Super Casa 35

32

Transcript of Super Casa 35

Page 1: Super Casa 35

Nr. 35, An 4, Octombrie 2008

Imobiliare Bucureºti,Arhitecturã, Construcþii, Piscine,Instalaþii, Materiale de construcþieAmenajãri, decoraþiuni, mobilierTâmplãrie aluminiu ºi PVCNou! Recomandãrile luniiNou! Super Casa TVDistribuþie gratuitã

www.supercasa.ro

ARHITECTURÃ,

AMENAJÃRI INTERIOARE,

INGINERIE,

CONSULTANÞÃ TEHNICÃ,

EVALUÃRI IMOBILIARE,

INTERMEDIERI,

TRANZACÞII IMOBILIARE

Bucureºt i , Al . Emil Botta 2, bl . M108, sc . 1 , ap. 18, tel . / fax: 021-3233080www.vi la -house . ro e -mai l : of f i ce@vi la -house . ro

Page 2: Super Casa 35

Aveþi parchet?Trebuie curãþat?Bona - soluþia suedezã

Adam's Trading

ªos.Chitilei 63Tel./Fax: 021-66.83.252

Bogdan & Adrian Construct

Str. Lemnarilor 63Tel.: 0726-393.643

Casa Bambus

Calea Floreasca 39Tel./Fax: 021-23.00.988Sphera Building Center stand 56-57Tel./Fax: 021-31.15.245

Cristexim 2002

Str. Castanilor 2, ChitilaTel.: 021-43.63.180

Paci Comsicrist

Str. Monumentului 9Tel./Fax: 021-21.05.043

Costa Mit

ªos. ªtefan cel Mare 15Tel./Fax: 021-21.02.324

Dyorex Total Chim

Calea Griviþei 46Tel./Fax: 021-31.26.729

Fedo

Str. Pictor Romano 26Tel./Fax: 021-31.48.022Sphera Building Center standTel./Fax: 021-31.90.829

Hecsi

Valea Cascadelor 23Expo TopConstruct stand D13Tel./Fax: 021-44.42.976

The Natural Wood Floor

Str. Elefterie 8Tel./Fax: 021-41.05.705Otopeni - Calea Bucureºtilor 1Tel./Fax: 031-10.51.094

M.B.G. Ambient

ªos. Fundeni 48ATel./Fax: 021-66.86.312

Veca Partner Instal

Str. Trapezului 9Tel.: 0762-762.905

încã din 1919

Aveþi parchet?Trebuie curãþat?Bona - soluþia suedezã

Page 3: Super Casa 35
Page 4: Super Casa 35

| numãrul 35, anul 4, octombrie 08

Editorial

4

Editor

Toate drepturile de autor privind materialele grafice publicate în aceastã revistã

aparþin S.C. Media All Agency S.R.L. Reproducerea, copierea în vederea publicãrii

acestora nu se poate face decât cu acordul scris al societãþii menþionate.

Media All Agency S.R.L.

ªos. Iancului 29, Telefon: 021-250.54.60, [email protected]

Super Casa este singura revistã gratuitãcare a participat oficial la cele 2 tîrguri alelunii septembrie: Bife (târgul de mobilã ºidecoraþiunui interioare) ºi Târgul NatinalImobiliar! Pentru detalii vã rugãm sã consultaþisite-urile www.bife.ro ºi www.targimobiliar.ropentru a vizualiza calitatea de participant oficialºi legal al SC Media All Agency, deþinãtoarearevistei Super Casa.

De unde poþi lua gratuit revista?Bucureºti Mall (info-desk)

Plaza Romania (2 info-desk-uri)

Cora Pantelimon

Feeria Bãneasa

Magazinul Obor (reþeaua Gall Print)

Sampling la Târgurile Imobiliare ºi RomExpo(10.000 de reviste/târg)

Distribuþie proprie în clãdirile de birouri(Zona de Nord ºi Bd. Unirii) - 90 de locaþii

Distribuþia cãtre abonaþii ziarelor financiareprin intermediul Zirkon Media(min 2.000 de reviste)

Distribuþia prin poºtãcãtre firme de construcþii ºi arhitecturã(min 1.000 de reviste)

Cauþi:- cea mai confortabilã locuinþã într-un cartier nou?- cel mai interesant proiect de vilã?- soluþii inteligente pentru securitate ?- noutãþi în domeniul materialelor de construcþii?- cele mai frumoase uºi ?- mobilã de calitate ?

Aici ai gãsit!Tot ce doreºti pentru confortul casei tale!Fãrã oferte amãgitoare!

