Splendidul loc al fericirii supreme - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/745/Splendidul loc al...

of 5 /5
Ra1uca Feher Splendidul loc al fericirii supreme 5au Cum a gHsit Feher Mongolia, Coreea gi faponia A TRCI

Embed Size (px)

Transcript of Splendidul loc al fericirii supreme - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/745/Splendidul loc al...

 • Ra1uca Feher

  Splendidul local fericirii supreme5auCum a gHsit Feher Mongolia, Coreea gi faponia

  ATRCI

 • Avionul Air China miroase a plastic nou, ca o co-pertl de abecedar. Stewardesele arunc5 zimbete roqii giasigurlri cX totul e bine, trebuie doar sX insigti cu ecra-nele din tetiere. Nu sunt ele proaste, ecranele, ci tu eptineacomodat cu sistemul chinezesc de touchscreen, carepresupune sd fugXregti o indlrXtnicd sdgeficX pe ecran, sXincerci sI o domesticegti, cum dracu' si faci asta? Butoa-nele sunt infepenite, ciini bltrini qi orbi care nu ascultXnicio comandl.

  DupI trei ore de zbor, renunli sd vezi un film. ln-cerci sI dormi, inghesuindu-fi organele in scaunul mic.Doamne, ce funduri mici au chinezii 5gtia, trebuie sX leaibX aga, clci altfel nu ar inclpea un miliard jumate laei in far5. S-ar tasa plXcile tectonice Ei s-ar scufunda Asiadacl un miliard iumate de chinezi ar avea curul mare.lnciuda fundului mic, o familie de chinezi se lifegte pe maimulte scaune, lisdndu-qi copilul la trei rinduri in spate.La 4:00 dimineafa plodul se treze$te Ei rage ingriiorat cXnu-gi gXseqte p5rinfii.

  Beijingul apare incert sub picla albicioas[. Poate fiun orat, poate fi un gantier, poate fi o minX de cadmiu.Nu gtiu dacX existd mine de cadmiu, dar dacl existdprobabil c[ aratI ca Beiiingul intr-o diminea]X de var5.Avionul Air China atefizeazd perfect, corect, ca NadiaComdneci la proba de slrituri, inEurubdndu-se in sal-tea, 10, 1.0, 9.98, 10, 9.93 (asta trebuie sX fie URSS care

 • Raluca Feher

  incearcd sX ne depuncteze). Avionul se cupleazl la brafulcu burduf al porfii, dar nu avem voie sd ieqim. Printrescaune intri un profesionist cu masc5, dotat cu un ter-mometru ultrasensibil care mlsoarX temperatura pasage-rilor. Bip-bip-bip-bip face maqinula care scaneaz5 frunli.ii cautX pe posibilii infectali cu H1N1, aviara. Ne-aulntrebat qi in Germania,la imbarcare, ne-au intrebat qiin avion, cAnd ne-au dat hdrtiile de completat pentruvam5. Nu, nu avem simptomele, dar nu pofi sI nu ifi ieim5suri de precaufie. DacI oamenii dgtia cu funduri preamari pentru scaunele Air China mint? DacI au gripl p5-sXreascX, febr[ pupezeasci, infecfie pifigoiasc5? Ni se dlvoie si cobordm. Ne dezmorfim picioarele gi, trigAnd aerin piept, cilc5m pe plmdnt chinezesc. E 25 iunie 2OO9.

  Nu ag gti care era data cdnd am intrat in terminalul 3dacX nu... Stai cd stric povestea. Terminalul 3 al aeropor-tului din Beiiing ardta in 25 iunie 2OO9 ca o sal5 de nuntXdupX ce mireasa a ameninfat cu moartea soacra, gi-a frac-turat metacarpienele pllindu-gi proaspXtul sof in falcd giapoi a fugit cu naqul. Terminalul3 e pustiu. Nuntagii, diade au venit la Olimpiada din 2008, au plecat de mult gimonstruoasa construcfie e goald. Olariuuuuu-huuuuuu! ! !pofi sI strigi, iar ecoul va da o raitl de patru kilometri iniurul coastelor olelite care susfin bolta terminalului qi seva intoar-ce la tine fdrX suflu, obosit de atdta efort.

  Suntem mdnali printre doui cordoane de strdjeri aisdnItIlii marelui popor chinez. De-o parte qi de alta aculoarului sunt ingirafi ei gi ele, cu chipie qi mIgti, gi ochioblici care nu te privesc. Nu. Privirile te $terg de praf, i1ipiaptXnl pXrul rdvXgit de zbor, dar nu se opresc la tine.Plutesc imateriale, se duc sX se ageze pe cocul doamneisau pe pll5ria domnului. Noi trecem prin aceste furci

  10

  Splendidul loc ol fericirii supreme

  caudine al c5ror mecanism de funcfionare nu-l infele-gem. Oare ce i-o spune domnul Li copilului s5u cdndacesta il intreabl: ,,Tati, tati, tu ce muncefti acolo la ae-roport unde zici ci mergi zilnic?"* Dragul meu, eu arunc priviri antigravitalionale, pri-

  viri cu heliu care se ridicl in bolta terminalului 3, aldturide alte priviri ale colegilor mei. Iar lumina zilei filtratlprin acest zid de priviri evidenliazl ca intr-o radiografieprezenla infecliei cu HLNL. E infailibil zidul de priviri qieu asta fac zilnic, le arunc de mX dor gi ochii.

  incl un aparat de misurat temperatura.Apoi hdrtii, bilete, formulare, pagapoarte.

