tanc depozitare lapte

83
Proiectant : Beneficiar : S.C. Management Euro Construct SRL Craiova Stefanescu Sorin Costin Denumire Proiect : Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul DoljGUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013 MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU INVESTITIA " CONSTRUIRE FERMA DE VACI CU CAPACITATE DE PROCESARE A LAPTELUI IN SATUL SUMANDRA, COMUNA SECU JUDETUL DOLJ " BENEFICIAR: STEFANESCU SORIN COSTIN 1

description

Date tehnice si constructive tanc depozitare lapte

Transcript of tanc depozitare lapte

Page 1: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU INVESTITIA

" CONSTRUIRE FERMA DE VACI CU CAPACITATE DE PROCESARE A

LAPTELUI IN SATUL SUMANDRA, COMUNA SECU JUDETUL DOLJ "

BENEFICIAR:STEFANESCU SORIN COSTIN

FAZA: ACORD DE MEDIU

1

Page 2: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

CUPRINS

MEMORIU DE PREZENTARE

DATE GENERALE ACORD DE MEDIUCADRU GENERAL SI DE REGLEMENTARE

Scop Obiectivele propuse Procedura de lucru Surse de informare Analiza accord de mediu Cadrul legislativ

1 DATE GENERALE INVESTITIE2 DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI3 DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1. Scop, necesitate si oportunitate 3.2. Modul de incadrare in planurile de urbanism si amenajarea teritoriului 3.3. Descrierea lucrarilor

4 PROCESE TEHNOLOGICE5 IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI SI MASURI

5.1. APA 5.2.AERUL 5.3.ZGOMOT SI VIBRATII 5.4.SOLUL SI SUBSOLUL 5.5.BIODIVERSITATEA5.6. IMPACTUL PRODUS ASUPRA ASEZARILOR UMANE SI ALTOR OBIECTIVE

6 ANALIZA ALTERNATIVELOR6.1. ALTERNATIVA 0 6.2. ALTERNATIVE ANALIZATE

7 MONITORIZAREA8 SITUATII DE RISC9 DESCRIEREA DIFICULTATILOR10 REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC11 CONCLUZII12 ANEXE – PIESE DESENATE13 OBSERVATII ALE AUTORITATII DE MEDIU

2

Page 3: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

MEMORIU DE PREZENTARE

DATE GENERALEIn vederea evaluarii realizate in cadrul procedurii “Acord de Mediu”, in prezenta documentatie este

prezentat “memoriul”, pentru proiectul de investitii “CONSTRUIRE FERMA DE VACI CU CAPACITATE DE PROCESARE A LAPTELUI IN SATUL SUMANDRA, COMUNA SECU JUDETUL DOLJ ”, realizat pe baza documentatiilor puse la dispozitie de catre beneficiarul investitiei, domnul Stefanescu Sorin Costin

Cadru general si de reglementare

Scop“Memoriul de Prezentare” a fost solicitat în cadrul procedurii de emitere a “Acordului de Mediu”

derulata de catre Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Craiova, în conformitate cu Ordinul MMP nr. 135/2010.

Obiectivele propuse Stabilirea modificarilor posibile, pozitive sau negative, care pot surveni în calitatea mediului prin pro-

movarea proiectului; Stabilirea nivelului de afectare a factorilor de mediu, a sanatatii populatiei si a riscului declansarii unor

evenimente cu un impact major asupra mediului; Stabilirea modului de încadrare în reglementarile legale în vigoare, privind protectia mediului; Stabilirea masurilor care trebuie luate pentru a se asigura protectia mediului pe parcursul

derularii proiectului.Activitatea va fi analizata atât pentru etapa de construire, cât si pentru cea de functionare.

Procedura de lucru discutii directe cu beneficiarul investitiei; analiza documentelor referitoare la obiectiv, planuri de amplasare; prezentarea conditiilor în care urmeaza sa fie realizata investitia; prezentarea proceselor tehnologice si operatiile implicate în functionare; analiza utilitatilor necesare investitiei; prezentarea modului de rezolvare a captarilor, neutralizarii si evacuarii de substante poluante; prezentarea prevederilor legale referitoare la managementul deseurilor;

Surse de informareEvaluarea impactului asupra mediului a avut ca suport urmatoarele surse:

analiza documentelor privind amplasamentul si a lucrarile care vor fi executate; documentatii, studii, avize si autorizatii puse la dispozitie de beneficiar; documentare si evaluare în teren.

Analiza acord de mediu

3

Page 4: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

Directiva 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata de Directiva Consiliului 97/11/CE Directiva 2003/35/CE, impune realizarea de catre autoritatile competente a unei evaluari a anumitor proiecte cu efect asupra mediului. Conform directivei, initiatorul proiectului, fie industrial, agricol sau de infrastructura, trebuie sa furnizeze informatii detaliate cu privire la posibilele consecinte ale proiectului asupra factorilor de mediu. Decizia autoritatii publice de autorizare sau nu a proiectului trebuie sa aiba în vedere evaluarea beneficiilor economice, sociale si a altor avantaje ale proiectului comparativ cu consecintele de mediu. În acord cu Conventia Natiunilor Unite privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie în problemele de mediu (Conventia de la Aarhus), publicul poate participa la elaborarea standardelor de mediu pentru deseuri, calitatea aerului si protectia apei.

Acordul de mediu este procedura prin care, prin decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, se da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in scris prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protectiei mediului..

Acordul de mediu reprezinta un proces organizat de culegere a informatiilor utilizate pentru a identifica si întelege efectele proiectelor propuse asupra mediului înconjurator (aer, apa, sol, fauna, vegetatie etc.) cat si asupra mediului social si economic al populatiei potential afectate.

Luarea în considerare a efectelor asupra mediului ale unui proiect/investitie înca din primele etape ale planificarii acestuia, conduce la identificarea si evaluarea din timp a posibilelor efecte negative asupra mediului. Astfel, se pot stabili masuri de minimizare a acestor efecte înainte de a deveni ireversibile.

Procedura de emitere a acordului de mediu se va desfasura conform Ordinului 860/2002MMP si a Ordinului nr.135/2010 privind aprobarea Procedurii de evaluare a impactului si de emitere a acordului de mediu, scopul acesteia fiind identificarea si cuantificarea impactului asupra mediului produs de implememntarea unei innvestitii privind “CONSTRUIREA UNEI FERME DE VACI CU CAPACITATE DE PROCESARE A LAPTELUI IN SATUL SUMANDRA, COMUNA SECU JUDETUL DOLJ ”.

Necesitatea studierii si evaluarii impactului activitatii asupra mediului, este justificata prinurmatoarele argumente:

initierea din timp a unor actiuni preventive care sa reduca efectele negative care ar putea fi generate de activitatea respectiva;

evaluarea obiectiva a posibilitatilor de aparitie a efectelor nedorite asupra mediului si sanatatii popu-latiei, datorate activitatii, în vederea selectarii strategiei într-o perspectiva sistematica.Procedura acordului de mediu urmareste investigarea efectelor complexe ce rezulta din impactul

activitatii care urmeaza a fi promovata, fie asupra mediului si factorului uman în general, fie asupra factorului social, economic, politic, pe baza carora se formuleaza o gama larga de actiuni si masuri, menite sa contracareze efectele negative si sa le dezvolte pe cele pozitive, prin:

modul de amplasare a obiectivului în mediu, de încadrare în planurile si schemele de amenajare, de valorificare a resurselor existente în zona;

posibile modificari pozitive sau negative care pot interveni în calitatea factorilor de mediu prin promovarea proiectului sau a activitatii;

nivelul de afectare a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei si nivelul de risc al declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra mediului / populatiei;

modul de încadrare în reglementarile legale în vigoare privind protectia mediului; masuri care pot fi luate pentru protectia mediului.

Cadrul legislativ

4

Page 5: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

Dezvoltarea durabila este, generic, un obiectiv cheie al politicilor Comunitatii Europene care are ca scop îmbunatatirea continua a calitatii vietii pe Pamânt atât pentru generatiile prezente cât si pentru cele viitoare, prin combaterea exploatarii abuzive a resurselor naturale si a oamenilor, bazându-se pe principii democratice, solidaritate, respectarea legislatiei si a drepturilor fundamentale ca libertatea si egalitatea de sanse.

În domeniul mediului, dezvoltarea durabila urmareste prevenirea si reducerea poluarii si promoveaza productia si consumul sustenabil, tinând cont de caracterul limitat al resurselor naturale în vederea decuplarii cresterii economice de degradarea mediului înconjurator. Astfel, pentru a fi sustenabila, cresterea trebuie decuplata de impactul negativ asupra mediului si trebuie sa se bazeze pe un model sustenabil al productiei si consumului.

Politica de mediu are legaturi strânse cu politica energetica, în masura în care producerea si utilizarea energiei este printre principalele surse de poluare a aerului (prin arderea combustibililor) si apei (prin deversarea apelor de racire si a substantelor poluante rezultate din rafinarii si centrale nucleare).

Este evident faptul ca, politica de utilizare rationala a energiei si încurajarea energiei nepoluante este prima si cea mai importanta din domeniul protectiei mediului. Pachetul energie-schimbari climatice, adoptat de Consiliul si Parlamentul European în decembrie 2008, dovedeste recunoasterea la nivel european a faptului ca multe probleme de mediu pot fi rezolvate prin masuri în domeniul energetic.

În calitate de Stat Membru al Uniunii Europene, România trebuie sa includa între prioritatile sale alinierea la standardele Uniunii Europene de protectie a mediului. Acest proces reprezinta una dintre cele mai mari provocari si implica mari eforturi în doua directii prioritare:

armonizarea legislatiei românesti cu acquis-ul Uniunii Europene în acest sector; reforma institutionala, care necesita dezvoltarea unui mecanism institutional capabil sa aplice si sa

monitorizeze punerea în aplicare a legislatiei adoptate.În România, cadrul legislativ pentru protectia mediului trebuie sa fie în permanenta îmbunatatit, astfel

încât sa tina pasul cu directivele europene si alte reglementari internationale în vigoare.Legislatia româneasca permite referiri la legislatia europeana mai ales pentru proiecte finantate cu

fonduri europene, cu exceptia situatiei în care legea româneasca pentru protectia mediului este mai restrictiva decât cea europeana.

Principalele directive europene ce trebuie respectate:o Directiva Consiliului 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si

private asupra mediului, modificata de: Directiva Consiliului 97/11/CE Directiva 2003/35/CEo Directiva 2008/1/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii;o Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurator si un aer mai curat pentru Europa;o Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politica comunitara în domeniul apei, modificata de

Directivele 2008/32/CE, 2008/105/CE si 2009/31/CE si de Decizia 2455/2001/CE;o Directiva 99/31/CE privind depozitarea deseurilor (Directiva cadru);o Directiva 2006/12/CE privind deseurile (abroga Directiva 75/442/CEE), modificata de Directivele

2008/98/CE si 2009/31/CE (se abroga de la 12.12.2010);o Directiva 2002/49/ CE privind managementul si reducerea zgomotului ambiental;o Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale si a faunei si florei salbatice)o Directiva 79/409/CEE referitoare la conservarea pasarilor salbatice);

Principalele legi românesti privind protectia mediului care trebuie respectate sunt:5

Page 6: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

o Ordonanta de urgenta nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului care abroga Legea Protectiei Mediului, nr. 137/1995 aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/2006;

o Legea Protectiei Atmosferei nr. 655/2001 care urmareste prevenirea, eliminarea, limitarea deteriorarii si ameliorarea calitatii atmosferei, în scopul evitarii efectelor negative asupra sanatatii omului si mediului, asigurându-se alinierea la normele juridice internationale si la reglementarile Uniunii Europene;

o Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii si Legea nr. 84/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii;

o HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;o Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile din Legea nr. 310/2004 si Legea nr.

112/2006, care urmareste conservarea, dezvoltarea si protectia resurselor de apa, precum si protectia împotriva oricarei forme de poluare si de modificare a caracteristicilor apelor de suprafata si subterane;

o HG nr. 188/2002, cu modificarile si completarile din HG nr. 352/2005, pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare în mediu acvatic a apelor uzate si HG nr.210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului;

o OUG nr. 78/2000, aprobata prin Legea nr. 426/2001, privind regimul deseurilor, modificata si comple-tata prin OUG nr.61/2006, aprobata prin Legea nr. 27/2007.

o HG nr. 349 din 21.04.2005 privind depozitarea deseurilor, completata prin HG nr.210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protec-tiei mediului;

o HG nr. 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclu-siv periculoase modificata si completata de HG nr. 210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative, care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului;

o HG nr. 235/2007 – privind gestionarea uleiurilor uzate;o Legea Securitatii si Sanatatii în Munca nr. 319/2006 si Normele generale de Protectia muncii;o STAS nr. 10009/1988 – Acustica urbana;o Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor;o Ordin nr. MMP nr.135/2010 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si

de emitere a acordului de mediu;o Ordinului  nr. 860 din 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de

emitere a acordului de mediu cu modificările şi completările ulterioareo Ordin MAPM nr. 863/2002 pentru aprobarea ghidurilor aplicabile procedurii cadru de evaluare a im-

pactului asupra mediului;

6

Page 7: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

1. DATE GENERALE INVESTITIE :

• DENUMIREA OBIECTIVULUI: “CONSTRUIRE FERMA DE VACI CU CAPACITATE DE PROCESARE A LAPTELUI IN SATUL SUMANDRA, COMUNA SECU JUDETUL DOLJ ”.

• AMPLASAMENTUL: SAT SUMANDRA, COMUNA SECU, JUDETUL DOLJ.

• ADRESA: SAT SUMANDRA, COMUNA SECU, JUDETUL DOLJ.

• PROIECTANTUL General: S.C. MANAGEMENT EURO CONSTRUCT SRL CRAIOVA.

• BENEFICIARUL LUCRARILOR: STEFANESCU SORIN COSTIN..CNP: 1860521160029, DX 586232, eliberat la 11.07.2008 de SPCLEP CraiovaAdresa: Str. Calea Bucuresti, Nr. 21, Bl. 15A, Sc. 1, Ap. 10Tel: 0756025671

• VALOAREA ESTIMATIVA A LUCRARILOR : 616 950,0 LEI (fara tva), DIN CARE: PENTRU AMENAJAREA TERENULUI: 52 060,0 LEI (fara TVA)

• PERIOADA DE EXECUTIE PROPUSA : 18 luni.

• FAZA DE AVIZARE: ACORD DE MEDIU.

Pornirea procedurii „acordului de mediu”, reprezinta o analiza a investitiei in legatura cu activitatile care se vor realiza atat in perioada „construirii fermei de vaci cu capacitate de procesare a laptelui”, cat si pe intreaga perioada de desfasurare a activitatilor de „crestere a bovinelor de lapte si fabricarea produselor lactate si a branzeturilor”, care urmeaza a se desfasura in cadrul obiectivului de investitii.

Documentatia a fost elaborata in conformitate cu OMM nr.135/2010, Ordinul 863/2002 al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si cu respectarea prevederilor Legii nr. 265/2006 - Legea Protectiei Mediului.

Scopul prezentului „memoriu de prezentare” este fundamentarea stiintifica, asa cum este prevazut in dispozitiile legale in vigoare, a deciziei Agentiei de Protectie a Mediului Dolj privind emiterea acordurilor privind executia acestei investitii (Acord de Mediu, Autorizatie de Construire, etc).

In elaborarea prezentului „memoriu de prezentare” s-au executat urmatoarele investigatii:• Cercetarea modului de utilizare a terenului in prezent, identificarea vecinatatilor• Identificarea activitatilor trecute pe acest amplasament• Analiza asigurarilor cu utilitati• Analiza proiectelor de executie a utilarii spatiului proiectat• Analiza SF-ului si a altor documentatii puse la dispozitie de beneficiar• Analiza acordurilor si avizelor deja obtinute de beneficiar• Analiza masurilor de protectia muncii si PSI• Analiza masurilor de protectia mediului necesare pentru buna desfasurare a activitatii propuse.

Ca surse de informare s-au folosit documentele si documentatiile puse la dispozitie de beneficiar,planurile cadastrale, Acordurile si Avizele deja obtinute, precum si declaratiile beneficiarului.

2. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI7

Page 8: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

Amplasamentul geografic in care se va realiza investitia descrisa in prezentul „studiu de impact”, este satul Sumandra, comuna Secu, judetul Dolj.

2.1. Localizarea investitiei :

Judeţul Dolj se întinde pe o suprafaţă de 7.414 km2, respectiv 3,1% din teritoriul României, fiind al VII-lea judeţ ca mărime al tării. Fluviul Dunărea străbate partea de sud a judeţului pe o distantă de 150 km, formând totodată graniţa cu Bulgaria.        Doljul face parte dintre judeţele de veche tradiţie din Ţara Românească a carui existenţa - asa cum o arată şi numele - a fost legată de un râu - de Jiu - sau mai precis de valea acestuia, o adevarată axă geografică pe care se află resedinţa şi către care converg toate căile de legatură din cuprinsul lui. Din punct de vedere administrativ judetul Dolj este format din 3 municipii, Craiova - resedinţa a judeţului, Calafat şi Băileşti, 4 oraşe, Segarcea, Filiaşi, Bechet şi Dăbuleni, 104 comune şi 380 sate.

