Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

download Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

of 40

 • date post

  28-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

 • GG HH II DD UU LL SS OO LL II CC II TT AA NN TT UU LL UU II

  SSUUBBMMSSUURRAA66..11

  SSpprriijjiinnppeennttrruuiinnssttaallaarreeaattiinneerriilloorrffeerrmmiieerrii

  Sesiunea12015

  PPRROOGGRRAAMMUULL NNAAIIOONNAALL DDEE DDEEZZVVOOLLTTAARREE RRUURRAALL22001144 22002200 Program f inanat de Uniunea European i Guvernul Romniei prin FF OO NN DD UU LL EE UU RR OO PP EE AA NN AA GG RR II CC OO LL PP EE NN TT RR UU DD EE ZZ VV OO LL TT AA RR EE RR UU RR AA LL

  EE UU RR OO PP AA II NN VV EE SS TT EE TT EE NN ZZ OO NN EE LL EE RR UU RR AA LL EE

 • G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 1

  Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

  GHIDULSOLICITANTULUIpentruaccesareaSUBMSURII6.1SprijinpentruinstalareatinerilorfermieriVersiunea01martie2015

  Ghidul Solicitantului este un material de informaretehnic a potenialilor beneficiari ai Fondului EuropeanAgricolpentruDezvoltareRural(FEADR) iconstituieunsuport informativ complex pentru ntocmirea proiectuluiconform cerinelor specifice ale PNDR 20142020. Acestdocumentnuesteopozabilactelornormativenaionaleicomunitare.Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru pregtirea,ntocmireaidepunereaproiectuluideinvestiii,precumimodalitateadeselecie,aprobareiderulareaproiectuluidumneavoastr.De asemenea, conine lista indicativ atipurilor de investiii pentru care se acord fondurinerambursabile, documentele, avizele i acordurile pecaretrebuiesleprezentai,modelulCereriideFinanare,alStudiuluideFezabilitate,aleContractuluideFinanare,precum i alte informaii utile realizrii proiectului icompletriicorecteadocumentelor.GhidulSolicitantului,precum idocumenteleanexatepotsuferi rectificri din cauza actualizrilor legislativenaionale i comunitare sau procedurale variantaactualizat este publicat pe pagina de internetwww.afir.info.

  PPRREEVVEEDDEERRIILLEE PPRREEZZEENNTTUULLUUII GGHHIIDD SSEE CCOOMMPPLLEETTEEAAZZCCUU RREEGGLLEEMMEENNTTRRIILLEE CCUUPPRRIINNSSEE NN MMAANNUUAALLUULL DDEE PPRROOCCEEDDUURRPPEENNTTRRUU SSUUBBMMSSUURRAA 66..11 PPOOSSTTAATT PPEE SSIITTEE UULL

  WWWWWW..AAFFIIRR.. IINNFFOO..

  IMPORTANT!Pentruaobineinformaiilecucaractergeneral,consultaiplianteleindrumareleeditatedeMADRiAFIR,disponibilelasediileAFIRdinfiecarejudeidinregiunilededezvoltarealeRomniei,precumipepaginiledeinternetwww.afir.infoiwww.madr.ro.Deasemenea,pentruaobineinformaiidespreFEADRneputeicontactadirectlasediilenoastre,printelefon,prinemailsauprinpaginadeinternetvezidateledecontactdelafinalulGhiduluiSolicitantului.Atentie!AcestghidpoatesuferimodificrinurmaaprobariiPNDR20142020dectreComisiaEuropean.