Cuprins

Imobiliare Bucureºti ......................................................... 5-11

Construcþi case / Arhitecturã ........................................ 12-13

Amenajãri interioare ºi exterioare / Casa inteligentã ........ 14

Materiale de construcþie ...................................................... 15

Amenajãri grãdini ................................................................ 16

Tâmplãrie aluminiu ºi PVC ............................................. 17-19

Tâmplãrie lemn / Obiecte sanitare .................................... 20

Uºi ......................................................................................... 21

Decoraþiuni interioare ......................................................... 22

Rulouri exterioare / Jaluzele ............................................... 23

Mobilã ............................................................................. 24-27

Saltele ................................................................................. 27

Magazine bricolaj ............................................................... 28

Ascensoare / Uºi automate / Fier forjat / Inox ................. 29

Articole promoþionale / Print ............................................. 30

Recomandãrile lunii ............................................................. 31

Page 5: Super Casa 35
Page 6: Super Casa 35
Page 7: Super Casa 35

�Flamingo Garden Residence� vã propune 3 modele de case de vis, cu arhitecturã ºitehnologie americanã, în cel mai nou ºi mai frumos ansamblu rezidenþial din Corbeanca.

Dezvoltator: FUTURE REAL ESTATE SA

Tel.: 0741 240 005, 021 361 04 81, E-mail: [email protected]

www.flamingogarden.ro

preþuriîncepând de la

190,000 eurofãrã TVA

preþuriîncepând de la

190,000 eurofãrã TVA

* doar dormitoare, fiecare casã are în pluscamerã de zi, spaþiu luat masa, bucãtãrie, bãi

� Casele sunt finisate la cheie având inclus ºi sistem propriu de alarmã.

� Fiecare casã are garaj pentru 2 maºini, încãlzit ºi dotat cu instalaþie de apã.

� Fiecare proprietate are un lot de 500 mp ºi o cotã indivizã dindrumul de servitute ºi spaþiile verzi

� Utilitãþi: apã, gaz, curent electric, canalizare, drum acces asfalt, telefon/internet.

TIP CASA Nr. camere* S construitã S utilã

GRANADA 2 188 155

ALHAMBRA 3 206 190

LUXEMBOURG 4 243 206

Page 8: Super Casa 35

| numãrul 35, anul 4, octombrie 08

Imobiliare Bucureºti

8

� Apartamentecu vedere la lac

� Încãlzireprin pardosealã

� Sistem declimatizare

� Pereþi cãrãmidã

Pipera

Str. George Bacovia 29

Tel.: 0752-241.500

COMPLEXUL DE APARTAMENTE ªCOLIIGARSONIERE ªI APARTAMENTE DE 2 ªI 3 CAMERE

între 77.000-116.000 EuroTVA ªI LOCUL DE PARCARE INCLUSE

Locaþie: nord-estul Bucureºtiului, în oraºul Voluntari, zonã liniºtitã, nepoluatã, aproape de pãdurea David,lângã Metro, Praktiker, Doraly ºi Carrefour

Finisaj exterior: pereþi exteriori din cãrãmidã, vopsiþi cu vinarom, izolaþie exterioarã cu polistiren expandat,ferestre din PVC cu geam termopan, acoperiº tip Lindab

Finisaj interior: pereþi interiori ºi tavane din Rigips, vopsiþi cu vinarom, ºape turnate, pregatit pentru parchet sau gresie,instalaþie electricã cu întrerupãtoare ºi prize montate, instalaþie de încãlzire cu centralã proprie de apartament,calorifere din oþel tip Termokraft, uºã metalicã la intrare în apartament

Utilitãþi: racordat la curent electric cu contor pentru fiecare apartament, racordat la gaze, alimentare cu apã menajerãde la un puþ de mare adâncime, racordat la reþeaua de canalizare a oraºului, lift

COMPLEXUL DE APARTAMENTE ªCOLIIGARSONIERE ªI APARTAMENTE DE 2 ªI 3 CAMERE

între 77.000-116.000 EuroTVA ªI LOCUL DE PARCARE INCLUSE

Tel.: 0720-526.232, 0732-154.590, Fax: 021-569.23.47E-mail: [email protected]

www.casa-avantaj.ro

Page 9: Super Casa 35

Imobiliare Bucureºti

numãrul 35, anul 4, octombrie 08 | 9

o se aflã la 5 minute de mers pe jos faþã de staþia de metrou Gorjuluio zonã privatã, închisã, cuprinde strãzi ºi alei private, locuri de joacã pentru

copii, garaje, locuri de parcareo fiecare cãsuþã are cel mult un apartament pe nivel, suprafaþa construitã este

de 95 mp, iar suprafaþa utilã 78 mpo structura este formatã din pereþi de cãrãmidã C100 ºi acoperitã cu þiglã

ceramicã, izolatã termic, izolaþie în fundaþii de 10 cm, iar exterioarã 8 cmo apartamentele sunt formate din trei camere, complet decomandate, iar parterul

are o curte privatã, nivelul 1 ºi 2 balcono proprietarii primesc în proprietate curte ºi stradã privatã, locuri de parcareo accesul în ansamblul privat se va face cu cartelã magneticão fiecare apartament este contorizat separato finisaje: gresie, faianþã, parchet, uºi de interior din lemn, uºã de intrare metalicã,

alarma, aer condiþionat, baie complet utilatao proprietatea este înconjuratã de gard din lemn, curtea pavatã cu dale ecologiceo se achitã un avans de maxim 30% ºi la predarea cheii restulo se acceptã credit ºi se oferã consultanþã în acest sens

