Structură de afaceri din Parcul Industrial Moreni...

of 14 /14
Structură de afaceri din Parcul Industrial Moreni, modernizată cu fonduri Regio pagina 2 Buletin Informativ nr. 241 / 31 august - 6 septembrie 2015 Publicaţie editată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia INFO REțEA REGIO PCT RO - BG: Lista erorilor în scrierea şi depunerea cererilor de finanţare ................ 4 INFO REGIO Situaţia proiectelor Regio depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia ............... 7 Argeş / Forum economic româno-turc în Argeş ........................................9 Călăraşi / Autorităţile judeţului Călăraşi se luptă să capete cât mai multe puncte pentru proiectele din cadrul Strategiei Dunării .......................................9 Dâmboviţa / Consiliul Judeţean Dâmboviţa va realiza un masterplan pentru drumurile judeţene, ce va stabili priorităţile de investiţii în infrastructură .... 10 Giurgiu / Parada Ambarcaţiunilor, la Giurgiu .........................................10 Ialomiţa / S-a inaugurat la Slobozia Dexter Club Academy, centru after-school realizat prin Regio! .......................................................................11 Prahova / Festivalul Sinaia Forever .................................................... 11 Teleorman / Agricultura teleormăneană are nevoie de modernizarea sistemului de irigaţii ................................................................................... 12 INFO JUDEțE INFO POS CCE Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE ......... 8 OPORTUNITățI DE FINANțARE România va primi de la Bruxelles 480 milioane de euro: fondurile UE pentru resurse umane, deblocate ................... 4 Guvernul a aprobat 984 milioane de lei pentru programele finanţate din fonduri structurale .................. 4 10 septembrie, data când se va deschide programul SRL-D, prin care firmele pot primi până la 10.000 de euro de la stat .................... 5 Florin Jianu (CNIPMMR): Cerem ridicarea clauzei suspensive pentru schema de ajutor de minimis ...... 5 PO Infrastructura Mare: Ghiduri publicate spre consultare ............. 6 Fonduri nerambursabile pentru ţările din regiunea Dunării ....................... 6 EVENIMENTE Despre cooperarea transnaţională în contextul SUERD, la Alexandria: rezultate 2007-2013, perspective 2014-2020 .... 3

Embed Size (px)

Transcript of Structură de afaceri din Parcul Industrial Moreni...

 • Structură de afaceridin Parcul Industrial Moreni,modernizată cu fonduri Regio pagina 2

  Buletin Informativ nr. 241 / 31 august - 6 septembrie 2015

  Publicaţie editată deAgenţia pentru

  Dezvoltare RegionalăSud Muntenia

  inFO REțEA REGiOPCt RO - BG: Lista▪

  erorilor în scriereaşi depunerea cererilorde finanţare ................ 4

  inFO REGiOSituaţia proiectelor Regio▪

  depuse la nivelul regiuniiSud muntenia ............... 7

  Argeş / Forum economic româno-turc în Argeş ........................................9

  Călăraşi / Autorităţile judeţului Călăraşi se luptă să capete cât mai multe punctepentru proiectele din cadrul Strategiei Dunării .......................................9

  Dâmboviţa / Consiliul Judeţean Dâmboviţa va realiza un masterplan pentrudrumurile judeţene, ce va stabili priorităţile de investiţii în infrastructură ....10

  Giurgiu / Parada Ambarcaţiunilor, la Giurgiu .........................................10

  Ialomiţa / S-a inaugurat la Slobozia Dexter Club Academy, centru after-schoolrealizat prin Regio! .......................................................................11

  Prahova / Festivalul Sinaia Forever ....................................................11

  Teleorman / Agricultura teleormăneană are nevoie de modernizarea sistemuluide irigaţii ................................................................................... 12

  inFO JUDEțE

  inFO POS CCESituaţia proiectelor depuse▪

  în cadrul POS CCE ......... 8

  OPORtUnități DE FinAnțARERomânia va primi de la▪

  Bruxelles 480 milioane deeuro: fondurile UEpentru resurse umane,deblocate ................... 4

  Guvernul a aprobat▪984 milioane de leipentru programelefinanţate din fonduristructurale .................. 4

  10 septembrie,▪data când se va deschideprogramul SRL-D,prin care firmele pot primipână la 10.000 de eurode la stat .................... 5

  Florin Jianu (CniPmmR):▪Cerem ridicarea clauzeisuspensive pentru schemade ajutor de minimis ...... 5

  PO infrastructura mare:▪Ghiduri publicatespre consultare ............. 6

  Fonduri nerambursabile▪pentru ţările din regiuneaDunării ....................... 6

  EvEnimEntEDespre cooperarea▪

  transnaţională în contextulSUERD, la Alexandria:rezultate 2007-2013,perspective 2014-2020 .... 3

  http://www.youtube.com/user/ADRSudMunteniahttps://twitter.com/ADRSudMunteniahttps://www.facebook.com/adrsudmuntenia

 • 2info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 241 / 31 august - 6 septembrie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  EVENIM

  ENTE

  Structură de afaceri din Parcul Industrial Moreni,modernizată cu fonduri Regio

  În data de 4 septembrie, directorul»Agenţiei pentru Dezvoltare RegionalăSud muntenia, Liviu muşat, a participatla inaugurarea structurii de afacerice funcţionează în cadrul Parculuiindustrial moreni.

  Obiectivul a fost extins şi modernizat în cadrulproiectului „Lucrări de modernizare a infrastruc-turii la SC Moreni Parc Industrial SA”, al cărui be-neficiar este Consiliul Judeţean Dâmboviţa. Contrac -tul a fost finanţat cu fonduri Regio în cadrul Axeiprioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului deafaceri regional şi local”, Domeniul major de in-tervenţie 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilorde sprijinire a afacerilor de importanţă regionalăşi locală”.

  valoarea totală a proiectului a fost de 52.504.800de lei, din care valoarea totală eligibilă reprezintă35.745.829,26 lei (15.501.178,86 lei - fonduri FEDR;2.371.735,77 lei - fonduri de la bugetul naţional;17.872.914,63 lei - cofinanţarea eligibilă a bene-ficiarului).

  Cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio,structura de afaceri din cadrul SC moreni Parc in-dustrial SA a beneficiat de lucrări de modernizarea celor 13 hale industriale şi au fost modernizateşi extinse infrastructura rutieră şi utilităţile de ba -ză din interiorul acesteia – reţea de apă, staţie de

  preepurare, reţele de furnizare a energiei elec-trice şi a gazului, sistem de canalizare menajeră şipluvială, cablarea şi conectarea la reţeaua de inter -net. totodată, a fost construită o clădire pentru mo -nitorizarea accesului în cadrul parcului industrialşi înregistrarea consumurilor. Contractul de finan -ţare s-a derulat pe parcursul a 64 de luni, obiecti-vul general fiind stimularea dezvoltării economicea municipiului moreni, prin valorificarea potenţia -lului resurselor umane şi materiale ale zonei.

  Datorită implementării acestui proiect vacreşte potenţialul de dezvoltare a activităţilor eco-nomice din zona de est a judeţului Dâmboviţa,structura de afaceri din cadrul SC moreni Parc in-dustrial SA devenind astfel un punct de atracţiepentru investitori.

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • marţi, 1 septembrie, experţi ai Serviciului Dez -voltare din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Re-gională Sud muntenia au participat la evenimentulde prezentare a rezultatelor programului SEE (im-plementat în perioada 2007-2013), precum şi aperspectivelor cooperării transnaţionale în pe-rioada 2014-2020, în cadrul SUERD.

  Întâlnirea a fost organizată de ministerul Dez-voltării Regionale şi Administraţiei Publice (mDRAP),în calitate de Autoritate naţională şi Punct naţio-nal de Contact pentru Programul de Cooperaretransnaţională Sud-Estul Europei (2007-2013) şiDunărea (2014-2020), la Alexandria.

  În perioada 2007-2013, România a participatla Programul de Cooperare transnaţională Sud-Es-tul Europei, al cărui scop a fost de a îmbunătăţiprocesul de integrare teritorială, economică şi so-cială şi de a contribui la coeziunea, stabilitatea şicreşterea competitivităţii statelor partenere, prindezvoltarea parteneriatelor transnaţionale în do-menii precum inovare, protecţia mediului, accesi-bilitate şi dezvoltare durabilă.

  În cadrul programului au fost aprobate şi im-plementate 122 de proiecte, o parte dintre aces-tea fiind considerate „proiecte fanion” în cadrulStrategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Du-nării (SUERD).

  Pentru România, succesorul programului SEEîn perioada 2014-2020 este Programul transna -ţional Dunărea 2014-2020, ce va susţine integrareapoliticilor din domeniile selectate (inovare şi res-ponsabilitate socială, mediu şi cultură, conectivi-tate şi responsabilitate energetică, guvernanţă) înmacroregiunea Dunării, conform prevederilor co-munitare comune şi a Regulamentului FEDR în strân -să legătură cu obiectivele Strategiei Uniunii Euro-pene petru Regiunea Dunării (SUERD).

  3info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 241 / 31 august - 6 septembrie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  EVENIM

  ENTE

  Despre cooperareatransnaţională

  în contextul SUERD,la Alexandria:

  rezultate 2007-2013,perspective 2014-2020

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 4info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 241 / 31 august - 6 septembrie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  România va primi de la Bruxelles480 milioane de euro: fondurile UEpentru resurse umane, deblocate

  România a primit de la Comi sia Europeană de-cizia privind ridicarea întreruperilor de plăţi şi apresuspendării pentru Programul Operaţional Re-surse Umane 2007-2013, a anunţat miercuri, 3 sep-tembrie, ministrul fondurilor europene, mariusnica.

  Deblocarea rambursărilor că tre România a avutloc în urma ve rificărilor efectuate la solicitarea Co-misiei Europene, a mai spus ni ca, la finalul şedinţeisăptămâna le de guvern.

  Cele 480 milioane de euro ce au fost deblocatevor fi primite în aproximativ două săptămâni. Înprivinţa celorlalte două progra me, POS mediu şi

  POS Creşterea Competitivităţii Economice, un desunt de asemenea finanţări blo cate, misiunile de au-dit au fost fi nalizate şi decizia Comisiei Europeneeste aşteptată în jur de 15 septembrie.

  „Fără a mă antepronunţa, con sider că măsurileluate de statul român corespund cerinţelor Comi-siei Europene şi aşteptăm o decizie pozitivă”, amai spus ministrul.

  Legat de rata de absorbţie la nivelul tuturorprogramelor, aces ta a declarat că, în prezent, seri di că la 62%, iar până în decembrie estimează căva ajunge la 70%.

  Sursa: euractiv.ro

  OPO

  RTUN

  ITĂȚI D

  E FINA

  NȚA

  RE

  PCT RO - BG: Lista erorilorîn scrierea şi depunereacererilor de finanţare

  S-a publicat pe site-ul Programuluide Cooperare transfrontalieră Româ-nia – Bulgaria lista celor mai frec-vente erori ce trebuie evitate de că-tre potenţialii beneficiari care dorescsă depună cereri de finanţare pentruinvestiţii în zona de graniţă România– Bulgaria. Lista de erori frecvente cear trebui evitate la întocmirea/depu-nerea cererilor de finanţare poate ficonsultată pe site-ul programului -http://cbcromaniabulgaria.eu, sec-ţiunea Ştiri, link: http://cbcromania-bulgaria.eu/index.php?page=vizuali-zare-stiri&ids=239#news_239.

  Sursa: cbcromaniabulgaria.eu

  Info Reţea REGIOGuvernul a aprobat 984 milioane de leipentru programele finanţate

  din fonduri structuraleGuvernul a aprobat, miercuri,

  alocarea tempo rară din venituri dinprivatizare, de către ministerul Fi-nanţelor Publice, a sumei de 984 mi -lioane de lei, în scopul asigurării ne-cesarului de finanţare pe luna sep-tembrie pentru programele opera-ţionale finanţate din fonduri struc-turale.

  Suma de 984 de milioane delei, în echivalent euro, alocată tem-porar de către ministerul FinanţelorPublice din venituri din privatizare,în scopul asigurării necesarului definanţare pentru luna septembrie2015 al Autorităţilor de manage-ment pentru programele operaţio-nale finanţate din fonduri structu-rale în cadrul Obiectivului Conver -genţă va fi repartizată pentru maimulte Programe Operaţionale, ast-fel că 280 milioane de lei sunt pen-tru Programul Operaţional Sectorialmediu, 220 milioane de lei se duc că-

  tre Programul Operaţional Sec torial„Creşterea Competivităţii Econo-mice”, 234 de milioane de lei suntdestinaţi Programului OperaţionalSectorial Dezvoltarea Resurselor U -mane şi 250 de milioane de lei sunt pen -tru Programul Operaţional Regional.

  „Autorităţile de managementpentru programele operaţionale auobligaţia efectuării plăţilor în con-tul beneficiarilor, din sumele trans-ferate de Autoritatea de certificareşi plată, în termen de 10 zile, darnu mai târziu de 30 septembrie2015. Sumele alocate autorităţilorde management din venituri dinprivatizare vor fi rambursate Minis-terului Finanţelor Publice în euro,din sumele restituite cu aceastădestinaţie de către Comisia Euro-peană, până la data de 9 octombrie2015”, precizează Guvernul, într-uncomunicat de presă.

  Sursa: mediafax.ro

  http://www.mediafax.rohttp://www.cbcromaniabulgaria.euhttp://cbcromaniabulgaria.eu, sec�iunea �tiri, link: http://cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=vizualizare-stiri&ids=239#news_239http://cbcromaniabulgaria.eu, sec�iunea �tiri, link: http://cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=vizualizare-stiri&ids=239#news_239http://cbcromaniabulgaria.eu, sec�iunea �tiri, link: http://cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=vizualizare-stiri&ids=239#news_239http://cbcromaniabulgaria.eu, sec�iunea �tiri, link: http://cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=vizualizare-stiri&ids=239#news_239http://euractiv.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • ministerul Energiei, mediuluide Afaceri şi imm-urilor a comu-nicat o nouă dată estimativă la ca -re urmează să se deschidă, anulacesta, programul prin care statulacordă ajutoare de până la 10.000de euro firmelor deţinute de an-treprenorii debutanţi.

  Data estimativă la care pro-gramul bugetat anul acesta cu a -proape 30 de milioane de lei ur-mează să se deschidă este 10septembrie, cu 17 zile întâr zierefaţă de data estimativă anun ţatăiniţial.

  „Data estimată de deschide -re a aplicaţiei de înscriere este10.09.2015” - a comunicat, mier-curi, ministerul energiei, mediu-lui de afaceri şi imm-urilor.

  Conform declaraţiilor minis-trului, „deschiderea programuluieste condiţionată de aprobareade către Guvern a hotărârii pri-vind modificarea şi completareanormelor metodologice de apli-care a Ordonanţei de Urgenţă aGuvernului nr.6/2011, pentru sti -mularea înfiinţării şi dezvoltăriimicroîntreprinderilor de cătreîntreprinzătorii debutanţi în afa -ceri, aprobate prin Hotărârea Gu -vernului nr. 96/2011. Hotărârea afost aprobată în şedinţa de Guverndin 19.08.2015 şi publicată în Mo -nitorul Oficial din 30.08.2015”.

  Pentru deschiderea aplica-ţiei electronice pentru programulSRL-D, ministerul trebuie să pu-blice în monitorul Oficial proce-dura de derulare a schemei de fi-

  nanţare pe anul 2015 şi să aibăfinalizată şi aplicaţia de înscriereonline a firmelor.

  Urmează publicarea în mO aprocedurii de implementare a pro -gramului şi definitivarea aplica-ţiei informatice de înscriere. Pro-cedura de implementare a pro-gramului a fost transmisă la mOîn data de 7.08.2015.

  Un alt program guvernamen-tal de sprijin pentru firmele micişi mijlocii aflat în întârziere esteProgramul pentru Susţinerea meş -teşugurilor şi Artizanatului, ca reurmează să fie deschis pe 15 oc-tombrie 2015, după cum a men -ţionat ministerul Energiei.

  Procedura de implementarea programului se află pe circuitulde avizare internă din cadrul mi-nisterului Energiei, mediului deAfaceri şi imm-urilor.

  Sursa: startupcafe.ro

  5info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 241 / 31 august - 6 septembrie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.rowww.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  10 septembrie, data cândse va deschide programul SRL-D,

  prin care firmele pot primipână la 10.000 de euro de la stat

  OPO

  RTUN

  ITĂȚI D

  E FINA

  NȚA

  RE

  Florin Jianu (CNIPMMR):Cerem ridicareaclauzei suspensivepentru schemade ajutor de minimis

  Consiliul na -ţional al Între-prinderilor Pri-vate mici şi mij -locii din Româ-nia cere ridica-rea clauzei sus -pensive pen truschema de aju-tor de minimis, a declarat marţi, FlorinJianu (foto), vice pre şedinte al CniPmmR,în cadrul unei conferinţe.

  „Trebuie tras un semnal de alarmăpentru programul de ajutor de mini-mis, care, din păcate, în acest an nus-a implementat fiind afectate 500de companii şi peste 4.000 de locuride muncă”, a afirmat Florin Jianu.

  Potrivit acestuia, schema de ajutorde minimis pentru întreprinderile micişi mijlocii a fost instituită prin Hotă-râre a Guvernului în 2013. În 2014 auavut loc aplicaţiile şi semnarea tutu-ror contractelor aferente anului 2014pentru un număr de 550 de companii,cu un buget total de 250 de milioanede lei, şi pentru 2015 un număr deaproximativ 500 de companii, cu unbuget de 205 milioane de lei. Pentruanul 2014, implementarea acestuia şiplata către toţi beneficiarii s-a reali-zat fără probleme, urmând ca imple-mentarea în 2015 să aibă loc ca ur-mare a votării bugetului, iar de la 1ianuarie trebuia ridicată clauza sus-pensivă pentru contracte şi imple-mentarea acestora.

  „Iată că suntem în luna septem-brie. Nicio clauză suspensivă pentrucele 500 de contracte nu s-a ridicat şinu s-a realizat nicio plată. Mai mult,banii nu se regăsesc nici la rectifica-rea bugetară”, a spus Florin Jianu.

  Fostul ministru delegat pentru Între-prinderi mici şi mijlocii, mediul de Afa-ceri şi turism a precizat că există baniîn bugetul ministrului Energiei, pentrucă atunci când a plecat din minister, înluna decembrie a anului trecut, a lăsatpentru bugetul anului 2015 credite deangajament în valoare de 300 milioanede lei, fiind acoperită suma necesarăpentru ajutorul de minimis.

  Sursa: agerpres.ro

  http://www.agerpres.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.rohttp://startupcafe.ro

 • 6info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 241 / 31 august - 6 septembrie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  OPO

  RTUN

  ITĂȚI D

  E FINA

  NȚA

  RE

  PO Infrastructura Mare:Ghiduri publicate spre consultare

  ministerul Fondurilor Euro-pene a publicat spre consultareproiectele de ghiduri ale solici-tantului aferente Axelor priori-tare 3, 4, 6, 7 şi 8 din cadrul Pro-gramului Operaţional infrastruc-tura mare (POim).

  Comentariile pot fi trans-mise la adresa de e-mail: [email protected],până în da ta de 30 septembrie2015.

  Proiectele de ghiduri ale solici-tantului publicate sunt următoarele:

  Axa prioritară 3 – Dezvolta-rea infrastructurii de mediu încondiţii de management efi-cient al resurselor:

  Obiectivul Specific 3.1 „Re-•ducerea numărului depozitelorneconforme şi creşterea graduluide pregătire pentru reciclare adeşeurilor în România”;

  Obiectivul Specific 3.2 „Creş -•terea nivelului de colectare şi e -purare a apelor uzate urbane, pre -cum şi a gradului de asigurare aalimentării cu apă potabilă a po-pulaţiei”.

  Axa prioritară 4 – Protecţiamediului prin măsuri de conser-vare a biodiversităţii, monitori-zarea calităţii aerului şi deconta -minarea siturilor poluate istoric:

  Obiectivul Specific 4.2 „Creş -•terea nivelului de evaluare şimonitorizare a calităţii aeruluila nivel naţional”.

  Axa prioritară 6 – Promova-rea energiei curate şi eficienţeienergetice în vederea susţineriiunei economii cu emisii scăzutede carbon:

  Obiectivul specific 6.1 „Creşte -•rea producţiei de energie din re-

  surse regenerabile mai puţin ex-ploatate (biomasă, biogaz, geo-termal), sectorul producţie”;

  Obiectivul specific 6.2 „Re-•ducerea consumului de energiela consumatorii industriali”;

  Obiectivul specific 6.3 „Re-•ducerea consumului mediu deenergie electrică la nivelul lo-cuinţelor”;

  Obiectivul specific 6.4 „Creş -•terea economiilor în consumul deenergie primară produsă în siste -me de cogenerare de înaltă efi-cienţă”.

  Axa prioritară 7 – Creşte-rea eficienţei energetice la ni-velul sistemului centralizat determoficare în oraşele selec-tate:

  Obiectivul specific 7.1 „Creş -•terea eficienţei energetice în sis -temele centralizate de transportşi distribuţie a energiei termiceîn oraşele selectate”;

  Obiectivul specific 7.2 „Creş -•terea eficienţei energetice în sis -temului centralizat de furnizarea energiei termice în MunicipiulBucureşti”.

  Axa prioritară 8 – Sistemeinteligente şi sustenabile de trans -port al energiei electrice şi gaze -lor naturale:

  Obiectivul specific 8.1 „Creş -•terea capacităţii Sistemului Ener -getic Naţional pentru preluareaenergiei produse din resurse re-generabile”;

  Obiectivul specific 8.2 „Creş -•terea gradului de interconectarea Sistemului Naţional de Trans-port a gazelor naturale cu altestate vecine”.

  Sursa: finantare.ro

  Fonduri nerambursabilepentru ţările din regiuneaDunării

  ministerul Educaţiei şi Cercetării dinGermania a lansat concursul regionalmultilateral de proiecte „Crearea şidezvoltarea reţelelor în domeniulcercetării şi dezvoltării cu parteneridin regiunea Dunării”.

  Status: ACtiv.Depunere până la: 18.09.2015.Buget alocat: 20.000 de euro/pro-

  iect.Scopul apelului este de a susţine uni-

  versităţile şi instituţiile de cercetare înstabilirea reţelelor de colaborare cucercetătorii din ţările regiunii Dunării,în vederea dezvoltării proiectelor co-mune şi strategiilor de cooperare.

  Proiectele vor aborda cele mai im-portante compartimente ale Strate-giei Uniunii Europene pentru regiu-nea Dunării şi vor viza, în special, do-meniile:

  • mediu;• energie;• sănătate;• nutriţie;• securitate;• tehnologii de comunicare.Pot depune proiecte: imm-urile, com -

  paniile mari, universităţile, autorită-ţile locale, instituţiile de cercetare.

  Pentru a fi considerat eligibil, unparteneriat trebuie să fie format dinminim 3 parteneri stabiliţi în ţărileregiunii Dunării, după cum urmează:

  • un partener din Germania, înmod obligatoriu suplimentar, cel pu-ţin un partener;

  • dintr-o ţară în amonte: Austria,Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Slo-vacia, Slovenia şi cel puţin un partener;

  • dintr-o ţară în aval: Bosnia şi Her-ţegovina, Bulgaria, moldova, munte-negru, România, Serbia, Ucraina.

  Perioada de finanţare constă dindouă faze, de până la 12 luni fiecare.Astfel, finanţarea pentru prima fazăva acoperi activităţi ce ţin de stabili-rea şi dezvoltarea reţelelor, iar a douafază, pentru iniţierea de proiecte îndomeniul cercetării-dezvoltării.

  Bugetul nu va depăşi 20.000 deeuro/proiect pe parcursul a 24 de lunişi va acoperi cheltuielile în conformi-tate cu legislaţia naţională în vigoare.

  Concursul are ca termen-limită dedepunere data de 18 septembrie 2015.

  Sursa: finantare.ro

  http://www.finantare.rohttp://www.finantare.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 7info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 241 / 31 august - 6 septembrie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  Situaţia proiectelor Regiodepuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

  Până în data de 7 septembrie 2015, la sediulAgenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud munteniaau fost depuse 1.285 de proiecte, prin care se soli-cită finanţare nerambursabilă prin Regio (ProgramulOperaţional Regional), Planul integrat de DezvoltareUrbană pentru Polul de Dezvoltare (PiDU) – municipiul

  Piteşti, PiD-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuriintegrate de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre ur-bane. Până în această dată au fost semnate 757 decontracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilăsolicitată de 3.354.033.376,10 lei. Din cele 757 decontracte semnate, 71 de proiecte au fost reziliate.

  INFO

  REGIO

  ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program.mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009,0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: [email protected]

  Domeniul/SubdomeniulNr.

  PID-uridepuse

  Nr.proiectedepuse

  Nr.pro-iecte

  retrase

  Stadiul proiectelor Valoareasistenţăfinanciară

  neranbursabilăsolicitată

  - mil. Euro -

  Suma alo-cată /

  disponibilăRegiunii

  SudMuntenia

  - mil. Euro -

  Res-pinse

  Îneva-luare

  Pre-con-trac-tate

  Înre-

  zervă

  Con-trac-tate

  Axa1

  1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -centre urbane 12 35 0 10 0 0 0 25 86,55 58,20

  1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -poli de creştere 1 20 2 2 0 0 0 16 108,10 97

  1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -poli de dezvoltare 1 15 3 0 0 0 0 12 33,69 38,80

  1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţaenergetică a blocurilor de locuinţe 9 cereri 0 0 0 0 0 9 2,71 22,80

  Axa2

  2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumurijudeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitareaşoselelor de centură

  39 3 10 0 0 7 19 231,68 122,26

  Axa3

  3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea insfrastructuriiserviciilor de sănătate 12 1 1 0 0 0 10 40,53 35,7

  3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echipareainsfrastructurii serviciilor sociale 60 11 14 0 0 4 31 22,25 13,88

  3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazeloroperaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 3 0 0 0 0 0 3 13,81 15,43

  3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echipareainfrastructurii educaţionale preuniversitare, universitareşi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

  100 7 3 0 0 31 59 99,00 39,73

  3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echipareainfrastructurii educaţionale preuniversitare, universitareşi a infrastructurii pentru formare profesională continuă -Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conformDeciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013

  67 7 6 0 0 0 54 43,52 24,62

  Axa4

  4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinirea afacerilor de importanţă regională şi locală 26 7 7 0 0 0 12 48,77 37,11

  4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizateşi pregătirea pentru noi activităţi 0 0 0 0 0 0 0 -

  fondurirealocate

  4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 520 41 110 0 0 0 336 61,22 52,54

  4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - martie 2012 317 5 168 0 0 0 144 53,75 13,55

  Axa5

  5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultu-ral, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe 30 1 5 0 0 9 15 90,23 30,80

  5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructuriide turism pentru valorificarea resurselor naturale şicreşterea calităţii serviciilor turistice

  32 14 6 0 0 0 12 61,20 35,64

  5.3 Promovarea potenţialului turistic şi creareainfrastructurii necesare, în scopul creşteriiatractivităţii României ca destinaţie turistică

  Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3 „PromovareapotenţialuluituristicşicreareainfrastructuriinecesareînscopulcreşteriiatractivităţiiRomânieicadestinaţieturistică”,alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.ORGAniSmUL intERmEDiAR PEntRU tURiSm: ministerul Economiei, Direcţia Gestionare FonduriComunitare pentru turism - B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873,Bucureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: [email protected]

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • Până în data de 7 septembrie 2015, la sediulAgenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud munteniaau fost primite spre contractare 481 de proiecte, cuo valoare totală eligibilă de 782.381.206,70 lei, princare se solicită finanţare nerambursabilă prin Progra-mul Operaţional Sectorial „Creşterea Competi ti vităţiiEconomice” 2007-2013. Din totalul proiectelor pri-mite de ADR Sud muntenia pentru întocmirea contrac-telor de finanţare, au fost respinse 75 şi retrase 38.

  La finele anului 2014 a fost lansată o altă cererede propuneri de proiecte pentru sprijin nerambursabilcofinanţat din Fondul European pentru Dez voltare Re-gională. Acest apel de proiecte a fost deschis pentruOperaţiunea 1.1.1 - Sprijin pentru consolidarea şi mo-dernizarea sectorului productiv prin investiţii tangi-bile şi intangibile pentru întreprinderi. Depunereaaplicaţiilor s-a desfăşurat în perioada 27 octombrie2014 - 25 noiembrie 2014. transmiterea dosarului ce-rerii de finanţare s-a efectuat online, pe platformadestinată depunerii aplicaţiei - disponibilă pe paginaweb a mSi OiPSi, la adresa http://fonduri.mcsi.ro.

  Bugetul total al acestei cereri de propuneri deproiecte este de 267 milioane de lei (contravaloa-rea a 60 de milioane de euro). Cursul valutar va fi

  cel afe rent momentului estimat pentru efectuareacheltuielii, respectiv 4,45 lei (conform previziuniide curs de schimb mediu anual al Comisiei naţio-nale de Prognoză, valabil în 2015).

  toate proiectele depuse în cadrul acestui apel deproiecte au fost evaluate din punctul de vedere alconformităţii administrative, eligibilităţii, tehnico-eco-nomic, au fost selectate şi propuse spre finanţare încadrul Am POS CCE. După publicarea listelor aferenteproiectelor acceptate spre finan ţare, începând cu datade 20.02.2015, Oi POS CCE din cadrul ADR Sud munteniaa primit spre întocmi rea contractului de finanţare unnumăr de 62 de proiecte cu o valoare totală de142.789.765,12 lei. Dintre acestea, 48 au contractesemnate şi sunt în etapa de imple mentare, 7 s-au retrasîn etapa de contractare, 4 sunt semnate de beneficiarşi aflate în etapa de avizare la Am POS CCE, iar 3 suntîn etapa de întocmire a contractului de finanţare.

  Până în prezent, la nivelul ADR Sud muntenia aufost semnate 361 de contracte de finanţare, cu o va -loare nerambursabilă aprobată de 397.631.186,26 lei.

  Din cele 361 de contracte semnate, 90 de proiec -te au fost reziliate - asistenţă financiară nerambur -sabilă solicitată în valoare de 100.418.374,91 lei.

