T ipuri de abordare integrat ă a î nv ăţă rii

of 17 /17
T T ipuri de abordare integrat ipuri de abordare integrat ă ă a a î î nv nv ăţă ăţă rii rii Cel mai putenic argument pentru integrarea Cel mai putenic argument pentru integrarea curriculum-ului este chiar faptul că viaţa curriculum-ului este chiar faptul că viaţa nu este împărţită pe discipline” nu este împărţită pe discipline” J. Moffett J. Moffett Mariana Ghiulai Mariana Ghiulai Vasilica Niţă Vasilica Niţă Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 2 Buftea, Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 2 Buftea, Ilfov Ilfov

Embed Size (px)

description

T ipuri de abordare integrat ă a î nv ăţă rii “Cel mai putenic argument pentru integrarea curriculum-ului este chiar faptul că viaţa nu este împărţită pe discipline” J. Moffett Mariana Ghiulai Vasilica Niţă Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 2 Buftea, Ilfov. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of T ipuri de abordare integrat ă a î nv ăţă rii

Page 1: T ipuri de abordare integrat ă a î nv ăţă rii

TTipuri de abordare integratipuri de abordare integratăă a a îînvnvăţăăţării rii

““Cel mai putenic argument pentru integrarea Cel mai putenic argument pentru integrarea curriculum-ului este chiar faptul că viaţa nu este curriculum-ului este chiar faptul că viaţa nu este

împărţită pe discipline”împărţită pe discipline”J. MoffettJ. Moffett

Mariana GhiulaiMariana GhiulaiVasilica Niţă Vasilica Niţă

Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 2 Buftea, IlfovŞcoala cu Clasele I-VIII Nr. 2 Buftea, Ilfov

Page 2: T ipuri de abordare integrat ă a î nv ăţă rii

Diferenţiere sau integrare a Diferenţiere sau integrare a conţinuturilor?conţinuturilor?

În societatea de astăzi, când cunoaşterea umană se află În societatea de astăzi, când cunoaşterea umană se află într-un proces continuu de diferenţiere, când apar noi într-un proces continuu de diferenţiere, când apar noi discipline care se adaugă celor deja existente, în discipline care se adaugă celor deja existente, în învăţământ, tendinţei de diferenţiere încearcă să i se opună învăţământ, tendinţei de diferenţiere încearcă să i se opună tendinţa de integrare. Explozia informaţională conduce nu tendinţa de integrare. Explozia informaţională conduce nu numai la creşterea cantitativă a cunoştinţelor, ci şi la numai la creşterea cantitativă a cunoştinţelor, ci şi la esenţializare, la integrare. esenţializare, la integrare.

În locul coincidenţelor dintre obiectul de învăţământ şi În locul coincidenţelor dintre obiectul de învăţământ şi disciplina ştiinţifică, se optează pentru “câmpuri cognitive disciplina ştiinţifică, se optează pentru “câmpuri cognitive integrate” care transced graniţele dintre discipline (L. integrate” care transced graniţele dintre discipline (L. Vlăsceanu).Vlăsceanu).

Predarea integrată cunoaşte o extensie relativ rapidă, în Predarea integrată cunoaşte o extensie relativ rapidă, în primul rând datorită faptului că răspunde unor preocupări primul rând datorită faptului că răspunde unor preocupări privind natura ştiinţei. Cei mai serioşi paşi în predarea privind natura ştiinţei. Cei mai serioşi paşi în predarea integrată s-au făcut în învăţământul preşcolar şi primar, dar integrată s-au făcut în învăţământul preşcolar şi primar, dar şi în cel gimnazial şi liceal.şi în cel gimnazial şi liceal.

Page 3: T ipuri de abordare integrat ă a î nv ăţă rii

Diferenţiere sau integrare a Diferenţiere sau integrare a conţinuturilor?conţinuturilor?