Valea Lungã - 3 cãsuþeStr. Valea Lungã, sector 6

Casa PalisandruluiBucureºtii Noi, Palisandrului 50, sector 1

telefon: 0729-222.109, 0732-117.222telefon: 0729-222.109, 0732-117.222

Valea Lungã - o cãsuþãStr. Valea Lungã, sector 6

o înºiruire de trei vile, formate din parter, douã nivele ºi mansardão imobilul este construit din cadre de beton armat cu cãrãmidã tip porotherm,

acoperit cu tiglã ceramicão intrarea în scara imobilului se face prin curtea privatã, accesul fiind efectuat

pe o stradã privatão toate apartamentele sunt decomandate, amprenta la sol este de 375 mp

orientarea spre rãsãrito fiecare unitate locativã se vinde împreunã cu cota indivizã de teren aflat sub

imobil, curte privatã aflatã în indiviziune, excepþie fãcând parterul care va aveaîn proprietate ºi o curte proprie

o fiecare apartament se vinde amenajat la cheie (gresie, faianþã, parchet, tâmplãriedin PVC cu geam termopan 4 camere, aer condiþionat, centralã termicã, mobiliersanitar, uºi interior din lemn, uºã intrare metalicã, alarmã)

o instalaþiile sanitare ºi electrice sunt de ultimã generaþieo imobilul beneficiazã de gaze, apã, electricitate ºi canalizareo imobilul este amplasat într-o zonã reglementatã urbanistic de cãtre un PUZ,

zonã locuinþe unifamiliale sau apartamente în vilã, limitatã ca regim de înãlþime,ansamblu privat, incintã închisã, locuri de parcare

o imobil de lux cu apartamente tip triplex, (parter, etaj ºi mansardã)o structura imobilului este mixtã, cadre de beton armat cu închideri de zidãrie

portantã din cãrãmidã, acoperit cu þiglã ceramicão apartamentele sunt decomandate, suprafaþa construitã=228 mp, supfaraþa

desfãºuratã totalã = 740 mp; spaþii comune, garaje, centrale termice 100 mpo partea de parter dinspre strada este alocata pentru 4 garaje, dublatã în spate

de spaþii tehnice pentru centralã, hidrofor, pompe, etc; garajele au fiecare înfaþã un loc pentru parcajul unei a doua maºini

o fiecare apartament se vinde amenajat la cheie, adicã gresie, faianþã, parchet,tâmplãrie din lemn cu geam termopan 4 camere, aer condiþionat, centralãtermicã, mobilier sanitar, uºi interior din lemn, uºã intrare metalicã, alarmã

o la parter fiecare din apartamente au un living-room, bucãtãrie cu loc de luatmasa, grup sanitar ºi scarã de acces la etaj; din living, la apartamentele dinspate se poate ieºi pe o terasã cu dimensiuni generoase; etajul 1 conþine douãdormitoare cu bãi proprii ºi dressing, iar mansarda este compusã dintr-ocamerã cu baie cu ieºire pe o terasã generoasã; partea construitã de la mansardãeste practic 58% din suprafaþa unui nivel curent; din mansardã existã un accespe o terasã de mari dimensiuni, situatã peste etajul inferior

Apartamente în vilã, la 5 minute de metrou!Apartamente în vilã, la 5 minute de metrou!

Page 10: Super Casa 35

| numãrul 35, anul 4, octombrie 08

Imobiliare Bucureºti

10

Cea de-a ºasea ediþie a Târgului Naþional Imobiliar (TNI)ce s-a închis duminicã, 21 septembrie 2008, la PalatulParlamentului a reuºit sã surprindã ºi de acesta datãevoluþia pieþei imobiliare româneºti ºi internaþionale.

În cadrul TNI, vizitatorii au avut posibilitatea sã aleagãdin cele mai diversificate oferte, atât pentru Capitalã câtºi pentru zona de munte, litoral ºi strãinãtate.

Preþurile la terenuri ºi locuinþe au fost pentru toateposibilitãþile financiare ºi în plus au fost prezente inclusivsursele de finanþare.

Când vorbim despre un eveniment cu tradiþie care reflectãevoluþia pieþei imobiliare, ne referim la prezenþa celor180 de companii ce ºi-au expus oferta, pe perioada celor4 zile ale TNI.

Târgul Naþional Imobiliar (TNI) a fost extins pe o suprafaþãde 4.600 mp, 3 Sãli, care au reunit cea mai diversificatãofertã imobiliarã ºi financiarã.

Au trecut pragul expoziþiei peste 10.000 de vizitatoricontorizaþi dupã biletele de la intrare ºi invitaþii.