  - Dar nu vreau sX stau in China, merg ln Mongolia!- Atunci treceli pe la tranzit.

  E un singur om la tranzit gi are o lentoare de arde-lean. Un chinez ardelean este un oximoron, ali zice. Dareu vd spun cX l-am v5zut, existX, lucreazf, la tranzit lapa$apoarte in terminalul3 din aeroportul din Beijing.

  Lucra in 25 iunie 2009 cdnd o coadl enorml stdteain fala lui, mutAndu-se ca un dragon nXtdng de pe unpicior pe altuI, in timp ce ardeleanul chinez verifica zbo-rul cu care ai sosit gi lIrile vizitate inainte de a aiunge unzimf pe spatele dragonului nitdng, exact ca mine sau canemfoaica de la Abbott gi elvelianca ONG-ist[ qi...

  Am trecut. Suntem tot in 25 iunie, dar cu o orf, maitdrziu gi pierdem avionul spre Ulan Bator, aga cX elvefi-anc5, nemfoaicX, romini, sdrim cu tofii in trenulepl-au-tobuz-cart de golf gi gonim deloc nebunegte, cu pirullipit de tdmple qi nicidecum in vdnt, spre poarta undeaflXm ci zborul a fost amdnat delaT:45Ia 20:00. De ce?

  Air China nu spune de ce. Ce conteazX de ce? Eu,Air China, v-am intrebat pe voi de ce weli si mergefi la

 • Raluca Feher

  Ulan Bator? Funclionarele nu vorbesc englezi, nimeni nuvorbelte englez5 nici mXcar din mdini. Un pic de haos nustricd niminui. Haosul e creativitate, ar zice o reclam5 lao biuturX rlcoritoare americanl. Haosul e doar haos, agzice eu. 200 de oameni suntem incolonali qi cineva, nuqtiu cine, un om care qtie chinezd sau poate are intuiliebunX, spune cI vom fi dugi la hotel peste zi. Pe ldngdnemloaici qi elvefiancX, prind in plasd o englezoaicl qio copiraitlrilX australiancX. Ea, australianca, qtie cI AirChina se sperie la cel mai mic zefir gi amdnl zboruri,nu vrea sd rigte nimic, nu vrea sX faci de ruEine marelepopor chinez in fala comunitXlii internalionale, caregi aqa, uite cX zice cd tetierele nu funcfioneazd pi scau-nele sunt strAmte. Aqa cX treceli Ia hotel pdnd se termindploicica sau vdntul, sau intrl soarele in nori. Ugor de datcomanda asta: trecefi la hotel! CAnd iegi din aeroporteqti din nou controlat, temperatura e din nou mdsurati,ai de scris alte trei formulare (mI gindesc cI un bizniscu pixuri ar trebui sI deschid in aeroportu' [sta unde daitezdla englezl la fiecare zece metri).

  Un autobuz trebuie sX ne ducl la hotel. Respir aerulcald gi umed al Beiiingului qi mX aSezla coad5, a tapteadin aceastl dimineafX, la urcarea in autobuzul mic gicocoqat care... Jap, timpla-mi intr5 in decolteul copirai-tlrifei australience, qoldul imi e dislocat de o lovitur[ dinspate gi printre noi, idiolii respectuoqi, i;i face triumfalclrare o falangl mongol5. Doulzeci de oameni calcX,imping, dau coate gi se urcl primii, au locuri, noi 5qtia,vesticii, st5m in picioare, pliali in tubul de calciu eferves-cent care este corpul agtobuzului.

  Beijingul ne primeqte fIrI vizd. Nu am nimic pe pa-gaport, sunt total itegal intrati in lar5 qi o panicf, mici

  Splendidul loc ol fericirii supreme

  pune stipinire pe mine. Dacd animalele astea birocrateimi fac mizerii, dacl md aresteaz[, dac5... ?

  Magina trece pe sub poduri gi autostrXzi megalitice.Ce tare ii place ,,Marele" poporului chinez. Mare qi curate cartierul aeroportului, mari gi frumos croite sunt grX-dinile lui, mari sunt parcurile qi de-un verde bolnav inalbumina bolnlvicioasX a luminii de diminea![.

  Doar Capital Airport Hotel e mic. Un bloc de nefami-liEti, puchinos, mIturat undeva sub pregul construcfiilorspecial ridicate pentru OlimpiadX. Receplionerii sunt in-frdnli de debandadl. Ne iau pagapoartele tuturor gi, pdnisI ne aloce carnere, ne trimit la masl intr-un salon imens,cu mochetl gi draperii triste. Aici nu mai este 25 iunie2OO9, ci 25 iunie 1986. in jurul meselor rotunde, imbri-cate pdni los in falduri de atlas roz, se atageazf,, ca elec-tronii unui nucleu, c515tori neliniqtili in oboseala saltuluipeste fusurile orare. Pe o masf, lungI, intinsX de-a lungulunuia dintre pereti, sunt puse, ca intr-un cabinet stoma-tologic, tlvi de inox inchise bine cu capace severe pe careelvefianca le deschide gi le dezvf,luie incdntatl confinutul:

  - Gilugte cu spanaaac.Murmur in sal5.- Tofu cu sos iute.