Aşezare: Privit în ansamblul teritorial al României, Doljul are o poziţie sudică-sud-vestică, axată pe cursul inferior al râului Jiu de la care îşi trage numele (Jiul de Jos sau Doljiu). Teritoriul judeţului se întinde între 43°43' şi 44°42' latitudine nordică şi, respectiv, 22° 50' şi 24° 16' longitudine estică.        Vecini: Doljul este învecinat cu judetele: Mehedinţi la vest, Gorj şi Vâlcea la nord, Olt la est şi fluviul Dunărea la sud, pe o lungime de circa 150 km, distanţă ce constituie o parte din graniţa naturală a României cu Bulgaria.        Suprafaţa: Suprafaţa totală este de 7.414 kmp şi reprezintă 3,1% din suprafaţa ţării. Din acest punct de vedere Doljul se situează pe locul 7 între unităţile administrativ-teritoriale ale României.        Clima: Judeţul Dolj aparţine zonei climatice temperate, cu influenţe mediteraneene datorită pozitiei sud – vestice si protectiei dealurilor din nord. Poziţia şi caracterul depresionar al terenului pe care îl ocupă, în apropiere de curbura lanţului muntos carpato-balcanic, determină, în ansamblu, o climă mai caldă decât în partea centrală şi nordică a tării, cu o medie anuală de 10-11.5°C.       Relief: Relieful judeţului cuprinde zona de luncă a Dunării, câmpia şi zona de deal. Altitudinea creşte de la 30 la 350 m fată de nivelul mării, din sudul spre nordul judetului, formand un larg amfiteatru deschis spre soare. Relieful apare ca nişte trepte plate care se ridică sub formă de piramidă din lunca Dunării spre dealurile Amaradiei, de la 30 până la 350 m deasupra nivelului mării. Merită menţionat existenţa în sudul judeţului a celei mai mari suprafeţe nisipoase din tară, în paralel cu un număr impresionant de lacuri formate fie de revărsările Dunării, fie de acumularile de precipitaţii. După aspectul general predominant al reliefului, Doljul poate fi considerat un judeţ de câmpie, iar după agentul principal care a generat formele de relief de pe cea mai mare parte a teritoriului său se încadrează perfect în categoria judeţelor dunărene.        Reţea hidrografică: Este reprezentată de Dunăre care curge între Cetate şi Dăbuleni, de Jiu care strabate judeţul de la Filiaşi la Zăval pe o distanţa de 154 km şi de lacuri şi iazuri (Lacul Bistreţ, Fântâna Banului, Maglavit, Golenţi, Ciuperceni).        Vegetatia şi flora: O mare parte din sudul judeţului este acoperită de lanuri bogate, vegetaţia fiind specifică zonei de stepă. În trecut, Câmpia Olteniei era acoperită de păduri de stejar care alternau cu tufărişuri. Influenţele climatice şi intervenţia omului au determinat modificarea invelisului vegetal. În zona Ciuperceni şi Apele Vii se întind păduri de salcâm, iar la Verbiţa, Murgaşi şi Branişte predomină pădurile întinse de stejar.

8

Page 9: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

       Fauna: Fauna terestră şi acvatică a suferit modificări generate de vanatul şi pescuitul abuziv, multe dintre speciile care populau teritoriul judeţului Dolj supravieţuind în număr mic sau dispărând cu totul. Dintre speciile care populează regiunile de luncă predomină lisiţa, barza, egreta precum şi unele specii de rozătoare.

Populaţie: Evolutia istorică şi transformările sociale şi economice pe care societatea românească le-a cunoscut, în ultimele decenii, au determinat şi modul în care a evoluat populatia judetului şi structurile ei specifice. Populaţia Doljului, la 1 iulie 2007 (conform indicatorilor centralizaţi de către Direcţia Regională de Statistică Dolj, data de referintă pentru ultimul anuar statistic al judeţului) a fost de 712187 locuitori; din care 48,7 % - persoane de sex masculin şi 51,3 % - persoane de sex feminin. Din totalul populaţiei - 53,6 % trăieste în mediul urban şi 46,4 % este stabilita la sate. Densitatea populaţiei - în scădere - este de 96,0 locuitori/kmp. În prezent, în componenţa judeţului sunt incluse trei municipii: Craiova - reşedinţa Doljului (297.539 locuitori), Băileşti (19.802 locuitori) şi Calafat (18.070 locuitori); patru oraşe: Bechet (3.945 locuitori), Dăbuleni (13.033 locuitori); Filiaşi (18.771 locuitori), Segarcea (8.203 locuitori), 104 comune, precum şi 380 sate.

Comuna Secu este o comună izolată, aflată la graniţa Nord-Vestica a judeţului Dolj, aflata la 80 de kilometri fata de Municipiul Craiova.

In componenta administrativ-teritoriala, comuna Secu cuprinde patru sate: Secu, Comanicea, Sumandra, Smadovicioara.

Suprafata totala a comunei Secu este de 2750ha, din care teren intravilan 92ha si teren extravilan 2658ha.

Vecini: Comuna Secu se învecineza cu :- la N, N-E : com. Argetoaia;- la S : com Grecesti;- la E : com. Cernatesti;- la V : limita de granita cu judetul Mehedinti;Numarul locuitorilor comunei Secu, din toate cele patru sate componente, se ridica la aproximativ

1400 de persoane, iar numarul de gospodarii se ridica la 650.Activitatea principala a locuitorilor este agricultura (culturile mari), iar ca activitati specifice zonei

sunt dezvoltate cu preponderenta cresterea animalelor, prelucrarea lemnului, prestarile de servicii, comertul s.a.

2.2. Descrierea amplasamentului direct, din cadrul comunei Secu, unde se va construi „ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui”

In N-V judetului Dolj, in comuna Secu, sat Sumandra se propune realizarea unei “ferme de vaci cu capacitate de procesare a laptelui”.

9

Page 10: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

Din punct de vedere al statutului juridic, amplasamentul cladirilor pe care se vor realiza constructiile din cadrul prezentei investitii, se afla pe un teren intravilan cu suprafata de 6211mp, aflat in proprietatea particulara a domnului Stefanescu Sorin Costin.

3. DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1. Obiectiv, necesitate si oportunitate

Obiectivul principal al investitiei este “CONSTRUIREA UNEI FERME DE VACI CU CAPACITATE DE PROCESARE IN SATUL SUMANDRA, COMUNA SECU JUDETUL DOLJ”, in vederea cresterii si utilizarii potentialului productiv de lapte din zona, cat si al atingerii unui nivel cerut de standardele europene, in privinta conditiilor de procesare al laptelui si al produselor din lapte. Investitia este alcatuita din sapte obiecte principale :

- Obiectul I : LUCRARI DE CONSTRUIRE CLADIRE GRAJD PENTRU VACI; - Obiectul II : LUCRARI DE CONSTRUIRE CLADIRE PENTRU PROCESARE LAPTE; - Obiectul III : LUCRARI DE CONSTRUIRE CLADIRI ANEXA; - Obiectul IV : LUCRARI PENTRU REALIZAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA SI

CAPTARE VERTICALA (PUT FORAT); - Obiectul V : LUCRARI PENTRU REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE SI FOSE SEPTICE

VIDANJABILE ;- Obiectul VI : LUCRARI PENTRU REALIZAREA BRANSAMENTULUI ELECTRIC AL

CLADIRILOR LA RETEAUA EXISTENTA; - Obiectul VII : LUCRARI PENTRU SISTEMATIZARE VERTICALA .

Prezenta investitie va primi finantare, prin Programul National De Dezvoltare Rurala care reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune (FSC), care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene în vederea dezvoltării sectorului agricol în România, în perioada 2007-2013.

PNDR a fost elaborat de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, în calitate de Autoritate de Management pentru acest program şi în coordonarea Ministerului Finanţelor Publice (MFP), în calitatea sa de coordonator al procesului de pregătire a României pentru accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune pentru perioada 2007-2013.

Masura 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole”, din cadrul PNDR se încadreaza în Axa I – „Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic” si are ca obiectiv general cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si îndeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

Obiectivele specifice se refera la:1. Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;2. Adaptarea exploatatiilor agricole la standardele comunitare;3. Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite;4. Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative în vederea încurajarii fenomenului de asociere.

10

Page 11: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

Obiectivele operationale se refera la:Promovarea investitiilor în exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a animalelor pentru realizarea de constructii noi si/ sau modernizarea constructiilor agricole existente din cadrul acestora si a utilitatilor aferente, achizitionarea de masini si utilaje noi, înfiintarea de plantatii etc.

In cadrul prezentei investitii, sunt prevazute a se realiza, urmatoarele constructii:- o infrastructura constand in realizarea unui grajd pentru 20 de vaci de lapte, dotat conform cerintelor europene

din domeniu, fiind prevazut si cu spatii pt vitei si spatiu pentru fatari ;- o cladire avand destinatia de punct de procesare a laptelui (“minifabrica de procesare a laptelui”), construita si

dotata conform standardelor europene si normelor sanitar-veterinare;- anexe, constand in realizarea unui depozit de furaje si a unei platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd,

prevazuta cu fosa si ministatie de epurare;- sistematizarea pe vericala, constand in realizarea unor cai de aces de incinta si imprejmuirea perimetrului.

Necesitatea realizarii si a unei „minifabrici de procesare a laptelui” a aparut ca urmare a situaţiei precare din zona, in acest sector. Mulţi crescatori individuali de vaci, sunt nevoiţi să arunce laptele din cauza preţului mic oferit de procesatori sau chiar a totalei lipse de interes a acestora. Crescătorii de vaci au ajuns să dea laptele la animale pentru că nu mai au unde să îl valorifice.

In aceste condiţii, previziunile specialiştilor în domeniu sunt sumbre: în următorii ani nimeni nu se va mai ocupa de creşterea vacilor, producţia de lapte urmând să scadă în mod constant în anii următori.

La realizarea „minifrabicii pentru procesare a laptelui”, beneficiarul va avea in vedere atingerea următoarelor obiective:

Conceperea unui sistem de echipamente care, printr-o tehnologie simplă şi puţin costisitoare, să re-zolve durata de păstrare a laptelui în pungi, de la muls până la consum, în condiţiile impuse de normele igienico-sanitare;

Echipamentul să fie accesibil ca preţ, pentru a putea fi achiziţionat de fermieri; Costurile de exploatare să fie reduse; Să aiba un gabarit redus, pentru ca amenajările amplasamentului să nu fie costisitoare, alimentarea să

fie numai cu energie electrică şi apă iar amenajările pentru colectarea reziduurilor să fie simple şi ief -tine.

Să fie simplu din punct de vedere tehnic, pentru a putea fi uşor de exploatat şi corect utilizat, pentru ca fermierii să-şi ambaleze singuri laptele destinat consumului.

Oportunitatea utilizării unor echipamente de condiţionare a laptelui, in cadrul fermelor mici.Numitorul comun al fermierilor producători de lapte este acela că nu valorifică produsele în condi ţii de

rentabilitate. Micii producători de lapte se găsesc într-una din următoarele situaţii:

cei care sunt în apropierea unor centre urbane vand laptele integral, smantana si branză folosind metode empi-rice de prelucrare şi ambalare a laptelui, care nu corespund normelor de igienă, atentând la sănătatea consuma-torilor;

fermierii care predau laptele la centrele de colectare care deservesc fabricile de lapte, la un preţ scăzut; fermierii care folosesc laptele pentru consum propriu şi pentru hrana animalelor, deoarece fermele sunt ampla-

sate departe de centrele de colectare, iar fabricile nu vin cu cisternele pentru colectare directă.

11

Page 12: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

Asadar, avantajele utilizării echipamentelor de condiţionare a laptelui în ferme, sunt : a) pentru producători: creşte capacitatea de prelucrare şi de valorificare a laptelui; cresc veniturile obţinute şi implicit, nivelul de trai; posibilitate de dezvoltare a fermei, prin reinvestirea profitului obţinut. b) pentru consumatori: creşte siguranţa alimentară; scăderea preţului produselor, prin eliminarea intermediarilor dintre producător şi consumator.c) pentru economie; transparenţă privind activitatea fiscală a firmei; creşterea numărului locurilor de muncă; dezvoltarea zonelor în care se realizează investiţiile.

Daca inainte de anii ’90 zootehnia in Romania a cunoscut o crestere semnificativa, dupa caderea comunismului toata reteaua de crestere a bovinelor de carne si lapte si procesarea materiilor prime provenite de la acestea, s-au prabusit. Lipsa de coerenta in actul guvernamental de dupa anii ’90 in special in domeniul agricol, a facut ca o tara cu un potential imens de crestere a animalelor sa fie insuficient promovata. Astfel ca s-a ajuns astazi ca zootehnia sa cunoasca un minim istoric din punct de vedere al productiilor. Investitorii straini au trezit si interesul romanilor in aceasta ramura aproape complet uitata.

Mergand pe aceste considerente, Domnul Stefanescu Sorin Costin a identificat in mediul rural, satul Sumandra, comuna Secu, Judetul Dolj, o nisa de piata in sectorul cresterii vacilor de lapte.

El isi propune sa realizeze pe langa ferma propriu-zisa si o mica fabricuta de procesare a materiei prime, respectiv pentru procesarea laptelui ce urmeaza a fi ulterior vandut. Pe langa crearea de noi locuri de munca, Domnul Stefanescu Sorin Costin, tanar intreprinzator care doreste sa investeasca in mediul rural, participand alaturi de alti fermieri la ridicarea nivelului la care se afla Romania la ora actuala pe harta Zootehniei europene. De asemenea investitii de acest gen vor duce la cresterea cotei de lapte a Romaniei, insificienta comparative cu capacitatea de productie existenta.

In acest caz, consideram oportuna si necesara ca o astfel de investitie sa fie realizata in comuna Secu, Judetul Dolj.

3.2. Modul de incadrare in planurile de urbanism si amenajarea teritoriului

Domnul Stefanescu Sorin Costin a obtinut de la Consiliul Local al comunei Secu, Certificatul de Urbanism, din care rezulta ca terenul pe care se vor amplasa constructiile din cadrul investitiei, este liber, se preteaza unei asfel de investitii, nefiind grevat de alte sarcini.

TERENURINr.crt

Amplasare Judet/Localitate

Suprafata totala (mp) / Categoria de folosinta

Regim juridic

1 Dolj/Secu 6211/intravilan Proprietate1 Dolj/Secu 69800/arabil Arenda

Toate calculele pentru prezentul proiect au considerat suprafata de 6.98 ha ca fiind intrega suprafata ce apartine beneficiarului. Tinand cont ca proiectul a fost depus in luna aprilie 2011 iar beneficiarul a incheiat noi

12

Page 13: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

contracte de arenda intre data depunerii proiectului si termenul limita pentru declararea suprafetelor la APIA, ajungand la o suprafata totala de 18.47 ha, am prezentat Registrul agricol refacut si Adeverina de la Primaria Secu pentru suprafata actuala arendata. Totodata mentionam ca mentinem suprafata de 6.98 ha pentru prezentul proiect, restul pana la 18.47 ha facand obiectul altor investitii.

3.3. Descrierea lucrarilor

In cadrul prezentei investitii, sunt prevazute a se realiza, sapte obiecte principale :- Obiectul I : LUCRARI DE CONSTRUIRE CLADIRE GRAJD PENTRU VACI - care la randul sau cuprinde urmatoarele categorii principale de lucrari :- Lucrari pentru structura de rezistenta;- Lucrari de arhitectura;- Lucrari de instalatii electrice interioare si ventilatie;- Lucrari de instalatii interioare pentru alimentarea cu apa si canalizare;- Lucrari pentru instalatia de paratraznet si legare la pamant;

- Obiectul II : LUCRARI DE CONSTRUIRE CLADIRE PENTRU PROCESARE LAPTE - care la randul sau cuprinde urmatoarele categorii principale de lucrari :- Lucrari pentru structura de rezistenta;- Lucrari de arhitectura;- Lucrari de instalatii electrice interioare;- Lucrari de instalatii interioare pentru alimentarea cu apa si canalizare;- Lucrari pentru realizarea prizei de legare la pamant;- Lucrari pentru instalatia termica interioara ;

- Obiectul III : LUCRARI DE CONSTRUIRE CLADIRI ANEXA - care la randul sau cuprinde urmatoarele categorii principale de lucrari :- Lucrari de construire depozit pentru furaje;- Lucrari de construire platforma depozitare gunoi de grajd si fosa vidanjabila;

- Obiectul IV : LUCRARI PENTRU REALIZAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA SI CAPTARE VERTICALA (PUT FORAT) - care la randul sau cuprinde urmatoarele categorii principale de lucrari:- Lucrari pentru reteaua de alimentare cu apa exterioara si put forat;

- Obiectul V : LUCRARI PENTRU REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE SI FOSE SEPTICE VIDANJABILE - care la randul sau cuprinde urmatoarele categorii principale de lucrari:- Lucrari pentru reteaua de canalizare exterioara si fose septice vidanjabile;

- Obiectul VI : LUCRARI PENTRU REALIZAREA BRANSAMENTULUI ELECTRIC AL CLADIRILOR LA RETEAUA EXISTENTA - care la randul sau cuprinde urmatoarele categorii principale de lucrari:- Lucrari pentru bransamentul electric al cladirilor;- Obiectul VII : LUCRARI PENTRU SISTEMATIZARE VERTICALA - care la randul sau cuprinde urmatoarele categorii principale de lucrari :

13

Page 14: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

- Lucrari pentru imprejmuire- Lucrari pentru amenajare drumuri interioare de acces si alei pietonale; - Lucrari pentru iluminatul exterior al amplasamentului.

