Subiecte Semiologie Medicala Rezovate

of 44 /44
1. Foaia de observatie clinica medicala Foaia de observatie document medico-legal, cu valoare medicala, juridica, stiintifica, care insoteste bolnavul internat intr-o unitate sanitara cu paturi. Capitolele foii de observatie: I. Datele personale: nume, prenume, sex, varsta, data si locul nasterii, domiciliul temporar si permanent II. Datele calendaristice: data internarii, data externarii, perioada de repaus III. Diagnosticul - in diferite faze: de trimitere, la internare, la 72h, la externare (definitiv); Dg. Anatomopatologic in caz de deces. IV. Anamneza (anamnesis - reamintire) reprezinta toate informatiile culese de medic in urma discutiei cu bolnavul. Se face cu tact, apropiindu-ti bolnavul, conducerea discutiei se face de catre medic si poate asigura peste 50% din diagnostic. Cuprinde: Motivele internarii: Simptome sau semne numai daca au fost descrise de bolnav, care au determinat internarea in spital. De obicei sunt maxim 3 si se ierarhizeaza valoric. Se specifica la simptomele majore localizarea topografica si caracterul evocator al simptomelor. Istoricul bolii cuprinde toate manifestarile clinice de la debut pana in momentul prezentarii la medic, inclusiv eventualele tratamente efectuate in aceasta perioada. In istoric trebuie sa stabilim simptomul de debut la care trebuie sa precizam: modul de debut (acut, brutal sau lent insidios), evolutia in timp (boala acuta, boala cronica), localizarea (pentru durere), iradierea durerii, caracterul simptomului (durere colicativa, varsatura alimentara etc), intensitatea (suportabila, atroce etc), factori declansatori si de insotire Antecedentele - Personale fiziologice la femeie evenimentele genitale din viata ei: menarha, menstruatia - caractere (regularitate, durata, abundenta, flux), ultima menstruatie, nasteri (greutatea copiilor la nastere), avorturi spontane, provocate - Personale patologice afectiunile anterioare care au modificat modul de reactie al organismului sau au lasat sechele, notand data sau perioada cand au existat. Se insista pe afectiuni care au legatura cu boala actuala si pe interventiile chirurgicale (anul) - Heredo-colaterale: boli determinate genetic (hemofilie), predispozitie genetica (HTA, ulcer, DZ), contagiune intrafamiliala (TBC, hepatita cronica, BTS) Conditiile de viata si de munca: locuinta, alimentatia (obligatoriu), alcool (cat, ce), cafea, alte toxice, fumat (cat, de cand), droguri (adolescenti tineri), profesie (loc de munca, noxe, efort, stres, orar profesional) Examenul clinic general se face complet intotdeauna, mai repede in cazurile grave cand se urmareste starea organelor vitale. Conditii de luminozitate, confort termic, examinare de obicei din dreapta, examinare cu blandete. Sunt 4 metode clasice: Inspectia: generala, de ansamblu (tip constitutional, pozitie, stare de nutritie), specifica (fiecarui aparat) Palparea se bazeaza pe simtul tactil. Poate fi: - superficiala se aplica palma cu toata suprafata, se bazeaza numai pe simtul tactil - profunda mano sau bimanuala se exercita o presiune mai puternica asupra zonei examinate. Este utila pentru ggl, ficat, splina, rinichi, vezica, uter. - penetranta cu 1-2 degete, strict limitata in scopul detectarii unor puncte dureroase (sinusale, abdominale, nervoase) - prin balotare pentru rinichi, ficat, tumori (semnul bulgarelui de gheata din ascita) - palparea prin reptatie manevra Rowssing antiperistaltica in procesele inflamatorii apendiculare sau ileocecale. Tuseul rectal obligatoriu. Percutia pune in vibratie un anumit teritoriu sunetele obtinute fiind variabile in functie de structura, elasticitatea si continutul in aer al organului sau zonelor vecine. - Tipuri: directa (produce sunete cu intensitate redusa, difuze, punand in vibratie un teritoriu foarte mare orientativa), digito - digitala Piorry (superficiala si profunda) - Informatii: 3 - 4 cm diametru, 7 - 8 cm profunzime - Tehnica: topografica (limite anatomice ficat, plaman, cord), comparativa (utila pentru delimitarea unui fenomen patologic) - Dupa caracterele acustice sunetele pot fi: sonore (emfizem hipersonoritate, pneumotorax timpanism), mate (lichidiana, parenchimatoasa normal ficat, rinichi sau patologic - tumora) Auscultatia se face cu stetoscopul biauricular (monoauricular numai la ginecologi); utila la examinarea plamanului, cordului, vase (sufluri arteriale); pe sisteme si aparate (mai functionala pe segmente, mai comoda pentru pacient) Planul de explorari: explorari biologice (de triaj sau specifice bolii respective), explorari anatomopatologice, explorari paraclinice (invazive sau neinvazive) Fisa curbelor biologice cuprinde monitorizarea principalilor parametrii clinici: temperatura, pulsul, TA,

Embed Size (px)

description

Subiecte Semiologie Medicala Rezovate

Transcript of Subiecte Semiologie Medicala Rezovate

 • 1. Foaia de observatie clinica medicala

  Foaia de observatie dooccuummeenntt mmeeddiiccoo--lleeggaall,, ccuu vvaallooaarree mmeeddiiccaallaa,, jjuurriiddiiccaa,, ssttiiiinnttiiffiiccaa,, ccaarree iinnssootteessttee

  bboollnnaavvuull iinntteerrnnaatt iinnttrr--oo uunniittaattee ssaanniittaarraa ccuu ppaattuurrii..

  CCaappiittoolleellee ffooiiii ddee oobbsseerrvvaattiiee::

  II.. DDaatteellee ppeerrssoonnaallee:: nnuummee,, pprreennuummee,, sseexx,, vvaarrssttaa,, ddaattaa ssii llooccuull nnaasstteerriiii,, ddoommiicciilliiuull tteemmppoorraarr ssii ppeerrmmaanneenntt

  IIII.. DDaatteellee ccaalleennddaarriissttiiccee:: ddaattaa iinntteerrnnaarriiii,, ddaattaa eexxtteerrnnaarriiii,, ppeerriiooaaddaa ddee rreeppaauuss

  IIIIII.. DDiiaaggnnoossttiiccuull -- iinn ddiiffeerriittee ffaazzee:: ddee ttrriimmiitteerree,, llaa iinntteerrnnaarree,, llaa 7722hh,, llaa eexxtteerrnnaarree ((ddeeffiinniittiivv));; DDgg..

  AAnnaattoommooppaattoollooggiicc iinn ccaazz ddee ddeecceess..

  IIVV.. AAnnaammnneezzaa ((aannaammnneessiiss -- rreeaammiinnttiirree)) rreepprreezziinnttaa ttooaattee iinnffoorrmmaattiiiillee ccuulleessee ddee mmeeddiicc iinn uurrmmaa ddiissccuuttiieeii ccuu

  bboollnnaavvuull.. SSee ffaaccee ccuu ttaacctt,, aapprrooppiiiinndduu--ttii bboollnnaavvuull,, ccoonndduucceerreeaa ddiissccuuttiieeii ssee ffaaccee ddee ccaattrree mmeeddiicc ssii ppooaattee aassiigguurraa ppeessttee

  5500%% ddiinn ddiiaaggnnoossttiicc.. CCuupprriinnddee::

  MMoottiivveellee iinntteerrnnaarriiii:: SSiimmppttoommee ssaauu sseemmnnee nnuummaaii ddaaccaa aauu ffoosstt ddeessccrriissee ddee bboollnnaavv,, ccaarree aauu ddeetteerrmmiinnaatt iinntteerrnnaarreeaa

  iinn ssppiittaall.. DDee oobbiicceeii ssuunntt mmaaxxiimm 33 ssii ssee iieerraarrhhiizzeeaazzaa vvaalloorriicc.. SSee ssppeecciiffiiccaa llaa ssiimmppttoommeellee mmaajjoorree llooccaalliizzaarreeaa

  ttooppooggrraaffiiccaa ssii ccaarraacctteerruull eevvooccaattoorr aall ssiimmppttoommeelloorr..

  IIssttoorriiccuull bboolliiii ccuupprriinnddee ttooaattee mmaanniiffeessttaarriillee cclliinniiccee ddee llaa ddeebbuutt ppaannaa iinn mmoommeennttuull pprreezzeennttaarriiii llaa mmeeddiicc,, iinncclluussiivv

  eevveennttuuaalleellee ttrraattaammeennttee eeffeeccttuuaattee iinn aacceeaassttaa ppeerriiooaaddaa. In istoric trebuie sa stabilim simptomul de debut la care

  trebuie sa precizam: modul de debut (acut, brutal sau lent insidios), eevvoolluuttiiaa iinn ttiimmpp (boala acuta, boala cronica),

  localizarea (pentru durere), iradierea durerii, caracterul simptomului (durere colicativa, varsatura alimentara etc),

  intensitatea (suportabila, atroce etc), factori declansatori si de insotire

  AAnntteecceeddeenntteellee

  -- PPeerrssoonnaallee ffiizziioollooggiiccee llaa ffeemmeeiiee eevveenniimmeenntteellee ggeenniittaallee ddiinn vviiaattaa eeii:: mmeennaarrhhaa,, mmeennssttrruuaattiiaa -- ccaarraacctteerree

  ((rreegguullaarriittaattee,, dduurraattaa,, aabbuunnddeennttaa,, fflluuxx)),, uullttiimmaa mmeennssttrruuaattiiee,, nnaasstteerrii ((ggrreeuuttaatteeaa ccooppiiiilloorr llaa nnaasstteerree)),, aavvoorrttuurrii

  ssppoonnttaannee,, pprroovvooccaattee

  -- PPeerrssoonnaallee ppaattoollooggiiccee aaffeeccttiiuunniillee aanntteerriiooaarree ccaarree aauu mmooddiiffiiccaatt mmoodduull ddee rreeaaccttiiee aall oorrggaanniissmmuulluuii ssaauu aauu llaassaatt

  sseecchheellee,, nnoottaanndd ddaattaa ssaauu ppeerriiooaaddaa ccaanndd aauu eexxiissttaatt.. SSee iinnssiissttaa ppee aaffeeccttiiuunnii ccaarree aauu lleeggaattuurraa ccuu bbooaallaa aaccttuuaallaa ssii ppee

  iinntteerrvveennttiiiillee cchhiirruurrggiiccaallee ((aannuull))

  -- HHeerreeddoo--ccoollaatteerraallee:: bboollii ddeetteerrmmiinnaattee ggeenneettiicc ((hheemmooffiilliiee)),, pprreeddiissppoozziittiiee ggeenneettiiccaa ((HHTTAA,, uullcceerr,, DDZZ)),, ccoonnttaaggiiuunnee

  iinnttrraaffaammiilliiaallaa ((TTBBCC,, hheeppaattiittaa ccrroonniiccaa,, BBTTSS))

  CCoonnddiittiiiillee ddee vviiaattaa ssii ddee mmuunnccaa:: llooccuuiinnttaa,, aalliimmeennttaattiiaa ((oobblliiggaattoorriiuu)),, aallccooooll ((ccaatt,, ccee)),, ccaaffeeaa,, aallttee ttooxxiiccee,, ffuummaatt

  ((ccaatt,, ddee ccaanndd)),, ddrroogguurrii ((aaddoolleesscceennttii ttiinneerrii)),, pprrooffeessiiee ((lloocc ddee mmuunnccaa,, nnooxxee,, eeffoorrtt,, ssttrreess,, oorraarr pprrooffeessiioonnaall))

  EExxaammeennuull cclliinniicc ggeenneerraall ssee ffaaccee ccoommpplleett iinnttoottddeeaauunnaa,, mmaaii rreeppeeddee iinn ccaazzuurriillee ggrraavvee ccaanndd ssee uurrmmaarreessttee ssttaarreeaa

  oorrggaanneelloorr vviittaallee.. CCoonnddiittiiii ddee lluummiinnoozziittaattee,, ccoonnffoorrtt tteerrmmiicc,, eexxaammiinnaarree ddee oobbiicceeii ddiinn ddrreeaappttaa,, eexxaammiinnaarree ccuu bbllaannddeettee..

  SSuunntt 44 mmeettooddee ccllaassiiccee::

  IInnssppeeccttiiaa:: ggeenneerraallaa,, ddee aannssaammbblluu ((ttiipp ccoonnssttiittuuttiioonnaall,, ppoozziittiiee,, ssttaarree ddee nnuuttrriittiiee)),, ssppeecciiffiiccaa ((ffiieeccaarruuii aappaarraatt))

  PPaallppaarreeaa ssee bbaazzeeaazzaa ppee ssiimmttuull ttaaccttiill.. PPooaattee ffii::

  -- ssuuppeerrffiicciiaallaa ssee aapplliiccaa ppaallmmaa ccuu ttooaattaa ssuupprraaffaattaa,, ssee bbaazzeeaazzaa nnuummaaii ppee ssiimmttuull ttaaccttiill

  -- pprrooffuunnddaa mmaannoo ssaauu bbiimmaannuuaallaa ssee eexxeerrcciittaa oo pprreessiiuunnee mmaaii ppuutteerrnniiccaa aassuupprraa zzoonneeii eexxaammiinnaattee.. EEssttee uuttiillaa ppeennttrruu ggggll,,

  ffiiccaatt,, sspplliinnaa,, rriinniicchhii,, vveezziiccaa,, uutteerr..

  -- ppeenneettrraannttaa ccuu 11--22 ddeeggeettee,, ssttrriicctt lliimmiittaattaa iinn ssccooppuull ddeetteeccttaarriiii uunnoorr ppuunnccttee dduurreerrooaassee ((ssiinnuussaallee,, aabbddoommiinnaallee,,

  nneerrvvooaassee))

  -- pprriinn bbaalloottaarree ppeennttrruu rriinniicchhii,, ffiiccaatt,, ttuummoorrii ((sseemmnnuull bbuullggaarreelluuii ddee gghheeaattaa ddiinn aasscciittaa))

  -- ppaallppaarreeaa pprriinn rreeppttaattiiee mmaanneevvrraa RRoowwssssiinngg aannttiippeerriissttaallttiiccaa iinn pprroocceesseellee iinnffllaammaattoorriiii aappeennddiiccuullaarree ssaauu iilleeoocceeccaallee..

