Stilistica functionala, 2010-2011 - LMA

5
LMA, 2010-2011 CURS, Anul al II-lea, sem. I-II (bilunar) Forma de evaluare: examen semestrul I, examen semestrul II ELEMENTE DE STILISTICÃ A LIMBII ROMÂNE CONTEMPORANE OBIECTIVELE CURSULUI Familiarizarea studenţilor cu noţiunile teoretice de bază ale stilisticii în genere şi ale stilisticii funcţionale în speţă. Cuvinte-cheie: comunicare, funcţiile comunicării, denotaţie şi conotaţie, stil, stil sau limbaj funcţional, idiostil, criterii de clasificare a stilurilor funcţionale, registre stilistice Descrierea structurii stilistice a limbii române contemporane. Trăsături generale şi lingvistice ale stilurilor funcţionale. Cuvinte-cheie: claritate vs. obscuritate, precizie vs. prolixitate, concentrare vs. dispersie, proprietatea termenilor vs. expresivitate, spontan vs. elaborat, oral vs. scris; limbaje orale, stilul tehnico-ştiinţific, stilul administrativ-juridic, stilul publicistic, stilul publicitar, stilul beletristic. Formarea deprinderilor de a recunoaşte, interpreta şi analiza particularităţile stilistice ale unui text. Consolidarea capacităţii de a opera efectiv cu registrele stilistice ale limbii române contemporane. TEMATICA Precizări teoretice introductive. Prezentarea unor concepte de bază: proces de comunicare, factorii comunicării, stil, stilistică. Definiţii ale stilului (stilul ca alegere; stilul ca alegere şi combinare; stilul ca adăugare; stilul ca deviere). Stilistica lingvistică, stilistica literară, stilistica funcţională. Structura stilistică a limbii române. Stilurile funcţionale – variante socio-culturale ale limbii române. Criterii de clasificare a stilurilor funcţionale. Diversitatea stilistică a românei contemporane; variante literare şi neliterare. Opoziţia limbaj popular / literar şi oral / scris. Limbajele orale (popular, colocvial, argotic). Caracteristicile comunicării orale. Oralitatea primară şi secundară (oralitatea literaturii culte). Limbajul popular – trăsături de natură fonetică, morfologică, sintactică, lexicală. Dialogul în limba vorbită. Elemente de retorică a limbajului popular şi colocvial: comparaţia, metafora şi hiperbola în limba vorbită. Stilul ştiinţific – variantele stilului ştiinţific. Trăsături fonetice, morfologice, sintactice şi lexicale. Retorica textului ştiinţific. Metafora în limbajul ştiinţific.

Transcript of Stilistica functionala, 2010-2011 - LMA

Page 1: Stilistica functionala, 2010-2011 - LMA

LMA, 2010-2011CURS, Anul al II-lea, sem. I-II (bilunar)Forma de evaluare: examen semestrul I, examen semestrul II

ELEMENTE DE STILISTICÃ A LIMBII ROMÂNE CONTEMPORANE

OBIECTIVELE CURSULUI

Familiarizarea studenţilor cu noţiunile teoretice de bază ale stilisticii în genere şi ale stilisticii funcţionale în speţă. Cuvinte-cheie: comunicare, funcţiile comunicării, denotaţie şi conotaţie, stil, stil sau limbaj funcţional, idiostil, criterii de clasificare a stilurilor funcţionale, registre stilistice

Descrierea structurii stilistice a limbii române contemporane. Trăsături generale şi lingvistice ale stilurilor funcţionale. Cuvinte-cheie: claritate vs. obscuritate, precizie vs. prolixitate, concentrare vs. dispersie, proprietatea termenilor vs. expresivitate, spontan vs. elaborat, oral vs. scris; limbaje orale, stilul tehnico-ştiinţific, stilul administrativ-juridic, stilul publicistic, stilul publicitar, stilul beletristic.

Formarea deprinderilor de a recunoaşte, interpreta şi analiza particularităţile stilistice ale unui text.

Consolidarea capacităţii de a opera efectiv cu registrele stilistice ale limbii române contemporane.