Predarea integrată se dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai Predarea integrată se dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a ştiinţei cu societatea, cultura, tehnologia. bună corelare a ştiinţei cu societatea, cultura, tehnologia. Cu toate acestea, se întâmpină o serie de dificultăţi, ce ţin Cu toate acestea, se întâmpină o serie de dificultăţi, ce ţin în primul rând de schimbarea mentalităţii cadrelor în primul rând de schimbarea mentalităţii cadrelor didactice, înlăturarea comodităţii, a inerţiei. didactice, înlăturarea comodităţii, a inerţiei.

În predarea/ învăţarea conţinuturilor învăţământului În predarea/ învăţarea conţinuturilor învăţământului preuniversitar este din ce în ce mai prezentă tendinţa de preuniversitar este din ce în ce mai prezentă tendinţa de organizare a acestora dintrorganizare a acestora dintr--o perspectivă integrată. În o perspectivă integrată. În dilema predării pe discipline de sine stătătoare sau pe baza dilema predării pe discipline de sine stătătoare sau pe baza integrării conţinuturilor în “câmpuri cognitive integrate” integrării conţinuturilor în “câmpuri cognitive integrate” care transced graniţele dintre discipline, a învins, se pare, care transced graniţele dintre discipline, a învins, se pare, cea de-a doua variantă.cea de-a doua variantă.

Page 4: T ipuri de abordare integrat ă a î nv ăţă rii

Argumente ale integrăriiArgumente ale integrării

Planul cadru este structurat pe cele şapte arii curriculare, Planul cadru este structurat pe cele şapte arii curriculare, care exprimă intenţia evidentă de a găsi soluţii pentru care exprimă intenţia evidentă de a găsi soluţii pentru integrarea conţinuturilor. Ariile curriculare reprezintă un integrarea conţinuturilor. Ariile curriculare reprezintă un grupaj de discipline ce au în comun anumite obiective de grupaj de discipline ce au în comun anumite obiective de formare. Între cele şapte arii curriculare există un echilibru formare. Între cele şapte arii curriculare există un echilibru dinamic. Raportul dintre ariile curriculare se modifică în dinamic. Raportul dintre ariile curriculare se modifică în funcţie de vârsta celor care învaţă şi de specificul ciclurilor funcţie de vârsta celor care învaţă şi de specificul ciclurilor curriculare.curriculare.

La nivelul unor programe pentru învăţământul La nivelul unor programe pentru învăţământul preuniversitar se operează cu “teme”, cu “orientări preuniversitar se operează cu “teme”, cu “orientări tematice” de fapt, care semnifică faptul că profesorul are o tematice” de fapt, care semnifică faptul că profesorul are o anumită libertate de a alege sau de a propune conţinuturi. anumită libertate de a alege sau de a propune conţinuturi.

Însă, această organizare a conţinuturilor, are şi propriile.....Însă, această organizare a conţinuturilor, are şi propriile.....

Page 5: T ipuri de abordare integrat ă a î nv ăţă rii

Dificultăţi şi limiteDificultăţi şi limite

Dificultatea pregătirii cadrelor didactice care să predea într-Dificultatea pregătirii cadrelor didactice care să predea într-o asemenea manieră. Sistemul de formare iniţială şi o asemenea manieră. Sistemul de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice din România este continuă a cadrelor didactice din România este predominant axat pe predarea pe discipline, în funcţie de predominant axat pe predarea pe discipline, în funcţie de specializarea de pe diploma de absolvire a facultăţii;specializarea de pe diploma de absolvire a facultăţii;

Imposibilitatea aprofundării de către elevi a cunoaşterii Imposibilitatea aprofundării de către elevi a cunoaşterii ştiinţifice specializate;ştiinţifice specializate;

Lipsa de tradiţie pedagogică a integrării;Lipsa de tradiţie pedagogică a integrării; Opoziţia latentă sau activă a cadrelor didactice privind Opoziţia latentă sau activă a cadrelor didactice privind

tendinţele integratoare.tendinţele integratoare.

Page 6: T ipuri de abordare integrat ă a î nv ăţă rii

Niveluri ale integrării Niveluri ale integrării conţinuturilorconţinuturilor

Integrarea conţinuturilor vizează stabilirea de relaţii Integrarea conţinuturilor vizează stabilirea de relaţii strânse, convergenţe între elemente, precum: concepte, strânse, convergenţe între elemente, precum: concepte, abilităţi, valori aparţinând disciplinelor şcolare distincte.abilităţi, valori aparţinând disciplinelor şcolare distincte.

