacuarea apei poate face laorice punct de scurgere.Desenele din figurile 3, 4 $ i 5 servesc r e a l i z r i i propriuzise a cuvei,ele cuprinznd principalele elementeconstructive. Cotele date corespund

  20. Da',

  21. G. - K v a r e v filtr dlia(U.R.S.S.), nr.pag. 19-2022. \1. Ja!nerauskas- K v a r e v i e filtr na od nakov h rezonatorah, Radio (U.R.S.S.), nr.1/1982, pag. 18-21, nr.2/1982, 20-2123. B. - Monoli-Ham RanI'. 11/1978,Funkschau,438-44124. J.A. ~ i a r d c a s t l e - Lad-der Crystal-Filter Design,Radio Communication (Anglia), nr . 2/1979, pag.

  116-120, QST (S.U.A.),nr. 11/1980, pag. 20-2325. J.A. HardcasUe (G3JIR) -Some Experiments with High- Frequency Ladder CrystalFilters, Radio Communication (Anglia), nr. '12./'1976,pag. 896-898 905; nr.1/1977, pag. 28--29; nr.2/1977, pag. 122-124, nr.9/1977, pag. 687-688 (rezu-mat n QST, nr. 12/'1978,sub titlu)- AAproach to De-sign of Crystal Ladder FiI-ters, QST, May 1982, pag.21-27 '27. V. Jalnel1'auskas Vbor rezona-torov dlia kvartevh filtrov,Radio (U.R.S.S.)', nr. 5/1983,pag. 1628. * * * Reference Data for Ra-dio Engineers I.T.T. Corp.1956, New York

  TEHNIUM 2/1984

  ":'1"7;)'70

  9

  p o s i b i l i t i i de de fotografiip n la formatul cm inclusiv.Figura 3 r e d corpul cuvei. Cu linie p u n c t a t sa redat varianta uneicu ve cu picioare proprii, cota ,;Z"putnd fi de 200-600 mm, n f u n c i e de cuvei i n l i m e a de scurgere. de eva-

  29.

  31.

  32. V.t u r cutoarelor cu cuart33. V03Al Ectlivalentu! paralel al

  34.35.

  Tehnium nr.nr..,,,,,,kr,,...1/ of Fil-

  ,,,nth'''>1'''''' Willey,- FiltreEditura

  38. Manua!ul inginerului electronist.M s u r r i electronice, Bucu-Editura t e h n i c , 39. F. (W3MT) - TheMeasu(S.U.A.),979, pag. 38-3940. Z. Gheiimont (colectiv)i e z oe i e kt fi ce sk i e 1 it r ,Moskva-Sviazi, 976.

  420"" 2g

  '0 500.2.o 550

  20-25 auri echidistante ~ 1 5 - ' 2 0 olON

  lOq.!o .

  4 > 3 - 6 progresiv din sensul curgC?rii

  cuare se p l a s e a z ntr-una din extrem i t i l e cuveL Ca materiale se recom a n d acele mase plastice (subf o r m de p l c i ) care pot fi lipite cuadezivi sau prin s u d u r la cald. Grosimea "g " este de ord inu l5-10 mm. Utilizarea metalelor estec o n t r a i n d i c a t deoarece s r u r i l e dinapa de s p l a r e le a t a c , putnd aparea fenomene de c o l o r a i e necont r o l a t a copiilor pozitive.Tuburile de alimentare evacuarese e x e c u t conform s c h i e l o r din figurile 4 $ i 5. Ca material se folos e te e a v din PVC u t i l i z a t la ins t a l a i i l e sanitare. Curburile se fac nf u n c i e de grosimea e f e c t i v a e v i i . Tubul de alimentare se l i p e t e de

  (URMARE DIN PAG. 11)Schema poate fi u t i l i z a t caVU-metru, avnd o particularitate nemai nt I n i t la alte tipuri de asemenea d i s p o i t i v e ( m refer la cele deamatori). Inlocui "liniei" ce i mo

  d i f i c lungimea n f u n c i e de nivelulsemnalului, de a c e a s t d a t va a p -rea doar un pungt luminos ce im o d i f i c p o z i i a . In cazul u t i l i z r i i schemei ca VU-metru este n e c e s a r cuplarea unor condensatoare nbaza tranzistoarelor de intrare pen-