TEMATICA

Precizări teoretice introductive. Prezentarea unor concepte de bază: proces de comunicare, factorii comunicării, stil, stilistică. Definiţii ale stilului (stilul ca alegere; stilul ca alegere şi combinare; stilul ca adăugare; stilul ca deviere). Stilistica lingvistică, stilistica literară, stilistica funcţională. Structura stilistică a limbii române. Stilurile funcţionale – variante socio-culturale ale limbii române. Criterii de clasificare a stilurilor funcţionale. Diversitatea stilistică a românei contemporane; variante literare şi neliterare. Opoziţia limbaj popular / literar şi oral / scris.Limbajele orale (popular, colocvial, argotic). Caracteristicile comunicării orale. Oralitatea primară şi secundară (oralitatea literaturii culte). Limbajul popular – trăsături de natură fonetică, morfologică, sintactică, lexicală. Dialogul în limba vorbită. Elemente de retorică a limbajului popular şi colocvial: comparaţia, metafora şi hiperbola în limba vorbită.Stilul ştiinţific – variantele stilului ştiinţific. Trăsături fonetice, morfologice, sintactice şi lexicale. Retorica textului ştiinţific. Metafora în limbajul ştiinţific. Stilul juridico-administrativ - caracteristici fonetice, morfologice, sintactice şi lexicale. şi Retorica textului juridico-administrativ. Stilul publicistic – controverse teoretice. Subdiviziuni şi caracteristici lingvistice generale. Retorica titlului în limbajul jurnalistic. Aspecte stilistice ale limbajului presei actuale (ironia şi spiritul ludic, clişeistica, nevoia de a şoca, tendinţa spre hiperbolizare, explozia de oralitate etc). Particularităţi ale limbajului sportiv.Discursului publicitar - aspecte stilistice şi retorice.Limbajul religios - aspecte stilistice şi retorice.Stilul beletristic. Aspecte compoziţionale şi stilistice ale naraţiunii. Aspecte compoziţionale şi stilistice ale descrierii. Particularităţi ale dialogului în naraţiune şi dramaturgie. Limbajul retoric al poeziei culte. Figurile fonetice şi sintactice. Tropii şi retorica textului poetic. Concluzii generale.

BIBLIOGRAFIE FUNDAMENTALĂ:

COTEANU, ION, 1973 (vol.I), Stilistica funcţională a limbii române. Stil, stilistică, limbaj, Bucureşti, E.A.R.S.R.

COTEANU, ION, 1985 (vol.II),Stilistica funcţională a limbii române. Limbajul poeziei culte, Bucureşti, E.A.R.S.R.

Page 2: Stilistica functionala, 2010-2011 - LMA

CVASNÎI-CĂTĂNESCU, MARIA, 2002,„Discursul publicitar actual” (I, II), în vol. Pană-Dindelegan, G. (coord.),Aspecte ale dinamicii limbii române actuale, Bucureşti, EUB, pp. 299-335.

CVASNÎI – CĂTĂNESCU, MARIA, 2006, Retorică publicistică. De la paratext la text, Bucureşti, EUB.

IORDAN, IORGU, 1975, Stilistica limbii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică.

IRIMIA, DUMITRU, 1986,Structura stilistică a limbii române contemporane, Bucureşti, EŞE.

IONESCU-RUXĂNDOIU, LILIANA, 1995,Conversaţia. Structuri şi strategii, Bucureşti, Editura ALL, p. 7-13 (cap. „Comunicare orală – comunicare scrisă”)

VIANU, TUDOR, 1968, Studii de stilistică, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.

VIANU, TUDOR, 1973, Arta prozatorilor români, Bucureşti, Eminescu, 1973 (ed. I: 1941).

BIBLIOGRAFIE OPŢIONALĂ*

* Poate fi consultată pentru alcătuirea lucrărilor de seminar sau pentru alte lucrări de cercetare

*** 2005, GRAMATICA LIMBII ROMÂNE, vol. II, Bucureşti, Editura Academiei Române, cap. „Limba română vorbită”, pp. 828-863.