3.3.1. Date tehnice generale:Zona şi amplasamentul : REGIUNEA SUD-VEST “OLTENIA”, JUDETUL DOLJ, SAT SUMANDRA, COMUNA SECU Zona si amplasamentul constructiilor din cadrul investitiei Amplasamentul constructiilor din cadrul prezentei investitii, se afla in intravilanul satului Sumandra,

comuna Secu Judetul Dolj.In ceea ce priveste pozitia in planul de situatie, constructiile vor fi realizate in partea din spate a

amplasamentului pe care il va acoperii aproape in totalitate. Vecinatati:- la Nord - DS 117;- la Sud - proprietate particulara – Rotaru Nicolita;- la Est - DS136;- la Nord – Est: proprietate particulara – Ploscaru Ion- la Vest - proprietate particulara – Borosteanu Gheorghe; Statutul juridic al terenului si al imobilului la care se realizeaza reparatiile capitale.Regimul juridic : terenul care urmeaza a fi ocupat de noile corpuri de cladire, se gaseste in zona

construibila a intravilanului satului Sumandra, comuna Secu si se afla in proprietatea particulara a solicitantului, conform Contractului de Vanzare-Cumparare nr.1751 din 25.10.2010.

Situatia ocuparii terenului.Date tehnice:S teren studiat = aprox. 6211.00 mp – teren intravilan;Regim de inaltime al celor doua cladiri = “P”;Ac totala – propusa, grajd pentru vaci = aprox. 286,00 mp;

Adc totala – propusa, cladire procesare lapte = aprox. 122.00 mp;Lungime imprejmuire teren = aprox. 316.00 ml;

Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament : Studii de teren si caracteristicile geofizice ale terenului de amplasament al cladirii.Amplasamentul constructiilor realizate in cadrul investitiei se afla in satul Sumandra, comuna Secu,

judetul Dolj. Suprafata de teren pe care se vor amplasa noile constructii este plana. Pentru analizarea stratificatiei terenului pe care vor fi amplasate constructiile, se va intocmi un studiu

geotehnic al terenului, realizat pe baza a cel putin doua foraje executate pe fiecare amplasament.In functie de adancimea stratului de panza freatica, fundatiile noilor construcţii se vor face incepand cu

adancimea minima de 1.00 m de la suprafata terenului natural. Daca pe traseul fundatiilor se vor intalni gropi cu pamant de umplutura, acestea se vor sapa pana la

atingerea terenului sanatos si 20 cm din acesta va fi inlocuit cu betonul simplu al fundatiei.Pe conturul constructiilor se vor executa trotuare etanse de 1.0 m latime cu panta de 3% spre exterior.Adancimea maxima de inghet a zonei de amplasament a noilor constructii este conform STAS 6054-

77, cuprinsa intre 70 – 80 cm si se va considera de la suprafata terenului sistematizat.

14

Page 15: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

Valoarea presiunii de referinta a vantului in zona amplasamentului, conform normativului NP-082-2004, mediata pe 10 minute la 10 m si avand 50 ani intervalul mediu de recurenta (cu 2% probabilitate anuala de depasire), este de 0,5 kPa.

Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol in zona amplasamentului, conform normativului CR-1.1.3.-2005, este de 2,0 kN/m2, iar conf STAS 10101/21-92 (incarcari din Zapada), amplasamentul se gaseste in zona „D” climatica.

Din punct de vedere al seismicitatii zonei - conform H.G. nr 766/1997 si ordinul MLPAT nr 31/N/02.10.1995 categoria de importanta este „D” adica „redusa”

Conform Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P 100 – 1/2006 tabel 4.2, clasa de importanta este „IV – constructii agricole”, constructie de importanta „redusa” la care coeficientul de importanta este 1 = 0,8 .

Noile constructii sunt situate in zona seismica de calcul 82, in care valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0.16 g, iar valoarea perioadei de colt Tc = 1.00 sec, conform „Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P 100 – I/2006, pentru un cutremur cu intervalul mediu de recurenta de referinta IMR = 100 ani.

Adancimea de înghet - pentru această zonă este de 0,70 – 0,80 m, conform STAS 6054 – 77.Sarcina dată de vant – viteza vântului mediată pe un minut la 10 m deasupra terenului, la IMR = 50 ani

(interval mediu de recurenţă) este de 36 m / sec. Presiunea de referinţă a vântului mediată pe 10 minute la 10 m deasupra pământului este de 31 kPa, la acelaşi interval mediu de recurenţă, conform Codului de proiectare NP 082 – 04. Valoarea presiunii de referinta a vantului in zona amplasamentului, conform normativului NP-082-2004, mediata pe 10 minute la 10 m si avand 50 ani intervalul mediu de recurenta (cu 2% probabilitate anuala de depasire), este de 0,5 kPa.

Sarcina data de zapadă - Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol in zona amplasamentului, conform normativului CR-1.1.3.-2005, este de 2,0 kN/m2, iar conf STAS 10101/21-92 (incarcari din Zapada), amplasamentul se gaseste in zona „D” climatica.

3.3.2. Caracteristici principale ale construcţiilor din cadrul investiţiei

In cadrul prezentei investitii, sunt prevazute a se realiza, urmatoarele constructii :- o infrastructura constand in realizarea unui grajd pentru 20 de vaci de lapte, dotat conform cerintelor

europene din domeniu, fiind prevazut si cu spatii pt vitei si spatiu pentru fatari ;- o cladire avand destinatia de punct de procesare a laptelui, construita si dotata conform standardelor

europene si normelor sanitar-veterinare;- anexe, constand in realizarea unui depozit de furaje si a unei platforme pentru depozitarea gunoiului de

grajd, prevazuta cu fosa si ministatie de epurare;- sistematizarea pe vericala, constand in realizarea unor cai de aces de incinta si imprejmuirea

perimetrului.Constructiile vor avea o forma dreptunghiulara in plan, cu o arhitectura unitara si o volumetrie

armonioasa, placuta privirii.Suprafata desfasurata in plan va fi urmatoarea :

- Acd grajd pentru vaci = aprox. 286,00 mp, cu regimul de inaltime „ P”;- Acd cladire – procesare lapte = aprox. 122,00 mp, cu regimul de inaltime „ P”

Descrierea detaliata a noilor constructii ce urmeaza sa fie realizate in cadrul investitiei :

15

Page 16: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

I. Arhitectura: a) Descrierea din punct de vedere arhitectural al grajdului de vaci :

Se propune realizarea unei constructii cat mai compacte si ergonomica in asa fel incat sa fie folosit cat mai putin material constructiv, mergandu-se astfel in sensul protejarii mediului.

Dimensiunile de gabarit pentru corpul grajdului de vaci, sunt următoarele : Lungimea în plan – 21,35 m; Lăţimea în plan – 12,44 m; Inălţimea totală a corpului de cladire – aprox. 3,88 m; Ac totala – propusa - aprox. 286, 20 mp; Adc totala – propusa - aprox. 286,00 mp; inchideri perimetrale din panouri termoizolante sandwich, tip”Izopan”, cu grosimea de 5 cm; sarpanta din grinzi metalice si invelitoare din panouri termoizolante sandwich, tip “Izopan”, cu grosi-

mea de 5 cm; pe faţadele laterale se vor monta ferestre din profile de aluminiu cu geam termoizolant situate la o înă-

lţime de 1,5 m de la cota ±0,00 a pardoselii. Ferestrele vor fi prevăzute în spaţiul cuprins între fiecare 2 stâlpi metalici;

pe fatada principala si cea secundara, vor fi montate usi din profile de aluminu cu geam termoizolant; cota ±0,00 a pardoselii va fi situată la o distanţă de 20 de cm de cota terenului natural. realizarea trotuarului din jurul cladirii; bransarea constructiei la reteaua electrica, realizarea retelei de alimentare cu apa a cladirii dintr-o

captare tip foraj vertical, realizarea retelei de canalizare cu preluarea apelor reziduale intr-o fosa septica vidanjabila, s.a.).Compartimentarea grajdului de vaci, va delimita urmatoarele spatii interioare:

un culoar central longitudinal, avand destinatia de “spatiu de acces pentru hranire vaci”, avand suprafa-ta utila de Su=63,42mp;

doua “spatii de acces”, avand suprafata utila de Su=8,59mp fiecare; doua spatii laterale avand destinata pentru “odihna si hranire vaci”, plasate de o parte si de alta a culoa-

rului central si avand suprafata utila de Su=27,72mp fiecare; doua spatii laterale avand ca destinatie “curatirea si evacuarea dejectiilor” aflate pe lateralele grajdului,

de o parte si de alta a spatiilor de odihna si de hranire a vacilor, avand suprafata utila de Su=27,72mp fiecare;

trei spatii avand destinatia de“adapost pentru vitei”, cu suprafata utila de Su=16,03mp fiecare; un spatiu avand destinatia de spatiu pentru “fatari”, cu suprafata utila Su=16,03mp;

b) Descrierea din punct de vedere arhitectural al cladirii pentru procesarea laptelui:

Se propune realizarea unei constructii cat mai compacte si ergonomice astfel incat sa se asigure conditiile necesare pentru realizarea unui flux tehnologic corespunzator, adaptat si indreptat spre obtinerea unor standarde sanitare si de calitate pentru produsele obtinute.

Dimensiunile de gabarit pentru cladirea pentru procesarea laptelui, sunt următoarele: Lungimea în plan – 12,10 m; Lăţimea în plan – 10,10 m; Inălţimea totală a corpului de cladire – aprox. 5,15 m; Ac totala – propusa - aprox. 122,00 mp;

16

Page 17: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

Adc totala – propusa - aprox. 120,00 mp; inchideri perimetrale si de compartimentare din panouri termoizolante sandwich, tip”Izopan”, cu grosi-

mea de 5 cm; toti peretii interiori vor fi placati cu panouri din gips-carton pe structura metalica; se va realiza tavan fals din gips-carton pe structura metalica suspendata; pentru realizarea spatiilor de dus si toalete se vor realiza pereti de compartimentare din gips-carton pe

structura metalica; pentru obtinerea unor conditii igienico-sanitare corespunzatoare, se vor realiza finisaje corespunzatoa-

re: placarea peretilor cu placaj din faianta, zugraveli lavabile la pereti si tavane si pardoseala din gresie de trafic greu;

sarpanta din grinzi metalice si invelitoare din panouri termoizolante sandwich, tip “Izopan”, cu grosi-mea de 5 cm;

pe faţade se vor monta ferestre din profile de aluminiu cu geam termoizolant; atat la fatade cat si in interior vor fi montate usi din profile de aluminiu cu geam termoizolant; cota ±0,00 a pardoselii va fi situată la o distanţă de 20 de cm de cota terenului natural. realizarea trotuarului din jurul cladirii; bransarea cladirii la reteaua electrica, realizarea retelei de alimentare cu apa a cladirii dintr-o captare

tip foraj vertical, realizarea retelei de canalizare cu preluarea apelor reziduale intr-o fosa septica vidanjabila, s.a.).Compartimentarea cladirii de procesare a laptelui, va delimita urmatoarele spatii interioare:

spatiu cu destinatia de “hol acces principal” amplasat central, cu deschidere de fluxuri corespunzatoare de circulatie catre toate spatiile importante ale cladirii, avand suprafata utila de Su= 8,12mp;

spatii cu destinatia de “hol vestiar” si “hol de legatura” intre vestiare, dusuri si toaletele personalului operator si sala de procesare a laptelui, avand suprafata utila de Su=5,28mp, respectiv Su=2,73mp;

“spatiu vestiare, dusuri si toalete” pentru personalul (femei si barbati) care isi desfasoara activitatea in sala de procesare, avand suprafata utila de aproximativ Su=6,36+6,22=12,58mp;

spatiu cu destinatia de “sala procesare” a laptelui, avand suprafata utila de Su=24,57mp; spatiu cu destinatia de “camera spalare recipienti si instrumentar de lucru”, avand suprafata utila de

Su=3,80mp; spatiu cu destinatia de “camera depozitare consumabile”, avand suprafata utila de Su=2,66mp; spatiu cu destinatia de “camera frigorifica produse finite”, cu suprafata utila de Su=8,80mp; camera cu destinatia de “spatiu receptie materie prima”, in care se va amplasa tancul de racire a

laptelui cu capacítate de 1000 litri, avand suprafata utila de Su=10,89mp; spatiu cu destinatia de “laborator” de testare a materiei prime si de verificare a calitatii produselor

finite, avand suprafata utila de Su=7,92mp; spatiu cu destinatia de “cabinet veterinar”, avand suprafata utila de Su=9,57mp; spatiu cu destinatia de “camera CT si instalatia de automatizare”, avand acces din exterior si o

suprafata utila de Su=2,53mp; cu acces din exterior si fara legatura cu spatiul interior al restului cladirii, se realizeaza spatiul avand

destinatia de “grup sanitar si vestiar pentru personalul grajdului” (vestiarul,dusurile si toaleta pentru ingrijitorii lucratori din grajdul de vaci), avand o suprafata utila de Su=9,24mp.

II. Rezistenta - Structura constructivă :a) Descrierea, din punct de vedere al structurii de rezistenta, a grajdului de vaci :

17

Page 18: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

Dimensiunile de gabarit pentru corpul grajdului de vaci, sunt următoarele : Lungimea în plan – 21,35 m; Lăţimea în plan – 12,44 m; Inălţimea totală a corpului de cladire – aprox. 3,88 m; Ac totala – propusa - aprox. 286, 20 mp; Adc totala – propusa - aprox. 286,00 mp; Au-totala =255,60mp;

Compartimentarea grajdului de vaci, va delimita urmatoarele spatii interioare: un culoar central longitudinal, avand destinatia de “spatiu de acces pentru hranire vaci”, avand suprafa-

ta utila de Su=63,42mp; doua culoare cu destinatia de “spatii de acces” pentru vaci, avand suprafata utila de Su=8,59mp fieca-

re; doua spatii laterale avand destinata pentru “odihna si hranire vaci”, plasate de o parte si de alta a culoa-

rului central si avand suprafata utila de Su=27,72mp fiecare; doua spatii laterale avand ca destinatie “curatirea si evacuarea dejectiilor” aflate pe lateralele grajdului,

de o parte si de alta a spatiilor de odihna si de hranire a vacilor, avand suprafata utila de Su=27,72mp fiecare;

trei spatii avand destinatia de“adapost pentru vitei”, cu suprafata utila de Su=16,03mp fiecare; un spatiu avand destinatia de spatiu pentru “fatari”, cu suprafata utila Su=16,03mp;

Sistemul constructiv ales pentru realizarea corpului de cladire a noului grajd de vaci, este următorul: fundatii izolate tip bloc din beton armat si cuzinet din beton armat, sub stalpi si grinzi de fundare intre

stalpi; placa tip radier general cu grosimea de 10 cm, asezat pe un strat de balast bine compactat cu grosimea

de 10 cm si un strat de nisip de 5 cm; suprastructura, alcatuita din stalpi metalici din europrofile IPE 240, fixati pe fundatiile izolate prin bu-

loane, iar distanţele interax, între stâlpii metalici, vor fi de 3 m sarpanta învelitorii va fi în întregime metalică, fiind realizată din grinzi IPE 240. Panourile tip “Iso -

pan” vor rezema pe grinzile şarpantei metalice prin intermediul unor pane metalice de acoperis din profile U14

b) Descrierea, din punct de vedere al structurii de rezistenta, a cladirii pentru procesarea lapte-lui :

Dimensiunile de gabarit pentru cladirea pentru procesarea laptelui, sunt următoarele: Lungimea în plan – 12,10 m; Lăţimea în plan – 10,10 m; Inălţimea totală a corpului de cladire – aprox. 5,15 m; Ac totala – propusa - aprox. 122,00 mp; Adc totala – propusa - aprox. 120,00 mp; Au-totala=108,69mp

Compartimentarea cladirii de procesare a laptelui, va delimita urmatoarele spatii interioare: spatiu cu destinatia de “hol acces principal” amplasat central, cu deschidere de fluxuri corespunzatoare

de circulatie catre toate spatiile importante ale cladirii, avand suprafata utila de Su= 8,12mp; spatii cu destinatia de “hol vestiar” si “hol de legatura” intre vestiare, dusuri si toaletele personalului

operator si spatiile de procesare a laptelui, avand suprafata utila de Su=5,28mp, respectiv Su=2,73mp;

