SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din...

of 73 /73
179 ANEXA II.3.8. SILLABUS-URI UNIVERSITATEA ,,POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALǍ ŞI INGINERIA MEDIULUI SYLLABUS pentru disciplina: CONTROLUL POLUANŢILOR INDUSTRIALI DOMENIUL / SPECIALIZAREA : INGINERIA MEDIULUI/INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL MEDIULUI ÎN INDUSTRIE Anul de studii: I Master Semestrul: I Titularul cursului prof. dr. ing. Petru Negrea Colaboratori Numǎr de ore pe sǎptǎmânǎ Curs Seminar Laborator Proiect Examinare Credite 2 0 2 0 D 7 A. OBIECTIVELE CURSULUI Cursul este destinat absolvenţilor domeniului de licenţă şi are ca obiective cunoaşterea operaţiilor, proceselor şi tehnologiilor utilizate pentru reducerea sau eliminarea poluanţilor industriali, impactu l acestor instalaţii supra mediului, sistemele de monitorizare a efluenţilor acestora şi analiza costurilor de investiţii şi exploatare. Contribuţia procentualǎ a disciplinei la realizarea celor 4 competenţe ale specializǎrii este: 1 Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializǎrii: 30%; 2 Dezvoltarea capacitǎţii de analizǎ şi sintezǎ a noilor cunoştiinţe, creşterea capacitǎţii de identificare a unor direcţii noi de dezvoltare a domeniului şî a posibilitǎţilor proprii de evoluţie profesionalǎ: 40%; 3 Însuşirea şi aplicarea creativǎ a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice: 15%; 4 Dezvoltarea capacitǎţilor de lucru individual şi în echipǎ în domeniul cercetǎrii şi proiectǎrii: 15%; iar contribuţia procentualǎ a disciplinei la formarea studenţilor de la specializare este de 6,12%. B. SUBIECTELE CURSULUI Nr. ore 1. Măsuri integrate de proces 2 ore 2. Balanţa fluxurilor de ape şi gaze reziduale 2 ore 3. Capacitatea de depozitare sau de retenţie in cazuri de avarii 2 ore 4. Tehnici de tratare finală a apelor reziduale cu contaminaţi insolubili, nebiodegradabili solubili şi biodegradabili solubili 8 ore 5. Controlul apei pluviale 2 ore 6. Tehnici de tratare a nămolului 2 ore 7. Tehnologii de tratare finală a gazelor reziduale evacuate (recuperarea şi reducerea emisiilor de COV, compuşi anorganici şi particule) 6 ore 8. Sisteme de monitorizare a instalaţiilor de epurare a apelor şi gazelor reziduale 2 ore 9. Costurile de capital, de instalare şi de exploatare 2 ore Total 28 ore C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR (proiect şi laborator) Nr. ore 1. Epurarea chimică a apelor uzate cu metale grele pe instalaţie pilot 4 ore 2. Epurarea chimică a apelor uzate cu cianuri pe instalaţie pilot 4 ore 3. Epurarea biologică aerobă a apelor uzate industriale pe instalaţie pilot 8 ore 4. Epurarea apelor reziduale prin procese de schimb ionic 4 ore 5. Reducerea emisiilor de COV prin absorbţie pe cărbune activ 4 ore 6. Reducerea emisiilor de compuşi cu azot prin absorbţie 4 ore Total 28 ore D. BIBLIOGRAFIE 1. www.anpm.ro - Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii - Documentul de Referinta al Celor mai Bune Tehnici Aplicate în Tratarea Apei Reziduale şi a Gazului Rezidual / Sistemele de Management în Sectorul Chimic” 2. Rojanschi V., Bran F., Diaconu G., Protecţia şi ingineria mediului, Ed. Economică, Bucureşti, 2002

Embed Size (px)

Transcript of SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din...

Page 1: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

179

ANEXA II.3.8. SILLABUS-URI

UNIVERSITATEA ,,POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALǍ ŞI INGINERIA MEDIULUI

SYLLABUS pentru disciplina:

CONTROLUL POLUANŢILOR INDUSTRIALI

DOMENIUL / SPECIALIZAREA : INGINERIA MEDIULUI/INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL

MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

Anul de studii: I Master

Semestrul: I

Titularul cursului prof. dr. ing. Petru Negrea

Colaboratori

Numǎr de ore pe sǎptǎmânǎ

Curs Seminar Laborator Proiect Examinare Credite

2 0 2 0 D 7

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul este destinat absolvenţilor domeniului de licenţă şi are ca obiective cunoaşterea operaţiilor,

proceselor şi tehnologiilor utilizate pentru reducerea sau eliminarea poluanţilor industriali, impactu l acestor

instalaţii supra mediului, sistemele de monitorizare a efluenţilor acestora şi analiza costurilor de investiţii şi

exploatare.

Contribuţia procentualǎ a disciplinei la realizarea celor 4 competenţe ale specializǎrii este:

1 – Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializǎrii: 30%;

2 – Dezvoltarea capacitǎţii de analizǎ şi sintezǎ a noilor cunoştiinţe, creşterea capacitǎţii de identificare a

unor direcţii noi de dezvoltare a domeniului şî a posibilitǎţilor proprii de evoluţie profesionalǎ: 40%;

3 – Însuşirea şi aplicarea creativǎ a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice: 15%;

4 – Dezvoltarea capacitǎţilor de lucru individual şi în echipǎ în domeniul cercetǎrii şi proiectǎrii: 15%;

iar contribuţia procentualǎ a disciplinei la formarea studenţilor de la specializare este de 6,12%.

B. SUBIECTELE CURSULUI Nr. ore

1. Măsuri integrate de proces 2 ore

2. Balanţa fluxurilor de ape şi gaze reziduale 2 ore

3. Capacitatea de depozitare sau de retenţie in cazuri de avarii 2 ore

4. Tehnici de tratare finală a apelor reziduale cu contaminaţi insolubili,

nebiodegradabili solubili şi biodegradabili solubili 8 ore

5. Controlul apei pluviale 2 ore

6. Tehnici de tratare a nămolului 2 ore

7. Tehnologii de tratare finală a gazelor reziduale evacuate (recuperarea şi reducerea

emisiilor de COV, compuşi anorganici şi particule) 6 ore

8. Sisteme de monitorizare a instalaţiilor de epurare a apelor şi gazelor reziduale 2 ore

9. Costurile de capital, de instalare şi de exploatare 2 ore

Total 28 ore

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR (proiect şi laborator) Nr. ore

1. Epurarea chimică a apelor uzate cu metale grele pe instalaţie pilot 4 ore

2. Epurarea chimică a apelor uzate cu cianuri pe instalaţie pilot 4 ore

3. Epurarea biologică aerobă a apelor uzate industriale pe instalaţie pilot 8 ore

4. Epurarea apelor reziduale prin procese de schimb ionic 4 ore

5. Reducerea emisiilor de COV prin absorbţie pe cărbune activ 4 ore

6. Reducerea emisiilor de compuşi cu azot prin absorbţie 4 ore

Total 28 ore

D. BIBLIOGRAFIE

1. www.anpm.ro - “Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii - Documentul de Referinta al Celor mai Bune

Tehnici Aplicate în Tratarea Apei Reziduale şi a Gazului Rezidual / Sistemele de Management în Sectorul

Chimic”

2. Rojanschi V., Bran F., Diaconu G., Protecţia şi ingineria mediului, Ed. Economică, Bucureşti, 2002

Page 2: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

180

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Disciplina are evaluare distribuitǎ, care constǎ ȋn 3 teste pe parcursul semestrului. Ponderea evaluǎrii în

nota finală este 67 % , iar activitatea pe parcurs are o pondere de 34%.

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALǍ

1. University of Aberdeen, UK, http://www.abdn.ac.uk/sras/index.shtml

2. Faculty of Engineering at Lakehead University, Canada - http://lakeheadu.ca

3. Faculty of Civil and environmental engineering at Wisconsin University, USA -

http://www.engr.wisc.edu

4. University of Massachusetts, http://www.massachusetts.edu

5. Massachusetts Institute of Technology, http://web.mit.edu/

DATA: 29.10.2008

DIRECTOR DEPARTAMENT TITULAR DISCIPLINǍ

Prof. Dr. Ing. CORNELIA PĂCURARIU Prof. dr.ing. PETRU NEGREA

Page 3: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

181

UNIVERSITATEA ,,POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALǍ ŞI INGINERIA MEDIULUI

PROGRAMA ANALITICĂ

pentru disciplina:

“DESIGNUL PROCESELOR INDUSTRIALE”

DOMENIUL /SPECIALIZAREA: INGINERIA MEDIULUI/INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL

MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

Anul de studii: II

Semestrul I

Titularul cursului: Prof. dr. ing. RUSNAC Lucian - Mircea

Colaboratori:

Numar de ore/sǎptǎmânǎ

Curs Seminar Laborator Proiect Examinare Credite

2 - 1,5 - Examen 8

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Disciplina Designul proceselor industriale are ca obiectiv major cumoaşterea şi însuşirea principiilor

şi metodelor ingineriei proceselor chimice. Cursul prezintă conceptele teoretice care stau la baza elaborării

noilor procese tehnologice şi metodele folosite pentru analiza, sinteza şi optimizarea acestora .Exemple

semnificative ajută la întelegerea şi aplicarea acestor metode.

Disciplina contribuie la dezvoltarea competenţelor domeniului -70% - (dobândirea de cunoştinţe noi şi

avansate în domeniul specializării;dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a noilor cunoştinţe, creşterea

capacităţii de identificare a unor direcţii noi de dezvoltare a domeniului; însuşirea şi aplicarea creativă a

principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice) precum şi la dezvoltarea posibilităţilor proprii de

evoluţie profesională, respectiv la dezvoltarea capacităţilor de lucru individual şi în echipă în domeniul

cercetării şi proiectării, în proporţie de 20%. Acestea sunt completate de cunoştiiţe economice şi de legislaţie în

proporţie de 10% şi are o pondere de 6.11% în formarea studenţilor.

B. SUBIECTELE CURSULUI

1. Introducere

2. Tehnologia – soluţia unică a unei probleme cu o infinitate de soluţii

3. De la tema de design la tematica designului: obiectivele designului; criterii de evaluare a soluţiilor;

variabile de design şi importanţa acestora; identificarea limitelor designului; generarea şi selectarea

sistematică a alternativelor; metode de evaluare a alternativelor.

4. Generarea schemei tehnologice: prezentarea schemelor tehnologice; metode de generare a schemelor

tehnologice; identificarea structurilor şi stabilirea interconexiunilor; transformarea chimică şi

interconexiuni conexe (chimismul proceselor, tipuri de reacţii, interdependenţa chimismului cu

termodinamica şi cinetica chimică); pregătirea materiilor prime; separarea şi purificarea produşilor

(separarea industrială a componentelor, numărul de separări, interconexiuni ale structurii de separare).

5. Bilanţuri de materiale şi energie: bilanţuri de materiale (calculul bilanţurilor de materiale,

rezolvarea bilanţului de materiale al proceselor cu recirculare, rezolvarea bilanţului de materiale cu

ajutorul calculatorului, prezentarea bilanţurilor de materiale); bilanţuri de energie (bilanţuri de energie

în regim staţionar, bilanţuri de energie în regim nestaţionar, prezentarea bilanţurilor de energie).

6. Alegerea utilajelor: alegerea reactorului; reactoare ideale; distribuţia duratelor de staţionare şi

volumul reactorului; influenţa concentraţiei reactanţilor; influenţa temperaturii asupra alegerii

reactorului; influenţa presiunii asupra alegerii reactorului; importanţa fazelor prezente în reactor;

importanţa catalizatorului pentru alegerea reactorului; principalele tipuri de reactoare industriale şi

selecţia reactoarelor industriale; alegerea sistematică a reactoarelor; alegerea unui separator (separarea

amestecurilor de solide, separarea sistemelor solid – lichid, separarea sistemelor solid – lichid omogene,

separarea sistemelor solid – lichid eterogene, separarea sistemelor lichid –lichid, separarea sistemelor

lichide eterogene, separarea amestecurilor lichide omogene, separarea sistemelor gazoase eterogene,

separarea sistemelor gazoase); alegerea amestecătoarelor.

Page 4: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

182

7. Integrarea proceselor chimice: metoda exergiei; metoda Pinch; recuperarea energiei; selecţia

echipamentelor de transfer termic; schimbătoare de căldură; alegerea schimbătoarelor de căldură

8. Profitabilitatea – criteriu de evaluare şi optimizare a proceselor chimice: modele economice pentru

evaluarea şi optimizarea proceselor chimice; evaluarea economică a procesului; unele consideraţii

privind folosirea metodelor de optimizare

9. Siguranţa în exploatare

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR (laborator, seminar, proiect)

1. Metode computerizate de evaluare şi predicţie a proprietăţilor fizico-chimice, termodinamice şi de

transport.

2. Determinarea unor proprietăţi ale substanţelor necesare în design: punct de fierbere, punct de topire,

indice de refracţie, viscozitate, puncte de inflamabilitate, tensiune superficială.

3. Determinarea activităţii catalizatorilor scheletaţi.

D. BIBLIOGRAFIE Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

1. L. Rusnac; Analiza şi sinteza proceselor chimice- principii şi metode, Ed. POLITEHNICA Timişoara,

2004

2. L.T.Bieger, I.E. Grossmann, A. W. Westerberg, Systematic Methods of Chemical Process Design,

Prentice Hall, Upper Saddle River,1997

3. W.D. Seider, J.D. Seader, D.R. Levin, Products and Process Design Principles, J. Wiley and Sons, New

York, 2004

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Verificarea cunoştintelor se face prin examen scris (3ore) pe baza unor subiecte de verificare a cunoştinţelor şi

a unor subiecte de analiză comparată a proceselor. Poderea examenului 0,66; pondera activităţii pe parcurs

0,34.

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

Sub diferite denumiri disciplina functionează la diferite universităţi din lume:

University of Pennsylvania

University Of Utah

Israel Institute of Technology

Carnegie Mellon University

Data: 20 Octombrie 2008

DIRECTOR DEPARTAMENT TITULAR DISCIPLINǍ,

CONF. Dr. ing. MIHAI MEDELEANU Prof. dr. ing. Lucian - Mircea RUSNAC

Page 5: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

183

UNIVERSITATEA ,,POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALǍ ŞI INGINERIA MEDIULUI

SYLLABUS pentru disciplina:

“CHIMIA FIZICǍ A INTERFEŢELOR”

DOMENIUL / SPECIALIZAREA : INGINERIA MEDIULUI/ INGINERIA SI MANAGEMENTUL

MEDIULUI IN INDUSTRIE

Anul de studii: I

Semestrul: 1

Titularul cursului Prof. dr. ing. CORNELIA PACURARIU

Colaboratori As. Dr. ing. Lavinia Lupa

Numǎr de ore pe sǎptǎmânǎ

Curs Seminar Laborator Proiect Examinare Credite

2 1,5 E 8

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Principalul obiectiv al disciplinei consta in aplicarea principiilor fundamentale ale chimie fizice in studiul

fenomenelor interfazice. O atentie deosebita este acordata proceselor de adsorbtie, structurii si stabilitatii sistemelor

disperse respectiv fenomenelor electrice de suprafata.

Contribuţia procentualǎ a disciplinei la realizarea celor 4 competenţe ale specializǎrii este:

1 – Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializǎrii: 30%;

2 – Dezvoltarea capacitǎţii de analizǎ şi sintezǎ a noilor cunoştiinţe, creşterea capacitǎţii de identificare a

unor direcţii noi de dezvoltare a domeniului şi a posibilitǎţilor proprii de evoluţie profesionalǎ: 40%;

3 – Însuşirea şi aplicarea creativǎ a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice: 15%;

4 – Dezvoltarea capacitǎţilor de lucru individual şi în echipǎ în domeniul cercetǎrii şi proiectǎrii: 15%;

iar contribuţia procentualǎ a disciplinei la formarea studenţilor de la specializare este de 7,14%.

B. SUBIECTELE CURSULUI Nr. ore

I. Termodinamica stratului superficial 4 ore

Tensiunea superficiala. Variatia tensiunii superficiale cu temperatura. Unghiul de contact. Denivelarea capilara.

Presiunea de vapori in capilare. Condensarea capilara.

II. Fenomene de adsorbtie 10 ore

Adsorbtia in sisteme omogene. Izoterma de adsorbtie Gibbs.

Adsorbtia in sisteme heterogene. Adsorbtia fizica si adsorbtia chimica. Izoterma de adsorbtie Langmuir.

Izoterma de adsorbtie Freundlich. Teoria BET. Izoterma de adsorbtie BET. Adsorbtia din solutii pe adsorbanti

solizi.

III.Sisteme coloidale 14 ore

Clasificarea sistemelor disperse. Metode de preparare ale sistemelor disperse.

Proprietati cinetico-moleculare ale sistemelor disperse. Proprietati optice ale sistemelor disperse. Dublul strat

electric si fenomene electrice de suprafata. Stabilitatea sistemelor disperse. Suspensii. Emulsii. Spume. Aerosoli.

Total: 28 ore

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR (proiect şi laborator) Nr. ore

Variatia tensiunii superficiale a lichidelor pure cu temperatura. 3 ore

Dependenta tensiunii superficiale de concentratia solutiilor . Determinarea activitatii superficiale. 3 ore

Determinarea unghiului de contact si a tensiunii de adeziune. 3 ore

Adsorbtia moleculara din solutie pe suprafete solide. 3 ore

Adsorbtia din solutie la interfata lichid-gaz. 3 ore

Determinarea activitatii superficiale a substantelor tensioactive ce apartin unei serii omoloage. Verificarea regulii

Traube-Ducleaux 3 ore

Coagularea coloizilor cu electroliti. 3 ore

Total: 21 ore

D. BIBLIOGRAF1E

1. R. J. Hunter, “Foundations of Colloid Science”, Oxford University Press, 2005.

2. Jan D. Morrison, S. Ross, “Colloidal dispersions: Suspensions, Emulsions and Foams”, Wiley-VCH, 2002.

Page 6: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

184

3. H-J. Butt, K. Graf, M. Kappl, “Physics and Chemistry of Interfaces”, Wiley-VCH, 2003.

4. C. Pacurariu, C. Davidescu, M. Poraicu, E. Reisz, Cinetica chimica si chimie coloidala-Lucrari practice, Lit.

Univ. “POLITEHNICA” din Timisoara, 2002.

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen scris, 2 ore, 3 subiecte teoretice. Ponderea examenului (2/3) şi a activităţii pe parcurs (1/3) în nota

finală.

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALǍ

1. University of Verona, Italy, site: www.univr.it

2. Swiss Federal Institute of Thechnology, Zurich, site: www.ethz.ch

3. Technical university of Budapest, site: www.bme.hu

DATA 30.10.2008

DIRECTOR DEPARTAMENT TITULAR DISCIPLINǍ,

Prof. Dr. ing. Cornelia Pacurariu Prof. Dr. ing. Cornelia Pacurariu

Page 7: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

185

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI

SYLLABUS

pentru disciplina: Opţional I

„AUDIT ŞI LEGISLAŢIE DE MEDIU"

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: INGINERIA MEDIULUI / INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL

MEDIULUI IN INDUSTRIE

Anul de studii: I MASTER

Semestrul: I

Titularul cursului S.L. dr. ing. Marius Gheju

Colaboratori

Numǎr de ore pe sǎptǎmânǎ

Curs Seminar Laborator Proiect Examinare Credite

2 1 0 0 D 6

A. Obiectivele cursului

Prin studierea acestei discipline se doreşte identificarea legislaţiei de mediu şi a procedurilor necesare

auditului de mediu pentru proiecte şi activităţi existente. Disciplina contribuie la crearea unor competenţe în

evaluarea nivelului de poluare a mediului industrial şi întocmirea documentaţiilor de audit de mediu conform

legislaţiei în vigoare.

Contribuţia procentualǎ a disciplinei la realizarea celor 4 competenţe ale specializǎrii este:

1 – Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializǎrii: 30%;

2 – Dezvoltarea capacitǎţii de analizǎ şi sintezǎ a noilor cunoştiinţe, creşterea capacitǎţii de identificare a

unor direcţii noi de dezvoltare a domeniului şi a posibilitǎţilor proprii de evoluţie profesionalǎ: 40%;

3 – Însuşirea şi aplicarea creativǎ a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice: 15%;

4 – Dezvoltarea capacitǎţilor de lucru individual şi în echipǎ în domeniul cercetǎrii şi proiectǎrii: 15%;

iar contribuţia procentualǎ a disciplinei la formarea studenţilor de la specializare este de 6,12%.

B. Subiectele cursului Nr. ore

Acordul de mediu / Acordul integrat de mediu 2

Prevederi legislative; Categorii de activităţi, programe şi proiecte care necesită acord de mediu acord integrat de

mediu; Documente necesare obţinerii acordului de mediu; Conţinutul Memoriului tehnic necesar obţinerii

Acordului de mediu cf. Ord. MMGA 860/2002.

Autorizaţia de mediu 2

Prevederi legislative; Categorii de activităţi care necesită autorizaţie de mediu; Documente necesare obţinerii

autorizaţiei de mediu; Conţinutul Fişei de prezentare şi declaraţie necesare obţinerii Autorizaţiei de mediu

cf. Ord. MMGA 876/2004.

Autorizaţia integrată de mediu 10

Prevederi legislative; Categorii de activităţi care necesită Autorizaţie integrată de mediu;

Ordinul MMGA 818/2003 – procedura de emitere a Autorizaţiei integrate de mediu;

Conţinutul Cererii pentru solicitarea Autorizaţiei integrate de mediu;

Conţinutul Raportului de amplasament pentru obţinerea Autorizaţiei integrate de mediu.

Bilanţ de mediu nivel 0 2

Prevederi legislative; Conţinutul Bilanţului de mediu nivel 0 cf. Ord. MMGA 184/1997.

