STAS 863-85

of 6 /6
& N a N L s c 6 o k a) U a E o k I tr, ..: t! t, E L o c o I >16 t x!, tr L 0 o t 6 q 4) '6 ar E L a E tr 5 Ia !l o L 6t o t) .o t k a 2 E -, !n J n ,,e F1 !i & 'o0 a & f, E-.-: ." E-i: te+ -. E sf- *t. - I. E L_-* ,-!_:?- ffiff_:i---,r: roElr*r CONSILIUL NATIONAL PEl,rrRU $IIINTA sr TEHNOT,OCTE INSTTTIITUL EOMAN DI STA/NDABDIZABE STANDABD'*DE. EDITIg OFICIALA IUCN TU Df, DNUIUNI ELEIIEIITE GEOTIETf,ICE ALE TRASEtrI.ON Preseriptii do proicelar" f 6 S g i 2 TraVAux routicrs ELE]TIENTS GEoMETRIQL.ES T)ES TRACAS Prescriptions er vue de l'6tablissenrent dec proj€ts STAE 88+85 lnbaniegtc : sI{s E63i r-77 Clrslficrrce alfrnumerld G71 Road works GEOIITETRTCAI, I'LE}IENTS OF LAY-OUTS Design speclfications' 1.1 1 cENEnALIraTr 0bieqt ;i dorneniu de aplicare Prezentul standard stabilegte elementele gBometriee ale drumurilor, narametrii de calcul necesari pentru d.eterminarea acestora precum gi prescripfiile do proiecta,re a trase€-lor de tlru- muri, ln pla* $ir i1 spaliu, in scopul desflqurlrii circulaliei in condifii normale de siguranp, confort qi eficien!5. 1.1.1 Standardul se aplic[ Ia construcfii de drumuri noi gi la moderniz5,ri de drumuri exis- teuto care au sisteme rutiere cu portan{'5, redusl, ori imbr{c5,min6i'degradat€ sau ftrrd, imbrlc[- minli gi fac parte din elasele tehnice astfel : - rI.. .Y pentru drumuri publice - d.rumuri de exploatare, daci sint prev6zute s5 devin[ publice sa,u Bint proiocbate pentru viteze mai mari de 50 kmlh. 1.1 .2 Standardul nu se aplied la: - autostd,zi; - drumuri publice pe care se executd,, pentru prima oa,rtr, num&i imbiacd,minli bitu- minoage u$oare sau covoare aBfaltice (siBteme rutiere cu porta,[?4 redusl); - drumuri de exploatare, altele decit cele ard,tate Ia pct. 1.1.1 din prezentul stlinrlard ; Standarde eonero In leg*turl cu prczeutul standard sirt: - STAS 2900-79 Lucrfui de drumuri. Lilimea drumurilor; - STAS 10144/1-80 hofiluri transversaJ.e. Caracteristici ale a,rtorelor ile circu- talie tlin localitilile urbane gi rura,Ie. . Presc,ripl.ii de proicr- tare; STAS 10144i3-81 Elemente geometrice ale strlzilor. frescriplii,cle proiectarel STAS 10144/4-83. Amenajarea intersecfiilor de sMzi. Clasifica,re ryi prescriplii de'proiectare. STAS 11416-80 Tehnica baficului mtier..Capa,citatea-de cireulalie a dru- murilor. hescriplii ge.nerale de caloul. 1.3 Terminologia folosittr, est€ confom STAS 4032/1-82. 1.4 Notafiile gi simholurilo elementelor geometrice ryi a,le pa,rametrilor lolosili rint oonform anexei A din prezentiul tta,udard. Antebri de: ., NSTIruTUL ROMAN DE STANDARDIZARE , Bd. tlie PintillE nr. 5 BUCURE$TI Telex 11312 CNST R Po6oru troporxE6.e TEOMETPHqECHI{E OJIEMEHTbI TPACC flpeggxcarre rto np oexrrepoBeExD Ilete tnir&U h vlpbre: t085-lI-01 L.2 2.L 2.1.1 2 EIJEMENTE GEOMETRICE $I PARArtrNTRI DE CAI,OUL Elemgntete geometrice ale drumurilor sbt: In plan orizontal: - aliniamento i - curb€, respectiv ra,zele aceBtora. Hoborot dr l illr{ISIENUL IEANSPOTU.'$LOI 5r TELECOMUNICAIII.OI ln$itltul de Prohctfoi Tronrporturi ilaudr d Aorlorc

Embed Size (px)

description

STAS 863-85

Transcript of STAS 863-85

Page 1: STAS 863-85

&N

aNLsc6oka)UaEokItr,

..:t!t,

ELocoI

>16

tx!,trL

0ot6q4)'6

arELaEtr5Ia!loL6tot).otka2

E-,!nJn,,e

F1!i&

'o0a&f,

E-.-: ."E-i:te+ -.Esf-*t. -

I.