Din acest punct de vedere, literatura de specialitate Din acest punct de vedere, literatura de specialitate identifică următoarele posibilităţi:identifică următoarele posibilităţi:

- Integrare intradisciplinară;Integrare intradisciplinară;- Integrare multidisciplinară;Integrare multidisciplinară;- Integrare pluridisciplinară;Integrare pluridisciplinară;- Integrare interdisciplinară;Integrare interdisciplinară;- Integrare transdisciplinarăIntegrare transdisciplinară..

Page 7: T ipuri de abordare integrat ă a î nv ăţă rii

Organizarea şi predarea Organizarea şi predarea intradisciplinarăintradisciplinară a a

conţinuturilorconţinuturilor- Au reprezentat şi reprezintă încă axele curriculum-ului tradiţional. Au reprezentat şi reprezintă încă axele curriculum-ului tradiţional. - Este “operaţia care constă în a conjuga două sau mai multe conţinuturi Este “operaţia care constă în a conjuga două sau mai multe conţinuturi

interdependente aparţinând aceluiaşi domeniu de studiu, în vederea rezolvării unei interdependente aparţinând aceluiaşi domeniu de studiu, în vederea rezolvării unei probleme, studierii unei teme sau dezvoltării abilităţilor” (“Dictionnaire actuelle de probleme, studierii unei teme sau dezvoltării abilităţilor” (“Dictionnaire actuelle de l’education”, Guerin, 1993);l’education”, Guerin, 1993);

- Integrarea intradisciplinarIntegrarea intradisciplinarăă se realizeaz se realizeazăă prin: prin:• InserInserţţia unui fragment ia unui fragment îîn structura unei discipline pentru a clarifica o temn structura unei discipline pentru a clarifica o temă;ă;• Armonizarea unor fragmente Armonizarea unor fragmente îîn cadrul unei discipline, pentru rezolvarea unei n cadrul unei discipline, pentru rezolvarea unei

probleme sau dezvoltarea unor capacitprobleme sau dezvoltarea unor capacităţăţi i şşi aptitudini.i aptitudini.- Intradisciplinaritatea are Intradisciplinaritatea are îîn vederen vedere::• Integrarea la nivelul conIntegrarea la nivelul conţţinuturilorinuturilor;;• Integrarea la nivelul deprinderilor Integrarea la nivelul deprinderilor şşi competeni competenţţelorelor..

- - Intradisciplinaritatea e posibil a se realizaIntradisciplinaritatea e posibil a se realiza::• Pe orizontalPe orizontalăă, , îîntre conntre conţţinuturi inuturi şşi competeni competenţţe ale disciplinei la acelae ale disciplinei la acelaşşi nivel de i nivel de

studiustudiu;;• Pe verticalPe verticalăă, , îîntre conntre conţţinuturi inuturi şşi competeni competenţţe de la niveluri diferite de studiu.e de la niveluri diferite de studiu.

Page 8: T ipuri de abordare integrat ă a î nv ăţă rii

Avantaje si dezavantaje ale Avantaje si dezavantaje ale organizării şi predării organizării şi predării

intradisciplinareintradisciplinare Avantaje:Avantaje:- Justificarea pedagogică a Justificarea pedagogică a

acestui mod de abordare a acestui mod de abordare a conţinuturilor constă în aceea conţinuturilor constă în aceea că ea oferă un mod direct, că ea oferă un mod direct, atât profesorului, cât şi atât profesorului, cât şi elevului, o structură care elevului, o structură care respectă ierarhia respectă ierarhia cunoştinţelor anterioare cunoştinţelor anterioare dobândite;dobândite;

- Este securizantă: pe măsură Este securizantă: pe măsură ce avansează în cunoştinţe şi ce avansează în cunoştinţe şi competenţe, elevul îşi dă competenţe, elevul îşi dă seama de drumul pe care l-a seama de drumul pe care l-a parcurs.parcurs.

