Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

111
A. LISTA DE VERIFICARE A FINALIZARII ANGAJAMENTULUI LISTA DE VERIFICARE A FINALIZĂRII ANGAJAMENTULUI Iniţialele Data Client: Întocmit de: (auditor asociat) Perioada: Revizuit de: (Responsabil de Misiune) Ref. Iniţ iale Probleme apărute 1. Au fost revizuite documentele de lucru? 1. Au fost rezolvate toate punctele din lista finală cu probleme restante? 2. Există note ale întâlnirii cu clientul? 3. Au fost toate ajustările finale reflectate în situaţiile financiare definitive şi comunicate clientului după caz? 4. Au fost situaţiile financiare citite, verificate din punct de vedere matematic şi comparate cu Secţiun ea A

Transcript of Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

Page 1: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

A. LISTA DE VERIFICARE A FINALIZARII ANGAJAMENTULUI

LISTA DE VERIFICARE A FINALIZĂRII ANGAJAMENTULUI

Iniţialele DataClient: Întocmit de: (auditor asociat)Perioada: Revizuit de: (Responsabil de

Misiune)

Ref. Iniţiale Probleme apărute

1. Au fost revizuite documentele de lucru?

1. Au fost rezolvate toate punctele din lista finală cu probleme restante?

2. Există note ale întâlnirii cu clientul?

3. Au fost toate ajustările finale reflectate în situaţiile financiare definitive şi comunicate clientului după caz?

4. Au fost situaţiile financiare citite, verificate din punct de vedere matematic şi comparate cu tabelele de la fiecare secţiune?

5. Au fost cifrele din calculaţia impozitului verificate cu situaţiile financiare finale?

6. A fost emis un raport de audit corespunzător?

7. Au fost respectate toate standardele şi normele relevante de audit?

8. Au fost urmate procedurile de verificare “la cald” ale firmei şi s-a documentat această verificare?

9. A fost finalizată scrisoarea de recomandări către conducere?

Secţiunea

A

Page 2: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

10. A fost finalizată scrisoarea de reprezentare?

11. A fost pregătit un sumar al orelor de lucru efectiv? A fost acesta comparat cu timpul prognozat?

12. S-a luat în discuţie intenţia firmei noastre de a obţine o nouă numire ca auditori?

13. Au fost notate puncte de planificare pentru anul viitor?

Ref. Iniţiale Probleme apărute

Concluzie:Am revizuit documentele de lucru împreună cu situaţiile financiare finale şi am obţinut o asigurare rezonabilă despre situaţiile financiare, şi anume:

- că acestea sunt în concordanţă cu înregistrările şi documentele contabile.

- că au fost întocmite în conformitate cu OMF şi Standardele internaţionale de contabilitate şi că aceste standarde au fost aplicate în mod consecvent.

- că oferă suficiente informaţii şi sunt prezentate în conformitate cu cerinţele legale şi profesionale.

- prezintă o imagine fidelă cu excepţia rezervelor din raportul meu de audit.

Rezerve (dacă e cazul) Motiv

Semnat................................................................................ Data..................................................Verificator / Responsabil de Misiune

Page 3: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

B. REVIZUIREA GENERALA A SITUATIILOR FINANCIARE

1. Sintetizaţi indicatorii contabili semnificativi

Auditorul caută să coroboreze concluziile deja trase în timpul etapelor anterioare ale

auditului şi să se asigure că situaţiile financiare sunt consecvente cu cunoştinţele

sale despre activitatea clientului. Fluctuaţiile neexplicate sau semnificative trebuie

investigate în continuare. Comparaţia de la un an la altul a indicatorilor.

2. Estimări contabile

Auditorul trebuie să confirme rezonabilitatea acestora.

3. Garanţii sau contingenţe neprezentate

Sarcina auditorului este identificarea unor astfel de probleme. După revizuirea

tuturor dovezilor disponibile auditorul trebuie să se asigure că astfel de probleme

sunt incluse în scrisoarea de confirmare a declaraţiilor primită de la conducerea

companiei.

4. Revizuirea scrisorii de la avocat

Trebuie să se asigure că toate aceste probleme care afectează situaţiile financiare

sunt corect reflectate în situaţiile financiare, adică activele asupra cărora există

garanţii deţinute de terţi, cum ar fi banca.

5. Formatul situaţiilor financiare

Situaţiile financiare trebuie să respecte formatul prescris. În mod normal, auditorul

va folosi o listă de verificare pentru a confirma toate aceste aspecte.

Page 4: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

6. Evenimente ulterioare

Auditorul trebuie să se asigure că urmează procedurile pentru astfel de elemente

până la data semnării raportului. Procedurile vor include:

discutarea acestor probleme cu conducerea;

revizuirea proceselor-verbale ale şedinţelor consiliului după închiderea

exerciţiului;

revizuirea evidenţelor contabile după închiderea exerciţiului;

revizuirea ultimelor conturi de gestiune şi prognoze disponibile;

Procedurile minimale de audit cuprind un program de lucru specific pentru astfel de

evenimente la B1. Activitatea detaliată la B1 trebuie efectuată.

7. Principiul continuităţii activităţii

Auditorul trebuie convins că entitatea îşi va continua activitatea şi în viitor. Aceasta

implică nu numai evaluarea poziţiei prezente a companiei ci şi evaluarea resurselor

adecvate pentru a continua activitatea pe o perioadă de 12 luni de la data

bilanţului.

Auditorul trebuie să evalueze gradul de adecvare a mijloacelor prin care

administratorii s-au asigurat că:

(i) Este adecvat să adopte principiul continuităţii activităţii la întocmirea situaţiilor

financiare;

şi

(ii) Situaţiile financiare cuprind prezentările, dacă există astfel de prezentări,

referitoare la continuitatea activităţii, necesare pentru a oferi o imagine fidelă.

Page 5: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

7. Principiul continuităţii activităţii (Cont)

Auditorul trebuie să obţină informaţii despre administratori şi să examineze

informaţiile disponibile; şi având în vedere perioada viitoare căreia administratorii i-

au acordat o atenţie deosebită la evaluarea continuităţii activităţii, auditorul trebuie

să stabilească şi să documenteze gradul de preocupare (dacă există) privind

capacitatea clientului de a-şi continua activitatea. La stabilirea gradului lor de

preocupare, auditorii trebuie să aibă în vedere toate informaţiile relevante de care

au luat la cunoştinţă în timpul auditului.

Procedurile minimale de audit conţin proceduri specifice referitoare la continuitatea

activităţii la B2. Munca detaliată în acest program de lucru trebuie finalizată.

8. Rapoarte către administratori sau conducere

Auditorii trebuie să comunice administratorilor în scris punctele semnificative care

au ajuns în atenţia lor în timpul auditului. Astfel de probleme includ:

observaţii asupra proiectării şi operării sistemelor de control intern şi sugestii

pentru îmbunătăţirea lor;

alte sfaturi constructive, adică observaţii privind economii potenţiale sau

îmbunătăţiri ale eficienţei şi;

alte probleme cum ar fi erorile din evidenţele contabile.

Auditorul poate considera potrivit să informeze administratorii atunci când nu este

nevoie să întocmească un astfel de raport.

9. Rapoarte către terţi

Auditorul trebuie să verifice dacă există vreun caz suspectat sau efectiv de abatere

de la lege sau alte reglementări care dau naştere obligaţiei legale de a sesiza

autoritatea competentă. Dacă da, ar trebui să documenteze circumstanţele şi

măsurile luate.

10. Revizuirea credibilităţii situaţiilor financiare

Page 6: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

Auditorul ar trebui să confirme că situaţiile financiare auditate sunt consecvente cu

cunoştinţele auditorului despre client şi cu rezultatele altor proceduri de audit şi că

maniera de prezentare este rezonabilă.

Auditorul trebuie să confirme că informaţiile din toate documentele din situaţiile

financiare auditate, cum ar fi raportul administratorilor, declaraţia preşedintelui etc.

sunt consecvente şi nu conţin erori.

11. Raportul de audit

Auditorul trebuie să întocmească raportul de audit pe baza rezultatelor activităţii

sale.

Auditorul trebuie să exprime o opinie clară asupra situaţiilor financiare şi modul de

formulare a raportului ar trebui să nu fie ambiguu.

O opinie cu rezerve este exprimată atunci când oricare dintre circumstanţele

următoare survine:

(i) Există o limitare a întinderii examinării efectuate de auditor; sau

(ii) Auditorii nu sunt de acord cu tratamentul contabil sau prezentarea unei

probleme în situaţiile financiare iar problema respectivă este sau poate fi

semnificativă pentru situaţiile financiare

Revizuirea generală a situaţiilor financiare

Iniţialele DataClient: Întocmit de: (auditor asociat)Perioada: Revizuit de: (Responsabil de

Misiune)

Secţiunea

B

Page 7: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

Ref.sit.

Iniţiale Probleme apărute

Activitate de revizuire1. Se analizează orice indicatori contabili semnifica-

tivi. Se obţin şi se documentează explicaţii de la directori /manageri privind orice fluctuaţii semnifi-cative. Aceste explicaţii se testează cu probe adecvate.

2. Se confirmă rezonabilitatea oricăror estimări conta-bile incluse în situaţiile financiare

3. Asiguraţi-vă că nu există garanţii sau condiţionări neprezentate.

4. Trecerea în revistă a scrisorilor avocaţilor.

5. Revizuirea formatului situaţiilor financiare şi sta-bilirea conformităţii cu cerinţele legale şi profe-sionale.

6. Efectuarea şi înregistrarea unei verificări a evenimentelor ulterioare utilizând programul detaliat (B1).

Principiul continuităţii activităţii 7. Efectuaţi o revizuire a situaţiilor financiare în

întregul lor pentru a stabili credibilitatea şi gradul de adecvare al principiului continuităţii activităţii.

8. Asiguraţi-vă că există fonduri suficiente pentru a satisface cerinţele de lichiditate ale societăţii pentru următoarele 12 luni.

Aplicaţi programul de revizuire a continuităţii activităţii (B2).

Rapoarte către directori sau management9. Evaluaţi dacă există aspecte semnificative care să

necesite raportarea către directori /management. Dacă există o astfel de situaţie documentaţi circumstanţele şi măsurile care au fost luate.

10. Dacă este potrivit, întocmiţi o scrisoare de recomandări către conducere sau explicaţi de ce nu este necesară o astfel de scrisoare.

Ref.sit. Iniţiale Probleme apărute

Rapoarte către terţi 11. Evaluaţi dacă se înregistrează sau se suspectează

nerespectarea legislaţiei sau a reglementărilor în vigoare, ceea ce dă naştere la o obligaţie statutară de raportare către autoritatea adecvată. Dacă a-ceasta este situaţia, se documentează circumstanţele şi măsurile luate.

Page 8: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

12. Se analizează dacă există aspecte semnificative, ca de exemplu fraude sau erori sau neconformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare, care au ri-dicat semne de întrebare asupra integrităţii direc-torilor şi de aceea cer raportarea către autoritatea adecvată în interesul public. Dacă acesta este cazul, se documentează circumstanţele şi măsurile luate.

Verificarea credibilităţii situaţiilor financiare13. Se confirmă că situaţiile financiare auditate sunt în

concordanţă cu informaţiile auditorului despre client şi cu rezultatele altor proceduri de audit, şi că maniera de prezentare este corectă.

14. Se confirmă că informaţiile din documentele ane-xate situaţiilor financiare auditate, cum ar fi rapor-tul directorilor, declaraţia preşedintelui etc. sunt consecvente şi nu includ declarări eronate.

Raportul de audit15. Pe baza revizuirii şi a evaluării probelor de audit, se

întocmeşte raportul de audit.

Dacă se sugerează emiterea unui raport cu rezerve,

este recomandabil să se discute aspectele respective

cu un alt auditor /partener şi să se documenteze

concluzia la care s-a ajuns.

Concluzie:Am încheiat revizuirea situaţiilor financiare în totalitatea lor. Mă declar mulţumit de credibilitatea cifrelor în ansamblul lor şi de faptul că au fost întocmite pe o bază consecventă şi acceptabilă.

Semnat............................................................................... Data.................................................. Verificator /Responsabil de Misiune

VERIFICAREA EVENIMENTELOR ULTERIOARE

Iniţialele DataClient: Întocmit de: (auditor asociat)Perioada: Revizuit de: (Responsabil de

Misiune)

Secţiunea

B1

Page 9: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

În ce măsură

Ref. sit. Iniţiale Probleme apărute

Proceduri de identificare a societăţii 1. Au luat directorii /managementul în consi-

derare existenţa şi posibilul efect al evenimentelor ulterioare?

2. Există proceduri formale pentru identifi-carea evenimentelor ulterioare?

Informaţii relevante din procesele verbale 3. Se verifică toate procesele verbale şi se

înregistrează orice eveniment relevant.

Indicatori financiari detaliaţi4. Se verifică rapoartele de gestiune ulte-

rioare datei bilanţului şi se înregistrează caracteristicile esenţiale.