E

L_-*

,-!_:?- ffiff_:i---,r:

roElr*r

CONSILIUL NATIONALPEl,rrRU $IIINTAsr TEHNOT,OCTE

INSTTTIITUL EOMANDI

STA/NDABDIZABE

STANDABD'*DE.EDITIg OFICIALA

IUCN TU Df, DNUIUNI

ELEIIEIITE GEOTIETf,ICEALE TRASEtrI.ON

Preseriptii do proicelar" f 6 S g i 2TraVAux routicrs

ELE]TIENTS GEoMETRIQL.EST)ES TRACAS

Prescriptions er vue del'6tablissenrent dec proj€ts

STAE 88+85

lnbaniegtc :

sI{s E63i r-77

Clrslficrrce alfrnumerldG71

Road worksGEOIITETRTCAI, I'LE}IENTS

OF LAY-OUTSDesign speclfications'

1.1

1 cENEnALIraTr

0bieqt ;i dorneniu de aplicare

Prezentul standard stabilegte elementele gBometriee ale drumurilor, narametrii de calculnecesari pentru d.eterminarea acestora precum gi prescripfiile do proiecta,re a trase€-lor de tlru-muri, ln pla* $ir i1 spaliu, in scopul desflqurlrii circulaliei in condifii normale de siguranp,confort qi eficien!5.

1.1.1 Standardul se aplic[ Ia construcfii de drumuri noi gi la moderniz5,ri de drumuri exis-teuto care au sisteme rutiere cu portan{'5, redusl, ori imbr{c5,min6i'degradat€ sau ftrrd, imbrlc[-minli gi fac parte din elasele tehnice astfel :

- rI.. .Y pentru drumuri publice

- d.rumuri de exploatare, daci sint prev6zute s5 devin[ publice sa,u Bint proiocbatepentru viteze mai mari de 50 kmlh.

1.1 .2 Standardul nu se aplied la:

- autostd,zi;

- drumuri publice pe care se executd,, pentru prima oa,rtr, num&i imbiacd,minli bitu-minoage u$oare sau covoare aBfaltice (siBteme rutiere cu porta,[?4 redusl);

- drumuri de exploatare, altele decit cele ard,tate Ia pct. 1.1.1 din prezentul stlinrlard ;

Standarde eonero

In leg*turl cu prczeutul standard sirt:

- STAS 2900-79 Lucrfui de drumuri. Lilimea drumurilor;

- STAS 10144/1-80 hofiluri transversaJ.e. Caracteristici ale a,rtorelor ile circu-talie tlin localitilile urbane gi rura,Ie. . Presc,ripl.ii de proicr-tare;

STAS 10144i3-81 Elemente geometrice ale strlzilor. frescriplii,cle proiectarel

STAS 10144/4-83. Amenajarea intersecfiilor de sMzi. Clasifica,re ryi prescripliide'proiectare.

STAS 11416-80 Tehnica baficului mtier..Capa,citatea-de cireulalie a dru-murilor. hescriplii ge.nerale de caloul.

1.3 Terminologia folosittr, est€ confom STAS 4032/1-82.

1.4 Notafiile gi simholurilo elementelor geometrice ryi a,le pa,rametrilor lolosili rint oonformanexei A din prezentiul tta,udard.

Antebri de:., NSTIruTUL ROMAN DE STANDARDIZARE

, Bd. tlie PintillE nr. 5 BUCURE$TITelex 11312 CNST R

Po6oru troporxE6.eTEOMETPHqECHI{E OJIEMEHTbI

TPACCflpeggxcarre rto np oexrrepoBeExD

Ilete tnir&U h vlpbre:t085-lI-01

L.2

2.L

2.1.1

2 EIJEMENTE GEOMETRICE $I PARArtrNTRI DE CAI,OUL

Elemgntete geometrice ale drumurilor sbt:In plan orizontal:

- aliniamento i- curb€, respectiv ra,zele aceBtora.

Hoborot dr lillr{ISIENUL IEANSPOTU.'$LOI

5r TELECOMUNICAIII.OIln$itltul de Prohctfoi Tronrporturi

ilaudr d Aorlorc

Page 2: STAS 863-85

a rlD oor-t]c

2.1.2 In profil longitudinal:

- decivitL!i;

- trurbe I'ertic;r,lc pcntrLr rrlcordiirerr declivit:ifilor succcsive, resllrrctiv rezele acestora I

- pasul rlc pr,oiectate.