  TTuusseeuull rreeccttaall oobblliiggaattoorriiuu..

  PPeerrccuuttiiaa ppuunnee iinn vviibbrraattiiee uunn aannuummiitt tteerriittoorriiuu ssuunneetteellee oobbttiinnuuttee ffiiiinndd vvaarriiaabbiillee iinn ffuunnccttiiee ddee ssttrruuccttuurraa,,

  eellaassttiicciittaatteeaa ssii ccoonnttiinnuuttuull iinn aaeerr aall oorrggaannuulluuii ssaauu zzoonneelloorr vveecciinnee..

  -- TTiippuurrii:: ddiirreeccttaa ((pprroodduuccee ssuunneettee ccuu iinntteennssiittaattee rreedduussaa,, ddiiffuuzzee,, ppuunnaanndd iinn vviibbrraattiiee uunn tteerriittoorriiuu ffooaarrttee mmaarree

  oorriieennttaattiivvaa)),, ddiiggiittoo -- ddiiggiittaallaa PPiioorrrryy ((ssuuppeerrffiicciiaallaa ssii pprrooffuunnddaa))

  -- IInnffoorrmmaattiiii:: 33 -- 44 ccmm ddiiaammeettrruu,, 77 -- 88 ccmm pprrooffuunnzziimmee

  -- TTeehhnniiccaa:: ttooppooggrraaffiiccaa ((lliimmiittee aannaattoommiiccee ffiiccaatt,, ppllaammaann,, ccoorrdd)),, ccoommppaarraattiivvaa ((uuttiillaa ppeennttrruu ddeelliimmiittaarreeaa uunnuuii ffeennoommeenn

  ppaattoollooggiicc))

  -- DDuuppaa ccaarraacctteerreellee aaccuussttiiccee ssuunneetteellee ppoott ffii:: ssoonnoorree ((eemmffiizzeemm hhiippeerrssoonnoorriittaattee,, ppnneeuummoottoorraaxx ttiimmppaanniissmm)),, mmaattee

  ((lliicchhiiddiiaannaa,, ppaarreenncchhiimmaattooaassaa nnoorrmmaall ffiiccaatt,, rriinniicchhii ssaauu ppaattoollooggiicc -- ttuummoorraa))

  AAuussccuullttaattiiaa ssee ffaaccee ccuu sstteettoossccooppuull bbiiaauurriiccuullaarr ((mmoonnooaauurriiccuullaarr nnuummaaii llaa ggiinneeccoollooggii));; uuttiillaa llaa eexxaammiinnaarreeaa

  ppllaammaannuulluuii,, ccoorrdduulluuii,, vvaassee ((ssuufflluurrii aarrtteerriiaallee));; ppee ssiisstteemmee ssii aappaarraattee ((mmaaii ffuunnccttiioonnaallaa ppee sseeggmmeennttee,, mmaaii ccoommooddaa

  ppeennttrruu ppaacciieenntt))

  PPllaannuull ddee eexxpplloorraarrii:: eexxpplloorraarrii bbiioollooggiiccee ((ddee ttrriiaajj ssaauu ssppeecciiffiiccee bboolliiii rreessppeeccttiivvee)),, eexxpplloorraarrii aannaattoommooppaattoollooggiiccee,,

  eexxpplloorraarrii ppaarraacclliinniiccee ((iinnvvaazziivvee ssaauu nneeiinnvvaazziivvee))

  FFiissaa ccuurrbbeelloorr bbiioollooggiiccee ccuupprriinnddee mmoonniittoorriizzaarreeaa pprriinncciippaalliilloorr ppaarraammeettrriiii cclliinniiccii:: tteemmppeerraattuurraa,, ppuullssuull,, TTAA,,

 • ggrreeuuttaatteeaa ((eeddeemmee,, aasscciittaa)),, ddiiuurreezzaa,, ttrraannzziittuull iinntteessttiinnaall

  FFiissaa ddee ttrraattaammeenntt

  FFiissaa ddee eevvoolluuttiiee

  EEppiiccrriizzaa 2. Febra: definitie, tipuri de curbe termice, etiologie

  FFeebbrraa ccrreesstteerreeaa tteemmppeerraattuurriiii ccoorrppuulluuii ppeessttee lliimmiittaa ccoonnssiiddeerraattaa nnoorrmmaallaa ddee 3377CC.. - Valori normale ale temperaturii: - dimineata orele 7-9; normal: 36,5-36,8 C

  -- sseeaarraa oorreellee 1166--1188;; nnoorrmmaall:: 3366,,88--3377 CC

  -- TTrreeppttee vvaalloorriiccee aallee ssttaarriiii ffeebbrriillee:: ssttaarree ssuubbffeebbrriillaa ((3377--3388CC)),, ffeebbrraa mmooddeerraattaa ((3388--3399CC)),, ffeebbrraa mmaarree ((3399--4411CC)),,

  hhiippeerrtteerrmmiiee ((ppeessttee 4411CC,, ffiiiinndd ddeeppaassiitt cceennttrruull ddee ccoonnttrrooll hhiippoottaallaammiicc))..

  In functie de etiologie si caractere, febra se insoteste de manifestari generale nespecifice ca inapetenta, mialgii,

  artralgii, cefalee, astenie fizica si o stare de rau general.

  DDuuppaa aassppeeccttuull ccuurrbbeeii tteerrmmiiccee ttiippuurrii sseemmiioollooggiicc ddee ffeebbrraa::

  -- FFeebbrraa iinn ppllaattoouu ssaauu ccoonnttiinnuuaa nnuu aarree ddiiffeerreennttee mmaaii mmaarrii ddee 11 CC iinnttrree tteemmppeerraattuurraa mmaattiinnaallaa ssii vveessppeerraallaa;; temperatura se mentine ridicata mai multe zile succesive

  -- FFeebbrraa rreemmiitteennttaa ddiiffeerreennttee >> 11CC iinnttrree tteemmppeerraattuurraa mmaattiinnaallaa ssii cceeaa vveessppeerraallaa

  -- FFeebbrraa iinntteerrmmiitteennttaa aalltteerrnnaarreeaa uunnoorr ppeerriiooaaddee ffeebbrriillee ccuu uunneellee aaffeebbrriillee,, ccaarree ssee ppooaattee pprroodduuccee nneerreegguullaatt ssaauu llaa

  iinntteerrvvaallee ffiixxee.. TTiippuurrii::

  -- ffeebbrraa rreeccuurreennttaa -- ppeerriiooaaddee ffeebbrriillee ddee 55--88 zziillee uurrmmaattee ddee ppeerriiooaaddee ddee aaffeebbrriilliittaattee.. AAppaarree iinn TTBBCC,, lliimmffooaammee,,

  lleeppttoossppiirroozzee ssii uunneellee bboollii vviirraallee ssaauu bbaacctteerriieennee..

  -- ffeebbrraa oonndduullaannttaa -- aasscceennssiiuunnee pprrooggrreessiivvaa aa tteemmppeerraattuurriiii,, uurrmmaattaa ddee ssccaaddeerreeaa ttrreeppttaattaa,, dduuppaa ccaarree cciicclluull ssee rreeiiaa..

  AAppaarree iinn BBooaallaa HHooddggkkiinn,, nneeooppllaassmmee ssaauu bbrruucceelloozzaa..

  -- FFeebbrraa ddee ttiipp iinnvveerrss tteemmppeerraattuurraa mmaattiinnaallaa eessttee mmaaii mmaarree ddeeccaatt cceeaa vveeppeerraallaa.. AAppaarree iinn:: ffoorrmmee ggrraavvee ddee TTBBCC,,

  ssuuppuurraattiiii iinncchhiissee..

  -- FFeebbrraa nneerreegguullaattaa cceeaa mmaaii ffrreeccvveennttaa iinn pprraaccttiiccaa.. 3. Cefaleea

  CCeeffaalleeeeaa dduurreerreeaa ddee ccaapp

  AAnnaammnneezzaa dduurreerriiii:: llooccaalliizzaarree,, dduurraattaa,, eevvoolluuttiiaa,, ccaarraacctteerruull dduurreerriiii,, eevvoolluuttiiaa iinn ttiimmpp,, ffaaccttoorriiii ccaarree oo eexxaacceerrbbeeaazzaa

  ssaauu aammeelliioorreeaazzaa,, rraassppuunnssuull llaa tteerraappiiaa aannttiiaallggiiccaa uuzzuuaallaa

  MMeeccaanniissmmee ddee pprroodduucceerree:: aaffeeccttaarree vvaassccuullaarraa,, iirriittaattiiii nneerrvvooaassee,, iirriittaattiiaa ssaauu iinnffllaammaattiiaa mmeenniinnggeelloorr,, ccrreesstteerreeaa

  pprreessiiuunniiii iinnttrraaccrraanniieennee,, ssppaassmmuull ssaauu iinnffllaammaattiiaa mmuusscchhiilloorr ssppiinnaallii ssaauu ccrraanniieennii..

  TTiippuurrii ddee cceeffaalleeee::

  aa.. CCeeffaalleeeeaa ddee ccaauuzzaa vvaassccuullaarraa: miiggrreennaa;; HHTTAA;; aaffeeccttiiuunnii aallee vvaasseelloorr cceerreebbrraallee

  bb.. CCeeffaalleeeeaa ddiinn aaffeeccttiiuunniillee iinnttrraaccrraanniieennee:: ttuummoorriillee cceerreebbrraallee,, aabbcceessuull cceerreebbrraall,, mmeenniinnggiitteellee,, hheemmoorraaggiiaa

  ssuubbaarraahhnnooiiddiiaannaa,, aalltteerraarreeaa pprreessiiuunniiii iinnttrraaccrraanniieennee..

  cc.. CCeeffaalleeeeaa ddiinn pprroocceesseellee ppaattoollooggiiccee eexxttrraaccrraanniieennee ddee vveecciinnaattaattee:: oottiittee,, oottoommaassttooiiddiittee,, ssiinnuuzziittee,, dduurreerrii ddeennttaarree,,

  dduurreerrii ooccuullaarree,, aarrttrroozzeellee ccoollooaanneeii cceerrvviiccaallee

  dd.. CCeeffaalleeeeaa ddiinn aaffeeccttiiuunniillee nneerrvviilloorr ccrraanniieennii:: neevvrraallggiiaa ddee ttrriiggeemmeenn,, nneevvrraallggiiaa gglloossooffaarriinnggiiaannuulluuii

  ee.. CCeeffaalleeeeaa ddiinn bboolliillee ggeenneerraallee:: aanneemmiiii,, hheemmooppaattiiii mmaalliiggnnee,, bboollii rreessppiirraattoorriiii ccuu iinnssuuffiicciieennttaa ppuullmmoonnaarraa,, ccoollaaggeennoozzee,,

  ddiiaabbeett zzaahhaarraatt,, bboollii eennddooccrriinnee,, ddeezzeecchhiilliibbrree hhiiddrrooeelleeccttrroolliittiiccee ssii aacciiddoobbaazziiccee,, iinnttooxxiiccaattiiii eexxooggeennee

  ff.. CCeeffaalleeeeaa ppssiihhooggeennaa:: ssiinnddrroommuull ddee ssuupprraassoolliicciittaarree ddeetteerrmmiinnaa cceeffaalleeee ddiiffuuzzaa,, ssuurrddaa,, iirriittaabbiilliittaattee ssii iinnssoommnniiee..

  4. Ametelile si vertijul

  AAmmeetteelliillee rreepprreezziinnttaa sseennzzaattiiaa ddee nneessiigguurraannttaa,, iinnssttaabbiilliittaattee ssaauu ccllaattiinnaarree iinn oorrttoossttaattiissmm ssaauu llaa mmeerrss..

  Apar in urmatoarele situatii: hemoragii acute, hipoglicemia, atacuri de ischemie cerebrala tranzitorie (AIT),

  precede lipotimiile si sincopele, spondiloza cervicala (crize de dropp-attack la miscarile bruste ale capului), insoteste bolile generale (anemii, hipoxie, insuficienta hepatica si renala), nevrotici.

  VVeerrttiijjuull aammeetteeaallaa ppuutteerrnniiccaa aassoocciiaattaa ccuu oo sseennzzaattiiee rroottaattoorriiee iinn ppllaann oorriizzoonnttaall ssaauu vveerrttiiccaall.. FFiizziioollooggiicc ppooaattee

  aappaarree iinn ccaazz ddee nneeaaddaappttaarree aa ssiisstteemmuulluuii vveessttiibbuullaarr llaa ddiivveerrssee ssiittuuaattiiii ((rraauu ddee iinnaallttiimmee,, ddee mmaarree ssaauu ddee vvooiiaajj))..

  PPaattoollooggiicc ppooaattee ffii::

  -- DDee ttiipp ppeerriiffeerriicc pprriinn ddiissffuunnccttiiee vveessttiibbuullaarraa ttiippiicc VVeerrttiijjuull MMeenniieerree ((aaffeeccttaarree llaabbiirriinnttiiccaa uunniillaatteerraallaa)) ccaarree ssee

  ccaarraacctteerriizzeeaazzaa pprriinn ddeebbuutt bbrruusscc,, iinnffuunnddaarreeaa uunneeii uurreecchhii iinn ccaarree aappaarree uunn zzggoommoott rriittmmiicc nnuummiitt ttiinniittuuss.. CCrriizzaa dduurreeaazzaa

  zzeeccii ddee mmiinnuuttee ccuu ttuullbbuurraarrii ddee eecchhiilliibbrruu ccuu ccaarraacctteerr rroottaattoorr,, ggrreettuurrii,, vvaarrssaattuurrii ssii ttrraannssppiirraattiiii.. MMaaii ppooaattee aappaarree vveerrttiijj

  ppeerriiffeerriicc ccuu ccaarraacctteerr bbiillaatteerraall iinn ccoonnssuumm ddee ddrroogguurrii,, aallccooooll,, aaffeeccttiiuunnii aaccuuttee oottoommaassttooiiddiieennee ssii iinn ssppoonnddiilloozzaa

  cceerrvviiccaallaa ccuu ccrriizzee ddee ddrroopppp--aattttaacckk

  -- DDee ttiipp cceennttrraall iinn AAVVCC

  5. Nanismul

  Nanism - inaltime sub 1,30 m la adult. Nanismul poate fi armonic sau dizarmonic.