Dezavantaje:Dezavantaje:- Transferul orizontal de la o Transferul orizontal de la o

disciplină la alta al celor ce disciplină la alta al celor ce învaţă se produce puţin şi de învaţă se produce puţin şi de regulă la elevii cei mai dotaţi;regulă la elevii cei mai dotaţi;

- Perspectiva intradisciplinară a Perspectiva intradisciplinară a condus la paradoxul condus la paradoxul “enciclopedist specializat”, “enciclopedist specializat”, care închide elevul şi care închide elevul şi profesorul într-o tranşee pe profesorul într-o tranşee pe care şi-o sapă ei înşişi, care îi care şi-o sapă ei înşişi, care îi izolează din ce în ce mai mult, izolează din ce în ce mai mult, pe măsură ce o adâncesc;pe măsură ce o adâncesc;

- În devotamentul său pentru În devotamentul său pentru disciplină, cadrul didactic tinde disciplină, cadrul didactic tinde să treacă în planul doi obiectul să treacă în planul doi obiectul prioritar al educaţiei: elevul.prioritar al educaţiei: elevul.

Page 9: T ipuri de abordare integrat ă a î nv ăţă rii

PluridisciplinaritateaPluridisciplinaritatea

- Este definită ca “juxtapunere a disciplinelor mai mult sau mai Este definită ca “juxtapunere a disciplinelor mai mult sau mai puţin înrudite. Fiecare disciplină este studiată în funcţie de o puţin înrudite. Fiecare disciplină este studiată în funcţie de o sinteză finală de studiat”.sinteză finală de studiat”.

- Perspectiva pluridisciplinară este o perspectivă tematică. Este Perspectiva pluridisciplinară este o perspectivă tematică. Este “pedagogia centrelor de interes”, lansată de Decroly. Predarea “pedagogia centrelor de interes”, lansată de Decroly. Predarea în maniera pluridisciplinară porneşte de la o temă, o situaţie în maniera pluridisciplinară porneşte de la o temă, o situaţie sau o problemă care ţine de mai multe discipline în acelaşi sau o problemă care ţine de mai multe discipline în acelaşi timp.timp.

- Specialiştii în domeniul integrării conţinuturilor afirmă că acest Specialiştii în domeniul integrării conţinuturilor afirmă că acest tip de abordare poate fi comparată cu derularea unei discuţii în tip de abordare poate fi comparată cu derularea unei discuţii în care fiecare dintre parteneri îşi exprimă punctul de vedere.care fiecare dintre parteneri îşi exprimă punctul de vedere.

- Rezultă ca această metodă face ca diversele discipline să Rezultă ca această metodă face ca diversele discipline să analizeze aceeaşi problematică fără să se ajungă la sinteze analizeze aceeaşi problematică fără să se ajungă la sinteze comune şi la puncte de vedere comune; răspunsurile date pun comune şi la puncte de vedere comune; răspunsurile date pun în evidenţă multiplele faţete ale aceleiaşi teme sau probleme.în evidenţă multiplele faţete ale aceleiaşi teme sau probleme.

Page 10: T ipuri de abordare integrat ă a î nv ăţă rii

Avantaje şi dezavantaje ale Avantaje şi dezavantaje ale pluridisciplinarităţiipluridisciplinarităţii

Avantaje:Avantaje:- - Situează un fenomen sau un Situează un fenomen sau un concept în globalitatea sa, în toate concept în globalitatea sa, în toate relaţiile sale;relaţiile sale;- Din perspectiva educaţiei Din perspectiva educaţiei permanente, predarea permanente, predarea pluridisciplinară fundamentează pluridisciplinară fundamentează învăţământul pe realitate şi pe învăţământul pe realitate şi pe problemele ei. Legătura şcolii cu problemele ei. Legătura şcolii cu viaţa socială este mai motivantă viaţa socială este mai motivantă pentru elev;pentru elev;- Reduce compartimentarea Reduce compartimentarea cunoaşterii şi a conţinuturilor în cunoaşterii şi a conţinuturilor în funcţie de domeniul din care fac funcţie de domeniul din care fac parte;parte;- Asigură un transfer mai bun al Asigură un transfer mai bun al cunoştinţelor în situaţii noi.cunoştinţelor în situaţii noi.