Bilanţ de mediu nivel I 2

Prevederi legislative; Conţinutul Bilanţului de mediu nivel I cf. Ord. MMGA 184/1997;

Conţinutul Raportului la Bilanţul de mediu nivel I

Bilanţ de mediu nivel II 10

Prevederi legislative; Conţinutul Bilanţului de mediu nivel II cf. Ord. MMGA 184/1997;

Modalităţi de prelevare şi analiză a probelor de apă, aer sol în vederea întocmirii Bilanţului de

mediu nivel II; Evaluarea nivelului de poluare a mediului cf. Ord. MMGA 756/1997;

Conţinutul Raportului la Bilanţul de mediu nivel II.

TOTAL 28

Page 8: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

186

C. Subiectele aplicaţiilor (seminar) Nr. ore

Întocmirea unei Fişe de prezentare şi declaraţie necesare obţinerii Autorizaţiei

de mediu cf. Ord. MMGA 876/2004 4

Întocmirea unui Raport la Bilanţul de mediu nivel I cf. Ord. MMGA 184/1997 4

Întocmirea unui Raport la Bilanţul de mediu nivel II – factorul de mediu APA 2

Întocmirea unui Raport la Bilanţul de mediu nivel II – factorul de mediu AER 2

Întocmirea unui Raport la Bilanţul de mediu nivel II – factorul de mediu SOL 2

TOTAL 14

D. Bibliografie

1. Legea Protecţiei mediului nr. 265/2006

2. Ord. MMGA 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a

acordului de mediu

3. Ord. MMGA 876/2004 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra

mediului

4. Ord. MMGA 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

5. Ord. MMGA 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu

6. Ord. MMGA 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului

7. ISO 14010 - Ghid pentru audit de mediu - Principii generale;

8. ISO 14011 - Ghid pentru audit de mediu - Proceduri de audit. Auditul sistemelor de management de mediu;

9. ISO 14012 - Ghid pentru audit de mediu - Criterii de calificare pentru auditorii de mediu;

10. ISO 14010 - Ghid pentru audit de mediu - Programe de audit, analize si evaluari;

11. Macoveanu M., Auditul de mediu, Editura Ecozone, Iasi, 2003.

12. Macoveanu M., Politici si strategii de mediu. Editura Ecozone, Iasi, 2003.

13. Macoveanu M. Metode si tehnici de evaluare a impactului ecologic, Editia a II-a, Ed. Ecozone, Iasi, 2005.

14. Nicoara M., Legislatia mediului, Editura Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” Iasi 2003;

15. Robu B., Evaluarea impactului şi a riscului induse asupra mediului de activităţi industriale, Editura Ecozone,

Iaşi, 2005.

16. Ciurea A., Cartas V., Stanciu C., Popescu M. - Managementul mediului, vol. I - II, Editura Didactica si

Pedagogica Bucuresti, 2005.

17. Rusu T., Moldovan L., Avram S. Managementul activitatilor pentru protectia mediului, Ed. Mediamira, Cluj

Napoca, 2003.

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Disciplina are evaluare distribuitǎ, care constǎ ȋn 3 teste pe parcursul semestrului. Ponderea evaluǎrii în

nota finală este 67 % , iar activitatea pe parcurs are o pondere de 34%.

F. COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

1. University of Southern Denmark; 2. George Washington University; 3. University of Cambridge; 4.

University of York; 5. University of Maryland; 6. University of Birmingham

Data: 30.10.2008

SEF DEPARTAMENT TITULAR DISCIPLINĂ,

PROF. DR. ING. CORNELIA PĂCURARIU S.L. DR. ING. MARIUS GHEJU

Page 9: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

187

UNIVERSITATEA ,,POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALǍ ŞI INGINERIA MEDIULUI

SYLLABUS pentru disciplina: Opţional I

MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE-MEDIU

DOMENIUL / SPECIALIZAREA : INGINERIA MEDIULUI / INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL

MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

Anul de studii: V

Semestrul: I

Titularul cursului S.l. dr. ing. Cornelia Muntean

Colaboratori

Numǎr de ore pe sǎptǎmânǎ

Curs Seminar Laborator Proiect Examinare Credite

2 0 1 0 D 6

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul este destinat absolvenţilor domeniului de licenţă şi are ca obiective: prezentarea şi însuşirea

unor noţiuni referitoare la înţelegea organizaţiilor ca sisteme, recunoaşterea funcţiilor şi potenţialului

sistemelor de management, implementarea sistemelor de management şi dezvoltarea acestora; prezentarea

standardelor, normativelor şi instrucţiunilor cuprinse în legislaţie, referitoare la indicatorii de calitate ce

caracterizează mediul.

Contribuţia procentualǎ a disciplinei la realizarea celor 4 competenţe ale specializǎrii este:

1 – Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializǎrii: 30%;

2 – Dezvoltarea capacitǎţii de analizǎ şi sintezǎ a noilor cunoştiinţe, creşterea capacitǎţii de identificare a

unor direcţii noi de dezvoltare a domeniului şi a posibilitǎţilor proprii de evoluţie profesionalǎ: 40%;

3 – Însuşirea şi aplicarea creativǎ a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice: 15%;

4 – Dezvoltarea capacitǎţilor de lucru individual şi în echipǎ în domeniul cercetǎrii şi proiectǎrii: 15%;

iar contribuţia procentualǎ a disciplinei la formarea studenţilor de la specializare este de 6,12%.

B. SUBIECTELE CURSULUI Nr. ore

1. Evoluţia preocupărilor privind protecţia mediului, în relaţie cu dezvoltarea durabilă 2

2. Managementul de mediu potrivit standardului ISO 14001 4

3. Relaţia dintre sistemul comunitar de management de mediu şi de audit,

standardele ISO 14001 şi ISO 9001 6

4. Instrumente ale politicii de mediu 8

5. Conservarea biodiversităţii 4

6. Evaluarea impactului ecologic 4

Total 28 ore

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR (laborator) Nr. ore

1. Normele privind protecţia mediului 4

2. Instrumente utilizate în politica de mediu 2

3. Programe speciale de protecţia mediului 2

4. Organizarea protecţiei mediului 2

5. Păstrarea echilibrului ecologic la nivel planetar 2

6. Arii protejate şi rezervaţii naturale 2

Total 14 ore

D. BIBLIOGRAF1E

1. Măcărescu B. C. şi colab., Legislaţie Reglementări şi standarde de protecţia mediului, Editura Performantica

Iaşi, 2006

2. Rojanschi V., Bran F., Diaconu G., Protecţia şi ingineria mediului, Ed. Economică, Bucureşti, 2002

3. Legislaţie

Page 10: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

188

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Disciplina are evaluare distribuitǎ, care constǎ ȋn 3 teste pe parcursul semestrului. Ponderea evaluǎrii în

nota finală este 67 % , iar activitatea pe parcurs are o pondere de 34%.

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALǍ

1. Faculty of Engineering, Lakehead University, Canada - http://calendar.lakeheadu.ca

2. Faculty of Civil and Environmental Engineering, Wisconsin University, SUA - http://www.engr.wisc.edu

3. Institut Universitaire de Technologie Nice, Franţa - http://portail.unice.fr

DATA: 31.10.2008

DIRECTOR DEPARTAMENT TITULAR DISCIPLINǍ

Prof. Dr. Ing. CORNELIA PĂCURARIU Ş.l. dr.ing. CORNELIA MUNTEAN

Page 11: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

189

UNIVERSITATEA ,,POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALǍ ŞI INGINERIA MEDIULUI

SYLLABUS pentru disciplina:

ALGORITMI SI SOFTWARE PENTRU SIMULAREA PROCESELOR

DOMENIUL / SPECIALIZAREA : INGINERIE MEDIULUI / INGINERIA SI MANAGEMENTUL

MEDIULUI IN INDUSTRIE

Anul de studii: I (MASTER)

Semestrul: II

Titularul cursului Prof.dr.ing. Teodor TODINCA

Colaboratori Dr.ing. Alina DUMITREL

Numǎr de ore pe sǎptǎmânǎ

Curs Seminar Laborator Proiect Examinare Credite

28 0 21 0 E 8

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Dobandirea de cunostinte avansate in ceea ce priveste utilizarea solverelor simulatoarelor de proces,

dezvoltarea de scheme de simulare, analiza si optimizarea proceselor utilizand software specifice.

Contribuţia procentualǎ a disciplinei la realizarea celor 4 competenţe ale specializǎrii este:

1 – Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializǎrii: 30%;

2 – Dezvoltarea capacitǎţii de analizǎ şi sintezǎ a noilor cunoştiinţe, creşterea capacitǎţii de identificare a

unor direcţii noi de dezvoltare a domeniului şi a posibilitǎţilor proprii de evoluţie profesionalǎ: 30%;

3 – Însuşirea şi aplicarea creativǎ a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice: 25%;

4 – Dezvoltarea capacitǎţilor de lucru individual şi în echipǎ în domeniul cercetǎrii şi proiectǎrii: 15%;

iar contribuţia procentualǎ a disciplinei la formarea studenţilor de la specializare este de 8,16%.

B. SUBIECTELE CURSULUI Nr. ore

I. Algoritmi numerici. Tehnici numerice pentru solutionarea sistemelor de ecuatii neliniare si a sistemelor de

ecuatii diferentiale utilizate in dezvoltarea solverelor incorporate in simulatoarele de proces. Tehnici de

optimizare si solvere specifice. .......................................................................................... .....8 ore

II. Simulatoare de proces. Principii fundamentale: structura operationala, pachete pentru caracterizarea

proprietatilor compusilor chimici puri si amestecurilor..............................................................6 ore

III. Pachetul de simulare procese ASPEN. Implementarea operatiilor unitare si a reactoarelor chimice,

dezvoltarea schemelor de simulare, analiza si optimizarea proceselor cu ASPEN PLUS. Dezvoltarea de noi

modele cu Aspen Custom Modeler.......................................................................................14 ore

Total 28 ore

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR (proiect şi laborator) Nr. ore

Studii de caz si aplicatii bazate pe continutul cursului:

- implementare si studiu comparativ al performantelor diversilor algoritmi numerici ....................8 ore

- studii de caz referitoare la simularea operatiilor unitare si a reactoarelor chimice ......................10 ore

- simularea instalatiilor complexe si dezvlotarea de noi modele cu Aspen Custom Modele..........10 ore

Total 28 ore

D. BIBLIOGRAF1E

1. Dimian A.C., Bildea C.S. „Chemical Process Design. Computer-aided case studies”,Wiley-VCH, 2008

2. Sundamacher K., Kienle A., Seidel-Morgerstern A. „Integrated Chemical Processes: Synthesis, Operation,

Analysis and Control”, Wiley, 2005

3. Lucaci M., Agachi S. “Optimizarea proceselor din industria chimica”, Editura Tehnica, Bucuresti, 2002

4. Linfield G., Penny J. „Numerical methods using Matlab”, Second Ed., Prentice Hall, 2000

Page 12: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

190

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examinare pe parcursul semestrului la activitatea practica (pondere de 34%) si examen scris (66%) constand in

subiecte cu caracter teoretic (50%) si aplicativ (50%).

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALǍ

Ecole des Mines et Technologies d’Albi – Carmeaux, Franta (www.enstimac.fr)

Delft Univesity of Technology – Olanda (www.tudelft.nl)

INSA Lyon, Franta (www.insa-lyon.fr)

DATA 30/10/2008

DIRECTOR DEPARTAMENT TITULAR DISCIPLINǍ

Prof.dr.ing. Cornelia PACURARU Prof.dr.ing. Teodor TODINCA

Matem. lector dr. Nicolae COFAN

Page 13: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

191

UNIVERSITATEA ,,POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALǍ ŞI INGINERIA MEDIULUI

SYLLABUS pentru disciplina

TEHNOLOGII AVANSATE DE TRATARE ŞI EPURARE A APELOR

DOMENIUL / SPECIALIZAREA : INGINERIA MEDIULUI/INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL

MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

Anul de studii: I Master

Semestrul: II

Titularul cursului Ş.l. dr.ing. IOAN URSOIU, Prof. dr. ing. NEGREA PETRU

Colaboratori

Numǎr de ore pe sǎptǎmânǎ

Curs Seminar Laborator Proiect Examinare Credite

2 2 E 4

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Aprofundarea cunoştintelor despre apă şi elaborarea tehnologiilor avansate de tratare apelor în scop

potabil şi în vederea obţinerii apei ultrapure.

Contribuţia procentualǎ a disciplinei la realizarea celor 4 competenţe ale specializǎrii este:

1 – Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializǎrii: 30%;

2 – Dezvoltarea capacitǎţii de analizǎ şi sintezǎ a noilor cunoştiinţe, creşterea capacitǎţii de identificare a

unor direcţii noi de dezvoltare a domeniului şi a posibilitǎţilor proprii de evoluţie profesionalǎ: 30%;

3 – Însuşirea şi aplicarea creativǎ a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice: 25%;

4 – Dezvoltarea capacitǎţilor de lucru individual şi în echipǎ în domeniul cercetǎrii şi proiectǎrii: 15%;

iar contribuţia procentualǎ a disciplinei la formarea studenţilor de la specializare este de 7,14%.

B. SUBIECTELE CURSULUI Nr. ore

1.Surse de apă posibil a fi tratate în scop potabil şi industrial. 1 oră

2. Procese unitare de tratare a apei. 5 ore

3. Scheme moderne de tratare a pei în scop potabil. 3 ore

4. Tehnologii de tratatre a apei în vederea obţinerii apei pure. 5 ore

5. Ultrafiltrarea şi nanofiltrarea 5 ore

6. Oxidarea cu fluide supercritice 5 ore

7. Epurarea fotocataliticǎ 4 ore

Total 28 ore

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR (proiect şi laborator) Nr. ore

1. Cracterizarea fizico-chimică a diferitelor surse de apă. 2,5 ore

2. Analiza indicilor de calitate a apei potabile. 3 ore

3. Detrminarea capacităţii utile de schimb a schimbătorilor de ioni. 2,5 ore

4. Obţinerea apei ultrapure. 3 ore

5. Tratarea chimica a apelor reziduale la scara pilot. 6 ore

6. Tratarea biologica a apelor reziduale la scara pilot. 5 ore

Total 21 ore

D. BIBLIOGRAF1E

1. F. Manea, D,. Marşavină, I. Ursoiu , Principii, metode şi aplicaţii în analiza apei, Ed. Politehnica , Timişoara ,

2004.

2. G. E. Moşoarcă, Aluminiul rezidual în apa potabilă, . Politehnica , Timişoara ,2004.

3. M. Macoveanu ş.a. Prcese de schimb ionic în protecţia mediului, Ed. MartixRom, Bucureşti, 2002.

4. N. Strâmbeanu, V. Rus, I. Ursoiu, Schimbul ionic, Principii teoretice şi aplicaţii practice în alimentările cu

apă.Ed. Eurostampa, Timişoar,1999.

E. PROCEDURA DE EVALUARE Evaluare scrisă care corespunde subiectelor predate la curs (0,66 din nota finală) şi 0,34 activitatea la lucrări de

laborator şi activitatea pe parcurs.

Page 14: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

192

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALǍ

Institute of Chemical Technology Prague (http://www.vscht.cz/main/_english/international/syllabi/data/217405.html)

Offenburg University of Applied Sciences

(http://fh-offenburg.de/uportal/modules/cms/files/fho/ModuleMPE.pdf)

Aachen University of Technology(http://www.vt.rwth-aachen.de/Master/F6.html)

DATA : 30.10.2008

DIRECTOR DEPARTAMENT TITULAR DISCIPLINǍ

Prof.dr.ing. CORNELIA PĂCURARIU Ş.L.DR.ING. IOAN URSOIU

Prof. Dr. Ing. NEGREA PETRU

Page 15: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

193

UNIVERSITATEA ,,POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALǍ ŞI INGINERIA MEDIULUI

SYLLABUS pentru disciplina:

Opţional 2-METODE SPECTROSCOPICE DE ANALIZǍ

DOMENIUL / SPECIALIZAREA : INGINERIA MEDIULUI/INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL

MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

Anul de studii: I Master

Semestrul: II

Titularul cursului Prof. dr. ing. Corneliu Davidescu

Colaboratori s.l. dr. ing. Erika Reisz

Numǎr de ore pe sǎptǎmânǎ

Curs Seminar Laborator Proiect Examinare Credite

2 0 1,5 0 D 7

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul este destinat absolvenţilor domeniului de licenţă şi are ca obiective cunoaşterea principiilor şi

tehnicilor de moderne de analiză spectrometrică a compuşilor chimici (spectrometrie moleculară UV -VIS şi

IR, spectrometrie de emisie şi absorbţie atomică, spectrosopie de raze X, spectrometrie de masă etc.) .

Contribuţia procentualǎ a disciplinei la realizarea celor 4 competenţe ale specializǎrii este:

1 – Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializǎrii: 30%;

2 – Dezvoltarea capacitǎţii de analizǎ şi sintezǎ a noilor cunoştiinţe, creşterea capacitǎţii de identificare a

unor direcţii noi de dezvoltare a domeniului şî a posibilitǎţilor proprii de evoluţie profesionalǎ: 40%;

3 – Însuşirea şi aplicarea creativǎ a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice: 15%;

4 – Dezvoltarea capacitǎţilor de lucru individual şi în echipǎ în domeniul cercetǎrii şi proiectǎrii: 15%;

iar contribuţia procentualǎ a disciplinei la formarea studenţilor de la specializare este de 6,12%.

B. SUBIECTELE CURSULUI Nr. ore

1. Radiaţii electromagnetice 2 ore

2. Surse de radiaţii şi detectoare 2 ore

3. Procesarea semnalelor 2 ore

4. Spectrofotometie UV-VIS şi IR 6 ore

5. Spectrometrie de absorbţie atomică 2 ore

6. Spectrometrie de emisie atomică 2 ore

7.Spectroscopie de chemiluminiscenţă moleculară 2 ore

9. Spectroscopie de fluorescenţă atomică şi moleculară 2 ore

10. Spectroscopie de raze X 4 ore

11. Spectrometrie de masă 2 ore

12. Spectroscopie de impedanţă 2 ore

Total 28 ore

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR (proiect şi laborator) Nr. ore

1. Analiza substanţelor prin spectrofotometrie VIS 3 ore

2. Analiza substanţelor prin spectrofotometrie UV 3 ore

3. Analiza substanţelor prin spectrofotometrie IR 3 ore

4. Analiza substanţelor prin spectrometrie de absorbţie atomică 3 ore

5. Analiza substanţelor prin spectrometrie de emisie atomică 3 ore

6. Analiza substanţelor prin spectroscopie de raze X 3 ore

7. Analiza substanţelor prin spectroscopie de impedanţă 3 ore

Total 21 ore

D. BIBLIOGRAFIE

1. D. Harvey, Modern Analytical Chemistry, Ed. McGraw Hill, 2000

Page 16: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

194

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Disciplina are evaluare distribuitǎ, care constǎ ȋn 3 teste pe parcursul semestrului. Ponderea evaluǎrii în

nota finală este 67 % , iar activitatea pe parcurs are o pondere de 34%.

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALǍ

1. University of Aberdeen, UK, http://www.abdn.ac.uk/sras/index.shtml

2. Faculty of Engineering at Lakehead University, Canada - http://lakeheadu.ca

3. Faculty of Civil and environmental engineering at Wisconsin University, USA -

http://www.engr.wisc.edu

4. Massachusetts Institute of Technology, http://web.mit.edu/

DATA: 29.10.2008

DIRECTOR DEPARTAMENT TITULAR DISCIPLINǍ

Prof. Dr. Ing. CORNELIA PĂCURARIU Prof. dr.ing. Corneliu DAVIDESCU

Page 17: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

195

UNIVERSITATEA ,,POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALǍ ŞI INGINERIA MEDIULUI

SYLLABUS pentru disciplina:

Opţional 2-METODE MODERNE DE ANALIZǍ A FACTORILOR DE MEDIU

DOMENIUL / SPECIALIZAREA : INGINERIA MEDIULUI/INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL

MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

Anul de studii: I Master

Semestrul: II

Titularul cursului Prof. dr. ing. Corneliu Davidescu

Colaboratori s.l. dr. Ing. Erika Reisz

Numǎr de ore pe sǎptǎmânǎ

Curs Seminar Laborator Proiect Examinare Credite

2 0 1,5 0 D 7

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul este destinat absolvenţilor domeniului de licenţă şi are ca obiective cunoaşterea principiilor şi

tehnicilor de moderne de analiză a factorilor de mediu (apă, aer, sol) spectrofotometrie de absorbţie

moleculară, spectrometrie de emisie şi absorbţie atomică, cromatografie şi metode electrochimice .

Contribuţia procentualǎ a disciplinei la realizarea celor 4 competenţe ale specializǎrii este:

1 – Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializǎrii: 30%;

2 – Dezvoltarea capacitǎţii de analizǎ şi sintezǎ a noilor cunoştiinţe, creşterea capacitǎţii de identificare a

unor direcţii noi de dezvoltare a domeniului şî a posibilitǎţilor proprii de evoluţie profesionalǎ: 40%;

3 – Însuşirea şi aplicarea creativǎ a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice: 15%;

4 – Dezvoltarea capacitǎţilor de lucru individual şi în echipǎ în domeniul cercetǎrii şi proiectǎrii: 15%;

iar contribuţia procentualǎ a disciplinei la formarea studenţilor de la specializare este de 6,12%.

B. SUBIECTELE CURSULUI Nr. ore

1. Radiaţii electromagnetice, surse şi detectoare 2 ore

2. Procesarea semnalelor 2 ore

3. Spectrofotometie UV-VIS şi IR 6 ore

4. Spectrometrie de absorbţie şi emisie atomică 4 ore

5. Spectroscopie de raze X 2 ore

6. Metode cromatografice de analiză 5 ore

7. Metode termice de analiză 2 ore

9. Metode electrochimice de analiză 5 ore

Total 28 ore

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR (proiect şi laborator) Nr. ore

1. Analiza substanţelor prin spectrofotometrie VIS 3 ore

2. Analiza substanţelor prin spectrofotometrie UV 3 ore

3. Analiza substanţelor prin spectrofotometrie IR 3 ore

4. Analiza substanţelor prin spectrometrie de absorbţie atomică 3 ore

5. Analiza termică a substanţelor chimice 3 ore

6. Analiza potenţiometrică a substanţelor 3 ore

7. Analiza substanţelor prin spectroscopie de impedanţă 3 ore

Total 21 ore

D. BIBLIOGRAFIE

1. D. Harvey, Modern Analytical Chemistry, Ed. McGraw Hill, 2000

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Disciplina are evaluare distribuitǎ, care constǎ ȋn 3 teste pe parcursul semestrului. Ponderea evaluǎrii în

nota finală este 67 % , iar activitatea pe parcurs are o pondere de 34%.

