SURSE REGENERABILE DE ENERGIE - feie.utm.md · electrotehnicii I; F.03.O.009 Bazele teoretice ale...

4
FIŞA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI MD-2045, CHIŞINĂU, STR. SERGIU RĂDĂUȚANU, 4, TEL: 022 32-39-73 | FAX: 022 32-39-71, www.utm.md SURSE REGENERABILE DE ENERGIE 1. Date despre unitatea de curs/modul Facultatea Energetică și Inginerie Electrică Catedra/departamentul Electromecanică şi Metrologie Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I Programul de studiu 524.1 – Electromecanica (EM) 529.1 – Inginerie și Managementul Calității (IMC) Anul de studiu Semestrul Tip de evaluare Categoria formativă Categoria de opţionalitate Credite ECTS IV (învăţământ cu frecvenţă); IV (învăţământ cu frecvenţă redusă) 7 8 E G - de formare a abilităţilor şi competenţelor generale O - unitate de curs obligatorie 4 2. Timpul total estimat Secția de studii Total ore în planul de învăţământ Din care Ore auditoriale Lucrul individual Curs Seminar Laborator Teza de an Studiul materialului teoretic Pregătire aplicaţii ZI 120 30 15 15 - 30 30 FR 120 10 4 10 - 50 46 3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul Conform planului de învățământ F.01.O.001 Matematica superioară I; F.02.O.002 Matematica superioară II; F.01.O.003 Fizica I; F.02.O.004 Fizica II; F.02.O.008 Bazele teoretice ale electrotehnicii I; F.03.O.009 Bazele teoretice ale electrotehnicii II; S.03.O.027 Dispozitive şi circuite electronice. Conform competențelor Aplicarea adecvată a cunoștințelor fundamentale de matematică, fizică, materiale, inginerie mecanică, electrică şi electronică în domeniul ingineriei şi activităţilor inginereşti 4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de calculator, videoproiector, tablă. Laborator/seminar Studenții vor perfecta rapoarte conform condițiilor impuse de indicațiile metodice. Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere. 5. Competenţe specifice acumulate CP 1. Aplicarea adecvată a cunoștințelor fundamentale de matematică, fizică, materiale, inginerie mecanică, electrică şi electronică în domeniul Surselor Regenerabile de Energie (SRE)

Transcript of SURSE REGENERABILE DE ENERGIE - feie.utm.md · electrotehnicii I; F.03.O.009 Bazele teoretice ale...

Page 1: SURSE REGENERABILE DE ENERGIE - feie.utm.md · electrotehnicii I; F.03.O.009 Bazele teoretice ale electrotehnicii II; S.03.O.027 Dispozitive şi circuite electronice. Conform competențelor

FIŞA UNITĂŢII DE CURS/MO DULULUI

MD-2045, CHIŞINĂU, STR. SERGIU RĂDĂUȚANU, 4, TEL: 022 32-39-73 | FAX: 022 32-39-71, www.utm.md

SURSE REGENERABILE DE ENERGIE

1. Date despre unitatea de curs/modul

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică

Catedra/departamentul Electromecanică şi Metrologie

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I

Programul de studiu 524.1 – Electromecanica (EM) 529.1 – Inginerie și Managementul Calității (IMC)

Anul de studiu Semestrul Tip de evaluare

Categoria formativă

Categoria de opţionalitate

Credite ECTS

IV (învăţământ cu frecvenţă); IV (învăţământ cu frecvenţă

redusă)

7 8

E

G - de formare a abilităţilor şi competenţelor

generale

O - unitate de curs

obligatorie 4

2. Timpul total estimat

Secția de studii Total ore în

planul de învăţământ

Din care

Ore auditoriale Lucrul individual

Curs Seminar Laborator Teza de an Studiul

materialului teoretic

Pregătire aplicaţii

ZI 120 30 15 15 - 30 30

FR 120 10 4 10 - 50 46

3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul

Conform planului de învățământ F.01.O.001 Matematica superioară I; F.02.O.002 Matematica superioară II; F.01.O.003 Fizica I; F.02.O.004 Fizica II; F.02.O.008 Bazele teoretice ale electrotehnicii I; F.03.O.009 Bazele teoretice ale electrotehnicii II; S.03.O.027 Dispozitive şi circuite electronice.

Conform competențelor Aplicarea adecvată a cunoștințelor fundamentale de matematică, fizică, materiale, inginerie mecanică, electrică şi electronică în domeniul ingineriei şi activităţilor inginereşti

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de calculator, videoproiector, tablă.

Laborator/seminar Studenții vor perfecta rapoarte conform condițiilor impuse de indicațiile metodice. Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere.

