Sociologie Rom¢neascƒ, nr. 2, 1936

of 56

 • date post

  14-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sociologie Rom¢neascƒ, nr. 2, 1936

 • 7/30/2019 Sociologie Romneasc, nr. 2, 1936

  1/56

  SOCIOLOG,IEA V

  ROMANEASCADirector D. GUSTI

  AnI N:z2 Feb1ua rie1936

  . . . "INSTITUTUL SOCIAL ROMAN

 • 7/30/2019 Sociologie Romneasc, nr. 2, 1936

  2/56

  - VSOCIOLOGIE ROMANEASCARevista S e c i e i Sociologice a Institutului Social Romn

  Director: D. GUSTIAnul J. Nr. 2 . Februarie 1936.

  CUPR INSUL :D. Gusti: l n v m i n t e p ?rspective din munca echipelor t u d e n e t i ;

  D. C. Georgescu: Problema a l i m e n t a i e i r n e t i ; C. B r i l o i u :Dealul Mohului; C. B r i l o i u , H. Brauner, 1. C o c i , t e f a n i a Cris-tescu, Viorica Sasu, H. H. Stahl: Cununa n satul a n .

  C RO N 1 C 1:Traian Herseni: In amintirea lui t e f a n Zeletin; Octavian N e a m u :

  Drumul spre sate al tineretului maghiar din Ardeal ; H. H. Stahl:Al treilea film docum znta: al Institutului Social Romn: "Satul a n " ;Prof. T. Al. t i r b u : Activitatea Institutului Social Basarabia; Jng.Ion C. Vasiliu: Institutul de C e r c e t r i Agronomice al Romniei.

  DOCUMEN T E :H. H. Stahl: Cum a fugil Ion Poparad din D r g u iarna peste m u n i , n

  a r , de frica jandarmilor unguri ; Un izvod vrncean de c h e l t u i a l la moarte, din 1781.

  R EC E N Z 11:H. H. Stahl: Vasile Cosma: Cinci sate din Ardeal; D o u monografii

  rivale; Mihai Pop: Buletinul laboratorului de f o n e f i c e x p e r i m e n t a l ;1. Cazan: Anuarul Arhivei de folklor; A. Gorovei : N o i u n i de folklor; Emanoil B u c u a : Amintiri diplomatice; Die internationale Er-forschung der Donau als Produktionsgebiet.

  1 N S E M N R 1 .Apare lunar. Exemplarul: 15 lei. Abonamentul anual 150 lei pentruparticulari, 1000 lei pentru a u t o r i t i i n s t i t u i i .R E D A C I A A D M I N I S T R A I A : Institutul Social Romn,

  P j a a R o m a n 6, etaj III. (Palatul A c a d e m i ~ i de Inalte Studii Comer-ciale Industriale), B u c u r e t i .

  D-nii autori editori sunt r u g a i t r i m i t p u b l i c a i i l e despre caredoresc l u m n o t , n d o u exemplare, pe adresa r e d a c i e i .

  digitalizat de nif rtachi

 • 7/30/2019 Sociologie Romneasc, nr. 2, 1936

  3/56

  SOCOLOC,E R O M N E A S C Director : D. GUST 1

  Anul 1. No. 2 Februarie 1936

  V \1INVATAMINTE SI PERSPECTIVE' 'DIN MUNCA ECHIPELORSTUDENTESTI' '

  F u n d a i a C u l t u r a l R e g a l Principele Carol i - a f c u t o datorie a d u c lac u n o t i n a tuturor, sub toate formele, p r e o c u p r i l e fundamentale de interes ob