Dezavantaje:Dezavantaje:- Riscul superficialităţii în - Riscul superficialităţii în învăţare este mare;învăţare este mare;- Nu se asigură progresia de Nu se asigură progresia de la cunoscut la necunoscut, ca la cunoscut la necunoscut, ca în cazul studiului disciplinelor în cazul studiului disciplinelor în manieră tradiţională;în manieră tradiţională;- Se sacrifică rigoarea şi Se sacrifică rigoarea şi profunzimea în favoarea unei profunzimea în favoarea unei simplificări excesive.simplificări excesive.

Page 11: T ipuri de abordare integrat ă a î nv ăţă rii

InterdisciplinaritateaInterdisciplinaritatea

- Este definită ca “interacţiune existentă între două sau mai Este definită ca “interacţiune existentă între două sau mai multe discipline, care să poată să meargă de la simpla multe discipline, care să poată să meargă de la simpla comunicare de idei până la integrarea conceptelor comunicare de idei până la integrarea conceptelor fundamentale privind epistemologia, terminologia, fundamentale privind epistemologia, terminologia, metodologia, procedeele, datele şi orientarea cercetării”.metodologia, procedeele, datele şi orientarea cercetării”.

- Principala modalitate de introducere a interdisciplinarităţii Principala modalitate de introducere a interdisciplinarităţii în învăţământ o reprezintă regândirea conţinuturilor şi în învăţământ o reprezintă regândirea conţinuturilor şi elaborarea planurilor, a programelor şi manualelor şcolare elaborarea planurilor, a programelor şi manualelor şcolare în perspectiva conexiunilor posibile şi necesare sub raport în perspectiva conexiunilor posibile şi necesare sub raport epistemologic şi pedagogic. Acţiunea de promovare a epistemologic şi pedagogic. Acţiunea de promovare a interdisciplinarităţii trebuie să se integreze în contextul interdisciplinarităţii trebuie să se integreze în contextul sistemului educativ dat. De asemenea, pentru a fi eficientă, sistemului educativ dat. De asemenea, pentru a fi eficientă, trebuie să se asocieze cu alte principii sau inovaţii specifice trebuie să se asocieze cu alte principii sau inovaţii specifice unui învăţământ modern.unui învăţământ modern.

Page 12: T ipuri de abordare integrat ă a î nv ăţă rii

Avantaje şi dezavantaje ale Avantaje şi dezavantaje ale interdisciplinarităţiiinterdisciplinarităţii

Avantaje:Avantaje:- Conceptele şi organizarea Conceptele şi organizarea

conţinutului din această conţinutului din această perspectivă favorizează perspectivă favorizează transferul şi, prin urmare, transferul şi, prin urmare, rezolvarea de probleme noi, rezolvarea de probleme noi, permit o vedere mai generală permit o vedere mai generală şi o decompartimentare a şi o decompartimentare a cunoaşterii umane;cunoaşterii umane;

- Această optică constituie o Această optică constituie o abordare economică din abordare economică din punctul de vedere al punctul de vedere al raportului dintre cantitatea raportului dintre cantitatea de informaţie şi volumul de de informaţie şi volumul de învăţare;învăţare;

- Realizează conexiuni între Realizează conexiuni între discipline, punând în discipline, punând în evidenţă coeziunea, unitatea, evidenţă coeziunea, unitatea, globalitatea temei/ problemei globalitatea temei/ problemei de studiat.de studiat.

Dezavantaje:Dezavantaje:- - Tratarea interdisciplinară Tratarea interdisciplinară trebuie să evite tendinţa trebuie să evite tendinţa de generalizare abuzivă, de de generalizare abuzivă, de însuşire a unor cunoştinţe însuşire a unor cunoştinţe şi deprinderi dezlânate;şi deprinderi dezlânate;- Perspectiva Perspectiva interdisciplinară realizată la interdisciplinară realizată la nivel de grupe de discipline nivel de grupe de discipline conexe sau concepută sub conexe sau concepută sub o formă şi mai radicală nu o formă şi mai radicală nu implică abandonarea implică abandonarea noţiunii de disciplină.noţiunii de disciplină.