5. Se verifică ultimele prognoze ale fluxu-rilor de numerar şi se înregistrează soldul net previzionat.

6. Se verifică următoarele jurnale şi docu-mente, pentru perioada ulterioară datei bilanţului, neverificate în etapa de lucru pe teren: a) Jurnalul de casă şi extrasele de contb) Jurnalul vânzărilor zilnicec) Jurnalul cumpărărilor zilnice

şi se documentează orice elemente semnificative /neobişnuite care influenţează sumele /prezentările din situaţiile financiare.

7. Se verifică mijloacele fixe şi se înregis-trează orice diminuare a valorii acestora.

8. Se verifică şi se înregistrează datoriile fiscale şi alte datorii.

9. Se verifică contingenţele şi se evaluează impactul acestora asupra prezentărilor.

10. Se verifică orice modificări în capitalul social sau în cel împrumutat.

În ce măsură

Ref.sit.

Iniţiale Aspecte ce apar

Discuţii cu directorii11. Se discută cu directorii evoluţia socie-

tăţii după data bilanţului.

12. Se înregistrează orice evenimente care pot influenţa situaţiile financiare.

Page 10: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

Perioada acoperită de verificări13. Se confirmă că verificarea evenimen-

telor ulterioare a acoperit perioada până la data raportului de audit.

Atunci când apar evenimente ulterioare semnificative după data semnării rapor-tului de audit, dar înainte ca situaţiile financiare să fie prezentate membrilor, se iau în considerare implicaţiile standardului de audit 150 “Evenimente ulterioare” şi se documentează activita-tea desfăşurată şi măsurile suplimentare luate.

Se întocmeşte un tabel cu toate eve-nimentele semnificative care influen-ţează imaginea oferită de situaţiile financiare şi se analizează ajustările ce se impun.

Concluzie:Am obţinut o asigurare rezonabilă că s-au făcut ajustările sau prezentările necesare pentru a reflecta evenimentele ulterioare şi că situaţiile financiare nu au fost modificate semnificativ de alte evenimente care au avut loc între data bilanţului şi data la care se semnează raportul de audit.

Semnat............................................................................ Data..................................................Verificator / Responsabil de Misiune

REVIZUIREA PRINCIPIULUI CONTINUITĂŢII ACTIVITĂŢII

Iniţialele DataClient: Întocmit de: (auditor asociat)Perioada: Revizuit de: (Responsabil de

Secţiunea

B2

Page 11: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

Misiune)

Eventuale probleme legate de principiul

continuităţiiDa/Nu

Ref.sit.

Iniţiale şi

data

Page 12: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

1. Se obţin prognoze ale fluxurilor de numerar, ale contului de profit şi pierdere şi ale bilanţului (dacă există). Se analizează şi se documentează: – Rentabilitatea– Evoluţia fluxurilor de numerar

2. Se consultă directorii şi se revizuiesc informaţiile obţinute deja în timpul procesului de audit.

3. Se analizează şi se documentează factori precum: – Comenzi de vânzare /pierderea unor clienţi importanţi– Probabilitatea ca personalul să rămână la dispoziţia societăţii, precum şi ca societatea să continue să aibă acces la bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţii sale– Capacitatea societăţii de a se adapta la circumstanţe noi– Probleme financiare– Perioada pentru care firma a obţinut acces la facilităţi financiar-bancare– Cerinţe de rambursare a împrumuturilor cu termen fix– Investiţii de capital importante, planificate sau anulate– Mijloacele fixe uzate şi cele care trebuie înlocuite– Utilizarea finanţării pe termen scurt pentru nevoi pe termen lung– Finanţare prin întârzierea plăţilor către furnizori şi bugetul de stat– Reducerea sau creşterea excesivă a stocurilor– Probleme de lichiditate– Vechimea mijloacelor fixe şi probabilitatea necesităţii înlocuirii lor- Contingenţe şi angajamente privind capitalul

4. După analizarea factorilor mai sus menţionaţi, este principiul contabil al continuităţii activităţii o bază potrivită pentru întocmirea situaţiilor financiare?

Dacă nu: – Mai oferă situaţiile financiare o imagine fidelă a companiei? (Au făcut directorii prezentările adecvate?)

– Este necesară întocmirea unui raport de audit cu rezerve sau sunt necesare prezentări suplimentare în raportul de audit? (Dacă da, întocmiţi adăugirile la raportul de audit).

5. În revizuirea statutului societăţii în ceea ce priveşte principiului continuităţii activităţii, au luat în considerare directorii o perioadă de un an de la aprobarea situaţiilor financiare?

Page 13: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

Dacă nu: S-a menţionat aceasta în raportul directorilor?

Sunt necesare explicaţii sau prezentări suplimentare în raportul de audit?

6. Se analizează confirmările ce trebuie incluse în scrisoarea de confirmare a declaraţiilor.

Scrieţi o sinteză a factorilor analizaţi, prezentând judecăţile emise, opinia privind încadrarea societăţii în principiul continuităţii activităţii şi impactul asupra situaţiilor financiare.

Concluzie:Am obţinut o asigurare rezonabilă cu privire la corecta aplicare a principiului continuităţii activităţii în elaborarea situaţiilor financiare.

Semnat................................................................................. Data..................................................Verificator / Responsabil de Misiune

C. LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU

1. Asiguraţi-vă că toate problemele de relevanţă pentru procesul de audit au fost documentate.

2. Asiguraţi-vă că auditul a fost finalizat în conformitate cu planul de audit.

Page 14: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

3. Revizuiţi pragul de semnificaţie de la etapa de planificare – este încă aplicabil?

4. Asiguraţi-vă că există la dosar Sinteza diferenţelor de audit.

5. Asiguraţi-vă că toate secţiunile relevante sunt complete şi semnate.6. Asiguraţi-vă că toate documentele de lucru sunt corect semnate.

7. Asiguraţi-vă că dosarul conţine trimiteri de la o secţiune la alta.

8. Asiguraţi-vă că situaţiile principale conţin cifre comparative.

9. Asiguraţi-vă că documentele de lucru conţin analize şi sinteze care justifică fiecare element din bilanţ.10. Asiguraţi-vă că toate cifrele din contul de profit şi pierdere au fost analizate.

11. În final, doar problemele care apar în situaţia „Puncte finale“ trebuie să fie restante.

LISTA DE VERIFICARE A ÎNTOCMIRII TUTUROR DOCUMENTELOR DE LUCRU

Iniţiale Data

Client: Întocmit de:

Perioada: Revizuit de:

Ref. Sit. Iniţiale Probleme apărute

1. S-au înregistrat în documentele de lucru toate aspectele relevante pentru procesul de audit?

MC

Page 15: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

2. S-a încheiat auditul conform planului convenit? Dacă nu, au fost aprobate toate modificările semnificative?

3. S-a revizuit relevanţa planificării făcute, în lumina celor mai recente situaţii financiare disponibile?

4. S-a întocmit şi analizat o sinteză a erorilor neajustate?

5. S-au finalizat şi semnat toate secţiunile relevante ale programului de audit?

6. Au fost semnate toate documentelor de lucru şi au fost datate de persoana care le-a întocmit?

7. Au fost toate documentele de lucru corect referenţiate?

8. Prezintă situaţiile principale cifre comparative?

9. Documentele de lucru conţin analize şi sinteze care să probeze fiecare element din bilanţ?

10. Au fost analizate toate sumele necesare din contul de profit şi pierdere?

Se iau în considerare aspectele fiscale.Se analizează explicaţiile date pentru creşteri /scăderi neobişnuite.

11. Sunt aspectele prezentate în situaţia Punctelor restante singurele aspecte care împiedică finalizarea activităţii?

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

D. OBSERVATII FINALE SI INTALNIRILE CU CLIENTUL

1.Asiguraţi-vă că s-a întocmit o agendă de lucru înainte de întâlnire

2. În general, discutaţi următoarele puncte:

(i) punctele finale de audit

Page 16: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

(ii) evenimente post-bilanţiere

(iii) aspecte fiscale

(iv) raportul de audit

(v) scrisoarea către conducere

(vi) scrisoare de confirmare a declaraţiilor

(vii) clientul trebuie să aprobe situaţiile financiare

(viii) alte puncte importante

OBSERVAŢII FINALE ŞI ÎNTÂLNIRILE CU CLIENTUL

Iniţiale Data

Secţiunea

D

Page 17: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

Client Întocmit de:

Perioada: Revizuit de:

Ref.sit. Iniţiale Probleme apărute

Notă pentru contabilul responsabil

Toate chestiunile esenţiale şi importante care se discută cu partenerul trebuie menţionate în această secţiune şi clarificate în mod corespunzător.

Trebuie întocmit un proiect de agendă pentru întâlnirea cu clientul.(NB Întâlnirea trebuie documentată)

1. Se discută punctele finale.

2. Se discută evenimentele ulterioare datei bilanţului.

3. Se discută aspectele fiscale.

4. Se discută raportul de audit.

5. Se discută proiectul de scrisoare de recomandări către conducere.

6. Se discută scrisoarea de confirmare a declaraţiilor (scrisoarea de reprezentare).

7. Clientul urmează să aprobe situaţiile financiare.

8. Alte chestiuni importante.

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

E. CONFIRMAREA PLANULUI DE AUDIT

Page 18: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

CONFIRMAREA PLANULUI DE AUDIT

Iniţiale Data

Client: Întocmit de:

Perioada: Revizuit de:

1. Confirmaţi că s-a completat chestionarul privind acceptarea angajării / reangajării ca auditor. (A se vedea E1).

2. Asiguraţi-vă că s-a semnat o scrisoare de misiune (de angajament) curentă.

3. Decideţi ce sarcini pot fi îndeplinite de client, de exemplu, întocmirea unor situaţii.

4. Asiguraţi-vă că s-au trimis către terţi scrisorile bancare şi cererile de confirmare a soldurilor.

5. Trimiteţi scrisorile avocaţilor.

6. Asiguraţi-vă că prezenţa în timpul inventarului este documentată.

7. Asiguraţi-vă că, dacă s-a realizat controlul prin confirmare cu debitorii, şi această activitate este documentată.

8. Asiguraţi-vă că societatea client a reţinut, într-un dosar separat, extrase de cont de la furnizori la data bilanţului. Dacă societatea client nu a reţinut sau nu a primit astfel de extrase, asiguraţi-vă că s-au trimis scrisori de confirmare către furnizori.

9. Asiguraţi-vă că evidenţele contabile statutare sunt ţinute la zi.

Ref.sit. Iniţiale Probleme apărute /

observaţii

ACCEPTAREA MANDATULUI / REÎNNOIREA MANDATULUI

Iniţiale Data

Secţiunea

E

Secţiunea

E1

Page 19: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

Client Întocmit de:

Perioada: Revizuit de:

Ref.sit. Da /Nu

1. Ar depinde firma excesiv de client (sau de grup)?

2. Datorează clientul onorarii care să se ridice la o sumă suficient de mare pentru a fi considerate un împrumut (luaţi în considerare suma restantă plus datoria estimată pentru anul în curs)?

3. I-a acordat firma sau orice persoană strâns legată de firmă clientului un împrumut sau garanţii sau a luat firma sau orice persoană strâns legată de firmă un împrumut sau garanţii de la client?

4. A acceptat vreunul din auditorii principali sau din angajaţii firmei de audit bunuri sau servicii semnificative din partea clientului sau ospitalitatea acestuia?

5. Există vreun litigiu în derulare sau potenţial între firmă şi client?

6. Are vreunul din auditorii principali sau din angajaţii firmei de audit cunoştinţe personale sau rude în conducerea sau printre angajaţii firmei-client?

7. A fost vreo persoană cu funcţie de răspundere din societatea-client auditor principal sau a avut funcţie de conducere în firma de audit?

8. Are firma de audit interese de afaceri cu societatea-client sau cu o persoană cu funcţie de răspundere sau cu un angajat al firmei?

9. Deţine vreunul din auditorii principali sau din angajaţii firmei de audit acţiuni sau alte plasamente în societatea-client?

10. Deţine vreunul din auditorii principali sau din angajaţii firmei de audit participaţii într-un trust care posedă acţiuni la societatea-client?

11. Are partenerul firmei de audit sau oricare din auditorii angajaţi unităţi de fond de orice fel la societatea client ?

12. Deţine acţiuni la societatea-client, în orice calitate, vreunul din auditorii principali sau din angajaţii firmei de audit?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Ref.sit. Da/Nu

13. Poate fi ameninţată independenţa firmei, în urma presiunilor generate de alte firme de specialitate sau de surse externe, cum ar fi bancheri sau avocaţi?

-

-

Nu

Nu

Page 20: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

14. A rămas responsabil de audit acelaşi auditor principal timp de cinci ani?

15. Are firma de audit o pregătire şi resurse insuficiente pentru desfăşurarea auditului?

16. Există anumiţi factori referitori la client care ar putea influenţa decizia de acceptare a renumirii?

Pentru orice întrebare de mai sus la care s-a răspuns afirmativ, se vor documenta afirmaţiile făcute şi măsurile necesare pentru menţinerea independenţei firmei, dacă urmează să se accepte misiunea.