Page 18: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

196

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALǍ

5. University of Aberdeen, UK, http://www.abdn.ac.uk/sras/index.shtml

6. Faculty of Engineering at Lakehead University, Canada - http://lakeheadu.ca

7. Faculty of Civil and environmental engineering at Wisconsin University, USA -

http://www.engr.wisc.edu

8. Massachusetts Institute of Technology, http://web.mit.edu/

DATA: 29.10.2008

DIRECTOR DEPARTAMENT TITULAR DISCIPLINǍ

Prof. Dr. Ing. CORNELIA PĂCURARIU Prof. dr.ing. Corneliu DAVIDESCU

Page 19: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

197

UNIVERSITATEA ,,POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALǍ ŞI INGINERIA MEDIULUI

SYLLABUS pentru disciplina:

OPŢIONAL III: MANAGEMENTUL FACTORILOR DE MEDIU

DOMENIUL / SPECIALIZAREA : INGINERIA MEDIULUI/INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL

MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

Anul de studii: I Master

Semestrul: II

Titularul cursului Prof. dr. ing. Petru Negrea

Colaboratori

Numǎr de ore pe sǎptǎmânǎ

Curs Seminar Laborator Proiect Examinare Credite

2 0 1 0 D 7

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul este destinat absolvenţilor domeniului de licenţă şi are ca obiective cunoaşterea aspectelor

privind gestionarea factorilor de mediu (apă, aer, sol , resurse minerale), menţinerea echilibrului ecologic şi

a biodiversităţii în concordanţă cu legislaţia naţională şi internaţională .

Contribuţia procentualǎ a disciplinei la realizarea celor 4 competenţe ale specializǎrii este:

1 – Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializǎrii: 30%;

2 – Dezvoltarea capacitǎţii de analizǎ şi sintezǎ a noilor cunoştiinţe, creşterea capacitǎţii de identificare a

unor direcţii noi de dezvoltare a domeniului şî a posibilitǎţilor proprii de evoluţ ie profesionalǎ: 40%;

3 – Însuşirea şi aplicarea creativǎ a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice: 15%;

4 – Dezvoltarea capacitǎţilor de lucru individual şi în echipǎ în domeniul cercetǎrii şi proiectǎrii: 15%;

iar contribuţia procentualǎ a disciplinei la formarea studenţilor de la specializare este de 6,12%.

B. SUBIECTELE CURSULUI Nr. ore

1. Sistemul de management al mediului (EMS) 2 ore

2. Instrumente manageriale 2 ore

3. Instrumente de management strategic 2 ore

4. Etica în protecţiei mediului 2 ore

5. Introducere în politici şi legislaţie de mediu 4 ore

6. Strategii în protecţia mediului 2 ore

7. Managementul resurselor naturale 2 ore

8. Managementul apelelor şi gazelor reziduale 4 ore

9. Managementul solurilor contaminate 2 ore

10. Managementul substanţelor şi deşeurilor periculoase 4 ore

11. Instrumente pentru siguranţă şi situaţii de urgenţă 2 ore

Total 28 ore

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR (proiect şi laborator) Nr. ore

1. Managementul apelor în industria chimică organică 2 ore

2. Managementul apelor în industria chimică anorganică 2 ore

3. Managementul apelor în industria alimentară 2 ore

4. Managementul gazelor reziduale în industria chimică 2 ore

5. Managementul solurilor contaminate chimic 2 ore

6. Managementul substanţelor periculoase 2 ore

7. Managementul deşeurilor periculoase 2 ore

Total 14 ore

D. BIBLIOGRAFIE

1. www.anpm.ro - “Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii - Documentul de Referinta al Celor mai Bune

Tehnici Aplicate în Tratarea Apei Reziduale şi a Gazului Rezidual / Sistemele de Management în Sectorul

Chimic”

2. Rojanschi V., Bran F., Diaconu G., Protecţia şi ingineria mediului, Ed. Economică, Bucureşti, 2002

Page 20: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

198

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Disciplina are evaluare distribuitǎ, care constǎ ȋn 3 teste pe parcursul semestrului. Ponderea evaluǎrii în

nota finală este 67 % , iar activitatea pe parcurs are o pondere de 34%.

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALǍ

9. University of Aberdeen, UK, http://www.abdn.ac.uk/sras/index.shtml

10. Faculty of Engineering at Lakehead University, Canada - http://lakeheadu.ca

11. Faculty of Civil and environmental engineering at Wisconsin University, USA -

http://www.engr.wisc.edu

12. Massachusetts Institute of Technology, http://web.mit.edu/

DATA: 29.10.2008

DIRECTOR DEPARTAMENT TITULAR DISCIPLINǍ

Prof. Dr. Ing. CORNELIA PĂCURARIU Prof. dr.ing. PETRU NEGREA

Page 21: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

199

UNIVERSITATEA ,,POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALǍ ŞI INGINERIA MEDIULUI

Syllabus

pentru disciplina:

OPŢIONAL III “UTILIZAREA INTELIGENŢEI ARTIFICIALE”

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALA SI INGINERIA MEDIULUI - Dep. CAICAM

DOMENIUL /SPECIALIZAREA INGINERIA MEDIULUI/INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL

MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

Anul de studii: Master II

Semestrul: II

Titularul cursului: (Titlul şi numele) Conf.Dr.Ing. ŞUTA Marcel

Colaboratori: (Titlul şi numele asistenţilor)

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs Seminar Laborator Proiect Examinare Credite

2 1 D 8

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Obţinerea modelelor de control al proceselor în regim dinamic este un subiect actual de larg interes în

special datoritǎ necesitǎţilor practice de conducere cu calculatorul a proceselor în timp real şi în regim on-line.

Reţelele neuronale se utilizează în simularea dinamicǎ şi controlul proceselor atât în situaţiile în care modelele

teoretice sunt cunoscute (dar inoperante pentru aplicaţii în timp real) cât mai ales în cazurile în care se dispune

doar de seturi de mǎsurǎtori intrǎri-ieşiri. Succesele obţinute în aplicarea reţelelor neuronale în simularea

dinamicǎ şi controlul proceselor industriale chimice au condus la o rapidǎ utilizare a lor în practicǎ, inclusiv în

realizarea prin hard-ware a unor astfel de soluţii.

Contribuţia procentualǎ a disciplinei la realizarea celor 4 competenţe ale specializǎrii este:

1 – Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializǎrii: 30%;

2 – Dezvoltarea capacitǎţii de analizǎ şi sintezǎ a noilor cunoştiinţe, creşterea capacitǎţii de identificare a

unor direcţii noi de dezvoltare a domeniului şi a posibilitǎţilor proprii de evoluţie profesionalǎ: 30%;

3 – Însuşirea şi aplicarea creativǎ a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice: 25%;

4 – Dezvoltarea capacitǎţilor de lucru individual şi în echipǎ în domeniul cercetǎrii şi proiectǎrii: 15%;

iar contribuţia procentualǎ a disciplinei la formarea studenţilor de la specializare este de 8,16%.

B. SUBIECTELE CURSULUI

I. Introducere. Fundamente biologice ale neuronului. Neuronul artificial. Reţele de funcţii artificiale. Logica cu

prag. Preceptronul. Structuri de conexiuni

II. Reţele neuronale. Tipuri de reţele: neuronale multistrat, neuronale cu structură ierarhizată, Hopfield,

Kohonen, etc. Structură, algoritmi de învăţare, dificultăţi şi limitări, dezvoltări şi perspective .

III. Aplicaţii în ingineria chimică şi biochimică- Diagnoza regimurilor de funcţionare. Preluarea şi corelarea

datelor experimentale. Controlul proceselor şi simularea dinamică

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

- Utilizarea sistemelor analog-numerice la achiziţia de date din procesele chimice

- Reactorul cu manta- obţinerea modelului matematic şi corelarea datelor experimentale

- Reactorul cu amestecare perfectă- diagnoza regimurilor de funcţionare

- Schimbătorul de căldură tip „ţeavă în ţeavă”- controlul şi simularea dinamică a sistemului de reglare

automată

Page 22: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

200

D. BIBLIOGRAFIE

1. Alexandru E. Woinarosky-„Reţele neurale” Ed.Politehnica Bucureşti 1993

2 Şuta Marcel–„Sisteme analog-numerice utilizate la măsurarea pH-ului” Editura Politehnica, Timişoara, 2001

3. Perju Delia, Todinca Teodor :”Automatizarea proceselor chimice” vol. II, Editura UPT Timişoara, 1995

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Disciplina are evaluare distribuitǎ, care constǎ ȋn 3 teste pe parcursul semestrului. Ponderea evaluǎrii în

nota finală este 67 % , iar activitatea pe parcurs are o pondere de 34%.

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

Imperial College London, Anglia;

Ecole des Mines d’Albi, Carmaux,Albi,Franta;

Illinois Institute of Technology, SUA

Data:

30.10.2008

Director de departament TITULAR DE DISCIPLINĂ,

Prof. Dr. Ing. Cornelia Pǎcurariu Conf. Dr. Ing. Şuta Marcel

Page 23: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

201

UNIVERSITATEA ,,POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALǍ ŞI INGINERIA MEDIULUI

SYLLABUS pentru disciplina:

TEHNOLOGII AVANSATE IN PROTECTIA MEDIULUI

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: INGINERIA MEDIULUI/INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL

MEDIULUI ÎN INDUSTRIE Anul de studii: II

Semestrul: III

Titularul cursului Prof.Dr.ing. Petru Negrea; S.l.Dr.ing. Giannin Mosoarca

Colaboratori

Numǎr de ore pe sǎptǎmânǎ

Curs Seminar Laborator Proiect Examinare Credite

28 28 E 9

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Însuşirea unor noţiuni legate tehnologiile avansate utilizate in protectia mediului.

Contribuţia procentualǎ a disciplinei la realizarea celor 4 competenţe ale specializǎrii este:

1 – Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializǎrii: 30%;

2 – Dezvoltarea capacitǎţii de analizǎ şi sintezǎ a noilor cunoştiinţe, creşterea capacitǎţii de identificare a

unor direcţii noi de dezvoltare a domeniului şi a posibilitǎţilor proprii de evoluţie profesionalǎ: 30%;

3 – Însuşirea şi aplicarea creativǎ a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice: 25%;

4 – Dezvoltarea capacitǎţilor de lucru individual şi în echipǎ în domeniul cercetǎrii şi proiectǎrii: 15%;

iar contribuţia procentualǎ a disciplinei la formarea studenţilor de la specializare este de 8,16%.

B. SUBIECTELE CURSULUI Nr. ore

1) Aplicarea câmpurilor electrostatice. 5

2) Ultrasonarea. 3

3) Iradierea. 3

4) Biocataliza. 3

5) Biofiltrarea. 3

6) Ultrafiltrarea. 3

7) Retinerea poluantilor utilizand materiale avansate adsorbante. 4

8) Retinerea poluantilor materiale avansate absorbante. 4

Total 28

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR (proiect şi laborator) Nr. ore

1) Aplicarea câmpurilor electrostatice. 8

2) Ultrasonarea. 4

3) Iradierea. 4

4) Ultrafiltrarea. 4

5) Retinerea poluantilor utilizand materiale avansate adsorbante. 4

6) Retinerea poluantilor materiale avansate absorbante. 4

Total 28

D. BIBLIOGRAF1E

1. Leonard, N., Agardy, F.J., Environmental Problems and the All-Inclusive Global, Scientific, Political, Legal, Economic, Medical and Engineering Bases to Solve Them, Elsevier Academic Press, 30 Corporate Drive, Suite 400, Burlington, USA, 2005. 2. Hocking, M.B.B., Handbook of Chemical Technology and Pollution Control, 3rd Edition, Academic Press,

2006.

3. Weiner, R.F., Matthews, R.A., Environmental Engineering (4th ed.).Boston, MA: Butterworth-Heinemann,

2003.

Page 24: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

202

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examinare scrisă, durata examenului 2 ore; ponderea examenului (2/3) şi a activităţii pe parcurs (1/3) in nota

finală.

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALǍ

Aachen University of Technology www.vt.rwth-aachen.de/Master/F6

The Institute of Chemical Technology Prague

(http://www.vscht.cz/english/international/syllabi/data/409304.html)

Offenburg University of Applied Sciences

(http://fh-offenburg.de/uportal/modules/cms/files/fho/ModuleMPE.pdf)

DATA 31.10.2008

DIRECTOR DEPARTAMENT TITULAR DISCIPLINǍ

Prof.Dr.ing. Cornelia Pacurariu Prof.Dr.ing. Petru Negrea

S.l.Dr.ing. Giannin Mosoarca

Page 25: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

203

UNIVERSITATEA ,,POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALǍ ŞI INGINERIA MEDIULUI

SYLLABUS pentru disciplina:

MANAGEMENTUL RESURSELOR ENERGETICE

DOMENIUL/Specializarea: INGINERIA MEDIULUI/INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL MEDIULUI

ÎN INDUSTRIE

Anul de studii: II MASTER

Semestrul: III

Titularul cursului Prof.dr.ing. Nicolae VASZILCSIN

Colaboratori As.dr. Narcis DUŢEANU

Numǎr de ore pe sǎptǎmânǎ

Curs Seminar Laborator Proiect Examinare Credite

2 0 2 0 E 8

A. OBIECTIVELE CURSULUI

- Însuşirea cunoştinţelor referitoare la sursele de energie şi managementul lor,

- Formarea abilităţilor de gestionare a resurselor energetice ale unui operator economic,

- Disciplina contribuie la dezvoltarea competenţelor domeniului şi specializării în proporţie de 100% şi are o

pondere de ...... % în formarea studenţilor.

- Contribuţia procentualǎ a disciplinei la realizarea celor 4 competenţe ale specializǎrii este:

1 – Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializǎrii: 30%;

2 – Dezvoltarea capacitǎţii de analizǎ şi sintezǎ a noilor cunoştiinţe, creşterea capacitǎţii de identificare a

unor direcţii noi de dezvoltare a domeniului şi a posibilitǎţilor proprii de evoluţie profesionalǎ: 40%;

3 – Însuşirea şi aplicarea creativǎ a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice: 15%;

4 – Dezvoltarea capacitǎţilor de lucru individual şi în echipǎ în domeniul cercetǎrii şi proiectǎrii: 15%;

iar contribuţia procentualǎ a disciplinei la formarea studenţilor de la specializare este de 8,16 %.

B. SUBIECTELE CURSULUI Nr. ore

1. Noţiuni teoretice referitoare la energie; tipuri de energie 4

2. Consumul şi rezervele de energie; Conservarea surselor de energie 1

3. Sursele clasice de energie 4

4. Realizări şi perspective în energetica nucleară 2

5. Surse regenerabile de energie 6

6. Monitorizarea consumului energetic şi eliminarea pierderilor 2

7. Tehnici de analiză energetică 2

8. Alegerea surselor optime de energie într-o companie 2

9. Confortul termic şi eficientizarea încălzirii încăperilor 1

8. Optimizarea consumului energetic la climatizare şi ventilaţie 1

9. Conceptul integrat căldură-putere 2

10. Recuperarea energiilor reziduale 1

TOTAL 28

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR (proiect şi laborator) Nr. ore

1. Măsurarea mărimilor electrice. Dependenţa forţei electromotoare a elementelor galvanice de

temperatură

5

2. Studiul transformării energiei solare în energie electrică. Pila fotovoltaică 4

3. Studiul pilei de combustie hidrogen-aer 4

4. Monitorizarea cosumului energetic al unei firme (referat - proiect) 4

5. Determinarea puterii maxime a unui element galvanic 4

6. Bilanţul consumului anual de energie electrică (referat - proiect) 7

TOTAL 28

Page 26: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

204

D. BIBLIOGRAF1E

1. V.Ghergheleş, Energia viitorului – surse regenerabile, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2006.

2. R.Murray, Nuclear Energy, Butterworth-Heinemann, USA, 2001.

3. C.C.Beggs, Energy – Management, Supply and Conservation, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2002.

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen scris din materia predată la curs, 2 referate, aprecierea activităţii la laborator. Ponderea în nota

finală:

- 50 % nota de la examen, 50 % laborator + referate.

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALǍ

1. Technische Universitat Munchen, www.tumuenchen.de

2. Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, www.epfl.ch

3. Universidad de Zaragoza – Centro Politecnico Superior, www.unizar.es

DATA: 31.10.2008

DIRECTOR DEPARTAMENT TITULAR DISCIPLINǍ

Prof.dr.ing. Cornelia PĂCURARIU Prof.dr.ing. Nicolae VASZILCSIN

Page 27: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

205

UNIVERSITATEA ,,POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALǍ ŞI INGINERIA MEDIULUI

SYLLABUS pentru disciplina:

ANALIZA DE MEDIU A PROCESELOR INDUSTRIALE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA : INGINERIA MEDIULUI/INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL

MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

Anul de studii: II Master

Semestrul: III

Titularul cursului s.l. dr. ing. Adina Negrea

Colaboratori Asist. Dr. ing. Lavinia Lupa

Numǎr de ore pe sǎptǎmânǎ

Curs Seminar Laborator Proiect Examinare Credite

2 0 0 1 D 6

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul este destinat absolvenţilor domeniului de licenţă şi are ca obiective analiza produselor noi şi

foarte noi, evaluarea ciclului de viaţă al proceselor, evaluarea riscului asupra omului şi asupra mediului

înconjurător. Deasemenea se vor analiza factorii de mediu, gradul lor de poluare pornind de la procesele

industriale.

Contribuţia procentualǎ a disciplinei la realizarea celor 4 competenţe ale specializǎrii este:

1 – Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializǎrii: 30%;

2 – Dezvoltarea capacitǎţii de analizǎ şi sintezǎ a noilor cunoştiinţe, creşterea capacitǎţii de identificare a

unor direcţii noi de dezvoltare a domeniului şî a posibilitǎţilor proprii de evoluţie profesionalǎ: 40%;

3 – Însuşirea şi aplicarea creativǎ a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice: 15%;

4 – Dezvoltarea capacitǎţilor de lucru individual şi în echipǎ în domeniul cercetǎrii şi proiectǎrii: 15%;

iar contribuţia procentualǎ a disciplinei la formarea studenţilor de la specializare este de 6,12%.

B. SUBIECTELE CURSULUI Nr. ore

1. Metodologia stabilirii şi analizei calităţii produselor noi. 4 ore

1.1. Gama de produse; 1.2. Gradul de noutate; 1.3. Crearea produselor noi

1.4. Metodologia stabilirii şi analizei calităţii produselor noi

2. Evaluarea ciclului de viaţă 4 ore

2.1. Contabilitatea de mediu; 2.2. Elemente privind reforma cadrului internaţional

de guvernare a mediului; 2.3. Cadrul actual de guvernare în domeniu;

2.4. Necesitatea reformei; 2.5. Principiile unei bune guvernări

3. Evaluarea riscului asupra omului şi asupra mediului înconjurător 4 ore

3.1. Etapele procesului de evaluare a riscului

4. Aerul 4 ore

4.1. Dispersia poluanţilor atmosferici; 4.2. Impactul poluării atmosferici

5. Apa 6 ore

5.1. Activitatea umană cauză a modificărilor mediului; 5.2. Studii de impact

5.3. Potenţialul poluant al industriilor; 5.4. Surse de poluare

6. Solul 6 ore

6.1. Surse de poluare; 6.2. Tipuri de poluare; 6.3. Etape premergătoare depoluării solului

Total 28 ore

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR (proiect şi laborator) Nr. ore

1. Intocmirea unei autorizaţii de mediu 14 ore

Total 14 ore

D. BIBLIOGRAF1E

1. Măcărescu B. C. şi colab., Legislaţie Reglementări şi standarde de protecţia mediului, Editura Performantica

Iaşi, 2006

Page 28: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

206

2. POWER, D.J.: Decision Support Systems: Concepts and Resources for Managers. Quorum Books,

Westport, Conecticut, 2002.

3. Rojanschi V., Bran F., Diaconu G., Protecţia şi ingineria mediului, Ed. Economică, Bucureşti, 2002

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Disciplina are evaluare distribuitǎ, care constǎ ȋn 3 teste pe parcursul semestrului. Ponderea

evaluǎrii în nota finală este 67 % , iar activitatea pe parcurs are o pondere de 34%.

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALǍ

1. Faculty of Engineering at Lakehead University, Canada - http://calendar.lakeheadu.ca

2. Faculty of Civil and environmental engineering at Wisconsin University, USA -

http://www.engr.wisc.edu

3. Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, Tailanda -

http://www.en.mahidol.ac.

DATA: 29.10.2008

DIRECTOR DEPARTAMENT TITULAR DISCIPLINǍ

Prof. Dr. Ing. CORNELIA PĂCURARIU Ş.l. dr.ing. ADINA NEGREA

Page 29: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

207

UNIVERSITATEA ,,POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALǍ ŞI INGINERIA MEDIULUI

SYLLABUS pentru disciplina

Opţional IV- MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR

DOMENIUL / SPECIALIZAREA : INGINERIA MEDIULUI/INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL

MEDIULUI ÎN INDUSTRIE Anul de studii: I

Semestrul: II

Titularul cursului Prof. dr.ing. Pode Rodica

Colaboratori

Numǎr de ore pe sǎptǎmânǎ

Curs Seminar Laborator Proiect Examinare Credite

2 - - 1 D 6

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul “Managementul integrat al deşeurilor” are ca obiectiv introducerea conceptului de management

integrat, care presupune abordarea gestionării unui tip de deşeu din perspectiva evitării şi minimizării, reciclării-

valorificării, tratării deşeului final şi depozitării ecologică. Sunt dezvoltate tehnicile de reciclare -valorificare, care

micşorează potenţialul de risc al deşeurilor, minimizează cantităţile de deşeuri, prezervează resursele naturale şi

redus sarcina asupra depozitelor de deşeuri.

