Studiul Bibliei Pas Cu Pas

download Studiul Bibliei Pas Cu Pas

of 8

 • date post

  20-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  44
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Studiul Bibliei Pas Cu Pas

 • 5/17/2018 Studiul Bibliei Pas Cu Pas

  1/8

  L

  1.REVELATIA LUI DUMNEZEUDe memorizat: "Toata Scriptum cste insuflata de DU711l1CZeU ,~ide folos ca sa invete, sa mustrc, sa

  fndrepte. s.1idea intelepciune in neprihcmire, p e l J 1 J : ' 1 L c . a _ Q J J : l u l lu i Dumnezel!_sa fie d(j__avar:) 'iti . . ! ! ! t . . .f O l u ldestoinicpentru orice.lucmis lEma." 2 Tirnotei 3,16.17. . ----.Introducere: Biblia sau ; ill in .ta _S_cc ip tm :iLe st e r ev el at ia l ui Dumnez eu gallL_omuluLlladitos prin

  2Iooroci i a1 1o sto 1i, co nstitu in d sin gu ra reg ula 1 1 1 ce prive~te crediI11~~i felul de vietuire crestina,Termenul de "B iblie" nu se gaseste nicaieri scris in Scripturi. El deriva din grecescul "bibles",insem nan d ."carte" (la plural, b ib lia = carti). Initial, term enul insem na "papirus egiptean", m aterialu lde baza folosit la copierea suJurilor antice. Denum irea l~i are obarsia In numele portului fenicianByblos, de unde se obtinea, de obicei, papirusul.

  I. Caile prin care S-a descoperit Dumnezeu1. Arata un motiv pentru care Dumnezeu nu putea vorbi in mod nemijlocit ell omu! pacatos.

  Exodu! 33,20; Isaia 6,5.Nota:D lainte de caderea In Racat, Durnnezeu - in mod nem ijlocit - avea legatura ell omul. Dar

  dupa caderea acestuia In pacat, prezenla slavei lu i r:fL im nezeL lar f irisernnat p en tru p acato s p rezen tajudecatii divine, echivalenta cu pieirea lui. D e aceea, Dumnezeu a c au ta t cai accesibile si suportabilepentru orri.prin care sa com unice vointa 9i so-liile Sale, Tara a pune In prim ejdie existenta um ana.2. Care sunt cele trei cui prin care se descopera Dumnezeu pacatosului?a) Prin natura: Romani I , 19-20.b ) P rin S fa nta S crip tu ra: Tit 1,3; Apoc . 1,1.c) P rin Isus H ristos' J031l 1 ,1 4; ] 7 ,8 .N oB: "N atura ~i Revelatia rnarturisesc deopotriva despre drazostea lui D um nezeu ... Cuvantul luiDumnez eu ...@ . s.QQ .p .e ni ca ra ct er u! . S iiu ... F iu l lu i Durnnezeu a ven~ ceruri ca sa ne descopere pe

  T~E xpresia greaca "apocalypsis" C Apoc. 1 ,1), ca ~i cea latina "revelatio", tnseam na descoperirea unuilucru acoperit, dezvelirea unei statu i sau, intr-un sens general, revel area, descoperirea unui fenom enneobservat sau a unui adevar ascuns. Prin "revelatie" sau "descoperire". In sens teologic, intelegerncaile prill care D um nezeu a com ullicat planul, voia ,'I lu crarea S a.-Deoarece r e v e a i . na lJ "a '! ost insuficienta spre a-I conduce pe pacatos la cunoa~terea

  s in gu ru [u i DU IT IlJ e2 eu si im 12lid ip os ib ilita te a d id erii I I I id ola trie (c u[tu l s oa re lu i.l. p olite ism, p an te ismetc.), D um nezeu S-a ingrijit ca, prin Cuvantul Sau, prin Cuvantul scris ~i prin Cuvantul In trupat, sa ned es co pe re v oin ta ~icaracterul Sau, cu scopul cuprinderii noastre in Planul Sau divin de M antuire.

