Specialitatea 41110 CONTABILITATE · 2020. 10. 26. · Sem I Sem II Sem I Sem II Iarnă...

of 67 /67
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA Instituția Publică Colegiul Agroindustrial din Rîșcani or. Rîșcani DOSAR INFORMAȚIONAL Specialitatea 41110 CONTABILITATE (ghid pentru elevi și profesori)

Embed Size (px)

Transcript of Specialitatea 41110 CONTABILITATE · 2020. 10. 26. · Sem I Sem II Sem I Sem II Iarnă...

 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

  AL REPUBLICII MOLDOVA

  MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI

  AL REPUBLICII MOLDOVA

  Instituția Publică Colegiul Agroindustrial din Rîșcani

  or. Rîșcani

  DOSAR INFORMAȚIONAL Specialitatea 41110 CONTABILITATE

  (ghid pentru elevi și profesori)

 • 2

  INFORMAȚIE CU PRIVIRE LA INSTITUȚIE

  DENUMIREA ȘI ADRESA Instituția Publică Colegiul Agroindustrilal din Rîșcani or. Rîșcani, str. Trandafirilor nr.37

  DESCRIEREA GENERALĂ A INSTITUȚIEI

  IP Colegiul Agroindustrilal din Rîșcani este o instituție de învățământ profesional tehnic, cu programe combinate în domeniul general inginerie, prelucrare și construcții; servicii; afaceri, administrare și drept cu atribuții în domeniul prestării serviciilor educaționale de formare inițială și continuă la nivelul IV ISCED, o unitate structurală a sistemului educațional al Republicii Moldova, ce funcționează în baza Constituției Republicii Moldova, Codului Educației, actelor normative și legislației în vigoare, acordurilor și convențiilor internaționale contractate de Republica Moldova, precum și în baza reglementărilor și hotărârilor proprii.

  CALENDARUL ANULUI DE STUDII

  Anul de studii

  Activități didactice

  Sesiuni de examinare

  Stagii de practică

  Vacanțe

  Sem I Sem II Sem I Sem II Iarnă primă-vară

  vară

  I 15 15 2 4 3 2 1 10

  II 15 15 2 4 3 2 1 10

  III 15 15 2 5 4 2 1 8

  IV 15 10 4 4 8 2 1

  lISTA SPECIALITĂȚILOR OFERITE

  - 41110 Contabilitate - 41630 Merceologie - 101510 Turism - 71110 Tehnologia produselor cosmetice și medicinale - 72130 Tehnologia panificației - 71520 Mașini și aparate în industrial alimentară

  REGULI DE EXAMINARE ŞI EVALUARE

  IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani instruiește elevi cu vârste cuprinse între 15-20 ani la 6 specialități, ce sunt admiși în bază de concurs. Elevii admiși în baza studiilor gimnaziale pe lângă pregătirea profesională mai sunt instruiți și la disciplinele de cultură generală, și au oportunitatea de a susține examenul de BAC. Numărul de elevi înmatriculați la studii cu finanțare bugetară precum și prin contract cu achitarea taxei de studii este reglementat de Planul de Admitere elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și Minmnisterului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

  REGULAMENTELE PRINCIPALE ALE INSTITUȚIEI

  1. CODUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA nr.152 din 17.07.2014 cu modificările și completările ulterioare

  2. REGULAMENT-CADRU de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar. (Aprobat prin Ordinul ME nr.550 din10.06. 2015)

  3. REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a concursului de admitere în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar din R. Moldova (Aprobat prin ordinul MECC nr. 894 din 12 iunie 2018)

  4. PLAN-CADRU pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile. (Aprobat prin ordinul Ministrului Educației nr.1205 din 16.12.2015)

  5. REGULAMENTUL privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundat nonterțiar

 • 3

  (Aprobat prin Ordinul ME nr.1086 din 29.12.2016). 6. REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de calificare

  (Aprobat prin Ordinul ME nr.1127 din 23.07.2018). 7. Cadrul Național al Calificărilor în învățământul profesional tehnic (HG nr.

  1016 din 23.11.2017); 8. Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităților și

  calificărilor pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar (HG nr. 853 din 14.12 2015);

  9. STATUTUL IP Colegiului Agroindustrial din Rîșcani, (înregistrat la Camera Înregistrării de Stat nr.114 din 25 martie 2016);

  10. REGULAMENTUL INTERN al IP Colegiului Agroindustrial din Rîșcani, aprobat de Consiliul profesoral, process verbal nr. 1 din 02.09.2019;

  Coordonatorul instituțional ECVET

  Pentru implementarea Sistemului Credite de Studii Transferabile în IP Colegiul Agroindustrila din Rîșcani a fost desemnaț coordonator instituțional ECVET Gherasim Inga, director adjunct, iar consultanții ECVET sunt desemnați șefii secțiilor didactice – Babii Natalia și Borș Diana.

  INFORMAȚIE CU PRIVIRE LA PROGRAMUL OFERIT SPECIALIATATEA 41110 CONTABILITATE

  DESCRIERE GENERALĂ • Calificarea acordată: • Condiţiile de admitere: • Durata studiilor: • Forma de organizare:

  Contabil Certificat de studii gimnaziale 4 ani Învăţământ cu frecvenţa la zi

  SCOPURILE EDUCAŢIONALE ŞI PROFESIONALE.

  Misiunea domeniului Contabilitate și impozite este formarea unei personalități integre și dezvoltarea competențelor profesionale, pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă ale pieței forței de muncă prin: - cunoașterea fundamentelor economiei de piață, bazelor teoretice ale

  contabilității, fiscalității, auditului, analizei activității economico-financiare;

  - familiarizarea cu principiile generale de funcționare a proceselor economice în entități;

  - cunoașterea particularităților de organizare a contabilității la entități cu diferite forme de proprietate, bazele reglementării legislative a activității acestora;

  - cunoașterea organizării contabilității consumurilor, modului de includere a acestora în costul de producție, metodelor de calculare a costului de producție;

  - folosirea deprinderilor specifice de sistematizare și de generalizare a informației economice.

  Absolvenții domeniului de formare profesională în contabilitate și impozite pot activa la entități de stat sau private în compartimentul financiar-contabil, în calitate de contabil, contabil-coordonator, șef adjunct secție sau departament.

  ACCESUL LA STUDII ÎN CONTINUARE

  Participarea la concursul de admitere în instituțiile de învățământ universitare din țară și de peste hotare.

  EXAMINAREA FINALĂ: Susţinerea unui examen complex, bazat pe unități de curs fundamentale și de specialitate.

  REGULI DE EXAMINARE ŞI EVALUARE:

  În procesul de formare se vor utiliza următoarele tipuri de evaluare: 1. Evaluare iniţială; 2. Evaluare curentă;

 • 4

  4. Evaluare sumativă; 3. Evaluare finală.

  Certificare: Diploma de studii profesional tehnice postsecundare.

  Organul responsabil de monitorizare a programelor:

  ✓ Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova; ✓ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii

  Moldova

  SCHEMA STRUCTURII PROGRAMULUI DE STUDII CU ALOCAREA DE CREDITE

  Codul Denumirea unității de curs Nr. De credite

  ECVET

  ANUL I DE STUDII

  G.01.O.001 Decizii pentru modul sănătos de viață 1

  U.01.O.004 Bazele legislației în domeniu 1

  U.01.O.005 Bazele antreprenoriatului 2

  U.02.O.006 Dreptul afacerilor 2

  F.02.O.009 Corespondența economică 2

  S.02.O.028 Practica de inițiere în specialitate 3

  U.01.L.001 Economia aplicată I 2

  U.01.L.002 Tehnici de comunicare 2

  U.01.L.003 Bazele agronomiei 2

  U.02.L.004 Economia aplicată II 2

  U.02.L.005 Tehnologia păstrării și prelucrării produselor agricole

  2

  U.02.L.006 Protecția civilă 2

  ANUL II DE STUDII

  G.03.O.002 Tehnologia informației 3

  U.03.O.007 Etica profesională 2

  U.04.O.008 Statistica 3

  F.03.O.010 Teoria economică I (Microeconomia) 3

  F.04.O.011 Teoria economică II (Macroeconomia) 2

  F.04.O.012 Bazele contabilității 3

  S.04.O.029 Practica de specialitate I 3

  G.04.L.007 Cultura afacerilor 2

  G.04.L.008 Psihologia social-econimică 2

  ANUL III DE STUDII

  F.05.O.013 Finanțe 3

  F.05.O.014 Metode și tehnici de evaluare contabilă 3

  F.06.O.015 Administrarea afacerilor 4

  F.06.O.016 Bazele analizei economice 2

  S.06.O.019 Contabilitatea financiară I 3

  S.06.O.030 Practica de specialitate II 5

  S.05.A.032 Contabilitatea bancară 4

  S.05.A.033 Relații valutar-financiare internaționale 4

  S.06.O.034 Sistemul documentelor contabile 2

  S.06.O.035 Leadership-ul în organizațiile de afaceri 2

  ANUL IV DE STUDII

  G.07.O.003 Limba străină de afaceri 3

  F.07.O.017 Fiscalitate 4

  F.08.O.018 Tehnologii informaționale în contabilitate 3

 • 5

  S.07.O.020 Contabilitatea financiară II 5

  S.07.O.021 Contabilitatea de gestiune 4

  S.07.O.022 Contabilitatea instituțiilor publice 4

  S.07.O.023 Analiza gestionară 4

  S.08.O.024 Analiza rapoartelor financiare 4

  S.08.O.025 Contabilitatea în comerț 4

  S.08.O.026 Audit 3

  S.08.O.027 Contabilitatea fiscală 4

  S.08.O.031 Practica ce anticipează probele de absolvire 10

  S.07.A.036 Contabilitatea internațională 3

  S.07.A.037 Control de gestiune 3

  S.07.A.038 Contabilitatea în agricultură 3

  S.08.A.039 Practici contabile privind raportarea financiară 4

  S.08.A.040 Reglemetarea prețurilor și a masei monetare 4

  S.07.L.009 Firma de exercițiu I 3

  S.07.L.010 Riscuri în afaceri economice 3

  S.08.L.011 Firma de exercițiu II 2

  S.08.L.012 Bazele funcționării piețelor de capital 2

  EXAMINAREA FINALĂ Reguli de examinare și evaluare CONSULTANT ECVET

  Susținerea unui examen de calificare(la solicitare pentru elevii cu media mai mare de 8.50) a lucrării de diplomă. Examen complex la specialitate. În procesul de formare se vor utiliza următoarele tipuri de evaluare: evaluarea inițială, evaluarea curentă,evaluare finală. Babii Natalia, șef secție

 • 6

  DESCRIEREA UNITĂȚILOR DE CURS ANUL I

  Denumirea cursului

  DECIZII PENTRU UN MOD SĂNĂTOS DE VIAȚĂ

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  G.01.O.001 Componenta de formare a

  competențelor profesionale generale

  I I

  Numărul de credite

  Total ore Contact direct Lucrul individual

  2 60 30 30

  Catedra responsabilă

  Catedra de discipline socio-umane

  Competențe specifice acumulate

  ✓ CS1. Identificarea caracteristicilor unei situaţii de risc; ✓ CS2. Perceperea diferitor opţiuni comportamentale în situaţii de risc pentru sănătate; ✓ CS3. Procesarea informaţiei relevante despre serviciile comunitare multisectoriale în

  funcţie de necesităţile individuale pentru prevenire, tratament şi/sau sprijin social şi juridic;

  ✓ CS4. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală adecvate vârstei.