18

Page 19: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

“spatiu vestiare, dusuri si toalete” pentru personalul (femei si barbati) care isi desfasoara activitatea in spatiile de procesare a laptelui, avand suprafata utila de aproximativ Su=6,36+6,22=12,58mp;

spatiu cu destinatia de “sala procesare” a laptelui, in care se vor desfasura principalele etape din fluxu-rile tehnologice de prelucrare a laptelui, avand suprafata utila de Su=24,57mp;

spatiu cu destinatia de “camera spalare recipienti si instrumentar de lucru”, in care se vor curata si igie-niza toate vasele, recipientii si instruméntele folosite in procesul tehnologic, avand suprafata utila de Su=3,80mp;

spatiu cu destinatia de “camera depozitare consumabile”, in care se va gasii tot cea ce presupune “obiect de ambalaj” a produselor finite din lapte (ex.: pungi de ambalare lapte, branza, smantana, sti-clute si/sau cutii din plastic sau carton s.a.) avand suprafata utila de Su=2,66mp;

spatiu cu destinatia de “camera frigorifica produse finite”, avand deschidere spre exterior, pentru a in-cide fluxul tehnologic, in care se va afla un frigider in care se vor pastra in conditii optime produsele finite realizate, cu suprafata utila de Su=8,80mp;

camera cu destinatia de “spatiu receptie materie prima”, cu acces doar din exterior, in care se va am-plasa tancul de racire a laptelui cu capacítate de 1000 litri, avand suprafata utila de Su=10,89mp;

spatiu cu destinatia de “laborator”, in care un specialist laborant isi va desfasura activitatea de testare a materiei prime si de verificare a calitatii produselor finite, avand suprafata utila de Su=7,92mp;

spatiu cu destinatia de “cabinet veterinar”, in care isi va desfasura activitatea medicul veterinar, care va supraveghea ca activitatea sa se deruleze conform normelor sanitar-veterinare si va supraveghea sana-tatea animalelor, avand suprafata utila de Su=9,57mp;

spatiu cu destinatia de “camera CT si instalatia de automatizare”, avand acces din exterior, in care se va monta CT si echipamentul de automatizare, avand o suprafata utila de Su=2,53mp;

cu acces din exterior si fara legatura cu spatiul interior al restului cladirii, se realizeaza spatiul avand destinatia de “grup sanitar si vestiar pentru personalul grajdului si al celui din ferma”, (vestiarul,dusu-rile si toaleta pentru ingrijitorii lucratori din grajdul de vaci si din restul fermei), avand o suprafata uti-la de Su=9,24mp. Sistemul constructiv ales pentru realizarea cladiri pentru procesarea laptelui, este următorul:

fundatii continue din beton armat si placa tip radier general cu grosimea de 10 cm, asezat pe un strat de balast bine compactat cu grosimea de 10 cm si un strat de nisip de 5 cm;

suprastructura, alcatuita din cadre de confectie metalica, alcatuite din montanti verticali si orizontali din teava rectangulara de diferite dimensiuni;

sarpanta învelitorii va fi tip ferma metalica, realizată din teava rectangulara de diferite dimensiuni; panourile tip “Isopan” ale acoperisului, vor rezema pe şarpanta metalica prin intermediul unor pane

metalice de acoperis din teava rectangulara;

c) Descrierea constructiilor anexa si a celor cu privire la sistematizarea pe verticala:

Dimensiunile de gabarit pentru corpurile de constructii ale depozitului de furaje si platformei pentru dejectii (depozitarea gunoiului de grajd), sunt următoarele: pentru depozitul de furaje :

o Lungimea în plan – 8,0 m;o Lăţimea în plan – 5,0 m;o Inălţimea totală a constructiei – aprox. 4,0 m;o Ac totala – propusa - 40,0 mp;

19

Page 20: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

o Adc totala – propusa - aprox. 40,0 mp; pentru “platforma dejectii” pentru depozitarea gunoiului de grajd :

o Lungimea în plan – 6,0 m;o Lăţimea în plan – 4,0 m;o Ac totala – propusa - 24,0 mp;o Adc totala – propusa - 24,0 mp;

infrastructura, atat pentru depozitul de furaje, cat si pentru platforma dejectii (de depozitare a gunoiului de grajd) se va realiza pe o placa tip radier general cu grosimea de 20 cm, asezata pe un strat de balast bine compactat cu grosimea de 10 cm si un strat de nisip de 5 cm, iar suprastructura este realizata din-tr-o inchidere perimetrala alcatuita din stalpi metalici si plasa zincata, si invelitoare din tabla zincata;

cele doua fose vidanjabile, una care deserveste strict cladirea de procesare a laptelui, avand suprafata construita de Sc=3,0 x 4,0=12,0mp, iar cea de-a doua care deserveste strict grajdul de vaci, avand su-prafata construita de Sc= 3,0 x 4,0=12,0mp, sunt prevazute cu doua compartimente in trepte, avand ra-dierul, peretii si placa superioara realizate din beton armat, placa fiind prevazuta cu o gura de vizitare pentru vidanjare si sunt asezate la o distanta minim 15,0m de fiecare cladire

lucrarile care se vor realiza pentru sistematizarea pe verticala, vor fi : o drumul de acces si aleile pietonale : care fac legatura intre constructiile din cadrul fermei cat si legatu-

ra dintre constructii si DS 117 si DS 136, au o suprafata totala de Sc=540,0mp;o imprejmuirea amplasamentului: este alcatuita din doua tronsoane :

tronsonul principal: din zona DS 117, avand o lungime de 71m, alcatuit dintr-un soclu continuu din beton armat, stalpi metalici asezati la 2,5m distanta si panouri din sarma zincata tip “Metro”. In zona caii de acces se vor realiza doua porti de acces, una pentru acces persoane tip batant, si cealalta pentru acces auto tip culisant.

tronsonul secundar: din zona DS 136 si a restului perimetrului pe lungimea de 245m, alcatuit din fundatii din beton armat izolate in dreptul fiecarui stalp metalic, stalpi metalici asezati la 2,5m distanta si plasa de sarma zincata. In zona caii de acces se vor realiza trei porti de acces, doua pentru acces persoane tip batant, si cealalta pentru acces auto tip culisant.

III.Instalaţii aferente construcţiilorPentru noile corpuri de constructii, se vor realiza urmatoarele categorii de lucrari de instalatii :

Instalatiile electriceRetele si instalatii aferente noilor constructii, vor cuprinde urmatoarele categorii de instalatii necesare

a fi executate odata cu realizarea lucrărilor de construcţii:- alimentarea cu energie electrica- instalatie de iluminat si prize- instalatie de protectie prin legare la pamant- instalatie de paratraznet si prize de pamant

Distributia energiei electrice in interiorul cladirii Alimentarea cu energie electrica a noilor cnstructii, se va realiza printr-un bransament aerian de la

reteaua existenta, aflata la o distanta destul de mica de amplasamentul cladirilor.Alimentarea cu energie electrica a tuturor receptorilor de iluminat, prize si forta din cladiri se va face

din tabloul electric TEG amplasat in cladire, alimentat din retelele de joasa tensiune din zona, prin firida de bransament FB.

20

Page 21: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

La brasamentul electric nou creat, se va alimenta tabloul electric general (TEG). Din acest tablou vor fi alimentate tablourile electrice pentru consumatori de lumina si prize din celelalte constructii ale fermei. Tablourile electrice vor fi de tipul celor pe cadre metalice, etansate, montate in carcase metalice.

Instalatii de iluminat general si prizeIluminatul va fi asigurat cu corpuri de iluminat fluorescent. Comanda iluminatului se va face cu

intrerupatoare si comutatoare locale.Toate instalatiile electrice interioare vor fi realizate aparent în canale de protecţie.Conductoarele folosite vor fi din cupru, cu sectiuni corespunzatoare functiunilor circuitelor respective,

protejate in tuburi tip IP-PVC sau IPE-PVC, sau cabluri armate – la tancul de racire si agregatul frigorific, centrala termica si/sau boiler-ul de incalzire a apei, aflate in cladirea de procesare dar si la partea de automatizare a putului forat si a pompei de captare.

Corpurile de iluminat si aparatajul electric vor fi prevazute functie de categoriile de medii din incaperi sau spatii prevazute in Normativul I 7-2002 privind “Proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V.c.a.”, precum si functie de necesitatile de iluminat ale incaperilor.

In incaperi, iluminatul artificial prevazut asigura iluminarea medie necesara (conform Ghidului de iluminat interior – CIE nr, 292/1986). Nivelele de iluminare vor fi corespunzatoare functiunilor incaperilor respective si nivelului de iluminare, conform PE 138/88.

Corpurile de iluminat, din grupurile sanitare se vor amplasa aparent si vor fi de tip FIRA, aplice oblice de perete si/sau aplice drepte si respectiv corpuri de iluminat etanse tip FIPAD sau cu corpuri cu lampi cu incandescent in corpurile anexa.

Nivelele de iluminare vor fi corespunzatoare functiunilor incaperilor respective.Instalatiile de prize cuprind prizele prevazute cu contact de protectie.

Instalatii de priza de pamant si de protectie impotriva socurilor electriceInstalatiile de forta cuprind circuitele pentru alimentarea tancului de racire si a agregatului frigorific,

centrala termica si/sau boiler-ul de incalzire a apei, aflate in cladirea de procesare, dar si la partea de automatizare a putului forat si a pompei de captare.

Circuitele de iluminat, prize si forta se vor executa cu conductor de cupru si se vor proteja in tub IPEY montat ingropat in sape si tencuieli sau aparent în canale de protecţie din PVC.

Instalatia completa de paratraznet a cladirii va fi de tip coama si se va lega la priza de pamint la care se leaga si instalatia de protectie prin legare la pamint. Rezistenta de dispersie a prizei de pamint va fi de cel mult 1 ohm.

La aceasta priza de pamant propusa, cu rezistenta de dispersie de max 1 ohm, se va lega tabloul electric general.

Legarea tablourilor electrice se va realiza prin prevederea de piese de separatie tip cutie cu eclise.Priza de pamant se va realiza din electrozi din teava de otel zincat de 2 ½”, cu lungimea de 2.5 m

interconecati prin sudura cu platbanda din otel zincat 40x4 mm.Pentru protectia impotriva electrocutarii, in cazul aparitiei unor defecte de izolatie la aparatele si

instalatiile electrice, toate nulurile de protectie ale corpurilor de iluminat, prizelor si utilajelor electrice se vor lega la priza de pamant.

Protectia impotriva tensiunilor accidentale prin atingere indirecta este asigurata prin legarea la priza de pamant a tuturor partilor metalice ale echipamenteleor electrice care, in conditii normale, nu sunt sub tensiune dar pot intra sub tensiune printr-un defect de izolatie, precum si prin prevederea, in tablourile elctrice, a unor disjunctoare, unele dintre ele cuplate cu module diferentiale.

21

Page 22: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

Contorizarea consumului de energie electrica se va face la nivelul firidei de bransament.Beneficiarul va solicita distribuitorului de energie electrica CEZ (SC ELECTRICA) un aviz de spor de

putere.La executia instalatiilor electrice se vor respecta prevederile normativelor si standardelor de

specialitate (de exemplu: I 7, I 18, I 20, PE 107, PE 132, P118,P 119, NPSI, NPGM, etc.) si mai ales a celor de protectia muncii si de prevenire si stingere a incendiilor.

Conform legii nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatorie verificarea proiectului de instalatii electrice la cerintele de calitate si siguranta in exploatare de catre un verificator atestat in specialitatea Ie.

Lucrari de instalatii sanitare: Instalatii aferente noilor constructii :

Alimentarea cu apa rece si calda a consumatorilor din incinta – adapatoarele cu apa rece din grajduri dar si grupurile sanitare, vestiare, sala de procesare, laborator etc…, se va face conform STAS 1478/90 si normativlui I9/ 1994 pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare.

Instalatiile sanitare interioare aferente investitiei constau din:- Instalatia interioara de apa rece- Instalatia interioara de apa calda- Instalatia interioara de canalizare menajera

Preluarea apelor de pe pardoseala grupurilor sanitare, vestiarelor, salii de procesare, laboratorului etc…, se va face cu sifoane de pardoseala. Gradul de dotare cu obiecte sanitare al cladirii va fi:

- lavoar din portelan sanitar: 4 bucati;- spalatoare : 4 bucati;- cadite de dus cu cabina : 3 bucati;- vas wc din portelan sanitar cu rezervor: 4 bucati,Alimentarea cu apa rece de consum din interiorul noilor constructii, se va face de la captarea verticala

care se va realiza. De la reteaua de apa, la consumatorii din incinta, se va realiza o retea de alimentare cu apa exterioara montata îngropat din polietilena de inalta densitate (conducte PEHD) tip PE80SDR17.6., alcatuita in principiu dintr-un bransament Ø 1 1/4", un camin amplasat in incinta si conducta instalatiei de utilizare exterioara, pana la nivelul cladirii, unde dintr-un camin de apometru ( apometru Ø 32 mm), este alimentata coloana de apa rece a toaletelor din grupul sanitar, vestiar si camera centrului de conservare.

Producerea apei calde se va realiza cu ajutorul unui boiler electric.Distributia instalatiilor de apa rece si apa calda dîn interiorul cladirii de procesare, se va face la nivelul

pardoselei de unde prin coloane si legaturi vor fi alimentate cu apa rece si apa calda toate obiectele sanitare. Conductele folosite în distributie, coloane, legaturi vor fi tevi din polipropilena cu insertie de aluminiu

tip PPR/Al. Pentru instalatii sanitare. Legaturile de la robinetele de trecere la obiectele sanitare vor fi racorduri flexibile.

Din distributia pe orizontala unde conductele se vor monta ingropate in sapa, izolate si protejate in tub de protectie, conductele de apa rece si apa calda se vor monta apoi în ghenele amenajate în grupul sanitar.

Se vor utiliza conducte de polipropilenă pentru circuitele de alimentare cu apa rece/apa calda si respectiv conducte din PVC cu etansare prin garnitura pentru conductele de scurgere a apelor uzate menajere.

Presiunea de regim maxima a instalatiilor va fi de maxim 6 bar. Obiectele sanitare vor fi din portelan sanitar alb, echipate cu armaturi din alama nichelata sau inox, iar

lavoarele vor avea prevazute baterii amestecatoare.

22

Page 23: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

Instalatia de canalizare menajera interioara din cladirea de procesare, se va executa din PVC iar racordurile de asemenea din PVC de scurgere, prin lipire sau pe garnituri. Golul iesirii la camin a conductei de canalizare de Ǿ 110 a coloanei va fi practicat la cota – 0,60 m fata de CTS ( cota de teren superioara) si va fi etansat cu dop de bitum.

Instalatia de canalizare menajera interioara preia apele uzate de la grupul sanitar, vestiare, sala de procesare, laboratorul etc…, la sifoanele de pardoseala. Conductele folosite vor fi din polipropilena cu mufa si garnituri. Racordarea la canalizarea exterioara se va face prin intermediul caminelor de canalizare, La baza coloanelor de canalizare se vor monta suporti care sa sustina coloanele de canalizare în timpul functionarii.

Dilatarea coloanelor de canalizare va fi preluata prin mufe de îmbinare si prin prevederea de puncte fixe sub mufele de sub planseu. Coloanele de canalizare se vor prelungi cu coloane de ventilatie deasupra acoperisului minim 50 cm si acoperite cu caciuli din tabla.

Dimensionarea instalatiei de canalizare interioara se va face conform STAS 1795/87. Pentru preluarea si evacuarea apelor pluviale se va dimensiona o instalatie de canalizare pluviala conform STAS 1795 / 87.

Evacuarea apelor pluviale de pe sarpanta cladirii, se va face la nivelul terenului amenajat prin intermediul burlanelor exterioare care se vor executa din polietilena.

Lucrari de instalatii termice:Masurile de ordin tehnic care se impun pentru realizarea sistemului de incalzire, sunt urmatoarele:

Pentru a se evita un cost mare al investiţiei prin construirea si amplasarea centralei termice în exteriorul cla-dirii, se propune ca aceasta sa fie amplasata in spatiul interior existent, intr-un spatiu tehnic creat special intre sala de receptie materie prima si camera frigorifica pentru produsele finite, asfel incat interventiile structurale să fie minime şi să fie respectate Normele P.S.I. şi de siguranţă în exploatare specifice.

Intrucat solutia de incalzire propusa se bazeaza pe utilizarea unei centrale electrice, cu o putere instalata de 20 kw, intervenţiile structurale care sunt necesare pentru montarea si amenajarea CT în acest spatiu, sunt nesemnificative din punct de vedere al rezistenţei clădirii şi constau în următoarele:

Centralele termice electrice sunt o sursa de caldura moderna, ecologica proiectata pentru incalzirea centralizata a spatiilor de dimensiuni mici si medii si a facilitatilor de productie.

Principalele avantaje ale incalzirii cu energie electrica sunt: eficacitate, randament inalt, dimensiuni reduse in concordanta cu cerintele Uniunii Europene privind depozitarea deseurilor.

Centrala este echipata cu: -display pe baza de cristale lichide -control cu releu -termostat de siguranta -pompa de circulatie  -valva de siguranta 2,5 bar, 1/2"-incalzitor electric Caracteristicile unei centrala termice electrica de 20 kw:- Putere maxima: 20 kw- Alimentare electrica: 380 V- Dimensiuni mici H/L/G: 780/500/295 mm- Racord hidraulic: 1"- Randament: 99,30%Se propune o asfel de solutie de incalzire, intrucat la faza intocmirii proiectului tehnic sa se poata

analiza oportunitatea, ca in aceiasi structura financiara elaborata la faza SF, in devizul general si in devizul pe

23

Page 24: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

obiecte, sa fie completata cu o sursa alternativa de energie verde (panouri solare, minicentrala eoliana, pompe de caldura s.a.).