-

-

Nu

Nu

..............................................................(Responsabil de misiune)

Page 21: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

F. ABORDAREA AUDITULUI

PLANIFICAREA AUDITULUI

* Etapa vitală a auditului.

*Esenţial ca planificarea să fie efectuată corespunzător pentru a asigura

desfăşurarea auditului într-o manieră eficientă.

* Dacă munca nu este bine planificată, atunci rezultatul este puţin probabil să fie

satisfăcător.

* Revizuiţi în timpul activităţii de teren dacă este necesar.

* Revedeţi acest domeniu în fiecare an pentru a asigura desfăşurarea eficientă a

auditului.

* Esenţial ca etapa de planificare să fie documentată corespunzător.

PLANIFICAREA AUDITULUI (CONT)

Procedurile minimale de audit împart secţiunea de planificare în două.

Acestea sunt:

Confirmarea planului de audit; şi

Abordarea auditului.

CONFIRMAREA PLANIFICĂRII AUDITULUI

Este abordată în Secţiunea E a Procedurilor minimale.

Page 22: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

TRATEAZĂ ASPECTE SPECIFICE

CE TREBUIE PLANIFICATE ÎNAINTEA ACTIVITĂŢII DE TEREN

 

* Numirea/renumirea

* Scrisoarea de angajament

* Gândiţi-vă şi informaţi clientul despre munca pe care o poate efectua

* Faceţi rost de confirmări de la terţi

* Prezenţa la inventar

* Confirmarea creanţelor/creditorilor

* Asiguraţi-vă că situaţiile de la furnizori sunt păstrate de client

ABORDAREA AUDITULUI

* Tratată la Secţiunea F a Procedurilor minimale.

Page 23: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

*La etapa de planificare auditorul trebuie să aibă în vedere abordarea de audit ce

urmează a fi adoptată. Vizaţi un audit eficient. Aceasta implică următoarele:

1. LUAŢI ÎN CONSIDERARE ŞI DOCUMENTAŢI ABORDAREA AUDITULUI

(a) asigurându-vă de actualizarea permanentă a cunoştinţelor despre client ;

(b) asigurându-vă că există o evidenţă adecvată a sistemelor contabile şi mediului

de control pentru a determina abordarea potrivită;

(c) tabelând informaţiile financiare-cheie;

(d) efectuând o evaluare preliminară a continuităţii activităţii;

ABORDAREA AUDITULUI (CONT)

1. LUAŢI ÎN CONSIDERARE ŞI DOCUMENTAŢI ABORDAREA AUDITULUI

(CONT)

(e) calculaţi pragul de semnificaţie;

(f) asiguraţi-vă că s-a acordat atenţie suficientă efectelor unor posibile fraude sau

erori;

Page 24: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

(g) aveţi în vedere legislaţia, reglementările şi standardele de contabilitate şi audit;

(h) evaluaţi riscul existenţei unor tranzacţii cu părţi afiliate semnificative

neprezentate;

(i) dacă e vorba de un angajament nou, verificaţi dacă soldurile de deschidere şi

cifrele comparative sunt credibile.

(j) Verificaţi dacă estimările contabile au fost sau vor fi făcute de administratori şi,

dacă da, vedeţi ce trebuie să faceţi pentru a evalua rezonabilitatea lor.

(k) Atunci când vă bazaţi pe un expert, evaluaţi obiectivitatea, competenţa şi gradul

de adecvare a muncii sale din punctul de vedere al auditului.

(l) Atunci când sunt implicaţi alţi auditori externi sau interni, trebuie să vedeţi cum

va afecta auditul implicarea lor.

(m) Documentaţi o evaluare a riscului de audit şi componentelor sale riscul inerent,

de control şi de nedetectare. (vezi mai jos)

(n) Documentaţi abordarea auditului, identificând în mod clar domeniile de audit

esenţiale, riscurile şi cum au fost acestea abordate, precum şi metoda de

eşantionare ce urmează a fi folosită.

Eşantionare bazată pe raţionamentul profesional

Eşantionare bazată pe risc

Alte.

2. STABILIŢI PERSONALUL CORESPUNZĂTOR PENTRU LUCRARE,

SPECIFICÂND ÎN SCRIS GRADUL DE ÎNDRUMARE, SUPRAVEGHERE ŞI

REVIZUIRE NECESAR

3. ÎNTOCMIŢI UN BUGET DE TIMP

4. ASIGURAŢI-VĂ CĂ TOT

Page 25: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

PERSONALUL ESTE INSTRUIT

EVALUAREA RISCULUI DE AUDIT

* Auditorii trebuie să evalueze „Riscul de audit“ adică riscul de a exprima o opinie

de audit necorespunzătoare asupra situaţiilor financiare.

* Riscul de audit cuprinde Riscul Inerent (RI), Riscul de Control (RC) şi Riscul de

Nedetectare (RN). Fiecare dintre acestea trebuie luat în considerare.

EVALUAREA RISCULUI DE AUDIT (CONT)

i). RI reprezintă susceptibilitatea unui sold de cont sau clase de tranzacţii de a

conţine erori semnificative, fie individual fie cumulate cu erorile din alte solduri sau

clase presupunând că nu există controale interne. (Folosiţi raţionamentul

profesional – adică informaţiile despre client şi ramură pentru a evalua)

ii). RC este riscul apariţiei de erori semnificative într-un sold de cont sau clasă de

tranzacţii, fie individual, fie cumulate cu erori din alte solduri sau clase, şi de a nu fi

prevenite sau detectate la timp de sistemele contabile şi de control intern.

iii). RN este riscul ca procedurile de fond ale auditorului (teste ale detaliilor

tranzacţiilor si soldurilor sau proceduri analitice să nu detecteze erori semnificative

Page 26: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

care există în soldul unui cont sau clase de tranzacţii, fie individual fie cumulate cu

erori din alte solduri sau clase.

MODELUL DIN PROCEDURILE MINIMALE

* RA = RI x RC x RNE x RNNE

* Riscul de audit trebuie să fie întotdeauna mai mic de 5%

* RI x RNNE x (RC x RNE) < 5%

* RNNE– toate riscurile de a trage concluzii incorecte pe baza testelor, altele decât

cele specific legate de eşantionare, spre exemplu, folosirea de proceduri greşite,

interpretarea greşită a probelor sau nerecunoaşterea erorilor. Poate fi minimizat

prin selectarea personalului de audit potrivit şi asigurarea unor nivele

corespunzătoare de supraveghere şi revizuire în timpul auditului.

* RNE – posibilitatea de a exista diferenţe între concluziile trase pe baza unui

eşantion şi concluzia care ar fi fost trasă dacă întreaga populaţie ar fi fost supusă

aceleiaşi proceduri de audit. Poate fi minimizat prin alegerea metodei potrivite de

selecţionare a eşantionului şi a mărimii eşantionului.

Page 27: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

Lista de verificare a Riscului Inerent

*Este folosită pentru a evalua Riscul Inerent de Mediu şi pentru a clasifica clienţii în

companii cu risc mare, mediu, scăzut şi foarte scăzut. Trebuie completată

indiferent de tehnicile de testare.

* Întrebările acoperă 4 domenii – management, contabilitate, afaceri şi audit.

Întrebările din secţiunea Management

Competenţa

a). Îi lipsesc conducerii suficiente cunoştinţe şi experienţă pentru a

conduce afacerea?

b). Are conducerea tendinţa de a implica societatea în afaceri riscante?

c). S-au făcut schimbări în personalul de conducere-cheie în cursul

perioadei contabile?

Manipularea cifrelor

d). Există cerinţe de a menţine nivelul câştigurilor sau de a atinge anumite

obiective?

Page 28: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

e). Sunt rezultatele raportate semnificative pentru conducere? Ex: profit

conex

Control managerial

f). Sunt slabe controalele manageriale şi administrative?

g). Lipsesc sisteme bune de informaţii manageriale?

Gradul de implicare managerială

h). Este conducerea implicată profund în activitatea zilnică?

Întrebări Secţiunea Contabilitate

ÎNTREBĂRILE DIN SECŢIUNEA CONTABILITATE SUNT EXTREM DE SIMPLE ŞI NU NE-

CESITĂ ALTE EXPLICAŢII. TRATEAZĂ ÎN GENERAL COMPETENŢA ŞI CREDIBILITATEA

PERSONALULUI CONTABIL

a). Este funcţia contabilă descentralizată?

b). Îi lipseşte personalului contabil pregătirea şi capacitatea de a îndeplini sarcinile

alocate?

(c). Există probleme de atitudine sau moral în departamentul de contabilitate?

(d). Există posibilitatea de a avea greşeli ca rezultat al presiunii care apasă pe

umerii personalului contabil?

Întrebări Secţiunea Afaceri

ACEASTA SECŢIUNE TRATEAZĂ FACTORII CARE AFECTEAZĂ COMPANIA PER ANSAM-

BLU, INCLUSIV GRADUL DE CONTROL EXTERN LA CARE SUNT SUPUSE CONTURILE ŞI

POSIBILELE MOTIVE PENTRU MANIPULAREA CIFRELOR

a). Operează compania într-o ramură cu risc ridicat?

Page 29: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

b). Există creditori-terţi semnificativi, individual luaţi?

(c). Exista persoane din afara executivului care deţin peste 25% din capitalul social

sau drepturile de vot?

(d). Există expectaţii privind vinderea totală sau parţială a afacerii în viitorul

apropiat?

S-ar putea să supraevalueze profiturile pentru a obţine un preţ mai mare pe

afacere.

(e). A existat o schimbare a controlului în ultimele 12 luni?

(f). Este compania insolvabilă?

Răspunsurile„Da“ la (d) si (f) sunt considerate a avea un impact mai semnificativ

asupra riscului.

Întrebări Secţiunea Audit

ACEASTA SECŢIUNE A LISTEI DE VERIFICARE SE REFERĂ LA INFORMAŢIILE DESPRE

CLIENT DEŢINUTE DE FIRMĂ, PE BAZA EXPERIENŢEI DIN ANGAJAMENTE ANTERIOARE

DE AUDIT ŞI LA RELAŢIA FIRMEI CU CLIENTUL

(a). Este prima oară când firma face auditul clientului?

(b). A cuprins raportul de audit pe oricare din ultimii doi ani rezerve semnificative?

(c). Aţi descrie relaţia cu clientul fie conflictuală, fie deteriorată?

(d). Există vreo presiune semnificativă în ceea ce priveşte onorariul sau timpul?

(e). Există un număr semnificativ de tranzacţii ‘greu de auditat’? (ex. vânzări pe

numerar)

Page 30: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

Evaluarea riscului inerent specific

• 6 întrebări pentru evaluarea riscului inerent specific:

Î1 Sistem dispus la erori/sistem inadecvat/sistem manual necomputerizat?

Î2 Contabil nepregătit în acest domeniu?

Î3 Tranzacţii complexe (natura tranzacţiei şi nu modul de înregistrare a acesteia)?

Î4 Susceptibil la pierderi/delapidare/fraudă?

Î5 Multe calcule/raţionament profesional?

Î6 Tranzacţii neobişnuite (natura tranzacţiei sau natura prelucrării în afara

sistemului)?

Page 31: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

ABORDAREA AUDITULUI

DOCUMENTAŢI ABORDAREA AUDITULUI INCLUSIV IDENTIFICAREA

DOMENIILOR DE AUDIT ESENŢIALE ŞI STABILIREA METODEI DE

EŞANTIONARE

a) Eşantionare bazată pe raţionament

b) Eşantionare bazată pe risc

c) altele ex. 100% test de date

* Abordarea auditului va fi dictată de câţiva factori.

* Planul de audit general care descrie întinderea şi desfăşurarea auditului trebuie

documentat.

Page 32: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

ABORDAREA AUDITULUI

(CONT)

* include următoarele:

i) domenii esenţiale şi cerinţe specifice privind angajamentul şi modul în care

acestea vor fi abordate.

ii) Controale-cheie pe care se poate pune baza, dacă există.

iii) Adaptări necesare la programul de audit în lumina planificării efectuate.

iv) Metodele de eşantionare ce urmează a fi folosite şi nivelul iniţial de testare.

* Eşantionarea poate fi statistică sau bazată pe raţionament.

* Documentaţi metoda în documentele de lucru.

ABORDAREA AUDITULUI

Page 33: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

(CONT)

Auditorul trebuie să ia în considerare:

- obiectivul specific de audit, ex: testarea validităţii creanţelor

- populaţia din care urmează a fi desprins eşantionul

-

mărimea eşantionului

- auditorul va trebui să ia în considerare gradul riscului de eşantionare şi eroarea

maximă din populaţie.

- Cu cât nivelul riscului de eşantionare care este acceptabil este mai scăzut, cu atât

este mai mare mărimea eşantionului necesar pentru a obţine certificarea dată de

audit.

