thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2019/04/... · Web viewCu...

of 35 /35
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI AN SCOLAR 2018-2019- SEMESTRUL I Discutat in Consiliul profesoral din data de 03.04.2019 Aprobat in Consiliul de administratie din data de 03.04.2019 Prezentat în Comitetul Reprezentativ al părinţilor din data de ............................ 1

Embed Size (px)

Transcript of thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2019/04/... · Web viewCu...

Page 1: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2019/04/... · Web viewCu această ocazie s-a realizat o incursiune în viaţa şi opera marelui poet, s-au recitat

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI

AN SCOLAR 2018-2019- SEMESTRUL I

Discutat in Consiliul profesoral din data de 03.04.2019

Aprobat in Consiliul de administratie din data de 03.04.2019

Prezentat în Comitetul Reprezentativ al părinţilor din data de ............................

1

Page 2: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2019/04/... · Web viewCu această ocazie s-a realizat o incursiune în viaţa şi opera marelui poet, s-au recitat

A. REZULTATE OBTINUTE DE ELEVI

1.Scolarizarea si frecventa :

Elevi inscrisi la inceputul semestrului :415o Primar : 247o Gimnazial : 168

Elevi ramasi la sfarsitul semestrului : 417o Primar : 247o Gimnazial: 171

2.Miscarea elevilor : Primar :

o Veniţi din judeţ : 3o Plecati in judet : 0o Plecati in alt judet : 3

Gimnazial : o Plecati in judet : 0o Plecati in alt judet : 0o Veniti din judet : 3o Veniti din alt judet : 0

3.Starea disciplinara :

Elevi cu note scazute la purtare : Bine : 4 Intre 9- 7 – 11 Sub 7 - 6

4.Situatia la invatatura : Promovabilitate Invatamant primar : 225 elevi - 91 %Invatamant gimnazial : 151 - 88% Rezultate pe transe de medii : Invatamant primar Promovati pe transe de medii :

Insuficient : 0 Suficient : 43 Bine : 29 Foarte bine : 153

2

Page 3: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2019/04/... · Web viewCu această ocazie s-a realizat o incursiune în viaţa şi opera marelui poet, s-au recitat

Corigenti : o 1 obiect – 0o 2 obiecte – 0o 3 obiecte –0o 4 obiecte – 0o Mai mult de 4 obiecte – 2

Situatie scolara neincheiata : 20 Invatamant gimnazial Promovati pe transe de medii : 5 – 6,99- 17 7-8,99 – 62 9-10 – 72

3

Page 4: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2019/04/... · Web viewCu această ocazie s-a realizat o incursiune în viaţa şi opera marelui poet, s-au recitat

Corigenti : o 1 obiect – 2o 2 obiecte – 3o 3 obiecte – 0o 4 obiecte – 1o Mai mult de 4 obiecte – 0Situatie scolara neincheiata: 14

5. Absente : Total : 11115 Motivate : 1834 Invatamant primar : 7065 Motivate : 453 Invatamant gimnazial : 4050 Motivate : 1381

B. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

1.Evaluarea cadrului didactic in procesul de instruire : Cadrele didactice au fost evaluate prin asistente la clase. S-a realizat un număr de 5 asistenţe la clasă Toate cadrele didactice și-au întocmit la timp și cu rigurozitate documentele de proiectare, respectând recomandările și normele metodologice în vigoare. În urma asistenţelor desfășurate s-a constatat o bună pregătire metodică și știinţifică a cadrelor didactice .2.Aprecierea efectelor instruirii prin administrarea unor probe de cunostinte.

4

Page 5: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2019/04/... · Web viewCu această ocazie s-a realizat o incursiune în viaţa şi opera marelui poet, s-au recitat

Aprecierea efectelor instruirii s-a realizat prin aplicarea unor instrumente de evaluare cu rol de diagnosticare, de identificare a diferitelor nevoi de instruire ale elevilor: teste predictive, evaluări sumative, formative etc. 3.Programe și acţiuni de recuperare a cunoștintelor . Permanent s-a avut în vedere acordarea de sprijin suplimentar elevilor cu dificultăţi de învăţare, astfel încât aceștia să poată face faţă programei școlare.La nivelul școlii există 4 elevi cu cerinţe educaţionale speciale, care au certificat emis de C.J.R.A.E. Teleorman. Pentru aceștia, prin decizie a directorului, au fost numiţi responsabili de caz de servicii psihoeducaţionale, respectiv profesorii Marinescu Virginia, clasa pregătitoare B, Pisargiac Daniela, clasa I A, Bâscoveanu Elena, clasa a IV-a A, Vintilă Florina, clasa a IV-a B. Pentru elevii cu dificultăţi de învăţare și cerinţe educaţionale speciale, s-au alcătuit programe și s-au desfășurat o serie de acţiuni menite să prevină și să combată eșecul școlar.Printre acestea menţionăm: - aplicarea unor strategii de instruire diferenţiată la clasă pentru elevii cu dificultăţi de învăţare; -derularea unor ore de pregătire suplimentară pentru recuperare și remediere școlară; -stabilirea unor strânse legături cu familiile elevilor cu dificultăţi de învăţare . Se constată că o mare parte a elevilor cu dificultăţi de învăţare și predispuși la abandon școlar provin din rândul elevilor de etnie romă. Printre cauzele care generează aceasta situaţie s-au identificat următoarele: nefrecventarea grădiniţei; astfel, ei vin la școală cu un bagaj de cunoștinţe redus; neutilizarea limbii române în comunicarea din cadrul familiei, ceea ce face ca la intrarea în școală să comunice defectuos, să înţeleagă cu dificultate sarcinile de lucru; frecventarea în salturi a cursurilor; dezinteresul din partea familiei;lipsurile materiale.

4.Programe si acţiuni de pregătire performantă a elevilor . Pregatirea elevilor pentru performanta s-a făcut conform programelor, planificarilor calendaristice, fie în cadrul orelor alocate disciplinelor, fie în cadrul unor ore de pregătire suplimentară, desfășurate în afara programului sau în timpul vacanţelor școlare.

La învăţământul primar, pregătirea suplimentară a elevilor s-a realizat dupa un program stabilit încă de la începutul anului școlar, în urma aplicării testelor de evaluare inițială.Activităţile planificate şi realizate n-au întârziat să-şi arate roadele, prin recuperarea unor elevi cu probleme de pregătire,dar,mai ales, prin rezultatele foarte bune obţinute la concursurile şcolare desfăşurate in semestrul I: Lumina –Math, ComPer-Matematica, ComPer- Comunicare(etapa I), GazetaMatematică Junior, Amintiri din copilărie, Cangurul Matematician, Poveștile Cangurului. La învăţământul gimnazial, cadrele didactice au derulat programe și actiuni de pregătire pentru: -examenele naţionale ( Evaluarea Naţională ) ;-olimpiadele și concursurile școlare: limba română, matematică , limba engleză, limba franceză, geografie , istorie, cultură civică,religie.

5. Orientarea școlara și profesională

5

Page 6: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2019/04/... · Web viewCu această ocazie s-a realizat o incursiune în viaţa şi opera marelui poet, s-au recitat

S-a realizat în cadrul orelor de consiliere și orientare prin discuţii, dezbateri, aplicarea unor chestionare, permanenta consiliere, îndrumare, informare a elevilor claselor a VIII-a cu privire la metodologia de admitere la licee, organizarea lectoratelor cu părinţii.Activitatea de orientare școlară și profesională se realizează în colaborare cu profesorul psihopedagog Mihăilescu Teodora, reprezentant al C.J.R.A.E. Teleorman.