Aceste tipuri de centrale termice, prezinta foarte multe avantaje in ceea ce priveste fiabilitatea lor, randamentul ridicat cu un consum redus de energie si nu in ultimul rand siguranta in exploatare a acestor tipuri de echipamente.

Instalatia de incalzire se va executa in sistem ramificat cu tevi din otel (sau PEXA-AL), montate aparent la nivelul plintei si calorifere din otel.

Calculul necesarului pentru incalzirea incaperilor se va efectua conform SR 1907/97,si va tine cont de :- volumul spatiului interior al tuturor incaperilor centrului; - tipul si calitatea elementelor structurale ale cladirii si existenta sau nu a anvelopei (termoizolatia exte-

rioara) cladirii;- grosimea elementelor structurale;- aerul infiltrat prin neetanseitati (existenta puntilor termice la nivelul elementelor structurale ale cladi-

rii);- gradul de deteriorare si etanseizare a elementelor de inchidere mobile (usi si ferestre);- aporturile de caldura de la persoane si aparate electrice;

Pentru incalzirea incaperilor se vor folosi corpuri de incalzire statice – radiatoare din otel – tinandu-se cont de urmatoarele criterii tehnico-economice :

- nivelul de confort termic necesar;- randamentul termic ridicat al acestor radiatoare;- inertie termica redusa ce permite automatizarea sistemului de incalzire;- durata de viata si rezistenta in timp foarte ridicate;- greutatea si spatiul ocupat reduse in raport cu puterea termica dezvoltata;- design functional si armonios.

In scopul asigurarii confortului termic dorit, coroborat cu o maxima economie de energie, fiecare corp de incalzire se va prevedea cu un robinet de reglaj automat, cu dublu sens si dezaerator automat.

Pentru realizarea unei bune echipari hidraulice, pe returul fiecarui corp de incalzire se va monta un robinet de reglaj manual dublu sens prevazut cu ventil de colt.

La executie se vor respecta prescriptiile normativului I-13, pentru executarea instalatiilor de incalzire centralizata.

Se vor respecta de asemenea Normele de Sanatate si Securitate a Muncii in domeniul Constructiilor, cat si Normele P.S.I. specifice.

IV. Instalatiile pentru reţele exterioare: Intrucat investitia este realizata in mediul rural, singura retea existenta, este reteaua publica de

electricitate, care trece prin incinta amplasamentului, aflandu-se la o distanta mica (15 – 20 m) de viitoarele constructii din componenta fermei de vaci .

Restul retelelor pentru realizarea functionalitatii investitiei, sunt prevazute a se realiza in cadrul investitiei, asfel :

- alimentarea cu apa se va face prin realizarea unei captari tip put-forat si o retea proprie de distributie;- canalizarea se va face prin realizarea unei retele proprii de conducte si rigole prin care se va evacua

apa reziduala in doua fose septice vidanjabile;

24

Page 25: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

Bransarea si distributia retelei de energie electrica in interiorul amplasamentului Alimentarea cu energie electrica a noilor constructii ce se vor realiza in cadrul fermei, se va face printr-

un bransament aerian tip ramificatie, care va fi proiectat, realizat si pus in functiune de catre furnizorul de energie electrica din regiune.

Asa cum am precizat reteaua publica de electricitate de medie tensiune, trece chiar prin incinta amplasamentului, si se afla la o distanta destul de mica (15 – 20 m) de viitoarele constructii din componenta fermei de vaci. In total, reteaua de distributie a energiei electrice, pentru alimentarea tuturor constructiilor si echipamentelor din cadrul fermei (cladire procesare lapte, grajdul pentru vaci, constructie anexa pentu furaje, echipamentele pentru putul forat etc…), are o lungime de aproximativ 45,0 m si traseul ei optim (conform necesitatilor de functionare) va fi stabilit in cadrul fazei de proiectare.

Asadar, pentru crearea unei noi “partide de curent”, furnizorul de electricitate va monta pe stalpul existent in incinta, un BMPT de la care beneficiarul, printr-o racordare aeriana, va alimenta toate constructiile ce se vor realiza in cadrul fermei. De la BMPT, se va realiza un traseu principal pana la consola de pe cladirea de procesare a laptelui, iar de acolo printr-o ramificatie se vor realiza trasee secundare catre garjdul pentru vaci si restul constructiilor care se vor realiza in incinta.

In cladirea de procesare a laptelui se va monta un T.E.G. iar din acest tablou vor fi alimentate celelalte tablouri electrice (TE-grajd; TE-corp anexa etc…), necesare pentru realizarea circuitelor de iluminat si a circuitelor de prize si forta din celelalte constructii. Tablourile electrice vor fi de tipul celor pe cadre metalice, etansate, montate in carcase metalice (cofret metalic).

Retelele exterioare edilitare :Pentru asigurarea utilitatilor tehnico-edilitare aferente obiectivului de investitie, în cadrul SF-ului s-au

prevazut urmatoarele retele exterioare :- retea exterioara de alimentare cu apa + captare tip put forat vertical de 45,0 m adancime- retea exterioara de canalizare ape uzate menajere + fosa septica vidanjabilaReteaua exterioara de alimentare cu apa: Pentru asigurarea alimentarii cu apa este prevazut a se realiza un sistem propiu, compus din sursa in

cazul de fata captare apa tip “put-forat” vertical (cu o adancime de 45 m) si o retea exterioara de distributie.Sursa de captarea apei este de tip put forat vertical (45m), complet echipat si automatizat, camera put si

imprejmuire.Reteaua de alimentare cu apa, are o lungime de aproximativ 55,0m si traseul ei optim (conform

necesitatilor de functionare) va fi stabilit in cadrul fazei de proiectare.Sistemul de alimentare cu apa este alcatuit din următoarele elemente: reteaua de alimentare si

distributie cu apa, pana la constructiile din incinta, se va realiza cu conducte din polietilena de inalta densitate (conducte PEHD) tip PE80, montate ingropat si este alcatuita in principiu dintr-un bransament Ø 1 1/4", un camin amplasat in incinta si conducta de distributie a instalatiei de utilizare exterioara, pana la nivelul cladirilor, unde prin intermediul a cate unui camin, vor fi alimentate coloanele de apa rece ale constructiilor din cadrul fermei (grajdul pentru vaci, cladire procesare lapte, constructie anexa, platforma dejectii etc…).

Captarea si ridicarea apei din putul forat, se va realiza cu ajutorul unei pompe submersibile de adancime, iar asigurarea presiunii in cadrul sistemului de alimentare cu apa, se va face printr-o instalatie de mentinere a presiunii cu recipient de hidrofor.

Alimentarea consumatorilor se face printr-o retea subterana din conducte de polietilena de înalta densitate cu Dn 40 mm, Pn 6 bar, asigurandu-se un regim de livrare permanent.

25

Page 26: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

Montarea conductelor se va face cu respectarea adancimilor de inghet si in conformitate cu tehnologia impusa de furnizorul de materiale.

Reteaua exterioara de canalizare menajera si pluviala:In functie de provenienta (tipul de consumator), continutul dar si de gradul de impurificare, apele uzate

si menajere sunt de mai multe calitati, astfel :- ape uzate de tip fecalo–menajere, ce provin de la constructiile din cadrul fermei in cadrul procesului

productiv (grajd pentru vaci, cladire procesare lapte, platforma depozitare gunoi de grajd etc….), cu un continut de MTS si CBO5;

- ape pluviale provenite de pe sarpanta constructiilor, ape în general conventional curate, fara un continut de suspensii peste limitele admise.

Evacuarea apelor pluviale de pe sarpanta acoperisurilor cladirilor, se va face la nivelul terenului amenajat prin intermediul sistemului de jgiaburi si burlane exterioare care se vor executa din tablă zincata prevopsită.

Atat apele uzate provenite de la grajdul pentru vaci si platforma pentru depozitarea gunoiului de grajd, cat si apele menajere provenite de la cladirea pentru procesarea laptelui, vor fi preluate printr-o retea exteriora din rigole din beton cu garatar si conducte din PVC, si se vor racorda la cele doua fose vidanjabile separate din cadrul incintei, amplasate fiecare la o distanta de minim 15,0 m fata de cele doua constructii, fose prevazute cu doua compartimente in trepte.

Lungimea totala a retelei de canalizarea exterioara, este de aproximativ 38,0m si se va realiza din conducte PVC de Ǿ 150, prin lipire sau garnituri, cu panta de mínimum 1.5%, iar traseul ei optim (conform necesitatilor de functionare) va fi stabilit in cadrul fazei de proiectare..

Atat reteaua de apa cat si cea de canalizare se va poza pe un pat de nisip de 20 cm grosime, strat ce va fi si lateral stanga dreapta, cat si deasupra de 15 cm grosime.

La baza coloanelor de canalizare se vor monta suporti metalici care sa sustina coloanele de canalizare în timpul functionarii.

La schimbarile de directie si la iesirea coloanelor menajere din cladiri se vor prevedea camine menajere prefabricate, deci racordarea se va face direct la cele doua fose vidanjabile, prin intermediul retelei de canalizare exterioara si prin intermediul caminelor de canalizare.

Caminele de vizitare vor fi executate conform STAS 2448 si vor fi prevazute cu PC (piese de curatare – pentru o mai buna exploatare a instalatiei).

La faza intocmirii proiectului tehnic se va analiza oportunitatea, ca in aceiasi structura financiara elaborata si stabilita la faza SF (respectand devizul general si devizele pe obiecte), sa fie montata o ministatie de epurare dimensionata pentru acoperirea necesarului functionarii optime a fermei intr-o zi.

Trasarea retelelor de apa si canalizare se va face prin tarusi fixati în axul conductelor. Sapatura se va executa manual cu sprijiniri de-a lungul santului montându-se parapeti si podete metalice de protectie.

În timpul lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare se vor lua masuri de securitate si stabilitate a constructiilor si instalatiilor precum si pentru protectia muncii si prevenirea accidentelor.

Atat la executie cat si în exploatare se vor respecta cu strictete normele de tehnica securitatii muncii specifice acestui gen de lucrari. Executia lucrarilor de instalatii se va realiza numai cu personal calificat si cu instructajul de protectia muncii efectuat la zi.

V. Principalele dotari cu utilaje pentru instalatiile aferente constructiilor din cadrul investitiei – conform listei prezentate in “Anexa 4”

26

Page 27: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

Noile cladiri din cadrul fermei, necesita urmatoarele dotari cu utillaje pentru instalatii, care sa aiba o garantie mai mare de 24 luni:- agregat tip camera frigorifica: 1 buc.- centrala termica electrica : 1 buc- boiller electric : 1buc;- hidrofor: 1buc;- pompa submersibila put forat: 1 buc;- dispozitiv de amorsare (captare) pt.paratraznet: 1 buc;

Caracteristicile tehnice ale echipamentelor mai sus enumerate sunt :a) Agregat tip camera frigorifica: conf. „Anexa 4”Caracteristici:Capacitate totala 366 litri,Clasa energetica A+, Racire dinamica cu ventilator interior,Indicator pentru temperatura , Dimnensiuni(IxLxA) 170 x 70 x 65 cm

b) Centrala termica electricaCentralele termice electrice sunt o sursa de caldura moderna, ecologica proiectata pentru incalzirea

centralizata a spatiilor de dimensiuni mici si medii si a facilitatilor de productie.Principalele avantaje ale incalzirii cu energie electrica sunt: eficacitate, randament inalt, dimensiuni

reduse in concordanta cu cerintele Uniunii Europene privind depozitarea deseurilor.Centrala este echipata cu: - display pe baza de cristale lichide - control cu releu - termostat de siguranta - pompa de circulatie  - valva de siguranta 2,5 bar, 1/2"- incalzitor electric Caracteristicile unei centrala termice electrica de 20 kw:- Putere maxima: 20 kw- Alimentare electrica: 380 V- Dimensiuni mici H/L/G: 780/500/295 mm- Racord hidraulic: 1"- Randament: 99,30%

c) Boiller electric : capacitate 100 l (conf. „Anexa 4”)Caracteristici:Acumulare boiler electric [litri]: 100Tensiune de alimentare [V]: 230Dimensiuni boiler electric [ØxL]: 913 x 758Putere boiler electric [kW]: 1.8Temperatura max. boiler [°C]: 75

27

Page 28: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

Presiune max. boiler [bar]: 8Greutate [kg]: 25d) Hidrofor : 50 – 80 l (conf. „Anexa 4”)Caracteristici:Alimentare monofazica 1x220V Putere electrica maxima a hidroforului: 0,98 kW Debit min/Presiune max: 5 l/min_ 47mCA Debit max/Presiune min: 45 l/min_ 22 mCA Adancime maxima de aspiratie hidrofor: 8-9 m Componenta Hidrofor: Pompa, vas de hidrofor 24 litri, presostat, manometru, piesa cu 3 cai, racord flexilbil. Greutate hidrofor: 19,5 kg. e) Pompa submersibila put forat : (conf. „Anexa 4”)Caracteristici:Diametru pompa 98 mm Tensiune de alimentare230 V/50 Hz Putere consumata1,5 Kw Consum de curent 6.5 Amp Presiune maxima 84,6 mca Debit maxim 70 l/min Cablu electric 40 m Orificiu de refulare 1"Carcasa pompei, a motorului, corpul de refulare si arborele motor din inox AISI 304.Motor asincron, 2 poli, protectie IP68, clasa F.serviciu continuuDubla etansare mecanica in camera de ulei cu inele de grafit-steatit si grafit-aluminaTurbine din inox.f) Dispozitiv de amorsare (captare) pentru paratraznet : (conf. „Anexa 4”)Paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare dotat cu un triplu protector al sistemului de izolare, un acumulator de încărcare electrostatică în mai multe etape, un generator electronic de impulsuri ascendente şi un eclator.Fabricat din oţel inoxidabil AISI 316 cu o greutate totală de maximum 5 kg, o lungime utilă totală de minimum 1078 mm, fără sursă de alimentare.Caracteristici:- circuit electronic emiţător de impulsuri deînaltă tensiune şi generator de lideri ascendenţi. Limită de funcţionare mai mică de 50 kV/m. Închis ermetic în corpul central al paratrăsnetului şi protejat contra descărcărilor electrice prin montaj în cutie Faraday; - amorsare, conform Anexei C a normelor UNE 21 186/96, NF C 17-102/95.Triplu protector al sistemului de izolare, NOREIN, care garantează caracteristicile sistemului în condiţii de ploaie. - acumulator de încărcări electrostatice în mai multe etape, cu un singur vârf de descărcare cu scopul de a evita dispersarea ineficientă a încărcăturii; -fabricat integral din oţel inoxidabil AISI-316 (fără aluminiu pentru a evita formarea de perechi galvanice şi coroziunea) - Câmp electric ambiental ca unică sursă de alimentare externă. Total autonom şi fără mentenanţă

VI. In cadrul realizarii investitiei vor fi utilizate urmatoarele categorii de echipamente

28

Page 29: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

tehnologice :

A. Echipamente pentru dotarea grajdului de vaci;B. Echipamente pentru dotarea „minifabricii de procesare a laptelui”.

A. Echipamente pentru dotarea grajdului de vaci

Principalele echipamente pentru dotarea grajdului de vaci sunt :

1. Cuşete separatoareCuşetele separatoare sunt confecţionate din ţeavă de oţel zincat la cald. În funcţie de tipul ales,

prezintă diferite caracteristici.Caracteristici constructive:

bară separatoare – diametrul elementului principal este de 2" (60 mm), lungimea de 120 cm; talpă din oţel pentru fixare verticală, prevazută cu 4 conexpanduri (bolţuri); limitator de greabăn din ţeavă cu diametrul de 1¼’’, lungimea egală cu lăţimea patului de odihnă (110

cm – 125 cm); limitator de avansare, din ţeavă cu diametrul de 1½ ".

In funcţie de dimensiunea, de echiparea grajdului şi de modul de dispunere a animalelor, separatoarele Texasflex pot fi montate în mod diferit:- simple (fig. 1) sau duble (fig. 2)

29

Page 30: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

--

fig. 1 fig. 2

Cuşete simple

2. Front de furajare autocapturant pentru vaci Fronturile de furajare sunt confecţionate din bare de oţel zincat la cald şi sunt compuse din panouri de

furajare cu autofixare, cu 4 posturi /segment. Sistemul este de tip antisufocare, cu bare pentru blocare manuală şi autoblocare. Caracteristici:- dimensiune segment - 280 cm (măsurat între axele stâlpilor), respectiv 70 cm pe un post;- înălţime – 92 cm- stâlpi confecţionaţi din ţeavă de 2’’, cu înclinaţie de 12°;- bride şi şuruburi pentru prindere pe stâlpi.

Schema constructivă este prezentată în schemele de mai jos

30

Page 31: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

3. Adăpători

31

Page 32: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

3.1. Adăpători cu nivel constant

Sunt utilizate pentru adăparea vacilor în stabulaţie liberă, fiind prevăzute, la cerere, cu sistem electric de încălzire a apei.