  (URMARE DIN PAG. 13)Sulul de tapet se d e r u l e a z pemasa de lucru, cu f a a n jos, apoise n d r e a p t marginile, prin t i e r e cu foarfeca, n cazul n care nu sntdrepte paralele. Se m s o a r pefiecare f l i e o lungime e g a l cu n l

  i m e a de aplicare a tapetului setaie cu foarfeca. Fs iile se numerot e a z cu creionul pe spate, pentru ase respecta succesiunea n o r m a l adesenului lungimile necesare. Pef l iile de tapet care se vor aplica ndreptul Hor, ferestrelor, dozelor, n t r e r u p t o a r e l o r , prizelor etc. se vornsemna cu creionul p o r i u n i l e caretrebuie decupate, apoi se vor t i a cufoarfeca. Se unge fiecare j u m t a t e de f i ie cu clei de f i n , cu ajutorulunei bidineie ori pensule late, de lamijloc spre margini (fig. 1.a). Parteau n s se p l i a z , cu desenul spre exterior, avnd g r i j nu se p r o d u c vreo c u t (fig. 1.b). Apoi se ungec e a l a l t j u m t a t e de f l ie se p l i a z (fig. 1.c). F i a p r e g t i t pentru aplicare (fig. 1.d) se ia pe b r a u l stng,apoi ne u r . c m pe s c a r , desfacemf ia o a p l i c m pe perete, de lamuchia de imbinare a tavanului cuperetele n jos. F ia se n e t e z e teu o r cu mna, apoi cu o perie usc a t . Se v e r i f i c d a c marginea f i ieieste perfect v e r t i c a l cu ajl.ltorulunui fir r.u plumb se c o r e c t e a z

  c u v n citeva puncte. t u u r i l e deconectare cu furtunuriie de alimentare evacuare se facn f u n c i e de diametrele efective. Elese e x e c u t prin strunjire tot din material plastic se lipesc la capeteletuburilor. ,Dimensiunile date pot fi modificate atit n fu n c iematerialelor avuten f d ' n c ie depe care le a v e irea l u c r r i l o r dv.Este bine sefolosirea dreptpient. Astfel sesau

  tru a m e n i n e una fi perceput develul la un moment datlui. Este bine canectat la amplificatordiul unui condensatorde 5 ,uF. D a c nlocuiescriie din cu REED, iarla intrare se un p o t e n ~ i o m e t r u efe 25 kO, liniar, se o b i n e od e c l a n a r e c o n t r o l a t : a releelor prinrotirea cursorului p o t e n i o m e t r u l u i . P o s i b i l i t i l e unei autom a t i z r i depind numai detate a constructomlu .

  p o z i ia iei nainte de uscareacleiului. iile u r m t o a r e se f i x e a z n a c e l a i mod, avnds u p r a p u n m n rosturi. colturiled a c nu se poate eza o f l ie tapet la l i m e a ei t o t a l , se decup e a z la dimensiunea n e c e s a r , snd un adaos de circa 1 cm pentrusuprapunerea f iei u r m t o a r e , pec e l l a l t perete.S p a i i l e de deasuprarestrelor se t a p e t e a z

  n c p e r i i este terminat, sepot folosi multe din t i e t u r i i e r -mase. In dreptul' prizelor ntreru-p t o a r e l o r de nu sed e c u p e a z ; se capacele ntreru-toarelor prizele, tapetu I se crest e a z , se ndoaie se a z n l c a - u l acestora, apoi c a p a c e l se mont e a z la loc (fig. 2.a b). In dreptul e v i l o r , tapetul se taie n l i m e , apoise c r e s t e a z se ndoaie spre spatele tapetului (fig. 2.c).D u p ce tapetul s-a uscat bine, se

  f i x e a z bagheta din metal orimaterial plastic la tapetu-lui cu plafonul pe par-tea i n f e r i o a r a se mon-t e a z ipca de lemn sau mozaiculcare a c o p e r rostul dintre pardos e , a l i perete.In cazul a p l i c r i i de tapete din foIii de PVC, se p r o c e d e a z similar.

