Teama de necunoscut 2018-06-01¢  necunoscut Traducerea [i adaptarea \n limba...

download Teama de necunoscut 2018-06-01¢  necunoscut Traducerea [i adaptarea \n limba rom£¢n` de VALENTINA MUNTEANU

of 157

 • date post

  12-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  21
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Teama de necunoscut 2018-06-01¢  necunoscut Traducerea [i adaptarea \n limba...

 • SANDY KEENE

  Teama de

  necunoscut

  Traducerea [i adaptarea \n limba român` de

  VALENTINA MUNTEANU

  ALCRIS

  giannijollys

 • Capitolul 1

  Claire [tergea de praf mobilele din camera ei, când auzi soneria telefonului, la parter. Sigur nu era pentru ea, dar Bruce, fratele ei mai mare, probabil nu-l auzise. Era \n gr`din` s` tund` iarba. Se gr`bi s` coboare sc`rile când… v`zu c` Bruce r`spunsese deja.

  – Alo ? Tu e[ti, Bob ? Ce spui ? O pe[ter` care nu e \nc` explorat` ? Chiar ast`zi e plecarea ? Bine\n]eles c` vin.

  Din cap`tul sc`rilor, Claire se uita cu afec]iune la p`rul lui ciufulit. Singurul lucru care-l interesa era speologia. Voia s` se \ntoarc`, dar auzi :

  – Bob ? relu` el cu o voce aspr`. |mi pare r`u… nu pot s` merg. P`rin]ii mei sunt pleca]i

  5

  giannijollys

 • \n vacan]` [i i-am promis tatei c` repar ma[ina de tuns iarba [i instala]ia electric` din atelier…

  Claire se \ncrunt`. Era sigur` c` tat`l ei nu-i ceruse nimic lui Bruce \nainte s` plece – cu atât mai pu]in s` repare ma[ina de tuns iarba, care func]iona perfect.

  – Mul]umesc pentru invita]ie, Bob. R`mâne pe alt` dat`… Drum bun !

  Bruce \nchise. Se pare c` Bob Edmons, cel mai bun prieten al lui, tocmai \i propusese o expedi]ie speologic`, iar el refuzase o invita]ie atât de ten- tant` ! Claire se gândi un timp : din ce cauz` refuzase s` mearg` \n acest` excursie ? Pentru sora lui mai mic`, bine\n]eles.

  |n fiecare an, \n luna august, domnul Harper \nchidea cabinetul de arhitectur` pe care \l con- ducea cu fiii lui; pleca \ntâi el \n concediu dou` s`pt`mâni cu so]ia , apoi plecau Bruce [i Kit, astfel \ncât r`mânea \ntotdeauna cineva s` aib` grij` de Claire… Aceast` atitudine prea protectoare, \i d`dea un sentiment de vinov`]ie. Dar avea atâta nevoie de sprijinul familiei! De patru ani, de când se petrecuse drama, so]ii Harper f`cuser` totul pentru binele fiicei lor.

  6

 • Bruce avea dou`zeci [i patru de ani, iar Kit dou`zeci [i unu ; amândoi ie[eau foarte des cu pri- etenii ; dar, dac` ceva neprev`zut \i obliga pe p`rin]ii lor s` plece – cum a fost de exemplu \n ziua când bunica lor \[i rupsese piciorul – unul dintre ei revenea acas`, astfel \ncât Claire nu r`mânea niciodat` singur`. |nc` o dat`, Bruce renun]ase la o vacan]` ca s` stea cu ea…

  Claire cobor\ sc`rile \n grab`. |l g`si pe fratele ei \n buc`t`rie.

  – F`ceam o cafea. Nu vrei [i tu o cea[c`? – Ba da, mul]umesc. Se a[ez` la mas` [i a[tept` s` vin` [i el. Era timpul

  s` ia o hot`râre important`. Plin` de curaj spuse: – Bob Edmonds ]i-a propus s` pleci cu el \n

  vacan]`, nu-i a[a? Bruce se mir` de aceast` \ntrebare. – Da… dar eu… – {tiu c` ma[ina de tuns iarba nu are nimic, ai

  folosit-o pân` acum. {i l-am auzit pe tata când a spus c` afacerile pot s` a[tepte \ntoarcerea lui.

  – Ce se \ntâmpl` ? \ntreb` tân`rul, mirat de tonul ei hot`rât .

  Claire oft`.