  Conținutul cursului

  1. Introducere. Autoevaluarea propriului mod de viaţă 2. Stereotipuri de gen şl decizii. 3. Rolul valorilor în luarea deciziilor 4. Decizii pentru prevenirea violenţei 5. Pubertatea şi adolescenţa - vârsta schimbărilor 6. Igiena. Tipuri de igienă personală 7. Prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) 8. Prevenirea HIV/SIDA. Căile de transmitere. Situaţiile de risc şi comportamentul de

  prevenire. 9. Stresul şi luarea deciziilor. 10. Tutunul, alcoolul şi drogurile. 11. Alimentaţia şi activitatea fizică.

  Literatura recomandată

  1. Ghidul elevului pentru cursul Decizii pentru un mod sănătos de viaţă. Autori Mircea Beţiu, Veronica Creţu, Nicolae Creţu.

  2. http://aids.md/aids/files/560/Caietul_elevului.pdf

  Forma de evaluare

  Examen

  http://aids.md/aids/files/560/Caietul_elevului.pdf

 • 7

  Denumirea cursului

  BAZELE LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIU

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  G.01.O.002 Componenta de orientare socio-

  umanistică I I

  Numărul de credite

  Total ore Contact direct Lucrul individual

  1 30 6 24

  Catedra responsabilă

  Catedra de discipline socio-umane

  Competențe specifice acumulate

  ✓ CS1. Diagnosticarea structurii normelor juridice şi a izvoarelor dreptului, conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în domeniul juridic;

  ✓ CS2. Interpretarea conceptelor şi teoriilor specifice domeniului dreptului; ✓ CS3. Utilizarea normelor juridice în domeniul de specialitate; ✓ CS4. Identificarea conexiunii între bazele legislaţiei şi domeniul profesional ales;

  Conținutul cursului

  Unitatea de învăţare 1: Dreptul – instituţie şi concept. 1.1. Elemente de stat 1.2. Elemente de drept 1.3.Organele de ocrotire a normelor de drept Unitatea de învăţare 2: Aspecte legislative din domeniul Contabilităţii. 2.1 Noţiuni juridice generale a reglementării contabile 2.2 Acte internaţionale, Izvoarele legislative de reglementare a domeniului “Contabilitate” Unitatea de învăţare 3: II. Dreptul public 3.1 Dreptul constituţional 3.2. Dreptul penal 3.3 Dreptul administrativ 4: Dreptul privat 4.1 Dreptul muncii. Reglementarea raporturilor de muncă 4.2 Dreptul civil 4.3 Dreptul familial Unitatea de învăţare 5: Dreptul internaţional 5.1 Dreptul public internaţional 5 2. Dreptul internaţional privat

  Literatura recomandată

  1. Alexandru Borodac. Bazele statului şi dreptului Republicii Moldova. Chişinău. Ştiinţa. 1997.

  2. Constituţia Republicii Moldova. 3. Legea Contabilităţii Nr. 113 din 27.04.2007 Publicată: 07.02.2014 în Monitorul Oficial Nr.

  27-34 art Nr : 61

  Forma de evaluare

  Examen

 • 8

  Denumirea cursului

  BAZELE ANTREPRENORIATULUI

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  U.05.O.008 Componenta de orientare socio-

  umanistică I I

  Numărul de credite

  Total ore Contact direct Lucrul individual

  2 60 12 48

  Catedra responsabilă

  Catedra de discipline economice

  Competențe specifice acumulate

  ✓ CS1. Identificarea ideilor de afaceri pentru valorificarea oportunităților de dezvoltare personală și profesională.

  ✓ CS2. Aplicarea elementelor de management în planificarea activităților antreprenoriale. ✓ CS3. Estimarea resurselor financiare necesare inițierii și dezvoltării unei activități

  antreprenoriale. ✓ CS4. Dezvoltarea unei strategiide marketing, axate pe propria idee de afacere. ✓ CS5. Elaborarea unui plan de afaceri pentru inițiereași dezvoltarea unei activități

  antreprenoriale.

  Conținutul cursului

  1. Antreprenoriatul - opțiune de carieră. 2. Elemente de management ale activității antreprenoriale. 3. Finanţarea şi evidenţa activităţii antreprenoriale. 4. Marketingul activității antreprenoriale. 5. Planificarea activității antreprenoriale.

  Literatura recomandată

  Acte legislative care reglementează activitatea antreprenorială: 1. Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”. 2. Legea nr. 220-XVI 19.10.2007 „Cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi

  aîntreprinzătorilor individuali”. 3. Legea R.M. nr. 1265-XV/2000 „Cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi

  organizaţiilor”. 4. Legea nr. 451-XV din 30.07.2001” Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de

  întreprinzător”. 5. Legea R.M. nr. 206-XVI /2006 “Privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi

  mijlocii”. 6. Legea nr. 93-XIV din 15.06.1998 „Cu privire la patenta de întreprinzător”. 7. Legea nr. 208-XVI din 07.07.2006 „ Cu privire la modificările efectuate la legea patentei

  de întreprinzător”. 8. Legea nr. 1353-XIV din 03.11.2000 „Privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier)”. 9. Legea nr. 135-XVI din 14.06.2007 „Privind societăţile cu răspundere limitată”. 10. Legea nr. 198-XV din 15.05.2003 „Cu privire la Arenda în agricultură”. 11. Legea R.M. Nr.1335-XIII din 01.10.97 “Cu privire la franchising”. 12. Codul Educațieial RM, Cod nr.152 din 17.07.2014.Publicat în Monitorul Oficial Nr. 319-

  324 din 24.10.2014. Data intrării in vigoare-23.11.2014. 13. Codul Civil al RM.Legea nr. 1107-XV, din 06.06.2002.Publicat în Monitorul Oficial Nr. 82-

  86/661din22.06.2002. 14. Codul Muncii al R.M. elaborat în 2003 şi publicat în Monitorul Oficial Nr. 159-162/648

  din29.07.2003. 15. H.G. nr. 926 din 12.07.2002 „Privind aprobarea tarifelor la serviciile cu plata, prestate de

  CameraÎnregistrării de Stat. 16. H.G. nr. 474 din 28.04.1998 „Cu privire la aplicarea maşinilorde casă şi control cu

  memorie Fiscalapentru efectuarea decontărilor în numerar”. 17. H.G. nr. 920 din 30.08.2005 „Cu privire la Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor si

  certificatelor,eliberate de către autorităţile administrative centrale si

 • 9

  organelesubordonate acestora persoanelor fizice și juridice pentru practicarea activităţii antreprenoriale”.

  18. H.G. nr. 517 din 18.09.1996 “Cu privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţambulant şi a Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova” şi altele.

  19. H.G. nr. 1224 din 09.11.2004-“Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continue”.

  Literaturădidactică la disciplină 20. Anghel L., Florescu C., Zaharia R. Marketing. Probleme, cazuri, teste. Bucureşti,

  1994Antreprenoriat iniţierea afacerii, coord. Bugaian L., Editura „Levinţa Angela”, Chişinău, 2010.

  21. 2.Butler D., Planificarea afacerii. Ghid de start. Bucureşti: Editura All,2006. 22. Bîrcă Alic, Managementul Resurselor Umane , ASEM, Chişinău, 2005. 23. Bugaian Larisa, Roşcovan Mihail, Solcan Angela, Todiraşcu Ştefan. Ghid practic pentru

  antreprenori,Editura „MultiArt-SV”, Chişinău, 2010. 24. Catîşev Elena, Jumiga Diana, Ghidul antreprenorului, CONTACT, 2012. 25. Cojuhari A. Cercetări de marketing, Editura Evrica, Chişinău, 2006. 26. Cole A. Gerald. Management. Teorieşipractică, EdituraŞtiinţa, Chişinău, 2004. 27. Cotelnic A., Managementulactivităţii de producţie. Editura „Evrica”, Chişinău,2003. 28. Ghid Metotologic.Sprijin pentru profesori la Bazele Antreprenoriatului. Chișinău, 2014. 29. Ghidul carierei mele. Colecţia Educaţia 2000+. Humanitas Educaţional. Bucureşti, 2003. 30. Olaru D., Soare C., Managementul relaţiilor cu publicul şi maniere în management,

  Editura „Lumina”,2001. 31. Popescu D., Eficienţa comunicării în afaceri, Editura „Luceafărul”, Bucureşti, 2003. 32. Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, „Ghid legislativ

  în domeniulactivităţii antreprenoriale”, Chişinău, 2007. 33. Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, „Doresc să-mi

  lansezpropria afacere”, Ghid pentru antreprenori începători şi prestatori de servicii în afaceri,Chişinău, 2007.

  34. Suport de curs la disciplina Bazele Antreprenoriatului. Sugestii privind proiectarea lecțiilor. Chișinău, 2014.

  35. Suport de Curs la disciplina Bazele Antreprenoriatului. Caiet de sarcini pentru elevi la Bazele Antreprenoriatului, Chișinău, 2014.

  36. Şuleanschi S., Veveriţă V., Primii paşi în afaceri. Ghid pentru antreprenorii începători. Chişinău, 2009.

  37. Tinerii în acțiune – Oportunități și soluții. 2012-2014. Chișinău, 2014. 38. Tinerii în acțiune –Antreprenoriatul o opțiune de cariera, Istorii de succes. Chișinău,

  2017. 39. Tinerii în acțiune –Antreprenoriatul o opțiune de cariera, Istorii de succes. Chișinău,

  2019. 40. Uşurel Lucia, Balaban Ecaterina, Iabanji Iulia, Taxe şi impozite pentru întreprinderile mici

  şi mijlocii, proiectul ACED/USAID, Chişinău, 2012. Surseelectronice 1.www.ceda.md 2.http://ro.scribd.com/doc/7058766/15/PRODUCTIVITATEA-MUNCII 3.http://businessportal.md/ro/files/ghiduri/ 4.http://www.scribd.com/doc/55870812/intrebari-raspunsuri-antreprenoriat 5.www.odimm.md 6.www.business.md 7.www.macip.ase.md8.www.mybusiness.md

  Forma de evaluare

  Examen

  http://www.ceda.md/http://ro.scribd.com/doc/7058766/15/PRODUCTIVITATEA-MUNCIIhttp://businessportal.md/ro/files/ghiduri/http://www.scribd.com/doc/55870812/intrebari-raspunsuri-antreprenoriathttp://www.odimm.md/http://www.business.md/

 • 10

  Denumirea cursului

  DREPTUL AFACERILOR

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  G.02.O.007 Componenta de orientare socio-

  umanistică I II

  Numărul de credite

  Total ore Contact direct Lucrul individual

  2 60 12 48

  Catedra responsabilă

  Catedra de discipline socio-umane

  Competențe specifice acumulate

  ✓ Aplicarea tehnicilor de redactare corectă a actelor necesare în procesul de angajare pe piața muncii.

  ✓ Însușirea particularităților privind redactarea actelor de circulație internă într-o entitate economică.

  ✓ Aplicarea normelor de corespondență oficială și a regulilor de redactare a actelor cu conținut economic.

  ✓ ImplementareaunortipuriorIginaledescrisoripentrucorespondențaprivatădeafaceri

  Conținutul cursului

  1. Corespondența personală. 2. Corespondența internă a entității economice. 3. Corespondența comercială. 4. Corespondența privată.

  Literatura recomandată

  1. Corespondență și uzanțe de protocol. Raisa Borcoman. Chișinău, ASEM 2003, ISBN 9975-75-183-0

  2. Corespondența comercială. Raisa Borcoman. Chișinău, ASEM 1995. 3. Acte și scrisori de afaceri. Chișinău 1995. 4. Corespondența economică. Limbaj economic. Probleme. Raisa Borcoman. Chișinău,

  ASEM 2005, ISBN 9975-75-288-8 5. Corespondența economică și juridică.Raisa Borcoman. Chișinău, ASEM 2007. ISBN

  9975-75-238 6. Corespondența economică și juridică.Raisa Borcoman. Chișinău, ASEM 2011. ISBN

  9975-95-568 7. Ghidul funcționarului public: corespondența și tehnica secretariatului. Chișinău 1999.

  ISBN 9975-9729-1-8 8. https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculu m-vitae

  Forma de evaluare

  Examen

 • 11

  Denumirea cursului

  CORESPONDENȚA ECONOMICĂ

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  G.02.O.007 Componenta fundamentală I II

  Numărul de credite

  Total ore Contact direct Lucrul individual

  2 60 30 30

  Catedra responsabilă

  Catedra de discipline socio-umane

  Competențe specifice acumulate

  ✓ Aplicarea tehnicilor de redactare corectă a actelor necesare în procesul de angajare pe piața muncii.

  ✓ Însușirea particularităților privind redactarea actelor de circulație internă într-o entitate economică.

  ✓ Aplicarea normelor de corespondență oficială și a regulilor de redactare a actelor cu conținut economic.

  ✓ ImplementareaunortipuriorIginaledescrisoripentrucorespondențaprivatădeafaceri.

  Conținutul cursului

  5. Corespondența personală. 6. Corespondența internă a entității economice. 7. Corespondența comercială. 8. Corespondența privată.

  Literatura recomandată

  9. Corespondență și uzanțe de protocol. Raisa Borcoman. Chișinău, ASEM 2003, ISBN 9975-75-183-0

  10. Corespondența comercială. Raisa Borcoman. Chișinău, ASEM 1995. 11. Acte și scrisori de afaceri. Chișinău 1995. 12. Corespondența economică. Limbaj economic. Probleme. Raisa Borcoman. Chișinău,

  ASEM 2005, ISBN 9975-75-288-8 13. Corespondența economică și juridică.Raisa Borcoman. Chișinău, ASEM 2007. ISBN

  9975-75-238 14. Corespondența economică și juridică.Raisa Borcoman. Chișinău, ASEM 2011. ISBN

  9975-95-568 15. Ghidul funcționarului public: corespondența și tehnica secretariatului. Chișinău 1999.

  ISBN 9975-9729-1-8 16. https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculu m-vitae

  Forma de evaluare

  Examen

 • 12

  Denumirea cursului

  PRACTICA DE INIȚIERE ÎN SPECIALITATE

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  S.02:O.028 Stagiu de practică I II

  Numărul de credite

  Total ore Contact direct Lucrul individual

  3 90 90 -

  Catedra responsabilă

  Catedra de discipline economice

  Competențe specifice acumulate

  ✓ CS1.Valorificarea oportunităților în dezvoltarea personală și profesională; ✓ CS2.Conceptualizarea opțiunii de alternativă a activității de antreprenoriat în raport cu

  cariera profesională; ✓ CS3.Selectarea variantelor optimale de realizare a bugetului; ✓ CS4.Aplicarea prevederilor legislative în situații problemă; ✓ CS5.Utilizarea adecvată a terminologiei de specialitate; ✓ CS6.Distingerea modalităților de motivare a angajaților; ✓ CS7.Implementarea unor indicatori primari în proiecte de planificare și gestionare a

  entității economice; ✓ CS8.Experimentarea unor elemente de inițiere în marketing; ✓ CS9.Expunerea de opinii cu privire la risc și asigurare

  Conținutul cursului

  1. Opțiuni privind inserția în câmpul muncii 2. Antreprenoriat-alternativa carierei profesionale 3. Surse de finanțare a propriei afaceri 4. Organizarea activității în cadrul entității economice 5. Comunicarea-cheia succesului professional 6. Modalități de motivare în cadrul entității economice 7. Planificarea financiară a activității entității economice

  Literatura recomandată

  1. Codul muncii al Republicii Moldova 2. Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi 3. Ciumac Ghenadie. Bazele antreprenoriatului Editura ASEM Chișinău 2013 4. Corespondența economică Editura ASEM, Chișinău 5. Din start cu idei optime de afaceri. Ghid pentru antreprenori, instructori și consultanți.

  Chișinău, 2003 6. Economia Aplicată. Ghidul elevului. Chișinău 2000-2014 7. Ministerul Economiei, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor mici și

  mijlocii. Ghid legislativ în domeniul activității antreprenoriale. Chișinău, 2010 8. Suport de curs la disciplina Bazele antreprenoriatului: Caiet de sarcini pentru elevi / Sofia

  Şuleanschi, Valentina Olaru, Daniela Pădure. –Chişinău : Garomont-Studio, 2013. –104 p,ISBN 978-9975-115-03-2

  9. Richard Denny. Cum să comunici ca să câștigi. Secretele unei comunicări de succes. Iași, Ed. Polirom, 2003. 176p., ISBN:973-681-362-2

  Forma de evaluare

  Examen

 • 13

  Denumirea cursului

  ECONOMIA APLICATĂ I

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  U.01.L.001 componenta

  la libera alegere I II

  Numărul de credite

  Total ore Contact direct Lucrul individual

  2 60 30 30

  Catedra responsabilă

  Catedra de discipline economice

  Competențe specifice acumulate

  ✓ CS1. Înțelegerea și aprecierea critică a sistemului economiei de piață pentru explorarea rolului de cetățean, producător sau consumator, angajat sau angajator; ✓ CS2. Aplicarea cunoștințelor economice pentru analiza situațiilor, evenimentelor,

  proceselor din viața cotidiană și în luarea deciziilor adecvate; ✓ CS3. Stabilirea, valorificarea oportunităților de carieră și încadrare în câmpul muncii în

  scopul autorealizării personale; ✓ CS4. Determinarea opțiunilor de economisire, investire și de management financiar

  personal; ✓ CS5. Respectarea normelor legale și standardelor etice în activitatea antreprenorială și

  de simplu consumator.

  Conținutul cursului

  1.Ce este economia? 2.Sisteme economice 3.Cererea 4.Oferta. 5.Prețul de echilibru al pieței. 6.Consumul și economiile 7.Afacerile într-o economie a liberei inițiative

  Literatura recomandată

  1. Economie aplicată/ coord. Ed. : Adela Scutaru, Claudia Tcaciuc, manual pentru licee. Chișinău 2004-2011. Isbn:978-9975-80-433-2

  2. Economia aplicată. Ghidul de studiu pentru elevi / coord. Ed. : Adela Scutaru, Claudia Tcaciuc.Isbn:978-9975-80-631-2

  3. Etica în afaceri caietul elevului. Studii de caz 4. Finanțele mele caietul elevului5. Compania școlară. Caietul elevului

  Forma de evaluare

  Examen

 • 14

  Denumirea cursului

  ECONOMIA APLICATĂ I

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  U.01.L.002 componenta

  la libera alegere I II

  Numărul de credite

  Total ore Contact direct Lucrul individual

  2 60 30 30

  Catedra responsabilă

  Catedra de discipline socio-umane

  Competențe specifice acumulate

  ✓ CS1. Utilizarea conceptului de comunicare, noțiunilor și metode; ✓ CS2. Aplicarea tehnicilor de comunicare în redactarea textelor oficiale; ✓ CS3.Distingerea tehnicilor de comunicare aplicate la descrierea metodelor şi procedeelor

  din cadrul instruirii în domeniu; ✓ CS4.Valorizarea particularităţilor individuale şi de grup ale interlocutorilor, în scopul

  realizării unei comunicări eficiente.

  Conținutul cursului

  1. Comunicarea - prezentare generală. 2. Abilitatea de a comunica. 3. Comunicarea orală. 4. Dialogul şi interviul. 5. Comunicarea scrisă. 6. Comunicarea în situaţiile de conflict.

  Literatura recomandată

  1. Graur, Evelina, Tehnici de comunicare, Cluj-Napoca, Ed. Mediamira, 2001 2. Țarnă, E. Bazele comunicării, PrutInternațional, 2011, 368p. 3. Bougnox, I., Introducere în științele comunicării, Iași, Polirom, 2000 4. Commarmond, G., Exiga, A. Arta de comunicare și de a convinge, Iași, Polirom, 2003 5. Mărgineanu, V. Introducere în teoria comunicării: principii, modele, aplicații. București,

  Editura Tritonii, 2003

  Forma de evaluare

  Examen

 • 15

  Denumirea cursului

  ECONOMIA APLICATĂ II

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  U.02.L.004 componenta

  la libera alegere I II

  Numărul de credite

  Total ore Contact direct Lucrul individual

  2 60 30 30

  Catedra responsabilă

  Catedra de discipline economice

  Competențe specifice acumulate

  ✓ CS1. Înțelegerea și aprecierea critică a sistemului economiei de piață pentru explorarea rolului de cetățean, producător sau consumator, angajat sau angajator;

  ✓ CS2. Aplicarea cunoștințelor economice pentru analiza situațiilor, evenimentelor, proceselor din viața cotidiană și în luarea deciziilor adecvate;

  ✓ CS3. Stabilirea, valorificarea oportunităților de carieră și încadrare în câmpul muncii în scopul autorealizării personale;

  ✓ CS4. Determinarea opțiunilor de economisire, investire și de management financiar personal;

  ✓ CS5. Respectarea normelor legale și standardelor etice în activitatea antreprenorială și de simplu consumator.

  Conținutul cursului

  1. Producție și productivitate; 2. Resurse umane în economia de piață; 3. Cum concurează firmele; 4. Guvernul și bugetulde stat; 5. Banii și instituțiile financiare; 6. Stabilitatea economică; 7. O lume a schimbului; 8. Economia globală –realizări și dileme.

  Literatura recomandată

  1. Economie aplicată/ coord. Ed. : Adela Scutaru, Claudia Tcaciuc, manual pentru licee.

  Chișinău 2004-2011. Isbn: 9789975-80-433-2

  2. Economia aplicată. Ghidul de studiu pentru elevi / coord. Ed. : Adela Scutaru, Claudia

  Tcaciuc.Isbn:978-9975-80-631-2

  3. Etica în afaceri .caietul elevului. Studii de caz

  4. Finanțele mele .caietul elevului

  5. Compania școlară. Caietul elevului.

  Forma de evaluare

  Examen

 • 16

  Denumirea cursului

  TEHNOLGIA PĂSTRĂRII ȘI PRELUCRĂRII PRODUSELOR AGROALIMENTARE

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  U.02.L.005 componenta

  la libera alegere I II

  Numărul de credite

  Total ore Contact direct Lucrul individual

  2 60 30 30

  Catedra responsabilă

  Catedra de discipline tehnice și tehnologice

  Competențe specifice acumulate

  ✓ CS1. Utilizarea corectă a limbajului tehnologic privind valoarea alimentară compoziția și calitatea produselor agroalimentare.

  ✓ CS2. Identificarea proprietăţilor fizice şi fiziologice a producţiei agricole. ✓ CS3. Determinarea cauzelor alterării producţiei agricole în timpul păstrării producţiei

  agricole. ✓ CS4. Analiza condiţiilor şi regimurilor de păstrare a producţiei agricole. ✓ CS5. Modelarea unor contexte la studierea proceselor și utilajelor prin integrarea lor in

  fluxuri tehnologice continui

  Conținutul cursului

  1. Valoarea alimentară și compoziţia chimică a produselor agricole. 2. Proprietăţi fizice şi fiziologice a producţiei agricole şi procese ce au loc la păstrare. 3. Microflora şi dăunătorii producţiei agricole la păstrare. 4. Tehnologii de păstrare a producţiei fitotehnice. 5. Tehnologii de păstrare a producţiei horticole. 6. Tehnologii de prelucrare a producţiei fitotehnice. 7. Tehnologii de prelucrare a producţiei horticole.