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1984

  18/24

  Comparativ cu alteacest domeniu, orga dez e n t a t o f e r . avantajuld e n e direct propol"t ionaie valoarea e f e c t i v a tensiunii semnalului AF intensitatea l u m i n o a s abecurilor, fiind s i m i J a r cu celelizate peutilizndm a n d an figura 1 estet r i c de principiunal, care pot fi realizate cu 1 l ! : I 1 ~ . m j : > n l 1 l ! : I active, RC sau LC (de eXE;)ml)lu.trele utilizate la orga dez e n t a t n "Tehnium" nr.P o t e n iometrele P1,vesc la reglarea .............. ..-I ....... iculori f a de celeia.lte.nivelului pefie, pentru obecurilor, de cca 1Schemacompunetector detranzistorulrent constantrelaxare dezistoarele f'nn'lr,lo,mo,nt,,,, . ,,Comandaz a t printr-unpulsuri Tr. 1, carede vedere

  La s c d e r e a i n t e n s i t t i i luminiiambiante, montajul r e a l i z e a z aprinderea a u t o m a t bec cu puterea de 10-100Montajul este foartef i z e a z p u ine piesecum se vede n f i g u r . " " " " ....grat [3A723 este utilizat ca " ' ' ' ' ' 'n l i t i ... ~ _ tor d i f e r e n ial cu amplificaremare ca generator de tensiune der e f e r i n . Cnd intensitateascade, fototranzistorulm r e te r e z i s t e n a deceea ce duce la c r e tereape piciorul 5 al circuitului integrat

  1, ....... T3 8C1 07" .... T6 177PL18 .. . 05 lN4001

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1984

  19/24

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1984

  20/24

  uRE

  S t u d e n i ZE ISEL ,

  Exemplu: 40-87=-3A

  ser:)-

  REQUESTj:externa de 'intrerupere a

  CONSTANT IN DUM I TRU

  programului principal de trecerentr-o r u t i n de ntrerupere;- HOLO: cerere e x t e r n princare un dispozitiv extern cere p.P"elibereze" magistralele (AOD-BUS,O-BUS, CONTROL-BUS) n vedereaunui transfer DMA *;- RESET: semnal care f o r e a z n u m r t o r u l de adrese (PC) la 0,nct e x e c u i a programuluiadresa 0 a memoriei.

  control:semnal prin care p.P inun dispozitiv extern ser 1\"""" ,..,,,. de teptare ( c e r u t

  negat): semnalmemoria sau uno d a t este a c c e s i b i l pe

  ENABLE):d a c f.(p poatenu;ACKNOWcare p.P i n d i c n starea de

  semnal generat de J P astfel 'inceperea unuii n . semnale snt recu-

  r ' P . S O f H ~ t i v activate, numai 'inale m a inii - s t r i semnal 'in parte -,c-i",,,,,,,,,"'\,,,i-,,,,f,,, cu semnalele deorologiu extern 0 1 0 1.R e c u n o a terea s t r i i n care se

  a f l ,uP este i m p o r t a n t pentru .unelecircuite auxiliare care f a c i l i t e a z crearea altor semnale de control dect cele prezentate; pentru aceasta,pe durata valorii logice 1 a semnalului SYNC, Snt transmise pe magistrala de date alte 8 semnale de com a n d control:INTA (INTERRUPT ACKNOWLEDGE), pe bitul 00 ; r e c u n o a tereacererlLge ntrerupere;- WO (WRITE OUTPUT negat),pe 0 1; a n u n respectivul ciclum a i n va fi unul de i e ire (Ia memorie sau la un periferic);- STACK, pe bitul O2; i n d i c faptu l ADO-BUS c o n i n e adresaunui cuvnt asezat n vrful memorieis t i v ; .- HALTA (HALT ACK.), pe bitul

  r e c u n o a t e r e a i J 1 s t r u c i u n i i - - OUT (OUTPUT CYClE), .pe04; ciclul curent este ciclu de i e ire;- M1 (MACHII'JE CYCLE 1), pe

  i n d i c extragerea i n s t r u c i u n i i octet);(lNPUT pe De; ci-este ciclu intrare;MEMR (MEMORY READ), peo d a t va fi c i t i t din m ( ~ m t m o . acestor semnale smodul lor de vo:- fi prozerl-iate n numerele viitoare.z o n de ~ T 1 e m o r i e principiu! L!f-O(L&ct

  - - ultimul int r 3t, primulNume piovenit de ia < : s c ~ ~ n a -!'larea cu un depozit tip s t i v din

  ..