?.1.:i inprofil tr'iiusr-ersal :

- iitirui rr'le elernetrt,elot' crlutponctLte illc tjrurn'.rnilor in aliniuureure;supralirgiri rrlo llllttor,ruei si pir,rf ii crrosabilc alc clrrtrrrurilot. inpantc transvcrsalc (rlcvcmri) :

inclintiri rlt taluzuli.

a, .-) lllrirnile cletnentelol geotttetliee ale rlntrnurikrr so aleg rlirect, contolrrr r.c:ierncrr,.iiriiiir.L v.igoarc sau se calculea,zir in lraza, unor clcrncritc 1i pilrametr.i rezultlii",, din,i,,c.tt,,,.

rErrrErrrr urr[rrurrrut' .ut1 ur llrrlu[rrlrr ;\Li i.t]].cg {ttIcUL, (,olltuf }li l'cllgtliclll.iu.!lo1Iegalc in v.igoarc sau se calculea,zii, in lraza, unor clcrncritc 1i pararnetr.i rezultrii",, din,i,,c.rt,,,.Detertitinlnt:i este intensitatea traficului de lrerspectivd, dupri 15-ani de la torrlrnalea (.()1\l1ilrrriL,idnlm'rllui in funclie de care se fixcazii, r'itez,u, de llirzri (de proiecta,r'e sau rle r,-.fcrinri;.

!.3 \-:tloitrea litrrz-ci.de bitzir esto cupriusi, inl;re 2-r.,.101 iiin"h si se ilieri: p..rtrucllrt teltnice;i ('atcgorii de dlurnuri in funefie dc rolieful regiunii confolrn irrlii'lplli

:.it, \

('u pril.iro la lelief se precizeirzil :

- in rogiuni t1e ;es, so cuprind zonele de rycs propliu-zise, podi;ulilc, c1e pr,e siunile inrra-ntontatrc si albiiie majore ale riurilor I

- in regirrni de deii,l, se cul)rirrd zonelc rlc dcal20...2ite;

versantii vLilor cLr pirtii lrr

,1

I

4

'- in regiuui tle urunte , sc cuprinrl si vii,ikl al,ind vorsa,n{i cuaccidentate ;i detilecle riurilor.

incliniuri ptrste 2js, zonekr

I,

2.1 Parametrii pcutru calculni cleureutr-:lor geornctlicc alc drurriurilor silt :

Clasa ttrlrnicir rr

drrluLuril0r

2.4.1 ('oeficientul de frecare trarrsversalil /, dintrerutieri't, este culu'ins intrc 0,0i . . .0,t5.

.r'ehiculelor si

2.1.2 ()oeficienttrl de confoit I estc trxpritnrut priri altt'or:irna{,ic, ca, r;r,portul rlintre r.onlri-i:u{,ia frecX'rii/;i a suplaind,l{Lrii i (dtrvcrului) pentru ootnllatereti derr-r,pajnlui in citrbc, trorrfr)t.r}rrela{ici:

in carc h: J.,5...32.1.3 Deverul r. (panta, transversalit) este det.crnritrat iu aliniirment cle tipul irnlrrticiirnintci(2 .. .2,5o/;, iar in curb5, de mErimilc razelor,

Calculul deverului se fa,ce oonforln irncxci

2.4.4 Yarialia j a, acceleraf,iei normale (forfoi centt'ifuge) ia parr,urgcrell arcelor de rileor.tlrlri,progresi\'d, ;i carc determin[ lungimile flcestot arce.

2.it In calculul elementelor gcometrios nrai intervi.u :

2.5.L Distanlele de vizibilitate in plln (la cur'be si la inter.qecfii) si in profil longitudinal (lrr,dtrrrburi) caro condilior,.e*26, vitezele de circulal,ie ale autovehicultior pe drumuri,

,. ,f

i

Page 3: STAS 863-85

STAS 863-85

.l

1

i

tI!-

:.,

;

2.i.') T,unginrilt' \-eiiiculeilor (rirl'c ali Liliniea derlctclmini sulrr:.rliirgirilo in crtl'be; va,l(irile a,cestor

-- rie ?9,(X) ru (fig. 1) pc tltrrmurile pulilicepct. i.1.1 in prczetttul standard

rnax 2,50 m $i ca,r'e circul[ pe drurrnrrilungiuri sint :

;i pe dnrmnrile de cxllloatirre precizrrte Ia

Irig. I

- tlc.l 7,50 ru (fig.2) pe <h'urrrurile rlestinlr,tc circrLlalicri int.ertt:ilionale, la cur)relerazc crrprinse intrc 20 . . .ir0 m;

l.r-i \: lorilc ('l(n;(Itl€-(;r g.cr nreltite:lle11 .. i;:tzi, .it,i ,:,-Lit-ltrr ta.l;eirilui:.1.

I',,n 1 t'ti'.: lrt lt: i.l.,t:-it'ttte getirrretrit:ea'ltiu, i;,it'r'r'.ril rlt' r'rrlialic.

l;i(.2

tlmmurilor prer,iz:a,te la pct. 1.J .1

se rlart valori limitii (rrru,xinrc situ

iu ltrrrct,ic tlc lilezu

rrrirrinrc), iar pet,it u

lln," | ' Ilo.'a.+-i,E- i I'rt*.., i | ^.^ ,^.1 1.1.,Jn-\ tt,r -t ...".-,::,+.ga

)Ii

i:

;nIti{1Il^

l{IittII.-{

ti*I

1t

tJt,

L-r

Page 4: STAS 863-85

rJl'tlrf, ooo-o.)

roo

I

ol cLo--l-iI{-._

d

>1

o

E

lJ=l =

5i cCo

ut o 93- ts!o-3-e . E E 97,- j d -

.=ea > -( ii

LOL= ^

; c-

it^ :_; E

== . a

:oxL-' -=-=

al6:iL A O 6 U',fta or. nN- x...4il'=> a: b

Z'd. f;, e1 ;!r -. =

*f,co, : s.i.= ctr -! Uf .1 a

Ni,F,

kcC

-9-q

3EJqtrrl"t*"-i E

o*€trH r

:dtr

J\T

*&Yt:s.<o

t<c.g';. E

YNEfl.9v

=o--.'d:

o ,i =: o ,. ., I f1 i ,tr t 1 ?i : ^i' 'l 3i ;l. .i ol- -

.- ? -l ol I I,i.-r-iElrliiil,i

6,Eioo

oN(

o

oNo

@

rililrltalI i ,"-lI ml n, al

iEr- z;i-ieEE, = :i:

E -E; Z;iiii? z i""u*u{ a ^ai;lJ.oe o -rEq €x;!iii3 Z zs.E" ...==-!- -3 2

aEZ 3*Ia.?: - "1=? ''= =-f,ttqZs 2 =.1-!ii ZEEE?F: ; :;;

Esi ;iEi;ei g ;*:-6? EsoE.-9* " Zaaze' sE!.EEE= z,.1i.Z.E

EiiSeqiEHlp ET;i:Eii'.2*;EE'i -:.i;2,,-i;1ia!=dc L6-E:

i1'21=1'rEiiE€;:Ei?g

,"1,1

I

'i

-l ,. -i -i,cr 6l:l::l:l.t.l.lel !r -l 6l

i!il

'e.:

_-

L-,.olclcrl t- -l 5 dn -- Fl .t N

'l:'::l:,:

vi r r-l oi o- - -l - N

irl

':lN̂l fll - --tt.^l_l.l

:ii :i .r"r ri Nl €

, N: al: al -

iiti

'tl::::

!o5.! tr

S6 66-<6N=

*d)C

- 9- -*

iLCc*F aa".-=aaF 27^ a=-_

a- - =

a=E =@J a tri';

=== L i-N; -a:.)-- i1=

o

o

ooN

-li

c

s

@I

oEO

o

o

zi

>4

Page 5: STAS 863-85

t:.:\q,f,

*

ri

@

t\,

oo

aFo

@

o@

oGpooq

o!,o

doo

F'

6

oGo

oo

oNp

6

ID

q

Fi

=

v'

H o:.:! : 5 F-EXEg5=:€;'d.,'E-'o:iii-=?AE 5F:3ef,q a*6Y.o t --sr -^ f.ir'R 1 ! 5'8i+s:ii-E3 i! '" x 4

*c i rt qo6^O(.5

=i; E

=-"xC:O O q^r h=.

