Stagiilor de Practica -Lic. Cont. - 2015 -16.02.16 (1)

download Stagiilor de Practica -Lic. Cont. - 2015 -16.02.16 (1)

of 39

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Stagiilor de Practica -Lic. Cont. - 2015 -16.02.16 (1)

 • 8/18/2019 Stagiilor de Practica -Lic. Cont. - 2015 -16.02.16 (1)

  1/39

  UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE

  DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

  APROBAT: Consiliul Facult!ii Ştiin!" Econo#ic"

  P$oc"s%&"$'al n$( . )in *+++, -./0

  D"canul 1acult!ii  ++++++++++++ 2alina ULIAN

  3$o1( uni&(4 )$( 5a'(

  la 6")in!a D"3a$ta#"ntului  44Conta'ilitat" 6i In1o$#atic Econo#ic,

  )in * -7 , noi"#'$i" -./0 P$oc"s % &"$'al n$( 8

  Ş"1 )"3a$ta#"nt4  ++++++++++C$istina DOL29I

  con1(uni&(4 )$(

  CURRICULUM INTE2RATAL STA2IILOR DE PRACTICĂ

  Ciclul I Lic"n!aS3"cialitat"a *Conta'ilitat",

  AUTORI:Dol5i C$istina4 con1( uni&(4 )$( Maco&"i Tatiana4 l"ct( uni&(4 )$)( Lisnic Victo$ia4 l"ct( uni&(4 )$)(

  C5i6inu ; -./0

  1

 • 8/18/2019 Stagiilor de Practica -Lic. Cont. - 2015 -16.02.16 (1)

  2/39

  CUPRINS

  /( Stagii de practică pentru studenţii specialităţii ”Contabilitate”...............................…...………3

  -( Anexa 1: Programa practicii de iniţiere în specialitate.............................................................1

 • 8/18/2019 Stagiilor de Practica -Lic. Cont. - 2015 -16.02.16 (1)

  3/39

  Staii )" 3$actic 3"nt$u stu)"n!ii s3"cialit!ii ,Conta'ilitat",

  I( PRELIMINARII

  Stagiile de practică constituie o parte integrantă a procesului de *ormare pro*esională. )iind un element al procesului educaţional %i principalul liant dintre procesul de în#ăţămnt %i

  acti#itatea pro*esională2 asigură *ormarea competenţelor pro*esionale %i acumularea experienţei pri#itor la organi$area %i reali$area acti#ităţilor în domeniul pro*esional. Stagiile de practică repre$intă un element esenţial %i în cadrul sociali$ării pro*esionale a

  studenţilor. Succesul absol#enţilor pe piaţa muncii #a depinde2 în bună măsura2 de gradul în care ace%tia #or cunoa%te speci*icul acti#ităţii pro*esionale.

  Pe parcursul e*ectuării practicii studenţii *ac cuno%tinţă cu structura entităţii2 cu organi$area %i ţinerea contabilităţii în cadrul entităţilor dîn di*erite ramuri a economiei ţării2 cu atribuţiile de *uncţie a contabililor pe *iecare sector în parte. 4 mare atenţie se acordă modului de îndeplinire a documentelor primare contabile; înregistrării operaţiilor economice în registrele contabile %i întocmirii Situaţiilor *inanciare recomandate de Standardele ; cu sistemul

  contabil utili$at de entitate.Stagiile de practică au scopul pregătirii specialistului cu o cali*icare înaltă %i apro*undarea cuno%tinţelor teoretice acumulate în procesul de studii la ?S, precum %i de a însu%i practica organi$ării %i ţinerii contabilităţii în una din entităţi.

  II( COMPETENŢE 2ENERALE:

  % Aplicarea %i trans*erul cuno%tinţelor %i deprinderilor în situaţii %i medii de muncă di#erse2  pentru a reali$a acti#ităţile cerute la locul de muncă2 la ni#el calitati#.

  % Comunicarea e*icientă cu grupul de muncă din care *ace parte %i cu repre$entanţii instituţiilor cu care întră în contact.

  % @emonstrarea cuno%tinţelor necesare în scopul organi$ării %i ţinerii contabilităţii în cadrul entităţii con*orm cerinţelor S

 • 8/18/2019 Stagiilor de Practica -Lic. Cont. - 2015 -16.02.16 (1)

  4/39

  % 8eri*icarea corelaţiilor indicatorilor din di*erite rapoarte2 întocmirea anexelor %i notelor  explicati#e în corespundere cu normele metodologice în #igoare2 în *uncţie de tipul indicatorilor.

  % laborarea politicilor contabile con*orm noilor S

 • 8/18/2019 Stagiilor de Practica -Lic. Cont. - 2015 -16.02.16 (1)

  5/39

  − Aplicarea modului de ţinere a contabilităţii materialelor2 obiectelor de in#entar2 producţiei în curs de execuţie %i produselor.

  − Finerea e#idenţei contabile a creanţelor comerciale2 creanţelor bugetului2 creanţelor   personalului %i altor creanţe curente.

  − Stabilirea modului de e#idenţă a numerarului din casierie2 cont curent2 conturi #alutare %i alte conturi speciale la bănci.

  − Enregistrarea amorti$ării imobili$ărilor necorporale %i miloacelor *ixe în lista de calcul a amorti$ării acestora.

  − Entocmirea procesului #erbal de primire + predare a miloacelor *ixe. − Entocmirea procesul + #erbal de licidare a miloacelor *ixe în urma ie%irii acestora. − "e*lectarea intrării stocurilor în *acturile *iscale respecti#e. − Enregistrarea taxei pe #aloarea adăugată la procurarea %i reali$area produselor %i

  măr*urilor în registru. − @eterminarea modului de e#aluare %i recunoa%tere a in#estiţiilor *inanciare. − #idenţa capitalului social2 suplimentar2 ne#ărsat %i retras2 a re$er#elor %i altelor elemente

  de capital propriu. − "e*lectarea datoriilor comerciale2 *inanciare %i calculate în contabilitate. − Calcularea retribuţiilor *aţă de personal %i contabili$area dotoriilor entităţii *aţă de

   personal. − Entocmirea *i%ei personale de calcul a salariilor %i altor remunerări. − Entocmirea cererii cu pri#ire la acordarea scutirilor de la impo$itul pe #enit reţinut din

  salariu. − Calcularea pro*itului perioadei de gestiune pe seama determinării #eniturilor %i

  celtuielilor acti#ităţii entităţii. − "e*lectarea#eniturilor %i celtuielilor în Situaţia de pro*it %i pierdere a entităţii. −

  @eterminarea pro*itului %i calcularea impo$itului pe #enit din acti#itatea entităţii încalitate de persoană uridică. − Argumentarea necesităţii întocmirii *iecărui *ormular din situaţia *inanciară. − Entocmirea ilanţului2 Situaţia de pro*it %i pierdere2 Situaţia )luxurilor de

 • 8/18/2019 Stagiilor de Practica -Lic. Cont. - 2015 -16.02.16 (1)

  6/39

  la+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  )"nu#i$"a institu!i"i )" 3$actic

  al stu)"ntului++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  nu#"l" 6i 3$"nu#"l"

  s3"cialitat"a +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  o3!iun"a ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  anul++++++++++++++4 $u3a+++++++++ 

  C5i6inu4 -./=

   Anexa 7 

  P$o$a#a 3$acticii )" s3"cialitat":

  N$( c$t(

  D"nu#i$"a t"#"lo$

  1. Ca$act"$istica "n"$al a st$uctu$ii 6i o$ani$ii acti&it!ii "ntit!ii

  !. O$ania$"a conta'ilit!ii la "ntitat"a "cono#ic Auto#atia$"a sist"#ului )" in1o$#a!i" conta'il

  3. Conta'ilitat"a "ntit!ii 3.1. Contabilitatea imobili$ărilor necorporale 3.!. Contabilitatea imobili$ărilor corporale

  3.3. Contabilitatea in#estiţiilor *inanciare 3.(. Contabilitatea materialelor %i obiectelor de mica #aloare %i scurtă durată 3.-. @ocumentarea2 calculul %i contabilitatea salariului

 • 8/18/2019 Stagiilor de Practica -Lic. Cont. - 2015 -16.02.16 (1)

  7/39

  3.. Contabilitatea producţiei în curs de execuţie %i a produselor 3.&. Contabilitatea măr*urilor  3./. Contabilitatea creanţelor  3.. Contabilitatea numerarului

  3.15. Contabilitatea capitalului propriu 3.11. Contabilitatea datoriilor 

  3.1!. Contabilitatea costurilor de producţie2 celtuielilor %i a #eniturilor 3.13. Calculaţia costului produselor *abricateBser#iciilor prestate 3.1(. Structura %i modul de întocmire a Situaţiilor *inanciare %i notele acestora

  &

 • 8/18/2019 Stagiilor de Practica -Lic. Cont. - 2015 -16.02.16 (1)

  8/39

   Anexa 8

  R"ula#"ntul cu 3$i&i$" la o$ania$"a staiului 3$acticii )" s3"cialitat"4 co#3l"ta$"a u$nalului )" 3$actic 6i "la'o$a$"a Ra3o$tului

  En scopul organi$ării calitati#e a practicii2 catedra nume%te coordonatorii %tiinţi*ici ai practicii de

  specialitate din rndurile pro*esorilor. decanatului *acultăţii economice.

  Enainte de începerea practicii2 coordonatorul %tiinţi*ic de la catedră consultă studenţii2 *ăcndu7le cuno%tinţă cu scopul %i sarcinile practicii2 durata %i cerinţele principale2 completarea urnalului de practică2

   precum %i cu darea de seamă necesară a *i per*ectată de studenţi la s*r%itul practicii. Pe parcursul practicii2 coordonatorul %tiinţi*ic asigură autorul consultati# %i metodic al studenţilor2

  organi$nd con#orbiri =consultaţii> cu ei pri#ind practica de specialitate %i întocmirea urnalului practicii. )iecare consultaţie se înregistrea$ă în urnalul de practică al studentului. Coordonatorul %tiinţi*ic2 după

   posibilităţi2 #i$itea$ă studentul7practicant2 ceea ce maorea$ă e*icienţa controlului asupra des*ă%urării  practicii la entitate.

  Coordonatorul pra)ti)ii de spe)ialitate *n )adrul +a)ult,-ii( 7 #a #eri*ica acti#itatea coordonatorului de la catedra de specialitate %i a studentului7stagiar; 7 #a #eri*ica condiţiile de des*ă%urare a practicii de specialitate în entităţile economice; 7 #a solicita prelungirea termenului de e*ectuare a practicii de specialitate2 în ca$ul nereali$ării

  obiecti#elor studentul7stagiar; 7 #a asigura2 de comun acord cu Secţiei @e$#oltare curriculară %i e#aluare2 condiţiile de

  reali$are a practicii de specialitate; 7 #a reparti$a2 împreună cu decanatul *acultăţii2 studenţii în unităţile desemnate ca ba$ă de

   practică; 7 #a organi$a con*erinţa d