  VIITOR)

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1984

  21/24

  CALITATEA' RECEP IEI EMISIUNILOR exteriorul snt canalizate prinnul vederii. Mozaicul format deritele celule fotosensibile de pe ret i n este legat de creier prin tot attea fibre nervoase care ar puteatransmite simultan la creier excitati.ide s t r l u c i r e culoare diferite.A c e a s t simultaneitate nu estE!" direct p r o p o r i o n a l cu n u m . r u l conexiunilor nervoase. Astfel s-a consta-

  DETELEVIZIUNE2. NORME, STANDARDE,SISTEMEOrice produs de interes larg, ca

  p o a t fi multiplicat utilizat, trebuie se ncadreze n anumitenorme interne. n a i o n a l e sau intern a i o n a l e . Cu att mai mult emisiunile de televiziune (TV), ca dealtfeltoate genurile de r a d i o c o m u n i c a ii,prin faptul u t i l i z e a z eterul des ..chis, trebuie se ncadreze cus t r i c t e e n normele n a i o n a t e Int e r n a ionale, pentru a se evita perturbatiHe reciproce a facilitaschimbul de produse i i n f o r m a i i . Televiziunea a nceput ... tre;.z e a s c interesul public cu cca 50 deani n u r m . A evoluat relativ lentd a t o r i t i n s u f i c i e n e i d e z v o l t r i i teh-.nOlogiilor, dar freptat a devenit unuldin cele mai puternice instrumentei n f o r m a i o n a l e cu mare a t r a c i e dinpartea publicului. In atingerea stadiului de a s t z i p r e g t i r e a e v o l u i -Hor viitoare, o mare c o n t r i b u ie .afost a d u s de dezvoltarea altor dis-:-cipline: fiziol urilor, modspecial arta IUI.UUlt:l-fiei;teh

  utilizarea n continuare a mijloacelorexistente p n la uzura lor fizica saum o r a l ; Ca perspective ale TVC s ntde. amintii; p e r f e c i o n a r e a c a l i t i i a . n . - TVC cu sunet stereofonic,transmiterea de i n f o r m a i i suplimentare scrise sau grafice ( p r e s ) , simultan cu emisiunile nuite TVC,

  r e ; : ~ t 1 t f r t pr in t ~ l l i l ~ . a r ( i e t ~ $ l n Q r f ! 1 e d ~ b a z

  ! i . ~ ~ P f ; l y ~ , ( t b ' ~ i . t ~ ' ; t p ~ ; 1 ; f t J 1 t H . i ; i ~ a t l ~ . l u r r l E i r ! ! s u b iC'>:j)tdona ~ e a ltcUH'EfIQt"OrOEln i S I 1 1 ~ : C : G J . ~ t diovzmita la stadiulprezent atins de TVC, dar e v o l u i a normelor trebuie i n seama, o

  p e r i o a d de timp, de e x i s t e n a sutelor de milioane de receptoare n exploatare. iar d e z v o l t r i l e p e r m i t

  i f l ( ! r ~ r n l ; l t i o n a i " ' : ~ r : ~ t ~ ~ S i ~ ~ @ : ~ ' ~ u n i c a t i o f : ) s ) . . l F 9,9:.'. m u n i c a t i o n : c : P l T l l 1 1 i c $ " ' : cadrul C.C.I.A. fac partemai multe o r g a n i z a i i i n t e r n a i o n a l e , printre care O.I.RT. ( O r g a n i z a i a I n t e r n a i o n a l de RadiodifuziuneTeleviziune), din care face parte a r a n o a s t r .

  PARAMETRII A.N.