Atunci când se folosesc tehnici de eşantionare, evaluarea erorilor este foarte

importantă.

EVALUAREA ERORILOR

Metoda Indicatorului

Eroarea proiectată în populaţie se calculează astfel:

Page 34: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

Eroare proiectata în populaţie =

Metoda diferenţei

proiectarea erorii în populaţie se calculează după cum urmează:

* După ce au fost proiectate erorile, acestea trebuie sintetizate pentru ca auditorul

să poată evalua dacă situaţiile financiare prezintă o imagine fidelă şi corectă.

* Cu toate acestea, erorile proiectate şi cele curente nu vor fi aceleaşi şi de aceea

va fi necesar o dată în plus să se utilizeze raţionamentul profesional pentru a se

decide dacă este probabilă apariţia unei erori semnificative.

* În urma deliberării, s-a decis faptul că a apărut o eroare semnificativă şi trebuie să

se ia următoarele măsuri:

Page 35: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

i). Se recomandă clientului să investigheze erorile şi potenţialul apariţiei altor erori

sau

ii). Să se extindă testele de audit pentru a se putea ajunge la o concluzie mai

precisă sau

iii). Dacă este posibil, să se efectueze teste alternative

Altfel va fi necesară emiterea unui raport cu rezerve.

Eşantionarea bazată pe raţionament

* dimensiunile eşantioanelor în cazul eşantionării bazate pe raţionament trebuie

inserate în secţiunea F2 din volumul de proceduri.

* trebuie acordată atenţie aspectelor legate de revizuirea analitică, controale şi

siguranţă.

* trebuie să se asigure afişarea în mod adecvat a motivelor ce au dus la

determinarea dimensiunilor eşantioanelor.

Eşantionarea bazată pe risc

Page 36: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

* Dacă se utilizează eşantionarea statistică bazată pe risc, atunci pentru a se

determina un factor de risc iniţial se va utiliza secţiunea F2.

* Apoi se va completa secţiunea F3 din volumul de “Proceduri minimale” pentru a

se documenta modul în care s-a ajuns la dimensiunile eşantioanelor.

ABORDAREA AUDITULUI

Iniţiale DataClient: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada: Revizuit de: (Responsabil de misiune)

Ref.sit. Iniţiale Probleme apărute

1. Analizaţi şi documentaţi abordarea auditului(a) Asiguraţi-vă că aveţi cunoştinţe la zi despre activitatea societăţii şi că sunt

aduse la zi în mod corespunzător dosarul de audit curent şi cel permanent.

(b) Asiguraţi-vă că aveţi o evidenţă corespunzătoare a sistemului contabil şi stăpâniţi îndeajuns mediul respectiv pentru a putea stabili o abordare adecvată a auditului.

(c) Întocmiţi tabele cu informaţiile financiare cheie şi realizaţi o examinare analitică.

Secţiunea

F

Page 37: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

(d) Efectuaţi o evaluare preliminară a respectării principiului continuităţii activităţii.

(e) Calculaţi pragul de semnificaţie (a se vedea F0).

(f) Asiguraţi-vă că aţi luat în calcul efectele unor posibile fraude sau erori.

(g) Detaliaţi legislaţia, reglementările, standardele

contabile şi de audit cu relevanţă deosebită pentru

misiune. Dacă este cazul, obţineţi informaţii

detaliate privind inspecţiile /rapoartele autorităţilor

de supraveghere şi control.

(h) Asiguraţi-vă că s-a luat în considerare riscul existenţei unor tranzacţii semnificative, neprezentate, cu părţi afiliate.

(i) În cazul unui nou angajament, asiguraţi-vă că soldurile iniţiale şi comparativele sunt corecte. Dacă nu aveţi această certitudine, documentaţi impactul acestei constatări asupra abordării auditului.

(j) Confirmaţi estimările contabile efectuate de directori / management şi analizaţi activitatea necesară pentru a le evalua veridicitatea.

(k) Dacă auditul trebuie să se bazeze pe o expertiză anterior efectuată, evaluaţi obiectivitatea şi competenţa expertului, precum şi dacă activitatea acestuia corespunde obiectivelor auditului.

Ref.sit. Iniţiale Aspecte care apar

(l) Atunci când sunt implicaţi şi alţi auditori, fie interni, fie externi, luaţi în considerare influenţa pe care o vor avea asupra auditului.

(m)Documentaţi o evaluare a riscului de audit şi a componentelor sale, riscul inerent, de control şi de nedetectare (a se vedea F1 şi F2).

(n) Documentaţi abordarea auditului, identificând clar domeniile esenţiale pentru audit, riscurile şi abordarea acestora, precum şi metoda de eşantionare care urmează a fi utilizată.- Eşantionare bazată pe judecată- Eşantionare bazată pe risc- Alte metode

2. Selectaţi auditorii corespunzători misiunii (listaţi numele lor mai jos), documentând măsura în care este necesar ca activitatea lor să fie condusă, controlată şi

Page 38: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

revizuită.

3. Întocmiţi un calendar al auditului.

4. Asiguraţi-vă că toţi auditorii sunt puşi în temă.

Numele auditorilor Experienţă Semnătura Iniţiale

PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE

Iniţiale DataClient: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada: Revizuit de: (Responsabil de misiune)

Situaţii financiare Buget Exerciţii anterioareexerciţiu curent exerciţiu curent 1998

(Nota 4)lei lei lei lei

Active totale (înainte de scăderea datoriilor)

1% 12% 2

Cifra de afaceri0.5% 31% 4

Secţiunea

F0

Page 39: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

Profit înainte de impozitare (nota 3)

5% 510% 6

Prag de semnificaţie

Etapa de planificare

Etapa exprimării opiniei

-

-

NOTĂ EXPLICATIVĂ privind raţionamentul selecţiei pragului de semnificaţie.

Note:1. Pragurile de semnificaţie ar trebui, în mod normal, să se situeze în intervalul indicat de

factorii 1 până la 6. Nu se vor lua în considerare factorii 5 şi 6 dacă există pierderi sau dacă profitul nu este corect prezentat, oricare ar fi motivul pentru distorsionarea sa. Se vor utiliza alţi factori, dacă se va considera că sunt mai adecvaţi.

2. Pragul de semnificaţie stabilit în etapa de planificare se utilizează, în principal, pentru determinarea mărimii eşantioanelor; cel din etapa exprimării opiniei – pentru a se determina dacă sunt necesare ajustări finale. Nu se vor folosi pragurile de semnificaţie pentru a se verifica remuneraţiile directorilor şi alte elemente sensibile.

3. Înainte de înregistrarea pe cheltuieli a primelor din profit şi a altor elemente extraordinare.

4. Dacă nu există estimări sau un buget pentru exerciţiul în curs, pragul de semnificaţie din etapa de planificare se va baza pe sumele aferente exerciţiului anterior. Acest prag trebuie revizuit după ce vor putea fi consultate sumele aferente exerciţiului în curs.

5. Erorile nesemnificative, neajustate trebuie sintetizate pentru a se decide dacă per total depăşesc pragul de semnificaţie.

LISTĂ DE VERIFICARE A RISCULUI INERENT GENERAL

Iniţiale DataClient: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada: Revizuit de: (Responsabil de misiune)

Da Nu

1. Managementul(a) Le lipsesc managerilor cunoştinţele şi experienţa necesare pentru a

conduce societatea?(b) Au managerii tendinţa de a angaja societatea în asocieri cu grad de

risc ridicat?(c) Au avut loc schimbări ale managerilor cu funcţii-cheie în cursul

exerciţiului financiar?(d) Există anumite cerinţe privind menţinerea unui nivel al rentabilităţii

sau îndeplinirea unor obiective? (de ex. Pentru îndeplinirea unor cerinţe din partea creditorilor)

Secţiunea

F1

Page 40: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

(e) Are rezultatul raportat o semnificaţie personală pentru manageri? (de ex. prime legate de profit)

(f) Controlul administrativ şi cel exercitat de manageri sunt slabe?

(g) Lipsesc sistemele informatice manageriale performante?

(h) Sunt managerii implicaţi concret în sarcinile zilnice? (Această întrebare este relevantă numai dacă se identifică un risc la punctul (d) sau (e) de mai sus)

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI DE MANAGEMENT

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

Explicaţii

Da NuCONTINUARE2. Contabilitate

(a) Este funcţia contabilităţii descentralizată?

(b) Le lipsesc personalului din contabilitate instruirea şi capacitatea de a-şi duce la îndeplinire sarcinile care le revin?

(c) Există probleme de atitudine sau de moral scăzut în departamentul de contabilitate?

(d) Există riscul comiterii unor erori ca urmare a faptului că angajaţii societăţii lucrează sub presiune?

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI CONTABIL

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

Explicaţii

Page 41: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

3. Activitatea societăţii auditate(a) Îşi desfăşoară societatea activitatea într-un sector cu risc ridicat?

(b) Există vreun creditor – terţă parte cu o importanţă individuală semnificativă?

(c) Există o concentrare de acţiuni sau de drepturi de vot mai mare de 25% în posesia unor membrii ai Consiliului de Administraţie fără funcţie executivă?

(d) Se anticipează că afacerea (sau o parte din ea) ar putea fi vândută în viitor?

(e) A fost preluat controlul societăţii de altcineva în ultimele 12 luni?

(f) Este societatea insolvabilă?

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI DE AFACERI

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

Explicaţii

Da NuCONTINUARE4. Auditul societăţii

(a) Este prima dată când firma va audita acest client?

(b) S-a exprimat în raportul de audit o opinie cu rezerve semnificative în vreunul din ultimii doi ani?

(c) Aţi descrie relaţia cu societatea-client ca fiind “conflictuală” sau “în deteriorare”?

(d) Există presiuni legate de onorarii sau de timp?

(e) Există un număr însemnat de operaţiuni “greu de auditat”?

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI DE AUDIT

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

Explicaţii

Page 42: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI INERENT

Pe baza celor de mai sus:

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

LISTA DE VERIFICARE A RISCULUI INERENT SPECIFIC

Iniţiale DataClient: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada: Revizuit de: (Responsabil de misiune)

Pragul de semnificaţie = Riscuri inerente specificeRef. sit.

Mărimea eşantionului (bazată pe judecată)

/Factorul iniţial de risc (la F3)

Riscul inerent general = Î1 Î2 Î3 Î4 Î5 Î6 Evaluare

Imobilizările corporale şi necorporaleConturi ale grupului şi investiţiiStocuri şi producţie în curs de execuţie – cantităţiStocuri şi producţie în curs de execuţie – evaluare

Secţiunea

F2

Page 43: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

DebitoriPlasamente pe termen scurtConturi la bănci şi casa – plăţiConturi la bănci şi casa – încasăriConturi la bănci – confruntate cu extrasele de contCreditoriCreditori pe termen lung VânzăriCumpărăriCheltuieliSalarii şi indemnizaţiiAlte secţiuni de auditBalanţa de verificare şi înregistrări contabileSituaţii financiare preliminare şi înregistrări după sfârşitul exerciţiului

FACTORI DE RISC ÎN FUNCŢIE DE RISCURILE IDENTIFICATE

Număr de riscuri inerente specifice identificate

NIVEL GENERAL DE RISC INERENT

Foarte scăzuţi Scăzuţi Nivel mediu Nivel ridicat0, 1 sau 2 riscuri 23% 50% 70% 100%3 sau 4 riscuri 50% 70% 100% 100%5 sau 6 riscuri 70% 100% 100% 100%

ÎNTREBĂRI PRIVIND RISCURILE INERENTE SPECIFICE

Page 44: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

Î1 Sistem expus erorilor /sistem inadecvat /sistem manual necomputerizat?

Î2 Contabil responsabil pentru domeniul acesta slab pregătit profesional?

Î3 Operaţiuni complexe (natura operaţiunii efective, nu modul cum este ea înregistrată)?

Î4 Risc de pierderi /deturnări de fonduri / fraudă?

Î5 Multe judecăţi profesionale /calcule?

Î6 Operaţiuni neobişnuite (natura operaţiunii sau natura procesului în afara sistemului)?