*** 1979, Revista Langages, nr. 53 („Le discours juridique”)BACIU GOT, MIORIŢA, 2006,

Argoul românesc. Expresivitate şi abatere de la normă, Bucureşti, Corint. BĂLĂNESCU, OLGA, 2009,

Reclama românească. Studiu de caz asupra publicităţii româneşti contemporane, Bucureşti, Editura Ariadna’98.

BĂNCIULESCU, V., 1984, Limbajul sportiv, Bucureşti, Editura Sport-Turism.

BIDU-VRĂNCEANU, ANGELA (coord.), 2000,Lexic comun-lexic specializat, Bucureşti, EUB, pp. 64-83 (cap. „Terminologiile ştiinţifice. Probleme generale”).

BOGDAN-DASCĂLU, D., 1997,„Anunţul sentimental din perspectivă pragmatică” în SCL, nr.1-4, p. 59-62.

BOLDINOG, C., 2000,„Conţinuturi implicite în discursul publicitar”, în LL, vol. III-IV, p. 18-29.

CESEREANU, RUXANDRA (coord). 2003,Curente şi tendinţe în jurnalismul contemporan, Cluj-Napoca, Limes.

CHELARU-MURĂRUŞ, OANA, 2007,Stereotipie şi expresivitate – de la limba vorbită la textul poetic, Bucureşti, EUB, pp. 46-62 (cap. „Hiperbola în româna vorbită – vector al stereotipiilor figurative”).

CHIVU, GHEORGHE, 1995, „O variantă ignorată a românei literare moderne-limbajul bisericesc”, în LR, nr. 9-12, p. 445-453.

CHIVU, GHEORGHE, 1997,Civilizaţie şi cultură. Consideraţii asupra limbajului bisericesc actual, Bucureşti, Editura Academiei Române.

CIOCÎRLIE, CORINA, 1990, „Observaţii asupra limbajului micii publicităţi”, în Limbă şi literatură, nr.1, pg. 27-31.

COTEANU, ION, 1978, „Ipoteze pentru o sintaxă a textului poetic”, în SCL, nr. 2, p.115-124.

DASCĂLU – JINGA; LAURA, 2001,Melodia vorbirii în limba română, Editura Univers Enciclopedic, cap. „Câteva funcţii

expresive ale intonaţiei”, p. 88 - 103.DELEANU, M. M., 1997,

„Stilul religios al limbii române literare”, în LL, vol.II, p. 28-39.DÂNCU, VASILE SEBASTIAN, 2009,

Comunicarea simbolică. Arhitectura discursului publicitar, Bucureşti, Eikon.

Page 3: Stilistica functionala, 2010-2011 - LMA

DRAGOMIRESCU, GH., N., 1975,Mică enciclopedie a figurilor de stil, Editura ştiinţifică şi enciclopedică (ediţia a II-a, Dicţionarul figurilor de stil, Editura ştiinţifică, 1995).

GUŢU-ROMALO, VALERIA, 1983,„Particularităţi ale organizării sintactice a comentariului sportiv”, în LR, nr. 5, p. 471-477.

IRIMIA, DUMITRU, 1999, Introducere în stilistică, Iaşi, Polirom.

IVĂNIŞ-FRENŢIU, M., 2001,Limba română şi limbajul rugăciunii (Limba română ca limbă liturgică), Bucureşti, Editura Anastasia.

LINDEKENS, R., 1985,„Semiotica discursului publicitar” în vol. Solomon Marcus (coord.), Semnificaţie şi comunicare în lumea contemporană, Bucureşti, Editura Politică, pp. 267-286.

MANCAŞ, MIHAELA, 1988,„Metaforă, metonimie, comparaţie: analogii şi delimitări ale figurilor” în LL, nr. 4, p. 489-501.

MARCUS, SOLOMON, 1970,Poetica matematică, Bucureşti, E.A.R.S.R., p. 31-67, (cap. „Opoziţii între limbajul ştiinţific şi cel poetic”).

MARCUS, SOLOMON, 1990,„Metafora în limbajul ştiinţific”, în SCL, nr. 4, p. 341-343.