  F r e c v e n a semicadrelor (Hz) 50 60M o d u l a i a imaginiipolaritatea e i MA ( - ) n e g a t i v MA (+) p o z i t i v (l-Franta) M A - n e g a t i v

  D e v i a i a n o m i n a l a f r e c v e n e i (kHz) 50 25' 25Preaccentuarea frec-v e n e l o r audio (j.Ls) 50 75 75Raportul de puteri 10/1** 10/1imagine/sunet 5/5 5/1N O T n Europa s n \ i n c n vigoare alte standarde. ca de exemplu: A pentru banda

  !, III n Anglia, cu 405 linii sunet modulat n amplitudine (MA);- pentru a c e l a i domenu n F r a n a cu 819 linii;* In F r a n a Luxemburg e m i t o r u l de sunet este MA.** In R.F.G. s-au normat rapoarte de puteri de 20/1/0,2 pentru scopuri stereofonice sau d o u i n f o r m a i i sonore separate.Mai snt diferite p a r t i c u l a r i t i n interiorul standardelor sau normelor n a i o -nale sau al s o c i e t i l o r de televiziune care nu a f e c t e a z normele generale.Numeroase alte detalii, ca de exemplu forma e x a c t duratele semnaf'elor, potfi consultate n l u c r r i l e de specialitate.

  TEHNIUM 211984

  Ing. V ICTOR SOLCANE X P L I C A I I PE MARGINEA TABE U L U I I Forma d r e p t u n g h i u l a r a cadrului unei imagini cu raportul ntre laturi de 4/3 a rezultat din forcelei mai

  tat, d u p un n u m r mare de e-r i e n e , ochiul vede simultan a-Iii sub un unghi de 2 poateu r m r i comod, cu mici devieri ale.axului vederii ( f r deplasarea capului), detaliile unei imagini sub ununghi de 10-15 (fig. 2).Plecind de la cele mai sus-amintite, se poate calcula n u m r u l acceptabil de linii n care ar trebuid e s c o m p u s imaginea a.n. r e z u l t din m p r i r e a a 10 la 1 minut,a d i c 600 de linii. D a c i n e m seamade faptul snt linii inactive ocupate de semnalele de sincronizarepe cadre (verticale) pe linii (orizontale), putem deduce standardul de 625 de linii este c o r e s p u n z tor pentru d e f i n ~ i a pe v e r t i c a l . Def i n i i a pe o r i z o n t a l , d a c am respecta a c e l a i criteriu, ar rezulta din n m u ~ i r e a nunwrului de linii cu for-I

  1I

  Fig. 2: Puterea separatoare (1 ') de a n a l i z slmuht a n (2) u r m r i r e c o m o d (10-15) a une imagini de c t r e organul vederii.

  aFig. 3: Profilul semnalului p u r t t o a r e i modulate cusemnalul video: a - modula4ie n e g a t i v ; b - modu

  latie p o z i t i v . redarea unor detalii nu mai estenormal u t i l , deoarece d e p e teputerea separatoare a ochiului.D a c este vorba de imagini colorate,puterea separatoare a ochiuluiscade de 3-10 ori, depinZnd des t r l u c i r e , n u a n a culorii, iluminaremedie, contrast etc.D e i nu snt suficient cunoscutetoate mecanismele intime ale vederii, este de n e l e s p r o p r i e t i l e sus-amintite snt rezultatul n u m r u lui diferit de conuri b a s t o n a e ,

  s e n s i b i l i t i i diferite la culoare a conurilor la s t r l u c i r e a b a s t o n a e lor, ca d i s t r i b u iei acestora pe ret i n . Printre p r o p r i e t i l e ochiului rezultate din d i s t r i b u i a elementelor foto sensibile pe r e t i n care e x p l i c logica normelor actuale adoptate pentru televiziune mai snt de r e i n u t cteva. D e i toate s i m urite snt importante pentru contactul i r e l a i a individului cu el n s u i cu lumea exter i o a r , ochiul este organul cu ceamai b o g a t nzestrare. Cca 80% dintotalul contactelor i n f o r m a i o n a l e cu