Page 45: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

RISCURI INERENTE SPECIFICE ŞI MĂRIMEA EŞANTIOANELOR INIŢIALE

Iniţiale DataClient: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada auditată: Revizuit de: (Responsabil de misiune)

SE VA UTILIZA NUMAI ÎN CAZUL ADOPTĂRII METODEI DE EŞANTIONARE BAZATE PE RISC

Risc inerent (RI): sursa

F2

RDNE

Riscul de

control

(RC)

Calculul benzii de risc

RI x RDNE x RC

Dimensiunea eşantionului

Imobilizările corporale şi necorporaleConturi ale grupului şi investiţiiStocuri şi producţie în curs de execuţie – cantităţiStocuri şi producţie în curs de execuţie – evaluareDebitori

Plasamente pe termen scurt

Conturi la bănci şi casa – plăţi

Conturi la bănci şi casa – încasăriConturi la bănci – confruntate cu extrasele de contCreditori

Creditori pe termen lung

Vânzări

Cumpărări

Cheltuieli

Salarii şi indemnizaţii

Alte secţiuni de audit

Balanţa de verificare şi înregistrări contabile

Situaţii financiare preliminare şi

Secţiunea

F3

Page 46: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

înregistrări după sfârşitul exerciţiuluiFACTORI AI RISCULUI DE NEDETECTARE NEASOCIAT CU EŞANTIONAREA

SIGURANŢA ÎN EXAMINAREA ANALITICĂ

Inexistentă 100%Moderată 56%Ridicată 31%

FACTORI AI RISCULUI DE CONTROL

SIGURANŢĂ CRITERII RISCSemnificativă Rata eşecurilor până la 2% 13.5%Moderată Rata eşecurilor până la 5% 23%Limitată Rata eşecurilor până la 10% 56%Inexistentă Rata eşecurilor mai mare de 10% 100%

TABEL CU MĂRIMEA EŞANTIONULUI la o POPULAŢIE < 400

BANDA DE RISC MĂRIMEA EŞANTIONULUI

78.4% PÂNĂ LA 100% 5358.5% PÂNĂ LA 78.3% 4843.8% PÂNĂ LA 58.4% 4333.0% PÂNĂ LA 43.7% 3824.9% PÂNĂ LA 32.9% 3318.9% PÂNĂ LA 24.8% 2814.4% PÂNĂ LA 18.8% 2311.1% PÂNĂ LA 14.3% 188.5% PÂNĂ LA 11.0% 136.6% PÂNĂ LA 8.4% 80 PÂNĂ LA 6.5% 3

TABEL CU MĂRIMEA EŞANTIONULUI la o POPULAŢIE 400

BANDA DE RISC MĂRIMEA EŞANTIONULUI

72.1% PÂNĂ LA 100% 5958.7% PÂNĂ LA 72.0% 5247.8% PÂNĂ LA 58.6% 4839.0% PÂNĂ LA 47.7% 4430.2% PÂNĂ LA 38.9% 4023.4% PÂNĂ LA 30.1% 3518.1% PÂNĂ LA 23.3% 3014.0% PÂNĂ LA 18.0% 2510.9% PÂNĂ LA 13.9% 208.4% PÂNĂ LA 10.8% 156.5% PÂNĂ LA 8.3% 10PÂNĂ LA 6.4% 5

Page 47: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

CLIENT: EXERCIŢIUL FINANCIAR CU ÎNCHIDERE LA 31 DECEMBRIE

BUGET DE AUDIT

Realizat 200Xore

Buget 200Xore

Realizat 20XXore

Planificare 3,0 3,3

Mijloace fixe 2,5 3,0

Stopuri 6,0 6,0

Creanţe 5,0 5,0

Banca 2,5 2,5

Creditori 5,0 5,0

Salarii 2,0 2,0

Balanţa 4,0 4,0

Finalizare 5,0 6,0

Total 0,0 35,0 36,8

Munca de teren va fi executată de

Misiunea va avea loc în

Inventarul a avut loc pe 31 decembrie , în prezenţa lui

Page 48: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

G. ACTIVE IMOBILIZATE – CORPORALE SI NECORPORALE

1. Tabloul variaţiilor anuale ale imobilizărilor corporale şi necorporale

- Pentru fiecare cont de imobilizări se disting valorile brute, amortizarea

acumulată, eventualele ajustari pentru depreciere şi valorile nete contabile şi

se elaborează un tablou, care să scoată în evidenţă variaţiile exerciţiului.

- Verificaţi soldurile de deschidere şi de închidere cu cele din bilanţ şi

confruntaţi amortizarea înregistrată pe conturi cu creşterea amortizărilor

evidenţiată în bilanţ.

- Apreciaţi ponderea activului net imobilizat în totalul activului bilanţier şi în

totalul capitalurilor proprii ale întreprinderii.

- Stabiliţi nivelul investiţiilor anuale ale întreprinderii după variaţia activului

imobilizat (în valori brute) şi după tabloul fluxurilor de trezorerie elaborat cu

ocazia auditului trezoreriei; apreciaţi nivelul investiţiilor în raport cu cifra de

afaceri sau cu excedentul brut de exploatare.

- Analizaţi vârsta medie a echipamentelor întreprinderii şi consecinţele asupra

structurii financiare a întreprinderii.

2. Inventarul fizic al imobilizărilor corporale şi necorporale

- Cel puţin odată pe an, întreprinderea trebuie să procedeze la inventarierea

generală şi totală a imobilizărilor (existenţa activelor); cu această ocazie se

identifică ajustarile pentru deprecieri;

- Analizaţi documentele de sinteză a inventarierii şi confruntarea cu evidenţa

contabilă.

3. Verificarea achiziţiilor de imobilizări corporale

- Identificaţi achiziţiile exerciţiului.

- Verificaţi dacă contabilizarea s-a făcut efectiv la data recepţiei.

- Cercetaţi achiziţiile de la sfârşitul anului, pentru a vă asigura că nu s-a omis

contabilizarea în activ în exerciţiul respectiv.

- Verificaţi facturile furnizorilor, pentru a vă asigura că întreprinderea este

proprietara activului cumpărat, că valoarea achiziţiei a fost bine determinată.

- Verificaţi cheltuielile accesorii achiziţiei bunului şi modul lor de contabilizare:

taxe recuperabile, cheltuieli financiare, cheltuieli de transport angajate după

instalarea activului, comisioane, onorarii, etc.

Page 49: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

- Pentru imobilizări de valori importante, analizaţi modul de finanţare şi

consecinţele asupra structurii financiare a firmei.

- Pentru achiziţiile de imobilizări de la întreprinderi legate sau de la acţionari,

identificaţi eventualele dezechilibre şi anomalii

4. Verificarea imobilizărilor corporale produse de întreprindere

- Identificaţi imobilizările produse de întreprindere (ea însăşi).

- Verificaţi că valoarea brută a acestora corespunde efectiv costului de

producţie; atenţie cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare, cheltuielilor

financiare şi cheltuielilor generale de administraţie; cheltuielile financiare

incluse se pot referi numai la costurile îndatorării aferente exclusiv perioadei

de construcţie

- Identificaţi lucrările imobilizate aferente producţiei în curs la sfârşitul

exerciţiului.

- Controlaţi soldul contului “Producţie imobilizată”.

5. Verificarea cheltuielilor ulterioare

- Asiguraţi-vă că cheltuielile care conduc la creşterea valorii sau a duratei de

viaţă a activului imobilizat, au fost înregistrate în activ.

- Verificaţi şi asiguraţi-vă că cheltuielile de întreţinere, a căror finalitate este să

conserve bunul în starea în care se află, sunt contabilizate în cheltuielile

perioadei.

- Verificaţi şi asiguraţi-vă că cheltuielile de reparaţii, având ca scop menţinerea

bunului în stare de utilizare, sunt contabilizate în cheltuielile exerciţiului.

6. Verificări specifice imobilizărilor corporale - altele decât fondul comercial şi

cheltuieli de dezvoltare

- Verificaţi cheltuielile de înfiinţare şi cele de majorare de capital şi modul lor de

amortizare.

- Verificaţi imobilizările necorporale constând în mărci; distingeţi mărcile

achiziţionate de mărcile create de întreprindere; asiguraţi-vă că mărcile

create de întreprindere sunt contabilizate pentru un cost care corespunde

cheltuielilor efectuate până la depunerea mărcii (concepţie, depozitare) iar

cele achiziţionate sunt contabilizate la costul lor de achiziţie; mărcile

achiziţionate nu se amortizează dar pot face obiectul unui provizion pentru

depreciere; mărcile create de întreprindere, dimpotrivă, pot fi amortizate pe

durata producţiei juridice a acestora.

Verificaţi brevetele; distingeţi între brevetele achiziţionate (care se contabilizează la

costurile de achiziţie) brevetele create de întreprindere (care se contabilizează la

Page 50: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

nivelul cheltuielilor de dezvoltare, care pot fi imobilizate, dacă se fac pe durata mai

multor exerciţii); brevetele se pot amortiza pe durata lor de exploatare previzională.

7. Cheltuieli de dezvoltare

- Identificaţi aceste cheltuieli şi asiguraţi-vă că ele nu au fost făcute în cadrul

unui contract al unui client şi că ele se referă la un proiect anume,

individualizat, care are şanse de reuşită, deci de a genera venituri viitoare.

- Verificaţi modul de amortizare.

8. Fondul comercial

- Identificaţi existenţa unui fond comercial în bilanţ.

- Examinaţi originea fondului comercial (cumpărare sau creare) şi elementele

sale componente (activităţi, clientelă, etc.) precum şi modul de stabilire a

valorii înscrise în bilanţ.

- Verificaţi dacă întreprinderea amortizează fondul comercial; amortizarea este

permisă pe maxim 5 ani, numai dacă fondul comercial beneficiază de o

protecţie juridică; el poate face obiectul unei ajustari pentru depreciere.

- Analizaţi modul de evaluare a fondului comercial, ştiind că aceasta se face

prin tehnici de evaluare bazate pe fluxurile de trezorerie viitoare, pe baza

unei metodologii de evaluare; auditorul va aprecia pertinenţa acestei

metodologii.

- Asiguraţi-vă de justificarea valorii nete contabile a fiecărei componente a

fondului comercial înscris pe bilanţ.

9. Amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

- Separaţi imobilizările corporale şi necorporale, care nu fac obiectul unei

amortizări; acestea pot face obiectul unei ajustari pentru depreciere.

- Verificaţi modul de calcul şi de contabilizare a amortizării.

- Pentru noile intrări de imobilizări, apreciaţi temeinicia duratelor de viaţă şi

metodelor de amortizare reţinute.

- Asiguraţi-vă că planul de amortizare al exerciţiului este acelaşi cu cel al

exerciţiului precedent; că planul de amortizare contabilă crespunde sau nu cu

planul de amortizare fiscală.

- Identificaţi imobilizările construite pe terenul altuia şi asiguraţi-vă că durata

de amortizare a lor nu depăşeşte durata de folosinţă a terenului.

- Identificaţi imobilizări, a căror valoare netă este evident inferioară valorii de

realizare (cazul clădirilor) ceea ce se poate traduce prin profituri latente.

10. Ieşirile de imobilizări

Page 51: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

- Identificaţi ieşirile de imobilizări corporale şi necorporale ale exerciţiului: prin

vânzare sau prin casare.

- Validaţi schema contabilă utilizată pentru aceste ieşiri; asiguraţi-vă că

amortizarea cumulată şi ajustarile pentru deprecieri aferente au fost eliminate

din bilanţ

- Asiguraţi-vă că iesirile de imobilizări s-au făcut în interesul întreprinderii;

pentru aceasta se cercetează acele vânzări care s-au făcut la scurt timp de la

achiziţie; identificaţi vânzările la preţuri inferioare valorii de piaţă.

- Analizaţi ieşirile, care au condus la diferenţe negative faţă de valoarea

rămasă; aceste diferenţe pot însemna fie preţ de vânzare mic, fie o politică de

amortizare contabilă neadecvată; trebuie revizuit planul de amortizare?

Prezentaţi impacturile contabile.

- Asiguraţi-vă că procedurile de inventariere permit identificarea imobilizărilor

neutilizate şi că în conturile de imobilizări corporale şi necorporale sunt

cuprinse numai active utile întreprinderii.

ACTIVE IMOBILIZATE – CORPORALE ŞI NECORPORALE

Iniţiale DataClient: Întocmit de: (auditor asociat)

Secţiunea

G

Page 52: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

Perioada: Revizuit de: (Responsabil de misiune)

În ce măsură

Ref.sit. Iniţiale Probleme apărute

Probe de audit necesare1. Obţineţi un tabel cu variaţia valorii de

intrare, a amortizării şi a valorii contabile nete, în cursul exerciţiului financiar, pentru fiecare categorie de mijloace fixe.

2. Obţineţi un tabel cu noile active înregistrate în cursul exerciţiului financiar auditat. Verificaţi toate intrările importante de active pe baza facturilor aferente / documentelor justificative.

3. Obţineţi un tabel cu ieşirile de active în cursul exerciţiului financiar. Verificaţi încasările din fiecare vânzare importantă de active din cursul exerciţiului financiar cu documentele justificative.

4. Obţineţi un tabel cu profitul /pierderea rezultate în urma cedărilor de active din cursul exerciţiului financiar. Verificaţi calculul profitului sau pierderii din vânzare.

5. Obţineţi tabele cu activele deţinute prin contracte de leasing financiar sau de cumpărare în rate. Revizuiţi contractele de leasing financiar şi de cumpărare în rate şi asiguraţi-vă că atât activele, cât şi obligaţiile aferente au fost corect înregistrate şi prezentate.