Caracteristici:- capacitate de 60 (pentru un efectiv de până la 20 capete, sau de 120 de litri, pentru un efectiv de până la 40 de capete;- cuva este confecţionată din tablă de oţel inoxidabil;- picioare din ţeavă de oţel inoxidabil; - nivelul constant se menţine prin intermediul unui plutitor;- prevăzută cu buşoane pentru golire, curăţire şi dezinfectare;- racordare la reţeaua de alimentare cu apă prin furtun şi racord de ½ " - opţional – cu rezistenţă electrică pentru încălzirea apei;

3.2. Adăpători antiînghet Se utilizează în zonele reci, pentru a permite adăparea în spaţii închise, semiînchise sau deschise, expuse frigului. Acestea pot fi simple sau duble

Caracteristici:- capacitate - 25 litri (simple), 40 litri (duble); - nu necesită energie externă; - corpul este realizat din material plastic, rezistent;- izolaţie între pereţi cu poliuretan ecologic, care permite funcţionarea până la -35˚C;- una/două sfere de izolare şi închidere;- nivelul constant se menţine prin intermediul unui plutitor; - prevăzută cu buşoane pentru golire, curăţire şi dezinfectare; - racordare la reţeaua de alimentare cu apă prin furtun şi racord de ½ " 3.3. Adăpători cu clapeta

Adăpătorile sunt confecţionate din aluminiu şi sunt prevăzute cu clapetă pentru reglarea nivelului apei.Capacitate – 5 litri

4. Pat de odihnă pentru vaci cu lapte (covoare/saltele de cauciuc)

32

Page 33: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

Covorul de cauciuc este rezistent la apă şi are în interior

un strat de pânză, ceace îi conferă o rezistenţă ridicată în timp. Suprafaţa exterioară rugoasă asigură menţinerea rumeguşului sau a altor substanţe dezinfectante. Patul de odihnă rămâne elastic, nu se deformează, având o rezistenţă lungă în timp. De asemenea, are o rezistenţă ridicată la corodarea provocată de materiile fecale şi amoniac.Dimensiuni: lungime – 185 cm, lăţime – 115 cm.

5. Ventilator

Ventilatoarele de mare capacitate montate în grajd, asigură confortul termic al animalelor.Sunt echipate cu panou de comanda cu termostat.

B. Echipamente pentru dotarea „minifabricii de procesare a laptelui”.

Aceasta “minifabricuta” de capacitate mica, este destinată prelucrării laptelui în scopul ridicării nivelului calitativ şi al măririi duratei de valabilitate a produselor, prin pasteurizare.

Chiar dacă acest sistem este deosebit de simplu, laptele prelucrat are o durabilitate de peste zece zile, dacă este păstrat în condiţii optime de temperatură.

Echipamentul descris, se preteza conditiilor existente în fermele mici sau în centrele de colectare si asigura durata de garanţie a laptelui prin respectarea condiţiilor de igienă şi a celor impuse de UE.

Echipamentele trebuie sa fie omologate, avizate din punct de vedere sanitar-veterinar cat şi testate şi verificate.

Principalele echipamente pentru dotarea „minifabricii de procesare a laptelui”, sunt :

1. Tanc pentru stocarea şi răcirea lapteluiTancurile sunt confecţionate din oţel inoxidabil alimentar, cu capacitate de stocare cuprinsă între 500 şi

32.000 de litri, răcirea realizându-se la o temperatură de 4-60 C.În funcţie de capacitate, construcţia tancurilor este verticală (până la 3000 de litri), sau orizontală

(peste 3000 de litri).Caracteristici constructive:

33

Page 34: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

- cilindru interior şi exterior din oţel inoxidabil ;- izolaţia între pereţi din poliuretan ecologic;- capac rabatabil, cu gură de alimentare;- cadru solid, cu picioare reglabile;- ţeavă de evacuare;- scară din oţel inoxidabil (la cele de capacitate mare, înalte);- capacitate 300 – 32000 litri.

Părţi componente:- recipientul de stocare (tanc) ;- echipament frigorific – automatizat, cu agent frigorific nepoluant, compus din:

- compresor- condensator, răcit cu aer- termometru digital- sistem de automatizare

- echipament electric de comandă şi control, compus din:- termostat electronic- întrerupător de comandă

- agitator – comandat prin intermediul unui releu de timp care asigură omogenizarea fără baterea laptelui, cu ( agitare temporizată- pompă de transvazat lapte ;- sistem automat de spălare - (opţional), compus din:

- pompă de transvazat lapte sau soluţia de spălare- tablou electric de comandă transvazare/spălare (poz. 1)- alte anexe (cuvă, robinet, capac, furtun)

Control şi afişaj

34

Page 35: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

- toate componentele electronice sunt alimentate la 230 V (pentru tancuri capacitatea de până la 1000 litri) sau la 380 V (pentru tancuri cu o capacitate mai mare de 1000 litri);- unitate de control al temperaturii laptelui, operat electronic;- afişaj digital cu leduri pentru temperatură;- două puncte de temperatură ajustabile (3,2 şi 4,5˚C);- răcirea, amestecarea şi spălarea sunt complet automatizate;- butoane de comandă.

Dimensiuni de gabaritCapacitate

(litri)Nr. mul-

soriConstructie Alimentare Capacitate

maximă(litri)

Greutate (kg)

Dimensiuni constructivelungime x lăţime x înălţime

(mm)

1000 2/4 verticală220-240 V 380-400 V  50 Hz

1079 270 2400x1480x1240 (1830*)

1500 2/4 verticală 380-400 V  50 Hz 1530 280 2400x1480x1510 (2140*)2000 2/4 verticală 380-400 V  50 Hz 2150 430 2790x1830x1460 (2400*)3100 2/4 orizontală 380-400 V  50 Hz 500 500 3411 660 x 1975

“Minifabricuta” pentru prelucrarea laptelui, dotată cu echipamentul de condiţionare a laptelui Echiparea “minifabricutei” se poate realiza în două moduri, in functei de dorinta si capacitatea

financiara a beneficiarului:

- “Modul 1”, pentru producţie şi ambalare lapte integral in 2 variante de capacitatea) cu capacitate de 600 lb) cu capacitate de 1000 l

- “Modul 2”, pentru producţie şi ambalare de lapte degresat şi smântână, în doua variante de capacitatea) cu capacitate de 600 lb) cu capacitate de 1000 l

Prezentare flux tehnologic “Modul 1 – ambalare lapte”- descriere, exploatareProcesul de prelucrare şi ambalare se realizează în mai multe spatii si in mai multe etape, parcurgand

un anumit flux tehnologic :a). « Spatiul de recepţie » este format din doua spatii distincte : “Spatiu receptie materie prima” si

“Laborator”, necesar pentru determinarea calităţilor fizico-chimice ale laptelui, care este dotat cu: Analizor electronic - 1 buc Cilindru gradat din sticlă -1buc Termometru - 1buc

Toate probele se recoltează din tancul de răcire afalat in “Spatiu receptie materie prima”.b). « Spatiul de dozare şi ambalare », este formata din mai multe spatii judicios asezate, pentru

parcurgerea corespunzatoare a tururor etapelor din cadrul fluxului tehnologic, asfel : spatiu cu destinatia de “sala procesare” a laptelui, in care se vor desfasura principalele etape din fluxu-

rile tehnologice de prelucrare a laptelui, avand suprafata utila de Su=24,57mp;

35

Page 36: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

spatiu cu destinatia de “camera spalare recipienti si instrumentar de lucru”, in care se vor curata, igie-niza si steriliza toate vasele, recipientii si instruméntele folosite in procesul tehnologic, avand suprafata utila de Su=3,80mp;

spatiu cu destinatia de “camera depozitare consumabile”, in care se va gasii tot cea ce presupune “obiect de ambalaj” a produselor finite din lapte (ex.: pungi de ambalare lapte, branza, smantana, sti-clute si/sau cutii din plastic sau carton s.a.) avand suprafata utila de Su=2,66mp;spatiu cu destinatia de “camera frigorifica produse finite”, avand deschidere spre exterior, pentru a In cadrul fluxului tehnologic, pentru dozare, ambalare şi lipire pungi sunt necesare urmatoarele

echipamente si dotari : rezervorul pentru lapte, confecţionat din tablă de oţel inoxidabil este fixat pe perete cu ajutorul unui

cadru de susţinere; dozatoarele de lapte, fixate prin şuruburi pe acelaşi cadru suport cu rezervorul de lapte. Dozatoarele

sunt formate din:o corp cilindric transparent (policarbonat special alimentar), o 2 capace din oţel inoxidabilo garnituri de etanşare (cauciuc alimentar)o furtun de alimentare de la rezervor (furtun alimentar special pentru lapte)o furtun de scurgere în pungă de plastic, o robinet superior şi inferior. Capacitatea de umplere a cilindrului este de 1 litru.

masa de lucru, amplasată sub dozatoare, are rolul de a susţine coşurile cu pungile de lapte. Este o constructie metalică din oţel inoxidabil.

dispozitivul de lipire termică este o construcţie metalică, format dintr-un cadru suport fixat pe masa de lipire, o falcă mobilă articulată pe cadru, o pedală de acţionare de picior montată sub masa de lipire si o falcă inferioară fixă. Fălcile sunt prevăzute cu benzi rezistive care prin încălzire electrică realizează lipirea pungilor preformate.Tensiunea de lucru este 12 V, puterea rezisţentelor elec-trice este de 200 W.

tabloul electric de comandă şi reglaj al dispozitivului de lipire a pungilor asigură tensiu-nea de 12 V şi permite reglarea temperaturii de lipire în funcţie de grosimea şi materialul pungilor.

coşuri speciale, din oţel inoxidabil, cu 6 locaşuri.In procesul tehnologic propriu zis, laptele este introdus în dozatorul gravitaţional, prin manevrarea robinetului superior. După umplerea dozatorului se închide robinetul superior şi se deschide robinetul inferior, efectuându-se umplerea pungii. Se repetă ciclul de umplere a celor şase pungi cu lapte care sunt lipite cu ajutorul dispozitivului de lipire. Lipirea se face individual, prin introducerea capătului liber al pungii între fălcile dispozitivului de lipire termică şi prin acţionarea pedalei acestuia.După lipirea celor şase pungi introduse în suportul (coşul) de susţinere şi manipulare, se procedează la poziţionarea acestora pe orizontală pentru a verifica dacă lipirea a fost executată corect. Dacă se constată că lipitura nu etanşează perfect şi laptele se scurge, se repetă lipirea. c). In “camera spalare recipienti si instrumentar de lucru”, sunt necesare urmatoarele dotari:

cuvă de încălzire, cu capacitate de 245 l, confecţionată din tablă din oţel inoxidabil cu pereţii izolaţi termic cu plăci din polistiren. Capacul cuvei este articulat pe cuvă cu două balamale şi este con-fecţionat tot din tablă din oţel inoxidabil.

rezistenţele de încălzire, 3 buc, sunt montate la partea inferioară a cuvei (putere totală de 12 kW).

36

Page 37: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

cadrul de susţinere al cuvei este o construcţie din profile metalice; cutia de comandă şi control conţine elemente de termoreglaj, acţionare şi afişaj digital (şi înregistrare

pe hârtie) a temperaturii şi timpului de pasteurizare, precum şi avertizare sonoră.

In procesul tehnologic propriu zis, prin încălzire la 68-700 C se distruge în totalitate microflora banală şi majoritatea microflorei patogene (bacilul TBC, etc.), astfel încât după terminarea sterilizarii (30-40 min.), laptele să corespundă normelor igienico-sanitare. În acest mod se prelungeşte conservabilitatea şi calitatea laptelui. Conform schemei tehnologice, laptele proaspăt, ambalat în pungi (12 suporţi/coşuri x 6 pungi = 72 pungi) este introdus în cuva cu apă caldă. Se acţionează întrerupătorul de pornire a ciclului de încălzire şi se menţine laptele la temperature de 700 C, timp de 30 minute, cu ajutorul tabloului de control şi menţinere automată a temperaturii, cu control digital al timpului de pasteurizare. Se menţine şarja de 72 pungi până la declanşarea dispozitivului sonor de avertizare a terminării ciclului, după care pungile sunt scoase şi trecute imediat în secţia/cuva de răcire.

d). Tot in “sala procesare”, mai sunt necesare si echipamente de răcire, asfel: o cuvă pt varianta ”a” sau 2 cuve pt. varianta “b” de răcire cu capacitate de 245 l, confecţionată din

tablă de oţel inoxidabil. pompa de recirculare a apei reci în cuvă este montată la extremitatea dreaptă a cuvei. Este o pompă

submersibilă de mică capacitate, având furtunul de refulare cu deversare în partea superioară a cuvei, pe capac.

Bazin apă-gheaţă.In procesul tehnologic propriu zis, in această etapa se completează procesul de sterilizare prin şoc termic, menţinându-se pungile în apă rece, la temperatura de 0-50 C, până când temperatura laptelui ajunge la 6-80 C.Operaţiunea durează 30 de minute. După încheierea ciclului de răcire, semnalizat de alarma de la secţia de sterilizare, pungile sunt scoase din cuva de răcire, eliberandu-se locul pentru şarja următoare. Pungile sunt aşezate în navete de plastic şi depozitate imediat în camera frigorifică (la o temperatură de 0-50 C).Nota : Fluxul tehnologic este prezentat în partea de “piese desenate”, din cadrul documentatiei.

Prezentare flux tehnologic “Modul 2 – producer si ambalare smantana” - descriere, exploatareProcesul de prelucrare şi ambalare se realizează în mai multe spatii si in mai multe etape, “Modul

2” conţinand, urmatoarea capacitate de flux :a). « Spatiul de recepţie », este identic cu cel prezentat la fluxul tehnologic de la « Modulul 1 »b). In sala de procesare, in etapa realizarii fluxului tehnologic de smântânire – normalizare, mai sunt necesare urmatoarele dotari cu:

Separator smântână, cu o capacitatea de 125 l/oră; Masă de lucru; Bazin de normalizare, cu o capacitate de 300 l,

In procesul tehnologic propriu zis, laptele încălzit la temperatura optimă se deversează în bazinul de stocare din care curge apoi în separatorul de smântână. Separatorul de smântână este amplasat pe o masă din oţel inoxidabil pentru industria alimentară.Laptele smântânit curge direct în bazinul de normalizare (confecţionat din otel inoxidabil pt. industria alimentară 4.301).

37

Page 38: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

Normalizarea laptelui cu conţinutul de grăsime dorit se realizează prin amestecarea laptelui integral cu lapte smântânit. Calculul normalizării se poate face prin metoda pătratului lui Pearson (regula amestecurilor), sau pe baza unor formule de bilanţ.Laptele normalizat este adus prin intermediul unei pompe pentru lapte în rezervorul Secţiei de ambalare.c). In cadrul fluxului tehnologic, pentru dozare, ambalare şi lipire pungi - identică cu cea prezentată la fluxul tehnologic de la “Modul 1”d). “Camera spalare recipienti si instrumentar de lucru” - identică cu cea prezentată la fluxul tehnologic de la “Modul 1”e). Echipamentele de răcire - sunt identice cu cele prezentate la fluxul tehnologic de la “Modul 1”Nota : Fluxul tehnologic este prezentat în partea de “piese desenate”, din cadrul documentatiei.

INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE A LUCRARILOR

Toate solutiile tehnice adoptate pentru constructii si instalatii asigura cerintele de calitate prevazute deLegea 10/1995, si anume:

A. Rezistenta si stabilitate;B. Siguranta in exploatare;C. Siguranta la foc;D. Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;E. Izolare termica, hidrofuga si economie de energie;Af. Verificarea terenul de fundare al constructiei.

CERINTA „A” – « REZISTENTA SI STABILITATE »Cerinta de rezistenta si stabilitate se refera la toate partile componente ale constructiilor, precum si la

terenul de fundare, respectiv:- infrastructura;- suprastructura;- elemente nestructurale de inchidere (pereti zidarie, panouri vitrate);- elemente nestructurale de compartimentare;- instalatii aferente cladirii;- terenul de fundare.Constructiile sunt concepute si realizate astfel incat pe toata durata de exploatare a acestora sa satisfaca

cerinta de rezistenta si stabilitate. Prin aceasta se intelege ca actiunile susceptibile de a se exercita asupra constructiilor in timpul executiei si exploatarii nu vor avea ca efect producerea vreunuia din urmatoarele evenimente:

- prabusirea totala sau partiala a constructiilor;- deformatii de marime inadmisibila;- avarierea unor parti ale constructiilor sau a instalatiilor, rezultata ca urmare a deformatiilor mari ale

elementelor componente;- avarii rezultate din evenimente accidentale tehnice.Cerintei de rezistenta si stabilitate ii corespund conditii de calitate pentru constructii, in ansamblu lor

dar si pentru partile componente ale acestora, referitoare la stabilitate, rezistenta mecanica, ductilitate, rigitate, durabilitate .

38

Page 39: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

Urmarirea comportarii lucrarilor de constructii in timp, se va face sub forma unei supravegheri permanente a starii tehnice a constructiei - urmarire curenta (conform prescriptiilor Normativului P130/1999 elaborat in baza Ordinului MLPAT nr. 57/N/18.08.1999 publicat in Buletinul Constructiilor nr. 1/2000 si a Regulamentului anexat Legii 10/1995 - in baza H.G. nr. 766/1997), in scopul asigurarii stabilitatii, rezistentei si sigurantei in exploatare a constructiilor.