Spre deosebire de ediþia din primãvara acestui an,expozanþii au avut contact direct cu un alt organizatorde eveniment B2B - MIPIM Horizons. Astfel, Târgul NaþionalImobiliar (TNI) a prezentat interes ºi pentru piaþainternaþionalã a târgurilor de profil. Aceastã colaborareinternaþionalã se va continua prin prezenþa organizatorilorTNI la Cannes în luna decembrie.

Compania greceascã Panhol, a fost încântatã de numãrulde persoane interesate de proiectele prezentate în cadrultârgului ºi de imaginea creatã în calitate de PartenerOficial Exclusiv al evenimentului.

Rezultate pe termen lung în urma imaginii de care aubeneficiat în cadrul târgului cu siguranþã vor înregistraºi Partenerii Principali: North Park, GTC România, Regatta,Media City, Vivando Unirii, Universul, CEC Bank,Alukonigstahl, RUN Imobiliare, Euroest, Free-Land, ShapirPipera, Tehnogrup, Axa Estate Studio, Sunset Residence,Hercesa ºi Activ Imob ce au ieºit în evidenþã nu numaiprin publicitatea asiguratã de noi, dar ºi prin

profesionalism, oferte interesante ºi personal binepregãtit.

Organizatorii TNI au reuºit sã atragã ºi de acesta datãatenþia presei, care s-a arãtat interesatã în mod direct deinternaþionalizarea TNI. Alãturi de eveniment au fost: PROTV, Realitatea TV, N24, Antena 1, Naþional TV, OTV ºi alþipeste 50 de parteneri media.

Þinând cont de solicitãrile pieþei de profil, de a creaevenimente specializate pieþei imobiliare, am lansat 4ediþii TNI pentru anul 2009:

� 5-8 februarie TNI - Apartamente� 7-10 mai TNI - General� 24-27 septembrie TNI- General� 12-15 Noiembrie TNI- Business

Pentru expozanþii interesaþi sã-ºi expunã oferta unuipublic diversificat, în cadrul ediþiei din februarie anunþamcã deja 24 de standuri sunt contractate (din totalul de

107), iar costurile de participare au rãmas neschimbateîncã de la prima ediþie, un metru pãtrat costând 250 EURO+ TVA.

Cei interesaþi sã ocupe cele mai avantajoase poziþii înspaþiul expoziþional, au acum posibilitatea sã obþinã undiscount de pânã la 20%. Practic, a patra participarepentru TNI 2009 este aproape gratis!

Pentru a veni în ajutorul cumpãrãtorilor, organizatorii aupus la dispoziþia acestora, câteva instrumente decomunicare. Astfel, vizitatorii site-ului www.targimobiliar.EU au posibilitatea sã se aboneze la secþiunea de NEWSLETTER. Vor primi informaþii în timp util despre noutãþilepieþei imobiliare, prezentãri ale celor mai reprezentativefirme de profil cât ºi oferte concrete. Tot pe aceastã adresãde internet vizitatorii gãsesc o secþiune POZITIV/NEGATIV,unde pot posta comentariile lor legate de experienþelebune sau nu, de problemele sau reuºitele înregistrate înraporturile avute cu segmentul imobiliar. Cei interesaþigãsesc ºi o secþiune în care au posibilitatea sã publiceGRATUIT anunþurile proprii de vânzare sau cumpãrare aoricãrui tip de proprietate imobiliarã.

Detalii gãsiþi pe www.targimobiliar. eu

Târgul Naþional Imobiliar (TNI)

Page 11: Super Casa 35

Imobiliare Bucureºti

numãrul 35, anul 4, octombrie 08 | 11

începând cu 145.000 Euro

tel.: 0729-222.109, 0732-117.222Apartamente în vilã, la 5 minute de metrou!

Valea Lungã - 3 cãsuþe

1.600 Euro/mp

Tel.: 0720 770 422apartamente cu 2, 3, 5 camere

Imobil

PIPERAImobil

PIPERA

începând cu 250.000 euro

Tel.: 0788-684 200, www.dkrinvest.rovile Domneºti, sup. construitã 200 mp

DKR Investments

310.000 Euro

Telefon: 0745-755.59413 Septembrie, 140 mp, 5 camere

de la 268.843+TVA

Telefon: 0745-755.594Georges Bizet 10, imobil locuinþe de lux

Floreasca

2.500.000 Euro

Telefon: 0745-755.594Clãdire birouri, S+P+3+4R, 800 mp

Primãverii

115.000 Euro

Telefon: 0745-755.5943 camere, recent renovat, decomandat

Pantelimon

FOR RENT and SALE

Phone: 0730-593.925

LUXURYAPARTMENTS

Property Management

Phone: 0723-483.699

SOLEIL�S GROUPMANAGEMENT

ADMINISTRARE IMOBILECIVILE/INDUSTRIALE

SPAÞII BIROURI

Preþ de la 180.000 euro

0723-611242, www.rezidential-bacu.roVizionãri zilnic între 12.oo-18.oo

de la 1.450 Euro/mp

Tel.: 0742-908 707, 0721-336 969imobile S+P+4E, ºi ap. 1, 2, 3, 4 camere

TOP PROPERTY MANAGEMENT

Bãneasa Residential

Choose the best for you

www.hd-consulting.ro

HIGH DEFINITION CONSULTING

HD CONSULTING it�soffering you the best solution

for your bussines ideea.