6. Obţineţi tabele privind cheltuielile cu amortizarea aferente exerciţiului financiar auditat. Verificaţi corectitudinea calculului cheltuielilor cu amortizarea şi comparaţi politica de amortizare din exerciţiul curent cu cea din anii anteriori.

7. Obţineţi tabele cu reevaluările de active efectuate în cursul exerciţiului financiar auditat.

MăsurăRef.sit. Iniţiale Aspecte care apar

8. Obţineţi un tabel cu reparaţiile şi modernizările de active şi decideţi dacă există elemente care trebuie capitalizate.

Page 53: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

9. Decideţi dacă este necesară verificarea fizică a mijloacelor fixe.

10. Examinaţi actele de proprietate ale activelor semnificative, dacă acestea nu sunt în custodia unei instituţii de creditare, ca garanţie. Asiguraţi-vă că actele sunt pe numele clientului şi obţineţi confirmarea în acest sens, dacă nu sunt în posesia societăţii.

11. Obţineţi un tabel cu angajamentele de investiţii, dacă există aşa ceva, făcând deosebire între cele contractate, dar care nu sunt prezentate în situaţiile financiare şi cele autorizate fără a fi însă deja contractate.

12. Decideţi dacă există probe privind o depreciere a mijloacelor fixe şi asiguraţi-vă că, în caz afirmativ, a fost făcut un provizion corespunzător.

Teste suplimentare

Concluzie:Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut asigurări rezonabile că mijloacele fixe:

1. Au fost înregistrate corect şi în totalitate.

2. Există şi aparţin societăţii.

3. Sunt corect evaluate în bilanţ.

4. Sunt corect prezentate, conform OMF .

Semnat.............................................................................. Data..................................................Responsabil de misiune

I. STOCURI SI CONTRACTE PE TERMEN LUNG

Page 54: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

1. Stocuri de: (i) materii prime (ii) produse în curs de execuţie (iii) produse finite (iv) contracte de constucţii (IAS 11)2. Testarea stocurilor: 

a. existenţă

b. valoare

c. exahustivitate

d. prezentarea informaţiilor

e. proprietatea

3. Atunci când stocurile sunt semnificative, auditorul trebuie să participe la

inventarul de sfârşit de an.

4. În timpul inventarului trebuie să desfăşoare următoarele activităţi:

* să se efectueze teste prin sondaj. Unde este posibil concentraţi-vă pe elementele care au valori mari.

* obţineţi o copie a fişelor de inventar

* căutaţi probe privind stocurile uzate moral sau deteriorate

* inventariaţi soldurile de numerar, dacă sunt semnificative

* verificaţi mijloacele fixe

* obţineţi informaţii privind separarea exerciţiilor

5. Verificaţi ca stocurile să fie înregistrate la valoarea minimă dintre cost şi valoarea netă realizabilă.

Page 55: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

6. Verificaţi valoarea stocurilor (IAS 2).

7. Verificaţi dacă stocurile cumpărate sau vândute au fost corect delimitate corespunzător exerciţiului în care a avut loc tranzacţia.

8. Obţineţi confirmarea scrisă privind stocurile deţinute de terţi.

9. Investigaţi în legătură cu stocurile deţinute în numele terţilor.

10. Verificaţi reflectarea corectă a cantităţilor fizice inventariate în fişele de inventar finale.

11. Utilizaţi proceduri analitice pentru verificarea rezonabilităţii.

STOCURI ŞI CONTRACTE PE TERMEN LUNG

Secţiunea

I

Page 56: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

Iniţiale Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada: Revizuit de: (Responsabil de misiune)

În ce măsură

Ref.sit. Iniţiale Probleme apărute

Probe de audit necesare1. Obţineţi un tabel sintetic cu stocurile şi

contractele pe termen lung aferente exerciţiului curent şi celui anterior.

2. Revizuiţi fişele de inventar finale ale stocurilor, verificând adunarea pe verticală şi orizontală precum şi elementele neobişnuite.

3. Asiguraţi-vă că în lista contractelor s-a făcut deosebirea între cele pe termen lung şi cele pe termen scurt, iar prezentarea lor este în concordanţă cu standardele contabile relevante.

4. Examinarea analiticăComparaţi viteza de rotaţie a stocurilor, precum şi clasificarea stocurilor şi a contractelor din exerciţiul auditat cu cele din exerciţiul anterior.

Verificarea stocurilor5. Participarea la inventariere

(a) Notaţi procedurile utilizate în timpul numărării stocurilor şi instrucţiunile date, îndosariaţi raportul privind inventarierea.(b) Selectaţi un eşantion de stocuri din fişele de inventar preliminare şi verificaţi existenţa stocurilor respective, apoi procedaţi invers.(c) Identificaţi stocurile terţilor deţinute de societate.(d) Obţineţi detalii privind bunurile în tranzit sau cele aflate în alte locaţii.(e) Îndosariaţi o copie a fişelor de inventar preliminare.(f) Adunaţi informaţii referitoare la vânzări şi cumpărări, necesare pentru verificarea respectării principiului independenţei exerciţiului.

În ce măsură

Ref.sit. Iniţiale Probleme apărute

6. Revizuiţi fişele 6. Revizuiţi fişele de inventar ale tuturor stocurilor finale:

a) Comparaţi constatările testelor de numărătoare a stocurilor realizate în

Page 57: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

cursul participării la inventariere cu fişele de inventar finale.

b) Pentru un eşantion de stocuri, verificaţi cantităţile din fişele de inventar finale cu cele din fişele preliminare şi obţineţi explicaţii pentru modificări.

c) Verificaţi preţurile stocurilor c.1) pe baza facturilor de achiziţie la

materii prime şi materialec.2) pe baza informaţiilor din

contabilitate la produse finite şi producţie neterminată

d) Revizuiţi alocarea cheltuielilor de regie la produsele finite şi producţia neterminată pentru a vă asigura că baza de calcul este corectă şi consecventă.

e) Testaţi dacă valoarea de intrare a unui eşantion de stocuri nu le depăşeşte valoarea realizabilă netă.

7. Identificaţi stocurile depreciate şi pe cele greu vandabile şi asiguraţi-vă că s-au constituit provizioanele necesare.

8. Verificaţi respectarea principiului independenţei exerciţiului financiar.

9. Examinaţi condiţiile de aplicare a clauzei de rezervare a titlului de proprietate de către furnizori.

Teste suplimentare

În ce măsură

Ref. sit. Iniţiale Probleme apărute

Contracte pe termen lung10. Selectaţi un eşantion de contracte şi

discutaţi stadiul derulării lor cu persoana responsabilă.

11. Verificaţi sumele incluse în cifra de afaceri

Page 58: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

pe baza documentelor justificative aferente, de exemplu certificatul dat de şeful de şantier că cifra de afaceri reflectă valoarea muncii depuse.

12. Probaţi costurile realizate cu documentele justificative aferente, de exemplu: facturi, fir de pontaj etc., asigurându-vă că sunt corect alocate între exerciţiului curent şi cele următoare.

13. Revizuiţi alocarea cheltuielilor de regie pe contracte pentru a vă asigura că baza de calcul este corectă şi consecventă.

14. Verificaţi sumele facturate cu jurnalul de vânzări şi asiguraţi-vă că soldul /plăţile excedentare sunt calculate şi tratate corect.

15. Asiguraţi-vă că provizioanele pentru pierderi estimate sunt corect tratate şi decideţi dacă este necesară constituirea unor provizioane suplimentare.

În ce măsură

Ref. sit. Iniţiale Probleme apărute

Teste suplimentare

Concluzie:Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut un nivel rezonabil de asigurare că stocurile şi contractele pe termen lung:

1. Au fost înregistrate corect şi în totalitate.

2. Există şi aparţin societăţii.

3. Sunt corect evaluate în bilanţ.

4. Sunt prezentate corect în situaţiile financiare, în conformitate cu OMF .

Semnat............................................................................. Data..................................................Verificator/Responsabil de misiune

J. CREANTE SI PLATI IN AVANS

Page 59: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

1. Creanţele cuprind:

(i) creanţe comerciale (ii) cheltuieli în avans şi venituri angajate

(iii) sume datorate de societăţi din cadrul grupului

(iv) alte creanţe2. Creanţele trebuie testate din punctul de vedere al:

• existenţei

• valorii

• exhaustivităţii

• prezentării

• proprietăţii

3. Asiguraţi-vă că soldul contului de control al registrului de vânzări coincide cu cel al contului de control al registrului de vânzări din registrul-jurnal.

4. Revizuiţi contul de control al registrului de vânzări pentru eventuale elemente neobişnuite sau de valoare mare.

5. Cereţi o confirmare a creanţelor. 6. Efectuaţi o revizuire a creanţelor pe vârste.7. Aplicaţi procedurile pentru delimitarea exerciţiilor.

8. Revizuiţi notele de credit după închiderea exerciţiului.

9. Puneţi de acord cheltuielile în avans/venituri angajate cu documentaţia-sursă.

10. Puneţi de acord veniturile angajate cu documentaţia-sursă.

11. Puneţi de acord alte creanţe cu documentaţia-sursă.

12. Asiguraţi prezentarea corespunzătoare a tuturor tranzacţiilor cu părţi afiliate.

13. Aplicaţi procedurile analitice inclusiv indicatorul zile-creanţe.

Page 60: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

CREANŢE ŞI PLĂŢI ÎN AVANS

Iniţiale Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat

Perioada: Revizuit de: (Responsabil de misiune)

În ce măsură

Ref.sit. Iniţiale Probleme apărute

Probe de audit necesare 1. Obţineţi un tabel sintetic cu debitorii şi

plăţile în avans aferente exerciţiului curent şi celui următor.

Dacă clientul ţine un jurnal al vânzărilor şi o situaţie a vânzărilor zilnice, efectuaţi testul 2. În caz contrar, efectuaţi testul 3.

2. Obţineţi o listă cu soldurile finale din jurnalul vânzărilor şi asiguraţi-vă că suma acestora corespunde cu totalul de control al debitorilor din cartea mare.

Verificaţi contul de control al jurnalului vânzărilor aferent exerciţiului auditat.(a) Investigaţi înregistrările contabile cu valoare mare sau neobişnuită.(b) Investigaţi orice variaţie mare sau neobişnuită a vânzărilor sau a notelor de credit.(c) Verificaţi un eşantion de solduri pe baza jurnalului vânzărilor şi invers.(d) Verificaţi adunările din lista soldurilor.

3. Dacă nu există un jurnal al vânzărilor, obţineţi o listă a soldurilor finale ale debitorilor comerciali şi confruntaţi-o cu evidenţele contabile.

4. Verificaţi soldurile debitorilor, verificând:

(a) Vechimea(b) Încasarea creanţelor după sfârşitul exerciţiului.

5. Discutaţi cu conducerea posibilitatea recuperării creanţelor restante şi decideţi dacă este necesară constituirea de provizioane pentru rău platnici.

6. Verificaţi respectarea principiului

Secţiunea

J

Page 61: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

independenţei exerciţiului pentru vânzări /debitori /încasări.

În ce măsură

Ref.sit. Iniţiale Probleme apărute

7. Examinaţi stornările emise după încheierea exerciţiului financiar şi decideţi dacă este necesară constituirea de provizioane.

8. Verificaţi plăţile în avans la încheierea exerciţiului financiar.(a) Verificaţi elementele semnificative pe baza documentelor justificative aferente.(b) Comparaţi plăţile în avans din exerciţiul curent cu cele din anii anteriori pentru a identifica posibile omisiuni.

9. Examinarea analitică(a) Comparaţi viteza de rotaţie a debitorilor din exerciţiul curent cu cea din exerciţiul anterior şi explicaţi variaţiile.(b) Comparaţi lista debitorilor ajunşi la scadenţă cu cea din exerciţiile anterioare şi notaţi orice modificări semnificative în indicatorul debitorilor restanţi.

10. Verificaţi lista soldurilor finale ale debitorilor. Confirmaţi direct un eşantion de solduri ale debitorilor şi verificaţi concordanţa dintre confirmările primite şi evidenţele contabile ale societăţii. Solicitaţi din nou confirmare din partea debitorilor de la care nu aţi primit răspuns. Îndosariaţi rezultatele confirmării directe a debitorilor.

11. În ceea ce priveşte împrumuturile acordate personalului sau directorilor, obţineţi confirmarea scrisă a soldului, ratei dobânzii, dacă este cazul, şi a condiţiilor de rambursare.

Teste suplimentare

Concluzie:Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut certitudinea că debitorii:

5. Au fost înregistraţi corect şi în totalitate.

6. Există şi aparţin societăţii.

7. Sunt corect evaluaţi în bilanţ.

8. Sunt prezentaţi corect în situaţiile financiare, în conformitate cu OMF Semnat............................................................................. Data..................................................

Page 62: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

Verificator/ Responsabil de misiune

K. DISPONIBILITATI SI NUMERAR

1. În cazul disponibilităţilor şi numerarului trebuie să se verifice:

* existenţa

* valoarea

* exhaustivitatea

* prezentarea informaţiilor

* deţinerea titlului de proprietate

2. Se cer directorilor informaţii în legătură cu băncile la care societatea auditată are

conturi sau contractate împrumuturi.