Reprezentanţi ai Liceelor militare au vizitat școala pentru a le oferi elevilor claselor a VIII-a informaţii cu privire la modalitatea de înscriere în învăţământul militar, pentru a îi consilia cu privire la oportunităţile și provocările pe care le oferă cariera militară.

6.Perfectionarea activitatii profesionale

Obiectivele stabilite la începutul anului şcolar de comisia de perfecţionare au fost:‐sprijinirea personalului didactic în îmbunătăţirea activităţii didactice;‐informarea promptă a personalului didactic cu privire la cursurile de formare desfăşurate la nivelul I. Ş. J. şi C. C. D. Teleorman.

Membrii comisiei au consiliat cadrele didactice din școală referitor la perfecționare, au facilitat comunicarea intercolegială la nivelul școlii și au diseminat informațiile primite de la C.C. D. și de la I. Ş. J. Teleorman.

La începutul anului şcolar, au fost actualizate toate fişele de formare continuă și a fost prezentată oferta C. C. D. Teleorman, pentru cursurile căreia cadrele didactice au optat în vederea înscrierii. Apoi, la sfârşitul lunii septembrie, s-a constituit la nivelul unităţii noastre de învăţământ comisia pentru echivalare în credite profesionale transferabile a formării continue: directorul şcolii, prof. Monica Iorga, responsabilul cu formarea continuă, prof. Cristina Căpăţînă, şi un metodist al C. C. D. Teleorman, prof. Ionuț Bolog. În cadrul acesteia, s-a analizat cererea de echivalare în CPT a gradului didactic I - PÎPP Gabriela Badea, care a obţinut 90 de CPT.

Formarea continuă a fost reprezentată de prof. Corina Erimia (specializarea Limba și literatura franceză) și prof. Maria Bucă (specializarea Educație plastică- Eduație vizuală), colege care au solicitat efectuarea preinspecțiilor în vederea înscrierii la concursurile de obținere a gradului didactic I, respectiv II. În ceea ce privește formarea prin conferinţe și simpozioane, prof. Emilia Andrei și Florina Vintilă au participat la simpozionul internațional ,,Comunități locale românești și Unireaʺ (Adjud, 26-28.10.2018), profesorii Iorga Monica și Viezuianu Dana la simpozionul judeţean "Omagiu Marii Uniri" ( Casa Corpului Didactic Teleorman, Alexandria, 16 noiembrie 2018). În noiembrie 2018, prof. Florina Vintilă a participat la ,,Seminarul eTwinning bilateral România-Republica Moldova". În luna decembrie, d-nele Bâscoveanu Elena și Florina Vintilă au luat parte la activitatea cu tema ,,Alternativa educațională Step by Step" (schimb de experiență), unde au susținut și referat metodic. În cursul lunii decembrie, profesor Iorga Monica a participat la Conferinţa Naţională eTwinning, I.S.E. București. În aceeaşi ordine de idei, cadrele didactice au aplicat cunoștințele dobândite în cadrul cursurilor de formare și la nivelul cercurilor pedagogice zonale (dintre care trei s-au desfăşurat în Şcoala Gimnazială nr. 2 Videle, la nivelul învăţământului gimnazial, la disciplinele Limba franceză – prof. Loredana Bătrânu, Istorie- prof. Iorga Monica, Religie- prof. Viezuianu Dana). Astfel, tot în decembrie, în cadrul cercului pedagogic de la nivelul clasei a III-a, PÎPP Emilia Andrei a susținut referatul metodico-științific ,,Rolul mijloacelor de învățământ în cadrul orelor de științe".

6

Page 7: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2019/04/... · Web viewCu această ocazie s-a realizat o incursiune în viaţa şi opera marelui poet, s-au recitat

Ca de obicei, în luna ianuarie, colegele de la învățământul primar (Andrei Emilia, Bâscoveanu Elena, Vintilă Florina) au participat la conferința națională ,,Valori culturale naționale – reper în activitatea didactică", organizat de Asociația Învățătorilor Teleormăneni. De asemenea, merită menționat calificativul Foarte bine cu care a fost apreciată activitatea acestei comisii de către insp. Sorin Ilie, în urma controlului tematic din octombrie 2018.

7.Calificativele acordate cadrelor didactice cu prilejul inspectiilor scolare . Cadrele didactice asistate în cadrul inspecţiilor curente la clasă au fost evaluate cu calificativul "FOARTE BINE", respectiv :Marinescu Virginia , Vintilă Florina,Draghici Marius, Buca Maria, Ducan Dumitra.

Pe semestrul I nu s-au susţinut inspecţii pentru obţinerea gradelor didactice sau a definitivării în învăţământ .

7

Page 8: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2019/04/... · Web viewCu această ocazie s-a realizat o incursiune în viaţa şi opera marelui poet, s-au recitat

C. ACTIVITATEA DE CONDUCERE A SCOLII

1. Calitatea programelor manageriale si a analizelor efectuate . Pe parcursul semestrului I al anului școlar 2018-2019 au fost întocmite în timp util documentele manageriale ale școlii, respectiv: Raport privind starea învăţământului pe anul școlar 2017-2018; Planul Managerial pentru anul școlar 2018-2019; organigrama Școlii Gimnaziale Nr. 2 Videle; orarul școlii; graficul ședintelor Consiliului profesoral; Graficul ședinţelor Consiliului de administraţie; graficul asistenţelor la clasă; planurile manageriale ale comisiilor metodice și ale comisiilor pe probleme de lucru, Planul de dezvoltare europeană a şcolii. Aceste documente au fost dezbătute și aprobate în Consiliul profesoral, respectiv în Consiliul de Administraţie.

2. Aplicarea principiilor organizatorice în realizarea procesului de învăţământ .

Desfășurarea procesului de învăţământ s-a realizat în concordanţă cu documentele manageriale ale școlii, instrucţiunile, procedurile I.Ș.J. Teleorman, Legea Educaţiei Naţionale, Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5079 /2016, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru buna desfășurare a procesului de învăţământ s-au elaborat și aprobat la nivelul școlii diferite proceduri, s-au încheiat și s-au derulat parteneriate cu instituţii locale, s-a colaborat permanent cu Primăria Orașului Videle și Inspectoratul Școlar Judeţean Teleorman.

3. Încadrarea, normarea, salarizarea

Normarea, încadrarea, salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic sau făcut cu respectarea planului –cadru, a legislaţiei în vigoare. Statele de plată ale salariilor se întocmesc pe baza Statelor de personal avizate de I.Ș.J. Teleorman, în conformitate cu Ordinul 4576 / 230 / 2445 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar.

4. Eficienta controlului si a indrumarii In semestrul I s-au efectuat următoarele controale sau inspectii tematice la nivelul unitatii de invatamant :

31.10.2018- Coordonarea inspecţiilor în vederea participării la examenele pentru acordarea gradelor didactice și a definitivării în învăţământ- IȘJ Teleorman, inspectori școlari Davidescu Tatiana, Ilie Sorin 01.11. 2018- Monitorizarea atribuţiilor / actvităţilor specifice ce revin funcţiei de diriginte- IȘJ Teleorman, inspectori școlari Narciza Niţu, Oana Stoicescu.

8

Page 9: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2019/04/... · Web viewCu această ocazie s-a realizat o incursiune în viaţa şi opera marelui poet, s-au recitat

10.12.2018- Monitorizarea modului în care se asigură pentru elevii cu CES integraţi în unităţile de învăţământ de masă măsurile educaţionale necesare obţinerii progresului școlar- I.Ș.J.teleorman, inspectori școlari Cepan Alina, Ion Marilena.