 • G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 2

  Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

  CUPRINS

  1.Prevederigenerale1.1. Contribuia Submsurii 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri la domeniile deintervenie.................................................................................... 042.Prezentareasubmsurii6.12.1. Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile................................................... 062.2. Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului....................................... 112.3. Criteriideseleciealeproiectului..................................................................... 172.4. Valoareasprijinuluinerambursabil...................................................................... 203.Accesareafondurilornerambursabileacordatepentruinstalareatinerilorfermieri3.1. Completarea,depunereaiverificareadosaruluiCereriideFinanare................. 213.2. Contractareasprijinuluinerambursabil.............................................................. 273.3. Plata....................................................................................................................... 304.Informaiiutile4.1. DocumentelenecesarentocmiriiCereriideFinanare........................................ 324.2. Documentelenecesarelaacordareadecizieidefinanare...................................354.3. ListaFormularelordisponibilepesiteurileMADRiAFIR 354.4.Dicionar............................................................................................................... 354.5. Legislaie. 364.6.AFIRnsprijinuldumneavoastr........................................................ 375.ANEXElaGhidulSolicitantului5.1. Anexa1ModelCereredeFinanare.... www.afir.info5.2. Anexa2ModelPlandeAfaceri.................................................................. www.afir.info5.3. Anexa3ModelContractdeFinanare....................................................... www.afir.info5.4. Anexa4ListacuUATcareseregasesc nzonelemontane,menionate laart.32R(UE)nr.1305/2013 www.afir.info5.5. Anexa5FiaMsurii6.1............................................................................ www.afir.info5.6 Anexa 6 Sinteza studiului privind Zonarea potenialului de producie agricol i apotenialuluidedezvoltare a investiiilor n activitiledeprocesareagroalimentar,estimareanecesaruluidestocareiprocesarepezone.... www.afir.info5.7Anexa7ActeNormativeutile...................................................................... www.afir.info5.8.Anexa8Codulbunelorpracticiagricole,respectivCerineminimeprivinddepozitaregunoidegrajdiCalculatorCodBunePracticiAgricole......................................... www.afir.info5.9.Anexa9OrdonandeUrgennr.3din2015pentruaprobareaschemelordeplicareseaplic n agricultur n perioada 20152020 i pentrumodificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991privind societile agricole i alte forme de asociere n agricultur............................................................................................................................www.afir.info

 • G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 3

  Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

  5.10. Anexa 10 Anexa II a Subprogramului Tematic Pomicol ..www.afir.info5.11. Anexa 11 OMADR nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizrii arealelor viticole incadrrii localitilor pe regiuni viticole, podgorii i centre viticole ...www.afir.info5.12.Anexa12ORDINnr.247/2012pentruaprobarealisteidenumirilordeoriginecontrolat(DOC), a listei indicaiilor geografice i a meniunilor tradiionale ale vinurilor admise pentruutilizarenRomnia............................................................................................www.afir.info5.13. Anexa 13 Lista Asociailor cresctorilor de animale acreditate de ANZ .. .www.afir.info5.14. Anexa 14 Lista Raselor Autohtone (Indigene) eliberata de ANZ ..www.afir.info

 • G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 4

  Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

  Capitolul1PPRREEVVEEDDEERRIIGGEENNEERRAALLEE

  1.1 Contribuia Submsurii 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri la domeniile deintervenieSubmsura6.1SprijinpentruinstalareatinerilorfermieriSubmsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri se ncadreaz, conformRegulamentului nr. (CE)1305/2013, art.19, n msura 06 Dezvoltarea exploataiilor i antreprinderiloricontribuieladomeniuldeintervenie2BFacilitareaintrriinsectorulagricolaunorfermiericalificaicorespunztori,nspecial,arennoiriigeneraiilor.

  Submsura6.1Sprijinpentruinstalareatinerilorfermieriarecascop:

  instalareapentruprimadatatinerilorfermieri,caefi/manageriaiuneiexploataiiagricole; mbuntirea managementului, creterea competitivitii sectorului agricol, precum iconformitatea cu cerinele de protecie a mediului, igien i bunstarea animalelor isiguranalaloculdemunc;

  submsuravacreaposibilitateatinerilorfermierirezideni,cudomiciliulstabilnRomniacuunminimdecunotintedebaz,sseinstalezecaefi/manageriaiexploataiei;

  cretereanumruluide tineri fermieri care nceppentruprimadatoactivitateagricol caefi/managerideexploataie;

  ncurajareatineriloriafamiliilordinmediulruraldeasestabilizanmediulrural,ceeacevacreaunefectpozitivasupraeconomieinaionalengeneral.

  Sprijinulvafiacordatsubformdesumforfetarpentruimplementareaobiectivelorprevzutenplanuldeafaceripentruafacilitatnruluifermierncepereaactivitiloragricole.Contribuia public total aferent sesiunii pentru anul 2015 pentru Submsura 6.1 este de111.209.889Eurodincare: 10%contribuiaGuvernuluiRomniei; 90%contribuiaUniuniiEuropene.ncazulBucuretiiIlfovcontribuiapublicestempritastfel: 25%contribuiaGuvernuluiRomniei; 75%contribuiaUniuniiEuropene.Dincontribuiapublictotal,alocareapentruzonamontanestede33.362.967euro.ncadrarea cererii de finanare se va realiza pe domeniul de intervenie (DI) 2B, care vizeazfacilitarea intrrii n sectorul agricol a unor fermieri calificai corespunztor i, n special, arennoiriigeneraiilor,acordndsprijintinerilorfermieripregtiiadecvat,caresestabilescpentruprimadatntroexploataieagricolncalitatedeefiaiexploataiei.ncadrarea n zonamontan, trebuie s corespund cu nregistrarea n APIA, i se va realizaconformdelimitriizonelormontane,conformAnexei4.

 • G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 5

  Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR