Statistica Indicatii Metodice privind Lucrarire individuale

download Statistica Indicatii Metodice privind Lucrarire individuale

of 47

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Statistica Indicatii Metodice privind Lucrarire individuale

 • 8/17/2019 Statistica Indicatii Metodice privind Lucrarire individuale

  1/47

  1

  UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

  Facultatea Radioelectronică şi Telecomunicaţii

  Catedra Sisteme Optoelectronice

  STATISTICĂ 

  Indicaţii metodice privind efectuarea lucr ărilor de verificare

  CHIŞINĂU U.T.M 2012

  ally signed by ry TUM

  son: I attest to the racy and integrity s document

 • 8/17/2019 Statistica Indicatii Metodice privind Lucrarire individuale

  2/47

  2

  CZU 311(076.5) S 28 

  Indicaţiile metodice cuprind expunerea aspectelor teoretice şi exemple practice la disciplina Statistica. Autorul propune studenţilor să  analizeze un şir de probleme practice a căror rezolvare ar avea un rezultat pozitiv asupra studierii şi aprofundării cunoştinţelor acumulate.

  Lucrarea este destinată studenţilor Universităţii Tehnice din Moldova care îşi fac studiile la Facultatea de Radioelectronică şi Telecomunicaţii, specialitatea 521.8  Inginerie  şi management în telecomunica ţ ii,  pentru aprofundarea cunoştinţelor şi formarea

  deprinderilor practice cu forma de studii la zi şi cu frecvenţă redusă.

  Autori:  conf. univ., dr. Lilia SAVA conf. univ., dr. Lucia GUJUMAN

  Recenzenţi:  dr. hab., prof. univ. Ala COTELNIC, ASEM conf. univ., dr. Nicolae JOSAN, ATIC

  Redactor responsabil: conf. univ., dr. Pavel NISTIRIUC

  DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CAR ŢII Sava, Lilia

  Statistică: Indicaţii metodice privind efectuarea lucr ărilor de verificare / Lilia Sava, Lucia Gujuman; red. resp.: Nistiriuc Pavel; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Radioelectronică  şi Telecomunicaţii, Catedra Sisteme Optoelectronice. – Ch.: UTM,

  2012. – 47 p.Bibliogr.: p. 45 (20 titl.). –50 ex. ISBN 978-9975-45-202-1.

  311(076.5) S 28 

  ISBN 978-9975-45-202-1. © U.T.M., 2012

 • 8/17/2019 Statistica Indicatii Metodice privind Lucrarire individuale

  3/47

  3

  Prefaţă 

  Lucrarea metodică  este elaborată  conform programei de învăţământ la disciplina Statistică şi este destinată studenţilor ciclului I de învăţământ cu frecvenţă  la zi şi cu frecvenţă  redusă, precum şi masteranzilor ciclului II profesional.

  Lucrarea conţine următoarele compartimente:  Dispozi ţ ii generale – sunt expuse obiectivele şi structura lucr ării de verificare, condiţiile alegerii variantei şi cerinţele normative privind efectuarea lucr ării de verificare; Varianta  şi con ţ inutul lucr ărilor de verificare   – este expus conţinutul lucr ărilor  conform variantelor stabilite;

   Exemple de probleme rezolvate  – sunt expuse probleme tipice, asemănătoare cu cele din lucrarea de verificare, cu facilitarea lucrului individual;  Literatura recomandat ă  – este expusă  literatura specială  care trebuie şi poate fi utilizată  în procesul studierii individuale şi elabor ării lucr ării de verificare.

  1.  Dispoziţii generale

  1.1. Obiectivele lucrării de verificare Obiectivele lucr ării de verificare constau în consolidarea

  cunoştinţelor teoretice; verificarea abilităţilor studenţilor de a lucra de sine stătător; însuşirea deprinderilor de aplicare a cunoştinţelor teoretice în practică; familiarizarea studenţilor cu diverse metode şi metodici de calcul a indicatorilor şi indicilor statistici; cu metodicile de analiză  a materialelor statistice în scopul formulării legalităţilor corespunzătoare;

  oferirea posibilităţii studenţilor de a lucra cu literatura de specialitate.

  1.2. Structura lucrării de verificare Lucrarea de verificare constă din două păr ţi de bază:

  ⇒   Partea teoretică  – se expune conţinutul a două  întrebări teoretice, prezentându-se definiţiile necesare, clasificările, tipurile, formele de manifestare, metodologia determinării diver şilor indicatori sau metode de calcul, formulele de calcul ale acestora cu descifrarea

  fiecărui element, necesitatea utilizării şi legităţile ce se impun la

 • 8/17/2019 Statistica Indicatii Metodice privind Lucrarire individuale

  4/47

  4

  folosirea lor etc. Fiecare întrebare teoretică  poate fi divizată  în păr ţi componente specifice ale întrebării de bază.  ⇒   Partea practică  – conţine cinci situa ţ ii practice  în care se va  prezenta rezolvarea fiecărei probleme, rezolvarea detaliată  a situaţiei

   practice/a problemei, precum şi concluziile trase la fiecare pas de rezolvare şi în general la fiecare problemă. În procesul rezolvării trebuie indicată  formula de bază, apoi formula de calcul, dacă  este necesar ă  deducerea ei din formula de bază. Relaţiile de calcul trebuie să  fie descrise detaliat. 