E ??;Hi3a'-=

ooX

oDEo

ho 5 F

i5cE5-'..de 1

.iq3I5-oZap-=a

oir

;'o d5DY.&9"*

I

a

o

v

D

t0

;@:is >T; il.;3.3

= 5'.,ni2

6rd5D

a q'

J OJ

=-t=o it:a^r)=6I o6:D;!;

o a9.^a=

!o

o,D

.i' i

s,'36,

rr€ao!-a=p?o

)a

o

o

N:t

3

o

tt=-t-

t

7

E,

-=3=-=Et

i-* I'

q

iI

t:I

I

t--I

ls

-t--t5'!l r

d llI-lI

I

* Io*l*I

-l*u lO-lI

p lv c N

r;

Qs-u3a3I

I

t

l, io' l*

I

I

I^loulv

i

i

l3I

trEEYE|{O:3trriiae'E:*Ee=o.d .D- :6 6l=-a^!o:l

!i tt 5'-5E =dtus : D

ET9F'd rB'-!xs.r E'3

9 r:d- 3-

Fie.oo?t

9 tPGOG;'rx 3O@-

X itci;m ='

qi -'sFo

ND

:EE

5.ioo€6-iE'

;"9

>lol

ol

alIIel

-t6lrip,lolEI!rl-lolel

PI5l

ol

E E.g9= i$ r'U5r3o^sIo D3.ll o.i

Egu- PoD==6oP^iO5X

8.gBEH oY.N- o =<Fe "-i90 o:=FE i\&TEFo;

Q Io aZ.odr65

8aE

I suE/N a'Fx5

OO

e-@

:N

p

ocq

F8D

!,qots=.oo-^E;oo60

I

I

l

i

I1

l

I

I

I

Il-

I

I

oa-

o.J 5

= B?

Bqx

In€606

B g:r

E h"e

E!:.!j

sz=Ee:.E r--d2P

i!Y

98-998 SYfs

Page 6: STAS 863-85

9Z

NEooETDN!rF

ffflEstlggg'"Fl ir.;5 ilE'=13, 1i 3l i ge I El= E EIE E"- {*i i! 5

aifli; ir; eEE;i F"'fr3i5-Ei==iPi Z;E:i*o5Xl=e5+Ft *'' H;i= 5 3'lo;i3Ei =s FIE:3lL=; rEl i

5rl-EgiaEiriigiri

E-l ,l r.r' t*l ' I

s$liqilifllr el" EIYIE Elg

i;=eilEBleli =ls

Fli iil' EE I'ij;

Ei;rFI EiI gg

El dl tgl 5'E

I fl 56-l *B-I 'l FPI ?e

ligtNIol-J

-tEIPIotHIEIol

!9

E

o

I

oN

o

oE'ol,qDo

olrlol

{-l crr'l{+ rl (,r

-rl .lor

l*l-itri

Iit* ljE.l E',t E'tstro laele lE

rl'=l'el ElEt I

it

aaatltItI

! =,0,U ar*ro69

E!EE=za-d-E93 q r=

'dFF'aE 5o;EobEOOO-a 2.?e;q5FEEOoo=5'apfxBIoa"-E2CE i; =ts<E :::oP.5E: d6'E'

EEE E

'" =5 5=O

D D

= P Bq

a===j _--

-{ ===;= ---:=

=--a t

==.,-_i ==aaat=--JE-xe-;23

=O o ' -.

E-

oo

e=qoc.GoEisB

Bf

do

IulOED.;

OLtr6

B5

. EOHBoE,'-i

o=:{o,

!.*

:-5Y

oFoE

!*

oo

BoHEO

E

o

8'

{

Er

!r=

I

- rl

x=1

3rcr.q,-! c.e - :ll i ;,:r {:l

ijjr'' i: ii''vv

1tll.@oil'qc c 'q l.c e ) l.

tl.lt-v

-l I'q' ! rci i

iil liirr-i or .l isi Iit l I Iriliitl,lli

i ra . i, la 9 i

liil

.rvc i\- \ i \ 1t :=

= r^r + = =- . j - = '=

_-a--^'si.?

--orto-!

_l_'-l'-

I

'l*I'l;l-,

' I Il II I rl rI .lvlvlll

uq

oa

€Da6at9

o

pF6

o

p

oEIa

ooEo&s@

It6oo

oo

tsrE

EUETE-Ui gEE. E.I i*FE 3.FJ&E

--E,Ero ---F Ep 4FBoBE "rHE'Ft' !

;:BgEtlJ3E .ioa <=or asIg ;^o6 D

=lr l=.Ce

T AEEr FPi

r'a

ao--E*&eog5(ED='

BdE-o

er=;H<8

Do

t-B

o

o

@

gIDE(

ogcoE

N

F

o

ooEppG

x

o

t9

Io

p

oB

oG6o

6rF

E

oo\'6

o

oD

D

oo=p

DDEo

o

p

o

D3

98-898 SYiEg