  Literatura recomandată

  1. Jamba, A. Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor agricole. Chişinău, 2005. 2. Jamba, A. Tehnologia păstrării produselor horticole. Chişinău, 2006. 3. Jamba, A., Carabulea, B. Tehnologia păstrării şi industrializării produselor horticole.

  Chişinău, 2002. 4. Carpov S. Tehnologii generale a industriei alimentare. Chişinău. Ştiinţa.1997. 5. Petculescu, E., Ionescu, R. Tehnologii înindustria alimentară. Bucureşti.1987. 6. Segal, B., Ionescu, E. Utilajul şi tehnologia prelucrării legumelor şi fructelor. Bucureşti.

  1980. 7. Ganea, G., Bernic, M., Răducan M. Linii tehnologice şi mecanizate din industria de

  prelucrare a produselor horticole. Chişinău. U.T.M. 2001.

  Forma de evaluare

  Examen

 • 17

  Denumirea cursului

  PROTECȚIA CIVILĂ

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  U.02.L.006 componenta

  la libera alegere I II

  Numărul de credite

  Total ore Contact direct Lucrul individual

  2 60 30 30

  Catedra responsabilă

  Catedra de discipline socio-umane

  Competențe specifice acumulate

  ✓ CS1. Acumularea cunoștințelor în domeniul protecției civile: organizarea protecției populației, valorilor culturale și proprietății în caz de calamități, catastrofe și avarii;

  ✓ CS2. Cunoașterea principiilor organizatorice privind funcționarea unităților economice în condiții extreme;

  ✓ CS3. Însușirea deprinderilor practice de organizare și efectuare a acțiunilor de salvare –deblocare;

  ✓ CS4. Însușirea regulilor de prim ajutor medical, exersarea procedeelor de acordare a acestora, cunoașterea măsurilor ce se impun pentru pregătirea psihologică a populației.

  Conținutul cursului

  1. Organizarea protecției civile. 2. Managementul dezastrelor. 3. Dezastre –fenomene distructive. 4. Principii de organizare și acordare a asistenței medicale primare.

  Literatura recomandată

  1. Constituția Republicii Moldova de la 29.07.1994, în vigoare de la 27.08.1994, cu modificările ulterioare

  2. Legea Republicii Moldova „Cu privire la Protecția Civilă" Mon.Oficial al Republicii Moldova din 29.12.1994.

  3. Cociug A., Calamitățile în Moldova și combaterea lor. Chișinău, 1997. 4. Основы безопасности жизни деятельности, учебник класс 9-12, Москва 1997. 5. Protecția civilă, DPCSE, Volumul I,Chișinău 2005 6. Protecția civilă (material didactic pentru studenți a instituțiilor de învățămînt superior)

  Departamentul Situații Excepționale a Republicii Moldova, Chișinău 2003. 7. http://www.dse.md/

  Forma de evaluare

  Examen

  http://www.dse.md/

 • 18

  ANUL II

  Denumirea cursului

  TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  G.03.O.002 Componenta de formare a

  competențelor profesionale generale

  II III

  Numărul de credite

  Total ore Contact direct Lucrul individual

  2 60 30 30

  Catedra responsabilă

  Catedra de discipline reale

  Competențe specifice acumulate

  ✓ CS1. Utilizarea echipamentelor de birou. ✓ CS2. Identificarea soluţiilor pentru rezolvarea situaţiilor specifice în lucru cu aplicațiile

  MS Office; ✓ CS3. Colectarea, păstrarea şi prelucrarea informaţiei cu ajutorul aplicaţiilor software

  specializate; ✓ CS4. Respectarea regulilor de securitate, ergonomice şi etice în activităţile bazate pe

  utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor.

  Conținutul cursului

  1. Procesarea Textelor 2. Calcul Tabelar 3. Prezentări Electronice 4. Internetul și Poșta Electronică

  Literatura recomandată

  1. Băduț M. ”Calculatorul în trei timpi”, ediția a II-a, Editura Polirom, Iași 2003 2. Bolun, I. Covalenco, „Bazele Informaticii aplicate”, Editura ASEM, Chișinău, 2001 3. Cerchez E., Șerban M. ”PC pas cu pas”, Editura Polirom, Iași 2000 4. Gremalschi A., Vasilache G., Gremalschi L. Informatica. Manual pentru clasa a 7-a.

  Editura Știința, 2001 5. Gremalschi A., Vasilache G., Gremalschi L. Informatica. Manual pentru clasa a 8-a.

  Editura Știința, 2001 6. I. Bolun, I. Covalenco, “Inițiere în Procesarea Informației” , Editura ASEM, Chișinău, 2001 7. Onea E., Crintea D., ș.a. ”Ghid de pregătire pentru examene de competente digitale”,

  Editura Nomina, Pitești 2010 8. Vasilache G., Gîncu S., ”Conspect reper la Informatica Economică”, Chișinău 2007 9. Vasilache G., Mocanu Iu., Covalenco I. ș.a. Windows, Word, Excel, Access. Material

  didactic. Centrul Noilor Tehnologii Informaționale, 1999

  Forma de evaluare

  Examen

 • 19

  Denumirea cursului

  ETICA PROFESIONALĂ

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  U.03.O.007 Componenta de orientare

  socio-umanistică II III

  Numărul de credite

  Total ore Contact direct Lucrul individual

  2 60 30 30

  Catedra responsabilă

  Catedra de discipline socio-umane

  Competențe specifice acumulate

  ✓ CS1. Cunoașterea și înțelegerea conceptelor, normelor, funcțiilor și principiilor de bază ale eticii și utilizarea lor adecvată în propriul comportament.

  ✓ CS2. Consemnarea comportamentului etic în activitatea profesională pentru dezvoltarea relațiilor perfecte între client și profesionist;

  ✓ CS3. Aprecierea și soluționarea dilemelor etice pentru dezvoltarea relațiilor și abilităților interpersonale în viața socială și activitatea profesională;

  ✓ CS4. Realizarea investigațiilor privind cultura organizațională, responsabilitatea socială și etica profesională în diverse organizații.

  ✓ CS5. Dezvoltarea calităților, abilităților și aptitudinilor personale și interpersonale necesare viitorului specialist pentru integrarea și adaptarea în colectivul de muncă;

  ✓ CS6. Elaborarea codului de etică a viitoarei profesii; ✓ CS7. Însușirea regulilor de etichetă și protocol care guvernează relațiile contemporane,

  interumane și cele de afaceri.

  Conținutul cursului

  1. Cultura organizațională. 2. Codurile de etică ale organizațiilor. 3. Eticheta în afaceri.

  Literatura recomandată

  1. Baldrige,L., Codul bunelor maniere în afaceri, Business Tech International, București, 1997;

  2. Covaș, L., Cultura afacerilor, Editura ASEM, Chișinău 2004; 3. Crăciun, D., Etica în afaceri, București, Editura A.S.E., 2005; 4. Lungu,V., Etica profesională, CEP USM, Chișinău 2011; 5. Marinescu, A., Codul bunelor manieri astăzi, Humanitas, București, 2002; 6. Scutaru, A., Sevacov, M., Etica în afaceri: studii de caz, Bons Offices, Chișinău, 2006; 7. http://documents.tips/8.http://www.youtube.com

  Forma de evaluare

  Examen

  http://documents.tips/8.http:/www.youtube.com

 • 20

  Denumirea cursului

  STATISTICA

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  U.04.O.008 Componenta de orientare

  socio-umanistică II I

  Numărul de credite

  Total ore Contact direct Lucrul individual

  3 90 45 45

  Catedra responsabilă

  Catedra de discipline economice

  Competențe specifice acumulate

  ✓ CS1. Utilizarea bazei de date statistice în managementul întreprinderii ✓ CS2. Operarea cu metodelor de prezentare ale datelor statistice. ✓ CS3. Aplicarea metodelor statistice în studierea eficienței economice a utilizării factorilor

  de producție. ✓ CS4. Aplicarea metodelor de bază şi în lanţ la calcularea indicatorilor seriei cronologice. ✓ CS5. Utilizarea principalelor metode şi procedee în analiza economico-statistică. ✓ CS6. Calcularea costului de producție.

  Conținutul cursului

  1. Esenţa statisticii ca ştiinţă, instrument de cunoaştere şi dirijare în economie 2. Prelucrarea primară, totalizarea, gruparea datelor statistice. Metoda de prezentare a

  datelor statistice 3. Indicatori statistici 4. Serii cronologice 5. Sistemul de indicatori sintetici al economiei naționale 6. Statistica circulaţiei monetare şi a creditului 7. Statistica consumurilor şi cheltuielilor 8. Statistica pieței forței de muncă 9. Sistemul de indicatori privind nivelul de trai a populației

  Literatura recomandată

  1. Andrei T., Stancu S. ”Statistica: Teorii și aplicații”, București, ed. ALL, 1995. 2. Anghelache C., Niculescu E. ”Breviar statistic: Indicatori și formule de calcul”, București,

  ed. Economică, 2000. 3. Baron T., Biji E. “Statistica teoretică și economică“, București, ed. Economică, 1996. 4. Biji E., Pârțachi I., Oriol I., ”Statistica. Studii de caz”, Chișinău, ed. ASEM, 1999. 5. Capanu I., Wagner P., Secăreanu C. ”Statistica macroeconomică”, București, ed.

  Economică, 1997. 6. Ciobanu R., Opaiț G. ”Probleme de statistică economică”, Galați, ed. Arionda, 2000. 7. Coseac L. ”Bazele statisticii(Curs rezumativ)”, Chișinău, ed. ASEM, 2005. 8. Grădinaru A., Isaic-Maniu Al., Voineagu V., Mitruț C. ”Statistica teoretică și economică”,

  Chișinău, ed. Tehnică, 1994. 9. Isaic-Maniu Al. ”Dicționar de statistică generală”, Chișinău, ed. Statistica, 2006. 10. Jaba E. ”Statistica”, București, ed. Economică, 1998. 11. Oriol I., Țurcan A. Lucrări practice la disciplina ”Statistica economică și socială”, Chișinău,

  ed. Evrica, 1997. 12. Pârțachi I. ” Culegere de probleme la statistică”, Chișinău,ed. ASEM, 2010. 13. Porojan D. ”Statistica și teoria sondajului”, București, ed. Sansa, 1993. 14. Wagner P. ”Statistică: Manual pentru cl. A XI-a, a XII-a licee economice”, București, ed.

  Didactică și Pedagogică, 1996.

  Forma de evaluare

  Examen

 • 21

  Denumirea cursului

  TEORIA ECONOMICĂ I (MICROECONOMIA)

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  F.03.O.010 Componenta fundamentală

  II III

  Numărul de credite

  Total ore Contact direct Lucrul individual

  3 90 45 45

  Catedra responsabilă

  Catedra de discipline economice

  Competențe specifice acumulate

  ✓ CS1.Utilizarea limbajului de specialitate din domeniul economic în cadrulactivităților de exersare;

  ✓ CS2.Identificarea particularităților cererii și ofertei ca formă de legătură şi coordonare a activităţii agenţilor economici;

  ✓ CS3.Aplicarea modelelor economice în studierea proceselor şi fenomenelor economice; ✓ CS4.Valorificarea metodelor de calcul a optimului comportamental al agenților

  economici; ✓ CS5.Interpretarea problemelor economice şi modalităţilor de soluţionare în condiţiile

  transformărilor sistematice actuale ale mediului economico-social.