Disciplina urmăreşte crearea unor competenţe în abordarea strategiilor de gestionare a deşeurilor din

perspectiva unui management integrat, respectiv: identificarea căilor de evitare -minimizare, funcţie de proces, a

tehnicilor de reciclare-valorificare, respectiv depozitare în condiţii lipsite de risc pentru mediu.

Contribuţia procentualǎ a disciplinei la realizarea celor 4 competenţe ale specializǎrii este:

1 – Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializǎrii: 30%;

2 – Dezvoltarea capacitǎţii de analizǎ şi sintezǎ a noilor cunoştiinţe, creşterea capacitǎţii de identificare a

unor direcţii noi de dezvoltare a domeniului şi a posibilitǎţilor proprii de evoluţie profesionalǎ: 40%;

3 – Însuşirea şi aplicarea creativǎ a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice: 15%;

4 – Dezvoltarea capacitǎţilor de lucru individual şi în echipǎ în domeniul cercetǎrii şi proiectǎrii: 15%;

iar contribuţia procentualǎ a disciplinei la formarea studenţilor de la specializare este de 6,12%.

B. SUBIECTELE CURSULUI Nr. ore

Conceptul de management integrat al deşeurilor............................................................................... ...........2

Colectarea şi transportul deşeurilor......................................................................................... ......................2

Reciclarea şi valorificarea deşeurilor

Deşeuri biodegradabile. Nămoluri orăşeneşti........................................................................................6

Deşeuri din cauciuc. Anvelope uzate.....................................................................................................2

Deşeuri din metale feroase.....................................................................................................................2

Deşeuri din metale neferoase................................................................................................. ........... ....2

Deşeuri din sticlă........................................................................................................... ...................... ..2

Deşeuri din hârtie şi mase plastice................................................................................................... ......2

Tratarea deşeurilor înaintea evacuării....................................................................................... .................. ...2

Depozitele de deşeuri.................................................................................................................................. ...2

Deşeuri de producţie nepericuloase........................................................................................... .................... 2

Deşeuri de producţie periculoase............................................................................................. ..................... .2

Total 28

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR Nr. ore

Identificarea tipurilor de deşeuri generate din fluxuri tehnologice ale diferitelor industrii ........................4

Cantităţi şi debite de substanţe poluante din emisiile industriale.................................................................4

Identificarea tehnologiilor de recuperare – valorificare a substanţelor utile din deşeuri.............................4

Tratarea deşeului final..................................................................................................................................2

Total 14

Page 30: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

208

D. BIBLIOGRAF1E

1. Rădulescu E., Poluarea mediului şi tehnologii de depoluare, Ed. Eurobit, Timişoara, 2003

2. Oros V., The evolution and current trend in the waste field, în: Waste Management (Prettz, J., Oros V.,

Drăghici C. Eds.), Ed. Academiei Romăne, Bucureşti, 2003

3. Negrea A., Cocheci L., Pode R., Managementul integrat al deşeurilor dolide orăşeneşti, Ed. Politehnica,

Timişoara, 2007

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Disciplina are evaluare distribuitǎ, care constǎ ȋn 3 teste pe parcursul semestrului. Ponderea evaluǎrii în

nota finală este 67 % , iar activitatea pe parcurs are o pondere de 34%.

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALǍ

1. Glasgow Caledonian University

http://hp1.gcal.ac.uk/pls/portal30/my_gcal.Progcat_Pkg.ProgPage?gtype=%20PG&p_Course=MSWM

2. INSA Lyon

http://www.insa-lyon.fr/pg/index.php?Rub=378&L=1

3. Universitatea din Edinburgh

http://www.scieng.ed.ac.uk/Postgraduate/MScEnvironmental.asp#ed

DATA: 29.10 2008

DIRECTOR DEPARTAMENT TITULAR DISCIPLINǍ

PROF. DR.ING. CORNELIA PĂCURARIU PROF. DR.ING. PODE RODICA

Page 31: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

209

UNIVERSITATEA ,,POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALǍ ŞI INGINERIA MEDIULUI

SYLLABUS pentru disciplina

Opţional IV- DEPOZITAREA ECOLOGICĂ A DEŞEURILOR INDUSTRIALE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA : INGINERIA MEDIULUI/INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL

MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

Anul de studii: I

Semestrul: II

Titularul cursului Prof. dr.ing. Pode Rodica

Colaboratori

Numǎr de ore pe sǎptǎmânǎ

Curs Seminar Laborator Proiect Examinare Credite

2 - - 1 D 6

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Disciplina “Depozitarea ecologică a deşeurilor industriale” are ca obiective studiul unor procedee de

stabilizare -inertizare deşeurilor industriale, respectiv studiul metodelor de evaluare a stabilităţii în timp a deşeurilor

inertizate. Sunt studiate de asemenea variante de depozitare în condiţii lipsite de risc pentru mediu a deşeurilor

industriale.

Disciplina “Depozitarea ecologică a deşeurilor industriale” urmăreşte crearea unor competenţe în

cunoaşterea şi adoptarea celor mai bune tehnici de minimizare a impactului deşeurilor asupra mediului, prin

adoptarea celor mai bune soluţii de stabilizare şi depozitare.

Contribuţia procentualǎ a disciplinei la realizarea celor 4 competenţe ale specializǎrii este:

1 – Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializǎrii: 30%;

2 – Dezvoltarea capacitǎţii de analizǎ şi sintezǎ a noilor cunoştiinţe, creşterea capacitǎţii de identificare a

unor direcţii noi de dezvoltare a domeniului şi a posibilitǎţilor proprii de evoluţie profesionalǎ: 40%;

3 – Însuşirea şi aplicarea creativǎ a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice: 15%;

4 – Dezvoltarea capacitǎţilor de lucru individual şi în echipǎ în domeniul cercetǎrii şi proiectǎrii: 15%;

iar contribuţia procentualǎ a disciplinei la formarea studenţilor de la specializare este de 6,12%.

B. SUBIECTELE CURSULUI Nr. ore

Sisteme integrate de valorificare a deşeurilor industriale............................................................................2

Clasificarea deşeurilor industriale; Potenţial de valorificare; Definirea deşeului „ultim”...........................4

Stabilizarea deşeurilor biodegradabile.........................................................................................................4

Inertizarea deşeurilor industriale prin solidificare/stabilizare în matrice hidraulică

Tipuri de deşeuri industriale care se pretează pentru stabilizare în matrice hidraulică.................2

Principii tehnologice de solidificare/stabilizare........................................................................... 4

Aspecte privind mecanismul procesului de solidificare/stabilizare

a metalelor grele în matrice hidraulică...................................................................................... ...4

Evaluarea comportamentului la lixiviere a deşeurilor stabilizate în matrice hidraulică...................2

Inertizarea deşeurilor nucleare.............................................................................................. ......................2

Depozitarea deşeurilor speciale...................................................................................................................2

Depozitarea deşeurilor inerte................................................................................................ .......................2

Total 28

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR Nr. ore

Comportarea la lixiviere a cenuşilor de termocentrală........................................................................ .........6

Comportarea la lixiviere a zgurilor provenite de la incinerare.............................................................. ......4

Stabilizarea nămolurilor de epurare cu cenuşi de termocemntrale............................................................ ...4

Page 32: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

210

Total 14

D. BIBLIOGRAF1E

1. Negrea A., Cocheci L., Pode R., Managementul integrat al deşeurilor dolide orăşeneşti, Ed. Politehnica,

Timişoara, 2007

2. Oros V., The evolution and current trend in the waste field, în: Waste Management (Prettz, J., Oros V.,

Drăghici C. Eds.), Ed. Academiei Romăne, Bucureşti, 2003

3. Wehry A., Orlescu M., Reciclarea şi depozitarea ecologică a deşeurilor, Ed. Orizonturi Universitare,

Timişoara, 2000.

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Disciplina are evaluare distribuitǎ, care constǎ ȋn 3 teste pe parcursul semestrului. Ponderea evaluǎrii în

nota finală este 67 % , iar activitatea pe parcurs are o pondere de 34%.

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALǍ

1. Glasgow Caledonian University

http://hp1.gcal.ac.uk/pls/portal30/my_gcal.Progcat_Pkg.ProgPage?gtype=%20PG&p_Course=MSWM

2. INSA Lyon

http://www.insa-lyon.fr/pg/index.php?Rub=378&L=1

3. Universitatea din Edinburgh

http://www.scieng.ed.ac.uk/Postgraduate/MScEnvironmental.asp#ed

4. Ecole Nationale Superieure de Chimie de Montpellier

http://www-instn.cea.fr/rubrique.php3?id_rubrique=145

DATA: 29.10 2008

DIRECTOR DEPARTAMENT TITULAR DISCIPLINǍ

Prof. dr.ing. Cornelia Păcurariu Prof. dr.ing. Pode Rodica

Page 33: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

211

ANEXA II.3.9. FIŞELE DISCIPLINELOR

FISA DISCIPLINEI

Universitatea “POLITEHNICA” din Timisoara

Facultatea CHIMIE INDUSTRIALA ŞI INGINERIA MEDIULUI

Domeniul MASTERAT

Specializarea INGINERIA SI MANAGEMENTUL MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

I.

Denumire disciplina CONTROLUL POLUANTILOR INDUSTRIALI Categoria(DF/DD/DS/DC): DF

II.

Structura disciplina (Nr. ore saptamanal)

Semestrul Curs Seminar Laborator Proiect

I 28 28

III.

Statutul disciplinei Obligatorie Optionala Facultativa

(se marcheaza cu x) X

IV.

Titular disciplina

Curs Seminar Laborator Proiect

Nume prenume

Institutia UPT UPT

Catedra/Departament CAICAM CAICAM

Titlul stiintific Dr.Ing. NEGREA

PETRU

Dr.Ing. LUPA

LAVINIA

Gradul didactic PROFESOR ASISTENT

Incadrarea (norma de baza /

asociat)

Titular Titular

Varsta 41 27

V.

Obiectivele disciplinei (curs si aplicatii)

(competente, abilitati definite in corelare cu obiectivele si misiunea specializarii, maxim 5 randuri)

Cursul este destinat absolvenţilor domeniului de licenţă şi are ca obiective cunoaşterea operaţiilor, proceselor şi

tehnologiilor utilizate pentru reducerea sau eliminarea poluanţilor industriali, impactul acestor instalaţii supra mediului,

sistemele de monitorizare a efluenţilor acestora şi analiza costurilor de investiţii şi exploatare. VI.

Rezultatele invatarii

Disciplina contribuie la dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializării;dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a

noilor cunoştinţe, creşterea capacităţii de identificare a unor direcţii noi de dezvoltare a domeniului; însuşirea şi aplicarea creativă a

principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice, precum şi la dezvoltarea posibilităţilor proprii de evoluţie profesională,

respectiv la dezvoltarea capacităţilor de lucru individual şi în echipă în domeniul cercetării şi proiectării. Acestea sunt completate de

cunoştiiţe economice şi de legislaţie.

VII.

Forma de activitate Metode didactice folosite

Curs Cursul se proiecteaza sub forma deprezentare Power Point cu exemplicari

Seminar

Laborator Se lucrează individual.

Proiect

VIII.

Forma de activitate Evaluare

(scris, scris si oral, oral, test, aplicatie practica, altele)

Procent din nota finala

Examen Evaluare distribuitǎ În nota finală se regăseşte în proporţie de

70%

Colocviu

Seminar

Laborator Se realizează aplicaţii practice pe datele predate la curs Activitatea de laborator se notifică şi se

regăseşte în proporţie de 30% în nota finală

Proiect

Data:10.11.2008 Titular de disciplina,

PROF. DR. ING. PETRU NEGREA

Page 34: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

212

FISA DISCIPLINEI

Universitatea “POLITEHNICA” din Timisoara

Facultatea CHIMIE INDUSTRIALA ŞI INGINERIA MEDIULUI

Domeniul MASTERAT

Specializarea INGINERIA SI MANAGEMENTUL MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

I.

Denumire disciplina DESIGNUL PROCESELOR INDUSTRIALE Categoria(DF/DD/DS/DC): DS

II.

Structura disciplina (Nr. ore saptamanal)

Semestrul Curs Seminar Laborator Proiect

I 28 21

III.

Statutul disciplinei Obligatorie Optionala Facultativa

(se marcheaza cu x) X

IV.

Titular disciplina

Curs Seminar Laborator Proiect

Nume prenume

Institutia UPT

Catedra/Departament CAICON

Titlul stiintific Dr.Ing. RUSNAC

LUCIAN

Gradul didactic PROFESOR

Incadrarea (norma de baza /

asociat)

Titular

Varsta 56

V.

Obiectivele disciplinei (curs si aplicatii)

(competente, abilitati definite in corelare cu obiectivele si misiunea specializarii, maxim 5 randuri)

Disciplina Designul proceselor industriale are ca obiectiv major cumoaşterea şi însuşirea principiilor şi metodelor ingineriei proceselor

chimice. Cursul prezintă conceptele teoretice care stau la baza elaborării noilor procese tehnologice şi metodele folosite pentru analiza,

sinteza şi optimizarea acestora .Exemple semnificative ajută la întelegerea şi aplicarea acestor metode.

VI.

Rezultatele invatarii

Disciplina contribuie la dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializării;dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a

noilor cunoştinţe, creşterea capacităţii de identificare a unor direcţii noi de dezvoltare a domeniului; însuşirea şi aplicarea creativă a

principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice, precum şi la dezvoltarea posibilităţilor proprii de evoluţie profesională,

respectiv la dezvoltarea capacităţilor de lucru individual şi în echipă în domeniul cercetării şi proiectării.

VII.

Forma de activitate Metode didactice folosite

Curs Cursul se proiecteaza sub forma deprezentare Power Point cu exemplicari

Seminar

Laborator Se lucrează individual

Proiect

VIII.

Forma de activitate Evaluare

(scris, scris si oral, oral, test, aplicatie practica, altele)

Procent din nota finala

Examen Scris prin test grilă şi un subiect dezvoltat în scris În nota finală se regăseşte în proporţie de

70%

Colocviu

Seminar

Laborator Se realizează aplicaţii practice pe datele predate la curs Activitatea de laborator se notifică şi se

regăseşte în proporţie de 30% în nota finală

Proiect

Data:10.11.2008 Titular de disciplina,

PROF. DR. ING. LUCIAN RUSNAC

Page 35: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

213

FISA DISCIPLINEI

Universitatea “POLITEHNICA” din Timisoara

Facultatea CHIMIE INDUSTRIALA ŞI INGINERIA MEDIULUI

Domeniul MASTERAT

Specializarea INGINERIA SI MANAGEMENTUL MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

I.

Denumire disciplina CHIMIA FIZICǍ A INTERFEŢELOR Categoria(DF/DD/DS/DC): DC

II.

Structura disciplina (Nr. ore saptamanal)

Semestrul Curs Seminar Laborator Proiect

I 28 21

III.

Statutul disciplinei Obligatorie Optionala Facultativa

(se marcheaza cu x) X

IV.

Titular disciplina

Curs Seminar Laborator Proiect

Nume prenume

Institutia UPT UPT

Catedra/Departament CAICAM CAICAM

Titlul stiintific Dr.Ing. PACURARIU

CORNELIA

Dr.Ing. LUPA

LAVINIA

Gradul didactic PROFESOR ASISTENT

Incadrarea (norma de baza /

asociat)

Titular Titular

Varsta 55 27

V.

Obiectivele disciplinei (curs si aplicatii)

(competente, abilitati definite in corelare cu obiectivele si misiunea specializarii, maxim 5 randuri)

Principalul obiectiv al disciplinei consta in aplicarea principiilor fundamentale ale chimie fizice in studiul fenomenelor interfazice. O atentie

deosebita este acordata proceselor de adsorbtie, structurii si stabilitatii sistemelor disperse respectiv fenomenelor electri ce de suprafata.

VI.

Rezultatele invatarii

Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializǎrii, Dezvoltarea capacitǎţii de analizǎ şi sintezǎ a noilor cu noştiinţe,

creşterea capacitǎţii de identificare a unor direcţii noi de dezvoltare a domeniului şi a posibilitǎţilor proprii de evo luţie profesionalǎ,

însuşirea şi aplicarea creativǎ a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice şi dezvoltarea capacitǎţilo r de lucru

individual şi în echipǎ în domeniul cercetǎrii şi proiectǎrii.

VII.

Forma de activitate Metode didactice folosite

Curs Cursul se proiecteaza sub forma deprezentare Power Point cu exemplicari

Seminar

Laborator Se lucrează individual

Proiect

VIII.

Forma de activitate Evaluare

(scris, scris si oral, oral, test, aplicatie practica, altele)

Procent din nota finala

Examen Scris prin test grilă şi un subiect dezvoltat în scris În nota finală se regăseşte în proporţie de

70%

Colocviu

Seminar

Laborator Se realizează aplicaţii practice pe datele predate la curs Activitatea de laborator se notifică şi se

regăseşte în proporţie de 30% în nota finală

Proiect

Data:10.11.2008 Titular de disciplina,

PROF. DR. ING. CORNELIA PACURARIU

Page 36: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

214

FISA DISCIPLINEI

Universitatea “POLITEHNICA” din Timisoara

Facultatea CHIMIE INDUSTRIALA ŞI INGINERIA MEDIULUI

Domeniul MASTERAT

Specializarea INGINERIA SI MANAGEMENTUL MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

I.

Denumire disciplina Opţional I

„AUDIT ŞI LEGISLAŢIE DE MEDIU"

Categoria(DF/DD/DS/DC): DS

II.

Structura disciplina (Nr. ore saptamanal)

Semestrul Curs Seminar Laborator Proiect

I 28 14

III.

Statutul disciplinei Obligatorie Optionala Facultativa

(se marcheaza cu x) X

IV.

Titular disciplina

Curs Seminar Laborator Proiect

Nume prenume

Institutia UPT

Catedra/Departament CAICAM

Titlul stiintific Dr.Ing. GHEJU

MARIUS

Gradul didactic SEF LUCRARI

Incadrarea (norma de baza /

asociat)

Titular

Varsta 40

V.

Obiectivele disciplinei (curs si aplicatii)

(competente, abilitati definite in corelare cu obiectivele si misiunea specializarii, maxim 5 randuri)

Prin studierea acestei discipline se doreşte identificarea legislaţiei de mediu şi a procedurilor necesare auditului de mediu pentru proiecte şi

activităţi existente. Disciplina contribuie la crearea unor competenţe în evaluarea nivelului de poluare a mediului industrial şi întocmirea

documentaţiilor de audit de mediu conform legislaţiei în vigoare.

VI.

Rezultatele invatarii

Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializǎrii, Dezvoltarea capacitǎţii de analizǎ şi sintezǎ a noilor cunoştiinţe,

creşterea capacitǎţii de identificare a unor direcţii noi de dezvoltare a domeniului şi a posibilitǎţilor proprii de evoluţie profesionalǎ,

însuşirea şi aplicarea creativǎ a principiilor şi tehnicilor de cercetare ş i proiectare specifice şi dezvoltarea capacitǎţilor de lucru

individual şi în echipǎ în domeniul cercetǎrii şi proiectǎrii.

VII.

Forma de activitate Metode didactice folosite

Curs Cursul se proiecteaza sub forma deprezentare Power Point cu exemplicari

Seminar

Laborator Se lucrează individual

Proiect

VIII.

Forma de activitate Evaluare

(scris, scris si oral, oral, test, aplicatie practica, altele)

Procent din nota finala

Examen Evaluare distribuitǎ În nota finală se regăseşte în proporţie de

70%

Colocviu

Seminar

Laborator Se realizează aplicaţii practice pe datele predate la curs Activitatea de laborator se notifică şi se

regăseşte în proporţie de 30% în nota finală

Proiect

Data:10.11.2008 Titular de disciplina,

S.L. DR. ING. MARIUS GHEJU

Page 37: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

215

FISA DISCIPLINEI

Universitatea “POLITEHNICA” din Timisoara

Facultatea CHIMIE INDUSTRIALA ŞI INGINERIA MEDIULUI

Domeniul MASTERAT

Specializarea INGINERIA SI MANAGEMENTUL MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

I.

Denumire disciplina Opţional 1-

MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE-MEDIU

Categoria(DF/DD/DS/DC):DS

II.

Structura disciplina (Nr. ore saptamanal)

Semestrul Curs Seminar Laborator Proiect

I 28 14

III.

Statutul disciplinei Obligatorie Optionala Facultativa

(se marcheaza cu x) X

IV.

Titular disciplina

Curs Seminar Laborator Proiect

Nume prenume

Institutia UPT UPT

Catedra/Departament CAICAM CAICAM

Titlul stiintific Dr.Ing. MUNTEAN

CORNELIA

Dr.Ing. STOIA

MARCELA

Gradul didactic SEF LUCRARI ASISTENT

Incadrarea (norma de baza /

asociat)

Titular Titular

Varsta 42 37

V.

Obiectivele disciplinei (curs si aplicatii)

(competente, abilitati definite in corelare cu obiectivele si misiunea specializarii, maxim 5 randuri)

Prin studierea acestei discipline se doreşte identificarea legislaţiei de mediu şi a procedurilor necesare auditului de mediu pentru proiecte şi

activităţi existente. Disciplina contribuie la crearea unor competenţe în evaluarea nivelului de poluare a mediului industrial şi întocmirea

documentaţiilor de audit de mediu conform legislaţiei în vigoare.

VI.

Rezultatele invatarii

Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializǎrii, Dezvoltarea capacitǎţii de analizǎ şi sintezǎ a noilor cu noştiinţe,

creşterea capacitǎţii de identificare a unor direcţii noi de dezvoltare a domeniului şi a posibilitǎţilor proprii de evoluţie profesionalǎ,

însuşirea şi aplicarea creativǎ a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice şi dezvoltarea capacitǎţilo r de lucru

individual şi în echipǎ în domeniul cercetǎrii şi proiectǎrii.

VII.

Forma de activitate Metode didactice folosite

Curs Cursul se proiecteaza sub forma deprezentare Power Point cu exemplicari

Seminar

Laborator Se lucrează individual

Proiect

VIII.

Forma de activitate Evaluare

(scris, scris si oral, oral, test, aplicatie practica, altele)

Procent din nota finala

Examen Evaluare distribuita În nota finală se regăseşte în proporţie de

70%

Colocviu

Seminar

Laborator Se realizează aplicaţii practice pe datele predate la curs Activitatea de laborator se notifică şi se

regăseşte în proporţie de 30% în nota finală

Proiect

Data:10.11.2008 Titular de disciplina,

S.L. DR. ING. CORNELIA MUNTEAN

Page 38: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

216

FISA DISCIPLINEI

Universitatea “POLITEHNICA” din Timisoara

Facultatea CHIMIE INDUSTRIALA ŞI INGINERIA MEDIULUI

Domeniul MASTERAT

Specializarea INGINERIA SI MANAGEMENTUL MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

I.

Denumire disciplina ALGORITMI SI SOFTWARE PENTRU SIMULAREA

PROCESELOR

Categoria(DF/DD/DS/DC): DC

II.

Structura disciplina (Nr. ore saptamanal)

Semestrul Curs Seminar Laborator Proiect

II 28 21

III.

Statutul disciplinei Obligatorie Optionala Facultativa

(se marcheaza cu x) X

IV.

Titular disciplina

Curs Seminar Laborator Proiect

Nume prenume

Institutia UPT UPT

Catedra/Departament CAICON CAICON

Titlul stiintific Dr.Ing. TODINCA

TEODOR

Dr.Ing. DUMITREL

ALINA

Gradul didactic PROFESOR SEF LUCRARI

Incadrarea (norma de baza /

asociat)

Titular Titular

Varsta 57 32

V.

Obiectivele disciplinei (curs si aplicatii)

(competente, abilitati definite in corelare cu obiectivele si misiunea specializarii, maxim 5 randuri)

Dobandirea de cunostinte avansate in ceea ce priveste utilizarea solverelor simulatoarelor de proces, dezvoltarea de scheme de simulare,

analiza si optimizarea proceselor utilizand software specifice.

VI.

Rezultatele invatarii

Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializării.

Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a noilor cunoştinţe, creşterea capacităţii de identificare a unor direcţii noi de dezvoltare a

domeniului şi a posibilităţilor proprii de evoluţie profesională.

Însuşirea şi aplicarea creativă a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice.

Dezvoltarea capacităţilor de lucru individual şi in echipă în domeniul

cercetării şi proiectării.

VII.

Forma de activitate Metode didactice folosite

Curs Cursul se proiecteaza sub forma deprezentare Power Point cu exemplicari

Seminar

Laborator Se lucrează individual

Proiect

VIII.

Forma de activitate Evaluare

(scris, scris si oral, oral, test, aplicatie practica, altele)

Procent din nota finala

Examen Scris prin test grilă şi un subiect dezvoltat în scris În nota finală se regăseşte în proporţie de

70%

Colocviu

Seminar

Laborator Se realizează aplicaţii practice pe datele predate la curs Activitatea de laborator se notifică şi se

regăseşte în proporţie de 30% în nota finală

Proiect

Data:10.11.2008 Titular de disciplina,

PROF. DR. ING. TEODOR TODINCA

MATEM. LECTOR DR. NICOLAE COFAN

Page 39: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

217

FISA DISCIPLINEI

Universitatea “POLITEHNICA” din Timisoara

Facultatea CHIMIE INDUSTRIALA ŞI INGINERIA MEDIULUI

Domeniul MASTERAT

Specializarea INGINERIA SI MANAGEMENTUL MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

I.

Denumire disciplina TEHNOLOGII AVANSATE DE TRATARE ŞI

EPURARE A APELOR

Categoria(DF/DD/DS/DC): DD

II.

Structura disciplina (Nr. ore saptamanal)

Semestrul Curs Seminar Laborator Proiect

II 28 28

III.

Statutul disciplinei Obligatorie Optionala Facultativa

(se marcheaza cu x) X

IV.

Titular disciplina

Curs Seminar Laborator Proiect

Nume prenume

Institutia UPT

Catedra/Departament CAICAM

Titlul stiintific Dr.Ing. URSOIU IOAN

Gradul didactic SEF LUCRARI

Incadrarea (norma de baza /

asociat)

Titular

Varsta 56

V.

Obiectivele disciplinei (curs si aplicatii)

(competente, abilitati definite in corelare cu obiectivele si misiunea specializarii, maxim 5 randuri)

Aprofundarea cunoştintelor despre apă şi elaborarea tehnologiilor avansate de tratare apelor în scop potabil şi în vederea obţinerii

apei ultrapure.

VI.

Rezultatele invatarii

Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializării.

Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a noilor cunoştinţe, creşterea capacităţii de identificare a unor direcţii noi de dezvoltare a

domeniului şi a posibilităţilor proprii de evoluţie profesională.

Însuşirea şi aplicarea creativă a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice.

Dezvoltarea capacităţilor de lucru individual şi in echipă în domeniul cercetării şi proiectării.

VII.

Forma de activitate Metode didactice folosite

Curs Cursul se proiecteaza sub forma deprezentare Power Point cu exemplicari

Seminar

Laborator Se lucrează individual

Proiect

VIII.

Forma de activitate Evaluare

(scris, scris si oral, oral, test, aplicatie practica, altele)

Procent din nota finala

Examen Scris prin test grilă şi un subiect dezvoltat în scris În nota finală se regăseşte în proporţie de

70%

Colocviu

Seminar

Laborator Se realizează aplicaţii practice pe datele predate la curs Activitatea de laborator se notifică şi se

regăseşte în proporţie de 30% în nota finală

Proiect

Data:10.11.2008 Titular de disciplina,

S.L. DR. ING. IOAN URSOIU

Page 40: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

218

FISA DISCIPLINEI

Universitatea “POLITEHNICA” din Timisoara

Facultatea CHIMIE INDUSTRIALA ŞI INGINERIA MEDIULUI

Domeniul MASTERAT

Specializarea INGINERIA SI MANAGEMENTUL MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

I.

Denumire disciplina OPTIONAL 2

METODE SPECTROSCOPICE DE ANALIZǍ

Categoria(DF/DD/DS/DC): DF

II.

Structura disciplina (Nr. ore saptamanal)

Semestrul Curs Seminar Laborator Proiect

II 28 21

III.

Statutul disciplinei Obligatorie Optionala Facultativa

(se marcheaza cu x) X

IV.

Titular disciplina

Curs Seminar Laborator Proiect

Nume prenume

Institutia UPT UPT

Catedra/Departament CAICAM CAICAM

Titlul stiintific Dr.Ing. DAVIDESCU

CORNELIU

Dr.Ing. REISZ ERIKA

Gradul didactic PROFESOR SEF LUCRARI

Incadrarea (norma de baza /

asociat)

Titular Titular

Varsta 56 42

V.

Obiectivele disciplinei (curs si aplicatii)

(competente, abilitati definite in corelare cu obiectivele si misiunea specializarii, maxim 5 randuri)

Cursul este destinat absolvenţilor domeniului de licenţă şi are ca obiective cunoaşterea principiilor şi tehnicilor de

moderne de analiză spectrometrică a compuşilor chimici (spectrometrie moleculară UV -VIS şi IR, spectrometrie de

emisie şi absorbţie atomică, spectrosopie de raze X, spectrometrie de masă etc.). VI.

Rezultatele invatarii

Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializării.

Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a noilor cunoştinţe, creşterea capacităţii de identificare a unor direcţii noi de dezvoltare a

domeniului şi a posibilităţilor proprii de evoluţie profesională.

Însuşirea şi aplicarea creativă a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice.

Dezvoltarea capacităţilor de lucru individual şi in echipă în domeniul cercetării şi proiectării.

VII.

Forma de activitate Metode didactice folosite

Curs Cursul se proiecteaza sub forma deprezentare Power Point cu exemplicari

Seminar

Laborator Se lucrează individual

Proiect

VIII.

Forma de activitate Evaluare

(scris, scris si oral, oral, test, aplicatie practica, altele)

Procent din nota finala

Examen Evaluare distribuita În nota finală se regăseşte în proporţie de

70%

Colocviu

Seminar

Laborator Se realizează aplicaţii practice pe datele predate la curs Activitatea de laborator se notifică şi se

regăseşte în proporţie de 30% în nota finală

Proiect

Data:10.11.2008 Titular de disciplina,

PROF. DR. ING. CORNELIU DAVIDESCU

Page 41: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

219

FISA DISCIPLINEI

Universitatea “POLITEHNICA” din Timisoara

Facultatea CHIMIE INDUSTRIALA ŞI INGINERIA MEDIULUI

Domeniul MASTERAT

Specializarea INGINERIA SI MANAGEMENTUL MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

I.

Denumire disciplina OPTIONAL 2

METODE MODERNE DE ANALIZǍ A COMPUŞILOR

ANORGANICI

Categoria(DF/DD/DS/DC): DF

II.

Structura disciplina (Nr. ore saptamanal)

Semestrul Curs Seminar Laborator Proiect

II 28 21

III.

Statutul disciplinei Obligatorie Optionala Facultativa

(se marcheaza cu x) X

IV.

Titular disciplina

Curs Seminar Laborator Proiect

Nume prenume

Institutia UPT UPT

Catedra/Departament CAICAM CAICAM

Titlul stiintific Dr.Ing. DAVIDESCU

CORNELIU

Dr.Ing. REISZ ERIKA

Gradul didactic PROFESOR SEF LUCRARI

Incadrarea (norma de baza /

asociat)

Titular Titular

Varsta 56 42

V.

Obiectivele disciplinei (curs si aplicatii)

(competente, abilitati definite in corelare cu obiectivele si misiunea specializarii, maxim 5 randuri)

Cursul este destinat absolvenţilor domeniului de licenţă şi are ca obiective cunoaşterea principiilor şi tehnicilor de

moderne de analiză a factorilor de mediu (apă, aer, sol) spectrofotometrie de absorbţie moleculară, spectrometrie de

emisie şi absorbţie atomică, cromatografie şi metode electrochimice. VI.

Rezultatele invatarii

Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializării.

Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a noilor cunoştinţe, creşterea capacităţii de identificare a unor direcţii noi de dezvoltare a

domeniului şi a posibilităţilor proprii de evoluţie profesională.

Însuşirea şi aplicarea creativă a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice.

Dezvoltarea capacităţilor de lucru individual şi in echipă în domeniul cercetării şi proiectării.

VII.

Forma de activitate Metode didactice folosite

Curs Cursul se proiecteaza sub forma deprezentare Power Point cu exemplicari

Seminar

Laborator Se lucrează individual

Proiect

VIII.

Forma de activitate Evaluare

(scris, scris si oral, oral, test, aplicatie practica, altele)

Procent din nota finala

Examen Evaluare distribuita În nota finală se regăseşte în proporţie de

70%

Colocviu

Seminar

Laborator Se realizează aplicaţii practice pe datele predate la curs Activitatea de laborator se notifică şi se

regăseşte în proporţie de 30% în nota finală

Proiect

Data:10.11.2008 Titular de disciplina,

PROF. DR. ING. CORNELIU DAVIDESCU

Page 42: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

220

FISA DISCIPLINEI

Universitatea “POLITEHNICA” din Timisoara

Facultatea CHIMIE INDUSTRIALA ŞI INGINERIA MEDIULUI

Domeniul MASTERAT

Specializarea INGINERIA SI MANAGEMENTUL MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

I.

Denumire disciplina Opţional III

MANAGEMENTUL FACTORILOR DE MEDIU

Categoria(DF/DD/DS/DC): DF

II.

Structura disciplina (Nr. ore saptamanal)

Semestrul Curs Seminar Laborator Proiect

II 28 14

III.

Statutul disciplinei Obligatorie Optionala Facultativa

(se marcheaza cu x) X

IV.

Titular disciplina

Curs Seminar Laborator Proiect

Nume prenume

Institutia UPT

Catedra/Departament CAICAM

Titlul stiintific Dr.Ing. NEGREA

PETRU

Gradul didactic PROFESOR

Incadrarea (norma de baza /

asociat)

Titular

Varsta 42

V.

Obiectivele disciplinei (curs si aplicatii)

(competente, abilitati definite in corelare cu obiectivele si misiunea specializarii, maxim 5 randuri)

Prin studierea acestei discipline se doreşte identificarea legislaţiei de mediu şi a procedurilor necesare auditului de mediu pentru proiecte şi

activităţi existente. Disciplina contribuie la crearea unor competenţe în evaluarea nivelului de poluare a mediului industrial şi întocmirea

documentaţiilor de audit de mediu conform legislaţiei în vigoare.

VI.

Rezultatele invatarii

Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializǎrii, Dezvoltarea capacitǎţii de analizǎ şi sintezǎ a noilor cu noştiinţe,

creşterea capacitǎţii de identificare a unor direcţii noi de dezvoltare a domeniului şi a posibilitǎţilor proprii de evoluţie profesionalǎ,

însuşirea şi aplicarea creativǎ a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice şi dezvoltarea capacitǎţilo r de lucru

individual şi în echipǎ în domeniul cercetǎrii şi proiectǎrii.

VII.

Forma de activitate Metode didactice folosite

Curs Cursul se proiecteaza sub forma deprezentare Power Point cu exemplicari

Seminar

Laborator Se lucrează individual

Proiect

VIII.

Forma de activitate Evaluare

(scris, scris si oral, oral, test, aplicatie practica, altele)

Procent din nota finala

Examen Evaluare distribuita În nota finală se regăseşte în proporţie de

70%

Colocviu

Seminar

Laborator Se realizează aplicaţii practice pe datele predate la curs Activitatea de laborator se notifică şi se

regăseşte în proporţie de 30% în nota finală

Proiect

Data:10.11.2008 Titular de disciplina,

PROF. DR. ING. PETRU NEGREA

Page 43: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

221

FISA DISCIPLINEI

Universitatea “POLITEHNICA” din Timisoara

Facultatea CHIMIE INDUSTRIALA ŞI INGINERIA MEDIULUI

Domeniul MASTERAT

Specializarea INGINERIA SI MANAGEMENTUL MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

I.

Denumire disciplina Opţional III

“UTILIZAREA INTELIGENŢEI ARTIFICIALE”

Categoria(DF/DD/DS/DC): DC

II.

Structura disciplina (Nr. ore saptamanal)

Semestrul Curs Seminar Laborator Proiect

II 28 14

III.

Statutul disciplinei Obligatorie Optionala Facultativa

(se marcheaza cu x) X

IV.

Titular disciplina

Curs Seminar Laborator Proiect

Nume prenume

Institutia UPT UPT

Catedra/Departament CAICON CAICON

Titlul stiintific Dr.Ing. SUTA

MARCEL

Dr.Ing. DUMITREL

ALINA

Gradul didactic CONFERENTIAR SEF LUCRARI

Incadrarea (norma de baza /

asociat)

Titular Titular

Varsta 52 32

V.

Obiectivele disciplinei (curs si aplicatii)

(competente, abilitati definite in corelare cu obiectivele si misiunea specializarii, maxim 5 randuri)

Obţinerea modelelor de control al proceselor în regim dinamic este un subiect actual de larg interes în special datoritǎ necesitǎţilor practice

de conducere cu calculatorul a proceselor în timp real şi în regim on-line. Reţelele neuronale se utilizează în simularea dinamicǎ şi controlul

proceselor atât în situaţiile în care modelele teoretice sunt cunoscute (dar inoperante pentru aplicaţii în timp real) cât mai ales în cazurile în

care se dispune doar de seturi de mǎsurǎtori intrǎri-ieşiri. Succesele obţinute în aplicarea reţelelor neuronale în simularea dinamicǎ şi

controlul proceselor industriale chimice au condus la o rapidǎ utilizare a lor în practicǎ, inclusiv în realizarea prin hard-ware a unor astfel de

soluţii.

VI.

Rezultatele invatarii

Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializării.

Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a noilor cunoştinţe, creşterea capacităţii de identificare a unor direcţii noi de dezvoltare a

domeniului şi a posibilităţilor proprii de evoluţie profesională.

Însuşirea şi aplicarea creativă a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice.

Dezvoltarea capacităţilor de lucru individual şi in echipă în domeniul cercetării şi proiectării.

VII.

Forma de activitate Metode didactice folosite

Curs Cursul se proiecteaza sub forma deprezentare Power Point cu exemplicari

Seminar

Laborator Se lucrează individual

Proiect

VIII.

Forma de activitate Evaluare

(scris, scris si oral, oral, test, aplicatie practica,

altele)

Procent din nota finala

Examen Evaluare distribuita În nota finală se regăseşte în proporţie de 70%

Colocviu

Seminar

Laborator Se realizează aplicaţii practice pe datele predate

la curs

Activitatea de laborator se notifică şi se regăseşte în

proporţie de 30% în nota finală

Proiect

Data:10.11.2008 Titular de disciplina,

CONF. DR. ING. SUTA MARCEL

Page 44: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

222

FISA DISCIPLINEI

Universitatea “POLITEHNICA” din Timisoara

Facultatea CHIMIE INDUSTRIALA ŞI INGINERIA MEDIULUI

Domeniul MASTERAT

Specializarea INGINERIA SI MANAGEMENTUL MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

I.

Denumire disciplina TEHNOLOGII AVANSATE IN PROTECTIA MEDIULUI Categoria(DF/DD/DS/DC): DD

II.

Structura disciplina (Nr. ore saptamanal)

Semestrul Curs Seminar Laborator Proiect

III 28 28

III.

Statutul disciplinei Obligatorie Optionala Facultativa

(se marcheaza cu x) X

IV.

Titular disciplina

Curs Seminar Laborator Proiect

Nume prenume

Institutia UPT UPT

Catedra/Departament CAICAM CAICAM

Titlul stiintific Dr.Ing. MOSOARCA

GIANNIN

Dr.Ing. LUPA

LAVINIA

Gradul didactic SEF LUCRARI ASISTENT

Incadrarea (norma de baza /

asociat)

Titular Titular

Varsta 36 27

V.

Obiectivele disciplinei (curs si aplicatii)

(competente, abilitati definite in corelare cu obiectivele si misiunea specializarii, maxim 5 randuri)

Însuşirea unor noţiuni legate tehnologiile avansate utilizate in protectia mediului.

VI.

Rezultatele invatarii

Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializării.

Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a noilor cunoştinţe, creşterea capacităţii de identificare a unor direcţii noi de dezvoltare a

domeniului şi a posibilităţilor proprii de evoluţie profesională.

Însuşirea şi aplicarea creativă a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice.

Dezvoltarea capacităţilor de lucru individual şi in echipă în domeniul cercetării şi proiectării.

VII.

Forma de activitate Metode didactice folosite

Curs Cursul se proiecteaza sub forma deprezentare Power Point cu exemplicari

Seminar

Laborator Se lucrează individual

Proiect

VIII.

Forma de activitate Evaluare

(scris, scris si oral, oral, test, aplicatie practica, altele)

Procent din nota finala

Examen Scris prin test grilă şi un subiect dezvoltat în scris În nota finală se regăseşte în proporţie de

70%

Colocviu

Seminar

Laborator Se realizează aplicaţii practice pe datele predate la curs Activitatea de laborator se notifică şi se

regăseşte în proporţie de 30% în nota finală

Proiect

Data:10.11.2008 Titular de disciplina,

S.L. DR. ING. GIANNIN MOSOARCA

Page 45: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

223

FISA DISCIPLINEI

Universitatea “POLITEHNICA” din Timisoara

Facultatea CHIMIE INDUSTRIALA ŞI INGINERIA MEDIULUI

Domeniul MASTERAT

Specializarea INGINERIA SI MANAGEMENTUL MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

I.

Denumire disciplina MANAGEMENTUL RESURSELOR ENERGETICE Categoria(DF/DD/DS/DC): DC

II.

Structura disciplina (Nr. ore saptamanal)

Semestrul Curs Seminar Laborator Proiect

III 28 28

III.

Statutul disciplinei Obligatorie Optionala Facultativa

(se marcheaza cu x) X

IV.

Titular disciplina

Curs Seminar Laborator Proiect

Nume prenume

Institutia UPT UPT

Catedra/Departament CAICAM CAICAM

Titlul stiintific Dr.Ing. VASZILCSIN

NICOLAE

Dr.Ing. DUTEANU

NARCIS

Gradul didactic PROFESOR ASISTENT

Incadrarea (norma de baza /

asociat)

Titular Titular

Varsta 56 27

V.

Obiectivele disciplinei (curs si aplicatii)

(competente, abilitati definite in corelare cu obiectivele si misiunea specializarii, maxim 5 randuri)

- Însuşirea cunoştinţelor referitoare la sursele de energie şi managementul lor,

- Formarea abilităţilor de gestionare a resurselor energetice ale unui operator economic.

VI.

Rezultatele invatarii

Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializării.

Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a noilor cunoştinţe, creşterea capacităţii de identificare a unor direcţii noi de dezvoltare a

domeniului şi a posibilităţilor proprii de evoluţie profesională.

Însuşirea şi aplicarea creativă a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice.

Dezvoltarea capacităţilor de lucru individual şi in echipă în domeniul cercetării şi proiectării.

VII.

Forma de activitate Metode didactice folosite

Curs Cursul se proiecteaza sub forma deprezentare Power Point cu exemplicari

Seminar

Laborator Se lucrează individual

Proiect

VIII.

Forma de activitate Evaluare

(scris, scris si oral, oral, test, aplicatie practica, altele)

Procent din nota finala

Examen Scris prin test grilă şi un subiect dezvoltat în scris În nota finală se regăseşte în proporţie de

70%

Colocviu

Seminar

Laborator Se realizează aplicaţii practice pe datele predate la curs Activitatea de laborator se notifică şi se

regăseşte în proporţie de 30% în nota finală

Proiect

Data:10.11.2008 Titular de disciplina,

PROF. DR. ING. NICOLAE VASZILCSIN

Page 46: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

224

FISA DISCIPLINEI

Universitatea “POLITEHNICA” din Timisoara

Facultatea CHIMIE INDUSTRIALA ŞI INGINERIA MEDIULUI

Domeniul MASTERAT

Specializarea INGINERIA SI MANAGEMENTUL MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

I.

Denumire disciplina ANALIZA DE MEDIU A PROCESELOR INDUSTRIALE Categoria(DF/DD/DS/DC): DC

II.