  II. Originea carlii1. Cum a descoperit Dumnezeu soliile Sale servitor Sai? Numeri 12,6-8.2. Cum au Iuat Iiinta Sfintele Scripturi? 2 Petru 1,20-21; 2Timotei 3,16-17.N ota:.B iblia este 0 carte inspirat!'i. Prin inspiratie in telegem acea lucrare speciaJa a D uhului Sfant

  prin care llidescopent iam a realitatii lui D um nezeu m artorilor priniari (l'Ioorocilor ~ i apostolilor) ~iI-a 'm zestrat eu caR acitatea d e a transm ite sem enilorJor d escQ perirea R rim ita."-Inform a, Scrip turile sunt opera autorilor ale caror IlU ll1e s unt specificate la Illceputul cartilor. Incontinut, elesun t o pera nem ijlo cita a Q llhllllJ! Sfant, De aceea obisnuirn sa spunem ea ele, ca~sunt de origine om eneasca, dar, ca suesa ~i continut, SLintde origine divina.

  6

 • 5/17/2018 Studiul Bibliei Pas Cu Pas

  2/8

  "A placut lui Durnnezeu sa eomuniee lumii adevarul Sau prin agenti om enesti $i EI Insusi, R ! i Q _ _Duhul Sau eel Sfant, a pregatit oameni $i i-a Iaeut III stare sa faca luerarea Sa. El a eali'iuzit m inteapen tr u e a sa a le aga c~uo ib_eas. .c a_c$ j__c .e .. .s a_ sc ri e. Comoara a fost incredintata u~ or vase pamantesti,dar, eu toate aeestea, nu este mai putin din C er. M arturia este transm isa prill expresia nedesaviir$ita alimbajului omenese . dar, cu toate acestea, este marturia lu i Dumnezeu; $ i c op ilu l ascultator $ieredincios al lui Durnnezeu vede 1 1 1 ea slava puterii durnnezeiesti, plina de har $i de adevar.t'Z )

  III. Dovezile originii divine a Scripturilor1. Ce recunosc autorii carti lo r B ib lie i? Exodu I1 7,1 4; lerernia 36,1-2; IT esa lo nic en i 2 ,1 3.Nota: Cea mai mare of ens a ce i se poate aduce unui scriitor este acuzatia de a nu f original.

  Autorii Bibliei, ei In$i$i recunosc acest lucru, considerandu-se a f num ai transm itatorii unor m esaje,a le c are r izvoare se gasesc II I afara v oin te i $ 1 i nte le etu lu i lo r.

  2. Ar fi putut dainui Biblia dad autorii ei ar fi prezentat pareri si conceptii diferite? Matei12,25.N ota: B iblia n-ar f putut rezista asaltului scep ticism ulu i, d ad ar f intrat 1 1 1 conflict c u ea insasi.S:=ei39 de autori au avut ocupatii diferitt,. vorbe~u lim bi diferite, ave au e xp erie nt e ~j g rade d e . uJ .tu ra

  diferite, situatii sociale d if er ite,~ra ia ll 1 1 1 tari si secole diferite. pe parcursul 3 I)00 de ani. fara a seCUn 03 $te ln tre e i si, totusi, opera lor este com una ~i unitara, avand 0 singura tel1~ Planul de M antuire.

  3. Implinirea profetiilor cuprinse in Biblie este 0 alta dovada a originii ei divine. Deut. 18,21-22; Matei 24,35.Nota: Infl.orirea, declinul ~i pieirea unor orase antice CLlrezonanta istorica, s:um au fos t Babilol lu l,N in iv e ~ i T iru l, sa Ll p ra bu $(re a impe riilo r b ab ilo nia n, medo-persan, grec ~ i r om an,grez isa de proQ rocij

  Vechiului Testament cu mult inainte de declinul lor, atesta c a p ro fe ti it e r espe ct iv e nu puteau avea 09l'igine omeneasca,_ci au f'O st~'i ale DLlJnnez;-ului adevarat, ~el care tine [11 main i de st il le lei st ar i e i

  4. Transfonnarea caracterului cititorilor celor ce studiaza si cred adevarurile Bibliei atestaoriginea acestei carti. Evrei4,12; 1Petru 1,23.Nota: "Intreaga Biblie este revelatia slavei lui Dumnezeu 'in Hristos. Prim ita, crezuta si ascultata,

  ea esteun m are mijloc 1 1 1 t rans fo rmare a c ar ac te ru lu i. "3 )IV. Autoritatea si suticiente Scripturilor1. In disputa Sa directa ClI Satana, cum a dovedit Isus Hristos ca Scriptura este singura

  autoritate dupa care trebuie sa De orientam in viata de credinta? Matei 4,4.7.10.Nota: R eforrnatiunea a redat Scripturii autoritatea ei neconditionata de care s-a bucurat in biserica