CERINTA „B” - « SIGURANTA IN EXPLOATARE »Cerinta de siguranta in exploatare se refera la criterii, parametrii si niveluri de performanta privind:1. siguranta circulatiei pietonale;2. siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate (nu este cazul);3. siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii;4. siguranta in timpul lucrarilor de intretinere;5. siguranta la intruziune si efractie.

CERINTA „C” - « SECURITATEA LA INCENDIU »Cerinta de calitate "siguranta la foc" impune ca solutiile adoptate prin proiect sa asigure in caz de

incendiu: - protectia si evacuarea ocupantilor;- limitarea pierderilor de vieti si bunuri materiale;- impiedicarea extinderii incendiului la cladirile invecinate;- prevenirea avariilor la constructiile si instalatiile invecinate, in cazul prabusirii constructiei;- protectia serviciilor mobile de pompieri care intervin pentru stingerea incendiilor, evacuarea

ocupantilor si a bunurilor materiale;Toate solutiile adoptate sunt in conformitate cu Normativul de siguranta la foc a constructiilor P118,

STAS 1478, Normativul de proiectare a instalatiilor sanitare I9, etc.Se vor respecta prevederile scenariului de securitate la incendiu, atasat documentatiei.Este interzisa folosirea sau depozitarea lichidelor ori a gazelor combustibile in alte locuri decat cele

special amenajate, in cantitati limitate si fara respectarea masurilor de prevenire si stingere specifice.Beneficiarul va avea grija in timpul exploatarii cladirii sa respecte normele de prevenire si stingere a

incendiilor - se vor amenaja spatii speciale pentru fumat, nu se va utiliza flacara deschisa in spatiile cu risc deincendiu etc. Instalatiile utilitare vor fi verificate periodic. Este interzisa folosirea sau depozitarea lichidelor ori a gazelor combustibile in alte locuri decat cele special amenajate.

Norme pentru paza si stingerea incendiilorLucrarile prevazute in prezentul proiect corespund cerintelor urmatoarelor normative, care trebuiesc

respectate si la executie:- PE 009/93 – Norme de prevenire, stingere si dotare impotrva incendiilor pentru ramura energiei

electrice sitermice, cu modificari in ordinul MEE nr.1450/83.

- Norme generale de protectia muncii, MMSS si MSF –2002.- P9/82 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare, aprobat cu decizia ICCPDC

nr.107/82.- P118/83 – Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea

focului.

39

Page 40: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

- C300/1994 – Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiului pe durata executiei lucrarilor de constructii si instalatii, aprobat cu ordinul MLPAT nr.20/N/1994.

- Conform Legii 10/1995, beneficiarul de investitii este obligat sa verifice ca receptionarea si darea in exploatare a obiectivului sa se faca numai daca sunt respectate prevederile si conditiile din actele normative in vigoare.

CERINTA „D”a) « IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR »Constructiile sunt proiectate astfel incat sa respecte sanatatea si igiena beneficiarilor si a vecinilor, cat

si proctectia mediului.Impactul asupra mediului si a sanatatii populatiei, care rezulta din activitatile desfasurate in cadrul

investitiei (apelor de suprafata, a panzei freatice, a solului, a ecosistemelor acvatice si terestre, a aerului), in conditiile respectarii instructiunilor de lucru, este nesemnificativ

Igiena aeruluiNu sunt folosite materiale de constructii care contin substante nocive sau radioactive.In spatiile inchise se va asigura 16,3% din volumul camerei, concentratie de oxigen.Toate spatiile sunt prevazute cu ferestre cu posibilitatea ventilarii naturale. Ventilarea spatiilor se face

manual, prin deschiderea de ferestre, cu conditia respectarii valorilor minime ale debitelor de aer vehiculate.Pentru ca acest sistem sa functioneze intr-o maniera satisfacatoare este necesara o improspatare a

aerului cu 0,5....1 vol/ora.Igiena apeiEchiparea cu instalatii si echipamente sanitare se face conform prevederilor STAS 1478, asigurandu-se

consumurile zilnice de 110l/pers/zi de apa rece si calda.Conditiile de calitate a apei sunt cele admise pentru apa potabila distribuita prin instalatii sanitare

(STAS 1342). Igiena mediului interiorCrearea unui mediu higrotermic optim implica asigurarea unei ambiante termice globale atat in regim

de iarna, cat si de vara.Iluminatul naturalCladirile sunt prevazute cu ferestre cu geam clar care asigura necesitatiile de iluminare.Pentru spatiile interioare se asigura un raport de 1/6 intre aria ferestrelor si aria pardoselilor.Iluminatul artificialNivelul de iluminare medie este dimensionat conform necesitatilor, respectandu-se normale in vigoare.Iluminatul artificial de va realiza prin instalatii electrice pe baza normativelor si standardelor specifice.Factorul de uniformitate = 0.40 (incaperi de utilizare generala) si 0.25 (spatii circulatie).Se asigura lumina de siguranta pe calea de evacuare (scara principala).

Gestiunea substantelor toxice si periculoase utilizate pe amplasamentNu este cazul.Tinand cont ca produsele manipulate nu intra in categoria substantelor toxice si periculoase, nu se

poate retine in sarcina obiectivului un fenomen de poluare a factorilor de mediu ca urmare a activitatii propiu-zise.

ExproprieriNu sunt necesare expropieri.

40

Page 41: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

Activitati de dezafectareNu este cazul. Terenul este liber de constructii.

Organizare de santier. Zone de depozitare deseuriOrganizarea de santier este prevazuta a se realiza chiar pe amplasamentul lucrarii, iar depozitarea

deseurilor si eliminarea acestora va respecta in totalitate normele locale de salubritate.

Durata de exploatare a investitieiInvestitia va fi exploatata permanent pe toata durata de existenta a cladirilor.

Poluarea generata de activitateNu este cazul.

Impactul negativImpactul negativ este nesemnificativ.

In perioada de executie- Lucrarile de executie se vor desfasura fara afectarea domeniului public si se vor realiza numai cu

personal calificat.- Constructiile care se vor realiza nu vor afecta buna desfasurare a activitatilor desfasurate in imediata

vecinatate.- Constructiile (baracamentele) si echipamentele provizorii necesare executarii lucrarilor se vor

amplasa in interiorul incintei.

In perioada de exploatareSingurii factori poluanti posibili la aceasta investitie ar putea fi apele uzate. Pentru acestea se prevede

evacuarea in fosele septice vidanjabile.Finisajele exterioare ale constructiilor, vor fi durabile astfel incat sa nu permita asezarea rapida a

prafului si deteriorarea imaginii si culorilor prevazute prin proiect.

Lucrari de diminuare a impactuluiManagementul apelor (colectare, drenare,epurare, deversare): Canalizarea interioara se va racorda in

incinta in rigole betonate si camine de vizitare iar in functie de cotele finale, acestea vor fi racordate la traseul retelei exterioare de canalizare. Se va realiza o retea in incinta care va prelua apele uzate menajere ce vor fi dirjate spre fosele septice vidanjabile.

Preluarea apelor pluviale se va face prin rigole tip ACO si vor fi dirijate spre zonele cu spatii verzi dinvecinatatea platformelor trotuarelor si a celor carosabile.

Conductele exterioare de apa si canalizare se vor proiecta si executa conform “Ghid privindproiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizand conducte din PVC,polietilena si polipropilena, Indicativ GP 043-99.

In caminul de racord apa, s-a prevazut un apometru individual.

Impactul pozitiv.In perioada de functionare a fermei.

41

Page 42: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

o infrastructura nou creata se va adauga la spatiului construit din zona;o se va realiza o investitie moderna cu beneficii directe asupra cresterii economice a zonei si a vietii

locuitorilor din zona;o se va crea un spatiu adecvat pentru cresterea animalelor si prelucrarea laptelui;o se vor creea noi locuri de munca; o realizarea investitiei, va contribui la imbunatatirea conditiilor de mediu ale zonei;Asadar, avantajele realizarii unei asfel de investitii are un impact pozitiv direct : 1.pentru producători, intrucat :

creşte capacitatea de prelucrare şi de valorificare a laptelui; cresc veniturile obţinute şi implicit, nivelul de trai; exista posibilitatea dezvoltarii fermei, prin reinvestirea profitului obţinut.

2.pentru consumatori, intrucat : creşte siguranţa alimentară; scade pretul produselor, prin eliminarea intermediarilor dintre producator şi consumator.

3.pentru economie, intrucat : se realizeaza o transparenţa cu privire la activitatea fiscală a firmei; creste numarul locurilor de muncă; dezvoltarea zonelor în care se realizează investiţiile.

4 PROCESE TEHNOLOGICE

4.1. Procese tehnologice in perioada de realizare a investitiei Procesele tehnologice de executie a cladirilor nu ridica probleme deosebite inscriindu-se in categoria

proceselor normale de constructie.Astfel, tehnologiile de realizare sunt clasice si presupun urmatoarea abordare si succesiune a etapelor:

• Amenajarea incintei, nivelarea simpla cu utilaje terasiere a terenului• Asigurarea retelor exterioare de utilitati prin realizarea conductelor de bransare in constructie ingropata• Sapatura generala pentru fundatie executata mecanizat• Cofrarea si pregatirea terenului de fundare• Turnarea betonului in fundatii• Realizarea elevatiilor prin cofrare, montare armatura, turnarea betonului• Realizarea lucrarilor de izolatii a fundatiilor• Realizarea umpluturilor si compactarea acestora• Realizarea structurii metalice a constructiilor • Realizarea celorlalte elemente succesive ale structurii de rezistenta• Realizarea inchiderilor perimetrale • Realizarea lucrarilor de instalatii interioare• Montarea tamplariei• Realizarea sarpantelor metalice si a invelitorilor• Realizarea finisajelor interioare si exterioare• Realizarea lucrarilor de amenajari exterioare si replantare a spatiilor verzi

4.2. Procese tehnologice in perioada de exploatareInfiintarea fermei si minifabricutei de lapte, nu ridica probleme deosebite, inscriindu-se in categoria

42

Page 43: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

proceselor normale de utilizare pe intreaga perioada de exploatare a constructiilor.

4.3. DESEURIIn perioada de executieDeseuri inerte si nepericuloaseDeseurile specifice rezultate din procesul tehnologic de realizare al constructilor, vor fi manageriate

conform normelor legale in vigoare, iar eliminarea lor va fi realizata conform clauzelor stabilite prin autorizatia de construire. Nu sunt asteptate cantitati semnificative de deseuri din activitatea de construire

Deseurile menajere rezultate in amplasament de la personalul de executie hartie, pungi, folii de plastic, resturi alimentare vor fi depozitate in conteinere la locurile de munca; se estimeaza a fi de ordinul a 0,05 kg/om si zi.

Eliminarea lor se va efectua periodic prin grija antreprenorului, pe baza de contract cu colectori autorizati.

Deseuri toxice si periculoaseNu este cazul, utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in santier in perfecta stare de functionare, avand

facute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti, iar lucrarile de intretinere si reparatii se vor executa in ateliere service specializate.

In perioada de exploatareDeseuri inerte si nepericuloaseIn timpul exploatarii pot rezulta deseuri menajere si asimilabile. Aceste deseuri vor fi colectate pe

categorii si eliminate controlat prin grija beneficiarului si sub atenta monitorizare si urmarire de catre personalul instruit si desemnat pentru aceasta, fie prin prestatori autorizati, fie prin reciclare si refolosire in activitatile curente de productie.

Deseuri toxice si periculoaseNu este cazul.

5. IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI SI MASURI DE REDUCERE A ACESTORA

5.1. APAPoluarea apei reprezinta modificarea in mod direct sau indirect a compozitiei naturale a acesteia ca

urmare a activitatii omului. Poluarea apei se produce, in primul rand, ca urmare a activitatii umane, putand fi grupata in: poluare

biologica, fizica si chimica, cea chimica avand ponderea cea mai mare si reprezinta patrunderea in apa a unei substante chimice diverse, de la cele organice usor degradabile pana la cele toxice cu persistenta indelungata.

In aceasta categorie intra si poluarea cu hidrocarburi, poluare intalnita in ultima perioada tot mai frecvent.

Poluarea chimica se produce in mod accidental sau de cele mai multe ori datorita indepartariinecontrolate a diverselor deseuri sau reziduuri lichide sau solide.

Datorita posibilitatii foarte reduse de poluare accidentala, studiile efectuate au aratat ca prevenirea lor prin investitii importante nu este economica. O intervetie rapida poate conduce la limitarea poluarii accidentale.

Actiunea apelor uzate asupra apelor de suprafata sau subterane ca receptori naturali sunt urmatoarele:- modificarea calitatii fizice prin schimbarea culorii, temperaturii, conductibilitatii electrice, prin formareadepunerilor de fund, de spuma sau de pelicule de natura petroliera sau substante grase;

43

Page 44: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

- modificarea calitatii chimice prin schimbarea reactiei apei – pH, cresterea continutului de substantechimice, schimbarea duritatii si de bacterii, printre care se pot gasi si germeni patogeni.

In scopul protectiei impotriva oricarei forme de poluare si al refacerii calitatii apelor, evacuarea inresursele de apa a apelor uzate cu continut de substante poluante se poate face numai in conditiile prevederilorLegii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare – Legea 310/2004 si Legea 112/2006 – si cu respectarea Normativului privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in resursele de apa NTPA 001/2005.

Avand in vedere morfologia zonei, apreciem ca nu se produc influente negative asupra niveluluihidrostatic freatic.

5.2.AERULAtmosfera este cel mai larg vector de propagare a poluarii, noxele evacuate afectand direct sau

indirect, la mica si mare distenta, atat factorul uman cat si toate celelate componente ale mediului natural si artificial.

Un factor asupra caruia se repercuteaza in mod direct poluarea tmosferei este vegetatia. Vegetatiareprezinta un element deosebit de important in mentinerea echilibrului fizic si psihic si asa alterat prinindepartarea tot mai grava a citadinului de natura.

Prezenta unei game largi de constituenti in gazele evacuate in aer ridica urmatoarele probleme:- dificultatea determinarii exacte a compozitiei efluentului;- precizarea unor modificari ale compozitiei prin reactii chimice, fapt care conduce noi variabile fizicochimicecu scopul descrierii cat mai complete a emisiei;- influenta factorilor externi determinanti ai proceselor de transport.

Clima: Elementele climatice ale zonei difera in functie de forma de relief si de altitudine.Cel mai important element climatic este temperatura.Regimul eolian este influentat de relief.Datele fenologice sunt influentate de altitudine, expozitia versantilor, panta, temperatura, cantitatea de

precipitatii, geneza vânturilor.Calitatea aerului: La nivelul judetului Dolj masuratorile sistematice privind concentratiile de poluanti

in atmosfera se efectueaza cu ajutorul unei retele de monitorizare, calitatea aerului din zona, nefiind monitorizata.

Pe amplasamentul studiat nu au fost efectuate determinari ale calitatii aerului, deoarece acesta este situat intr-o zona rurala izolata curata, impadurita, departe de obiective industriale.

5.2.1. Surse se poluare a aerului in faza de executieSursele de poluare a aerului in timpul desfasurarii lucrarilor de contructie sunt asociate in principal cu

tipurile de materialele de constructii utilizate, compozitia acestora si procesele tehnologice utilizate.Realizarea lucrarilor propuse in proiect constau intr-o serie de operatii diferite, fiecare cu durata si

potentialul propriu de generare a prafului. Cu alte cuvinte, emisiile din faza de constructie au un inceput si un sfarsit care pot fi bine definite, dar variaza apreciabil de la o faza la alta a procesului respectiv. Executia lucrarilor implica folosirea utilajelor specifice diferitelor categorii de operatii, ceea ce conduce la aparitia unor surse de poluanti caracteristici motoarelor cu ardere interna. In plus, aprovizionarea cu materiale de constructie necesar a fi puse in opera implica utilizarea de autovehicule pentru transport care, la randul lor, genereaza poluanti caracteristici motoarelor cu ardere interna. Regimul emisiilor acestor poluanti este, ca si in cazul emisiilor de praf, dependent de nivelul activitatii si de operatiile specifice, prezentand o variabilitate substantiala de la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului.

44

Page 45: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

5.2.2 Surse de poluare in faza de exploatareSe va asigura 16.3% concentratie de oxigen, din volumul spatiilor interioare.Toate spatiile interioare sunt prevazute cu ferestre cu posibilitatea ventilarii naturale. Ventilarea

spatiilor se face manual, prin deschiderea de ferestre, cu conditia respectarii valorilor minime ale debitelor de aer vehiculate.

Pentru ca acest sistem sa functioneze intr-o maniera satisfacatoare este necesara o improspatare a aerului cu 0,5....1 vol/ ora.

Nu se considera necesara luarea unor masuri de protectie.In contextul celor de mai sus trebuie respectate STAS 12574/87 privind Conditiile de calitate ale

aerului in zonele protejate si Ordinul 462/93 privind conditiile tehnice privind protectia atmosferei si Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

5.3. ZGOMOT SI VIBRATIINu este cazul.Investitia propusa nu influenteaza nivelul de zgomot si vibratii al zonei. In zona respectiva, sursele de

zgomot si vibratii sunt reprezentate de mijloacele de transport pe drumul comunal. Nivelul de zgomot produs de utilajele de transport este sub 80 dB.