 • Exista mai multe cauze care determina intarzieri ale cresterii: cauze endocrine, sindroame malformative osoase,

  anomalii cromosomice, cauze nutritionale, metabolice, viscerale si neurologice, cauze necunoscute (nanismul

  visceral esential).

  6. Gigantismul

  Gigantismul - este o crestere in inaltime de peste 2 m determinata de un exces de hormon somatotrop

  hipofizar sau de insuficienta gonadica, survenita in perioada de crestere, inaintea inchiderii cartilajelor de crestere.

  7. Acromegalia

  Acromegalia este determinata de excesul de hormon somatotrop survenit dupa pubertate. Se produce o marire

  a capului (schimba numarul la palarie), arcadele orbitei sunt proeminente, urechile mari, pliurile sunt ingrosate, exista macroglosie. Cresc in latime mainile si picioarele (schimba numarul la manusi si la pantofi). 8. Boala Cushing

  Boala Cushing este determinata de supraproductia de ACTH, de catre tumori corticosuprarenaliene sau de

  administrarea prelungita de glococorticoizi. Fata este rotunda, in luna plina, cu obraji rosii, pilozitatea capului este rarita chiar cu zone de alopecie. Se adauga alte modificari sistemice: hirsutism, gat ingrosat, scurt, cu depozit

  de grasime la nivelul cefei (ceafa de bizon), trunchiul este dezvoltat, abdomenul voluminos, cu vergeturi, membrele sunt subtiri (aspectul general a fost comparat cu o lamaie pe scobitori). Pacientii prezinta in plus hipertensiune arteriala, hiperglicemie, poliglobulie, colesterol crescut.

  9. Astenia, fatigabilitatea si impotenta functionala

  Astenia este termenul medical pentru oboseala. Tipuri de astenie:

  -- FFiizziiccaa mmaanniiffeessttaarree ggeenneerraallaa ssppeecciiffiiccaa bboolliilloorr nneeuurroollooggiiccee..

  -- MMiixxttaa ((ffiizziiccaa ssii ppssiihhiiccaa)):: aanneemmiiii,, iinnffeeccttiiii aaccuuttee bbaacctteerriieennee ssaauu vviirraallee,, bboollii ccrroonniiccee hheeppaattiiccee,, IIRRCC,, bboollii nneeooppllaazziiccee,,

  bbooaallaa AAddddiissoonn,, bboollii ttiirrooiiddiieennee

  -- AAsstteenniiaa ccrroonniiccaa pprriimmaarraa pprreeddoommiinnaa llaa ffeemmeeii iinnttrree 2255 4455 aannii ccuu eexxaammeennuull cclliinniicc ssii eexxpplloorraarriillee ppaarraacclliinniiccee

  nnoorrmmaallee ffiiiinndd lleeggaattaa ddee pprroobblleemmee ppssiihhoollooggiiccee,, ppssiihhiiaattrriiccee ssaauu ddee ssiinnddrroommuull ddee ssuupprraassoolliicciittaarree..

  FFaattiiggaabbiilliittaatteeaa rreepprreezziinnttaa oobboosseeaallaa ffiizziiccaa mmaaii aalleess mmuussccuullaarraa,, lliippssaa ddee eenneerrggiiee,, sseennzzaattiiaa ddee eeppuuiizzaarree.. EEssttee uunn

  ssiimmppttoomm cclliinniicc ssppeecciiffiicc iinn bboollii ssiisstteemmiiccee,, eennddooccrriinnee ssaauu mmeettaabboolliiccee..

  IImmppootteennttaa ffuunnccttiioonnaallaa rreepprreezziinnttaa iimmppoossiibbiilliittaatteeaa eeffeeccttuuaarriiii uunnuuii aacctt mmoottoorr ddaattoorriittaa uunneeii aaffeeccttaarrii nneeuurroollooggiiccee,,

  mmuussccuullaarree,, aarrttiiccuullaarree ssaauu aarrtteerriiaallee,, ffiiiinndd llooccaalliizzaattaa llaa uunn aannuummiitt sseeggmmeenntt aall ccoorrppuulluuii..

  10. Obezitatea

  Obezitatea este o afectiune cronica ce consta in cresterea cantitatii de tesut adipos din organism. Actual se

  utilizeaza indicele de masa corporala (BMI) pentru a defini o persoana ca fiind obeza. BMI stabileste o legatura

  intre inaltimea persoanei (exprimata in m2) si greutate in Kg. OMS defineste obezitatea in functie de BMI astfel:

  preobezitate (BMI intre 25-29,9), obezitate clasa I (BMI intre 30-34,99), obezitate clasa II (BMI intre 35-39,99),

  obezitate clasa III (BMI>40).

  11. Modificarile pigmentatiei cutanate

  Hiperpigmentarile pot fi date de un exces de pigment melanic sau de acumularea in piele a unor substante

  care dau o culoare inchisa.

  Hiperpigmentarile pot fi:

  - hiperpigmentare generalizata: apare la bolnavii uremici (pielea are o culoare palid murdara, cu tenta cenusie), in

  melanodermia generalizata din boala Addison, in ciroza hepatica, in diabet zaharat, hipogonadism si insuficienta

  cardiaca (pielea capata o culoare metalic-cenusie), in melanozele toxice (pielea capata nuante de la albastru la

  brun)

  - hiperpigmentari regionale: apar in diverse boli generale sau dermatologice, dupa expunerea indelungata la soare,

  traumatisme si consum de alcool. Ex: Cloasma este o hiperpigmetare formata din pete simetrice neregulate, situate

  pe fata, obraji, tample, perioral si perinazal care dispar dupa nastere. Acantosis nigricans este o hiperpigmetare cu

  hiperkeratoza intalnita in unele cancere sau boli endocrine. Efelidele (pistrui) sunt mici pete maronii, nereliefate,

  fara semnificatie patologica.

  Hipocromii:

  - hipocromiile generalizate: albinism (pielea este aproape alba, frecvent asociindu-se si decolorarea irisului si

  parului), fenilcetonuria.

  -- hhiippooccrroommiiiillee llooccaalliizzaattee:: vviittiilliiggoo ((ppeettee ddeeppiiggmmeettaattee ddee mmaarriimmee ssii ffoorrmmee vvaarriiaabbiillee)),, ppoott aappaarree uunneeoorrii dduuppaa zzoonnaa

  zzoosstteerr,, ppee uunneellee cciiccaattrriiccii ssii ppee vveerrggeettuurrii..

  12. Cianoza

  Cianoza reprezinta coloratia albastra a tegumentelor si mucoaselor determinata de cresterea cantitatii de

  hemoglobina redusa peste 5 g/dl.

  Exista uneori dificultai de punere in evidena a cianozei, aceasta fiind influenata de grosimea tegumentului, de pigmentarea normala a pielii, dar i de lumina din cabinetul medical.

  Cianoza poate fi:

 • a) Cianoza generalizata:

  - Cianoza de tip central este determinata de incarcarea deficitara cu O2 a sangelui de la nivel pulmonar sau de

  extracia deficitara de oxigen la nivelul esuturilor. Cianoza centrala apare in insuficienta respiratorie, afecteaza pielea, mucoasele, conjuctiva, limba si partea interna a buzelor si nu dispare la presiune si caldura; temperatura

  este normala sau usor crescuta.

  - Cianoza de tip periferic reprezinta coloraia albastra aparuta la nivelul extremitailor ca urmare a proastei circulaii a sangelui pacientului. Cianoza periferica apare in soc, afecteaza extremitatile (nasul, partea externa a buzelor), intereseaza pielea (mai putin mucoasele) si dispare la presiune si caldura; pielea este rece si transpirata.

  b) Cianoza localizata este limitata la o parte a corpului, la un membru sau un segment al acestuia si apare in

  obstructiile venoase.

  Cianoza trebuie difereniata de alte cauze care produc modificari de culoare a tegumentului: acrocianoza este o modificare vasculara permanenta, nedureroasa a extremitatilor accentuata de expunerea la frig; livedo reticularis

  se prezinta sub forma unei coloraii violacee a fetei externe a membrelor.

  1133.. PPaallooaarreeaa Paloarea tegumentului reprezinta disparitia coloratiei normale a pielii ca urmare a reducerii cantitatii de

  oxihemoglobina din piele si mucoase.

  Paloarea poate fi localizata sau generalizata.

  In paloarea generalizata pe langa modificarea de culoare a pielii sunt prezente modificari ale mucoaselor,

  culoarea diminuand la nivelul buzelor, limbii si conjunctivei. Scadera cantitatii de oxihemoglobina la nivelul

  tesuturilor poate fi determinata de scaderea cantitatii de Hb din sange sau de scaderea perfuziei.

  Paloarea localizata se evidentiaza cel mai frecvent la nivelul membrelor, nas, urechi sau chiar limba. Apare in

  ocluziile atreriale acute sau cronice cu producerea unei ischemii tisulare, care poate ajunge pana la gangrena.

  Tegumentul este rece, cu modificari trofice ale fanerelor si manifestari dureroase musculare.

  Anamneza unui pacient cu paloare trebuie sa urmareasca: istoricul personal sau familial de anemie, boli

  cardiace, renale sau diabet, daca paloarea este permanenta sau intermitenta si alte simptome asociate (oboseala,

  palpitatii, dureri toracice, ortopnee, dispnee, menstre neregulate)

  Examenul obiectiv urmareste: temperature tegumentului (scazuta in soc si arteriopatii), tensiunea arteriala

  (este scazuta in soc), splenomegalia, absenta pulsului.

  14. Icterul

  Icterul reprezinta coloratia galbena a tegumentelor si mucoaselor determinata de cresterea cantitatii de

  bilirubina. Trebuie exclusa coloratia galbena determinata de intoxicatia cu acid picric si carotenodermia.

  Bilirubina totala: 5,1-17 mol/l 0,2-1 mg/dl Bilirubina directa: 1-5,1 mol/l 0,03-0,3 mg/dl

  Icterul prehepatic: bilirubina totala - normala/crescuta; bilirubina directa normala; bilirubina indirecta crescuta; urobilinogen crescut; culoarea urinii normala; culoarea scaunului normala.

  Icterul hepatic: bilirubina totala - crescuta; bilirubina directa normala/ crescuta; bilirubina indirecta normala/crescuta; urobilinogen normal/crescut; culoarea urinii inchisa; culoarea scaunului normal/decolorat.

  Icterul posthepatic: bilirubina totala - crescuta; bilirubina directa crescuta; bilirubina indirecta normala; urobilinogen scazut; culoarea urinii inchisa; culoarea scaunului decolorat. 15. Hemoragii cutanate (purpura, echimoza, hematomul)

  Purpura este determinata de extravazarea elementelor figurate rosii la nivelul tegumentului datorita unor

  anomalii ale peretelui vascular (purpura vasculara) sau prin scaderea numarului de trombocite (purpura

  trombocitopenica).

  Dupa aspect putem distinge: purpura petesiala, purpura in vibice (leziuni liniare), purpura echimotica, purpura

  necrotica: traduce o ocluzie vasculara (tromboza).

  Echimoza este o extravazare sanghina dermo-hipodermica de culoare rosie-violacee initial, care in zilele

  urmatoare devine albastra, cu nuanta verzuie, iar in final galbena. Echimozele pot apare in tulburari de coagulare

  sau dupa traumatisme.

  Hematomul este o acumulare circumscrisa de sange situata subcutanat sau profund, uneori insotit si de o

  echimoza. Apare de obicei postraumatic si in marile tulburari de coagulare cu caracter spontan (hemofilia A).

  16. Eritemul

  Eritemul este determinat de congestia vaselor din dermul superficial si dispare la vitropresiune, culoarea poate

  fi intensa sau pala. Eritemul poate fi simptom in cadrul unei boli sau poate fi o boala de sine statatoare si poate fi

  asociat cu papula, determinand aspectul de exantem.

  Eritemul poate fi:

  a) localizat intalnit la nivelul plicilor de flexie = intertrigo, la nivelul zonelor expuse la soare = fotodistributie b) generalizat poate imbraca aspectele urmatoare: - eritem scarlatiniform: rosu viu, cu placarde mari, fara zone de piele sanatoasa.

 • - eritem rubeoliform (in rujeola si rubeola) - leziuni rosii, congestive, usor reliefate, mici, sub 1 cm, cu zone de

  piele sanatoasa.

  - eritem rozeoliform (rozeola sifilitica) - roz, prost delimitat, de dimensiuni mici, cu zone mari de piele sanatoasa

  intre leziuni.

  - eritrodermia inrosire uniforma a intregului tegument, urmata de descuamare - eritem pasager dupa expunere la soare, la febrili, dupa unele medicamente

  Este important a se diferentia eritemul generalizat de eritrodermie = eritem intens, frecvent infiltrativ, edem

  cutanat, modificari ale unghiilor; durata este de cateva saptamani si poate asocia adenopatie; se intalneste in

  psoriazis, limfoame, eczeme.

  Eritemul pasiv include: acrocianoza, livedo reticular.

  17. Leziuni elementare cu continut solid

  Papulele = mici proeminente ale pielii, circumscrise, cu dimensiuni variabile (sub 1 cm). Pot fi rotunde,

  ovalare, poligonale, ombilicate. Daca au dimensiuni mai mari poarta denumirea de placi.