3. Se trimit scrisori băncilor repective.

4. Se reconciliază conturile bancare cu înregistrările din registrul jurnal în ce

priveşte soldurile din respectivele extrase de cont.

5. Se revizuiesc registrele de încasări şi plăţi/registrul jurnal pentru orice elemente cu

valoare mare, neobişnuite.

6. Atunci când este semnificativ registrul de casă trebuie luat în considerare sau la

data de închidere a exerciţiului sau la o dată diferită şi soldul reconciliat

corespunzător soldului de sfârşit de an din registrul jurnal.

7. În situaţiile în care este semnificativ jurnalul de casă trebuie revizuit pentru

elemente cu valoare mare/neobişnuite.

Page 63: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

8. Se trece un eşantion din extrasele de cont prin sistemul contabil al clientului.

9. Atunci când este semnificativ un eşantion de încasări şi plăţi din contul de

disponibilităţi trebuie trecut prin sistemul contabil al clientului.

10. Informaţii importante pe care trebuie să le conţină scrisoarea pe care auditorul

o cere băncii:

* titluri de valoare deţinute de bancă

* datorii contingente

* garanţii acordate în numele directorilor sau de directori

sau

* altor societăţi din cadrul grupului

* confirmarea titlurilor de proprietate

* confirmarea altor active

* dreptul de compensare al băncii

* limitele împrumuturilor în cont curent

11. Asiguraţi-vă de prezentarea corectă a informaţiilor incluzând şi acele elemente

enumerate la 10 mai sus.

DISPONIBILITĂŢI ÎN CONTURI LA BĂNCI SAU CASĂ (inclusiv datorii pe termen lung)

Iniţiale Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada: Revizuit de: (Responsabil de misiune)

Secţiunea

K

Page 64: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

MăsurăRef.sit. Iniţiale Probleme

apăruteProbe de audit necesare 1. Obţineţi un tabel cu toate soldurile finale

ale conturilor la bănci şi ale conturilor de casă, cu comparative.

2. Analizaţi încasările şi plăţile(a) Grupaţi încasările şi plăţile reconciliate, pe posturi care corespund obiectului de activitate al societăţii.(b) Verificaţi un eşantion de înregistrări din registrul de casă pe baza documentelor justificative aferente şi verificaţi dacă sunt în concordanţă cu extrasele de cont.(c) Revizuiţi registrul de casă pe parcursul întregului exerciţiu financiar şi verificaţi înregistrările cu valoare mare sau neobişnuită.

3. Revizuirea operaţiunilor în numerar. (a) Revizuiţi fondurile în numerar şi decideţi dacă este necesară numărarea lor.(b) Examinaţi cu atenţie registrul de casă pentru a găsi eventuale tranzacţii cu valoare mare sau neobişnuită şi revizuiţi documentele justificative aferente.(c) Revizuiţi tranzacţiile cu directorii.

4. Revizuiţi prezentarea soldurilor conturilor la bănci, în special împărţirea datoriilor pe termen lung în porţiunea rambursabilă pe termen scurt (sub un an) şi, respectiv, pe termen lung.

5. Verificarea soldurilor conturilor la bănci şi a conturilor de casă.Obţineţi scrisorile de confirmare bancară standard de la fiecare bancă cu care clientul a făcut tranzacţii în cursul exerciţiului. Verificaţi concordanţa între toate soldurile menţionate la punctul 2 şi scrisoarea bancară standard şi verificaţi dacă situaţiile financiare prezintă în mod corespunzător garanţiile deţinute de bancă.

MăsurăRef.Sit. Iniţiale Aspecte care

apar6. Verificaţi contractele încheiate cu băncile

pe termen lung şi scurt şi modul în care entitatea a respectat prevederile contractuale. Evaluaţi riscurile ce decurg din nerespectarea clauzelor contractuale.

Page 65: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

Teste suplimentare

Concluzie:

Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut o asigurare rezonabilă cu privire la conturile în bănci şi casa şi anume că:

9. Au fost înregistrate corect şi în totalitate.

10. Există şi aparţin societăţii.

11. Sunt corect evaluate în bilanţ.

12. Sunt prezentate corect în situaţiile financiare, în conformitate cu OMF

Semnat.............................................................................. Data..................................................

Verificator / Responsabil de misiune

L. CREDITORI SI ANGAJAMENTE

1 Creditorii trebuie testaţi din punctul de vedere al:

* existenţei

* valorii

* exhaustivităţii

* prezentării

Page 66: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

* proprietăţii (se referă în întregime la datorii ale întreprinderii)

2. Principalul risc de audit constă, în general, în subevaluarea datoriilor.

Totuşi, dacă clientul încearcă să-şi micşoreze profitul atunci principalul risc va fi

supraevaluarea creditorilor.

3. Creditorii se împart, în mod normal, pe următoarele categorii:

* credite bancare şi descoperiri de cont

* creditori comerciali

* sumele datorate societăţilor din cadrul grupului

* angajamente şi venituri amânate

* alţi creditori

Aceste categorii sunt mai departe împărţite în sume scadente într-un an şi sume

scadente peste un an.

4. Acolo unde există un credit bancar/descoperire de cont munca de audit va fi

efectuată în general în secţiunea casă şi conturi la bănci a dosarului de audit cu

trimiteri corespunzătoare la secţiunea de creditori a dosarului. Scrisoarea de la

bancă va confirma detaliile despre soldurile la închiderea exerciţiului ale creditelor

bancare/descoperirilor etc.

5. Asiguraţi-vă că nu există diferenţe între contul de control al registrului de achiziţii

şi registrul de achiziţii.

6. Revizuiţi contul de control al registrului de achiziţii din punctul de vedere al

elementelor de valoare mare/neobişnuite şi orice astfel de elemente trebuie

investigate.

7. Gândiţi-vă să solicitaţi confirmarea creditorilor comerciali.

8. Efectuaţi/verificaţi reconcilierea situaţiilor furnizorilor la data închiderii

exerciţiului.

Page 67: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

9. Plăţile după închiderea exerciţiului pot fi examinate pentru a dovedi existenţa

unui creditor după închiderea exerciţiului.

10. Registrul de achiziţii al anului anterior trebuie examinat pentru a observa orice

omisiuni surprinzătoare în acest an.

11. Revizuiţi facturile şi plăţile după închiderea exerciţiului pentru a se asigura

includerea de către companie a tuturor obligaţiilor semnificative.

12. Revizuiţi lista de angajamente a clientului pentru a se vedea dacă sunt

rezonabile.  

13. Puneţi de acord angajamentele clientului cu documentaţia-sursă acolo unde

angajamentele sunt semnificative.

14. Puneţi de acord ceilalţi creditori cu documentaţia-sursă, acolo unde aceştia sunt

semnificativi.

15. Verificaţi delimitarea creditorilor clientului pe exerciţii.

16. Notaţi detaliile tuturor tranzacţiilor cu părţi afiliate şi aplicaţi tratamentul corect

în situaţiile financiare.

17. Utilizaţi Procedurile analitice pentru a stabili dacă valoarea creditorilor la

închiderea exerciţiului este rezonabilă.

18. Asiguraţi-vă de prezentarea corecta a creditorilor în situaţiile financiare. (într-un

an, peste un an, garanţii etc).

Page 68: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

CREDITORI ŞI ANGAJAMENTE

Iniţiale Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada: Revizuit de: (Responsabil de misiune)

MăsurăRef.sit. Iniţiale Probleme apărute

Probe de audit necesare 1. Obţineţi un tabel sintetic al creditorilor şi al

obligaţiilor angajate aferente exerciţiului curent şi anterior.

Dacă clientul ţine un jurnal al cumpărărilor şi o situaţie a cumpărărilor zilnice, efectuaţi

Secţiunea

L

Page 69: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

testul 2.

În caz contrar, efectuaţi testul 3.

2. Obţineţi o listă a soldurilor finale din jurnalul de cumpărări şi asiguraţi-vă că suma acestora este egală cu totalul de control al creditorilor din cartea mare.

Verificaţi înregistrările în contul de control al jurnalului cumpărărilor din decursul întregului exerciţiu financiar. (a) Investigaţi înregistrările cu valoare mare sau neobişnuită.(b) Investigaţi orice variaţie mare sau neobişnuită a cumpărărilor sau a notelor de credit.(c) Comparaţi un eşantion de solduri cu înregistrările din jurnalul cumpărărilor şi invers.(d) Verificaţi adunările din lista soldurilor.

3. Dacă nu există un jurnal al cumpărărilor, obţineţi o listă cu soldurile finale ale creditorilor comerciali şi verificaţi dacă acestea concordă cu evidenţele contabile.

4. Verificaţi lista soldurilor finale ale creditorilor.(a) Verificaţi dacă soldurile principalilor furnizori şi un eşantion din soldurile celorlalţi furnizori concordă cu extrasele de cont ale respectivilor furnizori.(b) Revizuiţi lista creditorilor din exerciţiul anterior pentru a depista eventuale omisiuni semnificative în exerciţiului curent.

MăsurăRef.sit. Iniţiale Aspecte care apar

(c) Investigaţi soldurile debitoare semnificative din listă şi înregistraţi ca obligaţii angajate facturile omise, dacă este cazul.(d) Cercetaţi dacă există sume în litigiu.

5. Testaţi respectarea principiului independenţei exerciţiului pentru cumpărări / creditori / plăţi.

6. Verificaţi cheltuielile angajate examinând registrul de plăţi şi facturile primite / stornările primite după sfârşitul exerciţiului.

7. Impozitul pe salarii /contribuţia la asigurări sociale, şomaj, pensia suplimentară, etc.(a) Verificaţi dacă obligaţiile privind impozitul pe salarii şi contribuţiile la asigurările sociale şi alte contribuţii similare corespund cu evidenţele privind decontările

Page 70: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

cu personalul.(b) Testaţi corectitudinea operaţiunilor privind impozitul pe salarii şi contribuţiile la asigurările sociale în cursul exerciţiului financiar (inclusiv decontările privind angajaţii temporari, dacă este cazul).

8. Asiguraţi-vă că soldurile contractelor de leasing şi de cumpărare în rate sunt corect calculate şi prezentate.

9. Examinarea analitică(a) Comparaţi soldurile finale ale creditorilor şi ale cheltuielilor angajate cu cele din exerciţiul anterior, notând modificări semnificative.(b) Comparaţi raportul creditori /cumpărări din exerciţiul auditat cu cel din exerciţiul anterior.

10. În ceea ce priveşte împrumuturile de la directori, obţineţi confirmarea scrisă a soldurilor, ratelor dobânzii, dacă este cazul, şi a condiţiilor de rambursare.

11. Asiguraţi-vă că s-au înregistrat toate celelalte obligaţii şi că s-au prezentat obligaţiile condiţionate.

CREDITORI ŞI OBLIGAŢII ANGAJATE (CONTINUARE)

Iniţiale Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada: Revizuit de: (Responsabil de misiune)

MăsurăRef. sit. Iniţiale Probleme apărute

Teste suplimentare

Secţiunea

L

Page 71: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

Concluzie:Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut o asigurare rezonabilă că creditorii şi obligaţiile angajate:

13. Au fost înregistrate corect şi în totalitate.

14. Există şi aparţin societăţii.

15. Sunt corect evaluate în bilanţ.

16. Sunt prezentate corect în situaţiile financiare, în conformitate cu OMF

Semnat.............................................................................. Data..................................................Verificator/ Responsabil de misiune

O. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

1. Dacă auditorul este mulţumit de situaţia tuturor celorlalte conturi incluse în bilanţ, atunci el este sigur de mişcările ce au avut loc în timpul anului în contul de profit şi pierdere. Cu toate acestea, auditorul trebuie să se asigure de corectitudinea conturilor incluse în contul de profit si pierdere.

2. În această secţiune, auditorul trebuie să se asigure de corectitudinea tuturor elementelor semnificative incluse în contul de profit şi pierdere. Pentru majoritatea societăţilor acestea includ:

Page 72: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

• vânzările;• achiziţiile (cheltuielile); şi• cheltuieli cu forţa de muncă.

Vânzări

3. Asiguraţi-vă că în urma lansării comenzilor au rezultat bunuri ce au fost expediate şi facturate în mod corespunzător. 4. Asiguraţi-vă că toate facturile sunt înregistrate în registrul de vânzări zilnice şi notate corect în registrul jurnal, respectiv cel de vânzări. Acelaşi lucru trebuie să se facă şi pentru notele de credit.

5. Reconcilierea cifrelor corespunzătoare vânzărilor din registrul jurnal cu sumele înregistrate pentru rambursările lunare de TVA.

6. Asiguraţi-vă de separarea corectă a exerciţiilor.

7. Procedurile analitice se pot dovedi eficiente în cazul asigurării exhaustivităţii vânzărilor. Se compară vânzările lunare sau cele săptămânale cu cifrele corespunzătoare anilor trecuţi şi cu cele prognozate. Se compară rezultatele societăţii cu cele ale altor societăţi similare, dacă astfel de informaţii sunt disponibile.