5.4.SOLUL SI SUBSOLULPe amplasamentul viitoarelor constructii se vor executa Studii Geotehnice, realizandu-se cel putin cate

doua foraje pe fiecare amplasament, pentru determinarea stratificatiei terenului in zonele de amplasament al constructiilor.

5.5. BIODIVERSITATEAInvestitia propusa nu are impact asupra biodiversitatii zonei.

5.6. IMPACTUL PRODUS ASUPRA ASEZARILOR UMANE SI ALTOR OBIECTIVEImpactul in faza de exploatare a obiectivului propus este, asa cum am aratat anterior, in general pozi-

tiv.Investitia propusa este proiectata la un standard ridicat in ceea ce priveste calitatea lucrarilor si a mate-

rialelor utilizate, iar functionarea sa este benefica atat pentru confortul locuitorilor din zona cat si pentru cresterea nivelului general de trai.

Efectuarea lucrarilor de construire se va face in general cu forta de munca din zona, iar aprovizionarea santierului cu unele material, se va face tot pe plan local.

In privinta impactului asupra sanatatii populatiei, este de presupus ca acesta va fi un impact pozitiv tinand cont de posibilitatile de dezvoltare economica a zonei. In faza de functionare nu sunt asteptate cresteri ale noxelor specifice, de natura sa sporeasca pericolul asupra sanatatii populatiei.

De asemenea tot pe linia protectiei sanatatii populatiei, se apreciaza ca obiectivul analizat nu constituie un factor de poluare. Asa cum s-a aratat anterior, prezentul proiect face parte din categoria proiectelor locale, care a fost atent studiat si pregatit pentru realizare.

Din punctul de vedere a impactului asupra asezarilor umane, punerea in practica a acestui proiect va creea o serie de oportunitati semnificative pe plan local.

5.7. GOSPODARIA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

45

Page 46: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

In cadrul obiectivului propus se produc deseuri menajere si asimilabile celor menajere.Managementul deseurilor:

- se interzice depozitare si/sau aruncarea deseurilor de orice fel pe amplasament;- punerea la punct a unui sistem ecologic local de colectare si eliminare a deseurilor din cadrul obiectivului;

Colectarea si transportul deseurilor se va realiza prin grija operatorului autorizat din zona.Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatii in cadrul fermei, vor fii:- deseuri de materiale plastice;- deseuri de sticla;- hartie si carton;- reziduri organice.Cantitati estimate a fi generate intr-o zi :

deseuri plastic – 10 kghartie-carton – 10 kgdejectii organice – 100 kg

Deseuri toxice si periculoaseNu este cazul.

6. ANALIZA ALTERNATIVELOR

6.1. Alternativa 0

Nerealizarea investitiei – solutie nerecomandata, intrucat nerealizarea unei asfel de investitii, a generat in timp urmatoarea stare de fapt :

- slaba dezvoltare economica a comunitatii si a zonei din care face parte aceasta;- slaba valorificare a produselor agricole;- slaba capacitate de colectare si de valorificare a laptelui;- lipsa unui spatiu dotat la standarde europene, necesar pentru prelucrarea laptelui si obtinerea unor

produse din lapte la un nivel calitativ superior ;- lipsa locurilor de munca;

6.2. Alternative analizateRealizarea investitiei – solutie recomandata intrucat :o se realizeaza o investitie la standarde europene, cu beneficii directe asupra cresterii economice a

comunei si a zonei, dar si a vietii locuitorilor din zona;o se creaza noi locuri de munca; o se creaza un spatiu adecvat pentru cresterea animalelor si prelucrarea laptelui;o creşte capacitatea de prelucrare şi de valorificare a laptelui;o creşte siguranţa alimentară;o realizarea investitiei, va contribui la imbunatatirea conditiilor de mediu ale zonei;

7. MONITORIZAREA

Faza de executie

46

Page 47: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

Beneficiarul investitiei va urmari:- Respectarea stricta a Acordurilor si Autorizatiilor legale privind constructia fermei de vaci si a mini-

fabricutei de lapte;- Respectarea stricta a proiectului tehnic de executie privind suprafetele ocupate, solutiile tehnice

alese;Faza de exploatareIn perioada de exploatare este necesara o monitorizare minima, din punct de vedere al protectiei facto-

rilor de mediu, neexistand practic surse de poluare notabile.Deseurile vor fi colectate pe categorii si eliminate controlat prin grija beneficiarului si sub atenta

monitorizare si urmarire de catre personalul instruit si desemnat pentru aceasta, fie prin prestatori autorizati, fie prin reciclare si refolosire in activitatile curente de productie.

8. SITUATII DE RISCIn conformitate cu Legea protectiei Muncii nr. 319/2006, protectia muncii constitue un asamblu de ac-

tivitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatilor si a altor persoane participante la procesul de munca.

Prin grija conducerii sunt elaborate masuri tehnice, sanitare si organizatorice de protectia muncii, sta-bilinduse pentru fiecare salariat atributiile si raspunderea ce le revin in domeniul protectiei muncii corespun-zator functiilor exercitate.

9. DESCRIEREA DIFICULTATILORDificultati tehniceIn conformitate cu legislatia actuala, stabilirea terenurilor de amplasare si efectiv proiectul de dotare si

amenajare a organizarilor de santier, a bazelor de productie si a modului de organizare al acestora, a gropilor de imprumut si a depozitelor de deseuri, precum si a celorlalte terenuri ocupate temporar se face de catre con-structori la elaborarea ofertelor, dar poate apare foarte bine si cazul unor terenuri ocupate temporar in faza de executie, doar in baza unei intelegeri cu proprietarul terenului.

Dificultati practiceAvând in vedere faptul ca, de cele mai multe ori, constructorul nu este interesat in recomandarile studi-

ilor de impact, precum si faptul ca beneficiarul nu impune intotdeauna in caietele de sarcini un plan de man-agement al mediului, devine imperios necesara impunerea masurilor recomandate in prezentul studiu in exe-cutie, prin acordul de mediu ce urmeaza a fi eliberat.

10. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC« CONSTRUIREA FERMEI DE VACI CU CAPACITATE DE PROCESARE A LAPTELUI IN

SATUL SUMANDRA, COMUNA SECU JUDETUL DOLJ », prezinta urmatoarele caracteristici dimen-sionale :

S teren studiat = aprox. 6211.00 mp – teren intravilan;Regim de inaltime al celor doua cladiri = “P”;Ac totala – propusa, grajd pentru vaci = aprox. 286,00 mp;

Adc totala – propusa, cladire procesare lapte = aprox. 122.00 mp;Lungime imprejmuire teren = aprox. 316.00 ml;Fiind amplasata intr-un cadru natural nealterat, constructiile propuse a se realiza prin prezenta investi-

tie, se integreaza armonios, avand o volumetrie regulata, neutra, fara a distona cu cadrul natural alaturat.

47

Page 48: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

Amplasamentul beneficiaza de un acces direct si facil din DS117 si DS136.Asezarea cladirilor si utilitatilor pe amplasament, este judicioasa, respecandu-se fluxurile optime de

circulatie in incinta, distantele necesare fata de vecinatati, cat si normele de protectia a mediului Din punct de vedere al sistematizarii verticale, amplasamentul va fi complet imprejmuit si vor fi real-

izate cai de acces pietonale si carosabile betonate.O atentie deosebita in cadrul acestui proiect este acordata, mentinerii unei suprafete apreciabile de

zone verzi din jurul constructiilor din cadrul fermei, cat si plantarea de arbori si arbusti pe toata lungimea perimetrala a amplasamentului.

11 CONCLUZII:Realizarea prezentei investitii nu va avea un impact negativ asupra mediului, asa cum este

demonstrat in prezentul studiu de impact asupra mediului.Conluzia clara desprinsa in urma elaborarii acestui studiu de impact, este ca realizarea

investitiei «   Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj   » , nu are un impact major asupra mediului, nici in perioada de realizare a lucrarilor si nici in perioada de folosinta a fermei.

In cadrul elaborarii prezentului studiu, s-a urmărit stabilirea codiţiilor minime privind protecţia mediului şi prevenirea dereglărilor ecologice posibile pe parcursul execuţiei lucrărilor sau datorate realizării investiţiei propuse, astfel încât să se respecte Legea nr. 137/1995-Legea protecţiei mediului, Legea nr. 107/1996-Legea apelor, Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecşia Mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi a Normelor metodologoce privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, Ordonaţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor precum şi celelalte acte legislative în vigoare privind protecţia mediului.

In acest sens, prezentul punct tratează pe scurt o serie de acţiuni de monitorizare ce sunt recomandate a se realiza pe parcursul implementării proiectului şi a exploatării ulterioare în vederea evitării sau reducerii la un nivel acceptabil a unui impact negativ asupra mediului natural şi social, ca urmare a realizării investiţiei propuse.

In cele ce urmeză vom trata pe scurt măsurile ce trebuiesc luate pe parcursul derulării lucrărilor de execuţie şi după darea în folosinţă a investitiei.

11.1. Protecţia apelor şi ecosistemelor acvatice.Poluanţii care pot afecta ecosistemele terestre şi acvatice sunt cei rezultaţi în cazul unor accidente la

manipularea şi depozitarea combustibililor.In vederea protejării ecosistemului existent în zona de construire a fermei de vaci, vor fi luate

masurile necesare pentru protejarea terenurilor adiacente. Toate aceste lucrări vor fi dimensionate conform legislaţiei în vigoare, în conformitate cu prevederile reglementărilor de mediu.

11.2. Protecţia atmosferei.Pe toată perioada, este recomandabil ca beneficiarul să urmărească :

- reducerea emisiei diverselor noxe de la eşapamentul sau datorate uzurii avansate a maşinilor;- manipularea materialelor în cadrul proceselor tehnologice reprezintă o altă sursă posibilă de polu-

are a aerului în urma căreia pot rezulta pulberi în suspensie ;- utilizarea de utilaje şi tehnologii care să nu implice măsuri speciale pentru protecţia fonică a

surselor generatoare de zgomot şi vibraţii ;

48

Page 49: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

- respectarea reglementărilor privind protecţia atmosferei, inclusive adoptarea, după caz, de măsuri tehnologice de reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici.

- udarea periodica, pe parcursul realizarii categoriilor de lucrari generatoare de praf. Lucrările de constructii vor cuprinde : terasamente, sapaturi cu preponderenta manual si intr-o

mica masura mecanizate, transportul pământului, a betoanelor, utilajelor, umpluturi, construcţii din beton şi metalice, montaj utilaje, etc, care implică utilizarea unor utilaje grele: camioane, basculante, macarale, buldoexcavatoare, etc. Noxele rezultate vor fi NOx, CO, SO2, COV, fum, particule, etc.

Poluantul principal va fi praful care se va degaja în timpul execuţiei lucrărilor de excavare, încărcarea şi transportul pământului, dar si in cadrul unor operatiuni de finisaje.

Pentru reducerea noxelor si a prafului, amplasamentul va fi complet imprejmuit, vor fi realizate cai de acces pietonale si carosabile betonate, se vor mentine si se vor amanaja suprafete apreciabile de zone verzi in jurul cconstructiilor si se vor planta arbori si arbusti pe toata lungimea perimetrala a amplasamentului.

11.3. Protecţia solului, subsolului şi a ecosistemelor terestre.Lucrările de construcţie, întreţinere şi exploatare aferente construirii cladirilor din cadrul fermei, nu pot

afecta calitatea solului, deoarece, fiind vorba de lucrari de constructii obisnuite, nu se pot înregistra dezechilibre ale ecosistemelor sau modificări ale habitatelor. Totuşi, posibile surse care ar putea influeţa negativ indicatorii de calitate ai solului, ca urmare a desfăşurării activităţilor ce se vor desfăşura pe amplasamentul investiţiei, sunt urmatoarele :

- depozitarea necorespunzătoare a pamantului rezultat din sapaturi după finalizarea lucrărilor;- scurgerile accidentale de carburanţi şi lubrifianţi de la utilajele şi mijloacele de transport.

Terenul nu se infestează şi nu se contaminează cu substanţe toxice sau periculoase

11.4.Depozitarea deşeurilor.Principalele produse rezultate din activitatea de construcţie, ce pot fi clasate ca deşeuri, sunt

materiale care rezultă din ambalaje, lucrari, decapări şi din săpături. În activitatea de construcţie, se va ţine seama de reglementările în vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea şi reciclarea deşeurilor.

Obligaţiile care rezultă din prevederile Legii nr. 137/1995 sunt următoaele :- se vor recicla deşeuri refolosibile, prin integrarea lor, în măsura posibilităţilor, în lucrările de con-

structie, în conformitate cu încercările de laborator ;- se vor respecta condiţiile de refacere a cadrului natural în zonele de depozitare, prevăzute în Acor-

dul de mediu ;- întreţinerea utilajelor şi vehiculelor folosite în activitatea de construcţie, se efectuează doar în

locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului.- se va amenaja corespunzator, atat in perioada realizarii investitiei cat si dupa data punerii in func-

tiune a obiectivului, un spatiu pentru depozitarea selectiva a deseurilor, prin amplasarea de pubele inchise pentru fiecare categorie de deseu rezultat (gunoi menajer, hartie si carton, peturi si plastic, sticla, metal, lemn, s.a.)

11.5.Protecţia aşezărilor umane şi a oamenilor.Prezentul studiu propune spre implementare măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător si

a dezvoltării durabile. Astfel, în devizul general sunt prevăzute sume pentru lucrări de aducere la forma iniţială a terenului, in cadrul lucrarilor de sistematizare pe verticala a investitiei .

49

Page 50: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

Pe parcursul realizării lucrărilor, poluarea aerului va creşte in foarte mica masura si va avea un carcter temporar, ca urmare a transportului de materii prime şi materiale de construcţii. Deci va rezulta o creştere a traficului in zona, inregistrandu-se o crestere nesemnificativa a poluarii sonore, datorită lucrărilor de construcţii, care va avea caracter temporar si care se va pastra in limite aceptabile.

In cadrul elaborării proiectului se va ţine cont de următoarele principii :- in etapa de proiectare tehnică, la selectarea tehnologiilor şi a materialelor utilizate se va ţine cont de

optimizarea consumului de materiale şi energie, de minimizarea generării deşeurilor şi a cheltuielilor de eliminare ale acestora;

- se va opta pentru tehnologii şi materiale cu impact minim asupra mediului si se vor utilizeaza materiale prietenoase cu mediul, nepoluante şi non-toxice, materiale fără metale grele;

- se va pune accent pe conservarea resurselor naturale, astfel încât nu se utilizează surse neregenerabile;

- furnizorii de servicii şi produse să fie certificaţi ISO 14001 ;- executantul investiţiei asigură evacuarea deşeurilor rezultate în urma activităţilor de construcţii ;- in fiecare etapă a lucrărilor de construcţii se vor minimiza evacuările de poluanţi (ex. minimizarea

evacuărilor de praf) ;- se va asigura eliminarea poluării fonice ;- nu se vor utiliza materiale de construcţii toxice sau cu efecte negative asupra mediului ;- investiţia cuprinde un volum mare de lucrări de construcţii şi montaj, de aceea este semnificativa

poluarea produsa de lucrările de, săpături, transportul materiilor şi materialelor de construcţii, a deşeurilor rezultate din construcţii.

Asadar, atat pe timpul execuţiei lucrarilor, dar şi pe intraga perioada de exploatre, se vor adopta unele reguli si masuri care să preîntâmpine poluarea aerului, apelor şi a solului.

12. ANEXE – PIESE DESENATE

Plan de amplasare în zonă; Plan de situaţie; Plan grajd pentru vaci; Planuri fatada principala si fatada secundara – grajd pentru vaci; Planuri fatada lateral dreapra si lateral stanga – grajd pentru vaci; Plan invelitoare grajd pentru vaci; Plan sectiune transversala grajd pentru vaci; Plan cladire procesare lapte; Planuri fatada principala si fatada secundara – cladire procesare lapte; Planuri fatada lateral dreapta si lateral stanga – cladire procesare lapte; Plan invelitoare cladire procesare lapte; Planuri fatada principala si fatada secundara – constructie anexa - depozit furaje; Planuri fatada laterala stanga – constructie anexa - depozit furaje; Plan imprejmuire si detalii imprejmuire; Plan fundatii grajd pentru vaci; Plan fundatii cladire procesare lapte;

50

Page 51: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

Planuri pentru fluxurile tehnologice;

Intocmit,S.C. Management Euro Construct SRL

13. OBSERVATII ALE AUTORITATILOR DE MEDIU

51

Page 52: tanc depozitare lapte

Proiectant :Beneficiar :

S.C. Management Euro Construct SRL CraiovaStefanescu Sorin Costin

Denumire Proiect :

“Construire ferma de vaci cu capacitate de procesare a laptelui in satul Sumandra, comuna Secu judetul Dolj”

GUVERNUL Nr./Data : 1 / 2011 Instrumente structurale

ROMANIEI Faza : ACORD DE MEDIU 2007 - 2013

52