5. Preocuparea pentru gestionarea și pregătirea patrimoniului, dotarea și autodotarea . La nivelul școlii a existat o permanentă preocupare pentru gestionarea, gospodărirea, dotarea, autodotarea patrimoniului, în funcţie de nevoile identificate și de resursele existente. In acest sens, s-au achizitionat diferite obiecte, piese de mobilier, au fost procurate diverse materiale didactice, materiale de curăţenie, s-au realizat lucrări de îndepărtare a lambriurilor de pe culoarul școlii, de înlocuire a gresiei din faţa școlii.Lucrările s-au realizat cu bani din bugetul școlii proveniţi de la comunitatea locală.

6.Colaborarea cu părinţii , comunitatea locală pentru rezolvarea problemelor școlii. Parteneriatul școală –familie la nivelul școlii s-a concretizat prin: organizarea lectoratelor cu părinţii; alegerea comitetelor de părinţi la nivelul claselor şi al şcolii, implicarea părintilor in diferite activităţi ale școlii, participarea reprezentanţilor părinţilor la Consiliul de administraţie al școlii;derularea unor proiecte, activităţi comune la nivelul școlii, al comunităţii, cu participarea părintilor. În data de 29.10.2018 a avut loc ședinţa cu părinţii pe școală, în cadrul căreia a fost ales comitetul reprezentativ al părinţilor în anul școlar 2018-2019, reprezentanţii părinţilor în diferite comisii de lucru la nivelul șolii, s-au discutat și s-au aprobat raportul privind starea învăţământului pentru anul școlar 2017-2018, Regulamentul de ordine interioară al școlii.

9

Page 10: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2019/04/... · Web viewCu această ocazie s-a realizat o incursiune în viaţa şi opera marelui poet, s-au recitat

D. ALTE ACTIVITATI LA NIVELUL SCOLII

1. ACTIVITATI METODICO-STIINTIFICE .COMISIA METODICA A INVATATORILOR ( VINTILĂ FLORINA )

Comisia metodică a învăţătorilor reuneşte 10 cadre didactice, care s-au dovedit a fi, prin modul în care au gândit şi au prestat actul didactic, înzestraţi cu harul metodic şi profesionalismul dascălului ce urmăreşte eficienţa şi pragmatismul cunoştinţelor predate elevilor.

Pe parcursul semestrului I, Comisia metodică a învăţătorilor şi–a propus următoarele obiective:

Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şisemestriale);

Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare ; Utilizarea de strategii activ-participative; Folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; Obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune la concursurile şcolare. Organizarea de activităţi extracurriculare; Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective , asigurarea accesului

la informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă; Perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; Conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte didactice, portofolii, teste; Colaborarea şcoală –familie-comunitate locală.

Prin activităţile desfăşurate în cadrul Comisiei metodice de-a lungul primului semestru, s-a avut în vedere, permanent, atingerea acestor obiective . În conformitate cu graficul de activităţi fixat la începutul anului şcolar, s-au organizat şi s-au derulat o serie de acţiuni pentru concretizarea cărora cadrele didactice membre ale comisiei s-au implicat cu seriozitate si profesionalism .

În luna octombrie, membrii comisiei s-au întrunit pentru elaborarea testelor inițiale, apoi, după aplicarea și interpretarea lor, au stabilit programul de remediere, precum și un program de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanță, la nivelul fiecarei clase. (testele inițiale, interpretarea lor si programele de remediere/ pregătire suplimentară se află în mapa comisiei CEAC).

Tot în luna octombrie, membrii comisiei au pregătit și realizat activităţi dedicate Zilei Mondiale a Educației .

În luna noiembrie, doamna prof. inv. primar Miu Simona a sustinut referat “Tratarea diferențiată și succesul școlar”. S-au organizat activitati in cadrul Săptămâna. Educației Globale: “Lumea se schimbă.Noi… ”, precum si in cadrul Centenarului Marii Uniri

10

Page 11: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2019/04/... · Web viewCu această ocazie s-a realizat o incursiune în viaţa şi opera marelui poet, s-au recitat

Pe 6 decembrie 2018, cadrele didactice au susţinut activităţi în cadrul cercurilor pedagogice:

Andrei Emilia- referat: Rolul mijloacelor de invatamant in cadrul orelor de stiinte; Bascoveanu Elena, Vintila Florina – Alternativa educatioanale- Step by Step- schimb de

experienta cu Scoala step by step Bucuresti si referat metodicÎn cadrul proiectului educaţional ROMANIA LA CENTENAR s-au desfăşurat următoarele

activităţi: Prezentarea unui material ppt cu etapele înfăptuirii Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918; Lecturarea unor povestiri cu conţinut istoric; Învăţarea unor cântece şi poezii dedicate evenimentului; Realizarea unor lucrări (steaguri tricolore, insigne, figurine cu portul popular românesc)

din materiale sintetice ; Realizarea unei expoziţii cu figurine reprezentând portul românesc; Prezentarea unui program artistic închinat Zilei Naţionale; Depunerea de flori la Monumentul Eroilor din localitate;Cu prilejul sărbătorilor de iarnă s-au organizat şi desfăşurat următoarele activităţi: Confecţionarea unor decoraţiuni şi împodobirea brazilor de către elevii fiecărei clase;

realizarea unor felicitări pentru a fi oferite de către elevi părinţilor, rudelor; Oferirea unor cadouri surpriză pentru prietenul drag; Amenajarea unor expoziţii de lucrări plastice pe holul şcolii şi în sălile de clasă; Organizarea şi desfăşurarea unor programe artistice ce au cuprins: poezii, cântece,

colinde şi obiceiuri de iarnă, scenete religioase; Participarea la festivalul local ,, Tradiții și obiceiuri de Crăciun,, Prezentarea unor colinde de către elevii claselor primare şi oferirea unor cadouri de către

Primăria şi Consiliul Local Videle.În luna ianuarie, cadrele didactice au marcat , prin diferite activităţi, evenimentele

importante ale acestei luni: Ziua Culturii si Unirea Mica.Dna Andrei Emilia a sustinut referatul metodic ,,Caracterul multidisciplinar al orelor de

limba și literatura română”. Pregătirea elevilor pentru participarea la concursuri şi olimpiade şcolare: Membrii comisiei au acordat o atenţie deosebită pregătirii suplimentare a elevilor în vederea

participării la concursurile şi olimpiadele şcolare. Astfel, s-au constituit din timp loturile de elevi participante la diferite concursuri şi s-au derulat programe de pregătire suplimentară. În semestrul I, elevii din ciclul primar au participat la concursuri şcolare:

Concursul Şcolar Naţional de Competenţă şi Performanţa COMPER-etapa I: ComPer- ComPer-Mate 2000 (;

Gazeta Matematică Junior- etapa I ; Amintiri din copilărie- Concurs de cultură generală- etapa I; Cangurasul lingvist si Cangurasul matematicianMomentele trăite de elevi şi învăţători au fost speciale, datorită rezultatelor bune şi foarte

bune obţinute.Proiecte educaţionale

Pornind de la importanța activităţilor extraşcolare în educaţia copiilor, la nivelul ciclului primar s-au desfășurat numeroase activități extrașcolare/ educative, dintre care enumerăm: Petrecere de Halloween, Excursie tematica la brutarie – Pietrosani , Arges, Serbări școlare dedicate Sărbătorii Nașterii Domnului, Centenarului Marii Uniri , Ziua Culturii, Ziua Unirii etc.