  T5cere dezaprobatoare.

  - Marshmallow, cred.Uluire Ei ugor dezgust.- Supaaaalll

  Uite, asta ar merge qi chiar qi o bere. Iau o Tsingtaocu 3,5 dolari. Scump la dumneavoastr5 Ia Capital Air-port Hotel. Supa nu are gust, berea are gi merge bine cug5lugca asta scirboasX qi necoaptX, ca un ochi de peqtegigant fiert.

 • Raluca Feher

  O camerl video inregistreazl festinul de la 9:00 dimi-neala, rddem, hohotim, povestim gi berea ii zice $uuuu!!!somnului. Sunt plinl de energie, nu am vizd, dar sunt inBeiiing, cum dracu' sX ai cinqpe mii de cordoane qi cozi,gardieni gi milifieni qi sd lagi sX intre cel pufin doi oameniIatavtza!

  fi de ce mi-ar pdsa? Hai in orag! Dar mai intdi dug.Apa curge fierbinte gi oboseala se dilat[ de la cil-

  durX, creqte ca un balon de gumX gi impinge sdngele inpleoape gi in limbX. Las'cd am timp de Bei-iing cin-d mXin-t-o-r-c.

  Toc, toc, toc. Fetele. Australianca gi nemfoaica Anke.

  - in juma de ord e posibil sd plec5m.- Au anunfat?- Nimic oficial. Ne-a bitut gi nou[ in ugi cineva carene-a spus cd a auzit cI ar fi anunlat asta cei de la recepfie.

  Md strecor in haine. Somnul a sdrit iat, ca un greier cudetentd, s-a dus la 45 de metri mai incolo de mine. CXld-torii sunt imprigtiali prin hotel, unii dorm, a$ii nici m5-car acum nu au primit cametX, pentru cX hotelul nu aveadestule cartele de plastic pentru ugi. incepe blt[lia pentrurecuperarea pagapoartelor care au fost refinute ca s[ se facf,dupi ele copii xerox. Unde e al sofiei, unde e al copiilor?

  Bu1ibIgeatI. Bdlbe, umeri ridicafi, tAmpl5 scirpinatlintens. Un blrbat rotofei lovegte cu pumnul in tlbliamesei gi urll la receplionera cu falX vinovatd: Loookwhatyou did fo usl Recepfionera clipegte gi incearcX si identi-fice problema, se strXduieEte, dar nu pricepe. De ce estedomnul Xsta atdt de nervos?

  Ai pagaportul? il i*. Hui. Hotelul se golegte, gloataretrlgdndu-se ca oceanul la tsunami, in stalia de autobuz.

  14

  Splendidul loc al fericirii supreme

  Eu nu o sI mai stau 40 de minute in picioare, ne spunemcu tofii, aqa ci vestici gi estici ne aruncim intr-o cruntibtrtllie pentru locuri. Curtoazia a fost violatl in grup gilSsatX mai mult moartl dec6t vie pe trotuar. Mongoliisunt uimifi, nu se a$teptau la o astfel de transformare. Cuminfile intunecate de oboseal5, nesomn gi contactul cuhaosul, ne virsdm in fala aeroportului de unde trebuie sdfim preluali de cineva de la Air China.

  Te uili in jur qi observi fragilitatea civilizafiei. Laprimul semn cI paradigma se schimbd, manierele suntptrrlsite ca Hinsel gi Gretel la marginea pidurii.

  Empatia se evapor5. Generozitatea se $terge. Neliniq-tea scoate fiara din tine.

  $i dacX nimeni nu va avea griiX de mine? $i dacXsistemul de aici nu e prietenul meu?

  Suntem o turm5 de cAini speriafi, gata sX mugte. In-trtrm. Suntem anunlafi cX trebuie si mergem la poarta x.M[ uit pe tabell gi v[d indicatl poarta y. Grupul se rupein doud: cei care cred in ce vXd gi cei care cred in ce aud.Aiung la poarta bunl gi, in timp ce aEteptlm jumltateartrt5cit5, un geamit rupe pieptui elveliencei care a intratpe net.

  - MichaelJackson a murit acum cOteva ore.E o glumX? Michael nu poate sd moar5.C[l5torii se foiesc. Moartea pare mai aproape de noi

  acum, cAnd gtim cX gi zeii mor.

  - Medicamente, supradoz5 de medicamente.Michael e mort. Poate d-aia nu zboard, Air China. SI

  nu loveascl sufletul lui Michael pornit spre ceruri, carechiar acum plutegte prin spafiul aerian chinezesc.

  E 25 iunie 2009 gi australianca imi spune cI taicd-suigi aminteqte exact locul in care era cind a fost anunlat