Structura disciplina (Nr. ore saptamanal)

Semestrul Curs Seminar Laborator Proiect

III 28 14

III.

Statutul disciplinei Obligatorie Optionala Facultativa

(se marcheaza cu x) X

IV.

Titular disciplina

Curs Seminar Laborator Proiect

Nume prenume

Institutia UPT UPT

Catedra/Departament CAICAM CAICAM

Titlul stiintific Dr.Ing. NEGREA

ADINA

Dr.Ing. LUPA

LAVINIA

Gradul didactic SEF LUCRARI ASISTENT

Incadrarea (norma de baza /

asociat)

Titular Titular

Varsta 42 27

V.

Obiectivele disciplinei (curs si aplicatii)

(competente, abilitati definite in corelare cu obiectivele si misiunea specializarii, maxim 5 randuri)

Cursul este destinat absolvenţilor domeniului de licenţă şi are ca obiective analiza produselor noi şi foarte noi, evaluarea ciclului de

viaţă al proceselor, evaluarea riscului asupra omului şi asupra mediului înconjurător. Deasemenea se vor analiza factorii de mediu,

gradul lor de poluare pornind de la procesele industriale.

VI.

Rezultatele invatarii

Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializării.

Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a noilor cunoştinţe, creşterea capacităţii de identificare a unor direcţii noi de dezvoltare a

domeniului şi a posibilităţilor proprii de evoluţie profesională.

Însuşirea şi aplicarea creativă a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice.

Dezvoltarea capacităţilor de lucru individual şi in echipă în domeniul cercetării şi proiectării.

VII.

Forma de activitate Metode didactice folosite

Curs Cursul se proiecteaza sub forma deprezentare Power Point cu exemplicari

Seminar

Laborator Se lucrează individual

Proiect

VIII.

Forma de activitate Evaluare

(scris, scris si oral, oral, test, aplicatie practica, altele)

Procent din nota finala

Examen Evaluare distribuita În nota finală se regăseşte în proporţie de

70%

Colocviu

Seminar

Laborator Se realizează aplicaţii practice pe datele predate la curs Activitatea de laborator se notifică şi se

regăseşte în proporţie de 30% în nota finală

Proiect

Data:10.11.2008 Titular de disciplina,

S.L. DR. ING. ADINA NEGREA

Page 47: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

225

FISA DISCIPLINEI

Universitatea “POLITEHNICA” din Timisoara

Facultatea CHIMIE INDUSTRIALA ŞI INGINERIA MEDIULUI

Domeniul MASTERAT

Specializarea INGINERIA SI MANAGEMENTUL MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

I.

Denumire disciplina Opţional IV

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR

Categoria(DF/DD/DS/DC): DS

II.

Structura disciplina (Nr. ore saptamanal)

Semestrul Curs Seminar Laborator Proiect

III 28 14

III.

Statutul disciplinei Obligatorie Optionala Facultativa

(se marcheaza cu x) X

IV.

Titular disciplina

Curs Seminar Laborator Proiect

Nume prenume

Institutia UPT

Catedra/Departament CAICAM

Titlul stiintific Dr.Ing. PODE RODICA

Gradul didactic PROFESOR

Incadrarea (norma de baza /

asociat)

Titular

Varsta 56

V.

Obiectivele disciplinei (curs si aplicatii)

(competente, abilitati definite in corelare cu obiectivele si misiunea specializarii, maxim 5 randuri)

Cursul are ca obiectiv introducerea conceptului de management integrat, care presupune abordarea gestionării unui

tip de deşeu din perspectiva evitării şi minimizării, reciclării-valorificării, tratării deşeului final şi depozitării

ecologică. Sunt dezvoltate tehnicile de reciclare-valorificare, care micşorează potenţialul de risc al deşeurilor,

minimizează cantităţile de deşeuri, prezervează resursele naturale şi redus sarcina asupra depozitelor de deşeuri.

Disciplina urmăreşte crearea unor competenţe în abordarea strategiilor de gestionare a deşeurilor din

perspectiva unui management integrat, respectiv: identificarea căilor de evitare-minimizare, funcţie de proces,

a tehnicilor de reciclare-valorificare, respectiv depozitare în condiţii lipsite de risc pentru mediu.

VI.

Rezultatele invatarii

Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializării.

Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a noilor cunoştinţe, creşterea capacităţii de identificare a unor direcţii noi de dezvoltare a

domeniului şi a posibilităţilor proprii de evoluţie profesională.

Însuşirea şi aplicarea creativă a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice.

Dezvoltarea capacităţilor de lucru individual şi in echipă în domeniul cercetării şi proiectării.

VII.

Forma de activitate Metode didactice folosite

Curs Cursul se proiecteaza sub forma deprezentare Power Point cu exemplicari

Seminar

Laborator Se lucrează individual

Proiect

VIII.

Forma de activitate Evaluare

(scris, scris si oral, oral, test, aplicatie practica, altele)

Procent din nota finala

Examen Evaluare distribuita În nota finală se regăseşte în proporţie de

70%

Colocviu

Seminar

Laborator Se realizează aplicaţii practice pe datele predate la curs Activitatea de laborator se notifică şi se

regăseşte în proporţie de 30% în nota finală

Proiect

Data:10.11.2008 Titular de disciplina,

PROF. DR. ING. RODICA PODE

Page 48: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

226

FISA DISCIPLINEI

Universitatea “POLITEHNICA” din Timisoara

Facultatea CHIMIE INDUSTRIALA ŞI INGINERIA MEDIULUI

Domeniul MASTERAT

Specializarea INGINERIA SI MANAGEMENTUL MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

I.

Denumire disciplina Opţional IV

DEPOZITAREA ECOLOGICĂ A DEŞEURILOR

INDUSTRIALE

Categoria(DF/DD/DS/DC): DS

II.

Structura disciplina (Nr. ore saptamanal)

Semestrul Curs Seminar Laborator Proiect

III 28 14

III.

Statutul disciplinei Obligatorie Optionala Facultativa

(se marcheaza cu x) X

Titular disciplina

Curs Seminar Laborator Proiect

Nume prenume

Institutia UPT

Catedra/Departament CAICAM

Titlul stiintific Dr.Ing. PODE RODICA

Gradul didactic PROFESOR

Incadrarea (norma de baza /

asociat)

Titular

Varsta 56

V.

Obiectivele disciplinei (curs si aplicatii)

(competente, abilitati definite in corelare cu obiectivele si misiunea specializarii, maxim 5 randuri)

Cursul are ca obiectiv introducerea conceptului de management integrat, care presupune abordarea gestionării unui

tip de deşeu din perspectiva evitării şi minimizării, reciclării-valorificării, tratării deşeului final şi depozitării

ecologică. Sunt dezvoltate tehnicile de reciclare-valorificare, care micşorează potenţialul de risc al deşeurilor,

minimizează cantităţile de deşeuri, prezervează resursele naturale şi redus sarcina asupra depozitelor de deşeuri.

Disciplina urmăreşte crearea unor competenţe în abordarea strategiilor de gest ionare a deşeurilor din

perspectiva unui management integrat, respectiv: identificarea căilor de evitare-minimizare, funcţie de proces,

a tehnicilor de reciclare-valorificare, respectiv depozitare în condiţii lipsite de risc pentru mediu.

VI.

Rezultatele invatarii

Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializării.

Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a noilor cunoştinţe, creşterea capacităţii de identificare a unor direcţii noi de dezvoltare a

domeniului şi a posibilităţilor proprii de evoluţie profesională.

Însuşirea şi aplicarea creativă a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice.

Dezvoltarea capacităţilor de lucru individual şi in echipă în domeniul cercetării şi proiectării.

VII.

Forma de activitate Metode didactice folosite

Curs Cursul se proiecteaza sub forma deprezentare Power Point cu exemplicari

Seminar

Laborator Se lucrează individual

Proiect

VIII.

Forma de activitate Evaluare

(scris, scris si oral, oral, test, aplicatie practica, altele)

Procent din nota finala

Examen Evaluare distribuita În nota finală se regăseşte în proporţie de

70%

Colocviu

Seminar

Laborator Se realizează aplicaţii practice pe datele predate la curs Activitatea de laborator se notifică şi se

regăseşte în proporţie de 30% în nota finală

Proiect

Data:10.11.2008 Titular de disciplina,

PROF. DR. ING. RODICA PODE

Page 49: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

227

ANEXA II.3.10. FIŞELE LABORATOARELOR

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA FACULTATEA: CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI

DEPARTAMENTUL: CAICAM

FIŞĂ LABORATOR DIDACTIC

1. Denumirea laboratorului: Chimie Fizicǎ

2. Disciplina deservită: „METODE SPECTROSCOPICE DE ANALIZǍ”

„METODE MODERNE DE ANALIZǍ A COMPUŞILOR ANORGANICI”

3. Locaţie (corp clădire, sală) / suprafaţă: Bd. V. Pârvan, nr. 6, parter / 133 mp

4. Număr de locuri (studenţi): 30

5. Dotare:

a) Echipamente (denumire, caracteristici, an de fabricaţie):

Nr. crt. Denumirea echipamentului

Act doveditor (nr. inventar,

factură, act de custodie/ contract

de închiriere pe cel puţin 2 ani în

avans)

1 Aparat pentru determinarea suprafeţelor specifice şi

distribuţia porilor, MICROMERITICS ASAP 2020 Nr. Inv. 29107/2007

2 Echipament pentru determinarea tensiunii superficiale

cu metoda “Du Nouy” 29885/2007

3 Echipament pentru determinarea tensiunii suprficiale

cu metoda presiunii bulelor de gaz 29885/2007

4 Echipament pentru determinarea unghiului de contact

al picăturilor de lichid 29885/2007

5 Spectrofotometru A-83047-05 5NM 230V 27938/2006

6 Spectrofotometru vizibil P6 instruments model Aurora

T60 2030425/2007

7 Spectrofotometru vizibil P6 instruments model Aurora

T60 2030426/2007

8 Stalagmometre Nr. Inv. 29885

9 Balanţă de precizie KERN Nr. Inv. 2032446÷48

10 Termostat LE 351714/2005

11 Termostat U10 351713/2005

12 Termostat VDT 35492/2005

13 Sticlărie de laborator necesară desfăşurării lucrărilor de

laborator

b) Tehnica IT: Calculatoare legate in retea, cu acces la Internet, imprimante, scanere.

c) Software: programe software necesare prelucrarii matematice a datelor şi reprezentărilor

grafice: Mathcad, Origin8.0, Table Curve 2D şi 3D,

Data: 19.12. 2008 Titular disciplină:

Prof. dr. ing. CORNELIU DAVIDESCU

Page 50: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

228

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA FACULTATEA: CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI

DEPARTAMENTUL: CAICAM

FIŞĂ LABORATOR DIDACTIC

1. Denumirea laboratorului: Laboratorul de electrochimie, ingineria proceselor electrochimice şi

coroziune

2. Disciplina deservită: “MANAGEMENTUL RESURSELOR ENERGETICE”

3. Locaţie (corp clădire, sală) / suprafaţă: B-dul Pârvan nr. 6, et. III, 120 m2

4. Număr de locuri (studenţi): 50

5. Dotare:

a) Echipamente (denumire, caracteristici, an de fabricaţie):

Nr. crt. Denumirea echipamentului

Act doveditor (nr. inventar, factură,

act de custodie/ contract de

închiriere pe cel puţin 2 ani în avans)

1

Potenţiostat/galvanostat Autolab

(studiul reacţiilor de electrod prin voltametrie liniară,

ciclică si impedanţă; an 2007)

Nr.inv. 2030401

Factura fiscala 2808238/02.11.07

2

Celulă electrochimică

(capacitate 50 mL, electrod de lucru Au, Pt, GC,

electrod de referinţă Ag/AgCl; an 2007)

Nr.inv. 28770

BM 1/1065/04.06.07

3 Surse de tensiune

(tensiune continuă 0 - 18 V, curent 0 - 10A; an 2008) BM 12/1065/28.05.08

4

Aparate de măsură

(măsurarea tensiunii în intervalul 0,1 mV – 1000 V;

măsurarea curentului în interv 500μA – 20 A; an 2008)

BM 27/1065/08.08.08

5 Balanţe analitice (capacitate 300 g; sensibilitate 0,0001

g; afişaj digital, calibrare internă; an 2008)

Nr. inv. 2032739

Factura fiscala 5256920/29.08.08

6 Etuve (încălzire în intervalul de temperatură 100 –

260°C, control digital; 2008)

Nr. inv. 2031141

Factura fiscala 185350/2380/22.04.08

7 Agitatoare magnetice

(viteza de rotaţie 1250 rpm; an 2008)

Nr. inv. 2031140

Factura fiscala

185347/2377/22.04.2008

8

Termostat

(constantă a temperaturii în intervalul 50 – 150°C;

senzor de temperatură, control digital; 2008)

Nr. inv. 2031143

Factura fiscala

185351/2381/22.04.2008

9 Aparatură pentru prelucrare metalografică

(an 2008)

Nr. Inv. 2032735

Factura fiscala 117/15.09.08

10 Minifreză

(an 2008)

Nr. Inv. 2032738

Factura fiscala 5256922/30.08.08

11 Minifreză

(an 2008)

Nr. Inv. 2032737

Factura fiscala 5256923/30.08.08

12 Debitmetre

(an 2008) BM 26/1065/08.08.08

b) Tehnica IT: 2 PC conectate la internet

c) Software: GPES: General Purpose Electrochemical System Software

FRA: Frequency Response Analysis System Software

Phywe Measure 4

Data: Titular disciplină:

04.12.2008 Prof.dr.ing. NICOLAE VASZILCSIN

Page 51: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

229

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA FACULTATEA: CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI

DEPARTAMENTUL: CAICAM

FIŞĂ LABORATOR DIDACTIC

1. Denumirea laboratorului: Cinetică chimică şi Chimia Fizică a Interfeţelor

2. Disciplina deservită: Chimia Fizică a Interfeţelor

3. Locaţie (corp clădire, sală) / suprafaţă: Bd. V. Pârvan, nr. 6, et. 1 / 133 mp

4. Număr de locuri (studenţi): 30

5. Dotare:

a) Echipamente (denumire, caracteristici, an de fabricaţie):

Nr. crt. Denumirea echipamentului

Act doveditor (nr. inventar,

factură, act de custodie/ contract

de închiriere pe cel puţin 2 ani în

avans)

1 Aparat pentru determinarea suprafeţelor specifice şi

distribuţia porilor, MICROMERITICS ASAP 2020 Nr. Inv. 29107/2007

2 Echipament pentru determinarea tensiunii superficiale

cu metoda “Du Nouy” 29885/2007

3 Echipament pentru determinarea tensiunii suprficiale

cu metoda presiunii bulelor de gaz 29885/2007

4 Echipament pentru determinarea unghiului de contact

al picăturilor de lichid 29885/2007

5 Spectrofotometru A-83047-05 5NM 230V 27938/2006

6 Spectrofotometru vizibil P6 instruments model Aurora

T60 2030425/2007

7 Spectrofotometru vizibil P6 instruments model Aurora

T60 2030426/2007

8 Stalagmometre Nr. Inv. 29885

9 Balanţă de precizie KERN Nr. Inv. 2032446÷48

10 Termostat LE 351714/2005

11 Termostat U10 351713/2005

12 Termostat VDT 35492/2005

13 Sticlărie de laborator necesară desfăşurării lucrărilor de

laborator

b) Tehnica IT: Calculatoare legate in retea, cu acces la Internet, imprimante, scanere.

c) Software: programe software necesare prelucrarii matematice a datelor şi reprezentărilor

grafice: Mathcad, Origin8.0, Table Curve 2D şi 3D,

Data: 19.12. 2008 Titular disciplină:

Prof. dr. ing. CORNELIA PĂCURARIU

Page 52: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

230

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA FACULTATEA: CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI

DEPARTAMENTUL: CAICAM

FIŞĂ LABORATOR DIDACTIC

1. Denumirea laboratorului: Tehnologii de tratare a apei

2. Disciplina deservită: “MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR”

“DEPOZITAREA ECOLOGICǍ A DEŞEURILOR INDUSTRIALE”

3. Locaţie (corp clădire, sală) / suprafaţă: Rectorat/ Etj. 2

4. Număr de locuri (studenţi): 10

5. Dotare:

a) Echipamente (denumire, caracteristici, an de fabricaţie):

Nr. crt. Denumirea echipamentului

Act doveditor (nr. inventar,

factură, act de custodie/ contract

de închiriere pe cel puţin 2 ani în

avans)

1. Potentiostat/galvanostat Nr.inventar 28007

2. Sistem de manufacturare electrozi de tip screen-printed Nr. Inventar 28754

3. Sistem de detectie cu curgere Nr.inventar 28007

4. Agitator magnetic Nr.inventar 28878

5. Reactor fotocatalitic in UV+accesorii Factura nr.

AMPCFF/100946/11.07.2008

6. Spectrofotometru UV-VIS Nr.inventar 2032937

7. Zetametru Nr.inventar 2031244

8. Cuptor de calcinare Nr.inventar 27496

9. Etuva Nr.inventar 27501

10. Shaker Nr. inventar 37899

b) Tehnica IT: 3 Calculatoare

c) Software:

-GPES 4.9 pt. Potentiostat/galvanostat

- CaryWin pt spectrofotometru

-Zeta-meter unit 3.0+

-Origin 7.0 pt. Prelucrare rezultate

Data:

11.12.2008 Titular disciplină:

Prof.dr.ing. Rodica Pode

Page 53: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

231

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA FACULTATEA: CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI

DEPARTAMENTUL: CAICAM

FIŞĂ LABORATOR DIDACTIC

1. Denumirea laboratorului: TEHNOLOGIA ÎNGRǍŞǍMINTELOR MINERALE

2. Disciplina deservită: “CONTROLUL POLUANŢILOR INDUSTRIALI”

“MANAGEMENTUL FACTORILOR DE MEDIU”

3. Locaţie (corp clădire, sală) / suprafaţă: B-dul Pârvan nr.6, etj.4

4. Număr de locuri (studenţi): 20

5. Dotare:

a) Echipamente (denumire, caracteristici, an de fabricaţie):

Nr. crt.

Denumirea echipamentului Act doveditor (nr. inventar,

factură, act de custodie/ contract

de închiriere pe cel puţin 2 ani în

avans)

1 - Multiparametru WTW P4 (oxigenometru, pH-metru,

conductometru, ORP)

(achiziţionat prin Grant CNFIS), an

de fabricaţie 2000

2 - Spectrofotometru UV-VIS Varian Carry 50 cu sondă

optică şi soft

(achiziţionat prin Grant CNFIS), an

de fabricaţie 2002

3

- Spectrofotometru absorbţie atomică tip Varian

SpectrAA 110, soft, generator de hidrură şi cuptor de

grafit GTA 110

(achiziţionat prin Grant CNCSIS)

(pentru determinarea ionilor

metalici), an de fabricaţie 1999

4 - turbidimetru (de laborator şi de teren) (determinarea

concentraţiei suspensiilor din apă,

an de fabricaţie 2000

5

- pH-metru-conductometru Denver 250 (achiziţionat prin Grant CNCSIS)

(pentru determinarea ionilor

metalici), an de fabricaţie 1999

6

DIDACTA IC 130 D - Activated sludge Sewage

Treatment Pilot Plant

Achiziţionat prin finanţare de la

guvernul României şi fondurile

proprii ale universităţii (2007)

7

DIDACTA IC 14 D – Industrial Water Condition Pilot

Plant

Achiziţionat prin finanţare de la

guvernul României şi fondurile

proprii ale universităţii (2007)

8 Jahr test 2000

9 Cromatograf Varian 3900 2000

b) Tehnica IT: 8 PC conectate la Internet

c) Software: - soft Varian Spectraaa 4.1.

- Soft Varian Carry 50

- Soft Work Station Chromatography

- Soft Automatic Data Acquition System for IC 130D

- Soft Automatic Data Acquition System for IC 14D

- Basic Atomic Absorption

- Quality Control Product

Data: Titular disciplină:

18.12.2008 Prof. dr.ing. PETRU NEGREA

Page 54: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

232

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA FACULTATEA: CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI

DEPARTAMENTUL: CAICAM

FIŞĂ LABORATOR DIDACTIC

1. Denumirea laboratorului: B208

2. Disciplina deservită: “DESIGNUL PROCESELOR INDUSTRIALE”

3. Locaţie (corp clădire, sală) / suprafaţă: Bocşei, sala 004/41,6 mp

4. Număr de locuri (studenţi): 20

5. Dotare:

d) Echipamente (denumire, caracteristici, an de fabricaţie):

Cromatograf de gaze tip DANI

Cromatograf de lichide tip JASCO, cu pompă tip PU-2089, detector UV-VIS tip UV-2070,

soft Chrompass, injector Rheodyne 7725i

Timisoara,

01 oct. 2008

Prof. dr.ing. RUSNAC Lucian

Page 55: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

233

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI

DEPARTAMENTUL: CAICON

FIŞĂ LABORATOR DIDACTIC

1. Denumirea laboratorului: R309

2. Discipline deservită:

„ALGORITMI ŞI SOFTWARE PENTRU SIMULAREA PROCESELOR

“INGINERIA REACŢIILOR CHIMICE ŞI UTILAJE SPECIFICE”

3. Locaţie (corp clădire, sala) / suprafaţa: P-ţa Victoriei 2, et. 1, sala 309 / 80 mp

4. Număr de locuri (studenţi): 27

5. Dotare:

Software HYSYS

Software ASPEN

Software MATLAB

Timisoara,

01 oct. 2008

Prof. dr.ing. TODINCĂ Teodor

Page 56: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

234

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA: CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI

DEPARTAMENTUL: CAICAM

FIŞĂ LABORATOR DIDACTIC

1. Denumirea laboratorului: Automatizari in industria chimica

2. Disciplina deservită: “UTILIZAREA INTELIGENTEI ARTIFICIALE”

1. 3. Locaţie (corp clădire, sală) / suprafaţă: P-ta Victoriei nr. 2 (Rectorat ) et. I sala Laborator I Suprafata 120

mp

4. Număr de locuri (studenţi): 30

5. Dotare:

a) Echipamente (denumire, caracteristici, an de fabricaţie):

Nr. crt. Denumirea echipamentului

Act doveditor (nr. inventar,

factură, act de custodie/ contract

de închiriere pe cel puţin 2 ani în

avans)

1

Echipamente specifice industriei chimice :

schimbatoare de caldura, reactoare, etc,

Echipamente pneumatice de joasa suprapresiune :

regulatoare, elemente de executie, etc,an 1985-2000

375382

2

Sisteme de masurare a parametrilor chimici clasice Tip

FEA . Sisteme analog numerice de reglare a

parametrilor chimici, an 2000

201107

3

Sisteme de masurare analog numerice pentru marimi

electrice. Sisteme de achizitie si comanda analog

numerice multivariabile . Sisteme analog numerice de

masurare multivariabila .an 2000-2005

29603

b) Tehnica IT:

- 2 calculatoare P IV an 2005

- 4 calculatoare P III an 2002

- Imprimanta laser

- Comunicatie Internet

c) Software:

- Windows, winword, Excel, Basic, Matlab, Origin, etc.