  Conținutul cursului

  1. Microeconomie-domeniul științei economice 2. Piața. Mecanismul pieței 3. Elasticitatea cererii și a ofertei 4. Teoria comportamentului consumatorului 5. Teoria comportamentului producătorului 6. Costurile de producție și posibilitatea obținerii profitului 7. Întreprinderea în cadrul piețelor concurențiale

  Literatura recomandată

  1. Balan, Aliona. Microeconomie: comportamentul economic al consumatorului : (teorie şi practică) / Aliona Balan [Carte tipărită]. -Chişinău : ASEM, 2007.

  2. Bălăceanu, Cristina. Microeconomie \Cristina Bălăceanu, Claudia Bentoiu [Carte tipărită]. -Bucureşti : Editura C. H. Beck, 2007.

  3. Bejan, Ghenadie. Microeconomie: teste, probleme, situaţii / Ghenadie Bejan Academia de Studii Economice din Moldova [Carte tipărită]. -Chişinău : ASEM, 2009.

  4. Bucos, Tatiana. Teorie economică (microeconomie) : suport metodico-didactic [Text] / Tatiana Bucos, OxanaBarbăneagră; [Carte tipărită]. -Chişinău: [s. n.], 2010.

  5. Bucos, Tatiana. Teorie economică : suport didactic [Text] / Vol. 1 : Microeconomie / Tatiana Bucos, Oxana Barbăneagră ; Academia de Studii Economice din Moldova, Catedra " Teorie şi Politici Economice" [Carte tipărită]. -Chişinău : [s. n.], 2013.

  6. Capsîzu, Valeriu. Teorie economică. Microeconomie: concepte şi aplicaţii / Valeriu Capsîzu, Maria Hămuraru, Victoria Ţăruş, [Carte tipărită]. -Chişinău : CEP USM, 2010.

  7. Hămuraru, Maria. Teorie economică. Microeconomie: concepte şi aplicaţii / Maria Hămuraru, Victoria Ţăruş, Valeriu Capsîzu, [Carte tipărită]. -Chişinău : USM, 2011.

  8. Microeconomia. Suport de curs. Anul I. Cluj-Napoca 2013. 9. Sârbu, Olga. Indicaţii metodice şi teste la disciplina "Microeconomie": pentru studenţii

  spec.: 361.1 –Contabilitate[Text] / Olga Sârbu, Elena Nirean. -Chişinău: UASM, 2011. 10. Ştefan, Maria-Cristina. Microeconomie : teorie şi aplicaţii practice [Text] / Maria-Cristina

  Ştefan, Mihaela-Mirela Dogaru [Carte tipărită]. -Bucureşti : Editura Universitară, 2012.

  Forma de evaluare

  Examen

 • 22

  Denumirea cursului

  TEORIA ECONOMICĂ II (MACROECONOMIA)

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  F.04.O.012 Componenta fundamentală

  II IV

  Numărul de credite

  Total ore Contact direct Lucrul individual

  2 60 30 30

  Catedra responsabilă

  Catedra de discipline economice

  Competențe specifice acumulate

  ✓ CS1.Distingerea conceptelor și noţiunilor fundamentale ale teoriei economice, macroeconomiei;

  ✓ CS2.Interpretarea conținutului teoretic și aplicativ al corelațiilor macroeconomice; ✓ CS3.Prezentarea mecanismului de funcţionare a economiei, a echilibrului

  macroeconomic şi a dezechilibrelor macroeconomice; ✓ CS4.Utilizare metodelor de măsurare a indicatorilor macroeconomici; ✓ CS5.Explicarea faptelor din viaţa reală din perspectiva macroeconomică.

  Conținutul cursului

  1. Obiectul de studiu al macroeconomiei. 2. Evaluarea activității economice. 3. Instabilitatea economică. Șomajul și inflația. 4. Piața bunurilor și serviciilor. 5. Piața monetară. 6. Echilibru macroeconomic simultan pe piața bunurilor și serviciilor și piața monetară. 7. Economia deschisă și balanța de plăți.

  Literatura recomandată

  1. Anghelache,Constantin. Modele macroeconomice utilizate în analiza structurală a produsului Intern Brut / Constantin Anghelache, Gabriela Victoria Anghelache // Revista română de statistică = Romanian statistical review. -2013.

  2. Chiriţescu, Dorel Dumitru. Indicatori ai convergenţei reale -PIB pe locuitor / Dorel Dumitru Chiriţescu // Tribuna economică. -An 2013.

  3. Corectarea dezechilibrelor macroeconomice // Tribuna economică. -2012. 4. Cucirevii, Vladimir.Politici de stabilizare macroeconomică în Republica Moldova /

  Vladimir Cucirevii // Analele Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică. -Chişinău, 2013.

  5. Derularea procesului de prognozare a indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova în cadrul IEFS = The process of forecasting macroeconomic indicators in the Republic of Moldova within IEFS / Alexandru Stratan, Marcel Chistruga, Zinovia Toacă, Zaharia Olărescu // Economie şi sociologie = Economy and sociology. -An 2012, Nr. 2, P. 17-29. -text paral. în lb. eng. -Versiunea electronică: http://reviste.asm.md/files/Economie%20si%20Sociologie%20nr.2,2012.pdf. .

  6. Dobrota, Niță. Economia politică: o tratare unitară a problemelor vitale ale oamenilor [Text] /Niță Dobrota [Carte tipărită].-București: Editura Economică, 1997.

  7. Hamuraru, Maria. Teroia economică. Macroeconomie: Concepte și aplicații [Text] /Maria Hamuraru, Victoria Țăruș.-Ed. a 4-a, rev. și compl [Carte tipărită].-Cișinău: Lexon-Prim, 2015.

  8. Manole, Tatiana Maxim. Utilizarea modelelor macroeconomice în analiza echilibrului valoric = Use of the analysis of the balance value / Tatiana Manole, Sofia Scutari// Economie şi sociologie = Economy and sociology. -2013.

  9. Moldovanu, Dumitru. Curs de teorie economică [Text] / Dumitru Moldovanu [Carte tipărită].-Cișinău: Arc, 2006.

  10. Pâşchina, Tatiana. Makroèkonomika\\Pysůkina\/ T. V. Pyškina ; Mold. Èkon. Akademiâ [Carte tipărită]. -Chişinău : [s. n.], 2012.

  Forma de evaluare

  Examen

 • 23

  Denumirea cursului

  BAZELE CONTABILITĂȚII

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  F.04.O.011 Componenta fundamentală

  II IV

  Numărul de credite

  Total ore Contact direct Lucrul individual

  3 90 60 30

  Catedra responsabilă

  Catedra de discipline economice

  Competențe specifice acumulate

  ✓ CS1. Clasificarea elementelor patrimoniale ale entității. ✓ CS2. Selectarea veniturilor, costurilor și cheltuielilor după tipuri de activități. ✓ CS3. Utilizarea etaloanelor de evidență. ✓ CS4. Aplicarea procedeelor metodei contabilității în reflectarea operațiunilor economice. ✓ CS5. Înregistrarea activelor și pasivelor entității în posturile de bilanț. ✓ CS6. Modificarea bilanțului contabil în baza operațiilor economice. ✓ CS7. Utilizarea Planului General de Conturi în evidența patrimoniului. ✓ CS8. Ilustrarea tehnicii efectuării înregistrărilor în conturi și determinarea soldului final al

  acestora. ✓ CS9. Stabilirea corespondenței dintre conturile contabilității sintetice și analitice. ✓ CS10. Întocmirea balanțelor de verificare. ✓ CS11.Contabilizarea principalelor operații economice (procurarea, fabricarea și vânzare). ✓ CS12.Determinarea costului de intrare a activelor circulante conform prevederilor SNC. ✓ CS13.Calcularea costului de producție. ✓ CS14.Perfectarea documentelor primarecorect și complet. ✓ CS15.Asigurarea controlului asupra păstrării și transmiterii în arhivă a documentelor

  conform termenilor de arhivare și păstrare în vigoare.

  Conținutul cursului

  1. Esența și funcțiile contabilității 2. Obiectul și metoda de studiu a contabilității 3. Bilanțul contabil –element de bază al metodei contabilității. 4. Sistemul de conturi și dubla înregistrare 5. Schema generală a contabilității principalelor operații economice 6. Documentația ca procedeu al metodei contabilități

  Literatura recomandată

  1. Planul general de conturi contabile 2. Legea Contabilității nr.113 din 27.04. 2007 din Republica Moldova 3. Grîu M., Șerbatiuc V., ” Bazele contabilității: Note de curs”, Chișinău, USEM, 2015 4. Grîu M., Șerbatiuc V., ” Bazele contabilității: Note de curs”, Chișinău, USEM, 2016 5. Grigoroi Lilia, Lazari Liliana, ” Bazele teoretice ale contabilității”, Chișinău, ed. Cartier,

  2005 6. Grigoroi Lilia, Lazari Liliana, ” Bazele teoretice ale contabilității”, Chișinău, ed.Cartier,

  2012 7. Afonschi Ala, ” Aplicații practice la bazele contabilității” , Chișinău, CFBC, 2014 8. Bajerean Eudochia, Ș.A., ” Bazele contabilității: Probleme și teste” , Chișinău, ASEM ,

  2005

  Forma de evaluare

  Examen

 • 24

  Denumirea cursului

  PRACTICA DE SPECIALITATE I

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  S.04.O.029 stagii de practică II IV

  Numărul de credite

  Total ore Contact direct Lucrul individual

  3 90 90 -

  Catedra responsabilă

  Catedra de discipline economice

  Competențe specifice acumulate

  ✓ CS1. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor situații asociate domeniului contabilitate;

  ✓ CS2. Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale domeniului contabilitate, utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională;

  ✓ CS3. Familiarizarea cu principiile generale de funcționare a proceselor economice în entități;

  ✓ CS4. Cunoașterea particularităților de organizare a contabilității la entități și bazele reglementării legislative a activității acestora;

  ✓ CS5. Cunoașterea organizării contabilității consumurilor, modului de includere a acestora în costul de producție, metodelor de calculare a costului de producție;

  ✓ CS6. Folosirea deprinderilor specifice de sistematizare și de generalizare a informației economice;

  ✓ CS7. Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale domeniului contabilitate, utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională.

  Conținutul cursului

  1. Obiectul și metoda de studiu a contabilității 2. Bilanțul contabil –element de bază a metodei contabilității 3. Sistemul de conturi și dubla înregistrare 4. Schema generală a contabilității principalelor operații economice 5. Documentația ca procedeu al metodei contabilității

  Literatura recomandată

  1. Planul general de conturi contabile 2. Legea Contabilității nr.113 din 27.04. 2007 din Republica Moldova 3. Lilia Grigoroi, Liliana Lazari „Bazele teoretice ale contabilității”, ediția 3, Chișinău, ed.