  t e s c , ce o f r m n t de doi ani. A a , n cursul lunilor Noemvrie, DecemvrieIanuarie Societatea de Radiodifuziune a avut b u n v o i n a p r i m e a s c a face15 c o n f e r i n e n f a a microfonului asupra a 15 aspecte ale satului rc:>mnesc, i n u t ede 15 c o n d u c t o r i de echipe s t u d e n e t i dintre cele 25 ce-au lucrat n vara anului1935 n 25 de sate ale Romniei.Munca de peste v a r a acestor 25 de Echipe s t u d e n e t i a continuat n t o a m n cu l u c r r i l e pentru organizarea E x p o z i i e i , care a stat d e s c h i s n Parcul Carolaproape d o u luni. Prin a c e a s t E x p o z i i e , F u n d a i a s'a s t r d u i t dea o imagine

  c o m p l e c t a scopurilor r e a l i z r i l o r a c t i v i t i i echipelor s t u d e n e t i , o l e c i ei n t u i t i v a doctrinei vii a metodei de lucru a echipelor, un mijloc demonstrativ evident al rosturilor i n s t i t u i e i F u n d a i e i .

  R s u n e t u l pe care E x p o z i i a c o n f e r i n e l e le-au g s i t la publicul vizitator, afost mare. In cartea E x p o z i i e i , p n n ziua de 9 Februarie cnd s'a inchis, aui s c l i t 7689 de vizitatori: n grup au vizitat e x p o z i i a 50 comandante de c e r c e t a e ,100 de a s c u l t t o r i la cursurile de c o m a n d a n i de s t r j e r i , 50 a r c a i din Bucovina,Facultatea de m e d i c i n v e t e r i n a r , Facultatea de m e d i c i n u m a n , diverse Seminare ale F a c u l t i i de litere, 11 licee c o l i , Seminarul Pedagogic, Academia debelle-arte, Internatul teologic. In fruntea tuturor m e n i o n m vizita clasei MareluiVoevod Mihai.Foarte m u l i vizitatori i - a u exprimat, n condica vizitatorilor E x p o z i i e i , ctivariante diferite, d o r i n a ca E x p o z i i a capete un caracter permanent se transforme n muzeu. I i a s i g u r m noi am u r m r i t a c e l a i lucru atunci cnd

  m p r e j ~ r r i l e vor permite, Muzeul satului romnesc va lua f i i n . P e n t r u c d a c F u n d a i a este m n d r m u l u m i t a putut strni interes pentru l u c r r i l e ei,este d e z o l a t v z n d u - s e n e v o i t s - i d i s t r u g propria o p e r , d e s f i i n n d Expoz i i a , c o n s t r u i t cu o t r u d aproape .tot att de grea ca munca d e p u s n sate.

  E x p o z i i a a interesat prin seriozitatea sinceritatea muncii culturale pe careo i l u s t r e a z : ea a d e p i t n s aspectul ei informativ, lund p r o p o r i i l e unui simbol.Unii i atribue chiar un caracter " r e v o l u i o n a r " cultural.

 • 7/30/2019 Sociologie Romneasc, nr. 2, 1936

  4/56

  SOCIOLOGIE ROMANEASCA

  In rndurile cari u r m e a z voi desprinde cteva din n v m i n t e l e perspectivele muncii Echipelor s t u d e n e t i .Sunt idei scumpe n o u verificate cu p r i s o s i n pe teren cred vorprezenta interes, chiar sub forma unei expuneri concentrate, celor cari nu le cunosc,ori le cunosc g r e i t fragmentar ; f r a aminti pe acei ce nu vor le c u n o a s c ,d e i le d i s c u t , ori de acei ce le cunosc t o t u i i n t e n i o n a t le d i f o r m e a z . Suntidei c l u z i t o a r e , ce-au stat la baza l u c r r i l o r Echipelor s t u d e n e t i care suntindiscutabil legate unele de altele, formnd doctrina c u l t u r a l a F u n d a i e i .Mai ntiu, l u c r r i l e echipelor o f e r o r e a c i u n e h o t r t mpotriva bunevoin

  e l o r , m p r t i a t e de multe ori cu m u l t generozitate, de a lucra n domeniul cultural, f r plan f r c u n o a t e r e . C c i este bine stabilit cea mai r s p n d i t p r e j u d e c a t a unei culturi uniforme, egale egalizante, zisa c u l t u r g e n e r a l ,trebue definitiv n l t u r a t . Cultura nu este ceva m o t e n i t , ci este s t r d u i n a de astabili o l e g t u r vie ntre o p e r s o a n bunul cultural. D a c o astfel de l e g t u r