  8info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 241 / 31 august - 6 septembrie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  POS CCE

  Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

  POS CCE 2007-2013

  Nr.

  pro

  iect

  epr

  elua

  te Valoare totalăELIGIBILĂ

  - Lei -

  Stadiul contractelorValoare

  asistenţăfinanciară

  nerambursabilăCONTRACTATĂ

  - Lei - Nr.

  con

  trac

  tere

  zilia

  teValoare

  asistenţăfinanciară

  nerambursabilăREZILIATĂ

  - Lei -Subdomeniu/Domeniul Retrase Respinse Contrac- tate

  Axa1

  1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabilîntre 1.065.000 - 6.375.000 lei pentruîntreprinderi mici şi mijlocii

  36 264.573.922,13 1 7 28 132.329.097,97 12 54.582.968,38

  1.1.1.a.2 - Sprijin financiarnerambursabil de până la 1.065.000lei pentru întreprinderile mici şimijlocii

  206 274.348.157,32 11 22 173 157.008.213,97 51 42.848.474,86

  1.1 - Operaţiunea „Sprijin pentruconsolidarea şi modernizarea sectoruluiproductiv prin investiţii tangibile şiintangibile” pentru întreprinderi

  62 219.724.431,16 7 0 48 + 7în lucru 97.443.575,95 0 0.00

  1.1.2 - Sprijin pentru implementareastandardelor internaţionale 9 2.150.053,87 0 5 4 583.756,49 3 556.650,68

  1.3.2 - Sprijin pentru consultanţăacordat întreprinderilor mici şi mijlocii 102 15.924.711,33 3 21 78 7.968.637,42 24 2.430.280,99

  Axa3

  3.1.1 - Sprijinirea accesului lainternet şi la serviciile conexe 66 5.659.930,89 16 20 30 2.297.904,46 0 0,00

  TOTAL 481 782.381.206,70 38 75 361 + 7în lucru 397.631.186,26 90 100.418.374,91

  ADR Sud Muntenia este Organism intermediar pentru Progra mul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” şi are responsabilităţi delegatepentru implementarea acestui program. mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din POS CCE puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare:0242/331.769, 0342/100.160, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: [email protected]

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • Consiliul Judeţean Călăraşi»are o serie de proiecte, destulde importante, pe Strategia Dunării.

  Preşedintele CJ Călăraşi, Răducu Filipescu, adeclarat că „pe Strategia Dunării avem câteva pro-iecte destul de importante, dar să vedem acum cese va mai întâmpla, pentru că suma este cu multmai mică decât ne-am aşteptat noi să o primim.Încercăm să facem tot cu bulgarii în oglindă, ca săavem punctaj în plus. Dar nu trebuie confunda tătreaba cu transfrontalierul, care este altceva. PeStrategia Dunării capeţi puncte în plus, dacă reu-şeşti să faci ceva împreună cu partenerii de pesteDunăre. Noi încercăm să facem câteva lucruri in-teresante şi gândim şi o cursă permanentă întreCălăraşi şi Bulgaria, pe transport peste Dunăre.Încercăm să mai facem nişte amenajări în porturi,tot aşa pe Strategia Dunării. Totodată, încercămsă facem acel port de containere, care să ţină totde această strategie, că este canalul siderurgiccare se duce în Dunăre. Avem un studiu de prefe-zabilitate, că a fost o firmă germană ce a tot spuscă vine să investească, dar, probabil, din cauza cri-zei stau liniştiţi, nu mai au forţă investiţională”,a precizat preşedintele CJ Călăraşi.

  Sursa: ziarulimpact.ro

  9info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 241 / 31 august - 6 septembrie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EȚE

  Forum economic româno-turc în ArgeşArgeşReprezentanţii Consiliului Judeţean Argeş s-au

  aflat săptămâna trecută în turcia, Antalya, împre unăcu reprezentanţi ai Guvernului şi ai Patronatului Ser-viciilor Publice din România. Preşedintele CJ Argeş,Florin tecău, a avut o serie de întâlniri cu preşedinteleCamerei de Comerţ şi industrie Antalya, Davut Cetin,cu preşedintele Asociaţiei micilor Întreprinzători, Ab-dullah Sevincok, şi cu preşedintele Uniunii municipa-lităţilor din Bazinul mării mediterane din turcia, Ha-kan tutuncu. Discuţiile au vizat, în principal, dezvolta -rea relaţiilor de colaborare la nivel administrativ, darmai ales la nivel economic, în domenii precum turismul,

  agricultura, indus tria alimentară şi industria chimică.Întrucât investitorii turci sunt interesaţi să dez -

  volte relaţii economice cu judeţul Argeş, tecău alansat invitaţia organizării unui forum economic înArgeş, la care să participe reprezentanţi ai mediu-lui de afaceri şi ai administraţiei publice din turciaşi care să facă posibilă demararea unor proiecteconcrete împreună cu AOA Argeş şi Camera de Co-merţ şi industrie Argeş. De asemenea, delegaţiaargeşeană a fost invitată să participle la Expoziţiainternaţională EXPO 2016 Antalya.

  Sursa: ziarulargesul.ro

  Autorităţile judeţului Călăraşise luptă să capete cât mai multe puncte

  pentru proiectele din cadrul StrategieiDunării

  Călăraşi

  http://www.ziarulargesul.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.rohttp://www.ziarulimpact.ro

 • 10info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 241 / 31 august - 6 septembrie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EȚE

  Consiliul Judeţean Dâmboviţa va realiza un mas-terplan pentru drumurile judeţene, ce va da indica-torii de circulaţie şi de migraţie, urmând ca în bazaacestor date să se prioritizeze investiţiile în infrastruc-tura rutieră, a declarat preşedintele CJ Dâmboviţa,Adrian țuţuianu.

  „Anul acesta vom contracta un masterplan pen-tru drumurile judeţene. Masterplanul trebuie să nedea indicatori de circulaţie, de migraţie, în aşa fel în-cât să stabilim care sunt priorităţile, obiective”, aprecizat țuţuianu.

  El a mai spus că în 2015 la nivelul judeţului Dâm-boviţa există cea mai mare alocare financiară din ul-timii 25 de ani pentru infrastructura rutieră, însă suntfoarte multe drumuri ce au nevoie de reparaţii. „Anulacesta avem cea mai mare alocare pe infrastructurărutieră din ultimii 25 de ani: 17,3 milioane de lei.Anul trecut am avut opt milioane, în general în ultimiiani cam 7-8 milioane am avut. Avem 124 de obiective

  de investiţii în lucru, avem un program de reparaţii şiîntreţinere cu 112 obiective, cu o valoare de 17,5 mi-lioane de lei. Deci în total avem la infrastructură, in-vestiţii plus reparaţii, 35 de milioane de lei. Banii pro-vin din bugetul Consiliului judeţean, avem şi asociericu consilii locale, de asemenea au fost alocate sumeşi de la bugetul naţional, prin OG nr. 28/2013”, aadăugat preşedintele CJ Dâmboviţa, Adrian țuţuianu.