11

Page 12: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2019/04/... · Web viewCu această ocazie s-a realizat o incursiune în viaţa şi opera marelui poet, s-au recitat

Perfectionare Toate cadrele didactice de la ciclul primar au participat la activităţile metodice din cadrul

cercurilor pedagogice la care sunt repartizate.Dnele prof. înv. primar Vintilă Florina, Andrei Emilia au participat la Simpozionul

International de la Adjud “ Comunitati locale romanesti si Unirea”- AgiRoDnele prof. înv. primar Vintilă Florina, Andrei Emilia, Bascoveanu Elena au participat la

Conferinta Nationala ” Valori cultural nationale- reper in activitatea didactica”Dna prof. înv. primar Vintilă Florina a participat la Seminarul de formare E-twinning-

“Seminar eTwinning bilateral“- Romania – Republica MoldovaConsiderăm ca, în semestrul I, cadrele didactice , membre ale comisiei învăţătorilor, şi-

au îndeplinit cu răspundere şi profesionalism sarcinile pe care le-au avut în munca la catedră, în activităţile extraşcolare , în cadrul comisiei metodice , ceea ce s-a concretizat prin creşterea calităţii actului didactic , prin rezultatele bune şi foarte bune obţinute la concursurile.

COMISIA METODICA A PROFESORILOR DIN ARIA CURRICULARA “ LIMBA SI COMUNICARE “ (RESPONSABIL DUCAN DUMITRA )

Comisia metodică a profesorilor din aria curriculară “Limbă și comunicare” şi-a desfăşurat activitatea conform graficului de activităţi stabilit la începutul anului şcolar. Planificările şi proiectarea activităţii didactice pentru semestrul I au fost întocmite şi predate la timp. Lecţiile au fost minuţios pregătite la fiecare obiect al ariei curriculare, folosindu-se materiale didactice diverse şi metode activ- participative pentru a facilita dobândirea cunoştinţelor de către elevi. Copiii au fost antrenaţi în realizarea diferitelor proiecte și portofolii. S-au aplicat evaluări inițiale, semnalându-se greșelile frecvente, s-au propus măsuri de ameliorare, s-au aplicat permanent  evaluari formative și sumative, s-a organizat și desfășurat un program de pregatire a elevilor claselor a VI- a și a VIII-a pentru recuperarea/consolidarea noțiunilor, în vederea susținerii Evaluării Naționale.

Activități școlare și extrașcolare desfășurate în cadrul comisiei în semestrul I:

1. Ziua europeană a limbilor străine - elevii și cadrele didactice au desfășurat o serie de activități pentru a marca această zi: - prezentarea semnificației zilei de 26 septembrie ( prof. Erimia Corina); - organizarea unei expoziții tematice ( prof. Bătrânu Loredana); - program artistic în limbile engleză și franceză ( coordonatori prof. Ducan Dumitra, Erimia Corina, Bătrânu Loredana);

2. Ziua Educației - a fost celebrată printr-o multitudine de activități extracurriculare, care au subliniat importanța educației și a școlii în viața comunității și a societății, în general. S-au exprimat gânduri, opinii cu privire la educație în limbaj literar-artistic, s-au vizionat filme documentare, s-au rememorat momente din viața Școlii Gimnaziale Nr.2 Videle, aflată la a 38-a aniversare.

3. Proiect educativ - “Biblioteca- altar nu închisoare a cărților” - Trăim într-o lume dominată de internet și alte tehnologii informaționale care au dus la o diminuare a

12

Page 13: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2019/04/... · Web viewCu această ocazie s-a realizat o incursiune în viaţa şi opera marelui poet, s-au recitat

interesului față de carte. De aceea, prin toate activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect s-a urmărit stimularea interesului copiilor pentru lectură și stabilirea unor “relații de prietenie” între ei și carte. Activitatea a fost coordonată de d-le prof. de limba și literatura română: Căpățînă Cristina și Zugravu Ioana.

4. “Centenarul Marii Uniri” - Împlinirea a 100 de ani de la formarea statului național unitar român a constituit un prilej de reflecție asupra trecutului, prezentului și viitorului societății românești în context european și global. Este foarte important ca tinerii să cunoască și să respecte trecutul, să aibă o viziune corectă, bine informată și documentată asupra evenimentelor istorice care au dus la nașterea statului național unitar român, să manifeste interes pentru cunoașterea acestor evenimente și promovarea lor. Dintre activitățile desfășurate în școală cu acest prilej menționăm: sesiune de referate despre Marea Unire, expoziții tematice, program artistic.

5. “Eminescu, la ceas aniversar” - Activitate menită să omagieze personalitatea și creația literară a marelui poet. Au fost prezentate cele mai importante momente din viața și opera lui Mihai Eminescu, s-au recitat versuri eminesciene, a fost organizat un concurs de cultură generală la care au participat elevii claselor a V-a B, a VI- a B, a VIII-a A. De buna desfășurare a activității s-a ocupat d-na prof. Căpățînă Cristina.

Elevii școlii noastre s-au numărat din nou printre premianții Concursului judetean de creație literară “Tinere condeie”. Astfel, elevele Manole Alexia, și Voivozeanu Iuliana, clasa a V-a A, Laslu Maria, clasa a VI-a B, au primit mențiune pentru poeziile înscrise în concurs.

COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DIN ARIA CURRICULARĂ

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ( RESPONSABIL DRAGHICI MARIUS)

În sem I al anului şcolar 2018-2019 activitatea profesorilor din cadrul comisiei s-a desfăşurat pe trei coordonate:

Activităţi curriculare Activități extracurriculare/Concursuri şi olimpiade şcolare Formare profesională continuă / perfecţionare

Toţi membrii comisiei au studiat curriculum-ul, au întocmit planificările calendaristice și semestriale. Au fost stabilite loturile de elevi participanti la concursurile si olimpiadele școlare pentru anul in curs, precum și programul de pregătire suplimentară a acestora și ,în perioada decembrie- ianuarie s-a desfășurat etapa pe școală .

Catedra de matematică și-a concentrat activitatea pe formarea și dezvoltarea la elevi a unor abilităţi de rezolvare a problemelor pe baza relaţionării cunoștintelor din diferite domenii, precum și pe înzestrarea lor cu un set de competenţe, valori și atitudini menite să le asigure o integrare profesională optima.

Cadrele didactice care care au predat fizica ,chimie, biologie au urmărit, în conformitate cu curriculum-ul ,ca elevii să-și dezvolte capacitatea de a întelege și interpreta fenomene fizice și chimice prin prisma sistemelor de legi și principii specifice fizicii sau chimiei ,în relaţie cu celelalte știinţe ale naturii, în scopul integrării sociale și profesionale.

13

Page 14: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2019/04/... · Web viewCu această ocazie s-a realizat o incursiune în viaţa şi opera marelui poet, s-au recitat

Toţi membrii comisiei metodice „Matematică și Știinţe” au efectuat o analiză a testelor iniţiale pe fiecare disciplină în parte în urma căreia s-au luat măsuri de îmbunătăţire a rezultatelor. Activitatea de perfecţionare din cadrul catedrei s-a realizat prin dezbateri cu privire la proiectarea didactică, la selectarea manulalelor școlare și a celorlalte instrumente auxiliare de lucru utilizate în procesul de învăţământ și prin participarea la activităţile metodice din școală. Toate cadrele didactice au participat la consfătuirile cadrelor didactice pe discipline și la activităţile cercurilor pedagogice organizate pe discipline. Au fost susținute lectii deschise si referate, conform programului de activitate semestrial. Profesorii de matematică s-au preocupat în permanenţă de pregătirea elevilor în vederea susţinerii testelor iniţiale, a simulării Evaluării Naţionale și au elaborat un program de pregătire suplimentară.