Page 13: T ipuri de abordare integrat ă a î nv ăţă rii

MultidisciplinaritateaMultidisciplinaritatea

Este forma cea mai puţin dezvoltată de întrepătrundere a Este forma cea mai puţin dezvoltată de întrepătrundere a disciplinelor, constând numai în alăturarea anumitor elemente ale disciplinelor, constând numai în alăturarea anumitor elemente ale diverselor discipline, evidenţiind aspectele lor comune;diverselor discipline, evidenţiind aspectele lor comune;

Acest mod de abordare a conţinuturilor presupune predarea Acest mod de abordare a conţinuturilor presupune predarea conţinuturilor care aparţin unei discipline şcolare prin modalităţi conţinuturilor care aparţin unei discipline şcolare prin modalităţi specifice fiecăriu domeniu, făcând însă apel la virtuţile argumentative specifice fiecăriu domeniu, făcând însă apel la virtuţile argumentative şi persuasive ale altor discipline;şi persuasive ale altor discipline;

Există două moduri de integrare în funcţie de tipul disciplinelor:Există două moduri de integrare în funcţie de tipul disciplinelor:

1. Integrarea complementară, când corelaţiile se realizează între 1. Integrarea complementară, când corelaţiile se realizează între discipline înrudite, complementare;discipline înrudite, complementare;

2. Integrarea paralelă, când corelarea se face între discipline din grupe 2. Integrarea paralelă, când corelarea se face între discipline din grupe diferite.diferite.

Page 14: T ipuri de abordare integrat ă a î nv ăţă rii

Avantaje şi dezavantaje ale Avantaje şi dezavantaje ale multidisciplinarităţiimultidisciplinarităţii

AvantajeAvantaje::- - Confortul cadrelor didactice, Confortul cadrelor didactice,

care nu care nu îşîşi simt domeniul i simt domeniul ameninameninţţatat;;

- - Realizarea de planificRealizarea de planificăări ri corelate corelate îîntre disciplinentre discipline;;

- Realizarea de cRealizarea de căătre elevi a tre elevi a unor legunor legăături turi îîntre ntre conconţţinuturile diverselor inuturile diverselor disciplinediscipline;;

- Explicarea unor teme sau Explicarea unor teme sau probleme ce nu pot fi lprobleme ce nu pot fi lăămurite murite îîn cadrul unei singure n cadrul unei singure discipline.discipline.

Dezavantaje:Dezavantaje:

-Unele teme sau probleme din Unele teme sau probleme din lumea reală necesită un efort lumea reală necesită un efort conjugat pentru a fi rezolvate;conjugat pentru a fi rezolvate;-Structura disciplinară rezistă, Structura disciplinară rezistă, fără integrare de noi elemente.fără integrare de noi elemente.

Page 15: T ipuri de abordare integrat ă a î nv ăţă rii

TransdisciplinaritateaTransdisciplinaritatea

Este privită ca o formă superioară a învăţării integrate şi presupune Este privită ca o formă superioară a învăţării integrate şi presupune concepte, metodologie şi limbaj care tind să devină universale (teoria concepte, metodologie şi limbaj care tind să devină universale (teoria sistemelor, teoria informaţiei, cibernetica, robotizarea etc).sistemelor, teoria informaţiei, cibernetica, robotizarea etc).

Întrepătrunderea disciplinelor şi coordonarea cercetării pot sfârşi prin Întrepătrunderea disciplinelor şi coordonarea cercetării pot sfârşi prin adoptarea aceluiaşi ansamblu de concepte fundamentale sau elemente adoptarea aceluiaşi ansamblu de concepte fundamentale sau elemente metodice generale, adică un nou domeniu de cunoaştere sau o nouă metodice generale, adică un nou domeniu de cunoaştere sau o nouă disciplină.disciplină.