Page 12: Super Casa 35

| numãrul 35, anul 4, octombrie 08

Construcþi caseArhitecturã

12

Zapo Construct - www.zapoconstruct.com

Str. Hãghiac 466, Localitatea Doftana, Jud. Bacãu

Telefon: 0741-53.95.71, [email protected]

oferim gratuito casã la cheie cu suprafaþa desfãºuratãde 100 mp, montatã oriunde în România

la 10 case comandate de minim 200 mp

case din zidãrie la cheie 450 /mp

case pe structurã din lemn masivtermoizolate, cu lemnul

la vedere sau mascat

299 /mp

preþ/mp desfãºurat �la cheie�(TVA, fundaþie, transport, materiale, manoperã)

S.C. CPCP STUDIO S.R.L. BucureºtiArhitecturã, Urbanism, Sistematizare, Amenajãri interioare, ProiectareGrawe Business Center, str. Vulturilor nr. 98A, etaj 6, sector 3, BucureºtiTel.: 021.320.66.31, 021.320.66.35, 021.320.66.38, 0745.843.687, Tel./Fax. 021.320.66.35E-mail: [email protected], Site: www.cpcp.ro

STUDIOARHITECTURA

RESTAURAREAMENAJARI INTERIOARE

Str. Ghica Tei 112 nr. 41 sector 2 BucureºtiFax 021/688.58.82, [email protected]

www.ecolemncasa.ro

Împreunã sperãm sã putem depãºi mitul betoanelorºi al megaconstrucþiilor pe structuri metalice ºi sãne întoarcem la tradiþia europeanã ºi autohtonã îndomeniul construcþiilor din lemn.

ECOLEMNCASA

Page 13: Super Casa 35

Tel.: 0726-719.587, 0745-388.655Str. Danubiu 10, bl. 6D1, sc. 2, ap. 24

Rodos ConstructRodos Constructconstrucþii ºi amenajãri

Construcþii case

numãrul 35, anul 4, octombrie 08 |

Case din lemn tip cabanã, tip residence, mansardãri

Ciumani, Str. Sãseºti 696, 537050, jud. HarghitaTel.: 0266-351.416, 0744-522.525, Fax: 0266-351.090

[email protected], www.enibom.ro

Page 14: Super Casa 35

| numãrul 35, anul 4, octombrie 08

Amenajãri interioare ºi exterioareCasa inteligentã

14

NOU!

nu necesitã

tencuialã

SISTEME IZOLAÞIIDECORÃRI EXTERIOARE

PRODUCÃTOR & DISTRIBUITORªolbancuri ºi corniºeAncadramente ferestre ºi uºi

ªos. Alexandriei 236, sector 5Tel.: 021-420 69 22Mobil: 0730-60 06 13Fax: 021-420 69 25www.globalinvestment.ro

� EPS, densitate 26, ignifugat� certificat ISO� îmbinare ºi montaj uºor, diverse modele� potrivit oricãrui tip de construcþie

NOU!

nu necesitã

tencuialã

DYNASOFTCONTROLDYNASOFTCONTROL

Internetul te conecteazã la locuinþa ta!

DYNASOFT CONTROL Bd. Expoziþiei nr. 1 (incinta IPSCAIA) sector 1, BucureºtiTel.: 021-224.4725, Fax: 031-805.7332, Mobil: 0722-356.137, [email protected], www.dynasoft.ro

Sistem de automatizare rezidenþial

� securitate � control acces � supraveghere video � iluminat � climã � home cinema ºi sonorizare � alimentarea cu apã a locuinþei � irigaþii � networking

Ultima tehnologie Solid State cu LED

LUMINÃ economicã ºi eficientã

Casa inteligentã

Page 15: Super Casa 35

- rezistente la îngheþ / dezgheþ- nu îºi pierd textura ºi culoarea în timp- absorbþie de doar 6% a apei- pot fi folosite atât la interior cât ºi la exterior,

(alei, terase, zone pietonale, de agrement,în grãdinã sau în jurul piscinei)

- rezistente la îngheþ / dezgheþ- nu îºi pierd textura ºi culoarea în timp- absorbþie de doar 6% a apei- pot fi folosite atât la interior cât ºi la exterior,

(alei, terase, zone pietonale, de agrement,în grãdinã sau în jurul piscinei)

ªos. Bucureºti-Ploieºti 116, Fax: 021-352.01.36Tel.: 0722-636.376 , [email protected], www.dalepietra.ro

ªos. Bucureºti-Ploieºti 116, Fax: 021-352.01.36Tel.: 0722-636.376 , [email protected], www.dalepietra.ro

dale din piatrã reconstituitã

preþuri de la

19 euro/mp

dale din piatrã reconstituitã

Materiale de construcþii

numãrul 35, anul 4, octombrie 08 | 15

Comercializare

Execuþie

Montaj

Culori variate

Tel.: 021-444.9565, 0742-140.603Fax: 021-444.9644, [email protected]

www.alsa.ro

Acoperiºul casei dumneavostrã!