  matul imC!ginii (600x4:3), deci 800de linii. In realitate, la o bandat r a n s m i s de 6 MHz este imposibilse o b i n o d e f i n i i e atit de mare..De r e g u l , o d e f i n : i e de ordinul a450 de linii n a.n. trebuie consider a t un optimum, deoarece nu numai banda i n f l u e n e a z calitatea, cidistorsiunile )iniare neliniaregenerate n l a n U l de transmisie, fenomenele de propagar.e, c o n d i . i i l e de captare a semnalului din eter,zgomotul, p e r t u r b a i i l e etc. au cont r i b u i i negative. D a c d e f i n i i a pev e r t i c a l este n p r i m a p r o x i m a i e d i c t a t de n u m r u l fix de linii, defin i i a pe o r i z o n t a l . sau mai binespus fidelitatea reproducerii profilului i n i ial al semnalului de pe linii.r e p r e z i n t de fapt p e r f o r m a n a TVa.n., rezultatul o p t i m i z r i i a numer o i parametri la emisie la recep i e .

  21

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1984

  22/24

  Pentru laboratoare un generatorde semnal complex este foarte util.Schema a l t u r a t este construitaspre a debita semnale dreptunghiuIare sinusoidale ntr-o g a m 10 Hz-100 kHz.Comutatorul S1 s c h i m b game ede f r e c v e n 8 ~ 1 O O H z ;80 - 1000 Hz; 0 ,8 -10 kHz:8-100 kHz, iar S2 regimul de lucru(a = sinus, c = dreptunghiular).FUNKAMATEUR, 10/1983

  gongDivertisment deosebit de interesant, soneria gong poate fi realizatacu circuite integrate, de orice constructor amator. Montajul poate folosi un difuzor de 200 mW ca sar

  c i n a lui T 3; cine d o r e ~ te difuzoarentr-o n c p e r e mai mare, va apela laun amplificator de putere.JUGEND UND TECHNIK, 8/1983

  contraIintarilor, .,Un mic generator poate debita of r e c v e n ntre 1,9 15 kHz.Semnalul este emis de o c a s c te-

  l e f o n i c . F r e c v e n a e x a c t se stabi-le;; te din p o t e n iometrul de 100 k! !(n p r e z e n a n a r i l o r ) .

  IUNI TEHNIK, 6/1981

  I st-generalorPrimele d o u tranzistoare f o r m e a z un oscilator de u n d dreptu n g h i u l a r , d u p care d o u etaje de amplificare r i d i c nivelulacestei unde la valoarea de c i v a v o ~ i . Generatorul se poate construi foarte comod, fiind util n depanarea etajelor AF RF. QST, 2/198222

  +12.V

  o

  lspr.~ - 4 - - ~ - - 4 - - - - - ~ ~ ~ - - ~ - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ U B = 5 V!O.2SV.r

  7. SAY 40

  , L 0 .O I

  o'stl

  OUTPUT.01 JIRl (--oIk CI

  LEVEL J2ETEHNIUM 2/1984

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1984

  23/24

  stop!risipei de apADRIAN CURELEADe multe ori nu a c o r d m a t e n iefaptului la o strngere n o r m a l arobinetului apa c o n t i n u c u r g prin picurare pentru oprirea

  c o m p l e t este n e c e s a r accentuareastr ngerii.Cnd se ivesc astfel de s i t u a i i , ser e c o m a n d remedierea robinetuluin c a u z pentru evitarea uzurii arisipei de a p . Scule necesare:- u r u b e l n ~ ; - cheie f i x S =17 mm;- s c u l de m n pentru c u r a r e a te;; irea scaunului supapei, a c r e i c o n s t r u c ie o r e c o m a n d m (ansamblul a l c t u i t din 6 piese, conform figurii 1).