- Limbaje specifice de achizitie si comanda sisteme numerice.

Data: Titular disciplină:

Conf. Dr. Ing. ŞUTA MARCEL

Page 57: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

235

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA FACULTATEA: CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI

DEPARTAMENTUL: CAICAM

FIŞĂ LABORATOR DIDACTIC

1. Denumirea laboratorului: Tehnologii de tratare a apei

2. Disciplina deservită: “TEHNOLOGII AVANSATE DE TRATARE ŞI EPURARE A APELOR”

3. Locaţie (corp clădire, sală) / suprafaţă: Rectorat/ Etj. 2

4. Număr de locuri (studenţi): 10

5. Dotare:

a) Echipamente (denumire, caracteristici, an de fabricaţie):

Nr. crt. Denumirea echipamentului

Act doveditor (nr. inventar,

factură, act de custodie/ contract

de închiriere pe cel puţin 2 ani în

avans)

1. Potentiostat/galvanostat Nr.inventar 28007

2. Sistem de manufacturare electrozi de tip screen-printed Nr. Inventar 28754

3. Sistem de detectie cu curgere Nr.inventar 28007

4. Agitator magnetic Nr.inventar 28878

5. Reactor fotocatalitic in UV+accesorii Factura nr.

AMPCFF/100946/11.07.2008

6. Spectrofotometru UV-VIS Nr.inventar 2032937

7. Zetametru Nr.inventar 2031244

8. Cuptor de calcinare Nr.inventar 27496

9. Etuva Nr.inventar 27501

10. Shaker Nr. inventar 37899

b) Tehnica IT: 3 Calculatoare

c) Software:

-GPES 4.9 pt. Potentiostat/galvanostat

- CaryWin pt spectrofotometru

-Zeta-meter unit 3.0+

-Origin 7.0 pt. Prelucrare rezultate

Data:

11.12.2008 Titular disciplină:

Şef lucrǎri.dr.ing. Ioan Ursoiu

Page 58: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

236

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA FACULTATEA: CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI

DEPARTAMENTUL: CAICAM

FIŞĂ LABORATOR DIDACTIC

1. Denumirea laboratorului: Laborator Chimie Analitică

2. Disciplina deservită: Managementul integrat calitate-mediu

3. Locaţie (corp clădire, sală) / suprafaţă: Bv. V. Pârvan nr. 6, Etaj II, 150 m2

4. Număr de locuri (studenţi): 30

5. Dotare:

d) Echipamente (denumire, caracteristici, an de fabricaţie):

Nr. crt. Denumirea echipamentului

Act doveditor (nr. inventar,

factură, act de custodie/ contract

de închiriere pe cel puţin 2 ani în

avans)

1. Balanţă analitică XB 220 A (2007) Nr. Inv. 2031030, 2031031

2. Echipament pentru analiză calitativă (2007) Nr. Inv. 2031098

3. Echipament pentru separări analitice (2007) Nr. Inv. 2031099

4. Conductometru / pH-metru Multimeter MM41 (2007) Nr. Inv. 2031580

5. pH-metru / ion-metru Meter ion 510 (2007) Nr. Inv. 2031581, 2031582

6. Biuretă digitală 50 mL (2007) Nr. Inv. 2031583, 2031584

7. Agitator magnetic cu încălzire IKA RCT basic (2007) Nr. Inv. 2030429, 2030430

8. Etuvă electrică (1972) Nr. Inv. 376616

9. Multimetru (1982) Nr. Inv. 376643, 376644

e) Tehnica IT: - Sistem de calcul HP Compaq 2008

f) Software: Programe de prelucrare a datelor experimentale în analiza chimică elaborate de Prof. dr. ing. Ilie

Julean

Data: Titular disciplină:

12.12.2008 Şef lucr. dr. ing. Cornelia Muntean

Page 59: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

237

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA FACULTATEA: CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI

DEPARTAMENTUL: CAICAM

FIŞĂ LABORATOR DIDACTIC

1. Denumirea laboratorului: PROTECŢIA MEDIULUI

2. Disciplina deservită: “ANALIZA DE MEDIU A PROCESELOR INDUSTRIALE”

3. Locaţie (corp clădire, sală) / suprafaţă: B-dul Pârvan nr.6, etj.1

4. Număr de locuri (studenţi): 20

5. Dotare:

e) Echipamente (denumire, caracteristici, an de fabricaţie):

Nr. crt.

Denumirea echipamentului Act doveditor (nr. inventar,

factură, act de custodie/ contract

de închiriere pe cel puţin 2 ani în

avans)

1 - Multiparametru WTW P4 (oxigenometru, pH-metru,

conductometru, ORP)

(achiziţionat prin Grant CNFIS), an

de fabricaţie 2000

2 - Spectrofotometru UV-VIS Varian Carry 50 cu sondă

optică şi soft

(achiziţionat prin Grant CNFIS), an

de fabricaţie 2002

3

- Spectrofotometru absorbţie atomică tip Varian

SpectrAA 110, soft, generator de hidrură şi cuptor de

grafit GTA 110

(achiziţionat prin Grant CNCSIS)

(pentru determinarea ionilor

metalici), an de fabricaţie 1999

4 - turbidimetru (de laborator şi de teren) (determinarea

concentraţiei suspensiilor din apă,

an de fabricaţie 2000

5

- pH-metru-conductometru Denver 250 (achiziţionat prin Grant CNCSIS)

(pentru determinarea ionilor

metalici), an de fabricaţie 1999

6

DIDACTA IC 130 D - Activated sludge Sewage

Treatment Pilot Plant

Achiziţionat prin finanţare de la

guvernul României şi fondurile

proprii ale universităţii (2007)

7

DIDACTA IC 14 D – Industrial Water Condition Pilot

Plant

Achiziţionat prin finanţare de la

guvernul României şi fondurile

proprii ale universităţii (2007)

8 Jahr test 2000

9 Cromatograf Varian 3900 2000

f) Tehnica IT: 8 PC conectate la Internet

g) Software: - soft Varian Spectraaa 4.1.

- Soft Varian Carry 50

- Soft Work Station Chromatography

- Soft Automatic Data Acquition System for IC 130D

- Soft Automatic Data Acquition System for IC 14D

- Basic Atomic Absorption

- Quality Control Product

Data: Titular disciplină:

11.12.2008 s.l. dr.ing. ADINA NEGREA

Page 60: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

238

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA FACULTATEA: CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI

DEPARTAMENTUL: CAICAM

FIŞĂ LABORATOR DIDACTIC

1. Denumirea laboratorului: TEHNOLOGIA ÎNGRǍŞǍMINTELOR MINERALE

2. Disciplina deservită: “TEHNOLOGII AVANSATE ÎN PROTECŢIA MEDIULUI”

3. Locaţie (corp clădire, sală) / suprafaţă: B-dul Pârvan nr.6, etj.4

4. Număr de locuri (studenţi): 20

5. Dotare:

h) Echipamente (denumire, caracteristici, an de fabricaţie):

Nr. crt.

Denumirea echipamentului Act doveditor (nr. inventar,

factură, act de custodie/ contract

de închiriere pe cel puţin 2 ani în

avans)

1 - Multiparametru WTW P4 (oxigenometru, pH-metru,

conductometru, ORP)

(achiziţionat prin Grant CNFIS), an

de fabricaţie 2000

2 - Spectrofotometru UV-VIS Varian Carry 50 cu sondă

optică şi soft

(achiziţionat prin Grant CNFIS), an

de fabricaţie 2002

3

- Spectrofotometru absorbţie atomică tip Varian

SpectrAA 110, soft, generator de hidrură şi cuptor de

grafit GTA 110

(achiziţionat prin Grant CNCSIS)

(pentru determinarea ionilor

metalici), an de fabricaţie 1999

4 - turbidimetru (de laborator şi de teren) (determinarea

concentraţiei suspensiilor din apă,

an de fabricaţie 2000

5

- pH-metru-conductometru Denver 250 (achiziţionat prin Grant CNCSIS)

(pentru determinarea ionilor

metalici), an de fabricaţie 1999

6

DIDACTA IC 130 D - Activated sludge Sewage

Treatment Pilot Plant

Achiziţionat prin finanţare de la

guvernul României şi fondurile

proprii ale universităţii (2007)

7

DIDACTA IC 14 D – Industrial Water Condition Pilot

Plant

Achiziţionat prin finanţare de la

guvernul României şi fondurile

proprii ale universităţii (2007)

8 Jahr test 2000

9 Cromatograf Varian 3900 2000

i) Tehnica IT: 8 PC conectate la Internet

j) Software: - soft Varian Spectraaa 4.1.

- Soft Varian Carry 50

- Soft Work Station Chromatography

- Soft Automatic Data Acquition System for IC 130D

- Soft Automatic Data Acquition System for IC 14D

- Basic Atomic Absorption

- Quality Control Product

Data: Titular disciplină:

11.12.2008 s.l. dr.ing. GIANNIN MOSOARCǍ

Page 61: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

239

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA FACULTATEA: CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI

DEPARTAMENTUL: CAICAM

FIŞĂ LABORATOR DIDACTIC

1. Denumirea laboratorului: Tehnologii de tratare a apei

2. Disciplina deservită: “AUDIT ŞI LEGISLAŢIE DE MEDIU”

3. Locaţie (corp clădire, sală) / suprafaţă: Rectorat/ Etj. 2

4. Număr de locuri (studenţi): 10

5. Dotare:

d) Echipamente (denumire, caracteristici, an de fabricaţie):

Nr. crt. Denumirea echipamentului

Act doveditor (nr. inventar,

factură, act de custodie/ contract

de închiriere pe cel puţin 2 ani în

avans)

1. Potentiostat/galvanostat Nr.inventar 28007

2. Sistem de manufacturare electrozi de tip screen-printed Nr. Inventar 28754

3. Sistem de detectie cu curgere Nr.inventar 28007

4. Agitator magnetic Nr.inventar 28878

5. Reactor fotocatalitic in UV+accesorii Factura nr.

AMPCFF/100946/11.07.2008

6. Spectrofotometru UV-VIS Nr.inventar 2032937

7. Zetametru Nr.inventar 2031244

8. Cuptor de calcinare Nr.inventar 27496

9. Etuva Nr.inventar 27501

10. Shaker Nr. inventar 37899

e) Tehnica IT: 3 Calculatoare

f) Software:

-GPES 4.9 pt. Potentiostat/galvanostat

- CaryWin pt spectrofotometru

-Zeta-meter unit 3.0+

-Origin 7.0 pt. Prelucrare rezultate

Data:

11.12.2008 Titular disciplină:

Ş.L.dr.ing. MARIUS GHEJU

Page 62: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

240

ANEXA II.3.11. LISTA CĂRŢILOR ELABORATE ŞI PUBLICATE DE CADRELE DIDACTICE

IMPLICATE ÎN PROGRAMUL DE MASTER ÎN TEMATICA MASTERULUI.

Nr.

Crt.

Disciplina Denumirea materialului Autori Editura, locul şi

anul apariţiei

1

Chimia fizică a

interfeţelor

Chimie Fizică.Termodinamică

chimică, Partea I

Introducere în termodinamica

chimică

Lucrări practice de Chimie Fizică

Cinetica chimică şi chimie

coloidală. Lucrari practice

Cinetică chimică

M. Poraicu,

C. Păcurariu,

C. Davidescu

C. Davidescu

M. Poraicu,

E.Merca

C. Păcurariu,

C. Davidescu

C. Păcurariu

C. Davidescu

M. Poraicu

E. Reisz

C. Păcurariu

Lito UT

Timişoara, 1991

Ed. Politehnica

Timişoara, 2002

Lito UP

Timişoara, 1993

Lito UPT

Timişoara, 2002

Ed. Politehnica

Timişoara, 2003

2

Algoritmi şi software

pentru simularea

proceselor

Utilizarea inteligenţei

artificiale în

conducerea proceselor

Automatizarea proc. chimice, vol. I

Automatizarea proc. chimice, vol.

II

Echipamente de automatizare

pneumatice de joasă presiune.

Aplicaţii

Automatizări şi optimizări în

industria chimică. Lucrări de

laborator

Modelarea şi simularea proceselor

chimice. Aplicaţii în MATLAB

D.Perju, M.Şuta,

M.Geantă

D.Perju, T.Todincă

D.Perju, M.Şuta,

T.Todincă,

C.Rusnac

D.Perju, T.Todincă

T.Todincă,

M.Geantă

Ed.Politehnica

Timişoara, 1998

U.P.Timişoara,

1998

Ed.Politehnica

Timişoara, 2001

Ed. Mirton

Timişoara, 1995

Ed. Politehnica

Timişoara, 1999

3

Metode moderne de

analiză a factorilor de

mediu

“Chimia Starii Solide”, Vol I,

Metode neconventionale utilizate

in sinteza compusilor oxidici,

Chimia fizică a stării solide.

Termodinamică şi echilibre de faze

Metode neconvenţionale utilizate

Becherescu D.

Cristea V.,

Marx F.,

Menessy I.,

Winter F.,

Lazau I.,

Pacurariu C.,

Ecsedi Z.,

Ianos R.,

I. Lazău

C. Păcurariu

I. Lazău

Ed. Tehnica,

Bucuresti, 1983

Ed. Politehnica,

Timisoara, 2006

Ed. Politehnica

Timisoara, 2003

Ed. Politehnica

Page 63: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

241

în sinteza compuşilor oxidici C. Păcurariu

Z.Eccedi

R.Ianoş

Timisoara, 2006

4

Tehnologii avansate în

protecţia mediului

Tehnologii avansate de

tratare şi epurare a apei

Tehnologii de tratare a efluenţilor

reziduali

Tratarea cu clor a apei în scop

potabil

Poluanţii şi mediul înconjurator

G. Burtică

R.Pode

V.Pode

I.Vlaicu

A.Negrea

D.Micu

G. Burtica

I.Vlaicu

A. Negrea

G.Burtică

A.Negrea

D. Micu

C.Orha

Ed. Politehnica

Timişoara

2000

Ed. Politehnica

Timişoara

2002

Ed. Politehnica

Timişoara, 2005

5

Managementul integrat

al deşeurilor

Depozitarea ecologică a

deşeurilor industriale

Tehnologii de valorificare a

deşeurilor anorganice

Managementul integrat al

deşeurilor solide orăşeneşti

R. Pode

A. Iovi

A. Negrea

L.Cocheci

B. R.Pode

Ed. Politehnica

Timişoara, 2002

Ed. Politehnica

Timişoara, 2007

Page 64: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

242

II.3.12. CĂRŢI REVISTE, TEZE DE DOCTORAT DIN DOTAREA BIBLIOTECII UNIVERSITĂŢII ÎN

TEMATICA PROGRAMULUI DE MASTER

1.Chimie fizică : Lucrări practice [chimie-fizică] /

coordonator Alexandra Şchiopescu ; Lucia Antonescu, Florea

Manea, Maria Moraru, etc. - Ploieşti : Editura

Universităţii din Ploieşti, 2004

2. Cinetică chimică şi chimie coloidală : Lucrări practice

[cinetică chimică şi chimie coloidală] / Cornelia Păcurariu,

Corneliu Davidescu, Maria Poraicu, etc.. - Timişoara :

Universitatea "Politehnica" din Timişoara, 2002

3. Contribuţii la optimizarea sistemelor de tratare termică a

şrotului de soia : Raport de cercetare / responsabil temă:

Dumitru Ţucu. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" din

Timişoara, Facultatea de Mecanică, Catedra de Tehnologie

Mecanică, 2003

4. Posibilităţi de utilizare a interfeţelor analog numerice în

cadrul sistemelor de măsurare şi de reglare automată a pH-

ului : Contract de cercetare [inginerie chimică] / director

de proiect: Delia Perju. - Timişoara : Universitatea

"Politehnica" din Timişoara, Facultatea de Chimie

Industrială şi Ingineria Mediului, Catedra de Inginerie

Chimică, 2003

5. Posibilităţi de utilizare a interfeţelor analog numerice în

cadrul sistemelor de măsurare şi de reglare automată a pH-

ului : Proiect de cercetare Tip A / director de proiect

Delia Perju. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" din

Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria

Mediului, Catedra de Inginerie Chimică, 2004.

6. Probleme de chimie analitică / Sârghie Ioan, Bîlbă Doina,

Tofan Lavinia, etc. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gh.

Asachi" Iaşi, Facultatea de Chimie Industrială, 2004.

7. Reacţii în lanţ simplu [cinetică chimică]. – 2003

8. Starea gazoasă Vol. 1: Mărimi molare parţiale;

Principiile termodinamicii. - 2007.

9. Termodinamică chimică, Vol. 1 - Iaşi : Corson, 2000.

10. Atkins, Peter ; Paula, Julio de

Chimie fizică / Peter Atkins, Julio de Paula ; traducere

după ediţia a şaptea: Aurelia Meghea. - Bucureşti : A.G.I.R,

2003

11. Bartis, Tihamér,

Noi pigmenţi termorezistenţi şi comportarea lor în

glazuri şi coloranţi ceramici / Bartis Tihamér ; cond. şt.

Dumitru Becherescu ; ref. şt. Maria Zaharescu, Maria Preda,

Ioan Lazău. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" din

Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria

Mediului, 2007, Teză de doctorat. Cond. şt. Dumitru Becherescu.

12. Bâldea, Ioan

Cinetică chimică şi mecanisme de reacţie : Baze teoretice

şi aplicaţii [cinetică chimică] / Ioan Bâldea. - Cluj-

Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2002

13. Bârsan, Emanoil

Potabilizarea apei cu tehnologia membranelor / Emanoil

Bârsan. - Iaşi : Cermi, 2002

14. Bel, Gabriela-Magdalena

Contribuţii la studiul metodelor privind purificarea

apelor de compuşi anorganici ai azotului / Gabriela-

Magdalena Bel ; Cond. şt. Aurel Iovi. - Timişoara :

Universitatea "Politehnica" din Timişoara, Facultatea de

Page 65: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

243

Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, 2006. - 205 p. :

fig., tab., diagr. ; 30 cm.

Bibliogr. p. 193-201.

Teză de doctorat. Cond. şt. Aurel Iovi.

15. Birghilă, Semaghiul

Chimie analitică cantitativă : Gravimetrie şi volumetrie /

Semaghiul Birghilă. - [Constanţa] : Ovidius University

Press, 2000

16.Bizerea Spiridon, Otilia

Metalele tranziţionale de tip d şi compuşii lor / Otilia

Bizerea Spiridon ; redactor: Claudia Mihali. - Timişoara :

Editura Politehnica, 2005

17. Bonciocat, Nicolae ; Marian, Iuliu-Ovidiu

Metoda impedanţei Faraday şi variantele sale / Nicolae

Bonciocat, Iuliu-Ovidiu Marian. - Cluj-Napoca : Presa

Universitară Clujeană, 2006

18. Bragea, Mihaela

Contribuţii la modelarea şi simularea fenomenului de

disponibilitate la migrarea în mediu a elementelor

radioactive din deşeurile industriei uranifere / Mihaela

Bragea ; cond. şt. Delia Perju. - Timişoara : Universitatea

"Politehnica" din Timişoara, Facultatea de Chimie

Industrială şi Ingineria Mediului, Catedra de Inginerie

Chimică, 2007. Teză de doctorat. Cond. şt. Delia Perju.

19. Burtică, Georgeta

Săruri anorganice / Georgeta Burtică. - Timişoara :

Editura Politehnica, 2002

20. Butnariu, Monica ; Goian, Mircea

Metalele grele din solurile Banatului şi biomonitorizarea

lor / Monica Butnariu, Mircea Goian ; editor: Ştefan

Kilyeni. - Timişoara : Orizonturi Universitare, 2005

21. Căta, Adina-Elena

Contribuţii la studiul proceselor de absorbţie-desorbţie

însoţite de reacţie chimică / Adina-Elena Căta ; Cond. şt.

Delia Perju. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" din

Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria

Mediului, 2007- Teză de doctorat. Cond. şt. Delia Perju.

22.Căta, Adina-Elena

Contribuţii la studiul proceselor de absorbţie-desorbţie

însoţite de reacţie chimică / Adina-Elena Căta ; Cond. şt.

Delia Perju ; Ref. şt.: Gheorghiţa Jinescu, Şerban Agachi,

Teodor Todinca. - Timişoara : Editura Politehnica, 2007. -

Teză de doctorat. Cond. şt. Delia Perju.

23.Ciopec, Elvira-Mihaela

Studii privind obţinerea şi caracterizarea îngrăşămintelor

de tipul PK cu microelemente / Ciopec Elvira-Mihaela ; cond.

şt. Aurel Iovi. - Timişoara : Universitatea "Politehnica"

din Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi

Ingineria Mediului, 2007-Teză de doctorat. Cond. şt. Aurel Iovi.

24. Codrean, Cosmin ; Şerban, Viorel-Aurel

Metale amorfe şi nanocristaline / Cosmin Codrean, Viorel-

Aurel Şerban. - Timişoara : Editura Politehnica, 2007. -

25.Dima, Ştefan ; Stoian, Aurel

Aplicaţii de calcul în chimia fizică : Electrochimie,

cinetică chimică şi fenomene de suprafaţă / Ştefan Dima,

Aurel Stoian, Irina Balan. - Galaţi : Universitatea

"Dunărea de Jos" Galaţi, 2000.