  Cartier,2005 4. Țurcanu Viorel, Bajerean Eudochia, 5. ”Bazele contabilității”, Chișinău, Tipografia Centrală, 2004 6. Grîu M., Șerbatiuc V., ” Bazele contabilității:Note de curs”, Chișinău, USEM, 2015 7. Grîu M., Șerbatiuc V., ” Bazele contabilității: Note de curs”, Chișinău, USEM, 2016 8. Grigoroi Lilia, Lazari Liliana, ” Bazele teoretice ale contabilității”, Chișinău, ed. Cartier,

  2005 9. Grigoroi Lilia, Lazari Liliana, ”Bazele teoretice ale contabilității”, Chișinău, ed. Cartier,

  2012 10. Afonschi Ala, ” Aplicații practice la bazele contabilității” , Chișinău, CFBC, 2014 11. Bajerean Eudochia, Ș.A., ” Bazele contabilității: Probleme și teste” , Chișinău, ASEM ,

  2005

  Forma de evaluare

  Examen

 • 25

  Denumirea cursului

  CULTURA AFACERILOR

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  G.04.L.007 componenta

  la libera alegere II IV

  Numărul de credite

  Total ore Contact direct Lucrul individual

  2 60 30 30

  Catedra responsabilă

  Catedra de discipline economice

  Competențe specifice acumulate

  ✓ CS1.Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare, specifice disciplinei;

  ✓ CS2.Însușirea principalelor acte oficiale necesare în procesul de gestiune a afacerii; ✓ CS3.Cunoaşterea specificului întocmirii a textului coerent; ✓ CS4.Cunoaşterea metodologiei planificării strategice a culturii afacerilor; ✓ CS5.Cunoaşterea formelor de elaborare a actelor generale; ✓ CS6.Folosirea creativă a structurilor specifice şi a lexicului de specialitate; ✓ CS7.Folosirea metodei contrastive în explicarea structurilor gramaticale şi expresiilor

  idiomatice; ✓ CS8.Formarea şi educarea capacităţilor de comunicare în cadrul organizaţiei şi în afara ei; ✓ CS9.Utilizarea adecvată a terminologiei de afaceri în situaţii de comunicare proprii în

  domeniu profesional; ✓ CS10.Utilizarea tehnologiei informaţionale moderne pentru a elabora documente, procesa

  informaţii şi pentru a accesa baze de date specifice diferitelor activităţi din organizaţiile profesionale;

  ✓ CS11.Dezvoltarea de abilităţi de comunicare verbale şi non-verbale în comunicarea orală şi scrisă în contexte profesionale de afaceri.

  Conținutul cursului

  1. Cultura organizaţională 2. Etica afacerilor 3. Responsabilitatea socială a firmei 4. Eticheta în afaceri 5. Imaginea unui om de afaceri 6. Codul manierilor în afacerile internaţionale

  Literatura recomandată

  1. Covaș L.,„Cultura afacerilor. Curs universitar”, Chișinău, ed. ASEM, 2004. 240 p. 2. Iordache S., „Cultura afacerilor. Note de Curs”, Chișinău, ed. ASEM, 2016. 236 p. 3. Burlacu N., Cojocaru V., „Management”, Chișinău, ed. ASEM, 2000. 473 p. 4. Burlacu N. , Graur E., „Bazele managementului. Curs universitar”, Chișinău, ed. ASEM,

  2006. 207 p. 5. Nicolescu O., „Management”, București, ed. Economică, 1997. 594 p. 6. Botezatu A., Palade G., Șargo A., „Bazele managementului. Curs pentru elevii din

  învățămîntul profesional tehnic”, Chișinău, ed. Labirint, 2017. 91 p.

  Forma de evaluare

  Examen

 • 26

  Denumirea cursului

  PSIHOLOGIA SOCIAL-ECONOMICĂ

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  G.04.L.008 componenta

  la libera alegere II IV

  Numărul de credite

  Total ore Contact direct Lucrul individual

  2 60 30 30

  Catedra responsabilă

  Catedra de discipline economice

  Competențe specifice acumulate

  ✓ CS1. Utilizarea achiziţiilor intelectuale specifice domeniului psihologic pentru investigarea/ aprecierea unor fapte, evenimente, procese din viaţa cotidiană;

  ✓ CS2. Interpretarea abordărilor, proceselor, fenomenelor, experienţelor psihologiei; ✓ CS3. Aplicarea abilităţilor de comunicare eficientă cu implicarea termenilor psihologici; ✓ CS4. Promovarea valorilor sociale în elaborarea strategiilor creative a oportunităţilor de

  dezvoltare personală şi integrare socio-profesională reuşită; ✓ CS5. Stabilirea conexiunii între psihologie şi domeniul profesional ales;

  Conținutul cursului

  Modulul 1. Introducere în psihologie. Capitolul 1 Noţiuni generale despre psihologie. Capitolul 2 Metode de cercetare în psihologie

  Modulul 2. Personalitatea şi activitatea Capitolul 3. Activitatea

  Capitolul 4 Personalitatea Modulul 3. Procese cognitive Capitolul 5 Senzaţiile şi sensibilitatea. Capitolul 6 Perceperea Capitolul 7 Reprezentările. Capitolul 8 Atenţia Capitolul 9 Memoria Capitolul 10 Gândirea Capitolul 11 Limbajul. Capitolul 12. Imaginaţia şi creativitatea. Modulul 4. Însuşirile de personalitate Capitolul 13 Temperamentul Capitolul14 Caracterul Capitolul 15 Aptitudinile Capitolul 16 Motivaţia. Capitolul 17 Afectivitatea Capitolul 18 Voinţa Modulul 5. Psihologia relaţiilor umane Capitolul 19 Comunicarea Capitolul 20 Grupurile sociale

  Literatura recomandată

  1. Cursuri în formal digital http://www.biblioteca digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.

  Psihologie sociala autoriLector universitar Maria Elena Druta, Lector universitar Florin

  Druta.

  2. Neculau Adrian, Manual de psihologie, ed. Polirom, Iaşi, 2003.

  3. Lucia Savca, Manual de psihologie, ed. Lumina, Chişinău, 2005.

  Forma de evaluare

  Examen

 • 27

  ANUL III Denumirea cursului

  FINANȚE

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  F.05.O.013 Componenta fundamentală

  III V

  Numărul de credite

  Total ore Contact direct Lucrul individual

  3 90 45 45

  Catedra responsabilă

  Catedra de discipline economice

  Competențe specifice acumulate

  ✓ CS1. Utilizarea adecvată a limbajului de specialitate; ✓ CS2. Aprecierea critică şi obiectivă a situaţiei financiare la nivel micro și macroeconomic; ✓ CS3. Evidenţierea surselor de constituire a veniturilor şi direcţiilor de repartizare a

  cheltuielilor publice în baza legislației în vigoare; ✓ CS4. Determinarea metodelor de dimensionare a veniturilor și cheltuielilor publice; ✓ CS5. Formarea deprinderilor practice de calculare a indicatorilor financiari; ✓ CS6. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor economice în rezolvarea unor

  situaţiiproblemă.

  Conținutul cursului

  1. Finanțele publice: conceptul, mecanismul financiar și politica financiară la nivel macroeconomic.

  2. Sistemul resurselor financiare publice. 3. 3. Sistemele cheltuielilor publice. 4. Bugetul Public Național și procesul bugetar. 5. Mecanismul financiar și politica financiară la nivel microeconomic. 6. Dimensionarea și gestionarea imobilizărilor corporale, și activelor circulante. 7. Rezultatele financiare și prognoza financiară a întreprinderii.

  Literatura recomandată

  1. Constituţia Republicii Moldova (adoptată la 29 iulie 1994) // MO al RM-1994.- nr.1 2. Codul Fiscal al Republicii Moldova. 3. Legea Bugetului de stat pentru anul curent. 4. Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pentru anul curent. 5. Antoniu N., Neagoe N., Finanţele întreprinderii, Bucureşti, Centrul editorialpoligrafic

  ASEM,1993 6. Băncilă N., Evaluarea financiară a întreprinderii, Chişinău ASEM, 2005 7. Botnari Nadejda, Baurciulu Angela, Finanațe, Chișinău, ASEM, 2010. 8. Botnari N., Finanţele întreprinderii, Chişinău ASEM, 2008 . 9. Bran P., Finanţele întreprinderii, Bucureşti Ed. Economica, 1997. 10. Buşmachiu E., Sula V., Cobzari L., Structura financiară,riscul şi optimizarea capitalului

  întreprinderii, Chişinău ASEM, 2002 . 11. Cobzari Ludmila, Chiosea Tatiana, Tiuricov Constantin, Suvorova Iulia,

  Финансыпредприятия, Chișinău, ASEM, 2007. 12. Secrieru A., Finanţe publice, Chişinău 2004. 13. Văcărel I., Finanţe publice, EdituraDidactică şi Pedagogică, Bucureşti 2000 14. Никитина В., Бучацкая Н., Кику Л., Бэчой «Государственные финансы», Кишинэу

  2004 15. Структурно – логические схемы по дисциплине «Государственные финансы»,

  Кишинэу 2003 16. Macarie, Felicia.Finanțe și bugete publice. 17. Trandafir, Adina. Finanțele publice. Suport de curs. 18. Datoria publica guvernamentala - Ministerul Finantelor 19. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul current.

  Forma de evaluare

  Examen

 • 28

  Denumirea cursului

  METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE CONTABILĂ

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  F.05.O.014 componenta

  fundamentală III V

  Numărul de credite

  Total ore Contact direct Lucrul individual

  3 90 45 45

  Catedra responsabilă

  Catedra de discipline economice

  Competențe specifice acumulate

  ✓ CS1. Realizarea evaluării activelor imobilizate, stocurilor, creanțelor și datoriilor; ✓ CS2. Calcularea amortizării imobilizărilor necorporale și corporale; ✓ CS3. Aplicarea metodelor CMP și FIFO la determinarea valorii curente a stocurilor; ✓ CS4. Ajustarea creanțelor și datoriilor ca urmare a returnării bunurilor, primirii de

  bonusuri, reducerii de preț sau corectării erorilor; ✓ CS5. Desfășurarea operațiunilor de inventariere; ✓ CS6. Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii.

  Conținutul cursului

  1. Evaluarea și calculația – procedee ale metodei contabilității 2. Evaluarea activelor imobilizate 3. Evaluarea stocurilor 4. Evaluarea datoriilor debitoare și creditoare 5. Inventarierea ca procedeu al metodei contabilității

  Literatura recomandată

  1. Standardele Naționale de Contabilitate. In: MO nr.233-237/1534 din 22.10.2013, MO nr.177-181/1224 din 16.08.2013

  2. Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007. In: MO nr.90-93/399 din 29.06.2007 3. Planului general de conturi contabile nr. 119 din 06.08.2013. In: MO nr.233- 237/1534

  din 22.10.2013, MO nr.177-181/1225 din 16.08.2013 4. Brînzilă, Liuba. Unele abordări contabile în identificarea deprecierii activelor = Nekotorye

  buhgalterskie podhody v opredelenii obesceneniâ aktivov / Liuba Brînzila // Fin - Consultant. - An 2011, Nr. 3, P. 76-81. - Versiunea electronică:http://www.reviste.asm.md/files/fin%20consultant%20n3_2011.pd f.

  5. Bucur, Vasile. Aspecte ale contabilității înlocuirii unor componente ale unui mijloc fix / Vasile Bucur, Inga Cotoros // Conferința științifică internațională "Contabilitate: provocări actuale și aspirații pentru viitor, 4 aprilie 2012. - Chișinău, 2012. - P. 37-43. - Bibliogr.: p. 43 (4 tit.).

  6. Bucur, Vasile. Contabilitatea provizioanelor pentru plata concediilor / Vasile Bucur // Contabilitate și audit = Buhgalterskij ucůët i audit. - An 2009, Nr. 11, P. 18-23. - Versiunea electronică: http://www.contabilitate.md/?mod=mag&id=163.

  7. Bucur, Vasile. Privind cheltuielile rezultate din transmiterea în exploatare a obiectelor de mică valoare și scurtă durată în cazul cînd valoarea totală a acestora este semnificativă : [Întrebări-răspunsuri] / Vasile Bucur, Iuliana Țugulschi // Contabilitate și audit = Buhgalterskij ucůët i audit. - An 2012, Nr. 4, P. 41-43.