  Exista mai multe tipuri histologice de papule:

  papula epidermica poate fi prezenta in verucile plane papula dermica cu variantele: - edematoase: roz-pal, elastice, partial reductibile la presiune, asociate cu prurit

  - cu infiltrat celular inflamator: ferme, de culoare rosie sau violet, infiltrate, nereductibile la presiune (lichen

  plan). Pot fi acoperite de scuame sau insotite de prurit intens; gratajul poate duce la lichenificarea lor

  - dismetabolice continand un material amorf (lipide, mucine): sunt ferme, asimptomatice, cu evolutie cronica

  (xantoame)

  papule foliculare corespund unui folicul pilos papule miliare - rosii, acuminate si sunt in raport cu glandele si canalele sudoripare

  Noduli cutanati sunt leziuni palpabile cu caracter tumoral sau inflamator; sunt de obicei de dimensiuni mari

  peste 1 cm, rotunzi sau ovalari, fermi, de culoare rosie sau culoare mai putin pronuntata. Nodozitatea este

  denumirea pentru un nodul de 0,5-1 cm. Goma este un nodul ce evolueaza catre ramolisment si ulcerare.

  Vegetatiile sunt leziuni palpabile determinate de proliferarea anormala exofitica a epidermului asociata unui

  infiltrat celular in derm. Suprafata este foarte neregulata, mamelonata, cu aspect conopidiform; pot fi localizate

  oriunde, dar domina la nivelul mucoaselor sau in jurul orificiilor naturale. Verucile sunt vegetatii acoperite de

  scuame hipercheratozice.

  Tumorile cutanate sunt in general solide, circumscrise, de talie variabila, maligne sau benigne.

  18. Leziuni elementare cu continut lichid

  Veziculele sunt leziuni vizibile si palpabile determinate de edem intercelular marcat (eczeme) sau necroza

  keratinocitara (herpes, varicela, zona Zoster); sunt reliefate, translucide, cu dimensiuni mici (1-2 mm). Sunt

  localizate pe zone de tegument sanatos (varicela) sau eritematos (eczema); in functie de forma, pot fi: emisferice,

  conice (acuminate), ombilicate (cu o depresiune centrala).

  Veziculele evolueaza rapid catre rupere cu formarea unei eroziuni si apoi a unei cruste, catre coalescenta cu

  formarea unei bule sau catre pustule

  Bulele sunt leziuni reliefate cu dimensiuni mari (peste 2 mm pana la cativa cm) cu lichid clar, galben sau

  hemoragic. Se localizeaza atat la nivelul pielii cat si al mucoaselor bucale si genitale; pot fi insotite de prurit si

  durere locala si evolueaza catre spargere sau catre formarea de pustule

  Pustulele sunt leziuni palpabile, de culoare alba sau galbena, care contin o serozitate tulbure sau franc

  purulenta. Dupa localizare, pot fi: foliculare (acuminate, centrate de un folicul pilos; de obicei sunt infectioase),

  nefoliculare (plane, superficiale, adesea amicrobiene; sunt prezente in psoriazis pustulos, boala Behet) 19. Leziuni elementare prin pierdere de substanta

  Eroziunea (exulceratia) - pierdere de substanta superficiala, fara interesarea dermului, cu fundul plat, bine

  delimitata, care se vindeca fara cicatrice.

  Ulceratia - pierdere de substanta profunda, interesand dermul, cu conturul bine sau prost delimitat, care se

  vindeca cu cicatrice. Fundul poate fi rosu, galbui (fibrinos) crustos sau negru (necroza). La o ulceratie ne

  intereseaza forma, dimensiunile, profunzimea, aspectul marginilor, secretiile existente. O forma particulara este

  afta, de obicei rotund-ovalara, bine delimitata, cu fundul galbui.

  Ulcerul - pierderea de substanta cu caracter cronic, fara tendinta la vindecare, de obicei de cauza vasculara. La

  persoanele diabetice pot apare ulcere atone, cu marginile taiate drept, pe zonele hipercheratozice plantare, pe

  locurile de presiune, avand cauza neurologica.

  Fisura - eroziune sau ulceratie liniara, la nivelul pliurilor, la nivelul palmelor si plantelor. O forma particulara

  este ragada.

  Excoriatia - lipsa de substanta posttraumatica acoperita de cruste hematice.

  Sancrul - eroziune sau ulceratie la locul de inoculare a unor infectii contagioase.

 • 20. Semiologia muschilor striati

  La istoricul bolii se urmareste varsta la care a debutat suferinta musculara, durata si rata de progresie a

  simptomelor si analiza amanuntita a acestora. Intereseaza daca manifestarile sunt izolate sau apar in cadrul altei

  stari patologice, efectele efortului fizic si raporturile cu dieta si temperatura mediului.

  Simptome: slabiciune musculara, durerea musculara, crampele musculare, contracturile musculare,,

  ppeerrttuurrbbaarriillee ddee ttiipp mmiioottoonniicc ((ssee mmaanniiffeessttaa pprriinn iinntteeppeenniirree))

  Akinezia reprezinta incapacitatea de a initia schimbari in activitatea motorie

  Rigiditatea este starea de contractie continua a muschilor

  Atetoza reprezinta imposibilitatea de a sustine muschii intr-o anumita pozitie

  Mioclonusul si spasmul muscular - la contractiile musculare de scurta durata

  asterixisul (flapping tremor) reprezinta miscarile aritmice si rapide

  21. Semiologie fanerelor

  Unghiile pot prezenta modificari determinate de patologia proprie dar si in cadrul unor boli generale. Culoarea

  normala, roz-sidefie, devine violacee in bolile cianogene sau alba, fara lunula in unele ciroze hepatice. Unghiile

  bombate in mod patologic apar in hipocratismul digital, cu modificarea falangei distale. Unghiile subtiri, fragile,

  plate sau concave apar in unele anemii, iar unghiile ingrosate, sfaramicioase, opace, care se rup si se desprind de

  pe patul unghial sunt observate in starile carentiale importante, aspect numit onicoliza.

  Modificarile parului pot afecta ciclul sau tipul pilar. Alopecia este caderea permanenta a parului, care poate

  avea cauze locale, dermatologice sau generale la care se adauga tratamentele citostatice. Caderea prematura a

  parului capului se numeste calvitie, avand de obicei cauze hormonale sau constitutionale. Hipercricoza reprezinta

  dezvoltarea exagerata a parului in zone normal piloase pentru sexul si varsta respectiva. Hirsutismul este o

  dezvoltare exagerata a pilozitatii pe zonele normal glabre (la femei imbraca aspectul virilismului pilar). Canitia

  reprezinta albirea precoce a parului, care are de obicei cauze constitutionale.

  22. Deseuri si sechele cutanate

  Deseuri cutanate

  Scuamele sunt leziuni vizibile aparute spontan sau dupa grataj;

  - pot fi independente sau asociate cu alte tipuri de leziuni (ex. Eritemato- scuamoase)

  - se detaseaza de la nivelul pielii;

  Dupa aspect de disting:

  - scuame cu aspect pitiriaziform fine, albicioase, faramicioase, putin aderente - scuame scarlatiniforme care se detaseaza in lambouri - scuame ichtiasiforme neregulate, poligonale, foarte uscate

  - scuame psoriaziforme sunt albe, stralucitoare, de marime variabila, aderente; gratajul cu o chiureta detaseaza un

  fragment in lamela (semnul bujiei)

  - scuame foliculare de talie mica, la nivelul unui folicul pilos. Crusta este rezultatul uscarii unui exudat seros hemoragic sau purulent la nivelul tegumentului ca un stadiu

  evolutiv al altor leziuni (bule, vezicule, pustule)

  Escara este o necroza epidermica determinata de ischemie cu aspect de depozit negru, aderent, incastrata in

  tesutul din jur.

  Gangrena - necroza tisulara de origine vasculara sau infectioasa. Poate fi uscata si neagra sau sub forma unei

  bule cu un lichid rosiatic, sub care exista tesut negru.

  Sfacelul este un depozit necrotic rezultat sub actiunea agentilor microbieni.

  Sechele cutanate

  Cicatricea este o neoformare de tesut in scop reparator dupa o pierdere de substanta sau inflamatie cutanata.

  Pot fi cicatrici hipertrofice si cicatrici cheloide.

  Atrofia este determinata de diminuarea sau disparitia unor parti constitutive ale tegumentului.

  Poikilodermia asociaza atrofie, telangiectazii si pigmentare reticulara.

  Scleroza este caracterizata prin pierderea elasticitatii cutanate in boli inflamatorii (sclerodermii) sau

  insuficienta venoasa a membrelor inferioare (dermo-hipodermita sclerodermiforma).

  Vergeturile sunt leziuni atrofice lineare si pot fi violacee (in Cushing) sau alb-sidefii (dupa modificari bruste

  ale greutatii corporale, sarcina)

  23. Manifestari cutanate paraneoplazice

  Acantozis nigricans este o dermatoza rara, care se poate asocia cu un cancer visceral. Atingerea cutanata este

  bilaterala si simetrica, localizandu-se in axile, ceafa, gat, regiunea ano-genitala, fata interna a coapselor, coate,

  statiul popliteu, dosul mainilor si picioarelor. In aceste regiuni pielea devine pigmentata si rugoasa, culoarea fiind

  de la galben murdar, la brun inchis.

  Acrokeratoza paraneoplazica apare exclusiv la barbati caracterizandu-se prin leziuni simetrice la maini,

  picioare si fata.

 • Ichtioza dobandita se asociaza frecvent cu boala Hodgkin sau alt limfom non-hodgkinian, avand localizare

  palmo-plantara.

  Dermatomiozita reprezinta un sindrom paraneoplazic asociat unor cancere viscerale. Leziunile cutanate cu

  aspect eritemato-scuamos si discret endematos sunt localizate in special periorbital, pe dosul mainilor, coate si

  genunchi.

  Amiloidiza este o depunere extracelulara a unei proteine fibroase (amiloid) in unul sau mai multe locuri din

  organism. Pe piele apar papule sau placi putin reliefate localizate in regiunile axilare, inghinale, anala, pe fata si

  gat.

  24. Osteoporoza

  Osteoporoza este o boala sistemica scheletica in care scaderea masei osoase si deteriorarea arhitecturii

  tesutului osos determina cresterea fragilitatii osoase si susceptibilitatea la fracturi.

  Osteoporoza poate fi determinata fie de cresterea rezorbtiei osoase, fie de scaderea ratei de formare a osului.

  Cele mai frecvente localizari sunt la nivelul coloanei vertebrale, colului femural, extremitatii distale a

  radiusului si oasele carpiene.

  - Osteoporoza vertebrala incepe cu subtierea corticalei, dupa care scade si numarul de travee. Cedarea platoului

  permite hernierea nucleului pulpos in corpul vertebral, iar a marginilor conduce la fracturi sau tasari de corpuri

  vertebrale. Localizarile dominante sunt in zona toracica si lombara, iar daca sunt multiple, asistam la reducerea

  taliei pacientului si aparitia cifoscoliozei. Subiectiv apar dureri dorso-lombare nocturne si mai ales la efort si

  ortostatism prelungit.

  - Osteoporoza colului femural este asimptomatica pana in momentul fracturii.

  - Osteoporoza extremitatii distale a radiusului si oaselor carpiene determina fracturi dupa traumatisme minime.

  Principalele forme etiologice de osteoporoza sunt cele post menopauza si de varsta, dupa care urmeza formele

  nutritionale si cele induse medicamentos.

  25. Examenul obiectiv al mainii

  Examinarea mainii se face cu ambele maini pe masa de examen in fata examinatorului pacientul stand pe

  scaun

  Inspectie (eritem localizat, noduli subcutanati, tumefierea articulara) Durerea articulara provocata Deformari articulare (noduli Heberdeen si Bouchard) Mobilitatea articulara activa si pasiva: flexie-extensie, adductie-abductie, rotatie pentru mana si police, abductia si adductia degetelor ,miscarile de opozitie ale policelui.

  26. Examenul obiectiv al cotului

  Examinarea cotului se face in extensie si in pozitie anatomica cu palma orientata anterior.

  Normal unghi deschis extern valgus fiziologic: 50 la barbati si 10-150 la femei Se pot observa deformari, tumefactii si palpa proeminentele osoase, capul radial si partile moi. Mobilitatea articulara: flexie-extensie (1350 00 sau 50), pronatie-supinatie cu cotul flectat la 900 fixat pe torace 27. Examinarea umarului

  Examinarea umarului

  Articulatia cu cea mai mare mobilitate Inspectie, palpare, miscari active si pasive Trei grade de libertate de miscare a articulatiei determina 6 miscari: abductie-adductie, proiectie inainte (flexie), proiectie inapoi (extensie), rotatie interna si rotatie externa.

  Tehnica abductie + rotatie externa pacientul atinge unghiul superointern al scapulei opuse trecand cu mana prin spatele capului.

  Rotatie interna + adductie pacientul atinge acromionul opus prin fata capului sau unghiul inferior al omoplatului opus prin spatele toracelui.

  28. Examinarea coloanei vertebrale

  Examinarea coloanei vertebrale se face in ortostatism cu capul ridicat si barbia inainte, membrele inferioare

  lipite in extensie si cele superioare pe langa corp.

  Inspectie: cifoza toracala, scolioza, torticolis, Palparea proeminentelor osoase si a partilor moi. Mobilitatea pentru fiecare segment in parte: - coloana cervicala: menton-stern, occiput-perete, ureche-umar

  - coloana toracala; perimetru toracic pe linia mamelonara in inspir si expir fortat 7 cm

  - coloana lombara: testul index-sol si testul Schober

  29. Tehnica de examinare a sistemului osteoarticular

  Metodele de examinare: inspectia, palparea, percutia

 • SSeemmnneellee cclliinniiccee eevviiddeennttiiaattee llaa iinnssppeeccttiiee:: eeritem localizat (RAA, artrite septice), echimoze periarticulare

  (fracturi, luxatii, entorse), lipomatoza periarticulara (gonartroze-lipartroza Weissenbach-Francon), noduli

  subcutanati (tofi gutosi), noduli reumatoizi (PR), noduli Meynet (RAA), tumefierea articulara

  SSeemmnnee cclliinniiccee eevviiddeennttiiaattee llaa ppaallppaarree ssii ppeerrccuuttiiee:: hhidartroza (semnul valului), semnul socului rotulian,

  durerea provocata sensibilitatea (manevra lui Eriksen, semnul lui Illouz Coste semnul trepiedului, semnul lui Lasegue - hernie de disc), deformarile articulare (nodulii lui Heberdeen - artroze interfalangiene distale, nodulii lui

  Bouchard - artroze interfalangiene proximale, boala Dupuytren, mana in laba de cartita, gonartroza)

  MMoobbiilliittaatteeaa aarrttiiccuullaarraa ssii mmaassuurraattoorriillee cclliinniiccee:: aanchiloza fibroasa sau osoasa, hipermobilitatea articulara,

  masuratori (ale unui segment, articulare, pentru evidentierea desfasurarii unei regiuni in timpul miscarii testul Schober, unghiulare cu goniometru).

