Spital Orasenesc Turceni - spitalturceni.ro angajare asistent generalist... · Tehnici de evaluare...

of 10 /10
Spital Orasenesc Turceni Loc.Turceni,jud. Gorj Str.Sanatatii,nr.1 Email:[email protected] Site : www.spitalturceni.ro Tel/Fax :0253335035/0253335034 Cod postal :217520 Nr._______/_________2014 ANUNT Spitalul Orasenesc Turceni,cu sediul in Turceni, str.Sanatatii, nr.1, jud.Gorj, organizeaza in conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, concurs sau examen, dupa caz, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post vacant de asistent medical debutant generalist cu postliceala din cadrul compartimentului O.R.L. al Spitalului Orasenesc Turceni, in data de 08.07.2014, orele : 10.00. I.Conditii de desfasurare a examenului : - proba scrisa si/sau proba practica ; - interviu; a).Concursul sau examenul dupa caz ,consta intr-o proba scrisa si/sau o proba practica sau orala si/sau interviu. b).Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari si/sau in rezolvarea unor teste- grila in prezenta comisiei de concurs sau dupa caz examen. c).Prin proba scrisa se testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului pentru care se organizeaza concursul sau examenul,dupa caz. d).Proba practica se desfasoara pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs sau examen,dupa caz. e).Proba practica consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor practice ale candidatului in vederea ocuparii postului vacant pentru care candideaza. f).Interviul se realizeaza conform planului de interviu intocmit,stabilit de comisia de concurs sau examen dupa caz. g).In cadrul interviului se testeaza abilitatile, aptitudinile si motivatia candidatilor. Proba interviului poate fi sustinuta doar de catre acei candidati declarati admisi la proba scrisa si/sau proba practica, dupa caz. II.Conditii de participare : Pentru a participa la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: - sa aiba capacitate deplina de exercitiu ; - sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii ; - sa aiba studii postliceale sanitare, specialitatea generalist;

Embed Size (px)

Transcript of Spital Orasenesc Turceni - spitalturceni.ro angajare asistent generalist... · Tehnici de evaluare...

Page 1: Spital Orasenesc Turceni - spitalturceni.ro angajare asistent generalist... · Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de ... as.med.pr.sef sectia chirurgie ... stării acestuia

Spital Orasenesc Turceni

Loc.Turceni,jud. Gorj

Str.Sanatatii,nr.1

Email:[email protected]

Site : www.spitalturceni.ro

Tel/Fax :0253335035/0253335034

Cod postal :217520

Nr._______/_________2014

ANUNT

Spitalul Orasenesc Turceni,cu sediul in Turceni, str.Sanatatii, nr.1, jud.Gorj, organizeaza in conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, concurs sau examen, dupa caz, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post vacant de asistent medical debutant generalist cu postliceala din cadrul compartimentului O.R.L. al Spitalului Orasenesc Turceni, in data de 08.07.2014, orele : 10.00. I.Conditii de desfasurare a examenului:

- proba scrisa si/sau proba practica ; - interviu;

a).Concursul sau examenul dupa caz ,consta intr-o proba scrisa si/sau o proba practica sau orala si/sau interviu. b).Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari si/sau in rezolvarea unor teste-grila in prezenta comisiei de concurs sau dupa caz examen. c).Prin proba scrisa se testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului pentru care se organizeaza concursul sau examenul,dupa caz. d).Proba practica se desfasoara pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs sau examen,dupa caz. e).Proba practica consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor practice ale candidatului in vederea ocuparii postului vacant pentru care candideaza. f).Interviul se realizeaza conform planului de interviu intocmit,stabilit de comisia de concurs sau examen dupa caz. g).In cadrul interviului se testeaza abilitatile, aptitudinile si motivatia candidatilor. Proba interviului poate fi sustinuta doar de catre acei candidati declarati admisi la proba scrisa si/sau proba practica, dupa caz. II.Conditii de participare : Pentru a participa la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- sa aiba capacitate deplina de exercitiu ; - sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care

candideaza, atestata de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii ;

- sa aiba studii postliceale sanitare, specialitatea generalist;

Page 2: Spital Orasenesc Turceni - spitalturceni.ro angajare asistent generalist... · Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de ... as.med.pr.sef sectia chirurgie ... stării acestuia

- sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei,de fals ori unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie,care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei vacante pentru care candideaza,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea ;

- are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinind Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

- cunoaste limba romana, scris si vorbit ; - indeplineste conditiile de studii prevazute de Ordinul M.S.

nr.1470/2011; - are virsta minima reglementata de prevederile legale;