  8. Frecăuțan, Alexandru Ion. Contabilitate financiară / Alexandru Frecăuțeanu, Andrei Malai, Igor Balan; Inst. Internațional de Management IMI-NOVA [Carte tipărită]. - Chișinău : UASM, 2007. - 472 p.. - Bibliogr. p. 446-452. - ISBN 978- 9975-64-093-0.

  9. Frecăuțan, Alexandru Ion. Contabilitate financiară / Alexandru Frecăuțeanu, Andrei Malai, Igor Balan ; Inst. Internațional de Management IMI-NOVA [Carte tipărită]. - Chișinău : UASM, 2007. - 472 p.. - Bibliogr. p. 446-452. - ISBN 978- 9975-64-093-0.

  10. Golocialova, Irina. Situații financiare consolidate / Irina Golocialova, Viorel Țurcanu ; Academia de Studii Economice a Moldovei [Carte tipărită]- Chișinău : ASEM, 2012. - 190 p. - Bibliogr.: p. 190. - ISBN 978-9975-75-597.

  11. Grigoroi, Lilia. Contabilitatea întreprinderii / Lilia Grigoroi, Liliana Lazari, Aliona Bîrcă [et

  http://www.contabilitate.md/?mod=mag&id=163

 • 29

  al.], [Carte tipărită].- Chișinău: Cartier, 2011. -508 p. Bibliogr. p. 508. - ISBN 978-9975-79-703-0.

  12. Nederiță, Alexandru. Corespondența conturilor contabile conform prevederilor SNC și Codului fiscal/ Alexandru Nederiță. - [Carte tipărită].- Chișinău: Contabilitate și Audit, 2007. -640 p. Bibliogr. p. 640. - ISBN 978-9975-9546-4-8.

  13. Nederiță, Alexandru. Aspecte practice privind calculația costului produselor fabricate / Alexandru Nederița, Valentina Panuș // Contabilitate și audit : revistă practico-științifică pentru contabili, manageri, funcționari fiscali, auditori = Buhgalterskij ucůët i audit. - 2013. - Nr. 8. - P. 57-63.

  14. Nederiță, Alexandru. Recomandări practice privind contabilitatea și impozitarea creanțelor compromise / Alexandru Nederița, Ludmila Grabarovschi // Contabilitate și audit : revistă practico-științifică pentru contabili, manageri, funcționari fiscali, auditori = Buhgalterskij ucůët i audit. - 2015. - Nr. 3. - P. 14- 26.

  15. Nederița, Alexandru. Corespondența conturilor privind contabilitatea activelor biologice imobilizate = Корреспонденциясчетовпоучетудолгосрочныхбиологическихактивов / Alexandru Nederița // Contabilitate și audit. - 2016. - Nr. 10. - P. 63-74. ISSN 1813-4408.

  16. Sajin, Iurie. Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale în cazul livrărilor cu plata în avans = Ucůet zadolzůennostej i obâzatelóstv po torgovym scůetam pri postavkah s avansovoj oplatoj / Iurie Sajin // Fin - Consultant. - An 2009, Nr. 5, P. 90-94. - Bibliogr. : p. 94.

  17. Țurcanu, Viorel. Contabilitatea datoriilor: teorie și practică / Viorel Țurcanu, Irina Golocialova // Conferința Științifică Internațională "Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii", 25-26 septembrie 2015. - Chișinău, 2015. - Vol. 3. - P. 73-81. - Bibliogr.: p. 81 ( 6 tit.). ISBN 978-9975-75-714-0.

  18. Țurcanu, Viorel. Raportarea financiară conform standardelor internaționale/ Viorel Țurcanu, Irina Golocialova. – [Carte tipărită].- Chișinău: S.n., 2015. -452 p. Bibliogr. p. 452. - ISBN 978-9975-129-13-8.

  Forma de evaluare

  Examen

 • 30

  Denumirea cursului

  ADMINISTRAREA AFACERILOR

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  F.06.O.015 componenta

  fundamentală III VI

  Numărul de credite

  Total ore Contact direct Lucrul individual

  4 120 45 75

  Catedra responsabilă

  Catedra de discipline economice

  Competențe specifice acumulate

  ✓ CS1. Identificarea concepțiilor, teoriei, modele specifice managementului; ✓ CS2. Aplicarea principiilor, metodelor și tehnicilor de management care stau la baza

  conducerii, organizării şi funcţionării activităților specifice dintr-o organizație; ✓ CS3. Abordarea în mod realist - cu argumentare teoretică şi practică a nivelelor și stilurilor

  manageriale; ✓ CS4. Utilizarea modalităților de comunicare, motivare şi antrenare a subalternilor; ✓ CS5. Însuşirea tacticilor de marketing şi a modului în care organizaţiile trebuie să opereze

  cu fiecare variabilă a mixului de marketing.

  Conținutul cursului

  1. Aspecte fundamentale ale managementului; 2. Organizaţia şi mediul de activitate al organizaţiei; 3. Nivelele manageriale şi stilurile de management; 4. Comunicare în cadrul organizaţiei. Managementul conflictelor; 5. Rolul deciziei în management; 6. Funcţiile managementului; 7. Managementul marketingului.

  Literatura recomandată

  1. BurlacuN., Cojocaru V., Management Chişinău, ASEM 2000; 2. Ilieş L., Mortan M.,Management. Cluj Napoca: Editura Cluj Napoca, 2008 ; 3. Palade G., Botezatu A., Șargo A., Marketing. Curs pentru elevii din învăţământul mediu

  de specialitate. Chişinău, Editura Labirint, 2014; 4. Petrovici S., Muştuc S., Golovco V.,Marketing. Curs universitar. Chişinău Editura ASEM,

  2008 ; 5. SăndulescuI. M., Planul de afaceri. Ghid practic. Ediţia a III-a. Bucureşti: Editura C. H.

  Beck, 2006 ; 6. Olaru S. Marketing. Teorie şi aplicaţii. Bucureşti: Editura LuminaLex, 2006 7. Burlacu N., Graur E.,Bazele managementului, curs universitar. Chişinău: ASEM. 2006 ; 8. Cornescu V., Marinescu P. ș.a., Management de la teorie la practică 9. Bazele managementului; 10. Vidu A., Popescu V., Identificarea stilurilor de management.

  Forma de evaluare

  Examen

 • 31

  Denumirea cursului

  BAZELE ANALIZEI ECONOMICE

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  F.06.O.016 componenta

  fundamentală III VI

  Numărul de credite

  Total ore Contact direct Lucrul individual

  2 60 30 30

  Catedra responsabilă

  Catedra de discipline economice

  Competențe specifice acumulate

  ✓ CS1. Disecarea părților componente ale obiectului analizei economice. ✓ CS2. Aplicarea tehnicilor de studiere prealabilă și apreciere calitativă a indicatorilor. ✓ CS3. Aplicarea algoritmului de calcul a influenței factorilor după metodele de calcul

  cantitativ a legăturilor cauzale în sistemele deterministe. ✓ CS4. Selectarea surselor de informație utilizate în analiza economică. ✓ CS5. Ordonarea etapelor efectuării analizei economice.

  Conținutul cursului

  1. Obiectul și metoda analizei economice; 2. Metodele de studiere prealabilă și apreciere calitativă a fenomenelor economice; 3. Metodele de calcul cantitativ a legăturilor cauzale în sistemele deterministe; 4. Sistemul informațional al analizei economice; 5. Organizarea și etapele efectuării analizei economice

  Literatura recomandată

  1. COJOCARU C. Analiza economico-financiară. București: Editura Economică, 1997, 576 p. 2. CRECANĂ C. Analiza economico-financiară. București: Editura Economică, 2006, 96 p. 3. GORTOLOMEI V. Lucrare didactică ,,Bazele analizei activității economice”, Chișinău:

  ASEM, 2006, 173 p. 4. GORTOLOMEI V. Culegere de probleme la Bazele analizei activități economice. Chișinău:

  ASEM, 2009, 40 p. 5. SÂRBU V. Bazele analizei economice. Chișinău: Copyright CFBC, 2005, 28 p. 6. SÂRBU V. Culegere de exerciții la Bazele analizei economice. Chișinău: Copyright CFBC,

  2012. 7. SÂRBU V., STRATU O. Analiza economico-financiară. Chișinău: ,,Valinex” SRL, 2016, 286p. 8. SÂRBU V., STRATU O., TESLARU M. Culegere de teste și exerciții la analiza economico-

  financiară. Chișinău: ,,Valinex” SRL, 2016, 172 p. 9. ȘERBAN P., Analiza activității economico-financiare. București: EDP, 1995, 182 p. 10. БАКАНОВ М., ШЕРЕМЕТ А. Теория экономического анализа. Москва: Финансы и

  статистика, 1981, 285 c. 11. Revista Contabilitate și audit. 12. Revista Finanțe, bănci, asigurări

  Forma de evaluare

  Examen

 • 32

  Denumirea cursului

  CONTABILITATEA FINANCIARĂ I

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  S.06.O.019 componenta

  de specialitate III VI

  Numărul de credite

  Total ore Contact direct Lucrul individual

  3 90 45 45

  Catedra responsabilă

  Catedra de discipline economice

  Competențe specifice acumulate

  ✓ CS1. Aplicarea metodologiei de ținere a contabilității în scopul gestionării eficiente a entității;

  ✓ CS2. Contabilizarea tranzacțiilor aferente imobilizărilor necorporale; ✓ CS3. Contabilizarea operațiunilor economice aferente imobilizărilor corporale; ✓ CS4. Contarea stocurilor de mărfuri și materiale în scopul desfășurării normale a activității

  entității.

  Conținutul cursului

  1. Bazele organizării contabilității financiare 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale 3. Contabilitatea imobilizărilor corporale 4. Contabilitatea stocurilor

  Literatura recomandată

  1. Standardele Naționale de Contabilitate. In: MO nr.233-237/1534 din 22.10.2013, MO nr.177-181/1224 din 16.08.2013

  2. Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007. In: MO nr.90-93/399 din 29.06.2007 3. Planului general de conturi contabile nr. 119 din 06.08.2013. In: MO nr.233- 237/1534

  din 22.10.2013, MO nr.177-181/1225 din 16.08.2013 4. Brînzilă, Liuba. Unele abordări contabile în identificarea deprecierii activelor = Nekotorye

  buhgalterskie podhody v opredelenii obesceneniâ aktivov / Liuba Brînzila // Fin - Consultant. - An 2011, Nr. 3, P. 76-81. - Versiunea electronică: http://www.reviste.asm.md/files/fin%20consultant%20n3_2011.pdf.

  5. Bucur, Vasile. Aspecte ale contabilității înlocuirii unor componente ale unui mijloc fix / Vasile Bucur, Inga Cotoros // Conferința științifică internațională "Contabilitate: provocări actuale și aspirații pentru viitor, 4 aprilie 2012. - Chișinău, 2012. - P. 37-43. - Bibliogr.: p. 43 (4 tit.).

  6. Bucur, Vasile. Contabilitatea provizioanelor pentru plata concediilor / Vasile Bucur // Contabilitate și audit = Buhgalterskij ucůët i audit. - An 2009, Nr. 11, P. 18-23. - Versiunea electronică: http://www.contabilitate.md/?mod=mag&id=163.

  7. Bucur, Vasile. Privind cheltuielile rezultate din transmiterea în exploatare a obiectelor de mică valoare și scurtă durată în cazul cînd valoarea totală a acestora este semnificativă : [Întrebări-răspunsuri] / Vasile Bucur, Iuliana Țugulschi // Contabilitate și audit = Buhgalterskij ucůët i audit. - An 2012, Nr. 4, P. 41-43.

