Studiu de fezabilitate tehnicƒ pentru dezvoltare experimentalƒ

download Studiu de fezabilitate tehnicƒ pentru dezvoltare experimentalƒ

of 18

 • date post

  09-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Studiu de fezabilitate tehnicƒ pentru dezvoltare experimentalƒ

 • ICPE

  APROBATDIRECTOR CENTRUL 10

  Dr.ing.Mihaela SCO)~~tt~

  DOCUMENTATIA DE ATRIBURE.PRIVIND ACHIZITIA PUBLiCA DE SERVICII IN CADRUL

  proiectului "Sistem modular de propulsie electrica, realizat intehnologie flexibila, pentru vehicule terestre si ambarcatiuni ",avand codul PN-II-IN-DPST -2012-1 - , Proiect nr. 16DPST I20.08.2013-SIMOPEL, derulat cu sprijinul ANCS, CNDI-UEFISDI

  ICod CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii deconsultanta, analize

  Procedura utilizata: cumparare directa pe baza de contract incheiatin urma selectiei simple de oferte

  1

 • CUPRINS

  1. FI$A DE DATE A ACHIZITIEI

  2. CAIET DE SARCINI

  3. FORMULARE, MODELE, LlSTA DOCUMENTELOR SOLICITATE

  2

 • SECTIUNEA I

  FISA DE DATE A ACHIZITIEI

  I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA

  Denumire: ICPE SAAdresa: Strada Splaiul Unirii nr.313, seetorul 3, RomaniaLocalitate: Cod postal: Tara:BUCURESTI 030138 ROMANIAPersoane de contact: Telefon: 021 589.34.70Gheorghe POPESCU

  E-mail:achizitiipublice@icpe.ro Fax: 021 589.34.34/021 589.34.70

  Adresa de internet: www.icpe.roMijloace de comunicare: in scris, prin oricare dintre urmatoarele modalitati:a) prin posts:b) prin fax;c) prin e-mail

  lob PRINCIPALA ACTIVITATE SAU ACTIVITATI ALE AUTORITATII CONTRACTANTECercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie

  Autoritatea contractanta achizltloneaza in numele altei autoritati contractante

  DA 0 NU.

  De la Gheorghe POPESCU, telefon: 021-589.34.70, fax: 021-589.34.70, email:achizitiipubliee@icpe.ro;SediullCPE SA : str.Splaiul Unirii nr.313, telefon/fax: 021-589.33.00/021-589.34.34, intreorele 7,30 -16,00o altele: nu

  Alte informatii si/sau clariflcari pot fi obtinute:

  I.e. SURSA DE FINANTARE : eontraetului de finantare nr. 16DPST 120.08.2013-SIMOPEL,proiect "Sistem modular de propulsie electrica, realizat in tehnologie flexibila, pentruvehicule terestre si ambarcatiuni ", avand codul PN-II-IN-DPST-2012-1 , derulat cu sprijinulANCS, CNDI-UEFISDI

  1.d. LOCUL DE PROCURARE A DOCUMENTATIEI

  Gratuit, de la sediul lePE sau prin e-mail,in baza unei solicitari scrise transmise de catre ofertantprin delegat sau e-mail

  II: OBIECTUL CONTRACTULUI

  11.1)DESCRIERE

  11.1.1)Denumire contract: achizitieStudiu de fezabilitate tehniea pentru dezvoltare experimentala in cadrul

  3

 • proiectului "Sistem modular de propulsie electrica, realizat in tehnologieflexibila, pentru vehicule terestre si ambarcatiuni ", avand codul PN-II-IN-DPST -2012-1 contractului de finantare INOVARE nr. 16DPST I 20.08.2013-SIMOPEL

  ~ Cod CPV 71241000-9

  "II. 1.2) Locul de prestare: ICPE Bucuresti, Splaiul Unirii 313, sector 3, cod postal 030138

  (a) tucrari 0 (b) Produse 0 (c) Servicii X

  Executie 0 Cumparare 0 Categoria serviciuluiProiectare i executie 0 Leasing 0 2AXRealizare prin orice mijloace Inchiriere 0 2B 0corespunzatoare cerintelor Cumparare in rate 0specificate de autoritatecontractanta 0Principala locatie a lucrarii Principalul loc de livrare Principalul loc de prestare

  : ICPE BucurestiCod CPV Cod CPV 71241000-900000000 Cod CPV 00000000II. 1. 3) Procedura se flnalizeaza prin :

  0" Contract de achlzltle publica0 Incheierea unui acord cadru

  II. 1.4.) Durata contractului de achizitie publica: 30 zile din momentul semnarii contractului

  11.1.5)Divizare pe loturida nu X

  11.1.6)Ofertele alternative sunt acceotate DAD NUX

  11.2) CANTITATEA SAU SCOPUL CONTRACTULUI

  11.2.1)Total valoare servicii : 45.000 lei (TVA inclus)11.2.2)Optiuni - Nu

  III. CONDITII SPECIFICE CONTRACTULUI

  111.1.Garantia de participare (dupa caz)111.2Alte conditu particulare referitoare lacontract (dupa caz)111.2.1.Contract rezervat(daca DA scurta descriere )111.2.2.Altele (daca DA, descrieti)

  DA 0DA 0DA 0

  NUXNUXNUX

  DA 0 NUX

  IV: PROCEDURA

  IV.1) PROCEDURA SELECTATA: Selectie simpla de ofertel.icitatie deschisa 0 Negociere cu anunt de participare 0Licitatie restransa 0 Negociere fara anunt de participare 0Licitatie restransa accelerata 0 Cerere de oferte 0Dialog competitiv 0 Concurs de solutii 0