MICLĂU, PAUL, 1981,„Dimensiunea semantică a limbajelor specializate”, în vol. Semantică şi semiotică, coord. Ion Coteanu şi Lucia Wald, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciplopedică, pp. 68-82.

MIHĂILĂ, ECATERINA, 1995,Textul poetic, Editura Eminescu, p.14-32.

MILAŞ, CONSTANTIN, 1988, Introducere în stilistica oralităţii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

MILICĂ, IOAN, 2009,Expresivitatea argoului, Iaşi, Rditura Universităţii Alexandru Ioan Cuza.

PÎRVU, IOANA CRISTINA, 2008,Arhitectura textului jurnalistic actual, EUB.

RAD, ILIE (coord.), 2007, `Stil şi limbaj în mass-media din România, Iaşi, Polirom.

RAD, Ilie (coord.), 2009, Limba de lemn în presă, Bucureşti, Tritonic.

ROŞCA, LUMINITA, 2004, Producţia textului jurnalistic, Iaşi, Polirom.

ROVENŢA-FRUMUŞANI, DANIELA, 1990, „Terminologie, coerenţă, nivele discursive în textul ştiinţific”, în Limba română, nr. 3, p. 167-173.

ROVENŢA-FRUMUŞANI, DANIELA, 1995, Semiotica discursului ştiinţific, Bucureşti, Editura ştiinţifică (facultativ)

ROVENŢA-FRUMUŞANI, DANIELA, 2000,“Discursul ştiinţific în perspectivă semiotică”, în vol. Ion Coteanu – In memoriam, coordonator Doina Negomireanu, Editura Universitaria, Craiova, pp. 312-326.

SCHIPPEL, LARISA., 1997, “Texte şi contexte. Aspecte comunicative şi culturale ale presei actuale din România” în LL, vol. I, p. 52-58.

STOICHIŢOIU, ADRIANA, 1981,“Relaţia text-discurs în limbajul juridic-administrativ”, în Analele Universităţii Bucureşti, LLR, pp. 99-105.

STOICHIŢOIU-ICHIM, ADRIANA, 1990, “Sens şi definiţie în limbajul juridic”, în SCL, nr. 4, pp. 377-383.

STOICHIŢOIU-ICHIM, ADRIANA, 1997, “Strategii persuasive în discursul publicitar”, partea I în LL, vol. II, p. 51-56; partea a II-a în vol. III, pp. 45-54.

STOICHIŢOIU-ICHIM, ADRIANA, 2001,Semiotica discursului juridic, Editura Universităţii din Bucureşti, pp. 53-140.

STOICHIŢOIU-ICHIM, ADRIANA, 2001,

Page 4: Stilistica functionala, 2010-2011 - LMA

Vocabularul limbii române actuale. Dinamică, influenţe, creativitate, Bucureşti, Editura ALL, pp. 53-82 (cap. „Noi aspecte ale dinamicii sensului în presa postdecembristă”), pp.119-156 (cap. „Redescoperirea argoului”) (ed. a II-a: 2005, ed. a III-a: 2007).

TELEOACĂ, DANA-LUMINIŢA, 2008, Limbajul bisericesc actual între tradiţie şi inovaţie, Bucureşti, Editura Academiei Române.

VINTILĂ, OANA., 1963, „Observaţii asupra expresiilor rimate”, în LR, an XII, nr. 2, p. 171-176.

VULPE, MAGDALENA, 2004,Opera lingvistică. Dialectal, popular, vorbit, Cluj, Clusium, cap. „Româna: Limbă scrisă şi limbă vorbită”, pp. 82-99.

ZAFIU RODICA, 1993, „Figurile de stil în limba vorbită”, în LR, an XLII, nr. 6, p.304 – 307.

ZAFIU, RODICA., 2001,Diversitate stilistică în româna actuală, Bucureşti, EUB.

ZAFIU, RODICA, 2002, „Mărci ale oralităţii în limbajul jurnalistic actual”, în vol. Pană-Dindelegan, G. (coord.), Aspecte ale dinamicii limbii române actuale, Bucureşti, EUB, pp. 399-430.

ZAFIU, RODICA, 2007,Limbaj şi politică, Bucureşti, EUB.