Consultanþã ºi proiectare GRATUIT

Page 16: Super Casa 35

Credit rapid pentru casã

0745.755.594

Credit rapid pentru casã

0745.755.594

Amenajãri grãdini

| numãrul 35, anul 4, octombrie 0816

PEPINIERA POIENIÞA vine în întâmpinarea dumneavoastrã oferindu-vã pachetul complet de servicii: � proiectare, amenajare ºi întreþinere pentru spaþii verzi ºi decoruri � producþie material dendrofloricol � tãieri de arbori ºi arbuºti � fertilizare � peluze ºi cascade de apã � sisteme automatizate de irigat � elemente relief montan ºi rocãri � jardiniere fixe ºi mobile

Noi vã putem amenaja spaþiul dorit fãcându-l unic, în funcþie de personalitatea ºi dorinþele dumneavoastrã,de locaþie ºi destinaþia lui

Bd. Unirii 8, bl. 7A, sc. 2, et. 6, ap. 42, sector 4, BucureºtiTel.: 021-336.7475, 0723-338.074, Fax: 021-336.1060POIENIÞA

INDIGO CENTER

Page 17: Super Casa 35

Tâmplãrie aluminiu ºi PVC

numãrul 35, anul 4, octombrie 08 | 17

www.termobab.roStr. Agricultori nr. 113, sector 2, BucureºtiTelefon: 021-323.13.04, Fax: 021-323.13.03Mobil: 0730-33.00.88, [email protected]

PROIECTARE ªI EXECUÞIE

PEREÞI CORTINÃ ªI FAÞADE VENTILATE

ISO 9001:2000

Nr.1755SIS

TE

MU

LD

E

MANAGMENT

AL

CA

LIT

ATII

CERTIFICAT

Page 18: Super Casa 35

Tâmplãrie aluminiu ºi PVC

| numãrul 35, anul 4, octombrie 0818

Page 19: Super Casa 35

Tâmplãrie aluminiu ºi PVC

numãrul 35, anul 4, octombrie 08 | 19

� Rulouri exterioare� Jaluzele verticale� Glafuri� Plase insecte

Tâmplãrie PVC cu geam termoizolant

Sediu fabricã, magazin ºi birouri: DN1 Calea Bucureºti 43, Baloteºti, Tel./Fax: 021-352.59.50Tel.: 021-352.19.04, Mobil: 0745-319415, 0744-171724, www.triand.ro, [email protected]

TRIANDS ocietate de producþ ie º i comerþ cu capita l ger man

acordãm discountpentru plata în avans

Profile Funkesisteme cu 3, ºi 5 camere

Feronerie G-U

ZERTIFIZIERTISO 9001

Certificare�Durata de viaþã a tâmplãrieieste apeciatã a fi aceeaºi cudurata de exploatare a clãdirii�

Bd. Theodor Pallady 26, BucureºtiTelefon: 021-569.89.92Mobil: 0721-379.420E-mail : [email protected]

Bucãtãrie

800

12

50

12

50

1500

Dormitor

12

50

2400

Sufragerie Baie

50

0

500

Page 20: Super Casa 35

� ferestre � uºi de intrare � obloane � structuri� amenajãri interioare � amenajãri exterioare

Producem de 10 anitâmplãrie din lemn stratificat de elitã

ETERN

construcþii & ambient

constel.: 0744-70.70.55, tel./fax: [email protected], www.eterncons.ro

Certificat Nr.2833

ISO 9001

certificarea calitãþii

Natura în casa ta!

Natura în casa ta!

utã

m d

istr

ibu

ito

ri!

Tâmplãrie lemnObiecte sanitare

| numãrul 35, anul 4, octombrie 0820

preþ deimportator

Obiecte sanitare / Mobilier de baie / Chiuvete ceramicã, sticlã, inox

Cãzi ºi cabine hidromasaj / Baterii / Oglinzi / Uºi metalice / Uºi de interior

Valea Cascadelor nr. 19A / Valea Cascadelor nr. 21, Bucureºti, sector 6 / Depozit Intrarea Domneºti nr. 16ATel.: 021-493.40.44, 350.42.68, Fax: 021-493.40.45, 350.42.76, Mobil: 0723-17.17.39, 0731-14.44.01, 0731-14.44.02