  crestina prim ara. Reform atorul elvetian Ulrich Zw ingli (1484-1531) a fost primul care forrnuleazaprincipiul "Sola Scriptura" (num ai Scriptura), recunoscand-o ca singura sursa infailibila si autoritara arevelatiei divine. (Cele 67 de teze, 1523). Adventi$ tii de Zilla a $aptea stall ferm pe aceasta p()ziti~$Llstiniind c a 1 a b az a fie ca re i lilv ata tu ri ~ipr~re tine trebuie sa stea un "A$a zice Domnul!"."In zilele noastre se vede 0 mare indepartare de la doctrinele si preceptele SenptunlO r i estenevoie de 0 intoarcere la marele principiu protestant, BIBLlA $i NUMAI BIBLIA, ca regula decredinta ~i dator ie."4)

  2. Este Scriptura suficienta pentru a-l indruma pe om sa traiasca 0 viata conforrna vointei luiDumnezeu? 2 Timotei 3,16.17_

  7

 • 5/17/2018 Studiul Bibliei Pas Cu Pas

  3/8

  Nota: Biblia nu are nevoie sa fie cnmpletats sail inrregita, deoarece ea este sufieienta pentru a neconduce, prin D uhul Srant, la m alJtuire.. "Nu exista puncte vitale ale adevarului practic, care sa ramana invaluite de m ister. Cand, inprovidenta lui Dumnezeu, va sosi timpul ea lumea sa fie incercata eu privire la adevarul pentru aceltimp, m intile vor fi m3nate de Dllhul SaLi sa eerceteze Scripturile. chiar eu post ~i ru gaeiu ne, p an acand inel dupa inel va fi descoperit ~iunit intr-un Ian! desavarsit. Fieeare adevar care se refera directla mantuire va fi facut atat de lamurit, 'inca! nimeni nu va trebui sa rataceasca saL! sa umble In

  Jntunerie."5)3. Suficienta Scripturilor este s.!!.!?liniata ~i de interzicerea de a adauga sau a omite ceva din

  totalitatea revelatiei lui Dumnezeu, Deut. 4,2; Provo 30,5-6; Apoc. 22,18-19.4. patoria fiecarui credincios ar trebui sa fie studiul Zilllic al Bibliei. loan 5,39; Fapte 17,11.5. Cauta sa formulezi din citatele urrnatoare regula de baza a interpretarii Bibliei. Isaia

  34,16; 28,10; 1 Cor. 2,13.14.Nota: i n formularea lui M artin L uther, aceasta regula. suna astfel: "Scriptum este eel mai buncomentariu al ei" (Scriptura est s ui i ps iu s in te rp re s) ."Noi ar trebui sa studiem zi de zi Biblia el l sarguinta, dintarind fieeare gand Si eom parand verset

  ell verset. Prin ajutor divin, trebuie sa ne form am propriile noastre opinii, deoarece vom raspunde noi'ln~lI1e inaintea lu i Dumnezeu."6)

  In interpretarea textelor legate de anurnite circum stante, prim eaza textul original (ebraic, grec),istoria perioadei ~i a tarii respective, seopul ~i im prejurarile In care s-a seris, obiceiurile celor carora s-a adresat solia si inforrnatiile etnografice si geografice, Legendele sau traditia extra-biblica IlU potconstitui dovezi valabile pentru sustinerea unor adevaruri biblice.

  1) E.G. Wh ite , C ale a catre Hristos, Bucuresti, 1980, p. 7-9.2) E.G. White, T.V., ln trod ucere, V I, VII.3) E.G. White, M. 8,319.4) E.G. White, T.V., p. 204-205.5) E.G. White, 2 M, 262.6) E.G. White, T.V., 598.7) E.G. W hite, M . 6,393.

  8

 • 5/17/2018 Studiul Bibliei Pas Cu Pas

  4/8

  2. DESPRE TRINITATE, DUMNEZEU - TATALDe memorizat: "Caci frei sun! care miirtur.ises'c in eel': Tatal Cuvontul ...'ii Duhul SJant., Sf aceSlL

  frei unq s u m : " I loan S,7.Introducere: Doctrina despre Trinitate sau Sfanta Treime se refera la Dumnezeirea revelata In

  Sfintele Scripturi In pe rso an a Tatalui, Fiului ~i Duhului Stant.