In cadrul activităţilor demonstrative susţinute la nivelul comisiei metodice , profesorii au arătat o bună stăpânire a disciplinei predate și cunoștinte actualizate în specialitate. De asemenea, s-a încurajat învăţarea centrată pe elev, învăţarea în grup și învăţarea în diferite contexte. Profesorii au asigurat materiale clare, lizibile și care au sporit claritatea informaţiilor. Elevii au fost implicaţi în evaluare și li s-a oferit feed-back în legătură cu progresul realizat.

COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DIN ARIA CURRICULARĂ ''OM ŞI SOCIETATE . SPORT ŞI ARTE ''( RESPONSABIL PROF. DANA VIEZUIANU )

Comisia metodică, “Om şi societate’’şi-a desfăşurat activitatea pe baza unui program la care şi-au adus contribuţia toţi membrii şi a avut următoarele obiective:

Proiectarea activităţii didactice pe baza noului curriculum, cu accent pe unitatea de învăţare la cls.a-VI-a;

Predarea şi însuşirea cunoştinţelor folosind metode active-participative; Evocarea evenimentelor importante din istoria naţională şi a comunităţii; Respect şi consideraţie pentru credinţa străbună şi cultivarea spiritului de toleranţă

religioasă; Integrarea elevilor minoritari în comunitatea şcolară şi locală; Pregătirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare.

Planificările şi proiectarea activităţii didactice pe sem. I au fost întocmite şi predate la timp. Lecţiile au fost minuţios pregătite la fiecare obiect al ariei curriculare, folosindu-se de materiale didactice diverse şi metode participative pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de către elevi. Copiii au fost antrenaţi în realizarea diferitelor proiecte şi portofolii cerute de profesorii de istorie,religie geografie, muzica si sport. Pregătirea pentru participarea la olimpiadele şcolare a fost făcută cu multă seriozitate, iar rezultatele vor fi pe măsura aşteptărilor. Au fost sărbătorite şi comemorate toate evenimentele importante din istoria naţională: Ziua Holocaustului in România ; Ziua Armatei; Ziua Naţională a României, s-au organizat competitii sportive locale – Cupa Unirii, 24 Ianuarie –Unirea Principatelor Române, concursuri tematice, precum şi vizionare de materiale, aceste activităţi fiind pregătite de către domnii si doamnele profesoare alaturi de elevii scolii, realizarea de planşe, desene afişe tematice, amenajarea unei expoziţii tematice. 

14

Page 15: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2019/04/... · Web viewCu această ocazie s-a realizat o incursiune în viaţa şi opera marelui poet, s-au recitat

Ziua Internaţională a Educaţiei- elevii şi cadrele didactice ale Şcolii Gimaziale Nr. 2 Videle au sărbătorit ziua educaţiei ca zi a şcolii, în amintirea zilei de 1 octombrie 1980, dată la care şcoala îşi începea existenţa ca unitate de învăţământ gimnazial, sub denumirea de Şcoala Generală Nr. 3 Videle. Prin diferite activități educative extracurriculare, elevii și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale nr. 2 Videle au subliniat importanța educației și a școlii în viața comunității şi a societăţii în general.

Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic - această zi este marcată în fiecare an între 4 si 10 octombrie, pentru a se marca două evenimente: lansarea primului satelit realizat de om, Sputnik, 4 octombrie 1957,activităţile fiind coordonate de d-na profesor Anghel Nicoleta. Prin intermediul acestora s-a subliniat contribuția adusă de știința și tehnologia spațiului la îmbunătățirea condițiilor umane. Tema ediției 2018 este "SPACE UNITES THE WORLD", "SPAȚIUL UNEȘTE LUMEA" Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului a fost marcată la nivelul Şcolii Gimnaziale Nr. 2 Videle prin următoarele activităţi: prezentarea evenimentelor care au avut loc în data de 9 octombrie 1941 de către profesorul de istorie, Iorga Monica, lecturarea unor texte istorice, vizionarea unor documentare, urmate de discuţii, dezbateri pe această temă. Sărbători de iarnă la români -activităţi cultural artistice dedicate sărbătorilor de iarnă.

Este de remarcat buna colaborare cu biblioteca școlară, care s-a implicat în cadrul organizării activităţilor precum şi prin organizarea de expoziţii cu ocazia marcării evenimentelor din istoria neamului.

ACTIVITATI EDUCATIVE ( RESPONSABIL , PROF. VIEZUIANU DANA )

Activităţile extracurriculare din semestrul I al anului școlar 2018-2019 au fost complexe, s-au bazat pe o bună comunicare, au fost tratate cu seriozitate și au implicat un număr mare de elevi, cadre didactice si reprezentanţi ai comunităţii locale. Se remarcă participarea şi implicarea activă a tuturor cadrelor didactice ale şcolii desfăşurarea unei game variate de activităţi, proiecte şi programe educative, în care s-au implicat afectiv, motivaţional şi conştient toţi elevii şcolii, şi, pe cât posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie (Familia, Biserica, Poliţia, Cabinetul şcolar, Biblioteca, factori economici etc.).

OBIECTIVE URMĂRITE:-proiectarea eficientă a activitatii educative; -statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de învăţare permanentă; -necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a educaţiei obligatorii; -importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor; -stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului; -utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc complementar de integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate; -promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării standardelor calităţii procesului educaţional;

15

Page 16: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2019/04/... · Web viewCu această ocazie s-a realizat o incursiune în viaţa şi opera marelui poet, s-au recitat

-informarea continuă a profesorilor diriginti; -optimizarea relaţiei școală – familie în vederea integrării elevilor in viaţa comunităţii; -dezvoltarea relaţiilor comunitare ale școlii și atragerea de noi parteneri în derularea programelor educaţionale.

Activităţile educative s-au desfăşurat lunar la fiecare comisie aflată în subordine şi au vizat procesul educativ sub toate aspectele lui; astfel, activităţile realizate s-au situat în sfera Educaţiei pentru sănătate, Educaţiei religioase, Educaţiei pentru dezvoltare personală, Educaţiei pentru receptarea valorilor culturale, Educaţiei estetice, Educaţiei pentru valorile democraţiei, Educaţiei civice, Educaţiei pentru drepturile copilului, Educaţiei incluzive (valorificarea fiecărui elev) , Educaţiei ecologice etc.

Activităţile educative extraşcolare s-au desfăşurat conform Programului activităţilor educative, primit de la I.S.J. şi completat cu activităţi proprii. Dintre cele mai reprezentative activităţi desfăşurate menţionez:

Sept.2018 :-Festivitatea de deschidere a anului școlar 2018-2019:-26 septembrie- Ziua Europeană a Limbilor Străine - elevii şi cadrele didactice ale Şcolii

Gimnaziale Nr. 2 Videle au desfăşurat următoarele activităţi : program artistic în limba franceză si limba engleza, cântece şi poezii, prezentat de elevii scolii, profesori coordonatori, Ducan Dumitra, Bătrânu Loredana, Eremia Corina;

-29 septembrie -activitate de încheiere a proiectului "Voluntari în curtea școlii"- alături de elevii și cadrele didactice ale școlii s-au aflat părinți, voluntari OMV Petrom, reprezentanți ai comunitații locale, primarul orașului Videle, d-l Nicolae Bădănoiu, precum și reprezentanți ai companiei OMV PETROM; s-au reliefat realizările proiectului, cum am prin intermediul acestuia să producem o schimbare în școală și, mai ales, ce am învățat participând la acest proiect. 

