STABILIREA PROFILULUI PSIHOLOGIC

54
 STABILIREA PROFILULUI PSIHOLOGIC AL CRIMINALULUI ŞI CERCETAREA LA FAŢA LOCULUI  – Din experienţa forţelor de ordine americane –  În cadrul sistemului judiciar, se pare că există o cerere tot mai mare de experţi în domeniul ştiinţelor despre comportamentul uman, care îi pot ajuta pe oamenii legii să rezolve cazurile bizare sau neobişnuite. Într-o crimă săvârşită cu violenţă sunt implicaţi factori multipli, precum şi o serie de evenimente produse anterior. Aceşti factori şi evenimente includ intenţia, planul, tipologia criminalului, tipologia victimei, precum şi intervalul premor tem şi postmortem. Maniera în care este săvârşită crima exprimă modelul psihologic, alcătuirea ş i exp resia cel ui care a comis cu violen ţă acea fapt ă . Analiza din cadrul investigaţiilor penale sau stabilirea profilului personalităţii infractorului examinează şi identifică obişnuinţe subtile, trăsături psihologice şi variabile de personalitate asociate cu activitatea criminală. Aceste variabile şi trăsături sunt utilizate pentru a elabora descriptorii de personalitate şi de comportament ai unui infractor care comite adesea crime odioase, cum ar fi crimele în serie, violuri care duc la deces, incendierea, amplasarea de bombe, jefuirea băncilor, precum şi omorurile rituale, care includ răpirea, tortura şi molestarea unor copii.  Analiza făcută în cadrul investigaţiilor penale (în original, profiling: stabilirea pr of ilului psihologic al in fr actorului) nu este, în prezent, nici o practică larg acceptat ă de că tre reprezenta nţ i i domeniului ap lic ări i legii, nici un pr oc es de investiga ţie larg răspândit, dar există unele dovezi care vin în sprijinul utilizării sale  în cercetare a anumitor tipuri de crime. De altfel, profiling, ca ştiinţă sau ca artă, nu reprezintă un fel de panaceu pentru activitatea de investigaţii şi nici măcar un  înlocuito r al muncii conven ţionale şi tradiţionale de investigaţii desfăşurate de către poliţişti. Cu toate acestea, agenţiile de aplicare a legii încep să realizeze bene fic iile ac estei tehnici, ca fiind un instrumen t viabil de cercetare. În acest documentar, este ilustrat pe scurt subiectul, conceptele şi elementele procesului de definire a personalităţii infractorului prin metoda stabilirii profilului psihologic. Pe nt ru speci ali ştii în cr iminologie, şti inţ e penale, jus ti ţ ie penal ă, so ciologie şi psihologie, acest articol va servi ca o valoroasă sursă de informare. Pentru ofiţerul de investigaţii care abordează cazurile în care „motivele interne tipice sau uzuale” ale omuciderii sunt absente, acest ar ticol ofer ă o analiză su plimentar ă, ca instrument esenţial pentru soluţionarea cu succes a unui caz.  În acest material, sunt prezentate principiile elementare care stau la baza  înţelege rii elaborării profilului psihologic al infractorului. Consideraţiile exprimate în acest material nu pot fi luate drept o reţetă sigură şi nici un ghid perfect de stabilire a profilului psihologic al unui criminal. De asemenea, nu este vorba nici de un îndrumar prin care orice cititor poate deveni, pas cu pas, un analist spontan, performant, în acest domeniu. Cu toate acestea, autorul consider ă că , având o instru ir e corect ă în ma te rie de vi ctimologie, criminologie, biologie, patologie, anatomie şi ştiinţe comportamentale, la care se

Transcript of STABILIREA PROFILULUI PSIHOLOGIC

Page 1: STABILIREA PROFILULUI PSIHOLOGIC

5/16/2018 Whoops - Discover Share Present - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/stabilirea-profilului-psihologic 1/3

(http://slidepdf.com/)

(http://slidepdf.com/register.html)

(http://slidepdf.com/)

HMMSOMETHING WENT WRONG. PLEAS COME BACK LATER!

GO TO HOME (HTTP://SLIDEPDF.COM/)

Enter Your Keyword...

GET CONNECTED WITH SOCIAL FEED

(https://googleplus.com/docslide.net)

(https://twitter.com/#docslide.net)

(https://facebook.com/docslide.n

STARTUP - SHARE TO SUCCESS

Page 2: STABILIREA PROFILULUI PSIHOLOGIC

5/16/2018 Whoops - Discover Share Present - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/stabilirea-profilului-psihologic 2/3

We built a platform for members to share documents and knowledge. And we are not related to any other website

COMPANY

About (http://slidepdf.com/about.html)

Contact (http://slidepdf.com/contacts.html)

CONTACT & LEGAL

Terms (http://slidepdf.com/info/terms.html)

DMCA (http://slidepdf.com/info/dmca.html)

OPENING HOURS

Monday to Saturday 9:00am to 5:00pm

Sunday: CLOSED

Page 3: STABILIREA PROFILULUI PSIHOLOGIC

5/16/2018 Whoops - Discover Share Present - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/stabilirea-profilului-psihologic 3/3

STARTUP - SHARE TO SUCCESS

(http

(https://

(https://face