III.Dosarul de inscriere la examen va cuprinde urmatoarele acte : a).cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare; b).copia actului de identitate,copia certificatului de nastere,copia certificatului de casatorie,sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c).copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor(diplome,adeverinte) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice; d).copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor,daca a mai lucrat si daca e cazul; e).cazierul judiciar; f).adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate(adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii); g).curriculum vitae; h).formularul de inscriere ; i).copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale pe ultimul an, in cazul in care a mai lucrat; j).adeverinta cu vechimea in munca si in specialitate, de la data de 01.01.2011, de cand s-au scos cartile de munca, daca e cazul ; k).recomandare de la ultimul loc de munca, sau, dupa caz de la ultima forma de invatamant terminata ; l).chitanta de plata a taxei de concurs ; m).alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la concurs ; n).alte documente relevante pentru desfasurarea concursului. o).certificat de membru avizat pe 2014 ;

Page 3: Spital Orasenesc Turceni - spitalturceni.ro angajare asistent generalist... · Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de ... as.med.pr.sef sectia chirurgie ... stării acestuia

In vederea participarii la concurs sau examen,dupa caz,, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului, candidatii depun la secretariatul comisiei de concurs sau examen,dupa caz, dosarul de concurs sau de examen, dupa caz,care va contine in mod obligatoriu actele mentionate mai sus,la punctul III din prezentul anunt. IV.Dosarele de concurs sau examen dupa caz se vor depune la biroul RUNOS al unitatii, la d-ra Manoiu Elisabeta, pana pe data de 06.06.2014, orele : 13.00. V.In termen de maximum 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut la punctul IV, comisia de concurs sau examen dupa caz, are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza,cu mentiunea ,,admis,,sau respins, la sediul institutiei publice organizatoare a concursului,in termenul prevazut la punctul V. VI.In termen de 48 de ore sau doua zile lucratoare de la afisarea rezultatului selectarii dosarelor de inscriere candidatii respinsi au dreptul sa depuna contestatie. VII.Rezultatul contestatiei se comunica candidatilor contestatari in termen de 24 de ore sau 1(una) zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor. VIII.Subiectele sau testul-grila pentru proba scrisa se stabilesc pe baza tematicii si bibliografiei de concurs sau examen dupa caz, in concordanta cu nivelul si specificul postului pentru care se organizeaza concursul. IX.Copiile de pe actele prevazute la punctul III din prezentul anunt se prezinta insotite de documentele originale,care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs,sau in copii legalizate. X.Punctajul maxim pentru proba scrisa este de 100 de puncte, pentru proba practica este de 100 de puncte iar pentru intreviu este de asemenea de 100 de puncte.Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin 50 de puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea si/sau probei practice sau orale si/sau interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe posturile vacante scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale,determinate pe baza mediei aritmetice a notelor obtinute de catre candidati la fiecare proba. Se considera admis la concursul sau examenul dupa caz,organizat,pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post,cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim necesar. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afisare la locul desfasurarii concursului sau examenului dupa caz,in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data sustinerii ultimei probe. XI. Chitanta de plata a taxei de concurs este de 100 lei si se plateste la casieria unitatii.

Page 4: Spital Orasenesc Turceni - spitalturceni.ro angajare asistent generalist... · Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de ... as.med.pr.sef sectia chirurgie ... stării acestuia

XII.Prezenta in sala pentru proba scrisa se face pe baza de buletin de identitate sau carte de indentitate. XIII.Postul este pe perioada nedeterminata. XIV.Relatii suplimentare se pot obtine la birou RUNOS, d-ra Manoiu Elisabeta,la telefon 0253335035. XV.Tematica,bibliografia si fisa postului se gasesc afisate la sediul unitatii cat si pe site-ul Spitalului Orasenesc Turceni si anume www.spitalturceni.ro.

Manager, Intocmit,

Ec.Hategan Dragos Ionut Ec.Eremia Cristiana

Page 5: Spital Orasenesc Turceni - spitalturceni.ro angajare asistent generalist... · Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de ... as.med.pr.sef sectia chirurgie ... stării acestuia

1

TEMATICA CONCURS PENTRU OCUPAREA

POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

PENTRU COMPARTIMENT O.R.L.

In data de 30.05.2014, orele 11.00, cei interesati o pot contacta

pe dna dr.Georgescu Monica pentru materialele necesare

concursului/examenului pentru postul vacant de asistent medical

debutant - Compartiment ORL.

1. Puncţiile

2. Recoltarea produselor biologice şi patologice

3. Sondaje, spălături, clisme

4. Administrarea medicamentelor

5. Pregătirea preoperatorie

6. Supravegherea postoperatorie şi îngrijirile acordate pacienţilor

operaţi

7. Pregătirea pacientului pentru explorări endoscopice

8. Afecţiunile inflamatorii ale nasului şi sinusurilor paranazale

9. Traumatismele nazo-sinusale

10. Tumorile nazo-sinusale

11. Malformaţiile nazale

12. Tulburări nervoase la nivelul nasului

13. Sindroame fiziopatologice nazale

14. Patologia inflamatorie faringiană

15. Traumatismele faringelui

16. Tumorile faringelui

17. Patologia nervoasă a faringelui

18. Malformaţiile faringelui

19. Afecţiunile inflamatorii ale laringelui

20. Traumatismele laringelui şi ale traheei

21. Tumorile laringelui

22. Tulburările nervoase ale laringelui

23. Insuficienţa respiratorie laringiană

24. Malformaţiile laringotraheobronşice

25. Afecţiunile inflamatorii ale urechii

26. Traumatismele urechii

Page 6: Spital Orasenesc Turceni - spitalturceni.ro angajare asistent generalist... · Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de ... as.med.pr.sef sectia chirurgie ... stării acestuia

2

27. Tumorile urechii

28. Tulburări nervoase la nivelul urechii

29. Malformaţiile urechii

30. Patologia esofagiană

31. Patologia cervicală ( tumorile ganglionare şi neganglionare )

32. Algiile craniofaciale de cauză O.R.L.

33. Aspecte morfofuncţionale ale organelor O.R.L. ( nas, sinusuri

paranazale, faringe, cavitate bucală, laringe, esofag, arbore

traheobronşic, ureche )

34. Condiţii de examinare O.R.L. ( sursa de lumină, instrumentar şi

aparatură O.R.L.

35. Anamneza sau interogatoriul în patologia O.R.L.

36. Mijloace de combatere a bolilor O.R.L. ( măsuri profilactice, metode

terapeutice generale, metode terapeutice locale

37. Criza de astm bronşic

38. Hemoptizia

39. Pneumotoraxul spontan

40. Insuficienţa respiratorie acută

41. Embolia pulmonară

42. Edemul pulmonar acut

43. Resuscitarea cardio-respiratorie

44. Tulburăriile de ritm ale inimii

45. Colica biliară

46. Hemoragiile digestive superioare

47. Insuficienţa renală acută

48. Stările comatoase

49. Traumatismele vaselor şi hemostaza provizorie

50. Traumatismele cranio-cerebrale

51. Accidentele vasculare cerebrale

52. Şocul

53. Politraumatismele

54. Îngrijirea plăgilor 55.O.U.G.Nr.144/2008,aprobata prin Legea nr.53/2014 si Codul de Etica si

deontologie al asistentului medical publicat in Monitorul Oficial nr.560/2009.

56.Codul de Etica si deontologie al asistentului medical publicat in Monitorul

Oficial nr.560/2009.

BIBLIOGRAFIE

1. Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali .Ghid de

nursing- Lucreţia Titircă – Editura Viaţa Medicală Românească

Page 7: Spital Orasenesc Turceni - spitalturceni.ro angajare asistent generalist... · Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de ... as.med.pr.sef sectia chirurgie ... stării acestuia

3

2. Urgenţele Medico-Chirurgicale- sinteze- Lucreţia Titircă

3. Curs de Otorinolaringologie – UMF Craiova – Elena Ioniţă, Mitroi

Mihaela

4. Elemente de lucrări practice O.R.L. - UMF Craiova - Elena Ioniţă,

Anghelina Florin, Ioniţă Iulică

5. O.U.G.Nr.144/2008,aprobata prin Legea nr.53/2014 si Codul de

Etica si deontologie al asistentului medical publicat in Monitorul

Oficial nr.560/2009.

6. Codul de Etica si deontologie al asistentului medical publicat in

Monitorul Oficial nr.560/2009.

Comisia de specialitate pentru intocmirea si avizarea tematicii de

concurs sau examen :

1.Dr.Georgescu Monica – medic specialist O.R.L – compartiment O.R.L –

presedinte___________________;

2.As.med.pr.sef Armega Virginia – as.med.pr.sef sectia chirurgie generala –

membru_____________________;

3.As.med.pr.Brebenaru Emilia – reprezentant O.A.M.M.R –

membru_____________;

Vizat Sindicate :

Sindicat Sanitas: Ungureanu Marilena_________________

Sindicat Sanatatea :Para Floarea__________________

Page 8: Spital Orasenesc Turceni - spitalturceni.ro angajare asistent generalist... · Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de ... as.med.pr.sef sectia chirurgie ... stării acestuia

1

Spitalul Orasenesc Turceni

Judetul Gorj

FIŞA POSTULUI ASISTENT MEDICAL DEBUTANT O.R.L

NUME SI PRENUME : …………………………………………

DENUMIREA POSTULUI: ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST

ORL;

SECTIA : COMPARTIMENT ORL ;

NIVELUL POSTULUI:

Funcţia publică corespunzătoare categoriei :

- de execuţie

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI : Internarea, examinarea si tratarea

bolnavilor

IDENTIFICAREA FUNCTIEI PUBLICE

Denumire :asistent medical debutant ;

Gradul professional : asistent medical debutant ;

CONDITII SPECIFICE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI:

Studii de specialitate :

ATRIBUTII :

Asistent medical – compartimentul cu paturi:

- Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor

profesionale şi cerinţelor postului;

- Respectă regulamentul de ordine interioară;

- Preia pacientul nou internat şi însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifică

toaleta personală, ţinuta de spital şi îl repartizează la salon;

- Acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul;

- Participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon;

- Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile, elaborează

şi implementează planul de îngrijire şi evaluează rezultatele obţinute pe tot

parcursul internării;

- Prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare şi îl informează asupra

stării acestuia de la internare si pe tot parcursul internării, observă simptomele şi

starea pacientului, le înregistrează în dosarul de îngrijire şi informează medicul;

- Pregăteşte bolnavul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de

investigaţii şi tratament;

- Pregăteşte bolnavul, prin tehnici specifice, pentru investigaţii speciale sau

intervenţii chirurgicale, organizează transportul bolnavului şi la nevoie

supraveghează starea acestuia pe timpul transportului;

Page 9: Spital Orasenesc Turceni - spitalturceni.ro angajare asistent generalist... · Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de ... as.med.pr.sef sectia chirurgie ... stării acestuia

2

- Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei

medicului;

- Răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon şi supraveghează efectuarea de către

infirmieră a toaletei, schimbării lenjeriei de corp şi de pat, creării condiţiilor

pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbării poziţiei bolnavului;

- Observă apetitul pacienţilor, supraveghează şi asigură alimentarea pacienţilor

dependenţi, supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în

foaia de observaţie;

- Administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele, imunizările, testările

biologice, conform prescripţiei medicale;

- Pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor;

- Asigură îngrijirile postoperator;

- Semnalează medicului orice simptome la pacienti;

- Participă la acordarea îngrijirilor paliative şi instruieşte familia sau aparţinătorii

pentru acordarea acestora;

- Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform

regulamentului de ordine interioară;

- Efectuează verbal preluarea/predarea fiecărui pacient şi in scris a cazurilor

deosebit de grave a serviciului în cadrul raportului de tură.

- Pregăteşte pacientul pentru externare;

- În caz de deces inventariază obiectele personale, identifică cadavrul şi

organizează transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului;

- Utilizează şi păstrează, în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din

dotare, supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică

folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii;

- Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară,

care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a

aspectului estetic personal;

- Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea

infecţiilor nosocomiale;

- Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical;

- Respectă şi apără drepturile pacientului;

- Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau

alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului.

- Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de şeful de secţie şi conducerea spitalului.

- Respecta normele igienico – sanitare si de protecţia muncii; Respecta normele de

securitate

- Respecta normele P. S. I.;

- Respecta secretul profesional si Codul de etica si deontologie profesionala

- Respecta prevederile din regulamentul intern al unitatii si al secţiei;

- Respecta programul de lucru si semnează zilnic si la timp in condica de prezenta

- Cunoasterea, respectarea si aplicarea Normelor specifice de SSM, PSI , igienico-

sanitare

Page 10: Spital Orasenesc Turceni - spitalturceni.ro angajare asistent generalist... · Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de ... as.med.pr.sef sectia chirurgie ... stării acestuia

3

SFERA RELATIONALA:

1. INTERN:

a)Relaţii ierarhice:

- subordonat faţă de : Manager;

Director Medical;

Medic Sef Sectie;

Asistent Sef Sectie;

b)Relaţii de colaborare: Cu toate Sectiile si Compartimentele unitatii

Titular

Functia Manager asistent medical debutant

Nume Prenume Ec.HATEGAN DRAGOS

IONUT

As……………………..

Semnatura

INTOCMIT,

EC.MANOIU ELISABETA

VIZAT,

DR.GEORGESCU MONICA

SEMNATURA__________________

Data…………………….