  8. Frecăuțan, Alexandru Ion. Contabilitate financiară / Alexandru Frecăuțeanu, Andrei Malai, Igor Balan ; Inst. Internațional de Management IMI-NOVA [Carte tipărită]. - Chișinău : UASM, 2007. - 472 p.. - Bibliogr. p. 446-452. - ISBN 978- 9975-64-093-0.

  9. Frecăuțan, Alexandru Ion. Contabilitate financiară / Alexandru Frecăuțeanu, Andrei Malai, Igor Balan ; Inst. Internațional de Management IMI-NOVA [Carte tipărită]. - Chișinău : UASM, 2007. - 472 p.. - Bibliogr. p. 446-452. - ISBN 978- 9975-64-093-0.

  10. Golocialova, Irina. Situații financiare consolidate / Irina Golocialova, Viorel Țurcanu ; Academia de Studii Economice a Moldovei [Carte tipărită]. - Chișinău : ASEM, 2012. - 190 p.. - Bibliogr.: p. 190. - ISBN 978-9975-75-591-7.

  11. Grigoroi, Lilia. Contabilitatea întreprinderii / Lilia Grigoroi, Liliana Lazari, Aliona Bîrcă [et al.], [Carte tipărită].- Chișinău: Cartier, 2011. -508 p. Bibliogr. p. 508. - ISBN 978-9975-79-703-0.

 • 33

  12. Nederiță, Alexandru. Corespondența conturilor contabile conform prevederilor SNC și Codului fiscal/ Alexandru Nederiță. - [Carte tipărită].- Chișinău: Contabilitate și Audit, 2007. -640 p. Bibliogr. p. 640. - ISBN 978-9975-9546-4-8.

  13. Nederiță, Alexandru. Aspecte practice privind calculația costului produselor fabricate / Alexandru Nederița, Valentina Panuș // Contabilitate și audit : revistă practico-științifică pentru contabili, manageri, funcționari fiscali, auditori = Buhgalterskij ucůët i audit. - 2013. - Nr. 8. - P. 57-63.

  14. Nederiță, Alexandru. Recomandări practice privind contabilitatea și impozitarea creanțelor compromise / Alexandru Nederița, Ludmila Grabarovschi // Contabilitate și audit : revistă practico-științifică pentru contabili, manageri, funcționari fiscali, auditori = Buhgalterskij ucůët i audit. - 2015. - Nr. 3. - P. 14- 26.

  15. Nederița, Alexandru. Corespondența conturilor privind contabilitatea activelor biologice imobilizate = Корреспонденциясчетовпоучетудолгосрочныхбиологическихактивов / Alexandru Nederița // Contabilitate și audit. - 2016. - Nr. 10. - P. 63-74. ISSN 1813-4408.

  16. Sajin, Iurie. Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale în cazul livrărilor cu plata în avans = Ucůet zadolzůennostej i obâzatelóstv po torgovym scůetam pri postavkah s avansovoj oplatoj / Iurie Sajin // Fin - Consultant. - An 2009, Nr. 5, P. 90-94. - Bibliogr. : p. 94.

  17. Țurcanu, Viorel. Contabilitatea datoriilor: teorie și practică / Viorel Țurcanu, Irina Golocialova // Conferința Științifică Internațională "Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii", 25-26 septembrie 2015. - Chișinău, 2015. - Vol. 3. - P. 73-81. - Bibliogr.: p. 81 ( 6 tit.). ISBN 978-9975-75-714-0.

  18. Țurcanu, Viorel. Raportarea financiară conform standardelor internaționale/ Viorel Țurcanu, Irina Golocialova. – [Carte tipărită].- Chișinău: S.n., 2015. -452 p. Bibliogr. p. 452. - ISBN 978-9975-129-13-8.

  Forma de evaluare

  Examen

 • 34

  Denumirea cursului

  PRACTICA DE SPECIALITATE II

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  S.06.O.030 Stagii de practică III VI

  Numărul de credite

  Total ore Contact direct Lucrul individual

  5 150 150 -

  Catedra responsabilă

  Catedra de discipline economice

  Competențe specifice acumulate

  ✓ CS1. Respectarea circuitului documentar în cadrul entității conform prevederilor cadrului normativ - legislativ.

  ✓ CS2. Perfectarea corectă și completă a documentelor primare aferente activității entității. ✓ CS3. Prelucrarea și generalizarea sistematică a informației în consecutivitate cu tipurile de

  operațiuni înregistrate. ✓ CS4. Asigurarea securității documentelor cu regim special. ✓ CS5. Înregistrarea documentelor primare în registrul tipizat pentru evidența lor. ✓ CS6. Introducerea zilnică, corectă și în volum deplin în baza de date a programului

  automatizat de evidență contabilă a informației ce se conține în documentele primare. ✓ CS7. Înregistrarea tranzacțiilor și operațiunilor economice în conturi contabile. ✓ CS8. Întocmirea notelor contabile în baza evidenței contabile primare. ✓ CS9. Gestionarea evidenței analitice și sintetice și verificarea corelației lor. ✓ CS10. Înscrierea în registre a operațiunilor efectuate în baza documentelor primare. ✓ CS11. Perfectarea listelor generalizatoare și borderourile contabile privind operațiunile și

  tranzacțiile efectuate. ✓ CS12. Asistarea la desfășurarea inventarierii conform dispozițiilor legale și a procedurilor

  de inventariere adoptate de către entitate. ✓ CS13. Determinarea valorilor contabile a activelor imobilizate și circulante.

  Conținutul cursului

  1. Bazele organizării contabilității entității 2. Evaluarea și recunoașterea elementelor patrimoniale 3. Contabilitatea imobilizărilor necorporale 4. Contabilitatea imobilizărilor corporale 5. Contabilitatea stocurilor 6. Inventarierea elementelor patrimoniale în cadrul entității. 7. Elaborarea Raportului privind rezultatele practicii

  Literatura recomandată

  1. Standardele Naționale de Contabilitate. In: MO nr.233-237/1534 din 22.10.2013, MO nr.177-181/1224 din 16.08.2013

  2. Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007. In: MO nr.90-93/399 din 29.06.2007 3. Planului general de conturi contabile nr. 119 din 06.08.2013. In: MO nr.233- 237/1534

  din 22.10.2013, MO nr.177-181/1225 din 16.08.2013 4. Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.60

  din 29 mai 2012. In: MO nr. 166-169 art Nr : 953 din 10.08.2012 5. Brînzilă, Liuba. Unele abordări contabile în identificarea deprecierii activelor = Nekotorye

  buhgalterskie podhody v opredelenii obesceneniâ aktivov / Liuba Brînzila // Fin - Consultant. - An 2011, Nr. 3, P. 76-81. - Versiunea electronică: http://www.reviste.asm.md/files/fin%20consultant%20n3_2011.pdf.

  6. Bucur, Vasile. Aspecte ale contabilității înlocuirii unor componente ale unui mijloc fix / Vasile Bucur, Inga Cotoros // Conferința științifică internațională "Contabilitate: provocări actuale și aspirații pentru viitor, 4 aprilie 2012. - Chișinău, 2012. - P. 37-43. - Bibliogr.: p. 43 (4 tit.).

  7. Bucur, Vasile. Contabilitatea provizioanelor pentru plata concediilor / Vasile Bucur // Contabilitate și audit = Buhgalterskij ucůët i audit. - An 2009, Nr. 11, P. 18-23. - Versiunea electronică: http://www.contabilitate.md/?mod=mag&id=163.

 • 35

  8. Bucur, Vasile. Privind cheltuielile rezultate din transmiterea în exploatare a obiectelor de mică valoare și scurtă durată în cazul cînd valoarea totală a acestora este semnificativă : [Întrebări-răspunsuri] / Vasile Bucur, Iuliana Țugulschi // Contabilitate și audit = Buhgalterskij ucůët i audit. - An 2012, Nr. 4, P. 41-43.

  9. Frecăuțan, Alexandru Ion. Contabilitate financiară / Alexandru Frecăuțeanu, Andrei Malai, Igor Balan ; Inst. Internațional de Management IMI-NOVA [Carte tipărită]. - Chișinău : UASM, 2007. - 472 p.. - Bibliogr. p. 446-452. - ISBN 978- 9975-64-093-0.

  10. Frecăuțan, Alexandru Ion. Contabilitate financiară / Alexandru Frecăuțeanu, Andrei Malai, Igor Balan ; Inst. Internațional de Management IMI-NOVA [Carte tipărită]. - Chișinău : UASM, 2007. - 472 p.. - Bibliogr. p. 446-452. - ISBN 978- 9975-64-093-0.

  11. Golocialova, Irina. Situații financiare consolidate / Irina Golocialova, Viorel Țurcanu ; Academia de Studii Economice a Moldovei [Carte tipărită]. - Chișinău : ASEM, 2012. - 190 p.. - Bibliogr.: p. 190. - ISBN 978-9975-75-591-7.

  12. Grigoroi, Lilia. Contabilitatea întreprinderii / Lilia Grigoroi, Liliana Lazari, Aliona Bîrcă [et al.], [Carte tipărită].- Chișinău: Cartier, 2011. -508 p. Bibliogr. p. 508. - ISBN 978-9975-79-703-0.

  13. Nederiță, Alexandru. Corespondența conturilor contabile conform prevederilor SNC și Codului fiscal/ Alexandru Nederiță. - [Carte tipărită].- Chișinău: Contabilitate și Audit, 2007. -640 p. Bibliogr. p. 640. - ISBN 978-9975-9546-4-8.

  14. Nederiță, Alexandru. Aspecte practice privind calculația costului produselor fabricate / Alexandru Nederița, Valentina Panuș // Contabilitate și audit : revistă practico-științifică pentru contabili, manageri, funcționari fiscali, auditori = Buhgalterskij ucůët i audit. - 2013. - Nr. 8. - P. 57-63.

  15. Nederiță, Alexandru. Recomandări practice privind contabilitatea și impozitarea creanțelor compromise / Alexandru Nederița, Ludmila Grabarovschi // Contabilitate și audit : revistă practico-științifică pentru contabili, manageri, funcționari fiscali, auditori = Buhgalterskij ucůët i audit. - 2015. - Nr. 3. - P. 14- 26.

  16. Nederița, Alexandru. Corespondența conturilor privind contabilitatea activelor biologice imobilizate = Корреспонденциясчетовпоучетудолгосрочныхбиологическихактивов / Alexandru Nederița // Contabilitate și audit. - 2016. - Nr. 10. - P. 63-74. ISSN 1813-4408.

  17. Sajin, Iurie. Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale în cazul livrărilor cu plata în avans = Ucůet zadolzůennostej i obâzatelóstv po torgovym scůetam pri postavkah s avansovoj oplatoj / Iurie Sajin // Fin - Consultant. - An 2009, Nr. 5, P. 90-94. - Bibliogr. : p. 94.

  18. Țurcanu, Viorel. Contabilitatea datoriilor: teorie și practică / Viorel Țurcanu, Irina Golocialova // Conferința Științifică Internațională "Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii", 25-26 septembrie 2015. - Chișinău, 2015. - Vol. 3. - P. 73-81. - Bibliogr.: p. 81 ( 6 tit.). ISBN 978-9975-75-714-0.

  19. Țurcanu, Viorel. Raportarea financiară conform standardelor internaționale/ Viorel Țurcanu, Irina Golocialova. – [Carte tipărită].- Chișinău: S.n., 2015. -452 p. Bibliogr. p. 452. - ISBN 978-9975-129-13-8.

  Forma de evaluare

  Examen

 • 36

  Denumirea cursului

  CONTABILITATE BANCRĂ

  Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestru

  S.05.O.032 componenta opț