  30. Examinarea soldului si a membrului inferior

  Examinarea articulatiei soldului apreciaza simetria prin inspectie si mobilitatea prin: departarea picioarelor

  (abductia) (N:45 grade), picior peste picior (flexia si adductia), marginea externa a piciorului pe genunchiul opus

  (flexia, abductia si rotatia externa), ridicatul de pe scaun (extensie activa), semnul cheiei (rotatie, flexie, adductie,

  abductie)

  Examinarea genunchiului se face in decubit dorsal in extensie completa. Se verifica flexia, extensia, miscari

  de rotatie, mobilitatea rotulei.

  Inspectie: genu varum, genu valgum, genu flexum si genu recurvatum. Flexia pasiv sau activ (bolnavul se invita sa stea pe vine). Extensia pasiv sau activ (bolnavul se ridica din pozitia pe vine in ortostatism). Mobilitatea rotulei (semnul rindelei-miscarea rotulei in sens craniocaudal determina cracmente).

  Examinarea gleznei si piciorului

  Inspectie picior in valgus sau in varus. Bolta plantara disparuta: picior plat. Haluce deformat inflamator (guta) sau ortopedic (halux valgus).

  Miscarile in articulatia gleznei: flexie dorsala si plantara. Miscari in articulatia subtalara (subastragaliana): inversiune - ridicarea marginii interne a piciorului si eversiune - ridicarea marginii externe a piciorului.

  Miscari in articulatia mediotarsiana adductia si abductia antepiciorului. Miscari in articulatiile degetelor (flexie si extensie). 31. Rahitismul si osteomalacia

  Rahitismul prin hipovitaminoza D Apare datorita carentelor solare si lipsei de aport alimentar. La varsta de 6 luni principalele semne apar la

  nivelul oaselor parietale si occipitale, unde se constata infundarea suprafetei externe prin presiune digitala

  (craniotabes) si intarzierea inchiderii fontanelei anterioare. Supraproductia de tesut osos subperiostal determina

  proeminenta boselor frontale, care dau aspectul de frunte olimpiana, adaugandu-se si reactia din partea celor occipitale, pentru a da capului o forma cubica. Semnele toracice apar la varsta de 6-12 luni, primele fiind mataniile costale, acele hipertrofii vizibile si palpabile ale jonctiunilor condrocostale.

  Datorita defectului de osificare, de-a lungul insertiei diafragmului se formeaza cu timpul o depresiune

  circulara a peretelui toracic, numita santul Harrison, iar sternul este proiectat anterior (stern in carena), incat forma toracelui seamana cu un clopot.

  Sindromul de osteomalacie

  Se manifesta clinic prin dureri osoase si impotenta functionala, complicandu-se uneori cu deformari scheletice

  sau fracturi. Instalarea este insidioasa, durerile accentuandu-se progresiv, pana la intensitati relativ mari. Durerile

  sunt localizate predominant in regiunea pelvicrurala (inghinocrurale, fesiere inalte si ischiatice), mimand uneori

  coxartroza deoarece se accentueaza in ortostatism si la mers si cedeaza in repaus.

  32. Semiologia edemelor

  Edemul reprezinta retinerea de apa si sare in interstitiu. Edemul poate fi generalizat sau localizat, iar clinic se

  descriu mai multe stadii ale edemelor:

  - stadiul de preedem - este pus in evidenta clinic numai pe seama cresterii in greutate a pacientului si a testului

  bulei de edem. - stadiul de edem subcutanat, determinat de acumularea a cel putin 4-5 l de lichid in spatiul interstitial, etapa in

  care semnul godeului. Edemul subcutanat are evolutie ascendenta de la regiunea retromaleolara, pretibial, sacrat, perete abdominal;

  - starea de edem seros cand s-au acumulat 5-7 l de lichid cu aparitia retentiei lichidiene in seroase (pleura,

  pericard, peritoneu);

  - edem visceral apare cand retentia de lichid depaseste 15 l si se manifesta prin acumularea lichidului in interstitiul

  organelor parenchimatoase realizand anasarca.

 • Edemul cardiac este un edem simetric, dur, rece, cianotic, care lasa cu dificultate godeu. Se insoteste de alte semne de insuficienta cardiaca: jugulare turgescente, hepatomegalie de staza, reflux hepatojugular, cianoza

  generalizata.

  Edemul nefritic are o patogenie complexa, incomplet elucidata, dar se pare ca factorul declansator ar fi retentia de apa si sare. Edemul nefritic apare adesea peste noapte, este localizat initial retromaleolar si palpebral. Se poate generaliza..

  Edeme prin hipoproteinemie - Edemul nefrotic se defineste printr-o proteinurie de peste 3,5 g/24 ore. Ca urmare se inregistreaza o scadere a

  proteinelor serice si, in consecinta a presiunii coloidosmotice. Edemul este moale, alb, pufos, aparand initial decliv

  (in raport cu pozitia pacientului). Se generalizeaza rapid, ajungand la anasarca.

  - Edemul din ciroza hepatica este un edem produs prin scaderea presiunii coloidosmotice fiind ca si in edemul

  nefrotic moale si lasa cu usurinta godeu.

  - Ascita din ciroza hepatica apare pe de o parte prin scaderea presiunii coloidosmotice, pe de alta parte prin

  cresterea presiunii in sinusoidele hepatice datorita compresiunii prin nodulii de regenerare.

  - Edemul carential apare dupa un aport proteic de lunga durata. Edemul este moale, alb, pufos si apare initial la

  nivelul extremitatilor inferioare.

  Cauze endocrine de edem - Edemul din sindromul premenstrual apare la femei tinere, inaintea menstruatiei. Este determinat probabil de un

  raport estrogeni/progesteron inadecvat.

  - Edemul din hipotiroidie (mixedem) apare pretibial si periorbital si pare a fi legat de scaderea tirozinei circulante.

  - Edemul iatrogen apare dupa administrarea unor medicamente sau solutii

  Edemul alergic este declansat printr-o reactie de hipersensibilizare de tip I si este localizat la fata si membre. Se poate asocia cu lacrimare, coriza, spasm glotic, bronhospasm, greata, varsaturi, diaree. O forma particulara este

  edemul Quincke in care este interesata buza superioara (buza de tapir), dar se poate produce si edem al cailor respiratorii superioare ce poate determina senzatia de asfixiere

  Edemul localizat apare prin cresterea permeabilitatii capilare regionale fara modificarea volumului plasmatic si fara retentie renala de apa si sodiu.

  - Edemul infectios circumscris portii de intrare a unui agent microbian. Este insotit de modificari tegumentare:

  roseata, tumefactii si caldura locala.

  - Edemele din obstructiile venoase sau limfatice sunt localizate in tesutul aferent vaselor obstruate.

  33. Anamneza in bolile articulare si ale tesutului conjunctiv

  Simptomul major care se analizeaza la anamneza este durerea articulara. Intereseaza care au fost primele

  articulatii afectate, apoi ordinea in care au fost prinse si altele si la ce intervale de timp. Incercam sa stabilim daca

  durerea este intermitenta sau continua, cu sau fara exacerbari. O durere care este prezenta si in repaus sau la

  mobilizare este de tip inflamator, in timp ce durerea dependenta de miscari, pozitie, efort sau mobilizare este de tip

  degenerativ. Dupa gradul impotentei functionale realizate la nivelul articulatiei ne putem orienta privind

  intensitatea durerii.

  Redoarea articulara este senzatia de intepenire aparuta la mobilizare. Limitarea miscarilor poate fi data de durere, de contractura musculara, de inflamatia tendoanelor si aponevrozelor sau de deteriorarile ireversibile ale articulatiei.

  Tumefierea articulatiei este insotita de prezenta caldurii locale si de eritemul tegumentar. Deformarile articulare sunt sesizabile, important fiind momentul aparitiei si rapiditatea cu care au progresat. Simptomele extraarticulare (respiratorii, cardiace, digestive, renale, generale) se analizeaza atent, putand determina gravitatea bolii.

  AAnntteecceeddeennttee::

  Personale patologice: patologie infectioasa (ORL - infectie amigdaliana, stomatologica, scarlatina pentru RAA, TBC, endocardita infectioasa, artrite septice-gonococ etc.), anomalii metabolice (litiaza renala, nefropatie urica) in

  guta, manifestari sistemice diverse (dermatologice-purpura, leziuni faciale, renale, digestive), factori profesionali

  care pot determina (sindrom Raynaud la trepidatii) sau declansa simptomatologia (efort fizic, expunere la frig si

  umezeala).

  Heredocolaterale: patologia ereditara metabolica (guta), boli cu predispozitie genetica (poliartrita reumatoida, spondilita anchilopoetica, bolile de colagen).

  EExxaammeennuull oobbiieeccttiivv uurmareste urmatoarele aspecte: tesuturile moi periarticulare, volumul articulatiei,

  deformarile, sensibilitatea si mobilitatea articulatiilor.

  34. Reumatismul articular acut

  RReeuummaattiissmmuull aarrttiiccuullaarr aaccuutt ((RRAAAA)) BBooaallaa BBoouuiillllaauudd--SSoocckkoollsskkyy eessttee boala cronica cu evolutie in pusee a copilului si adolescentului cu primul atac pana la 20 de ani, dar cu recidive pana la 40 de ani, determinat de

  infectia cu streptococ beta hemolitic de grup A cu mecanism autoimun.

 • Tabloul clinic - criteriile lui Jones de diagnostic a RAA: artrita, cardita, manifestari neurologice Coreea minora Sydenham, manifestari dermatologice (noduli subcutanati Maynet si eritem marginat), manifestari

  generale febra 38-390.

  35. Caracterele artritei din reumatismul articular acut

  AArrttrriittaa-- ccaarraacctteerree::

  -- PPrriinnddee aarrttiiccuullaattiiiillee mmaarrii,, aassiimmeettrriiccaa ((ggeennuunncchhii,, ppuummnn,, gglleezznnaa ssii ccoott,, ffooaarrttee rraarr uummaarr ssii ssoolldd nniicciiooddaattaa ccoollooaannaa))..

  DDuurraattaa pprriinnddeerriiii uunneeii aarrttiiccuullaattiiii 33--44 zziillee

  -- AAppaarr ffeennoommeennee iinnffllaammaattoorriiii llooccaallee ((aarrttrriittee)) eerriitteemm,, eeddeemm ssii iimmppootteennttaa ffuunnccttiioonnaallaa.. UUnneeoorrii nnuummaaii aarrttrraallggiiii..

  -- CCaarraacctteerr mmiiggrraattoorr

  -- DDuurraattaa aattaaccuulluuii rreeuummaattiissmmaall 33--44 ssaappttaammaannii ccuu vviinnddeeccaarree ffaarraa sseecchheellee..

  -- RRaassppuunnddee rraappiidd llaa mmeeddiiccaattiiaa aannttiiiinnffllaammaattoorriiee..

  36. Explorarea paraclinica in bolile reumatologice

  A. Probele biologice

  a. In sange

  Sindromul inflamator nespecific: VSH, fibrinogen, proteina C reactiva, electroforeza (alfa2 globuline) Sindromul disimunitar - Nespecifice: complement C3 sau hemolitic total, CIC, Test Coombs (anticorpi antieritrocitari, antitrombocitari),

  gamaglobulinele (electroforeza), imunoglobulinele (imunelectroforeza),

  - SSppeecciiffiiccii::

  -- FFaaccttoorriiii rreeuummaattooiizzii ((FFRR)) aannttiiccoorrppii ddee ttiipp IIggMM ffaattaa ddee IIggGG sseerriicc.. SSee eevviiddeennttiiaazzaa pprriinn rreeaaccttiiaa WWaaaalleerr RRoossee

  ((NN::11//3322--11//6644)) pprriinn ffiixxaarree ddee hheemmaattiiii ssaauu ppee ppaarrttiiccuullee ddee llaatteexx ((NN::11//4400)).. SSppeecciiffiiccii 8855%% iinn PPRR ssii mmaaii rreedduuss iinn

  ccoollaaggeennoozzee ssii bboollii aauuttooiimmuunnee..

  -- AAnnttiiccoorrppiiii aannttiinnuucclleeaarrii ((AAAANN)) eevviiddeennttiiaattii pprriinn iimmuunnoofflluuoorreesscceennttaa iinnddiirreeccttaa ((iinneellaarr,, oommooggeenn,, ppaattaatt ssaauu

  nnuucclleeoollaarr)).. TTiippuurrii:: AAttcc aannttii AADDNN dduubblluu ccaatteennaarr ((nnaattiivv)) ssppeecciiffiicc LLEESS ssii AAttcc aannttii AANNDD hhiissttoonnee nnuummiittii ssii ffaaccttoorrii LLEE

  iimmpplliiccaattii iinn ffoorrmmaarreeaa cceelluulleeii lluuppiiccee..

  -- AAttcc aannttii--SSSS AA ((RRoo)) ssii aannttii--SSSS BB ((LLaa)) ssiinnddrroomm SSjjooggrreenn..

  -- AAttcc aannttii--SSccll 7700 SScclleerroozzaa ssiisstteemmiiccaa pprrooggrreessiivvaa..

  -- AAttcc aannttiicceennttrroommeerr SSiinnddrroomm CCRREESSTT..

  -- AAttcc aannttii JJoo--11 PPoolliimmiioozziittaa..

  -- AAttcc aannttii--UU11--RRNNPP SSiinnddrroomm SShhaarrpp..