8. Trecerea unui eşantion de elemente prin sistemul contabil pentru a se asigura contabilizarea corectă de către client a acestor elemente, de exemplu de la emiterea comenzii până la facturare.

9. Aceasta va implica, de asemenea, asigurarea faptului că facturile pentru achiziţii sunt corect înregistrate în registrul zilnic de achiziţii şi, ulterior, în registrele jurnal, respectiv cel de achiziţii.

10. Reconcilierea cifrelor totale aferente achiziţiilor anuale cu totalul lunar al rambursărilor de TVA, acolo unde este posibil.

11.Asiguraţi-vă de separarea corectă a exerciţiilor la sfârşitul anului.

12. Un instrument foarte util pentru audit este utilizarea revizuirii analitice lunare.

13. Revizuirea conturilor de cheltuieli pentru a se asigura că acestea par rezonabile. (ajută la identificarea potenţialelor înregistrări greşite)14. Verificaţi funcţionarea sistemului de ştate de plată.  15. Revizuirea analitică poate fi foarte utilă pentru compararea nivelului salariilor de la o lună la alta comparativ cu anii trecuţi.

* Teoretic poate fi efectuat un calcul foarte aproximativ pe baza cifrelor din anii trecuţi, ţinând seama şi de măririle de salariu şi de nou angajaţi, precum şi de cei care părăsesc societatea.

Tranzacţii cu părţile afiliate

Page 73: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

16. Activitate desfăşurată în alte secţiuni ale dosarului de audit.  

17. Notarea şi asigurarea prezentării corecte de informaţii în legătură cu alte elemente identificate la auditul acestei secţiuni.

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

Iniţiale Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada auditată: Revizuit de: (Responsabil de misiune)

MăsurăRef.sit Iniţiale Probleme apărute

VânzăriProbe de audit necesare 1. Sintetizaţi veniturile din vânzări aferente

exerciţiului, identificând vânzările nete pe categorii, precum şi TVA - ul asociat.

2. Reconciliaţi vânzările nete totale aferente exerciţiului cu deconturile de TVA.

Secţiunea

O

Page 74: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

3. Dacă există un jurnal al vânzărilor (zilnice) (a) Verificaţi concordanţa dintre un eşantion de facturi şi

(i) registrul cartea mare (via jurnalul vânzărilor zilnice)

(ii) jurnalul vânzărilor(b) Verificaţi concordanţa dintre un eşantion de vânzări din cartea mare /jurnalul vânzărilor zilnice şi facturi.

4. Dacă nu există un jurnal al vânzărilor (zilnice), testaţi încasările din registrul de casă pe baza facturilor aferente şi viceversa şi a încasărilor prin bancă.

5. Selectaţi un eşantion de chitanţe aferente vânzărilor în numerar /bonuri de casă şi verificaţi pe baza jurnalului încasărilor, jurnalului vânzărilor zilnice şi a viramentelor bancare.

6. Selectaţi un eşantion de note de credit şi asiguraţi-vă că sunt autorizate şi înregistrate corespunzător.

7. Examinarea analitică

(a) Comparaţi vânzările lunare cu comparativele şi bugetele şi explicaţi orice trenduri şi variaţii semnificative.(b) Comparaţi marja brută a profitului cu cea din exerciţiul anterior şi explicaţi orice variaţie.

MăsurăRef.sit Iniţiale Aspecte care apar

8. Comparaţi un eşantion de dispoziţii de livrare a bunurilor cu facturile aferente, verificând corectitudinea preţurilor, TVA etc.

9. Revizuiţi comenzile neonorate la timp.

Cumpărări /Cheltuieli

10. Sintetizaţi cumpărările aferente exerciţiului, identificând cumpărările nete pe categorii, inclusiv TVA - ul.

11. Reconciliaţi cumpărările nete totale, purtătoare de TVA, aferente exerciţiului, cu deconturile de TVA trimestriale.

12. Dacă există un jurnal al cumpărărilor

Page 75: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

(zilnice), comparaţi un eşantion de facturi cu:(i) registrul cartea mare (via jurnalul cumpărărilor zilnice)(ii) jurnalul cumpărărilor

13. Dacă nu există un jurnal al cumpărărilor zilnice :

Comparaţi un eşantion al cumpărărilor / cheltuielilor din registrul de casă cu facturile aferente, asigurându-vă că(i) sunt adresate societăţii(ii) se referă la bunuri /servicii utilizate în mod normal de societate(iii) au fost aprobate în mod corespunzător.

14. Examinarea analitică(a) Comparaţi cumpărările lunare cu comparativele şi cercetaţi orice trenduri şi variaţii semnificative.(b) Comparaţi fiecare post de cheltuieli cu cele aferente exerciţiului anterior şi de asemenea rulajele lunare ale exerciţiului curent şi explicaţi variaţiile semnificative.

15. Comparaţi un eşantion de note de recepţie a bunurilor /intrări de stocuri pe fişele de inventar cu facturile aferente, asigurându-vă de corectitudinea cantităţilor etc.

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

Iniţiale Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada: Revizuit de: (Responsabil de misiune)

MăsurăRef.sit Iniţiale Aspecte care apar

Cheltuieli cu personalul

16. Sintetizaţi într-un tabel toate cheltuielile cu personalul şi numărul angajaţilor în exerciţiul auditat pe luni.

Secţiunea

O

Page 76: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

17. Comparaţi un eşantion de înregistrări în cartea mare cu sinteza cheltuielilor cu salariile şi a plăţilor salariale.

18. Comparaţi un eşantion de elemente din sinteza cheltuielilor cu salariile cu documentele privind existenţa angajaţilor (carte de munca, contracte individuale, etc.), asigurându-vă de corectitudinea calculului salariului de bază, a deducerilor şi a salariului net.

19. Examinare analiticăReconciliaţi cheltuielile totale cu salariile cu cele din exerciţiile anterioare, luând în considerare numărul angajaţilor, majorările de salarii etc.

20. Asiguraţi-vă că, pentru un eşantion de noi angajaţi şi de foşti angajaţi, decontările cu personalul sunt corecte şi se respectă principiul independenţei exerciţiului.

21. Asiguraţi-vă că cheltuielile privind contribuţia la fondul de pensii sunt calculate în conformitate cu standardele contabile relevante.

Tranzacţii cu părţile afiliateProbe de audit necesare22. Întrebaţi directorii şi managerii dacă s-au

încheiat tranzacţii cu părţi afiliate care trebuie să fie prezentate conform IAS 24.

23. Obţineţi informaţii referitoare la tranzacţiile cu părţile afiliate, examinând atent evidenţele contabile, procesele verbale, corespondenţa etc.

MăsurăRef.sit Iniţiale Probleme apărute

24. Asiguraţi-vă că toate tranzacţiile semnificative, identificate, cu părţile afiliate sunt înregistrate şi prezentate în situaţiile financiare în mod corespunzător.

25. Asiguraţi-vă că s-au făcut în situaţiile financiare prezentările necesare privind controlul asupra societăţii.

Activitatea de audit26. Obţineţi declaraţii scrise din partea

directorilor prin care confirmă că informaţiile furnizate privind tranzacţiile cu părţile afiliate şi controlul asupra societăţii sunt complete.

Prezentare27. Asiguraţi-vă că formatul contului de profit

Page 77: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

şi pierdere este în conformitate cu standardele contabile relevante.

28. Obţineţi tabele care să justifice cifrele ce vor fi prezentate în notele situaţiilor financiare, de exemplu remunerarea directorilor, şi verificaţi aceste tabele cu documentele justificative aferente.

Teste suplimentare

Concluzie:Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut o asigurare rezonabilă că tranzacţiile:

17. Au fost înregistrate corect şi în totalitate.

18. Sunt corect evaluate în contul de profit şi pierdere /bilanţ.

19. Sunt prezentate corect în situaţiile financiare, în conformitate cu OMF

Semnat............................................................................... Data..................................................Verificator/ Responsabil de misiune

N. CAPITAL SI REZERVE

1. Capitalul social trebuie testat din punctul de vedere al existenţei, exhaustivităţii, valorii şi prezentării.

2. Registrul acţiunilor trebuie revizuit.

3. Toate modificările trebuie notate şi puse de acord cu situaţiile financiare.

4. Registrul administratorilor trebuie revizuit

5. Trebuie pus de acord capitalul social autorizat cu contractul de societate.

Page 78: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

 6. Toate celelalte rezerve, altele decât contul de profit şi pierdere trebuie puse de acord cu documentele justificative.  

7. Examinaţi dosarul cu procesele verbale ale exerciţiului şi pentru perioada până la data aprobării situaţiilor financiare.  

CAPITAL, REZERVE ŞI REGISTRE CERUTE DE LEGE

Iniţiale Data

Client: Întocmit: (auditor asociat)

Perioada: Revizuit de: (Responsabil de misiune)

MăsurăRef.sit. Iniţiale Probleme apărute

Probe de audit necesare 1. Obţineţi un tabel privind capitalul social

subscris şi capitalul social vărsat şi verificaţi dacă informaţiile referitoare la participaţiile la capital concordă cu datele din Registrul acţionarilor.

Secţiunea

N

Page 79: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

2. Verificaţi legalitatea tuturor majorărilor de capital.

3. Verificaţi registrul acţionarilor la entitatea sau la societatea care ţine registrul în condiţiile legii. Identificaţi părţile afiliate.

4. Comparaţi soldurile capitalului social şi rezervelor cu cele de anul trecut şi examinaţi mişcările de capital înregistrate în cursul exerciţiului.

5. Verificaţi concordanţa între mişcările de rezerve şi contul de profit şi pierdere, situaţia profitului şi pierderilor recunoscute, dividende etc.

6. Notaţi şi obţineţi confirmarea clientului referitoare la:(a) Numele membrilor consiliului de administraţie (b) Participaţiile membrilor consiliului de administraţie la capitalul social, la începutul şi sfârşitul exerciţiului.

7. Confirmaţi că documentele contabile obligatorii sunt ţinute la zi.

8. Examinaţi registrul proceselor verbale şi copiile minutelor relevante ale şedinţelor consiliului de administraţie ţinute în cursul exerciţiului.

9. Obţineţi o copie a minutei şedinţei în care s-a decis acordarea de dividende şi asiguraţi-vă că repartizarea dividendelor este legală.

MăsurăRef.sit. Iniţiale Aspecte care apar

Teste suplimentare

Page 80: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

Concluzie:Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut o asigurare rezonabilă că rezervele şi capitalul social:

20. Au fost înregistrate corect şi în totalitate.

21. Sunt corect evaluate în bilanţ.

22. Sunt prezentate corect în situaţiile financiare, în conformitate cu OMF 23. Standardele contabile sunt consecvent aplicate, iar evidenţa documentelor contabile obligatorii

este ţinută corespunzător.

Semnat............................................................................... Data..................................................Verificator / Responsabil de misiune

P. CARTEA-MARE SI BALANTA DE VERIFICARE, REGISTRUL-JURNAL

1. Auditorii trebuie să se asigure în primul rând că soldurile de deschidere din registrul-jurnal la începutul anului respectiv coincid cu soldurile de închidere din situaţiile financiare de la sfârşitul anului precedent.

2. În mod normal, auditorii vor verifica şi integritatea registrului-jurnal prin testarea unui eşantion din înregistrările din registrul-jurnal.

Page 81: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

3. Auditorii vor efectua, în mod normal, şi o revizie a registrului-jurnal pentru a avea probe privind orice tranzacţie neobişnuită sau de mare valoare. Orice astfel de tranzacţie trebuie investigată şi abordată satisfăcător.

4. Balanţa de verificare de închidere extrasă din registrul-jurnal trebuie de asemenea verificată, ca şi trecerea înregistrărilor din balanţa de verificare de închidere în situaţiile financiare.

CARTEA MARE ŞI BALANŢA DE VERIFICARE

Iniţiale Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada auditată: Revizuit de: (Responsabil de misiune)

MăsurăRef.sit. Iniţiale Probleme apărute

Probe de audit necesare1. Verificaţi concordanţa dintre soldurile

iniţiale cu bilanţul exerciţiului anterior.

Secţiunea

P

Page 82: Suport Dosar de Audit Seminarii Conf.dr.Grigorescu

2. Dacă clientul ţine un registru carte mare:(a) Verificaţi un eşantion de înregistrări contabile din toate domeniile;(b) Revizuiţi cartea mare în căutarea oricăror conturi sau operaţiuni neobişnuite.

3. Dacă clientul nu ţine un registru carte mare: (a) Confirmaţi că s-au efectuat toate înregistrările din evidenţele contabile în documentele de sinteză;(b) Toate înregistrările contabile sunt numerotate şi au fost transferate în totalitate.

4. Verificaţi concordanţa dintre balanţa de verificare finală şi situaţiile financiare.