-5 octombrie, Ziua Internaţională a Educaţiei, elevii şi cadrele didactice ale Şcolii Gimaziale Nr. 2 Videle au sărbătorit ziua educaţiei ca zi a şcolii, în amintirea zilei de 1 octombrie 1980, dată la care şcoala îşi începea existenţa ca unitate de învăţământ gimnazial, sub denumirea de Şcoala Generală Nr. 3 Videle;

- Săptămâna Mondială a Spatiului Cosmic, 4 -10 octombrie; Sub deviza "Spațiul uneșțe lumea" și elevii Școlii Gimnaziale nr. 2 Videle au desfășurat o serie de activități educative curriculare și extracurriculare menite să celebreze spațiul precum: 1. Aducerea spațiului cosmic aproape de noi! - desenarea spațiului cosmic pe terenul din curtea școlii, loc utilizat pentru a învăța prin joc despre această componentă a Universului ( elevi voluntari din clasele V-VIII, sub îndrumrea d-nelor prof. Bucă Maria și Viezuianu Dana); 2. Călătorie imaginară prin spațiul cosmic- elevii claselor a V-a A și a V-a B, sub îndrumarea d-nei profesor Anghel Nicoleta și-au valorificat și și-au îmbogățit cunoștințele despre spațiu realizând machete, compuneri, eseuri.

- The Worlds Largest Lesson -activităţi de promovare a Obiectivelor de Dezvoltare Globală stabilite în anul 2015 de Organizația Națiunilor Unite, ce urmează a fi atinse până în anul 2030. Ele urmăresc reducerea sărăciei extreme, asigurarea dreptului la educație pentru toți copiii lumii, reducerea inegalităților și a nedreptăților, asigurarea unui mediu curat pentru toți locuitorii planetei.

-9 octombrie, Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, zi care a fost marcată la nivelul Şcolii Gimnaziale Nr. 2 Videle prin următoarele activităţi: prezentarea evenimentelor care au avut loc în data de 9 octombrie 1941, lecturarea unor texte istorice, vizionarea unor filme documentare;

16

Page 17: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2019/04/... · Web viewCu această ocazie s-a realizat o incursiune în viaţa şi opera marelui poet, s-au recitat

-19-25 noiembrie - SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE, program initiat de Consiliul Europei, pentru a dezvolta, întări şi susţine strategiile de implementare a educaţiei globale şi de formare a capacităţii de dezvoltare a acesteia, prin intermediul instituţiilor şi practicienilor din domeniul educaţiei atât din zona formală, cât şi nonformală. În concepţia initiatorilor, educaţia globală cuprinde: educaţia pentru dezvoltare, educaţia pentru drepturile omului, educaţia pentru pace şi prevenirea conflictelor şi educaţia interculturală. Tema editiei de anul acesta a fost "LUMEA SE SCHIMBA. NOI?". Programul scolii noastre a cuprins urmatoarele activitati: -Prezentarea semnificatiei S.E.G. si a temei anului 2018 -Obiectivele de dezvoltare durabila- discutii, dezbateri, vizionare materiale video -Ne cunoastem drepturile, suntem responsabili! -Săptămâna fructelor şi a legumelor donate -Dă BLOCK agresivităţii! Stop bullying şi cyberbullying !

- DĂ BLOCK AGRESIVITĂŢII- elevii școlii au învățat despre pericolele și vulnerabilitățile din mediul on-line, despre modalități de prevenire sau soluționare a acestora.Cadrele didactice care au implementat la nivelul școlii acest proiect au valorificat resursele puse la dispoziție de Salvați copiii România, filmulețe, afișe, pliante, broșuri etc pentru a purta discuții cu elevii, s-au organizat activități interactive care au avut rolul de a le stimula imaginația, creativitatea, gândirea critică. Alături de profesorii care au organizat aceste activităţi, s-au aflat reprezentanţi ai C.J.R.A.E Teleorman, d-l profesor logoped, Radu George, profesor consilier, Mihăilescu Teodora.

- Tinerii și România Centenară- proiect educaţional pentru marcarea semnificaţiei Anului Centenar, derulat și pe platforma eTwinning în colaborare cu școli din România și Republica Moldova. Activităţile desfășurate au cuprins: serbări, manifestări dedicate evenimentelor care au dus la împlinirea actului de la 1 decembrie 1918, excursii școlare, vizite în locuri cu semnificaţie istorică, vizite la Muzeul naţional al României, expoziţii tematice etc.

- Sărbătorile la creștini – cofecţionare de felicitări și podoabe decorative specifice sărbătorilor de iarnă;

-Carnavalul zăpezii- program artistic al elevilor claselor a VIII-a -15 Ianuarie 2019- ZIUA CULTURII NAŢIONALE- elevii şi profesorii l-au omagiat pe marele

poet naţional, Mihai Eminescu, la împlinirea a 169 de la naşterea sa şi au aniversat, în egală măsură, Ziua Culturii Naţionale. Cu această ocazie s-a realizat o incursiune în viaţa şi opera marelui poet, s-au recitat versuri din lirica eminesciană, s-a desfăşurat un concurs tematic între elevii claselor a V-a, a VI-a , a VII-a. Activităţile au fost coordonate şi organizate de profesorii din cadrul ariei curriculare "Limbă şi comunicare", Căpăţână Cristina, Zugravu Ioana, Ducan Dumitra.

- 27 Ianuarie 2019- ZIUA INTERNAŢIONALĂ DE COMEMORARE A VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI- prezentarea unor materiale PPT, călătorie imaginară în lagărul de exterminare de la Stutthof şi în Muzeul celui de Al Doilea Război Mondial de la Gdansk (Polonia) prin intermediul unor fotografii, vizionarea şi intepretarea unor scene din filmul „Băiatul cu pijamale în dungi”, lecturarea şi intepretarea unor pasaje din Jurnalul „ Annei Frank”, recitarea unor versuri scrise de copii victime ale Holocaustului, mărturii tulburătoare despre această pagină neagră a istoriei. La finalul activităţii, printr-un exerciţiu, elevii participanţi au descoperit cheia prin care rasismul, xenofobia, discriminarea pot fi combătute: TOLERANŢA.

-30 Ianuarie 2019- ZIUA INTERNAŢIONALĂ A NON-VIOLENŢEI ÎN ȘCOLI- prin jocuri, activităţi interactive, vizionare de filmuleţe, elevii din învățământul gimnazial au reflectat asupra cauzelor, formelor de manifestare, precum și asupra consecințelor violenței în școli și nu

17

Page 18: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2019/04/... · Web viewCu această ocazie s-a realizat o incursiune în viaţa şi opera marelui poet, s-au recitat

numai, asupra bullying-ului, au exprimat opinii şi au propus soluții pentru combaterea acestui fenomen.Cu ajutorul aplicației mentimeter au răspuns interactiv la întrebările: “Ai fost vreodată victima violenței în școală ?”, “Cu ce formă de violență te-ai confruntat ?”, „Care crezi ca sunt consecințele violenței asupra copiilor ?”. Apoi, au fost vizionate și interpretate filmulețe despre fenomenul de bullying puse la dispoziție pentru elevi și educatori pe site-ul organizației Salvați copiii România. Lucrând în echipe, elevii au alcătuit un plan pentru eradicarea fenomenului de violență în școală, propunând diferite soluții precum: o mai atentă supraveghere a elevilor în pauze de către profesori, creșterea numărului paznicilor în școli, existența unor relații de colaborare, comunicare, respect reciproc între elevi, implicarea și participarea la activități școlare și extrașcolare, consilierea şcolară.

Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi. Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul elevilor în vederea prevenirii unor abateri disciplinare.

Colaborarea cu familia reprezintă un obiectiv major al consilierii şcolare. Astfel au avut loc şedinţe cu părinţii pe clase şi la nivel de şcoală în data 29.10.2019. (semestrul I) În urma acestor şedinţe, părinţii au luat cunoştinţă despre regulamentul de ordine interioara al şcolii, despre planul managerial de amenajare şi dotare al şcolii, cât şi despre activităţile elevilor. S-au derulat săptămânal activităţi de suport educaţional pentru părinţi, care au urmărit consolidarea parteneriatului şcoală-familie. Fiecare diriginte a planificat riguros activităţile extraşcolare desfăşurate împreună cu colectivul de elevi manageriat. Activităţile metodice au constat în: prezentarea de referate, dezbateri, mese rotunde pe teme educaţionale şi activităţi metodice cu scop informativ.

ACTIVITATEA CONSILIULUI ELEVILOR

În data de 5 octombrie au avul loc, la nivelul școlii alegeri pentru Consiliul Școlar al Elevilor. In urma scrutinului desfășurat noua componenţa a C.Ș E este următoarea:

Cojocar Dumitriţa, clasa a VIII-a A, președinte;Manole Alexia, clasa a V-a A, vicepreședinte Militaru Melissa, clasa a V-a A, avocatul elevilor.

In semestrul I al anului scolar 2018-2019, Consililul scolar al elevilor s-a intrunit ori de câte ori a fost cazul. La aceste sedinte nu fost prezenti toti reprezentantii claselor, iar ședintele au fost anunţate cu o săptămână îinainte. În general, au fost prezenţi toţi şefii claselor sau adjuncţii lor. În cadrul CONSILIULUI ELEVILOR, am desfăşurat împreună cu elevii următoarele dezbateri, mese rotunde, activităţi cu scop informativ, vizând formarea personalităţii elevilor pe multiple planuri:

Constituirea Consiliului elevilora) Cunoaşterea reciprocă a membrilor Consiliului şi identificarea calităţilor elevilor ce vor fi

aleşi Alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului prin vot democratic; Elaborarea Regulamentului propriu de funcţionare Identificarea nevoilor elevilor,a disfuncţionalităţilor din şcoală în vederea elaborării

programului de activităţi. Realizarea programului de activităţi. Cea mai frumoasă clasă !

- concurs între colectivele de elevi ale şcolii

18

Page 19: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2019/04/... · Web viewCu această ocazie s-a realizat o incursiune în viaţa şi opera marelui poet, s-au recitat

Sărbătorile creştine la români! acţiune de ajutorare a elevilor/ bătrânilor (din căminul de bătrâni) cu situaţie materială precară

Codul bunelor maniere -campanie antihuliganism, pentru păstrarea şi protejarea bunurilor şcolii, ale societăţii.

Bilanţ asupra activităţilor desfăşurate pe parcursul anului şcolar.

PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI Reprezintă o preocupare permanentă a colectivului de cadre didactice. Aceasta se realizeaza

prin : Discutii, dezbateri în cadrul orelor de consiliere și orientare O strânsă legătură cu familia, mai ales in cazul elevilor predispusi la acţiuni de

violenţă . O permanentă colaborare cu instituţiile locale: Poliţia, Poliţia locală, Primăria

oraşului Videle, C.J.R.A.E. Teleorman - prof. psiholog, Radu George, profesor consilier Mihăilescu Teodora .

30 Ianuarie - organizarea unei activităţi educative dedicate Zilei Internaţionale a non-violenţei în şcoli la care au participat elevii din învăţământul gimnazial, cadre didactice, reprezentanţi ai Poliţiei, Primăriei oraşului Videle.

PREVENIREA ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRIISe realizează prin: integrarea copiilor cu dificultăti de învăţare în procesul instructiv-

educativ, adaptarea metodelor de lucru, a demersului didactic la nevolile și interesele elevilor, recurgerea, la nevoie, la strategii de diferenţiere, valorizarea în cadrul procesului didactic și a activităţilor educative desfășurate la nivelul școlii a tuturor elevilor, promovarea unor proiecte și programe educative care vizează educaţia pentru drepturile omului, drepturile copilului, combaterea xenofobiei, a discriminării etc .

Exp : activitatile educative desfășurate în cadrul programului "Săptămâna Educatiei

Globale", pe tema drepturilor copiiilor, combaterii bullying-ului ( noiembrie 2018 ) . activităţi dedicate Zilei Internaţionale a Toleranţei, Zilei Internaţionale a Drepturilor

Omului.

COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII ( RESPONSABIL , PROF. SIRBU VERGINICA )

In cadrul comisiei pentru evaluarea și asigurarea calităţii, s-au desfășurat următoarele activităţi :

elaborarea si transmiterea în timp util către A.R.A.C.I.P a Raportului Anual privind Evaluarea Interna .

elaborarea documentelor manageriale, plan managerial , program de activităţi pentru anul scolar 2018-2019.

elaborarea, aprobarea unor proceduri de lucru C.E.A.C..

Comisia de pregătire suplimentară a elevilor .

19

Page 20: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2019/04/... · Web viewCu această ocazie s-a realizat o incursiune în viaţa şi opera marelui poet, s-au recitat

S-a constatat preocuparea cadrelor didactice pentru pregătirea suplimentară a elevilor, atât pentru prevenirea eșecului școlar, cât și pentru stimularea performanţei, pentru pregătirea in vederea participării la olimpiadele și concursurile școlare , pentru evaluările naţionale .

Pregătirea suplimentară se face dupa un grafic stabilit, aprobat la nivelul comisiilor metodice.

Comisia de distribuire a produselor «  Lapte si corn « 

Pe semestrul I nu au fost primite si distribuite aceste produse .

Dezvoltarea europeană a şcolii

Conform Planului de dezvoltare europeană a şcolii, aprobat la începutul anului şcolar, principalele activităti desfăşurate în acest domeniu au fost următoarele:

reamenajarea colţului dedicat programelor şi proiectelor europene. aplicarea de către cadrele didactice participante la programele şi proiectele

educaţionale eTwinning a formularelor pentru obţinerea certificatelor naţionale, respectiv europene de calitate, la termenul octombrie 2018

înscrierea şi participarea la proiectele eTwinning a unui număr mai mare de cadre didactice din şcoală;

participarea la Conferinţa Naţională eTwinning a profesorului Iorga Monica, București, decembrie 2018;

participarea la Seminarul de formare E-twinning- “Seminar eTwinning bilateral“- Romania – Republica Moldova a profesorului Vintilă Florina, București, noiembrie 2018.aplicarea pentru obţinerea unui grant Erasmus + , componenta KA1, programe de formare profesională pentru personalul şcolii, la termenul de 5 februarie 2019, cu proiectul "Motivaţie pentru schimbare prin învăţăre" .

10 cadre didactice ale școlii sunt înscrise și participă la programul eTwinning, respectiv: Eremia Corina, Ducan Dumitra, Viezuianu Dana,Vintilă Florina, Drăghici Marius, Căpăţînă Cristina, Anghel Nicoleta, Andrei Emilia, Miu Simona, Iorga Monica( ambasador eTwinning).

Școala Gimnazială nr. 2 Videle a fost premiată ca Școală eTwinnig în cadrul Galei naţionale a Școlilor eTwinning, organizată de Agenţia Naţională si Institutul de Știinţe ale Educaţiei, București , decembrie 2018.

Proiectele eTwinning derulate sau în derulare pe semstrul I al acestui an școlar sunt următoarele: Inclusive and Entertained Science- prof. Iorga Monica Let's Celebrate International Special Days Together- prof. Iorga Monica, Ducan Dumitra,

Viezuianu Dana GAMES 4 EVER- prof. Ducan Dumitra, Iorga Monica Let's travel with our mascot!- prof. Iorga Monica Sărbătorile iernii- prof. Vintilă Florina Tinerii și România Centenară- prof. Iorga Monica, Viezuianu Dana, Vintilă Florina

TIME TO MOVE - Încearcă EUROPA!

20

Page 21: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2019/04/... · Web viewCu această ocazie s-a realizat o incursiune în viaţa şi opera marelui poet, s-au recitat

Caravana de informare "Time to move" s-a aflat în școala noastră în data de 16 octombrie 2018. Prof. Alina Cepan, inspector școlar proiecte și programe educative în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, le-a prezentat elevilor Școlii Gimnaziale nr. 2 Videle,în cadrul unei activități cu caracter non-formal, oportunitățile pe care le oferă participarea la campania Time to Move, organizată de Comisia Europeană și EuroDesk, respectiv: activități prin intermediul cărora pot călători în Europa, pot participa la proiecte internaționale, pot câștiga experiența de care au nevoie în viitorul lor.

Promovarea imaginii scolii Permanent a existat o preocupare pentru promovarea imaginii şcolii, pentru

mediatizarea şi popularizarea activităţilor desfăşurate a rezultatelor obţinute. Mijloacele prin care aceasta s-a realizat au fost :

site-ul şcolii www.thenextgenerationsgv2.ro pagina de facebook SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VIDELE articole în presa judeţeană, în ziarele "Informaţia Teleormanului" , " Gazeta de

Teleorman".

Strategia Naţională de Acţiune Comunitară

Activitatea comisiei SNAC a debutat cu constituirea echipei de voluntari și stabilirea activităților ce urmează a fi desfășurate în anul școlar 2018-2019.

1. Cu prilejul sărbătorii de Halloween, 31 octombrie, au avut loc activități recreative, al căror scop principal a fost acela de a cultiva sentimentele de prietenie, toleranță, armonie și bună dispoziție în relațiile cu copiii din grupuri vulnerabile.

2. “Săptămâna fructelor și a legumelor donate”, 19 - 23 noiembrie 2018.

Prin generozitatea părinților și a elevilor, s-a strâns o cantitate considerabilă de legume și fructe, dar și alte alimente: ulei, zahăr, faină, mălai, dulciuri, conserve.

Fructele şi legumele colectate au fost distribuite în data de 23 noiembrie la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice dependente “Sfânta Maria” Talpa, elevilor școlii care provin din familii defavorizate și persoanelor adulte aflate în Complexul de servicii pentru persoane adulte cu handicap Videle.

Această activitate a urmărit consolidarea abilităţilor copiilor de a trăi împreună cu ceilalţi într-o societate unită şi solidară, în care contează valenţele umanitare, implicarea, angajamentul, responsabilitatea. Am fost susținuți în acțiunea de voluntariat de compania OMV Petrom, prin voluntarii Nițu Ileana și ing. Frînculescu Octavian.

3. Cu prilejul sărbătorilor de iarnă elevii voluntari au realizat decorațiuni de Crăciun cu care au împodobit bradul și au donat dulciuri, care au fost oferite copiilor proveniți din medii defavorizate.

Securitatea şi sănătatea în muncă

21

Page 22: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2019/04/... · Web viewCu această ocazie s-a realizat o incursiune în viaţa şi opera marelui poet, s-au recitat

Au constituit obiective prioritare ale activităţii manageriale. Comisiile P.S.I şi cea privind sănătatea şi securitatea în muncă au alcătuit documentaţia necesară, personalul şcolii a fost instruit cu privire la normele de siguranţa şi securitate, s-au afişat în locuri corespunzătoare informaţiile necesare privind siguranţa şi securitatea, s-au organizat periodic exerciţii de simulare în caz de incendiu, cutremur etc .

CONCLUZII

Analizand, în ansamblu, activitatea școlii, desfășurată pe semestrul I, pot fi trase următoarele concluzii :

Puncte tari : - Profesionalismul cadrelor didactice; - Preocuparea cadrelor didactice pentru formare continuă , perfecţionare;- Încadrarea în cea mai mare parte cu personal didactic titular și calificat ceea

ce asigură eficienţa și continuitate actului didactic; - Programele educative diverse desfășurate la nivelul școlii;- Numeroasele protocoale de colaborare, parteneriate încheiate cu diverse

instituţii.- Preocuparea pentru crearea unui climat de siguranţă și securitate la nivelul

școlii . 0- Preocuparea pentru promovarea imaginii școlii, pentru dezvoltarea

dimensiunii europene a școlii.

Puncte slabe : - Numarul ridicat de absente nemotivate inregistrate ,mai ales de elevii romi- Număr insuficient de asistenţe efectuate la clasă pentru monitorizarea,

evaluarea procesului instructiv-educativ.

Oportunitati ; - pozitia școlii la nivelul orașului; - baza materială a școlii, utilităţile cu care este dotată ( centrala termica

proprie, toalete interioare, racordare la gaze); - disponibilitatea cadrelor didactice de a se implica în activităţi care să ducă la

creșterea calitătii activităţii școlare și educative;- programele și proiectele europene care pot fi accesate.

Ameninţări : - scăderea populatiei școlare; - compromiterea imaginii școlii ;- concurenţa cu cealaltă școală din oraș; - proliferarea violenţei în mediul școlar; - insuficienta implicare a familiei, a părinţilor în problemele școlii ;- resurse materiale, financiare limitate;- suprasolicitarea cadrelor didactice;- blocarea posturilor din sistemul public;- personal didactic și nedidactic insuficient;- neîncadrarea cheltuielilor în bugetul alocat.

22

Page 23: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2019/04/... · Web viewCu această ocazie s-a realizat o incursiune în viaţa şi opera marelui poet, s-au recitat

Recomandari : - crearea unui parteneriat solid școală –familie-comunitate care să functioneze

exclusiv în interesul elevilor ; - creșterea preocupării pentru promovarea unui act didactic de calitate, a unui

proces instructiv-educativ eficient, profesionist, riguro, metodic, foarte bine organizat care să se reflecte în rezultatele bune obţinute la clasă, la diferite competiţii, evaluări, examene naţionale;

- îndeplinirea cu seriozitate a tuturor sarcinilor pe care le presupun statutul de cadru didactic și deontologia profesionala .

- realizarea la timp și într-un mod corespunzator a tuturor documentelor de proiectare;

- creșterea preocupării pentru prevenirea eșecului școlar, dar si pentru stimularea performanţei;

- cresterea preocupării pentru îmbunătăţirea și întreţinerea bazei materiale a școlii .

- construirea unor relaţii la nivelul scolii bazate pe colaborare, competitivitate, echilibru, respect reciproc.

ÎNTOCMIT DE :Căpăţînă Cristina

Andrei EmiliaAnghel NicoletaBadea Gabriela

Miu SimonaVintilă Florina

Ducan DumitraDrăghici MariusViezuianu Dana

Bucă Maria CarmenPîrnac MarianaSîrbu Verginica

Iorga Monica

DIRECTOR,PROF. IORGA MONICA

23