  l i p s e t e , b u n o a r ntre o b i b l i o t e c membrii unui cerc de l e c t u r , ce nu citesc,atunci biblioteca nu are nicio valoare, pentru nu e x i s t o b i b l i o t e c n sine, ciuna pentru cititori. Important este deci, nu de a crea biblioteci (ceeace f o r m e a z pare-se regula culturalilor oficiali), ci de a face ca biblioteca fie c o n s u l t a t .Pentru a fi n s c o n s u l t a t , trebue ca existe interes pentru citit c r i l e disponibile intre n sfera interesului cititorilor, De aceea, b u n o a r , o b i b l i o t e c o r e n e a s c nu n s e a m n nimic la sate.

  Nu poate fi vorba, deci, de o c u l t u r g e n e r a l p o p u l a r , ci de una p o t r i v i t t r e b u i n e l o r poporului. Marea greaua ntrebare ce se pune acum, este tocmai caresunt aceste t r e b u i n e ale poporului, ce v a r i a z d u p sa t o r a chiar d u p satsa t din diferite regiuni. De zece ani, Institutul Social Romn n c h i n muncastudiului monografie pasionat al satului romnesc. Studiile monografice, dec u n o a t e r e a r i i , trebue formeze deci fundamentul o r i c r e i a c i u n i culturale.C u n o a t e r e a m o n o g r a f i c astfel n a t e r e culturii regionale, culturii locale, c c i

  f i r e t e numai n e l e g e r e a s o c i o l o g i c a unei u n i t i sociale poate indica planul eide a c i u n e c u l t u r a l .A doua p r e j u d e c a t , ce s t p n e t e zisa r s p n d i r e a culturii care treb u e t e de asemenea n l t u r a t , este g r e e a l a ce se face deobiceiu avndu-se nvedere numai v i a a e c o n m i c , ori numai cititul, ori numai aspectul biologic al unuisat. I a t o a l t mare eroare, ce c o n d a m n la sterilitate orice b u n i n t e n i e 1

  C c i monografia s o c i o l o g i c ne n v a satul este o unitate s o c i a l , o unitate de v i a bine n c h e g a t , un total indivizibil, pe care nu-l n e l e g i dect d a c - 1p r i v e t i in totalitate. Nu e x i s t o economie s t e a s c i z o l a t de s n t a t e a satului,ori a m n d o u d e s p r i t e de v i a a s p i r i t u a l s u f l e t e a s c a s t e a n u l u i . I a t un noua d e v r monografie, plin de c o n s e c i n e pentru c o n c e p i a culturii. Totalului socialtrebue s - i c o r e s p u n d o c u l t u r t o t a l . Am dobndit astfel al doilea principiu de

  d i r e c t i v c u l t u r a l , ce a condus programatic activitatea Echipelor s t u d e n e t i .admitem, b u n o a r , un sa t foarte citit, cu toate c r i l e din b i b l i o t e c consultate. I n s , acest sat ar fi ros de boli : t u b e r c u l o z , sifilis, mortalitate mare, natalitate m i c , cum din nenorocire sunt foarte multe din satele noastre. Acestsa t s'ar afla ntr'o stare de mizerie e c o n o m i c , e g a l cu mizeria b i o l o g i c . Seimpune ntrebarea : ce valoare ar avea cititul, ori c o n f e r i n e l e binevoitoare, pentruun astfel de sat?Atunci, i a t este n e a p r a t necesar, pentruca o u l t u r i n t e l e c t u a l p o a t da roade, d m o a t e n i e e g a l culturii s n t i i ( n t r e i n e r e a s n t i icombaterea bolilor), culturii muncii (aspectul v i e i i economice regionale, femeea n

  g o s p o d r i e ) , c