  Consiliul Judeţean Dâmboviţa are în administrare845 de kilometri de drumuri judeţene, din care 151 dekilometri de drum pietruit şi 21 kilometri drumuri depământ, restul fiind asfaltate. „Din totalul drumurilor,142 km sunt în stare bună, 496 km stare mediocră, 184km stare rea, 121 km sunt drumuri impracticabile. Casă vă dau un exemplu, drumul de la Vulcana Băi pânăla Pucioasa este doar desenat, el nu a fost utilizat ni-ciodată în ultimii 40-50 de ani, ştim pe unde e traseul”,a mai spus preşedintele CJ Dâmboviţa, Adrian țuţuianu.

  Sursa: administratie.ro

  Consiliul Judeţean Dâmboviţava realiza un masterplan pentru drumurile judeţene,ce va stabili priorităţile de investiţii în infrastructură

  Dâmboviţa

  Clubul nautic SAN GIORGIO»a organizat, duminică,6 septembrie, a treia ediţiea Paradei Ambarcaţiunilorpe canalul „Sf. Gheorghe”din municipiul Giurgiu.

  Cu această ocazie, toţi cei cesunt posesori sau nu de ambarcaţiuni,deopotrivă iubitori ai sporturilor deapă şi ai ambarcaţiunilor au participatla locul în care s-a dat startul acesteimemorabile manifestări.

  Ca şi anul trecut, ambarcaţiunileau „defilat” pe categorii: ambarca-ţiuni cu propulsie sau fără; ambarca-ţiuni cu vâsle, vele sau motor şi o no -uă categorie-ambarcaţiuni radioco-mandate şi navomodele.

  Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

  Parada Ambarcaţiunilor, la GiurgiuGiurgiu

  http://www.jurnalgiurgiuvean.ro

  http://www.administratie.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 11info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 241 / 31 august - 6 septembrie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EȚE

  Învăţământul privat prinde contur şi în ialomi -ţa: vineri, 4 septembrie, s-a inaugurat la SloboziaDexter Club Academy!

  Centrul a fost creat şi dotat la standarde eu-ropene pentru copii cu vârsta între 6 şi 11 ani încadrul proiectului „Dexter Club”, finanţat prinprogramul Regio, Axa prioritară 4, Dmi 4.3 „Spriji-nirea dezvoltării microîntreprinderilor”. valoareatotală a contractului de finanţare, al cărui bene-ficiar este Euroconsulting SRL, depăşeşte suma deun milion lei, din care 822.200 de lei sunt fondurinerambursabile FEDR.

  Centrul educaţional, ce a fost construit şi dotatîntr-o perioadă de 40 de luni, are patru săli de curspentru after-school, două săli pentru grădiniţă, dor-mitor, o sală de dans şi una pentru servirea meselor.

  investiţia se adresează părinţilor ocupaţi, darinteresaţi de calitatea pregătirii şcolare a copiilor.

  Echipa cadrelor didactice numără 10 educatoare,ajutoare de educatoare şi învăţătoare. Centrul edu-caţional oferă ca activităţi opţionale cursuri depian-canto, engleză, franceză şi germană, arte plas-tice, dansuri de societate şi populare, teatru şi înot.

  Sursa: guraialomitei.com

  S-a inaugurat la SloboziaDexterClubAcademy, centru after-school

  realizat prin Regio!

  Ialomiţa

  Unul dintre cele mai frumoase festivaluri dinPrahova, Sinaia Forever, a fost în acest an organi-zat în primul weekend al lunii septembrie. Con-ceptul, mereu altul în fiecare an a fost de aceastădată „Cele patru anotimpuri”.

  Astfel, între 4 şi 6 septembrie, puţin mai de-vreme decât în anii anteriori, „Perla Carpaţilor“a găzuit Festivalul Sinaia Forever, unul dintre celemai frumoase festivaluri din Prahova. După 20 deani şi 20 de teme diferite, Sinaia a devenit oraşultuturor anotimpurilor, iar organizatorii şi-au propussă cuprindă cele 365 de zile de vacanţă ale oraşu-lui, în cele trei zile de festival.

  istoria, cultura, traseele urbane şi montane,divertismentul, activităţile în aer liber şi compe-tiţiile sportive au făcut front comun şi au transfor-mat Sinaia în cea mai dinamică staţiune montanădin România. Bulevardul central a fost împărţit înpatru anotimpuri, iar fiecare zonă a reprodus uni-citatea şi atmosfera unei perioade specifice dinan. Bicicletele, schiurile, gondola, animaţia stra-

  dală, dansurile, jocurile, statuile vivante, meşte-şugarii şi, nu în ultimul rând, concertele din ParculGhica – Delia, Smiley, vunk, vama, au întregit at-mosfera de sărbătoare a oraşului. Ca în fiecare an,circulaţia maşinilor a fi oprită în toată zona cen-trală a oraşului, iar bulevardele centrale au fostrezervate pietonilor şi bicicliştilor.

  Sursa: adevarul.ro

  Festivalul SinaiaForeverPrahova

  http://www.adevarul.rohttp://www.guraialomitei.comhttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • Lipsa unui sistem de irigaţii»afectează an de an agriculturateleormăneană. Oficialităţile localeau încercat să găsească soluţii pentru aremedia această problemă.În cadrul unei întâlniri, la care au luatparte, pe lângă vicepreşedintele ComisieiEuropene pentru Agricultură, vioricaDăncilă, şi prefectul judeţului teleorman,Carmen Dan, dar şi reprezentanţi ai niF,OJFiR şi DADR teleorman,s-a luat în discuţie interesului scăzutal fermierilor pentruirigarea suprafeţelor arabile.

  Potrivit datelor furnizate, în acest an, dincauza secetei accentuate, peste 113.230 de hec-tare din totalul celor aproximativ 170.000 pe careau fost înfiinţate culturi de primăvara, au fostafectate. Şi asta numai în judeţul teleorman. Efec-tele lipsei precipitaţiilor se reflectă inclusiv la în-fiinţarea culturilor de toamnă, terenul fiind destulde greu de lucrat, iar costurile cu combustibilulmai ridicate.

  În urma acestor date, europarlamentarul vio-rica Dăncilă a ţinut să sublinieze faptul că, prin Po-litica Agricolă Comună, fermierii din România be-neficiază de sprijin financiar în acest sens, însădoar în urma organizării lor în asociaţii. Fonduriledisponibile pentru modernizarea instalaţiilor pu-tând fi accesate doar de către Organizaţii ale Uti-lizatorilor de Apă din irigaţii.