Abordarea de tip transdisciplinar tinde către o fuziune a cunoştinţelor Abordarea de tip transdisciplinar tinde către o fuziune a cunoştinţelor specifice diferitelor discipline, la descoperirea unor noi câmpuri de specifice diferitelor discipline, la descoperirea unor noi câmpuri de investigaţie, la conceperea unor noi programe de cercetare. investigaţie, la conceperea unor noi programe de cercetare.

Abordarea transdisciplinarAbordarea transdisciplinarăă este centrat este centratăă pe pe ““ via viaţţa reala realăă” cu ” cu probleme importante , aprobleme importante , aşşa cum afecteaza cum afecteazăă via viaţţa oamenilor a oamenilor îîn context n context cotidian. Considercotidian. Considerâându-se cndu-se căă deschide calea c deschide calea căătre atingerea unui nivel tre atingerea unui nivel al cunoaal cunoaşşterii superior, transdisciplinaritatea a fost ridicatterii superior, transdisciplinaritatea a fost ridicatăă la rangul la rangul de “noua viziune asupra lumii”, fiind capabilă să conducă la de “noua viziune asupra lumii”, fiind capabilă să conducă la înţelegerea, soluţionarea multiplelor probleme complexe şi provocări înţelegerea, soluţionarea multiplelor probleme complexe şi provocări ale lumii actuale.ale lumii actuale.

Page 16: T ipuri de abordare integrat ă a î nv ăţă rii

CONCLUZIICONCLUZII

Integrarea conţinuturilor şcolare este o necesitate şi un Integrarea conţinuturilor şcolare este o necesitate şi un deziderat;deziderat;

Strategiile de predare/ învăţare integrată, precum şi Strategiile de predare/ învăţare integrată, precum şi nivelurile la care acestea se realizează sunt condiţionate de nivelurile la care acestea se realizează sunt condiţionate de o multitudine de factori, de natură obiectivă şi subiectivă;o multitudine de factori, de natură obiectivă şi subiectivă;

Aceste modalităţi de integrare au avantaje, dar şi Aceste modalităţi de integrare au avantaje, dar şi dezavantaje;dezavantaje;

În dorinţa noastră de a fi moderni, de a inova practica În dorinţa noastră de a fi moderni, de a inova practica şcolară, trebuie prudenţă, deoarece echilibrul dintre şcolară, trebuie prudenţă, deoarece echilibrul dintre extreme (diferenţiere pe discipline vs integrare totală) se extreme (diferenţiere pe discipline vs integrare totală) se pare că este soluţia cea mai eficientă.pare că este soluţia cea mai eficientă.

Page 17: T ipuri de abordare integrat ă a î nv ăţă rii

Bibliografie:Bibliografie:

- Cerghit, I; Vlăsceanu, L. – Curs de pedagogie; Tipografia Univ. - Cerghit, I; Vlăsceanu, L. – Curs de pedagogie; Tipografia Univ.

Bucureşti, 1988;Bucureşti, 1988;

- Iucu, R. – Instruirea şcolară; Ed. Polirom, Iaşi, 2002;- Iucu, R. – Instruirea şcolară; Ed. Polirom, Iaşi, 2002;

- Manolescu, M. – Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar.- Manolescu, M. – Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar.

Teorie şi practică. Ed. Credis a Univ. Bucureşti, Teorie şi practică. Ed. Credis a Univ. Bucureşti,

2004;2004;

- Păun, E; Potolea, D. – Pedagogie. Fundamentări teoretice şi- Păun, E; Potolea, D. – Pedagogie. Fundamentări teoretice şi

demersuri aplicative. Ed. Polirom, Iaşi, 2002;demersuri aplicative. Ed. Polirom, Iaşi, 2002;

- Potolea, D; Manolescu, M. – Teoria şi metodologia curriculumului. - Potolea, D; Manolescu, M. – Teoria şi metodologia curriculumului.

M.E.C. Proiectul pentru învăţământ rural, M.E.C. Proiectul pentru învăţământ rural,

bucureşti, 2006.bucureşti, 2006.