  Piesele notate cu 1, 2, 3, 4 6 sevor executa n conformitate cu schi e l e materialele indicate. Pentrupiesa 5 recomand utilizarea ca semifabricat a unei piese existente (uncorp descompletat sau uzat de la unalt ansamblu s u p a p - u r u b ) cu urm t o a r e l e m o d i f i c r i (reprezentatecu linie s u b i r e n t r e r u p t ) :

  g a u r 016,5 pe lungimea de11,5 mm;- f ilet M14x1,5 s t r ' p u n s . Modul de lucru

  Se nchide mai nti robinetul dea d u c i u n e a apei dinspre c o l o a n spre bateria ce u r m e a z a fi remed i a t . D u p n d e p r t a r e a c p c e l u l u i deplastic (albastru sau r o u - de larobinetul pentru apa rece sau

  c a l d ) , se desface u r u b u l pentrudemontarea rondelei.Cu cheia f i x S =17 mm se desface corpul.D a c se c o n s t a t o u z u r pronun a t a garniturii-disc din cauciuc,aceasta se nlocuies te.Cu scula de m n d e s c r i s maisus se l u c r e a z astfel: se nsuru

  b e a z corpu I 5 se str nge folosindcheia f i x ; cu ajutorul piesei 4, prir. n u r u b a r e n corpul 5, se r e a l i z e a z avansul frezei 6.Pentru c u r a r e a scaunului supapei (din corpul bateriei) se r s u ce;; te piesa 1 spre dreapta, simultancu o u o a r a p s a r e . Se r e a l i z e a z astfel netezirea planeitatea necesare unei e t a n e i t i perfecte n cond i iile unei strngeri normale a robinetului.

  Am63

  16

  lO OL60IlO

  ,I---1

  TEHNIUM 2/1984

  Am63

  ~ ~ I \:J' Cl) F

  100

  Se- va /'I:Y/lc7q!5/7Q7/ lc/"uc/SOT p =- / / 7 / / 7 7I /

  /520

  L - ~ r - - - ~ + - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - ____~ - 1 ~ ' r - ~ ~ - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - 4 - ~

  Ol50

  ...... . . : . . - ~ - + .--- . - - - - -- . --+-+---1--

  30

  tll./Il'A'1 /lIN f i8 ( des/d'fur0'7c/)

  6:201

  OLe 15 f Q t o m e f ' t termc t1-'R.C 46 -:-48

  23

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1984

  24/24

  IACOBESCU VASILE - B u c u r e t i P u t e i consulta la r e d a c i e cataloage cu circuite integrate.RUSU MANUEL - R n o v V e r i f i c a i tensiunile de alimen

  l ; ~ ! : \ ~ t a r e n special condensatoarele. M s u r a i exact polarizarea tranzis:>"'>I:c!"!": !Itoarelor. Nu c u p l a i boxe SUb 4n.r:lll_ . . . : . _ . ~ __ __ __ . SAVU CRISTIAN - P l o i e t i

  C O M B O A N IOAN - jud AradDunga n e a g r in partea i n f e r i o a r a ecranului la "Rubin 102" poateproveni din tubul 6P18(T1S) uzatsau defect. C o n t r o l a i starea rezistorului R 145 (S6 kn) a condensatorului C 138.D a c imaginea are t e n d i n a dentoarcere a rasterului (tot jos), trebuie verificat redresorul de negativare D9-C106-C107.TOMA ION - jud . B u z u La aparatul "Gloria" a u d i i a inter

  m i t e n t provine dintr-un contactimperfect.IARONI LASZLO - Tg. M u r e La magnetofon verificat p o z i iacapului magnetic sau d a c nu esteuzat (pista 1-4).

  S T N E S C U VIRGIL- IlfovReceptorul TFM - C380E, dep r o d u c i e j a p o n e z , f u n c i o n e a z n gama undelor medii UUS.Elementul principal al receptorului l constituie circuitul integratLA 1201.

  IORDAN GEORGE - P e r i Tuburile electronice se v e r i f i c cu ajutorul unui aparat numit catcmetru (nu cu ohmmetrul). Stareacircuitelor integrate nu se determ i n cu ohmmetrul.M N D R I L CONSTANTIN - FoqaniAparatul de radio cu g a l e n practic este abandonat d a t o r i t slabelorsale c a l i t i tehnice: selectivitates c z u t , insensibil, a u d i i e n c t i . Actualmente tranzistorul circuitulintegrat permit c o n f e c i o n a r e a unorradioreceptoare cu dimensiuni fizice foarte mici, dar cu multiple cal i t i b i n e n e l e s cu un randamentenergetic ridicat.D a c vechea pasiune "aparatul cu

  g a l e n " v mai atrage, vom trimite(n mod e x c e p i o n a l ) schemele unorvariante ale acestui aparat cu elemente moderne.FLOREA CONSTANTIN - B r a o v Snt construite circuite integratespecializate pentru etajul decodor.