E-mail: [email protected] / www.cristobal.ro

Obiecte sanitare / Mobilier de baie / Chiuvete ceramicã, sticlã, inox

Cãzi ºi cabine hidromasaj / Baterii / Oglinzi / Uºi metalice / Uºi de interiorpreþ

importator

Page 21: Super Casa 35

UªI FABRICATE ÎN GRECIA � FORME ATIPICE PE COMANDÃ

Sphera Building Center, Str. Sergent Nuþu Ion 44, sector 5, Bucureºti

Tel.: 021.320.37.85, Mobil: 0721-97 59 45/0729 38 64 27/0765 26 06 36

E-mail: [email protected]

www.doorsystem.ro

Bucureºti - Sphera Building Center - parter, tel.: 0724-499 781Focºani - 620157, str. Mãgura 123, tel.: 0237-225 878, fax: 0237-226 042Web: www.supertrade.ro, e-mail: [email protected]

UªI ªI FERESTRE DIN LEMN

Uºi

numãrul 35, anul 4, octombrie 08 | 21

Page 22: Super Casa 35

PRO NOVA 99 srlBd. Chiºinãului 1, sector 2, Bucureºtitel.: 031-805 7478, fax: 031-805 7477mobil: 0722-420 247e-mail: [email protected]

producþiecanapele

producþiemobilier

distribuþieperdele,draperii

recondiþionãritapiþerie

decoraþiuniinterioare

| numãrul 35, anul 4, octombrie 0822

Decoraþiuni interioare

Page 23: Super Casa 35

RULOURI EXTERIOARE DIN ALUMINIU:Foarte bunã protecþie împotriva intemperiilor

Calitãþi antiefracþie

Acþionare manualã sau electricã

Baba Novac nr. 9I, et.3 - mansardã(intrarea se face prin stânga)Tel.: 021-327.55.27Mobil: 0788-208.585, [email protected], www.artesctc.ro

ARTES CTC COM

IDEEA STIL Str. Traian nr. 115 (Hala Traian)

Telefon: 021-321.28.76, 0723.370.285, 0723.152.287

www.ideeastil.ro

Jaluzele verticale

ºi orizontale,

rolete interioare,

perdele, draperii,

roman shades

Preþuri începând

de la 16 Ron/mp

Mãsurãtori, transport ºi montaj gratuit

PMD SUD INVEST

� Jaluzele verticale, orizontale � Rulouri exterioare

� Rolete de interior � Plase anti-insecte � Tâmplãrie PVC

� Aer condiþionat � Placãri alucobond � Case la roºu

� Amenajãri interioare � Finisaje de excepþie

Magazin: Valea Cascadelor 23, Sector 6, Bucureºti

(Stand A4 incinta ExpoConstruct Militari)

Tel./Fax: 021-444.03.25, Mobil: 0727-27.27.25

E-mail: [email protected], www.pmdsud.ro

Rulouri exterioareJaluzele

numãrul 35, anul 4, octombrie 08 | 23

Page 24: Super Casa 35

Mobilã

| numãrul 35, anul 4, octombrie 0824

Tel.: 0374-009.2020722-676.7890722-323.849

[email protected]

Consultanþã, design, mobilierºi montaje la dispoziþia dvs.

NU STIÞI CUM?

CHEMAÞI-NE PE NOI!

Eba Design Grup vã oferã mobilier unicat de orice tip, special conceput pentru spaþiul ºi necesitãþile dumneavoastrã.Designerii noºtri vã pot oferi soluþii de amenajare ºi vizualizãri 3D ale ambianþelor dorite. Gama largã de culori ºi texturiale materialelor disponibile permit o asortare cât mai armonioasã a produselor alese. Vã oferim servicii de proiectareºi producþie mobilier de orice tip pentru apartamente, hoteluri, grãdiniþe, sedii de firme, restaurante ºi baruri etc.

PRODUCÃTORI MOBILIER Bucãtãrie, Bar, Living, Dormitor, Tineret, Hol, Baie, Birou, Hotelier, Comercial

Tel.: 0724-008.923, [email protected], www.eba.roShowroom 1: Expo Construct Militari, Stand D5, Tel.: 0752-299.103Program: Luni-Vineri 10-18, Sâmbãtã 10-15

Showroom 2: Home Design Mall, Stand 117-118, Tel.: 021-204.87.98Program: Luni-Vineri 10-20, Sâmbãtã 10-17

Page 25: Super Casa 35

Forma Interior SRLªoseaua Panduri 71, sector 5, Bucureºti

ExpoMaxTel.: 021-410.40.42

E-mail: [email protected]

Page 26: Super Casa 35

Mobilã

| numãrul 35, anul 4, octombrie 0826

mobilier unicat la comandãmobilier de birou, hotelier, bancar, casã, magazin

Bucureºti, sector 2, str. Ramuri Tei nr. 12Telefon: 0723-688.722, Fax: [email protected], www.totalmob.ro

Showroom-uri:

Mobilia Center, la etaj, B-dul Biruinþei nr. 90A(incinta Selgros Pantelimon), PantelimonMobil: 0748 044 855, Tel.\fax: 021 311 1076

ªos. Pipera nr. 48, Sector 2, BucureºtiMobil: 0742 609 962

Page 27: Super Casa 35

MobilãElectrocasnice

numãrul 35, anul 4, octombrie 08 | 27

Bucureºti, Str. Înclinatã nr. 129, Tel.: 031-425.2535Mobil: 0728-873.695, 0722-323.695, Fax: 031-816.4271