  33.. TTeessttee ppeennttrruu eevviiddeennttiieerreeaa iinnffeeccttiieeii ssttrreeppttooccoocciiccee ((RRAAAA)):: eexxssuuddaattuull ffaarriinnggiiaann,, ttiittrruull AASSLLOO >> 333300 uuii

  44.. AAnnttiiggeennuull HHLLAA--BB 2277 uuttiill iinn ddiiaaggnnoossttiiccuull ssppoonnddiillaarrttrriitteelloorr sseerrooppoozziittiivvee

  55.. AAcciidduull uurriicc sseerriicc ssii uurriinnaarr uuttiill iinn ddiiaaggnnoossttiiccuull gguutteeii

  bb.. EExxaammeennuull lliicchhiidduulluuii aarrttiiccuullaarr ((cciittoollooggiicc,, bbaacctteerriioollooggiicc,, bbiioocchhiimmiicc))

  cc.. BBiiooppssiiaa mmeemmbbrraanneeii ssiinnoovviiaallee ((PPRR))

  BB.. EExxpplloorraarrii ppaarraacclliinniiccee:: eexxaammeenn rraaddiioollooggiicc aarrttiiccuullaarr ccoonnvveennttiioonnaall,, CCTT aarrttiiccuullaarr,, RRMMNN,, sscciinnttiiggrraaffiiaa

  oosstteeooaarrttiiccuullaarraa

  CC.. CCoonnssuullttuurrii iinntteerrddiisscciipplliinnaarree ((eexxaammeenn OORRLL,, ooffttaallmmoollooggiicc,, ccaarrddiioollooggiicc,, ppnneeuummoollooggiicc))

  37. Spondilartritele seronogative

  Spondilartritele seronogative reprezinta un grup de atropatii inflamatorii cronice care se caracterizeaza prin

  afectarea frecventa a coloanei vertebrale si a articulatiilor sacroiliace si absenta FR.

  Antigenul de histocompatibilitate HLA B27 este prezent la majoritatea cazurilor cu angrenare familiala

  Manifestari extraarticulare frecvente (oftalmologice, pleuropulmonare, cardiace) Artropatiile inflamatorii periferice sunt diferite de cele din PR in sensul afectarii asimetrice a articulatiilor mari, predominant la membrele inferioare.

  38. Spondilita anchilozanta Spondilita anchilozanta afecteaza predominant coloana vertebrala. Procesul inflamator debuteaza frecvent la

  nivelul articulatiilor sacroiliace si progreseaza ascendent.

  Spondilita anchilozanta evolueaza spre fibroza, osificare si anchiloza a coloanei vertebrale si are frecventa

  crescuta la barbati.

  HLA B27 este prezent la 90-95% din pacienti.

  TTaabblloouu cclliinniicc

  SSuubbiieeccttiivv

  -- dduurreerree lloommbbaarraa ccuu aassppeecctt iinnffllaammaattoorr ((sscciiaattiiccaa iinn bbaassccuullaa))

  -- 2200%% aarrttrriittee ppeerriiffeerriiccee llooccaalliizzaattee llaa ssoolldd ssii ggeennuunncchhii -- ffoorrmmaa ppeerriiffeerriiccaa ssaauu ssccaannddiinnaavvaa

  -- ttaallaallggiiiillee ccaarree ssuuggeerreeaazzaa pprreezzeennttaa eenntteessooppaattiieeii ssii ssuunntt ddeetteerrmmiinnaattee ddee ffaasscciiiittaa ppllaannttaarraa ssaauu tteennddiinniittaa aacchhiilliiaannaa..

  OObbiieeccttiivv

 • -- dduurreerreeaa ssppoonnttaannaa ssii llaa pprreessiiuunnee ((sseemmnnuull ttrreeppiieedduulluuii ssii mmaanneevvrraa EErriikksseenn)) ppee aarrttiiccuullaattiiiillee ssaaccrrooiilliiaaccee ssii rreeggiiuunneeaa

  ccaallccaanneeaannaa

  -- ddiimmiinnuuaarreeaa mmoobbiilliittaattiiii ccoollooaanneeii vveerrtteebbrraallee ddee jjooss iinn ssuuss:: lloommbbaarraa ((iinnddeexx--ssooll,, SScchhoobbeerr)),, ttoorraaccaallaa ((cciirrccuummffeerriinnttaa iinn

  iinnssppiirr ssii eexxppiirr)) ssii cceerrvviiccaallaa ((mmeennttoonn--sstteerrnn,, oocccciippuutt--ppeerreettee,, uurreecchhee--uummaarr,, mmiissccaarrii ddee rroottaattiiee aallee ccaappuulluuii)).. FFiinnaall--

  ccoollooaannaa ccoommpplleett rriiggiiddaa:: ppoozziittiiaa ddee sscchhiioorr ((bboollnnaavvuull nnuu mmaaii vveeddee cceerruull))..

  MMaanniiffeessttaarrii eexxttrraaaarrttiiccuullaarree

  -- ooccuullaarree ppooll aanntteerriioorr:: iirriittee,, iirriiddoocciicclliittee

  -- ccaarrddiiaaccee:: aaoorrttiittaa ssii ttuullbbuurraarrii ddee ccoonndduucceerree ccuu bbllooccuurrii AAVV ssii ssiinnccooppaa AAddaammss SSttoocckkeess

  -- ppuullmmoonnaarree:: ffiibbrroozzaa ppuullmmoonnaarraa,, TTBBCC ppuullmmoonnaarr

  -- rreennaallee:: aammiillooiiddoozzaa,, GGNN ccuu ddeeppuunneerree ddee IIggAA

  -- nneeuurroollooggiiccee pprriinn ccoommpprreessiiuunnii rraaddiiccuullaarree ssaauu mmeedduullaarree

  PPaarraacclliinniicc

  AA.. BBiioollooggiicc:: ssiinnddrroomm iinnffllaammaattoorr nneessppeecciiffiicc iinn ffaazzeellee eevvoolluuttiivvee,, HHLLAA BB2277 ppoozziittiivv 9900--9955%%

  BB.. RRaaddiioollooggiicc

  -- MMooddiiffiiccaarrii ssaaccrrooiilliiaaccee pprrooggrreessiivvee:: ppsseeuuddoollaarrggiirreeaa ssppaattiiuulluuii aarrttiiccuullaarr ((mmaarrggiinnee ddee ttiimmbbrruu)),, oosstteeooccoonnddeennssaarree,,

  ppeennssaarreeaa ssppaattiiuulluuii aarrttiiccuullaarr ssii iinn ffiinnaall ddiissppaarriittiiaa ssppaattiiuulluuii aarrttiiccuullaarr pprriinn ssuuddaarree..

  -- MMooddiiffiiccaarriillee vveerrtteebbrraallee pprreeccooccee:: pprreezzeennttaa ssiinnddeessmmooffiittuulluuii ccaarree ssee ddeezzvvoollttaa iinn ppllaann vveerrttiiccaall iinnttrree ddoouuaa vveerrtteebbrree ccaa

  uunn ssppiiccuull,, aassppeeccttuull ppaattrraatt aall vveerrtteebbrreelloorr,, rreeccttiittuuddiinneeaa ccoollooaanneeii lloommbbaarree ((ccoollooaannaa ddee bbaammbbuuss)) iinn ffiinnaall

  CC.. CCTT ++ RRMMNN ddeetteecctteeaazzaa mmooddiiffiiccaarriillee ssaaccrrooiilliiaaccee ssii vveerrtteebbrraallee iinn ssttaaddiiiillee pprreeccooccee

  DD.. SScciinnttiiggrraaffiiaa ccuu TTeecchhnneettiiuu ((TTcc 9999mm))--hhiippeerrccaappttaarree llaa nniivveelluull aarrttiiccuullaattiieeii iinnffllaammaattee..

  39. Poliartrita reumatoida

  PPoolliiaarrttrriittaa rreeuummaattooiiddaa ((PPRR)) AArrttrriittaa rreeuummaattooiiddaa Frecventa la femei 35-50 de ani Cauza bolii necunoscuta: factor genetic HLA DR4 si DR1, factori infectiosi, endocrini si autoimuni Artrita se caracterizeaza prin: - prinderea articulatiilor mici ale membrelor cu caracter proximal

  - caracter simetric si intensitate crescuta la mana dominanta

  - durata prinderii articulare crescuta 6 saptamani - 2 luni

  - se insoteste de redoare matinala si impotenta functionala

  - initial fenomene inflamatorii locale (eritem, tumefiere) si in timp fenomene destructive articulare cu deformari,

  deviatii si anchiloze.

  MMaanniiffeessttaarrii eexxttrraaaarrttiiccuullaarree::

  -- NNoodduullii rreeuummaattooiizzii ssuubbccuuttaannaattii

  -- AAffeeccttaarree pplleeuurrooppuullmmoonnaarraa ((pplleeuurriittaa ssaauu pplleeuurreezziiee ccuu lliicchhiidd rreedduuss ssaauu ffiibbrroozzaa iinntteerrssttiittiiaallaa ddiiffuuzzaa))

  -- AAffeeccttaarree ccaarrddiiaaccaa ((ppeerriiccaarrddiittaa,, mmiiooccaarrddiittaa,, eennddooccaarrddiittaa iinnssuuffiicciieennttaa aaoorrttiiccaa))

  -- AAffeeccttaarree ooccuullaarraa ppooll aanntteerriioorr ((iirriittaa,, iirriiddoocciicclliittaa,, ssccaaddeerreeaa sseeccrreettiieeii llaaccrriimmaallee))..

  FFoorrmmee cclliinniiccee::

  -- SSiinnddrroommuull FFeellttyy:: PPRR ++ sspplleennoommeeggaalliiee ++ aaddeennooppaattiiii ++ cciittooppeenniiee ssaanngguuiinnaa

  -- FFoorrmmaa jjuuvveenniillaa ddee PPRR:: ffeebbrraa,, hheeppaattoosspplleennoommeeggaalliiee,, aaddeennooppaattiiee,, eerruuppttiiee ppeetteessiiaallaa..

  FFoorrmmee ppaarraacclliinniiccee::

  -- SSiinnddrroomm ddee iinnffllaammaattiiee nneessppeecciiffiiccaa ++ aanneemmiiee nnoorrmmoocciittaarraa nnoorrmmooccrroommaa ssaauu hhiippooccrroommaa

  -- SSppeecciiffiicc FFRR >> 11//6644--WW RRoossee ssaauu 11//4400 LLaatteexx ((ffoorrmmee sseerroonneeggaattiivvee pprriimmiiii 22 aannii))

  -- RRaaddiiooggrraaffiiaa aarrttiiccuullaarraa aarraattaa iinn eevvoolluuttiiee:: ppeennssaarreeaa ssppaattiiuulluuii aarrttiiccuullaarr,, ddiissttrruuggeerrii aarrttiiccuullaarree ssii aanncchhiilloozzee ccuu

  ddeeffoorrmmaarrii ssii ddeevviieerrii.. UUnneeoorrii ssee ffaaccee CCTT ssii RRMMNN..

  -- EExxaammeenn lliicchhiidd aarrttiiccuullaarr ssppeecciiffiicc RRaaggoocciittee

  -- BBiiooppssiiaa ssiinnoovviiaallaa lleezziiuunnii ssppeecciiffiiccee..

  40. Sindromul Reiter

  Sindromul Reiter este o artropatie inflamatorie care apare ca urmare a unei infectii enterale sau urogenitale.

  Debutul este de obicei febril, cu artrita, diaree, uretrita sau cervicita, conjunctivita si manifestari

  cutaneomucoase. Diareea precede artrita cu aproximativ o luna de zile si se vindeca fara sechele. Uretrita poate fi

  prima manifestare a bolii sau apare dupa sindromul diareic, manifestarile sugestive fiind disuria, polachiuria si

  secretia uretrala mucoasa sau mucopurulenta.

  Artrita domina tabloul clinic al bolii, fiind de obicei o oligoartrita asimetrica cu debut acut. Articulatiile cel

  mai frecvent afectate sunt genunchii, gleznele, pumnul si degetele de la picior, care sunt tumefiate, rosii, calde si

  foarte dureroase.

  La nivelul mucoasei bucale si genitale apar ulceratii nedureroase, iar pe piele se observa leziuni

  hipercheratozice pe palme, plante si periunghial.

 • PPaarraacclliinniicc::

  -- SSiinnddrroommuull iinnffllaammaattoorr nneessppeecciiffiicc ccuu lleeuuccoocciittoozzaa

  -- AAnnttiiggeennuull HHLLAA BB2277 eessttee pprreezzeenntt llaa 6655--9900%% ddiinn ccaazzuurrii

  -- AAggeennttiiii iinnffeeccttiioossii ddeetteeccttaattii iinn sseeccrreettiiaa uurreettrraallaa ssaauu ssccaauunn..

  41. Artrita psoriazica

  Artrita psoriazica reprezinta asocierea leziunilor de psoriazis cu leziuni de artrita seronegativa. Este o

  afectiune mai frecventa la barbati.

  Artropatia psoriazica asociaza leziunile de psoriazis la:

  - afectarea articulatiilor interfalangiene distale + psoriazis unghial

  - afectarea articulatiilor mari genunchi, sold, glezna (25%).

  - afectarea coloanei vertebrale de tip spondilitic in 23% din cazuri, uneori numai cu afectarea articulatiilor

  sacroiliace.

  PPaarraacclliinniicc

  -- SSiinnddrroomm iinnffllaammaattoorr pprreezzeenntt iinn ppeerriiooaaddeellee ddee aaccuuttiizzaarree

  -- HHLLAA BB2277 pprreezzeenntt ((ssppoonnddiillaarrttrriittaa sseerroonneeggaattiivvaa))

  -- EExxaammeenn rraaddiioollooggiicc ddee mmaarree uuttiilliittaattee ppeennttrruu ddiiaaggnnoossttiiccuull bboolliiii.. SSeeaammaannaa ccuu cceell ddiinn PPRR,, ddaarr aarree eexxcceeppttiiii ssii aannuummee::

  aaffeeccttaarree oolliiggooaarrttiiccuullaarraa;; ddiissttrruuccttiiii ddee aarrttiiccuullaattiiii mmiiccii ccuu pprreeddiilleeccttiiee ppeennttrruu aarrttiiccuullaattiiiillee iinntteerrffaallaannggiieennee ddiissttaallee,, ddaarr ccuu

  pprrootteejjaarreeaa aarrttiiccuullaattiiiilloorr mmeettaaccaarrppooffaallaannggiieennee ssii mmeettaattaarrssooffaallaannggiieennee..