  Acest circuit nu se poate nlocuicu altceva nu e x i s t un echivalentcu a c e l e a i l e g t u r i caracteristicielectrice.Circuitul LA 1201 este amplificator de f r e c v e n i n t e r m e d i a r attpentru AM, ct pentru FM.

  TFM-C380E0125C930FM RF 022SC930FM CQNV 01 COG-22 02 15553UMITER AFC

  Nu p u t e i c o n f e c i o n a e m i t o rul f r a d e i n e o a u t o r i z a i e de laM.T.Tc.LUCA GICU - Bir ladNu este recomandat m r i i consumul electric la casetofonulSTAR. Decuplati cele d o u becuri( p e r i c l i t a i redresorul). Cele d o u imagini TV (sporadic r e c e p i o n a t e ) provin de la televiziunea s u e d e z g e r m a n . DINU ION - B u c u r e tiBobinele L2-L 3-L 4 snt identicecu Ls. Se poate monta decodorul I P C 1026.C L I A N AUREL- Cluj-NapocaDefectul este mai complex -Poate fi remediat numai la o cooper a t i v . Nu d e i n e m schemele solicitate.BUZGAR NICU - SuceavaNu r e c o m a n d m m o d i f i c a i sistemul de cuplare a indicatoarelor de nivel, nu se vor putea face nr e . 9 i s t r r i corecte.RAILEANU BENONI - C o n s t a n a Cel mai simplu este a p l i c a i semnalul de la circuit unui oscilatorde tipul celui publicat n AlmanahulST 1982, pag. 36-37.ORAC IONEL - GalatiLa casetofonul "Dana" trebuiev e r i f i c a i sistemul de alimentare cuenergie e l e c t r i c . D U D A NICOLAE - Satu MareImagine foarte t e a r s pe ecranpoate proveni n primul rnd din am-

  ICI LA1201FM IFAM?AM IF>.MP

  plificatorul final de v i d e o f r e c v e n . Circuitul integrat MH74154 nuare echivalent I.P.R.S.S U F I C H I CIPRIAN - Tulcea .AF126 este un tranzistor pjPpentru r a d i o f r e c v e n . IR a d i a i a p a r a z i t a televizon11uipoate fi a s c u l t a t cu un receptor.Este normal ca apropiind mna de

  b o b i n se schimbe acordul cir-cuitului.BOLDOIU NICOLAE - T i r g o v ~ ' t e Defectul este foarte complex; numai n urma unor m s u r t 9 r i poatefi depistat. .,;.MOCANU P E T R I C - Techirghi10lNu d e i n e m cele solicitate.P E T R I O R ION - I a i Noul s c h i m b t o r de canale sea p l i c n locul celui vechi.DUMITRU GABRIEL - G a l a i Sigur p u t e i construi un amplificator de putere cu MBA 810 - schemecu acest circuit am publicat. Celed o u tipuri de C.1. MBA 810 snt absolut identice.Anoda tubului PL SOO se in ro e ~ t e f i i n d c l i p s e t e semnal pegrila de c o m a n d ; aceasta dincauza etajului cu tubul PCF 802 -V e r i f i c a i starea acestuia (PCF 802)elementele aferente.D I N C GHEORGHE - Bucure,tlPreamplificatoare p u b l i c m chiarn acest n u m r . La televizor zgomotul poate fi dmir)uat prin modificarea acorduluila s c h i m b t o r u l de canale. E R B U NICOLAE - Fete,tlClircase pentru ASA 2020 nu seg s e s c separat. Linia de pe ecraneste p r o v o c a t de un parazit electric. Nu se g s e s c difuzoare de SO W.ci boxe de SO W. 2N30SS/S l u c r e a z la 20 V pe cind 2N3055/S la 60 V.felicit pentru p r e o c u p r i l e ndomeniul electronicii.

  C364.725V

  I .M .