E-mail: [email protected], www.mobilarbr.ro

Mobila RBR

MOBILIER PENTRU SPAÞII COMERCIALE

MOBILIER PERSONALIZAT DIN MDF ªI PAL

din apilie, revista

Super Shopping,

ghidul tãu de cumpãrãturi

ww

w.s

up

er-

sho

pp

ing

.ro

Page 28: Super Casa 35
Page 29: Super Casa 35

Ascensoare / Uºi automateFier forjat / Inox

numãrul 35, anul 4, octombrie 08 | 29

Ne strãduim ca prin gama largã de produse oferite sã corespundem cât mai bine cerinþelorºi posibilitãþilor materiale ale pieþei, indiferent cã este vorba de un fier forjat, frumos prinsimplitate ºi la un preþ scãzut, sau de unul exclusiv, cu finisaj artistic. În oferta noastrãgãsiþi toatã gama de elemente necesare la o poartã, un gard, un grilaj sau o balustradã.

Cãutaþi diferenþa în detalii.Finisaj exigent, calitate excelentã.

Tel.: 0722 398 518, [email protected], www.ironforge.ro

Cãutaþi diferenþa în detalii.Finisaj exigent, calitate excelentã.

Tel.: 0722 398 518, [email protected], www.ironforge.ro

MÃGURELE , Jud. ILFOV, Str. ATOMIªTILOR nr. 12Tel.: 021-457.53.33 /34 /35, Fax: 021-457.53.40 /41E-mail:[email protected], www.inoxsa.ro

spre Mãgurele

AtomiºtilorAntiaerianã

Calea R

ahovei

ªos. A

lexandria

12

� BALUSTRADE � PORÞI ªI GARDURI DIN FIER FORJAT� COPERTINE � DOTÃRI BUCÃTÃRII PROFESIONALE � TACÂMURI� MOBILIER AMBIENTAL � DECORAÞIUNI PERSONALIZATE

Str. Cristescu Dima 5, sector 2, BucureºtiTel./Fax: 021-250.37.67, 0722-13.47.07Showroom: ªos. Colentinawww.schepsis.cabanova.ro, [email protected]

D&C SCHEPSISIMPEX

Execuþie lucrãri bazate pefier forjat la preþuride importator

Ascensoare hidraulicepentru persoane

Automatizãri pentru porþi,bariere auto,uºi garaj ºi accesorii

Page 30: Super Casa 35

| numãrul 34, anul 4, septembrie 0830

Executãm:- cãrþi de vizitã- ºtampile- înrãmãri tablouri- gravurã computerizatã- împachetãri cadouri- comerþ cupe, figurine, medalii- copiere chei- reparaþii încãlþãminte

Tel./Fax: 0256-20.48.61

E-mail: [email protected], [email protected]

www.gallprint.ro

Magazinul Bucur Obor

ªos. Colentina 2Tel.: 0726-333.904

Carrefour Bãneasa

ªos. Bucuresti-Ploieºti 44 ATel.: 0723/226.828Tel./Fax: 021-319.52.84

Magazin Basarabia

Bd. Basarabia 86, bl. A3Tel.: 0723.207.402

Magazinul Cora

ªos. Vergului 18Tel.: 0726-333.903Tel./Fax: 021-255.33.91

Articole promoþionalePrint

Page 31: Super Casa 35

Ghidul tãu de

cumpãrãturi,

revista

Super

Shopping 499,99 euro

tel.: 0728.025.000, [email protected] supraveghere video, 4 camere

HELPtelecom & security

preþ de importator

Tel.: 021-4934044, www.cristobal.roCãzi ºi cabine hidromasaj

Recomandãrile lunii

numãrul 34, anul 4, septembrie 08 | 31

4.500 RON

tel.: 0722-420247, www.pronova99.rocanapea de colþ extensibilã cu feronerie Italia

1.980 Lei

Tel.: 0722-32.36.95, www.mobilarbr.romobilã de bucãtãrie

Mobila RBR

A R G O N I N CSUPER OFERTÃ MODEL �CLASIC�

3.500 RON

Rate doar cu buletinulîncepând de la 50 Ron/lunã

Mai multe modele ºi detalii înShowroom-ul din str. Traian 117tel. 0213-224.245, 0723-370285sau pe www.scootermania.ro

- 49cc- omologatã

carte de identitate- portbagaj gratis

5904,28 Euro + TVA

0723-37.70.88, www.promond.roimagine în oglindã (diag. imaginii 81,2 cm)

PROM ND

Vrei o Super Casã?Vrei o Super Casã?

Afla cum o poþi avea urmãrind emisiunea Super Casa TVla postul TV www.supercasa.ro

Afla cum o poþi avea urmãrind emisiunea Super Casa TVla postul TV www.supercasa.ro

Page 32: Super Casa 35