  7

 • – V` stric vie]ile tuturor. Din cauza mea nu vrei s` pleci.

  – Nu-i adev`rat, Claire, \i r`spunse [i o trase u[or, \n glum`, de o [uvi]` din p`rul lung. Nu aveam nici un chef s` merg, [i n-am g`sit ce s`-i spun decât aceast` poveste cu ma[ina de tuns iarba…

  Dac` nu i-ar fi auzit exclama]ia de bucurie când vorbea la telefon, poate s-ar fi l`sat p`c`lit`. Din cauza ei p`rin]ii [i fra]ii fuseser` nevoi]i s` renun]e la multe vacan]e. D`du din cap.

  – Nu te cred, Bruce. {tiu cât \]i dore[ti s` mergi cu Bob. Când pleac` ? Ast`zi?

  – Da, pe la prânz. – Ei bine, pleci cu el ! spuse ea pe un ton

  hot`rât. Se uit` la ceasul din buc`t`rie. – S` vedem… E ora zece [i cinci minute. Po]i

  s`-]i faci bagajul \n mai pu]in de o jum`tate de or`. Pot s` ]i-l fac eu \n timp ce tu \l suni pe Bob [i-i spui c` te-ai r`zgândit.

  – Mai u[or. N-am spus \nc` ultimul cuvânt. – Te rog, Bruce, f`-mi pl`cerea asta! M` simt

  mult mai bine \n ultimul timp. |n plus, Kit e aici, nu r`mân singur` !

  8

 • – Ce faci dac` vrea s` ias` \n ora[ \ntr-o sear` ? – M` duce la m`tu[a Katie, spuse ea, hot`rât` s`

  nu ]in` seama de protestele lui. |n plus, el a hot`rât s` petreac` tot concediul \n atelier s`-[i repare ma[ina. Acum e \n ora[ s` cumpere piese de schimb pentru motor.

  Cu mult` r`bdare [i viclenie, Claire reu[i s`-l conving` pe fratele ei s`-l sune pe Bob Edmonds. La dou`sprezece f`r` un sfert bagajul lui era gata ; dar Bruce a[tepta \ntoarcerea lui Kit.

  – Probabil c` n-a g`sit toate piesele, \ncerc` ea s`-l lini[teasc`. Dac` nu pleci acum, o s` \ntârzii. Bob nu te va a[tepta toat` dup`-amiaza.

  – Mi-ar fi pl`cut s` stau cu el de vorb` \nainte s` plec. |n]elegi c`, de la câteva zeci de metri sub p`mânt, n-o s` pot suna.

  – Bruce Harper, spuse ea pe un ton sever, am mai discutat asta cu mama [i cu tata acum câteva zile. Chiar tu ai insistat s` nu ne sune deloc.

  Un zâmbet minunat \i lumin` fa]a, ceea ce se \ntâmpla destul de rar.

  – Bine, ai grij` de tine… – Ia te uit`, sora mea devine cert`rea]` o dat` cu

  vârsta? glumi Bruce. Bine, dac` e[ti de acord, te voi suna de fiecare dat` când dau de o cabin` telefonic`.

  9

 • Se mai uit` o dat` pe fereastr`, apoi la ceas. – Kit o s` apar` imediat ce o s` dai col]ul str`zii,

  mai spuse Claire când \l v`zu atât de \ngrijorat. |l conduse pân` la porti]a gr`dinii [i-l urm`ri

  emo]ionat` pân` \l pierdu din ochi. Dar era mul]umit` de ceea ce f`cuse. Kit va veni dintr-o clip`-n alta [i va fi \ncântat s` aud` c` Bruce va petrece câteva zile f`când ceea ce-i place mai mult : speologie. |n timp ce-l a[tepta pe Kit, puse ma[ina de sp`lat \n func]iune, cur`]` vasele, apoi f`cu ordine \n buc`t`rie. De când terminase liceul, Claire o ajuta pe mama ei s` \ntre]in` casa, care era destul de mare. Ruth Harper n-ar fi acceptat o menajer`.

  So]ii Harper nu voiau ca fata lor s` se angajeze; le era team`. La \nceput, Claire se acomodase foarte bine cu via]a ei de acas`, dar de câtva timp \ncepuse s` se simt` vinovat` c`-[i f`ceau probleme pentru ea. De fapt, le repro[a destul de des c` o protejeaz` prea mult.