5. Competenţe specifice acumulate

CP 1. Aplicarea adecvată a cunoștințelor fundamentale de matematică, fizică, materiale, inginerie mecanică, electrică şi electronică în domeniul Surselor Regenerabile de Energie (SRE)

Page 2: SURSE REGENERABILE DE ENERGIE - feie.utm.md · electrotehnicii I; F.03.O.009 Bazele teoretice ale electrotehnicii II; S.03.O.027 Dispozitive şi circuite electronice. Conform competențelor

FIŞA UNITĂŢI I DE CURS/MO DULULUI

Competenţe profesionale

CP1.1. Să definească noţiunea de energie regenerabilă și să identifice diferenţa dintre circulaţia fluxurilor de energie regenerabilă şi fosilă. CP1.2. Să identifice originea principalelor tipuri de energie regenerabilă, difirența dinte sursele de origine solară și nonsolară, diferenţă dintre radiaţia solară extraterestră şi la nivelul mării. CP1.3. Aplicarea metodelor de conversie a energiei solare în energie termică, mecanică și electrică. CP1.4. Să aplice metoda de conversie a energiei solare în energie termică pentru a identifica o schemă constructivă a unui dispozitiv solar, să facă o deosebire dintre

noţiunile „efect de seră natural”și „efect de seră artificial”.

CP 2. Operarea cu concepte fundamentale din știința calculatoarelor, tehnologia informației, metodelor statistice şi probabilistice pentru estimarea potențialului tehnic și economic a energiei solare și eoliene, dimensionării sistemelor de conversie a energiilor regenerabile.

CP2.1. Să estimeze potențialul energiei solare și eoliene într-un amplasament, să identifice principalele caracteristici ale colectorului solar, modulului fotovoltaic și turbinei eoliene. CP2.2. Să dimensioneze un sistem solar pentru încălzirea apei, sistem autonom fotovoltaic sau eolian, să evalueze cantitatea de energie electrică diurnă, lunară și anuală produsă de un sistem fotovoltaic sau o turbină eoliană. CP2.3. Să definească structurile sistemelor autonome și conectate la rețea, diferența dintre ele.

CP 3. Aplicarea cunoștințelor privind prevederile cadrului legal și instituțional în domeniul valorificării și promovării SRE.

CP3.1. Să aplice prevederile Legii cu privire la promovarea energiilor regenerabile, a Planului National de Acțiuni în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile pentru anii 2013-2020 și altor documente de politici în domeniul SRE. CP3.2. Să cunoască și să aplice corect metodologiile de calcul a tarifelor reglementate pentru energia electrică produsă din SRE. CP3.3. Să aplice prevederile cadrului legal și competențele entităților centrale în scopul promovării SRE în diverse domenii.

Competenţe transversale

CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în condiţiile unei autonomii restrânse şi asistenţă calificată, organizarea procesului de producere și exploatare în condiții de securitate vitală, aplicarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională CT2. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi cu distribuirea de sarcini între membri pe nivele subordonate CT2. Adaptarea la noile tehnologii, dezvoltarea profesională şi personală, prin formare continuă folosind surse de documentare tipărite, software specializat şi resurse electronice în limba română şi, cel puţin, într-o limbă de circulaţie internaţională

6. Obiectivele unității de curs/modulului

Obiectivul general

Conștientizarea problemei globale energie – mediu. Cunoașterea legăturilor dintre energetica bazată pe combustibil fosil și schimbările climatice. Cunoaşterea principiilor fundamentale care stau la baza utilizării Surselor Regenerabile de Energie (SRE), mijloacelor tehnice de conversie a energiilor regenerabile în energie electrică, termică şi mecanică.

Obiectivele specifice

1. Originea și caracteristicile surselor regenerabile de energie. 2. Conversia energiei solare în energie termică, mijloace tehnice și caracteristici. 3. Conversia energiei solare în energie electrică, mijloace tehnice și caracteristici. 4. Conversia energiei eoliene în energie mecanică, termică și electrică, mijloace tehnice și caracteristici.

Page 3: SURSE REGENERABILE DE ENERGIE - feie.utm.md · electrotehnicii I; F.03.O.009 Bazele teoretice ale electrotehnicii II; S.03.O.027 Dispozitive şi circuite electronice. Conform competențelor

FIŞA UNITĂŢI I DE CURS/MO DULULUI

5. Evaluarea potențialului energetic al principalelor SRE pasibile de utilizat în Republica Moldova. 6. Principiile de dimensionare ale sistemelor de conversie a energiei solare. 7. Estimarea producției de electricitate de o turbină eoliană. 8. Aplicarea cadrului legal și instituțional în scopul promovării și utilizării energiilor regenerabile.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului

Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore

învăţământ cu

frecvenţă

învăţământ cu frecvenţă

redusă

Tematica prelegerilor

T1. Surse Regenerabile de energie. Noţiuni generale. Energetica şi mediul. Surse Regenerabile de energie în balanţa energetică națională și mondială. Principalele SRE ale R.M.

1 -

T2. Caracteristicile energetice ale radiaţiei solare. Particularităţile radiaţiei solare pe teritoriul R. Moldova.

2 0,5

T3. Conversia energiei solare. Metodele principale de conversie. Conversia termică: noţiuni generale.