  42. Lupusul eritematos sistemic

  Lupusul eritematos sistemic este o afectiune caracterizata printr-un proces inflamator cronic difuz cu caracter

  autoimun care afecteaza multiple organe, piele, articulatii, sistem nervos, seroase, etc.

  Majoritatea cazurilor sunt intalnite la femei tinere (raport femei/barbati: 7/1 9/1) grupa de varsta 15-45 ani. Actual se constata o crestere a incidentei.

  Etiologie necunoscuta. Implicati factori genetici (HLA DR2, DR3), hormonali, de mediu (raze UV, virusuri),

  medicamente (hidralazina, procainamida).

  Patogenie autoimuna de tip reactie imuna de tip 2 (anticorpi citotoxici) si mai frecvent de tip 3 (prin complexe

  imune circulante).

  TTaabblloouu cclliinniicc

  PPoolliimmoorrff ccuu ppeerriiooaaddee ddee eexxaacceerrbbaarrii ssii rreemmiissiiuunnii..

  PPoott aappaarree:: ffeebbrraa ((llaa ddeebbuutt ssaauu iinn eexxaacceerrbbaarrii)),, mmaanniiffeessttaarrii oosstteeooaarrttiiccuullaarree ssii mmuussccuullaarree,, aarrttrraallggiiii ssii aarrttrriittee ((9900%%

  ddiinn bboollnnaavvii)),, aaffeeccttaarree oossooaassaa ((nneeccrroozzaa aasseeppttiiccaa ddee ccaapp ffeemmuurraall)) 1100 %%,, mmaanniiffeessttaarrii ccuuttaanneeoommuuccooaassee,, ppoolliisseerroozziittaa,,

  mmaanniiffeessttaarrii rreennaallee nneeffrrooppaattiiaa lluuppiiccaa,, mmaanniiffeessttaarrii ccaarrddiioovvaassccuullaarree,, mmaanniiffeessttaarrii ppuullmmoonnaarree,, mmaanniiffeessttaarrii

  nneeuurrooppssiihhiiccee,, mmaanniiffeessttaarrii ooccuullaarree ((rreettiinniieennee ssii ccoorrnneeeennee)),, mmaanniiffeessttaarrii ddiiggeessttiivvee ssii ggaanngglliioonnaarree ((aaddeennooppaattiiee,,

  hheeppaattoosspplleennoommeeggaalliiee,, ttuullbbuurraarrii ddiissppeeppttiiccee))..

  43.Caracterele artritei din lupusul eritematos sistemic

  MMaanniiffeessttaarriillee oosstteeooaarrttiiccuullaarree ssii mmuussccuullaarree ssuunntt pprreezzeennttee llaa aapprrooaappee 9900%% ddiinn ccaazzuurrii,, ffiiiinndd ddoommiinnaattee ddee aarrttrriittee

  ssii aarrttrraallggiiii..

  AArrttrriittaa eessttee ssiimmeettrriiccaa.. AAffeecctteeaazzaa iinn ggeenneerraall aarrttiiccuullaattiiiillee mmiiccii,, cceell mmaaii ffrreeccvveenntt IIFFPP ssii MMCCFF ssii ppuummnniiii,, ccooaatteellee,,

  ggeennuunncchhiiii.. AArrttiiccuullaattiiiillee ssuunntt ttuummeeffiiaattee,, ccaallddee,, rroossiiii ssii dduurreerrooaassee,, ffrreeccvveenntt ssee iinnssootteessttee ddee rreeddooaarree mmaattiinnaallaa ((5500%%)) ssii

  mmiiaallggiiii.. NNuu ddeetteerrmmiinnaa eerroozziiuunnii oossooaassee ccaa iinn PPRR,, ddeeooaarreeccee pprroocceessuull iinnffllaammaattoorr eessttee eexxssuuddaattiivv ssii nnuu pprroolliiffeerraattiivv ssii ccaa

  uurrmmaarree nnuu llaassaa sseecchheellee,, eessttee rreevveerrssiibbiillaa ssii ffaarraa ddeeffoorrmmaarrii..

  44. Sindromul Behet

  Sindromul Behet este o afectiune dermatologica caracterizata printr-o aftoza bipolara bucala si genitala,

  alaturi de o afectare oculara. Afectarea articulara este redusa la 30-40% din cazuri si are caracterul celei din

  Sindromul Reiter.

  Uneori apar si leziuni tegumentare (eruptii asemanatoare eritemului nodos, tromboflebitei superficiale,

  pustule).

  45. Polimiozita si dermatomiozita

  Polimiozita este o boala inflamatorie nesupurativa a muschiului scheletic cu mecanism de producere

  imunologic si cu predispozitie genetica.

  Tabloul clinic este dominat de miopatie

  - Poate afecta orice muschi si se manifesta prin astenie musculara, durere, scaderea fortei musculare instalata lent.

  - Afecteaza simetric si initial segmentele proximale ale membrelor (centuri) si determina dificultati la urcatul si

  coboratul scarilor, ridicatul mainilor, ridicarea capului, disfonie, disfagie, dificultati respiratorii

  DDeerrmmaattoommiioozziittaa rreepprreezziinnttaa aassoocciieerreeaa mmaanniiffeessttaarriilloorr tteegguummeennttaarree llaa ssuuffeerriinnttaa mmuussccuullaarraa..

  MMaanniiffeessttaarriillee mmuussccuullaarree ssuunntt ddoommiinnaattee ddee ddiissffuunnccttiiaa mmuussccuullaarraa ccuu sseennzzaattiiaa ddee ssllaabbiicciiuunnee iimmppoorrttaannttaa.. IInniittiiaall

  mmuussccuullaattuurraa eessttee ttuummeeffiiaattaa,, ddaarr ccuu ttiimmppuull aappaarree aattrrooffiiaa aassoocciiaattaa ccuu ccoonnttrraaccttuurrii ssii ccuu ccaallcciinnoozzaa..

 • LLeezziiuunniillee tteegguummeennttaarree ssee pprreezziinnttaa ccaa rraasshh iinn oocchheellaarrii llooccaalliizzaatt llaa ffaattaa,, ppeerriioorrbbiittaall ssii llaa bbuuzzaa ssuuppeerriiooaarraa ccuu eeddeemm

  aall pplleeooaappeelloorr ddee ccuullooaarree rroossiiee vviioollaacceeuu lliilliiaacchhiiee.. MMaaii rraarr aappaarree ppee ffaattaa ddee eexxtteennssiiee aa aanntteebbrraatteelloorr,, ddoossuulluuii mmaaiinniiii,,

  ggeennuunncchhii,, gglleezznnee ssaauu ppee ggaatt ssii iinn zzoonnaa ddeeccoolltteeuulluuii ccaa uunn ssaall..

  PPrriinn ddiillaattaarreeaa aannsseelloorr ccaappiillaarree ppaattuull uunngghhiiaall ddeevviinnee hhiippeerreemmiicc,, iiaarr ppeerriiuunngghhiiaall aappaarr tteellaannggiieeccttaazziiii.. LLaa mmuullttii

  bboollnnaavvii aappaarr iinn tteessuuttuurriillee mmooii ccaallcciiffiiccaarrii..

  MMaanniiffeessttaarriillee aarrttiiccuullaarree ssuunntt rreepprreezzeennttaattee ddee aarrttrraallggiiii ssaauu aarrttrriittee nneeeerroozziivvee,, llooccaalliizzaattee llaa nniivveelluull aarrttiiccuullaattiiiilloorr

  mmaarrii ssaauu mmiiccii,, uunneeoorrii ccuu ccaarraacctteerr ssiimmeettrriicc..

  DDiissffaaggiiaa ssuuppeerriiooaarraa ccuu rreegguurrggiittaarreeaa ppee nnaass aa aalliimmeenntteelloorr ssii lliicchhiiddeelloorr ssii ffrreeccvveenntt aacccceessee ddee ttuussee ddaattoorriittaa

  aassppiirraattiieeii ccoonnttiinnuuttuulluuii bbuuccaall ssuunntt ddaattee ddee aaffeeccttaarreeaa mmuussccuullaattuurriiii ffaarriinnggiieennee ssii aa eessooffaagguulluuii ssuuppeerriioorr..

  PPaarraacclliinniicc:: tteessttee ddee iinnffllaammaattiiee nneessppeecciiffiiccaa ccrreessccuuttee,, eennzziimmee mmuussccuullaarree ccrreessccuuttee ((CCPPKK--MMMM ssii mmiioogglloobbiinnaa)),, aattcc

  ssppeecciiffiiccii ((aannttii JJoo 11,, aannttii PPLL 77,, aannttii PPLL 1122)),, EEMMGG ((mmiiooppaattiiee iinnffllaammaattoorriiee)),, ssppeecciiffiicc bbiiooppssiiaa mmuussccuullaarraa ccuu eexxaammeenn

  aannaattoommooppaattoollooggiicc ccaarree aarraattaa lleezziiuunniillee mmuussccuullaarree..

  46. Sindromul CREST

  SSiinnddrroommuull CCRREESSTT rreepprreezziinnttaa aassoocciieerreeaa ccaallcciiffiiccaarrii ccuuttaannaattee ccuu ssiinnddrroomm RRaayynnaauudd,, aaffeeccttaarree eessooffaaggiiaannaa,,

  sscclleerrooddeerrmmiiee ssii tteellaannggiieeccttaazziiii..

  -- CC == ccaallcciiffiiccaarrii ccuuttaannaattee ((ddeeggeettee))

  -- RR == ssiinnddrroomm RRaayynnaauudd

  -- EE == eessooffaaggiittaa

  -- SS == sscclleerrooddaaccttiilliiee

  -- TT == tteellaannggiieeccttaazziiii ppee mmuuccooaassee ssii tteegguummeennttee

  AAffeeccttaarriillee vviisscceerraallee ssuunntt lleenntt pprrooggrreessiivvee,, cceeaa mmaaii mmaarrccaattaa ffiiiinndd hhiippeerrtteennssiiuunneeaa aarrtteerriiaallaa ppuullmmoonnaarraa..

  47. Selerodermia

  Sclerodermia = piele dura

  Sclerodermia este o boala cronica a tesutului conjunctiv caracterizata prin obliterarea arterelor mici si

  capilarelor, fibroza si leziuni degenerative care intereseaza pielea si posibil unele viscere. Este frecventa la femei

  intre 25-50 de ani

  Etiopatogenie necunoscuta - implica factori nervosi, imunologici, toxici, genetici.

  TTaabblloouull aannaattoommoocclliinniicc:: mmaanniiffeessttaarrii llaa nniivveelluull ppiieelliiii,, ssiinnddrroommuull CCRREESSTT,, aaffeeccttaarreeaa ttuubbuulluuii ddiiggeessttiivv,, aaffeeccttaarreeaa

  ppuullmmoonnaarraa:: 5500%% ((ffiibbrroozzaa ppuullmmoonnaarraa,, HHTTPP)),, aaffeeccttaarree rreennaallaa ((2255--3355%% pprriinn vvaassccuulliittaa dduuccee llaa HHTTAA ssii IIRRCC)),, aaffeeccttaarree

  ccaarrddiiaaccaa ((ffiibbrroozzaa mmiiooccaarrdduulluuii ssii aa ppeerriiccaarrdduulluuii)),, aaffeeccttaarreeaa aarrttiiccuullaattiiiilloorr ssii mmuusscchhiilloorr ((aarrttrraallggiiii,, aarrttrriittee)) pprreeddoommiinnaanntt

  llaa aarrttiiccuullaattiiiillee mmiiccii aallee mmaaiinniilloorr..

  MMaanniiffeessttaarriillee llaa nniivveelluull ppiieelliiii ((ddeerrmmaattoollooggiiccee))

  -- IInniittiiaall lleezziiuunnii ddee ttiipp iinnffllaammaattoorr ssii iinn ffiinnaall ddee ffiibbrroozzaa ssii aattrrooffiiee ccuuttaannaattaa

  -- DDeeggeetteellee mmaaiinniiii ssee ssuubbttiiaazzaa ssii iissii ppiieerrdd mmoobbiilliittaatteeaa ssii iinn ffoorrmmeellee aavvaannssaattee ppee ppuullppaa ddeeggeetteelloorr ssee oobbsseerrvvaa zzoonnee ddee

  nneeccrroozzaa,, uullcceerraattiiii ssaauu cciiccaattrriiccii sstteellaattee ssii cchhiiaarr ssccuurrttaarreeaa ffaallaannggeeii ddiissttaallee ((iinn mmuussccaattuurraa ddee ssooaarreeccee))

  -- FFaattaa ccuu aassppeecctt ddee iiccooaannaa bbiizzaannttiinnaa:: iimmoobbiillaa,, sstteerrggeerreeaa pplliiuurriilloorr tteegguummeennttaarree ddee ppee ffrruunnttee,, nnaass ssuubbttiiaatt,, ffiinn,, bbuuzzee

  ssttrraannssee ccuu pplliiuurrii rraaddiiaallee ccee iimmppiieeddiiccaa ddeesscchhiiddeerreeaa llaarrggaa aa gguurriiii ((aassppeecctt ddee ppuunnggaa ccuu pplliiuurrii rraaddiiaallee -- mmiiccrroossttoommaa))

  IInn ffoorrmmeellee aavvaannssaattee pprroocceessuull aattiinnggee ttrruunncchhiiuull ssii aabbddoommeennuull.. TTeegguummeenntteellee mmeemmbbrreelloorr iinnffeerriiooaarree ssuunntt mmaaii rraarr

  aaffeeccttaattee..

  48. Boala mixta a tesutului conjunctiv

  Boala mixta a tesutului conjunctiv este o entitate clinica controversata care contine elemente clinice

  specifice pentru LES, SD, PM si PR. Specific este prezenta anticorpilor circulanti antiribonucleoproteina

  nucleara nRNP, prezenti in ser la tritru inalt Test specific de diagnostic (si teste specifice bolilor inrudite). Etiologie necunoscuta, mecanism autoimun fecventa crescuta la femei tinere.