  Dou` ore ! Un claxon scurt o anun]` c` fratele ei venise. Fugi \n gr`din` [i-l v`zu sosind mândru la volanul ma[inii, un Spitfire vechi care f`cea un zgomot infernal. Parc` \n fa]a porti]ei [i s`ri din

  10

 • ma[in`. Rareori \l v`zuse atât de gr`bit ! El, care de obicei era calm… |nalt [i sub]ire ca [i Bruce, Kit avea \ns` p`rul blond ca al surorii lor.

  – Totul merge bine? \l \ntreb` ea când \l v`zu atât de gr`bit.

  Kit \i zâmbi misterios. – Micu]a mea Claire, n-ai vrea s` vizitezi

  Acropole? – Acropole? La Atena? – Bine\n]eles. Ce crezi c` mi s-a \ntâmplat?

  M-am \ntâlnit cu Peter Nolan, care era disperat. Planificase s` mearg` \n concediu \n Grecia, cu logodnica lui. Ar fi trebuit s` plece mâine. Dar, Lynn s-a trezit de diminea]` plin` de b`[icu]e. Are rujeol`. Peter nu vrea s` plece f`r` ea. Cum i-am desenat gratuit planul casei, mi-a f`cut cadou biletele [i m` las` s` stau [i \n apartamentul pe care-l \nchiriase la Atena pentru dou` s`pt`mâni.

  Se opri s`-[i trag` r`suflarea [i continu`, cu ochii str`lucind de \ncântare:

  – Deci, ce spui? Mergem? Pa[aportul t`u mai e valabil, nu-i a[a ?

  Claire nu r`spunse imediat. Kit o lu` de bra] [i se \ntoarser` \mpreun` \n cas`.

  11

 • – O s` vezi, o s` fie minunat… Dar unde e Bruce? Dac` reu[e[te s` fac` rost de un bilet, poate s` mearg` [i el. E o idee bun`, nu crezi ?

  Entuziasmul care o cuprinsese pe Claire când aflase vestea, disp`ru. Ceva \i spunea s`-[i lase fratele s` plece singur; anul trecut se \mboln`vise exact \nainte s` plece \n vacan]` [i bietul Kit petrecuse cea mai mare parte a timpu- lui \n pat.

  – Kit, ai fi sup`rat dac` n-a[ veni cu tine? Fratele o privi cu aten]ie, uimit. – Voiam… s` fac perdele noi pentru salon… Tân`rul ridic` bra]ele spre cer. – Sora mea a \nnebunit ! |i propun o vacan]` de

  vis, iar ea \mi vorbe[te de perdele. – Vreau s`-i fac o surpriz` mamei, se \nc`p`]ân`

  ea. – |]i vei face timp s` le co[i dup` ce ne

  \ntoarcem. |n plus, cred c` acestea n-au nimic. – Kit, la dou`zeci [i unu de ani po]i s`-]i petreci

  vacan]a [i singur, spuse ea pe un ton calm, c`utând \n acela[i timp o scuz` pentru absen]a fratelui lor mai mare. Nu mi se va \ntâmpla nimic, pentru c` Bruce r`mâne aici…

  12

 • – Unde e acum ? – A plecat la Guilford, la Sally Micklewright. Se

  v`d destul de des \n ultimul timp. Nu te-ai \ntâlnit cu el ?

  – Nu. Probabil c` a luat-o pe alt drum, r`spunse Kit pierdut \n gânduri. Pe la ce or` se \ntoarce?

  – Pe la [ase sau chiar mai târziu. O, Doamne ! C`m`[ile tale sunt \nc` \n ma[ina de sp`lat ! Ei bine, o s`-]i cumperi altele de la Atena.

  Când auzi cuvântul Atena, ochii lui Kit str`lucir`, iar Claire \n]elese c` partida era câ[tigat`.

  * * *

  Dup` plecarea lui Kit, tân`ra fat` trase draperi- ile, \nchise u[a cu cheia [i puse siguran]a. Cât timp casa fu inundat` de lumina soarelui, \[i v`zu lini[tit` de treab`, dar o dat` cu venirea serii \ncepu s` se \ntrebe dac` f`cuse bine c`-i l`sase s` plece, iar ea r`m`sese singur`. |n casa cea mare, fiecare zgomot r`suna ca o b`taie de clopot. Degeaba \[i spunea c` e la[`, n-o ajuta cu nimic…

  13

 • Pe la ora opt deschise televizorul, mai mult pentru a-[i alunga singur`tatea decât pentru vre