  Ca şi orice lucrare ştiinţifică, lucrarea de verificare trebuie finalizată  cu compartimentul  Bibliografie unde sunt expuse lucr ările  bibliografice care au fost utilizate în procesul elabor ării lucr ării.

  1.3.  

  Condiţiile de alegere a variantei lucrării de verificare Pentru efectuarea lucr ării de verificare, fiecare student trebuie să 

  cunoască  varianta sa. Varianta se va alege conform literei iniţiale a numelui studentului şi a principiilor expuse în tabelul 1.1.

  Tabelul 1.1. Condiţiile de alegere a numărului variantei lucrării Litera iniţială 

  a numelui studentului E R P D V Z N F L C J Y

  Numărul variantelor 1 2 3 4 5 10 Litera iniţială 

  a numelui studentului T G U A S K B H I M O X

  Numărul variantelor 10 9 8 7 6 1

  1.4. Cerinţele faţă de efectuarea lucrării de verificare Lucr ările se efectuează  conform următoarelor cerinţe:

  fiecare student îndeplineşte sarcinile unei variante;

   pentru fiecare cerinţă  se expune condiţia prealabilă  după  caresoluţionarea ei şi formularea concluziilor respective; lucrarea trebuie să  fie efectuată  la calculator, paginată, copertată, să aibă foaie de titlu (vezi anexa); lucr ările ce n-au fost apreciate pozitiv trebuie modificate; evaluarea lucr ării se va face diferenţiat, iar nota de apreciere finală se va determina în baza cunoştinţelor prezentate de către student la susţinerea lucr ării; studenţii care n-au prezentat lucrarea de control nu sunt admişi

  la evaluarea finală a disciplinei.

 • 8/17/2019 Statistica Indicatii Metodice privind Lucrarire individuale

  5/47

 • 8/17/2019 Statistica Indicatii Metodice privind Lucrarire individuale

  6/47

  6

  fabricate în anul curent (PM1) atât pentru fiecare tip de producţie (PMi1), cât şi în total pe întreprindere (PMT1), şi mărimea relativă  de structur ă  (gi) în baza datelor statistice reflectate în tabelul 2.1. La fel, a calcula  procentul mediu de îndeplinire a planului producţiei-marf ă  pe

  întreprindere în ansamblu şi a trage concluziile corespunzătoare.

  Tabelul 2.2. Valoarea plană a producţiei marf ă şi procentul  îndeplinirii ei

  Denumirea producţiei

  Valoarea plană a producţiei marf ă pe tipuri de producţie

  (PMi0), mii lei

  Procentul îndeplinirii planului pe tipuri de producţie

  (%PMi1/0), % A 4362,6 104,2 B 6284,2 120,3

  C 5793,8 98,6 D 2647,3 109,5 E 3245,9 112,8

  A prezenta rezolvarea problemei în formă tabelar ă, a reprezenta grafic valoarea producţiei-marf ă  plan şi real pentru fiecare tip de  producţie; evoluţia realizării planului pentru fiecare tip de producţie şi a construi diagrama de structur ă a producţiei. 

  Problema 3 A reforma grupele în baza datelor din tabelul 2.3, dacă 

  intervalul grupării (ig) constituie 500, şi a determina salariul mediu lunar al unui muncitor de bază de la întreprinderea „X”, indicatorii medii de structur ă şi indicatorii de variaţie pentru seria expusă.

  Tabelul 2.3. Salariul lunar al unui muncitor de bază la  întreprinderea „X”

  Salariul lunar al unui muncitor de bază (Sl),

  lei/persoană 

  Numărul muncitor. de bază (Ps),

  persoane1200 – … 10 … – … 15 … – … 8 … – … 11 … – … 5 … – … 6 … – … 3

  A prezenta rezolvarea problemei în formă tabelar ă, a reprezenta grafic seria şi a formula concluziile respective. 

 • 8/17/2019 Statistica Indicatii Metodice privind Lucrarire individuale

  7/47

  7

  Problema 4 Să  se calculeze indicatorii statistici ai seriei dinamice a

  evoluţiei producţiei fabricate pe parcursul a opt ani, în baza datelor din tabelul 2.4, unde ultimul an este anul curent. La fel, să  se calculeze

   procentul îndeplinirii planului pentru fiecare an al analizei în dinamică.

  Tabelul 2.4. Evoluţia producţiei fabricate a întreprinderii „X” Indicatorii Valoarea indicatorilor

  Anii T1  T2  T3  T4  T5  T6  T7  T8 

  Valoarea producţiei fabricate (PM), mii lei

     plan (PM0)  1050 1220 1270 1280 1340 1390 1450 1590

    real (PM1)  910 1360 1270 1480 1250 1475 1520 1410 A prezenta grafic seria şi evoluţia indicatorilor relativi şi

  rezolvarea problemei în formă tabelar ă. A trage concluziile respective.

  Problema 5 Să  se calculeze mărimea absolută  în expresie valorică  a

   producţiei vândute (PV) pentru fiecare tip de produs (PVi) şi în total pe întreprinderea „X” (PVT) şi struct