  Tablou clinic polimorf cu elemente din aceste boli: sindrom Raynaud, leziuni cutanate ca in SD sau LES,

  poliartralgii sau artrite ca in PR dar nu lasa sechele, polimiozita ca in PM cu crsterea enzimelor musculare,

  specific afectarea pulmonara cu dispnee de efort si durere de tip pleural se confunda cu astmul bronsic, rar afectare

  cardiaca, renala si nervoasa.

  49. Artritele infectioase si reactive

  Artritele infectioase propriu-zise sunt determinate de un germen microbian care se izoleaza din lichidul

  articular.

  Artritele bacteriene apar numai la imunosupresati (cirotici, DZ) sau dupa traumatisme articulare si duc la

  distrugerea articulatiilor.

  Clinic semne de inflamatie generala si locala.

  Paraclinic culturi pozitive din lichid + PMN > 50 000/ml si hemoculturi pozitive

  Tipuri: artrita gonococica, artrite cu stafilococ, E coli si artrita TBC

  Artritele tuberculoase dau abces rece la nivelul articulatiilor mari ale membrelor sau coloanei vertebrale

  (cifoza angulara)

 • Artritele reactive si cele virale se manifesta ca artralgii ce apar in contextul unor boli sistemice (HVA, RUH)

  50. Sindromul Sjogren

  Sindromul Sjogren se caracterizeaza prin inflamatia cronica a glandelor salivare si lacrimale ce duce la o

  scadere a secretiei lor exocrine cu producerea de cheratoconjunctivita si xerostomie. Afecteaza femeile in jur de 50

  de ani.

  Clinic apare:

  - scaderea secretiei lacrimale determina senzatia de uscaciune a ochilor, de arsura, cu fotosensibilitate si dificultati

  la deschiderea lor.

  - scaderea secretiei salivare se exprima prin senzatia de gura uscata, cu dificultati de masticatie si deglutitie si

  necesitatea de a bea lichide in timpul mesei.

  - afectarea altor secretii apare la aproape jumatate din cazuri, exprimata la nivelul mucoasei nazale (scaderea

  mirosului), uscaciunea gatului, modificarea vocii si tuse cronica prin uscaciunea traheei.

  - afectare renala, gastrita atrofica, hepatosplenomegalie (CBP si HCA)

  TTaabblloouu bbiioollooggiicc:: tteessttee ddee iinnffllaammaattiiee nneessppeecciiffiiccaa ccrreessccuuttee,, ccrriioogglloobbuulliinneemmiiee mmiixxttaa,, ssppeecciiffiicc ((aattcc aannttii SSSS--AA,, aattcc

  aannttii SSSS--BB,, aattcc aannttii SSSS--CC ssppeecciiffiiccii ppeennttrruu ffoorrmmeellee sseeccuunnddaarree ssaauu PPRR))

  51. Guta

  Guta este o suferinta cu determinism genetic sau castigata a metabolismului acidului uric.

  Clinic bolnavii pot prezenta: episoade recurente de artrita acuta, nefropatie interstitiala cronica, litiaza renala,

  depuneri tisulare periferice (tofi gutosi)

  In evolutie prezinta 4 stadii: faza de hiperuricemie asimptomatica, artrita acuta gutoasa, perioada intercritica 1-

  5-10 ani, guta cronica tofacee

  AArrttrriittaa aaccuuttaa gguuttooaassaa

  -- AAppaarree nnuummaaii llaa 55%% ddiinn bboollnnaavviiii ccuu hhiippeerruurriicceemmiiee aassiimmppttoommaattiiccaa

  -- DDeeccllaannssaatt ddee iinnggeessttiiaa ddee aallccooooll,, eexxcceess aalliimmeennttaarr,, ttrraauummaattiissmmee..

  -- 8855--9900%% ddeebbuutt mmoonnooaarrttiiccuullaarr,, aarrttiiccuullaattiiaa cceell mmaaii ffrreeccvveenntt aaffeeccttaattaa ffiiiinndd aarrttiiccuullaattiiaa MMTTFF aa hhaalluucceelluuii.. IInn oorrddiinnee

  ddeessccrreessccaattooaarree mmaaii ppoott ffii aaffeeccttaattee gglleezznnaa,, ccaallccaaiiuull,, ggeennuunncchhiiuull,, ppuummnnuull,, ddeeggeetteellee mmaaiinniiii,, ccoott

  -- DDeebbuutt eexxpplloozziivv iinn pplliinnaa ssaannaattaattee ddee oobbiicceeii nnooaapptteeaa ccuu dduurreerree ffooaarrttee mmaarree ccee ttrreezzeessttee bboollnnaavvuull ddiinn ssoommnn..

  -- AArrttiiccuullaattiiee ccaallddaa,, rroossiiee,, ttuummeeffiiaattaa ccuu aassppeecctt ppsseeuuddoofflleeggmmoonnooss..

  -- RReeggrreesseeaazzaa iinntteeggrraall ppaacciieennttuull ffiiiinndd rreeccuuppeerraatt ccoommpplleett..

  GGuuttaa ccrroonniiccaa ttooffaacceeee

  -- SSee ccoonnssttiittuuiiee llaa 1100--1111 aannii dduuppaa pprriimmuull aattaacc ddee gguuttaa..

  -- LLooccaalliizzaarreeaa ccllaassiiccaa aa ttooffiilloorr gguuttoossii eessttee llaa nniivveelluull ppaavviilliioonnuulluuii uurreecchhiiii,, eeppiigglloottaa,, ccoorrzzii vvooccaallee,, ccaarrttiillaajj aarriitteennooiidd,,

  aaoorrttaa,, SSNNCC..

  -- NNeeffrrooppaattiiaa uurriiccaa ssee pprreezziinnttaa ssuubb 22 aassppeeccttee:: NNeeffrrooppaattiiaa ccuu uurraattii ddee ttiipp iinntteerrssttiittiiaall pprriinn ddeeppuunneerree ddee aacciidd uurriicc iinn

  iinntteerrssttiittiiuull rreennaall,, ccaarree iinn ttiimmpp dduuccee llaa IIRRCC ssii LLiittiiaazzaa uurriiccaa ccaarraacctteerriizzaattaa pprriinn ffoorrmmaarreeaa ddee ccaallccuullii uurriiccii iinn aarrbboorreellee

  ppiieelloocclliicceeaall..

  PPaarraacclliinniicc

  -- DDeeffiinniittoorriiuu aacciidduull uurriicc ccrreessccuutt iinn ssaannggee ssii uurriinnaa

  -- TTeessttee ddee iinnffllaammaattiiee nneessppeecciiffiiccaa ccrreessccuuttee iinn ffoorrmmeellee aaccuuttee

  -- RRaaddiiooggrraaffiiaa aarrttiiccuullaarraa nnuu aarraattaa mmooddiiffiiccaarrii iinn ffaazzeellee iinniittiiaallee,, ddaarr aarraattaa mmooddiiffiiccaarrii iinn ffaazzeellee aavvaannssaattee ddee gguuttaa ccrroonniiccaa

  ttooffaacceeee..

  -- EExxpplloorraarreeaa rreennaallaa eessttee oobblliiggaattoorriiee iinn ffaazzaa ccrroonniiccaa

  52. Caracterele generale ale bolii artrozice

  Bolile artrozice se caracterizeaza prin deteriorarea cartilajului articular insotita de cresterea activitatii osului

  subcondral cu aparitia de productiuni osoase (osteofite = ciocuri). Cea mai frecventa suferinta reumatica a

  varstnicului 55-75 ani. Mai frecventa la femei F/B = 2/1

  Etiologie necunoscuta (varsta, solicitarea mecanica)

  Anatomopatologic are loc distrugerea cartilajului articular, deteriorarea osului subcondral cu microfracturi si

  formarea de osteofite (proliferari marginale de os).

  TTaabblloouu cclliinniicc::

  -- SSeemmnnee ssii ssiimmppttoommee ddee oobbiicceeii llooccaalliizzaattee llaa uunnaa ssaauu ddoouuaa aarrttiiccuullaattiiii..

  -- DDuurreerreeaa aarrttiiccuullaarraa eessttee ddee ttiipp mmeeccaanniicc,, aappaarree dduuppaa eeffoorrttuull ffiizziicc,, ssee aatteennuueeaazzaa pprriinn rreeppaauussuull aarrttiiccuullaattiieeii ssii eessttee

  aaggrraavvaattaa ddee ffrriigg ssii uummeezzeeaallaa..

  -- RReeddooaarreeaa aarrttiiccuullaarraa eessttee pprreezzeennttaa dduuppaa rreeppaauuss pprreelluunnggiitt ssii ddee oobbiicceeii ddiissppaarree dduuppaa 1100--1155 mmiinnuuttee ddee mmoobbiilliizzaarree aa

  aarrttiiccuullaattiieeii..

  -- IImmppootteennttaa ffuunnccttiioonnaallaa eessttee aacccceennttuuaattaa iinn ppeerriiooaaddeellee ddee aaccuuttiizzaarree..

  TTaabblloouu ppaarraacclliinniicc::

  -- SSeemmnnee ddee iinnffllaammaattiiee nneessppeecciiffiiccaa ddee oobbiicceeii aabbsseennttee.. VVSSHH uussoorr ccrreessccuutt nnuummaaii iinn ppeerriiooaaddeellee ddee aaccuuttiizzaarree..

 • -- EExxaammeennuull rraaddiioollooggiicc aarrttiiccuullaarr aadduuccee cceellee mmaaii mmuullttee iinnffoorrmmaattiiii ddiiaaggnnoossttiiccee:: iinngguussttaarreeaa ssppaattiiuulluuii aarrttiiccuullaarr pprriinn

  ddeetteerriioorraarreeaa ccaarrttiillaajjuulluuii aarrttiiccuullaarr,, oosstteeoosscclleerroozzaa ssuubbccoonnddrraallaa,, oosstteeooffiittoozzaa mmaarrggiinnaallaa,, oosstteeooppoorroozzaa eeppiiffiizzaarraa

  iinnccoonnssttaannttaa ssii nneeccaarraacctteerriissttiiccaa..

  53. Artroza coloanei vertebrale

  Artroza coloanei vertebrale - localizare la nivelul zonelor de maxima mobilitate a coloanei vertebrale (C5,

  T8, L3). Poate determina artroza disco-vertebrala cu producerea herniei de disc sau artroza articulatiilor

  intrapofizare uneori cu eroziuni cartilaginoase si alunecari anterioare a corpilor vertebrali spondilolisteza.

  SSppoonnddiilloozzaa ((SSppoonnddiillaarrttrroozzaa)) cceerrvviiccaallaa

  -- IInntteerreesseeaazzaa vveerrtteebbrreellee CC55--CC66 ssii mmaaii rraarr CC22--CC33 ssii CC33--CC44..

  -- CClliinniicc aappaarree:: ssiinnddrroommuull ddee iinnssuuffiicciieennttaa cciirrccuullaattoorriiee vveerrtteebbrroo bbaazziillaarraa SSiinnddrroommuull BBaarrrree--LLiieeoouu,, dduurreerree cceeffaalleeee

  oocccciippiittaallaa,, aammeetteellii ssii cchhiiaarr vveerrttiijj,, ttuullbbuurraarrii vviizzuuaallee -- rraarree

  SSppoonnddiilloozzaa ((SSppoonnddiillaarrttrroozzaa)) ddoorrssaallaa

  -- LLaa ccooppiiii ssii aaddoolleesscceennttii aarree aassppeeccttuull BBoolliiii SScchheeuueerrmmaannnn ((iinndduussaa ddee mmiiccii nneeccrroozzee aallee ccoorrppiilloorr vveerrtteebbrraallii ccuu

  mmooddiiffiiccaarrii ddee iinnaallttiimmee aa ccoorrppiilloorr vveerrtteebbrraallii ssaauu hheerrnniiii ddiissccaallee iinnttrraassppoonnggiiooaassee -- nnoodduullii SScchhmmoorrll))

  -- LLaa bbaattrraannii -- SSppoonnddiilloozzaa hhiippeerroossttoozzaannttaa -- ffoorrmmaarreeaa ddee ppuunnttii oossooaassee ccuu aappaarriittiiaa cciiffoozzeeii

  SSppoonnddiilloozzaa ((SSppoonnddiillaarrttrroozzaa)) lloommbbaarraa

  -- DDuurreerree lloommbbaarraa ddee ttiipp rraaddiiccuullaarr ddee ttiipp lloommbboosscciiaattiiccaa ((dduurreerree aaccuuttaa iirraaddiiaattaa ppee ttrraaiieeccttuull nneerrvvuulluuii sscciiaattiicc iinn ffuunnccttiiee

  ddee rraaddaacciinnaa aaffeeccttaattaa))..

  -- SSppeecciiffiicc MMaanneevvrraa LLaasseegguuee ssaauu sseemmnnuull ddee eelloonnggaattiiee aall sscciiaattiiccuulluuii ppoozziittiivvaa..

  -- MMaanneevvrree ssppeecciiffiiccee ppeennttrruu ssttaabbiilliirreeaa llooccaalliizzaarriiii ccoommpprreessiieeii:: rreefflleexx rroottuulliiaann mmooddiiffiiccaatt iinntteerreessaarreeaa LL33--LL44,, rreefflleexx

  aacchhiilliiaann mmooddiiffiiccaatt iinntteerreessaarreeaa SS11,, mmeerrss ppee vvaarrffuurrii iimmppoossiibbiill ++ dduurreerree iinn ccaallccaaii ssii ddeeggeett 55 iinntteerreessaarreeaa LL55--SS11,,

  mmeerrss ppee ccaallccaaii iimmppoossiibbiill ++ dduurreerree iinn hhaalluuccee iinntteerreessaarreeaa LL44--LL55..

  PPaarraacclliinniicc ddiiaaggnnoossttiiccuull ssee ppuunnee rraaddiioollooggiicc ssaauu pprriinn eexxaammeenn RRMMNN ppeennttrruu iinntteerrvveennttiiee cchhiirruurrggiiccaallaa.. 54. Artroza mainii

  AArrttrroozzaa mmaaiinniiii

  -- AArrttrroozzeellee iinntteerrffaall