Tabel ANAF

Click here to load reader

 • date post

  07-Nov-2014
 • Category

  Business

 • view

  4.856
 • download

  5

Embed Size (px)

description

via - bv.finantepublice.ro

Transcript of Tabel ANAF

 • 1. COD PROCEDUR FISCAL TABEL COMPARATIV URMARE A MODIFIC RILOR ADUSE DE OG nr. 2/2012!!! OG nr. 2/2012 intr n vigoare la data de 02.02.2012. Art. I pct. 13 din OG nr. 2/2012 intr n vigoare la data de01.01.2013, cu excep ia art. 10913, care se aplic ncepnd cu data de 01.01.2015. Forma Codului de Procedur Fiscal nainte de Forma Codului de Procedur Fiscal dup Art. I modific rile aduse de OG 2/2012 modific rile aduse de OG 2/2012 pct. Art. 27 R spunderea solidar Art. 27 R spunderea solidar 1 (1) R spund solidar cu debitorul urm toarele (1) R spund solidar cu debitorul urm toarele persoane: persoane: a)... a)... b)... dup lit. b) se introduce o nou liter c): c) reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credin , declar b ncii, potrivit art. 149 alin. (12) lit. a), c nu de ine alte disponibilit i b ne ti. Art. 31 Domiciliul fiscal Art. 31 Domiciliul fiscal 2 (3) n situa ia n care domiciliul fiscal nu se poate dup alin. (3) se introduc patru noi alineate (3 - 3 ): 1 4 stabili potrivit alin. (1) lit. c) i d), domiciliul fiscal este (31) Domiciliul fiscal definit potrivit alin. (1) ori (3) se locul n care se afl majoritatea activelor. nregistreaz la organul fiscal n toate cazurile n care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social prin depunerea unei cereri de modificare a domiciliului fiscal, nso it de acte doveditoare ale informa iilor cuprinse n aceasta. (32) Cererea se depune la organul fiscal n a c rui raz teritorial urmeaz a se stabili domiciliul fiscal. Cererea se solu ioneaz de organul fiscal, n termen de 15 zile lucr toare de la data depunerii acesteia, prin emiterea deciziei de modificare a domiciliului fiscal care se comunic contribuabilului potrivit art. 44. (33) Organul fiscal emite din oficiu decizia de modificare a domiciliului fiscal ori de cte ori constat c domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, iar contribuabilul nu a depus cerere de modificare a domiciliului fiscal. 1
 • 2. (34) Data schimb rii domiciliului fiscal este data comunic rii deciziei de modificare a domiciliului fiscal.Art. 42 Solu ia fiscal individual anticipat i Art. 42 Solu ia fiscal individual anticipat i acordul 3acordul de pre n avans de pre n avans alin. (2) se modific :(2) Acordul de pre n avans este actul administrativ (2) Acordul de pre n avans este actul administrativ emisemis de Agen ia Na ional de Administrare Fiscal n de Agen ia Na ional de Administrare Fiscal n vedereavederea solu ion rii unei cereri a contribuabilului, solu ion rii unei cereri a contribuabilului, referitoare lareferitoare la stabilirea condi iilor i modalit ilor n stabilirea condi iilor i modalit ilor n care urmeaz s fiecare urmeaz s fie determinate, pe parcursul unei determinate, pe parcursul unei perioade fixe, pre urile deperioade fixe, pre urile de transfer, n cazul transfer, n cazul tranzac iilor efectuate ntre persoanetranzac iilor efectuate ntre persoane afiliate, astfel afiliate, astfel cum sunt definite n Codul fiscal.cum sunt definite n Codul fiscal. Tranzac iile viitoare care fac obiectul acordului de pre n avans se apreciaz n func ie de data depunerii cererii. alin. (10) se modific :(10) Contribuabilul solicitant are dreptul la restituirea (10) Contribuabilul solicitant are dreptul la restituireatarifului achitat n cazul n care organul fiscal tarifului achitat n cazul n care organul fiscal competentcompetent respinge emiterea/modificarea solu iei respinge emiterea/modificarea solu iei fiscale individualefiscale individuale anticipate sau a acordului de pre anticipate sau a acordului de pre n avans.n avans ori se ntrerupe procedura de emitere, ncondi iile aprobate prin hot rre a Guvernului.Art. 42 Solu ia fiscal individual anticipat i Art. 42 Solu ia fiscal individual anticipat i acordul 4acordul de pre n avans de pre n avans(5) Prin cerere contribuabilul propune con inutul dup alin. (5) se introduc trei noi alineate (51- 53):solu iei fiscale individuale anticipate sau al acordului (51) n scopul solu ion rii cererii, organul fiscal competent:de pre n avans, dup caz. a) se poate deplasa la domiciliul fiscal al contribuabilului sau n alt loc stabilit de comun acord cu acesta pentru analizarea documenta iei n vederea fundament rii proiectului de solu ie fiscal individual anticipat ori acord de pre n avans, potrivit procedurii aprobate prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal ; 2
 • 3. b) poate solicita contribuabilului clarific ri cu privire la cerere i/sau documentele depuse. (52) Organul fiscal competent prezint contribuabilului proiectul solu iei fiscale individuale anticipate sau acordului de pre n avans, dup caz, acordndu-i acestuia posibilitatea de a- i exprima punctul de vedere potrivit art. 9 alin. (1), cu excep ia cazului n care contribuabilul renun la acest drept i notific acest fapt organului fiscal competent. (53) Contribuabilul poate prezenta clarific rile prev zute la alin. (51) lit. b) sau poate exprima punctul de vedere prev zut la alin. (52) n termen de 60 de zile lucr toare de la data solicit rii clarific rilor necesare ori de la data comunic rii proiectului solu iei fiscale individuale anticipate sau acordului de pre n avans.Art. 43 Con inutul i motivarea actului Art. 43 Con inutul i motivarea actului administrativ 5administrativ fiscal fiscal(3) Actul administrativ fiscal emis n condi iile alin. (2) alin. (3) i (4) se modific :prin intermediul mijloacelor informatice este valabil i (3) Actul administrativ fiscal emis n condi iile alin. (2) prinn cazul n care nu poart semn tura persoanelor intermediul unui centru de imprimare masiv este valabilmputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, i i n cazul n care nu poart semn tura persoanelor tampila organului emitent, dac ndepline te mputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, i tampilacerin ele legale aplicabile n materie. organului emitent, dac ndepline te cerin ele legale aplicabile n materie.(4) Prin ordin al ministrului economiei i finan elor se (4) Prin o