2 0,5

T4. Colectoare solare. Bilanțul energetic al unui colector solar. Randamentul. 2 1

T5. Sisteme solare pentru încălzirea apei. Dimensionarea unui sistem solar cu colector plan.

2 0,5

T6. Efectul fotovoltaic. Celula fotovoltaică şi caracteristicile ei. Module şi sisteme fotovoltaice.

2 1

T7. Domeniile de utilizare raţională a energiei fotovoltaice. Posibilităţile de utilizare în R. Moldova.

2 0,5

T8. Părţile componente a unui sistem fotovoltaic. Sisteme fotovoltaice autonome şi conectate la reţea.

2 1

T9. Principiile de dimensionare a unui sistem fotovoltaic. Sisteme fotovoltaice pentru pompare; pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor dispersaţi teritorial

2 1

T10. Caracteristicile energetice ale vântului. Atlasul european al vântului. Potenţialul energetic eolian al R. Moldovei. Atlasul Resurselor Energetice Eoliene al RM.

2 1

T11. Turbine eoliene. Principii de funcţionare. Domeniile de utilizare a instalaţii eoliene în condiţiile R. Moldova.

2 -

T12. Principii de estimare a cantităţii anuale de energie electrică produsă de o turbină eoliană

2 1

T13. Componentele unei instalaţii eoliene. Staţii şi centrale eoliene. Centrale autonome şi conectate la reţea.

2 1

T14. Generatoare electrice cu magneți permanenți pentru sisteme de conversie a energiei eoliene. Particularități constructive, caracteristici.

2 0,5

T15. Aspecte economice şi de mediu a energeticii eoliene 2 0,5

T16. Cadrul legal și instituțional în domeniul promovării și valorificării SRE 1 -

Total prelegeri: 30 10

Page 4: SURSE REGENERABILE DE ENERGIE - feie.utm.md · electrotehnicii I; F.03.O.009 Bazele teoretice ale electrotehnicii II; S.03.O.027 Dispozitive şi circuite electronice. Conform competențelor

FIŞA UNITĂŢI I DE CURS/MO DULULUI

Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore

învăţământ cu

frecvenţă

învăţământ cu frecvenţă

redusă

Tematica lucrărilor de laborator

LL1. Studiul celulelor fotovoltaice 4 3

LL2. Principii de conversie a radiației solare în energie termică 4 2

LL3. Studiul caracteristicilor de funcționare a microturbinei eoliene cu ax orizontal

4 3

Sinteza rezultatelor experimentale obținute. Susținerea referatelor 3 2

Total lucrări de laborator 15 10

8. Referinţe bibliografice

Principale 1. Sisteme de conversie a energiilor regenerabile/ I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor, V. Bostan, A.

Sochirean, Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch.: „Tehnica - Info”, 2007, - 592 p. ISBN 978-995-63-076-4 2. Surse regenerabile de energie: Curs de prelegeri / I. Sobor, D. Caragheaur, Ş . Nosadze; Min.

Educaţ iei ş i Tineretului, Univ. Tehnică a Moldovei.- Chiş ină u; UTM, 2006.- 380 p. ISBN 978-

9975-45-020-1 3. T. Ambros, V. Arion, A.Guţ u, I.Sobor, T.Todos, D.Ungureanu. Surse regenerabile de energie.–

Manual, Chiş ină u, Editura „Tehnica-Info”, 1999.-434 p. ISBN9975-910-79-3

4. Atlasul Resurselor Energetice Eoliene al Republicii Moldova/Ion Sobor, Andrei Chiciuc, Vasile

Rachier; Univ. Tehn. a Moldovei, AWS Truepower UL (Spania), Wind Power Energy SRL

(România).- Chișinău: 2017. - 176 p. ISBN 978-9975-87-215-7.

5. P. Todos, I. Sobor, D. Ungureanu, A. Chiciuc, M. Pleş ca. Energia regenerabilă . Studiu de

fezabilitate. Ch.:Min. Ecologiei, Conctr. ș i Dezv. Teritor. UNDP Moldova, Chiş ină u, 2002. – 157

p. ISBN 9975-9581-4-1

6. I. Sobor. Instrucțiuni metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator. 2014, 4x6 Plus format

electronic. Suplimentare 1. Renewable Energy. Power for a Sustainable Future. Second Edition. Editor Godfrey Boyle. Oxford

University Press. – 2004, 452 p. ISBN 0-19-926178-4 2. I. Bostan, A. Gheorghe, V. Dulgheru, I. Sobor, V. Bostan, A. Sochirean. Resilient Energy Systems.

Renewables: Wind, Solar, Hydro. Ed. Springer. 2013, 507 p. ISBN 978-94-007-4188-1

9. Evaluare

Curentă Proiect de an Examen final

Atestarea 1 Atestarea 2

30 % 30 % - 40 %

Standard minim de performanţă

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii materialului studiat