  Selectie simpla de oferte X

  IIV.2) ETAPA FINALA DE LlCITATIE ELECTRONICA DA 0 NU X

  4

 • IV. 2) LEGISLATIA APLICATA1. O.U.G nr. 34 din 19 aprilie 2006 (actuallzata) privind atribuirea contractelor de achizitiepublica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune deservicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006 (vezi www.anrmap.ro)2. Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urqenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitle publica, a contractelor de concesiune delucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 625din 20 iulie 2006.3. H.G. nr. 925 din 19 iulie 2006 [actualizata] pentru aprobarea normelor de aplicare aprevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta aGuvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor deconcesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in MonitorulOficial nr. 625 din 20 iulie 2006.4. Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv,republicata in Monitorul Oficial al Rornaniei, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cumodificarile ulterioare5. ORDIN MFP Nr. 2548 din 25 august 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice deaplicare a prevederilor Ordonantei de urqenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionareafinanciara a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul converqenta

  ublicat in Monitorul Oficial Nr. 619 din 15 septembrie 2009

  V. CRITERII DE CALIFICARE ~IISAU SELECTIE

  Otertantli trebuie sa furnizeze informatiile cerute folosind Formularele si Modele dinDocurnentatia de Atribuire si sa ataseze documentele relevante.Formularele vor fi semnate de catre Persoana Autorizata Legal sau de catre 0 persoanatrnputernicita de acesta. In acest caz se va atasa imputernicirea.Documentele i declaratiile care sustin criteriile de caliticare trebuie prezentate astfel:- documentele emise in alta limb a dec/it Romana trebuie sa fie tnsotlte de traducereaautorizata in Iimba Romana;- orice document solicitat trebuie sa fie valabil in momentul deschiderii ofertelor i se vaprezenta in original sau copie legalizata.V.1) SITUATIA PERSONALA A CANDIDATULUI/OFERTANTULUIV.1.1.-Declaratii privind eligibilitatea - Cerinta obligatorie: completare formular 1

  Solicitat 0 Nesolicitat XSe va prezenta Declaratie privindeligibilitatea conform art. 180 din O.U.G.nr.34/2006

  V.1.2.-Declaratie privind neincadrarea inprevederile art. 181

  Solicitat 0 Nesolicitat XSe cornpleteaza Declaratie privindneincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. nr. 34/2006

  Cerinta obligatorie: completare formular 2

  v.t.s.-Declaraua privind calitatea departicipantla procedura

  Solicitat 0 Nesolicitat XSe cornpleteaza Declaratie privind calitateade participant la procedura

  Cerinta pbligatorie: completarea !?i prezentareadeclaratiei privind calitatea de participant laprocedure formularul 3Ofertantul nu are dreptul:- sa depuna doua sau mai multe oferteindividuale si/sau comune, sub sanctiunea

  5

 • excluderii din cornpetitie a tuturor ofertelor incauza:- sa depuna oferta individuala/cornuna ~i sa fienominalizat ca subcontractant in cadrul uneialte oferte, sub sanctiunea excluderii oferteiindividuale sau, dupa caz, a celei in care esteofertant asociat.

  Cerinta obligatorie: Certificat departicipare la licitatie cu ofertaindependenta : formularul 13

  Cerinte minime obligatorii:Prezentare:1. Certificat constatator privind indeplinireaobliqatiilor exigibile de plata catre bugetulgeneral consolidat- formular tip emis deautoritatile competente in termen de valabilitatela data deschiderii oferte/or.2. Certificat constatator privind indeplinireaobllqatlllor exigibile de plata catre bugetullocal- formular tip emis de autoritatilecompetente in termen de valabilitate la datadeschiderii ofertelor.Certificatele se vor prezenta in original sau incopie certificata "conform cu originalul"Observatle: Ofertele depuse de operatoriieconomici care fiqureaza cu datorii neachitatecatre bugetul de stat sau catre bugetul local vorfi respinse.

  V.1.4.-Certificate constatatoare privindindeplinirea obliqatiilor exigibile de platacatre bugetul de stat ~i catre bugetul local

  Solicitat 0 Nesolicitat X

  V.2) CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITATII PROFESIONALE (INREGISTRARE)V.2.1.-Persoane juridice/fizice rornane

  Solicitat X Nesolicitat 0Se prezinta documente privind obiectul deactivitate.

  Cerlnte minime obligatorii:Prezentare:1. Certificat de inregistrare (C.U.I) emis deOficiul Registrului Cornertului de pe langaTribunalul Teritorial, in copie certificate"conform cu originalul"2. Certificat constatator emis de OficiulRegistrului Comertului (in termen de valabilitatela date deschiderii ofertelor), in original sau copiecertificata "conform cu originalul".

  lnformatiile minimale ce trebuie cuprinse incertificatul constatator sunt:- date de identificare legale (denumire, sediu, codunic de inregistrare);- obiectul principal ~i secundare de activitate;- reprezentantii legali;- existenta de rnentiuni referitoare la declansareaprocedurii de reorganizare judlciara sau faliment,conform ILegii nr. 85/2006 privind procedurainsolventei, lichidare judiciara voluntara conformLegii nr. 31/1990 republicata ~i completata sauorice alta procedure.3. Ofertantii care depun suplimentar documente-

  6

 • formularul 12 - care atesta potrivit legii nr.346/2004 ca indeplinesc cumulativ conditiileprivind incadrarea in categoria .ln