26.Dumitrescu, Stelian

Tehnici de analiză chimică şi fizică / Stelian Dumitrescu.

Page 66: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

244

- Ploieşti : Editura Universităţii din Ploieşti, 2002. -

27.Dumitru, George

Elemente, substanţe şi principii de chimie anorganică a

mediului : Note de curs [chimie anorganică] / George

Dumitru. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2005

28.Holban, Nina

Cercetări privind reacţiile de oxido-reducere, catalizate

fotochimic, ale compuşilor reziduali cu sulf şi metale

grele rezultaţi din activităţi miniere / Nina Holban ; Cond.

şt. Ilie Julean. - Timişoara : Universitatea "Politehnica"

Timişoara Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria

Mediului, 2004-Teză de doctorat. Cond. şt. Ilie Julean.

29.Imre Lucaci, Arpad ; Agachi, Paul Şerban

Optimizarea proceselor din industria chimică / Arpad Imre

Lucaci, Paul Şerban Agachi. - Bucureşti : Editura Tehnică,

2002 ([Bucureşti]

30.Lazău, Ioan ; Păcurariu, Cornelia

Chimia fizică a stării solide : Termodinamică şi

echilibre de faze / Ioan Lazău, Cornelia Păcurariu. -

Timişoara : Editura Politehnica, 2003

31. Manea, Florica ; Marşavina, Dalila

Principii, metode şi aplicaţii în analiza apei / Florica

Manea, Dalila Marşavina, Ioan Ursoiu. - Timişoara : Editura

Politehnica, 2004

32.Mangalagiu, Ionel

Probleme de chimie organică / Ionel Mangalagiu. - Iaşi :

Editura Dosoftei

33.Momirlan, Magdalena ; Bădescu, Viorel

Oxidarea titanului şi a unor aliaje de titan / Magdalena

Momirlan, Viorel Bădescu. - Bucureşti : AGIR, 2001

34. Moşoarcă, Giannin Emanuel

Contribuţii la studiul procesului tehnologic de

potabilizare a apelor subterane şi de suprafaţă în vederea

îmbunătăţirii calităţii acestuia / Moşoarcă Giannin Emanuel

; conducător ştiinţific Perju Delia. - Timişoara :

Universitatea "Politehnica" din Timişoara, Facultatea de

Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, Catedra de

Inginerie Chimică, 2004

35. Negoiu, Dumitru

Chimia cuantică a combinaţiilor complexe / Dumitru D.

Negoiu. - Bucureşti : Editura Tehnică, 2000

36.Niculescu, Mircea

Combinaţii complexe cu liganzi produşi de oxidare a

diolilor / Mircea Niculescu ; conducător ştiinţific Ilie

Julean. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" din

Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria

Mediului, 2004-Teză de doctorat. Cond. şt. Ilie Julean.

37.Onu, Ana ; Odin Apostu, Mircea

Chimia fizică a stărilor de agregare / Ana Onu, Mircea

Odin Apostu. - Bucureşti : Matrix Rom, 2004

38. Oprescu, Didina ; Stoia, Marcela

Noţiuni fundamentale de chimie analitică şi titrimetrie

chimică / Didina Oprescu, Marcela Stoia. - Timişoara :

Editura Politehnica, 2003.

39.Orha, Corina Ileana

Contribuţii la studiul proceselor de obţinere şi

caracterizare a unor materiale zeolitice funcţionalizate cu

utilizare în dezinfecţia apei / Corina Ileana Orha ; Cond.

şt. Aurel Iovi. - Timişoara : Universitatea "Politehnica"

Page 67: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

245

din Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi

Ingineria Mediului, 2008- Teză de doctorat. Cond. şt. Aurel Iovi.

40. Paraschivescu, Viorica ; Tofan, Lavinia

Chimie analitică calitativă / Viorica Paraschivescu,

Lavinia Tofan, Carmen Păduraru ; coord. Ioan Sârghie. -

Iaşi : Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea

de Chimie Industrială, 2000

41. Popa, Alexandru

Studiul interacţiunii suport-catalizator în sisteme

oxidice multicomponente / Popa Alexandru ; Cond. şt. Ilie

Julean. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" din

Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria

Mediului, 2004.

42.Popescu, Dan ; Sgârciu, Valentin

Echipamente pentru măsurarea şi controlul parametrilor de

proces / Dan Popescu, Valentin Sgârciu. - Bucureşti :

Electra, 2002.

43.Putz, Mihai V.

Structura nanosistemelor cuantice / Mihai V. Putz ;

editor: Adrian Bodnaru. - Timişoara : Editura Universităţii

de Vest, 2006. –

44. Radu, Dorel ; Jinga, Sorin

Ingineria proceselor din domeniul materialelor oxidice /

Dorel Radu, Sorin Jinga, Zeno Ghizdăveţ. - Bucureşti :

Printech, 2002.

45.Reisz, Erika

Aspecte privind chimia şi fotochimia ozonului în mediu

apos / Erika Reisz ; Cond. şt. Corneliu-Mircea Davidescu. -

Timişoara : Universitatea "Politehnica" din Timişoara,

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului,

2005-Teză de doctorat. Cond.şt. Corneliu-Mircea Davidescu.

46.Rusnac, Carmen

Contribuţii la studiul proceselor de purificare a gazelor

acide / Carmen Lilieana Rusnac ; conducător ştiinţific

Aurel Iovi. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" din

Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria

Mediului, 2003. -Teză de doctorat. Cond. şt. Aurel Iovi.

47.Rusnac, Lucian Mircea

Analiza şi sinteza proceselor chimice : Principii şi

metode [sinteza proceselor chimice] / Lucian Mircea Rusnac.

- Timişoara : Editura Politehnica, 2004

48.Rusu, Iulian ; Căilean, Adrian

Chimia anorganică la Leeds / Iulian Rusu, Adrian Căilean,

Daniel Sutiman. - Bucureşti : Matrix Rom, 2000

49.Rusu, Iulian

Chimie anorganică la Leeds / Iulian Rusu. - Ed. a 2-a rev.

şi adăug. - Bucureşti : Matrix Rom, 2004

50. Sârghie, Ioan

Metode de separare în chimia analitică / Ioan Sârghie. -

Iaşi : [Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi], 2001. -

51.Scorţanu, Elena

Polimeri parabanici : Domenii de utilizare [polimeri

parabanici] / Elena Scorţanu. - Iaşi : Fides, 2002

Lucrare editată cu spijinul Ministerului Educaţiei şi

Cercetării din România.

52.Semenescu, Gheorghe G.

Viziune la nivel microscopic asupra fenomenelor de

interfaţă : Interfaţa solid -, lichid - electrolit de la

Page 68: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

246

modelele clasice de strat dublu electric la modelul

structural : Modelul structural al interfeţei cu

electrolitul. Context ştiinţific general. Perspective / G.

G. Semenescu. - Bucureşti : Ilex, 2007

53.Siminiceanu, Ilie

Moştenitorii lui Alfred Nobel : Laureaţii Nobel în chimie

/ Ilie Siminiceanu. - Iaşi : Tehnopress, 2003

54.Siminiceanu, Ilie

Procese chimice gaz-lichid / Ilie Siminiceanu. - Iaşi :

Tehnopress, 2004.

55.Siminiceanu, Ilie

Procese fotochimice aplicate la tratarea apei. - Iaşi :

Tehnopress, 2003

56. Sterry, Anca ; Antonescu, Lucia

Chimie pentru ingineri / Anca Sterry, Lucia Antonescu. -

Ploieşti : Editura Universităţii din Ploieşti, 2004

57. Stoia, Marcela

Contribuţii la obţinerea de nanomateriale cu proprietăţi

magnetice, nedispersate şi dispersate în matrici anorganice

/ Marcela Stoia ; cond. şt. Ilie Julean. - Timişoara :

Universitatea "Politehnica" din Timişoara, Facultatea de

Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, 2007

58. Stoica Guzun, Anicuţa ; Floarea, Octavian

Transfer de masă şi reacţie chimică la interfaţa lichid-

lichid / Anicuţa Stoica Guzun, Octavian Floarea, Tănase

Dobre. - Bucureşti : Matrix Rom, 2000

59. Şuta, Marcel

Sisteme analog-numerice utilizate în masurarea PH-ului /

Marcel Şuta. - Timişoara : Editura Politehnica, 2001

60. Tiţa, Dumitru

Chimie analitică calitativă / Dumitru Tiţa. - Timişoara :

Editura Politehnica, 2002

61.Ţică, Rodica ; Iosif, Cristina

Chimie anorganică : Metale [chimie anorganică] : Îndrumar

de laborator [chimie anorganică] / Rodica Ţică, Cristina

Iosif. - Braşov : Universitatea "Transilvania" din Braşov,

2003

62. Ungureanu, Ştefan ; Petrilă, Corneliu

Automatizarea proceselor din industria chimică / Ştefan

Ungureanu, Corneliu Petrilă. - Timişoara : Universitatea

Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi, Facultatea de Chimie

Industrială, 2001

63. Colloque Franco-Roumain de Chimie Appliquée (5, 2008,

Bacău, Actes du cinquieme Colloque Franco-Roumain de Chimie

Appliquée, Bacău, Roumanie, 25-29 juin 2008 : COFrRoCA -

2008 [colloque franco-roumain de chimie appliquée] /

éditeurs: Lucian Gavrilă, Adriana Fînaru, Pierre

Grandclaudon. - Bacău : Alma Mater, 2008

64. Gavrilă, Lucian (ed.). - Fînaru, Adriana (ed.). - Grandclaudon,

Pierre (ed.)

65. Colloque Franco-Roumain de Chimie Appliquée - COFrRoCA 2006

(4, 2006, Clermont - Ferrand, France)

Actes du quatrieme Colloque franco-roumain de chimie

appliquée - COFrRoCA 2006 : Actes du quatrieme Colloque

franco-roumain de chimie appliquée, 28 Juin - 02 Juillet,

2006, Clermont - Ferrand, France / éditeurs: Lucian Gavrilă,

Adriana Fînaru, Pierre Grandclaudon, etc. - Bacău : Alma

Mater, 2006

Page 69: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

247

66. Colloque Franco-Roumain de Chimie Appliquée (3, 2004,

Slănic Moldova, Bacău)

Actes du troisieme Colloque Franco-Roumain de Chimie

Appliquée : COFrRoCA-2004 [colloque de chimie] / éditeurs:

Lucian Gavrilă, Adriana Fînaru, Pierre Grandclaudon. -

Bacău : Alma Mater ; Chişinău : Tehnica-Info, 2004

67.Institute for Scientific Information

Current contents. Physical, chemical and earth sciences

[computer file] / Institute for Scientific Information. -

Philadelphia : Ovid Technologies, 2002

68. Institute for Scientific Information

Current contents. Physical, chemical and earth sciences

[computer file] / Institute for Scientific Information. -

Philadelphia : Ovid Technologies, 2003. - CD

69. Fundamentals of momentum, heat, and mass transfer / James R.

Welty, Charles E. Wicks, Robert E. Wilson, etc.. - 4th ed. -

New York [etc.] : John Wiley & Sons, 2001

70. Handbook of molecular force spectroscopy / edited by

Aleksandr Noy. - New York : Springer, 2008

71. Introduction to thermal analysis : Techniques and

applications [thermal analysis] / edited by Michael E.

Brown. - 2nd ed. - Dordrecht [etc.] : Kluwer Academic

Publishers, 2001

72. Nanomaterials handbook / edited by Yury Gogotsi. - Boca

Raton [etc.] : Taylor & Francis, 2006

73. Near-infrared spectroscopy : Principles, instruments,

applications [near-infrared spectroscopy] / edited by: H. W.

Siesler, Y. Ozaki, S. Kawata, etc. - Weinheim : Wiley-VCH,

2005

74.Official methods of analysis of AOAC International /

editors William Horwitz, George W. Latimer. - 18th ed. -

Gaithersburg : AOAC International, 2007

75. Shriver & Atkins inorganic chemistry / Peter Atkins, Tina

Overton, Jonathan Rourke, etc. - Oxford : University Press,

2006

76. Solid-phase extraction : Principles, technigues, and

applications [solid-phase extraction] / edited by Nigel J.

K. Simpson. - New York [etc.] : Marcel Dekker, 2000

77. Ansari, Rashid M. ; Tadé, Moses O.

Non-linear model-based process control : Applications on

petroleum refining / Rashid M. Ansari, Moses O. Tadé. -

Berlin [etc.] : Springer, 2000

78. Ariga, Katsuhiko ; Kunitake, Toyoki

Supramolecular chemistry : Fundamentals and applications

[supramolecular chemistry] : Advanced textbook

[supramolecular chemistry] / Katsuhiko Ariga, Toyoki

Kunitake. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 2006.

79. Atkins, Peter ; Paula, Julio de

Physical chemistry for the life sciences / Peter Atkins,

Julio de Paula. - Oxford : Oxford University Press ; New

York : W. H. Freeman and Company, 2006

80. Bagotsky, Vladimir Sergeevich

Fundamentals of electrochemistry / V. S. Bagotsky. - 2nd

ed. - New Jersey : Wiley Interscience, 2005

81. Baker, Richard W.

Membrane technology and applications / Richard W. Baker. -

New York [etc.] : McGraw-Hill, 2000

82.Barnes, Geoffrey ; Gentle, Ian

Interfacial science : An introduction [interfacial

Page 70: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

248

science] / Geoffrey Barnes, Ian Gentle. - Oxford ; New York

: Oxford University Press, 2005

83. Bâldea, Ioan ; Horowitz, Ossi

Chemische Kinetik / Ioan Bâldea, Ossi Horowitz. - Cluj-

Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2000

84. Bernstein, Joel

Polymorphism in molecular crystals / Joel Bernstein. -

Oxford : Clarendon Press, 2006

85. Beychok, Milton R.

Fundamentals of stack gas dispersion / Milton R. Beychok.

- 4th ed. - California : [s.n.], 2005

86. Bhat, Sujata V. ; Nagasampagi, Bhimsen A.

Chemistry of natural products / Sujata V. Bhat, Bhimsen A.

Nagasampagi, Meenakshi Sivakumar. - New Delhi [etc.] :

Narosa, 2005

87.Budinski, Kenneth G. ; Budinski, Michael K.

Engineering materials : Properties and selection

[materials engineering] / Kenneth G. Budinski, Michael K.

Budinski. - 8th edition. - Upper Saddle River : Prentice

Hall, 2005

88.Burton, D. Jeff

IAQ and HVAC workbook / D. Jeff Burton. - Bountiful : IVE,

2001

89.Carruthers, W. ; Coldham, Iain

Modern methods of organic synthesis / W. Carruthers, Iain

Coldham. - 4th ed. - Cambridge : Cambridge University Press,

2004

90.Crabtree, Robert H.

The organometallic chemistry of the transition metals /

Robert H. Crabtree. - 3rd ed. - New York [etc.] : John

Wiley & Sons, [2001

91. Duer, Melinda J.

Introduction to solid-state NMR spectroscopy / Melinda J.

Duer. - Oxford : Blackwell, 2004

92. Friebolin, Horst

Basic one- and two-dimensional NMR spectroscopy / Horst

Friebolin ; translated by Jack K. Becconsall. - 4th

completely rev. and updated ed.. - Weinheim : Wiley-VCH,

2005

93.Gross, Jürgen H.

Mass spectrometry : A textbook [spectrometry] / Jürgen H.

Gross. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 2004. -

94.Hamann, Carl H. ; Vielstich, Wolf

Elektrochemie / Carl H. Hamann, Wolf Vielstich. - 4. Aufl.

- [S.l.] : Wiley-VCH, 2005

95. Harvey, David

Modern analytical chemistry / David Harvey. - Boston [etc.

] : McGraw-Hill, 2000

96.Hunter, Robert J.

Foundations of colloid science / Robert J. Hunter. - 2nd

ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2001. -

97.Lakowicz, Joseph R.

Principles of fluorescence spectroscopy / Joseph R.

Lakowicz. - 3rd ed. - [S.l.] : Springer, 2006

98.Richardson, John Francis ; Harker, John Hadlett

Particle technology and separation processes / J. F.

Richardson, J. H. Harker, J. R. Backhurst. - 5th ed. -

Amsterdam [etc.] : Butterworth Heinemann, 2002

Page 71: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

249

99.Rolle, Kurt C.

Thermodynamics and heat power / Kurt C. Rolle. - 6th ed. -

Saddle River, New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2005. -

100. Schorn, Christian ; Taylor, Brian

NMR spectroscopy: data acquisition / Christian Schorn,

Brian Taylor. - 2nd completely revised and updated ed. -

[Weinheim] : Wiley-VCH, 2004

101.Silbey, Robert J. ; Alberty, Robert A.

Physical chemistry / Robert J. Silbey, Robert A. Alberty.

- 3rd ed. - New York [etc.] : John Wiley & Sons, 2001. -

102.Smith, Brian C.

Quantitative spectroscopy: theory and practice / Brian C.

Smith. - Amsterdam [etc.] : Academic Press, 2002

103.Smith, J. M. ; Van Ness, H. C.

Introduction to chemical engineering thermodynamics / J.

M. Smith, H. C. Van Ness, M. M. Abbott. - Boston [etc.] :

McGraw-Hill, 2005. - XVIII, 817 p. : fig., diagr., tab. ;

104.Stuart, Barbara H.

Infrared spectroscopy: fundamentals and applications /

Barbara H. Stuart. - [Chichester] : John Wiley & Sons, 2004.

105.Terence, N. Mitchell ; Burkhard, Costisella

NMR - from spectra to structures : An experimental

approach [spectra to structures NMR] / Terence N. Mitchell,

Burkhard Costisella. - Berlin [etc.] : Springer, 2007. -

106.Tilley, Richard J. D.

Understanding solids : The science of materials / Richard

J. D. Tilley. - Chichester : John Wiley & Sons, 2006. -

107.Valsaraj, Kalliat T.

Elements of environmental engineering : Thermodynamics

and kinetics. - 2nd ed. - Boca Raton [etc.] : Lewis

Publishers, 2000

108.Volceanov, Enikö ; Volceanov, Adrian

Surfaces et interfaces aux matériaux oxydiques / Enikö

Volceanov, Adrian Volceanov. - [Bucureşti] : Printech, 2002.

109. Williamson, Kenneth L. ; Minard, Robert

Macroscale and microscale organic experiments / Kenneth L.

Williamson, Robert Minard, Katherine M. Masters. - Boston :

Houghton Mifflin Company ; New York, 2007

Page 72: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

250

ANEXA II.3.13. PLAN DE EDITARE A UNOR CURSURI DESTINATE MASTERANZILOR

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele cadrului didactic Titlul

1 Prof. Dr. Ing. DAVIDESCU CORNELIU Metode moderne de analizǎ a compuşilor

anorganici - 2011

2 Prof. Dr. Ing. VASZILCSIN NICOLAE Impactul exploatării surselor de energie

asupra mediului - 2010

3 Prof. Dr. Ing. PĂCURARIU CORNELIA Chimia fizica a interfetelor –lucrari de

laborator- 2010

4 Prof. Dr. Ing. PODE RODICA

Tehnologii anorganice curate: coordonate

ecologice şi tehnologice ale dezvoltării

durabile - 2011

5 Prof. Dr. Ing. NEGREA PETRU Controlul poluanţilor industriali - 2011

6 Conf. Dr. Ing. KELLENBERGER

ANDREA

Studii asupra performanţelor pilelor de

combustie echipate cu electrolit polimer solid

– 2011

7 S.l. dr.ing. MUNTEAN CORNELIA "Noţiuni fundamentale de chimie analitică" -

2010

8 S.l. dr.ing. NEGREA ADINA Analiza de mediu a proceselor industriale -

2011

9 S.l. dr.ing. GHEJU MARIUS Evaluarea riscului substantelor periculoase

asupra mediului - 2011

Page 73: SYLLABUS - chim.upt.ro · 179 anexa ii.3.8. sillabus-uri universitatea ,,politehnica" din timiŞoara facultatea de chimie industrialǍ Şi ingineria mediului syllabus pentru disciplina:

251

ANEXA II.3.14. DOCUMENT CARE ATESTǍ EXISTENŢA ORELOR DE PERMANENŢǍ A

CADRELOR DIDACTICE LA DISPOZIŢIA MASTERANZILOR

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele cadrului didactic Luni Marti Miercuri Joi Vineri

1 Prof. Dr. Ing. DAVIDESCU CORNELIU 8-10 2 Prof. Dr. Ing. VASZILCSIN NICOLAE 14-16 12-16 12-14 3 Prof. Dr. Ing. PĂCURARIU CORNELIA 2 ore/săptămână. Orarul se va stabili la începutul fiecărui

semestru de comun acord cu studenţii interesaţi şi va fi

afişat pe uşa laboratorului

4 Prof. Dr. Ing. PODE RODICA 16-19 16-19 9-14 10-14 5 Prof. Dr. Ing. NEGREA PETRU 16-19 16-19 16-19 6 Prof. Dr. Ing. RUSNAC LUCIAN 12-14 12-14 12-14 7 Prof. Dr. Ing. TODINCĂ TEODOR 12-14 12-14 8 Conf. Dr. Ing. KELLENBERGER

ANDREA

12-14 12-14 14-16

9 Conf. Dr. Ing. ŞUTA MARCEL 8-10 8-10 12-14 10 S.l. Dr. Ing. URSOIU IOAN 8-10 16-19 8-10 11 S.l. Dr. Ing. MUNTEAN CORNELIA 2 ore/săptămână în funcţie de orar 12 S.l. Dr. Ing. RESIZ ERIKA 8-10 8-10 12-14 13 S.l. Dr. Ing. NEGREA ADINA 8-10 12-14 8-10 12-14 14 S.l. Dr. Ing. MOŞOARCĂ GIANNIN 8-10 8-10 15 S.l. Dr. Ing. GHEJU MARIUS 8-10 8-10 16 S.l. Dr. Ing. BRUSTUREAN

(DUMITREL) ALINA

16-19 12-14 8-10

17 Asist dr. Ing. LUPA LAVIN IA 8-10 8-14 12-14 8-10