  Este evident că prin irigarea culturilor, maiales în perioadele de secetă, atât calitatea, cât şirandamentul cresc, ceea ce înseamnă creştereaveniturilor şi reducerea pierderilor.

  Aşa cum a reieşit din informaţiile transmisede directorul filialei teleorman a AniF, infrastruc-tura la momentul acesta poate deservi irigareaunei suprafeţe de aproximativ 70.000 de hectare,în cazul în care există solicitări în acest sens.

  Pe raza judeţului, există un număr de 23 deOrganizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru irigaţii,

  dintre care numai o parte sunt funcţionale, mareparte dintre acestea accesând Submăsura 125 „Îm-bunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate dedezvoltarea şi adaptarea agriculturii (proiectepentru „Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri fun-ciare”) din vechiul PnDR.

  Este foarte important ca producătorii din agri-cultură să fie organizaţi în astfel de structuri, pen-tru ca procesul de irigare să fie unul rentabil deambele părţi, atât pentru AniF, cât şi pentru fer-mieri.

  În acest sens, printr-o solidaritate conjugatăa autorităţilor publice locale, a AniF, precum şi a fer -mierilor, a fost propusă modificarea OUG nr.79/2013, privind Legea îmbunătăţirilor funciare,în sensul introducerii unui abonament anual de 20de lei pe hectar la irigaţii şi de 25 de lei pe hectar,anual, la desecarea gravitaţională în fiecare ame-najare de irigaţii viabile de utilitate publică. Ast-fel, s-ar elimina tariful anual pe care societăţile,asociaţiile, federaţiile trebuie să îl plătească cătreAniF, iar toate reparaţiile nu se vor mai face dintariful anual, ci din bugetul AniF.

  Pe lângă acest abonament, s-a cerut şi o mo-dificare prin care toate costurile cu energia elec-trică, nu doar cele pe situaţii de urgenţă, ci tot ceînseamnă evacuarea apei din canalele de desecaresă fie suportate de agenţie.

  O altă măsură propusă de actualul Guvern afost legată de încheierea unui acord politic pe ur-mătorii 7 ani, astfel încât să se poată finanţa rea-bilitarea, atât a infrastructurii secundare, cât şi acelei principale din zona de irigaţii.

  O soluţie pentru infrastructura secundară afost prezentată de directorul OJFiR teleorman,Dan Cone, care a afirmat faptul ca această infras-tructură secundară poate fi reabilitată printr-obună organizare la nivel local, în vederea accesăriide fonduri din măsura 4.3 din noul PnDR 2014-2020, sesiunea aceasta fiind alocaţi 218.000.000de euro, pentru proiecte de un milion de euro sauun milion şi jumătate de euro, unde rata sprijinuluipublic nerambursabil va fi de 100% din totalul chel-tuielilor eligibile.

  Sursa: ziarulmara.ro

  12info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 241 / 31 august - 6 septembrie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EȚE

  Agricultura teleormăneanăare nevoie de modernizarea sistemului de irigaţiiTeleorman

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.rohttp://www.ziarulmara.ro

 • 13info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 241 / 31 august - 6 septembrie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  REVISTA PRESEI

  Portalul naţional de Administraţie Publică / 1 septembrie 2015

  târgovite nEWS / 3 septembrie 2015

  Gura ialomiţei / 4 septembrie 2015

  Jurnal de Dâmboviţa / 3 septembrie 2015

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • newsletter-ul „InfoRegionalSudMuntenia”este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

  Agenţie şi de către ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013.

  Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintădespre activitatea instituţiilor membre aleReţelei de informare REGiO Sud muntenia

  şi despre cele mai importante evenimente organizate de acesteaîn judeţele regiunii.

  DATE DE CONTACTAgenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

  Sediul central CĂLĂRAŞIAdresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. CălăraşiTel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean ARGEŞAdresă / ADR Sud muntenia, Biroul JudeţeanArgeş, sediul Consiliului Judeţean Argeş: Piaţavasile milea, nr. 1, et. iii, cam. 117, mun. Piteşti,jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean DÂMBOVIȚAAdresă / ADR Sud muntenia, Biroul JudeţeanDâmboviţa, sediul Consiliului JudeţeanDâmboviţa: Piaţa tricolorului, et. iv, cam. 90,100 şi 101, mun. târgovişte, jud. DâmboviţaTel./fax / 0345/100.018, E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean GIURGIUAdresă / ADR Sud muntenia, Biroul JudeţeanGiurgiu, B-dul mihai viteazul, nr. 4,mun. Giurgiu, jud. GiurgiuTel./fax / 0246/215.271E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean IALOMIȚAAdresă / ADR Sud muntenia, Biroul Judeţeanialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. iv,cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. ialomiţaTel./fax / 0343/101.139E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean PRAHOVAAdresă / ADR Sud muntenia, Biroul JudeţeanPrahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. vi, cam.626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. PrahovaTel./fax / 0244/595.594E-mail / [email protected]

  Biroul Pol de Creştere PloieştiAdresă / Str. Romana nr. 28-30, etaj 1, Ploieşti,jud. Prahova (în spatele Palatului Administrativ)Tel. / 031/824.94.71; Fax / 031/824.94.70E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean TELEORMANAdresă / ADR Sud muntenia, Biroul Judeţeanteleorman, sediul Consiliului Judeţeanteleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,mun. Alexandria, jud. teleormanTel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494E-mail / [email protected]

  Organismul Intermediar POS CCEAdresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud.Călăraşi, cod 910001Tel. / fax 0342-100.160E-mail / [email protected]

  Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - directoradjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU, AlexandraGHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU, Marius CHIRCĂ,Florentin GEORGESCU, Ionuţ Marian POPAE-mail / [email protected]; Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.roData publicării / 7 septembrie 2015

  ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe caredumneavoastră le desfăşuraţi. Dacă sunteţi interesaţi

  să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm să netransmiteţi un scurt material de informare (maxim 1.500

  de ca ractere cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze,cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie

  publicat în viitoarea ediţie a newsletter-ului.materialele de informare vor fi transmise la adresa de

  e-mail [email protected] newsletter-ul va fipublicat pe site-ul Agenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro)şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor

  Reţelei de informare REGiO Sud muntenia, membrilorConsiliului pentru Dezvoltare Regională Sud muntenia,

  consiliilor judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud muntenia

  şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri economice),precum şi publicului larg.

  Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţiServiciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro